БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 7

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Яница Николаева АнаниеваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2014/7 Кн 1
МИХАЙЛОВ, Ивелин Любомиров
        Бележити българи на съвременна България. T. 2 / Ивелин Михайлов ; [състав. Ивелин Михайлов]. - София : Книгоизд. Асеневци, 2013 (В. Търново : Абагар). - 312 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Eminent figures of modern Bulgaria. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-8898-30-0 (подв.) : 49 лв.
1. Българи - биографии - справочници
00(497.2)(092)(035)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261214692


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/7 Кн 2
        ЗНАНИЕТО - традиции, иновации, перспективи : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013 г., Бургас / [ред. кол. Петко Чобанов ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес). - 3 т.  : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Васил Янков, Галя Христозова, Димитър Юдов, Лина Анастасова, Момяна Гунева, Силви Чернев, Ангел Тошков, Милен Балтов, Евелина Динева, Иванка Стамова, Мариана Лазарова, Сава Димов, Никола Аврейски, Радостин Долчинков, Камен Сейменлийски. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-9370-95-9 (т. 1)

Съдържа:
Т. 1. - 484 с.

Съдържа докл. от: Евелина Димитрова Динева, Гергана Начева, Йордан Йорданов Костурков, Румяна Модева, Росен К. Стоянов, Катя Михайлова, Николай Буюклиев, София Мицова, Росен Стоичков, Пламен Гаптов, Емилия Паскалева Николова, Миглена Михайлова-Паланска, Милен Малаков, Юлия Андреева Шаповалова, Величка Любомирова Спасова, Димитър Стоянов Бинев, Владимир Росенов Василев, Мария Емилова Полева, Емилия Йорданова Енчева, Сийка Чавдарова-Костова, Д. М. Джусубалиева, Хай Шуин, Римма Рамазанова Масырова, Владимир Акимович Горский, Галина Николаевна Попова, Галия Аскербекова Абаева, Баглана Халыкова, Гульжан Сериковна Оразаева, Йонка Стефанова Балтаджиева, Татяна Иванова Коцева, Ицка Дерижан, Румен Тодоров Бостанджиев, Пепа Митева, Т. В. Климова, Мариела Нанкова, Красимира Петрова, Таня Викторова Бурдева, Емил Костадинов Бузов, Михаил Проданов, Анелия Петрова, Дамяна Иванова, Цветанка Коловска, Капка Езекиева Солакова, Тодора Вълкова, Милена И. Цанкова, Емил Маринов, Божана Байчева, Цанимир Байчев, Даниела Тодорова Йорданова, Зорница Ганева, Генчо Вълчев, Георги Василев, Красимира Филева-Русева, Маргарита Й. Генчева, Надя Любомирова Матеева, Пламен Луков Димитров, Красимира Минева, Алексей Стефанов, Румяна Жекова-Стойнова, Дафинка Георгиева Калинова, Пенка Иванова, Мариана Живкова Йорданова, Маринела Иванова Грудева, Мария Георгиева Бедрова, Диана Здравкова Андонова, Валентина Стоянова Милкова, Мария Николаева Николова, Десислава Цанкова, Мария Гюлмеметова, Вяра Богатева, Симона Георгиев Генова.


1. Наука - конференции 2. Иновации - конференции
001(063)
COBISS.BG-ID 1261419492

ПАНТЕЛЕЕВА, Искра Маринова, 1971-
        Управление на иновациите в индустриалното предприятие : [учебник] Вж Кн 242

ПАТАК-Сачева, Миланка Миланова
        Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство Вж Кн 574

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски
        Софийски университет "Св. Климент Охридски" - научни постижения 2008-2013 : посвещава се на 125-ата годишнина от Алма Матер Вж Кн 164

БК 2014/7 Кн 3
        СЪВРЕМЕННИ методи и технологии в научните изследвания : сборник доклади от международна научна конференция. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 444 с. : с ил. ; 22 см

Изд. на ИУ - Варна. - Съдържа докл. от: Бойко Атанасов, Димитър Радилов, Снежина Томова, Петко Илиев, Карахан Раджабов, Владимир Сергеевич Галяев, Земра Ахмедова Гасанова, Yuri Sazhin, Dimityr Krymzin, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Веселин Попов, Владимир Сълов, Йордан Иванов, Станимир Станев, Ивайло Янакиев, Станимир Желязков, Йордан Иванов, Тодорка Атанасова, Юлиан Василев, Павел Петров, Кольо Несторов, Силвия Парушева, Снежана Сълова, Наталия Маринова, Кремена Маринова, Стефка Димитрова, Димитър Ставрев, Галина Иванова, Иван Кумюмджиев, Катя Страхилова, Лъчезар Георгиев, Михаил Радев, Янка Александрова, Маргарита Дакова, Светлозар Цанков, Angelin Lalev, Наталия Футекова, Мариана Димитрова, Божана Иванова, Латинка Тодорова, Мария Армянова, Радка Начева, Стефан Петров, Пламен Милев, Samuil Nikolov, Miroslav Petrov, Gabriela G. Simeonova, Todor D. Todorov, Юлиян Димитров, Танка Милкова, Йордан Пeтков, Велина Йорданова, Веселин Хаджиев, Станка Жекова, Катя Чиприянова, Liubomir Vladimirov, Nikolay Kovachev, Plamen Manev, Ventsislav Dobrinov, Росица Александрова, Екатерина Деливерска, Николай Янчев, Мария Дончева, Йорданка Добрева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-21-0630-2
1. Научноизследователска работа - конференции 2. Информационни и комуникационни технологии - конференции
001.89(063)
681.3(063)
COBISS.BG-ID 1261356004

ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Наука със стил : писане на дипломен проект Вж Кн 172

SOFIJSKI Universitet Sv. Kliment Ohridski
        Sofia University "St. Kliment Ohridski" - research excellence 2008-2013 : knowledge is power : [dedicated to the 125th Anniversary of Alma Mater] Вж Кн 173


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/7 Кн 4
        БЪЛГАРИЯ и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература : първи българо-турски колоквиум, Пловдив, 6-7 октомври 2011 : сборник научни доклади / [състав. Живко Иванов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 256 с. : с ил., табл., факс. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на тур. ез. - Съдържа докл. от: Живко Иванов, Клео Протохристова, Хюсеин Мевсим, Зия Кенан Билиджи, Зейнеп Зафер, Дияна Николова, Христо Салджиев, Йомер Улусой, Хатидже Оруч, Христина Тончева, Иван Г. Илиев, Харун Бекир, Борян Янев, Иван Чобанов, Александър Александров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., тур. ез.

ISBN 978-954-423-780-6
1. Култура - България - конференции 2. Култура - Турция - конференции 3. България - култура 4. Турция - култура
008(497.2)(063)
008(560)(063)
COBISS.BG-ID 1261299428

БК 2014/7 Кн 5
        КУЛТУРА и културни практики : сборник със студентски и докторантски изследвания / [състав. Лъчезар Антонов]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 197 с. : с ил. ; 21 см

Името на състав отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Съдържа материали от: Светлана Александрова, Светлин Абаджиев, Андрей Радев, Татяна Христова, Ина Кочева, Анелия Далева, Николета Петкова, Антон Генов, Ива Иванова, Беатрис Янек, Кристина Ковачева, Славина Татарска, Ася Тодорова. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-680-863-9
1. Култура - сборници
008(09)
930.85(08)
COBISS.BG-ID 1261467108


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/7 Кн 6
НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Митрополит Антим Видински - първи български екзарх : биобиблиография / [състав. Недка Николова, Савина Димитрова, Христина Ставрева]. - 2. прераб. и доп. изд. - Видин : Регион. библ. "Михалаки Георгиев", 2013 ([Видин] : Медия пойнт). - 119 с. : с ил. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Изд. на Регион. библ. Михалаки Георгиев - Видин. Отд. Краезнание. - Показалци.

ISBN 978-954-92765-4-1
1. Антим I, екзарх, 1816-1888 - библиографии 2. Митрополити, български - библиографии 3. България - история
016:92
949.72.042.3(01)
281.962(091)(01)
92 Антим I, екзарх
COBISS.BG-ID 1261384420

БК 2014/7 Кн 7
        ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ русистика в Болгарии : библиографический указатель 2007-2013 / [ред. кол. Валентина Аврамова ... и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 143 с. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Тотка Иванова, Стефка Калева, Христина Христова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, О-во на русистите в България. - Именен показалец.

ISBN 978-954-577-794-3
1. Руски език - България - библиографии 2. България - езикознание
016:808.2(497.2)
808.2(497.2)(01)
COBISS.BG-ID 1261241572


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/7 Кн 8
АЛЕКСАНДРОВА, Красимира Стойчева, 1960-
        Управление на обществена библиотека в съвременна информационна среда : успешни практики и перспективи в България / Красимира Александрова ; [ред. Мадлена Косева]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 209 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Управление на обществена библиотека в информационна среда. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с 192-208.

ISBN 978-954-2946-78-6
1. Обществени библиотеки - управление и организация
027.5.021
COBISS.BG-ID 1261361124

БК 2014/7 Кн 9
КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        Караниците около четенето : научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г. / Александър Кьосев. - София : Ciela, 2013. - 668 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 636-666. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1253-1 : 20 лв.
1. Четене - социални проблеми
028:316
316.73
COBISS.BG-ID 1261168100


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/7 Кн 10
КАЗАЛАРСКА, Светла Иляева
        Музеят на комунизма : между паметта и историята, политиката и пазара / Светла Казаларска. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 342 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Музей на комунизма между паметта и историята, политиката и пазара. - Библиогр.: с. 294-316.

ISBN 978-954-07-3547-4 : 15 лв.
1. Исторически музеи - Източна Европа 2. Източна Европа - музеи
069.02:93/99(4-11)
COBISS.BG-ID 1261257444

ПАТАК-Сачева, Миланка Миланова
        Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство Вж Кн 574


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/7 Кн 11
        ЗАБАВНА книжка със стикери, игри и оцветяване. - [София] : Pro book, [2012] ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 16 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см. - (Мързел град)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-2928-33-1 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261395940

БК 2014/7 Кн 12
ЛЮИС, Бренда Ралф
        Месоядни динозаври / Бренда Ралф Люис ; прев. от англ. Боян Ботйов. - София : Унискорп, 2013 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с ил. ; 17 x 23 см. - (Чудовища на природата)

Ориг. загл.: Meat-eating dinosaurs / Brenda Ralph Lewis.

ISBN 978-954-330-282-6 : 6 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:568.1
568.1:087.5
COBISS.BG-ID 1261212900

БК 2014/7 Кн 13
ЛЮИС, Бренда Ралф
        Растителноядни динозаври / Бренда Ралф Люис ; прев. от англ. Боян Ботйов. - София : Унискорп, 2013 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с ил. ; 17 x 23 см. - (Чудовища на природата)

Ориг. загл.: Plant-eating dinosaurs / Brenda Ralph Lewis. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-283-3 : 6 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:568.1
568.1:087.5
COBISS.BG-ID 1261212132

БК 2014/7 Кн 14
МАККОЛ, Гери, 1965-
        Хищни водни същества / Гери Маккол ; прев. от англ. Боян Ботйов. - София : Унискорп, 2013 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с ил. ; 17 x 23 см. - (Чудовища на природата)

Ориг. загл.: Fierce water creatures / Gerrie McCall. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-286-4 : 6 лв.
1. Хищни животни - детска и юношеска литература
087.5:599.745
599.745:087.5
COBISS.BG-ID 1261209828

БК 2014/7 Кн 15
МАККОЛ, Гери, 1965-
        Чудати и прекрасни риби / Гери Маккол ; прев. от англ. Боян Ботйов. - София : Унискорп, 2013 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с ил. ; 17 x 23 см. - (Чудовища на природата)

Ориг. загл.: Weird and wonderful fish / Gerrie McCall. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-281-9 : 6 лв.
1. Риби - детска и юношеска литература
087.5:597.1/.5
597.1/.5:087.5
COBISS.BG-ID 1261210084

БК 2014/7 Кн 16
МИХАЙЛОВА, Даниела, 1971-
        Балкан експрес : книга за малки и големи пътешественици / [Даниела Михайлова] ; [худож. Милка Фъркова]. - София : Лектон, 2013 ([София] : Монт). - 68 с. : с цв. ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Даниела Михайлова е Даниела Михайлова Манолова.

ISBN 978-619-90054-1-5 : 10 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261455332

БК 2014/7 Кн 17
        МОЯТА първа книжка за гората / [ил. Ула Бартъл]. - София : Унискорп, 2008. - [14] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Mein erstes Buch vom Wald. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-330-158-4 : 15 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261251300

БК 2014/7 Кн 18
ПФАЙФЕР, Анна, 1972-
        Моята книжка за тялото / [текст Анна Пфайфер] ; [ил. Ула Бартъл] ; [прев. Велислава Вълканова]. - София : Унискорп, 2009. - [14] с. : с ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Mein Körper-Buch / Anna Pfiffer. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-330-259-8 : 15.00 лв.
1. Човешко тяло - детска и юношеска литература
087.5:[611+612]
611:087.5
612:087.5
COBISS.BG-ID 1261186788

БК 2014/7 Кн 19
        ТАЙНИТЕ на древния свят / [прев. Даниела Атанасова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 31 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Тайны древнего мира. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-26-1181-3 : 19.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261253092

БК 2014/7 Кн 20
ХИЛЯДА и една
        1001 задачки - закачки / [прев. от англ. София Аврамова]. - София : Унискорп, 2009-. - Т. <1-4> : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: 1001 activities. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-330-207-9 (кн. 1) : 5 лв.
ISBN 978-954-330-208-6 (кн. 2) : 5 лв.
ISBN 978-954-330-209-3 (кн. 3) : 3 лв.
ISBN 978-954-330-210-9 (кн. 4) : 3 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2009. - [12] с. 
Кн. 2. - 2009. - [12] с. 
Кн. 3. - 2009. - [12] с. 
Кн. 4. - 2009. - [12] с. 

087.5
COBISS.BG-ID 1261161956

БК 2014/7 Кн 21
ЦОКЕВА, Лиляна
        Детски зодиак / Лиляна Цокева ; [ил. Лиляна Цокева]. - София : Златен змей, 2013 ([София] : Ай принт). - [28] с. : с цв. ил. ; 13 х 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-776-025-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1261438180


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БК 2014/7 Кн 22
БИЛЯРСКИ, Иван Александров, 1959-
        Палеологовият синодик в славянски превод / Иван Билярски ; [ред. кол. Татяна Славова - глав. ред. ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 119 с. ; 21 см. - (Поредица История и книжнина)

Други ред.: Марио Капалдо, Таня Лалева, Анна-Мария Тотоманова. - Библиогр.: с. 112-114. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3602-0
1. Ръкописи, славянски - Румъния 2. Румъния - ръкописи
091(498=81)
COBISS.BG-ID 1261251812

БК 2014/7 Кн 23
ВЕЛИНОВА, Вася Николова, 1961-
        Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст / Вася Велинова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 277 с. : с ил., факс., табл. ; 21 см. - (Поредица История и книжнина)

Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с. 215-236. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3601-3
1. Манасиева хроника 2. България - ръкописи
091(497.2)
COBISS.BG-ID 1261328100


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/7 Кн 24
АНТОНОВ, Антон Каменов, 1961-
        Философски тестове / Антон Антонов. - Габрово : Екс-прес, 2012. - 69 с. ; 21 см

ISBN 978-954-490-331-2
1. Философия - тестове
101(079)
COBISS.BG-ID 1261268964


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/7 Кн 25
ДИДРО, Дени, 1713-1784
        Дьони Дидро - философът в търсене на истината / [състав., прев. Лидия Денкова] = Denis Diderot - le philosophe à la recherche da la vérité / [comp., trad. Lidia Denkova]. - София : Ciela, 2013. - 157 с. ; 16 см. - (Liber Liber)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Фр. институт в България. - Едно енциклопедично начинание / Жил Руе: с. 7-14. - Красива актуалност: философът в търсене на изгубените истини / Лидия Денкова: с. 25-40.

ISBN 978-954-28-1377-4 : 5 лв.
1. Дидро, Дени, 1713-1784 - мироглед 2. Философи, френски - мироглед 3. Красиво 4. Морал 5. Франция - философия
101(091)(44)(092)
18
92 Дидро, Дени
COBISS.BG-ID 1261199076

КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Лекции по философия на религията Вж Кн 30


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/7 Кн 26
БЕРЕГИНЯ, Наталия Михайловна
        Домашната магия : уникални методи за постигане на енергийна хармония / Наталия и Александър Берегини ; прев. Любомир Чолаков. - София : Интервю прес, 2004 ([София] : [Инвестпрес]). - 382 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Домашняя магия. Теория и практика / Н. и А. Берегини.

ISBN 954-666-053-1 : 12 лв.
1. Магия
133
159.961
COBISS.BG-ID 1261236708

БК 2014/7 Кн 27
МАНДОВА, Ваня Минчева
        Лунен календар за всеки ден 2014 г. / Ваня Мандова - Джована. - София : New media group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 144 с. ; 21 см

Джована - псевд. на Ваня Минчева Миндова.

ISBN 978-954-340-331-8
1. Луна - календари 2. Астрология - календари
133.52:523.3(059)
COBISS.BG-ID 1261378276


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/7 Кн 28
ИВАНОВА, Радка Илиева, 1945-
        Силата на духа : всемирна научно-образователна програма / Радея ; [ред. Константин Златев]. - [София] : Хрикер, 2013 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 288 с. ; 21 см

Радея - псевд. на Радка Илиева Иванова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. 10 от поредица Езотерични записки.

ISBN 978-954-349-079-0
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 1261428964

БК 2014/7 Кн 29
        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на Всемировия учител Беинса Дуно : сборник. T. 27, Олга Славчева в поезия и дух небесен / събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. - София : Житен клас, 2013 ([София] : [Симолини]). - 864 с. : с факс., [32] л. : ил., портр. ; 24 см. - (Библиотека Житен клас)

ISBN 978-954-9915-21-1
1. Дъновизъм - спомени
141.33(497.2)(092)(093.3)
215(497.2)(092)(093.3)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261485796

БК 2014/7 Кн 30
КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Лекции по философия на религията / Имануел Кант ; прев. от нем. Божидар Иванов Гумнеров. - София : Фараго, 2013. - 236 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Vorlesungen über die philosophisce religionslehre / Immanuel Kant.

ISBN 978-954-2961-72-7
1. Религия - философия 2. Философия, немска 3. Германия - философия
141.4
101(091)(430)
215
COBISS.BG-ID 1261415652

БК 2014/7 Кн 31
КУШНЕР, Ефим, 1940-
        Учителят [Петър Константинов Дънов] - пророк на шестата раса : книга за шестата раса / Ефим Кушнер, Елена Ковачева, Тодор Ялъмов. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : Вини 1837). - 162 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека Родово имение)

ISBN 978-954-8365-70-3 : 8 лв.
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 2. Философи, български 3. България - философия
141.33(497.2)(092)
92 Дънов, Петър Константинов
COBISS.BG-ID 1261417444

БК 2014/7 Кн 32
ПАШОВ, Влад, 1902-1974
        [Историческият път на Бялото братство през вековете] : Западната езотерична традиция. Т. 8, Богомилството път на съвършените : богомилството като християнско окултно учение / Влад Пашов. - София : Авир, 2008 ([София] : [Вега]). - 236 с. ; 24 см

Загл. на многочастното изд. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-92058-3-1
1. Дъновизъм 2. Богомилство
141.33
215
272/273
COBISS.BG-ID 1261174244

БК 2014/7 Кн 33
NIKOLOV, Ivan Nikolov, 1975-
        Kabbalah : sacred psychology or How to cultivate genius / Ivan Nikolov ; transl. Maria Mihaylova. - Sofia : Vivani, 2013 (Sofia : Simolini). - 240 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Кабала : свещена психология, или как да развием гениалност / Иван Николов.

ISBN 978-954-90401-2-8
1. Кабала
141.33
COBISS.BG-ID 1261409764


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/7 Кн 34
АЛЪН, Джеймс, 1864-1912
        Мислещият човек / Джеймс Алън ; [прев. Марин Загорчев]. - [София] : Skyprint, 2011 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 86 с. ; 20 см

Ориг. загл.: As a man thinketh / James Allen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-099-2 : 5.90 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1261505252

БК 2014/7 Кн 35
АТАНАСОВА, Йовка Атанасова, 1947-
        Децата с уникални способности / Йовка Атанасова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-397-4
1. Парапсихология 2. Детска и педагогическа психология
159.961
159.922.7
COBISS.BG-ID 1261522404

БЕРЕГИНЯ, Наталия Михайловна
        Домашната магия : уникални методи за постигане на енергийна хармония Вж Кн 26

БК 2014/7 Кн 36
БЛАН, Филип, 1965-
        Въжеиграчът / Филип Блан, Ерик Хъблър ; [прев. Весела Прошкова]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 228 с. ; 20 см

Ориг. загл.: L'equilibriste / Eric Hubler, Philip Blanc. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-390-086-2 : 11.99 лв.
1. Личност - психология - художествена литература
159.923.2(0:82-31)
316.62(0:82-31)
840-31
COBISS.BG-ID 1261501412

БК 2014/7 Кн 37
ГОРДЪН, Джон, 1971-
        Автобус "Енергия" / Джон Гордън ; [предг. от Кен Бланчард]. - Sofia : Skyprint, 2011 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 173 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The energy bus: 10 rules to fuel your life, work and team with positive energy / Jon Gordon. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Кен Бланчард е Кенет Бланчард.

ISBN 978-954-390-082-4 : 9.99 лв.
1. Личност - психология - художествена литература
159.923.2(0:82-31)
316.62(0:82-31)
820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261492196

БК 2014/7 Кн 38
ДАЛКЕ, Рюдигер, 1951-
        Психология на парите : с житейските закони - по пътя към щастието и успеха / Рюдигер Далке ; [прев. от нем. Ива Иванова]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 174 с. ; 21 см. - (Поредица Новата ера в общуването)

Ориг. загл.: Die Psychologie des Geldes / von Rüdiger Dahlke. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1355-2 : 12 лв.
1. Пари - психологични проблеми 2. Успех
159.922
174.4
COBISS.BG-ID 1261323748

БК 2014/7 Кн 39
ДЕКЕР, Франц, 1935-
        Лек за душата : активизиране на жизнените и душевните сили / Франц Декер ; прев. от нем. Величка Стефанова. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 231 с. : с ил., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Medizin für die Seele / Franz Decker.

ISBN 978-954-28-1400-9 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1261277924

БК 2014/7 Кн 40
КРАУС, Соня, 1973-
        Ако животът ти поднесе лимон, попитай за сол и текила / Соня Краус ; прев. от нем. Величка Стефанова. - София : Ciela, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 340 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila / Sonya Kraus. - Соня Краус - псевд. на авт. Кристиане Стела Бонгерц.

ISBN 978-954-28-1389-7 : 14 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Личност - психология
159.922
COBISS.BG-ID 1261293284

БК 2014/7 Кн 41
ЛИБЕРМАН, Алберт, 1968-
        Книга за възможностите : 75 начина да преодолееш инерцията и да промениш живота си / Алберт Либерман ; прев. от исп. Боряна Дукова. - София : Enthusiast, 2014 ([Добрич] : Фолиарт). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El libro de las posibilidades / Albert Liebermann.

ISBN 978-619-164-092-8 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1261427428

БК 2014/7 Кн 42
МАДОЛЕВ, Васил Георгиев, 1942-
        Защитни механизми. Копинг - стратегии. Саморегулация / Васил Г. Мадолев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 437 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 429-436.

ISBN 978-954-680-802-8
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1261408740

БК 2014/7 Кн 43
МАКГОНИГЪЛ, Кели, 1977-
        Самоконтрол : съзнанието може всичко / Кели Макгонигъл ; [прев. Марин Загорчев]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 327 с. : с ил., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: The willpower instinct / Kelly McGonigal. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-090-9 : 14.99 лв.
1. Воля 2. Самоусъвършенстване
159.947
COBISS.BG-ID 1261543396

БК 2014/7 Кн 44
МАТЮС, Андрю, 1957-
        Щастие в трудни времена / Андрю Матюс ; [ил. Андрю Матюс] ; прев. от англ. ез. Анна Стоева. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 160 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Happiness in hard times / Andrew Matthews. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7067-12-5 : 14 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1261354212

БК 2014/7 Кн 45
МИНЧЕВ, Борис Симеонов, 1951-
        Психология : еволюционно феноменологичен подход / Борис Минчев. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 584 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 570-583.

ISBN 978-954-28-1409-2 : 18 лв.
1. Психология
159.9
COBISS.BG-ID 1261247460

ПАНАЙОТОВ, Пламен Асенов, 1959-
        Проста терапия : решението е само на усмивка разстояние Вж Кн 207

БК 2014/7 Кн 46
ПРОКТЪР, Боб, 1935-
        Стани магнит за парите / [Боб Проктър, Мишел Блъд]. Морето на неограниченото съзнание / [Мишел Блъд] ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : Pro book, 2012 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 244 с. : със сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Become a magnet to money / Bob Proctor and Michele Blood ; The sea of unlimited consciousness / Michele Blood. - Загл. на кор.: Стани магнит за парите чрез морето на неограниченото съзнание. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-29-4 : 9.99 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване 3. Успех
159.922
174.4
COBISS.BG-ID 1261436900

БК 2014/7 Кн 47
СТУПИДЖА, Маурицио
        Насиленото тяло : психо-телесен терапевтичен подход към травмата от насилие / Маурицио Ступиджа ; прев. от итал. Теодора Голиванова. - София : Ciela, 2013. - 188 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (Поредица Новата ера в общуването)

Ориг. загл.: Il corpo violato / Maurizio Stupiggia. - Библиогр.: с. 184-187.

ISBN 978-954-28-1360-6 : 13 лв.
1. Насилие - психологични проблеми 2. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1261294052

БК 2014/7 Кн 48
ТОДОРОВА-Липчева, Ирина Тодорова, 1976-
        Детето в родителското, осиновителското, приемното семейство и институционалния дом / Ирина Тодорова. - София : Ciela, 2013. - 219 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 211-216. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1412-2 : 12 лв.
1. Сираци 2. Семейство - психологични проблеми
159.922.7-058.86
173
COBISS.BG-ID 1261300964


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БК 2014/7 Кн 49
МОЛЛОВ, Благовест Сотиров, 1970-
        Формални подходи към алетичната модалност. Т. 1, Въведение и история / Благовест С. Моллов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 456 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3471-2 : 18 лв.
1. Логика 
16(043.3)
COBISS.BG-ID 1261298404


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

ДАЛКЕ, Рюдигер, 1951-
        Психология на парите : с житейските закони - по пътя към щастието и успеха Вж Кн 38

БК 2014/7 Кн 50
КЛЕЙСЪН, Джордж Самюъл, 1874-1957
        Най-богатият човек във Вавилон : 10 притчи за парите / Джордж С. Клейсън ; [прев. Весела Прошкова]. - Sofia : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The richest man in Babylon / George S. Clason. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-088-6 : 11.99 лв.
1. Стопанска етика 2. Успех
174.4
COBISS.BG-ID 1261474276

ПРОКТЪР, Боб, 1935-
        Стани магнит за парите Вж Кн 46

ТОДОРОВА-Липчева, Ирина Тодорова, 1976-
        Детето в родителското, осиновителското, приемното семейство и институционалния дом Вж Кн 48


18 ЕСТЕТИКА

ДИДРО, Дени, 1713-1784
        Дьони Дидро - философът в търсене на истината Вж Кн 25


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БК 2014/7 Кн 51
КАР-Гом, Филип, 1952-
        Свещени места : от Стоунхендж до Сантяго де Компостела / Филип Кар-Гом ; прев. от англ. Мариана Христова, Златка Паскалева. - София : Унискорп, 2009 (Китай). - 256 с. : с цв. ил., к. ; 29 см. - (Поредица История, политика, култура)

Ориг. загл.: Sacred places / Philip Carr-Gomm. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-233-8 (подв.) : 58 лв.
1. Свети места
2(100)
904(100)
COBISS.BG-ID 1261181668


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на Всемировия учител Беинса Дуно : сборник. T. 27, Олга Славчева в поезия и дух небесен Вж Кн 29

КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Лекции по философия на религията Вж Кн 30

ПАШОВ, Влад, 1902-1974
        [Историческият път на Бялото братство през вековете]. Т. 8, Богомилството път на съвършените : западната езотерична традиция : богомилството като християнско окултно учение Вж Кн 32


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2014/7 Кн 52
БИБЛИЯ. 2013. Български език. София. 6. ревизирано изд.
        Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет : с препратки и паралелни пасажи. - 6. ревизирано изд. - София : Верен, 2013 (Китай). - 1437 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Библия. - 1. изд. 2000

ISBN 978-619-7015-06-5

22
COBISS.BG-ID 1261156580

БК 2014/7 Кн 53
БИБЛИЯ. Н. З. 2013. Български език. София. 7. изд.
        Новият завет. - 7. изд. - София : Верен, 2013 ([София] : [Славейков]). - 360 с. ; 20 см

1. изд. 1993.

ISBN 978-619-7015-05-8 

Изд. е прераб. на съвр. бълг. ез. на основата на бълг. прев. на Библията от ориг. текстове, извършен от Констанстин Фотинов, Петко Славейков и Христодул Сичан-Николов, изд. 1871 г.

225
COBISS.BG-ID 1261212644


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/7 Кн 54
МАЛЧЕВА, Веселина Иванова, 1932-
        130 години храм "Свмчк Димитрий Мироточиви" с. Крушари, Добричко / Веселина Малчева. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 119.

ISBN 978-954-371-401-8
1. Църкви - България - история 2. България - религия
281.962(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261565924

НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Митрополит Антим Видински - първи български екзарх : биобиблиография Вж Кн 6

ПАШОВ, Влад, 1902-1974
        [Историческият път на Бялото братство през вековете] : Западната езотерична традиция. Т. 8, Богомилството път на съвършените : богомилството като християнско окултно учение Вж Кн 32

БК 2014/7 Кн 55
        ПРАКТИКИ за духовно усъвършенстване : богословска конференция, организирана от Катедрата по теология към Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, февруари 2012 / състав. Ивелина Николова ; [предг. Димитър Киров]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 67 с. ; 20 см. - (Богословски студии ; 1)

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Загл. на сер. погрешно отпеч. на кор. Богословки студии. - Съдържа материали от: Маргарита Загарова, Ивелина Николова, Димитър Киров, Елена Арнаудова, Методий Ангелов.

ISBN 978-954-423-792-9
1. Християнска етика - конференции
241(063)
COBISS.BG-ID 1261252836

БК 2014/7 Кн 56
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Малко след Христа / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 160 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов.

ISBN 978-954-423-776-9
1. Ереси 2. Църква - история
272/273
281
COBISS.BG-ID 1261177060

БК 2014/7 Кн 57
ШАРЛАНОВА, Валентина Динева
        Софийската Света гора : манастирите около София / Валентина Шарланова ; [ил. Радослав Радославов Маринов, Валентина Динева Шарланова] = The Sofia Mount Athos : the monasteries around Sofia / Valentina Sharlanova ; [il. Radoslav Radoslavov Marinov, Valentina Dineva Sharlanova] ; [Engl. transl. Theodora Petrova Nedyalkova]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 564 с. : с цв. ил., к. ; 23 х 24 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр.: с. 556-559. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-322-567-5 (подв.) : 44 лв.
1. Манастири - Софийски край - история 2. Софийски край - религия
271(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1261180132


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/7 Кн 58
ЛИ Хонгджъ, 1951-
        Джуан Фалун / Ли Хонгджъ. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 344 с. ; 22 см

Ориг. загл. на кит. ез. - Прев. по: Zhuan Falun / Li Hongzhi. - Изд. на Бълг. Фалун Дафа асоц.

ISBN 978-954-28-1410-8 (подв.) : 20 лв.
1. Будизъм
294.3
COBISS.BG-ID 1261222884


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БК 2014/7 Кн 59
ФЕДОТОВ, Александър Викторов, 1956-
        Корея : корейско странознание / Александър Федотов. - 2. разш. и прераб. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 128 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 1997. - Съдържа и: По-важни публикации на проф. дфн Александър Федотов.

ISBN 978-954-07-3608-2 : 9 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - Корея 2. Корея - социално-икономическо положение
308(519)
COBISS.BG-ID 1261289700


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/7 Кн 60
РАДИЛОВ, Димитър Стефанов, 1947-
        Икономическа статистика / Димитър Радилов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 456 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 450-455.

ISBN 978-954-21-0621-0 : 15 лв.
1. Стопанска статистика - учебници за ВУЗ
311:33(075.8)
COBISS.BG-ID 1261417700


312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Вж и 314; 316; 323.3; 325; 614.149

БК 2014/7 Кн 61
ЖЕКОВА, Станка Александрова, 1951-
        Демографска статистика / Станка Жекова. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 394 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 2009. - Библиогр.: с. 392-394.

ISBN 978-954-21-0643-2 : 12 лв.
1. Демографска статистика - учебници за ВУЗ
312(075.8)
COBISS.BG-ID 1261416932


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2014/7 Кн 62
АНГЕЛОВА, Даниела Стефанова, 1980-
        Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през XIX век (до 1878 г.) / Даниела Ангелова. - София : Регалия-6, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 226 с. : с ил., сх., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 207-219. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-745-230-5 (подв.)
1. Население - България - история 2. Черноморие, българско - демография
314.15(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1261257188


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/7 Кн 63
БАУМАН, Зигмунт, 1925-2017
        Глобализацията : последиците за човека / Зигмунт Бауман ; прев. от англ. Мария Димитрова. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 215 с. ; 19 см. - (Темите на XXI век ; 2)

Ориг. загл.: Globalization / Zygmunt Bauman.

ISBN 978-954-398-320-9 : 11.99 лв.
1. Общество - социални проблеми 2. Глобализация
316.44
316.32
COBISS.BG-ID 1261203428

БЛАН, Филип, 1965-
        Въжеиграчът Вж Кн 36

БК 2014/7 Кн 64
ГЕОРГИЕВ, Никола, 1945-
        Икономическа социология / Никола Георгиев, Ваня Ганева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 276 с. : с табл., сх. ; 24 см

Пълното име на авт. Никола Георгиев е Никола Георгиев Андреев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-23-0916-1
1. Стопанство - социология - учебници за ВУЗ
316.334.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1261538276

ГОРДЪН, Джон, 1971-
        Автобус "Енергия" Вж Кн 37

        ДИГИТАЛНА култура, медии и образование : доклади от международна научна конференция, 30 октомври, 2012, Благоевград Вж Кн 248

        ИЗКУСТВАТА, пазарът, публиките : [сборник доклади от научна конференция, 15-17 ноември 2012 г., София] Вж Кн 259

КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        Караниците около четенето : научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г. Вж Кн 9

БК 2014/7 Кн 65
ПЕЙЧЕВА, Добринка Станчева, 1950-
        Масмедийното въздействие / Добринка Пейчева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 432 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Mass media effects. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-868-4
1. Средства за масова информация - влияние 2. Комуникация
316.77
COBISS.BG-ID 1261466596

БК 2014/7 Кн 66
        ПОЛИТИЧЕСКИЯТ процес и общественото мнение в България през 2013 г. : годишен обзор. - София : Ciela, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 236 с. : с ил.,. табл., диагр. ; 24 см

Изд. на Gallup International.

ISBN 978-954-28-1448-1 : 15 лв.
1. Обществено мнение - България - социологични проблеми 2. Социологични изследвания - България 3. България - социология
316.653(497.2)
32.019.51(497.2)
COBISS.BG-ID 1261230564

БК 2014/7 Кн 67
        ПРЕВЕНЦИЯ на телесното наказание за най-малките деца в България : май - ноември 2011 година / [Нели Петрова-Димитрова ... и др.] ; [под общ. ред. на Нели Петрова-Димитрова]. - София : Институт по соц. дейности и практики, 2011 ([София] : [Булгед]). - 52 с. : с табл. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Любослава Пенева, Маргарита Врачовска, Валентина Лихарска, Ангелина Даскалова, Вера Рангелова, Десислава Енчева, Росен Иванов.  - Възприетата форма на името на авт. Нели Петрова-Димитрова е Нели Людмилова Петрова.

ISBN 978-954-2956-05-1
1. Домашно насилие - деца - България - борба с него 2. Деца - България - защита 3. България - социология
316.647.3-053.2(497.2)
342.7-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1261541604

БК 2014/7 Кн 68
        ПРОГРАМА за работа с родители, извършители на насилие над децата си / [Валентина Караганова ... и др.]. - София : Институт по соц. дейности и практики, 2011 ([София] : [Булгед]). - 163 с. : с ил., табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Нели Петрова-Димитрова, Надя Стойкова, Елена Манасиева, Милвана Панайотова. - Възприетата форма на името на авт. Нели Петрова-Димитрова е Нели Людмилова Петрова. - Пълното име на авт. Милвана Панайотова е Милвана Панайотова Стоянова.

ISBN 978-954-2956-06-8
Програмата се издава по проект Отново родители.
1. Домашно насилие - борба с него - наръчници и ръководства 2. Деца - защита - наръчници и ръководства
316.647.3-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1261495268

БК 2014/7 Кн 69
РИДЛИ, Мат, 1958-
        Червената царица : секс и еволюция на човешката природа / Мат Ридли ; [прев. от англ. Вихра Йомтова, Лъчезар Карагьозов]. - София : Ciela, 2013. - 439 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Red Queen. Sex and the evolution of human nature / Matt Ridley. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-28-1307-1 : 14 лв.
1. Социобиология 2. Полов живот
316.3:57
613.88
COBISS.BG-ID 1261231588

БК 2014/7 Кн 70
САРКИСЯН, Карина Агоп, 1972-
        Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес / Карина Саркисян. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 118 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 68)

Библиогр.: с. 111-114.

ISBN 978-954-23-0932-1
1. Комуникация 2. Световно стопанство 3. Култура - социология
316.77
339.9
316.72
COBISS.BG-ID 1261535204

БК 2014/7 Кн 71
        ТЕМИТЕ табу в медиите / състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 111 с. ; 22 см

Съдържа материали от: Иво Инджов, Венелин Стойчев, Кристин Шиха, Емил Георгиев, Юри Дуркот.

ISBN 978-954-92740-2-8
1. Средства за масова комуникация
316.77
COBISS.BG-ID 1261384164

БК 2014/7 Кн 72
ТРЕНДАФИЛОВ, Филип Людмилов
        Глобализация и трансформация / Филип Трендафилов. - София : Фараго, 2013. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2961-63-5
1. Глобални проблеми на човечеството
316.322
COBISS.BG-ID 1261374436

БК 2014/7 Кн 73
ТРЕНДАФИЛОВ, Филип Людмилов
        Глобалните трансформации и произтичащите от тях поляризации / Филип Трендафилов. - София : Фараго, 2013. - 20 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2961-64-2
1. Глобални проблеми на човечеството
316.322
COBISS.BG-ID 1261375460


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/7 Кн 74
ГОРБАЧОВ, Михаил Сергеевич, 1931-
        Насаме със себе си : моят живот / Михаил Горбачов ; прев. от рус. Иван Василев. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : ПК "Д.Благоев"). - 528 с. : с портр. ; 24 см. - (Поредица Нобелисти)

Ориг. загл.: Наедине с собой / Михаил Горбачев. - Именен показалец.

ISBN 978-954-398-329-2 (подв.) : 25 лв.
1. Политици, руски - биографски материали 2. СССР - политика
32(47+57)(092)(0:82-94)
882-94
92 Горбачов, Михаил Сергеевич
COBISS.BG-ID 1261210596

БК 2014/7 Кн 75
ЖИВКОВ, Николай Цеков, 1947-
        Политология : избрани лекции и текстове за самостоятелна работа / Николай Живков, Красимира Ангелова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 211 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. лекции.

ISBN 978-954-23-0933-8 : 17 лв.
1. Политическа наука - учебници за ВУЗ
32.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1261509092

НЕКОВ, Момчил Стефанов, 1986-
        От първо лице Вж Кн 86

БК 2014/7 Кн 76
О'РАЙЛИ, Бил, 1949-
        Да убиеш Кенеди / Бил О'Райли, Мартин Дъгард ; прев. от англ. ез. Веселина Бакалова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 415 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Killing Kennedy / Bill O'Reilly, Martin Dugard.

ISBN 978-619-7067-03-3 : 19 лв.
1. Кенеди, Джон Фицджералд, 1917-1963 - биографии 2. Политици, американски - биографии 3. САЩ - политика
32(73)(092)
92 Кенеди, Джон Фицджералд
COBISS.BG-ID 1261386980

        ПОЛИТИЧЕСКИЯТ процес и общественото мнение в България през 2013 г. : годишен обзор Вж Кн 66


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/7 Кн 77
ВЪЛЧЕВ, Даниел Василев, 1962-
        Лекции по обща теория на държавата / Даниел Вълчев. - София : Ciela, 2013 -. - T. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-28-1390-3 (ч. 1) : 15 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 256 с.
1. Държава - теория - лекции
321.01(042.3)
COBISS.BG-ID 1261248740

ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989 Вж Кн 79


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

        ДЪРЖАВНА сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес : документален сборник. Т. 2 Вж Кн 143

БК 2014/7 Кн 78
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Кратка история на Държавна сигурност 1907-2013 / Димитър Иванов. - София : Ciela, 2013. - 388 с. : с портр., ил. ; 23 см. - (Historia incоgnita)

Заглавие в изд. каре: Кратка история на ДС. - Библиогр.: с. 217-224.

ISBN 978-954-28-1363-7 : 16 лв.
1. Държавна сигурност - България - история - 1907-2013 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(091)
351.74(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261313764

БК 2014/7 Кн 79
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989 / Димитър Иванов. - София : Ciela, 2013. - 328 с. : с ил., портр., табл. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Библиогр.: с. 255-268.

ISBN 978-954-28-1364-4 : 16 лв.
1. Социализъм - България - 1944-1989 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(091)
321.74(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261331940

БК 2014/7 Кн 80
КЬОСЕВА, Цветана Лазарова, 1952-2017
        Красивите лица на терора : малки истории от полицейските архиви / Цветана Кьосева. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 196 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Библиогр.: с. 192-195.

ISBN 978-954-28-1348-4 : 14 лв.
1. Тероризъм - жени - България - история 2. Женска престъпност - България - история 3. България - вътрешна политика
323.28-055.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261150692

НЕКОВ, Момчил Стефанов, 1986-
        От първо лице Вж Кн 86

БК 2014/7 Кн 81
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-2016
        Сирия - война в земите на Адам и Ева / Киряк Цонев, Мирослава Цонева. - София : Воен. изд., 2013. - 192 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

ISBN 978-954-509-506-1
1. Политика - Сирия - история 2. Сирия - вътрешна политика
323(569.1)(091)
327(569.1)(091)
COBISS.BG-ID 1261381092

БК 2014/7 Кн 82
DŽAMBAZOV, Ismail Ismailov, 1928-
        Balkanlar'da türkler ve müslüman azinliklar : [Balkan savaşlari'nin 100. Yildönümü münasebetiyle] / Ismail Cambazov ; [red. Sabri Alagöz]. - Sofya : 21.Yüzyil Türk Kültür Merkezi Yayinlari, 2013 ([София] : [Сепа информа]). - 464 с. : с к., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

1. Малцинства, мюсюлмански - Балкански полуостров - история 2. Балкански полуостров - национален въпрос
323.1(497=943.5)(091)
949.7
COBISS.BG-ID 1261491428


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/7 Кн 83
МУЧИНОВ, Венцислав Евтимов, 1980-
        Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.) / Венцислав Мучинов. - София : Регалия-6, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 270 с. : с ил., табл., к. ; 25 см

Библиогр.: с. 231-270.

ISBN 978-954-745-228-2 (подв.)
1. Вътрешна политика - Турция - история 2. Емиграция и имиграция - Турция - история - 19 век 3. Турция - миграция
325(560)(091)
COBISS.BG-ID 1261266916


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

ЕВРОПЕЙСКИ съюз
        Договори за ЕС ; Съдебна практика : 1 11 СО3 Вж Кн 111

БК 2014/7 Кн 84
КАЛВОКОРЕСИ, Питър, 1912-2010
        Световната политика след 1945 / Питър Калвокореси ; прев. от англ. Мартин Райчинов ... [и др.]. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 999 с. ; 24 см

Ориг. загл.: World politics since 1945 / Peter Calvocoressi. - Други прев.: Янита Георгиева, Румяна Траянова. - Възприетата форма на името на прев. Румяна Траянова е Румяна Райчева-Траянова.

ISBN 978-954-398-299-8 (подв.) : 59.99 лв.
1. Международни отношения - 1945-
327
COBISS.BG-ID 1261177316

ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-2016
        Сирия - война в земите на Адам и Ева Вж Кн 81

БК 2014/7 Кн 85
SOFIJSKI universitet Sv. Kliment Ohridski
        Erasmus guide for incoming students. - Sofia : Sofia Univ. "St. Kliment Ohridski", [2013]. - 69 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Юрид. Фак. Кат. Межуданр. право и междунар. отношения.

1. Европейски съюз - програми 2. Висше образование - България 3. Европа - международни политически отношения 4. България - висше образование
327.7:061.1EC
378(497.2)
COBISS.BG-ID 1261306596


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/7 Кн 86
НЕКОВ, Момчил Стефанов, 1986-
        От първо лице / Момчил Неков. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 448 с. : с ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 444-447.

ISBN 978-954-28-1433-7 (подв.) : 23 лв.
1. Вътрешна политика - България - 1989- 2. Политически партии - България - организационни въпроси 3. Политици, български - интервюта 4. България - политически партии и движения
329.008(497.2)
32(497.2)(092)(047.53)
323(497.2)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261152996


330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/7 Кн 87
        ПСИХОСЕМАНТИЧЕН поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас / Георги Маринов ... [и др.]. - Варна : Онгъл, 2013. - 212 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Други авт.: Здравко Любенов, Ирена Левкова, Галин Стефанов, Петьо Бошнаков, Ирина Кънчева, Николета Пътова, Михал Стоянов, Александра Хоробец, Лучиан Белашку, Красимир Левков, Тодор Дянков, Иван Русев. - Пълното име на авт. Георги Маринов е Георги Маринов Георгиев. - Биогр. данни за авт.: с. 203-204. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7079-19-7
1. Потребление - България - психологични проблеми - сборници 2. Внос - България - сборници 3. България - икономически науки
330.16(497.2)(08)
339.56(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261418212


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

ГОРАНОВА, Пенка Вълчева, 1955-
        Теория на потребителското поведение Вж Кн 107

МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-
        Предприемачеството в хотелиерския бизнес : състояние и проблеми : студия Вж Кн 222

БК 2014/7 Кн 88
        ПРИМЕРНИ тестове за конкурсен изпит по икономика / Ивона Якимова ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 180 с. : с табл., черт. ; 22 см

Други авт.: Татяна Иванова, Снежина Райнова, Христо Мавров, Калоян Колев.

ISBN 978-954-21-0627-2 : 7 лв.
1. Икономически науки - тестове - учебници за средни училища
330.1(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1261375972


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/7 Кн 89
ШИШМАНОВА, Пенка Димитрова, 1968-
        Икономически растеж и развитие : [учебник] / Пенка Шишманова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 232 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 62)

Библиогр.: с. 228-232.

ISBN 978-954-23-0902-4
1. Икономически растеж - учебници за ВУЗ
330.35(075.8)
338.1(100-773)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261503972


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/7 Кн 90
ТОМОВ, Стефан Еленков, 1971-
        Сборник статии по ергономия на ръчните инструменти / Стефан Томов ; [худож. Момчил Събев]. - Благоевград : Инфодизайн, 2013. - 44 с. : с ил., табл. ; 25 см

Загл. на кор.: Ергономия на ръчните инструменти. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9438-34-5
1. Ергономия 2. Инструменти - проектиране
331.101.1
621.9.001.63
COBISS.BG-ID 1261519076


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/7 Кн 91
ДЪБЕВА, Таня, 1957-
        Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг / Таня Дъбева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 401 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Пълното име на авт. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Библиогр.: с. 390-400.

ISBN 978-954-21-0634-0 : 15 лв.
1. Франчайзинг 2. Хотели - управление и организация 3. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - управление и организация
334.75
64.024.1/.3
COBISS.BG-ID 1261406436


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/7 Кн 92
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Управление на капиталите в търговската банка / Величко Адамов. - 4. прераб. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 468 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 64)

Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов. - 1. изд. 1995. - Библиогр.: с. 466-468.

ISBN 978-954-23-0914-7
1. Банки - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Банкови операции - учебници за ВУЗ
336.71(075.8)
COBISS.BG-ID 1261509348

БК 2014/7 Кн 93
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Финанси на фирмата : методическо ръководство / Величко Адамов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев. - [2. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 234 с. : с табл. ; 24 см

Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов. - 1. изд. 2006 с авт. Величко Адамов, Васил Захариев, на изд. Абагар - В. Търново. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0928-4
1. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ
336.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261524196

БК 2014/7 Кн 94
ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Мита и митническа политика : методическо ръководство / Теодора Димитрова. - [2. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 339 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Теодора Димитрова е Теодора Димитрова Петрова. - 1. изд. 2010 на изд. Абагар - В. Търново.

ISBN 978-954-23-0935-2
1. Мита - учебници за ВУЗ 2. Митници - учебници за ВУЗ
336.4(076)(075.8)
339.543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261505764

ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Управление на персонала в търговската банка : [учебник] Вж Кн 237

БК 2014/7 Кн 95
МИНЕВ, Светлин
        Как да съставим собствена форекс стратегия / Светлин Минев. - София : Ciela, 2013. - 260 с. : с ил., табл. ; 23 см

ISBN 978-954-28-1378-1 : 16 лв.
1. Финансов пазар
336.76
COBISS.BG-ID 1261338340

БК 2014/7 Кн 96
МИНЕВ, Светлин
        Как да търгуваме на финансовите пазари / Светлин Минев. - 2. изд. - София : Ciela, 2013. - 172 с. : с ил. ; 23 см

1. изд. 2003.

ISBN 978-954-28-1382-8 : 12 лв.
1. Финансов пазар
336.76
COBISS.BG-ID 1261202404

БК 2014/7 Кн 97
МИНЕВ, Светлин
        Стратегии за търгуване на финансовите пазари / Светлин Минев. - 3. изд. - София : Ciela, 2013. - 252 с. : с ил. ; 23 см

1. изд. 2005.

ISBN 978-954-28-1381-1 : 13 лв.
1. Финансов пазар
336.76
COBISS.BG-ID 1261239524

БК 2014/7 Кн 98
СТОЙКОВА, Пепа Монова, 1963-
        Документите в данъчния контрол : доказателствени аспекти / Пепа Стойкова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 300 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 63)

Библиогр.: с. 290-298. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0912-3
1. Данъци - контрол и ревизия
336.2.008.6
COBISS.BG-ID 1261506020

БК 2014/7 Кн 99
        ФИНАНСИ : сборник от задачи и тестове / Величко Адамов ... [и др.]. - 3. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 356 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стефан Симеонов. - Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, а на авт. Теодора Димитрова - Теодора Димитрова Петрова. - 1. изд. 1998 на изд. Абагар - В. Търново.

ISBN 978-954-23-0939-0
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261489892

БК 2014/7 Кн 100
ЮБИЛЕЙНА международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013)
        Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи", 25-26.10.2013 г., Свищов : 60 години факултет "Финанси", факултет "Стопанска отчетност" : сборник доклади. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013-. - Т. <1-> : с табл.  сх., диагр. ; 24 см

Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-23-0909-3 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1. - 2013. - 574 с. 

Съдържа материали от: Румяна Лилова, Атанас Атанасов, Величко Адамов, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Велчо Стоянов, Елена В. Маркина, Анатолий Ковалëв, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Емил Денчев, Жельо Вътев, Марин Маринов, Валери Ненков, Пламен Пътев, Николай Николов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Валентин Милинов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев, Сергей Найденов, Силвия Трифонова, Сава Димов, Надежда Благоева, Виктория Г. Баранова, Ольга Е. Дубовик, Марина А. Слатвинская, Андрей Буряченко, Петя Василева, Юлиян Господинов, Кремена Маринова, Vesna Georgieva Svrtinov, Olivera Gorgieva Trajkovska, Aleksandar Kostadinovski, Валентина Шевченко, Сергей Радуканов, Ренета Росева, Петко Ангелов, Георги Ангелов, Димитър Костов, Иван Маринов, Цветан Павлов, Марияна Павлова, Петър Г. Братанов, Пламен Петров, Бисер Божинов, Младен Ламбев, Стефан Петров, Боян Илиев, Лариса А. Орланюк-Малицкая, Олга П. Кириленко, Ирина В. Осипова, Татьяна В. Пальгуева, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов, Таня Илиева, Пламен Йорданов, Иванка Данева, Анелия Панева, Маргарита Дакова, Цветелина Ненкова, Камен Кръстев, Милен Митков, Любен Киров, Анета Денева, Любчо Варамезов, Борислав Борисов, Александр Александрович Сергеев, Денис В. Перемежко, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Пенка Шишманова, Михаил Чиприянов, Виолета Блажева, D. P. Melnichuk, Наталия Сментына, Таня Тодорова, Искра Пантелеева, Тодор Асенов, Елка Цонева, Нонка Георгиева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова, Евелина Парашкевова.

1. Финанси - конференции 2. Стопанска отчетност - конференции
336(063)
657:338(063)
COBISS.BG-ID 1261553380


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/7 Кн 101
КОЕВ, Йордан Петров, 1948-
        Въведение в предприемачеството / Йордан Коев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 390 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 375-389.

ISBN 978-954-21-0622-7 : 14 лв.
1. Предприемачество - България - учебници за ВУЗ
338(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261433060

БК 2014/7 Кн 102
НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Макрорегулиране на туристическия бизнес / Марин Нешков, Велина Казанджиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 451 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 443-450.

ISBN 978-954-21-0633-3 : 17 лв.
1. Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1261365476

БК 2014/7 Кн 103
        ПЕРСПЕКТИВИ пред индустриалния бизнес : международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013 г. : сборник с доклади / [ред. кол. Тодор Ненов ... и др.]. - Варна : Ико-консулт, 2013 (Шумен : Растер). - 346 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Бойко Атанасов, Йосиф Илиев, Стоян Стоянов, Митко Димитров, Младен Велев, Иван Иванов, Иван Палигоров, Благо Благоев, Петър Кънев, Милен Балтов, Светлана Лесидренска. - Пълното име на ред. Тодор Ненов е Тодор Ненов Тодоров. - Изд. на ИУ-Варна. Кат. Икономика и управление на индустрията. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа докл. от: Илиан Минков, Любчо Минчев Варамезов, Игорь Анатольевич Аренков, Яна Юрьевна Салихова, Диана Антонова Антонова, T. Stoilov, K. Stoilova, Николай Карев Карев, Георги Иванов Кондев, Димитър Христов Тенчев, Димитър Йорданов Димитракиев, Цвета Зафирова, Силвия Димитрова, Свилена Свиленова Рускова, Милена Пенева Кирова, Анатолий Стефанов Асенов, Емил Папазов, Людмила Михайлова, Николай Христов Щерев, Антон Недялков Недялков, Зоя Станимирова Недялкова, Вениамин Павлов Тодоров, Стоян Хадживеличков, Мария Николаева, Радка Петрова Иванова, Теофана Валентинова Димитрова, Ивайло Борисов Иванов, Вера Василева Хаджиева, Николай Деев Стоянов, Хафиз Миргазямович Салихов, Владимир Николаев Стоянов, Емил Бориславов Николов, Пламен Павлов, Паскал Неделчев Желев, Свилен Николаев Кунев, Ралица Руменова Димитрова, Радко Ас. Радев, Веселина Маринчева Янкова, Теменуга Стойкова, Тинка Грозданова, Искрен Пенчев, Радан Василев Мирянов, Йордан Русанов Петков, Виктория Станимирова Станчева, Калин Красимиров Крумов, Милена Василева Тодорова, Влади Христов Куршумов, Велислава Васкова Борисова, Кирил Стоянов Стоянов, Добромир Кирилов Стоянов, Явор Денчо Денчев, Зорница Борисова Йоеданова, Milen Baltov, В. В. Зябриков, Донка Иванова, Светла Дучева, Stela Baltova, Румяна Иванова Ангелова, Даниел Стоянов Йорданов, Марин Веселинов Гешов, Мирослав Манев, Анета Георгиева Деневар, Марияна Евгениева Любенова, Борислав Георгиев Ангелов, Петър Петров Кънев, Нехриджан Афир Мехмед, Гергана Станиславова Стоева, Искра Маринова Пантелеева, Милен Емилов Динков, Йордан Иванов, Стефан Калпачев, Яница Петкова Димитрова, Мария Велева, Елена Йорданова, Станислава Красимирова Стоянова, Мина Ангелова, Даниела Стоянова Стоянова, Стоян Коев, Тодор Ненов, Iryna M. Sotnyk, Julia V. Chortok, Yuri O. Mazin, Христо Сирашки, Венета Христова, Галина Тодорова, Георги Димитров Георгиев, Ина Николаева Станоева, Росен Николаев Найденов, Танка Василева Милкова, Пламена Милушева, Доника Стоянова, Илка Стоянова Йоновска. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-8235-09-9
1. Промишленост - икономика - конференции
338.45(063)
COBISS.BG-ID 1261466852

БК 2014/7 Кн 104
РАЙНХАРТ, Кармен, 1955-
        Този път е различно : осем века финансови безумия / Кармен Райнхарт, Кенет Рогоф ; [прев. от англ. Деян Кючуков]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 468 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Ориг. загл.: This time is different / Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1258-6 : 22 лв.
1. Финансови кризи - история
338.124.4(091)
COBISS.BG-ID 1261319908

БК 2014/7 Кн 105
РАКАДЖИЙСКА, Светла Генова, 1946-
        Маркетинг в туризма / Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Тодор Дянков. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 479 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 468-478.

ISBN 978-954-21-0642-5 : 16 лв.
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1261416676

ШИШМАНОВА, Пенка Димитрова, 1968-
        Икономически растеж и развитие : [учебник] Вж Кн 89

БК 2014/7 Кн 106
NEDEVA, Svetla Koleva, 1961-
        A tour of Bulgaria : a handbook in guiding. - Varna : Science and Econ. Publ. House UE, 2012-. - Т. <2> ; 22 см

ISBN 978-954-21-0620-3 (т. 2) : 7 лв.

Съдържа досега:

Т. 2 / Svetla Nedeva, Bisser Popov, Krassimira Trifonova. - 2012. - 221 с. 

Библиогр.: с. 219-220.

1. Туризъм - България - учебници за ВУЗ 2. Културно-историческо наследство - България - учебници за ВУЗ
338.48(497.2)(075.8)
930.85(075.8)
COBISS.BG-ID 1253472228


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/7 Кн 107
ГОРАНОВА, Пенка Вълчева, 1955-
        Теория на потребителското поведение / Пенка Горанова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 283 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 276-278.

ISBN 978-954-23-0911-6 : 17 лв.
1. Потребление - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ 3. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
330.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1261563620

БК 2014/7 Кн 108
        МАРКЕТИНГЪТ - реалност и проекции в бъдещето : сборник доклади от международна научна конференция, Варна, 28-29 юни 2012 г. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 551 с. : с ил. ; 22 см

Текст и на на рус., англ. ез. - Съдържа докл. от: Юлия Узунова, Пенчо Иванов, Евгени Станимиров, Пенка Горанова, Иван Марчевски, Данчо Данчев, Галина Младенова, Таибат Атаева, Бистра Василева, Мария Кехайова-Стойчева, Владимир Христов, Т. А. Камалова, С. А. Нажмутдинова, Виктория Быкова, Мадина Маллаева, Ю. Д. Умавов, Z. M. Khanbabaeva, A. M. Kurbanova, V. V. Daitov, Свободка Класова, Кирил Петров, Стефан Дражев, Марусия Иванова, Делян Костадинов, Надежда Димова, Николай Ванков, Стефания Темелкова, Костадин Башев, Христо Георгиев, Митко Хитов, Esmeralda Shkira, Stela Zoto, Oriola Theodhori, Петър Банчев, Явор Марангозов, Татяна Нецева-Порчева, Красимир Маринов, Николай Цонев, Лиана Шахшаева, Цанко Стефанов, Ива Боева-Димова, Марина Каменова-Тимарева, Борислава Стоименова, Милуш Самуилов, Биляна Миткова, Elena Qirici, М. А. Патахова, Н. И. Газалева, Н. А. Абдуллаева, Камиль Изиев, Ирена Славова, Христо Катранджиев, Атанас Луизов, Христина Михалева, Веселина Атанасова-Георгиева, Георги Тодоров, Петър Петров, Бойко Дойчинов, Евгения Тонкова, Денчо Неделчев, Боряна Грънчарова, Надежда Калинова, Свилен Иванов, Ирина Кънчева, Добромир Стоянов, Кристина Джонева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-21-0615-9
1. Маркетинг - конференции
339.13(063)
COBISS.BG-ID 1261370852

БК 2014/7 Кн 109
МИХАЛЕВА, Христина Петкова, 1974-
        Маркетингово изследване на удовлетвореността на потребителя от продукта българско кисело мляко : студия / Христина Михалева. - Бургас : Божич, 2013. - 160 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Маркетингово изследване. - Библиогр.: с. 156-160.

ISBN 978-954-9925-90-6 (подв.)
1. Маркетинг - методи на изследване 2. Кисело мляко - България - икономически проблеми 3. България - търговия
339.13:637.146(497.2)
637.146:339.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1261208036

РАКАДЖИЙСКА, Светла Генова, 1946-
        Маркетинг в туризма Вж Кн 105

БК 2014/7 Кн 110
УЗУНОВА, Юлия Добрева, 1941-
        Международен маркетинг : ръководство за семинарни занятия / Юлия Узунова, Бистра Василева, Надежда Калинова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 218 с. : с табл., диагр., к. ; 22 см

Библиогр.: с. 180-186.

ISBN 978-954-21-0592-3 : 6 лв.
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Външна търговия - учебници за ВУЗ
339.13(076)(075.8)
339.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261461732


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Мита и митническа политика : методическо ръководство Вж Кн 94

        ПСИХОСЕМАНТИЧЕН поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас Вж Кн 87

УЗУНОВА, Юлия Добрева, 1941-
        Международен маркетинг : ръководство за семинарни занятия Вж Кн 110


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

СТОЙКОВ, Стоян Огнянов, 1977-
        Наказателноправна защита на средства от еврофондовете Вж Кн 116


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/7 Кн 111
ЕВРОПЕЙСКИ съюз
        Договори за ЕС ; Съдебна практика : 1 11 СО3 / [състав., прев. от фр., въвед. Станислав Костов]. - 3. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : Скай принт). - 896 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 3. - Основни договори и договори за присъединяване: с. 854-856. - Указатели на съдебната практика на Съда на Европейския съюз: с. 857-888. - Предм. показалец, хронолог. показалец.

ISBN 978-954-730-848-0 : 24 лв.
1. Европейски съюз - договори 2. Съдебна практика - международни съдилища 3. Европа - международни икономически отношения
339.923.061.1ЕС
327.7:061.1ЕС
341.6(4)
COBISS.BG-ID 1261217764

БК 2014/7 Кн 112
        МЕЖДУНАРОДЕН икономикс / Георги Маринов ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 364 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Други авт.: Александър Шиваров, Веселина Димитрова, Петьо Бошнаков, Валентина Макни, Атанас Атанасов. - Пълното име на авт. Георги Маринов е Георги Маринов Георгиев. - Библиогр.: с. 352-363.

ISBN 978-954-21-0629-6 : 13 лв.
1. Световно стопанство - учебници за ВУЗ 2. Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1261355236

САРКИСЯН, Карина Агоп, 1972-
        Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес Вж Кн 70


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/7 Кн 113
НОВКИРИШКА-Стоянова, Малина Николова, 1962-
        De iure publico : студии по римско публично право / Малина Новкиришка-Стоянова. - София : Ciela, 2013. - 620 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 555-616. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-28-1387-3 : 32 лв.
1. Римско право 2. Сравнително право 3. Административно право
34(37)
340.5
342.9
COBISS.BG-ID 1261255140


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/7 Кн 114
КОЛЕВ, Тенчо, 1953-
        Теория на правораздавателната дейност. Т. 6, Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията / Тенчо Колев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 307 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Тенчо Колев е Тенчо Колев Дудов. - Библиогр.: с. 304-306.

ISBN 978-954-07-3618-1 (подв.) : 15 лв.
1. Правосъдие
340.1
COBISS.BG-ID 1261332964

НОВКИРИШКА-Стоянова, Малина Николова, 1962-
        De iure publico : студии по римско публично право Вж Кн 113


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

ЕВРОПЕЙСКИ съюз
        Договори за ЕС ; Съдебна практика : 1 11 СО3 Вж Кн 111

БК 2014/7 Кн 115
        МЕЖДУНАРОДНИЯТ договор - източник на международното частно право : сборник научни изследвания на катедра Международно право и международни отношения, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" / Николай Натов ... [и др.]. - София : Ciela, 2013. - 524 с. ; 23 см

Други авт.: Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Боряна Мусева, Станислав Йордански, Ясмина Андреева, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Ивелин Кирчев. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-28-1356-9 : 25 лв.
1. Международно частно право - сборници
341.9(08)
COBISS.BG-ID 1261207012

БК 2014/7 Кн 116
СТОЙКОВ, Стоян Огнянов, 1977-
        Наказателноправна защита на средства от еврофондовете / Стоян Стойков. - София : Ciela, 2013. - 264 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 256-263.

ISBN 978-954-28-1420-7 : 18 лв.
1. Европейски съюз - финанси - правни проблеми 2. Международно наказателно право 3. Европа - право
341.4(4-6)
339.73(4-6)
COBISS.BG-ID 1261187556


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        Казуси по наказателно право : обща част Вж Кн 119

ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        Казуси по наказателно право : особена част Вж Кн 120

БК 2014/7 Кн 117
ДРУМЕВА, Емилия Александрова, 1947-
        Конституционно право / Емилия Друмева. - 4. доп. и прераб. изд. - София : Ciela, 2013 (В. Търново : Абагар). - 792 с. ; 24 см

1. изд. 1995 на изд. Анубис. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-954-28-1372-9 (подв.) : 40 лв.
1. Конституционно право - България 2. България - право
342(497.2)
COBISS.BG-ID 1261157860

НОВКИРИШКА-Стоянова, Малина Николова, 1962-
        De iure publico : студии по римско публично право Вж Кн 113

        ПРЕВЕНЦИЯ на телесното наказание за най-малките деца в България : май - ноември 2011 година Вж Кн 67

СТОЙНОВ, Александър Иванов, 1949-
        Наказателно право : особена част : престъпления против правата на човека Вж Кн 123


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/7 Кн 118
ВУЧКОВ, Веселин Бориславов, 1968-
        Тестове по наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Ciela, 2014. - 291 с. ; 21 см

1. изд. 2007.

