БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 4

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова

Съставители: Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Юлий Николаев ВрайковЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2014/4 Кн 1
РАДЕВА, Виолета Костадинова, 1941-
        От първо лице : творци, учени и политици за себе си във времето пред Виолета К. Радева / [Виолета Костадинова Радева] ; [предг. Атанас Свиленов]. - [София] : ИК Слово и знак, 2013 (София : Аси Принт). - 272 с. : с портр. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Пълното име на авт. на предг. Атанас Свиленов е Атанас Свиленов Митрев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа интервюта с: Иван Богданов, Слави Дончев, Христо Г. Минчев, Улф Екман, Марин Георгиев, Кнуд Ларсен, Биньо Иванов, Панайот Танчев, Витан Стефанов, Рихард Гратхоф, Методи Спасов, Карл Юрка, Андреас Пютман, Васил Гоцев, Богдан Йоцов, Жана Гълъбова, Георги Елдъров, Дянко Марков, Иван Шалев, Петър Константинов, Невена Крапчева, Методий Стратиев, Христо Огнянов, Марко Шукарев, Владимир Шкодров, Зденка Тодорова, Лора Николова, Стефан Хинков, Стефан Робев, Йордан Палежев, Панайот Панайотов, Цвятко Алексиев, Петър Василев, Георги Саръиванов, Спас Спасов-Разбойников, Светослав Нелчинов, Константин Бакалов, Константин Куцаров, Димитър Бойков, Тодор Кавалджиев, Румен Шивачев, Диньо Шарланов, Блага Димитрова, Жак Амир, Рая Кунчева, Боряна Христова, Розалия Ликова, Румен Стоянов, Васко Иванов

ISBN 978-954-92072-8-6 : 15 лв.
1. Научни и културни дейци, български - интервюта 2. Политици, български - интервюта 3. България - култура
00(497.2)(092)(047.53)
32(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259362532


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов, 1926-2013
        Управленско консултиране и синергетика : учебно помагало Вж Кн 275

ПАНТЕЛЕЕВА, Искра Маринова, 1971-
        Управление на иновациите в индустриалното предприятие : учебно помагало Вж Кн 285


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БК 2014/4 Кн 2
КРЪСТЕВ, Тодор, 1958-
        Годишен финансов отчет : нови стандарти и промени в международните стандарти за финансово отчитане и международните счетоводни стандарти / [Тодор Кръстев]. - София : Пакс корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 424 с. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител)

Загл. на кор.: Годишен финансов отчет. Нови стандарти и промени в МСФО и МСС. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на Тодор Кръстев е Тодор Кръстев Стоянов. - Библиогр.: с. 423-424

ISBN 978-619-7104-09-7
1. Финансово счетоводство - стандартизация и нормализация
006.06:657(100)
657(100)
COBISS.BG-ID 1259205604


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/4 Кн 3
        Атанас КРЪСТЕВ - Начо Културата : възпоменателен сборник / [състав.] Георги Райчевски, Димитър Райчев. - Пловдив [т. е. София] : Факел, 2012 ([Пловдив] : Полиарт). - 90 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

Портретите на Начо: с. 81-88. - Съдържа текстове на: Благовест Сендов, Борис Димовски, Валентина Йеремиева, Ваня Минчева, Вероника Благова, арх. Георги Ламбов, Георги Стойчев, Димитър Левчев, Минчо Минчев, Никола Запрянов, Петър Стоянов, Розалин Костов, Руен Руенов, Светлин Русев, Стефан Данаилов, Стефан Цанев, Христо Христов, Цветан Симеонов, Цветана Манева

ISBN 978-954-411-180-9 : 12.99 лв.
1. Кръстев, Атанас Василев, 1922-2003 - биографии - сборници 2. Общественици, български - биографии - сборници 3. България - култура
008(497.2)(092)(08)
92 Кръстев, Атанас Василев
COBISS.BG-ID 1259683300


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/4 Кн 4
ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        През очите на хора и медии : библиография /1990-2011/ / Васил Гьошев. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2011. - [68] с. : с портр., факс. ; 21 см

Принтирано изд. 

1. Гьошев, Васил Кирилов, 1938- - библиографии 2. Писатели, български - библиографии 3. България - литературознание
016:92
886.7(01)
92 Гьошев, Васил Кирилов
COBISS.BG-ID 1259723236

БК 2014/4 Кн 5
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Ризома на инфосферата: морфология на библиографията : генезис на световната универсална библиография : учебник по общо библиографознание: теория на библиографската форма / [Александра Куманова] ; [Николай Василев - обща ред. ... и др.] ; [библиогр. ред. Марияна Максимова]. - София : За буквите - О писменехь, 2012. - 534, CCCL с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Факлоносци ; 4)

Загл. на кор: Ризома на инфосферата. - Загл. и на англ. ез.: Rhizome of the infosphere: morphology of the bibliography. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Никола Казански, Диана Ралева, Цветана Найденова, Антон Даскалов. - Възприетата форма на името на ред. Марияна Максимова е Мариана Пенева Максимова. - Текст и на рус., англ. ез. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Библиогр.: с. ССХІІ-CCLXXX. - Показалци. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-2946-12-0
1. Библиография - учебници за ВУЗ 2. Информация, теория - учебници за ВУЗ
01(075.8)
COBISS.BG-ID 1258792676

БК 2014/4 Кн 6
МИНЧЕВА, Бояна Стефанова, 1969-
        Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в. в колекцията "Старопечатни книги, редки и ценни издания" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / [състав. Бояна Стефанова Минчева]. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 333 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Показалци

ISBN 978-954-523-135-3
1. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - колекции - описи 2. Старопечатни книги, славянски - България - 19 век - описи
017.1:094(=81)(497.223)
094(=81)(497.223)(01)
COBISS.BG-ID 1259558628


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

        Иван ВАЗОВ и Берковица Вж Кн 383

ЯНАКИЕВА, Живка Ненчева, 1953-
        Ахатите от Шуменското плато съхранени в българските музеи Вж Кн 177


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/4 Кн 7
АТАНАСОВА, Валентина Стоянова, 1983-
        Асеновградско букварче: минало и бъдеще за нашите деца : книжка - игра за изучаване историята, културата и забележителностите на община Асеновград [за] 5-9 години / Валентина Атанасова ; [фотогр. Емил Миразчиев ... и др.] ; [худож. Надя Генова]. - [Асеновград] : Виктори - ПР, 2013 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 48 с. : с ил. ; 29 x 21 см

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Евгени Динев, Пенка Попова, Антония Костова

ISBN 978-619-7014-07-5
1. История - Асеновград (община) - детска и юношеска литература
087.5:908(497.23-37)
908(497.23-37):087.5
COBISS.BG-ID 1259692772

БК 2014/4 Кн 8
ГЪРНЕВСКА, Силвия Маркова, 1962-
        Да научим нещо за роботите / Силвия Гърневска. - Пловдив : Дизайнстудио Гриф, 2007. - 28 с. : с цв. ил. ; 29 х 21 см

ISBN 978-954-91025-2-9

087.5
COBISS.BG-ID 1258959076

БК 2014/4 Кн 9
        ЖИВОТНИТЕ във фермата / [ил. Лорела Фламини]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Аз играя)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Прев. от итал. ез. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1198-1 : 6.99 лв.
ISBN 954-26-1198-6 !

087.5
COBISS.BG-ID 1259125476

БК 2014/4 Кн 10
        МАЛКИТЕ на животните / [ил. Лорела Фламини]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Аз играя)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Прев. от итал. ез. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1199-8 : 6.99 лв.
ISBN 954-26-1199-4 !

087.5
COBISS.BG-ID 1259124708

БК 2014/4 Кн 11
        ПЪРВИТЕ 100 животни. - София : Джи би груп, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: First 100 soft to touch animals. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7022-07-0 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1258787556

БК 2014/4 Кн 12
ХИЛЯДА
        1000 въпроса - какво искат да знаят децата? : с експерименти и съвети за родители / Сабине Фриц ... [и др.] ; [прев. от нем. Станимир Бонев] ; [гл. ред. Ангела Зендлингер]. - [Пловдив] : Коала прес, 2010 (В. Търново : Абагар). - 256 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Die 1000 interessantesten Kinderfragen. - Други авт.: Елке Швалм, Биргит Кун, Фериал Канбай, Керстин Ландвер, Хайке Хувалд, Изабел Либерс. - Имената на прев., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9455-51-9 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1259238372

БК 2014/4 Кн 13
ХРИСТОВ, Византи Атанасов, 1958-
        Преди да повярваме / Византи Христов. - София : Мелани, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 84 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 81-83

ISBN 978-954-92917-4-2

087.6
COBISS.BG-ID 1258974948

        ЦВЕТЯТА на малката Ида : приказка за оцветяване Вж Кн 609

БК 2014/4 Кн 14
        ЧИСЛА цветове форми. - София : Джи би груп, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: First 100 soft to touch numbers colours shapes. - Загл. в изд. каре: Цветове, числа, форми. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7022-08-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1258788068

БК 2014/4 Кн 15
        BARBIE в приказна история за модата: блясък в Париж : книжка за оцветяване. - София : Егмонт, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с ил. ; 28 см. - (Barbie)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Barbie colouring book

ISBN 978-954-27-0951-0 : 1.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1259053284


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БК 2014/4 Кн 16
КИРИЛОВА, Росица Кръстева, 1959-
        Приписки в българските старопечатни книги : 1806-1878 / [състав., разчитане на приписките Росица Кръстева Кирилова]. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013-. - Т. <1-> ; 24 см

Изд. на Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ръкописи и старопеч. книги

ISBN 978-954-523-138-4 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1: 1806-1850. - 2013. - 182 с. : с цв. факс.

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец

1. Приписки 2. Старопечатни книги, български
094(497.2)
COBISS.BG-ID 1259203812

КУЮМДЖИЕВА, Светлана Емилова, 1949-
        Ранните осмогласници : извори, богослужение и певчески репертоар : по ръкописи до XIII век Вж Кн 314

МИЛТЕНОВ, Явор Ивов, 1978-
        Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване Вж Кн 376

МИНЧЕВА, Бояна Стефанова, 1969-
        Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в. в колекцията "Старопечатни книги, редки и ценни издания" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Вж Кн 6


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/4 Кн 17
КАРТАЛОВ, Асен Асенов, 1933-
        Личност и знание / Асен Карталов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 177 с. : с ил., портр. ; 18 см

ISBN 978-954-423-806-3
1. Философи, български - юбилеи и чествания 2. Философия - есета 3. България - философия
101(497.2)(092)
92 Карталов, Асен Асенов
COBISS.BG-ID 1259073508

БК 2014/4 Кн 18
ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Съчинения : в 11 тома. Т. 5, Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло ; Догмата за Христос ; Ще бъдете като богове / Ерих Фром ; състав. Росен Ангелов ; прев. от англ. ез. Росен Ангелов, Жана Тотева. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 664 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

Ориг. загл.: The heart of man ; The dogma of Christ and other essays on religion, psychology, and culture ; You shall be as gods / Erich Fromm. - Послеслови на преводача: с. 597-647

ISBN 978-954-09-0597-6 (подв.) : 30 лв.
1. Философия, съвременна - Германия 2. Добро и зло 3. Философия на ценностите 4. Религия - философия 5. Германия - философия
101(430)(081)
17.022
22.01
COBISS.BG-ID 1259492068


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/4 Кн 19
НИЦШЕ, Фридрих Вилхелм, 1844-1900
        Съчинения в 6 тома. Т. 1, Раждането на трагедията ; Несвоевременни размишления / Фридрих Ницше ; [състав. Исак Паси] ; [прев. от нем. Харитина Костова-Добрева]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 696 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

Имената на състав., прев. отбелязани на предзагл. с. - Съдържа и: Давид Щраус - изповядващият се писател ; За ползата и вредата от историята за живота ; Шопенхауер като възпитател ; Рихард Вагнер в Байройт. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-0740-6 (подв.) : 30 лв.
ISBN 954-09-0740-3 !
1. Немска класическа философия 2. Естетика 3. Трагично 4. Музика - философия
101(091)(430)(081)
78.01
830-96
COBISS.BG-ID 1259459556

БК 2014/4 Кн 20
СОЛОВЬОВ, Владимир Сергеевич, 1853-1900
        Съчинения в 5 тома. Т. 4, Смисълът на любовта / Владимир Соловьов ; прев. от рус. Димитър Кирков, Иван Цветков. - София : Захарий Стоянов, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 431 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

Ориг. загл.: Смысл любви / Владимир Соловьëв

ISBN 978-954-09-0522-8 (подв.) : 25 лв.
1. Философия, руска 2. Любов 3. Руска литература - история и критика 4. Русия - философия
101(091)(470)(081)
177.6
882.09
COBISS.BG-ID 1259324132

БК 2014/4 Кн 21
ХОМЯКОВ, Алексей Степанович, 1804-1860
        Духът на живота и истината / Алексей Хомяков ; прев. от рус. ез. Димитър Кирков ; [състав. и встъп. студия Панко Анчев]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 543 с. ; 22 см. - (Поредица Руска мисъл)

Прев. по: Церковь одна ; Сочинения ; Всемирная задача России. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-09-0524-2 (подв.) : 25 лв.
1. Философия, руска - история 2. Славянофилство 3. Русия - философия 4. Славянски страни - история
101(091)(470)
930.85(=81)
COBISS.BG-ID 1259496164

БК 2014/4 Кн 22
ШОПЕНХАУЕР, Артур, 1788-1860
        Съчинения : в 4 т. / Артур Шопенхауер ; състав., ред., встъп. студия Исак Паси. - София : Захарий Стоянов, 2008-2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 4 т. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)


ISBN 978-954-09-0042-1 (т. 4, подв.) : 30 лв.

Съдържа досега:

Т. 4: Парерга и паралипомена : ч. 2 / прев. от нем. Анастасия Рашева. - 2013. - 822 с.

Загл. на кор.: Парерга и паралипомена 

1. Немска класическа философия 2. Волунтаризъм 3. Германия - философия
101(091)(430)(081)
141.142
COBISS.BG-ID 1229327076


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2014/4 Кн 23
КОВАЧКИ, Христо Атанасов, 1962-
        Вселенски ред : теория на познанието / Христо Ковачки. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 336 с. : с ил., диагр., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 331-335

ISBN 978-954-09-0774-1 : 10 лв.
1. Космология 2. Познание, теория
113/119
165.4
COBISS.BG-ID 1259290852

БК 2014/4 Кн 24
КОВАЧКИ, Христо Атанасов, 1962-
        Вселенски ред : теория на познанието / Христо Ковачки. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 336 с. : с ил., диагр., портр. ; 22 см

Библиогр.: с. 331-335

ISBN 978-954-09-0775-8 (подв.) : 17 лв.
1. Космология 2. Познание, теория
113/119
165.4
COBISS.BG-ID 1259291364


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/4 Кн 25
КЛАРК, Багрина, 1941-
        Новото битие : живот в сърцето / Багрина Кларк. - София : Пропелер, 2012 (София : Дайрект Сървисиз). - 209 с. ; 20 см

Багрина Кларк - псевд. на Росица Василева Кларк

ISBN 978-954-392-170-6 : 10.99 лв.
1. Езотеризъм 2. Безсмъртие
133
COBISS.BG-ID 1258980580

СЕВРЮКОВА, Слава, 1902-1991
        Слова и видения на Слава Севрюкова : извадки от разговори, публикации, интервюта, дневници, спомени Вж Кн 34


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/4 Кн 26
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : сборник с автентични документи 1938-1942 г. / Беинса Дуно. - София : ИК АУМ, 2013 ([София] : Симолини). - 160 с. : със сх., ноти ; 24 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Съдържа фототип. изд.: Паневритмия. София, 1938 ; Паневритмия - песни на хармоничните движения. София, 1941 ; Слънчеви лъчи - музика, движение и говор от Учителя. София, 1942. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90114-1-6 : 7 лв.
ISBN 987-619-90114-1-6 !
1. Паневритмия
141.33
215
793.3:215
COBISS.BG-ID 1258724324

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Причини за болестите и методи за тяхното лекуване Вж Кн 190

БК 2014/4 Кн 27
        ЛИСТА от Градината на Мория. Кн. 1, Зов / [състав. Елена Ивановна Рьорих] ; [прев. Лилия Сивчева, Аурелио Тошевски]. - Враца : Агни Йога - България, 2013 (В. Търново : Абагар). - 202 с. ; 16 см

Ориг. загл.: Листы Сада Мории. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Учението на Живата Етика

ISBN 978-619-7069-01-3 (подв.) : 8 лв.
1. Теософия 2. Йога
141.33
294.527
COBISS.BG-ID 1259734756

БК 2014/4 Кн 28
        ЛИСТА от Градината на Мория. Кн. 2, Озарение / [състав. Елена Ивановна Рьорих] ; [прев. Лилия Сивчева, Аурелио Тошевски]. - Враца : Агни Йога - България, 2013 (В. Търново : Абагар). - 262 с. ; 16 см

Ориг. загл.: Листы Сада Мории. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Учението на Живата Етика

ISBN 978-619-7069-02-0 : 8 лв.
1. Теософия 2. Йога
141.33
294.527
COBISS.BG-ID 1259740388

БК 2014/4 Кн 29
        ОБЩИНА / [състав. Елена Ивановна Рьорих] ; [прев. Лилия Сивчева, Аурелио Тошевски]. - Враца : Агни Йога, 2013 (В. Търново : Абагар). - 262 с. ; 16 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Учението на Живата Етика

ISBN 978-619-7069-03-7 (подв.) : 8 лв.
1. Теософия 2. Йога
141.33
294.527
COBISS.BG-ID 1259742436

БК 2014/4 Кн 30
РАЙКОВ, Георги Стоянов, 1938-
        Как бихме могли да бъдем щастливи!? : тайната и истината за да се живее добре - ключ към успех и съвършенство в живота : есенциална практическа философия на живота : религия - теософия - светски науки : отговори на основни въпроси за живота, вълнуващи хората от далечно минало до далечно бъдеще : книга за теисти и атеисти / Георги Райков. - Бургас : Димант, 2011 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 604 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 601-604

ISBN 978-954-731-432-0 : 27 лв.
1. Теософия 2. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259241956

БК 2014/4 Кн 31
ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума на теологията / Тома от Аквино ; прев. от лат. Цочо Бояджиев. - [2. изд.]. - София : Изток-Запад, 2003-. - Т. <1-> ; 22 см

Ориг. загл.: Summa Theologica / Thomas Aquinas

ISBN 978-954-321-617-8 (ч.1, подв.) : 55 лв.
ISBN 954-8945-86-X !