ISBN 978-954-28-1446-7 : 15 лв.
1. Наказателен процес - тестове - учебници за ВУЗ
343.1(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261303268

БК 2014/7 Кн 119
ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        Казуси по наказателно право : обща част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Симолини). - 384 с. ; 22 см

1. изд. 2005.

ISBN 978-954-730-839-8 : 19 лв.
1. Наказателно право - България 2. Съдебна практика - България 3. Конституционен съд - България 4. България - право
343.3/.7(497.2)
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1261177828

БК 2014/7 Кн 120
ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        Казуси по наказателно право : особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Симолини). - 552 с. ; 22 см

1. изд. 2005

ISBN 978-954-730-840-4 : 23 лв.
1. Наказателно право - България 2. Съдебна практика - България 3. Конституционен съд - България 4. България - право
343.3/.7(497.2)
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1261201636

БК 2014/7 Кн 121
ПРЕНС, Адолф, 1845-1919
        Престъпност и репресия : есе по наказателна наука / от Адолф Пренс ; прев. от фр. Крум Зарков. - София : Ciela, 2013. - 144 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Criminalité et répression: Essai de science pénale / Adolphe Prins.

ISBN 978-954-28-1374-3 : 10 лв.
1. Наказателно право
343
COBISS.BG-ID 1261269732

БК 2014/7 Кн 122
СТОЙНОВ, Александър Иванов, 1949-
        Наказателно право : обща част / Александър Стойнов. - [3. изд.]. - София : Ciela, 2013. - 486 с. ; 23 см

1. изд. 1999. - Библиогр.: с. 481-484.

ISBN 978-954-28-1408-5 : 22 лв.
1. Наказателно право
343.2
COBISS.BG-ID 1261161188

БК 2014/7 Кн 123
СТОЙНОВ, Александър Иванов, 1949-
        Наказателно право : особена част : престъпления против правата на човека / Александър Стойнов. - 2. изд. - София : Ciela, 2013. - 336 с. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Престъпления против правата на човека. - 1. изд. 2006.

ISBN 978-954-28-1406-1 : 17 лв.
1. Наказателно право - България 2. Престъпления против личността - България 3. Права на човека - България 4. България - право
343.3/.7(497.2)
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261216228

БК 2014/7 Кн 124
СТОЙНОВ, Александър Иванов, 1949-
        Престъпления против собствеността / Александър Стойнов. - [3. изд.]. - София : Ciela, 2013. - 264 с. ; 23 см

Загл. на кор.: Наказателно право. Особена част. - 1. изд. 2003. - Библиогр.: с. 260-262.

ISBN 978-954-28-1407-8 : 15 лв.
1. Наказателно право - България 2. Престъпления против собствеността - България 3. България - право
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261216484


344 СПЕЦИАЛНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ВОЕННО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ВОЕННОМОРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

БК 2014/7 Кн 125
ПЕТКОВ, Пламен Йорданов, 1971-
        Военни престъпления / Пламен Петков. - София : Ciela, 2013. - 228 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 217-226.

ISBN 978-954-28-1379-8 : 15 лв.
1. Военно наказателно право
344.1/.3
COBISS.BG-ID 1261287908


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/7 Кн 126
БРАТОЕВ, Ценимир Братоев, 1959-
        Членство в адвокатско дружество / Ценимир Братоев. - София : Ciela, 2014. - 408 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 400-407

ISBN 978-954-28-1443-6 : 21 лв.
1. Адвокатура
347.96
COBISS.BG-ID 1261295332

БК 2014/7 Кн 127
ДАЧЕВ, Иво Лъчезаров, 1975-
        Правен режим на подобренията в недвижими имоти / Иво Дачев. - София : Ciela, 2013. - 472 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 466-471.

ISBN 978-954-28-1419-1 : 23 лв.
1. Недвижима собственост - правни проблеми
347.23
COBISS.BG-ID 1261227492

БК 2014/7 Кн 128
КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел Симеонов, 1958-
        Облигационно право : обща част / Ангел Калайджиев. - 6. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : [Скай принт]). - 800 с. ; 22 см

1. изд. 2001. - Библиогр.: с. 780-798.

ISBN 978-954-730-842-8 : 35 лв.
1. Облигационно право
347.4
COBISS.BG-ID 1261215716

БК 2014/7 Кн 129
КОТОРОВА, Иванка Тодорова
        Европейска прокуратура / Иванка Которова. - София : Ciela, 2014. - 460 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1432-0 : 22 лв.
1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Прокуратура - Европа 3. Европа - право
347.9(4-6)
COBISS.BG-ID 1261295588

БК 2014/7 Кн 130
ПЕТКОВА, Цветалина Аврамова, 1974-
        Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос / Цветалина Петкова. - София : Ciela, 2013. - 224 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 214-223.

ISBN 978-954-28-1404-7 : 16 лв.
1. Лично и семейно право 2. Собственост
347.6
347.23
COBISS.BG-ID 1261175012

БК 2014/7 Кн 131
ПЕТРОВ, Веселин Димитров, 1976-
        Приемане на наследство / Веселин Петров. - София : Ciela, 2014. - 308 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 294-307.

ISBN 978-954-28-1439-9 : 19 лв.
1. Наследствено право
347.65
COBISS.BG-ID 1261294820

БК 2014/7 Кн 132
ПЕТРОВ, Петър Владимиров, 1968-
        Подборен лов на интернет пирати : теория за селективно наказателно преследване / Петър Петров. - София : Ciela, 2013. - 280 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 274-279.

ISBN 978-954-28-1353-8 : 17 лв.
1. Интелектуална собственост 2. Интернет - правни проблеми 3. Авторско право - България 4. България - право
347.77
681.324.000.34
347.78(497.2)
COBISS.BG-ID 1261200612

БК 2014/7 Кн 133
ПЕТРОВА, Нели Людмилова, 1956-
        Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури : анализ на промяната / [Нели Петрова]. - София : Институт по соц. дейности и практики, 2013 ([София] : [Булгед]). - 32 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-2956-13-6
1. Свидетели - деца - България - 2007-2008 - доклади 2. България - право
347.91/.95-053.2(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1261520868

БК 2014/7 Кн 134
ТАСЕВ, Симеон Владимиров, 1943-
        Гражданско право : обща част : помагало / Симеон Тасев, Методи Марков. - 7. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 292 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Modus studendi)

1. изд. 2004.

ISBN 978-954-730-850-3 : 9.90 лв.
1. Гражданско право - България - учебници за ВУЗ
347.1(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261216740

БК 2014/7 Кн 135
ТАСЕВ, Христо, 1899-1991
        Българско наследствено право / Христо Тасев ; нова ред. Симеон Тасев, Георги Петканов. - 10. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 222 с. : със сх. ; 24 см

Пълното име на авт. Христо Тасев е Христо Тасев Божилов. - 1. изд. 2000. - Библиогр.: с. 219-221.

ISBN 978-954-28-1368-2 (подв.) : 20 лв.
1. Наследствено право - България - учебници за ВУЗ
347.65(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261277156


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/7 Кн 136
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Българската адвокатура : нормативна уредба = The Bulgarian Bar : normative acts. - [3. изд.]. - [София] : [Сиби], [2013] ([В. Търново] : [Абагар]). - 176 с. ; 22 см, във футляр

1. изд. 2006. - Изд. на Висш адвокатски съвет. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7. - Кн. се разпространява със Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г., във футляр. - Съдържа: Закон за адвокатурата ; Етичен кодекс на адвоката ; Наредба No 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати ; Наредба Nо 4 от 9 януари 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите.

ISBN 978-954-730-841-1 (подв., във футляр)
1. Адвокатура - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.96(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1261271268

БК 2014/7 Кн 137
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно облагане 2014. - София : Ciela, 2014. - 558 с. ; 24 см

Списък на двустранните договори за избягване двойното данъчно облагане, по които Република България е страна: с. 551-557. - Съдържа: Закон за местните данъци и такси ; Закон за данъците върху доходите на физическите лица ; Закон за корпоративното подоходно облагане ; Закон за данък върху добавената стойност ; Закон за акцизите и данъчните складове ; Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили ; Закон за данък върху застрахователните премии.

ISBN 978-954-28-1438-2 : 15 лв.
1. Данъчно облагане - България - 2014 - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1261254628

БК 2014/7 Кн 138
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Етажна собственост : сборник нормативни актове : 2 04 С07. - 5. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Инвестпрес). - 137 с. : с ил., табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2009. - Закон за собствеността : извлечение: с. 58-73 ; Закон за гражданската регистрация : извлечение: с. 112-117 ; Закон за устройство на територията : извлечение: с. 118-130 ; Закон за ветеринарномедицинската дейност : извлечение: с. 131-133 ; Закон за защита на животните : извлечение: с. 134-136. - Съдържа: Закон за управление на етажната собственост ; Наредба No 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комлексно застрояване ; Книга на етажната собственост : образец ; Примерен правилник за вътршния ред в етажната собственост ; Наредба No РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост ; Споразумение за създаване на сдружение на собствениците : образец.

ISBN 978-954-730-847-3 : 4.90 лв.
1. Недвижима собственост - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:347.23(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1261238500

БК 2014/7 Кн 139
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. / [състав. Ива Бурилкова] ; [предг. Валентин Бенатов]. - [2. изд.]. - [София] : [Сиби], 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 133 с. ; 22 см, във футляр

Загл. и на англ. ез.: Attorneys at law act of 22 November 1888. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - 1. изд. 2008. - Изд. на Висш адвокатски съвет. - Текст и на англ. ез. - Кн. се разпространява с: Българската адвокатура: нормативна уредба, във футляр. - Факс. изд.: София : Държ. печ., 1888. - Съдържа и: Върху адвокатурата / Гаврил Орошаков. - Факс. изд.: София : Печ. на К. Т. Кушлев, 1889

ISBN 978-954-730-844-2 (подв., във футляр)
1. Адвокатура - България - 1888 - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.96(497.2)(091)(094.5)
COBISS.BG-ID 1261267684

БК 2014/7 Кн 140
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закони за собствеността : сборник нормативни актове : 2 04 СО2. - 14. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Инвестпрес). - 294 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2000. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-14 ; Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС Nо 243/2005 г. : извлечение: с. 277-299 ; Тълкувателни постановления и тълкувателни решения: с. 280-293. - Съдържа: Закон за собствеността ; Закон за управление на етажната собственост ; Закон за държавната собственост ; Закон за общинската собственост ; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост ; Правилник за вписванията.

ISBN 978-954-730-845-9 : 7.90 лв.
1. Собственост - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:347.23(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1261238756

БК 2014/7 Кн 141
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Местно самоуправление и местна администрация : сборник нормативни актове : 2 01 С07. - 9. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Инвестпрес). - 137 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2004. - Информ. към 20.09.2013. - Съдържа: Конституция на Република България ; Закон за местното самоуправление и местната администрация ; Закон за административно-териториалното устойство на Република България ; Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ; Европейска харта за местното самоуправление ; Тълкувателни решения на Върховния административен съд.

ISBN 978-954-730-846-6 : 4.90 лв.
1. Местно управление - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:352/354(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1261198308

БК 2014/7 Кн 142
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Публични финанси : сборник нормативни актове : 2 08 С16. - София : Сиби, 2013 (София : Инвестпрес). - 229 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Съдържа: Закон за публичните финанси ; Закон за Сметната палата ; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор ; Закон за вътрешния одит в публичния сектор ; Закон за държавната финансова инспекция ; Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция.

ISBN 978-954-730-849-7 : 6.30 лв.
1. Финанси - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.12(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1261238244

БК 2014/7 Кн 143
        ДЪРЖАВНА сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес : документален сборник. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2013 ([София] : Воен. изд.). - Т. <-2> : с факс. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 12)

Загл. и на англ. ез.: State Security - Change of names - Revival process. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-2986-20-1 (т. 2)

Съдържа:
Т. 2: 1986-1990 г. - 520 с.

1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Възродителен процес - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2)
323(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1261162980

ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Кратка история на Държавна сигурност 1907-2013 Вж Кн 78

БК 2014/7 Кн 144
ИЛИЕВ, Андрея Илиев, 1957-
        Никола Гешев срещу черните ангели / Андрея Илиев. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 372 с. : с ил., портр. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Библиогр.: с. 370-371.

ISBN 978-954-28-1349-1 : 16 лв.
1. Гешев, Никола Христов, 1896-1944? - биографии 2. Полиция - България - история - биографии 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(092)
92 Гешев, Никола Христов
COBISS.BG-ID 1261273828


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/7 Кн 145
КЪНЕВА, Невяна Славчева, 1958-
        Тестове за конкурси за държавни служители / Невяна Кънева, Ирена Борисова. - 2. прераб. изд. - София : Ciela, 2014. - 136 с. ; 21 см

1. изд. 2008.

ISBN 978-954-28-1453-5 : 12 лв.
1. Държавни служители - България - тестове 2. Кадри - подбор и разпределение - тестове 3. България - обществено управление
352/354.08:331.108(497.2)(079)
COBISS.BG-ID 1261263332


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/7 Кн 146
РИНДОВА, Бистра Филипова, 1947-
        Съветски военни части в България 1944-1946 / Бистра Риндова. - [Пловдив] : [Изд. авт.], 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 203 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Текст и на рус. ез. - Библиогр.: с. 196.

1. Въоръжени сили, съветски - България - история - 1944-1946 2. България - военно дело
355.48(497.2=82)(091)
COBISS.BG-ID 1261247716


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/7 Кн 147
КОМИТОВ, Глинка Димов, 1954-
        Здравното осигуряване в България и в света / Глинка Комитов, Страшимир Генев. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 352 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 349-352.

ISBN 978-954-390-087-9
1. Здравно осигуряване 2. Здравеопазване
368.42
614.2
COBISS.BG-ID 1261502180


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

        ДИГИТАЛНА култура, медии и образование : доклади от международна научна конференция, 30 октомври, 2012, Благоевград Вж Кн 248

БК 2014/7 Кн 148
        ЗА човека, педагога и учения, заслужилия деятел на науката на Република Беларус действителния член на Белоруската академия на науките, доктора на педагогическите науки, професор Анатолий Петрович Сманцер / [състав. и ред. Емилия Рангелова] ; [прев. Дора Щерева, Георги Петров] = О человеке, о педагоге, об ученом, заслуженный деятель науки Республики Белоруссии действительный член Белорусской академии наук, доктор педагогических наук, профессор Сманцер Анатолий Петрович / [состав. и ред. Эмилия Рангелова] ; [пер. Дора Штерева, Георгий Петров]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 216 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на пол. ез. - Хуманизъм в науката и в живота / интервю на Э. В. Онищенко с А. П. Сманцер: с. 18-45. - Биобиблиогр.: с. 157-216.

ISBN 978-954-490-405-0

Книгата е сбор от поздравления на колеги от Беларус, Русия, Украйна, България, Чехия, Словакия, Полша, по случай 80 годишнината от рождението на Антолий Петрович Сманцер.

1. Сманцер, Анатолий Петрович, 1933- - сборници 2. Педагози, белоруски - сборници 3. Беларус - педагогика
37.01(476)(092)(08)
92 Сманцер, Анатолий Петрович
COBISS.BG-ID 1261322724

БК 2014/7 Кн 149
КВАШНИ, Анета
        Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници : ръководство за обучители / [Анета Квашни, Марлена Тормбинска-Хадух]. - София : Институт по соц. дейности и практики, 2012 ([София] : [Булгед]). - 48 с. : с ил. ; 30 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Bez klapsa: jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на Фонд. Ничии деца.

ISBN 978-954-2956-08-2
1. Семейно възпитание - наръчници и ръководства
37.018.1(035)
COBISS.BG-ID 1261549540

БК 2014/7 Кн 150
КЕНЕДИ-Муър, Ейлин, 1964-
        Мъдро родителство за умни деца : да отгледате и развиете истинския потенциал на детето си / Ейлин Кенеди-Муър, Марк Лоуентал ; [прев. от англ. Лиляна Лакова-Панова]. - София : Ciela, 2014. - 326 с. : с табл., сх. ; 21 см. - (Поредица Родители на новата ера)

Ориг. загл.: Smart parenting for smart kids / Eileen Kennedy Moore, Mark S. Lowenthal. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Лакова-Панова е Лиляна Петрова Лакова

ISBN 978-954-28-1450-4 : 14 лв.
1. Семейно възпитание
37.018.1
COBISS.BG-ID 1261283044

БК 2014/7 Кн 151
ПЕХЛИВАНОВА, Маргарита Иванова
        Професионалното самоопределение на учителя в новите образователни реалности / Маргарита Иванова Пехливанова. - 2. изд. - Ямбол : [Я], 2011 (Ямбол : Моницони). - 48 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2004 на Техн. колеж - Ямбол. - Библиогр.: с. 46-47.

ISBN 978-954-615-149-0
1. Учители - България 2. България - образование
37.08(497.2)
COBISS.BG-ID 1261438436

БК 2014/7 Кн 152
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Eнциклопедия на науките за образованието / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 522 с. ; 29 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов. - Библиогр.: с. 519-521.

ISBN 978-954-423-820-9
1. Образование и просвета - енциклопедии
37.01(031)
COBISS.BG-ID 1261228516

        ТРАДИЦИИ и иновации в началното образование : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова Вж Кн 157


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

        ДОБРИ практики в работа с деца със СОП : сборник с доклади Вж Кн 161


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

        ЗА правилата на движението и детската безопасност Вж Кн 227

МИХОВА, Евгения Цветанова, 1971-
        Ключовите компетенции и обучението по безопасност на движението : сборник материали за предучилищна възраст в помощ на учители и студенти Вж Кн 228


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/7 Кн 153
АТАНАСОВА, Николинка Александрова, 1976-
        Интерактивните методи на обучение в началния етап на СОУ : методическо ръководство за интерактивно обучение в 4. клас / Николинка Атанасова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 213 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-423-754-7
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Природознание - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.850.2
COBISS.BG-ID 1261214180

БК 2014/7 Кн 154
ДОЙЧЕВ, Светлозар Благоев, 1966-2012
        Математика за кандидатстване в математически гимназии след 4. клас / Светлозар Дойчев, Ивайло Старибратов. - 2. доп. изд. - София : Регалия 6, 2013 ([София] : [Монт]). - 112 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2012.

ISBN 978-954-745-226-8 : 7 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.47(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261269220

БК 2014/7 Кн 155
        МАТЕМАТИЧЕСКИ състезания в тестове и задачи : 1-3 клас / [състав. Димитър Димитров, Йорданка Еленкова] ; [ред. Мария Маникова]. - 7. изд. - София : Регалия 6, 2013 ([София] : [Монт]). - 176 с. : с ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2007.

ISBN 978-954-745-222-0 : 7 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.47(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261343204

БК 2014/7 Кн 156
ПЕТРОВА, Неда Милкова
        Уча български език в 3. клас / Неда Петрова. - Бургас : Дъга принт, 2013 (Бургас : Информапринт). - 270 с. ; 24 см

ISBN 978-954-9721-14-0 : 6.80 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261208548

БК 2014/7 Кн 157
        ТРАДИЦИИ и иновации в началното образование : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова / състав. Татяна Борисова, Анна Георгиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 400 с. : с ил., портр. ; 24 см

Пълното име на състав. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова. - Съдържа материали от: Стойка Здравкова, Емилия Василева, Яна Рашева-Мерджанова, Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Антония Кръстева, Бончо Господинов, Траян Попкочев, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Любен Витанов, Галя Христозова, Нели Иванова, Маргарита Терзиева, Христо Кючуков, Татяна Борисова, Румяна Танкова, Мариана Мандева, Миглена Велчева, Даниела Йорданова, Валентина Колева, Мария Петрова, Анна Георгиева, Любомира Попова, Теодора Власева, Пенка Димитрова, Стойна Белухова, Павлина Стефанова, Тодор Шопов, Илка Бирова, Пенка Кънева, Илияна Симеонова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3634-1 : 15 лв.
1. Здравкова, Стойка Здравкова, 1942- - юбилеи и чествания - сборници 2. Педагози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Начални училища - България - сборници 4. България - основно образование
372.4(497.2)(08)
37.01(497.2)(092)(08)
92 Здравкова, Стойка Здравкова
COBISS.BG-ID 1261278692

БК 2014/7 Кн 158
ЧАКЪРОВА, Дориета Здравкова, 1954-
        Съвременни аспекти на ранното чуждоезиково обучение : ученическо портфолио и интегрирано обучение по чужд език и неезикови дисциплини - 2-4 клас / Дориета Чакърова ; [ред. Маргарита Георгиева]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 172 с. : с ил., табл. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Маргарита Георгиева е Маргарита Георгиева Христова-Плашилска. - Текст и на фр., англ. ез. - Библиогр.: с. 163-172.

ISBN 978-954-577-803-2
1. Обучение - методи 2. Чужди езици - методика на преподаването в основното училище
372.4
372.65
COBISS.BG-ID 1261158372


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ЧАКЪРОВА, Дориета Здравкова, 1954-
        Съвременни аспекти на ранното чуждоезиково обучение : ученическо портфолио и интегрирано обучение по чужд език и неезикови дисциплини - 2-4 клас Вж Кн 158


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

АТАНАСОВА, Николинка Александрова, 1976-
        Интерактивните методи на обучение в началния етап на СОУ : методическо ръководство за интерактивно обучение в 4. клас Вж Кн 153

ГЕОРГИЕВА, Маргарита, 1951-
        Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика : учебно помагало Вж Кн 273

        НАВИГАТОР по математика : на базата на материала по математика от 5 до 12 клас Вж Кн 181

БК 2014/7 Кн 159
РАЙЧЕВА, Анка Борисова, 1940-
        12 примерни теста за външно оценяване за 7. клас - природни науки и екология : физика, химия, биология / Анка Райчева, Здравка Костова, Катя Николова ; [ред. Мария Маникова]. - София : Регалия 6, 2013 ([София] : [Монт]). - 112 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-745-223-7 : 6.80 лв.
1. Физика - тестове - учебници за основни училища 2. Химия - тестове - учебници за основни училища 3. Биология - тестове - учебници за основни училища
372.853(079)(075.2)
372.854(079)(075.2)
372.857(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261340644

РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        Ръководство по математика за ученици 7-12 клас, зрелостници, кандидат-студенти, студенти и учители Вж Кн 183


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА гимназия Екзарх Антим I (Видин)
        Видинската природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" : [алманах] Вж Кн 580

БК 2014/7 Кн 160
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Кратка история на общественото предучилищно възпитание и образование с уточнения и допълнения : студия / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 34 с. : с ил., факс. ; 21 см

Пълното име на Пламен Радев е Пламен Радев Иванов. - Библиогр.: с. 33.

ISBN 978-954-423-759-2
1. Предучилищно възпитание - история
373.21(091)
COBISS.BG-ID 1261228772


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/7 Кн 161
        ДОБРИ практики в работа с деца със СОП : сборник с доклади / [състав. Хрисула Недялкова] ; [науч. колегия Йорданка Ананиева, Веселина Таралова] ; [предг. Йорданка Ананиева]. - Бургас : Формс, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 232 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Сборник с добри практики. - Имената на състав. и на ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Изд. на Община Бургас по Проект Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи. - Съдържа докл. от: Веселина Торалова, Галина Либчева, Ганка Куртева, Диана Димова, Джулия Райнова, Живка Спасова, Изабела Димитрова, Красияна Янкова, Милка Ватева, Радостина Жекова, Румяна Вангелова, Светла Илиева, Катя Казакова, Тодорка Танчева, Албена Димитрова, Антоанета Стоянова, Павлина Тодорова, Веселина Гергинова, Галина Цинова, Величка Станкова, Златина Туршуджиян, Йоана Кръстева, Кремена Стоянова, Марийка Рашева, Мария Николова, Марияна Георгиева, Настя Кирякова, Славина Тошева-Тодорова, Таня Бръсничева, Юлия Иванова, Янка Атанасова, Здравка Кандина, Елена Трифонова, Радка Стаматова, Татяна Атанасова, Хрисула Недялкова, Иванка Димитрова, Стойка Йондова, Мая Бойчева, Величка Пеева, Диана Петкова, Жечка Филипова, Мирослава Стоянова, Николай Колев, Веселина Гергинова, Стефка Байчева-Черногорова, Стойка Йондова, Калина Иванова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-90038-4-8
1. Деца с увреждания - образование и просвета - сборници 2. Обучение - методи - сборници
376.2/.4(08)
371.32(08)
COBISS.BG-ID 1261195492


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/7 Кн 162
ЕКО, Умберто, 1932-2016
        Как се пише дипломна работа : хуманитарни дисциплини / Умберто Еко ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 280 с. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Come si fa una tesi di laurea / Umberto Eco.

ISBN 978-954-398-323-0 : 11.99 лв.
1. Дипломна работа
378.2
COBISS.BG-ID 1261201124

БК 2014/7 Кн 163
        МЕТОДИКА за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство : за магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" / Дамян Дамянов ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 239 с. ; 24 см

Други авт.: Георги Илиев, Атанас Атанасов, Васил Божков, Екатерина Аверкович, Марин Димитров, Михаил Дочев, Любен Петров, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова. - Възприетата форма на името на авт. Галя Иванова-Кузманова е Галя Стоянова Иванова. - Пълното име на авт. Михаил Дочев е Михаил Дочев Михайлов. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-23-0936-9
1. Дипломна работа - учебници за ВУЗ 2. Счетоводство - методи на изследване и техника на писане на научни трудове - учебници за ВУЗ
378.2(075.8)
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1261502692

БК 2014/7 Кн 164
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски
        Софийски университет "Св. Климент Охридски" - научни постижения 2008-2013 : посвещава се на 125-ата годишнина от Алма Матер. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 86 с. : с ил. ; 30 см

Азб. показалец.

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - юбилеи и чествания 2. Наука - България 3. София - висше образование 4. България - наука
378.4(497.223)
001(497.2)
COBISS.BG-ID 1261348068

БК 2014/7 Кн 165
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски
        Университетът : спомени от възпитаници / състав. Дария Карапеткова, Амелия Личева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 371 с. : с ил., факс. ; 22 см

Съдържа материали от: Серафим Серафимов, Радка Песева, Евгения Иванчева, Милена Цанева, Стоян Атанасов, Владимир Зарев, Надя Велчева, Огнян Стамболиев, Зелма Алмалех, Александър Александров, Людмила Илиева, Красен Стойчев, Рени Стоичкова, Александър Сарафов, Сава Славчев, Грети Динкова-Бруун, Виолина Христова, Красимир Кавалджиев, Цветомила Паули, Соня Кирилова Холдън, Андрей Велков, Светломира Гюрова, Мария Калинова, Диляна Минчева, Филип Буров, Теодора Иванова, Радостина Георгиева, Анита Николова, интервюта с: Лиляна Божилова, Никола Попов, Лилия Маркова-Вълчева, Емилия Стайчева, Иван Лалов, Йорданка Зидарова, Анна Б. Николова, Маргарита Ваклинова, Анета Станинска, Татяна Янакиева, Златко Добрев, Лиляна Деянова, Иво Иванов, Майя Пенчева, Майа Разбойникова-Фратева, Георги Лозанов, Меглена Кунева, Катя Арищирова, Александър Омарчевски, Аделина Ангушева-Тиханова, Весела Шопова, Калина Христова, Алек Попов, Мадлен Алгафари, Амелия Личева, Весела Пелова, Мария Касимова, Бойко Василев, Милена Николова - Миленита, Анета Алашка, Веселина Василева, Петър Стоилов, Василена Сиракова, Стефка Паунова, Соня Николова, Галена Едуардова, Цветелина Велчева, Катя Костова, Росен Миланов, Петър Минев, Катерина Кокинова, Чавдар Парушев, Георги Георгиев, Лора Динкова, Радея Гешева / разговорите водиха Даниела Колева, В. Георгиева, Л. Божилова, Ваня Еленкова.

ISBN 978-954-07-3593-1 (подв.) : 15 лв.
1. Софийски университет "Свети Климент Охридски" - история - спомени 2. София - висше образование
378.4(497.223)(093.3)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1261326564

БК 2014/7 Кн 166
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Биологически факултет
        50 години Биологически факултет (1963-2013) : биологията - науката на XXI век : 125 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" / [състав. Мариела Оджакова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 75 с. : с ил., портр. ; 28 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Божидар Галуцов, Мариана Модрева.

ISBN 978-954-07-3629-7
1. Софийски университет "Свети Климент Охридски". Биологически факултет - юбилеи и чествания 2. Биология - образование и просвета 3. София - висше образование 4. България - биологични науки
378.4.096:57(497.223)(091)
57:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1261281508

БК 2014/7 Кн 167
СТОПАНСКА академия Д. А. Ценов. Факултет Мениджмънт и маркетинг. Катедра Международни икономически отношения (Свищов)
        Иновация чрез интеграция : 20 години катедра "Международни икономически отношения". - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 86 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-23-0908-6
1. Стопанска академия "Д. А. Ценов". Факултет Мениджмънт и маркетинг. Катедра Международни икономически отношения (Свищов) - юбилеи и чествания - сборници 2. Свищов - висше образование
378.933.096(497.21-21)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1261553636

БК 2014/7 Кн 168
        ФОРМИРАНЕ на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование : сборник с научни статии, международна научна конференция "Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование". - Габрово : Екс-прес, 2012-<2013>. - Т. <1-2> ; 21 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. Педагогика, Асоц. на проф. от слав. страни.

ISBN 978-954-490-403-6 (кн. 2, т. 1)

Съдържа досега: 

Кн. 2. Т. 1: [XIII конференция, 2-6 септември 2013, Китен] / [ред. кол. Емилия Рангелова ... и др.]. - 2013. - 438 с. : с диагр., табл., сх. 
Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Веска Шивачева, Дора Левтерова, Елена Арнаудова, Жана Янкова, Дора Щерева, Милена Палий, Георги Петров, Петър Петров. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа статии от: Лариса Митина, Инна Казимирская, Светомира Апостолова-Калоянова, Александр С. Югфельд, Тамара Боровикова, Иван Бабин, Нелли Кочетова, Зоя Лукашеня, Т. С. Афанасьева, Людмила Н. Азарова, Цецка Коларова, Лариса Гимпель, Виктория Лыкова, Юрый Прокоп, Е. В. Жбанкова, Методий Ангелов, Марьянна Стычиньска, Мария Борисова, Нина Радкова-Гамакова, Иваничка Сербезова, Анна Власенко, Дора Левтерова, Кирилка Тагарева, Франц Витко, Любовь Ткач, Валерий Радул, Светлана Минюрова, Наталия Ефимова, А. С. Марков, Бисер Дамянов, Елена Сманцер, С. Н. Сиренко, А. М. Романова, Вячеслав Казаренков, Татьяна Казаренкова, Г. Н. Большакова, Ирина В. Манцерова, Елена Губанова, Малгошата Вишневска, Иванка Ставрева, Маргарита Атанасова, Наталья Преображенская, Илиана Петкова, Нина Белоконная, Leonid Lazarevich Afremov, Гергана Танева, Марэк Матыевич, Владимира Ангелова, Алиция Иоанна Сегень-Матыевич, Ева Ювко, Татьяна Тратинко, Камелия Андонова, Тадеуш Борута, Ольга Жук, Элеонора Онищенко, Иван Димитров, Ревмира С. Пионова, Елена Полякова, Стойко Иванов, Елена Маратканова, Tatiana Nikolaevna Gnitetskaya, Елена Желева, Муза Виевская, П. А. Водопьянов, Надежда Вислобокова, Никита Вислобоков, Нели Бояджиева, Анна Клим-Климашевска, Владислав Господинов, Алла Баранова, Елена К. Георгиева, Елена Асмаковец, Лариса Брендакова, Галина Зульфина, Ольга Кузьменкова, Сергей Мельничкин, Елена Петкова, Ангелина Чекалина, Т. В. Есикова, Светлана Ермолич, Емилия Рангелова, Биляна Гинина, Ивана Миладинова, А. М. Лукина, Цветелина Иванова, Ирина Лопатинская, Наталья Красовская, Анатолий Давыдовский, Ольга В. Ожерельева, Эльжбета Мария Мах, Виталий Лукашиев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. Висше образование - конференции
378.2(063)
COBISS.BG-ID 1248842468

БК 2014/7 Кн 169
ХРИСТОВ, Димитър Костадинов, 1932-
        Един тържествен помен (1914), две паметни плочи (1934) и тази книжка за героите (2014) на Софийския университет "Св. Климент Охридски", загинали за обединението на България / [Димитър Христов]. - София : Фараго, 2014. - 92 с. : с портр., факс. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2961-70-3
1. Софийски университет "Свети Климент Охридски" - история 2. София - висше образование
378.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261471972

БК 2014/7 Кн 170
ХРИСТОВ, Димитър Костадинов, 1932-
        След братята-дарители Евлоги и Христо Георгиеви се подреждат тримата благодетели Ганчо Ганев, Цветан Бончев и Борислав Боянов / Димитър Христов. - София : Фараго, 2013. - 102 с. : с портр., факс. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-2961-52-9
1. Софийски университет "Свети Климент Охридски" - история 2. София - висше образование
378.4(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1261382372

БК 2014/7 Кн 171
ХРИСТОВ, Димитър Костадинов, 1932-
        Сталин не е работил в Софийския университет 1944-1989 : сталинизмът в Университета бе дело на собствени майстори-сталинисти / Димитър Христов. - София : Фараго, 2013. - 57 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-2961-68-0
1. Софийски университет "Свети Климент Охридски" - история 2. София - висше образование
378.4(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1261362916

БК 2014/7 Кн 172
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Наука със стил : писане на дипломен проект / Милена Цветкова ; [науч. ред. Мария Нейкова]. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 484 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 463-480.

ISBN 978-619-164-036-2 : 15 лв.
1. Дипломна работа 2. Научен език и стил
378.2
001.4
COBISS.BG-ID 1261240292

SOFIJSKI universitet Sv. Kliment Ohridski
        Erasmus guide for incoming students Вж Кн 85

БК 2014/7 Кн 173
SOFIJSKI Universitet Sv. Kliment Ohridski
        Sofia University "St. Kliment Ohridski" - research excellence 2008-2013 : knowledge is power : [dedicated to the 125th Anniversary of Alma Mater] / ed. Eleonora Getsova, Dessislava Petrova-Antonova ; [pref. Roumen Pankov]. - Sofia : Univ. press "St. Kliment Ohridski", 2013. - 86, VI с. : с ил., портр. ; 30 см

Ориг. загл.: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - научни постижения 2008-2013. - Имената на ред. отбелязани на с. IV, а на авт. на предг. - на с. III. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Научноизслед. център. - Съдържа материали от: Albena Chavdarova, Ivan Christov, Nikolai Denkov, Liliana Deyanova, Hristo Ganchev, Mariya Soskova, Kalin Georgiev, Trifon Trifonov, Vasilij Goltsev, Veneta Kapchina-Toteva, Georgi Kapriev, Zdravko Lalchev, Leandar Litov, Vasil Marinov, Ekaterina Mateeva, George Mengov, Totka Monova, Miglena Nikolchina, Geno Nikolov, Milko Petrov, Anton Popov, Georgi Popov, Dobromir Pressyanov, Elena Roussinova-Bahoudaila, Ralica Simeonova-Ganeva, Tatyana Slavova, Lubomir Spassov, Krassen Stefanov, Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, Stoycho Stoychev, Anna-Maria Totomanova, Tsvetanka Tsenova, Boian Valtchev, Albena Vassileva-Yordanova. - Библиогр. след. отд. материали. - Именен показалец.

1. Софийски университет "Свети Климент Охридски" - юбилеи и чествания 2. Наука - България 3. София - висше образование 4. България - наука
378.4(497.223)
001(497.2)
COBISS.BG-ID 1261348836

БК 2014/7 Кн 174
SOFIJSKI Universitet Sv. Kliment Ohridski. Biologičeski Fakultet
        50 years Faculty of Biology (1963-2013) : 125 years Sofia University "St. Kliment Ohridski" : biology, the science of XXI century / [Mariela Odjakova ... и др.] ; [Еngl. transl. Lyuben Zagorchev]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2013. - 75 с. : с ил., портр. ; 28 см

Ориг. загл.: 50 години Биологически факултет (1963-2013). - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Bozhidar Galoutsov, Mariana Modreva.

ISBN 978-954-07-3630-3
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологичен факултет - юбилеи и чествания 2. Биология - образование и просвета 3. София - висше образование 4. България - биологични науки
378.4.096:57(497.223)(091)
57:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1261283812


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

БОНАФУ, Паскал, 1949-
        Рим Вж Кн 559


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/7 Кн 175
АТАНАСОВА, Йовка Атанасова, 1947-
        Празници и обичаи / Йовка Атанасова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 148 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-371-374-5
1. Празници, български 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - етнография
394.2(497.2)
398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1261521892

ГЕНЧЕВА, Снежанка Иванова
        Цар Шишман и Дан войвода 23.09.1386 : власт и страст, история и песен Вж Кн 418

МИЛЧЕВ, Любомир Илиев, 1963-
        Тайни на софийския царски дворец : възпоменателен тур Вж Кн 261

БК 2014/7 Кн 176
СТАРЕВА, Лилия Петрова, 1954-
        Коледа и Нова година по български / Лилия Старева. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 192 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-398-273-8 : 11.99 лв.
1. Народни обичаи и обреди, български 2. Коледа 3. Празници, български 4. България - етнография
392(497.2)
COBISS.BG-ID 1261176292


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ПЕТРОВА, Теодора Тодорова, 1974-
        Опазване на царския орел и ловния сокол : проект Life+ Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България : кратък отчет на проекта Вж Кн 200

        ПЛАН за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013-2022 г. Вж Кн 201


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/7 Кн 177
БАПТИСТ, Петер, 1948-
        Към нов подход в математическото образование : избрани извадки от английския превод на оригиналното издание в три части : SINUS and SINUS-Transfer / [Петер Баптист] ; [ред. на Петер Баптист ... и др.] ; [прев. от англ. Теодора Давидова, Йорданка Горчева]. - [София] : Регалия 6, [2014] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 68 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Ориг. загл.: Towards new teaching in Mathematics / Peter Baptist. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Карстен Милер, Дагмар Рааб. - Библиогр. след отд. части. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-745-225-1
1. Математика - образование и просвета
51:37
COBISS.BG-ID 1261307108

БК 2014/7 Кн 178
ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Справочник формули по висша математика / Пенка Георгиева, Евгения Николова. - [Казанлък] : Янита-ЯС, 2013 (Казанлък : Феникс принт). - 156 с. : с ил. ; 19 см

ISBN 978-954-343-089-5
1. Математика - формули - справочници
51(035)
COBISS.BG-ID 1261380068

БК 2014/7 Кн 179
ДИМИТРОВА, Жечка Михайлова
        Висша математика - първа част : методическо ръководство за студенти по икономика / Ж. Димитрова, К. Коларов, М. Вълкачовски. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 (Бургас : Ведом. книж.). - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7123-02-9
1. Математика - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261506788

БК 2014/7 Кн 180
        ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ подход в образованието по математика / ред. Петър Кендеров, Евгения Сендова. - [София] : Регалия 6, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 158 с. : с цв. ил. ; 30 см

Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-745-224-4
1. Математика - методика на преподаването - сборници
51(072)(08)
COBISS.BG-ID 1261307620

БК 2014/7 Кн 181
        НАВИГАТОР по математика : на базата на материала по математика от 5 до 12 клас / [състав. Марин Загорчев]. - [София] : Skyprint, [2013] ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 96 с. : с табл., ил. ; 24 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-390-101-2 (подв. със спирала) : 7.99 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
372.851(075.2)
COBISS.BG-ID 1261535972

БК 2014/7 Кн 182
        ПРИМЕРНИ тестове за конкурсен изпит по математика / Б. Атанасов ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 216 с. ; 22 см

Други авт.: Д. Дочев, Р. Николаев, Т. Стоянов, М. Каракулаков, Р. Мирянов, Й. Петков.

ISBN 978-954-21-0624-1 : 7 лв.
1. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261391076

БК 2014/7 Кн 183
РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        Ръководство по математика за ученици 7-12 клас, зрелостници, кандидат-студенти, студенти и учители / Пламен Румпалов. - Габрово : ИК Пламен Румпалов, 2013 (Габрово : Веско Цветков). - 576 с. : с ил., черт. ; 22 см

Библиогр.: с. 573-576.

ISBN 978-954-9504-50-7 : 25 лв.
1. Математика - задачи - учебници за средни училища
51(076)(075.3)
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261151460


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/7 Кн 184
        РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по математически анализ / [под общата науч. ред. на Васил Грозданов]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012-<2013>. - Т. <1-2> : с черт. ; 25 см

ISBN 978-954-680-879-0 (ч. 2)

Съдържа досега:

Ч. 2 / Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова. - 2013. - 406 с.

Името на ред. отбелязано на с. 7. - Библиогр.: с. 403-405.


1. Математически анализ - задачи - учебници за ВУЗ
517(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1247939812


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/7 Кн 185
РУСЕВА, Стела Иванова
        Ръководство по асемблер / Стела Русева, Даниела Славкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 227 с. : с табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3588-7 : 12 лв.
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(035)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1261316580


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

БК 2014/7 Кн 186
АНГЕЛОВ, Милчо Стоянов, 1947-
        Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране / Милчо Ангелов, Пламен Райнов. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013 (Пловдив [т. е. Бургас] : СИ принт). - 144 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 142.

ISBN 978-954-24-0233-6
1. Модели и моделиране - приложение - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ 3. Хидроаеромеханика - учебници за ВУЗ
519.8(076)(075.8)
681.324(076)(075.8)
532(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261397732


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/7 Кн 187
АНДРЕЕВ, Андрей Иванов, 1955-
        Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия / Андрей Иванов Андреев ; [науч. ред. Георги Вълев Димитров]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 104 с. : с ил., черт., табл. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Георги Вълев Димитров е Георги Вълев.

ISBN 978-954-577-682-3
1. Физическа геодезия - учебници за ВУЗ 2. Гравиметрия - учебници за ВУЗ
528.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261159908

БК 2014/7 Кн 188
АНДРЕЕВ, Андрей Иванов, 1955-
        Физическа геодезия и гравиметрия / Андрей Иванов Андреев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 205 с. : с ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 200-205.

ISBN 978-954-577-681-6
1. Физическа геодезия - учебници за ВУЗ 2. Гравиметрия - учебници за ВУЗ
528.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1261158628

БК 2014/7 Кн 189
ПЕТРОВ, Димитър Игнатов, 1952-
        Пособие по фотограметрия : създаване на орторектифицирани изображения с използване на програмна система за цифрова фотограметрия EDRAS - LPS / Димитър Петров. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 208 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-577-677-9
1. Фотограметрия - наръчници и ръководства
528.7(035)
COBISS.BG-ID 1261224676


53 ФИЗИКА

БК 2014/7 Кн 190
        ЛАБОРАТОРЕН практикум по физика / Иван Вълков ... [и др.]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 102 с. : с черт., табл. ; 30 см

Други авт.: Екатерина Георджева, Иван Иванов, Илийчо Илиев, Христо Карапанов. - Изд. на ТУ - София. Фил. Пловдив.

ISBN 978-954-490-409-8
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(76)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261309412


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/7 Кн 191
ЧИНГОВА, Райка Асенова, 1966-
        Ръководство за курсови работи по статика, кинематика и динамика / Райка Чингова, Благойка Пълева-Кадийска. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 90 с. : с черт., табл. ; 29 см

Библиогр.: 88-89.

ISBN 978-954-680-876-9
1. Статика - задачи - учебници за ВУЗ 2. Кинетика - задачи - учебници за ВУЗ 3. Динамика - задачи - учебници за ВУЗ
531.2/.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261354980


532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

АНГЕЛОВ, Милчо Стоянов, 1947-
        Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране Вж Кн 186


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/7 Кн 192
ЖИВКОВА, Ваня
        Химия / Ваня Живкова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 310 с. : със сх. ; 22 см

Пълното име на авт. Ваня Живкова е Ваня Живкова Иванова. - Библиогр.: с. 308-309.

ISBN 978-954-21-0641-8 : 11 лв.
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(075.8)
COBISS.BG-ID 1261417188


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/7 Кн 193
        Проф. дхн Елена КИРКОВА - достоен продължител на делото на достойни предшественици : една ретроспекция на университетски издания по неорганична химия 1920, 1930, 1941, 1980, 1994 / [състав. Георги Цветанов Цветков ... и др.] ; под. ред. на Мариана Кънчева. - София : Фараго, 2013. - 190 с. : с ил. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Галя Личева Гюлмезова, Савина Олегова Кирилова, Диана Павлова Първанова, Снежана Йорданова Даганова, Димитър Костадинов Христов, Мариана Кънчева Кънева, Галин Петров Петров. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по химия и фармация. Кат. Обща и неорганична химия. - Съдържа материали от: Захари Караогланов, Асен Златаров, Димитър Баларев, Елена Киркова

ISBN 978-954-2961-69-7
1. Киркова, Елена Костадинова, 1923- - юбилеи и чествания - сборници 2. Химици, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - химия
546(497.2)(092)(08)
92 Киркова, Елена Костадинова
COBISS.BG-ID 1261502436

БК 2014/7 Кн 194
        ЛАБОРАТОРНИ упражнения и задачи по неорганична химия / Румяна Дафинова ... [и др.]. - 3. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 267 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Стефан Манев, Емил Радков, Венета Пелова. - 1. изд. 2000. - Показалец на лаб. опити.

ISBN 978-954-07-3628-0 : 9 лв.
1. Неорганична химия - учебници за ВУЗ
546(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261243876


547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/7 Кн 195
        ОРГАНИЧНА химия : решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация : схематични решения на задачите по органична химия, включени в "Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия - 2013 г." / [Петър Георгиев Шаров ... и др.] ; [ред. Мария Маникова]. - 9. прераб. изд. - София : Регалия 6, 2013 ([София] : [Монт]). - 2 т. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Мариан Николаев Николов, Цонка Маринова Цанова, Радка Томова Георгиева-Николова, Сийка Илиева Берова, Иван Петров Иванов. - 1. изд. 2003.

ISBN 978-954-745-231-2 (ч. 1) : 12 лв.
ISBN 978-954-745-232-9 (ч. 2) : 12 лв.

Съдържа:
Ч. 1. - 175 с.
Ч. 2. - 160 с.

1. Органична химия - задачи - учебници за ВУЗ
547(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261296612


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/7 Кн 196
ЦАНКОВ, Цанко Василев, 1936-
        Морфоструктурен анализ / Цанко Цанков. - София : Графика 19, 2013 (Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски"). - 161 с. : с ил. ; 25 см

Кой кой е...: с. 158-160. - Терминол. указател ; Авторски указател. - Библиогр.: с. 145-151. - Рез. на англ. ез.


ISBN 978-954-9764-34-5
1. Геоморфология - учебници за ВУЗ 2. Географски релеф - учебници за ВУЗ
551.43(075.8)
COBISS.BG-ID 1261378788


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БК 2014/7 Кн 197
        БИОЛОГИЧЕН анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България / Д. Белкинова ... [и др.] ; [отг. ред. Детелина Белкинова, Гана Гечева]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 235 с. : с ил., к. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Biological analysis and ecological status assessment of Bulgarian surface water ecosystems. - Други авт.: Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. И. Димитрова-Дюлгерова е Иванка Жечева Димитрова. - Атлас: с. 183-234. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-824-7 : 18.60 лв.
1. Лимнология - България - учебници за ВУЗ 2. Сладководна фауна - България - учебници за ВУЗ 3. Сладководна флора - България - учебници за ВУЗ
556.5(497.2)(076)(075.8)
574.5(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261215972


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
Вж и 551.7

ЛЮИС, Бренда Ралф
        Месоядни динозаври Вж Кн 12

ЛЮИС, Бренда Ралф
        Растителноядни динозаври Вж Кн 13


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2014/7 Кн 198
        Биологически науки за по-добро бъдеще : юбилеен сборник, посветен на 50-годишнината от основаването на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / [отг. ред. Соня Костадинова]. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 308 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Соня Костадинова e Соня Костадинова Трифонова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Николай Аначков, Младен Найденов, Веселин Баев, Тихомир Въчев, Марияна Гозманова, Галина Яхубян, Атанас Арнаудов, Димо Арнаудов, Горяна Йонкова, Петър Бояджиев, Мирослав Антов, Атанас Донев, Detelina Belikanova, Ivanka Dimitrova-Dyulgerova, Svetoslav Cheshmedzhiev, Христо Димитров, Ценка Часовникарова, Весела Митковска, Евгения Иванова, Станимила Николова, Боряна Георгиева, Иван Милев, Иван Минков, Таня Гирова, Велизар Гочев, Десислава Иванова, Айше Салим, Veselin Bivolarski, Иван Илиев, Соня Костадинова, Мариана Мърхова, Делка Карагьозова-Дилкова, Станимир Бойчев, Евгения Василева, Силвия Младенова, Петко Бозов, Пламен Стоянов, Илия Илиев, Румен Младенов, Тонка Василева, Василена Стоянова, Слави Тинешев, Мима Николова, Славея Петрова, Богдан Николов, Весела Янчева, Илиана Велчева, Детелина Белкинова, Иванка Тенева, Теодора Стайкова, Пенка Василева, Иван Стоянов, Еленка Георгиева, Златка Григорова, Ангел Цеков, Емилия Андреенко. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Биологични науки - България - сборници 2. България - биологични науки
57(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261175524

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Биологически факултет
        50 години Биологически факултет (1963-2013) : биологията - науката на XXI век : 125 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" Вж Кн 166

SOFIJSKI Universitet Sv. Kliment Ohridski. Biologičeski Fakultet
        50 years Faculty of Biology (1963-2013) : 125 years Sofia University "St. Kliment Ohridski" : biology, the science of XXI century Вж Кн 174


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

        БИОЛОГИЧЕН анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България Вж Кн 197

ЦОНЕВ, Росен Тодоров, 1973-
        Ръководство за определяне и ефективно управление на тревни местообитания : пасища, ливади и постоянно затревени площи - обект на опазване и стопанско ползване в България Вж Кн 199


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/7 Кн 199
ЦОНЕВ, Росен Тодоров, 1973-
        Ръководство за определяне и ефективно управление на тревни местообитания : пасища, ливади и постоянно затревени площи - обект на опазване и стопанско ползване в България / Росен Цонев, Чавдар Гусев ; [фотогр. Росен Цонев ... и др.]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 ([София] : [Нео арт]). - 94 с. : с цв. ил., к. ; 21 см. - (Природозащитна поредица ; кн. 23)

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Георги Попгеоргиев, Чавдар Гусев, Мирослава Дикова, Соня Цонева, Юлия Босева.

ISBN 978-954-8310-15-4 (подв. със спирала)
1. Ливади и пасища - България - екология - наръчници и ръководства 2. Треви - България - екология - наръчници и ръководства 3. Биоценоза - България - наръчници и ръководства 4. България - ботаника
581.55(497.2)(035)
574(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1261358052


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

МАККОЛ, Гери, 1965-
        Хищни водни същества Вж Кн 14

МАККОЛ, Гери, 1965-
        Чудати и прекрасни риби Вж Кн 15

БК 2014/7 Кн 200
ПЕТРОВА, Теодора Тодорова, 1974-
        Опазване на царския орел и ловния сокол : проект Life+ Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България : кратък отчет на проекта / [Теодора Петрова, Светослав Спасов] ; [фотогр. Светослав Спасов ... и др.] = Save the raptors : Life+ Project "Conservation of Imperial Eagle and Saker Falcon in key Natura 2000 sites in Bulgaria" : layman's report / [Teodora Petrova, Svetoslav Spasov] ; [phot. Svetoslav Spasov ... и др.]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 ([София] : [Дедракс]). - 10, 10 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Димитър Градинаров, Димитър Демерджиев, Николай Петков, Емил Тодоров, Огюз Алтън, Петер Цонка, Явор Илиев, Мария Кирякова, Мартон Хорват, Красимир Свраков, Николай Терзиев, Симона Бонева, Андраш Ковач, Ласло Новак. - Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8310-24-6
1. Грабливи птици - България - защита 2. България - зоология
598.9(497.2)
502.7:598.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1261404644

БК 2014/7 Кн 201
        ПЛАН за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013-2022 г. / [състав. Петър Янков ... и др.]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (София : Спектър). - 93 с. : с табл., к. ; 30 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отг. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Георги Стоянов, Димитър Рагьов. - Изд. на М-во на околната среда и водите. - Библиогр.: с. 90-92.

ISBN 978-954-8310-23-9
1. Ловни птици - България - защита 2. България - зоология
598.9(497.2)
502.7:598.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1261420260


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2014/7 Кн 202
НИКОЛОВА, Мима Иванова, 1943-
        Учебно пособие за тестова проверка върху нервна система / Мима Николова, Емилия Андреенко. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 92 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Пловдивски унив. Паисий Хилендарски. Кат. Анатомия и физиология на човека.

ISBN 978-954-423-751-6 : 6 лв.
1. Нервна система - тестове - учебници за ВУЗ
611.8(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261276644

ПФАЙФЕР, Анна, 1972-
        Моята книжка за тялото Вж Кн 18


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

ПФАЙФЕР, Анна, 1972-
        Моята книжка за тялото Вж Кн 18


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/7 Кн 203
ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Здравен риск в хазартния бизнес / Емил Воденичаров. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 88 с. : с ил., табл. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. Кат. Хигиена, мед. екология и хранене.

ISBN 978-954-490-392-3
1. Хазарт - хигиена на труда 2. Професионални болести
613.65:794.9
794.9:331.47
COBISS.BG-ID 1261250276

БК 2014/7 Кн 204
ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Професионален риск в шивашката индустрия / Емил Воденичаров. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 96 с. : сил., табл. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. Кат. Хигиена, мед. екология и хранене. - На кор. год. на изд. означена 2012.

ISBN 978-954-490-395-4
1. Шевна промишленост - хигиена на труда 2. Професионални болести
613.6:687
687:331.47
COBISS.BG-ID 1261248484

РИДЛИ, Мат, 1958-
        Червената царица : секс и еволюция на човешката природа Вж Кн 69

БК 2014/7 Кн 205
ШИНИЯ, Хироми, 1935-
        Подмладяващият ензим / Хироми Шиния ; прев. от англ. Красимира Матева. - София : Ciela, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 120 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The rejuvenation enzyme / Hiromi Shinya.

ISBN 978-954-28-1431-3 : 10 лв.
1. Хранене - хигиена
613.2
COBISS.BG-ID 1261302500


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

КОМИТОВ, Глинка Димов, 1954-
        Здравното осигуряване в България и в света Вж Кн 147


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/7 Кн 206
КОЛЕВА, Ивет Борисова, 1962-
        Основи на физикалната медицина, физикалната терапия и рехабилитацията (вкл. ерготерапия и medical SPA) : учебник / Ивет Колева. - София : Симел, 2013. - 552 с. : с ил., портр. ; 25 см

Библиогр.: с. 534-552.

ISBN 978-954-2918-89-9
1. Физиотерапия - учебници за ВУЗ 2. Рехабилитация - учебници за ВУЗ
615.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1261211364

КОСТОВ, Кирил Захариев, 1950-
        Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията : теоретико-приложни аспекти Вж Кн 267

БК 2014/7 Кн 207
ПАНАЙОТОВ, Пламен Асенов, 1959-
        Проста терапия : решението е само на усмивка разстояние / Пламен А. Панайотов. - София : Пик-БС, 2013 (Русе : Русе прес). - 61 с. ; 21 см

ISBN 978-954-90423-4-4
1. Психотерапия 2. Консултативна психология
615.851
159.98
COBISS.BG-ID 1261262308

БК 2014/7 Кн 208
ПАНТЕЛЕЕВА, Доротея Ганчева, 1936-
        Масаж и гимнастика на бебето : ръководство с практически указания / Доротея Пантелеева ; [ил. Соня Тодорова Станкова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 31 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-1253-7 : 6.95 лв.
1. Кърмачета - гимнастика и масаж - наръчници и ръководства
615.82-053.3(035)
COBISS.BG-ID 1261152228


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2014/7 Кн 209
        НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ методи за обезболяване на раждането : учебно помагало за акушерки / [Диана Димитрова ... и др.]. - Варна : Зограф, 2014 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 80 с. : с ил., портр., табл. ; 22 см

Имената на авт. отбелязани на с. 79. - Други авт.: Стефан Цеков, Доника Ганина, Силвия Михайлова. - За авторите Диана Станчева Димитрова, Стефан Цветанов Цеков: с. 77-78. - Библиогр.: с. 74-76.

ISBN 978-954-15-0241-9 : 10 лв.
1. Безболезнено раждане - учебници
618.4(075)
COBISS.BG-ID 1261406692


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

СИРАШКИ, Георги Христов, 1944-
        Индустриални технологии : избрани лекции Вж Кн 243


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/7 Кн 210
АТАНАСОВ, Атанас Неделчев
        Композитни материали / Атанас Атанасов, Севдалина Турманова, Димитрина Кирякова. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 ([Бургас] : [Рота пeчат]). - 200 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8422-94-9
1. Композиционни материали - учебници за ВУЗ
620.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1261532900

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007)
        Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии АМТЕХ'07 : сборник доклади, Габрово, 23-24 ноември 2007 Вж Кн 213

БК 2014/7 Кн 211
СТОЙКОВА, Теменуга Василева, 1955-
        Стокознание на промишлените стоки : ръководство за лабораторни упражнения / Теменуга Стойкова, Мария Желязкова, Величка Маринова. - [3.] доп. и прераб. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012-<2013>. - Т. <1-2> ; 22 см

Името на авт. Теменуга Стойкова отбелязано в ч. 1, 2012.

ISBN 978-954-21-0636-4 (ч. 2) : 7 лв.

Съдържа досега:

Ч. 2 / Мария Желязкова, Величка Маринова. - 2013. - 231 с. : със сх., табл. 

1. изд. 1990, със загл. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на промишлените стоки, авт. Димитър Стефанов, Недялка Георгиева, Мария Желязкова, Теменуга Стойкова, изд. на ВИНС Д. Благоев - Варна. - В кн. погрешно отбелязано 2. доп. и прераб. изд.

1. Промишлени стоки - стокознание - учебници за ВУЗ
620.2(076)(075.8)
658.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261376228


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2014/7 Кн 212
КУЗМАНОВ, Тодор Василев, 1951-
        Техническа подготовка на производството / Тодор Кузманов, Калин Крумов. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 175 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-490-419-7
1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(075.8)
COBISS.BG-ID 1261286628

БК 2014/7 Кн 213
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007)
        Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии АМТЕХ'07 : сборник доклади, Габрово, 23-24 ноември 2007 = International scientific conference Advanced manufacturing technologies AMTECH'07 : proceedings, Gabrovo, 23-24 November 2007. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2007. - 2 т. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-683-383-9 (т. 1)
ISBN 978-954-683-384-6 (т. 2)

Съдържа:

Т. 1. - 368 с., [2] л. : табл., сх. 

Съдържа докл. от: Георги Рашев, И. Ангелов, Владимир Тодоров, Йорданка Русева Атанасова, Красимир Атанасов Киров, С. М. Чернега, М. А. Красовски, П. И. Лобода, Ю. И. Богомил, М. О. Сысоев, V. Taskin, N. Urkmez, M. E. Yurci, V. I. Semenov, Радослав Илиев Иванов, Иван Митев, Иван Винев, Sergey Kirov, Hristo Shulev, Ivan Ivanov, Емил С. Костов, Тошко М. Ковачев, Zdenek Pala, Totka Bakalova, Nikolaj Ganev, Kamil Kolařík, Евгения Ангелова, Трифон Трифонов, Деньо Алипиев, Дарин Тотев, Атанас Дичев, Александър Mакедонски, Павел Манолев, Валентин Диков, Николай Ангелов, A. Stoylova, Y. Nedeva, P. Petkov, S. Vasilev, Miroslav Radovanovic, Петър Т. Рачев, Стефан К. Къртунов, Петър Иванов Хаджийски, Красимир Стоянов Василев, Tomáš Strand, Jan Řehoř, Велико К. Иванов, Иван Амуджиев, Тодор Кузманов, Галя Дунчева, Красимир Киров, Тотка Бакалова, Йордан Максимов, E. Selcuk Erdogan, Stephen F. Bush, N. Urkmez, I. Caglar, Cihan Can, Umit Huner, Тотю А. Гешов, Георги Т. Попов, Даниела Г. Гочева, Идилия А. Бачкова, Христо Карамишев, Gurkan Irsel.

Т. 2. - 271 с., [3] л. : табл., сх., диагр. 

Съдържа докл. от: Г. Рашев, И. Ангелов, Владимир Тодоров, Y. Atanasov, K. Kirov, Zh. Kaleicheva, V. Mishev, C. Dikova, D. Stavrev, C. Erdem Imrak, Yusuf Aytaç Onur, Ю. Н. Кузнецов, П. М. Неделчева, Стефан Стефанов, Калоян Ангелов, M. Tahir Altinbalik, Gürkan Írsel, Боян Стойчев, Nurset Meydanlik, Fatih Karacam, Taner Timarci, Hristijan Mickoski, Dame Korunoski, Ivan Mickovski, Olcay Ekşí, Sencer Karabeyoğlu, Владимир Германов, Красимир Орманджиев, Христо Христов, Петър Иванов, Христо Димитров Славчев, Мария Денева Райкова, Ивайло Стефанов Стефанов, Oktay Hacihafizoğlu, Ahmet Cihan, Kamil Kahveci, Ugur Akyol, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Rafayel Shaliyev, Предраг В. Дишич, Петар П. Петков, Вячеслав А. Прокопенко, А. И. Чернов.

1. Машиностроене - конференции 2. Материалознание - конференции
621(063)
620.22(063)
COBISS.BG-ID 1261443556


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/7 Кн 214
ИЛИЕВ, Илия Кръстев, 1956-
        Промишлена топлоенергетика и ВЕИ [възобновяеми енергийни източници] / Илия Илиев, Веселка Камбурова, Ангел Терзиев. - [Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2014. - 165 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7135-01-5
1. Топлотехника - в промишлеността - учебници за ВУЗ
621.1.016(075.8)
COBISS.BG-ID 1261459684


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2014/7 Кн 215
ДЯНКОВ, Пламен Борисов, 1971-
        Учебно пособие по машинни елементи : за неспециалисти / Пламен Дянков. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 136 с. : с ил., табл., черт. ; 20 см

ISBN 978-954-577-714-1
1. Машинни елементи - учебници
621.8(076)(075)
COBISS.BG-ID 1261106404


621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

ТОМОВ, Стефан Еленков, 1971-
        Сборник статии по ергономия на ръчните инструменти Вж Кн 90


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БК 2014/7 Кн 216
ЦОНЕВ, Цоню Григоров
        Изследване кинематиката на подвижната система на стрелковото оръжие / Цоню Г. Цонев, Андрей И. Богданов. - Шумен :  Нац. воен. унив. "Васил Левски". Фак. Артилерия, ПВО и КИС, 2013. - 200 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-198.

ISBN 978-954-9681-56-7
1. Огнестрелни оръжия - учебници за ВУЗ 2. Балистика - учебници за ВУЗ
623.44(075.8)
623.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1261415396


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/7 Кн 217
        ЕЛЕКТРОМОБИЛИ : II-ра научна конференция с международно участие, 17-18 май 2012 г. : сборник доклади = Electric vehicles : II international scientific conference : proceedings. - Русе : Примакс, 2012 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 90 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Изд. на Индустр. клъстър Електромобили, Русенски унив. Ангел Кънчев. - Съдържа докл. от: Danut Gabriel Marinesku, Ion Tabacu, Viorel Nicolae, Florin Serban, Stefan Tabacu, Ionel Vieru, Иван Миленов, Иван Евтимов, Росен Иванов, Петър Копев, Петър Казаков, Митко Стоянов, Чавдар Джамбазки, Ирена Петрова, Петър Нeнoв, Емилия Ангелова, Трифон Трифонов, Кръстьо Морев, Сергей Ангелов, Manuel Vilaça, Pedro Pinto. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8675-38-3
1. Електромобили - конференции
629.113.6(063)
COBISS.BG-ID 1261250020


631.5 АГРОТЕХНИКА
Вж и 631.3

БК 2014/7 Кн 218
ТУН, Матиас К.
        Мария Тун© Посевни дни 2014 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2014 година : из констелационните изследвания / изработен и съставен от Матиас К. Тун, Кристина Шмидт Рюдт ; [прев. от нем. Татяна Благоева]. - Варна : Салпст, 2013 ([Варна] : [Мирал ко]). - 64 с. : с цв. ил., диагр. ; 21 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Aussaattage Maria Thun 2014 / Matthias Thun, Christina Schmidt Rüdt. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Татяна Благоева е Татяна Благоева Цекова-Ценова.

ISBN 978-619-90097-2-7 : 10 лв.
1. Сеитба и засаждане 2. Пчеларство 3. Планети - влияние
631.54:523.3/.4
638.1:523.3/.4
COBISS.BG-ID 1261524964


631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ
Вж и 631.45

БК 2014/7 Кн 219
СИРАШКИ, Георги Христов, 1944-
        Химизация на земеделието / Георги Сирашки. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 212 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 209-210.

ISBN 978-954-23-0938-3
1. Селско стопанство - химизация - учебници за ВУЗ 2. Растителна защита - химични методи - учебници за ВУЗ
631.8(075.8)
632.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1261488100


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

СИРАШКИ, Георги Христов, 1944-
        Химизация на земеделието Вж Кн 219


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/7 Кн 220
        НАРЪЧНИК на работника по озеленяване и цветарство / състав. Зоя Петкова Нецова-Цекова ... [и др.]. - София : Център за регион. развитие, 2012. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Други състав.: Иванка Минчева Генчева, Тенко Петров Дянков.

ISBN 978-954-92779-2-0
1. Озеленяване - наръчници и ръководства 2. Цветарство - наръчници и ръководства 3. Градинарство - наръчници и ръководства
635.9(035)
COBISS.BG-ID 1261323236


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

МИХАЛЕВА, Христина Петкова, 1974-
        Маркетингово изследване на удовлетвореността на потребителя от продукта българско кисело мляко : студия Вж Кн 109


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

ТУН, Матиас К.
        Мария Тун© Посевни дни 2014 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2014 година : из констелационните изследвания Вж Кн 218

БК 2014/7 Кн 221
ХРИСТОВ, Пламен Рангелов
        Настолна книга на пчеларя. Ч. 2, Производство на пчелни майки в личния пчелин / Пламен Р. Христов. - В. Търново : Абагар, 2013. - 58 с. : с ил., сх. ; 30 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-619-168-046-7 (подв. със спирала)
1. Пчеларство 2. Пчелни майки - развъждане и племенно дело
638.1
COBISS.BG-ID 1261512164


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

ДЪБЕВА, Таня, 1957-
        Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг Вж Кн 91

БК 2014/7 Кн 222
МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-
        Предприемачеството в хотелиерския бизнес : състояние и проблеми : студия / Рая Мадгерова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 79 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 73-77.