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2003. - 1805 с.

1. изд. 2003, установено от доп. източник. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с. 

1. Томизъм 2. Схоластика 3. Богословие 4. Бог
141.30
230.1
231
COBISS.BG-ID 1259775716

ШОПЕНХАУЕР, Артур, 1788-1860
        Съчинения : в 4 т. Вж Кн 22


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/4 Кн 32
ГАРВАНОВА, Магдалена Златкова, 1976-
        Трансформация в ценностите на съвременния българин / Магдалена Гарванова. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [БПС]). - 264 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Transformation in the values of contemporary Bulgarian. - Библиогр.: с. 232-254. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2946-74-8
1. Българи - народопсихология 2. Българи - етични проблеми 3. Социална психология - България - 1995-2005 4. България - социология
159.922.4(=867)
17.022(=867)
316.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259545316

КОЛЕВ, Стефан Иванов, 1961-2011
        Книга на степените и нивата Вж Кн 551

БК 2014/4 Кн 33
КОСТАДИНОВА, Жени, 1971-
        Ванга и Россия / Жени Костадинова ; пер. с болг. Надежды Ивановой и Виктории Цветановой. - София : Озарение, 2012 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет Принт). - 248 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Ванга и Русия / Жени Костадинова. - Пълното име на авт. Жени Костадинова е Жени Костадинова Цветанова

ISBN 978-954-92728-4-0
1. Ванга, 1911-1996 2. Предсказания 3. България - психология
159.961(497.2)(092)
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1259679972

БК 2014/4 Кн 34
СЕВРЮКОВА, Слава, 1902-1991
        Слова и видения на Слава Севрюкова : извадки от разговори, публикации, интервюта, дневници, спомени / подб. и ред. Хр. Нанев. - [София] : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 250 с. : с цв. портр. ; 22 см. - (Свят на чудеса)

Пълното име на състав. Христо Нанев е Христо Нанев Иванов. - Библиогр.: с. 247-249

ISBN 978-954-411-186-1 : 12 лв.
1. Парапсихология 2. Ясновидство
159.961
133
COBISS.BG-ID 1259680228

БК 2014/4 Кн 35
ТИЛОВ, Борис Георгиев, 1983-
        Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст / Борис Тилов. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 96 с. : с диагр., сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 82-96

ISBN 978-619-7085-22-8
1. Юноши - психология 2. Девиантно поведение 3. Агресия
159.922.8
316.647.3-053.6
COBISS.BG-ID 1259198436

БК 2014/4 Кн 36
ФАУСТИ, Силвано, 1940-2015
         Шанс или изкушение? : изкуството да се различава и да се взема решение / Силвано Фаусти ; [прев. Анна Николова]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 184 с. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Occasione o tentazione? Arte di discernere e decidere / Silvano Fausti. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.ISBN 978-954-9992-49-6 : 5 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Добро и зло
159.92
233
COBISS.BG-ID 1258783972

БК 2014/4 Кн 37
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая. [Т.] 4, Председателят Шребер : психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя (Dementia paranoides) / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Анета Иванова, Владимир Теохаров. - София : Критика и хуманизъм : Стигмати, 2012 ([София] : [Демакс]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschrieben Fall von Paranoia (Dementia paranoides) / Sigmund Freud

ISBN 978-954-587-163-4 (Критика и хуманизъм)
ISBN 978-954-336-139-7 (Стигмати)
1. Психоанализа 2. Параноя
159.964.2
616.895
COBISS.BG-ID 1258975972

БК 2014/4 Кн 38
ЦВЕТКОВА, Силвия Борисова, 1962-
        Увод в психологията : избрани теми : учебно ръководство / Силвия Цветкова. - Плевен : Изд. център на Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 163 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 157

ISBN 978-954-756-139-7
1. Психология - учебници за ВУЗ
159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1258839524


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БК 2014/4 Кн 39
        ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник по логика и семантика / [Мартин Табаков ... и др.] ; [състав., предг. Мартин Табаков]. - София : Звезди, 2012. - 512 с. : с портр., ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Ангел Стефанов, Нина Димитрова, Борис Грозданов, Енгелсина Тасева, Доротея Ангелова, Васил Пенчев, Николай Обрешков, Алекси Апостолов, Анита Касабова, Валери Личев, Росен Люцканов, Христо Йовев, Кристиян Енчев, Момчил Петров, Стефан Петков. - Авторите: с. 510-511. - Библиогр.: с. 476-484. - Азб. показалец

ISBN 978-954-8697-49-1 (подв.)
1. Логика - справочници 2. Семантика - справочници
16(035)
801.54(035)
COBISS.BG-ID 1258754276

КОВАЧКИ, Христо Атанасов, 1962-
        Вселенски ред : теория на познанието Вж Кн 23

КОВАЧКИ, Христо Атанасов, 1962-
        Вселенски ред : теория на познанието Вж Кн 24


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/4 Кн 40
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. - 2. прераб. и доп. изд. - Плевен : Изд. център на Мед. унив., 2013. - 285 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2010. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-756-123-6
1. Биоетика - учебници за ВУЗ
17.02:57(075.8)
614.23/.26(075.8)
COBISS.BG-ID 1258723556

БК 2014/4 Кн 41
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Ръководство за практически упражнения по биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. - 2. прераб. и доп. изд. - Плевен : Изд. център на Мед. унив., 2013. - 102 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2010. - Библиогр.: с. 101

ISBN 978-954-756-124-3
1. Биоетика - учебници за ВУЗ
17.02:57(076)(075.8)
614.23/.26(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258731748

ГАРВАНОВА, Магдалена Златкова, 1976-
        Трансформация в ценностите на съвременния българин Вж Кн 32

СОЛОВЬОВ, Владимир Сергеевич, 1853-1900
        Съчинения в 5 тома. Т. 4, Смисълът на любовта Вж Кн 20

ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Съчинения : в 11 тома. Т. 5, Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло ; Догмата за Христос ; Ще бъдете като богове Вж Кн 18

БК 2014/4 Кн 42
ХАДЖИМИТОВА, Станимира Рангелова, 1954-
        Наръчник за превенция на домашното насилие : в помощ на педагози и социални работници / [Станимира Хаджимитова, Наталия Георгиева, Мария Бончева]. - [Монтана] : [Полимона], [2013]. - 72 с. : с табл. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Името на авт. Наталия Георгиева погрешно отпеч. в изд. каре Наталия Георгева. - Изд. на Бълг. фонд за жените. - Библиогр.: с. 69-70. - Съдържа и: Закон за защита от домашно насилие ; Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие ; Инструкция No Iз-2673 от 10 ноември 2010 г. ; Интерактивни методи за превенция на домашното насилие към деца, прилагани в обучителния и възпитателния процес в детската градина

ISBN 978-954-9966-91-6
1. Домашно насилие - борба с него - наръчници и ръководства 2. Семейство - социална работа - наръчници и ръководства
173:316.647.3(035)
364(035)
COBISS.BG-ID 1259364324


18 ЕСТЕТИКА

ЛАЗАРОВ, Любен Периклов, 1931-
        Изкуството и естетическата мисъл в Древна Гърция и Рим Вж Кн 305


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

АВГУСТИН, Аврелий, 354-430
        За Божия град. Т. 1. Кн. I-IV Вж Кн 43

АНГЕЛОВА-Барболова, Николина Станчева, 1971-
        Митове и факти за психихичните болести Вж Кн 208

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : сборник с автентични документи 1938-1942 г. Вж Кн 26

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Причини за болестите и методи за тяхното лекуване Вж Кн 190

РАЙКОВ, Георги Стоянов, 1938-
        Как бихме могли да бъдем щастливи!? : тайната и истината за да се живее добре - ключ към успех и съвършенство в живота : есенциална практическа философия на живота : религия - теософия - светски науки : отговори на основни въпроси за живота, вълнуващи хората от далечно минало до далечно бъдеще : книга за теисти и атеисти Вж Кн 30


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Съчинения : в 11 тома. Т. 5, Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло ; Догмата за Христос ; Ще бъдете като богове Вж Кн 18


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/4 Кн 43
АВГУСТИН, Аврелий, 354-430
        За Божия град. Т. 1. Кн. I-IV / Блажени Августин ; прев. от лат. Доротея Валентинова. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: De Civitate Dei / Aurelius Augustinus Sanctus. - Блажени Августин - духовно име на Аврелий Августин

ISBN 978-954-09-0771-0 : 10 лв.
1. Богословие - философски проблеми
239
230.1
21(37)
COBISS.BG-ID 1259331300

БК 2014/4 Кн 44
        КАКВО е Опус Деи? / [прев. свещеник Сречко Римац ... и др.]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 108 с. ; 15 см. - (Християнска библиотека)

Прев по: Suvremeni duhovni pokreti / Antonio Mario Čirko. Ritratti di santi / Antonio Sicari. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Борис Стойков, Нина Михайлова. - Съдържа: Опус Деи / Антонио-Марио Чирко. Св. Хосемария Ескрива / Антонио Сикари

ISBN 978-954-9992-48-9 : 3 лв.
1. Опус Деи 2. Католическа църква - учреждения и организации
282:267
COBISS.BG-ID 1258750948

КУЮМДЖИЕВ, Юлиан Стоянов, 1959-
        Културноисторически аспекти на дискусията за истинското българско църковно пеене Вж Кн 313

БК 2014/4 Кн 45
МИТРЕВ, Нестор Величков
        Светители български : житиета / Нестор Митрев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 84 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-62-6
1. Светци, български 2. България - религия
264-11(497.2)
COBISS.BG-ID 1258969060

ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума на теологията. Ч. 1 Вж Кн 31

ФАУСТИ, Силвано, 1940-2015
        Шанс или изкушение? : изкуството да се различава и да се взема решение Вж Кн 36

БК 2014/4 Кн 46
ХЕРОЛД, Ернест, 1962-
        Световните манипулации. Кн. 3, Езическите празници и чествания в християнството / Ернест Херолд фон Бауернберг. - Бургас : [Информа принт], 2013. - 207 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 204-205

ISBN 978-954-8468-72-5 : 6 лв.
1. Християнство 2. Народни вярвания 3. Религиозни празници
23/28
398.3
COBISS.BG-ID 1259587300


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

АРСЕНИЕВ, Арсени Иванов, 1953-
        Медицината в Месопотамия : исторически, религиозни и философски аспекти на медицината Вж Кн 181

БК 2014/4 Кн 47
БХАКТИ Камала Тиртха Махарадж, 1959-
        Малка книжка с мъдрости / [Бхакти Камала Тиртха Махарадж]. - [София] : [Веда Хауз], [2012] ([София] : [Булгед]). - 192 с. : с ил., портр. ; 7 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Бълг. Ваишнава общество

ISBN 978-954-92817-2-9
Събрано от учениците на Б. К. Тиртха Махарадж
1. Индуизъм
294.5
COBISS.BG-ID 1258784996

БК 2014/4 Кн 48
ЕЗХЕРИ, Ахмед Махмуд
        Опазването на езика : мюсюлманско изповедание / Ахмед Махмуд Езхери ; [прев. Джемал Хатип]. - [София] : Глав. мюфтийство, 2013. - 32 с. ; 17 см. - (Поредица Достойнствата на благонравието ; кн. 1)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Мюсюлманско изповедание

ISBN 978-954-9880-58-8 : 1 лв.
1. Ислям 2. Религиозен морал 3. Език - философия
297.5
COBISS.BG-ID 1258752996

БК 2014/4 Кн 49
КОЙЧЕВА, Камелия, 1961-
        Норбу Тензинг, или 108 пътя към Просветлението / Камелия Йорданова. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 152 с. : [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Камелия Йорданова е Камелия Койчева, с пълно име Камелия Койчева Йорданова

ISBN 978-954-09-0770-3 : 10 лв.
1. Поклонничество - Тибет 2. Тибет - религия
294.34(515)
COBISS.BG-ID 1259457252

        ЛИСТА от Градината на Мория. Кн. 1, Зов Вж Кн 27

        ЛИСТА от Градината на Мория. Кн. 2, Озарение Вж Кн 28

МАРИНОВ, Петър Анастасов, 1903-1998
        Балканската война 1912-1913 и българите мохамедани в Родопите : покръстване и ново помохамеданчване Вж Кн 61

        ОБЩИНА Вж Кн 29

        СВЕТИЛИЩЕ на Тракийския конник край Состра Вж Кн 617


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2014/4 Кн 50
        ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ методи и технологии в икономическите и социалните науки : международна научна конференция 6-7 октомври 2012 г., Пловдив = Research methods and techniques in economic and social sciences : international scientific conference, Plovdiv, 2012. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 516, [5] с. : с ил., сх., диагр. ; 24 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по икон. и социални науки. - Съдържа материали от: Драгомир Генов, Иванка Съйкова, Филомена Магино, Анна Велева, Марта Сугарева, Андреана Стойкова-Къналиева, Мариана Мургова, Ивелина Диамандиева, Джонатан Ансън, Офра Ансън, Камил Вайс, Сийка Ковачева, Михаил Проданов, Антоанета Гетова, Велин Станев, Мария Сотирова, Олга Симова, Пламен Д. Чипев, Боян Славенков, Атанас Владиков, Иван Божикин, Мариян Милев, Милена Петкова, Антония Ламбова, Максим Молхов, Светлан Съйкова, Евгени Генов, Стоян Златев, Таня Янкова, Делян Ангелов, Станимир Кабаиванов, Теофана Димитрова, Габриела Славова, Анелия Блажева, Силвия Венкова, Кирил Юнаков, Елена Манолова, Диана Дачева, Борис Белчев, Маргарита Русева, Йоланта Перек-Бялас, Естер Макри, Кристиано Теситоре, Диана Данчева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-423-837-7
1. Икономически науки - методи на изследване - конференции 2. Обществени науки - методи на изследване - конференции
3(063)
COBISS.BG-ID 1258931172


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/4 Кн 51
ДИМОВА, Даниела Драгнева, 1962-
        Статистика : сборник от задачи / Даниела Димова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 55 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 53

ISBN 978-954-683-446-1
1. Статистика - задачи - учебници за ВУЗ
311(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259334884


312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Вж и 314; 316; 323.3; 325; 614.149

ИЛИЕВА, Надежда Борисова, 1976-
        Ромите в България : брой и локализация от Освобождението (1878 г.) до началото на XXI век Вж Кн 52


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Жилищни условия на уязвимите групи в Република България - аспекти, проблеми, механизми за подобряване Вж Кн 127

ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Удовлетвореност от жилищните условия на българските граждани (резултати от проведено репрезентативно изследване) : студия Вж Кн 129

ГАРВАНОВА, Магдалена Златкова, 1976-
        Трансформация в ценностите на съвременния българин Вж Кн 32

ГЕНОВА, Весела Йотова, 1956-
        Полиция и социални конфликти Вж Кн 120

        ЕЛЕКТРОННОТО правителство и групите с нисък социален и икономически статус : състояние и препоръки за действие Вж Кн 121

БК 2014/4 Кн 52
ИЛИЕВА, Надежда Борисова, 1976-
        Ромите в България : брой и локализация от Освобождението (1878 г.) до началото на XXI век / Надежда Илиева. - София : Нац. институт по геофизика, геодезия и география - БАН, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 236 с. : с ил., к. ; 24 см

Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география. Департамент География. - Библиогр.: с. 179-192. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9649-09-3
1. Роми - България - 18-21 век - статистически материали 2. България - социология
316.347.2(497.2=914.99)(091):311
312.9(497.2=914.99)(091)
COBISS.BG-ID 1258816228