ISBN 978-954-680-884-4
1. Хотели 2. Предприемачество
64.024.1
330.16
COBISS.BG-ID 1261408996

БК 2014/7 Кн 223
ТОДОРОВА, Мимоза, 1952-
        Ресторан : русско-болгарский тематический словарь : русско-болгарский разговорник : болгарско-русский словарь / Мимоза Тодорова Игнатова. - Варна : Наука и экономика ЭУ, 2013. - 194 с. ; 22 см


ISBN 978-954-21-0637-1 : 6 лв.
1. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - терминология - речници, руско-български 2. Руски език - речници, руско-български 3. Руски език - разговорници, руско-български 4. Български език - речници, българско-руски
64.024.3(038.1)=82=867
801.316.4=82=867:64.024.3
808.2(038.2)
808.67(038.2)
801.323.2=867=82
COBISS.BG-ID 1261437156


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/7 Кн 224
ДЕЛИБОЗОВА, Йоланта, 1968-
        Сладки ноти / Йоланта Делибозова - Йоли ; [фотогр. Йоланта Делибозова]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 263 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1426-9 (подв.) : 25 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1261291492


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/7 Кн 225
ЕМИЛОВА, Ирена, 1973-
        Фирмена култура / Ирена Емилова, Христо Сирашки. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 168 с. : с табл. ; 24 см

Пълното име на авт. Ирена Емилова е Ирена Емилова Любенова.

ISBN 978-954-23-0929-1
1. Организационна култура - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1261469924

НЕСТОРОВ, Кольо Цанев, 1951-
        Управление на ИТ проекти Вж Кн 252


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

САРДЖЕВА, Росица Димитрова, 1951-
        Мастила : материали за полиграфията Вж Кн 247


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БК 2014/7 Кн 226
СТОЯНОВ, Светлозар Панайотов, 1970-
        Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.) / Светлозар Стоянов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 100 с. : с ил., табл. ; 20 см

Изд. на БАН. Нац. археол. институт с музей. Фил. Шумен. - Библиогр.: с. 90-100.

ISBN 978-954-577-673-1
1. Градски транспорт - Шумен - история 2. Шумен - транспорт
656.01/.07(497.217)(091)
COBISS.BG-ID 1261206756


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БК 2014/7 Кн 227
        ЗА правилата на движението и детската безопасност / ред. Росен Алексиев, Анна Георгиева. - Шумен : Унив изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 120 с. : с ил., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-577-801-8
1. Улично движение - правила - методика на преподаването 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа
656.11(072)
372.36
COBISS.BG-ID 1261104612

БК 2014/7 Кн 228
МИХОВА, Евгения Цветанова, 1971-
        Ключовите компетенции и обучението по безопасност на движението : сборник материали за предучилищна възраст в помощ на учители и студенти / Евгения Цветанова ; ред. Русанка Петрова ; [авт. на предг. Живка Тонева]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 56 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Изд. на Община Шумен.

ISBN 978-954-577-800-1
1. Улично движение - правила - методика на преподаването - сборници 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа - сборници 3. Предучилищно възпитание - сборници
656.11(072)(08)
372.36(08)
COBISS.BG-ID 1261201380


656.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЖЕЛЕЗНИ ПЪТИЩА И ПРОМИШЛЕНИЯ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ

ПАНАЙОТОВ, Методи Борисов, 1948-
        Рилската железница и Балабановата фабрика Вж Кн 241


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/7 Кн 229
КИРОВ, Валентин Костадинов, 1959-
        Тайните на полет KAL-007 / Валентин Киров ; [предг. Михо Михов]. - София : Албатрос МДВ, 2013 ([София] : Воен. изд.). - 280 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Библиогр.: с. 278-280.

ISBN 978-954-92426-4-5 : 14.90 лв.
1. Въздушен транспорт - злополуки - история
656.7.08(091)
COBISS.BG-ID 1261440484


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/7 Кн 230
АНДРЕЕВ, Иван Йорданов, 1975-
        Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието / Иван Андреев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 203 с. : с табл. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 71)

Библиогр.: с. 184-188.

ISBN 978-954-23-0946-8
1. Стопански предприятия - счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 1261535460

БК 2014/7 Кн 231
ИМАЛОВА, Диана Карамфилова, 1974-
        Банково счетоводство : учебно-методическо пособие / Диана Ималова, Валерий Александров, Венцислав Вечев ; науч. ред. Васил Меразчиев. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 228 с. ; 23 см

1. изд. 2012 с авт. Диана Ималова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев.

ISBN 978-954-23-0940-6
1. Банково счетоводство - задачи - учебници за ВУЗ
657:336.71(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261476324

БК 2014/7 Кн 232
КЪНЕВА, Тотка Любенова, 1953-
        Счетоводство на осигурителните предприятия / Тотка Л. Кънева ; [науч. ред. Йото Йотов, Йонка Йотова]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 192 с. : със сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-23-0919-2
1. Осигурително счетоводство - учебници за ВУЗ
657:368.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1261484004

        МЕТОДИКА за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство : за магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" Вж Кн 163

БК 2014/7 Кн 233
РАЕВ, Димитър, 1930-
        Задачи по търговско счетоводство / Димитър Раев. - 3. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 116 с. : с табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Димитър Раев е Димитър Раев Димитров. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-490-421-0
1. Счетоводство - задачи - учебници за средни училища
657(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261266404

БК 2014/7 Кн 234
ЧИПРИЯНОВА, Галина Симеонова, 1979-
        Възможности за усъвършенстване на счетоводната информационна система в селскостопанските предприятия / Галина Чиприянова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 239 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 70)

Библиогр.: с. 231-238. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0943-7
1. Селскостопански предприятия - счетоводство 2. Информационни системи - приложение - в счетоводството
657:631.115
681.518:657
COBISS.BG-ID 1261504996

ЮБИЛЕЙНА международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013)
        Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи", 25-26.10.2013 г., Свищов : 60 години факултет "Финанси", факултет "Стопанска отчетност" : сборник доклади. Т. 1 Вж Кн 100

БК 2014/7 Кн 235
ЯНКОВ, Васил Николов, 1944-
        Основи на счетоводството / Васил Янков, Гергана Николова-Ралева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 259 с. : с ил., табл., факс. ; 22 см

Възприетата форма на името на Гергана Николова-Ралева е Гергана Василева Николова. - Библиогр.: с. 242-244.

ISBN 978-954-490-406-7
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1261254884


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/7 Кн 236
ДИМИТРОВА, Виолета Янева, 1962-
        Управление на търговските операции : учебно помагало / Виолета Димитрова, Елица Граматикова, Миглена Душкова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 278 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Миглена Душкова е Миглена Душкова Милева. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-21-0645-6 : 8 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1261412580

БК 2014/7 Кн 237
ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Управление на персонала в търговската банка : [учебник] / Теодора Димитрова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 274 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 65)

Пълното име на авт. Теодора Димитрова е Теодора Димитрова Петрова. - Библиогр.: с. 207-209.

ISBN 978-954-23-0926-0
1. Банки - кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
336.71.007(075.8)
COBISS.BG-ID 1261503716

БК 2014/7 Кн 238
ЗЛАТЕВА, Денка Йорданова, 1963-
        Сензорен анализ / Денка Златева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 188 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 184-187.

ISBN 978-954-21-0640-1 : 7 лв.
1. Качество на продукцията - учебници за ВУЗ
658.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1261418468

БК 2014/7 Кн 239
КУЗМАНОВ, Тодор Василев, 1951-
        Управление на качеството / Тодор Кузманов, Калин Крумов. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 176 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-490-383-1
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1261282788

БК 2014/7 Кн 240
КУЗМАНОВ, Тодор Василев, 1951-
        Управление на качеството : ръководство за упражнения / Тодор Кузманов, Калин Крумов. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 96 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

На кор. означено кн. 2.

ISBN 978-954-490-382-4
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261289444

БК 2014/7 Кн 241
ПАНАЙОТОВ, Методи Борисов, 1948-
        Рилската железница и Балабановата фабрика / Методи Панайотов. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2013 (София : Манта принт). - 322 с. : с ил., [1] л. : ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7113-03-7 (подв., не е отпеч.)
ISBN 978-954-7113-03-7 !
1. Балабанови (семейство) - дейност - извори 2. Промишлени предприятия - Кочериново (община) - история - извори 3. Железопътни линии, теснолинейни - Кочериново (община) - история - извори 4. Кочериново (община) - стопански обединения 5. България - генеалогия
658(497.22-37)(091)(093)
656.3(497.22-37)(093)
929.52(497.2)Балабанови
COBISS.BG-ID 1261533924

БК 2014/7 Кн 242
ПАНТЕЛЕЕВА, Искра Маринова, 1971-
        Управление на иновациите в индустриалното предприятие : [учебник] / Искра Пантелеева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 364 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 69)

Библиогр.: с. 346-364.

ISBN 978-954-23-0941-3 : 20 лв.
1. Промишлени предприятия - нови технологии - учебници за ВУЗ 2. Иновации - учебници за ВУЗ
658.011(075.8)
001.89(075.8)
COBISS.BG-ID 1261511140

БК 2014/7 Кн 243
СИРАШКИ, Георги Христов, 1944-
        Индустриални технологии : избрани лекции / Георги Сирашки. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 265 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 242-244.

ISBN 978-954-23-0930-7
1. Промишленост - технология на производството - учебници за ВУЗ 2. Технологични процеси - учебници за ВУЗ
658.5(075.8)
62(075.8)
COBISS.BG-ID 1261488868

БК 2014/7 Кн 244
СТАНЕВ, Вълкан Кирилов, 1941-
        Индустриални технологии : ръководство за лабораторни упражнения / Вълкан Станев, Пламен Павлов. - 2. прераб. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 182 с. : с табл., ил. ; 22 см

1. изд.  1983 в 2 ч. със загл. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на промишлените производства, с авт. Божил Гачев, Вълкан Станев, изд. на ВИНС Д. Благоев - Варна.

ISBN 978-954-21-0632-6 : 5 лв.
1. Промишленост - технически контрол - учебници за ВУЗ
658.5/.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261377764

СТОЙКОВА, Теменуга Василева, 1955-
        Стокознание на промишлените стоки : ръководство за лабораторни упражнения. Ч. 2 Вж Кн 211


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БК 2014/7 Кн 245
МАРКОВ, Стефан Кирилов
        Теоретични модели и парадигми в съвременния PR / Стефан Марков. - София : Ciela, 2013. - 252 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 231-251.

ISBN 978-954-28-1376-7 : 10 лв.
1. Връзки с обществеността - теория
659.4
COBISS.BG-ID 1261259492


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/7 Кн 246
ЗЛАТЕВА, Денка Йорданова, 1963-
        Стокознание на хранително-вкусовите стоки : ръководство за лабораторни упражнения / Денка Златева, Събка Пашова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012-<2013>. - Т. <1-2> : с табл., ил. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0639-5 (ч. 2) : 7 лв.

Съдържа досега:

Ч. 2. - 2013. - 236 с.

1. Храни - стокознание - учебници за ВУЗ
664(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1254165988


667 ТЕХНОЛОГИЯ НА БОИТЕ. ЛАКОБАГРИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 535.6

БК 2014/7 Кн 247
САРДЖЕВА, Росица Димитрова, 1951-
        Мастила : материали за полиграфията / Росица Сарджева. - София : Ciela, 2013. - 259 с. : с ил., табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 257-258.

ISBN 978-954-28-1383-5 : 15 лв.
1. Печатарски мастила - учебници за ВУЗ 2. Печатарство - материали и суровини - учебници за ВУЗ
667.4/.5(075.8)
655.3.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1261224932


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

АНГЕЛОВ, Милчо Стоянов, 1947-
        Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране Вж Кн 186

БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова, 1963-
        Хоризонти на дигиталната литература Вж Кн 282

БК 2014/7 Кн 248
        ДИГИТАЛНА култура, медии и образование : доклади от международна научна конференция, 30 октомври, 2012, Благоевград / [състав. Татяна Шопова] ; [ред. кол. Татяна Шопова ... и др.] = Digital culture, media and education : proceedings, international conference, October 30, 2012, Blagoevgrad / compl. Tatiana Shopova ; [ed. board Tatiana Shopova ... и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 335 с. : с ил. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Лиляна Тодорова, Траян Попкочев, Светлана Христова, Лъчезар Антонов, Валентина Маринеску, Мохамед Аллали, Джевдет Зекаш. - Изд. на Югозападен унив. Неофит Рилски - Благоевград. Център за нови медии и дигит. култура. - Съдържа докл. от: Татяна Петкова, Силвия Бранеа, Валентина Маринеску, Мария Любенова, Добринка Пейчева, Виолета Николова, Светлана Александрова, Адри Кури, Ресана Векшари, Траян Попкочев, Мирослава Кортенска, Галина Тасева, Линдита Лукаш, Мария Вълкова, Владимир Шакаш, Сокол Малаш, Абази Едлира, Арти Омер, Джевдет Зекаш, Марсида Дули, Моника Ходаш, Лиляна Тодорова, Татяна Шопова, Малинка Иванова, Наташа Спиродинова, Крум Иванов, Татяна Христова, Румяна Неминска, Цвета Грегова, Дочка Кючукова, Арбен Порочани, Лъчезар Антонов, Иван Николов, Петко Мутафчиев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-865-3
1. Интернет - конференции 2. Средства за масова информация - конференции 3. Образование и просвета - конференции
681.324(063)
316.77(063)
37.01(063)
COBISS.BG-ID 1261454308

БК 2014/7 Кн 249
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        Да направим собствен сайт / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Анета Петева]. - [София] : Асеневци, 2013 ([София] : [Симолини]). - 232 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Движок для вашего сайта / Денис Колисниченко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8898-31-7 : 19.95 лв.
1. Уебсайтове - проектиране 2. Приложни програми
681.324.06
COBISS.BG-ID 1261149668

БК 2014/7 Кн 250
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        Windows 8 : самоучител / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Анета Петева]. - [София] : Книгоизд. Асеневци, 2013 ([София] : [Симолини]). - 198 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Самоучитель Microsoft Windows 8 / Денис Колисниченко. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8898-35-5 : 13.85 лв.
1. Операционни системи - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства 3. Интернет - наръчници и ръководства 4. Програмиране - наръчници и ръководства
681.322.06(035)
681.324(035)
COBISS.BG-ID 1261174756

БК 2014/7 Кн 251
НАУЧНА конференция Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност (Шумен ; 2013)
        Научна конференция "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", 6-7 юни, 2013 г., Шумен : сборник научни трудове / [ред. кол. Нелко Петров Ненов ... и др.]. - Шумен : Нац. воен. унив. "В. Левски". Фак. Артилерия, ПВО и КИС , 2013. - 225 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Манол Петков Млеченков, Красимир Марков Марков, Николай Йорданов Досев, Жанета Николова Савова-Ташева, Светлана Маркова Зотова, Христо Пеев Христов. - Възприетата форма на името на ред. Жанета Николова Савова-Ташева е Жанета Николова Ташева. - 
Изд. на Нац. воен. унив. В. Левски. Фак. Артилерия, ПВО и КИС. Кат. Информ. сигурност - Шумен, Комис. за защита на личните данни. Държ. комис. по сигурността на информ. - Съдържа материали от: Н. П. Ненов, В. Л. Шопова, Маргарита Бонева, Георги Колев, Христо А. Христов, Красимир М. Марков, Велико П. Петров, Здравко Ю. Кузманов, Христо А. Десев, Ат. И. Начев, Сашо Ст. Евлогиев, Борислав Й. Беджев, Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева, Жанета Николова Ташева, Петър Красенов Боянов, Веселка Т. Стоянова, Христо А. Ангелов, Калоян Н. Димитров, Свилен В. Господинов, Петко Г. Мутафчиев, Иван М. Николов, Стойко Т. Тодоров. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9681-49-9 !
1. Информационна сигурност - конференции 2. Класифицирана информация - конференции
681.324.07(063)
COBISS.BG-ID 1261470436

БК 2014/7 Кн 252
НЕСТОРОВ, Кольо Цанев, 1951-
        Управление на ИТ проекти / Кольо Несторов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 280 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 278-279.

ISBN 978-954-21-0635-7 : 10 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката 2. Стопански предприятия - управление и организация
681.3
65.012
COBISS.BG-ID 1261413860

ПЕТРОВ, Петър Владимиров, 1968-
        Подборен лов на интернет пирати : теория за селективно наказателно преследване Вж Кн 132

РУСЕВА, Стела Иванова
        Ръководство по асемблер Вж Кн 185

БК 2014/7 Кн 253
СТАНЕВ, Станимир Стоянов, 1948-
        Компютърни системи / Станимир Стоянов Станев ; [ред. Иван К. Цонев]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 286 с. : с ил., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 251-252.

ISBN 978-954-577-676-2
1. Компютри - учебници за ВУЗ 2. Изчислителни системи - учебници за ВУЗ
681.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1261117412

        СЪВРЕМЕННИ методи и технологии в научните изследвания : сборник доклади от международна научна конференция Вж Кн 3

ЧИПРИЯНОВА, Галина Симеонова, 1979-
        Възможности за усъвършенстване на счетоводната информационна система в селскостопанските предприятия Вж Кн 234


687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
Вж и 675; 677

ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Професионален риск в шивашката индустрия Вж Кн 204

БК 2014/7 Кн 254
РЮДИГЕР, Маргит, 1955-
        388 прически : за всяка дължина, за всеки тип, за всеки случай / Маргит Рюдигер и Ренате фон Самсон ; [прев. от нем. Ваня Пенева]. - София : Унискорп, 2007. - 125 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: 388 Frisuren / Margit Rüdiger, Renate von Samson. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-330-112-6 (подв.) : 25 лв.
1. Бръснаро-фризьорство
687.5
COBISS.BG-ID 1261194980


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2014/7 Кн 255
ДИМИТРОВ, Георги Нанков, 1946-2010
        Наръчник на всезнаещият българин - строител / [Георги Нанков Димитров - Геро]. - София : Direct Services, 2014. - 24 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Геро - псевд. на Георги Нанков Димитров.

ISBN 978-954-92814-7-7
1. Строителство - наръчници и ръководства
69(035)
COBISS.BG-ID 1261443300

БК 2014/7 Кн 256
КАЛЧЕВ, Румен Николаев, 1959-
        Развитие на човешките ресурси в строителството в България / Румен Калчев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 299 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 290-298.

ISBN 978-954-21-0631-9 : 11 лв.
1. Строителство - България - кадри - управление и организация 2. България - строителство
69:658.3.012(497.2)
COBISS.BG-ID 1261432804

БК 2014/7 Кн 257
МАРКОВ, Ангел, 1946-
        Престъплението "парно" : произвол, измами и беззаконие / Ангел Марков. - София : Ciela, 2013. - 212 с. : с ил., табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Ангел Марков е Ангел Марков Рангелов.

ISBN 978-954-28-1337-8 : 10 лв.
1. Парно отопление - България 2. Топлофикация - България 3. България - строителство
697.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1261231332

БК 2014/7 Кн 258
ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Да вървиш по жаравата : краеведско-родоведски биографичен очерк за авторитетния добруджански стопански деец и общественик инж. Михаил Стоев от гр. Добрич / Атанас Пеев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 40 с. : с ил., факс. ; 15 см

ISBN 978-954-371-381-3
1. Стоев, Михаил Йорданов, 1957- - биографии 2. Инженери, български - биографии 3. България - строителство
69.007.2(497.2)(092)
92 Стоев, Михаил Йорданов
COBISS.BG-ID 1261518052


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2014/7 Кн 259
        ИЗКУСТВАТА, пазарът, публиките : [сборник доклади от научна конференция, 15-17 ноември 2012 г., София] / [състав. Александър Янакиев ... и др.] ; [науч. ред. Александър Янакиев ... и др.]. - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 336 с. : с ил., факс., сх. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Клер Леви, Николай Йорданов. - Други ред.: Клер Леви, Николай Йорданов, Елена Иванова. - Възприетата форма на името на ред. Елена Иванова е Елена Иванова Генова. - Съдържа докл. от: Камелия Николова, Надежда Маринчевска, Клер Леви, Николай Йорданов, Александър Янакиев, Ирина Генова, Виолета Дечева, Йоана Спасова-Дикова, Александър Донев, Венцислав Димов, Мария Давчева, Диана Данова-Дамянова, Елена Иванова, Петър Кърджилов, Богдалина Братанова, Мария Диамандиева, Стефка Венкова, Радостина Нейкова, Жанина Дубарова, Якос Димитриу, Димитрина Попова, Деян Статулов, Йосиф Аструков, Теодора Дончева, Таня Богомилова, Адриана Любенова, Стела Ташева, Анна Шойлева-Чомакова, Антон Стайков, Калина Терзийска, Радосвета Кирова, Цветелина Славчева, Милена Кьосева-Китова, Мирослав Василев, Румена Калчева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.
/ прев. Милена Лилова.

ISBN 978-954-8594-44-8
1. Изкуство, съвременно - конференции 2. Изкуство - търговия - конференции 3. Култура - социологични проблеми - конференции
7.036/.038(063)
7.075(063)
316.72(063)
COBISS.BG-ID 1261483492


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БК 2014/7 Кн 260
        ПРАВНИ проблеми на ЗУТ [Закон за устройство на територията] / Александър Джеров ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2013. - 404 с. ; 21 см

Други авт.: Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова. - 1. изд. 2010.

ISBN 978-954-28-1335-4 : 20 лв.
1. Градоустройство - България - правни проблеми 2. Благоустройство на населените места - България - правни проблеми 3. България - градоустройство
711.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1261215460


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/7 Кн 261
МИЛЧЕВ, Любомир Илиев, 1963-
        Тайни на софийския царски дворец : възпоменателен тур / Любомир Милчев = Secrets of the Sofia royal palace : commemorative tour / Lyubomir Milchev ; [transl. Maria Antonova]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 118 с. : с ил. ; 17 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-0776-6 : 10 лв.
1. Дворци - София - история 2. Дворцов церемониал - България - история 3. София - архитектура 4. България - история
728.81.036(497.223)
949.72.05
395(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261210852


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/7 Кн 262
ПАПАЗОВ, Благомир Кирилов, 1953-
        Изкуството : теоретични аспекти / Благомир Папазов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 321 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-577-678-6
1. Изобразително изкуство - теория
73/76.01
COBISS.BG-ID 1261202660

БК 2014/7 Кн 263
СТОИЛОВ, Васил, 1904-1990
        Заключен съм в мисълта по тебе... : неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София : Ciela, 2013. - 184 с. : с ил., портр., факс. ; 20 x 20 см

Пълното име на авт. Васил Стоилов е Васил Стоилов Антонов.

ISBN 978-954-28-1421-4 : 15 лв.
1. Стоилов, Васил, 1904-1990 - кореспонденция 2. Художници, български - кореспонденция 3. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)(044)
92 Стоилов, Васил
COBISS.BG-ID 1261324772


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

АЛЕКСАНДРОВА, Сирма Свиленова
        Типология и хронология на керамиката, изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I - VI в.) на територията на България Вж Кн 552


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БК 2014/7 Кн 264
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        Цифрова фотография / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Книгоизд. Асеневци, 2013 ([София] : [Симолини]). - 232 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Цифровая фотография / Денис Колисниченко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Таня Цолова е Стоянка Делчева Цолова.

ISBN 978-954-8898-34-8 : 24.95 лв.
1. Цифрова фотография - наръчници и ръководства
77.02:681.3
COBISS.BG-ID 1261182180


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/7 Кн 265
ЛЕЧЕВА, Румяна Георгиева, 1958-
        Истинската история на Христина Морфова / Румяна Лечева. - София : Ciela, 2013 (В. Търново : Великотърновски унив.). - 488 с., [16] с. : ил., портр., факс. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Библиогр.: с. 483-486.

ISBN 978-954-28-1403-0 : 16 лв.
1. Морфова, Христина Василева, 1889-1936 - биографии 2. Оперни и оперетни артисти, български - биографии 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
92 Морфова, Христина Василева
COBISS.BG-ID 1261253348


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

КАРАБАКАЛОВА, Петя Иванова, 1965-
        Да успяваме да сме добри : стихотворения и песни за деца, музикални пиеси за деца, автограф в рими Вж Кн 536


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/7 Кн 266
ТОШЕВ, Георги, 1969-
        Невена Коканова: коя съм аз / Георги Тошев. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 159 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1436-8 : 12 лв.
1. Коканова, Невена Богданова, 1938-2000 - биографии 2. Киноартисти, български - биографии 3. България - кино
791.44.071.2(497.2)(092)
92 Коканова, Невена Богданова
COBISS.BG-ID 1261260516


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Здравен риск в хазартния бизнес Вж Кн 203


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2014/7 Кн 267
КОСТОВ, Кирил Захариев, 1950-
        Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията : теоретико-приложни аспекти / Кирил Костов. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 251 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 246-249. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-874-5
1. Физическо възпитание - научноизследователска работа 2. Кинезитерапия - научноизследователска работа
796:001.89
615.825.1:001.89
COBISS.BG-ID 1261465572


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

КОЛЕВ, Димо Николаев
        Туристически пътеводител на Централна Стара планина. Ч. 1, От Кашана до Беклемето Вж Кн 568


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/7 Кн 268
БЕКЯРОВ, Константин
        История на спорта джудо в България / Константин Бекяров, Анжелина Янева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 215 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3611-2
1. Джудо - България - история 2. България - физическа култура и спорт
796.85(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261277412


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

ТОДОРОВА, Мимоза, 1952-
        Ресторан : русско-болгарский тематический словарь : русско-болгарский разговорник : болгарско-русский словарь Вж Кн 223


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 269
ANGELOVA, Gergana Georgieva, 1980-
        Tourism cadre : English language competence / Gergana Angelova. - Blagoevgrad : South-West Univ. "Neofit Rilski", 2015. - 89 c. ; 20 см

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-00-0038-1
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1274877156


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 270
КЪНЧЕВА, Виолета, 1947-
        Принцесата от плетения кош / Виолета Кънчева = Die Prinzessin von Geflochtenkorb / Violeta Kancheva. - Шумен : Унив изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 63 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Виолета Кънчева е Виолета Кънчева Стефанова.

ISBN 978-954-577-690-8
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(075.8)
886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261108196

БК 2014/7 Кн 271
KAMBUROVA, Ivanka Georgieva, 1953-
        Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht : Deutsch als Fremdsprache/DaF : еine Einführung / Ivanka Kamburova-Milanova. - Shumen : Universitätverl. "Episkop Konstantin Preslavski", 2013. - 126 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 115-126.

ISBN 978-954-577-808-7
1. Немски език - методология на изучаването на езика
803.0
COBISS.BG-ID 1261109476


807.5 СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 272
ИВАНОВА, Елена Миленова, 1950-
        Старогръцки език / Елена Иванова, Анета Тихова ; [науч. ред. Елка Добрева]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 196 с. : с ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Текст и на старогр. ез. - Библиогр.: с. 193-194.

ISBN 978-954-577-777-6
1. Старогръцки език - граматика - учебници за ВУЗ
807.5-5(075.8)
COBISS.BG-ID 1261116388


808.2 РУСКИ ЕЗИК

ТОДОРОВА, Мимоза, 1952-
        Ресторан : русско-болгарский тематический словарь : русско-болгарский разговорник : болгарско-русский словарь Вж Кн 223

        ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ русистика в Болгарии : библиографический указатель 2007-2013 Вж Кн 7


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 273
ГЕОРГИЕВА, Маргарита, 1951-
        Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика : учебно помагало / М. Георгиева, Г. Янкова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 84 с. ; 29 см

Пълното име на авт. М. Георгиева е Маргарита Георгиева Христова-Плашилска.

ISBN 978-954-577-701-1
1. Български език - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
808.67(072)(075.8)
372.880.867(075.8)
COBISS.BG-ID 1261148132

БК 2014/7 Кн 274
ЗАГОРЧЕВ, Марин Иванов, 1972-
        Учим болгарский легко / [Марин Загорчев] ; [ил. Борис Вацов]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 366 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-390-096-1 : 24.90 лв.
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261507556

БК 2014/7 Кн 275
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        История на новобългарския книжовен език : лекционен курс / Диана Иванова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 508 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 466-496. - Именен показалец.

ISBN 978-954-423-817-9 : 19.80 лв.
1. Български език - история - учебници за ВУЗ
808.67-024(075.8)
COBISS.BG-ID 1261200356

БК 2014/7 Кн 276
КОНДУКТОРОВА, Анастасия Стефанова, 1952-
        Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература / Анастасия Кондукторова, Таня Атанасова, Владимир Досев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 165 с. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0626-5 : 7 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261390564

БК 2014/7 Кн 277
КУЦАРОВ, Константин Иванов, 1968-
        Българското причастие / Константин Куцаров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 147 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (Поредица Philologia philippopoliensis)

Изд. на Пловдивски унив. Паисий Хилендарски. Филол. фак. - Библиогр. с.: 140-146.

ISBN 978-954-423-813-1
1. Български език - граматика 2. Причастие(езикознание) 3. България - езикознание
808.67-5
COBISS.BG-ID 1261329636

МЛАДЕНОВА, Олга Максимова, 1955-
        Ловешки дамаскин : новобългарски паметник от XVII век Вж Кн 420

БК 2014/7 Кн 278
РАСИЕВ, Турхан, 1942-
        Речник на турцизмите в българския език / Турхан Расиев. - Варна : Зограф, [2013] (Варна : Колор принт). - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-954-15-0239-6
1. Български език - чужди думи - речници
808.67-316.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1261406948

БК 2014/7 Кн 279
СТЕФАНОВА, Марияна Иванова, 1953-
        Практически български език за чужденци / Марияна Стефанова, Надка Николова, Николай Николов ; [науч. ред. Ивелина Савова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013-. - Т. <1-> ; 29 см

Текст и на англ. ез. / прев. Румяна Тодорова.    

ISBN 978-954-577-708-0 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 116 с. : с ил. 

Имената на ред., прев. отбелязани на гърба на загл. с.

1. Български език - учебници за чужденци
808.67(076)(075)
COBISS.BG-ID 1261189092

БК 2014/7 Кн 280
ТИЛКОВ, Димитър Стоев, 1933-1981
        Българска фонетика / Димитър Тилков, Тодор Бояджиев. - 5. прераб. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 284 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

1. изд. 1977 на изд. Наука и изкуство. - Библиогр.: с. 271-275.

ISBN 978-954-07-3591-7 : 12 лв.
1. Български език - фонетика 2. България - езикознание
808.67-4
COBISS.BG-ID 1261328868

ТОДОРОВА, Мимоза, 1952-
        Ресторан : русско-болгарский тематический словарь : русско-болгарский разговорник : болгарско-русский словарь Вж Кн 223


809.56 ЯПОНСКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 281
        БЪЛГАРИЯ - Япония - светът : сборник доклади от Юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика, проведена на 2-3 юни 2010 г. в СУ "Св. Климент Охридски" / състав., [науч. ред.] Бойка Цигова ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 352 с. : с ил. ; 24 см

Други състав., ред.: Гергана Петкова, Антон Андреев. - Текст и на англ., рус., яп. ез. - Съдържа материали от: Бойка Цигова, Тодор Дичев, Виктор Викторович Рибин, Eduard Klopfenstein, Hartmut O. Rotermund, Masako Sato, Евгений Кандиларов, Петър Николаев, Анита Комитска, Mariko Nokayama, Andrej Bekeš, Антон Андреев, Магдалена Василева, Мая Келиян, Нако Стефанов, Светлана Иванова, Воля Аргирова, Светла Къртева-Данчева, Снежина Гогова, Иванка Влаева, Милена Металкова-Маркова, Денница Габракова, Гергана Петкова, Елеонора Колева, Милен Марчев, Андроника Мартонова, Николина Кирилова, Константин Байрактаров, Биляна Станойлович, Яница Иванова, Галя Габровска, Албена Тодорова, Марияна Войникова, Руслана Русева, Антония Цанкова, Мариана Малинова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3621-1 (подв.)
1. Японска филология - конференции 2. Япония - езикознание
809.56(063)
895.6(063)
COBISS.BG-ID 1261333732


82 ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 282
БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова, 1963-
        Хоризонти на дигиталната литература / Ренета Божанкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 319 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 281-299. - Азб. показалец.  - Рез. на англ., рус. ез. 

ISBN 978-954-07-3574-0 : 12 лв.
1. Литература - теория и естетика 2. Мултимедии 3. Интернет - приложение - в литературата
82:681.324
681.324
COBISS.BG-ID 1261249252


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БК 2014/7 Кн 283
ВЕЛЧЕВ, Николай Борисов, 1940-
        Моноафоризми и полиафоризми / Николай Велчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 82 с. : с ил. ; 27 см

Библиогр.: с. 78-80.

ISBN 978-954-423-766-0 (подв.)
1. Афоризми - теория и естетика
82-84.01
COBISS.BG-ID 1261171684


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/7 Кн 284
БОРХЕС, Хорхе Луис, 1899-1986
        Това изкуство на поезията / Хорхе Луис Борхес ; прев. от англ. Ангел Игов. - София : Ciela, 2013. - 104 с. ; 20 см

Ориг. загл.: This craft of verse / Jorge Luis Borges.

ISBN 978-954-28-1429-0 : 10 лв.
1. Поетика
82-1.081
COBISS.BG-ID 1261336548


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/7 Кн 285
TIMENOVA, Maja Nikolova, 1953-
        Le metissage des réalités en littérature : articles / Maya Timénova-Koen. - Plovdiv : Ed. de L'Univ. "Païssy Hilendarski", 2013. - 174 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на Мая Тименова-Коен е Мая Николова Тименова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-823-0
1. Литература - история и критика
820/899.09
COBISS.BG-ID 1261297124


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 286
БОУЕН, Джеймс, 1979-
        Светът в очите на Боб / Джеймс Боуен ; прев. от англ. ез. Анелия Янева. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 223 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The world according to Bob / James Bowen.

ISBN 978-619-7067-15-6 : 11.90 лв.

820-312.6
COBISS.BG-ID 1261367012

БК 2014/7 Кн 287
БОУЕН, Джеймс, 1979-
        Уличният котарак Боб / Джеймс Боуен ; прев. от англ. ез. Анелия Янева. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 224 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A street cat named Bob / James Bowen.

ISBN 978-619-7067-01-9 : 11.90 лв.

820-312.6
COBISS.BG-ID 1261367268

БК 2014/7 Кн 288
ГЕЙМЪН, Нийл, 1960-
        Книга за гробището / Нийл Геймън ; с ил. на Дейв Маккийн ; [прев. Гергана Стойчева - Нуша]. - 2. изд. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 304 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The graveyard book / Neil Gaiman. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Нуша - псевд. на Гергана Димитрова Стойчева. - 1. изд. 2011.

ISBN 978-954-2928-42-3 : 12.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261463780

БК 2014/7 Кн 289
ГЕЙМЪН, Нийл, 1960-
        Междусвят / Нийл Геймън, Майкъл Рийвс ; [прев. Гергана Стойчева]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Inter world / Neil Gayman, Michael Reaves. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-30-0 : 12.99 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1261375204

БК 2014/7 Кн 290
ДЖЕЙМС, Питър, 1948-
        Мъртва като теб / Питър Джеймс ; [прев. Боряна Борисова]. - [София] : Pro book, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 624 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Dead like you / Peter James. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-45-4 : 17.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261360868

БК 2014/7 Кн 291
ДЪФИ, Стела, 1963-
        Пурпурната мантия / Стела Дъфи ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - София : Ciela, 2013. - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The purple shroud / Stella Duffy. - Името на авт. Stella Duffy погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: Stella Duffi. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева.

ISBN 978-954-28-1339-2 : 15 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1261311460

БК 2014/7 Кн 292
ЕЙВИ, Денис, 1919-
        Проникване в Аушвиц / Денис Ейви, Роб Брумби ; [прев. Марин Загорчев]. - София : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 296 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The man who broke into Auschwitz / Denis Avey with Rob Broomby. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-089-3 : 12.99 лв.

820-94
COBISS.BG-ID 1261530596

БК 2014/7 Кн 293
КЛАРК, Артър Чарлс, 1917-2008
        [Избрани разкази]. Т. 2, Песните на далечната Земя / Артър Кларк ; прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Ciela, 2013. - 287 с. ; 21 см. - (Фантастика)

Ориг. загл.: The collected stories / Arthur C. Clarke. - Загл. на многочастното изд. отбелязано на предзагл. с. - Загл. на кор.: Песните на далечната Земя.

ISBN 978-954-28-1367-5 : 12 лв.

820-322.9(081.2)
COBISS.BG-ID 1261270244

БК 2014/7 Кн 294
ЛОБСАНГ Рампа, Т., 1910-1981
        Трите живота / Т. Лобсанг Рампа ; прев. от фр. ез. Виржиния Софоклиева. - Варна : Зограф, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 168 с. ; 20 см

Прев. по: Les trois vies / Rampa. - Т. Лобсанг Рампа - псевд. на Cyril Henry Hoskin.

ISBN 978-954-15-0238-9 : 6 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261395684

БК 2014/7 Кн 295
МАКДАУЪЛ, Йън, 1958-
        Изплаши я до смърт. Т. 2, Развръзката / Йън Макдауъл ; прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Унискорп, 2009. - 208 с. ; 20 см. - (Роман експрес, ISSN 1312-2134 ; 36)

Ориг. загл.: Cut her dead / Iain McDowall.

ISBN 978-954-330-258-1 : 8 лв.


820-312.4
COBISS.BG-ID 1261426660

БК 2014/7 Кн 296
НИЙЛ, Матю, 1960-
        Английски пасажери / Матю Нийл ; [прев. от англ. Росица Тодорова]. - София : Ciela, 2013. - 558 с. ; 21 см

Ориг. загл.: English passengers / Matthew Kneale. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-28-1369-9 : 18 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261179876

БК 2014/7 Кн 297
ПИЛЧЪР, Розамънд, 1924-
        Завръщане у дома. Т. 2 / Розамунде Пилхер ; прев. от англ. Роза Григорова. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 492 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Coming home / Rosamunde Pilcher.

ISBN 978-954-398-286-8 : 15.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1254738660

БК 2014/7 Кн 298
ПИЛЧЪР, Розамънд, 1924-
        Сняг през април / Розамунде Пилхер ; прев. от англ. Жана Тотева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 171 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Snow in April / Rosamunde Pilcher.

ISBN 978-954-398-311-7 : 11.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261209572

БК 2014/7 Кн 299
ПРАТЧЕТ, Тери, 1948-2015
        В черно като полунощ : история от света на диска / Тери Пратчет ; [ил. Пол Кидби] ; [прев. Катя Анчева]. - София : Архонт - В, 2010 ([Пловдив] : Булвест принт). - 408 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: I shall wear midnight / Terry Pratchett. - Истинското име на авт. Тери Пратчет е Терънс Дейвид Джон Пратчет. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-422-102-7 : 9 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1261385700

БК 2014/7 Кн 300
ПРАТЧЕТ, Тери, 1948-2015
        Зимоковецът : история от света на диска / Тери Пратчет ; [ил. Пол Кидби] ; [прев. Катя Анчева]. - София : Архонт - В, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 382 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Wintersmith / Terry Pratchett. - Истинското име на авт. Тери Пратчет е Терънс Дейвид Джон Пратчет. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-422-101-0 : 9 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1261386212

БК 2014/7 Кн 301
РАНКИН, Иън, 1960-
        В чужд гроб / Иън Ранкин ; прев. от англ. ез. Емилия Л. Масларова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 415 с. ; 20 см. - (Криминална колекция)

Ориг. загл.: Standing in another man's grave / Ian Rankin.

ISBN 978-619-7067-08-8 : 14 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261385956

БК 2014/7 Кн 302
РИДПАТ, Майкъл, 1961-
        66° северна ширина / Майкъл Ридпат ; [прев. Матей Тодоров]. - София : Pro book, 2012 ([В. Търново] : [Абагар]). - 476 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Огън и лед)

Ориг. загл.: 66° North / Michael Ridpath. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-20-1 : 14.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261413092

БК 2014/7 Кн 303
САНДЪРС, Ани
        Мисия Коледа : роман / Ани Сандърс ; прев от англ. Марина Станева. - София : Унискорп, 2007. - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Xmas factor / Annie Sanders. - Ани Сандърс - колективен псевд. на Ани Ашуорт и Мег Сандърс.

ISBN 978-954-330-128-7 : 10 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261182436

БК 2014/7 Кн 304
СМИТ, Али, 1962-
        Там, но за това / Али Смит ; [прев. Петя Петкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: There but for the / Ali Smith. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-784-8 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261266660

БК 2014/7 Кн 305
СПАРК, Мюриъл, 1918-2006
        Портобело Роуд : разкази / Мюриъл Спарк ; прев. от англ. Ана Орешкова. - София : Ciela, 2013. - 542 с. ; 21 см. - (Популярна класика)

Ориг. загл.: The complete short stories / Muriel Spark. - Загл. в изд. каре: Избрани разкази. - Възприетата форма на името на прев. Ана Орешкова е Анна Орешкова.

ISBN 978-954-28-1396-5 : 18 лв.

820-32
COBISS.BG-ID 1261275876

БК 2014/7 Кн 306
ФОКС, Виктория, 1983-
        Островът на изкушението / Виктория Фокс ; [прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева]. - София : Ciela, 2013. - 536 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Temptation island / Victoria Fox. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1398-9 : 18 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261177572

БК 2014/7 Кн 307
ХОРОВИЦ, Антъни, 1956-
        Домът на коприната / Антъни Хоровиц ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2011 ([София] : [Артлайн студиос]). - 312 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The house of silk / Anthony Horowitz. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-17-1 : 15.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261371876


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 308
КИПЛИНГ, Ръдиард, 1865-1936
        Как са се появили броненосците / Ръдиард Киплинг ; [ил. Павел Репринцев] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 81)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-312-7

820-93-34
COBISS.BG-ID 1261447140

БК 2014/7 Кн 309
КИПЛИНГ, Ръдиард, 1865-1936
        Рики-Тики-Тави / Ръдиард Киплинг ; [ил. Павел Репринцев] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 89)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-320-2

820-93-34
COBISS.BG-ID 1261446116

БК 2014/7 Кн 310
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Шивачът от Глостър / Беатрикс Потър ; [ил. Беатрикс Потър] ; [прев. от англ. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 97)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-328-8

820-93-34
COBISS.BG-ID 1261400292

БК 2014/7 Кн 311
УАЙЛД, Оскар, 1854-1900
        Звездното дете / Оскар Уайлд ; [ил. М. Михалска] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 (София : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 90)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-321-9

820-93-34
COBISS.BG-ID 1261427172


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/7 Кн 312
СКОТ, Майкъл, 1959-
        13-те светини / Майкъл Скот, Колет Фрийдман ; [прев. Бойко Маринов]. - София : Pro book, 2012 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The thirteen hallows / Michael Scott and Colette Freedman. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-28-7 : 15.99 лв.

820(417)-312.9
COBISS.BG-ID 1261379044


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 313
АНДРЮС, Анди, 1959-
        Изгубеният избор / Анди Андрюс ; [прев. Весела Прошкова]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 238 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The lost choice / Andy Andrews. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-091-6 : 11.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261505508

БК 2014/7 Кн 314
АНДРЮС, Анди, 1959-
        Последният жокер : когато всичко е вече изгубено... / Анди Андрюс ; [прев. Весела Прошкова] ; [предг. Петко Бочаров]. - София : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 163 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The final summit / Andy Andrews. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7.

ISBN 978-954-390-080-0 : 9.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261470948

БК 2014/7 Кн 315
АНДРЮС, Анди, 1959-
        Съюзници / Анди Андрюс ; [прев. Стефан Георгиев]. - София : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 197 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The heart mender / Andy Andrews. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-085-5 : 11.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261485540

БК 2014/7 Кн 316
БАРЪН, Т. А., 1952-
        Мерлин. Кн. 1, Изгубените години / Т. А. Барън ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2012 ([В. Търново] : Абагар). - 324 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The lost years of Merlin / T. A. Barron. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-32-4 : 13.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261453284

БК 2014/7 Кн 317
БАТУМАН, Елиф, 1977-
        Изстъпления : приключения с руските книги и с хората, които ги четат / Елиф Батуман ; [прев. от англ. Красимир Желязков]. - София : Ciela, 2013. - 307 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Possessed / Elif Batuman. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 302-305.

ISBN 978-954-28-1359-0 : 14 лв.

820(73)-4
COBISS.BG-ID 1261287396

БК 2014/7 Кн 318
БЕЛ, Логан, 1971-
        Библиотекарката / Логан Бел ; прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 319 с. ; 20 см. - (Erotica)

Ориг. загл.: The librarian / Logan Belle. - Логан Бел - псевд. на Jamie Brenner.

ISBN 978-954-398-300-1 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261173220

БК 2014/7 Кн 319
БЕЛОУ, Сол, 1915-2005
        Не изпускай деня / Сол Белоу ; [прев. Ирина Калоянова-Василева]. - [София] : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sieze the day / Saul Bellow. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-081-7 : 10 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261508068

БК 2014/7 Кн 320
БРЕДБЪРИ, Рей, 1920-2012
        Хайде всички да убием Констанс / Рей Бредбъри ; прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 172 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Let's all kill Constance / by Ray Bradbury.

ISBN 978-954-28-1430-6 : 10 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261320932

БК 2014/7 Кн 321
ГАБАЛДОН, Диана, 1952-
        Друговремец / Диана Габалдон ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 880 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Outlander / Diana Gabaldon. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-54-6 : 29 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261411812

ГОРДЪН, Джон, 1971-
        Автобус "Енергия" Вж Кн 37

БК 2014/7 Кн 322
КАСЪЛ, Ричард
        Адска жега / Ричард Касъл ; [прев. Илиана Велчева]. - [София] : Pro book, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Heat rises / Richard Castle. - Ричард Касъл - псевд. на амер. автор. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-47-8 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261436132

БК 2014/7 Кн 323
КАСЪЛ, Ричард
        Жега / Ричард Касъл ; [прев. Емануил Томов]. - [София] : Pro book, 2011 ([София] : [Лито Балкан]). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Heat wave / Richard Castle. - Ричард Касъл - псевд. на амер. автор. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-36-2 : 13.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261437924

БК 2014/7 Кн 324
КАСЪЛ, Ричард
        Ледена жега / Ричард Касъл ; [прев. Илиана Велчева]. - [София] : Pro book, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Frozen heat. - Ричард Касъл - псевд. на амер. автор. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-48-5 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261436388

БК 2014/7 Кн 325
КАСЪЛ, Ричард
        Смъртоносна жега / Ричард Касъл ; [прев. Илиана Велчева]. - [София] : Pro book, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Deadly heat / Richard Castle. - Ричард Касъл - псевд. на амер. автор. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-51-5 : 13.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261436644

БК 2014/7 Кн 326
КАСЪЛ, Ричард
        Убийствена жега / Ричард Касъл ; [прев. Илиана Велчева]. - [София] : Pro book, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 335 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Naked heat / Richard Castle. - Ричард Касъл - псевд. на амер. автор. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-43-0 : 13.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261373412

БК 2014/7 Кн 327
КЕЙН, Джеймс М., 1892-1977
        Двойна застраховка / Джеймс М. Кейн ; [прев. Весела Прошкова]. - [Ново изд.]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 167 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Double indemnity / James M. Cain. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-390-092-3 : 12 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261536740

БК 2014/7 Кн 328
КЕЙН, Джеймс М., 1892-1977
        Пощальонът винаги звъни два пъти / Джеймс М. Кейн ; [прев. Гергана Дечева]. - [София] : Skyprint, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 151 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The postman always rings twice / James M. Cain. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-390-083-1 : 10 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261536484

БК 2014/7 Кн 329
КУИН, Кейт, 1981-
        Императрицата на седемте хълма / Кейт Куин ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - София : Ciela, 2013. - 488 с. ; 21 см. - (Clio исторически романи)

Ориг. загл.: Empress of the seven hills / Kate Quinne. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева.

ISBN 978-954-28-1338-5 : 17 лв.

820(73)-311.6
COBISS.BG-ID 1261255908

БК 2014/7 Кн 330
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Бурята / Клайв Къслър и Греъм Браун ; [прев. Александър Владовски]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The storm / Clive Cussler and Graham Brown. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Архивите на НАМПД : приключенията на Кърт Остин.

ISBN 978-954-2928-53-9 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261455588

БК 2014/7 Кн 331
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Гробниците / Клайв Къслър и Томас Пери ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The tombs / Clive Cussler and Thomas Perry. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на семейство Фарго.

ISBN 978-954-2928-46-1 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261454564

БК 2014/7 Кн 332
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Златото на Спарта : роман / Клайв Къслър и Грант Блекууд ; [прев. Ирина Манушева]. - София : Pro book, 2011 ([София] : [Артлайн студиос]). - 464 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Spartan gold / Clive Cussler and Grant Blackwood. - Възприета форма на името на авт. Грант Блекууд е Грант Блекуд. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на семейство Фарго.

ISBN 978-954-2928-16-4 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261450212

БК 2014/7 Кн 333
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Изгубената империя / Клайв Къслър и Грант Блекууд ; [прев. Ирина Манушева]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 464 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Lost empire / Clive Cussler and Grant Blackwood. - Възприетата форма на името на авт. Грант Блекууд е Грант Блекуд. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на семейство Фарго.

ISBN 978-954-2928-26-3 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261449700

БК 2014/7 Кн 334
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Изгубеният град / Клайв Къслър и Пол Кемпрекос ; [прев. Ирина Манушева]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос ]). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Lost city / Clive Cussler and Paul Kemprecos. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. от поредицата Архивите на НАМПД : приключенията на Кърт Остин.

ISBN 978-954-2928-18-8 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261465316

БК 2014/7 Кн 335
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Крадецът / Клайв Къслър и Джъстин Скот ; [прев. Боряна Борисова]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The thief / Clive Cussler and Justrin Scott. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на Айзък Бел.

ISBN 978-954-2928-57-7 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261450724

БК 2014/7 Кн 336
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Кралството / Клайв Къслър и Грант Блекууд ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2012 ([В. Търново] : [Абагар]). - 400 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The kingdom / Clive Cussler and Grant Blackwood. - Възприета форма на името на авт. Грант Блекууд е Грант Блекуд. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на семейство Фарго.

ISBN 978-954-2928-40-9 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261450468

БК 2014/7 Кн 337
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Медуза / Клайв Къслър и Пол Кемпрекос ; [прев. Александър Владовски]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 416 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Medusa / Clive Cussler and Paul Kemprecos. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Архивите на НАМПД : приключенията на Кърт Остин.

ISBN 978-954-2928-44-7 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261454820

БК 2014/7 Кн 338
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Портата на дявола / Клайв Къслър и Греъм Браун ; [прев. Боряна Борисова]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Devil's gate / Clive Cussler and Graham Brown. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Архивите на НАМПД : приключенията на Кърт Остин.

ISBN 978-954-2928-49-2 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261455844

БК 2014/7 Кн 339
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Саботьорът / Клайв Къслър и Джъстин Скот ; [прев. Валерий Русинов]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 560 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The wrecker / Clive Cussler and Justrin Scott. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на Айзък Бел.

ISBN 978-954-2928-19-5 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261450980

БК 2014/7 Кн 340
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Състезанието / Клайв Къслър и Джъстин Скот ; [прев. Емануил Томов]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 416 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The race / Clive Cussler and Justrin Scott. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на Айзък Бел.

ISBN 978-954-2928-37-9 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261451236

БК 2014/7 Кн 341
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Шпионинът / Клайв Къслър и Джъстин Скот ; [прев. Валерий Русинов]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 512 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The spy / Clive Cussler and Justrin Scott. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Приключенията на Айзък Бел.

ISBN 978-954-2928-22-5 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261453796

БК 2014/7 Кн 342
ЛЪДЛЪМ, Робърт, 1927-2011
        Гореща конспирация / Робърт Лъдлъм ; [прев. Боряна Борисова]. - София : Pro book, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 560 с. ; 21м

Ориг. загл.: The Matarese countdown / Robert Ludlum. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-56-0 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261435108

БК 2014/7 Кн 343
ЛЪДЛЪМ, Робърт, 1927-2011
        Кръгът на Матарезе / Робърт Лъдлъм ; [прев. Елена Митева]. - [Ново изд.]. - София : Pro book, 2012 ([София] : [Артлайн студиос]). - 576 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The Matarese circle / Robert Ludlum. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2928-35-5 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261434596

БК 2014/7 Кн 344
МЕЛВИЛ, Херман, 1819-1891
        Бартълби, писарят : история от Уолстрийт ; Били Бъд, морякът : свидетелски разказ / Хърман Мелвил ; прев. от англ. Тодор Петков. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2013 ([София] : [Миг принт]). - 69, 152 с. ; 20 см. - (Трансверсали)

Ориг. загл.: Bartleby, the scrivener ; Billy Budd, sailor / Herman Melville. - Загл. на гърба на кн.: Бартълби ; Били Бъд. - Второто произведение отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-587-178-8

820(73)-31
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1261416420

БК 2014/7 Кн 345
ПЕЙН, Холи
        Непорочен възел : роман / Холи Пейн ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Унискорп, 2007. - 272 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: The virgin's knot / Holly Payne.

ISBN 978-954-330-116-4 : 10 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261250532

БК 2014/7 Кн 346
ПИЪРСЪН, Ридли, 1953-
        Паралелни лъжи : трилър / Ридли Пиърсън ; прев. от англ. Ивайла Божанова. - София : Унискорп, 2009. - 392 с. ; 20 см. - (Роман експрес, ISSN 1312-2134 ; 34)

Ориг. загл.: Paralel lies / Ridley Pearson.

ISBN 978-954-330-193-5 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261384932

БК 2014/7 Кн 347
ПЪРСИ, Бенджамин, 1979-
        Кървава луна : трилър / Бенджамин Пърси ; прев. от англ. Жана Тотева. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 480 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Red moon / Benjamin Percy.

ISBN 978-954-28-1428-3 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261272292

БК 2014/7 Кн 348
СЛОУН, Мая
        Дрога / Мая Слоун ; прев. от англ. Светлана Комогорова. - София : Ciela, 2013. - 251 с. ; 21 см

Ориг. загл.: High before homeroom / Maya Sloan.

ISBN 978-954-28-1354-5 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261292772

БК 2014/7 Кн 349
ТРУСОНИ, Даниел, 1973-
        Ангелополис / Даниел Трусони ; прев. от англ. Юлия Бучкова-Малеева. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 311 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Angelopolis / Danielle Trussoni. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Бучукова-Малеева е Юлия Петрова Бучкова.

ISBN 978-954-28-1327-9 : 15 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261271780

БК 2014/7 Кн 350
ФАЙНДЪР, Джоузеф, 1958-
        Изчезнал / Джоузеф Файндър ; [прев. Илиана Велчева]. - София : Pro book, 2012 ([В. Търново] : [Абагар]). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Vanished / Joseph Finder. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2928-41-6 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261355492

БК 2014/7 Кн 351
ФАЙНДЪР, Джоузеф, 1958-
        Параноя / Джоузеф Файндър ; [прев. Иван Златарски]. - София : Про филмс, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 544 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Paranoia / Joseph Finder. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-50-8 : 15.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261383140

БК 2014/7 Кн 352
ФАЙНДЪР, Джоузеф, 1958-
        Погребани тайни / Джоузеф Файндър ; [прев. Илиана Велчева]. - София : Pro book, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Buried secrets / Joseph Finder. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2928-55-3 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261412836

БК 2014/7 Кн 353
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Високият прозорец / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Жечка Георгиева, Радка Лафчиева. - [5]. изд. - София : Унискорп, 2009. - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The high window / Raymond Chandler. - Възприетата форма на името на прев. Радка Лафчиева е Рада Цонева Шарланджиева, погрешно отпеч. в кн. Радка Лавчиева. - 1. изд. 1976 на изд. Нар. култура. - Част от поредицата Колекция романи.

ISBN 978-954-330-225-3 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261184740

БК 2014/7 Кн 354
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Дамата от езерото / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Жечка Георгиева. - 3. изд. - София : Унискорп, 2009. - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The lady in the lake / Raymond Chandler. - 1. изд. 1992 на изд. Медиум 999-Колибри, в сер. Colibri. - Част от поредицата Колекция Романи.

ISBN 978-954-330-223-9 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261180388

БК 2014/7 Кн 355
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Плейбек / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Надка Гунева. - 2. изд. - София : Унискорп, 2009. - 176 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Playback / Raymond Chandler. - 1. изд. 1987 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. - Част от поредицата Колекция Романи.

ISBN 978-954-330-224-6 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261179364

БК 2014/7 Кн 356
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Пълна колекция разкази. Т. 1, [Бей Сити блус] ; [Удавницата] ; [Убиец в дъжда] ; [Нефритената огърлица] ; [Запознанство на Нун стрийт] / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Правда Митева. - София : Унискорп, 2006. - 318 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bay city blues ; The lady in the lake ; Killer in the rain ; Mandarin's jade ; Noon street nemesis / Raymond Chandler. - Загл. на тома отбелязани в изд. каре. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 954-330-067-4 : 12 лв
ISBN 978-954-330-067-9

820(73)-322.4(081.1)
COBISS.BG-ID 1243665636

БК 2014/7 Кн 357
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Пълна колекция разкази. Т. 2, [Перлите създават главоболия] ; [Кралят в жълто] ; [В планината всичко е спокойно] ; [Мъжът който обичаше кучета] ; [Питайте момичето] / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Правда Митева. - София : Унискорп, 2006. - 295 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pearls a nuisance ; The king in yellow ; No crime in the mountains ; The man who liked dogs ; Try the girl / Raymond Chandler. - Загл. на тома отбелязани в изд. каре. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-330-069-3 (не е отпеч.) : 12 лв.
ISBN 978-954-330-067-9 !

820(73)-322.4(081.1)
COBISS.BG-ID 1273122532

БК 2014/7 Кн 358
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Пълна колекция разкази. Т. 4, [Свидетел в съда] ; [Неприятностите са моят бизнес] ; [Червен вятър] ; [Златни рибки] ; [Невадски газ] / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Надя Баева, Желяз Янков. - София : Унискорп, 2007. - 335 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Finger man ; Trouble is my business ; Red wind ; Goldfish ; Nevada gas / Raymond Chandler. - Загл. на тома отбелязани в изд. каре. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-330-103-4 : 12 лв.

820(73)-322.4(081.1)
COBISS.BG-ID 1263484900

БК 2014/7 Кн 359
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Пълна колекция разкази. Т. 5, [Изнудвачите не стрелят] ; [Бронзовата врата] ; [Емфието на професор Бинго] ; [Английско лято] / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2007. - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Blackmailers don't shoot ; The bronze door ; Professor Bimgo's snuff ; English summer. - Загл. на тома отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-330-123-2 : 12 лв.

820(73)-322.4(081.1)
COBISS.BG-ID 1263485412

БК 2014/7 Кн 360
ШПИЛМАН, Лори Нелсън, 1961-
        Списъкът на живота / Лори Нелсън Шпилман ; прев. от англ. Анелия Янева. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The life list / Lori Nelson Spielman.

ISBN 978-619-7067-09-5 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261359332

БК 2014/7 Кн 361
ЯЛОМ, Ървин Д., 1931-
        Изцелението [на] Шопенхауер : роман / Ървин Ялом ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Schopenhauer cure / Irvin D. Yalom.

ISBN 978-954-26-1251-3 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261153508


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 362
РИД, Томас Майн, 1818-1883
        Оцеола / Майн Рид ; прев. Владимир Филипов. - [8. изд.]. - София : Труд, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 503 с. ; 21 см. - (Златни детски книги ; 69)

Ориг. загл.: Osceola the seminole or The Red fawn of the Flower land / by Captain Mayne Reid. - Пълното име на прев. Владимир Филипов e Владимир Филипов Стоянов. - 1. изд. 1959 на изд. Нар. младеж, в Библиотека Приключения и научна фантастика.

ISBN 978-954-398-298-1 (подв.) : 14.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1261223908

БК 2014/7 Кн 363
РОТ, Карол, 1973-
        Дългоушко и вълците / Карол Рот ; [ил. Валерий Горбачов] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 91)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-322-6

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1261386468

БК 2014/7 Кн 364
РОТ, Карол, 1973-
        Дългоушко не може да заспи / Карол Рот ; [ил. Валерий Горбачов] ; [прев. от англ. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки с картинки ; 83)

Ориг. загл.: Little Bunnyʼs sleepless nigth. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-314-1

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1261385188


820(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 365
ФИНБЕРГ, Ана, 1956-
        Таши / Ана и Барбара Финберг ; ил. Ким Геймбъл ; [прев. Мария Чайлд]. - София : ИК Унискорп, 2008. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Tashi / Anna Fienberg, Barbara Fienberg. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Таши.

ISBN 978-954-330-171-3 : 3 лв.

820(94)-93-34
COBISS.BG-ID 1261330404


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 366
        ЗА какво ти е любов? / прев. от нем. Горан Райновски, Светлана Старирадева. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 312 с. ; 20 см. - (Аристократичен роман = Fürsten-Roman, ISSN 1314-6475 ; т. 2)

Възприетата форма на името на прев. Светлана Старирадева е Светлана Георгиева Малковска-Старирадева.

ISBN 978-954-398-316-2 : 11.99 лв.

Съдържа:
     За какво ти е любов? / Юлиане Сартена.
Ориг. загл.: Wer braucht schon Liebe?.
     
     Влюбен и изгубен! / Мартина Линден.
Ориг. загл.: Verliebt - und verloren!.
     
     Тя иска само парите ви, ваше височество / Сандра Хейдън.
Ориг. загл.: Sie will nur Geld, Durchlaucht.
     
      Не е жена за принц? / Мартина Линден.
Ориг. загл.: Keine Frau für einen Prinzen?


830-31(082)
COBISS.BG-ID 1261203940

БК 2014/7 Кн 367
ЗЕНДКЕР, Ян-Филип, 1960-
        Гласовете на сърцето : роман / Ян-Филип Зендкер ; прев. от нем. Емилия Драганова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Herzenstimmen / Jan-Philipp Sendker.

ISBN 978-954-26-1249-0 : 12.95 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261204708

БК 2014/7 Кн 368
        ИСКАМ да вярвам в чудеса / прев. Горан Райновски. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 327 с. ; 20 см. - (Аристократичен роман = Fürsten-Roman, ISSN 1314-6475 ; т. 1)

ISBN 978-954-398-305-6 : 11.99 лв.

Съдържа: 
   Не се влюбвай в младоженеца / Юлиане Сартена.
Ориг. загл.: Verlieb dich nich in den Bräutigam / Juliane Sartena. 

    Искам да вярвам в чудеса, принцесо / Сандра Хейдън.
Ориг. загл.: Lass mich an Wunder glauben, Prinzessin / Sandra Heyden.   

   Млада, красива и отдадена на друг / Каролине Танек.
Ориг. загл.: Süß und jung und leider vergeben / Caroline Thannek. 

   Тя подготви сватбата му / Нина Грегор.
Ориг. загл.: Sie plante seine Hochzeit... / Nina Gregor

830-31
COBISS.BG-ID 1261175780

БК 2014/7 Кн 369
МЬОБИУС, Джил А.
        Мистикът / Джил А. Мьобиус ; [прев. Жана Ценова]. - [София] : Skyprint, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 165 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Gesang des Windes / Jill A. Moebius. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-093-0 : 11.99 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261509860

БК 2014/7 Кн 370
ПРАНГЕ, Петер, 1955-
        Бунтарката - мис Емили Пакстън : роман / Петер Пранге ; прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Унискорп, 2007. - 448 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: Die Rebellin Miss Emily Paxton / Peter Prange.

ISBN 978-954-330-098-3 : 15 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1261220324

БК 2014/7 Кн 371
ПРАНГЕ, Петер, 1955-
        Философката : роман / Петер Пранге ; прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Унискорп, 2007. - 392 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: Die Philosophin / Peter Prange.

ISBN 978-954-330-099-0 : 15 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1261180900


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 372
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Двамата братя / Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; [прев. от нем. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 98)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-329-5

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261448164

БК 2014/7 Кн 373
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Могъщият Ханс / Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; [прев. от нем. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2014 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 103)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-335-6

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261466340

БК 2014/7 Кн 374
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Обущарят и елфите / Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; [ил. Олга Йонайтис] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 92)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-323-3

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261421028

БК 2014/7 Кн 375
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Русалката от езерото / Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; [прев. от нем. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 100)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-332-5

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261448420

БК 2014/7 Кн 376
НАРГАНГ, Фрауке, 1951-
        Пчеличката Мая и нейните приключения / прераб. от Фрауке Нарганг ; [по] Валдемар Бонзелс ; ил. Верена Кьортинг ; [прев. Светлана Старирадева]. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 96 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см. - (Библиотека Жива вода)

Ориг. загл.: Die Biene Maja und ihre abenteuer / by Waldemar Bonsels, retold by Frauke Nahrgang. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма името на прев. Светлана Старирадева е Светлана Георгиева Малковска-Старирадева.

ISBN 978-954-398-306-3 (подв.) : 19.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1261229028

БК 2014/7 Кн 377
РАСПЕ, Рудолф Ерих, 1737-1794
        Ловните приключения на барон Мюнхаузен / Рудолф Распе ; [прев. от нем. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 87)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-318-9

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261449444

БК 2014/7 Кн 378
ХАУФ, Вилхелм, 1802-1827
        Джуджето Дългоноско / Вилхелм Хауф ; [прев. от нем. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 86)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-317-2

830-93-34
COBISS.BG-ID 1261403876


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 379
        БЯЛО & черно: австрийска поезия на шахматната дъска : музикално-поетичен спектакъл = Schwarz-Weiss: musikalisch-literarisches Schach : ACCUS / [прев. Антоанета Димитрова] ; [предг. Виолета Кънчева, Антоанета Димитрова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 70 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Пълното име на авт. на предг. Виолета Кънчева е Виолета Кънчева Стефанова.

ISBN 978-954-577-689-2

830(436)-1(082)
COBISS.BG-ID 1261198564


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 380
НООРТ, Саския, 1967-
        Нови съседи : литературен трилър / Саския Ноорт ; прев. от нидерл. Радостина Андрова-Андонова. - София : Унискорп, 2008. - 317 с. ; 20 см. - (Поредица Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: Nieuwe buren / Saskia Noort.

ISBN 978-954-330-139-3 : 13 лв.

839.3-312.4
COBISS.BG-ID 1261204196


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 381
ЛИНДСТРЬОМ, Мерете, 1963-
        Дни от историята на мълчанието / Мерете Линдстрьом ; прев. от норв. ез. Надежда Станимирова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 176 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Dager i stillhetens historie / Merethe Lindstrøm.

ISBN 978-619-7067-21-7 : 12 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1261433572

БК 2014/7 Кн 382
СТОЛЕСЕН, Гюнар, 1947-
        Докато смъртта ни раздели / Гюнар Столесен ; [прев. от норв. Петър Драшков]. - 2. изд. - София : Сиела, 2013. - 299 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Din, til døden. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1986 на изд. Нар. култура. - На гърба на кн. означено 1.

ISBN 978-954-28-1231-9 : 13 лв.

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1261329124

БК 2014/7 Кн 383
СТОЛЕСЕН, Гюнар, 1947-
        Нощем вълците са черни / Гюнар Столесен ; [прев. от норв. Петър Драшков]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: I mørket er alle ulver grå / Gunnar Staalesen. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - На гърба на кн. означено 2.

ISBN 978-954-28-1362-0 : 13 лв.

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1261292004


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 384
ЕДВАРДСОН, Оке, 1953-
        Слънце и сянка : роман / Оке Едвардсон ; прев. от швед. Вера Ганчева. - София : Унискорп, 2007. - 560 с. ; 20 см. - (Поредица Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: Sol och skugga / Åke Edwardson.

ISBN 978-954-330-093-8 : 12 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261233636


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 385
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Малката русалка / Андерсен ; [ил. Ника Голц] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 84)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-315-8

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1261380836

БК 2014/7 Кн 386
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Хълмът на горските духове / Андерсен ; [ил. Ника Голц] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 94)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-325-7

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1261416164


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БЛАН, Филип, 1965-
        Въжеиграчът Вж Кн 36

БК 2014/7 Кн 387
ГАВАЛДА, Анна, 1970-
        Заедно, това е : роман / Анна Гавалда ; прев. от фр. Весела Шумакова. - София : Унискорп, 2012. - 592 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Ensemble, c'est tout / Anna Gavalda.

15 лв.
ISBN 978-954-330-327-4 !

840-31
COBISS.BG-ID 1261163748

БК 2014/7 Кн 388
ДЮРАС, Маргьорит, 1914-1996
        Да пишеш / Маргьорит Дюрас ; [прев. Мария Георгиева]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 119 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Écrire / Marguerite Duras. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-791-6 : 9 лв.

840-3
COBISS.BG-ID 1261245156

БК 2014/7 Кн 389
ЖОНКУР, Серж, 1961-
        U. V. : роман / Серж Жонкур ; прев. от фр. Весела Шумакова. - София : Унискорп, 2008. - 152 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Le dilettante / Serge Joncour

ISBN 978-954-330-120-1 : 8 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1261153252

БК 2014/7 Кн 390
ЛЬОБЛАН, Морис, 1864-1941
        Следи в снега / Морис Льоблан ; [прев. Танка Дашева]. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 196 с. ; 20 см. - (Крале на криминалния роман ; 20)

Ориг. загл.: Les hutis coups de l'horloge / Maurice Leblanc. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-398-313-1 : 9.99 лв.

840-312.4
COBISS.BG-ID 1261202148


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 391
ЮГО, Виктор, 1802-1885
        Парижката Света Богородица / Виктор Юго ; прев. от фр. Лилия Сталева. - [5. изд.]. - София : Труд, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 591 с. ; 21 см. - (Златни детски книги ; 70)

Ориг. загл.: Notre-Dame de Paris / Victor Hugo. - 1. изд. 1960 на изд. Нар. култура.

ISBN 978-954-398-309-4 (подв.) : 14.99 лв.

840-93-311.6
COBISS.BG-ID 1261172964


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 392
БАСАНИ, Джорджо, 1916-2000
        Градината на Финци-Контини / Джорджо Басани ; прев. от итал. Румяна Сарайдарова-Първанова. - София : Ciela, 2014. - 340 с. ; 21 см. - (Популярна класика)

Ориг. загл.: Il giardino dei Finzi Contini / Giorgio Bassani. - Възприетата форма на името на прев. Румяна Сарайдарова-Първанова е Румяна Стефанова Сарайдарова.

ISBN 978-954-28-1442-9 : 12 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1261265892

БК 2014/7 Кн 393
КАМИЛЕРИ, Андреа, 1925-
        Крадецът на закуски : комисарят Монтелбано се вбесява / Андреа Камилери ; прев. от итал. ез. Весела Лулова Цалова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 255 с. ; 20 см. - (Криминална колекция)

Ориг. загл.: Il ladro di merendine / Andrea Camilleri.

ISBN 978-619-7067-19-4 : 9.90 лв.

850-312.4
COBISS.BG-ID 1261415140

БК 2014/7 Кн 394
КАМИЛЕРИ, Андреа, 1925-
        Теракотеното куче : комисарят Монталбано упорства / Андреа Камилери ; прев. от итал. ез. Весела Лулова Цалова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 278 с. ; 20 см. - (Криминална колекция)

Ориг. загл.: Il cane di terrcotta / Andrea Camilleri.

ISBN 978-619-7067-16-3 : 9.90 лв.

850-312.4
COBISS.BG-ID 1261418724

БК 2014/7 Кн 395
КАМИЛЕРИ, Андреа, 1925-
        Формата на водата : комисарят Монталбано се съмнява / Андреа Камилери ; прев. от итал. ез. Весела Лулова Цалова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 167 с. ; 20 см. - (Криминална колекция)

Ориг. загл.: La forma dell'acqua / Andrea Camilleri. - Името на прев. Весела Лулова Цалова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Весела Лалова Цалова.

ISBN 978-619-7067-11-8 : 8.90 лв.

850-312.4
COBISS.BG-ID 1261431780

БК 2014/7 Кн 396
КОМАСТРИ Монтанари, Данила, 1948-
        Остави на мира умрелия : разследванията на Публий Аврелий / Данила Комастри Монтанари ; [прев. Весела Лулова Цалова]. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 280 с. : с к. ; 20 см. - (Древноримски загадки)

Ориг. загл.: Parce sepulto / Danila Comastri Montanari. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-315-5 : 11.99 лв.

850-312.4
COBISS.BG-ID 1261180644

БК 2014/7 Кн 397
МИГЕЛИ, Николò, 1950-
        Синя кръв / Николò Мигели ; [прев. Илияна Михайлова, Тонина Манфреди]. - София : България оджи, 2013 ([София] : Йоко принт). - 255 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Hidalgos / Nicolò Migheli. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90154-1-4 : 14 лв.

850-311.6
COBISS.BG-ID 1261525476

БК 2014/7 Кн 398
МОЧА, Федерико
        Три метра над небето / Федерико Моча ; [прев. Нели Раданова]. - София : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 355 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Tre metri sopra il cielo / Federico Moccia. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Нели Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева.

ISBN 978-954-390-100-5 : 14.99 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1261495012


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 399
БАРИКО, Алесандро, 1958-
        Дон Жуан : [по Молиер] / преразк. Алесандро Барико ; ил. Алесандро Мария Накар ; [прев. от итал. Росица Николова]. - София : Ciela, 2014. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La storia di Don Giovanni / Alessandro Baricco. - Загл. и на англ. ез.: The story of Don Giovanni. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 2 от поредицата Запази историята.

ISBN 978-954-28-1447-4 : 9 лв.

850-93-91
COBISS.BG-ID 1261350116

БК 2014/7 Кн 400
ЕКО, Умберто, 1932-2016
        Годениците : [по Алесандро Мандзони] / преразказана от Умберто Еко ; ил. Марко Лоренцети ; [прев. от итал. Росица Николова]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 77 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La storia de I promessi sposi / raccontata da Umberto Eco. - Загл. на англ. ез.: The story of the betrothed. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 1 от поредицата Запази историята.

ISBN 978-954-28-1434-4 : 9 лв.

850-93-91
COBISS.BG-ID 1261335780


859.0-93 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 401
        ОМАГЬОСАНИЯТ принц : румънска приказка / [ил. Алишер Дианов] ; [прев. от англ. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 95)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-326-4

859.0-93-34
COBISS.BG-ID 1261396196


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 402
ЛОПЕС Ромеро, Жозеп, 1967-
        Храбростта на самурая : притча за страха и противоотровата / Жозеп Лопес Ромеро ; [прев. Весела Прошкова]. - [София] : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 168 с. ; 21 см

Ориг. загл.: El valor del samurái / Josep López Romero. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-390-084-8 : 9.99 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1261482980

БК 2014/7 Кн 403
МАЕСО де ла Торе, Хесус, 1949-
        Коранът от Йерусалим / Хесус Маесо де ла Торе ; прев. от исп. Тамара Такова. - София : Ciela, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 584 с. ; 21 см

Ориг. загл.: El lazo púrpura de Jerusalén / Jesús de la Torre.

ISBN 978-954-28-1401-6 : 18 лв.

860-311.6
COBISS.BG-ID 1261291748

БК 2014/7 Кн 404
МЕДИАНО, Лоренсо, 1959-
        Глинописецът : исторически трилър / Лоренсо Медиано ; прев. от исп. Свидна Михайлова. - София : Ciela, 2013. - 420 с. ; 21 см

Ориг. загл.: El escriba del barro / Lorenzo Mediano.

ISBN 978-954-28-1342-2 : 16 лв.

860-311.6
COBISS.BG-ID 1261248996


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 405
ЧАВИАНО, Дайна, 1957-
        Игрален дом / Даина Чавиано ; прев. от исп. Екатерина Бобева. - София : Ciela, 2013. - 135 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Casa de juegos / Daina Chaviano. - Ч. 3 от трилогията Тайните на Хавана.

ISBN 978-954-28-1366-8 : 10 лв.

860(729.1)-31
COBISS.BG-ID 1261272036


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 406
АХМАДУЛИНА, Бела Ахатовна, 1937-2010
        Избрани стихотворения / Белла Ахмадулина ; прев. Мариана Ганчева ; [ил. Стефан Миленов]. - София : Рал колобър, 2013. - 228 с. : с портр. ; 24 см

Истинското име на авт. Белла Ахмадулина е Изабелла Ахатовна Ахмадулина. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Парал. текст на рус. ез.

ISBN 978-954-2948-38-4

882-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261184484

ГОРБАЧОВ, Михаил Сергеевич, 1931-
        Насаме със себе си : моят живот Вж Кн 74

БК 2014/7 Кн 407
ПУЧКОВ, Лев Николаевич, 1965-
        Опасно разузнаване : роман / Лев Пучков ; прев. от рус. Ива Николова Митева. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см. - (Спецназ гру. Отряд No 9)

Ориг. загл.: Жесткая рекогносцировка / Лев Николаевич Пучков, погрешно отпеч. на гърба на загл. с.: Жесктая рекогносцировка. - Възприетата форма на името на прев. Ива Николова Митева е Ива Николова Николова.

ISBN 978-954-26-1246-9 : 12.95 лв.

882-311.6
COBISS.BG-ID 1261235428


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 408
АКСАКОВ, Сергей Тимофеевич, 1791-1859
        Аленото цвете / Сергей Аксаков ; [худож. Борис Диодоров] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 99)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-330-1

882-93-34
COBISS.BG-ID 1261442532

БК 2014/7 Кн 409
        ВЪЛШЕБНИЯТ пръстен : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 85)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-316-5

882-93-34
COBISS.BG-ID 1261394148

БК 2014/7 Кн 410
        ДЪРВЕНИЯТ орел : руска народна приказка / [ил. Леонид Владимирски] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 (София : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 93)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-324-0

882-93-34
COBISS.BG-ID 1261428708

БК 2014/7 Кн 411
        СЕДЕМТЕ Симеоновци : руска народна приказка / [ил. А. Слепков] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 88)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-319-6

882-93-34
COBISS.BG-ID 1261402084

БК 2014/7 Кн 412
        СИВКА - Бурка : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова] ; [ил. Вячеслав Жигарев]. - София : New Media Group, 2013 (София : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшбни приказки в картинки ; 82)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-313-4

882-93-34
COBISS.BG-ID 1261438948


885.0-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 413
ПЕТИШКА, Едуард, 1924-1987
        Как Къртичето си направи автомобилче / текста написа Едуард Петишка ; по идея и с ил. на Зденек Милер ; [прев. от чеш. Йорданка Трифонова]. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 (Прага). - 64 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Krtek a autíčko / Zdeněk Miler, Eduard Petiška. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-292-9 (подв., не е отпеч.) : 14.99 лв.
ISBN 978-954-389-292-9 !

885.0-93-34
COBISS.BG-ID 1261230052


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 414
БОГОЕВИЧ, Деян, 1971-
        Твърде силни океани / Деян Богоевич = Прегласни океани / Деjан Богоjевиђ ; [прев. Елизабета Георгиев]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 80 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-490-386-2

886.1-1
COBISS.BG-ID 1261318116

БК 2014/7 Кн 415
ШАЙТИНАЦ, Углеша, 1971-
        Съвсем скромни дарове / Углеша Шайтинац ; прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович. - София : Ciela, 2013. - 123 с. ; 20 см. - (Балканска литература)

Ориг. загл.: Savsim skromni darovi / Uglješa Šajtinac. - Името на прев. Ася Тихинова-Йованович погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Ася Тихонова-Йованович

ISBN 978-954-28-1422-1 : 10 лв.

886.1-31
COBISS.BG-ID 1261344740

БК 2014/7 Кн 416
        СВЕТЪТ, който ни заобикаля : европейски градове в новия сръбски разказ / състав. Гойко Божович ; прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович. - София : Ciela, 2013. - 151 с. ; 20 см. - (Балканска литература)

Ориг. загл.: Svet oko nas.

ISBN 978-954-28-1397-2 : 10 лв.

886.1-32
COBISS.BG-ID 1261294564


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 417
АТАНАСОВ, Димитър Иванов, 1953-
        Димитър Атанасов : литературна анкета / Милена Видралска. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 220, XX с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-26-1248-3 : 9.95 лв.
1. Атанасов, Димитър Иванов, 1953- - интервюта 2. Писатели, български - интервюта 3. България - литературознание
886.7(092)(047.53)
92 Атанасов, Димитър Иванов
COBISS.BG-ID 1261179108

        В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски : 250 години "История славянобългарска" Вж Кн 579

БК 2014/7 Кн 418
ГЕНЧЕВА, Снежанка Иванова
        Цар Шишман и Дан войвода 23.09.1386 : власт и страст, история и песен / Снежанка Генчева. - Силистра : Изслед. проекти, 2013 ([Силистра] : [Тибо]). - 816 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90133-1-1
1. Народни песни, български - теми, образи, сюжети 2. Владетели, български - в народното творчество 3. България - литературознание
886.7-192.09
398.8:949.72
COBISS.BG-ID 1261542884

БК 2014/7 Кн 419
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Пълнолетие : 18 години Национален литературен салон "Старинният файтон" / Велин Георгиев ; [предг. Елена Алекова]. - София : Нац. лит. салон Старинният файтон, 2013 (Плевен : ЕА). - 280 с. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - Пълното име на авт. на предг. Елена Алекова е Елена Алекова Христова. - За Велин / Пенчо Чернаев, Петър Доневски: с. 267-275. - Кн. 5 от поредицата за Национален литературен салон Старинният файтон.

ISBN 978-954-450-171-6 (ЕА - Плевен)
1. Писатели, български 2. Поети, български 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-4
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261444324

КОНДУКТОРОВА, Анастасия Стефанова, 1952-
        Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература Вж Кн 276

БК 2014/7 Кн 420
МЛАДЕНОВА, Олга Максимова, 1955-
        Ловешки дамаскин : новобългарски паметник от XVII век / Олга Младенова, Боряна Велчева. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 536 с. : с табл., сх., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 483-501. - Темат. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-523-136-0 (подв.) : 15 лв.
1. Дамаскини 2. България - литературознание
886.7-8.075
808.67-024
886.7-024-8
COBISS.BG-ID 1261434084

БК 2014/7 Кн 421
        ПОЧИТ към Иван Динков / [подб., състав., ред. Никола Иванов] ; [ил. Иван Динков-син]. - София : Ciela, 2013. - 252 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Подземната слава на Иван Динков / Никола Иванов: с. 9. - Съдържа разд.: Избрано / Иван Динков ; Посветено на Иван Динков ; За Иван Динков ; Споделено във филма за Иван Динков "Навътре в камъка" ; Почит към Иван Динков / Златимир Коларов.

ISBN 978-954-28-1352-1 : 10 лв.
1. Динков, Иван, 1932-2005 - сборници 2. Поети, български - сборници 3. България - литературознание
886.7(092)(08 )
886.7-1(082)
92 Динков, Иван
COBISS.BG-ID 1261317860


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/7 Кн 422
ЦАНЕВ, Стефан Неделчев, 1936-
        [Съчинения в 12 тома]. Т. 6, Есета / Стефан Цанев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 517 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на многочастното изд. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-491-852-1 (подв.) : 21 лв.

886.7(081)
886.7-4
COBISS.BG-ID 1261186276

БК 2014/7 Кн 423
ЦАНЕВ, Стефан Неделчев, 1936-
        [Съчинения в 12 тома]. Т. 7, Измислици за деца / Стефан Цанев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 515 с. : с портр. ; 21 см

Загл. от изд. каре. - Съдържа: Анини приказки ; Янини притчи ; Книга за мъртвите ; Духът на баща ми ; Джуджето и седемте Снежанки + 1 ; Рицарят на печалния образ ; Най-чудното чудо

ISBN 978-954-491-853-8 (подв.) : 21 лв.

886.7(081)
886.7-93-8
COBISS.BG-ID 1261256932


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/7 Кн 424
АБАДЖИЕВА, Магдалена Стефанова, 1978-
        Излекувана забрава / Магдалена Абаджиева. - София : Ciela, 2013. - 55 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-1380-4 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261261284

БК 2014/7 Кн 425
АВРАМОВА, Станка, 1947-
        Шумиш ли, Вит : [стихотворения] / Станка Аврамова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 56 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Станка Аврамова e Станка Аврамова Василева.

ISBN 978-954-371-395-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261508836

БК 2014/7 Кн 426
АЛЕКСАНДРОВА, Рада, 1943-
        От другата страна на вятъра : избрани стихотворения / Рада Александрова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 160 с. ; 21 см

Истинското име на Рада Акександрова е Радка Александрова Николова.

ISBN 978-954-26-1250-6 : 9.95 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261184996

БК 2014/7 Кн 427
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Благословение / Майя Андонова ; [пер. с болг., худож. Майя Генадиева Андонова]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8494-95-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261520100

БК 2014/7 Кн 428
        АПОЛОГИЯ на светлината : българска поезия / състав. Георги Цанков, Павел Славянски. - София : Лице, 2008-<2013> ([София] : [Скала принт]). - Т. <-2> ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Appology of light. - Пълното име на състав. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев.

ISBN 978-954-9426-45-8 (т. 2)

Съдържа досега:

Т. 2. - 2013. - 324 с. 

Внушения с език на светлината и любовта / Христо Григоров: с. 5-6. - Съдържа материали от: Валери Петров, Иван Рудников, Евстати Бурнаски, Божидар Божилов, Давид Овадия, Невена Стефанова, Ана Александрова, Димитър Данаилов, Вътьо Раковски, Аргирис Митропулос, Димитър Василев, Иван Давидков, Иван Радоев, Людмила Исаева, Найден Вълчев, Усин Керим, Лиляна Стефанова, Станка Пенчева, Пеньо Пенев, Петър Алипиев, Христо Черняев, Благой Димитров, Иван Теофилов, Марко Недялков, Николай Христозов, Петър Караангов, Първан Стефанов, Андрей Германов, Георги Струмски, Димитър Стефанов, Марко Ганчев, Слав Хр. Караславов, Велин Георгиев, Евтим Евтимов, Надя Кехлибарова, Нино Николов, Харалампи Харалампиев, Михаил Берберов, Христо Фотев, Христофор Тзавела, Владимир Башев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, Никола Инджов, Лъчезар Еленков, Николай Кънчев, Стефан Цанев, Драгомир Петров, Иван Николов, Христо Банковски, Янко Димов, Матей Шопкин, Павел Славянски, Христо Ганов, Беньо Иванов, Димитър Горсов, Емил Рупел, Петко Братинов, Петя Цолова, Иван Налбантов, Недялко Йорданов, Радко Радков, Трендафил Василев, Иван Цанев, Калин Донков, Петър Първанов, Янислав Янков, Иван Бързаков, Иван Вълев, Петър Анастасов, Петър Андасаров, Андрей Андреев, Георги Константинов, Георги Спасов, Калина Ковачева, Рада Александрова, Георги Братанов, Петър Велчев, Божана Апостолова, Борис Христов, Златомир Златанов, Ивайло Бабабанов, Иван Борисов, Кирил Кадийски, Огнян Георгиев, Миряна Башева, Паруш Парушев, Ваня Петкова, Иван Есенски, Георги Борисов, Федея Филкова, Валентина Радинска, Виолета Станиславова, Елка Няголова, Надя Попова, Георги Миланов, Иван Гранитски, Боян Ангелов, Добромир Тонев, Валери Станков, Маргарита Петкова, Ива Николова, Бойко Ламбовски.

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1233691108

БК 2014/7 Кн 429
БЪРЗАКОВ, Иван, 1942-
        Лумнали огньове / Иван Бързаков ; [ил. Корнелия Георгиева]. - София : Ciela, 2013. - 144 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1384-2 : 6 лв.

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261305060

БК 2014/7 Кн 430
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Зимна приказка : поезия и проза / Дияна Василева. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Дияна Василева e Дияна Василева Иванова.

ISBN 978-954-371-380-6

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261456868

БК 2014/7 Кн 431
ВАСИЛЕВА, Пенка
        Думи върху водата / Пенка Василева ; [худож. Пенка Василева]. - София : Фараго, 2013. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пенка Василева е Пенка Василева Ставрева. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2961-67-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261396964

БК 2014/7 Кн 432
ВАСИЛЕВА, Пенка
        Тук и навсякъде / Пенка Василева ; [худож. Пенка Василева]. - София : Фараго, 2013. - 52 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на лат. ез.: Hic et ubique!. - Пълното име на авт. Пенка Василева е Пенка Василева Ставрева. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. 

ISBN 978-954-2961-66-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261397988

БК 2014/7 Кн 433
ВОЛЕРОВ, Никола Георгиев
        По завети към поети : по завети аз творя / Никола Г. Волеров. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-371-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261509604

БК 2014/7 Кн 434
ГАНЕВ, Галeн Михайлов, 1954-
        Красива и мистична : любовна лирика / Гален Ганев ; [ил. Кирил Навущанов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 64 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-423-772-1 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261145572

БК 2014/7 Кн 435
ГЕОРГИЕВ, Велико Димитров, 1955-
        Вяра и обич : стихове / Велико Георгиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-399-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261488612

БК 2014/7 Кн 436
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Балади и разпади / Георги Господинов. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 256 с. ; 19 см

Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2007. - Съдържа: Лапидариум ; Черешата на един народ ; Писма до Гаустин ; Из неделите на света.

ISBN 978-954-491-949-8 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261321700

БК 2014/7 Кн 437
ГРУДОВА, Стоянка Енчева, 1948-
        Аз рибата / Стоянка Грудова. - Бургас : Балтика-2002, 2012 (Бургас : Полиграф). - 63 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-66-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261159396

БК 2014/7 Кн 438
ДАНЧЕВА, Нела, 1933-
        Откровения : хайку / Нела Данчева-Балина = Révélations : haïku / Nela Dantcheva-Balina ; [trad. franç. par Boya Nenova] = Revelations : haiku / Nela Dancheva-Balìna ; [Engl. transl. Maia Mitcheva]. - София : Фараго, 2013. - 72 с. ; 21 см

Балина - псевд. на Нела Данчева. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2961-62-8

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261453028

БК 2014/7 Кн 439
ДЖАДЖЕВА, Ана Стефанова, 1943-
        Избрана лирика / Ана Джаджева. - Благоевград : [Изд. авт.], 2008. - 35 с. ; 20 см

Принт. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261213412

БК 2014/7 Кн 440
ДЖАДЖЕВА, Ана Стефанова, 1943-
        Кехлибарено небе / Ана Джаджева. - Благоевград : [Изд. авт.], 2008. - 31 с. : с ил. ; 20 см

Принтирано изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261213668

БК 2014/7 Кн 441
ДЖАДЖЕВА, Ана Стефанова, 1943-
        Копринена чудатост / Ана Джаджева. - [Благоевград] : [Изд. авт.], [2014]. - 30 с. : с ил. ; 20 см

Принтирано изд.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261214948

БК 2014/7 Кн 442
ДИМИТРОВ, Станимир Дойнов, 1977-
        Педофилия на съчувствието / Станимир Димитров ; [ил. Бояна Петрова ... и др.]. - София : Ciela, 2013. - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Светлана Дунева, Григор Мишов.

ISBN 978-954-28-1417-7 (не е отпеч.) : 10 лв.
ISBN 978-954-28-1416-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261191396

БК 2014/7 Кн 443
ДОНЧЕВА, Наталия
        Събуждане в дъждовна утрин : стихове / Наталия Дончева ; [худож. Георги Георгиев, Николай Донов]. - София : Фараго, 2013. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2961-61-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261389028

БК 2014/7 Кн 444
ЖЕЛЕВ, Желязко Тодоров, 1936-
        През годините на прехода : стихотворения / Желязко Желев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-410-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261493988

БК 2014/7 Кн 445
        ЖЕНАТА - грешната и святата : сборник с текстове на български писателки от първата половина на ХХ век / състав., ред. и предг. Албена Вачева. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013. - 401 с. ; 25 см

Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград . Филол. фак. - Съдържа материали от: Екатерина Ненчева, Мара Белчева, Дора Габе, Елисавета Багряна, Санда Йовчева, Люба Касърова, Магда Петканова, Пенка Цанева, Яна Язова, Мария Грубешлиева, Евгения Марс, Фани Попова-Мутафова, Ана Карима, Анна Каменова.

ISBN 978-954-680-893-6

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261376484

БК 2014/7 Кн 446
ИВАНОВА, Зорка Димитрова, 1969-
        Пъстрилница : настроения в думи : limited edition / Зорка Иванова. - София : Фараго, 2013. - 40 с. ; 15 см

ISBN 978-954-2961-71-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261439972

БК 2014/7 Кн 447
ИВАНОВА, Илияна Янчева
        В разгадаване на човешката тайна : поезия / Илияна Иванова. - Бургас : Божич, 2013. - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9925-82-1 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261187812

БК 2014/7 Кн 448
ЙОРДАНОВА, Виолета Василева, 1935-
        По вълните на живота / Виолета Йорданова. - София : Рал колобър, 2013. - 120 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-954-2948-42-1 : 5.50 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261475556

БК 2014/7 Кн 449
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Живот без граници : стихотворения / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 80 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. Вълчо Иванов Казанлиев - Смолницки отбелязани на гърба на кор. - Смолницки - псевд. на Вълчо Иванов Казанлиев.


ISBN 978-954-371-392-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261474532

БК 2014/7 Кн 450
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Живот в бъдещето : стихотворения / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 92 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. Вълчо Иванов Казанлиев - Смолницки отбелязани на гърба на кор. - Смолницки - псевд. на Вълчо Иванов Казанлиев

ISBN 978-954-371-384-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261458148

БК 2014/7 Кн 451
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Жизнеспособно бъдеще : стихотворения / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 80 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-371-403-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261457892

БК 2014/7 Кн 452
КАЛЧЕВ, Георги, 1958-
        Благослов за грешница : лирика / Георги Калчев ; [худож. Велина Христова]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Калчев е Георги Калчев Георгиев, а на ил. Велина Христова - Велина Христова Господинова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-402-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261486308

БК 2014/7 Кн 453
КАЧОВА, Лили Славова, 1952-
        Адажио за мокри гларуси : стихотворения / Лили Качова. - София : Потайниче, 2013 ([София] : [АДС]). - 86 с. ; 21 см

Истинското име на авт. Лили Качова е Лиляна Славова Качова.

ISBN 978-954-2965-17-6 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261487844

БК 2014/7 Кн 454
КИРИЛОВА, Яна Костова
        Жълтица и слънце : стихове / Яна Кирилова ; [худож. Пламена Колева]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 28 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-413-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261517028

БК 2014/7 Кн 455
КОСТОВА, Цветанка Станева, 1937-
        Оазиси : лирика / Цветанка Костова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-393-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261544164

БК 2014/7 Кн 456
МИЛЧЕВ, Николай, 1958-
        Тънък дъжд : стихотворения / Николай Милчев. - София : Потайниче, 2013 ([София] : [АДС]). - 88 с. ; 21 см. - (Поредица за съвременна българска литература Смисъл)

Пълното име на авт. Николай Милчев e Николай Милчев Николов.

ISBN 978-954-2965-16-9 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261472228

БК 2014/7 Кн 457
МИРЧЕВА, Христина Запрянова, 1962-
        Минава нощ, минава ден : стихотворения / Христина Мирчева ; [ил. Стелияна Георгиева]. - [Пловдив] : Унив. изд. "Пайсий Хилендарски", 2012. - 45 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-423-750-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261250788

БК 2014/7 Кн 458
МИХАЙЛОВА-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
        Поезия. Ч. 1, Любов и страдание / Станка Ананиева Михайлова-Живкова. - София : Фараго, 2013. - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2961-56-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261451492

БК 2014/7 Кн 459
МИХАЙЛОВА-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
        Поезия. Ч. 2, Любовен плам / Станка Ананиева Михайлова-Живкова. - София : Фараго, 2013. - 92 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2961-57-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261451748

БК 2014/7 Кн 460
НАЙДЕНОВА, Иринка Георгиева, 1949-
        Взаимоотношение човечност - в доблестта е нашето спасение : възвание / Иринка Г. Найденова. - [София] : Хрикер, 2013. - 40 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа и: Слово за Търновград : стихотворения / Радко Радков.

ISBN 978-954-349-080-6 : 2 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261410788

        ПОЧИТ към Иван Динков Вж Кн 421

БК 2014/7 Кн 461
РАДИЧЕВ, Анибал Радичев, 1944-
        Откровения : стихове / Анибал Радичев. - София : Рал колобър, 2013. - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2948-43-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261491940

БК 2014/7 Кн 462
РОМАНОВА, Нина Каменова, 1979-
        ...Още един живот : поезия / Нина Романова. - [Ямбол] : Я, 2013 ([Ямбол] : Моницони). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-615-152-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261406180

БК 2014/7 Кн 463
САВОВА, Роси, 1958-
        Въглени за късна есен / Роси Савова ; [худож. Рая Христова]. - София : Сдружение Хулите, 2014 ([София] : [Симолини]). - 90 с. : с ил. ; 20 см

Истинското име на авт. Роси Савова е Росица Ангелова Савова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-10-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261361892

БК 2014/7 Кн 464
СЛАВЧЕВ, Добромир, 1973-
        Храна за върколаци : любовна лирика / Добромир Славчев ; [ил. Йордан Николов - Даката]. - София : Ciela, 2013 ([София] : Аси принт). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-28-1333-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261302244

БК 2014/7 Кн 465
СТОЯНОВА, Антония, 1964-
        Тошевски искри : стихотворения / Антония Стоянова. - Добрич : Матадор 74, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-371-404-9 (ч. 1)

Съдържа досега:

[Ч. 1]. - 2013. - 60 с. : с ил.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261466084

БК 2014/7 Кн 466
СТОЯНОВА, Милка Йорданова, 1949-
        Защото Ти го одобряваш : стихове / Милка Стоянова ; [худож. Албена Попова]. - Бургас : Стелапро, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 47 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-92758-9-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261421284

БК 2014/7 Кн 467
СТОЯНОВА, Оля, 1977-
        Улица Щастие : стихотворения / Оля Стоянова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 84 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Оля Стоянова е Оля Стоянова Джакова.

ISBN 978-954-491-959-7 : 11 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261312484

БК 2014/7 Кн 468
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Избрано : стихотворения / Едвин Сугарев ; [ил. Едвин Сугарев]. - София : Нест прес, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 304 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-90172-1-0 : 15 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261480676

БК 2014/7 Кн 469
ТЕНЕВ, Тенко Кънчев, 1951-
        Сребърни разпятия : поезия / Тенко Тенев. - София : Бълг. писател, 2012 (Ямбол : Моницони). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-918-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261402852

БК 2014/7 Кн 470
ТРАЯНОВА, Росица Траянова, 1993-
        Оргазмът на една химикалка / Росица Траянова. - София : Мойри, 2013 (София : Сиела). - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-735-057-1 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261303012

БК 2014/7 Кн 471
ХАРАЛАМПИЕВ, Харалампи Божков, 1933-
        Челопеч - чело на слънцето : стихове / Харалампи Харалампиев ; [фотограф Ренета Атанасова]. - [Пирдоп] : Камбана, 2013 ([Казанлък] : [Стикс и Монида]). - 60 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 3.

ISBN 978-954-8705-29-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261471204

БК 2014/7 Кн 472
ХРИСТОВ, Никица Стоянов, 1988-
        Празно сърце / Никица Христов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-770-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261181412

БК 2014/7 Кн 473
ХРИСТОВА, Искра, 1956-
        Искрици Божии 6 / сбрани от Искрà Христова. - [Варна] : График, [2013]. - 75 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Искра Христова е Искра Христова Манолова.

ISBN 978-954-8760-54-6 : 3 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261399524

БК 2014/7 Кн 474
ШИШМАНОВА, Мария Атанасова, 1974-
        Път : стихотворения / Мария Шишманова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 64 с. : с ил. ; 17 см

ISBN 978-954-490-376-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261305572

БК 2014/7 Кн 475
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Bendición / Maya Amorisima ; [trad. de búlg., ill. Maya Genadieva Andonova / Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-13-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261532132

БК 2014/7 Кн 476
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Bénédiction / Maya Amorisima ; [trad. du bulg., ill. Maya Genadieva Andonova / Maya Amorísima]. - [София] : Pax corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-17-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261528804

БК 2014/7 Кн 477
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Benedizione / Maya Amorisima ; [trad. dal bulg., ill. Maya Genadieva Andonova / Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-16-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261530852

БК 2014/7 Кн 478
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Blessing / Maya Amorisima ; [transl. from Bulg., ill. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-14-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261523428

БК 2014/7 Кн 479
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Segnung / Maya Amorisima ; [Űbers. aus dem Bulg., ill. Maya Genadieva Andonova / Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на прев., ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-15-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261540580


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/7 Кн 480
ГЕОРГИЕВ, Георги Недялков, 1985-
        Звуците от открития пазар : сборник с пиеси / Георги Георгиев. - София : Ciela, 2014. - 179 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Три пиеси. - Съдържа: Отпуската на един даскал ; Всичко на масата ; Звуците на открития пазар.

ISBN 978-954-28-1456-6 : 5 лв.

886.7-2(08)
COBISS.BG-ID 1261242852

БК 2014/7 Кн 481
МАРИНОВ, Иван, 1929-2015
        Голата истина : драма / Иван Маринов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 32 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Иван Маринов e Иван Маринов Николов.

ISBN 978-954-371-383-7

886.7-2
COBISS.BG-ID 1261462500

БК 2014/7 Кн 482
ПАПАЗОВ, Боян Бранимиров, 1943-
        Бая си на бълхите : 7 пиеси / Боян Папазов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 446 с. ; 20 см

Съдържа и: Муа у тупан ; Изнеси ме на Горната земя ; Demon Sale ; Бяс ; Рицар на Светия Дух ; Бясна, кривогледа и лакома.

ISBN 978-954-491-961-0 : 18 лв.

886.7-2
COBISS.BG-ID 1261343716


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/7 Кн 483
        АЗ живях социализма : 171 лични истории / състав. Георги Господинов. - 4. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 328 с. ; 20 см

Пълното име на състав. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2006. - Спомените ни. Въведение / Георги Господинов: с. 11-19.

ISBN 978-954-491-946-7 : 13 лв.
Съдържа: 171 от най-вълнуващите, истински истории за преживяното по времето на социализма - от 50-те до 80-те години на 20 век.

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1261342692

БК 2014/7 Кн 484
БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Граматика за възрастни : разкази и новели / Банко Петков Банков. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3620-4 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261161700

БК 2014/7 Кн 485
БАЧКОВ, Красимир Иванов, 1958-
        Българчето ; [Добруджански разкази] / Красимир Бачков. Кентърбърийски ябълки : английски разкази и дописки / Анна Койчева. - София : Ciela, 2013. - 276 с. ; 21 см. - (Майстори на разказа)

Второто загл. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1415-3 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261315300

БК 2014/7 Кн 486
БОЕВА, Добранка Бочева, 1932-
        Тайният дневник на агент Кармен / Добранка Бочева Боева. - София : Рал колобър, 2013. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2948-41-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261485028

БК 2014/7 Кн 487
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Жив да си, Марко Тотев или Как да откриваме късмета, където никой не подозира / Христо Буковски. - София : Лектон, 2013. - 328 с. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Жив да си, Марко Тотев.

ISBN 978-619-90054-2-2 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261359076

БЪРЗАКОВ, Иван, 1942-
        Лумнали огньове Вж Кн 429

ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Зимна приказка : поезия и проза Вж Кн 430

БК 2014/7 Кн 488
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Ох, море, ах, Албена! : лятна новела / Дияна Василева ; [худож. Валерия Маринова]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 16 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Дияна Василева e Дияна Василева Иванова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-406-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261457124

БК 2014/7 Кн 489
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        И всичко стана луна : разкази / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 166 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев.

ISBN 978-954-491-956-6 (подв.) : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261325796

БК 2014/7 Кн 490
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        И други истории / Георги Господинов. - 3. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 136 с. ; 21 см

Пълното име на Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2001

ISBN 978-954-491-941-2 (подв.) : 13 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261323492

БК 2014/7 Кн 491
ДЕЛЧЕВ, Петър, 1971-
        Трънски разкази ; Балканска сюита / Петър Делчев. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 235 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1394-1 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261306340

БК 2014/7 Кн 492
ДИМИТРОВА, Здравка Иванова, 1934-
        Срутено небе : колоритни сцени от вчера и днес в едно българско село : [разкази] / Здравка Димитрова. - София : Деметра, 2013. - 348 с., [10] л. : цв. ил., портр. ; 21 см

Роман за характери / Елена Влашка: с. 9-11.

ISBN 978-954-9526-80-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261495524

БК 2014/7 Кн 493
ДИМОВ, Димитър Тодоров, 1909-1966
        Осъдени души / Димитър Димов. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 318 с. ; 21 см. - (Популярна класика)

ISBN 978-954-28-1405-4 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261253860

БК 2014/7 Кн 494
ДИМОВА, Теодора Димитрова, 1960-
        Влакът за Емаус / Теодора Димова. - 2. изд. - София : Ciela, 2014 (В. Търново : Абагар). - 152 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-28-1425-2 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261254372

        ЖЕНАТА - грешната и святата : сборник с текстове на български писателки от първата половина на ХХ век Вж Кн 445

БК 2014/7 Кн 495
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        Хрътката ; Хрътката срещу хрътката / Владимир Зарев. - София : Ciela, 2013. - 427 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1427-6 : 15 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261252580

БК 2014/7 Кн 496
ИВАНОВА, Цветелина Каменова, 1983-
        Безумна любов / Цветелина Иванова. - София : [Булгарресурс 7], 2014. - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8885-15-7 : 6 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261379300

БК 2014/7 Кн 497
КАРА, Станислава Иванова, 1983-
        Повикът на щастливата случайност / Станислава Кара. - София : Ciela, 2014. - 127 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Serendipity calls.

ISBN 978-954-28-1440-5 : 9 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261325028

БК 2014/7 Кн 498
КАСАБОВ, Йордан Николов
        Преживелици / Йордан Касабов. - [Силистра] : [Тибо], [2012]. - 224 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2954-08-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261407204

БК 2014/7 Кн 499
КАСАБОВА, Капка Николова, 1973-
        Дванайсет минути любов : история с танго / Капка Касабова ; [прев. от англ. Мариана Мелнишка]. - София : Ciela, 2013. - 301 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Twelve minutes of love / Kapka Kassabova. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1414-6 : 15 лв.

886.7-054.7-31
COBISS.BG-ID 1261190372

БК 2014/7 Кн 500
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Приказните острови : къси разкази / Златимир Коларов. - София : Ciela, 2013. - 87 с. ; 21 см

Името на авт. Златимир Коларов погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Златомир Коларов.

ISBN 978-954-28-1435-1 (не е отпеч.) : 8 лв.
ISBN 978-954-28-1436-8 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261244900

БК 2014/7 Кн 501
ЛЮБЕНОВ, Атанас, 1943-
        Присъдени съдби : автобиографичен роман. Кн. 1, Щуро море - щури хора / Атанас Любенов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 256 с. : с портр., ил., факс. ; 25 см

Пълното име на авт. Атанас Любенов e Атанас Любенов Петров.

ISBN 978-954-371-378-3

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1261519844

БК 2014/7 Кн 502
МИНЧЕВ, Минчо Георгиев, 1938-
        Амбивалентна жена : дневников роман / Минчо Г. Минчев. - Габрово : Луна, 2013 (Габрово : Екс-прес). - 180 с. ; 21 см

ISBN 978-954-722-016-4

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261263588

БК 2014/7 Кн 503
НИКОЛОВ, Николай, 1988-
        Нежни куршуми / Николай Николов ; [снимки Димитър Колев ... и др.]. - София : Мойри, 2013 ([София] : Сиела). - 104 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Тихомир Петков, Денислав Колев, Николай Монев, Ана Ралева, Иванка Иванова, Ели Стоева.

ISBN 978-954-735-055-7 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261301732

БК 2014/7 Кн 504
ПАВЛОВА, Пенка, 1929-2012
        Калофер, алтън Калофер : разкази / Пенка Павлова. - София : Мойри, 2013 (София : Сиела). - 72 с. ; 21 см

Името на авт. Пенка Павлова погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Пенка Тодорова.

ISBN 978-954-735-056-4 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261286884

БК 2014/7 Кн 505
ПАЦОВ, Йото Христов, 1949-
        Фараонът на лисиците : къси разкази / Йото Пацов ; [ил. Христо Пацов]. - София : Потайниче, 2013 ([София] : Евентус). - 152 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица за съвременна българска литература Смисъл)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Спътник на душата / Николай Милчев: с. 5-7. - Пълното име на авт. на предг. Николай Милчев е Николай Милчев Николов. - Съдържа и: Аперитив ; Бомбандировачи ; Трактат за умирачката ; Швейцарецът ; Близнета ; Смъртта на Голия ; Еделвайс ; Бозайници ; Опашки ; Истината свята - на ловеца в устата ; Къртичаря ; Кой кого ; Обеца на ухото ; Патици и патори ; Винету и туземците ; Глиганът Пенчо ; Гургул ; Шарени къртици ; Врабец ; Лудница.

ISBN 978-954-2965-15-2 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261468132

БК 2014/7 Кн 506
ПЕНЧЕВ, Николай Тодоров, 1968-
        Жълтата кутия : старобългарски загадки / Николай Пенчев. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 308 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1357-6 : 7.99 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261251044

БК 2014/7 Кн 507
РАЛЧЕВСКИ, Мартин Атанасов, 1974-
        Измама / Мартин Ралчевски. - София : Ciela, 2013. - 304 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1393-4 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261234916

БК 2014/7 Кн 508
СИРОМАХОВ, Иво Божанов, 1971-
        Уважаеми зрители / Иво Сиромахов. - София : Ciela, 2013 ([Костонброд] : [Мултипринт ООД]). - 196 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1385-9 : 10 лв.

886.7-313
COBISS.BG-ID 1261260260

БК 2014/7 Кн 509
СТАТКОВ, Никола Димитров, 1932-
        Отмъщението : роман / Никола Статков. - София : Унискорп, 2006. - 191 с. ; 21 см

ISBN 978-954-330-051-8 : 7.50 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261160932

БК 2014/7 Кн 510
СТАТКОВ, Никола Димитров, 1932-
        Разкази / Никола Статков. - София : Унискорп, 2007-. - <Т. 1-2> ; 21 см

ISBN 978-954-330-104-1 (т. 1) : 8 лв.
ISBN 978-954-330-105-8 (т. 2) : 10 лв.

Съдържа досега:
Т. 1. - 2007. - 296 с.
Т. 2. - 2007. - 392 с.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261155556

БК 2014/7 Кн 511
СТОЙЧЕВ, Стойчо Николов, 1935-
        Разкази / Стойчо Н. Стойчев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 112 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Неизпратено писмо ; Пазарен ден ; От един поглед ; Разходка на Бабинден ; Глътка свеж въздух ; Пързалка ; Добрият човек ; Кучета ; Рибари ; Взрив ; Голямото къпане ; Вода ; Пургативи ; Вси светии ; Мечка ; Гръм ; Чаши ; Дядо Йон ; Две срещи ; Житата горят ; Сърненце ; Съчки ; Безполезно осъзнаване ; Виелица.

ISBN 978-954-371-398-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261493220

БК 2014/7 Кн 512
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Любовта на 45-годишния мъж : роман / Калин Терзийски. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 356 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1386-6 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261269988

БК 2014/7 Кн 513
ТОДОРОВ, Людмил Тодоров, 1955-
        Скептици / Людмил Тодоров. - София : Ciela, 2013. - 140 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-1437-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261341924

БК 2014/7 Кн 514
ФИЛИПОВСКА, Ганка, 1956-
        Сонет 130 : разкази / Ганка Филиповска. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 196 с. ; 20 см

Съдържа и: Воайорът ; Хриси и други вампири ; Въженцето ; Мария и Магдалена ; Смъртта на коректорката ; Една вечер ; Зеленооката Мария ; Съвършената друга ; Рябина по виетнамски ; Мащерка ; Трън ; Шепа вода ; Глад ; Ъгъл ; Еленко ; Ножче за педикюр ; До утре вечер ; Очите и ; Нейната ръка ; Върхове ; Завой ; Бялата Златка ; Светофарът на музата ; Пача ; Слънчев ден ; След 33 години и 5 месеца ; Исусов венец ; Да обичаш Лора ; Душа.

ISBN 978-954-491-958-0 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261337060

БК 2014/7 Кн 515
ЦОЛОВ, Димитър Петров, 1977-
        Космическото пиле ; Пет приключения на Витек Диман / Димитър Цолов ; [худож. Емилия Богданова]. - София : Рал колобър, 2013. - 48, 112 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Второто загл. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-2948-39-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261222628

БК 2014/7 Кн 516
ЦОНЕВ, Стоян, 1934-
        Родопчани : повест / Стоян Цонев. - Силистра : [Тибо], 2013. - 111 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Стоян Цонев е Стоян Цонев Стоянов.

ISBN 978-954-2954-11-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261360356

БК 2014/7 Кн 517
ЧОЛАКОВ, Любомир Атанасов, 1956-
        Да сънуваш Портокалия : роман-пътепис / Гуалдо Томарсон. - София : Интервю прес, 2008 ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. ; 21 см. - (Поредица Нова българска проза)

Гуалдо Томарсон - псевд. на Любомир Чолаков.

ISBN 978-954-666-065-7 : 9 лв.

886.7-311.8
COBISS.BG-ID 1261188580

БК 2014/7 Кн 518
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Гошко : разкази / Силвия Чолева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-951-1 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261337316

БК 2014/7 Кн 519
ЯЗОВА, Яна, 1912-1974
        Ана Дюлгерова : роман / Яна Язова. - 5. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 190 с., VIII с. : ил., портр., факс. ; 21 см

Яна Язова - псевд. на Люба Тодорова Ганчева. - 1. изд. 1936, изд. на Воен.-изд. фонд, в Библиотека Завети.

ISBN 978-954-26-1247-6 : 9.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261206244


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/7 Кн 520
БОЯДЖИЕВ, Дойчо Маринов, 1941-
        Дневник от борда на яхтата "Перун" / Дойчо Бояджиев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 207 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-490-423-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261155044

БК 2014/7 Кн 521
ГАЛЕВ, Николай Митков, 1954-
        Бунтът в Старозагорския затвор : един политзатворник на комунизма разказва / Николай Галев. - [София] : ИК Огледало, 2013 ([София] : [Булгед]). - 100 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8041-75-1 : 7 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261460708

ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Пълнолетие : 18 години Национален литературен салон "Старинният файтон" Вж Кн 419

БК 2014/7 Кн 522
ГРАМАТИКОВ, Христо Димитров, 1947-2013
        Ще идвам пак... : избрано : стихове, песни, преводи / Христо Граматиков. - [Бургас] : Божич, 2013. - 138 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9925-83-8 (подв.)

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261160420

БК 2014/7 Кн 523
ДИМИТРОВ, Иван, 1930-
        И в залеза с любов : четиво за настоящи и бъдещи старци / Иван Димитров. - София [т. е. Добрич] : Матадор 74, 2013 ([София] : Хермес прес). - 296 с. : с портр. ; 24 см

Пълното име на авт. Иван Димитров e Иван Димитров Иванов. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре.

ISBN 978-954-371-391-2
ISBN 978-953-371-391-2 !

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261507812

БК 2014/7 Кн 524
ЕНЕВА, Деси
        Послания за теб / Деси Енева - Дика. - София : Фараго, 2014. - 64 с. ; 21 см

Дика - псевд. на авт. Деси Енева.

ISBN 978-954-2961-76-5 : 5 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261480164

МИТОВ, Васил Тодоров, 1931-
        България през двадесети век : житейски път, успехи и огорчения Вж Кн 585

МЛАДЕНОВА, Олга Максимова, 1955-
        Ловешки дамаскин : новобългарски паметник от XVII век Вж Кн 420

БК 2014/7 Кн 525
        "МРЪСЕН" сборник : нецензурното в българското народно творчество / подб. Цочо Билярски ... [и др.] ; худож. Йовчо Йовчев - Йово. - [София] : Skyprint, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 240 с. : с ил. ; 21 см

Други състав.: Мирослав Михайлов - Миро, Георги Каитин - Геша. - Миро - псевд. на Мирослав Николов Михайлов, Геша - псевд. на Георги Емилов Каитин, а Йово - псевд. на Йовчо Йовчев.

ISBN 978-954-390-094-7 : 14.95 лв.

886.7-82
COBISS.BG-ID 1261513444

БК 2014/7 Кн 526
НЕДЯЛКОВ, Кирил, 1940-
        Приятелите са безсмъртни / Кирил Недялков. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Дема принт). - 81 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Монтара - псевд. на Кирил Недялков.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1261439204

НИКОЛОВА, Румяна Христова
        1000 страници България Вж Кн 564

БК 2014/7 Кн 527
ПЕТКОВ, Любен, 1939-2016
        Отвътре и отвъд Обетованата земя : пътеписи / Любен Петков. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 268 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-936-8 : 15 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261268196

БК 2014/7 Кн 528
ПОПОВ, Ненчо Тодоров, 1938-
        Жар за нестинари : изповед за градежа / Ненчо Попов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-371-387-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261542372

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски
        Университетът : спомени от възпитаници Вж Кн 165

БК 2014/7 Кн 529
ТРОЯНОВ, Марин, 1941-
        Живот между световете / Марин Троянов. - София : Ciela, 2013. - 592 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1361-3 : 20 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261243364

БК 2014/7 Кн 530
ХРИСТОВ, Андрей Михайлов, 1930-
        Голямо нещо е туй демокрацията / Андрей Христов ; [ил. Керим Керимов]. - Силистра : Тибо, 2012. - 124 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2954-07-1

886.7-4
COBISS.BG-ID 1261470692

ЦАНЕВ, Стефан Неделчев, 1936-
        [Съчинения в 12 тома]. Т. 6, Есета Вж Кн 422

БК 2014/7 Кн 531
ЦОНЕВ, Стоян, 1934-
        Търсачи на истината. Кн. 1 / [Стоян Цонев]. - Силистра : Тибо, 2013. - 244 с. ; 23 см

Името на авт. отбелязано на кор. - Пълното име на авт. Стоян Цонев е Стоян Цонев Стоянов.

ISBN 978-954-2954-10-1

886.7-4
COBISS.BG-ID 1261393124


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 532
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Малката сладкарница ; Старата къща или Приказка за Кирил и Борис : две приказки : книжка за четене и оцветяване / Дияна Василева ; [худож. Галина Георгиева]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 4, 8 с. : с ил. ; 15 х 21 см

Пълното име на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-371-418-6

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261557476

БК 2014/7 Кн 533
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Приказка за Младостта и Старостта / Дияна Василева ; [худож. Галина Георгиева]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 8 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-371-409-4

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261557988

БК 2014/7 Кн 534
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Солената фея : приказка / Дияна Василева ; [худож. Николай Бебенов]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 8 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-371-407-0

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261558244

БК 2014/7 Кн 535
ДРАГНЕВ, Драгни Георгиев, 1939-
        Шапка от глухарчета : приказки / Драгни Драгнев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 65 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа: Сантиретам от град Шококошолан ; Книжка с картинки ; Пчеличката ; Камбанка на дървото ; Истински приятели ; Кикимаки, малката маймунка ; Кой дърпа ушите на вятъра ; Не се забравя добрината ; Часовник с кукувичка ; Когато навън вали ; Една кафява пеперуда ; Чичо Бубалуба, старият делфин ; Доброто момче и човечето ; Как говорят папагалчетата ; Кога пристига калинката ; Приключение в морето ; Таралеж чете приказки ; Лакомията на бръмбара ; Кой кого ще надвие ; Защо се смее щурецът ; Човек се учи, докато е жив ; Краят на една приказка

ISBN 978-954-371-415-5

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261539300

БК 2014/7 Кн 536
КАРАБАКАЛОВА, Петя Иванова, 1965-
        Да успяваме да сме добри : стихотворения и песни за деца, музикални пиеси за деца, автограф в рими / Петя Карабакалова. - Ст. Загора : Лаген, 2013 (Ст. Загора : Литера принт). - 204 с. : с ноти ; 29 см

Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: Да успяваме да сме добри с песните на Петя Карабакалова.

ISBN 978-954-346-058-8

886.7-93-1
886.7-93-192
784.67.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261275108

БК 2014/7 Кн 537
КОВАЧЕВ, Георги Веселинов, 1993-
        Детство : стихотворения / [Георги Ковачев]. - [Ямбол] : Я, [2012] (Ямбол : Моницони). - 24 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на предзагл. с.

ISBN 978-954-615-151-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261429732

КЪНЧЕВА, Виолета, 1947-
        Принцесата от плетения кош Вж Кн 270

БК 2014/7 Кн 538
МИНЧЕВА, Гинка, 1936-
        Звучни песни за дечица интересни / Гинка Минчева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 72 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-490-417-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261330660

БК 2014/7 Кн 539
РАДЕНКОВ, Иван, 1976-
        Невероятните приключения на Унки Марлюнки : книга за татковци / Иван Раденков ; [худож. Лили Ламер]. - София : Ciela, 2013 ([Хасково] : Полиграф юг). - 176 с. : с ил. ; 18 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-28-1423-8 : 9 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1261329380

БК 2014/7 Кн 540
РАДЕНКОВ, Иван, 1976-
        Унки пътешества в космоса : отново книга за татковци / Иван Раденков ; [худож. Лили Ламер]. - София : Ciela, 2013 ([Хасково] : Полиграф юг). - 184 с. : с ил. ; 18 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява и на електронен носител.

ISBN 978-954-28-1413-9 : 9 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1261329892

БК 2014/7 Кн 541
ЦАНЕВ, Стефан Неделчев, 1936-
        Анини приказки / Стефан Цанев ; [худож. Климент Денчев]. - Факс. изд. - София : Pro book, 2011 ([София] : [П и П - Братя Апостолови]). - 160 с. : с портр., цв. ил. ; 31 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на с. 159. - Факс. изд.: Самиздат, 1973. - Съдържа: Приказка за трите патета ; Кой вижда по-надалече? ; Приказка за потопа или голямото Софийско наводнение ; Как Антрактида бе разтопена и после как отново бе заледена за два дена ; Приказка за другото овчарче ; Как маймунките произлезли от човека и как после човекът произлязъл от маймуната ; Приказка за пътя, който тръгнал да пътува.

ISBN 978-954-2928-04-1 (подв.)

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261454052

ЦАНЕВ, Стефан Неделчев, 1936-
        [Съчинения в 12 тома]. Т. 7, Измислици за деца Вж Кн 423


891.1-93 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 542
        ЗАДРУЖНИТЕ братя : индийска приказка / [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 96)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-327-1

891.1-93-34
COBISS.BG-ID 1261460964


891.981 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 543
СЕВАК, Баруйр, 1924-1971
        Песен на песните / Баруйр Севак ; прев. Арманд Басмаджиян ; [худож. Мари Мардиг Басмаджиян]. - София : Томас Басмаджиян, 2014. - 40 с. : с ил., портр. ; 15 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90184-1-5

891.981-1
COBISS.BG-ID 1261401060


894.3 ЛИТЕРАТУРА НА ТЮРКСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/7 Кн 544
ЧУФАДАР, Неврие Ахмедова, 1968-
        Митологеми : "съдба" и "смърт" в епоса "Книгата на Деде Коркут" / Неврие Ахмедова Чуфадар ; [ред. Татяна Чалъкова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 326 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с 238-260.

ISBN 978-954-577-791-2
1. Народен епос, тюркски - теми, образи, сюжети
894.3-13.09
COBISS.BG-ID 1261205988


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 Кн 545
АКМАН, Беязът, 1981-
        Империята. [Т. 2], Последният сефарад : войната на Султан Баязид / Беязът Акман ; прев. от тур. Елен Кирчева. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 656 с. : с ил., к. ; 21 см

Ориг. загл.: Son Sefarad : Imparatorluk II / Beyazit Akman.

ISBN 978-954-28-1343-9 : 18 лв.

894.35-311.6
COBISS.BG-ID 1261326820

БК 2014/7 Кн 546
ЛИВАНЕЛИ, Зюлфю, 1946-
        Серенада / Зюлфю Ливанели ; прев. от тур. ез. Силвия Димитрова. - София : Книгопис, 2013 (София : Лито Балкан). - 439 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Serenad / Zulfu Livaneli.

ISBN 978-619-7067-02-6 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1261364196


894.511-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 547
БАЛИНТ, Агнеш, 1922-2008
        Островът на водните кончета / Агнеш Балинт ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 102)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-334-9

894.511-93-34
COBISS.BG-ID 1261462244

БК 2014/7 Кн 548
БАЛИНТ, Агнеш, 1922-2008
        Патилата на прасенцето Стафидчо / Агнеш Балинт ; [ил. С. Самсоненко] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 80)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-311-0

894.511-93-34
COBISS.BG-ID 1261463012


894.541-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/7 Кн 549
ЛАУКАНЕН, Уско, 1930-2005
        Елфът и джуджетата / Уско Лауканен ; [ил. Уско Лауканен] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 79)

Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано на с. 3, а на прев. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-310-3

894.541-93-34
COBISS.BG-ID 1261463524

БК 2014/7 Кн 550
МАЯЛУОМА, Маркус, 1961-
        Тате, кога ще дойде Дядо Коледа? / Маркус Маялуома ; [ил. Маркус Маялуома] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 101)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-333-2

894.541-93-34
COBISS.BG-ID 1261418980


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

        БЪЛГАРИЯ - Япония - светът : сборник доклади от Юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика, проведена на 2-3 юни 2010 г. в СУ "Св. Климент Охридски" Вж Кн 281


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2014/7 Кн 551
        СБОРНИК в памет на академик Д. П. Димитров / [ред. Костадин Рабаджиев ... и др.]. - София : Нац. археол. институт с музей, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 768 с. : с портр., ил., к. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Studies in memory of academician D. P. Dimitrov. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Христо Попов, Маргарит Дамянов, Веселка Кацарова. - Изд. на БАН, СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак. Кат. Археология. - Съдържа статии от: Анна Агре, Даниела Агре, Дочка Аладжова, Стефка Ангелова, Антоанета Андонова, Анелия Божкова, Велислав Бонев, Иван Бъчваров, Майя Василева, Павлина Владкова, Иван Вълчев, Людмил Гетов, Росица Гичева-Меймари, Златозара Гочева, Дойчин Грозданов, Бистра Гяурова, Маргарит Дамянов, Петър Делев, Здравко Димитров, Камен Д. Димитров, Александра Димитрова-Милчева, Диана Димитрова, Венцислав Динчев, Галина Дянкова, Бойка Златева, Марио Иванов, Румен Иванов, Илиан Илиев, Петя Илиева, Мария Камишева, Ивайло Караджинов, Веселка Кацарова, Чавдар Кирилов, Марина Колева, Добриела Котова, Ивелин Кулев, Ваня Лозанова-Станчева, Красимира Лука, Калин Маджаров, Иван Маразов, Румяна Милчева, Александър Минчев, Димитрина Митова-Джонова, Димчо Момчилов, Васил Николов, Мартин Николов, Манфред Оперман, Александър Панайотов, Владимир Пенчев, Елена Пенчева, Христо Попов, Калин Порожанов, Костадин Рабаджиев, Боряна Русева, Красимира Стефанова, Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, Стоилка Терзийска-Игнатова, Никола Тонков, Александър Фол, Иван Христов, Михаил Христов, Таня Христова, Мария Чичикова, Светлана Янакиева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез. / 
прев. Маргарит Дамянов.

ISBN 978-954-9472-22-6 (подв.)
1. Димитров, Димитър Петров, 1908-1975 - юбилеи и чествания - сборници 2. Археолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Археология - България - сборници 4. България - археология
902(497.2)(092)(08)
92 Димитров, Димитър Петров
COBISS.BG-ID 1261503460


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/7 Кн 552
АЛЕКСАНДРОВА, Сирма Свиленова
        Типология и хронология на керамиката, изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I - VI в.) на територията на България / Сирма Свиленова Александрова ; [ил. Сирма Александрова] ; [науч. ред. Людмил Вагалински] = Typology and chronology of the hand-made pottery of the Roman and early Byzantine period (1st-6th C.) on the territory of Bulgaria / Sirma Svilenova Alexandrova ; [ill. Sirma Alexandrova] ; [sci. ed. Lyudmil Vagalinski] ; [transl. Veselina Tomova]. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2013 ([София] : Булгед). - 444 с. : с ил., к. ; 29 см. - (Дисертации ; т. 7)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 79-82.

ISBN 978-954-9472-18-9
1. Археологични находки - България 2. Художествена керамика, антична - България - I-VI век 3. България - паметници на културата
904:738(497.2)
738.032/.033(497.2)
COBISS.BG-ID 1261481444

БК 2014/7 Кн 553
        АРХЕОЛОГИЧЕСКО лято във Варна / [Валентин Плетньов ... и др.] ; [състав. Петромила Атанасова]. - Варна : Ена, 2013. - 40 с. : с ил., [2] л. : цв. ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Валери Йотов, Александър Минчев, Васил Тенекеджиев. - Пълното име на авт. Валери Йотов е Валери Йотов Василев. - Изд. на община Варна. Дир. Образование, младежки дейности и спорт. Прогр. Младежки форум за партньорство с местната власт. - Текст и на англ., рус. ез. / прев. Виктория Тодорова, Виталий Брицов. - Съдържа и отзиви на ученици от Клуб по археология Откриватели на съкровища към варненските училища.

ISBN 978-954-92954-8-1
1. Паметници на културата - Варна 2. Варна - паметници на културата
904(497.211)
COBISS.BG-ID 1261448676

КАР-Гом, Филип, 1952-
        Свещени места : от Стоунхендж до Сантяго де Компостела Вж Кн 51

БК 2014/7 Кн 554
РОКА, Карлос, 1965-
        Истинската история на рудниците на цар Соломон / Карлос Рока ; прев. от исп. Петко Вълков. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 264 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Ориг. загл.: La auténtica historia de las minas del rey Salomón / Carlos Roca. - Библиогр.: с. 261-263.

ISBN 978-954-28-1340-8 : 15 лв.
1. Съкровища - Африка 2. Африка - паметници на културата
904(6)
COBISS.BG-ID 1261315556


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/7 Кн 555
АБУШЕВ, Петко Иванов
        Ситовски хроники / Петко Абушев, Розин Георгиев. - Ситово [т.е. Силистра] : Тибо, 2012. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Розин Георгиев е Розин Георгиев Христов.

ISBN 978-954-2954-05-7
1. Села - България - история 2. Ситово, Силистренска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261391588

БК 2014/7 Кн 556
АНДРЕЕВ, Захари Николаев, 1936-
        Татари [Свищовско] : записки по история на селото / Захари Андреев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 184 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-23-0907-9
1. Села - България - история 2. Татари, Плевенска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261515748

БК 2014/7 Кн 557
АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Витановци [Пернишко] - центърът на Граово / Бончо Асенов. - София : Акад. за европ. култура Орфеева лира, 2014 ([София] : [Рал колобър]). - 348 с. : с к. ; 22 см. - (Библиотека Орфеева лира)

Библиогр.: с. 346-348.

ISBN 978-954-2931-17-1 : 10 лв.
1. Села - България - история 2. Родове, български 3. Витановци, Пернишка област - краезнание
908(497.22-22)
929.52(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1261490916

БК 2014/7 Кн 558
АТАНАСОВА, Йовка Атанасова, 1947-
        Гордостта на Храброво [Балчишко] / Йовка Атанасова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 180 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 180.

ISBN 978-954-371-394-3
1. Села - България - история 2. Храброво, Добричка област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261522660

БК 2014/7 Кн 559
БОНАФУ, Паскал, 1949-
        Рим / Паскал Бонафу ; прев. от фр. Елена Константинова. - София : Унискорп, 2007. - 120 с. : с ил. ; 22 см. - (Енциклопедична колекция от А до Я. Културно наследство)

Ориг. загл.: L'ABCdaire de Rome / Pascal Bonafoux. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-097-6 : 12 лв.
1. Туризъм - Рим (град) - пътеводители
908(45-25)(036)
379.85(45-25)(036)
COBISS.BG-ID 1261191908

БК 2014/7 Кн 560
ГЕОРГИЕВ, Йордан Тодоров, 1960-
        Ракурси / Йордан Георгиев. - Силистра : [Тибо], 2013. - 242 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-2954-09-5
1. Култура - Силистра - история 2. Силистра - краезнание
908(497.215.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261405156

БК 2014/7 Кн 561
ИНДЖОВА, Ива Методиева
        Габровската община през Възраждането / Ива Методиева Инджова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 276 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 270-275.

ISBN 978-954-490-400-5
1. История - Габрово 2. Общини - България - история 3. Възраждане - България 4. Габрово - краезнание 5. България - история
908(497.216.1)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1261310180

БК 2014/7 Кн 562
КЪНЧЕВА, Димка Димитрова, 1928-
        По следите на моите прадеди / Димка Кънчева. - [Бургас] : Балтика-2002, 2013 ([Бургас] : Полиграф). - 80 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Името на авт. Димка Кънчева погрешно отпеч. в изд. каре Дика Кънчева.