БК 2014/4 Кн 53
        КЛАСИКА и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца : национална научно-практическа конференция : сборник. - Асеновград : Виктори - ПР, 2013. - 112 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на община Асеновград. Местна комисия за борба срещу противообщ. прояви на малолетните и непълнолетните. - Съдържа докл. от: Мария Вълкова, Ваня Костадинова, Добромир Кузманов, Величка Стойчева, Илия Начев, Мария Кичукова, Мария Димитрова, Диана Ставилова, Христо Андонов,Калоян Димитров, Доротея Божкова, Красимир Орманов, Стефка Костадинова, Нели Стефанова, Силвия Ангелова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7014-08-2
1. Девиантно поведение - при децата - противодействие - конференции 2. Малолетни правонарушители - социална работа - конференции 3. Деца в риск - социална работа - конференции
316.647.3/.4-053.2(063)
376.5(063)
364.4-053.2(063)
COBISS.BG-ID 1259762148

БК 2014/4 Кн 54
МЕЖДУНАРОДНА конференция Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот (София ; 2013)
        Сборник научни доклади от международната конференция "Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот", 19-20 септември 2013, София / [състав. Антоанета Русинова-Христова, Йоланда Зографова]. - София : Емайви Консулт, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 225 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Антоанета Русинова-Христова е Антоанета Георгиева Христова. - Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Б. Андреев, В. Недева-Атанасова, Д. Саучан, М. Микле, А.-М. Мархан, С. Калчева, Т. Коцева, Е. Димитрова, М. Караиванова, Е. Георгиева-Зашева, Б. Цонева, С. Стоянова, Ст. Кабаиванов, С. Ковачева, О. Хорват-Станчева, Р. Георгиева, Н. Бавро, М. Митевска-Енчева, Н. Матеева, Пл. Димитров, Т. Лазарова, Е. Петкова, М. Френкева, Р. Буджева, А. Христова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2987-05-5
1. Труд - психология - конференции 2. Семейство - психология - конференции 3. Почивка и свободно време - конференции
316.334.24(063)
316.356.2(063)
COBISS.BG-ID 1259705060

БК 2014/4 Кн 55
        МЕТОДИКА за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество : ръководство на потребителя : BG EIF 2011/01-04.04 - 06. - [Бургас] : Бургаски свободен унив., 2013 (Варна : Кадко). - 101 с. : с ил. ; 21 см

Кн. се разпространява с електронен носител. - Библиогр.: с. 87-96

ISBN 978-954-9370-92-8 (подв. със спирала)
1. Емиграция и имиграция - България - методи на изследване - наръчници и ръководства 2. България - социология
316.454.4-054.7(497.2)(035+035.034)
COBISS.BG-ID 1259735780

БК 2014/4 Кн 56
МИХАЙЛОВ, Владимир Асенов, 1943-
        В огледалото за обратно виждане : доклади, статии, студии / Владимир Михайлов. - София : Изток-Запад, 2013 ([София] : Булгед). - 136 с. : с ил. ; 20 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-152-318-4
1. Средства за масова информация - влияние
316.77
COBISS.BG-ID 1259199972

        МОДЕЛ на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието : наръчник Вж Кн 130

        НАРЪЧНИК за прилагане на модел ЕНТЕР - 2 : развитие на модела за социално включване на бивши затворници Вж Кн 131

БК 2014/4 Кн 57
ПАЛАШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Комуникационна сигурност : концепция за сигурност при обществената комуникация / Николай Палашев ; [науч. ред. Стоян Денчев]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : Алианс принт). - 400 с. : с портр., сх. ; 21 см

Името на науч. ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 389-397

ISBN 978-954-2946-68-7
1. Комуникация 2. Информационна сигурност
316.77
COBISS.BG-ID 1258920420

ПРАМАТАРОВА, Мариана Ралчева, 1963-
        Домашното насилие Вж Кн 111

ТИЛОВ, Борис Георгиев, 1983-
        Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст Вж Кн 35


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/4 Кн 58
КИМ Чен Ун, 1984-
        Да славим навеки великите Сонгунски революционни идеи и заслуги на другаря Ким Чен Ир : изявление пред партийния вестник "Нодон синмун" и армейския вестник "Чосон инмингун" по случай Деня на Сонгун 25 август 102 година чучхе (2013) / Ким Чен Ун ; [прев. Юрий Георгиев]. - София : Жарава, 2013 ([София] : Славейков). - 24 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Юрий Георгиев е Юрий Георгиев Сапунджиев

ISBN 978-954-8277-42-6
1. Ким, Чен Ир, 1941-2011 - мироглед 2. Политици, севернокорейски - мироглед 3. Северна Корея - политика
32(519.3)(092)
92 Ким, Чен Ир
COBISS.BG-ID 1259703268

РАДЕВА, Виолета Костадинова, 1941-
        От първо лице : творци, учени и политици за себе си във времето пред Виолета К. Радева Вж Кн 1

ХРИСТОВА, Антоанета Георгиева, 1960-
        Политическото говорене: психологични механизми Вж Кн 339


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/4 Кн 59
ДОЙКОВ, Ненко Георгиев, 1955-
        Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали / Ненко Дойков. - София : Проджект мениджмънт груп, 2013 ([София] : [Друпа]). - 278 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 270-277

ISBN 978-619-90093-1-4
1. Тероризъм - противодействие - управление и организация 2. Аварийно-спасителна дейност - управление и организация
323.28
614.8
COBISS.BG-ID 1259518948

БК 2014/4 Кн 60
МАРИНОВ, Георги, 1934-
        Българският Видовден : програма "Барак Обама - Дилма Русеф" за стабилизиране на българското общество : публицистика / Георги Маринов, Исмаил Халим. - Хасково : Шипка-прес, 2012 (Хасково : Полиграф юг). - 106 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Маринов е Георги Маринов Георгиев

ISBN 978-954-248-312-6 !
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(0:82-4)
886.7-4
886.7-17
COBISS.BG-ID 1258846180

БК 2014/4 Кн 61
МАРИНОВ, Петър Анастасов, 1903-1998
        Балканската война 1912-1913 и българите мохамедани в Родопите : покръстване и ново помохамеданчване / Петър Ан. Маринов. - Пловдив : Интелексперт 94, 2012. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-64-0
1. Помохамеданчвания на българи - история - 1912-1913 2. Българомохамедани 3. Балканска война 1912-1913 - социални проблеми 4. България - национален въпрос
323.1(497.2):297
297(497.2)
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1259204580

БК 2014/4 Кн 62
ПОПОВА, Илонка Желязкова, 1957-
        Бесарабските българи през втората половина на XX век / Илонка Попова. - София : Тангра ТанНакРа, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 152 с. : с ил., портр. ; 23 см

Библиогр.: с. 150-151

ISBN 978-954-378-104-1 : 6 лв.
1. Бесарабски българи - история - 20 век 2. Малцинства, български - Украйна - 20 век 3. Малцинства, български - Молдова - 20 век 4. Украйна - национален въпрос 5. Молдова - национален въпрос
323.15(477=867)
323.15(478.9=867)
392(=867)
COBISS.BG-ID 1259029476

СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Подлите времена : публицистика Вж Кн 385


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

МИЛЕТИЧ, Любомир Георгиев, 1863-1937
        Разорението на тракийските българи през 1913 година Вж Кн 647

БК 2014/4 Кн 63
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        Етническото прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903 - 1913 - 1923) / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 544 с. ; 22 см. - (Поредица Бежанци)

Библиогр.: с. 535-543

ISBN 978-954-09-0761-1 (подв.) : 25 лв.
1. Геноцид - Източна Тракия - 1903-1923 2. Геноцид - Западна Тракия - 1903-1923 3. Малцинства, български - Източна Тракия - история - 1903-1923 4. Малцинства, български - Западна Тракия - история - 1903-1923 5. Малоазийски българи - 1903-1923 6. Турция - миграция 7. Гърция - миграция
325.25(560=867)(091)
325.25(495=867)(091)
COBISS.BG-ID 1259339236

БК 2014/4 Кн 64
СТРИК, Тинеке, 1961-
        Събиране на семействата: пречка или условие за интеграция? : сравнително изследване : резюме / Тинеке Стрик, Бети де Харт, Елен Нисен. - София : Звезди, 2013. - 44 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-8697-54-5
1. Европейски съюз - програми 2. Емиграция и имиграция - Европа 3. Бежанци - правни проблеми 4. Семейство - правни проблеми 5. Европа - миграция
325.25(4-6)
342.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1258956516


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/4 Кн 65
        ЕВРОПЕЙСКАТА интеграция на България : предприсъединителни реформи : [докл. от] Дискусионен форум "Бъдещи лидери" / състав. и науч. ред. Емил Константинов, Пенчо Хубчев. - София : ГорексПрес, 2005 ([София] : [УНСС]). - 115 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Загл. и на нем. ез.: Die europäische Integration Bulgariens. - Изд. на Фонд. Фридрих Еберт, Институт за полит. и правни изследвания. - Съдържа докл. от: Йордан Христосков, Иван Сълов, Никола Манев, Румен Владимиров, Михаил Христов, Емил Константинов, Антоанета Симова, Вихър Кискинов, Димитър Димитров

ISBN 954-616-159-4
1. Стопанско сътрудничество - Европа - сборници 2. България - международни политически отношения 3. Европа - международни политически отношения
327(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1258976228

БК 2014/4 Кн 66
НЕДЯЛКОВ, Димитър Илиев, 1959-
        "Малката" война за Кипър / Димитър Недялков. - София : Албатрос МДВ, 2013 ([София] : Воен. изд.). - 264 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 261-263

ISBN 978-954-32426-3-4 : 14.90 лв.
1. Кипърски въпрос 2. Конфликт - Кипър 3. Кипър - международни политически отношения 4. Турция - международни политически отношения 5. Гърция - международни политически отношения
327.5(564.3)
327(560:495)
COBISS.BG-ID 1259064292

        ПРОБЛЕМИ на глобализацията и интеграцията : сборник студентски разработки : доклади от студентската научно-практическа конференция "Съвременни аспекти в международните икономически отношения" : есета от проведен Конкурс на тема "Перспективи пред европейската икономическа интеграция" Вж Кн 105

БК 2014/4 Кн 67
РАДУЛОВ, Николай Стефанов, 1956-
        Разузнавателен анализ / Николай Радулов. - София : Аси Принт, 2013. - 431 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 405-417. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9336-81-8 : 25 лв.
1. Разузнаване 2. Оперативно изкуство
327.84
355.40
COBISS.BG-ID 1259371236

БК 2014/4 Кн 68
РАЛЧЕВ, Пламен Маринов, 1976-
        Външна политика на Великобритания : идентичност, роля и интереси в съвременния свят / Пламен Маринов Ралчев. - София : УНСС, 2013. - 187 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 164-186

ISBN 978-954-644-516-2 : 12 лв.
1. Външна политика - Великобритания 2. Великобритания - външна политика
327(410)
COBISS.BG-ID 1258760164


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/4 Кн 69
САПУНДЖИЕВ, Юрий Георгиев, 1952-
        Непознатият държавник : така каза Тодор Живков за миналото и бъдещето / Юрий Георгиев. - [София] : Жарава, [2012] ([София] : [Славейков]). - 160 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Съдържа и: Неизвестно интервю с три пъти героя на Народна република България - докато е бил подсъдим No 1 / Тодор Живков

ISBN 978-954-8277-38-9
1. Живков, Тодор Христов, 1911-1998 - интервюта 2. Политици, български - интервюта 3. България - политически партии и движения
329(497.2)БКП(092)(047.53)
92 Живков, Тодор Христов
COBISS.BG-ID 1259681764

БК 2014/4 Кн 70
ФИДАНОВ, Симеон Димитров, 1933-
        Минало... незабравимо / Симеон Димитров Фиданов ; [ред. Филко Ц. Николов]. - Монтана : Полимона, 2012. - 91 с. : с портр., факс. ; 21 см

Името на ред. Филко Ц. Николов отбелязано на с. 3, погрешно отпеч. Филко Ц. Неколов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9966-73-2
1. БКП - дейци - биографии 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БКП(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259340260


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/4 Кн 71
АТАНАСОВ, Атанас Петров, 1951-
        Социална дисконтна норма / Атанас Петров Атанасов. - София : УНСС, 2013. - 185 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 168-184

ISBN 978-954-644-469-1 : 12 лв.
1. Икономически растеж 2. Социална икономика
330.35
338:36
COBISS.BG-ID 1259294692

БИНЕВА, Велика Бинева, 1978-
        Разработване на бизнес план на инвестиционен проект : учебно помагало Вж Кн 78

БК 2014/4 Кн 72
ГАНЧЕВ, Добрин Ганчев, 1963-
        Инвестиционната активност на предприемачите : монография / Добрин Ганчев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 86 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 85-86

ISBN 978-954-683-438-6
1. Инвестиции 2. Предприемачество
330.322
338
COBISS.BG-ID 1259341540

БК 2014/4 Кн 73
ПЪРВАНОВ, Христо Първанов, 1955-
        Инвестиции в транспорта / Христо Първанов Първанов. - София : УНСС, 2013. - 124 с. : със сх. ; 21 см

ISBN 978-954-644-442-4 : 8 лв.
1. Инвестиции 2. Транспорт - финанси
330.322
338.47
COBISS.BG-ID 1259245284


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/4 Кн 74
        РАБОТА от разстояние в публичния сектор . - София : Център за икон. развитие, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 44 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-9821-51-2
1. Труд - управление и организация 2. Пазар на труда
331.103
331.5
COBISS.BG-ID 1259384036


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2014/4 Кн 75
БРЕЗИН, Веселин Стаменов, 1948-
        Промишлена екология и охрана на труда : ръководство за упражнения / Веселин Брезин, Петър Антов. - София : ИК при ЛТУ, 2014 ([София] : [Интел Ентранс]). - 115 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 113-115

ISBN 978-954-332-112-4
1. Охрана на труда - учебници за ВУЗ 2. Техника на безопасността - учебници за ВУЗ
331.45(076)(075.8)
658.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258983396

ИВАНОВ, Иван Василев, 1947-
        Ръководство за упражнения по техническа безопасност Вж Кн 216


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

        РАБОТА от разстояние в публичния сектор Вж Кн 74


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/4 Кн 76
        ВЛИЯНИЕ на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България : монография. - София : УНСС, 2013. - 208 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Изд. на УНСС. Бизнес фак. Кат. Икономика на недвижимата собственост. - Съдържа материали от: Тихомир Пелов, Страхил Иванов, Георги Забунов, Димитър Велев, Пламена Златева, Йорданка Йовкова, Стоян Тагарев, Николинка Игнатова, Василка Стаменова, Надя Гилина. - Библиогр.: с. 205-207

ISBN 978-954-644-429-5
1. Недвижима собственост - България - сборници 2. Стопански кризи - сборници 3. България - икономика
332.7/.8(497.2)(08)
338.124.4(100)(08)
COBISS.BG-ID 1259490020

БК 2014/4 Кн 77
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи (София ; 2012)
        Международна научна конференция "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи", 30.05-31.05.2012 г., София : сборник с доклади / [ред. кол. - Христо Христов ... и др.]. - София : УНСС, 2013. - 289 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на УНСС. Кат. Публична администрация и регион. развитие. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-430-1
1. Регионално развитие - България - конференции 2. България - икономика
332.14(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1259496420


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/4 Кн 78
БИНЕВА, Велика Бинева, 1978-
        Разработване на бизнес план на инвестиционен проект : учебно помагало / Велика Бинева. - Бургас : Информа принт, 2013. - 84 с. : с табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-8468-75-6
1. Стопански планове - учебници за ВУЗ 2. Инвестиции - учебници за ВУЗ
334.72.008.5(076)(075.8)
330.322(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259570660

СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса Вж Кн 287

БК 2014/4 Кн 79
        ECONOMICS of enterprise / Ivan Georgiev ... [и др.]. - Sofia : Publ. Complex UNWE, 2012. - 428 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Други авт.: Nikolaj Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. глави

ISBN 978-954-644-380-9 : 20 лв.
1. Стопански предприятия - икономика - учебници за ВУЗ
334.72(075.8)
COBISS.BG-ID 1258968292


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/4 Кн 80
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Теория на парите : учебник / Величко Адамов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 456 с. : с табл., диагр., черт. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 59)

Пълното име на авт. Величко Адамов e Величко Адамов Йонов. - Библиогр.: с. 453-456

ISBN 978-954-23-0889-8
1. Пари - теория - учебници за ВУЗ 2. Финанси - учебници за ВУЗ
336.7.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1259324900

БК 2014/4 Кн 81
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Теория на финансите : методическо ръководство / Величко Адамов, Александър Ганчев ; [ред. Радко В. Радков]. - 4. прераб. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 400 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1987 със загл. Методическо ръководство по теория на финансите, с авт. Величко Адамов

ISBN 978-954-23-0896-6
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259285220

БК 2014/4 Кн 82
БОЖИНОВ, Божидар Виолинов, 1970-
        Управление на рисковете в търговската банка : учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 216 с. : с табл., сх. ; 23 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 58)

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-23-0886-7
1. Търговски банки - управление и организация - учебници за ВУЗ
336.71.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1259328996

БК 2014/4 Кн 83
ГАНЧЕВ, Добрин Ганчев, 1963-
        Финансов мениджмънт / Добрин Ганчев, Венелин Алев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 95 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Изд. на ТУ - Габрово. Център за насърчаване на предприемачеството. - Библиогр.: с. 93-94

ISBN 978-954-683-475-1
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
657.012.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1259347684

БК 2014/4 Кн 84
ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        Финанси : основен курс / Здравко Гъргаров, Яким Китанов. - София : Аси принт, 2013. - 198 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Библиогр.: с. 198

ISBN 978-954-9336-80-1

336(075.8)
COBISS.BG-ID 1259374052

БК 2014/4 Кн 85
ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Банково обслужване на икономическите агенти : методическо ръководство / Теодора Димитрова, Георги Ангелов, Иван Маринов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 432 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Теодора Димитрова е Теодора Димитрова Петрова

ISBN 978-954-23-0893-5
1. Банкови операции - учебници за ВУЗ
336.71(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259249380

БК 2014/4 Кн 86
ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Бюджет и бюджетна политика : методическо ръководство / Теодора Димитрова, Валентин Милинов, Марияна Павлова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 267 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Теодора Димитрова е Теодора Димитрова Петрова

ISBN 978-954-23-0897-3
1. Бюджет - теория - учебници за ВУЗ
336.12(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259251428

БК 2014/4 Кн 87
ДИМИТРОВА, Теодора, 1979-
        Техника на данъчното облагане : сборник от задачи и тестове / Теодора Димитрова, Бойко Петев. - 7. прераб. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 376 с. ; 23 см

Пълното име на авт. Теодора Димитрова e Теодора Димитрова Петрова. - 1. изд. 2001 с авт. Валери Ненков, Валентин Милинов, Митко Петев, на изд. Абагар - В. Търново

ISBN 978-954-23-0892-8
1. Данъчно облагане - учебници за ВУЗ
336.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259365604

БК 2014/4 Кн 88
        ИКОНОМИКАТА на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес : осма международна научна конференция на младите научни работници, 26 октомври 2012, София. - София : УНСС, 2013. - 268 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Финансово-счетоводен фак. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-432-5
1. Финанси - България - конференции 2. Стопанска политика - България - конференции 3. България - финанси
336(497.2)(063)
338.2(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1259293924

БК 2014/4 Кн 89
НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Митническа политика / Николай Ничев. - В. Търново : Нац. военен унив. "Васил Левски", 2013. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-954-753-114-7
1. Митници - България - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Мита - Европа - учебници за ВУЗ
336.4(497.2)(075.8)
339.543(4-6)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258934500

БК 2014/4 Кн 90
СТОЙКОВА, Пепа Монова, 1963-
        Доказването във финансовия контрол и външния одит : учебник / Пепа Стойкова ; [ред. съвет Величко Адамов - гл. ред. ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 234 с. : със сх., табл. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; 55)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Михаил Дочев, Таня Горчева, Виолета Краева, Боян Илиев, Петър Банчев, Румяна Лилова, Георги Герганов, Марияна Божинова. - Възприетата форма на името на ред. Марияна Божинова е Мариана Върбанова Божинова. - Пълното име на ред. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, на ред. Михаил Дочев - Михаил Дочев Михайлов, на ред. Петър Банчев - Петър Банчев Петров, а на ред. Румяна Лилова - Румяна Лилова Петкова. - 1. изд. 2013 установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 229-234

ISBN 978-954-23-0879-9
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.126(075.8)
COBISS.BG-ID 1259323108

БК 2014/4 Кн 91
СТОЯНОВ, Евгений Николов, 1964-
        Няколко въпроса на валутния контрол : учебно помагало за студенти / Евгений Стоянов. - Бургас : Флат, 2013 (Бургас : Дигитал). - 116 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 112-113

ISBN 978-954-92944-8-4
1. Валута - контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.74.008.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1259202788

БК 2014/4 Кн 92
        ТЕХНИКА на данъчното облагане / Величко Адамов ... [и др.]. - 7. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 552 с. : с табл. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 60)

Други авт.: Теодора Димитрова, Валери Ненков, Митко Петев. - Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, а на авт. Теодора Димитрова - Теодора Димитрова Петрова. - 1 изд. 1993 с авт. Величко Адамов, Румяна Лилова, Валери Ненков. - Библиогр.: с. 527-528

ISBN 978-954-23-0891-1
1. Данъчно облагане - учебници за ВУЗ
336.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1259326948

БК 2014/4 Кн 93
ТОТЕВ, Христо Иванов, 1969-
        Финанси / Христо Тотев. - 2. прераб. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 227 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

1. изд. 2007 със загл. Финанси : учебно помагало, с авт. Тодор Стефанов Велев, Христо Иванов Тотев, на изд. Габрово принт. - Библиогр.: с. 225

ISBN 978-954-683-483-6
1. Финанси
336
COBISS.BG-ID 1259301348


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

АТАНАСОВ, Атанас Петров, 1951-
        Социална дисконтна норма Вж Кн 71

        ВЛИЯНИЕ на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България : монография Вж Кн 76

ГАНЧЕВ, Добрин Ганчев, 1963-
        Инвестиционната активност на предприемачите : монография Вж Кн 72

БК 2014/4 Кн 94
ДИМИТРОВ, Павел Крумов, 1950-
        Логистиката в България : проблеми и перспективи на развитие / Павел Крумов Димитров. - София : УНСС, 2013. - 316 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 239-245

ISBN 978-954-644-493-6 : 15 лв.
1. Логистика (икономика) - България 2. България - стопанство
338.3(497.2)
658(497.2)
339.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1259484132

        ИКОНОМИКАТА на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес : осма международна научна конференция на младите научни работници, 26 октомври 2012, София Вж Кн 88

БК 2014/4 Кн 95
КОСТОВА, Силвия Димитрова, 1978-
        Теоретични и организационни аспекти на контрола върху качеството на одиторските услуги / Силвия Костова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 167 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 61)

Името на авт. Силвия Костова погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Силвия Костава. - Библиогр.: с. 146-150

ISBN 978-954-23-0900-0
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ 2. Услуги - учебници за ВУЗ
338.46:65.012.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1259323364

БК 2014/4 Кн 96
НИКОЛОВА, Христина Лазарова, 1974-
        Устойчиво развитие на транспорта в България - анализ и оценка на ключови индикатори / Христина Николова. - София : УНСС, 2013. - 190 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на УНСС. Кат. Икономика на транспорта. - Библиогр.: с. 187-189

ISBN 978-954-644-460-8 : 12 лв.
1. Транспорт - България - управление и организация 2. Устойчиво развитие 3. България - транспорт
338.47(497.2)
COBISS.BG-ID 1259488996

БК 2014/4 Кн 97
НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Икономика на логистичните дейности / Николай Ничев. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 149 с. : със сх., табл. ; 20 см

ISBN 978-954-753-117-8
1. Логистика (икономика) - учебници за ВУЗ
338.3(075.8)
658(075.8)
339.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259332324

ПЪРВАНОВ, Христо Първанов, 1955-
        Инвестиции в транспорта Вж Кн 73

БК 2014/4 Кн 98
        ТРЕНИНГ по планиране и прогнозиране / Анастасия Марчева ... [и др.]. - Габрово : Екс-Прес, 2014. - 192 с. : с табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Евелина Парашкевова, Миглена Вачевска, Елица Линкова, Евгени Тодоров. - Възприетата форма на името на авт. Елица Линкова е Елица Лазарова с пълно име Елица Лазарова Линкова

ISBN 978-954-490-433-3
1. Планиране - учебници за висши училища 2. Управление и организация - учебници за висши училища
338.26/.27(075.8)
COBISS.BG-ID 1258967012


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/4 Кн 99
БОЕВА, Веряна Тодорова, 1962-
        Маркетинг : ръководство за семинарни упражнения / Веряна Боева. - 2. прераб. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 58 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2000

ISBN 978-954-683-494-2
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259336420

БК 2014/4 Кн 100
ГЕОРГИЕВ, Румен Младенов, 1943-
        Стратегиране и конкурентоспособност / Румен Георгиев. - София : ПринтМедия, 2013 (Ямбол : Светлина). - 256 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 246-248

ISBN 978-954-91690-4-1 : 20 лв.
1. Конкуренция (икономика) 2. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност
339.13
658.155
COBISS.BG-ID 1259384804

ДИМИТРОВ, Павел Крумов, 1950-
        Логистиката в България : проблеми и перспективи на развитие Вж Кн 94

БК 2014/4 Кн 101
КОРАЛИЕВ, Янко Иванов, 1945-
        Управление на веригата за доставките / Янко Коралиев. - София : УНСС, 2013. - 373 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Управление на веригата за доставки. - Библиогр.: с. 372

ISBN 978-954-644-454-7 : 18 лв.
1. Доставки - управление и организация 2. Логистика (икономика)
339.14
COBISS.BG-ID 1259367140

НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Икономика на логистичните дейности Вж Кн 97

БК 2014/4 Кн 102
РАКОВСКА, Мирослава Атанасова, 1971-
        Управление на веригата на доставките / Мирослава Атанасова Раковска. - София : УНСС, 2013. - 220 с. : с табл., сх., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 212-218

ISBN 978-954-644-459-2 : 14 лв.
1. Доставки - управление и организация 2. Логистика (икономика)
339.14
COBISS.BG-ID 1259243748


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Съвременни технологии в офшорната индустрия (Варна ; 2013)
        Международна научно-практическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", 3-5 октомври 2013, Варна : доклади : reports Вж Кн 259

НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Митническа политика Вж Кн 89

БК 2014/4 Кн 103
СТОИМЕНОВ, Милчо Райчев, 1941-
        Финанси на международната търговия / Милчо Стоименов, Весела Тодорова. - София : УНСС, 2013. - 716 с. : с табл., сх. ; 25 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-477-6 : 34 лв.
1. Външна търговия - финанси - учебници за ВУЗ 2. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
339.56(075.8)
339.72(075.8)
COBISS.BG-ID 1259364580


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

СТОИМЕНОВ, Милчо Райчев, 1941-
        Финанси на международната търговия Вж Кн 103


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/4 Кн 104
        ДЪЛГОВАТА криза в Европейския паричен съюз и ефекти за България / Йорданка Статева ... [и др.]. - София : УНСС, 2013. - 256 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Други авт.: Светлана Александрова, Силвия Кирова, Николай Димитров. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Александрова е Светлана Колева Александрова-Златанска

ISBN 978-954-644-505-6
1. Европейски валутен съюз 2. Европейски съюз - стопанска политика 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1259244772

БК 2014/4 Кн 105
        ПРОБЛЕМИ на глобализацията и интеграцията : сборник студентски разработки : доклади от студентската научно-практическа конференция "Съвременни аспекти в международните икономически отношения" : есета от проведен Конкурс на тема "Перспективи пред европейската икономическа интеграция". - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 144 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

Изд. на Стоп. акад. Димитър А. Ценов - Свищов. Фак. Мениджмънт и маркетинг. Кат. Междунар. икон. отношения. - Съдържа докл. от: Аделина Ангелова Андреева, Борислав Боянов, Веселин Евгениев Славков, Габриела Ангелова Георгиева, Даниела Живкова Бянова, Даниела Тинкова Трифонова, Десислава Лъчезарова Добрева, Иван Илиянов Иванов, Ивелина Иванова, Катерина Илиева, Тихомира Енчева, Диана Лъчезарова Ефтимова, Достина Бориславова Бянова, Ергин Севгин Азис, Йоана Анастасова Йорданова, Калина Николаева Христова, Любомир Михайлов Лаловски, Мирела Христофорова Маркова, Надежда Панчева Цочева. - Библиогр. след отд. докл. и есета

ISBN 978-954-23-0881-2
1. Стопанско сътрудничество - Европа - конференции 2. Глобализация - конференции 3. Международни икономически отношения - конференции
339.92(063)
327(063)
COBISS.BG-ID 1259382500


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/4 Кн 106
МАРИНОВА, Светла Маринова, 1964-
        Епистемология на правото / Светла Маринова Маринова. - София : УНСС, 2013. - 132 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 126-132

ISBN 978-954-644-418-9 : 10 лв.
1. Право - теория - учебници за ВУЗ
340.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1259338468


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/4 Кн 107
АНГЕЛОВА-Барболова, Николина Станчева, 1971-
        Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в Република България / Николина Ангелова-Барболова. - Русе : Хелт Консулт Русе, 2013 (Русе : Русе Прес). - 231 с. ; 22 х 11 см

Библиогр.: с. 156-160

ISBN 978-954-92702-5-9
1. ООН - законодателни и директивни материали 2. Хора с увреждания - България - правни проблеми 3. Психично болни - България - правни проблеми 4. България - право
341.123
342.7-056.267(497.2)
342.7-056.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1258810596

БК 2014/4 Кн 108
        ЕВРОПЕЙСКОТО бъдеще на България : правни аспекти : годишна научна конференция 2012 / [ред. кол. Христина Балабанова ... и др.]. - София : УНСС, 2013. - 344 с. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Атанас Василев, Божана Неделчева, Валери Димитров, Георги Боянов, Димитър Саздов, Димитър Радев, Евгени Танчев, Златка Сукарева, Иван Стоянов, Любен Караниколов, Любен Корнезов, Маргарита Чинова, Никола Филчев, Симеон Тасев, Стефка Наумова. - Възприетата форма на името на ред. Божана Неделчева е Божанка Георгиева Неделчева. - Пълното име на ред. Никола Филчев е Никола Филчев Борисов, а на ред. Димитър Саздов - Димитър Саздов Георгиев. - Изд. на УНСС. Юрид. фак. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-434-9
1. Право, европейско - конференции 2. България - право 3. Европа - право
341.17(497.2:4-6)(063)
COBISS.BG-ID 1259359972

БК 2014/4 Кн 109
СТОЯНОВ, Чавдар Бойков, 1978-
        Международно публично и международно наказателно право : статии / Чавдар Стоянов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 183 с. : с портр. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Статии

ISBN 978-954-07-3607-5 : 11 лв.
1. Международно право 2. Международно наказателно право
341.1/.8
341.9
COBISS.BG-ID 1259286756


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

АНГЕЛОВА-Барболова, Николина Станчева, 1971-
        Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в Република България Вж Кн 107

ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Създаване на условия за достъпна среда на уязвимите групи като един от основните параметри на жилищната политика на Република България : кратък преглед на нормативната уредба Вж Кн 128

ПРАМАТАРОВА, Мариана Ралчева, 1963-
        Домашното насилие Вж Кн 111

СТРИК, Тинеке, 1961-
        Събиране на семействата: пречка или условие за интеграция? : сравнително изследване : резюме Вж Кн 64

БК 2014/4 Кн 110
ЧЕШМЕДЖИЕВА, Маргарита Николова, 1976-
        Правен режим на предложенията, сигналите и жалбите / Маргарита Чешмеджиева. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Direct Services]). - 208 с. : с цв. диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 199-207

ISBN 978-954-392-177-5 : 9 лв.
1. Жалби и предложения - правни проблеми
342.951:351/354
COBISS.BG-ID 1259248356


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ГЕНОВА, Весела Йотова, 1956-
        Полиция и социални конфликти Вж Кн 120

БК 2014/4 Кн 111
ПРАМАТАРОВА, Мариана Ралчева, 1963-
        Домашното насилие / Мариана Праматарова ; [ред. Атанас Ралчев]. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : [Вини]). - 80 с. : с портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ред. Атанас Ралчев е Атанас Ралчев Панчев

ISBN 978-954-8365-72-7 : 7 лв.
1. Домашно насилие - България - правни проблеми 2. България - право
343.3/.7(497.2)
316.647.3(497.2)
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1258736612

БК 2014/4 Кн 112
        ПРЕВЕНЦИЯ на изпирането на пари : рисков подход и типологии / [състав., науч. ред., предг. Георги Петрунов] ; [прев. Мариана Панова]. - София : Фонд. РискМонитор, 2013 ([София] : [Алекс-Г]). - 272 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2914-28-0
1. Изпиране на пари - противодействие - сборници 2. Стопански престъпления - сборници
343.3/.7(08)
COBISS.BG-ID 1258819044


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/4 Кн 113
БОЯНОВА, Гергана Василева, 1979-
        Право на изкупуване / Гергана Боянова. - София : Авалон, 2013 ([София] : Симолини). - 248 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 242-247

ISBN 978-954-9704-30-3 : 15 лв.
1. Собственост - България - правни проблеми 2. Облигационно право - България 3. България - право
347.23(497.2)
347.4/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1258982884

БК 2014/4 Кн 114
ДАСКАЛОВ, Вълчин Здравков, 1961-
        Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества / Вълчин Даскалов. - София : Авалон Пъблишинг, 2012 ([София] : Симолини). - 431 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 425-430

ISBN 978-954-9704-29-7 : 19 лв.
1. Акционерни дружества - България 2. Търговски дружества - България 3. България - право
347.72(497.2)
COBISS.BG-ID 1259031780

БК 2014/4 Кн 115
        ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение : сборник с доклади от Научен семинар 25 април 2013 г. Университет по библиотекознание и информационни технологии, 26 април 2013 г. Югозападен университет "Неофит Рилски" / състав. Тереза Тренчева, Събина Ефтимова ; [науч. ред. Елисавета Балабанова]. - София : За буквите - о писменехь, 2013 ([София] : Авангард прима). - 206 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Интелектуалната собственост в университетите. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Тереза Тренчева, Росица Кръстева, Гошо Петков, Мария Маркова, Божанка Неделчева, Албена Вуцова, Деян Димитров, Вероника Стоилова, Кремен Маринов, Марияна Лазарова, Виктория Чорбаджийска. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-2946-67-0
1. Интелектуална собственост - конференции 2. Университети - правни проблеми - конференции
347.77/.78:378.4(063)
378.4.000.34(063)
COBISS.BG-ID 1259601380

БК 2014/4 Кн 116
        ПОМАГАЛО по гражданско материално право за кандидати за младши съдии / [Красимир Влахов ... и др.] ; [науч. ред. Благовест Пунев]. - София : Нац. институт на правосъдието, [2014] (София : Дайрект Сървисиз). - 2 т. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Теодора Гроздева, Емануела Балевска, Камелия Маринова, Светлана Калинова, Аглика Адамова, Калоян Топалов, Борислав Белазелков, Анна Баева, Тотка Калчева, Албена Бонева, Татяна Върбанова, Емилия Василева, Ценка Георгиева, Стиляна Григорова, Златка Чолева. - Пълното име на авт. Тотка Калчева е Тотка Калчева Димитрова. - Името на авт. Стилияна Григорова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Стиляна Григорова


ISBN 978-954-9419-12-2 (ч. 1)
ISBN 978-954-9419-13-9 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 1. - 616 с.
Ч. 2. - 616 с. 