ISBN 978-954-8040-78-5
1. История - Карнобат 2. Карнобат - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1261468644

БК 2014/7 Кн 563
        МЪГЛИЖ и мъглижани през ХХ век / [Ангел Костадинов Христов ... и др.] ; [предг. Мими Христова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 312 с. : с портр., факс., [8] л. : цв. ил. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Други авт.: Горан Георгиев Готев, Добри Минчев Азманов, Марийка Щерева Костова-Лолова, Мими Стоянова Герганова-Христова, Митко Чернев Инджов, Недка Танчева Стрешкова, Николай Емилов Вапирев, Петкана Тотева Павлова, Радка Станчева Топоркова, Смил Руев Йовчев, Таньо Клисуров, Димитър Стерев, Петър Манджуков, Христина Милчева, Неделчо Малаков, Петър Кундурджиев, П. Хлебаров, Матей Бонев, Лъчезар Лазаров, Ангел Русков. - Възприетата форма на името на авт. Христина Милчева е Христина Спасова Милчева-Славянска, а на Мими Христова - Мими Стоянова Герганова-Христова. - За мъглижани - кратки биографични данни: с. 220-312.

ISBN 978-954-07-3609-9 : 12 лв.
1. История - Мъглиж - сборници 2. Мъглиж - краезнание
908(497.23-21)(08)
COBISS.BG-ID 1261247204

БК 2014/7 Кн 564
НИКОЛОВА, Румяна Христова
        1000 страници България / Румяна Николова, Николай Генов ; [снимки Румяна Николова, Николай Генов]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 1008 с. : с ил., [16] л. : цв. ил. ; 24 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 1005-1007. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-28-1399-6 (подв.) : 28 лв.
1. История - България - пътеписи 2. България - краезнание
908(497.2)(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1261347812

БК 2014/7 Кн 565
ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Преобразители на Добруджа : краеведско-родоведски биографични очерци за председателите на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в гр. Толбухин 1959-1987 г. / Атанас Пеев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 88 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 85-87.

ISBN 978-954-371-414-8
1. Общественици, български - Добруджански край - дейност 2. Добруджански край - краезнание
908(497.2-18:251)(092)
92(497.2-18:251)
COBISS.BG-ID 1261518564

БК 2014/7 Кн 566
ЯНКОВ, Петър Янков, 1940-
        Божурово [Добричко] - село с име на цвете / Петър Янков. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 292 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-390-5
1. Села - България - история 2. Божурово, Добричка област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261475812


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/7 Кн 567
ДОНЧЕВ, Дончо Иванов, 1934-2009
        География на България : сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2014/2015 / Дончо Дончев, Христо Каракашев. - 22. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2013. - 536 с. : с табл., сх., [2] л. : к. ; 23 см

1. изд. 1993 със загл. Физическа и икономическа география на България, с авт. Д. Дончев, на изд. Слово. - Библиогр.: с. 533-534.

ISBN 978-954-28-1351-4 : 18 лв.
1. География - България - тестове - учебници за средни училища
914.972(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1261321188

БК 2014/7 Кн 568
КОЛЕВ, Димо Николаев
        Туристически пътеводител на Централна Стара планина. Ч. 1, От Кашана до Беклемето / Димо Колев. - Бургас : Guide, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 91 с. : с ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-90195-1-1 : 21 лв.
1. Туризъм - Централна Стара планина - пътеводители 2. Централна Стара планина - пътеводители
914.972(234.423.4)(036)
796.51(234.423.4)(036)
COBISS.BG-ID 1261380580


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Витановци [Пернишко] - центърът на Граово Вж Кн 557

АТАНАСОВ, Димитър Иванов, 1953-
        Димитър Атанасов : литературна анкета Вж Кн 417

        В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски : 250 години "История славянобългарска" Вж Кн 579

ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Пълнолетие : 18 години Национален литературен салон "Старинният файтон" Вж Кн 419

ГОРБАЧОВ, Михаил Сергеевич, 1931-
        Насаме със себе си : моят живот Вж Кн 74

БК 2014/7 Кн 569
ГРЪНЧАРОВ, Йордан Йорданов, 1903-1975
        Произход и епоха на еленските чорбаджии / Юр. Ю. Грънчаров. - 2. фототип. изд. - София : [Комсервиз], 2014 (Търново : Веста). - 143 с. : с портр. ; 12 см

Фототип. изд.: Елена : П. С. Кършовски, 1925.

ISBN 978-954-91581-9-9 : 5 лв.
1. Родове, български - Елена (град) 2. Елена (град) - генеалогия
929.52(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1261438692

ДИДРО, Дени, 1713-1784
        Дьони Дидро - философът в търсене на истината Вж Кн 25

        ЗА човека, педагога и учения, заслужилия деятел на науката на Република Беларус, действителния член на Белоруската академия на науките, доктора на педагогическите науки, професор Анатолий Петрович Сманцер Вж Кн 148

ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Лидерът Стамболов Вж Кн 581

ИВАНОВ, Николай, 1954-
        Нови факти за В. Левски и С. Стамболов Вж Кн 582

        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на Всемировия учител Беинса Дуно : сборник. T. 27, Олга Славчева в поезия и дух небесен Вж Кн 29

ИЛИЕВ, Андрея Илиев, 1957-
        Никола Гешев срещу черните ангели Вж Кн 144

БК 2014/7 Кн 570
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Малка Смолница [Добричко] / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. Вълчо Иванов Казанлиев - Смолницки отбелязани на гърба на кор. - Смолницки - псевд. на Вълчо Иванов Казанлиев.

ISBN 978-954-371-396-7
1. Родове, български 2. Малка Смолница, Добричка област - генеалогия
929.52(497.21-22)Казанлиеви
COBISS.BG-ID 1261475044

        Проф. дхн Елена КИРКОВА - достоен продължител на делото на достойни предшественици : една ретроспекция на университетски издания по неорганична химия 1920, 1930, 1941, 1980, 1994 Вж Кн 193

        Дона КОВАЧЕВА 1855-1926 Вж Кн 583

КУШНЕР, Ефим, 1940-
        Учителят [Петър Константинов Дънов] - пророк на шестата раса : книга за шестата раса Вж Кн 31

ЛЕЧЕВА, Румяна Георгиева, 1958-
        Истинската история на Христина Морфова Вж Кн 265

ЛЯПЧЕВ, Андрей Тасев, 1866-1933
      Андрей Ляпчев : документи Вж Кн 584

МИХАЙЛОВ, Ивелин Любомиров
        Бележити българи на съвременна България. T. 2 Вж Кн 1

БК 2014/7 Кн 571
МИХАЙЛОВА, Веска
        Порасналите ни чеда / Веска Михайлова. - Силистра : Тибо, 2012. - 90 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2954-06-4
1. Силистра - биографии
92(497.215.2)
COBISS.BG-ID 1261404132

БК 2014/7 Кн 572
МУРДЖЕВА, Мариана Атанасова, 1960-
        Пътешествие назад в семейната история / Мариана и Лилиана Мурджеви ; [ред. Мариана Мурджева]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 71 с. : с ил, портр. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7085-17-4
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1261207780

НЕКОВ, Момчил Стефанов, 1986-
        От първо лице Вж Кн 86

НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Митрополит Антим Видински - първи български екзарх : биобиблиография Вж Кн 6

О'РАЙЛИ, Бил, 1949-
        Да убиеш Кенеди Вж Кн 76

ПАНАЙОТОВ, Методи Борисов, 1948-
        Рилската железница и Балабановата фабрика Вж Кн 241

ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Да вървиш по жаравата : краеведско-родоведски биографичен очерк за авторитетния добруджански стопански деец и общественик инж. Михаил Стоев от гр. Добрич Вж Кн 258

ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Преобразители на Добруджа : краеведско-родоведски биографични очерци за председателите на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в гр. Толбухин 1959-1987 г. Вж Кн 565

        ПОЧИТ към Иван Динков Вж Кн 421

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА гимназия Екзарх Антим I (Видин)
        Видинската природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" : [алманах] Вж Кн 580

        СБОРНИК в памет на академик Д. П. Димитров Вж Кн 551

БК 2014/7 Кн 573
СЕРЯКОВА-Кметска, Виолета Дочева, 1933-
        Родословието на предците / Виолета Дочева Серякова-Кметска, Иван Цочов Кметски. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 64 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-405-6
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1261524708

СТОИЛОВ, Васил, 1904-1990
        Заключен съм в мисълта по тебе... : неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска Вж Кн 263

ТОШЕВ, Георги, 1969-
        Невена Коканова: коя съм аз Вж Кн 266

        ТРАДИЦИИ и иновации в началното образование : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова Вж Кн 157

ШИФ, Стейси, 1961-
        Клеопатра : биография Вж Кн 575


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

        КУЛТУРА и културни практики : сборник със студентски и докторантски изследвания Вж Кн 5

БК 2014/7 Кн 574
ПАТАК-Сачева, Миланка Миланова
        Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Патак. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : Вини 1837). - 160 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Innovative development of the institute for cultural and historical heritage. - Библиогр.: с. 138-159.

ISBN 978-954-8365-75-8 : 8 лв.
1. Културно-историческо наследство - учреждения и организации 2. Научни и културни институти - управление и организация 3. Иновации
930.85:001.89
061.22.008
001.89
COBISS.BG-ID 1261448932

NEDEVA, Svetla Koleva, 1961-
        A tour of Bulgaria : a handbook in guiding. Т. 2 Вж Кн 106


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БК 2014/7 Кн 575
ШИФ, Стейси, 1961-
        Клеопатра : биография / Стейси Шиф ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - София : Ciela, 2013. - 332 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Cleopatra / Stacy Schiff. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева.

ISBN 978-954-28-1341-5 : 15 лв.
1. Клеопатра, царица, египетска, 69-30 пр. н. е. - биографии 2. Жени, прочути - Древен Египет - биографии 3. Древен Египет - история
932(092)
92 Клеопатра, царица египетска
COBISS.BG-ID 1261253604


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

DŽAMBAZOV, Ismail Ismailov, 1928-
        Balkanlar'da türkler ve müslüman azinliklar : [Balkan savaşlari'nin 100. Yildönümü münasebetiyle] Вж Кн 82


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/7 Кн 576
НИКОЛОВ, Григор, 1955-
        Български загадки 2 / Григор Николов. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 320 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Пълното име на авт. Григор Николов е Григор Николов Илиев.

ISBN 978-954-28-1350-7 : 15 лв.
1. История - България 2. България - история
949.72
COBISS.BG-ID 1261213924

БК 2014/7 Кн 577
РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Примерни тестове за конкурсен изпит по история на България / Иван Русев, Тодор Парушев, Снежана Любенова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 203 с. : с табл. ; 22 см

Пълното име на авт. Тодор Парушев е Тодор Парушев Тодоров. - Възприетата форма на името на авт. Снежана Любенова е Снежана Любенова Апостолова.

ISBN 978-954-21-0628-9 : 7 лв.
1. История - България - тестове - учебници за средни общообразователни училища
949.72(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261374948


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/7 Кн 578
НИКОЛОВ-Зиков, Петър Николаев, 1979-
        Истинската история на Видинското княжество / Петър Николов-Зиков. - София : Ciela, 2014 ([В. Търново] : Абагар). - 232 с. : с ил., портр., сх. ; 23 см. - (Historia incognita)

Библиогр.: с. 202-217. - Геогр. показалец, именен показалец.

ISBN 978-954-28-1445-0 : 14 лв.
1. История - Видинско царство 2. България - история
949.72.032.24
COBISS.BG-ID 1261279204


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/7 Кн 579
        В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски : 250 години "История славянобългарска" / състав., [предг.] Димитър Киров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 109 с. : с портр. ; 21 см. - (Богословски студии ; 2)

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Загл. на сер. погрешно отпеч. на кор. Богословки студии. - Съдържа материали от: Методий Ангелов, Ивелина Николова, Димитър Киров, Ивайло Николов, Елена Арнаудова, Маргарита Загарова, Тодор Бистрашки, Георги Гугов, Ева Ковачева. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-423-795-0
1. Паисий Хилендарски, 1722-1773 - сборници 2. История славянобългарска - сборници 3. Възраждане - сборници 4. България - история
949.72.04(092)(08)
886.7-024(08)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1261317604

ИВАНОВ, Николай, 1954-
        Нови факти за В. Левски и С. Стамболов Вж Кн 582

ИНДЖОВА, Ива Методиева
        Габровската община през Възраждането Вж Кн 561

НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Митрополит Антим Видински - първи български екзарх : биобиблиография Вж Кн 6

БК 2014/7 Кн 580
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА гимназия Екзарх Антим I (Видин)
        Видинската природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" : [алманах]. - Видин : Видин, 2013 ([Видин] : [Бдин принт]). - 64 с. : с ил. ; 30 см

Съдържа материали от: Румяна Петрова, Лиляна Цанова, Агнеса Гергова, Мануела Пенчова, Даниела Цветкова, Илиян Ангелов, Ивайло Милушев, Видински митрополит Дометиан, Иван Стоянов, Мария Новакова, Йордан Н. Василев.

ISBN 978-954-8011-30-3
1. Антим I, екзарх български, 1816-1888 - биографии 2. Природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" - история (Видин) - сборници 3. Митрополити, български - биографии 4. България - история 5. Видин - средно образование
949.72.042.3(092)
373.52(497.212)(091)
92 Антим I, екзарх български
COBISS.BG-ID 1261534436


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/7 Кн 581
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Лидерът Стамболов / Димитър Иванов. - София : Ciela, 2014 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 176 с., [94] с. : ил., факс, портр. ; 23 см. - (Historia incognita)

Библиогр.: с. 165-169. - Именен показалец. - Съдържа и : Стефан Стамболов : албум / състав. Димитър Иванов, Милен Куманов.

ISBN 978-954-28-1441-2 : 16 лв.
1. Стамболов, Стефан Николов, 1854-1895 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. България - история
949.72.051(092)
92 Стамболов, Стефан Николов
COBISS.BG-ID 1261256164

БК 2014/7 Кн 582
ИВАНОВ, Николай, 1954-
        Нови факти за В. Левски и С. Стамболов / [Николай Иванов]. - София : Комсервиз, 2014 ([В. Търново] : [Фабер]). - 107 с. : с ил., факс. ; 20 см

Името на авт. отбелязано на кор. - Пълното име на авт. Николай Иванов е Николай Иванов Пършев.

ISBN 978-954-91581-8-2 : 9 лв.
1. Стамболов, Стефан Николов, 1854-1895 - биографии 2. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 3. Революционери, български - биографии 4. България - история
949.72.051(092)
949.72.042.2(092)
92 Стамболов, Стефан Николов
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1261383652

БК 2014/7 Кн 583
        Дона КОВАЧЕВА 1855-1926. - Кюстендил : Зора-Кюстендил 2003, 2010. - 36 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. Ковачева, Дона Николова, 1855-1926 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.05(092)
92 Ковачева, Дона Николова
COBISS.BG-ID 1274891236

БК 2014/7 Кн 584
ЛЯПЧЕВ, Андрей Тасев, 1866-1933
      Андрей Ляпчев : документи / [състав. Александър Янакиев]. - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2013. - 44 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Загл. на кор.: Андрей Ляпчев 1866-1933. - Името на състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8594-45-5 : 4.50 лв.
1. Ляпчев, Андрей Тасев, 1866-1933 2. Политици, български 3. България - история
949.72.053.1(092)(093.2)
92 Ляпчев, Адрей Тасев
COBISS.BG-ID 1261525220

МИЛЧЕВ, Любомир Илиев, 1963-
        Тайни на софийския царски дворец : възпоменателен тур Вж Кн 261

БК 2014/7 Кн 585
МИТОВ, Васил Тодоров, 1931-
        България през двадесети век : житейски път, успехи и огорчения / Васил Митов. - 2. прераб. изд. - София : Воен. изд., 2013. - 376 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2011 със загл. Двадесети век през погледа на един български офицер : житейски път, борба, успехи и огорчения, на изд. Бул-корени, установено от доп. източник . - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 


ISBN 978-954-509-500-9 : 12 лв.
1. История - България - 20 век 2. България - история
949.72.05
949.72.06
886.7-94
COBISS.BG-ID 1261427684

БК 2014/7 Кн 586
ПАЛАНГУРСКИ, Милко Стоянов, 1961-
        Нова история на България. Т. 1, Княжеството / Милко Палангурски. - София : Ciela, 2013. - 360 с. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Библиогр.: с. 355-358

ISBN 978-954-28-1370-5 : 15 лв.
1. История - България - нова история 2. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1261193444

БК 2014/7 Кн 587
ХУН, Артур Ернст фон, 1851-1913
        Борбата на българите за Съединението си : политическо военна история на българо-румелийските събития в 1885 година / Артур Фон Хун ; [прев. Др. Валтер]. - 3. прераб. изд. - Пловдив : Фонд. Балк. култ. форум, 2013 (София : Алианс принт). - 256 с. : с ил., факс. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на с. 3. - 1. изд. 1887 на скоропеч. Ст. Ив. Роглев - Русе.

ISBN 978-954-92912-3-0 : 14 лв.
1. Съединение на България 2. Сръбско-българска война 3. България - история
949.72.051.1
COBISS.BG-ID 1261507300


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

МИТОВ, Васил Тодоров, 1931-
        България през двадесети век : житейски път, успехи и огорчения Вж Кн 585


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/7 Н 1
БЕРБЕНКОВА, Анна Гавраилова
        Слънчице [Нотирана музика] : децата пеят : нотирани песни за деца / [комп., авт. на текст] Анна Бербенкова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 36 с. ; 21 см

ISMN 979-0-9016678-0-8

784.67.089(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1261507044

БК 2014/7 Н 2
БРЪЗИЦОВ, Александър Христов, 1943-2016
        Ноктюрно & седем песни за глас и пиано [Нотирана музика] / Александър Бръзицов = Nocturne & and seven songs for voice and piano / Alexandar Brazitsov. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 58 с.; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Отдалече : [ноктюрно]. Боси времена / текст Б. Гудев. По никое време / текст Люб. Пеевски. Прошепнати мечти [Летят последните таксита] ; Споделено ; Откритие / текст М. Стоянов. Стая на релси / текст М. Белчев. Молитва за любов / текст Д. Кузманова ; аранжимент Р. Бояджиев.

(Подв. със спирала)

784.089.6(497.2)
786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261413604

БК 2014/7 Н 3
СПАСОВ, Георги, 1891-1953
        Солови песни в народен дух със съпровод на пиано [Нотирана музика] / Георги Спасов. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 4 партитури (20 с. раздр. паг.) ; 30 см

Пълното име на комп. Георги Спасов е Георги Спасов Хаджигеоргиев. - Принтирано изд. - Съдържа: Кипра мома / текст Л. Бобевски. Люти клетви : народна песен. Ганините очи : народна песен. Млад делия : в народен дух.

784.4.089.7(497.2)
786.2.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1261504740

БК 2014/7 Н 4
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл "Април" [Нотирана музика] : за смесен хор / Александър Текелиев. - Партитурa. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 3 партитури (24 с. раздр. паг.) ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Лунна серенада ; Април ; Унес.

784.087.684.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261464804

БК 2014/7 Н 5
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл "Всяка нощ" [Нотирана музика] : за смесен хор / Александър Текелиев. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 3 партитури (25 с. раздр. паг.) ; 30 см

Текелиев, Александър (Недялков) 3.VI.1942, Свиленград - композитор, педагог: с. [24]. - Принтирано изд. - Съдържа: Всяка нощ / стихове Елисавета Багряна. Достойно есть ; Хвалите Господа / текст православен. - Истинското име на авт. на текст Елисавета Багряне е Елисавета Любомирова Белчева.

784.1.087.684.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261262052

БК 2014/7 Н 6
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл от шест поеми за любовта [Нотирана музика] : за баритон и пиано / Александър Текелиев ; стихове Павел Матев. - [Партитурa]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 6 партитури (22 с. раздр. паг.) ; 30 см

Загл на кор.: Цикъл шест поеми за любовта. - Принтирано изд. - Съдържа: Замина ти ... ; И търся първата любов ; Молба ; Привършва любовта ; Любовта е болна ; Ще си отидем.

(Подв. със спирала)

784.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261411044

БК 2014/7 Н 7
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Четири песни [Нотирана музика] : за женски хор / Александър Текелиев. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 4 партитури (4, 7, 4, 5 с. ) ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Дух и обич / стихове Харалампи Харалампиев. Ave Maria. Хвалите Господа... / текст православен. Есенни птици / стихове Шандор Петьофи.

784.3.087.682.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261264612


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2014/7 Н 8
КАЗАНДЖИЕВ, Васил Иванов, 1934-
        Трио-соната [Нотирана музика] : за кларинет, виолончело и пиано : в памет на Лазар Николов / Васил Казанджиев = Trio-sonata : per Clarinetto, Violoncello e Pianoforte : in memoriam Lazar Nikolov / Vassil Kazandjiev. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., 2007. - 1 партитура (23 с.) ; 30 см

Принтирано изд.

785.73.082.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261467620


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/7 Н 9
АТАНАСОВ, Атанас Николов, 1952-
        Alter ego [Нотирана музика] : за соло пиано / Атанас Атанасов = Alter ego : for piano solo / Atanas Atanassov. - [София] : Съюз на бълг. комп., 2008. - 16 с. ; 30 см

Биогр. данни за комп. отбелязани на с. 16. - Принтирано изд.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261313252

БК 2014/7 Н 10
БАЕВА, Вера Стефанова, 1930-2017
        Пиеси за пиано [Нотирана музика] / Вера Баева. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 60 с. ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Прелюд ; Маски ; Недей... ; Танц на жабата ; Празник ; Защо ; Заплаха ; Старата каручка ; Прелюд ; Танго ; Икона ; Молитва за Христос ; На Ванга ; Отблясък ; Сарказъм.

(Подв. със спирала)

786.2.09(497.2)
COBISS.BG-ID 1261394404

БРЪЗИЦОВ, Александър Христов, 1943-2016
        Ноктюрно & седем песни за глас и пиано Вж Н 2

БК 2014/7 Н 11
КОСЕВ, Атанас Недялков, 1934-
        Импресия [Нотирана музика] : пиеса за пиано : в памет на Добрин Петков / Атанас Косев = Impression : piece for piano : in memory of Dobrin Petkov / Atanas Kossev. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 10 с. ; 30 см

Принтирано изд.

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261290468

БК 2014/7 Н 12
КОСЕВ, Атанас Недялков, 1934-
        Първи трепет [Нотирана музика] : за пиано / Атанас Косев = The first shiver : for piano / Atanas Kossev. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 6 с. ; 30 см

Принтирано изд.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261291236

СПАСОВ, Георги, 1891-1953
        Солови песни в народен дух със съпровод на пиано Вж Н 3

БК 2014/7 Н 13
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Народни песни и танци за пиано [Нотирана музика] / Андрей Стоянов. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 49 с. ; 30 см

Принтирано изд. - Загл. и на фр. ез: Chansons et danses populaires. - Съдържа: Засели се село ; Станка през гора вървеше ; Прела баба ; Надяваш ли се, Стоянке ; Иринка ; Песен ; В Котел дошли казаци ; А бре, дядо Скензоле ; Отдолу идат сеймени ; Петлето рано ранило ; Марушка платна белила ; Да знаеш, мамо ; Ябълчица род родила ; Горице ле, люлякова ; Леко пее хубава Еленка ; В нашата градинка ; Китка мерджанка ; Дунав тече, Радо ле ; Хороводна ; Припаднала й тъмна мъгла ; Запалило се й, мале мо ;  Ганка у лелини си ; Дръннало е звънче ; Провикна ми се Индже войвода ; От планина слязва, мамо ; Минзухар цвете ; Сама мома пристанала ; Ех, да имам конче, конче вихрогонче ; Горице ле ; Димо ле, юначе ; Кралик юнак ; Гайдарче ; Вълко байрактар ; Коледарска песен ; Огън гори в планината ; Гълъб ми гука ; Снощи влязох в градинка.

(Подв. със спирала)

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261373156

БК 2014/7 Н 14
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        По слънчеви пътеки [Нотирана музика] : пиеси за пиано / Андрей Стоянов. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 43 с. ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Самодива : по народна песен ; Тъга ; Песен ; Пионерска песен ; Първи май ; Хумореска ; Танец ; Приказка ; Зимно утро ; Спомен ; Ръченица ; Приспивна песен ; Снежинки ; Етюд ; Мазурка ; Пролетен дъжд.
(Подв. със спирала)

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261373924

ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл от шест поеми за любовта : за баритон и пиано Вж Н 6


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/7 Н 15
ПАНЧЕВ, Владимир Симеонов, 1948-
        Квартет 6 [Нотирана музика] : за цигулка, виола, виолончело и контрабас / Владимир Панчев = Quartett 6 : fur Violine, Viola, Violoncello & Kontrabass / Wladimir Pantchev. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (7 с.) ; 30 см

785.7.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261484516


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/7 Н 16
ПАНЧЕВ, Владимир Симеонов, 1948-
        Квартет 7 [Нотирана музика] : за кларинет (in Es), тромпет (in C), корна (in F) и туба / Владимир Панчев = Quartett 7 : für Clarinette (in Es), Trompete (in C), Horn (in F), Tuba / Wladimir Pantchev. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (12 с.) ; 30 см

Принтирано изд.

788.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261486820


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

СПАСОВ, Георги, 1891-1953
        Солови песни в народен дух със съпровод на пиано Вж Н 3


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БЕРБЕНКОВА, Анна Гавраилова
        Слънчице : децата пеят : нотирани песни за деца Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/7 Г 1
ЧУКОВ, Пенчо Денчев, 1973-
        България - 200 вълшебни гледки / [фотогр. Пенчо Чуков, Петър Крусев] ; [текст Невена Дишлиева-Кръстева] = Болгария - 200 волшебных видов / [фотогр. Пенчо Чуков, Петър Крусев] ; [текст Невена Дишлиева-Кръстева] ; [прев. на рус. ез. Румяна Корсемова] = Bulgaria - 200 magic views / [photogr. Pencho Chukov, Petar Krusev] ; [texts by Nevena Dichlieva-Krysteva] ; [transl. by Ralitsa Karieva]. - Дряново : Боряна, 2012 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 1 албум (224 с.) : с цв. ил. ; 23 х 31 см

Парал. загл. и текст на нем. ез.: Bulgarien - 200 zauberhafte Ansichten / прев. Борис Маринов, Аня Оствалд. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-92529-2-7 (подв.) : 55 лв.
1. Краезнание - България - албуми 2. България - краезнание
908(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1261437412


Репродукции и портрети

0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

БК 2014/7 Г 2
        СОФИЯ - европейска столица на кирилските букви [Изобразителен материал] : [комплект нагледни материали] = Sofia - European capital of the Cyrillic script / [текст Славия Бърлиева ... и др.] ; [ред. Галина Филипова]. - [София] : Кирило-Методиевски науч. център БАН, 2013 ([София] : [Сибис дизайн]). - 1 папка ([4] с. текст, 19 отд. л.) : цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт. на текст: Мая Иванова, Десислава Найденова.

ISBN 978-954-9787-22-1
1. Паметници на културата - София 2. Кирилица 3. София - паметници на културата 4. София - паметници на културата
003.349
904(497.223)
COBISS.BG-ID 1261246436


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

        СОФИЯ - европейска столица на кирилските букви : [комплект нагледни материали] Вж Г 2


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

        СТО години Балкански войни (1912-1913) : юбилеен сборник Вж Пи 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/7 Пи 1
        СТО години Балкански войни (1912-1913) : юбилеен сборник. - София : Един завет, 2014 (София : Воен. изд.). - 220 с. : с ил., к., факс. ; 28 см. - (Един завет, ISSN 0861-8151 ; год. 23, 2014)

Изд. на Съюз на възпитаниците на Воен. на Негово Величество у-ща, Школа за запасни офицери, Родолюбивото войнство и гражданство. - Съдържа материали от: Мила Младенова, Константин Трошев, Григор Велев, Никола Рухчев, Светлозар Елдъров, Димитър Недялков, Надя Аржанли, Диана Вачева, Станчо Станчев, Сево Явашчев, Димитър Недялков, Атанас Илев, Димитър Колев, Марин Друмев, Марин Маринов Друмев, Георги Стаменов.

1. Военна история - България - сборници 2. Балканска война 1912-1913 - сборници 3. България - военно дело
949.72.052.2(08)
355.48(497.2)"1912/1913"(08)
COBISS.BG-ID 1261784292


НОВИ ЗАГЛАВИЯ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ


Национални вестници

0 ОБЩ ОТДЕЛ

07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/7 П 1
        ТВ гид. - Год. 1, No 1 (16-22 ян. 2014)- . - София : България днес, 2014- (София : София). - 42 см

Седмично.

ISSN 1314-9830 = ТВ гид (София)

07
COBISS.BG-ID 1257451748


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/7 П 2
        ПРАВОСЛАВЕН комикс. - [2014]- . - [София] : [б.и.], [2014]- . - 34 см

Два пъти годишно.

26/28
COBISS.BG-ID 1259767012


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

638 РАЗВЪЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ И ДРУГИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ
Вж и 592/599

БК 2014/7 П 3
        ПЧЕЛИ : вестник на Националната асоциация на пчеларите професионалисти. - Год. 12, No 1 (2014)- . - София : Апиинфоцентър - Котларски, 2014- . - 29 см

Двуседмично.

ISSN 1312-1707 = Пчели

638.1
COBISS.BG-ID 1264991204


Регионални вестници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/7 П 4
        ПРОЛЕШКА светлина. - Год. 1, No 1 (юни 2014)- . - с. Пролеша [община Божурище] : [б.и.], 2014- . - 32 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-704X = Пролешка светлина

304
COBISS.BG-ID 1266014436


Списания

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/7 П 5
        ИНОВАЦИИ, предприемачество и устойчиво развитие. - No 1 (2014)- . - София : Европейски център за бизнес, образование и наука, 2014- . - 24 см

Два пъти годишно.

ISSN 2367-5861 = Иновации, предприемачество и устойчиво развитие (Print)

001.89.004
62.001.71
COBISS.BG-ID 1264782308


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

        ESQUIRE България Вж П 15


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/7 П 6
        ДОК Макплюшинс. - No 1 (10 май-11 юли 2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 27 см

Двумесечно.

ISSN 2367-5071 = Док Макплюшинс

087.5
COBISS.BG-ID 1261221860

БК 2014/7 П 7
        ДОНАЛД Дък. - No 1 (2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 19 см

Месечно.

ISSN 1314-992X = Доналд Дък (2014)

087.5
COBISS.BG-ID 1258790372

БК 2014/7 П 8
        МАША и мечока : списание за немирници. - No пилотен (2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 27 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-6604

087.5
COBISS.BG-ID 1263785188

БК 2014/7 П 9
        МИНИ. - 2014- . - София : Егмонд България, 2014- (София : Ропринт). - 27 см

Неизвестна периодичност.

087.5
COBISS.BG-ID 1261225444

БК 2014/7 П 10
        СОФИЯ Първа. - No 1 (2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 28 см

Двумесечно.

ISSN 1314-9822 = София Първа

087.5
COBISS.BG-ID 1258791396

БК 2014/7 П 11
        BATMAN kids. - 2014- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Ропринт). - 30 см

Неизвестна периодичност. - Текст на бълг. ез.

087.5
COBISS.BG-ID 1265396452


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/7 П 12
        GOBIO : lifestyle magazine. - No 1 (ян. 2014)- . - София : Арт бъгс, 2014- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно. - Текст на бълг. ез.

ISSN 1314-9717 = GoBio

316.728
COBISS.BG-ID 1259057636


330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

        ОБРАЗОВАНИЕ & детско развитие & консултиране Вж П 14


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/7 П 13
        BUSINESS club : гласът на малкия и средния бизнес. - [септ. 2014]- . - София : Бизнес клуб, [2014]- . - 30 см

Годишно. - Текст на бълг. и англ. ез.

ISSN 2367-623X = Business club (София)

338
COBISS.BG-ID 1266133732


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/7 П 14
        ОБРАЗОВАНИЕ & детско развитие & консултиране = Education & child development & counseling. - No 1 (2014)- . - София : Европ. център за бизнес, образование и наука, Институт за стратегическо управл. и модерно образование, 2014- . - 24 см

Два пъти годишно.

ISSN 2367-5411 = Образование & детско развитие & консултиране (Print)

37
330
COBISS.BG-ID 1261712356


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/7 П 15
        ESQUIRE България. - No 1 (окт. 2014)- . - София : Атика медия България, 2014- (Пловдив : Булвест принт). - 27 см ; 12 см + Оптични дискове (CD-ROM)

Месечно. - Текст на бълг. ез.

ISSN 2367-5691 = Esquire (София)

391
05
COBISS.BG-ID 1263892708


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

        ИНОВАЦИИ, предприемачество и устойчиво развитие Вж П 5


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/7 П 16
        ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯТ пазар в България. - No 1 (2014)-  . - София : Бълг. федерация на индустриалните енергийни консуматори БФИЕК, 2014- (София : Полигр. комплекс IFO Design). - 30 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-5829 = Електроенергийният пазар в България

620.9
COBISS.BG-ID 1264891876


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2014/7 П 17
        БНТ спорт digi. - No 1-2 (2014)- . - София : БНТ, 2014- (Пловдив : Булвест принт). - 30 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 1314-9849 = БНТ спорт digi

796
COBISS.BG-ID 1261231844


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/7 П 18
        ЖИЗЕЛ : български литературен журнал. - No 1 (2014)- . - Добрич : Дияна Василева, 2014- . - 21 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-4695 = Жизел

821.163
COBISS.BG-ID 1259053028


Бюлетини

0 ОБЩ ОТДЕЛ

05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БК 2014/7 П 19
        GRUB or pub : Sofia's dining, dansing & city guide. - No 1 (Jan.-Feb. 2014)- . - Sofia : Grub or pub, 2014- . - 21 см

Двумесечно.

ISSN 1314-9857 = Grub or Pub

05
COBISS.BG-ID 1257197028


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/7 П 20
        БЮЛЕТИН ... - Главно Мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Народна република България = Annual report ... - Grand Mufti's Office Muslim Denomation = Yillik bülten ... - Başmüftülügü Müslümanlar diyaneti. - 2013- . - София : Главно Мюфтийство, 2014-  - 23 см

Годишно. - Продължение на: Информационен бюлетин - Главно Мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Народна република България.

291.6
COBISS.BG-ID 1260157924


Периодични сборници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/7 П 21
        ГОДИШНИК на Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи". - Т. 1 (2014)-. - София : Висше у-ще "Колеж по телекомуникации и пощи", 2014. - 30 см

Годишно. - Продължен от: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи = ISSN 2367-8437

ISSN 2367-6426 = Годишник на Висше училище Колеж по телекомуникации и пощи

378
COBISS.BG-ID 1266687716


Справочници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/7 П 22
        ПРАВАТА на човека в България .... - 2014- . - София : Бълг. хелзински к-т, 2014- (София : Джованипринт). - 27 см

Годишно.

ISSN 2367-6922 = Правата на човека в България през ... (Print)

342.7
COBISS.BG-ID 1267659236


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/7 П 23
        ДА изберем училище за новия век .... - 2014- . - София : Алинеа, 2014- . - 21 см

Достъпно също на: http://www.alineabg.com/edubg.info/thebook/2015/ALINEA.php . - Годишно. - До 2014 г. рег. в Бълг. книгопис. Серия 1.

373.5
COBISS.BG-ID 1268216292


Доклади и отчети

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

535 ОПТИКА
Вж и 534; 537; 539.16; 681

БК 2014/7 П 24
        НАЦИОНАЛНА конференция по осветление с международно участие "BulLight' ... - България Светлина' ..." : сборник доклади : proceedings. - 2014- . - София : Бълг. нац. к-т по осветление, 2014- . - 29 см

На всеки три години. - Текст и на англ. ез. - Излиза и електронно изд. на (CD-ROM): Национална конференция по осветление с международно участие "BulLight' ... - България Светлина' ..." = ISSN C633-6167

ISSN 1314-0787 = Национална конференция по осветление с международно участие BulLight'...

535
COBISS.BG-ID 1274990052

БК 2014/7 П 25
        НАЦИОНАЛНА конференция по осветление с международно участие "BulLight' ... - България Светлина' ..." [Електронен ресурс] : сборник доклади : proceedings. - Текстови данни. - 2014- . - София : Бълг. нац. к-т по осветление, 2014- . - Оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

На всеки три години. - Изт.: Загл. екран. - Текст и на англ. ез. - Излиза и печ. изд.: Национална конференция по осветление с международно участие "BulLight' ... - България Светлина' ..." = ISSN 1314-0787

535
COBISS.BG-ID 1274992356


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/7 П 26
        МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве - ... [Електронен ресурс] : сборник доклади / Селскостопанска академия, Институт за изследване и развитие на храните = International Scientific-Practical Conference Food, technologies & health - ... : proceedings. - 2012- . - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хранителни технологии, 2012- . - Електронни оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

Годишно. - Загл. от загл. екран. - 2012 регистрирано в Бълг. книгопис. Сер. 1.

ISSN 2367-6213 = Международна научно-практическа конференция Храни, технологии и здраве...

664
COBISS.BG-ID 1265939428

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Магдалена Стефанова, 1978- (автор) Кн 424
Абушев, Петко Иванов (автор) Кн 555
Аверкович, Екатерина Нeделчева, 1940- (автор) Кн 163
Аврамова, Валентина Николова, 1944- (редактор) Кн 7
Аврамова, София, преводач (преводач) Кн 20
Аврамова, Станка, 1947- (автор) Кн 425
Аврейски, Никола Иванов, 1948- (редактор) Кн 2
Адамов, Величко, 1950- (автор) Кн 92, Кн 93, Кн 99
Азманов, Добри Минчев, 1915-1992 (автор) Кн 563
Акман, Беязът, 1981- (автор) Кн 545
Аксаков, Сергей Тимофеевич, 1791-1859 (автор) Кн 408
Алагьоз, Сабри Ибрахим, 1937- вж Alag´oz, Sabri Ibrahim, 1937-
Алекова, Елена, 1963- (предговор) Кн 419
Александров, Валерий Атанасов, 1962- (автор) Кн 231
Александров, Станислав Цонев, 1962- (автор) Кн 163
Александрова, Красимира Стойчева, 1960- (автор) Кн 8
Александрова, Рада, 1943- (автор) Кн 426
Александрова, Сирма Свиленова (автор) Кн 552, (илюстратор) Кн 552
Александрова, Сирма Свиленова вж Aleksandrova, Sirma Svilenova
Алексиев, Росен Костадинов, 1952- (редактор) Кн 227
ел Аллали, Мохамед (редактор) Кн 248
ел Аллали, Мохамед вж el Allali, Mohamed
Алтън, Огюз (илюстратор) Кн 200
Алтън, Огюз вж Altun, Oğuz
Алън, Джеймс, 1864-1912 (автор) Кн 34
Ананиева, Йорданка Ангелова (предговор) Кн 161, (редактор) Кн 161
Анастасова, Лина Георгиева, 1954- (редактор) Кн 2
Ангелов, Милчо Стоянов, 1947- (автор) Кн 186
Ангелова, Гергана Георгиева, 1980- вж Angelova, Gergana Georgieva, 1980-
Ангелова, Даниела Стефанова, 1980- (автор) Кн 62
Ангелова, Красимира Иванова (автор) Кн 75
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 385, Кн 386
Андонова, Майя Генадиева вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор) Кн 427, (преводач) Кн 427, (илюстратор) Кн 427
Андонова, Мая Генадиева, 1963- вж Andonova, Maja Genadieva, 1963-
Андонова, Радостина Андрова- вж Андрова-Андонова, Радостина
Андреев, Андрей Иванов, 1955- (автор) Кн 187, Кн 188
Андреев, Антон Стойчев, 1971- (съставител) Кн 281, (редактор) Кн 281
Андреев, Захари Николаев, 1936- (автор) Кн 556
Андреев, Иван Йорданов, 1975- (автор) Кн 230
Андреев, Никола Георгиев вж Георгиев, Никола, 1945-
Андреева, Ясмина (автор) Кн 115
Андреенко, Емилия Атанасова, 1963- (автор) Кн 202
Андрова-Андонова, Радостина (преводач) Кн 380
Андрюс, Анди, 1959- (автор) Кн 313, Кн 314, Кн 315
Антонов, Антон Каменов, 1961- (автор) Кн 24
Антонов, Васил Стоилов вж Стоилов, Васил, 1904-1990
Антонов, Лъчезар Божидаров, 1976- (съставител) Кн 5, (редактор) Кн 248
Антонов, Лъчезар Божидаров, 1976- вж Antonov, Lǎčezar Božidarov, 1976-
Антонова, Мария (преводач) Кн 261
Антонова, Мария вж Antonova, Marija 
Анчева, Катя Драганова, 1965- (преводач) Кн 299, Кн 300
Апостолова, Снежана Любенова, 1943- (автор) Кн 577
Апостолу, Апостолос Йоанис, 1972- (автор) Кн 197
Арнаудова, Елена Георгиева, 1954- (редактор) Кн 168
Асенов, Бончо Станоев, 1946- (автор) Кн 557
Атанасов, Атанас Блажев, 1973- (автор) Кн 163
Атанасов, Атанас Неделчев (автор) Кн 210
Атанасов, Атанас Николов, 1952- (композитор) Н 9
Атанасов, Атанас Николов, 1952- вж Atanasov, Atanas Nikolov, 1952-
Атанасов, Атанас Тодоров, 1959- (автор) Кн 112
Атанасов, Бойко Иванов, 1940- (автор) Кн 182, (редактор) Кн 103
Атанасов, Димитър Иванов, 1953- (интервюирано лице) Кн 417
Атанасова, Даниела Тенева, 1980- (преводач) Кн 19
Атанасова, Йовка Атанасова, 1947- (автор) Кн 35, Кн 175, Кн 558
Атанасова, Николинка Александрова, 1976- (автор) Кн 153
Атанасова, Петромила Томова (съставител) Кн 553
Атанасова, Ренета Любенова (илюстратор) Кн 471
Атанасова, Таня Костадинова, 1953- (автор) Кн 276
Ахмадулина, Бела Ахатовна, 1937-2010 (автор) Кн 406
Ахмадулина, Белла Ахатовна, 1937-2010 вж Ахмадулина, Бела Ахатовна, 1937-2010
Ахмадулина, Изабелла Ахатовна вж Ахмадулина, Бела Ахатовна, 1937-2010
Ашуорт, Ани вж Сандърс, Ани
 
Б

Багряна, Елисавета, 1893-1991 (автор на текст на песен)  Н 5
Баева, Вера Стефанова, 1930-2017 (композитор) Н 10
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 358
Бакалова, Веселина Стоянова, 1959- (преводач) Кн 76
Балина вж Данчева, Нела, 1933-
Балинт, Агнеш, 1922-2008 (автор) Кн 547, Кн 548
Балтов, Милен Иванов, 1969- (редактор) Кн 2, Кн 103
Банков, Банко Петков, 1936- (автор) Кн 484
Баптист, Петер, 1948- (автор) Кн 177, (редактор) Кн 177
Барико, Алесандро, 1958- (автор на адаптация)  Кн 399
Бартъл, Ула (илюстратор) Кн 17, Кн 18
Барън, Т. А., 1952- (автор) Кн 316
Басани, Джорджо, 1916-2000 (автор) Кн 392
Басмаджиян, Арманд Степан, 1948-2016 (преводач) Кн 543
Басмаджиян, Мари Мардиг (илюстратор) Кн 543
Батуман, Елиф, 1977- (автор) Кн 317
Бауман, Зигмунт, 1925-2017 (автор) Кн 63
Бачков, Красимир Иванов, 1958- (автор) Кн 485
Бебенов, Николай, 1982- (илюстратор) Кн 534
Бекяров, Константин (автор) Кн 268
Бел, Логан, 1971- (автор) Кн 318
Белашку, Лучиан (автор) Кн 87
Белкинова, Детелина Стоянова, 1963- (автор) Кн 197, (редактор) Кн 197
Белоу, Сол, 1915-2005 (автор) Кн 319
Белчев, Михаил Иванов, 1946- (автор на текст на песен)  Н 2
Белчев, Михаил Иванов, 1946- вж Belčev, Mihail Ivanov, 1946-
Белчева, Елисавета Любомирова вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Бенатов, Валентин (автор на предговор)  Кн 139
Бербенкова, Анна Гавраилова (композитор) Н 1, (автор на текст на песен)  Н 1
Берегин, Александър Евгениевич (автор) Кн 26
Берегинь, Александр Евгеньевич вж Берегин, Александър Евгениевич
Берегиня, Наталия Михайловна (автор) Кн 26
Берегиня, Наталья Михайловна вж Берегиня, Наталия Михайловна
Берова, Сийка Илиева (автор) Кн 195
Библия. 2013. Български език. София. 6. ревизирано изд. Кн 52
Библия. Н. З. 2013. Български език. София. 7. изд. Кн 53
Билярски, Иван Александров, 1959- (автор) Кн 22
Билярски, Цочо Василев, 1949- (съставител) Кн 525
Благоев, Благо Ангелов, 1946- (редактор) Кн 103
Благоева, Татяна, 1961- (преводач) Кн 218
Блан, Филип, 1965- (автор) Кн 36
Бланчард, Кен вж Бланчард, Кенет, 1939-
Бланчард, Кенет, 1939- (автор на предговор)  Кн 37
Блекуд, Грант, 1964- (автор) Кн 332, Кн 333, Кн 336
Блекууд, Грант вж Блекуд, Грант, 1964-
Блъд, Мишел (автор) Кн 46
Бобева, Екатерина, 1945- (преводач) Кн 405
Бобевски, Любомир Хаджиниколов, 1878-1960 (автор на текст на песен)  Н 3
Богданов, Андрей Илиев (автор) Кн 216
Богданова, Емилия Ивова, 1986- (илюстратор) Кн 515
Богоевич, Деян, 1971- (автор) Кн 414
Богоjевиђ, Деjан, 1971- вж Богоевич, Деян, 1971-
Богословска конференция Практики за духовно усъвършенстване (Пловдив ; 2012) Кн 55
Боева, Добранка Бочева, 1932- (автор) Кн 486
Божанкова, Ренета Ванкова, 1963- (автор) Кн 282
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 346
Божилов, Христо Тасев вж Тасев, Христо, 1899-1991
Божков, Васил Стефанов, 1940- (автор) Кн 163
Божовић, Гоjко, 1972- вж Божович, Гойко, 1972-
Божович, Гойко, 1972- (съставител) Кн 416
Бонафу, Паскал, 1949- (автор) Кн 559
Бонгерц, Кристиане Стела вж Краус, Соня, 1973-
Бонев, Матей Панев, 1949- (автор) Кн 563
Бонева, Симона (илюстратор) Кн 200
Бонева, Симона вж Boneva, Simona
Бонзелс, Валдемар, 1881-1952 (библиографски предшественик) Кн 376
Борисова, Боряна (преводач) Кн 290, Кн 335, Кн 338, Кн 342
Борисова, Ирена (автор) Кн 145
Борисова, Татяна, 1953- (съставител) Кн 157
Борхес, Хорхе Луис, 1899-1986 (автор) Кн 284
Босева, Юлия (илюстратор) Кн 199
Ботйов, Боян Боянов, 1990?- (преводач) Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15
Боуен, Джеймс, 1979- (автор) Кн 286, Кн 287
Бошнаков, Петьо Тодоров, 1979- (автор) Кн 87, Кн 112
Бояджиев, Дойчо Маринов, 1941- (автор) Кн 520
Бояджиев, Румен, 1953- (аранжимент) Н 2
Бояджиев, Румен, 1953- вж Bojadžiev, Rumen, 1953-
Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931- (автор) Кн 280
Братоев, Ценимир Братоев, 1959- (автор) Кн 126
Братя Грим вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
                                    Грим, Якоб, 1785-1863
Браун, Греъм Едуард, 1969- (автор) Кн 330, Кн 338
Бредбъри, Рей, 1920-2012 (автор) Кн 320
Брицов, Виталий (преводач) Кн 553
Брумби, Роб (автор) Кн 292
Бръзицов, Александър Христов, 1943-2016 (композитор) Н 2
Бръзицов, Александър Христов, 1943-2016 вж Brǎzicov, Aleksadǎr Hristov, 1943-2016
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Кн 487
Бурилкова, Ива Тодорова (съставител) Кн 139
Бучкова, Юлия Петрова, 1943- (преводач) Кн 349
Бучкова-Малеева, Юлия Петрова вж Бучкова, Юлия Петрова, 1943-
България. Висш адвокатски съвет Кн 136
България. Върховен административен съд Кн 141
България. Закони и др. п. Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142
България. Конституция (1991) Кн 141
България. Министерски съвет Кн 140, Кн 142
България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството Кн 138
Българо-турски колоквиум България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература (1 ; Пловдив ; 2011) Кн 4
Бързаков, Иван, 1942- (автор) Кн 429
Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- (автор на текст на песен)  Г 2
Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- вж Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955-
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- (редактор) Кн 552
Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- вж Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958-
Валтер, Драгутин Карл, 1842-1900? (преводач) Кн 587
Вапирев, Николай Емилов, 1977- (автор) Кн 563
Варадинова, Емилия Добринова, 1967- (автор) Кн 197
Василев, Валери Йотов вж Йотов, Валери, 1954-
Василев, Иван Величков, 1932- (преводач) Кн 74
Василев, Милен Василев, 1958-2013 (автор) Кн 197
Василева, Бистра Константинова, 1966- (автор) Кн 110
Василева, Дияна, 1968- (автор) Кн 430, Кн 488, Кн 532, Кн 533, Кн 534
Василева, Ирина Калоянова- вж Калоянова-Василева, Ирина
Василева, Пенка (автор)  Кн 431, Кн 432, (илюстратор) Кн 431, Кн 432
Василева, Станка Аврамова вж Аврамова, Станка, 1947-
Вацов, Борис Спасов, 1963- (илюстратор) Кн 274
Вачева, Албена Кирилова, 1962- (автор на предговор)  Кн 445, (съставител) Кн 445, (редактор) Кн 445
Велев, Младен Стефанов, 1958- (редактор) Кн 103
Велинова, Вася Николова, 1961- (автор) Кн 23
Велков, Борис Касиян, 1974- (автор) Кн 197
Велчев, Николай Борисов, 1940- (автор) Кн 283
Велчева, Боряна Александрова, 1932- (автор) Кн 420
Велчева, Илиана (преводач) Кн 322, Кн 324, Кн 325, Кн 326, Кн 350, Кн 352
Вечев, Венцислав Димчев, 1982- (автор) Кн 231
Видралска, Милена Стоянова, 1988- (интервюиращо лице) Кн 417
Владимирски, Леонид Викторович, 1920-2015 (илюстратор) Кн 410
Владимирский, Леонид Викторович, 1920-2015 вж Владимирски, Леонид Викторович, 1920-2015
Владовски, Александър (преводач) Кн 330, Кн 337
Влашка, Елена Момчилова, 1938- (автор на предговор)  Кн 492
Воденичаров, Емил Влайков, 1954- (автор) Кн 203, Кн 204
Волеров, Никола Георгиев (автор) Кн 433
Врачовска, Маргарита Иванова (автор) Кн 67
Вучков, Веселин Бориславов, 1968- (автор) Кн 118
Вълев, Георги, 1940- (редактор) Кн 187
Вълканова, Велислава Славеева, 1981- (преводач) Кн 18
Вълкачовски, Максим Петров (автор) Кн 179
Вълков, Иван Стоянов, 1952- (автор) Кн 190
Вълков, Петко Илиев (преводач) Кн 554
Вълчев, Даниел Василев, 1962- (автор) Кн 77
 
Г

Габалдон, Диана, 1952- (автор) Кн 321
Гавалда, Анна, 1970- (автор) Кн 387
Галев, Николай Митков, 1954- (автор) Кн 521
Галуцов, Божидар Петков (съставител) Кн 166
Галуцов, Божидар Петков вж Galucov, Božidar Petkov
Ганев, Галeн Михайлов, 1954- (автор) Кн 434
Ганева, Ваня Колева (автор) Кн 64
Ганина, Доника (автор) Кн 209
Ганчев, Александър Петров, 1979- (автор) Кн 93
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (преводач) Кн 384
Ганчева, Люба Тодорова вж Язова, Яна, 1912-1974
Ганчева, Мариана (преводач) Кн 406
Геймбъл, Ким, 1952-2016 (илюстратор) Кн 365
Геймън, Нийл, 1960- (автор) Кн 288, Кн 289
Генев, Страшимир Генев (автор) Кн 147
Генов, Николай Иванов, 1950- (автор) Кн 564, (илюстратор) Кн 564
Генова, Елена Иванова, 1953- (редактор) Кн 259
Генчева, Иванка Минчева (съставител) Кн 220
Генчева, Снежанка Иванова (автор) Кн 418
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 345
Георгиев, Велико Димитров, 1955- (автор) Кн 435
Георгиев, Велин Йосифов, 1933- (автор) Кн 419
Георгиев, Георги (илюстратор) Кн 443
Георгиев, Георги Господинов вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Калчев вж Калчев, Георги, 1958-
Георгиев, Георги Маринов вж Маринов, Георги, 1970-
Георгиев, Георги Недялков, 1985- (автор) Кн 480
Георгиев, Елизабета, 1975- (преводач) Кн 414
Георгиев, Йордан Тодоров, 1960- (автор) Кн 560
Георгиев, Никола, 1945- (автор) Кн 64
Георгиев, Розин (автор) Кн 555
Георгиев, Стефан Стефанов, 1971- (преводач) Кн 315
Георгиева, Анна Димитрова, 1971- (редактор) Кн 227
Георгиева, Анна Савова, 1976- (съставител) Кн 157
Георгиева, Галина, илюстратор (илюстратор) Кн 532, Кн 533
Георгиева, Жечка Димитрова, 1945- (преводач) Кн 353, Кн 354
Георгиева, Корнелия (илюстратор) Кн 429
Георгиева, Маргарита, 1951- (автор) Кн 273, (редактор) Кн 158
Георгиева, Мария Цветанова, 1952- (преводач) Кн 388
Георгиева, Пенка Вълкова, 1961- (автор) Кн 178
Георгиева, Сашка Тодорова, 1950- (преводач) Кн 359
Георгиева, Стелияна (илюстратор) Кн 457
Георгиева, Янита, 1974- (преводач) Кн 84
Георгиева-Николова, Радка Томова, 1957- (автор) Кн 195
Георджева, Екатерина Атанасова, 1958- (автор) Кн 190
Герганова-Христова, Мими Стоянова, 1938- (автор) Кн 563, (автор на предговор)  Кн 563
Геро вж Димитров, Георги Нанков, 1946-2010
Гецова, Елеонора вж Gecova, Eleonora
Гечева, Гана Минкова, 1977- (автор) Кн 197, (редактор) Кн 197
Геша вж Каитин, Георги Емилов, 1966-
Голиванова, Теодора Любомирова, 1978- (преводач) Кн 47
Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012 (илюстратор) Кн 385, Кн 386
Гольц, Ника Георгиевна, 1925-2012 вж Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012
Гом, Филип Кар- вж Кар-Гом, Филип, 1952-
Горанова, Пенка Вълчева, 1955- (автор) Кн 107
Горбачев, Михаил Сергеевич, 1931- вж Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931-
Горбачов, Валерий Григорович, 1944- (илюстратор) Кн 363, Кн 364
Горбачов, Валерій Григорович, 1944- вж Горбачов, Валерий Григорович, 1944-
Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931- (автор) Кн 74
Гордън, Джон, 1971- (автор) Кн 37
Горчева, Йорданка (преводач) Кн 177
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 436, Кн 489, Кн 490, (автор на предговор, съставител)  Кн 483
Господинова, Велина Христова вж Христова, Велина, 1970-
Готев, Горан Георгиев, 1934-2014 (автор) Кн 563
Градинаров, Димитър Недков, 1978- (илюстратор) Кн 200
Градинаров, Димитър Недков, 1978- вж Gradinarov, Dimitǎr Nedkov, 1978-
Граматиков, Христо Димитров, 1947-2013 (автор) Кн 522
Граматикова, Елица Николаева, 1980- (автор) Кн 236
Грегор, Нина (автор) Кн 368
Григоров, Христо Генадиев, 1944- (автор на предговор)  Кн 428
Григорова, Роза Тодорова, 1931- (преводач) Кн 297
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (автор) Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375
Грим, Якоб, 1785-1863 (автор) Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375
Грозданов, Васил Станков (автор, редактор) Кн 184
Грудова, Стоянка Енчева, 1948- (автор) Кн 437
Груев, Лазар Георгиев, 1956- (автор) Кн 119, Кн 120
Грънчаров, Йордан Йорданов, 1903-1975 (автор) Кн 569
Грънчаров, Юр. Ю. вж Грънчаров, Йордан Йорданов, 1903-1975
Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995 (автор на текст на песен)  Н 2
Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995 вж Gudev, Bogomil Gudev, 1935-1995
Гумнеров, Божидар Иванов (преводач) Кн 30
Гунева, Момяна Мартинова, 1951- (редактор) Кн 2
Гунева, Надка (преводач) Кн 355
Гусев, Чавдар Василев (автор) Кн 199, (илюстратор) Кн 199
Гюлмезова, Галя Личева (съставител) Кн 193
 
Д

Давидова, Теодора Иванова, 1947- (преводач) Кн 177
Даганова, Снежана Йорданова (съставител) Кн 193
Даката вж Николов, Йордан, 1952-
Далке, Рюдигер, 1951- (автор) Кн 38
Дамянов, Дамян Николов, 1934- (автор) Кн 163
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- (редактор) Кн 551, (преводач) Кн 551
Данчева, Нела, 1933- (автор) Кн 438
Данчева, Нела, 1933- вж Dančeva, Nela, 1933-
Даракчиева, Боряна, 1975- (преводач) Кн 46
Даскалова, Ангелина Веселинова (автор) Кн 67
Дафинова, Румяна Маринова, 1936- (автор) Кн 194
Дачев, Иво Лъчезаров, 1975- (автор) Кн 127
Дашева, Танка (преводач) Кн 390
Декер, Франц, 1935- (автор) Кн 39
Делибозова, Йоланта, 1968- (автор) Кн 224, (илюстратор) Кн 224
Делчев, Петър, 1971- (автор) Кн 491
Демерджиев, Димитър Атанасов, 1977- (илюстратор) Кн 200
Демерджиев, Димитър Атанасов, 1977- вж Demerdžiev, Dimitǎr Atanasov, 1977-
Денкова, Лидия Димитрова, 1957- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 25
Денкова, Лидия Димитрова, 1957- вж Denkova, Lidija Dimitrova, 1957-
Денчев, Климент, 1939-2009 (илюстратор) Кн 541
Дечева, Гергана Петрова, 1965- (преводач) Кн 328
Джаджева, Ана Стефанова, 1943- (автор) Кн 439, Кн 440, Кн 441
Джакова, Оля Стоянова вж Стоянова, Оля, 1977-
Джамбазов, Исмаил Исмаилов, 1928- вж Džambazov, Ismail Ismailov, 1928-
Джеймс, Питър, 1948- (автор) Кн 290
Джеров, Александър Асенов, 1929- (автор) Кн 260
Джована вж Мандова, Ваня Минчева
Дианов, Алишер (илюстратор) Кн 401
Дидро, Дени, 1713-1784 (автор) Кн 25
Дидро, Дени, 1713-1784 вж Diderot, Denis, 1713-1784
Дидро, Дьони вж Дидро, Дени, 1713-1784
Дика вж Енева, Деси
Дикова, Мирослава (илюстратор) Кн 199
Димитров, Георги Вълев вж Вълев, Георги, 1940-
Димитров, Георги Нанков, 1946-2010 (автор) Кн 255
Димитров, Димитър Георгиев, 1955- (съставител) Кн 155
Димитров, Димитър Раев вж Раев, Димитър, 1930-
Димитров, Иван, 1930- (автор) Кн 523
Димитров, Марин Димитров, 1936- (автор) Кн 163
Димитров, Митко Атанасов, 1950- (редактор) Кн 103
Димитров, Станимир Дойнов, 1977- (автор) Кн 442
Димитрова, Антоанета Димитрова, 1957- (автор на предговор, преводач)  Кн 379
Димитрова, Антоанета Димитрова, 1957- вж Dimitrova, Antoaneta Dimitrova, 1957-
Димитрова, Веселина Василева, 1976- (автор) Кн 112
Димитрова, Виолета Янева, 1962- (автор) Кн 236
Димитрова, Диана Станчева, 1959- (автор) Кн 209
Димитрова, Жечка Михайлова (автор) Кн 179
Димитрова, Здравка Иванова, 1934- (автор) Кн 492
Димитрова, Иванка Жечева, 1962- (автор) Кн 197
Димитрова, Мария Иванова, 1954- (преводач) Кн 63
Димитрова, Нели Людмилова Петрова- вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Димитрова, Савина Борисова (автор) Кн 6
Димитрова, Силвия Василева (преводач) Кн 546
Димитрова, Теодора, 1979- (автор) Кн 94, Кн 99, Кн 237
Димитрова-Дюлгерова, Иванка Жечева вж Димитрова, Иванка Жечева, 1962-
Димов, Димитър Тодоров, 1909-1966 (автор) Кн 493
Димов, Сава Христов, 1960- (редактор) Кн 2
Димова, Теодора Димитрова, 1960- (автор) Кн 494
Динева, Евелина Димитрова, 1957- (редактор) Кн 2
Динков, Иван, 1932-2005 (автор) Кн 421
Динков, Иван Иванов (илюстратор) Кн 421
Диодоров, Борис Аркадиевич, 1934- (илюстратор) Кн 408
Диодоров, Борис Аркадьевич, 1934- вж Диодоров, Борис Аркадиевич, 1934-
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971- (автор на текст на песен)  Г 1
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971- вж Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971-
Добрева, Елка Рачева, 1952- (редактор) Кн 272
Дойчев, Светлозар Благоев, 1966-2012 (автор) Кн 154
Долчинков, Радостин Симеонов, 1959- (редактор) Кн 2
Доневски, Петър Стоянов, 1938- (автор на предговор) Кн 419
Донов, Николай (илюстратор) Кн 443
Дончев, Дончо Иванов, 1934-2009 (автор) Кн 567
Дончева, Наталия (автор) Кн 443
Досев, Владимир Тодоров, 1974- (автор) Кн 276
Досев, Николай Йорданов, 1954- (редактор) Кн 251
Дочев, Дочо Тодоров, 1932- (автор) Кн 182
Дочев, Михаил, 1947- (автор) Кн 163
Драганова, Емилия Владимирова, 1952- (преводач) Кн 367
Драгнев, Драгни Георгиев, 1939- (автор) Кн 535
Драшков, Петър (преводач) Кн 382, Кн 383
Друмева, Емилия Александрова, 1947- (автор) Кн 117
Дудов, Тенчо Колев вж Колев, Тенчо, 1953-
Дукова, Боряна Димитрова, 1964- (преводач) Кн 41
Дунева, Светлана Росенова, 1982- (илюстратор) Кн 442
Душкова, Миглена вж Милева, Миглена Душкова, 1978-
Дъбева, Таня, 1957- (автор) Кн 91
Дъгард, Мартин, 1961- (автор) Кн 76
Дъфи, Стела, 1963- (автор) Кн 291
Дюлгерова, Иванка Жечева Димитрова- вж Димитрова, Иванка Жечева, 1962-
Дюрас, Маргьорит, 1914-1996 (автор) Кн 388
Дянков, Пламен Борисов, 1971- (автор) Кн 215
Дянков, Тенко Петров (съставител) Кн 220
Дянков, Тодор Константинов, 1977- (автор) Кн 87, Кн 105
 
Е

Европейски съюз Кн 111
Едвардсон, Оке, 1953- (автор) Кн 384
Ейви, Денис, 1919- (автор) Кн 292
Еко, Умберто, 1932-2016 (автор) Кн 162, (автор на адаптация)  Кн 400
Еленкова, Йорданка Владимирова, 1963- (съставител) Кн 155
Емилова, Ирена, 1973- (автор) Кн 225
Енева, Деси (автор) Кн 524
Енчева, Десислава Иванова (автор) Кн 67
 
Ж

Жекова, Станка Александрова, 1951- (автор) Кн 61
Желев, Желязко Тодоров, 1936- (автор) Кн 444
Желязков, Красимир (преводач) Кн 317
Желязкова, Мария Георгиева, 1946- (автор) Кн 211
Живков, Николай Цеков, 1947- (автор) Кн 75
Живкова, Ваня (автор) Кн 192
Живкова, Станка Ананиева Михайлова- вж Михайлова-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
Жигарев, Вячеслав Алексеевич (илюстратор) Кн 412
Жонкур, Серж, 1961- (автор) Кн 389
 
З

Загорчев, Любен Иванов, 1981- вж Zagorčev, Ljuben Ivanov, 1981-
Загорчев, Марин Иванов, 1972- (автор) Кн 274, (съставител) Кн 181, (преводач) Кн 34, Кн 43, Кн 292
Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (автор) Кн 495
Зарков, Крум Костадинов, 1982- (преводач) Кн 121
Захариев, Андрей Боянов, 1971- (автор) Кн 99
Зекаш, Джевдет (редактор) Кн 248
Зекаш, Джевдет вж Zekaj, Xhevdet
Зендкер, Ян-Филип, 1960- (автор) Кн 367
Зидарова, Йорданка Вълчева, 1938- (автор) Кн 115
Зиков, Петър Николаев Николов- вж Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979-
Златарски, Иван Василев, 1948- (преводач) Кн 351
Златев, Константин Александров, 1958- (редактор) Кн 28
Златева, Денка Йорданова, 1963- (автор) Кн 238, Кн 246
Златинова, Елена Владимирова, 1944- (автор) Кн 260
Зотова, Светлана Маркова, 1960- (редактор) Кн 251
 