1. Гражданско право - сборници
347(08)
COBISS.BG-ID 1258992356

БК 2014/4 Кн 117
        СЪТРУДНИЦИ на правосъдието / [състав. Георги Петрунов, Радостина Михалкова]. - София : РискМонитор, 2013 ([София] : Алекс-Г). - 120 с. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2914-29-7
1. Правосъдие 2. Съдебна практика
347.9
COBISS.BG-ID 1258938596


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/4 Кн 118
КОЙЧЕВА, Райна Москова, 1974-
        Наследствени пенсии / Райна Койчева. - София : Авалон, 2009 ([София] : [Симолини]). - 256 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 250-255

ISBN 978-954-9704-18-1 : 14 лв.
1. Пенсии - правни проблеми
349.3:368.43
COBISS.BG-ID 1258766820

БК 2014/4 Кн 119
ЦАКОВА, Ирина Стефанова, 1971-
        Домейн имена : субективни права върху домейни и възможности за правно регулиране / Ирина Цакова. - София : Болкан пъблишинг къмпани, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 151 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 143-151

ISBN 978-954-9517-40-8
1. Интернет - правни проблеми
349:681.324
COBISS.BG-ID 1259104484


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/4 Кн 120
ГЕНОВА, Весела Йотова, 1956-
        Полиция и социални конфликти / Весела Й. Генова. - София : НИИ по криминалистика и криминология, 2012. - 348 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания. - Библиогр.: с.339-347. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92996-1-8
1. Полиция - България - управление и организация 2. Конфликт - социални проблеми 3. Престъпност - България - противодействие 4. България - обществено управление
351.74/.75(497.2)
316.48
343.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1258786532

БК 2014/4 Кн 121
        ЕЛЕКТРОННОТО правителство и групите с нисък социален и икономически статус : състояние и препоръки за действие / [Аврам Ескенази ... и др.]. - София : [Кинг 2001], 2008. - 79 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на с. 4. - Други авт.: Нели Манева, Петя Асенова, Стефан Додунеков. - Специфика при ИТ-обучението на възрастни / Георги Зеленков. - 71-79 с. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9518-50-4
1. Електронно правителство 2. Информационно общество - България - социални проблеми 3. България - социология
351/354:681.324
316.324:681.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1259529444

БК 2014/4 Кн 122
МИКОВА, Величка Милчева, 1972-
        Коментар на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя : закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя / Величка Микова, Снежана Станчева, Чавдар Христов ; [обща ред. Пламен Димитров] ; [предг. Желязко Христов]. - [София] : Графимакс, 2004. - 151 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - в текста. - Изд. на КНСБ

ISBN 954-536-015-1
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. Несъстоятелност - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.5.072)
351.82:347.73(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1259237604

БК 2014/4 Кн 123
        СТАНДАРТИ и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век : юбилейна международна научна конференция, Свищов, 10-11 май 2013 г. : сборник научни публикации / [ред. кол. Маргарита Богданова ... и др.] = Standards in and challenges to public administration in XXI century : jubilee international scientific conference. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 665 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на с. 4. - Други ред.: Борислав Борисов, Неделчо Митев, Михаил Чиприянов, Анастасия Марчева. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Фак. Мениджмънт и маркетинг. Кат. Стратегическо планиране. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа публ. от: Маргарита Богданова, Борислав Борисов, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Антон Антонов, Валентин Василев, Веселина Григорова, Венцислав Перков, Вяра Славянска, Ваня Ганева, Галина Чиприянова, Галина Тодорова, Добрин Добрев, Десислава Алексиева, Даниела Илиева, Драгомир Маринов, Даниел Илиев, Емил Инджов, Ева Цветанова, Елена Йорданова, Елка Цонева, Емил Цанов, Евгени Тодоров, Евелина Парашкевова, Елица Лазарова, Живка Тананеева, Ирена Емилова, Иван Андреев, Красимир Шишманов, Красимира Ангелова, Людмил Георгиев, Лиляна Русанова, Любомир Тодоров, Маргарита Богданова, Маруся Линкова, Михаил Чиприянов, Маргарита Николова, Милен Динков, Никола Янков, Николай Арабаджийски, Надежда Веселинова, Пенка Горанова, Поля Ангелова, Петър Дачев, Петя Георгиева, Петя Миланова, Стела Касабова, Тихомир Личев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Христо Иванов, Христо Сирашки, Цветелина Кабакчиева, Юлияна Гълъбинова, Юлиян Господинов, Валентина Толпинская, Мариан Стан, Сергей Охрименко, Aleksandar Kostadinovski, Drasko Atanasoski, Grigori Borta, Jadranka Denkova, Suzana Gamtovska-Zdravkovska, Jovan Ananiev, Roxana Sârbu, Marieta Olaru, Anca Gabriela Ilie, Raluca Daniela Rizea, Riste Temjanovski, Vesna Svrtinov, Slavoljub Milovanovic. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-23-0884-3
1. Държавни служители - България - управление и организация - конференции 2. Администрация - България - управление и организация - конференции 3. България - обществено управление
351/354(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1259455204


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/4 Кн 124
КОЖУХАРОВ, Асен Николов, 1961-
        Операции за прекъсване на морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море и в пунктовете за базиране (1912-1945 г.) : учебник / Асен Кожухаров. - Варна : Тера Балканика, 2013. - 160 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 157-159

ISBN 978-619-90140-1-1
1. Морска война - учебници за ВУЗ 2. Военна стратегия - учебници за ВУЗ
355.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1259068132

МАРКОВ, Иван Петров, 1935-
        Свободата изгрява над Пирина : памет за героите от Неврокопския край в Балканската война 1912-1913 г. Вж Кн 646

РАДУЛОВ, Николай Стефанов, 1956-
        Разузнавателен анализ Вж Кн 67

БК 2014/4 Кн 125
ЧИВИЕВ, Крум Костадинов, 1934-
        Генералът - легенда : Георги Тодоров в Седма рилска дивизия / Крум Чивиев. - 2. подобр. изд. - София [т.е. Дупница] : АИС - Инженеринг, 2013. - 200 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 177-182

ISBN 978-619-90029-2-6
1. Тодоров, Георги Стоянов, 1858-1934 - биографии 2. Пълководци и генерали, български - биографии 3. Пехота, българска - история 4. България - военно дело
355.3(497.2)(092)
356(497.2)(091)
92 Тодоров, Георги Стоянов
COBISS.BG-ID 1258989796


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/4 Кн 126
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Здравни реформи : идеи и изследвания на възможностите за реформа на здравноосигурителната система в България / Тони Веков. - София : Бълг. кардиолог. институт, 2013 ([София] : Симолини 94). - 334 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 322-334

ISBN 978-954-92763-7-4 (подв.)
1. Здравно осигуряване - България 2. България - социално осигуряване
368.42(497.2)
COBISS.BG-ID 1258809572

БК 2014/4 Кн 127
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Жилищни условия на уязвимите групи в Република България - аспекти, проблеми, механизми за подобряване / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2013. - 154 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 130-134

ISBN 978-954-9875-37-9
1. Жилищен въпрос - България 2. Малцинства - България - социални проблеми 3. България - социално осигуряване
365-054.57(497.2)
316.334.55/.56(497.2)
316.347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1259195876

БК 2014/4 Кн 128
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Създаване на условия за достъпна среда на уязвимите групи като един от основните параметри на жилищната политика на Република България : кратък преглед на нормативната уредба / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2013. - 45 с. ; 21 см

Загл. погрешно отпеч. в изд. каре: Създаване на условия за достъпна среда на уязвимите групи като един от основните параметри на жилишната политика на Република България

ISBN 978-954-9875-38-6
1. Хора с увреждания - България - правни проблеми 2. България - социално осигуряване
364.2.000.34(497.2)
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1259200228

БК 2014/4 Кн 129
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Удовлетвореност от жилищните условия на българските граждани (резултати от проведено репрезентативно изследване) : студия / Гена Велковска ; [ред. Валери Йорданов]. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2013. - 91 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Удовлетвореност от жилищните условия (резултати от проведено изследване). - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Валери Йорданов е Валери Йорданов Велковски. - Библиогр.: с. 81-84

ISBN 978-954-9875-39-3
1. Жилищен въпрос - България 2. Жилища - България - социални проблеми 3. България - социално управление
365(497.2)
316.334.55/.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1259196900

        КЛАСИКА и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца : национална научно-практическа конференция : сборник Вж Кн 53

БК 2014/4 Кн 130
        МОДЕЛ на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието : наръчник / [Нели Петрова-Димитрова ... и др.]. - София : Институт по социални дейности и практики, 2013 ([София] : [ИК Тара]). - 84 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Надя Стойкова, Елена Манасиева, Диана Димова, Румен Минковски, Цецилия Рангелова, Петромир Кънчев. - Възприетата форма на името на авт. Нели Петрова-Димитрова е Нели Людмилова Петрова

ISBN 978-954-2956-14-3
1. Деца в риск - социална работа - наръчници и ръководства 2. Деца - насилие - правни проблеми - наръчници и ръководства
364.4-053.2(035)
316.647.3-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1259543780

БК 2014/4 Кн 131
        НАРЪЧНИК за прилагане на модел ЕНТЕР - 2 : развитие на модела за социално включване на бивши затворници. - [Пазарджик] : Фонд. Фонд за превенция на престъпността - ИГА, [2011] ([Велинград] : Арт Стил - Б. Маркова). - 103 с. : със сх., табл. ; 25 см

Загл. на кор.: ЕНТЕР - 2: модел за социално включване на лица, освободени от местата за лишаване от свобода

ISBN 978-954-9492-23-1
1. Затворници - социална работа - наръчници и ръководства 2. Социално предприемачество - наръчници и ръководства
364-058.5(035)
316.454.4-058.5(035)
COBISS.BG-ID 1259078628

ХАДЖИМИТОВА, Станимира Рангелова, 1954-
        Наръчник за превенция на домашното насилие : в помощ на педагози и социални работници Вж Кн 42


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/4 Кн 132
ДИРЕКЦИЯ на Природен парк Врачански Балкан
        Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан". - София : Фонд. Екоцентрик, 2013 ([София] : [Булгед]). - [252] с. : с цв. ил., табл., к. ; 32 см, в класьор

Библиогр.: с. 247-251

ISBN 978-619-90127-1-0 (подв. в класьор)
1. Природознание - методика на преподаването 2. Извънкласна и извънучилищна работа - методика на преподаването 3. Национални паркове - България 4. България - образование
37.035.46:502.2(497.2)(072)
502.4(234.423.4)
COBISS.BG-ID 1258847716

БК 2014/4 Кн 133
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        История на българското образование / Пламен Радев, Албена Александрова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 492 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов, а на Албена Александрова - Албена Александрова Овчарова. - Библиогр.: с. 490-491

ISBN 978-954-423-775-2
1. Образование и просвета - България - история 2. България - образование
37(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1259116260

БК 2014/4 Кн 134
РАНГЕЛОВА, Пенка Петрова, 1949-
        Емоциите в обучението по математика / Пенка Рангелова, Румяна Маврова. - Пловдив : Коала прес, 2013 (Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 88 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 85-87

ISBN 978-954-9455-93-9
1. Детска и педагогическа психология 2. Математика - методика на преподаването за основни училища
37.015.3
372.851
COBISS.BG-ID 1258932452


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/4 Кн 135
АТАНАСОВА, Николинка Александрова, 1976-
        Предизвикателството : интерактивни методи на обучение / Николинка Атанасова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 108 с. : със сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 95-107

ISBN 978-954-423-757-8
1. Обучение - методи
371.3
COBISS.BG-ID 1259101668

БК 2014/4 Кн 136
        ИНТЕРАКТИВНИ методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности в интеркултурна среда : допълнителна тетрадка / [Ирина Колева ... и др.] ; [науч. ред. Ирина Колева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 28 с. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Александър Николов, Алексей Кальонски, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Джени Маджаров, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров, Петя Василева-Груева, Радослав Спасов, Светослав Живков, Христо Беров. - Възприетата форма на името на авт. Доротея Валентинова е Доротея Валентинова Михова. - Изд. на МОН. Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието

ISBN 978-954-07-3567-2
1. Учители - подготовка - наръчници и ръководства
371.13/.16(035)
COBISS.BG-ID 1259264740

БК 2014/4 Кн 137
КОЛЕВА, Ирина Колева, 1957-
        Професионално-педагогически тренинг за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда : основна тетрадка / Ирина Колева Колева. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2013. - 28 с. ; 28 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието

ISBN 978-954-07-3566-5
1. Учители - подготовка - наръчници и ръководства
371.13/.16(035)
COBISS.BG-ID 1259242980

БК 2014/4 Кн 138
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 1, Целеполагане в обучението / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 79 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 74-75

ISBN 978-954-09-0794-9
1. Учители - подготовка - учебници за ВУЗ
371.13/.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1259477732

БК 2014/4 Кн 139
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 2, Стратегии за учебно мотивиране на учениците / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 128 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 119-122

ISBN 978-954-09-0795-6
1. Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 2. Ученици - психология - учебници за ВУЗ
371.311.015.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259479012

БК 2014/4 Кн 140
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 3, Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Климент Охридски"). - 135 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 127-130

ISBN 978-954-09-0796-3
1. Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 2. Ученици - психология - учебници за ВУЗ
371.311.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1259486180

БК 2014/4 Кн 141
        ОБУЧЕНИЕ на учители за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда : наръчник за учители / [Алексей Кальонски ... и др.] ; [ред. Ани Истаткова-Иванова, Доротея Михова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 224 с. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 3. - Други авт.: Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Джени Маджаров, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров, Петя Василева-Груева, Христо Беров. - Възприетата форма на името на авт. Доротея Валентинова е Доротея Валентинова Михова, а на ред. Ани Истаткова-Иванова е Ани Вескова Истаткова. - Изд. на МОН. Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3565-8
1. Учители - подготовка - наръчници и ръководства
371.13/.16(035)
COBISS.BG-ID 1259261924


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/4 Кн 142
ЕНГЕЛС, Розалина Пламенова, 1976-
        Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция / Розалина Енгелс-Критидис. - София : Контекст, 2013. - 150 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на гр., англ. ез. - Библиогр.: с.137-147

ISBN 978-954-8361-26-2
1. Предучилищно възпитание - България 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език 3. Българи в чужбина - Гърция - образование и просвета 4. България - предучилищно възпитание 5. Гърция - предучилищно възпитание
372.3(495=867)
COBISS.BG-ID 1259486948


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/4 Кн 143
ГЕОРГИЕВА-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
        Вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 3. клас / Катя Георгиева, Невена Чардакова. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 116 с. : с ил. ; 26 см

ISBN 978-954-01-2778-1 : 4.90 лв.
1. Математика - задачи - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1259027428


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/4 Кн 144
БЕКРИЕВ, Константин Петров, 1947-
        Тестове по математика : подготовка за новия формат на национално външно оценяване и прием след 7 клас : 15 теста с включени задачи във формата на PISA / Константин Бекриев, Лилия Дилкина. - Пловдив : Коала прес, 2012 (В. Търново : Абагар). - 160 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-9455-74-8 : 7.20 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1259237348

БК 2014/4 Кн 145
ДЕЧЕВ, Захарий Манолов, 1970-
        Технология на педагогическата игра в обучение по религия в началното училище / Захарий Дечев. - Бургас : Димант, 2012 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 544 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Технология на педагогическата игра. - Библиогр.: с. 532-542

ISBN 978-954-731-427-6 : 20 лв.
1. Религия - методика на преподаването за основни училища 2. Дидактични игри
372.82:371.38
COBISS.BG-ID 1258971620

БК 2014/4 Кн 146
ДИЛКИНА, Лилия Цонкова, 1957-
        Тестове по математика за 5. клас / Лилия Дилкина, Константин Бекриев. - Пловдив : Коала прес, 2012 (В. Търново : Абагар). - 152 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-9455-77-9 : 7.20 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258970084