И

Иванов, Димитър Христов, 1951- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 581, (съставител) Кн 581
Иванов, Живко Желев, 1957- (съставител) Кн 4
Иванов, Иван Димитров вж Димитров, Иван, 1930-
Иванов, Иван Марков, 1948- (редактор) Кн 103
Иванов, Иван Петров, 1944- (автор) Кн 195
Иванов, Иван Стоянов, 1957- (автор) Кн 190
Иванов, Никола Костадинов, 1950- (съставител, редактор) Кн 421
Иванов, Николай, 1954- (автор) Кн 582
Иванов, Пламен Николаев, 1974- (автор) Кн 197
Иванов, Пламен Радев вж Радев, Пламен, 1950-
Иванов, Росен Иванов (автор) Кн 67
Иванова, Ваня Живкова вж Живкова, Ваня
Иванова, Галя Стоянова, 1971- (автор) Кн 163
Иванова, Диана Петрова, 1950- (автор) Кн 275
Иванова, Дияна Василева вж Василева, Дияна, 1968-
Иванова, Елена вж Генова, Елена Иванова, 1953-
Иванова, Елена Миленова, 1950- (автор) Кн 272
Иванова, Зорка Димитрова, 1969- (автор) Кн 446
Иванова, Ива Николаева, 1988- (преводач) Кн 38
Иванова, Иванка (илюстратор) Кн 503
Иванова, Илияна Янчева (автор) Кн 447
Иванова, Мая Василиева, 1968- (автор на предговор)  Г 2
Иванова, Мая Василиева, 1968- вж Ivanova, Maja Vasilieva, 1968-
Иванова, Радка Илиева, 1945- (автор) Кн 28
Иванова, Росица Тодорова вж Тодорова, Росица, 1949-
Иванова, Татяна Живкова, 1971- (автор) Кн 88
Иванова, Тотка Стоянова, 1950- (редактор) Кн 7
Иванова, Цветелина Каменова, 1983- (автор) Кн 496
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Игнатова, Мимоза Тодорова вж Тодорова, Мимоза, 1952-
Игов, Ангел Михайлов, 1981- (преводач) Кн 284
Илиев, Андрея Илиев, 1957- (автор) Кн 144
Илиев, Георги Илиев, 1947- (автор) Кн 163
Илиев, Григор Николов вж Николов, Григор, 1955-
Илиев, Илийчо Петков, 1955- (автор) Кн 190
Илиев, Илия Кръстев, 1956- (автор) Кн 214
Илиев, Йосиф Илиев, 1947- (редактор) Кн 103
Илиев, Явор (илюстратор) Кн 200
Илиев, Явор вж Iliev, Javor
Илкова, Ралица Янкова, 1975- (автор) Кн 119, Кн 120
Илова, Стоянка Иванова, 1973- (автор) Кн 260
Ималова, Диана Карамфилова, 1974- (автор) Кн 231
Инджов, Иво Стефанов, 1969- (съставител) Кн 71
Инджов, Митко Чернев, 1957- (автор) Кн 563
Инджова, Ива Методиева (автор) Кн 561
Ионайтис, Ольга Ромуальдовна, 1965- вж Йонайтис, Олга Ромуалдовна, 1965-
 
Й

Йованович, Ася Тихинова- вж Тихинова-Йованович, Ася
Йово вж Йовчев, Йовчо Петков, 1954-
Йовчев, Йовчо Петков, 1954- (илюстратор) Кн 525
Йовчев, Смил Руев, 1938- (автор) Кн 563
Йоли вж Делибозова, Йоланта, 1968-
Йомтова, Вихра Мориц, 1947- (преводач) Кн 69
Йонайтис, Олга Ромуалдовна, 1965- (илюстратор) Кн 374
Йонов, Величко Адамов вж Адамов, Величко, 1950-
Йорданов, Николай Горанов, 1961- (съставител, редактор) Кн 259
Йорданова, Виолета Василева, 1935- (автор) Кн 448
Йордански, Станислав Колев, 1979- (автор) Кн 115
Йорджев, Красимир Янков, 1958- (автор) Кн 184
Йотов, Валери, 1954- (автор) Кн 553
Йотов, Йото Доков, 1936- (редактор) Кн 232
Йотова, Йонка Вълчева, 1938- (редактор) Кн 232
 
К

Кадийска, Благойка Илиева Пълева- вж Пълева-Кадийска, Благойка Илиева
Казаларска, Светла Иляева (автор) Кн 10
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- (композитор) Н 8
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- вж Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934-
Казанджиева, Велина Иванчева, 1971- (автор) Кн 102
Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934- (автор) Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 570
Каитин, Георги Емилов, 1966- (съставител) Кн 525
Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958- (автор) Кн 128
Калвокореси, Питър, 1912-2010 (автор) Кн 84
Калева, Стефка Янчева, 1961- (редактор) Кн 7
Калинова, Надежда Пламенова, 1985- (автор) Кн 110
Калоянова-Василева, Ирина (преводач) Кн 319
Калчев, Георги, 1958- (автор) Кн 452
Калчев, Румен Николаев, 1959- (автор) Кн 256
Камбурова, Веселка Иванова, 1960- (автор) Кн 214
Камбурова, Иванка Георгиева, 1953- вж Kamburova, Ivanka Georgieva, 1953-
Камилери, Андреа, 1925- (автор) Кн 393, Кн 394, Кн 395
Кант, Имануел, 1724-1804 (автор) Кн 30
Капалдо, Марио, 1945- (редактор) Кн 22
Кар-Гом, Филип, 1952- (автор) Кн 51
Кара, Станислава Иванова, 1983- (автор) Кн 497
Карабакалова, Петя Иванова, 1965- (автор) Кн 536
Караганова, Валентина Йорданова, 1964- (автор) Кн 68
Карагьозов, Лъчезар Костов, 1943- (преводач) Кн 69
Карагьозова, Цвятка Иванова, 1951- (автор) Кн 197
Каракашев, Христо Нейков, 1944- (автор) Кн 567
Каракулаков, Мирослав Иванов, 1950- (автор) Кн 182
Карапанов, Христо Петров, 1948- (автор) Кн 190
Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978- (съставител) Кн 165
Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971- (преводач) Кн 291, Кн 329, Кн 575
Карастойчева, Емилия Станимирова Ничева- вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Кариева, Ралица Бойчева, 1979- (преводач) Г 1
Кариева, Ралица Бойчева, 1979- вж Karieva, Ralica Bojčeva, 1979-
Касабов, Йордан Николов (автор) Кн 498
Касабова, Капка Николова, 1973- (автор) Кн 499
Касъл, Ричард (автор) Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325, Кн 326
Кацарова, Веселка Василева, 1971- (редактор) Кн 551
Качова, Лили Славова, 1952- (автор) Кн 453
Качова, Лиляна Славова вж Качова, Лили Славова, 1952-
Квашни, Анета (автор) Кн 149
Кейн, Джеймс М., 1892-1977 (автор) Кн 327, Кн 328
Кемпрекос, Пол, 1939- (автор) Кн 334, Кн 337
Кендеров, Петър Стоянов, 1943- (редактор) Кн 180
Кенеди-Муър, Ейлин, 1964- (автор) Кн 150
Керимов, Керим, 1956- (илюстратор) Кн 530
Кидби, Пол, 1964- (илюстратор) Кн 299, Кн 300
Киплинг, Редьярд, 1865-1936 вж Киплинг, Ръдиард, 1865-1936
Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 (автор) Кн 308, Кн 309
Кирилова, Савина Олегова, 1981- (съставител) Кн 193
Кирилова, Яна Костова (автор) Кн 454
Киров, Валентин Костадинов, 1959- (автор) Кн 229
Киров, Димитър Станков, 1947- (автор на предговор)  Кн 55, Кн 579, (съставител) Кн 579
Кирчев, Ивелин Стефанов, 1985- (автор) Кн 115
Кирчева, Елен, 1951- (преводач) Кн 545
Кирякова, Димитрина Стоянова, 1979- (автор) Кн 210
Кирякова, Мария Иванова, 1977- (илюстратор) Кн 200
Кирякова, Мария Иванова, 1977- вж Kirjakova, Marija Ivanova, 1977-
Кларк, Артър Чарлс, 1917-2008 (автор) Кн 293
Клейсън, Джордж Самюъл, 1874-1957 (автор) Кн 50
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Кн 563
Кметска, Виолета Дочева Серякова- вж Серякова-Кметска, Виолета Дочева, 1933-
Кметски, Иван Цочов, 1919- (автор) Кн 573
Ковач, Андраш, 1972- (илюстратор) Кн 200
Ковач, Андраш, 1972- вж Kovács, András, 1972-
Ковачев, Георги Веселинов, 1993- (автор) Кн 537
Ковачева, Елена (автор) Кн 31
Коев, Йордан Петров, 1948- (автор) Кн 101
Койчева, Анна, 1961- (автор) Кн 485
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Кн 421, Кн 500
Коларов, Златомир вж Коларов, Златимир Господинов, 1954-
Коларов, Красимир Николов (автор) Кн 179
Колев, Денислав (илюстратор) Кн 503
Колев, Димитър Йорданов, 1960- (илюстратор) Кн 503
Колев, Димо Николаев (автор) Кн 568
Колев, Калоян Илиев, 1975- (автор) Кн 88
Колев, Тенчо, 1953- (автор) Кн 114
Колева, Ивет Борисова, 1962- (автор) Кн 206
Колева, Пламена Георгиева (илюстратор) Кн 454
Колисниченко, Денис Николаевич, 1983- (автор) Кн 249, Кн 250, Кн 264
Комастри Монтанари, Данила, 1948- (автор) Кн 396
Комитов, Глинка Димов, 1954- (автор) Кн 147
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 348
Кондукторова, Анастасия Стефанова, 1952- (автор) Кн 276
Константинова, Елена Людмилова, 1951- (преводач) Кн 559
Корсемова, Румяна Парашкевова, 1956- (преводач) Г 1
Корсемова, Румяна Парашкевова, 1956- вж Korsemova, Rumjana Paraškevova, 1956-
Косев, Атанас Недялков, 1934- (композитор) Н 11, Н 12
Косев, Атанас Недялков, 1934- вж Kosev, Atanas Nedjalkov, 1934-
Косева, Мадлена Славова (редактор) Кн 8
Костадинова, Соня, 1962- (редактор) Кн 198
Костов, Кирил Захариев, 1950- (автор) Кн 267
Костов, Станислав Кръстев, 1978- (автор на предговор, съставител, преводач)  Кн 111
Костова, Здравка Благоева, 1938- (автор) Кн 159
Костова, Цветанка Станева, 1937- (автор) Кн 455
Костова-Лолова, Марийка Щерева (автор) Кн 563
Которова, Иванка Тодорова (автор) Кн 129
Краус, Соня, 1973- (автор) Кн 40
Крумов, Калин Красимиров, 1981- (автор) Кн 212, Кн 239, Кн 240
Крусев, Петър Илиев, 1974- (фотограф) Г 1
Крусев, Петър Илиев, 1974- вж Krusev, Petǎr Iliev, 1974-
Кръстев, Вергилий Николов, 1938- (съставител, редактор) Кн 29
Кръстев, Людмил Боянов, 1978- (автор) Кн 93
Кръстева, Невена Венциславова Дишлиева- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Кузманов, Тодор Василев, 1951- (автор) Кн 212, Кн 239, Кн 240
Кузманова, Галя Стоянова Иванова- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Кузманова, Даниела Евстатиева, 1953- (автор на текст на песен)  Н 2
Кузманова, Даниела Евстатиева, 1953- вж Kuzmanova, Daniela Evstatieva, 1953-
Куин, Кейт, 1981- (автор) Кн 329
Куманов, Милен Костадинов, 1942- (съставител) Кн 581
Кундуржиев, Петър Митев, 1933- (автор) Кн 563
Куцаров, Константин Иванов, 1968- (автор) Кн 277
Кушева, Нели Николова Раданова- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Кушнер, Ефим, 1940- (автор) Кн 31
Кънев, Петър Петров, 1947- (редактор) Кн 103
Кънева, Мариана Кънчева, 1955- (съставител) Кн 193, (редактор) Кн 193
Кънева, Невяна Славчева, 1958- (автор) Кн 145
Кънева, Тотка Любенова, 1953- (автор) Кн 232
Кънчева, Виолета, 1947- (автор) Кн 270, (автор на предговор)  Кн 379
Кънчева, Виолета, 1947- вж Kǎnčeva, Violeta, 1947-
Кънчева, Дика вж Кънчева, Димка Димитрова, 1928-
Кънчева, Димка Димитрова, 1928- (автор) Кн 562
Кънчева, Ирина Руменова, 1986- (автор) Кн 87
Къслър, Клайв, 1931- (автор) Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341
Кьортинг, Верена (илюстратор) Кн 376
Кьосев, Александър Динов, 1953- (автор) Кн 9
Кьосева, Цветана Лазарова, 1952-2017 (автор) Кн 80
Кючуков, Деян Любомиров, 1969- (преводач) Кн 104, Кн 293, Кн 320
 
Л

Лавчиева, Радка вж Шарланджиева, Рада Цонева, 1946-
Лазаров, Лъчезар Николов, 1952- (автор) Кн 563
Лазарова, Мариана Георгиева, 1952- (редактор) Кн 2
Лакова, Лиляна Петрова, 1946- (преводач) Кн 150
Лакова-Панова, Лиляна Петрова вж Лакова, Лиляна Петрова, 1946-
Лалева, Таня Димитрова (редактор) Кн 22
Ламер, Лили (илюстратор) Кн 539, Кн 540
Лауканен, Уско, 1930-2005 (автор, илюстратор) Кн 549
Лафчиева, Радка вж Шарланджиева, Рада Цонева, 1946-
Леви, Клер Соломон, 1947- (съставител, редактор) Кн 259
Левков, Красимир Стоянов, 1957- (автор) Кн 87
Левкова, Ирена Иванова, 1958- (автор) Кн 87
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (редактор) Кн 168
Лесидренска, Светлана Костова, 1960- (редактор) Кн 103
Лечева, Румяна Георгиева, 1958- (автор) Кн 265
Ли Хонгджъ, 1951- (автор) Кн 58
Либерман, Алберт, 1968- (автор) Кн 41
Ливанели, Зюлфю, 1946- (автор) Кн 546
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 259
Линден, Мартина (автор) Кн 366
Линдстрьом, Мерете, 1963- (автор) Кн 381
Липчева, Ирина Тодорова Тодорова- вж Тодорова-Липчева, Ирина Тодорова, 1976-
Лихарска, Валентина Георгиева (автор) Кн 67
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (съставител) Кн 165
Лобсанг Рампа, Т., 1910-1981 (автор) Кн 294
Лолова, Марийка Щерева Костова- вж Костова-Лолова, Марийка Щерева
Лопес Ромеро, Жозеп, 1967- (автор) Кн 402
Лоренцети, Марко, 1970- (илюстратор) Кн 400
Лоуентал, Марк С., 1957- (автор) Кн 150
Лъдлъм, Робърт, 1927-2011 (автор) Кн 342, Кн 343
Льоблан, Морис, 1864-1941 (автор) Кн 390
Любенов, Атанас, 1943- (автор) Кн 501
Любенов, Здравко Георгиев, 1973- (автор) Кн 87
Любенова, Ирена Емилова вж Емилова, Ирена, 1973-
Любенова, Снежана вж Апостолова, Снежана Любенова, 1943-
Люис, Бренда Ралф (автор) Кн 12, Кн 13
Ляпчев, Андрей Тасев, 1866-1933 (автор) Кн 584
 
М

Мавров, Христо Делчев, 1958- (автор) Кн 88
Мадгерова, Рая Христова, 1951- (автор) Кн 222
Мадолев, Васил Георгиев, 1942- (автор) Кн 42
Маесо де ла Торе, Хесус, 1949- (автор) Кн 403
Макгонигъл, Кели, 1977- (автор) Кн 43
Макдауъл, Йън, 1958- (автор) Кн 295
Маккийн, Дейв, 1963- (илюстратор) Кн 288
Маккол, Гери, 1965- (автор) Кн 14, Кн 15
Макни, Валентина Генова, 1975- (автор) Кн 112
Малаков, Неделчо Цанев, 1926-2007 (автор) Кн 563
Малеева, Юлия Петрова Бучкова- вж Бучкова, Юлия Петрова, 1943-
Малковска-Старирадева, Светлана Георгиева, 1964- (преводач) Кн 366, Кн 376
Малчева, Веселина Иванова, 1932- (автор) Кн 54
Манасиева, Елена Кирилова, 1965- (автор) Кн 68
Манджуков, Петър Георгиев, 1878-1966 (автор) Кн 563
Мандзони, Алесандро, 1785-1873 (библиографски предшественик) Кн 400
Мандова, Ваня Минчева (автор) Кн 27
Манев, Стефан Георгиев, 1941- (автор) Кн 194
Маникова, Мария Николова, 1953- (редактор) Кн 155, Кн 159, Кн 195
Манолова, Даниела Михайлова вж Михайлова, Даниела, 1971-
Манолова, Искра Христова вж Христова, Искра, 1956-
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 332, Кн 333, Кн 334
Манфреди, Тонина, 1985- (преводач) Кн 397
Марангу-Недялкова, Хрисула Атанас (съставител) Кн 161
Маринеску, Валентина (редактор) Кн 248
Маринеску, Валентина вж Marinescu, Valentina
Маринов, Бойко Тотев (преводач) Кн 312
Маринов, Борис, 1979- (преводач) Г 1
Маринов, Борис, 1979- вж Marinov, Boris, 1979-
Маринов, Георги, 1970- (автор) Кн 87, Кн 112
Маринов, Иван, 1929-2015 (автор) Кн 481
Маринов, Марин Иванов, 1964- (автор) Кн 197
Маринов, Радослав Радославов, 1962- (илюстратор) Кн 57
Маринов, Радослав Радославов, 1962- вж Marinov, Radoslav Radoslavov, 1962-
Маринов, Стоян Петков, 1961- (автор) Кн 105
Маринова, Валерия, илюстратор (илюстратор) Кн 488
Маринова, Величка Пеева, 1981- (автор) Кн 211
Маринова, Веска вж Стоянова, Веселина Маринова, 1962-
Маринова, Гергана Маринова, 1975- (автор) Кн 118
Марков, Ангел, 1946- (автор) Кн 257
Марков, Красимир Марков (редактор) Кн 251
Марков, Методи Марков, 1959- (автор) Кн 134
Марков, Стефан Кирилов (автор) Кн 245
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 301
Матев, Павел Христов, 1924-2006 (автор на текст на песен)  Н 6
Матева, Красимира Иванова, 1962- (преводач) Кн 205
Матюс, Андрю, 1957- (автор) Кн 44, (илюстратор) Кн 44
Маялуома, Маркус, 1961- (автор) Кн 550, (илюстратор) Кн 550
Медиано, Лоренсо, 1959- (автор) Кн 404
Международна научна конференция АМТЕХ'07 (Габрово ; 2007) вж Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007)
Международна научна конференция Дигитална култура, медии и образование (Благоевград ; 2012) Кн 248
Международна научна конференция Дигитална култура, медии и образование (Благоевград ; 2012) вж International Conference Digital Culture, Media and Education (Blagoevgrad ; 2012)
Международна научна конференция Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето (Варна ; 2012) Кн 108
Международна научна конференция Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование (13 ; Китен ; 2013) Кн 168
Международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес (Варна ; 2013) Кн 103
Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007) Кн 213
Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007) вж International Scientific Conference Advanced Manufacturing Technologies AMTECH'07 (Габрово ; 2007)
Международна научна конференция Съвременни методи и технологии в научните изследвания (Варна ; 2012) Кн 3
Мелвил, Херман, 1819-1891 (автор) Кн 344
Мелвил, Хърман вж Мелвил, Херман, 1819-1891
Мелнишка, Мариана Христова, 1948- (преводач) Кн 499
Меразчиев, Васил Богомилов, 1944- (редактор) Кн 231
Мигели, Николò, 1950- (автор) Кн 397
Милева, Миглена Душкова, 1978- (автор) Кн 236
Миленов, Стефан Николов, 1956- (илюстратор) Кн 406
Милер, Зденек, 1921-2011 (илюстратор) Кн 413
Милер, Карстен (редактор) Кн 177
Милчев, Любомир Илиев, 1963- (автор) Кн 261
Милчев, Любомир Илиев, 1963- вж Milčev, Ljubomir Iliev, 1963-
Милчев, Николай, 1958- (автор) Кн 456, (автор на предговор)  Кн 505
Милчева, Христина Спасова вж Милчева-Славянска, Христина Спасова, 1924-2009
Милчева-Славянска, Христина Спасова, 1924-2009 (автор) Кн 563
Минев, Светлин (автор) Кн 95, Кн 96, Кн 97
Минчев, Александър Василев, 1947- (автор) Кн 553
Минчев, Борис Симеонов, 1951- (автор) Кн 45
Минчев, Минчо Георгиев, 1938- (автор) Кн 502
Минчева, Гинка, 1936- (автор) Кн 538
Миро вж Михайлов, Мирослав Николов, 1965-
Мирчева, Христина Запрянова, 1962- (автор) Кн 457
Мирянов, Радан Василев, 1970- (автор) Кн 182
Митева, Елена, 1979- (преводач) Кн 343
Митева, Ива Николова вж Николова, Ива Николова, 1958-
Митева, Правда Илиева, 1952- (преводач) Кн 356, Кн 357
Митов, Васил Тодоров, 1931- (автор) Кн 585
Митова, Цанка Николова (автор) Кн 184
Михайлов, Ивелин Любомиров (автор, съставител) Кн 1
Михайлов, Мирослав Николов, 1965- (съставител) Кн 525
Михайлов, Михаил Дочев вж Дочев, Михаил, 1947-
Михайлова, Веска (автор) Кн 571
Михайлова, Даниела, 1971- (автор) Кн 16
Михайлова, Илияна Йорданова, 1981- (преводач) Кн 397
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- вж Mihajlova, Marija Atanasova, 1972-
Михайлова, Свидна Димитрова, 1977- (преводач) Кн 404
Михайлова, Силвия Георгиева, 1978- (автор) Кн 209
Михайлова-Живкова, Станка Ананиева, 1938- (автор) Кн 458, Кн 459
Михалева, Христина Петкова, 1974- (автор) Кн 109
Михалска, Мария Анатолиевна, 1983- (илюстратор) Кн 311
Михальская, Мария Анатольевна, 1983- вж Михалска, Мария Анатолиевна, 1983-
Михов, Михо Димитров, 1949- (автор на предговор)  Кн 229
Михова, Евгения Цветанова, 1971- (автор) Кн 228
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 361
Мичева, Мая Иванова (преводач) Кн 438
Мичева, Мая Иванова вж Mičeva, Maja Ivanova
Мишов, Григор (илюстратор) Кн 442
Младенов, Румен Димитров, 1962- (автор) Кн 197
Младенова, Олга Максимова, 1955- (автор) Кн 420
Млеченков, Манол Петков, 1950- (редактор) Кн 251
Модрева, Мариана Кирилова, 1965- (съставител) Кн 166
Модрева, Мариана Кирилова, 1965- вж Modreva, Mariana Kirilova, 1965-
Молиер, 1622-1673 (библиографски предшественик) Кн 399
Моллов, Благовест Сотиров, 1970- (автор) Кн 49
Монев, Николай (илюстратор) Кн 503
Монтанари, Данила Комастри вж Комастри Монтанари, Данила, 1948-
Монтара вж Недялков, Кирил, 1940-
Моча, Федерико (автор) Кн 398
Мурджева, Лилиана Димитрова, 1932- (автор) Кн 572
Мурджева, Мариана Атанасова, 1960- (автор, редактор) Кн 572
Муър, Ейлин Кенеди- вж Кенеди-Муър, Ейлин, 1964-
Мусева, Боряна Богданова, 1975- (автор) Кн 115
Мучинов, Венцислав Евтимов, 1980- (автор) Кн 83
Мьобиус, Джил А. (автор) Кн 369
 
Н

Навущанов, Кирил Димитров, 1961- (илюстратор) Кн 434
Найденова, Десислава Тачева (автор на предговор)  Г 2
Найденова, Десислава Тачева вж Najdenova, Desislava Tačeva
Найденова, Иринка Георгиева, 1949- (автор) Кн 460
Накар, Алесандро Мария, 1981- (илюстратор) Кн 399
Нарганг, Фрауке, 1951- (автор на адаптация)  Кн 376
Натов, Николай Симеонов, 1955- (автор) Кн 115
Научна конференция Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност (Шумен ; 2013) Кн 251
Научна конференция Изкуствата, пазарът, публиките (София ; 2012) Кн 259
Научна конференция с международно участие Електромобили (2 ; Русе ; 2012) Кн 217
Научна конференция с международно участие Електромобили (2 ; Русе ; 2012) вж International Scientific Conference Electric Vehicles (2 ; Ruse ; 2012)
Научна конференция с международно участие Знанието - традиции, иновации, перспективи (Бургас ; 2013) Кн 2
Недева, Светла Колева, 1961- вж Nedeva, Svetla Koleva, 1961-
Недялков, Кирил, 1940- (автор) Кн 526
Недялкова, Теодора Петрова (преводач) Кн 57
Недялкова, Теодора Петрова вж Nedjalkova, Teodora Petrova
Недялкова, Хрисула Атанас Марангу- вж Марангу-Недялкова, Хрисула Атанас
Нейкова, Мария Стефанова, 1952- (редактор) Кн 172
Неков, Момчил Стефанов, 1986- (автор) Кн 86
Ненкова, Татяна Борисова вж Борисова, Татяна, 1953-
Ненов, Нелко Петров (редактор) Кн 251
Ненов, Тодор, 1941- (редактор) Кн 103
Ненова, Боя (преводач) Кн 438
Ненова, Боя вж Nenova, Boja
Несторов, Кольо Цанев, 1951- (автор) Кн 252
Нецова-Цекова, Зоя Петкова (съставител) Кн 220
Нешков, Марин Найденов, 1950- (автор) Кн 102
Нийл, Матю, 1960- (автор) Кн 296
Николаев, Росен Николаев, 1963- (автор) Кн 182
Николов, Григор, 1955- (автор) Кн 576
Николов, Иван Маринов вж Маринов, Иван, 1929-2015
Николов, Иван Николов, 1975- вж Nikolov, Ivan Nikolov, 1975-
Николов, Йордан, 1952- (илюстратор) Кн 464
Николов, Мариан Николаев, 1947- (автор) Кн 195
Николов, Николай, 1988- (автор) Кн 503
Николов, Николай Кънчев, 1963- (автор) Кн 279
Николов, Николай Милчев вж Милчев, Николай, 1958-
Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979- (автор) Кн 578
Николова, Гергана Василева, 1976- (автор) Кн 235
Николова, Евгения Петрова (автор) Кн 178
Николова, Ива Николова, 1958- (преводач) Кн 407
Николова, Ивелина Николова, 1979- (съставител) Кн 55
Николова, Катя (автор) Кн 159
Николова, Мима Иванова, 1943- (автор) Кн 202
Николова, Надка Николова, 1955- (автор) Кн 279
Николова, Недка Живкова, 1948- (автор) Кн 6
Николова, Радка Александрова вж Александрова, Рада, 1943-
Николова, Радка Томова Георгиева- вж Георгиева-Николова, Радка Томова, 1957-
Николова, Росица Николова, 1976- (преводач) Кн 399, Кн 400
Николова, Румяна Христова (автор) Кн 564, (илюстратор) Кн 564
Николова-Ралева, Гергана Василева вж Николова, Гергана Василева, 1976-
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Новак, Ласло (илюстратор) Кн 200
Новак, Ласло вж Novák, László
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962- (автор) Кн 113
Ноорт, Саския, 1967- (автор) Кн 380
Нуша вж Стойчева, Гергана Димитрова, 1979-
 
О

Оджакова, Мариела Константинова, 1951- (съставител) Кн 166
Оджакова, Мариела Константинова, 1951- вж Odžakova, Mariela Konstantinova, 1951-
Онишченко, Елеонора Василиевна (интервюиращо лице) Кн 148
Онищенко, Элеонора Васильевна вж Онишченко, Елеонора Василиевна 
О'Райли, Бил, 1949- (автор) Кн 76
Орешкова, Ана вж Орешкова, Анна, 1979-
Орешкова, Анна, 1979- (преводач) Кн 305
Орошаков, Гаврил Ламбов, 1853-1908 (автор) Кн 139
Оствалд, Аня (преводач) Г 1
Оствалд, Аня вж Ostwald, Anja
 
П

Павлов, Пламен Маринов, 1969- (автор) Кн 244
Павлова, Милена Николова, 1982- (автор) Кн 197
Павлова, Пенка, 1929-2012 (автор) Кн 504
Павлова, Петкана Тотева, 1955- (автор) Кн 563
Палангурски, Милко Стоянов, 1961- (автор) Кн 586
Палигоров, Иван Петров, 1959- (редактор) Кн 103
Палий, Милена Александрова (редактор) Кн 168
Панайотов, Методи Борисов, 1948- (автор) Кн 241
Панайотов, Пламен Асенов, 1959- (автор) Кн 207
Панайотова, Милвана, 1978- (автор) Кн 68
Пандов, Васил Христов, 1977- (автор) Кн 115
Панков, Румен Георгиев, 1955- вж Pankov, Rumen Georgiev, 1955-
Панова, Лиляна Петрова Лакова- вж Лакова, Лиляна Петрова, 1946-
Пантелеева, Доротея Ганчева, 1936- (автор) Кн 208
Пантелеева, Искра Маринова, 1971- (автор) Кн 242
Панчев, Владимир Симеонов, 1948- (композитор) Н 15, Н 16
Панчев, Владимир Симеонов, 1948- вж Pančev, Vladimir Simeonov, 1948-
Папазов, Благомир Кирилов, 1953- (автор) Кн 262
Папазов, Боян Бранимиров, 1943- (автор) Кн 482
Парушев, Тодор, 1951- (автор) Кн 577
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 51
Патак, Миланка Миланова вж Патак-Сачева, Миланка Миланова
Патак-Сачева, Миланка Миланова (автор) Кн 574
Пацов, Йото Христов, 1949- (автор) Кн 505
Пацов, Христо Йотов (илюстратор) Кн 505
Пашалийска, Румяна Мирчева (автор на предговор, съставител) Кн 263
Пашов, Влад, 1902-1974 (автор) Кн 32
Пашова, Събка Димитрова, 1971- (автор) Кн 246
Пеев, Атанас Друмев, 1936- (автор) Кн 258, Кн 565
Пеевски, Любомир Стаменов, 1943- (автор на текст на песен)  Н 2
Пеевски, Любомир Стаменов, 1943- вж Peevski, Ljubomir Stamenov, 1943-
Пейн, Холи (автор) Кн 345
Пейчева, Добринка Станчева, 1950- (автор) Кн 65
Пелова, Венета Ангелова, 1948- (автор) Кн 194
Пенева, Ваня Илиева, 1957- (преводач) Кн 254, Кн 370, Кн 371
Пенева, Любослава Димитрова, 1959- (автор) Кн 67
Пенчев, Николай Тодоров, 1968- (автор) Кн 506
Пери, Томас, 1947- (автор) Кн 331
Петева, Анета Георгиева, 1978- (преводач) Кн 249, Кн 250
Петишка, Едуард, 1924-1987 (автор) Кн 413
Петканов, Георги Петров, 1947-2015 (редактор) Кн 135
Петков, Йордан Русанов, 1981- (автор) Кн 182
Петков, Любен, 1939-2016 (автор) Кн 527
Петков, Николай Венелинов, 1973- (илюстратор) Кн 200
Петков, Николай Венелинов, 1973- вж Petkov, Nikolaj Venelinov, 1973-
Петков, Пламен Йорданов, 1971- (автор) Кн 125
Петков, Тихомир (илюстратор) Кн 503
Петков, Тодор Цветков (преводач) Кн 344
Петкова, Гергана Руменова, 1975- (съставител, редактор) Кн 281
Петкова, Петя Кръстева, 1979- (преводач) Кн 304
Петкова, Цветалина Аврамова, 1974- (автор) Кн 130
Петров, Атанас Любенов вж Любенов, Атанас, 1943-
Петров, Веселин Димитров, 1976- (автор) Кн 131
Петров, Галин Петров, 1938- (съставител) Кн 193
Петров, Георги Добрев, 1952- (редактор) Кн 168, (преводач) Кн 148
Петров, Георгий вж Петров, Георги Добрев, 1952-
Петров, Димитър Игнатов, 1952- (автор) Кн 189
Петров, Любен Иванов, 1942- (автор) Кн 163
Петров, Петър Веселинов, 1985- (редактор) Кн 168
Петров, Петър Владимиров, 1968- (автор) Кн 132
Петрова, Бояна, 1976- (илюстратор) Кн 442
Петрова, Неда Милкова (автор) Кн 156
Петрова, Нели Людмилова, 1956- (автор) Кн 67, Кн 68, Кн 133, (редактор) Кн 67
Петрова, Русанка Георгиева, 1946- (редактор) Кн 228
Петрова, Теодора Димитрова вж Димитрова, Теодора, 1979-
Петрова, Теодора Тодорова, 1974- (автор) Кн 200
Петрова, Теодора Тодорова, 1974- вж Petrova, Teodora Todorova, 1974-
Петрова-Антонова, Десислава Георгиева, 1977- вж Petrova-Antonova, Desislava Georgieva, 1977-
Петрова-Димитрова, Нели Людмилова вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Петьофи, Шандор, 1823-1849 (автор на текст на песен)  Н 7
Пехливанов, Лъчезар Златев, 1956- (автор) Кн 197
Пехливанова, Маргарита Иванова (автор) Кн 151
Пилхер, Розамунде вж Пилчър, Розамънд, 1924-
Пилчър, Розамънд, 1924- (автор) Кн 297, Кн 298
Пиърсън, Ридли, 1953- (автор) Кн 346
Плашилска, Маргарита Георгиева Христова- вж Георгиева, Маргарита, 1951-
Плетньов, Валентин Георгиев, 1962-2017 (автор) Кн 553
Пловдивски университет Паисий Хилендарски Кн 198
Попгеоргиев, Георги Сашев, 1978- (илюстратор) Кн 199
Попкочев, Траян Александров, 1955- (редактор) Кн 248
Попкочев, Траян Александров, 1955- вж Popkočev, Trajan Aleksandrov, 1955-
Попов, Бисер Христов, 1963- вж Popov, Biser Hristov, 1963-
Попов, Ненчо Тодоров, 1938- (автор) Кн 528
Попов, Христо Димитров, 1971- (редактор) Кн 551
Попова, Албена Кръстева, 1971- (илюстратор) Кн 466
Потър, Беатрикс вж Потър, Биатрикс, 1866-1943
Потър, Биатрикс, 1866-1943 (автор, илюстратор) Кн 310
Пранге, Петер, 1955- (автор) Кн 370, Кн 371
Пратчет, Тери, 1948-2015 (автор) Кн 299, Кн 300
Пратчет, Терънс Дейвид Джон вж Пратчет, Тери, 1948-2015
Пренс, Адолф, 1845-1919 (автор) Кн 121
Природоматематическа гимназия Екзарх Антим I (Видин) Кн 580
Проданов, Стоян Станимиров, 1969- (автор) Кн 99
Проктър, Боб, 1935- (автор) Кн 46
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 36, Кн 50, Кн 313, Кн 314, Кн 327, Кн 402
Пучков, Лев Николаевич, 1965- (автор) Кн 407
Пфайфер, Анна, 1972- (автор) Кн 18
Пълева-Кадийска, Благойка Илиева (автор) Кн 191
Първанова, Диана Павлова (съставител) Кн 193
Първанова, Румяна Стефанова Сарайдарова- вж Сарайдарова, Румяна Стефанова, 1950-
Пърси, Бенджамин, 1979- (автор) Кн 347
Пършев, Николай Иванов вж Иванов, Николай, 1954-
Пътев, Пламен Георгиев, 1968- (автор) Кн 99
Пътова, Николета Василева, 1969- (автор) Кн 87
 
Р

Рааб, Дагмар (редактор) Кн 177
Рабаджиев, Костадин Костадинов, 1956- (редактор) Кн 551
Рагьов, Димитър Николов, 1976- (съставител) Кн 201
Раданова, Нели Николова вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949- (преводач) Кн 398
Радев, Пламен, 1950- (автор) Кн 56, Кн 152, Кн 160
Раденков, Иван, 1976- (автор) Кн 539, Кн 540
Радея вж Иванова, Радка Илиева, 1945-
Радилов, Димитър Стефанов, 1947- (автор) Кн 60
Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Кн 461
Радков, Емил Вергилов (автор) Кн 194
Радков, Радко Василев, 1940-2009 (автор на предговор) Кн 460
Раев, Димитър, 1930- (автор) Кн 233
Райнов, Пламен Райнов, 1977- (автор) Кн 186
Райнова, Снежина Николова (автор) Кн 88
Райновски, Горан Асенов, 1983- (преводач) Кн 366, Кн 368
Райнхарт, Кармен, 1955- (автор) Кн 104
Райчева, Анка Борисова, 1940- (автор) Кн 159
Райчева-Траянова, Румяна Василева, 1976- (преводач) Кн 84
Райчинов, Мартин Николаев, 1977- (преводач) Кн 84
Ракаджийска, Светла Генова, 1946- (автор) Кн 105
Ралева, Ана (илюстратор) Кн 503
Ралева, Гергана Василева Николова- вж Николова, Гергана Василева, 1976-
Ралчевски, Мартин Атанасов, 1974- (автор) Кн 507
Рангелов, Ангел Марков вж Марков, Ангел, 1946-
Рангелова, Вера (автор) Кн 67
Рангелова, Емилия Миленкова, 1940- (съставител) Кн 148, (редактор) Кн 148Кн 168
Рангелова, Эмилия вж Рангелова, Емилия Миленкова, 1940-
Ранкин, Иън, 1960- (автор) Кн 301
Расиев, Турхан, 1942- (автор) Кн 278
Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794 (автор) Кн 377
Репринцев, Павел М. (илюстратор) Кн 308, Кн 309
Рид, Майн вж Рид, Томас Майн, 1818-1883
Рид, Томас Майн, 1818-1883 (автор) Кн 362
Ридли, Мат, 1958- (автор) Кн 69
Ридпат, Майкъл, 1961- (автор) Кн 302
Рийвс, Майкъл, 1950- (автор) Кн 289
Риндова, Бистра Филипова, 1947- (автор) Кн 146
Рогоф, Кенет, 1953- (автор) Кн 104
Рока, Карлос, 1965- (автор) Кн 554
Романова, Нина Каменова, 1979- (автор) Кн 462
Ромеро, Жозеп Лопес вж Лопес Ромеро, Жозеп, 1967-
Рот, Карол, 1973- (автор) Кн 363, Кн 364
Руе, Жил, 1958- (автор на предговор)  Кн 25
Руе, Жил, 1958- вж Rouet, Gilles, 1958-
Румпалов, Пламен Йонов, 1971- (автор) Кн 183
Русев, Иван Динев, 1963- (автор) Кн 87, Кн 577
Русева, Стела Иванова (автор) Кн 185
Русинов, Валерий Любенов, 1952- (преводач) Кн 339, Кн 341
Русков, Ангел Димитров, 1948- (автор) Кн 563
Рюдигер, Маргит, 1955- (автор) Кн 254
Рюдт, Кристина Шмидт- вж Шмидт-Рюдт, Кристина
 
С

Савова, Ивелина Костова, 1953- (редактор) Кн 279
Савова, Роси, 1958- (автор) Кн 463
Савова, Росица Ангелова вж Савова, Роси, 1958-
Савова-Ташева, Жанета Николова вж Ташева, Жанета Николова
Самсон, Ренате фон (автор) Кн 254
Самсоненко, Сергей (илюстратор) Кн 548
Сандърс, Ани (автор) Кн 303
Сандърс, Мег вж Сандърс, Ани
Сарайдарова, Румяна Стефанова, 1950- (преводач) Кн 392
Сарайдарова-Първанова, Румяна Стефанова вж Сарайдарова, Румяна Стефанова, 1950-
Сарджева, Росица Димитрова, 1951- (автор) Кн 247
Саркисян, Карина Агоп, 1972- (автор) Кн 70
Сартена, Юлиане (автор) Кн 366, Кн 368
Сачева, Миланка Миланова Патак- вж Патак-Сачева, Миланка Миланова
Свраков, Красимир Кирилов, 1950- (илюстратор) Кн 200
Свраков, Красимир Кирилов, 1950- вж Svrakov, Krasimir Kirilov, 1950-
Севак, Баруйр, 1924-1971 (автор) Кн 543
Сейменлийски, Камен Димитров, 1964- (редактор) Кн 2
Сендова, Евгения Йовкова, 1944- (редактор) Кн 180
Серякова-Кметска, Виолета Дочева, 1933- (автор) Кн 573
Симеонов, Стефан Маринов, 1968- (автор) Кн 99
Симеонова, Росица Цветанова, 1955- (автор) Кн 163
Сирашки, Георги Христов, 1944- (автор) Кн 219Кн 243
Сирашки, Христо Георгиев, 1972- (автор) Кн 225
Сиромахов, Иво Божанов, 1971- (автор) Кн 508
Скот, Джъстин, 1944- (автор) Кн 335, Кн 339, Кн 340, Кн 341
Скот, Майкъл, 1959- (автор) Кн 312
Славкова, Даниела Василева, 1980- (автор) Кн 185
Славова, Татяна Димова (редактор) Кн 22
Славчев, Добромир, 1973- (автор) Кн 464
Славянска, Христина Спасова Милчева- вж Милчева-Славянска, Христина Спасова, 1924-2009
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (съставител) Кн 428
Слепков, Анатолий Григориевич, 1937- (илюстратор) Кн 411
Слепков, Анатолий Григорьевич, 1937- вж Слепков, Анатолий Григориевич, 1937-
Слоун, Мая (автор) Кн 348
Сманцер, Анатоли Петрович, 1933- (интервюирано лице) Кн 148
Сманцер, Анатолий Петрович, 1933- вж Сманцер, Анатоли Петрович, 1933-
Смит, Али, 1962- (автор) Кн 304
Смолницки вж Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934-
Софийски университет Св. Климент Охридски Кн 164, Кн 165
Софийски университет Св. Климент Охридски вж Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski
Софийски университет Св. Климент Охридски. Биологически факултет Кн 166
Софийски университет Св. Климент Охридски. Център за източни езици и култури Кн 281
Софийски университет Св. Климент Охридски. Юридически факултет. Катедра Международно право и международни отношения Кн 115
Софоклиева, Виржиния Захариева, 1953- (преводач) Кн 294
Спарк, Мюриъл, 1918-2006 (автор) Кн 305
Спасов, Георги, 1891-1953 (композитор) Н 3
Спасов, Светослав Димитров, 1976- (автор) Кн 200, (илюстратор) Кн 200
Спасов, Светослав Димитров, 1976- вж Spasov, Svetoslav Dimitrov, 1976-
Ставрева, Пенка Василева вж Василева, Пенка
Ставрева, Христина (автор) Кн 6
Сталева, Лилия Стоянова, 1916-2006 (преводач) Кн 391
Стамова, Иванка Милкова (редактор) Кн 2
Станев, Вълкан Кирилов, 1941- (автор) Кн 244
Станев, Станимир Стоянов, 1948- (автор) Кн 253
Станева, Марина Славова, 1980- (преводач) Кн 303
Станимирова, Надежда Стефанова, 1985- (преводач) Кн 381
Станкова, Соня Тодорова, 1960- (илюстратор) Кн 208
Старева, Лилия Петрова, 1954- (автор) Кн 176
Старибратов, Ивайло Пеев, 1961- (автор) Кн 154
Старирадева, Светлана Георгиева Малковска- вж Малковска-Старирадева, Светлана Георгиева, 1964-
Статков, Никола Димитров, 1932- (автор) Кн 509, Кн 510
Стерев, Димитър А., 1861-1920 (автор) Кн 563
Стефанов, Галин Петров, 1979- (автор) Кн 87
Стефанова, Величка (преводач) Кн 39, Кн 40
Стефанова, Виолета Кънчева вж Кънчева, Виолета, 1947-
Стефанова, Марияна Иванова, 1953- (автор) Кн 279
Стоева, Анна Георгиева, 1978- (преводач) Кн 44
Стоева, Ели (илюстратор) Кн 503
Стоилов, Васил, 1904-1990 (автор) Кн 263
Стойков, Стоян Огнянов, 1977- (автор) Кн 116
Стойкова, Надя Иванова, 1971- (автор) Кн 68
Стойкова, Пепа Монова, 1963- (автор) Кн 98
Стойкова, Теменуга Василева, 1955- (автор) Кн 211
Стойнов, Александър Иванов, 1949- (автор) Кн 122, Кн 123, Кн 124
Стойчев, Стойчо Николов, 1935- (автор) Кн 511
Стойчева, Гергана Димитрова, 1979- (преводач) Кн 288, Кн 289
Столесен, Гюнар, 1947- (автор) Кн 382, Кн 383
Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Мениджмънт и маркетинг. Катедра Международни икономически отношения (Свищов) Кн 167
Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Стопанска отчетност (Свищов) Кн 100
Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Финанси (Свищов) Кн 100
Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969 (композитор) Н 13, Н 14
Стоянов, Владимир Филипов вж Филипов, Владимир, 1925-2004
Стоянов, Георги Петров (съставител) Кн 201
Стоянов, Матей Асенов, 1940- (автор на текст на песен)  Н 2
Стоянов, Матей Асенов, 1940- вж Stojanov, Matej Asenov, 1940-
Стоянов, Михал Люцканов, 1978- (автор) Кн 87
Стоянов, Пламен Стефанов, 1982- (автор) Кн 197
Стоянов, Светлозар Панайотов, 1970- (автор) Кн 226
Стоянов, Стоян Андреев, 1959- (редактор) Кн 103
Стоянов, Стоян Цонев вж Цонев, Стоян, 1934-
Стоянов, Тодор Стоянов, 1961- (автор) Кн 182
Стоянова, Антония, 1964- (автор) Кн 465
Стоянова, Веселина Маринова, 1962- (преводач) Кн 308, Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 363, Кн 364, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 377, Кн 378, Кн 385, Кн 386, Кн 401, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 542, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550
Стоянова, Малина Николова Новкиришка- вж Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962-
Стоянова, Милвана Панайотова вж Панайотова, Милвана, 1978-
Стоянова, Милка Йорданова, 1949- (автор) Кн 466
Стоянова, Оля, 1977- (автор) Кн 467
Стрешкова, Недка Танчева (автор) Кн 563
Ступиджа, Маурицио (автор) Кн 47
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор, илюстратор) Кн 468
Събев, Момчил Иванов, 1990- (илюстратор) Кн 90
Съвет на Европа Кн 141
Сърбинова, Дафина Димитрова, 1980- (автор) Кн 115
 
Т

Такова, Тамара Йорданова, 1943- (преводач) Кн 403
Танек, Каролине (автор) Кн 368
Таралова, Веселина Бойчева (редактор) Кн 161
Тасев, Симеон Владимиров, 1943- (автор) Кн 134, (редактор) Кн 135
Тасев, Христо, 1899-1991 (автор) Кн 135
Ташева, Жанета Николова (редактор) Кн 251
Ташева, Жанета Николова Савова- вж Ташева, Жанета Николова
Текелиев, Александър Недялков, 1942- (композитор) Н 4, Н 5, Н 6, Н 7
Тенев, Тенко Кънчев, 1951- (автор) Кн 469
Тенева, Иванка Иванова, 1971- (автор) Кн 197
Тенекеджиев, Васил Георгиев, 1981- (автор) Кн 553
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 306, Кн 318
Терзиев, Ангел Костадинов, 1980- (автор) Кн 214
Терзиев, Николай, орнитолог (илюстратор) Кн 200
Терзиев, Николай, орнитолог вж Terziev, Nikolaj, орнитолог
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Кн 512
Тилков, Димитър Стоев, 1933-1981 (автор) Кн 280
Тименова, Мая Николова, 1953- вж Timenova, Maja Nikolova, 1953-
Тихинова-Йованович, Ася (преводач) Кн 415, Кн 416
Тихова, Анета Маринова, 1974- (автор) Кн 272
Тодоров, Емил Георгиев, 1981- (илюстратор) Кн 200
Тодоров, Емил Георгиев, 1981- вж Todorov, Emil Georgiev, 1981-
Тодоров, Людмил Тодоров, 1955- (автор) Кн 513
Тодоров, Матей Людмилов, 1979- (преводач) Кн 302
Тодоров, Тодор Парушев вж Парушев, Тодор, 1951-
Тодорова, Виктория (преводач) Кн 553
Тодорова, Лиляна Иванова, 1943- (редактор) Кн 248
Тодорова, Лиляна Иванова, 1943- вж Todorova, Liljana Ivanova, 1943-
Тодорова, Мимоза, 1952- (автор) Кн 223
Тодорова, Пенка вж Павлова, Пенка, 1929-2012
Тодорова, Росица, 1949- (преводач) Кн 296
Тодорова, Румяна Балинова, 1954- (преводач) Кн 279
Тодорова-Липчева, Ирина Тодорова, 1976- (автор) Кн 48
Томарсон, Гуалдо вж Чолаков, Любомир Атанасов, 1956-
Томов, Емануил Христов, 1986- (преводач) Кн 307, Кн 316, Кн 321, Кн 323, Кн 331, Кн 336, Кн 340
Томов, Стефан Еленков, 1971- (автор) Кн 90
Томова, Веселина Христова, 1955- (преводач) Кн 552
Томова, Веселина Христова, 1955- вж Tomova, Veselina Hristova, 1955-
Тонева, Живка, 1957- (автор на предговор)  Кн 228
Топоркова, Радка Станчева, 1954- (автор) Кн 563
Торе, Хесус Маесо де ла вж Маесо де ла Торе, Хесус, 1949-
Тормбинска-Хадух, Марлена (автор) Кн 149
Тотева, Жана Василева, 1957- (преводач) Кн 298, Кн 347
Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956- (редактор) Кн 22
Тошев, Георги, 1969- (автор) Кн 266
Тошков, Ангел Захариев, 1961- (редактор) Кн 2
Траянова, Росица Траянова, 1993- (автор) Кн 470
Траянова, Румяна Василева Райчева- вж Райчева-Траянова, Румяна Василева, 1976-
Трендафилов, Филип Людмилов (автор) Кн 72, Кн 73
Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952- (преводач) Кн 413
Трифонова, Красимира Георгиева вж Trifonova, Krasimira Georgieva
Трифонова, Соня Костадинова вж Костадинова, Соня, 1962-
Троянов, Марин, 1941- (автор) Кн 529
Трусони, Даниел, 1973- (автор) Кн 349
Тун, Мария, 1922-2012 (библиографски предшественик) Кн 218
Тун, Матиас К. (автор) Кн 218
Турманова, Севдалина Христова, 1965- (автор) Кн 210
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (автор) Кн 311
Узунова, Юлия Добрева, 1941- (автор) Кн 110
 
Ф

Файндър, Джоузеф, 1958- (автор) Кн 350, Кн 351, Кн 352
Федотов, Александър Викторов, 1956- (автор) Кн 59
Филипов, Владимир, 1925-2004 (преводач) Кн 362
Филипова, Галина (редактор) Г 2
Филипова, Галина вж Filipova, Galina
Филипова, Таня Дъбева вж Дъбева, Таня, 1957-
Филиповска, Ганка, 1956- (автор) Кн 514
Финберг, Ана, 1956- (автор) Кн 365
Финберг, Барбара (автор) Кн 365
Фокс, Виктория, 1983- (автор) Кн 306
Фрийдман, Колет, 1969- (автор) Кн 312
Фъркова, Милка (илюстратор) Кн 16
 
Х

Хаджигеоргиев, Георги Спасов вж Спасов, Георги, 1891-1953
Хадух, Марлена Тормбинска- вж Тормбинска-Хадух, Марлена
Харалампиев, Харалампи Божков, 1933- (автор) Кн 471, (автор на текст на песен)  Н 7
Хауф, Вилхелм, 1802-1827 (автор) Кн 378
Хейдън, Сандра (автор) Кн 366, Кн 368
Хлебаров, П. (автор) Кн 563
Хорват, Мартон (илюстратор) Кн 200
Хорват, Мартон вж Horvath, Marton
Хоробец, Александра (автор) Кн 87
Хоровиц, Антъни, 1956- (автор) Кн 307
Христов, Ангел Костадинов, 1935- (автор) Кн 563
Христов, Андрей Михайлов, 1930- (автор) Кн 530
Христов, Димитър Костадинов, 1932- (автор) Кн 169, Кн 170, Кн 171, (съставител) Кн 193
Христов, Никица Стоянов, 1988- (автор) Кн 472
Христов, Пламен Рангелов (автор) Кн 221
Христов, Розин Георгиев вж Георгиев, Розин
Христов, Христо Пеев, 1963- (редактор) Кн 251
Христова, Велина, 1970- (илюстратор) Кн 452
Христова, Елена Алекова вж Алекова, Елена, 1963-
Христова, Искра, 1956- (автор) Кн 473
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 51
Христова, Мими Стоянова Герганова- вж Герганова-Христова, Мими Стоянова, 1938-
Христова, Рая Цветанова, 1988- (илюстратор) Кн 463
Христова, Светлана Христофорова, 1958- (редактор) Кн 248
Христова, Светлана Христофорова, 1958- вж Hristova, Svetlana Hristoforova, 1958-
Христова, Христина Николова, 1968- (редактор) Кн 7
Христова-Плашилска, Маргарита Георгиева вж Георгиева, Маргарита, 1951-
Христозова, Галя Михайлова, 1959- (редактор) Кн 2
Хун, Артур Ернст фон, 1851-1913 (автор) Кн 587
Хъблър, Ерик, 1967- (автор) Кн 36
 
Ц

Цалова, Весела Лалова вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Кн 162, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396
Цанев, Георги Цанков вж Цанков, Георги, 1950-
Цанев, Стефан Неделчев, 1936- (автор) Кн 422, Кн 423, Кн 541
Цанков, Георги, 1950- (съставител) Кн 428
Цанков, Цанко Василев, 1936- (автор) Кн 196
Цанова, Цонка Маринова, 1951- (автор) Кн 195
Цветанова, Евгения вж Михова, Евгения Цветанова, 1971-
Цветков, Георги Цветанов, 1974- (съставител) Кн 193
Цветкова, Милена Иванова, 1970- (автор) Кн 172
Цеков, Стефан Цветанов, 1960- (автор) Кн 209
Цекова, Зоя Петкова Нецова- вж Нецова-Цекова, Зоя Петкова
Цекова-Ценова, Татяна Благоева вж Благоева, Татяна, 1961-
Ценова, Жана Ангелова, 1963- (преводач) Кн 369
Ценова, Татяна Благоева Цекова- вж Благоева, Татяна, 1961-
Ценова, Теодора Валентинова, 1978- (автор) Кн 115
Цигова, Бойка Елитова, 1952- (съставител, редактор) Кн 281
Цокева, Лиляна (автор) Кн 21, (илюстратор) Кн 21
Цолов, Димитър Петров, 1977- (автор) Кн 515
Цолова, Стоянка Делчева вж Цолова, Таня, 1951-
Цолова, Таня, 1951- (преводач) Кн 264
Цонев, Иван Кръстев, 1949- (редактор) Кн 253
Цонев, Киряк Цонев, 1938-2016 (автор) Кн 81
Цонев, Росен Тодоров, 1973- (автор, илюстратор) Кн 199
Цонев, Стоян, 1934- (автор) Кн 516, Кн 531
Цонев, Цоню Григоров (автор) Кн 216
Цонева, Мирослава Кириякова (автор) Кн 81
Цонева, Соня Петрова, 1958- (илюстратор) Кн 199
Цонка, Петер, 1974- (илюстратор) Кн 200
Цонка, Петер, 1974- вж Csonka, Péter, 1974-
 
Ч

Чавиано, Дайна, 1957- (автор) Кн 405
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 295, Кн 365
Чакърова, Дориета Здравкова, 1954- (автор) Кн 158
Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952- (редактор) Кн 544
Чандлър, Реймънд, 1888-1959 (автор) Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359
Чернаев, Пенчо Маринов, 1927- (автор на предговор) Кн 419
Чернев, Силви Василев, 1952- (редактор) Кн 2
Чешмеджиев, Светослав Димитров, 1968- (автор) Кн 197
Чингова, Райка Асенова, 1966- (автор) Кн 191
Чиприянова, Галина Симеонова, 1979- (автор) Кн 234
Чобанов, Петко Станков, 1956- (редактор) Кн 2
Чолаков, Любомир Атанасов, 1956- (автор) Кн 517, (преводач) Кн 26
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Кн 518
Чуков, Пенчо Денчев, 1973- (фотограф) Г 1
Чуков, Пенчо Денчев, 1973- вж Čukov, Penčo Denčev, 1973-
Чуфадар, Неврие Ахмедова, 1968- (автор) Кн 544
 
Ш

Шайтинац, Углеша, 1971- (автор) Кн 415
Шалдупова, Беатриса Стефанова, 1974- (автор) Кн 260
Шарланджиева, Рада Цонева, 1946- (преводач) Кн 353
Шарланова, Валентина Динева (автор, илюстратор) Кн 57
Шарланова, Валентина Динева вж Šarlanova, Valentina Dineva
Шаров, Петър Георгиев (автор) Кн 195
Шиваров, Александър Асенов, 1974- (автор) Кн 112
Шивачева, Веска Иванова, 1955- (редактор) Кн 168
Шиния, Хироми, 1935- (автор) Кн 205
Шиф, Стейси, 1961- (автор) Кн 575
Шишманова, Мария Атанасова, 1974- (автор) Кн 474
Шишманова, Пенка Димитрова, 1968- (автор) Кн 89
Шмидт-Рюдт, Кристина (автор) Кн 218
Шопова, Татяна Кузманова (съставител, редактор)  Кн 248
Шопова, Татяна Кузманова вж Šopova, Tatjana Kuzmanova
Шпилман, Лори Нелсън, 1961- (автор) Кн 360
Штерева, Дора вж Щерева, Дора Симеонова, 1959-
Шумакова, Весела Генова, 1954- (преводач) Кн 387, Кн 389
 
Щ

Щерева, Дора Симеонова, 1959- (редактор) Кн 168, (преводач) Кн 148  
Э

Эко, Умберто, 1932-2016 вж Еко, Умберто, 1932-2016
 
Ю

Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013) Кн 100
Юбилейна научна конференция България - Япония - светът (София ; 2010) Кн 281
Юго, Виктор, 1802-1885 (автор) Кн 391
Юдов, Димитър Димов, 1943- (редактор) Кн 2
 
Я

Язова, Яна, 1912-1974 (автор) Кн 519
Якимова, Ивона Георгиева, 1951- (автор) Кн 88
Ялом, Ървин Д., 1931- (автор) Кн 361
Ялъмов, Тодор, 1944- (автор) Кн 31
Янакиев, Александър Милков, 1955-2015 (съставител) Кн 259, Кн 584, (редактор) Кн 259
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 286, Кн 287, Кн 360
Янева, Анжелина Георгиева, 1957- (автор) Кн 268
Янков, Васил Николов, 1944- (автор) Кн 235, (редактор) Кн 2
Янков, Желяз Димов (преводач) Кн 358
Янков, Петър Нинков, 1953- (съставител) Кн 201
Янков, Петър Янков, 1940- (автор) Кн 566
Янкова, Ганка Иванова, 1954- (автор) Кн 273
Янкова, Жана Атанасова, 1957- (редактор) Кн 168
 
A

Abadžieva, Magdalena Stefanova, 1978- вж Абаджиева, Магдалена Стефанова, 1978-
Abušev, Petko Ivanov вж Абушев, Петко Иванов
Adamov, Veličko, 1950- вж Адамов, Величко, 1950-
Ahmadulina, Bella Ahatovna, 1937-2010 вж Ахмадулина, Бела Ахатовна, 1937-2010
Akman, Beyazit, 1981- вж Акман, Беязът, 1981-
Aksakov, Sergej Timofeevič, 1791-1859 вж Аксаков, Сергей Тимофеевич, 1791-1859
Alagöz, Sabri вж Alag´oz, Sabri Ibrahim, 1937-
Alag´oz, Sabri Ibrahim, 1937- (редактор) Кн 82
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Stanislav Conev, 1962- вж Александров, Станислав Цонев, 1962-
Aleksandrov, Valerij Atanasov, 1962- вж Александров, Валерий Атанасов, 1962-
Aleksandrova, Krasimira Stojčeva, 1960- вж Александрова, Красимира Стойчева, 1960-
Aleksandrova, Rada, 1943- вж Александрова, Рада, 1943-
Aleksandrova, Sirma Svilenova (автор, илюстратор) Кн 552
Aleksandrova, Sirma Svilenova вж Александрова, Сирма Свиленова
Aleksiev, Rosen Kostadinov, 1952- вж Алексиев, Росен Костадинов, 1952-
Alexandrova, Sirma Svilenova вж Aleksandrova, Sirma Svilenova
el Allali, Mohamed (редактор) Кн 248
el Allali, Mohamed вж ел Аллали, Мохамед
Allen, James, 1864-1912 вж Алън, Джеймс, 1864-1912
Altun, Oğuz (илюстратор) Кн 200
Altun, Oğuz вж Алтън, Огюз
Amorísima, Maya вж Andonova, Maja Genadieva, 1963-
Ananieva, Jordanka Angelova вж Ананиева, Йорданка Ангелова
Anastasova, Lina Georgieva, 1954- вж Анастасова, Лина Георгиева, 1954-
Ančeva, Katja Draganova, 1965- вж Анчева, Катя Драганова, 1965-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonova, Maja Genadieva, 1963- (автор, илюстратор, преводач)  Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andonova, Maya Genadieva вж Andonova, Maja Genadieva, 1963-
Andreenko, Emilija Atanasova, 1963- вж Андреенко, Емилия Атанасова, 1963-
Andreev, Andrej Ivanov, 1955- вж Андреев, Андрей Иванов, 1955-
Andreev, Anton Stojčev, 1971- вж Андреев, Антон Стойчев, 1971-
Andreev, Ivan Jordanov, 1975- вж Андреев, Иван Йорданов, 1975-
Andreev, Zahari Nikolaev, 1936- вж Андреев, Захари Николаев, 1936-
Andreeva, Jasmina вж Андреева, Ясмина
Andrews, Andy, 1959- вж Андрюс, Анди, 1959-
Androva-Andonova, Radostina вж Андрова-Андонова, Радостина
Angelov, Milčo Stojanov, 1947- вж Ангелов, Милчо Стоянов, 1947-
Angelova, Daniela Stefanova, 1980- вж Ангелова, Даниела Стефанова, 1980-
Angelova, Gergana Georgieva, 1980- (автор) Кн 269
Angelova, Krasimira Ivanova вж Ангелова, Красимира Иванова
Antonov, Anton Kamenov, 1961- вж Антонов, Антон Каменов, 1961-
Antonov, Lǎčezar Božidarov, 1976- (редактор) Кн 248
Antonov, Lǎčezar Božidarov, 1976- вж Антонов, Лъчезар Божидаров, 1976-
Antonova, Desislava Georgieva Petrova- вж Petrova-Antonova, Desislava Georgieva, 1977-
Antonova, Maria вж Antonova, Marija
Antonova, Marija (преводач) Кн 261
Antonova, Marija вж Антонова, Мария
Apostolova, Snežana Ljubenova, 1943- вж Апостолова, Снежана Любенова, 1943-
Arnaudova, Elena Georgieva, 1954- вж Арнаудова, Елена Георгиева, 1954-
Asenov, Bončo Stanoev, 1946- вж Асенов, Бончо Станоев, 1946-
Atanasov, Atanas Blažev, 1973- вж Атанасов, Атанас Блажев, 1973-
Atanasov, Atanas Nedelčev вж Атанасов, Атанас Неделчев
Atanasov, Atanas Nikolov, 1952- (композитор) Н 9
Atanasov, Atanas Nikolov, 1952- вж Атанасов, Атанас Николов, 1952-
Atanasov, Atanas Todorov, 1959- вж Атанасов, Атанас Тодоров, 1959-
Atanasov, Bojko Ivanov, 1940- вж Атанасов, Бойко Иванов, 1940-
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1953- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1953-
Atanasova, Daniela Teneva, 1980- вж Атанасова, Даниела Тенева, 1980-
Atanasova, Jovka Atanasova, 1947- вж Атанасова, Йовка Атанасова, 1947-
Atanasova, Nikolinka Aleksandrova, 1976- вж Атанасова, Николинка Александрова, 1976-
Atanasova, Petromila Tomova вж Атанасова, Петромила Томова
Atanasova, Reneta Ljubenova вж Атанасова, Ренета Любенова
Atanasova, Tanja Kostadinova, 1953- вж Атанасова, Таня Костадинова, 1953-
Atanassov, Atanas вж Atanasov, Atanas Nikolov, 1952-
Averkovič, Ekaterina Nedelčeva, 1940- вж Аверкович, Екатерина Нeделчева, 1940-
Avey, Denis, 1919- вж Ейви, Денис, 1919-
Avramova, Sofija, преводач вж Аврамова, София, преводач
Avramova, Stanka, 1947- вж Аврамова, Станка, 1947-
Avramova, Valentina Nikolova, 1944- вж Аврамова, Валентина Николова, 1944-
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
Azmanov, Dobri Minčev, 1915-1992 вж Азманов, Добри Минчев, 1915-1992
 
B

Bačkov, Krasimir Ivanov, 1958- вж Бачков, Красимир Иванов, 1958-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Baeva, Vera Stefanova, 1930-2017 вж Баева, Вера Стефанова, 1930-2017
Bagrjana, Elisaveta, 1893-1991 вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Bakalova, Veselina Stojanova, 1959- вж Бакалова, Веселина Стоянова, 1959-
Balina вж Dančeva, Nela, 1933-
Bálint, Ágnes, 1922-2008 вж Балинт, Агнеш, 1922-2008
Baltov, Milen Ivanov, 1969- вж Балтов, Милен Иванов, 1969-
Bankov, Banko Petkov, 1936- вж Банков, Банко Петков, 1936-
Baptist, Peter, 1948- вж Баптист, Петер, 1948-
Baricco, Alessandro, 1958- вж Барико, Алесандро, 1958-
Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- (автор на предговор)  Г 2
Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- вж Бърлиева, Славия Георгиева, 1955-
Barron, T. A., 1952- вж Барън, Т. А., 1952-
Bartl, Ulla вж Бартъл, Ула
Bǎrzakov, Ivan, 1942- вж Бързаков, Иван, 1942-
Basmadžijan, Armand Stepan, 1948-2016 вж Басмаджиян, Арманд Степан, 1948-2016
Basmadžijan, Mari Mardig вж Басмаджиян, Мари Мардиг
Bassani, Giorgio, 1916-2000 вж Басани, Джорджо, 1916-2000
Batuman, Elif, 1977- вж Батуман, Елиф, 1977-
Bauman, Zygmunt, 1925-2017 вж Бауман, Зигмунт, 1925-2017
Bebenov, Nikolaj, 1982- вж Бебенов, Николай, 1982-
Bekjarov, Konstantin вж Бекяров, Константин
Belčev, Mihail Ivanov, 1946- (автор на текст на песен)  Н 2
Belčev, Mihail Ivanov, 1946- вж Белчев, Михаил Иванов, 1946-
Belkinova, Detelina Stojanova, 1963- вж Белкинова, Детелина Стоянова, 1963-
Belle, Logan, 1971- вж Бел, Логан, 1971-
Bellow, Saul, 1915-2005 вж Белоу, Сол, 1915-2005
Benatov, Valentin вж Бенатов, Валентин
Berbenkova, Anna Gavrailova вж Бербенкова, Анна Гавраилова
Beregin´, Aleksandr Evgen´evič вж Берегин, Александър Евгениевич
Bereginja, Natal´ja Mihajlovna вж Берегиня, Наталия Михайловна
Berova, Sijka Ilieva вж Берова, Сийка Илиева
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Biljarski, Ivan Aleksandrov, 1959- вж Билярски, Иван Александров, 1959-
Blackwood, Grant, 1964- вж Блекуд, Грант, 1964-
Blagoev, Blago Angelov, 1946- вж Благоев, Благо Ангелов, 1946-
Blagoeva, Tatjana, 1961- вж Благоева, Татяна, 1961-
Blanc, Philip, 1965- вж Блан, Филип, 1965-
Blanchard, Kenneth, 1939- вж Бланчард, Кенет, 1939-
Blood, Michele вж Блъд, Мишел
Bobeva, Ekaterina, 1945- вж Бобева, Екатерина, 1945-
Bobevski, Ljubomir Hadžinikolov, 1878-1960 вж Бобевски, Любомир Хаджиниколов, 1878-1960
Boeva, Dobranka Bočeva, 1932- вж Боева, Добранка Бочева, 1932-
Bogdanov, Andrej Iliev вж Богданов, Андрей Илиев
Bogdanova, Emilija Ivova, 1986- вж Богданова, Емилия Ивова, 1986-
Bogojević, Dejan, 1971- вж Богоевич, Деян, 1971-
Bojadžiev, Dojčo Marinov, 1941- вж Бояджиев, Дойчо Маринов, 1941-
Bojadžiev, Rumen, 1953- (автор на аранжимент) Н 2
Bojadžiev, Rumen, 1953- вж Бояджиев, Румен, 1953-
Bojadžiev, Todor Apostolov, 1931- вж Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931-
Bonafoux, Pascal, 1949- вж Бонафу, Паскал, 1949-
Bonev, Matej Panev, 1949- вж Бонев, Матей Панев, 1949-
Boneva, Simona (илюстратор) Кн 200
Boneva, Simona вж Бонева, Симона
Bonsels, Waldemar, 1881-1952 вж Бонзелс, Валдемар, 1881-1952
Borges, Jorge Luis, 1899-1986 вж Борхес, Хорхе Луис, 1899-1986
Borisova, Borjana вж Борисова, Боряна
Borisova, Irena вж Борисова, Ирена
Borisova, Tatjana, 1953- вж Борисова, Татяна, 1953-
Boseva, Julija вж Босева, Юлия
Bošnakov, Pet´o Todorov, 1979- вж Бошнаков, Петьо Тодоров, 1979-
Botjov, Bojan Bojanov, 1990?- вж Ботйов, Боян Боянов, 1990?-
Bowen, James, 1979- вж Боуен, Джеймс, 1979-
Božankova, Reneta Vankova, 1963- вж Божанкова, Ренета Ванкова, 1963-
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Božkov, Vasil Stefanov, 1940- вж Божков, Васил Стефанов, 1940-
Božović, Gojko, 1972- вж Божович, Гойко, 1972-
Bradbury, Ray, 1920-2012 вж Бредбъри, Рей, 1920-2012
Bratoev, Cenimir Bratoev, 1959- вж Братоев, Ценимир Братоев, 1959-
Brǎzicov, Aleksadǎr Hristov, 1943-2016 (композитор) Н 2
Brǎzicov, Aleksadǎr Hristov, 1943-2016 вж Бръзицов, Александър Христов, 1943-2016
Brazitsov, Alexandar вж Brǎzicov, Aleksadǎr Hristov, 1943-2016
Brenner, Jamie вж Bellow, Saul, 1915-2005
Bricov, Vitalij вж Брицов, Виталий
Broomby, Rob вж Брумби, Роб
Brown, Graham Edward, 1969- вж Браун, Греъм Едуард, 1969-
Bučkova, Julija Petrova, 1943- вж Бучкова, Юлия Петрова, 1943-
Bukovski, Hristo Dimitrov, 1947- вж Буковски, Христо Димитров, 1947-
Burilkova, Iva Todorova вж Бурилкова, Ива Тодорова
 
C

Cain, James M., 1892-1977 вж Кейн, Джеймс М., 1892-1977
Calova, Vesela Lulova, 1966- вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Calvocoressi, Peter, 1912-2010 вж Калвокореси, Питър, 1912-2010
Cambazov, Ismail вж Džambazov, Ismail Ismailov, 1928-
Camilleri, Andrea, 1925- вж Камилери, Андреа, 1925-
Canev, Stefan Nedelčev, 1936- вж Цанев, Стефан Неделчев, 1936-
Cankov, Canko Vasilev, 1936- вж Цанков, Цанко Василев, 1936-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Canova, Conka Marinova, 1951- вж Цанова, Цонка Маринова, 1951-
Capaldo, Mario, 1945- вж Капалдо, Марио, 1945-
Carr-Gomm, Philip, 1952- вж Кар-Гом, Филип, 1952-
Castle, Richard вж Касъл, Ричард
Cekov, Stefan Cvetanov, 1960- вж Цеков, Стефан Цветанов, 1960-
Cenova, Teodora Valentinova, 1978- вж Ценова, Теодора Валентинова, 1978-
Cenova, Žana Angelova, 1963- вж Ценова, Жана Ангелова, 1963-
Chandler, Raymond, 1888-1959 вж Чандлър, Реймънд, 1888-1959
Chaviano, Daina, 1957- вж Чавиано, Дайна, 1957-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Chukov, Pencho вж Čukov, Penčo Denčev, 1973-
Cigova, Bojka Elitova, 1952- вж Цигова, Бойка Елитова, 1952-
Clarke, Arthur Charles, 1917-2008 вж Кларк, Артър Чарлс, 1917-2008
Clason, George Samuel, 1874-1957 вж Клейсън, Джордж Самюъл, 1874-1957
Cokeva, Liljana вж Цокева, Лиляна
Colov, Dimitǎr Petrov, 1977- вж Цолов, Димитър Петров, 1977-
Colova, Tanja, 1951- вж Цолова, Таня, 1951-
Comastri Montanari, Danila, 1948- вж Комастри Монтанари, Данила, 1948-
Conev, Conju Grigorov вж Цонев, Цоню Григоров
Conev, Ivan Krǎstev, 1949- вж Цонев, Иван Кръстев, 1949-
Conev, Kirjak Conev, 1938-2016 вж Цонев, Киряк Цонев, 1938-2016
Conev, Rosen Todorov, 1973- вж Цонев, Росен Тодоров, 1973-
Conev, Stojan, 1934- вж Цонев, Стоян, 1934-
Coneva, Miroslava Kirijakova вж Цонева, Мирослава Кириякова
Coneva, Sonja Petrova, 1958- вж Цонева, Соня Петрова, 1958-
Csonka, Péter, 1974- (илюстратор) Кн 200
Csonka, Péter, 1974- вж Цонка, Петер, 1974-
Cussler, Clive, 1931- вж Къслър, Клайв, 1931-
Cvetkov, Georgi Cvetanov, 1974- вж Цветков, Георги Цветанов, 1974-
Cvetkova, Milena Ivanova, 1970- вж Цветкова, Милена Иванова, 1970-
 
Č

Čakǎrova, Dorieta Zdravkova, 1954- вж Чакърова, Дориета Здравкова, 1954-
Čalǎkova, Tatjana Ivanovna, 1952- вж Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952-
Černaev, Penčo Marinov, 1927- вж Чернаев, Пенчо Маринов, 1927-
Černev, Silvi Vasilev, 1952- вж Чернев, Силви Василев, 1952-
Češmedžiev, Svetoslav Dimitrov, 1968- вж Чешмеджиев, Светослав Димитров, 1968-
Čingova, Rajka Asenova, 1966- вж Чингова, Райка Асенова, 1966-
Čiprijanova, Galina Simeonova, 1979- вж Чиприянова, Галина Симеонова, 1979-
Čobanov, Petko Stankov, 1956- вж Чобанов, Петко Станков, 1956-
Čolakov, Ljubomir Atanasov, 1956- вж Чолаков, Любомир Атанасов, 1956-
Čoleva, Silvija Nikolova, 1959- вж Чолева, Силвия Николова, 1959-
Čufadar, Nevrie Ahmedova, 1968- вж Чуфадар, Неврие Ахмедова, 1968-
Čukov, Penčo Denčev, 1973- (фотограф) Г 1
Čukov, Penčo Denčev, 1973- вж Чуков, Пенчо Денчев, 1973-
 
D

Dǎbeva, Tanja, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957-
Dačev, Ivo Lǎčezarov, 1975- вж Дачев, Иво Лъчезаров, 1975-
Dafinova, Rumjana Marinova, 1936- вж Дафинова, Румяна Маринова, 1936-
Daganova, Snežana Jordanova вж Даганова, Снежана Йорданова
Dahlke, Rüdiger, 1951- вж Далке, Рюдигер, 1951-
Damjanov, Damjan Nikolov, 1934- вж Дамянов, Дамян Николов, 1934-
Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- вж Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977-
Dančeva, Nela, 1933- (автор) Кн 438
Dančeva, Nela, 1933- вж Данчева, Нела, 1933-
Dantcheva, Nela вж Dančeva, Nela, 1933-
Darakčieva, Borjana, 1975- вж Даракчиева, Боряна, 1975-
Daševa, Tanka вж Дашева, Танка
Daskalova, Angelina Veselinova вж Даскалова, Ангелина Веселинова
Davidova, Teodora Ivanova, 1947- вж Давидова, Теодора Иванова, 1947-
Decker, Franz, 1935- вж Декер, Франц, 1935-
Dečeva, Gergana Petrova, 1965- вж Дечева, Гергана Петрова, 1965-
Delčev, Petǎr, 1971- вж Делчев, Петър, 1971-
Delibozova, Jolanta, 1968- вж Делибозова, Йоланта, 1968-
Demerdžiev, Dimitǎr Atanasov, 1977- (илюстратор) Кн 200
Demerdžiev, Dimitǎr Atanasov, 1977- вж Демерджиев, Димитър Атанасов, 1977-
Denčev, Kliment, 1939-2009 вж Денчев, Климент, 1939-2009
Denkova, Lidia вж Denkova, Lidija Dimitrova, 1957-
Denkova, Lidija Dimitrova, 1957- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 25
Denkova, Lidija Dimitrova, 1957- вж Денкова, Лидия Димитрова, 1957-
Dianov, Alisher вж Дианов, Алишер
Dichlieva-Krysteva, Nevena вж Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971-
Diderot, Denis, 1713-1784 (автор) Кн 25
Diderot, Denis, 1713-1784 вж Дидро, Дени, 1713-1784
Dikova, Miroslava вж Дикова, Мирослава
Dimitrov, Dimitǎr Georgiev, 1955- вж Димитров, Димитър Георгиев, 1955-
Dimitrov, Georgi Nankov, 1946-2010 вж Димитров, Георги Нанков, 1946-2010
Dimitrov, Ivan, 1930- вж Димитров, Иван, 1930-
Dimitrov, Marin Dimitrov, 1936- вж Димитров, Марин Димитров, 1936-
Dimitrov, Mitko Atanasov, 1950- вж Димитров, Митко Атанасов, 1950-
Dimitrov, Stanimir Dojnov, 1977- вж Димитров, Станимир Дойнов, 1977-
Dimitrova, Antoaneta Dimitrova, 1957- (автор на предговор, преводач)  Кн 379
Dimitrova, Antoaneta Dimitrova, 1957- вж Димитрова, Антоанета Димитрова, 1957-
Dimitrova, Diana Stančeva, 1959- вж Димитрова, Диана Станчева, 1959-
Dimitrova, Ivanka Žečeva, 1962- вж Димитрова, Иванка Жечева, 1962-
Dimitrova, Marija Ivanova, 1954- вж Димитрова, Мария Иванова, 1954-
Dimitrova, Savina Borisova вж Димитрова, Савина Борисова
Dimitrova, Silvija Vasileva вж Димитрова, Силвия Василева
Dimitrova, Teodora, 1979- вж Димитрова, Теодора, 1979-
Dimitrova, Veselina Vasileva, 1976- вж Димитрова, Веселина Василева, 1976-
Dimitrova, Violeta Janeva, 1962- вж Димитрова, Виолета Янева, 1962-
Dimitrova, Zdravka Ivanova, 1934- вж Димитрова, Здравка Иванова, 1934-
Dimitrova, Žečka Mihajlova вж Димитрова, Жечка Михайлова
Dimov, Dimitǎr Todorov, 1909-1966 вж Димов, Димитър Тодоров, 1909-1966
Dimov, Sava Hristov, 1960- вж Димов, Сава Христов, 1960-
Dimova, Teodora Dimitrova, 1960- вж Димова, Теодора Димитрова, 1960-
Dineva, Evelina Dimitrova, 1957- вж Динева, Евелина Димитрова, 1957-
Dinkov, Ivan, 1932-2005 вж Динков, Иван, 1932-2005
Dinkov, Ivan Ivanov вж Динков, Иван Иванов
Diodorov, Boris Arkad´evič, 1934- вж Диодоров, Борис Аркадиевич, 1934-
Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971- (автор на текст на песен)  Г 1
Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Djankov, Plamen Borisov, 1971- вж Дянков, Пламен Борисов, 1971-
Djankov, Tenko Petrov вж Дянков, Тенко Петров
Djankov, Todor Konstantinov, 1977- вж Дянков, Тодор Константинов, 1977-
Dobreva, Elka Račeva, 1952- вж Добрева, Елка Рачева, 1952-
Dočev, Dočo Todorov, 1932- вж Дочев, Дочо Тодоров, 1932-
Dočev, Mihail, 1947- вж Дочев, Михаил, 1947-
Dojčev, Svetlozar Blagoev, 1966-2012 вж Дойчев, Светлозар Благоев, 1966-2012
Dolčinkov, Radostin Simeonov, 1959- вж Долчинков, Радостин Симеонов, 1959-
Dončev, Dončo Ivanov, 1934-2009 вж Дончев, Дончо Иванов, 1934-2009
Dončeva, Natalija вж Дончева, Наталия
Donevski, Petǎr Stojanov, 1938- вж Доневски, Петър Стоянов, 1938-
Donov, Nikolaj вж Донов, Николай
Dosev, Nikolaj Jordanov, 1954- вж Досев, Николай Йорданов, 1954-
Dosev, Vladimir Todorov, 1974- вж Досев, Владимир Тодоров, 1974-
Draganova, Emilija Vladimirova, 1952- вж Драганова, Емилия Владимирова, 1952-
Dragnev, Dragni Georgiev, 1939- вж Драгнев, Драгни Георгиев, 1939-
Draškov, Petǎr вж Драшков, Петър
Drumeva, Emilija Aleksandrova, 1947- вж Друмева, Емилия Александрова, 1947-
Duffy, Stella, 1963- вж Дъфи, Стела, 1963-
Dugard, Martin, 1961- вж Дъгард, Мартин, 1961-
Dukova, Borjana Dimitrova, 1964- вж Дукова, Боряна Димитрова, 1964-
Duneva, Svetlana Rosenova, 1982- вж Дунева, Светлана Росенова, 1982-
Duras, Marguerite, 1914-1996 вж Дюрас, Маргьорит, 1914-1996
Džadževa, Ana Stefanova, 1943- вж Джаджева, Ана Стефанова, 1943-
Džambazov, Ismail Ismailov, 1928- (автор) Кн 82
Džerov, Aleksandǎr Asenov, 1929- вж Джеров, Александър Асенов, 1929-
 
E

Eco, Umberto, 1932-2016 вж Еко, Умберто, 1932-2016
Edwardson, Åke, 1953- вж Едвардсон, Оке, 1953-
Elenkova, Jordanka Vladimirova, 1963- вж Еленкова, Йорданка Владимирова, 1963-
Emilova, Irena, 1973- вж Емилова, Ирена, 1973-
Enčeva, Desislava Ivanova вж Енчева, Десислава Иванова
Eneva, Desi вж Енева, Деси
 
F

Fǎrkova, Milka вж Фъркова, Милка
Fedotov, Aleksandǎr Viktorov, 1956- вж Федотов, Александър Викторов, 1956-
Fienberg, Anna, 1956- вж Финберг, Ана, 1956-
Fienberg, Barbara вж Финберг, Барбара
Filipov, Vladimir, 1925-2004 вж Филипов, Владимир, 1925-2004
Filipova, Galina (редактор) Г 2
Filipova, Galina вж Филипова, Галина
Filipovska, Ganka, 1956- вж Филиповска, Ганка, 1956-
Finder, Joseph, 1958- вж Файндър, Джоузеф, 1958-
Fox, Victoria, 1983- вж Фокс, Виктория, 1983-
Freedman, Colette, 1969- вж Фрийдман, Колет, 1969-
 
G

Gabaldon, Diana, 1952- вж Габалдон, Диана, 1952-
Gaiman, Neil, 1960- вж Геймън, Нийл, 1960-
Galev, Nikolaji Mitkov, 1954- вж Галев, Николай Митков, 1954-
Galoutsov, Bozhidar вж Galucov, Božidar Petkov
Galucov, Božidar Petkov (съставител) Кн 174
Galucov, Božidar Petkov вж Галуцов, Божидар Петков
Gamble, Kim, 1952-2016 вж Геймбъл, Ким, 1952-2016
Gančev, Aleksandǎr Petrov, 1979- вж Ганчев, Александър Петров, 1979-
Gančeva, Mariana вж Ганчева, Мариана
Gančeva, Vera Laleva, 1943- вж Ганчева, Вера Лалева, 1943-
Ganev, Galen Mihajlov, 1954- вж Ганев, Галeн Михайлов, 1954-
Ganeva, Vanja Koleva вж Ганева, Ваня Колева
Ganina, Donika вж Ганина, Доника
Gavalda, Anna, 1970- вж Гавалда, Анна, 1970-
Gecova, Eleonora (редактор) Кн 173
Gečeva, Gana Minkova, 1977- вж Гечева, Гана Минкова, 1977-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genčeva, Ivanka Minčeva вж Генчева, Иванка Минчева
Genčeva, Snežanka Ivanova вж Генчева, Снежанка Иванова
Genev, Strašimir Genev вж Генев, Страшимир Генев
Genov, Nikolaj Ivanov, 1950- вж Генов, Николай Иванов, 1950-
Genova, Elena Ivanova, 1953- вж Генова, Елена Иванова, 1953-
Geordževa, Ekaterina Atanasova, 1958- вж Георджева, Екатерина Атанасова, 1958-
Georgiev, Elizabeta, 1975- вж Георгиев, Елизабета, 1975-
Georgiev, Georgi вж Георгиев, Георги
Georgiev, Georgi Nedjalkov, 1985- вж Георгиев, Георги Недялков, 1985-
Georgiev, Jordan Todorov, 1960- вж Георгиев, Йордан Тодоров, 1960-
Georgiev, Nikola, 1945- вж Георгиев, Никола, 1945-
Georgiev, Rozin вж Георгиев, Розин
Georgiev, Stefan Stefanov, 1971- вж Георгиев, Стефан Стефанов, 1971-
Georgiev, Veliko Dimitrov, 1955- вж Георгиев, Велико Димитров, 1955-
Georgiev, Velin Josifov, 1933- вж Георгиев, Велин Йосифов, 1933-
Georgieva, Anna Dimitrova, 1971- вж Георгиева, Анна Димитрова, 1971-
Georgieva, Anna Savova, 1976- вж Георгиева, Анна Савова, 1976-
Georgieva, Galina, илюстратор вж Георгиева, Галина, илюстратор
Georgieva, Janita, 1974- вж Георгиева, Янита, 1974-
Georgieva, Kornelija вж Георгиева, Корнелия
Georgieva, Margarita, 1951- вж Георгиева, Маргарита, 1951-
Georgieva, Marija Cvetanova, 1952- вж Георгиева, Мария Цветанова, 1952-
Georgieva, Penka Vǎlkova, 1961- вж Георгиева, Пенка Вълкова, 1961-
Georgieva, Saška Todorova, 1950- вж Георгиева, Сашка Тодорова, 1950-
Georgieva, Stelijana вж Георгиева, Стелияна
Georgieva, Žečka Dimitrova, 1945- вж Георгиева, Жечка Димитрова, 1945-
Georgieva-Nikolova, Radka Tomova, 1957- вж Георгиева-Николова, Радка Томова, 1957-
Gerganova-Hristova, Mimi Stojanova, 1938- вж Герганова-Христова, Мими Стоянова, 1938-
Getsova, Eleonora вж Gecova, Eleonora
Gjulmezova, Galja Ličeva вж Гюлмезова, Галя Личева
Golivanova, Teodora Ljubomirova, 1978- вж Голиванова, Теодора Любомирова, 1978-
Gol´c, Nika Georgievna, 1925-2012 вж Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012
Goranova, Penka Vǎlčeva, 1955- вж Горанова, Пенка Вълчева, 1955-
Gorbačеv, Mihail Sergeevič, 1931- вж Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931-
Gorbačov, Valerij Grigorovič, 1944- вж Горбачов, Валерий Григорович, 1944-
Gorčeva, Jordanka вж Горчева, Йорданка
Gordon, Jon, 1971- вж Гордън, Джон, 1971-
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Gotev, Goran Georgiev, 1934-2014 вж Готев, Горан Георгиев, 1934-2014
Gradinarov, Dimitǎr Nedkov, 1978- (илюстратор) Кн 200
Gradinarov, Dimitǎr Nedkov, 1978- вж Градинаров, Димитър Недков, 1978-
Gramatikov, Hristo Dimitrov, 1947-2013 вж Граматиков, Христо Димитров, 1947-2013
Gramatikova, Elica Nikolaeva, 1980- вж Граматикова, Елица Николаева, 1980-
Grǎnčarov, Jordan Jordanov, 1903-1975 вж Грънчаров, Йордан Йорданов, 1903-1975
Gregor, Nina вж Грегор, Нина
Grigorov, Hristo Genadiev, 1944- вж Григоров, Христо Генадиев, 1944-
Grigorova, Roza Todorova, 1931- вж Григорова, Роза Тодорова, 1931-
Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863
Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Grozdanov, Vasil Stankov вж Грозданов, Васил Станков
Grudova, Stojanka Enčeva, 1948- вж Грудова, Стоянка Енчева, 1948-
Gruev, Lazar Georgiev, 1956- вж Груев, Лазар Георгиев, 1956-
Gudev, Bogomil Gudev, 1935-1995 (автор на текст на песен)  Н 2
Gudev, Bogomil Gudev, 1935-1995 вж Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995
Gumnerov, Božidar Ivanov вж Гумнеров, Божидар Иванов
Guneva, Momjana Martinova, 1951- вж Гунева, Момяна Мартинова, 1951-
Guneva, Nadka вж Гунева, Надка
Gusev, Čavdar Vasilev вж Гусев, Чавдар Василев
 
H

Haralampiev, Haralampi Božkov, 1933- вж Харалампиев, Харалампи Божков, 1933-
Hauff, Wilhelm, 1802-1827 вж Хауф, Вилхелм, 1802-1827
Heyden, Sandra вж Хейдън, Сандра
Hlebarov, P. вж Хлебаров, П.
Horobet, Alexandra Lavinia вж Хоробец, Александра
Horowitz, Anthony, 1956- вж Хоровиц, Антъни, 1956-
Horvath, Marton (илюстратор) Кн 200
Horvath, Marton вж Хорват, Мартон
Hoskin, Cyril Henry вж Lobsang Rampa, Tuesday, 1910-1981
Hristov, Andrej Mihajlov, 1930- вж Христов, Андрей Михайлов, 1930-
Hristov, Angel Kostadinov, 1935- вж Христов, Ангел Костадинов, 1935-
Hristov, Dimitǎr Kostadinov, 1932- вж Христов, Димитър Костадинов, 1932-
Hristov, Hristo Peev, 1963- вж Христов, Христо Пеев, 1963-
Hristov, Nikica Stojanov, 1988- вж Христов, Никица Стоянов, 1988-
Hristov, Plamen Rangelov вж Христов, Пламен Рангелов
Hristova, Hristina Nikolova, 1968- вж Христова, Христина Николова, 1968-
Hristova, Iskra, 1956- вж Христова, Искра, 1956-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Raja Cvetanova, 1988- вж Христова, Рая Цветанова, 1988-
Hristova, Svetlana Hristoforova, 1958- (редактор) Кн 248
Hristova, Svetlana Hristoforova, 1958- вж Христова, Светлана Христофорова, 1958-
Hristova, Velina, 1970- вж Христова, Велина, 1970-
Hristozova, Galja Mihajlova, 1959- вж Христозова, Галя Михайлова, 1959-
Hubler, Eric, 1967- вж Хъблър, Ерик, 1967-
Hugo, Victor, 1802-1885 вж Юго, Виктор, 1802-1885
Huhn, Arthur Ernst von, 1851-1913 вж Хун, Артур Ернст фон, 1851-1913
 
I

Igov, Angel Mihajlov, 1981- вж Игов, Ангел Михайлов, 1981-
Iliev, Andreja Iliev, 1957- вж Илиев, Андрея Илиев, 1957-
Iliev, Georgi Iliev, 1947- вж Илиев, Георги Илиев, 1947-
Iliev, Ilija Krǎstev, 1956- вж Илиев, Илия Кръстев, 1956-
Iliev, Ilijčo Petkov, 1955- вж Илиев, Илийчо Петков, 1955-
Iliev, Javor (илюстратор) Кн 200
Iliev, Javor вж Илиев, Явор
Iliev, Josif Iliev, 1947- вж Илиев, Йосиф Илиев, 1947-
Ilkova, Ralica Jankova, 1975- вж Илкова, Ралица Янкова, 1975-
Ilova, Stojanka Ivanova, 1973- вж Илова, Стоянка Иванова, 1973-
Imalova, Diana Karamfilova, 1974- вж Ималова, Диана Карамфилова, 1974-
Indžov, Ivo Stefanov, 1969- вж Инджов, Иво Стефанов, 1969-
Indžov, Mitko Černev, 1957- вж Инджов, Митко Чернев, 1957-
Indžova, Iva Metodieva вж Инджова, Ива Методиева
International Conference Digital Culture, Media and Education (Blagoevgrad ; 2012) Кн 248
International Conference Digital Culture, Media and Education (Blagoevgrad ; 2012) вж Международна научна конференция Дигитална култура, медии и образование (Благоевград ; 2012)
International Scientific Conference Advanced Manufacturing Technologies AMTECH'07 (Габрово ; 2007) Кн 213
International Scientific Conference Advanced Manufacturing Technologies AMTECH'07 (Габрово ; 2007) вж Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии AMTEX'07 (Габрово ; 2007)
International Scientific Conference Electric Vehicles (2 ; Ruse ; 2012) Кн 217
International Scientific Conference Electric Vehicles (2 ; Ruse ; 2012) вж Научна конференция с международно участие Електромобили (2 ; Русе ; 2012)
Ionajtis, Ol´ga Romual´dovna, 1965- вж Йонайтис, Олга Ромуалдовна, 1965-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Ivan Markov, 1948- вж Иванов, Иван Марков, 1948-
Ivanov, Ivan Petrov, 1944- вж Иванов, Иван Петров, 1944-
Ivanov, Ivan Stojanov, 1957- вж Иванов, Иван Стоянов, 1957-
Ivanov, Nikola Kostadinov, 1950- вж Иванов, Никола Костадинов, 1950-
Ivanov, Nikolaj, 1954- вж Иванов, Николай, 1954-
Ivanov, Plamen Nikolaev, 1974- вж Иванов, Пламен Николаев, 1974-
Ivanov, Rosen Ivanov вж Иванов, Росен Иванов
Ivanov, Živko Želev, 1957- вж Иванов, Живко Желев, 1957-
Ivanova, Cvetelina Kamenova, 1983- вж Иванова, Цветелина Каменова, 1983-
Ivanova, Diana Petrova, 1950- вж Иванова, Диана Петрова, 1950-
Ivanova, Elena Milenova, 1950- вж Иванова, Елена Миленова, 1950-
Ivanova, Galja Stojanova, 1971- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Ivanova, Ilijana Jančeva вж Иванова, Илияна Янчева
Ivanova, Iva Nikolaeva, 1988- вж Иванова, Ива Николаева, 1988-
Ivanova, Ivanka вж Иванова, Иванка
Ivanova, Maja Vasilieva, 1968- (автор на предговор)  Г 2
Ivanova, Maja Vasilieva, 1968- вж Иванова, Мая Василиева, 1968-
Ivanova, Radka Ilieva, 1945- вж Иванова, Радка Илиева, 1945-
Ivanova, Tatjana Živkova, 1971- вж Иванова, Татяна Живкова, 1971-
Ivanova, Totka Stojanova, 1950- вж Иванова, Тотка Стоянова, 1950-
Ivanova, Zorka Dimitrova, 1969- вж Иванова, Зорка Димитрова, 1969-
 
J

Jakimova, Ivona Georgieva, 1951- вж Якимова, Ивона Георгиева, 1951-
Jalǎmov, Todor, 1944- вж Ялъмов, Тодор, 1944-
James, Peter, 1948- вж Джеймс, Питър, 1948-
Janakiev, Aleksandǎr Milkov, 1955-2015 вж Янакиев, Александър Милков, 1955-2015
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janeva, Anželina Georgieva, 1957- вж Янева, Анжелина Георгиева, 1957-
Jankov, Petǎr Jankov, 1940- вж Янков, Петър Янков, 1940-
Jankov, Petǎr Ninkov, 1953- вж Янков, Петър Нинков, 1953-
Jankov, Vasil Nikolov, 1944- вж Янков, Васил Николов, 1944-
Jankov, Željaz Dimov вж Янков, Желяз Димов
Jankova, Ganka Ivanova, 1954- вж Янкова, Ганка Иванова, 1954-
Jankova, Žana Atanasova, 1957- вж Янкова, Жана Атанасова, 1957-
Jazova, Jana, 1912-1974 вж Язова, Яна, 1912-1974
Jomtova, Vihra Moric, 1947- вж Йомтова, Вихра Мориц, 1947-
Joncour, Serge, 1961- вж Жонкур, Серж, 1961-
Jordanov, Nikolaj Goranov, 1961- вж Йорданов, Николай Горанов, 1961-
Jordanova, Violeta Vasileva, 1935- вж Йорданова, Виолета Василева, 1935-
Jordanski, Stanislav Kolev, 1979- вж Йордански, Станислав Колев, 1979-
Jordžev, Krasimir Jankov, 1958- вж Йорджев, Красимир Янков, 1958-
Jotov, Joto Dokov, 1936- вж Йотов, Йото Доков, 1936-
Jotov, Valeri, 1954- вж Йотов, Валери, 1954-
Jotova, Jonka Vǎlčeva, 1938- вж Йотова, Йонка Вълчева, 1938-
Jovčev, Jovčo Petkov, 1954- вж Йовчев, Йовчо Петков, 1954-
Jovčev, Smil Ruev, 1938- вж Йовчев, Смил Руев, 1938-
Judov, Dimitǎr Dimov, 1943- вж Юдов, Димитър Димов, 1943-
 
K

Kacarova, Veselka Vasileva, 1971- вж Кацарова, Веселка Василева, 1971-
Kačova, Lili Slavova, 1952- вж Качова, Лили Славова, 1952-
Kaitin, Georgi Emilov, 1966- вж Каитин, Георги Емилов, 1966-
Kalajdžiev, Angel Simeonov, 1958- вж Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958-
Kalčev, Georgi, 1958- вж Калчев, Георги, 1958-
Kalčev, Rumen Nikolaev, 1959- вж Калчев, Румен Николаев, 1959-
Kaleva, Stefka Jančeva, 1961- вж Калева, Стефка Янчева, 1961-
Kalinova, Nadežda Plamenova, 1985- вж Калинова, Надежда Пламенова, 1985-
Kalojanova-Vasileva, Irina вж Калоянова-Василева, Ирина
Kamburova, Ivanka Georgieva, 1953- (автор) Кн 271
Kamburova, Veselka Ivanova, 1960- вж Камбурова, Веселка Иванова, 1960-
Kamburova-Milanova, Ivanka Georgieva, 1953- вж Kamburova, Ivanka Georgieva, 1953-
Kǎnčeva, Dimka Dimitrova, 1928- вж Кънчева, Димка Димитрова, 1928-
Kǎnčeva, Irina Rumenova, 1986- вж Кънчева, Ирина Руменова, 1986-
Kǎnčeva, Violeta, 1947- (автор) Кн 270, (автор на предговор)  Кн 379
Kǎnčeva, Violeta, 1947- вж Кънчева, Виолета, 1947-
Kancheva, Violeta вж Kǎnčeva, Violeta, 1947-
Kǎnev, Petǎr Petrov, 1947- вж Кънев, Петър Петров, 1947-
Kǎneva, Mariana Kǎnčeva, 1955- вж Кънева, Мариана Кънчева, 1955-
Kǎneva, Nevjana Slavčeva, 1958- вж Кънева, Невяна Славчева, 1958-
Kǎneva, Totka Ljubenova, 1953- вж Кънева, Тотка Любенова, 1953-
Kant, Immanuel, 1724-1804 вж Кант, Имануел, 1724-1804
Kara, Stanislava Ivanova, 1983- вж Кара, Станислава Иванова, 1983-
Karabakalova, Petja Ivanova, 1965- вж Карабакалова, Петя Иванова, 1965-
Karaganova, Valentina Jordanova, 1964- вж Караганова, Валентина Йорданова, 1964-
Karag´ozov, Lǎčezar Kostov, 1943- вж Карагьозов, Лъчезар Костов, 1943-
Karag´ozova, Cvjatka Ivanova, 1951- вж Карагьозова, Цвятка Иванова, 1951-
Karakašev, Hristo Nejkov, 1944- вж Каракашев, Христо Нейков, 1944-
Karakulakov, Miroslav Ivanov, 1950- вж Каракулаков, Мирослав Иванов, 1950-
Karapanov, Hristo Petrov, 1948- вж Карапанов, Христо Петров, 1948-
Karapetkova, Darija Svetlozarova, 1978- вж Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978-
Karastojčeva, Emilija Stanimirova, 1971- вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Karieva, Ralica Bojčeva, 1979- (преводач) Г 1
Karieva, Ralica Bojčeva, 1979- вж Кариева, Ралица Бойчева, 1979-
Karieva, Ralitsa вж Karieva, Ralica Bojčeva, 1979-
Kasabov, Jordan Nikolov вж Касабов, Йордан Николов
Kasabova, Kapka Nikolova, 1973- вж Касабова, Капка Николова, 1973-
Kazalarska, Svetla Iljaeva вж Казаларска, Светла Иляева
Kazandjiev, Vassil вж Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934-
Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934- (композитор) Н 8
Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934- вж Казанджиев, Васил Иванов, 1934-
Kazandžieva, Velina Ivančeva, 1971- вж Казанджиева, Велина Иванчева, 1971-
Kazanliev, Vǎlčo Ivanov, 1934- вж Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934-
Kemprecos, Paul, 1939- вж Кемпрекос, Пол, 1939-
Kenderov, Petǎr Stojanov, 1943- вж Кендеров, Петър Стоянов, 1943-
Kennedy-Moore, Eileen, 1964- вж Кенеди-Муър, Ейлин, 1964-
Kerimov, Kerim, 1956- вж Керимов, Керим, 1956-
Kidby, Paul, 1964- вж Кидби, Пол, 1964-
Kipling, Rudyard, 1865-1936 вж Киплинг, Ръдиард, 1865-1936
Kirčev, Ivelin Stefanov, 1985- вж Кирчев, Ивелин Стефанов, 1985-
Kirčeva, Elen, 1951- вж Кирчева, Елен, 1951-
Kirilova, Jana Kostova вж Кирилова, Яна Костова
Kirilova, Savina Olegova, 1981- вж Кирилова, Савина Олегова, 1981-
Kirjakova, Dimitrina Stojanova, 1979 вж Кирякова, Димитрина Стоянова, 1979-
Kirjakova, Marija Ivanova, 1977- (илюстратор) Кн 200
Kirjakova, Marija Ivanova, 1977- вж Кирякова, Мария Иванова, 1977-
Kirov, Dimitǎr Stankov, 1947- вж Киров, Димитър Станков, 1947-
Kirov, Valentin Kostadinov, 1959- вж Киров, Валентин Костадинов, 1959-
Kjučukov, Dejan Ljubomirov, 1969- вж Кючуков, Деян Любомиров, 1969-
Klisurov, Tan´o Stojanov, 1944- вж Клисуров, Таньо Стоянов, 1944-
Kmetski, Ivan Cočov, 1919- вж Кметски, Иван Цочов, 1919-
Kneale, Matthew, 1960- вж Нийл, Матю, 1960-
Koen, Maja Nikolova Timenova- вж Timenova, Maja Nikolova, 1953-
Koev, Jordan Petrov, 1948- вж Коев, Йордан Петров, 1948-
Kojčeva, Anna, 1961- вж Койчева, Анна, 1961-
Kolarov, Krasimir Nikolov вж Коларов, Красимир Николов
Kolarov, Zlatimir Gospodinov, 1954- вж Коларов, Златимир Господинов, 1954-
Kolev, Denislav вж Колев, Денислав
Kolev, Dimitǎr Jordanov, 1960- вж Колев, Димитър Йорданов, 1960-
Kolev, Dimo Nikolaev вж Колев, Димо Николаев
Kolev, Kalojan Iliev, 1975- вж Колев, Калоян Илиев, 1975-
Kolev, Tenčo, 1953- вж Колев, Тенчо, 1953-
Koleva, Ivet Borisova, 1962- вж Колева, Ивет Борисова, 1962-
Koleva, Plamena Georgieva вж Колева, Пламена Георгиева
Kolisničenko, Denis Nikolaevič, 1983- вж Колисниченко, Денис Николаевич, 1983-
Komitov, Glinka Dimov, 1954- вж Комитов, Глинка Димов, 1954-
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Konduktorova, Anastasija Stefanova, 1952- вж Кондукторова, Анастасия Стефанова, 1952-
Konstantinova, Elena Ljudmilova, 1951- вж Константинова, Елена Людмилова, 1951-
Korsemova, Rumjana Paraškevova, 1956- (преводач) Г 1
Korsemova, Rumjana Paraškevova, 1956- вж Корсемова, Румяна Парашкевова, 1956-
Körting, Verena вж Кьортинг, Верена
Kosev, Atanas Nedjalkov, 1934- (композитор) Н 11, Н 12
Kosev, Atanas Nedjalkov, 1934- вж Косев, Атанас Недялков, 1934-
Koseva, Madlena Slavova вж Косева, Мадлена Славова
Kossev, Atanas вж Kosev, Atanas Nedjalkov, 1934-
Kostadinova, Sonja, 1962- вж Костадинова, Соня, 1962-
Kostov, Kiril Zahariev, 1950- вж Костов, Кирил Захариев, 1950-
Kostov, Stanislav Krǎstev, 1978- вж Костов, Станислав Кръстев, 1978-
Kostova, Cvetanka Staneva, 1937- вж Костова, Цветанка Станева, 1937-
Kostova, Zdravka Blagoeva, 1938- вж Костова, Здравка Благоева, 1938-
Kostova-Lolova, Marijka Štereva вж Костова-Лолова, Марийка Щерева
Kotorova, Ivanka Todorova вж Которова, Иванка Тодорова
Kovács, András, 1972- (илюстратор) Кн 200
Kovács, András, 1972- вж Ковач, Андраш, 1972-
Kovačev, Georgi Veselinov, 1993- вж Ковачев, Георги Веселинов, 1993-
Kovačeva, Elena вж Ковачева, Елена
Krǎstev, Ljudmil Bojanov, 1978- вж Кръстев, Людмил Боянов, 1978-
Krǎstev, Vergilij Nikolov, 1938- вж Кръстев, Вергилий Николов, 1938-
Krǎsteva, Nevena Vencislavova Dišlieva- вж Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971-
Kraus, Sonya, 1973- вж Краус, Соня, 1973-
Krumov, Kalin Krasimirov, 1981- вж Крумов, Калин Красимиров, 1981-
Krusev, Petar вж Krusev, Petǎr Iliev, 1974-
Krusev, Petǎr Iliev, 1974- (фотограф) Г 1
Krusev, Petǎr Iliev, 1974- вж Крусев, Петър Илиев, 1974-
Krysteva, Nevena Dichlieva- вж Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971-
Kucarov, Konstantin Ivanov, 1968- вж Куцаров, Константин Иванов, 1968-
Kumanov, Milen Kostadinov, 1942- вж Куманов, Милен Костадинов, 1942-
Kunduržiev, Petǎr Mitev, 1933- вж Кундуржиев, Петър Митев, 1933-
Kušner, Efim, 1940- вж Кушнер, Ефим, 1940-
Kuzmanov, Todor Vasilev, 1951- вж Кузманов, Тодор Василев, 1951-
Kuzmanova, Daniela Evstatieva, 1953- (автор на текст на песен)  Н 2
Kuzmanova, Daniela Evstatieva, 1953- вж Кузманова, Даниела Евстатиева, 1953-
Kwaśny, Aneta вж Квашни, Анета
K´osev, Aleksandǎr Dinov, 1953- вж Кьосев, Александър Динов, 1953-
K´oseva, Cvetana Lazarova, 1952-2017 вж Кьосева, Цветана Лазарова, 1952-2017
 
L

Lakova, Liljana Petrova, 1946- вж Лакова, Лиляна Петрова, 1946-
Laleva, Tanja Dimitrova вж Лалева, Таня Димитрова
Lamer, Lili вж Ламер, Лили
Laukkanen, Usko, 1930-2005 вж Лауканен, Уско, 1930-2005
Lazarov, Lǎčezar Nikolov, 1952- вж Лазаров, Лъчезар Николов, 1952-
Lazarova, Mariana Georgieva, 1952- вж Лазарова, Мариана Георгиева, 1952-
Leblanc, Maurice, 1864-1941 вж Льоблан, Морис, 1864-1941
Lečeva, Rumjana Georgieva, 1958- вж Лечева, Румяна Георгиева, 1958-
Lesidrenska, Svetlana Kostova, 1960- вж Лесидренска, Светлана Костова, 1960-
Levi, Kler Solomon, 1947- вж Леви, Клер Соломон, 1947-
Levkov, Krasimir Stojanov, 1957- вж Левков, Красимир Стоянов, 1957-
Levkova, Irena Ivanova, 1958- вж Левкова, Ирена Иванова, 1958-
Levterova, Dora Stoilova, 1963- вж Левтерова, Дора Стоилова, 1963-
Lewis, Brenda Ralph вж Люис, Бренда Ралф
Li Hongzhi, 1951- вж Ли Хонгджъ, 1951-
Ličeva, Amelija Veselinova, 1968- вж Личева, Амелия Веселинова, 1968-
Liebermann, Albert, 1968- вж Либерман, Алберт, 1968-
Liharska, Valentina Georgieva вж Лихарска, Валентина Георгиева
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Linden, Martina вж Линден, Мартина
Lindstrøm, Merethe, 1963- вж Линдстрьом, Мерете, 1963-
Livaneli, Zülfü, 1946- вж Ливанели, Зюлфю, 1946-
Ljapčev, Andrej Tasev, 1866-1933 вж Ляпчев, Андрей Тасев, 1866-193
Ljubenov, Atanas, 1943- вж Любенов, Атанас, 1943-
Ljubenov, Zdravko Georgiev, 1973- вж Любенов, Здравко Георгиев, 1973-
Lobsang Rampa, Tuesday, 1910-1981 вж Лобсанг Рампа, Т., 1910-1981
López Romero, Josep, 1967- вж Лопес Ромеро, Жозеп, 1967-
Lowenthal, Mark S., 1957- вж Лоуентал, Марк С., 1957-
Lozenzetti, Marco, 1970- вж Лоренцети, Марко, 1970-
Ludlum, Robert, 1927-2011 вж Лъдлъм, Робърт, 1927-2011
 
M

MacCall, Gerrie, 1965- вж Маккол, Гери, 1965-
Macdowall, Iain, 1958- вж Макдауъл, Йън, 1958-
MacGonigal, Kelly, 1977- вж Макгонигъл, Кели, 1977-
MacKean, Dave, 1963- вж Маккийн, Дейв, 1963-
Madgerova, Raja Hristova, 1951- вж Мадгерова, Рая Христова, 1951-
Madolev, Vasil Georgiev, 1942- вж Мадолев, Васил Георгиев, 1942-
Maeso de la Torre, Jesús, 1949- вж Маесо де ла Торе, Хесус, 1949-
Majaluoma, Markus, 1961- вж Маялуома, Маркус, 1961-
Makni, Valentina Genova, 1975- вж Макни, Валентина Генова, 1975-
Malakov, Nedelčo Canev, 1926-2007 вж Малаков, Неделчо Цанев, 1926-2007
Malčeva, Veselina Ivanova, 1932- вж Малчева, Веселина Иванова, 1932-
Malkovska-Stariradeva, Svetlana Georgieva, 1964- вж Малковска-Старирадева, Светлана Георгиева, 1964-
Manasieva, Elena Kirilova, 1965- вж Манасиева, Елена Кирилова, 1965-
Mandova, Vanja Minčeva вж Мандова, Ваня Минчева
Mandžukov, Petǎr Georgiev, 1878-1966 вж Манджуков, Петър Георгиев, 1878-1966
Manev, Stefan Georgiev, 1941- вж Манев, Стефан Георгиев, 1941-
Manfredi, Tonina, 1985- вж Манфреди, Тонина, 1985-
Manikova, Marija Nikolova, 1953- вж Маникова, Мария Николова, 1953-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Manzoni, Alessandro, 1785-1873 вж Мандзони, Алесандро, 1785-1873
Marangu-Nedjalkova, Hrisula Atanas вж Марангу-Недялкова, Хрисула Атанас
Marinescu, Valentina (редактор) Кн 248
Marinescu, Valentina вж Маринеску, Валентина
Marinov, Bojko Totev вж Маринов, Бойко Тотев
Marinov, Boris, 1979- (преводач) Г 1
Marinov, Boris, 1979- вж Маринов, Борис, 1979-
Marinov, Georgi, 1970- вж Маринов, Георги, 1970-
Marinov, Ivan, 1929-2015 вж Маринов, Иван, 1929-2015
Marinov, Marin Ivanov, 1964- вж Маринов, Марин Иванов, 1964-
Marinov, Radoslav Radoslavov, 1962- (илюстратор) Кн 57
Marinov, Radoslav Radoslavov, 1962- вж Маринов, Радослав Радославов, 1962-
Marinov, Stojan Petkov, 1961- вж Маринов, Стоян Петков, 1961-
Marinova, Gergana Marinova, 1975- вж Маринова, Гергана Маринова, 1975-
Marinova, Valerija, илюстратор вж Маринова, Валерия, илюстратор
Marinova, Velička Peeva, 1981- вж Маринова, Величка Пеева, 1981-
Markov, Angel, 1946- вж Марков, Ангел, 1946-
Markov, Krasimir Markov вж Марков, Красимир Марков
Markov, Metodi Markov, 1959- вж Марков, Методи Марков, 1959-
Markov, Stefan Kirilov вж Марков, Стефан Кирилов
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Matev, Pavel Hristov, 1924-2006 вж Матев, Павел Христов, 1924-2006
Mateva, Krasimira Ivanova, 1962- вж Матева, Красимира Иванова, 1962-
Matthews, Andrew, 1957- вж Матюс, Андрю, 1957-
Mavrov, Hristo Delčev, 1958- вж Мавров, Христо Делчев, 1958-
Mediano, Lorenzo, 1959- вж Медиано, Лоренсо, 1959-
Melniška, Mariana Hristova, 1948- вж Мелнишка, Мариана Христова, 1948-
Melville, Herman, 1819-1891 вж Мелвил, Херман, 1819-1891
Merazčiev, Vasil Bogomilov, 1944- вж Меразчиев, Васил Богомилов, 1944-
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mičeva, Maja Ivanova (преводач) Кн 438
Mičeva, Maja Ivanova вж Мичева, Мая Иванова
Migheli, Nicolò, 1950- вж Мигели, Николò, 1950-
Mihajlov, Ivelin Ljubomirov вж Михайлов, Ивелин Любомиров
Mihajlov, Miroslav Nikolov, 1965- вж Михайлов, Мирослав Николов, 1965-
Mihajlova, Daniela, 1971- вж Михайлова, Даниела, 1971-
Mihajlova, Ilijana Jordanova, 1981- вж Михайлова, Илияна Йорданова, 1981-
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- (преводач) Кн 33
Mihajlova, Silvija Georgieva, 1978- вж Михайлова, Силвия Георгиева, 1978-
Mihajlova, Svidna Dimitrova, 1977- вж Михайлова, Свидна Димитрова, 1977-
Mihajlova, Veska вж Михайлова, Веска
Mihajlova-Živkova, Stanka Ananieva, 1938- вж Михайлова-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
Mihaleva, Hristina Petkova, 1974- вж Михалева, Христина Петкова, 1974-
Mihal´skaja, Marija Anatol´evna, 1983- вж Михалска, Мария Анатолиевна, 1983-
Mihaylova, Maria вж Mihajlova, Marija Atanasova, 1972-
Mihov, Miho Dimitrov, 1949- вж Михов, Михо Димитров, 1949-
Mihova, Evgenija Cvetanova, 1971- вж Михова, Евгения Цветанова, 1971-
Milanova, Ivanka Georgieva Kamburova- вж Kamburova, Ivanka Georgieva, 1953-
Milčev, Ljubomir Iliev, 1963- (автор) Кн 261
Milčev, Ljubomir Iliev, 1963- вж Милчев, Любомир Илиев, 1963-
Milčev, Nikolaj, 1958- вж Милчев, Николай, 1958-
Milčeva-Slavjanska, Hristina Spasova, 1924-2009 вж Милчева-Славянска, Христина Спасова, 1924-2009
Milchev, Lyubomir вж Milčev, Ljubomir Iliev, 1963-
Milenov, Stefan Nikolov, 1956- вж Миленов, Стефан Николов, 1956-
Miler, Zdeněk, 1921-2011 вж Милер, Зденек, 1921-2011
Mileva, Miglena Duškova, 1978- вж Милева, Миглена Душкова, 1978-
Miller, Carsten вж Милер, Карстен
Minčev, Aleksandǎr Vasilev, 1947- вж Минчев, Александър Василев, 1947-
Minčev, Boris Simeonov, 1951- вж Минчев, Борис Симеонов, 1951-
Minčev, Minčo Georgiev, 1938- вж Минчев, Минчо Георгиев, 1938-
Minčeva, Ginka, 1936- вж Минчева, Гинка, 1936-
Minev, Svetlin вж Минев, Светлин
Mirčeva, Hristina Zaprjanova, 1962- вж Мирчева, Христина Запрянова, 1962-
Mirjanov, Radan Vasilev, 1970- вж Мирянов, Радан Василев, 1970-
Mišov, Grigor вж Мишов, Григор
Mitcheva, Maia вж Mičeva, Maja Ivanova
Miteva, Elena, 1979- вж Митева, Елена, 1979-
Miteva, Pravda Ilieva, 1952- вж Митева, Правда Илиева, 1952-
Mitov, Vasil Todorov, 1931- вж Митов, Васил Тодоров, 1931-
Mitova, Canka Nikolova вж Митова, Цанка Николова
Mladenov, Rumen Dimitrov, 1962- вж Младенов, Румен Димитров, 1962-
Mladenova, Olga Maksimova, 1955- вж Младенова, Олга Максимова, 1955-
Mlečenkov, Manol Petkov, 1950- вж Млеченков, Манол Петков, 1950-
Moccia, Federico вж Моча, Федерико
Modreva, Mariana Kirilova, 1965- (съставител) Кн 174
Modreva, Mariana Kirilova, 1965- вж Модрева, Мариана Кирилова, 1965-
Moebius, Jill A. вж Мьобиус, Джил А.
Molière, 1622-1673 вж Молиер, 1622-1673
Mollov, Blagovest Sotirov, 1970- вж Моллов, Благовест Сотиров, 1970-
Monev, Nikolaj вж Монев, Николай
Mučinov, Vencislav Evtimov, 1980- вж Мучинов, Венцислав Евтимов, 1980-
Murdževa, Liliana Dimitrova, 1932- вж Мурджева, Лилиана Димитрова, 1932-
Murdževa, Mariana Atanasova, 1960- вж Мурджева, Мариана Атанасова, 1960-
Museva, Borjana Bogdanova, 1975- вж Мусева, Боряна Богданова, 1975-
 
N

Nacar, Alessandro Maria, 1981- вж Накар, Алесандро Мария, 1981-
Nahrgang, Frauke, 1951- вж Нарганг, Фрауке, 1951-
Najdenova, Desislava Tačeva (автор на предговор)  Г 2
Najdenova, Desislava Tačeva вж Найденова, Десислава Тачева
Najdenova, Irinka Georgieva, 1949- вж Найденова, Иринка Георгиева, 1949-
Natov, Nikolaj Simeonov, 1955- вж Натов, Николай Симеонов, 1955-
Navuštanov, Kiril Dimitrov, 1961- вж Навущанов, Кирил Димитров, 1961-
Necova-Cekova, Zoja Petkova вж Нецова-Цекова, Зоя Петкова
Nedeva, Svetla Koleva, 1961- (автор) Кн 106
Nedjalkov, Kiril, 1940- вж Недялков, Кирил, 1940-
Nedjalkova, Teodora Petrova (преводач) Кн 57
Nedjalkova, Teodora Petrova вж Недялкова, Теодора Петрова
Nedyalkova, Theodora вж Nedjalkova, Teodora Petrova
Nejkova, Marija Stefanova, 1952- вж Нейкова, Мария Стефанова, 1952-
Nekov, Momčil Stefanov, 1986- вж Неков, Момчил Стефанов, 1986-
Nenov, Nelko Petrov вж Ненов, Нелко Петров
Nenov, Todor, 1941- вж Ненов, Тодор, 1941-
Nenova, Boja (преводач) Кн 438
Nenova, Boja вж Ненова, Боя
Nenova, Boya вж Nenova, Boja
Nestorov, Kol´o Canev, 1951- вж Несторов, Кольо Цанев, 1951-
Neškov, Marin Najdenov, 1950- вж Нешков, Марин Найденов, 1950-
Nikolaev, Rosen Nikolaev, 1963- вж Николаев, Росен Николаев, 1963-
Nikolov, Grigor, 1955- вж Николов, Григор, 1955-
Nikolov, Ivan Nikolov, 1975- (автор) Кн 33
Nikolov, Jordan, 1952- вж Николов, Йордан, 1952-
Nikolov, Marian Nikolaev, 1947- вж Николов, Мариан Николаев, 1947-
Nikolov, Nikolaj, 1988- вж Николов, Николай, 1988-
Nikolov, Nikolaj Kǎnčev, 1963- вж Николов, Николай Кънчев, 1963-
Nikolov-Zikov, Petǎr Nikolaev, 1979- вж Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979-
Nikolova, Evgenija Petrova вж Николова, Евгения Петрова
Nikolova, Gergana Vasileva, 1976- вж Николова, Гергана Василева, 1976-
Nikolova, Iva Nikolova, 1958- вж Николова, Ива Николова, 1958-
Nikolova, Ivelina Nikolova, 1979- вж Николова, Ивелина Николова, 1979-
Nikolova, Katja вж Николова, Катя
Nikolova, Mima Ivanova, 1943- вж Николова, Мима Иванова, 1943-
Nikolova, Nadka Nikolova, 1955- вж Николова, Надка Николова, 1955-
Nikolova, Nedka Živkova, 1948- вж Николова, Недка Живкова, 1948-
Nikolova, Rosica Nikolova, 1976- вж Николова, Росица Николова, 1976-
Nikolova, Rumjana Hristova вж Николова, Румяна Христова
Noort, Saskia, 1967- вж Ноорт, Саския, 1967-
Novák, László (илюстратор) Кн 200
Novák, László вж Новак, Ласло
Novkiriška-Stojanova, Malina Nikolova, 1962- вж Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962-
 
O

Odjakova, Mariela вж Odžakova, Mariela Konstantinova, 1951-
Odžakova, Mariela Konstantinova, 1951- (съставител) Кн 174
Odžakova, Mariela Konstantinova, 1951- вж Оджакова, Мариела Константинова, 1951-
Oniščenko, Eleonora Vasil´evna вж Онищенко, Элеонора Васильевна
O'Reilly, Bill, 1949- вж О'Райли, Бил, 1949-
Oreškova, Anna, 1979- вж Орешкова, Анна, 1979-
Orošakov, Gavril Lambov, 1853-1908 вж Орошаков, Гаврил Ламбов, 1853-1908
Ostwald, Anja (преводач) Г 1
Ostwald, Anja вж Оствалд, Аня
 
P

Pacov, Hristo Jotov вж Пацов, Христо Йотов
Pacov, Joto Hristov, 1949- вж Пацов, Йото Христов, 1949-
Palangurski, Milko Stojanov, 1961- вж Палангурски, Милко Стоянов, 1961-
Pǎleva-Kadijska, Blagojka Ilieva вж Пълева-Кадийска, Благойка Илиева
Paligorov, Ivan Petrov, 1959- вж Палигоров, Иван Петров, 1959-
Palij, Milena Aleksandrova вж Палий, Милена Александрова
Panajotov, Metodi Borisov, 1948- вж Панайотов, Методи Борисов, 1948-
Panajotov, Plamen Asenov, 1959- вж Панайотов, Пламен Асенов, 1959-
Panajotova, Milvana, 1978- вж Панайотова, Милвана, 1978-
Pančev, Vladimir Simeonov, 1948- (композитор) Н 15, Н 16
Pančev, Vladimir Simeonov, 1948- вж Панчев, Владимир Симеонов, 1948-
Pandov, Vasil Hristov, 1977- вж Пандов, Васил Христов, 1977-
Pankov, Roumen вж Pankov, Rumen Georgiev, 1955-
Pankov, Rumen Georgiev, 1955- (автор на предговор)  Кн 173
Pantchev, Wladimir вж Pančev, Vladimir Simeonov, 1948-
Panteleeva, Doroteja Gančeva, 1936- вж Пантелеева, Доротея Ганчева, 1936-
Panteleeva, Iskra Marinova, 1971- вж Пантелеева, Искра Маринова, 1971-
Papazov, Blagomir Kirilov, 1953- вж Папазов, Благомир Кирилов, 1953-
Papazov, Bojan Branimirov, 1943- вж Папазов, Боян Бранимиров, 1943-
Parušev, Todor, 1951- вж Парушев, Тодор, 1951-
Pǎrvanova, Diana Pavlova вж Първанова, Диана Павлова
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pašalijska, Rumjana Mirčeva вж Пашалийска, Румяна Мирчева
Pašov, Vlad, 1902-1974 вж Пашов, Влад, 1902-1974
Pašova, Sǎbka Dimitrova, 1971- вж Пашова, Събка Димитрова, 1971-
Patak-Sačeva, Milanka Milanova вж Патак-Сачева, Миланка Миланова
Pǎtev, Plamen Georgiev, 1968- вж Пътев, Пламен Георгиев, 1968-
Pǎtova, Nikoleta Vasileva, 1969- вж Пътова, Николета Василева, 1969-
Pavlov, Plamen Marinov, 1969- вж Павлов, Пламен Маринов, 1969-
Pavlova, Milena Nikolova, 1982- вж Павлова, Милена Николова, 1982-
Pavlova, Penka, 1929-2012 вж Павлова, Пенка, 1929-2012
Pavlova, Petkana Toteva, 1955- вж Павлова, Петкана Тотева, 1955-
Payne, Holly вж Пейн, Холи
Pearson, Ridley, 1953- вж Пиърсън, Ридли, 1953-
Peev, Atanas Drumev, 1936- вж Пеев, Атанас Друмев, 1936-
Peevski, Ljubomir Stamenov, 1943- (автор на текст на песен)  Н 2
Peevski, Ljubomir Stamenov, 1943- вж Пеевски, Любомир Стаменов, 1943-
Pehlivanov, Lǎčezar Zlatev, 1956- вж Пехливанов, Лъчезар Златев, 1956-
Pehlivanova, Margarita Ivanova вж Пехливанова, Маргарита Иванова
Pejčeva, Dobrinka Stančeva, 1950- вж Пейчева, Добринка Станчева, 1950-
Pelova, Veneta Angelova, 1948- вж Пелова, Венета Ангелова, 1948-
Penčev, Nikolaj Todorov, 1968- вж Пенчев, Николай Тодоров, 1968-
Peneva, Ljuboslava Dimitrova, 1959- вж Пенева, Любослава Димитрова, 1959-
Peneva, Vanja Ilieva, 1957- вж Пенева, Ваня Илиева, 1957-
Percy, Benjamin, 1979- вж Пърси, Бенджамин, 1979-
Perry, Thomas, 1947- вж Пери, Томас, 1947-
Peteva, Aneta Georgieva, 1978- вж Петева, Анета Георгиева, 1978-
Petiška, Eduard, 1924-1987 вж Петишка, Едуард, 1924-1987
Petkanov, Georgi Petrov, 1947-2015 вж Петканов, Георги Петров, 1947-2015
Petkov, Jordan Rusanov, 1981- вж Петков, Йордан Русанов, 1981-
Petkov, Ljuben, 1939-2016 вж Петков, Любен, 1939-2016
Petkov, Nikolaj Venelinov, 1973- (илюстратор) Кн 200
Petkov, Nikolaj Venelinov, 1973- вж Петков, Николай Венелинов, 1973-
Petkov, Plamen Jordanov, 1971- вж Петков, Пламен Йорданов, 1971-
Petkov, Tihomir вж Петков, Тихомир
Petkov, Todor Cvetkov вж Петков, Тодор Цветков
Petkova, Cvetalina Avramova, 1974- вж Петкова, Цветалина Аврамова, 1974-
Petkova, Gergana Rumenova, 1975- вж Петкова, Гергана Руменова, 1975-
Petkova, Petja Krǎsteva, 1979- вж Петкова, Петя Кръстева, 1979-
Petőfi, Sándor, 1823-1849 вж Петьофи, Шандор, 1823-1849
Petrov, Dimitǎr Ignatov, 1952- вж Петров, Димитър Игнатов, 1952-
Petrov, Galin Petrov, 1938- вж Петров, Галин Петров, 1938-
Petrov, Georgi Dobrev, 1952- вж Петров, Георги Добрев, 1952-
Petrov, Ljuben Ivanov, 1942- вж Петров, Любен Иванов, 1942-
Petrov, Petǎr Veselinov, 1985- вж Петров, Петър Веселинов, 1985-
Petrov, Petǎr Vladimirov, 1968- вж Петров, Петър Владимиров, 1968-
Petrov, Veselin Dimitrov, 1976- вж Петров, Веселин Димитров, 1976-
Petrova, Bojana, 1976- вж Петрова, Бояна, 1976-
Petrova, Neda Milkova вж Петрова, Неда Милкова
Petrova, Neli Ljudmilova, 1956- вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Petrova, Rusanka Georgieva, 1946- вж Петрова, Русанка Георгиева, 1946-
Petrova, Teodora Todorova, 1974- (автор) Кн 200
Petrova, Teodora Todorova, 1974- вж Петрова, Теодора Тодорова, 1974-
Petrova-Antonova, Desislava Georgieva, 1977- (редактор) Кн 173
Petrova-Antonova, Dessislava вж Petrova-Antonova, Desislava Georgieva, 1977-
Pfeiffer, Anna, 1972- вж Пфайфер, Анна, 1972-
Pilcher, Rosamunde, 1924- вж Пилчър, Розамънд, 1924-
Pletn´ov, Valentin Georgiev, 1962-2017 вж Плетньов, Валентин Георгиев, 1962-2017
Plovdivski universitet Paisij Hilendarski вж Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Popgeorgiev, Georgi Sašev, 1978- вж Попгеоргиев, Георги Сашев, 1978-
Popkočev, Trajan Aleksandrov, 1955- (редактор) Кн 248
Popkočev, Trajan Aleksandrov, 1955- вж Попкочев, Траян Александров, 1955-
Popov, Biser Hristov, 1963- (автор) Кн 106
Popov, Bisser вж Popov, Biser Hristov, 1963-
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- вж Попов, Христо Димитров, 1971-
Popov, Nenčo Todorov, 1938- вж Попов, Ненчо Тодоров, 1938-
Popova, Albena Krǎsteva, 1971- вж Попова, Албена Кръстева, 1971-
Potter, Beatrix, 1866-1943 вж Потър, Биатрикс, 1866-1943
Prange, Peter, 1955- вж Пранге, Петер, 1955-
Pratchett, Terry, 1948-2015 вж Пратчет, Тери, 1948-2015
Prins, Adolphe, 1845-1919 вж Пренс, Адолф, 1845-1919
Prirodomatematičeska gimnazija Ekzarh Antim I (Vidin) вж Природоматематическа гимназия Екзарх Антим I (Видин)
Proctor, Bob, 1935- вж Проктър, Боб, 1935-
Prodanov, Stojan Stanimirov, 1969- вж Проданов, Стоян Станимиров, 1969-
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
Pučkov, Lev Nikolaevič, 1965- вж Пучков, Лев Николаевич, 1965-
 