РАНГЕЛОВА, Пенка Петрова, 1949-
        Емоциите в обучението по математика Вж Кн 134


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

        КАТАЛОГ на традициите Вж Кн 154


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/4 Кн 147
ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров, 1975-
        Технология за предметно-практическа дейност по "Човекът и природата" в помощните училища. Ч. 2, Биология и география / Милен Замфиров. - София : ИК Гитава, 2012. - 215 с. : с ил., табл., к. ; 20 см

Библиогр.: с. 124-128

ISBN 978-954-8572-05-7 : 15 лв.
1. Природознание - методика на преподаването за основни училища
376.4
COBISS.BG-ID 1258840548

        КЛАСИКА и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца : национална научно-практическа конференция : сборник Вж Кн 53

БК 2014/4 Кн 148
РУСИНОВ, Димитър Кирилов
        Концепция за развитие и разпространение на модела МЕНТОР / Димитър Русинов, Андрей Момчилов. - Пазарджик : Фонд за превенция на престъпността - ИГА, 2010 ([Пазарджик] : Фейс). - [8] с. : с цв. к. ; 30 см

ISBN 978-954-9492-21-7
1. Пенитенциарна педагогика - България 2. Социални работници - България 3. България - образование
376.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259016932


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

        ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение : сборник с доклади от Научен семинар 25 април 2013 г. Университет по библиотекознание и информационни технологии, 26 април 2013 г. Югозападен университет "Неофит Рилски" Вж Кн 115

БК 2014/4 Кн 149
МАРИНОВА-Христиди, Румяна Димитрова, 1977-
        Висшето образование в България от съветските до болонските реформи / Румяна Маринова-Христиди. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 391 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 383-390

ISBN 978-954-07-3604-4 : 12 лв.
1. Висше образование - България - история 2. България - висше образование
378(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1259370980

БК 2014/4 Кн 150
        МЕТОДИКА за написване на дипломна работа / Величко Адамов ... [и др.]. - 4. доп. и прераб. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 263 с. ; 24 см

Други авт.: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, а на авт. Теодора Димитрова - Теодора Димитрова Петрова. - Възприетата форма на името на авт. Румяна Лилова е Румяна Лилова Найденова. - 1. изд. 2000 със загл. Методика за написване на магистърски проект, с авт. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, установено от доп. източник

ISBN 978-954-23-0871-3
1. Дипломна работа - учебници за ВУЗ 2. Студенти - методика на научно-изследователската работа и техника на писане на научни трудове - учебници за ВУЗ
378.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259294948


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ПАВЛОВ, Димитър Стоянов, 1959-
        Пещера : история и съвремие Вж Кн 627


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/4 Кн 151
БОЖИЛОВ, Кирил Георгиев, 1932-
        Забравени истории на София - първи българки в обществения живот / Кирил Божилов. - София : Тара, 2013- ([София] : [Скала принт]). - Т. <1-> ; 23 см

ISBN 978-954-9723-16-8 (кн. 1) : 20 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2013. - 320 с. : с ил., портр, факс.

1. Жени - България - участие в обществено-политическия живот 2. България - женско движение 3. София - краезнание
396.9(497.2)(092)
908(497.223)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259603940

БК 2014/4 Кн 152
ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство / Венцислав Велев. - София : За буквите - О писменехь, 2013 (София : БПС). - 284 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 219-233. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-2946-69-4
1. Културно-историческо наследство - България 2. България - етнография
39(497.2)
930.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1259607012

БК 2014/4 Кн 153
ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Книга за Кула и моите села : из спомените на моите близки : Полетковци, Кула, Тошевци - бит, традиции, народна психология / [Маргарита Димитрова]. - Видин [т. е. Шумен] : [Славчо Николов и сие], 2013 (Видин : Compact Print). - 135 с. : с ил., портр ; 21 см

Загл. на кор.: Из спомените на моите близки. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-25-0231-9
1. История - Кула (град) - спомени 2. Народни обичаи и обреди - Видински край - спомени 3. Села - България - история - спомени 4. Видински край - фолклористика 5. Кула (град) - краезнание 6. Полетковци, Видинска област - краезнание 7. Тошевци, Видинска област - краезнание
398(497.21-31)(093.3)
908(497.21-21)(093.3)
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259111396

БК 2014/4 Кн 154
        КАТАЛОГ на традициите / [състав. Валентин Атанасов] ; [ред. Руси Жребев]. - [с. Кюлевча, Каспичанско] : Нар. ч-ще Каменен стълб 1888, 2013 ([София] : Анимарт). - 44 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. се разпространява с електронен ресурс със загл.: e-Каталог на традициите

1. Народни обичаи и обреди, български - Каспичан (община) 2. Читалища - Каспичан (община) 3. Каспичан (община) - фолклористика
398.3(497.21-37)
374.28(497.21-37)
COBISS.BG-ID 1259726052

БК 2014/4 Кн 155
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Нестинариана : историография, систематизиран анотиран библиографски указател, фотомонография : учебно пособие по дисциплината "Нестинарство: информационни кодове на културното наследство" / [историография, предг., състав. Александра Куманова] ; [науч. ред. Николай Василев ... и др.]. - София : За буквите - О писменехь, 2012 ([София] : [Вини-1837]). - 1-10, І-CXLII, 11-358 с. : с ил., портр. ; 22 см. - (Факлоносци ; 3)

Загл. и на англ. ез.: Nestinariana. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Стоян Денчев, Николай Цв. Кочев, Николай Яръмов, Милен Куманов. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Азб. показалци

ISBN 978-954-2946-47-2
1. Нестинарство - учебници за ВУЗ
398.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259367396

БК 2014/4 Кн 156
ПЕТРОВА, Марийка, 1931-
        През времето / Марийка Петрова. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 116 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на Марийка Петрова е Марийка Петрова Георгиева

ISBN 978-954-8835-82-4
1. Народни обичаи и обреди, български 2. Малки Вършец, Габровска област - етнография
394(497.21-22)
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259216612

ПОПОВА, Илонка Желязкова, 1957-
        Бесарабските българи през втората половина на XX век Вж Кн 62

БК 2014/4 Кн 157
        РОМСКИ свят. - Монтана : Полимона, [2013]. - 56 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа творчество от: Габриела Миткова Гошова, Моника Калоянова, Красимир Христов, Севдалина Николова, Емануил Стефанов, Георги Иванов, Мая Ангелова, Рита Лилянова, Вълкана Илянова

ISBN 978-954-9966-88-6
Кн. е по проект Ромски ментори
1. Народни обичаи и обреди, ромски - България 2. България - етнография
397(497.2)
886.7(=914.99)-82
COBISS.BG-ID 1259493348

ХЕРОЛД, Ернест, 1962-
        Световните манипулации. Кн. 3, Езическите празници и чествания в християнството Вж Кн 46


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/4 Кн 158
ГРАДИНАРОВ, Димитър Недков, 1978-
        Предотвратяване на трафика на защитени видове птици : помагало за митнически служители и гранични ветеринарни лекари / [Димитър Градинаров, Лазар Петрунов, Светослав Спасов] ; [ил. Стоян Николов] ; [ред. Петър Янков]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (София : Дедракс). - 82 с. : с цв. ил. ; 16 х 12 см. - (Природозащитна поредица ; Кн. 25)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на II-ра кор. - Азб. показалец на видовете птици

ISBN 978-954-8310-20-8
1. Птици - България - защита - правни проблеми - наръчници и ръководства 2. Контрабанда - България - противодействие - наръчници и ръководства 3. България - опазване на природата
502.7:598.2/.9(497.2)(035)
598.2/.9(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1258747364

ДИРЕКЦИЯ на Природен парк Врачански Балкан
        Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан" Вж Кн 132


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/4 Кн 159
ИЗВОРСКА, Диана Илиева, 1963-
        Методическо ръководство за решаване на задачи по приложна математика / Диана Ил. Изворска. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 163 с. : с табл., диагр., черт. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Методическо ръководство по приложна математика

ISBN 978-954-683-476-8
1. Приложна математика - учебници за ВУЗ
51-7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259338980

БК 2014/4 Кн 160
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004
        Математика за 10. клас : първо равнище / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 144 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов

ISBN 978-954-779-146-6 : 6.60 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1259602148

БК 2014/4 Кн 161
ТОДОРОВ, Тодор Димитров, 1962-
        Учебник по висша математика / Тодор Тодоров. - Габрово : Унив. изд."Васил Априлов", 2013-. - Т. <2> ; 25 см

ISBN 978-954-683-502-4 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. - 202 с. 

1. Математика - учебници за ВУЗ
51(075.8)
COBISS.BG-ID 1259438820


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/4 Кн 162
КИСИМОВ, Валентин Стефанов, 1947-
        Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на езика Java / Валентин Стефанов Кисимов. - София : УНСС, 2013. - 278 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 277

ISBN 978-954-644-420-2 : 16 лв.
1. Програмиране - учебници за ВУЗ 2. Алгоритми - учебници за ВУЗ 3. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
519.68(075.8)
681.324.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1259473636

РУСКОВ, Трифон Иванов, 1950-
        Операционни системи : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 300

БК 2014/4 Кн 163
СТОЯНОВА-Петрова, Силвия Велкова, 1970-
        Основи на програмирането & Практикум по C++ Builder / Силвия Стоянова, Антон Петров ; [науч. ред. Невена Милева]. - Пловдив : Коала прес, 2012. - 500 с. : с табл., сх. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Стоянова е Силвия Велкова Стоянова-Петрова. - Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9455-82-3
1. Програмиране - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1259010788


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

БИНЕВ, Пенчо Славов, 1935-
        Нови теоретични представи за материалния свят : монография Вж Кн 172


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/4 Кн 164
ТОНКОВ, Димитър Тодоров, 1960-
        Аналитично определяне на площи / Димитър Тонков. - София : ТЕС Дизайн, 2013. - 104 с. : с черт., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 103-104

ISBN 978-954-2994-03-9
1. Геодезични измервания и изчисления - математически методи 2. Числени методи
528.3:51-7
COBISS.BG-ID 1259022308


53 ФИЗИКА

БК 2014/4 Кн 165
АНГЕЛОВ, Николай, 1956-
        Сборник от въпроси по физика / Николай Ангелов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012-. - Т. <1-2> ; 21 см

Пълното име на авт. Николай Ангелов e Николай Ангелов Петров

ISBN 978-954-683-479-9 (ч. 1)
ISBN 978-954-683-486-7 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 152 с.

Библиогр.: с. 146-149

Ч. 2. - 132 с.

Библиогр.: с. 128-129

1. Физика - задачи - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259328228

БК 2014/4 Кн 166
АНГЕЛОВ, Николай, 1956-
        666 задачи по физика / Николай Ангелов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 153 с. : с черт., диагр. ; 21 см

Пълното име на авт. Николай Ангелов e Николай Ангелов Петров. - Библиогр.: с. 149-152

ISBN 978-954-683-491-1
1. Физика - задачи - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259325924

БК 2014/4 Кн 167
ДЕМИРЕВА, Димитрина Миткова, 1947-
        Физика I : основен курс / Димитрина Демирева. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 319 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 318

ISBN 978-954-683-474-4
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(075.8)
COBISS.BG-ID 1259447012


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/4 Кн 168
ТЕПАВИЧАРОВ, Христо Денчев, 1946-
        Въпроси и задачи за самоподготовка по механика / Хр. Тепавичаров, Д. Валачев, А. Анчев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 99 с. : с черт. ; 21 см

ISBN 978-954-683-445-4
1. Механика - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259282660

БК 2014/4 Кн 169
ТЕПАВИЧАРОВ, Христо Денчев, 1946-
        Курсови задачи по механика 1 / Хр. Тепавичаров, Д. Валачев, А. Анчев. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2009. - 76 с. : с черт. ; 21 см

ISBN 978-954-683-428-7
1. Механика - задачи - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259283428

БК 2014/4 Кн 170
ТЕПАВИЧАРОВ, Христо Денчев, 1946-
        Ръководство за решаване на задачи по статика / Хр. Тепавичаров, Д. Валачев, А. Анчев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2009. - 93 с. ; 21 см

ISBN 978-954-683-433-1
1. Статика - задачи - учебници за ВУЗ
531.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259450852


533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА

INTERNATIONAL symposium on radio systems and space plasma (3 ; Sofia ; 2013)
        ISRSSP 2013 : proceedings of the third international symposium on radio systems and space plasma, Sofia, Bulgaria, 28-29 August, 2013 Вж Кн 247


534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. АКУСТИКА
Вж и 530.1; 539.18; 621; 681

ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника Вж Кн 299


537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Вж и 621.3

INTERNATIONAL symposium on radio systems and space plasma (3 ; Sofia ; 2013)
        ISRSSP 2013 : proceedings of the third international symposium on radio systems and space plasma, Sofia, Bulgaria, 28-29 August, 2013 Вж Кн 247


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2014/4 Кн 171
АНГЕЛОВ, Иван Александров, 1946-
        Конструкционна якост на материалите : експериментални методи за изследване : учебно пособие за студенти / Иван А. Ангелов, Мирослав С. Петров, Даниела И. Железарова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 83 с. : със сх., диагр., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Structural strength of materials. - Загл. и на нем. ез.: Konstruktionsfestigkeit des Мaterials. - Загл. и на фр. ез.: Solidité structurale des materiaux. - Загл. и на рус. ез.: Конструкционная прочность материалов. - Текст и на англ., нем., фр., рус. ез. - Библиогр.: с. 75-77

ISBN 978-954-683-489-8
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 2. Материали - изпитване - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
620.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259392228

БК 2014/4 Кн 172
БИНЕВ, Пенчо Славов, 1935-
        Нови теоретични представи за материалния свят : монография / Пенчо Бинев. - София : Ес принт, 2013. - 422 с. : с ил., к., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 397-420

ISBN 978-954-92754-9-0 (подв.) : 35 лв.
1. Материя - строеж 2. Теоретична астрономия 3. Геология
539
52
55
COBISS.BG-ID 1258788836

БК 2014/4 Кн 173
ПЕТРОВ, Мирослав Симеонов, 1965-
        Съпротивление на материалите / Мирослав Симеонов Петров. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 288 с. : с черт., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 281-282

ISBN 978-954-683-473-7
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1259393764


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/4 Кн 174
ЦВЕТКОВА, Даниела Драгомирова
        Примерни решения на видове задачи по обща и неорганична химия: за кандидат-студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Даниела Цветкова, Боряна Монева. - Варна : ЕНА, 2013. - 39 с. : с черт., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-92954-7-4
1. Химия - задачи - учебници за средни общообразователни училища
54(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259537892


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

МАРКОВСКА, Ирена Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения и семинарни занятия по кристалохимия, физикохимия на силикатите и фазови равновесия в силикатни системи Вж Кн 176


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/4 Кн 175
СТОЙЧЕВ, Пенчо Ангелов, 1957-
        Техники за пречистване на въздуха. Ч. 2, Физикохимично и химично пречистване : за студенти от специалностите "Техника и технологии за опазване на околната среда", "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" / Пенчо Ангелов Стойчев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 100 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 97

ISBN 978-954-490-428-9
1. Въздух - пречистване - методи - учебници за ВУЗ 2. Газове - пречистване - методи - учебници за ВУЗ 3. Физикохимия - учебници за ВУЗ
546.217.05(075.8)
628.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1259199204


548 КРИСТАЛОГРАФИЯ

БК 2014/4 Кн 176
МАРКОВСКА, Ирена Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения и семинарни занятия по кристалохимия, физикохимия на силикатите и фазови равновесия в силикатни системи / Ирена Марковска, Йорданка Иванова. - София : Колор Студио, 2013. - 160 с. : с черт., табл. ; 21 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Ръководство за лобораторни упражнения и семинарни занятия по кристалохимия, физикохимия на силикатите и фазови равновесия в силикатни системи. - Библиогр.: с. 159-160

ISBN 978-619-90071-2-9
1. Кристалохимия - учебници за ВУЗ 2. Физикохимия - учебници за ВУЗ 3. Силикати - учебници за ВУЗ
548.3(076)(075.8)
549.6:541.1(076)(075.8)
541.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258706916


549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Вж и 552; 553

МАРКОВСКА, Ирена Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения и семинарни занятия по кристалохимия, физикохимия на силикатите и фазови равновесия в силикатни системи Вж Кн 176


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БИНЕВ, Пенчо Славов, 1935-
        Нови теоретични представи за материалния свят : монография Вж Кн 172


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

БК 2014/4 Кн 177
ЯНАКИЕВА, Живка Ненчева, 1953-
        Ахатите от Шуменското плато съхранени в българските музеи / Живка Янакиева, Чавдар Начев ; [фото Живка Янакиева ... и др.]. - [София] : Нац. музей "Земята и хората", 2013 ([София] : [Асен Асенов]). - 90 с. : с табл., цв. ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Чавдар Начев, Тодор Митов. - Библиогр.: с. 88

ISBN 978-954-92875-2-3
1. Минерали - Шуменски край - музеи, галерии, колекции и изложби 2. Шуменски край - геологически и геофизически науки 3. България - музеи
553.8(497.21-31)
069.5:553.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1258753252


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2014/4 Кн 178
БЕРОН, Петър Кирилов, 1940-
        Времена и нрави / Петър Берон. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 223 с., [4] л. : цв. ил., факс., портр. ; 21 см