Q

Quinn, Kate, 1981- вж Куин, Кейт, 1981-
 
R

Raab, Dagmar вж Рааб, Дагмар
Rabadžiev, Kostadin Kostadinov, 1956- вж Рабаджиев, Костадин Костадинов, 1956-
Radanova-Kuševa, Neli Nikolova, 1949- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Radenkov, Ivan, 1976- вж Раденков, Иван, 1976-
Radev, Plamen, 1950- вж Радев, Пламен, 1950-
Radičev, Anibal Radičev, 1944- вж Радичев, Анибал Радичев, 1944-
Radilov, Dimitǎr Stefanov, 1947- вж Радилов, Димитър Стефанов, 1947-
Radkov, Emil Vergilov вж Радков, Емил Вергилов
Radkov, Radko Vasilev, 1940-2009 вж Радков, Радко Василев, 1940-2009
Raev, Dimitǎr, 1930- вж Раев, Димитър, 1930-
Rag´ov, Dimitǎr Nikolov, 1976- вж Рагьов, Димитър Николов, 1976-
Rajčeva, Anka Borisova, 1940- вж Райчева, Анка Борисова, 1940-
Rajceva-Trajanova, Rumjana Vasileva, 1976- вж Райчева-Траянова, Румяна Василева, 1976-
Rajčinov, Martin Nikolaev, 1977- вж Райчинов, Мартин Николаев, 1977-
Rajnov, Plamen Rajnov, 1977- вж Райнов, Пламен Райнов, 1977-
Rajnova, Snežina Nikolova вж Райнова, Снежина Николова
Rajnovski, Goran Asenov, 1983- вж Райновски, Горан Асенов, 1983-
Rakadžijska, Svetla Genova, 1946- вж Ракаджийска, Светла Генова, 1946-
Ralčevski, Martin Atanasov, 1974- вж Ралчевски, Мартин Атанасов, 1974-
Raleva, Ana вж Ралева, Ана
Rangelova, Emilija Milenkova, 1940- вж Рангелова, Емилия Миленкова, 1940-
Rangelova, Vera вж Рангелова, Вера
Rankin, Ian, 1960- вж Ранкин, Иън, 1960-
Rasiev, Turhan, 1942- вж Расиев, Турхан, 1942-
Raspe, Rudolf Erich, 1737-1794 вж Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794
Reaves, Michael, 1950- вж Рийвс, Майкъл, 1950-
Reid, Thomas Mayne, 1818-1883 вж Рид, Томас Майн, 1818-1883
Reinhart, Carmen M., 1955- вж Райнхарт, Кармен, 1955-
Reprincev, Pavel M. вж Репринцев, Павел М.
Ridley, Matt, 1958- вж Ридли, Мат, 1958-
Ridpath, Michael, 1961- вж Ридпат, Майкъл, 1961-
Rindova, Bistra Filipova, 1947- вж Риндова, Бистра Филипова, 1947-
Roca, Carlos, 1965- вж Рока, Карлос, 1965-
Rogoff, Kenneth S., 1953- вж Рогоф, Кенет, 1953-
Romanova, Nina Kamenova, 1979- вж Романова, Нина Каменова, 1979-
Roth, Carol, 1973- вж Рот, Карол, 1973-
Rouet, Gilles, 1958- (автор на предговор)  Кн 25
Rouet, Gilles, 1958- вж Руе, Жил, 1958-
Rüdiger, Margit, 1955- вж Рюдигер, Маргит, 1955-
Rumpalov, Plamen Jonov, 1971- вж Румпалов, Пламен Йонов, 1971-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-
Ruseva, Stela Ivanova вж Русева, Стела Иванова
Rusinov, Valerij Ljubenov, 1952- вж Русинов, Валерий Любенов, 1952-
Ruskov, Angel Dimitrov, 1948- вж Русков, Ангел Димитров, 1948-
 
S

Sǎbev, Momčil Ivanov, 1990- вж Събев, Момчил Иванов, 1990-
Samson, Renate von вж Самсон, Ренате фон
Samsonenko, Sergej вж Самсоненко, Сергей
Sanders, Annie вж Сандърс, Ани
Sarajdarova, Rumjana Stefanova, 1950- вж Сарайдарова, Румяна Стефанова, 1950-
Sǎrbinova, Dafina Dimitrova, 1980- вж Сърбинова, Дафина Димитрова, 1980-
Sardževa, Rosica Dimitrova, 1951- вж Сарджева, Росица Димитрова, 1951-
Sarkisjan, Karina Agop, 1972- вж Саркисян, Карина Агоп, 1972-
Sartena, Juliane вж Сартена, Юлиане
Savova, Ivelina Kostova, 1953- вж Савова, Ивелина Костова, 1953-
Savova, Rosi, 1958- вж Савова, Роси, 1958-
Schiff, Stacy, 1961- вж Шиф, Стейси, 1961-
Schmidt-Rüdt, Christina вж Шмидт-Рюдт, Кристина
Scott, Justin, 1944- вж Скот, Джъстин, 1944-
Scott, Michael, 1959- вж Скот, Майкъл, 1959-
Sejmenlijski, Kamen Dimitrov, 1964- вж Сейменлийски, Камен Димитров, 1964-
Sendker, Jan-Philipp, 1960- вж Зендкер, Ян-Филип, 1960-
Sendova, Evgenija Jovkova, 1944- вж Сендова, Евгения Йовкова, 1944-
Serjakova-Kmetska, Violeta Dočeva, 1933- вж Серякова-Кметска, Виолета Дочева, 1933-
Sevak, Barujr, 1924-1971 вж Севак, Баруйр, 1924-1971
Sharlanova, Valentina вж Šarlanova, Valentina Dineva
Shinya, Hiromi, 1935- вж Шиния, Хироми, 1935-
Shopova, Tatiana вж Šopova, Tatjana Kuzmanova
Simeonov, Stefan Marinov, 1968- вж Симеонов, Стефан Маринов, 1968-
Simeonova, Rosica Cvetanova, 1955- вж Симеонова, Росица Цветанова, 1955-
Siraški, Georgi Hristov, 1944- вж Сирашки, Георги Христов, 1944-
Siraški, Hristo Georgiev, 1972- вж Сирашки, Христо Георгиев, 1972-
Siromahov, Ivo Božanov, 1971- вж Сиромахов, Иво Божанов, 1971-
Slavčev, Dobromir, 1973- вж Славчев, Добромир, 1973-
Slavjanski, Pavel Stoimenov, 1938- вж Славянски, Павел Стоименов, 1938-
Slavkova, Daniela Vasileva, 1980- вж Славкова, Даниела Василева, 1980-
Slavova, Tatjana Dimova вж Славова, Татяна Димова
Slepkov, Anatolij Grigor´evič, 1937- вж Слепков, Анатолий Григориевич, 1937-
Sloan, Maya вж Слоун, Мая
Smancer, Anatolij Petrovič, 1933- вж Сманцер, Анатоли Петрович, 1933-
Smith, Ali, 1962- вж Смит, Али, 1962-
Sofia University St. Kliment Ohridski вж Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski
Sofia University St. Kliment Ohridski. Biological Faculty вж Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski. Biologičeski fakultet
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski Кн 85Кн 173
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski вж Софийски университет Св. Климент Охридски
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski. Biologičeski fakultet Кн 174
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski. Biologičeski fakultet вж Софийски университет Св. Климент Охридски. Биологически факултет
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski. Centǎr za iztočni ezici i kulturi вж Софийски университет Св. Климент Охридски. Център за източни езици и култури
Sofoklieva, Viržinija Zaharieva, 1953- вж Софоклиева, Виржиния Захариева, 1953-
Spark, Muriel, 1918-2006 вж Спарк, Мюриъл, 1918-2006
Spasov, Georgi, 1891-1953 вж Спасов, Георги, 1891-1953
Spasov, Svetoslav Dimitrov, 1976- (автор, илюстратор) Кн 200
Spasov, Svetoslav Dimitrov, 1976- вж Спасов, Светослав Димитров, 1976-
Spielman, Lori Nelson, 1961- вж Шпилман, Лори Нелсън, 1961-
Staalesen, Gunnar, 1947- вж Столесен, Гюнар, 1947-
Staleva, Lilija Stojanova, 1916-2006 вж Сталева, Лилия Стоянова, 1916-2006
Stamova, Ivanka Milkova вж Стамова, Иванка Милкова
Stanev, Stanimir Stojanov, 1948- вж Станев, Станимир Стоянов, 1948-
Stanev, Vǎlkan Kirilov, 1941- вж Станев, Вълкан Кирилов, 1941-
Staneva, Marina Slavova, 1980- вж Станева, Марина Славова, 1980-
Stanimirova, Nadežda Stefanova, 1985- вж Станимирова, Надежда Стефанова, 1985-
Stankova, Sonja Todorova, 1960- вж Станкова, Соня Тодорова, 1960-
Stareva, Lilija Petrova, 1954- вж Старева, Лилия Петрова, 1954-
Staribratov, Ivajlo Peev, 1961- вж Старибратов, Ивайло Пеев, 1961-
Statkov, Nikola Dimitrov, 1932- вж Статков, Никола Димитров, 1932-
Stavreva, Hristina вж Ставрева, Христина
Stefanov, Galin Petrov, 1979- вж Стефанов, Галин Петров, 1979-
Stefanova, Marijana Ivanova, 1953- вж Стефанова, Марияна Иванова, 1953-
Stefanova, Velička вж Стефанова, Величка
Sterev, Dimitǎr A., 1861-1920 вж Стерев, Димитър А., 1861-1920
Stoeva, Anna Georgieva, 1978- вж Стоева, Анна Георгиева, 1978-
Stoeva, Eli вж Стоева, Ели
Stoilov, Vasil, 1904-1990 вж Стоилов, Васил, 1904-1990
Stojanov, Andrej Anastasov, 1890-1969 вж Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969
Stojanov, Georgi Petrov вж Стоянов, Георги Петров
Stojanov, Matej Asenov, 1940- (автор на текст на песен)  Н 2
Stojanov, Matej Asenov, 1940- вж Стоянов, Матей Асенов, 1940- 
Stojanov, Mihal Ljuckanov, 1978- вж Стоянов, Михал Люцканов, 1978-
Stojanov, Plamen Stefanov, 1982- вж Стоянов, Пламен Стефанов, 1982-
Stojanov, Stojan Andreev, 1959- вж Стоянов, Стоян Андреев, 1959-
Stojanov, Svetlozar Panajotov, 1970- вж Стоянов, Светлозар Панайотов, 1970-
Stojanov, Todor Stojanov, 1961- вж Стоянов, Тодор Стоянов, 1961-
Stojanova, Antonija, 1964- вж Стоянова, Антония, 1964-
Stojanova, Milka Jordanova, 1949- вж Стоянова, Милка Йорданова, 1949-
Stojanova, Olja, 1977- вж Стоянова, Оля, 1977-
Stojanova, Veselina Marinova, 1962- вж Стоянова, Веселина Маринова, 1962-
Stojčev, Stojčo Nikolov, 1935- вж Стойчев, Стойчо Николов, 1935-
Stojčeva, Gergana Dimitrova, 1979- вж Стойчева, Гергана Димитрова, 1979-
Stojkov, Stojan Ognjanov, 1977- вж Стойков, Стоян Огнянов, 1977-
Stojkova, Nadja Ivanova, 1971- вж Стойкова, Надя Иванова, 1971-
Stojkova, Pepa Monova, 1963- вж Стойкова, Пепа Монова, 1963-
Stojkova, Temenuga Vasileva, 1955- вж Стойкова, Теменуга Василева, 1955-
Stojnov, Aleksandǎr Ivanov, 1949- вж Стойнов, Александър Иванов, 1949-
Stopanska akademija D. A. Cenov. Fakultet Finansi (Svištov) вж Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Финанси (Свищов)
Stopanska akademija D. A. Cenov. Fakultet Menidžmǎnt i marketing. Katedra Meždunarodni ikonomičeski otnošenija (Svištov) вж Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Мениджмънт и маркетинг. Катедра Международни икономически отношения (Свищов)
Stopanska akademija D. A. Cenov. Fakultet Stopanska otčetnost (Svištov) вж Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Стопанска отчетност (Свищов)
Streškova, Nedka Tančeva вж Стрешкова, Недка Танчева
Stupiggia, Maurizio вж Ступиджа, Маурицио
Sugarev, Edvin Stefanov, 1953- вж Сугарев, Едвин Стефанов, 1953-
Svrakov, Krasimir Kirilov, 1950- (илюстратор) Кн 200
Svrakov, Krasimir Kirilov, 1950- вж Свраков, Красимир Кирилов, 1950-
 
Š

Šajtinac, Uglješa, 1971- вж Шайтинац, Углеша, 1971-
Šaldupova, Beatrisa Stefanova, 1974- вж Шалдупова, Беатриса Стефанова, 1974-
Šarlandžieva, Rada Coneva, 1946- вж Шарланджиева, Рада Цонева, 1946-
Šarlanova, Valentina Dineva (автор, илюстратор) Кн 57
Šarlanova, Valentina Dineva вж Шарланова, Валентина Динева
Šarov, Petǎr Georgiev вж Шаров, Петър Георгиев
Šišmanova, Marija Atanasova, 1974- вж Шишманова, Мария Атанасова, 1974-
Šišmanova, Penka Dimitrova, 1968- вж Шишманова, Пенка Димитрова, 1968-
Šivačeva, Veska Ivanova, 1955- вж Шивачева, Веска Иванова, 1955-
Šivarov, Aleksandǎr Asenov, 1974- вж Шиваров, Александър Асенов, 1974-
Šopova, Tatjana Kuzmanova (съставител, редактор)  Кн 248
Šopova, Tatjana Kuzmanova вж Шопова, Татяна Кузманова
Štereva, Dora Simeonova, 1959- вж Щерева, Дора Симеонова, 1959-
Šumakova, Vesela Genova, 1954- вж Шумакова, Весела Генова, 1954-
 
T

Takova, Tamara Jordanova, 1943- вж Такова, Тамара Йорданова, 1943-
Taralova, Veselina Bojčeva вж Таралова, Веселина Бойчева
Tasev, Hristo, 1899-1991 вж Тасев, Христо, 1899-1991
Tasev, Simeon Vladimirov, 1943- вж Тасев, Симеон Владимиров, 1943-
Taševa, Žaneta Nikolova вж Ташева, Жанета Николова
Tekeliev, Aleksandǎr Nedjalkov, 1942- вж Текелиев, Александър Недялков, 1942-
Tenekedžiev, Vasil Georgiev, 1981- вж Тенекеджиев, Васил Георгиев, 1981-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Tenev, Tenko Kǎnčev, 1951- вж Тенев, Тенко Кънчев, 1951-
Teneva, Ivanka Ivanova, 1971- вж Тенева, Иванка Иванова, 1971-
Terziev, Angel Kostadinov, 1980- вж Терзиев, Ангел Костадинов, 1980-
Terziev, Nikolaj, орнитолог (илюстратор) Кн 200
Terziev, Nikolaj, орнитолог вж Терзиев, Николай, орнитолог
Terzijski, Kalin Nikolov, 1970- вж Терзийски, Калин Николов, 1970-
Thannek, Caroline вж Танек, Каролине
Thun, Maria, 1922-2012 вж Тун, Мария, 1922-2012
Thun, Matthias K. вж Тун, Матиас К.
Tihinova-Jovanović, Asja вж Тихинова-Йованович, Ася
Tihova, Aneta Marinova, 1974- вж Тихова, Анета Маринова, 1974-
Tilkov, Dimitǎr Stoev, 1933-1981 вж Тилков, Димитър Стоев, 1933-1981
Timenova, Maja Nikolova, 1953- (автор) Кн 285
Timenova-Koen, Maja Nikolova, 1953- вж Timenova, Maja Nikolova, 1953-
Timénova-Koen, Maya вж Timenova, Maja Nikolova, 1953-
Todorov, Emil Georgiev, 1981- (илюстратор) Кн 200
Todorov, Emil Georgiev, 1981- вж Тодоров, Емил Георгиев, 1981-
Todorov, Ljudmil Todorov, 1955- вж Тодоров, Людмил Тодоров, 1955-
Todorov, Matej Ljudmilov, 1979- вж Тодоров, Матей Людмилов, 1979-
Todorova, Liljana Ivanova, 1943- (редактор) Кн 248
Todorova, Liljana Ivanova, 1943- вж Тодорова, Лиляна Иванова, 1943-
Todorova, Mimoza, 1952- вж Тодорова, Мимоза, 1952-
Todorova, Rosica, 1949- вж Тодорова, Росица, 1949-
Todorova, Rumjana Balinova, 1954- вж Тодорова, Румяна Балинова, 1954-
Todorova, Viktorija вж Тодорова, Виктория
Todorova-Lipčeva, Irina Todorova, 1976- вж Тодорова-Липчева, Ирина Тодорова, 1976-
Tomov, Emanuil Hristov, 1986- вж Томов, Емануил Христов, 1986-
Tomov, Stefan Elenkov, 1971- вж Томов, Стефан Еленков, 1971-
Tomova, Veselina Hristova, 1955- (преводач) Кн 552
Tomova, Veselina Hristova, 1955- вж Томова, Веселина Христова, 1955-
Toneva, Živka, 1957- вж Тонева, Живка, 1957-
Toporkova, Radka Stančeva, 1954- вж Топоркова, Радка Станчева, 1954-
Tošev, Georgi, 1969- вж Тошев, Георги, 1969-
Toškov, Angel Zahariev, 1961- вж Тошков, Ангел Захариев, 1961-
Toteva, Žana Vasileva, 1957- вж Тотева, Жана Василева, 1957-
Totomanova, Anna-Marija Kostova, 1956- вж Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956-
Trąbińska-Haduch, Marlena вж Тормбинска-Хадух, Марлена
Trajanova, Rosica Trajanova, 1993- вж Траянова, Росица Траянова, 1993-
Trendafilov, Filip Ljudmilov вж Трендафилов, Филип Людмилов
Trifonova, Jordanka Atanasova, 1952- вж Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952-
Trifonova, Krasimira Georgieva (автор) Кн 106
Trifonova, Krassimira вж Trifonova, Krasimira Georgieva
Trojanov, Marin, 1941- вж Троянов, Марин, 1941-
Trussoni, Danielle, 1973- вж Трусони, Даниел, 1973-
Turmanova, Sevdalina Hristova, 1965- вж Турманова, Севдалина Христова, 1965-
 
U

University of Plovdiv Paisiy Hilendarski вж Plovdivski universitet Paisij Hilendarski
Uzunova, Julija Dobreva, 1941- вж Узунова, Юлия Добрева, 1941-
 
V

Vacov, Boris Spasov, 1963- вж Вацов, Борис Спасов, 1963-
Vačeva, Albena Kirilova, 1962- вж Вачева, Албена Кирилова, 1962-
Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958- (редактор) Кн 552
Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958- вж Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958-
Vagalinski, Lyudmil вж Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958-
Vǎlčev, Daniel Vasilev, 1962- вж Вълчев, Даниел Василев, 1962-
Vǎlev, Georgi, 1940- вж Вълев, Георги, 1940-
Vǎlkačovski, Maksim Petrov вж Вълкачовски, Максим Петров
Vǎlkanova, Velislava Slaveeva, 1981- вж Вълканова, Велислава Славеева, 1981-
Vǎlkov, Ivan Stojanov, 1952- вж Вълков, Иван Стоянов, 1952-
Vǎlkov, Petko Iliev вж Вълков, Петко Илиев
Valter, Dragutin Karl, 1842-1900? вж Валтер, Драгутин Карл, 1842-1900?
Vapirev, Nikolaj Emilov, 1977- вж Вапирев, Николай Емилов, 1977-
Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967- вж Варадинова, Емилия Добринова, 1967-
Vasilev, Ivan Veličkov, 1932- вж Василев, Иван Величков, 1932-
Vasilev, Milen Vasilev, 1958-2013 вж Василев, Милен Василев, 1958-2013
Vasileva, Bistra Konstantinova, 1966- вж Василева, Бистра Константинова, 1966-
Vasileva, Dijana, 1968- вж Василева, Дияна, 1968-
Vasileva, Penka вж Василева, Пенка
Večev, Vencislav Dimčev, 1982- вж Вечев, Венцислав Димчев, 1982-
Velčev, Nikolaj Borisov, 1940- вж Велчев, Николай Борисов, 1940-
Velčeva, Borjana Aleksandrova, 1932- вж Велчева, Боряна Александрова, 1932-
Velčeva, Iliana вж Велчева, Илиана
Velev, Mladen Stefanov, 1958- вж Велев, Младен Стефанов, 1958-
Velinova, Vasja Nikolova, 1961- вж Велинова, Вася Николова, 1961-
Velkov, Boris Kasijan, 1974- вж Велков, Борис Касиян, 1974-
Vidralska, Milena Stojanova, 1988- вж Видралска, Милена Стоянова, 1988-
Vladimirskij, Leonid Viktorovič, 1920-2015 вж Владимирски, Леонид Викторович, 1920-2015
Vladovski, Aleksandǎr вж Владовски, Александър
Vlaška, Elena Momčilova, 1938- вж Влашка, Елена Момчилова, 1938-
Vodeničarov, Emil Vlajkov, 1954- вж Воденичаров, Емил Влайков, 1954-
Volerov, Nikola Georgiev вж Волеров, Никола Георгиев
Vračovska, Margarita Ivanova вж Врачовска, Маргарита Иванова
Vučkov, Veselin Borislavov, 1968- вж Вучков, Веселин Бориславов, 1968-
 
W

Wilde, Oscar, 1854-1900 вж Уайлд, Оскар, 1854-1900
 
Y

Yalom, Irvin D., 1931- вж Ялом, Ървин Д., 1931-
 
Z

Zagorčev, Ljuben Ivanov, 1981- (преводач) Кн 174
Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zagorchev,  Lyuben вж Zagorčev, Ljuben Ivanov, 1981-
Zahariev, Andrej Bojanov, 1971- вж Захариев, Андрей Боянов, 1971-
Zarev, Vladimir Panteleev, 1947- вж Зарев, Владимир Пантелеев, 1947-
Zarkov, Krum Kostadinov, 1982- вж Зарков, Крум Костадинов, 1982-
Zekaj, Xhevdet (редактор) Кн 248
Zekaj, Xhevdet вж Зекаш, Джевдет
Zidarova, Jordanka Vǎlčeva, 1938- вж Зидарова, Йорданка Вълчева, 1938-
Zlatarski, Ivan Vasilev, 1948- вж Златарски, Иван Василев, 1948-
Zlatev, Konstantin Aleksandrov, 1958- вж Златев, Константин Александров, 1958-
Zlateva, Denka Jordanova, 1963- вж Златева, Денка Йорданова, 1963-
Zlatinova, Elena Vladimirova, 1944- вж Златинова, Елена Владимирова, 1944-
Zotova, Svetlana Markova, 1960- вж Зотова, Светлана Маркова, 1960-
 
Ž

Žekova, Stanka Aleksandrova, 1951- вж Жекова, Станка Александрова, 1951-
Želev, Željazko Todorov, 1936- вж Желев, Желязко Тодоров, 1936-
Željazkov, Krasimir вж Желязков, Красимир
Željazkova, Marija Georgieva, 1946- вж Желязкова, Мария Георгиева, 1946-
Žigarev, Vjačeslav Alekseevič вж Жигарев, Вячеслав Алексеевич
Živkov, Nikolaj Cekov, 1947- вж Живков, Николай Цеков, 1947-
Živkova, Vanja вж Живкова, Ваня

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

А бре, дядо Скензоле вж Народни песни и танци за пиано
Автобус "Енергия" Кн 37
Адажио за мокри гларуси Кн 453
Адска жега Кн 322
Аз живях социализма Кн 483
Аз рибата Кн 437
Ако животът ти поднесе лимон, попитай за сол и текила Кн 40
Аленото цвете Кн 408
Амбивалентна жена Кн 502
Ана Дюлгерова Кн 519
Ангелополис Кн 349
Английски пасажери Кн 296
Английско лято вж Пълна колекция разкази. Т. 5, Изнудвачите не стрелят ; Бронзовата врата ; Емфието на професор Бинго ; Английско лято
Анини приказки Кн 541
Митрополит Антим Видински - първи български екзарх Кн 6
Аперитив вж Фараонът на лисиците
Апология на светлината Кн 428
Април вж Цикъл "Април"
Археологическо лято във Варна Кн 553
Димитър Атанасов Кн 417
 
Б

Балади и разпади Кн 436
Балкан експрес Кн 16
Балканска сюита Кн 491
Банково счетоводство Кн 231
Бартълби вж Бартълби, писарят
Бартълби, писарят Кн 344
Бая си на бълхите Кн 482
Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници Кн 149
Безполезно осъзнаване вж Разкази
Безумна любов Кн 496
Бей Сити блус вж Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт
Бележити българи на съвременна България. T. 2 Кн 1
Библиотекарката Кн 318
Библия вж Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет
Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет Кн 52
Били Бъд вж Били Бъд, морякът
Били Бъд, морякът Кн 344
Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България Кн 197
Биологически науки за по-добро бъдеще Кн 198
Благослов за грешница Кн 452
Благословение Кн 427
Близнета вж Фараонът на лисиците
Богомилството път на съвършените вж Историческият път на Бялото братство през вековете. Т. 8, Богомилството път на съвършените
Божурово [Добричко] - село с име на цвете Кн 566
Бозайници вж Фараонът на лисиците
Болгария - 200 волшебных видов Г 1
Бомбандировачи вж Фараонът на лисиците
Борбата на българите за Съединението си Кн 587
Боси времена вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Бронзовата врата вж Пълна колекция разкази. Т. 5, Изнудвачите не стрелят ; Бронзовата врата ; Емфието на професор Бинго ; Английско лято
Бунтарката - мис Емили Пакстън Кн 370
Бунтът в Старозагорския затвор Кн 521
Бурята Кн 330
България през двадесети век Кн 585
България - 200 вълшебни гледки Г 1
България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература Кн 4
България - Япония - светът Кн 281
Българска фонетика Кн 280
Българската адвокатура Кн 136
Български загадки 2 Кн 576
Българско наследствено право Кн 135
Българското причастие Кн 277
Българчето Кн 485
Бялата Златка вж Сонет 130
Бяло & черно: австрийска поезия на шахматната дъска Кн 379
Бяс вж Бая си на бълхите
Бясна, кривогледа и лакома вж Бая си на бълхите
 
В

В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски Кн 579
В Котел дошли казаци вж Народни песни и танци за пиано
В нашата градинка вж Народни песни и танци за пиано
В планината всичко е спокойно вж Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето
В разгадаване на човешката тайна Кн 447
В черно като полунощ Кн 299
В чужд гроб Кн 301
Взаимоотношение човечност - в доблестта е нашето спасение Кн 460
Взрив вж Разкази
Видинската природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I" Кн 580
Виелица вж Разкази
Винету и туземците вж Фараонът на лисиците
Високият прозорец Кн 353
Висша математика - първа част Кн 179
Витановци [Пернишко] - центърът на Граово Кн 557
Влакът за Емаус Кн 494
Влюбен и изгубен! вж За какво ти е любов?
Воайорът вж Сонет 130
Вода вж Разкази
Военни престъпления Кн 125
Врабец вж Фараонът на лисиците
Вси светии вж Разкази
Всичко на масата вж Звуците от открития пазар
Всяка нощ вж Цикъл "Всяка нощ"
Въведение и история вж Формални подходи към алетичната модалност. Т. 1, Въведение и история
Въведение в предприемачеството Кн 101
Въглени за късна есен Кн 463
Въжеиграчът Кн 36
Въженцето вж Сонет 130
Възможности за усъвършенстване на счетоводната информационна система в селскостопанските предприятия Кн 234
Вълко байрактар вж Народни песни и танци за пиано
Вълшебният пръстен Кн 409
Върхове вж Сонет 130
Върху адвокатурата вж Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г.
Вяра и обич Кн 435
 
Г

Габровската община през Възраждането Кн 561
Гайдарче вж Народни песни и танци за пиано
Ганините очи вж Солови песни в народен дух със съпровод на пиано
Ганка у лелини си вж Народни песни и танци за пиано
География на България Кн 567
Никола Гешев срещу черните ангели Кн 144
Глад вж Сонет 130
Гласовете на сърцето Кн 367
Глиганът Пенчо вж Фараонът на лисиците
Глинописецът Кн 404
Глобализация и трансформация Кн 72
Глобализацията Кн 63
Глобалните трансформации и произтичащите от тях поляризации Кн 73
Глътка свеж въздух вж Разкази
Годениците Кн 400
Голата истина Кн 481
Голямо нещо е туй демокрацията Кн 530
Голямото къпане вж Разкази
Гордостта на Храброво [Балчишко] Кн 558
Гореща конспирация Кн 342
Горице ле вж Народни песни и танци за пиано
Горице ле, люлякова вж Народни песни и танци за пиано
Гошко Кн 518
Градината на Финци-Контини Кн 392
Гражданско право Кн 134
Граматика за възрастни Кн 484
Гробниците Кн 331
Гръм вж Разкази
Гургул вж Фараонът на лисиците
Гълъб ми гука вж Народни песни и танци за пиано
 
Д

Да вървиш по жаравата Кн 258
Да знаеш, мамо вж Народни песни и танци за пиано
Да направим собствен сайт Кн 249
Да обичаш Лора вж Сонет 130
Да пишеш Кн 388
Да сънуваш Портокалия Кн 517
Да убиеш Кенеди Кн 76
Да успяваме да сме добри Кн 536
Дамата от езерото Кн 354
Данъчно облагане 2014 Кн 137
Двамата братя Кн 372
[Дванадесет] 12 примерни теста за външно оценяване за 7. клас - природни науки и екология Кн 159
Дванайсет минути любов Кн 499
Две срещи вж Разкази
Двойна застраховка Кн 327
Демографска статистика Кн 61
Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през XIX век (до 1878 г.) Кн 62
Детето в родителското, осиновителското, приемното семейство и институционалния дом Кн 48
Детски зодиак Кн 21
Детство Кн 537
Децата с уникални способности Кн 35
Джуан Фалун Кн 58
Джуджето Дългоноско Кн 378
Дигитална култура, медии и образование Кн 248
Дьони Дидро - философът в търсене на истината Кн 25
Димо ле, юначе вж Народни песни и танци за пиано
Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията вж Теория на правораздавателната дейност. Т. 6, Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията
Дневник от борда на яхтата "Перун" Кн 520
Дни от историята на мълчанието Кн 381
До утре вечер вж Сонет 130
Добри практики в работа с деца със СОП Кн 161
Добрият човек вж Разкази
Доброто момче и човечето вж Шапка от глухарчета
Добруджански разкази Кн 485
Договори за ЕС Кн 111
Докато смъртта ни раздели Кн 382
Документите в данъчния контрол Кн 98
Домашната магия Кн 26
Домът на коприната Кн 307
Дон Жуан Кн 399
Достойно есть вж Цикъл "Всяка нощ"
Дрога Кн 348
Друговремец Кн 321
Дръннало е звънче вж Народни песни и танци за пиано
Думи върху водата Кн 431
Дунав тече, Радо ле вж Народни песни и танци за пиано
Дух и обич вж Четири песни
Душа вж Сонет 130
Дългоушко и вълците Кн 363
Дългоушко не може да заспи Кн 364
Дървеният орел Кн 410
Държавна сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес Кн 143
Дядо Йон вж Разкази


Европейска прокуратура Кн 129
Европейска харта за местното самоуправление вж Местно самоуправление и местна администрация
Еделвайс вж Фараонът на лисиците
Един тържествен помен (1914), две паметни плочи (1934) и тази книжка за героите (2014) на Софийския университет "Св. Климент Охридски", загинали за обединението на България Кн 169
Една вечер вж Сонет 130
Една кафява пеперуда вж Шапка от глухарчета
Електромобили Кн 217
Еленко вж Сонет 130
Елфът и джуджетата Кн 549
Емфието на професор Бинго вж Пълна колекция разкази. Т. 5, Изнудвачите не стрелят ; Бронзовата врата ; Емфието на професор Бинго ; Английско лято
Eнциклопедия на науките за образованието Кн 152
Ергономия на ръчните инструменти вж Сборник статии по ергономия на ръчните инструменти
Есенни птици вж Четири песни
Есета вж Съчинения в 12 тома. Т. 6, Есета
Етажна собственост Кн 138
Етичен кодекс на адвоката вж Българската адвокатура
Етюд вж По слънчеви пътеки
Ех, да имам конче, конче вихрогонче вж Народни песни и танци за пиано


Жар за нестинари Кн 528
Жега Кн 323
Жената - грешната и святата Кн 445
Жив да си, Марко Тотев вж Жив да си, Марко Тотев или Как да откриваме късмета, където никой не подозира
Жив да си, Марко Тотев или Как да откриваме късмета, където никой не подозира Кн 487
Живот в бъдещето Кн 450
Живот без граници Кн 449
Живот между световете Кн 529
Жизнеспособно бъдеще Кн 451
Житата горят вж Разкази
Жълтата кутия Кн 506
Жълтица и слънце Кн 454
 
З

За какво ти е любов? Кн 366
За правилата на движението и детската безопасност Кн 227
За човека, педагога и учения, заслужилия деятел на науката на Република Беларус действителния член на Белоруската академия на науките, доктора на педагогическите науки, професор Анатолий Петрович Сманцер Кн 148
Забавна книжка със стикери, игри и оцветяване Кн 11
Завой вж Сонет 130
Завръщане у дома. Ч. 2 Кн 297
Задачи по търговско счетоводство Кн 233
Задружните братя Кн 542
Заедно, това е Кн 387
Заплаха вж Пиеси за пиано
Защо вж Пиеси за пиано
Защо се смее щурецът вж Шапка от глухарчета
Заключен съм в мисълта по тебе... Кн 263
Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. Кн 139
Закон за адвокатурата вж Българската адвокатура
Закон за административно-териториалното устойство на Република България вж Местно самоуправление и местна администрация
Закон за акцизите и данъчните складове вж Данъчно облагане 2014
Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили вж Данъчно облагане 2014
Закон за вътрешния одит в публичния сектор вж Публични финанси
Закон за данък върху добавената стойност вж Данъчно облагане 2014
Закон за данък върху застрахователните премии вж Данъчно облагане 2014
Закон за данъците върху доходите на физическите лица вж Данъчно облагане 2014
Закон за държавната собственост вж Закони за собствеността
Закон за държавната финансова инспекция вж Публични финанси
Закон за корпоративното подоходно облагане вж Данъчно облагане 2014
Закон за местните данъци и такси вж Данъчно облагане 2014
Закон за местното самоуправление и местната администрация вж Местно самоуправление и местна администрация
Закон за общинската собственост вж Закони за собствеността
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление вж Местно самоуправление и местна администрация
Закон за публичните финанси вж Публични финанси
Закон за Сметната палата вж Публични финанси
Закон за собствеността вж Закони за собствеността
Закон за управление на етажната собственост вж Етажна собственост
Закон за управление на етажната собственост вж Закони за собствеността
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор вж Публични финанси
Закони за собствеността Кн 140
Замина ти ... вж Цикъл от шест поеми за любовта
Запалило се й, мале мо вж Народни песни и танци за пиано
Запознанство на Нун стрийт вж Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт
Засели се село вж Народни песни и танци за пиано
Защитни механизми. Копинг - стратегии. Саморегулация Кн 42
Защото Ти го одобряваш Кн 466
Звездното дете Кн 311
Звуците от открития пазар Кн 480
Звучни песни за дечица интересни Кн 538
Здравен риск в хазартния бизнес Кн 203
Здравното осигуряване в България и в света Кн 147
Зеленооката Мария вж Сонет 130
Зимна приказка Кн 430
Зимно утро вж По слънчеви пътеки
Зимоковецът Кн 300
Златни рибки вж Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ
Златото на Спарта Кн 332
Знанието - традиции, иновации, перспективи Кн 2
 
И

И в залеза с любов Кн 523
И всичко стана луна Кн 489
И други истории Кн 490
И търся първата любов вж Цикъл от шест поеми за любовта
Игрален дом Кн 405
Из неделите на света вж Балади и разпади
Избрана лирика Кн 439
Избрани разкази вж Портобело Роуд
Избрани разкази. Т. 2, Песните на далечната Земя Кн 293
Избрани стихотворения Кн 406
Избрано Кн 468
Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. T. 27, Олга Славчева в поезия и дух небесен Кн 29
Изгубената империя Кн 333
Изгубените години вж Мерлин. Кн. 1, Изгубените години
Изгубеният град Кн 334
Изгубеният избор Кн 313
Изкуствата, пазарът, публиките Кн 259
Изкуството Кн 262
Излекувана забрава Кн 424
Измама Кн 507
Измислици за деца вж Съчинения в 12 тома. Т. 7, Измислици за деца
Изнеси ме на Горната земя вж Бая си на бълхите
Изнудвачите не стрелят вж Пълна колекция разкази. Т. 5, Изнудвачите не стрелят ; Бронзовата врата ; Емфието на професор Бинго ; Английско лято
Изплаши я до смърт. Кн. 2, Развръзката Кн 295
Изследване кинематиката на подвижната система на стрелковото оръжие Кн 216
Изследователски подход в образованието по математика Кн 180
Изстъпления Кн 317
Изцелението [на] Шопенхауер Кн 361
Изчезнал Кн 350
Икона вж Пиеси за пиано
Икономическа социология Кн 64
Икономическа статистика Кн 60
Икономически растеж и развитие Кн 89
Императрицата на седемте хълма Кн 329
Империята. Т. 2, Последният сефарад Кн 545
Импресия [Нотирана музика] Н 11
Индустриални технологии Кн 243, Кн 244
Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство Кн 574
Иновация чрез интеграция Кн 167
Интерактивните методи на обучение в началния етап на СОУ Кн 153
Иринка вж Народни песни и танци за пиано
Искам да вярвам в чудеса Кн 368
Искам да вярвам в чудеса, принцесо вж Искам да вярвам в чудеса
Искрици Божии 6 Кн 473
Истината свята - на ловеца в устата вж Фараонът на лисиците
Истинската история на Видинското княжество Кн 578
Истинската история на рудниците на цар Соломон Кн 554
Истинската история на Христина Морфова Кн 265
Истински приятели вж Шапка от глухарчета
Историческият път на Бялото братство през вековете. Т. 8, Богомилството път на съвършените Кн 32
История на новобългарския книжовен език Кн 275
История на спорта джудо в България Кн 268
Исусов венец вж Сонет 130
 
К

Казуси по наказателно право Кн 119, Кн 120
Как Антрактида бе разтопена и после как отново бе заледена за два дена вж Анини приказки
Как говорят папагалчетата вж Шапка от глухарчета
Как да съставим собствена форекс стратегия Кн 95
Как да търгуваме на финансовите пазари Кн 96
Как Къртичето си направи автомобилче Кн 413
Как маймунките произлезли от човека и как после човекът произлязъл от маймуната  вж Анини приказки
Как са се появили броненосците Кн 308
Как се пише дипломна работа Кн 162
Калофер, алтън Калофер Кн 504
Камбанка на дървото вж Шапка от глухарчета
Караниците около четенето Кн 9
Квартет 6 [Нотирана музика] Н 15
Квартет 7 [Нотирана музика] Н 16
Кентърбърийски ябълки Кн 485
Кехлибарено небе Кн 440
Кикимаки, малката маймунка вж Шапка от глухарчета
Кипра мома вж Солови песни в народен дух със съпровод на пиано
Проф. дхн Елена Киркова - достоен продължител на делото на достойни предшественици Кн 193
Китка мерджанка вж Народни песни и танци за пиано
Клеопатра Кн 575
Ключовите компетенции и обучението по безопасност на движението Кн 228
Книга за възможностите Кн 41
Книга за гробището Кн 288
Книга на етажната собственост вж Етажна собственост
Книжка с картинки вж Шапка от глухарчета
Княжеството вж Нова история на България. Т. 1, Княжеството
Дона Ковачева 1855-1926 Кн 583
Кога пристига калинката вж Шапка от глухарчета
Когато навън вали вж Шапка от глухарчета
Кой вижда по-надалече? вж Анини приказки
Кой дърпа ушите на вятъра вж Шапка от глухарчета
Кой кого вж Фараонът на лисиците
Кой кого ще надвие вж Шапка от глухарчета
Невена Коканова: коя съм аз Кн 266
Коледа и Нова година по български Кн 176
Коледарска песен вж Народни песни и танци за пиано
Композитни материали Кн 210
Компютърни системи Кн 253
Конституционно право Кн 117
Конституция на Република България вж Местно самоуправление и местна администрация
Копринена чудатост Кн 441
Коранът от Йерусалим Кн 403
Корея Кн 59
Космическото пиле Кн 515
Крадецът Кн 335
Крадецът на закуски Кн 393
Кралик юнак вж Народни песни и танци за пиано
Кралството Кн 336
Кралят в жълто вж Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето
Красива и мистична Кн 434
Красивите лица на терора Кн 80
Кратка история на ДС вж Кратка история на Държавна сигурност 1907-2013
Кратка история на Държавна сигурност 1907-2013 Кн 78
Кратка история на общественото предучилищно възпитание и образование с уточнения и допълнения Кн 160
Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989 Кн 79
Краят на една приказка вж Шапка от глухарчета
Кръгът на Матарезе Кн 343
Култура и културни практики Кн 5
Кучета вж Разкази
Към нов подход в математическото образование Кн 177
Кървава луна Кн 347
Къртичаря вж Фараонът на лисиците
 
Л

Лабораторен практикум по физика Кн 190
Лабораторни упражнения и задачи по неорганична химия Кн 194
Лакомията на бръмбара вж Шапка от глухарчета
Лапидариум вж Балади и разпади
Ледена жега Кн 324
Лек за душата Кн 39
Леко пее хубава Еленка вж Народни песни и танци за пиано
Лекции по обща теория на държавата Кн 77
Лекции по философия на религията Кн 30
Лидерът Стамболов Кн 581
Ловешки дамаскин Кн 420
Ловните приключения на барон Мюнхаузен Кн 377
Лудница вж Фараонът на лисиците
Лумнали огньове Кн 429
Лунен календар за всеки ден 2014 г. Кн 27
Лунна серенада вж Цикъл "Април"
Любов и страдание вж Поезия. Ч. 1, Любов и страдание
Любовен плам вж Поезия. Ч. 2, Любовен плам
Любовта е болна вж Цикъл от шест поеми за любовта
Любовта на 45-годишния мъж Кн 512
Люти клетви вж Солови песни в народен дух със съпровод на пиано
Андрей Ляпчев Кн 584
Андрей Ляпчев 1866-1933 вж Андрей Ляпчев
 
М

Мазурка вж По слънчеви пътеки
Макрорегулиране на туристическия бизнес Кн 102
Малка Смолница [Добричко] Кн 570
Малката русалка Кн 385
Малката сладкарница Кн 532
Малко след Христа Кн 56
Мария и Магдалена вж Сонет 130
Маркетинг в туризма Кн 105
Маркетингово изследване вж Маркетингово изследване на удовлетвореността на потребителя от продукта българско кисело мляко
Маркетингово изследване на удовлетвореността на потребителя от продукта българско кисело мляко Кн 109
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето Кн 108
Марушка платна белила вж Народни песни и танци за пиано
Масаж и гимнастика на бебето Кн 208
Маски вж Пиеси за пиано
Масмедийното въздействие Кн 65
Мастила Кн 247
Математика за кандидатстване в математически гимназии след 4. клас Кн 154
Математически състезания в тестове и задачи Кн 155
Мащерка вж Сонет 130
Медуза Кн 337
Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес Кн 70
Международен икономикс Кн 112
Международен маркетинг Кн 110
Международна научна конференция Прогресивни машиностроителни технологии АМТЕХ'07 Кн 213
Международният договор - източник на международното частно право Кн 115
Междусвят Кн 289
Мерлин. Кн. 1, Изгубените години Кн 316
Месоядни динозаври Кн 12
Местно самоуправление и местна администрация Кн 141
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство Кн 163
Мечка вж Разкази
Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.) Кн 83
Минава нощ, минава ден Кн 457
Минзухар цвете вж Народни песни и танци за пиано
Мисия Коледа Кн 303
Мислещият човек Кн 34
Мистикът Кн 369
Мита и митническа политика Кн 94
Митологеми Кн 544
Млад делия вж Солови песни в народен дух със съпровод на пиано
Млада, красива и отдадена на друг вж Искам да вярвам в чудеса
Могъщият Ханс Кн 373
Молба вж Цикъл от шест поеми за любовта
Молитва за любов вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Молитва за Христос вж Пиеси за пиано
Моноафоризми и полиафоризми Кн 283
Морето на неограниченото съзнание Кн 46
Морфоструктурен анализ Кн 196
Моята книжка за тялото Кн 18
Моята първа книжка за гората Кн 17
"Мръсен" сборник Кн 525
Муа у тупан вж Бая си на бълхите
Музей на комунизма между паметта и историята, политиката и пазара вж Музеят на комунизма
Музеят на комунизма Кн 10
Мъглиж и мъглижани през ХХ век Кн 563
Мъдро родителство за умни деца Кн 150
Мъжът който обичаше кучета вж Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето
Мъртва като теб Кн 290
 
Н

На Ванга вж Пиеси за пиано
Навигатор по математика Кн 181
Надяваш ли се, Стоянке вж Народни песни и танци за пиано
Най-богатият човек във Вавилон Кн 50
Наказателно право Кн 122, Кн 123
Наказателно право. Особена част вж Престъпления против собствеността
Наказателноправна защита на средства от еврофондовете Кн 116
Наредба No 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати вж Българската адвокатура
Наредба Nо 4 от 9 януари 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите вж Българската адвокатура
Наредба No 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комлексно застрояване вж Етажна собственост
Наредба No РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост вж Етажна собственост
Народни песни и танци за пиано [Нотирана музика] Н 13
Наръчник на всезнаещият българин - строител Кн 255
Наръчник на работника по озеленяване и цветарство Кн 220
Насаме със себе си Кн 74
Насиленото тяло Кн 47
Настолна книга на пчеларя. Ч. 2, Производство на пчелни майки в личния пчелин Кн 221
Наука със стил Кн 172
Научна конференция "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", 6-7 юни, 2013 г., Шумен Кн 251
Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията Кн 267
Не е жена за принц? вж За какво ти е любов?
Не изпускай деня Кн 319
Не се влюбвай в младоженеца вж Искам да вярвам в чудеса
Не се забравя добрината вж Шапка от глухарчета
Невадски газ вж Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ
Невероятните приключения на Унки Марлюнки Кн 539
Недей... вж Пиеси за пиано
Нежни куршуми Кн 503
Неизпратено писмо вж Разкази
Нейната ръка вж Сонет 130
Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането Кн 209
Непорочен възел Кн 345
Неприятностите са моят бизнес вж Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ
Нефритената огърлица вж Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт
Нова история на България. Т. 1, Княжеството Кн 586
Нови съседи Кн 380
Нови факти за В. Левски и С. Стамболов Кн 582
Новият завет Кн 53
Ножче за педикюр вж Сонет 130
Ноктюрно & седем песни за глас и пиано [Нотирана музика] Н 2
Нощем вълците са черни Кн 383
 
О

О человеке, о педагоге, об ученом, заслуженный деятель науки Республики Белоруссии действительный член Белорусской академии наук, доктор педагогических наук, профессор Сманцер Анатолий Петрович Кн 148
Оазиси Кн 455
Обеца на ухото вж Фараонът на лисиците
Облигационно право Кн 128
Обущарят и елфите Кн 374
Огън гори в планината вж Народни песни и танци за пиано
Омагьосаният принц Кн 401
Опазване на царския орел и ловния сокол Кн 200
Опасно разузнаване Кн 407
Опашки вж Фараонът на лисиците
Оргазмът на една химикалка Кн 470
Органична химия Кн 195
Основи на счетоводството Кн 235
Основи на физикалната медицина, физикалната терапия и рехабилитацията (вкл. ерготерапия и medical SPA) Кн 206
Остави на мира умрелия Кн 396
Островът на водните кончета Кн 547
Островът на изкушението Кн 306
Осъдени души Кн 493
От другата страна на вятъра Кн 426
От един поглед вж Разкази
От Кашана до Беклемето вж Туристически пътеводител на Централна Стара планина. Ч. 1, От Кашана до Беклемето
От планина слязва, мамо вж Народни песни и танци за пиано
От първо лице Кн 86
Отблясък вж Пиеси за пиано
Отвътре и отвъд Обетованата земя Кн 527
Отдалече вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Отдолу идат сеймени вж Народни песни и танци за пиано
Откритие вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Откровения Кн 438, Кн 461
Отмъщението Кн 509
Отпуската на един даскал вж Звуците от открития пазар
Ох, море, ах, Албена! Кн 488
Оцеола Кн 362
Очите и вж Сонет 130
...Още един живот Кн 462
 
П

Пазарен ден вж Разкази
Палеологовият синодик в славянски превод Кн 22
Паралелни лъжи Кн 346
Параноя Кн 351
Парижката Света Богородица Кн 391
Патилата на прасенцето Стафидчо Кн 548
Патици и патори вж Фараонът на лисиците
Пача вж Сонет 130
Педофилия на съчувствието Кн 442
Перлите създават главоболия вж Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето
Перспективи пред индустриалния бизнес Кн 103
Песен вж Народни песни и танци за пиано
Песен вж По слънчеви пътеки
Песен на песните Кн 543
Песните на далечната Земя вж Избрани разкази. Т. 2, Песните на далечната Земя
Пет приключения на Витек Диман Кн 515
[Петдесет] 50 години Биологически факултет (1963-2013) Кн 166
Петлето рано ранило вж Народни песни и танци за пиано
Пиеси за пиано [Нотирана музика] Н 10
Пионерска песен вж По слънчеви пътеки
Писма до Гаустин вж Балади и разпади
Питайте момичето вж Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето
План за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013-2022 г. Кн 201
Плейбек Кн 355
По вълните на живота Кн 448
По завети към поети Кн 433
По никое време вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
По следите на моите прадеди Кн 562
По слънчеви пътеки [Нотирана музика] Н 14
Повикът на щастливата случайност Кн 497
Погребани тайни Кн 352
Подборен лов на интернет пирати Кн 132
Подмладяващият ензим Кн 205
Поезия. Ч. 1, Любов и страдание Кн 458
Поезия. Ч. 2, Любовен плам Кн 459
Политическият процес и общественото мнение в България през 2013 г. Кн 66
Политология Кн 75
Порасналите ни чеда Кн 571
Портата на дявола Кн 338
Портобело Роуд Кн 305
Послания за теб Кн 524
Последният жокер Кн 314
Последният сефарад вж Империята. Т. 2, Последният сефарад
Пособие по фотограметрия Кн 189
Почит към Иван Динков Кн 421
Пощальонът винаги звъни два пъти Кн 328
Правен режим на подобренията в недвижими имоти Кн 127
Правилник за вписванията вж Закони за собствеността
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост вж Закони за собствеността
Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция вж Публични финанси
Правни проблеми на ЗУТ [Закон за устройство на територията] Кн 260
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос Кн 130
Празник вж Пиеси за пиано
Празници и обичаи Кн 175
Празно сърце Кн 472
Практики за духовно усъвършенстване Кн 55
Практически български език за чужденци. Ч. 1 Кн 279
Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България Кн 67
Прегласни океани вж Твърде силни океани
Предприемачеството в хотелиерския бизнес Кн 222
Преживелици Кн 498
През годините на прехода Кн 444
Прела баба вж Народни песни и танци за пиано
Прелюд вж Пиеси за пиано
Преобразители на Добруджа Кн 565
Престъплението "парно" Кн 257
Престъпления против правата на човека вж Наказателно право
Престъпления против собствеността Кн 124
Престъпност и репресия Кн 121
Привършва любовта вж Цикъл от шест поеми за любовта
Приемане на наследство Кн 131
Приказка вж По слънчеви пътеки
Приказка за другото овчарче вж Анини приказки
Приказка за Младостта и Старостта Кн 533
Приказка за потопа или голямото Софийско наводнение вж Анини приказки
Приказка за пътя, който тръгнал да пътува вж Анини приказки
Приказка за трите патета вж Анини приказки
Приказните острови Кн 500
Приключение в морето вж Шапка от глухарчета
Примерен правилник за вътршния ред в етажната собственост вж Етажна собственост
Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература Кн 276
Примерни тестове за конкурсен изпит по икономика Кн 88
Примерни тестове за конкурсен изпит по история на България Кн 577
Примерни тестове за конкурсен изпит по математика Кн 182
Принцесата от плетения кош Кн 270
Припаднала й тъмна мъгла вж Народни песни и танци за пиано
Приспивна песен вж По слънчеви пътеки
Присъдени съдби. Кн. 1, Щуро море - щури хора Кн 501
Приятелите са безсмъртни Кн 526
Провикна ми се Индже войвода вж Народни песни и танци за пиано
Програма за работа с родители, извършители на насилие над децата си Кн 68
Производство на пчелни майки в личния пчелин вж Настолна книга на пчеларя. Ч. 2, Производство на пчелни майки в личния пчелин
Произход и епоха на еленските чорбаджии Кн 569
Пролетен дъжд вж По слънчеви пътеки
Промишлена топлоенергетика и ВЕИ [възобновяеми енергийни източници] Кн 214
Проникване в Аушвиц Кн 292
Проста терапия Кн 207
Професионален риск в шивашката индустрия Кн 204
Професионалното самоопределение на учителя в новите образователни реалности Кн 151
Прошепнати мечти вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Психология Кн 45
Психология на парите Кн 38
Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас Кн 87
Публични финанси Кн 142
Пургативи вж Разкази
Пурпурната мантия Кн 291
Пчеличката вж Шапка от глухарчета
Пчеличката Мая и нейните приключения Кн 376
Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт Кн 356
Пълна колекция разкази. Т. 2, Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът който обичаше кучета ; Питайте момичето Кн 357
Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ Кн 358
Пълна колекция разкази. Т. 5, Изнудвачите не стрелят ; Бронзовата врата ; Емфието на професор Бинго ; Английско лято Кн 359
Пълнолетие Кн 419
Първи май вж По слънчеви пътеки
Първи трепет [Нотирана музика] Н 12
Пързалка вж Разкази
Пъстрилница Кн 446
Път Кн 474
Пътешествие назад в семейната история Кн 572
 
Р

Развитие на човешките ресурси в строителството в България Кн 256
Развръзката вж Изплаши я до смърт. Кн. 2, Развръзката
Разкази Кн 511
Разкази. Т. 1-2 Кн 510
Разходка на Бабинден вж Разкази
Ракурси Кн 560
Растителноядни динозаври Кн 13
Ресторан Кн 223
Речник на турцизмите в българския език Кн 278
Рибари вж Разкази
Рики-Тики-Тави Кн 309
Рилската железница и Балабановата фабрика Кн 241
Рим Кн 559
Рицар на Светия Дух вж Бая си на бълхите
Родопчани Кн 516
Родословието на предците Кн 573
Русалката от езерото Кн 375
Ръководство по асемблер Кн 185
Ръководство за курсови работи по статика, кинематика и динамика Кн 191
Ръководство по математика за ученици 7-12 клас, зрелостници, кандидат-студенти, студенти и учители Кн 183
Ръководство за определяне и ефективно управление на тревни местообитания Кн 199
Ръководство за решаване на задачи по математически анализ Кн 184
Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране Кн 186
Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия Кн 187
Ръченица вж По слънчеви пътеки
Рябина по виетнамски вж Сонет 130
 
С

Саботьорът Кн 339
Сама мома пристанала вж Народни песни и танци за пиано
Самодива вж По слънчеви пътеки
Самоконтрол Кн 43
Сантиретам от град Шококошолан вж Шапка от глухарчета
Сарказъм вж Пиеси за пиано
Сборник в памет на академик Д. П. Димитров Кн 551
Сборник статии по ергономия на ръчните инструменти Кн 90
Световната политика след 1945 Кн 84
Светофарът на музата вж Сонет 130
Светът, който ни заобикаля Кн 416
Светът в очите на Боб Кн 286
Свещени места Кн 51
Свидетел в съда вж Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ
Седемте Симеоновци Кн 411
Сензорен анализ Кн 238
Серенада Кн 546
Сивка - Бурка Кн 412
Силата на духа Кн 28
Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика Кн 273
Синя кръв Кн 397
Сирия - война в земите на Адам и Ева Кн 81
Ситовски хроники Кн 555
Скептици Кн 513
Олга Славчева в поезия и дух небесен вж Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. T. 27, Олга Славчева в поезия и дух небесен
Сладки ноти Кн 224
След братята-дарители Евлоги и Христо Георгиеви се подреждат тримата благодетели Ганчо Ганев, Цветан Бончев и Борислав Боянов Кн 170
След 33 години и 5 месеца вж Сонет 130
Следи в снега Кн 390
Слънце и сянка Кн 384
Слънчев ден вж Сонет 130
Слънчице [Нотирана музика] Н 1
Смъртоносна жега Кн 325
Смъртта на Голия вж Фараонът на лисиците
Смъртта на коректорката вж Сонет 130
Снежинки вж По слънчеви пътеки
Снощи влязох в градинка вж Народни песни и танци за пиано
Сняг през април Кн 298
Солената фея Кн 534
Солови песни в народен дух със съпровод на пиано [Нотирана музика] Н 3
Сонет 130 Кн 514
Софийската Света гора Кн 57
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - научни постижения 2008-2013 Кн 164
София - европейска столица на кирилските букви [Изобразителен материал] Г 2
Списъкът на живота Кн 360
Споделено вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Спомен вж По слънчеви пътеки
Споразумение за създаване на сдружение на собствениците вж Етажна собственост
Справочник формули по висша математика Кн 178
Сребърни разпятия Кн 469
Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст Кн 23
Срутено небе Кн 492
Сталин не е работил в Софийския университет 1944-1989 Кн 171
Стани магнит за парите Кн 46
Стани магнит за парите чрез морето на неограниченото съзнание вж Стани магнит за парите
Станка през гора вървеше вж Народни песни и танци за пиано
Старата каручка вж Пиеси за пиано
Старата къща или Приказка за Кирил и Борис Кн 532
Старогръцки език Кн 272
Стая на релси вж Ноктюрно & седем песни за глас и пиано
Сто години Балкански войни (1912-1913) Пи 1
[Сто и тридесет] 130 години храм "Свмчк Димитрий Мироточиви" с. Крушари, Добричко Кн 54
Стокознание на промишлените стоки. Ч. 2 Кн 211
Стокознание на хранително-вкусовите стоки Кн 246
Стратегии за търгуване на финансовите пазари Кн 97
Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието Кн 230
Счетоводство на осигурителните предприятия Кн 232
Събуждане в дъждовна утрин Кн 443
Съветски военни части в България 1944-1946 Кн 146
Съвременни аспекти на ранното чуждоезиково обучение Кн 158
Съвременни методи и технологии в научните изследвания Кн 3
Съвсем скромни дарове Кн 415
Съвършената друга вж Сонет 130
Съдебна практика Кн 111
Сърненце вж Разкази
Състезанието Кн 340
Съчинения в 12 тома. Т. 6, Есета Кн 422
Съчинения в 12 тома. Т. 7, Измислици за деца Кн 423
Съчки вж Разкази
Съюзници Кн 315
 
Т

Тайни на софийския царски дворец Кн 261
Тайните на древния свят Кн 19
Тайните на полет KAL-007 Кн 229
Тайният дневник на агент Кармен Кн 486
Там, но за това Кн 304
Танго вж Пиеси за пиано
Танец вж По слънчеви пътеки
Танц на жабата вж Пиеси за пиано
Таралеж чете приказки вж Шапка от глухарчета
Татари [Свищовско] Кн 556
Тате, кога ще дойде Дядо Коледа? Кн 550
Таши Кн 365
Твърде силни океани Кн 414
Темите табу в медиите Кн 71
Теоретични модели и парадигми в съвременния PR Кн 245
Теория на потребителското поведение Кн 107
Теория на правораздавателната дейност. Т. 6, Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията Кн 114
Теракотеното куче Кн 394
Тестове за конкурси за държавни служители Кн 145
Тестове по наказателен процес Кн 118
Техническа подготовка на производството Кн 212
Типология и хронология на керамиката, изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I - VI в.) на територията на България Кн 552
Това изкуство на поезията Кн 284
Този път е различно Кн 104
Тошевски искри. Ч. 1 Кн 465
Традиции и иновации в началното образование Кн 157
Трактат за умирачката вж Фараонът на лисиците
Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.) Кн 226
Три метра над небето Кн 398
[Тринадесетте] 13-те светини Кн 312
Трио-соната [Нотирана музика] Н 8
[Триста осемдесет и осем] 388 прически Кн 254
Трите живота Кн 294
Трън вж Сонет 130
Трънски разкази Кн 491
Тук и навсякъде Кн 432
Мария Тун© Посевни дни 2014 Кн 218
Туристически пътеводител на Централна Стара планина. Ч. 1, От Кашана до Беклемето Кн 568
Тъга вж По слънчеви пътеки
Тълкувателни решения на Върховния административен съд вж Местно самоуправление и местна администрация
Тънък дъжд Кн 456
Търсачи на истината. Кн. 1 Кн 531
Тя иска само парите ви, ваше височество вж За какво ти е любов?
Тя подготви сватбата му вж Искам да вярвам в чудеса
 
У

Убиец в дъжда вж Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт
Убийствена жега Кн 326
Уважаеми зрители Кн 508
Удавницата вж Пълна колекция разкази. Т. 1, Бей Сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт
Улица Щастие Кн 467
Уличният котарак Боб Кн 287
Унес вж Цикъл "Април"
Университетът Кн 165
Унки пътешества в космоса Кн 540
Управление на иновациите в индустриалното предприятие Кн 242
Управление на ИТ проекти Кн 252
Управление на капиталите в търговската банка Кн 92
Управление на качеството Кн 239, Кн 240
Управление на обществена библиотека в информационна среда вж Управление на обществена библиотека в съвременна информационна среда
Управление на обществена библиотека в съвременна информационна среда Кн 8
Управление на персонала в търговската банка Кн 237
Управление на търговските операции Кн 236
Уча български език в 3. клас Кн 156
Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури Кн 133
Учебно пособие за тестова проверка върху нервна система Кн 202
Учебно пособие по машинни елементи Кн 215
Учим болгарский легко Кн 274
Учителят [Петър Константинов Дънов] - пророк на шестата раса Кн 31
 
Ф

Фараонът на лисиците Кн 505
Физическа геодезия и гравиметрия Кн 188
Философката Кн 371
Философски тестове Кн 24
Финанси Кн 99
Финанси на фирмата Кн 93
Фирмена култура Кн 225
Формални подходи към алетичната модалност. Т. 1, Въведение и история Кн 49
Формата на водата Кн 395
Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Кн 168
 
Х

Хайде всички да убием Констанс Кн 320
Хвалите Господа вж Цикъл "Всяка нощ"
Хвалите Господа... вж Четири песни
[Хиляда и една] 1001 задачки - закачки Кн 20
[Хиляда] 1000 страници България Кн 564
Химизация на земеделието Кн 219
Химия Кн 192
Хищни водни същества Кн 14
Хоризонти на дигиталната литература Кн 282
Хороводна вж Народни песни и танци за пиано
Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг Кн 91
Храбростта на самурая Кн 402
Храна за върколаци Кн 464
Хриси и други вампири вж Сонет 130
Хрътката Кн 495
Хрътката срещу хрътката Кн 495
Хумореска вж По слънчеви пътеки
Хълмът на горските духове Кн 386
 
Ц

Цикъл "Април" [Нотирана музика] Н 4
Цикъл "Всяка нощ" [Нотирана музика] Н 5
Цикъл шест поеми за любовта вж Цикъл от шест поеми за любовта
Цикъл от шест поеми за любовта [Нотирана музика] Н 6
Цифрова фотография Кн 264
 
Ч

Часовник с кукувичка вж Шапка от глухарчета
Чаши вж Разкази
Челопеч - чело на слънцето Кн 471
Червен вятър вж Пълна колекция разкази. Т. 4, Свидетел в съда ; Неприятностите са моят бизнес ; Червен вятър ; Златни рибки ; Невадски газ
Червената царица Кн 69
Черешата на един народ вж Балади и разпади
Четири песни [Нотирана музика] Н 7
Чичо Бубалуба, старият делфин вж Шапка от глухарчета
Членство в адвокатско дружество Кн 126
Човек се учи, докато е жив вж Шапка от глухарчета
Чудати и прекрасни риби Кн 15
 
Ш

Шапка от глухарчета Кн 535
Шарени къртици вж Фараонът на лисиците
Швейцарецът вж Фараонът на лисиците
Шепа вода вж Сонет 130
[Шестдесет и шест градуса] 66° северна ширина Кн 302
Шивачът от Глостър Кн 310
Цар Шишман и Дан войвода 23.09.1386 Кн 418
Шпионинът Кн 341
Шумиш ли, Вит Кн 425
 
Щ

Щастие в трудни времена Кн 44
Ще идвам пак... Кн 522
Ще си отидем вж Цикъл от шест поеми за любовта
Щуро море - щури хора вж Присъдени съдби. Кн. 1, Щуро море - щури хора
 
Ъ

Ъгъл вж Сонет 130


Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи", 25-26.10.2013 г., Свищов Кн 100
 
Я

Ябълчица род родила вж Народни песни и танци за пиано
Языковедческая русистика в Болгарии Кн 7
 
A

Alter ego [Нотирана музика] Н 9
Attorneys at law act of 22 November 1888 вж Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г.
Ave Maria вж Четири песни
 
B

Balkanlar'da türkler ve müslüman azinliklar Кн 82
Bendición Кн 475
Bénédiction Кн 476
Benedizione Кн 477
Biological analysis and ecological status assessment of Bulgarian surface water ecosystems вж Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България
Blessing Кн 478
Bulgaria - 200 magic views Г 1
The Bulgarian Bar Кн 136
Bulgarien - 200 zauberhafte Ansichten Г 1
 
C

Chansons et danses populaires вж Народни песни и танци за пиано
 
D

De iure publico Кн 113
Demon Sale вж Бая си на бълхите
Denis Diderot - le philosophe à la recherche da la vérité Кн 25
Digital culture, media and education Кн 248
 
E

Electric vehicles Кн 217
Eminent figures of modern Bulgaria вж Бележити българи на съвременна България. T. 2
Erasmus guide for incoming students Кн 85
 
F

[Fifty] 50 years Faculty of Biology (1963-2013) Кн 174
The first shiver [Нотирана музика] Н 12
 
H

Hic et ubique! вж Тук и навсякъде


Impression [Нотирана музика] Н 11
Innovative development of the institute for cultural and historical heritage вж Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство
International scientific conference Advanced manufacturing technologies AMTECH'07 Кн 213


Kabbalah Кн 33
Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht Кн 271
 
M

Mass media effects вж Масмедийното въздействие
Le metissage des réalités en littérature Кн 285
 
N

Nocturne & and seven songs for voice and piano [Нотирана музика] Н 2


Die Prinzessin von Geflochtenkorb Кн 270 


Quartett 6 [Нотирана музика] Н 15
Quartett 7 [Нотирана музика] Н 16


Revelations Кн 438 
Révélations Кн 438 


Save the raptors Кн 200
Schwarz-Weiss: musikalisch-literarisches Schach Кн 379
Secrets of the Sofia royal palace Кн 261
Segnung Кн 479
Serendipity calls вж Повикът на щастливата случайност
Sofia - European capital of the Cyrillic script [Изобразителен материал] Г 2
The Sofia Mount Athos Кн 57
Sofia University "St. Kliment Ohridski" - research excellence 2008-2013 Кн 173
State Security - Change of names - Revival process вж Държавна сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес
The story of the betrothed вж Годениците
The story of Don Giovanni вж Дон Жуан
Studies in memory of academician D. P. Dimitrov вж Сборник в памет на академик Д. П. Димитров
 
T

Trio-sonata [Нотирана музика] Н 8
Typology and chronology of the hand-made pottery of the Roman and early Byzantine period (1st-6th C.) on the territory of Bulgaria Кн 552
A tour of Bulgaria Кн 106
Tourism cadre Кн 269
 
U

U. V. Кн 389
 
W

Windows 8 Кн 250

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
Б

БНТ спорт digi П 17
Бюлетин ... - Главно Мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Народна република България П 20
 
Г

Годишник на Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи" П 21
 
Д

Да изберем училище за новия век ... П 23
Док Макплюшинс П 6
Доналд Дък П 7
 
Е