Интервютата взеха: Стефка Димова, Галина Минчева, Цвета Георгиева, Велиана Христова, Иво Инджов, Галя Горанова, Калина Влайкова, Теодора Симова, Мариела Балева, Лилия Гюрова, Анита Загорова, Крум Благов, Валерия Калчева, Ива Николова, Любомира Тонева, Милан Николов, Мариела Балева, Ваня Панкова, Маргарита Благоева, Пламен Петров, Паулина Боянова, Лилия Томова, Деница Колева, Велиана Христова, Георги Асьов, Ивет Лолова, Маруся Панковска, Живка Ангелова, Валерия Йонкова, Йовка Йовчева, Елена Коцева, Димитър Ганев, Мариела Балева

ISBN 978-954-09-0749-9 : 10 лв.
1. Биолози, български - интервюта 2. България - биологични науки
57(497.2)(092)(047.53)
92 Берон, Петър Кирилов
COBISS.BG-ID 1259444196

БК 2014/4 Кн 179
        СБОРНИК с тестове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология) / В. Александров ... [и др.]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 228 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. на кор.: Тестове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология). - Други авт.: М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова. - Възприетата форма на името на авт. Х. Радева е Христина Тодорова Радева-Куямова, а на М. Филипова - Милена Ненкова Драганова-Филипова. - Библиогр.: с. 228

ISBN 978-954-9549-94-2
1. Биология - тестове - учебници за средни общообразователни училища
57(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1259562212


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БОЧЕВ, Петьо Гешев, 1948-
        Антиоксиданти и оксидативен стрес Вж Кн 182


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/4 Кн 180
БЮРИНГ, Урсел, 1950-
        Билки през цялата година : здраво тяло и здрав дух / Урсел Бюринг ; [прев. от нем. Румяна Янева]. - Пловдив : Коала прес, 2012 (В. Търново : Абагар). - 120 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Mit Ursel Bühring durchs Heilpflanzenjahr / Ursel Bühring. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9455-79-3 (подв.) : 22.80 лв.
1. Медицински растения - справочници 2. Фитотерапия - справочници
581.6(035)
615.322(035)
COBISS.BG-ID 1259011556


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

ГРАДИНАРОВ, Димитър Недков, 1978-
        Предотвратяване на трафика на защитени видове птици : помагало за митнически служители и гранични ветеринарни лекари Вж Кн 158


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2014/4 Кн 181
АРСЕНИЕВ, Арсени Иванов, 1953-
        Медицината в Месопотамия : исторически, религиозни и философски аспекти на медицината / Арсени Арсениев. - София : Пропелер, 2013 (София : Direct Services). - 128 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 121-122

ISBN 978-954-392-194-2
1. Медицина - Месопотамия - философски проблеми 2. Шумери - религия 3. Месопотамия - медицина
61(35)
295
COBISS.BG-ID 1258965220


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2014/4 Кн 182
БОЧЕВ, Петьо Гешев, 1948-
        Антиоксиданти и оксидативен стрес / Петьо Бочев. - Плевен : Изд. център на Мед. унив., 2013. - 361 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 324-361

ISBN 978-954-756-125-0
1. Антиоксиданти - влияние върху организма 2. Окисляване - биологично действие 3. Стрес - терапия
612.821:577.3
577.3
615.21
COBISS.BG-ID 1258709988

БК 2014/4 Кн 183
ГЕОРГИЕВА, Райна Иванова, 1934-
        История на репродуктивната имунология и приносът на България / Райна Георгиева. - София : [Изд. авт.], 2012 ([София] : Прес продукт лайн). - 94 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт по биология и имунология на размножаването Акад. Кирил Братанов

1. Имунология - България - история 2. Размножаване - методи на изследване - България - история 3. Оплождане инвитро - България - история
612.6(497.2)(091)
636.081(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258791652

БК 2014/4 Кн 184
GEORGIEVA, Rajna Ivanova, 1934-
        History of reproductive immunology and the contribution of Bulgaria / Rayna Georgieva. - Sofia : [Изд. авт.], 2012 ([София] : [Press Product Line]). - 88 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг загл.: История на репродуктивната имунология и приносът на България. - Изд. на БАН. Институт по биология и имунология на размножаването Акад. Кирил Братанов

1. Имунология - България - история 2. Размножаване - методи на изследване - България - история 3. Оплождане инвитро - България - история 4. България - медицина
612.6(497.2)(091)
636.081(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258793188


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/4 Кн 185
АНГЕЛОВА-Барболова, Николина Станчева, 1971-
        Психично здраве : избрани теми / Николина Ангелова-Барболова. - Русе : Хелт Консулт Русе, 2014 (Русе : Русе Прес). - 224 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 220-222

ISBN 978-954-92702-2-8
1. Нервна система - хигиена - учебници за ВУЗ
613.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1258803940

БК 2014/4 Кн 186
ЛАНИАДО, Несия
        Моето дете яде само боклуци! : или как да изградим у детето вкус и навици за здравословно хранене / Несия Ланиадо, Джанфилипо Пиетра ; [прев. от итал. Стела Иванова]. - София : ИК Тара, 2013 ([Пловдив] : [Полиарт]). - 144 с. ; 21 см

Оригл. загл.: Mio figlio mangia solo schifezze! / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9723-15-1 : 12 лв.
1. Хранене - хигиена - при децата
613.2-053.2
COBISS.BG-ID 1258716900

БК 2014/4 Кн 187
РАЧЕВА, Мария Стефанова
        Кулинарна психология : щастливи чрез нашата храна / Мария Стефанова Рачева. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 215 с. ; 20 см

ISBN 978-954-305-356-8 : 13 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Личност - психология 3. Готварство - рецепти
613.2:159.923
641.566(083.1)
COBISS.BG-ID 1259555300


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика Вж Кн 40

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Ръководство за практически упражнения по биоетика Вж Кн 41

ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Фармакоикономика: неразделна част от здравната икономика и лекарствената политика : теория и приложение на фармакоикономическите оценки Вж Кн 189

ДОЙКОВ, Ненко Георгиев, 1955-
        Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали Вж Кн 59

МАРАНГОЗОВ, Кънчо Иванов, 1944-2015
        Медицина и... още нещо Вж Кн 554

БК 2014/4 Кн 188
OBREŠKOV, Ivan Obretenov, 1978-
        Quality control of food and beverages / Ivan Obreshkov, Veselina Terzieva. - Plovdiv : UFT Acad. Publ. House, 2013 ([Пловдив] : [Кера]). - 129 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Контрол на качеството на храни и напитки

ISBN 978-954-24-0219-0
1. Храни - контрол - учебници за ВУЗ 2. Напитки - контрол - учебници за ВУЗ
614.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259120356


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БОЧЕВ, Петьо Гешев, 1948-
        Антиоксиданти и оксидативен стрес Вж Кн 182

БЮРИНГ, Урсел, 1950-
        Билки през цялата година : здраво тяло и здрав дух Вж Кн 180

БК 2014/4 Кн 189
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Фармакоикономика: неразделна част от здравната икономика и лекарствената политика : теория и приложение на фармакоикономическите оценки / Тони Веков. - Плевен : Мед. унив., 2013 ([София] : Симолини 94). - 319 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 313-318

ISBN 978-954-756-138-0 (подв.)
1. Фармация - икономика - учебници за ВУЗ 2. Здравеопазване - икономика - учебници за ВУЗ
615.003(075.8)
614.2.003(075.8)
COBISS.BG-ID 1258852580

БК 2014/4 Кн 190
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Причини за болестите и методи за тяхното лекуване / из словото на Учителя Беинса Дуно ; [състав. Трендафила Балдевска, Ангел Керемедчиев]. - 2. изд. - София : Edicta, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 752 с. ; 22 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - 1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 728-735

ISBN 978-619-90090-1-7 (подв.)
1. Алтернативна медицина 2. Дъновизъм 3. Терапия
615.85
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259706852

БК 2014/4 Кн 191
КАЛЕ, Самир, 1966-
        Системата за естествено изцеление Омни / Самир Кале. - [София] : [Омни Вселена], 2013. - 88 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The Omni healing / Sameer Kale

ISBN 978-954-92790-6-1 : 5 лв.
1. Медитация 2. Биоенерготерапия
615.85
COBISS.BG-ID 1259325668

        РЪКОВОДСТВО за упражнения по мануално мускулно тестуване Вж Кн 207

        СТАТИНИТЕ в сърдечно-съдовия континуум Вж Кн 197

БК 2014/4 Кн 192
        TOXICOLOGY for pharmacy students : English language training / M. Mitcheva ... [и др.] ; ed. by M. Mitcheva. - Sofia : EkoPrint, 2013. - 388 с. : с ил., табл. ; 30 см

Ориг. загл.: Токсикология за студенти по фармация. - Загл. в изд. каре: Toxicology textbook for pharmacy students. - Други авт.: V. Tzankova, H. Astroug, R. Simeonova, M. Kondeva-Burdina, V. Vitcheva, K. Drenovska, Iv. Tanev. - Възприетата форма на името на авт. H. Astroug е Anri Anžel Astrug, а на R. Simeonova - Rumjana Ljubomirova Vitanska-Simeonova. - Изд. на Med. Univ. - Sofia. Fac. of Pharmacy. Dep. of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology. - Библиогр.: с. 384-386
ISBN 978-619-7109-01-6
1. Токсикология - учебници за ВУЗ 2. Английски език - учебници за ВУЗ
615.9(076)(075.8)
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259128804


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/4 Кн 193
ГОЧЕВА, Нина Николова, 1949-
        Сърдечно-съдов континуум - теоретични постановки и доказателства / Нина Гочева, Елина Трендафилова, Борислав Георгиев. - София : Арбилис, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 239 с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум ; 1)

Библиогр.: с. 191-237

ISBN 978-619-7063-01-1
1. Сърдечносъдови болести - борба и профилактика 2. Коронарна болест - терапия
616.1-084
COBISS.BG-ID 1258921956

БК 2014/4 Кн 194
МИХАЙЛОВА, Христина Дянкова, 1962-
        Ръководство по образна диагностика : за практически упражнения на студенти по дентална медицина : общомедицинска част / Хр. Михайлова, Д. Йовчев. - София : ICU, 2013 ([София] : [Спектър]). - 42 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-92864-7-2 (подв. със спирала)
1. Ренгенодиагностика - учебници за ВУЗ
616-073.75(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258971364

БК 2014/4 Кн 195
МУМДЖИЕВ, Никола Христов, 1931-
        Диференциална диагноза на детските болести / Н. Мумджиев ; [науч. ред. Константин Петров]. - София : Мед. изд. Арсо, 2004 ([София] : [Вера Микушева]). - 516 с. : с табл., сх. ; 29 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл с. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

ISBN 954-9301-01-X
1. Детски болести - диагностика - наръчници и ръководства
616-07-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1258923748

БК 2014/4 Кн 196
        СПРАВОЧНИК за здравни грижи (технически фишове) : учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти / [състав. Анелия Димитрова ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - Плевен : Мед. унив., 2012. - 248 с. : с ил., табл. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на с. 2. - Други състав: Катя Христова, Евгения Димитрова, Надя Димитрова, Поля Илонова, Изабела Георгиева, Петя Симеонова, Анелия Ненова, Малинка Иванова, Павлинка Жекова, Маргарита Ташкова. - Пълното име на състав. Петя Симеонова е Петя Симеонова Петкова, а на Малинка Иванова - Малинка Иванова Христова. - 1. изд. 2010. - Изд. на УМБАЛ Д-р Георги Странски - Плевен, Мед. унив. - Плевен. Фак. по здравни грижи. - Библиогр.: с. 242-243. - Предм. показалец

ISBN 978-954-756-121-2
1. Болногледачество - учебници 2. Медицински сестри - учебници 3. Лабораторна диагностика - учебници
616-083(075)
616-074/-078(075)
COBISS.BG-ID 1258755300

БК 2014/4 Кн 197
        СТАТИНИТЕ в сърдечно-съдовия континуум / [Александър С. Александров ... и др.] ; под ред. на Нина Гочева, Борислав Георгиев. - София : Арбилис, 2013. - 286 с. : с табл., диагр. ; 22 см. - (Поредица Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум ; 2)

Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Анка Сиракова, Арман Постаджиян, Борислав Георгиев, Георги Владимиров, Елина Трендафилова, Нина Гочева, Светослав Георгиев, Славина Сурчева. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-7063-03-5
1. Сърдечносъдови болести - борба и профилактика 2. Стимулатори и инхибитори - лечебно приложение 3. Лекарства, действащи на сърдечносъдовата система
616.1-084
615.22
COBISS.BG-ID 1258927588

ХИНКОВ, Олег Димитров, 1949-
        Септични състояния при интензивно лечение : знанията и правилата, които е необходимо да имаме и да прилагаме с религиозна ревност при пациенти на интензивно лечение Вж Кн 213


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/4 Кн 198
ГЕОРГИЕВА, Жанета, 1951-
        Сърдечно-съдови биомаркери / Жанета Георгиева. - София : Арбилис, 2012 (София : ПК "Д. Благоев"). - 484 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на Жанета Георгиева е Жанета Георгиева Тянева. - Библиогр.: с. 413-483

ISBN 978-954-92936-6-1 (подв.)
1. Сърдечносъдови болести - диагностика
616.12-076
COBISS.BG-ID 1258797796

БК 2014/4 Кн 199
        КАРДИОМИОПАТИИ / [Арман Постаджиян ... и др.] ; под ред. на Нина Гочева и Борислав Георгиев. - София : Арбилис, 2012. - 416 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Атанас Пенев, Борислав Георгиев, Вера Байчева, Георги Владимиров, Добрин Василев, Добромир Гочев, Елина Трендафилова, Жанета Георгиева, Иван Груев, Камелия Генова, Нина Гочева, Станислав Иванов, Тошо Балабански, Чавдар Шалганов. - Пълното име на авт. Жанета Георгиева е Жанета Георгиева Тянева. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-92936-5-4 (подв.)
1. Сърдечни болести - учебници за ВУЗ
616.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1258771940


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/4 Кн 200
        МИНИМАЛНА стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия / [прев. Иван Янков, Владимир Андонов]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 64 с. : с табл., ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Minimal standard terminology for gastrointestinal endoscopy 3.0. - Имената на прев. отбелязани на с. 4. - Изд. на Organization Mondiale Endoscopia Digestive (OMED)

ISBN 978-619-7085-13-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7085 !
1. Ендоскопия - терминология - справочници 2. Гастроскопия - терминология - справочници 3. Стомашни болести - диагностика - справочници
616.3-072(035)
COBISS.BG-ID 1259608804

БК 2014/4 Кн 201
ПОПОВА, Елка Вакрилова, 1951-
        Тестове и клинични задачи по орална патология / Елка Попова, Георги Томов. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 100 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по дентална мед. Кат. по пародонтология и заболявания на оралната лигавица

ISBN 978-619-7085-07-5
1. Уста - болести - учебници за ВУЗ
616.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258843364

БК 2014/4 Кн 202
        РЪКОВОДСТВО по образна диагностика на ЛЧО : за студенти по дентална медицина / Д. Кишкилова ... [и др.]. - София : ICU, 2012 ([София] : [Спектър]). - 88 с. : с ил. ; 30 см

Други авт.: Христина Михайлова, Димитър Йовчев, Росен Борисов

ISBN 978-954-92864-2-7 (подв. със спирала)
1. Лице - болести - рентгенова диагностика - учебници за ВУЗ 2. Челюсти - болести - рентгенова диагностика - учебници за ВУЗ 3. Ренгенодиагностика - учебници за ВУЗ
616.31-073.75(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258961124

БК 2014/4 Кн 203
ТОДОРОВ, Георги Рангелов, 1954-
        Примерни тестове по Клиника на протетичната дентална медицина / Георги Тодоров, Явор Калъчев. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7085-14-3
1. Ортопедична стоматология - тестове - учебници за ВУЗ 2. Зъбни протези - тестове - учебници за ВУЗ
616.314-089.28(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259534820

БК 2014/4 Кн 204
ТОДОРОВ, Георги Рангелов, 1954-
        Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на Протетичната дентална медицина / Георги Тодоров. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 86 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по дент. медицина. Кат. по протет. дент. медицина

ISBN 978-619-7085-11-2
1. Ортопедична стоматология - учебници за ВУЗ 2. Зъбни протези - учебници за ВУЗ
616.314-089.28(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259561188

БК 2014/4 Кн 205
        TESTS in Pediatric dentistry for dental medicine students / [Mariana Dimitrova ... и др.]. - Plovdiv : Med. Univ., 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

Изд. на Med. Univ. - Plovdiv. Fac. of dental medicine. Dep. of pediatric dentistry

ISBN 978-619-7085-21-1 (ч.1)

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2013. - 143 с. : с табл.

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Rositza Stoilova, Maria Kukleva, Veselina Kondeva, Ani Belcheva, Sevda Rimalovska, Maria Georgieva, Svetla Petrova, Vania Veleganova, Alexandra Isheva, Tania Nihtyanova, Yordan Tarpomanov, Iliyana Gyozova, Maria Shindova, Aleksandar Atanasovski. - Възприетата форма на името на Мария Куклева е Мария Петрова Куклева-Тодорова

1. Детска стоматология - тестове - учебници за висши училища
616.31-053.2(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258964708


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/4 Кн 206
БОГОВ, Борис Илиев, 1962-
        Плазматично-клетъчна дискразия и бъбречни увреждания / Борис И. Богов. - София : Maker Arts, 2013. - 170 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90070-1-3
1. Бъбречни болести
616.61
COBISS.BG-ID 1259253988


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2014/4 Кн 207
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по мануално мускулно тестуване / Мария Бечева ... [и др.]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 70 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Мария Божкова, Николета Трайкова, Екатерина Витева. - Възприетата форма на името на авт. Мария Бечева е Мария Стамова Вакрилова-Бечева

ISBN 978-619-7085-12-9
1. Мускули - изследване - учебници за ВУЗ 2. Функционална диагностика - учебници за ВУЗ
616.74-009-072.7(076)(075.8)
615.82(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259588836


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/4 Кн 208
АНГЕЛОВА-Барболова, Николина Станчева, 1971-
        Митове и факти за психихичните болести / Николина Ангелова-Барболова. - Русе : Хелт Консулт Русе, 2013 ([Русе] : Примакс). - 118 с. : с ил. ; 26 см

Библиогр.: с. 113-117

ISBN 978-954-92702-3-5 (подв.)
1. Психични болести 2. Митология - теми, образи, сюжети 3. Наука и религия
616.895
215
COBISS.BG-ID 1258798564

БК 2014/4 Кн 209
        НЕВРОЛОГИЯ : учебник по нервни болести и сестрински грижи за студенти от медицинските колежи / Радослав Райчев ... [и др.]. - 2. изд. - София : Артик-2001, 2013. - 356 с. ; 22 см + 1 оптичен диск (CD)

Други авт.: Иво Райчев, Недялка Кръстева, Георги Гозманов. - 1. изд. 2006 на изд. Мед. колеж - Пловдив. - Библиогр.: с. 348-349

ISBN 978-954-9365-38-2
1. Неврология - учебници за ВУЗ
616.8(075.8+075.8.034)
COBISS.BG-ID 1259692004

БК 2014/4 Кн 210
РАЙЧЕВ, Радослав Иванов, 1927-
        Неврология : учебник за студенти / Радослав Райчев, Иво Райчев. - 3. изд. - София : Артик-2001, 2013. - 32 с. ; 23 см + 1 оптичен диск (CD)

1 изд. 2001 със загл. Основи на неврологията. - Библиогр.: с. 313

ISBN 978-954-9365-39-9
1. Неврология - учебници за ВУЗ
616.8(075.8+075.8.034)
COBISS.BG-ID 1259696612

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая. [Т.] 4, Председателят Шребер : психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя (Dementia paranoides) Вж Кн 37

БК 2014/4 Кн 211
ЦВЕТКОВ, Цветан Димитров, 1943-
        Луда ли е лудата крава / Цветан Цветков, Цветанка Такева. - София : Мед. изд. Арсо, 2001. - 60 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 20 см

Пълното име на авт. Цветанка Такева е Цветанка Такева Христова. - Библиогр.: с. 59-60

ISBN 954-8967-79-0
1. Енцефалити 2. Спонгиформна енцефалопатия по говедата
616.831
619:616.988:636.22/.28
COBISS.BG-ID 1259106788


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2014/4 Кн 212
        ПРЕВЕНЦИЯ и контрол на неонаталните инфекции / [Йорданка Димитрова Стоилова ... и др.] ; под. ред. на Йорданка Димитрова Стоилова, Мая Богданова Кръстева. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 324 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Мая Богданова Кръстева, Росица Вачева-Добревска, Ани Кеворк Кеворкян, Иван Георгиев Балтаджиев, Бойка Димитрова Захариева, Тихомир Михов Дерменджиев [т.е. Тихомир Мишев Дерменджиев], Ралица Димитрова Райчева, Велина Стоянова Стоева. - Възприетата форма на името на авт. Росица Вачева-Добревска е Росица Стефанова Вачева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7085-08-2
1. Инфекциозни болести - при новородените 2. Послеродови заболявания - борба и профилактика
616.9-053.3
COBISS.BG-ID 1259603172

БК 2014/4 Кн 213
ХИНКОВ, Олег Димитров, 1949-
        Септични състояния при интензивно лечение : знанията и правилата, които е необходимо да имаме и да прилагаме с религиозна ревност при пациенти на интензивно лечение / О. Д. Хинков. - София : Мед. изд. Арсо, 2004 ([София] : [Вера Микушева]). - 625 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 954-9301-09-5
1. Сепсис - учебници за ВУЗ 2. Вътреболнична инфекция - учебници за ВУЗ
616.98(075.8)
616-02:614.21(075.8)
COBISS.BG-ID 1258915044


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/4 Кн 214
РОМАНСКИ, Роман Кирилов, 1973-
        Ръководство по пластична хирургия. Ч. 1, Местна пластика / Р. Романски, Ст. Комитски. - София : [Симелпрес], 2013 ([София] : [Булгед]). - 48 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-2918-93-6
1. Пластична и възстановителна хирургия - наръчници и ръководства
617.5-089.844(035)
COBISS.BG-ID 1258964964


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2014/4 Кн 215
ГАВРИЛОВ, Иван, 1955-
        Фамилен рак на млечната жлеза : диагностика, клиника, профилактика и скринингово проследяване / Иван Гаврилов, Мария Начева, [Надя Димитрова]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 112 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Името на авт. Надя Димитрова отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на авт. Иван Гаврилов е Иван Гаврилов Георгиев. - Библиогр.: с. 97-111

ISBN 978-954-09-0788-8 : 10 лв.
1. Млечни жлези - тумори 2. Наследствени болести
618.19-056.7
COBISS.BG-ID 1259496932


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

ЦВЕТКОВ, Цветан Димитров, 1943-
        Луда ли е лудата крава Вж Кн 211


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2014/4 Кн 216
ИВАНОВ, Иван Василев, 1947-
        Ръководство за упражнения по техническа безопасност / Иван Иванов, Петър Калейчев. - София : Кинг 2001, 2013. - 124 с. : с ил., табл. ; 20 см

Изд. на ТУ - София. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-9518-73-3
1. Техника на безопасността - учебници за ВУЗ 2. Охрана на труда - учебници за ВУЗ
62-78(76)(075.8)
658.382(076)(075.8)
331.4(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259575524

БК 2014/4 Кн 217
        ОСНОВИ на конструирането : ръководство за упражнения и курсови задачи по инженерна графика, техническо документиране и приложна геометрия и инженерна графика / Снежана Атанасова ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013 ([Пловдив] : Кера). - 160 с. : с черт., табл. ; 29 см

Други авт.: Дочка Ганчовска, Зоя Ходжева, Иван Михайлов. - 1. изд. 2010

ISBN 978-954-24-0015-2 !
1. Техническо чертане - учебници за ВУЗ
62:744(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259569636

БК 2014/4 Кн 218
СТАНЕВА, Нели Николова, 1959-
        Ръководство за упражнения и курсови задачи по инженерна графика / Нели Станева, Христо Михайлов, Милко Белберов. - София : ЛТУ, 2014 ([София] : [Интел Ентранс]). - 174 л. : с табл., сх., черт. ; 29 см

ISBN 978-954-332-110-0
1. Техническо чертане - учебници за ВУЗ
62:744(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259119076

БК 2014/4 Кн 219
СТЕФАНОВ, Николай Стефанов, 1961-
        Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини : лекции по учебната дисциплина / Николай Ст. Стефанов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 180 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 176-177

ISBN 978-954-683-496-6
1. Измервателни уреди - учебници за ВУЗ 2. Хидрометрия - учебници за ВУЗ 3. Топлотехнически измервания и апарати - учебници за ВУЗ
62-79(075.8)
COBISS.BG-ID 1259343332


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

АНГЕЛОВ, Иван Александров, 1946-
        Конструкционна якост на материалите : експериментални методи за изследване : учебно пособие за студенти Вж Кн 171

БК 2014/4 Кн 220
ЖЕГЛОВА, Анка Иванова, 1953-
        Материалознание / Анка Иванова Жеглова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 217 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 213-214

ISBN 978-954-683-442-3
1. Материалознание - учебници за ВУЗ
620.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1259344100

КЪРТУНОВ, Стефан Кирилов, 1956-
        Технологични основи в мехатрониката, микро- и наносистемната техника : учебник-монография Вж Кн 296


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2014/4 Кн 221
МЕТЕВ, Христо Цанев, 1961-
        Технологическа екипировка : приспособления за установяване на заготовките / Христо Метев. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2013. - 216 с. : с черт., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 215

ISBN 978-954-683-493-5
1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(075.8)
COBISS.BG-ID 1259306724

БК 2014/4 Кн 222
НЕДЕЛЧЕВ, Димитър Неделчев
        Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето / Димитър Неделчев, Таня Аврамова. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013-. - Т. <1-> : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0572-8 (ч. 1) : 5.70 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 144 с.

Загл. на кор.: Технология на машиностроенето. - Библиогр.: с. 142-143

1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259540708

БК 2014/4 Кн 223
СТАНЧЕВ, Станислав Гатев, 1938-201?
        Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето и уредостроенето / Станислав Гатев Станчев, Стефан Кирилов Къртунов, Петър Тотев Рачев. - 2. прераб. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 296 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 1992 със загл. Ръководство за курсово проектиране по технология на уредостроенето, с авт. Станислав Гатев Станчев, Петър Тотев Рачев. - Библиогр.: с. 291-292

ISBN 978-954-683-448-5
1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259448548


621.22 ХИДРОЕНЕРГЕТИКА
Вж и 532; 533; 627

БК 2014/4 Кн 224
СЛАВЧЕВ, Христо Димитров, 1945-
        Водни турбини / Христо Славчев, Мария Райкова. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2011. - 228 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 225

ISBN 978-954-683-456-0
1. Водни турбини - учебници за ВУЗ
621.224(075.8)
COBISS.BG-ID 1259368164

БК 2014/4 Кн 225
СЛАВЧЕВ, Христо Димитров, 1945-
        Методично ръководство по пресмятане, проектиране и експлоатация на обемни ротационни хидромашини / Христо Димитров Славчев, Николай Стефанов Стефанов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 93 с. : с черт., табл. ; 30 см

ISBN 978-954-683-498-0
1. Хидравлични машини - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Хидравлични машини - експлоатация - учебници за ВУЗ
621.22.001.4(076)(075.8)
621.22.004.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259350244

БК 2014/4 Кн 226
СТЕФАНОВ, Николай Стефанов, 1961-
        Ръководство за упражнения по хидро - пневмоавтоматика. Ч. 1, Пневматични елементи и системи / Николай Ст. Стефанов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 48 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

ISBN 978-954-683-497-3
1. Хидроавтоматика - учебници за ВУЗ 2. Пневмоавтоматика - учебници за ВУЗ 3. Хидравлични и пневматични предавки - учебници за ВУЗ
621.22-52(076)(075.8)
621.5-52(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259342564


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/4 Кн 227
ДАНКОВ, Доброслав Данаилов, 1969-
        Електронни технологични процеси / Доброслав Данаилов Данков. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 220 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 216-219

ISBN 978-954-683-480-5
1. Електротермия - учебници за ВУЗ 2. Електроника - учебници за ВУЗ
621.36(075.8)
621.38(075.8)
COBISS.BG-ID 1259445220

БК 2014/4 Кн 228
        ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и електроника : ръководство за лабораторни упражнения / Д. Петров ... [и др.]. - [2. изд.]. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 108 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Други авт.: А. Жеглова, Ц. Върбов, Г. Велев. - 1. изд. 1999 с авт. Д. Петров, М. Консулова, Г. Трендафилов, Ст. Каварджиков, Ц. Върбов

ISBN 978-954-683-484-3
1. Електротехника - учебници за ВУЗ 2. Електроника - учебници за ВУЗ
621.3(076)(075.3)
621.38(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259365348

БК 2014/4 Кн 229
КИРОВ, Румен Михайлов, 1950-
        Електроснабдяване : основи на проектирането / Р. М. Киров. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 302 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 291-298. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-20-0576-6 : 11.70 лв.
ISBN 978-954-20-0567-4 !
1. Електроснабдяване и електрообзавеждане - проектиране - учебници за ВУЗ
621.31.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1259574244

БК 2014/4 Кн 230
МАРИНОВ, Марин Славов, 1960-
        Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника / Марин Маринов, Андрей Андреев, Емил Барудов. - 2. коригирано и доп. изд. - Варна : Ена, 2013. - 126 с. : с черт. ; 21 см

1. изд. 2011 с авт. Марин Маринов, Андрей Андреев, Емил Барудов, Майк Щреблау, на изд. ТУ - Варна. - Изд. на ТУ - Варна

ISBN 978-954-92954-6-7
1. Електротехника - учебници за ВУЗ 2. Електроника - учебници за ВУЗ
621.3(076)(075.8)
621.38(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259620068

БК 2014/4 Кн 231
МИНЕВА-Бакалова, Лидия Стойчева, 1954-
        С чувства и факти за ТЕЦ "Марица-изток 3" / Лидия Минева-Бакалова. - Ст. Загора : Лаген, 2013 (Ст. Загора : Литера принт). - 232 с. : с ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 230

ISBN 978-954-346-060-1
1. Топлоелектроцентрали - България - история 2. България - електротехника
621.311.22(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258711012

БК 2014/4 Кн 232
РАЧЕВ, Свилен Радославов, 1965-
        Електрически апарати / Свилен Р. Рачев, Тодор Д. Петров. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 196 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-683-500-0
1. Електрически апарати - учебници за ВУЗ
621.313/.316(075.8)
COBISS.BG-ID 1259348708

БК 2014/4 Кн 233
РАЧЕВ, Свилен Радославов, 1965-
        Електрозадвижване и електрообзавеждане / Свилен Рачев, Любомир Димитров. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 271 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 266-267

ISBN 978-954-683-457-7
1. Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 2. Електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
621.31(075.8)
COBISS.BG-ID 1259347940

БК 2014/4 Кн 234
        ТЕОРЕТИЧНА електротехника / К. Брандиски ... [и др.]. - 2. прераб. изд. - [София] : Кинг, 2008- ([Перник] : [Съперник]). - Т. <2> : с черт. ; 24 см

Други авт.: Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева

ISBN 954-9518-29-9 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2008. - 496 с.

1. изд. 2005 по данни от кн. 

1. Електротехника - теория - учебници за ВУЗ
621.3.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1259702756


621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ)
Вж и 537

БК 2014/4 Кн 235
ДЕНЕВА, Маргарита Ангелова, 1966-
        Лазерното лъчение в представяне за инженери и приложници / Маргарита Денева, Марин Ненчев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 238 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 235-236

ISBN 978-954-8835-76-3
1. Оптоелектроника 2. Квантови генератори
621.375.826
COBISS.BG-ID 1259063524

БК 2014/4 Кн 236
НЕДЕЛЧЕВ, Илия Веселинов, 1952-
        Ръководство за лабораторни упражнения по радиокомуникационна техника / Илия Веселинов Неделчев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 127 с. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Ръководство за лабораторни упражнения за радиокомуникационна техника

ISBN 978-954-683-481-2
1. Радиотехника - учебници за ВУЗ 2. Радиопредаватели и радиопредаване - учебници за ВУЗ 3. Радиоприемници и радиоприемане - учебници за ВУЗ
621.37(076)(075.8)
621.396.61/.62(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259378660


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2014/4 Кн 237
ГЕОРГИЕВ, Антон Славчев, 1960-
        Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи / Антон Славчев Георгиев. - Варна : Аквапринт, 2013. - 96 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - Варна. - Библиогр.: с. 89-91

ISBN 978-954-92824-6-7
1. Електронни прибори - надеждност, точност, трайност
621.38-19
COBISS.BG-ID 1258942180

ДАНКОВ, Доброслав Данаилов, 1969-
        Електронни технологични процеси Вж Кн 227

        ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и електроника : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 228

БК 2014/4 Кн 238
КОЛЕВ, Иван Станчев, 1949-
        Интегрална оптика и оптична обработка на информацията : учебно помагало : буквени съкращения на български език, буквени съкращения на английски език, българско-английски речник / Иван Станчев Колев, Елена Недялкова Колева = Integrated optics and optical information processing : school appliance : letter abbreviations of Bulgarian language, letter abbreviations of English language, Bulgarian-English dictionary / Ivan Stanchev Kolev, Elena Nedyalkova Koleva. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2009. - 113 с. ; 21 см

Библиогр.: 110-113. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-683-422-5
1. Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 2. Оптична обработка на данните - учебници за ВУЗ
621.383(075.8)
COBISS.BG-ID 1259443428

БК 2014/4 Кн 239
КОЛЕВА, Елена Недялкова, 1975-
        Оптични комуникации : ръководство за лабораторни упражнения / Елена Недялкова Колева. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2010. - 103 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Optical communications. - Библиогр.: с. 101

ISBN 978-954-683-430-0
1. Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 2. Влакнеста оптика - учебници за ВУЗ 3. Съобщителна техника - учебници за ВУЗ
621.383(076)(075.8)
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259359716

МАРИНОВ, Марин Славов, 1960-
        Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника Вж Кн 230

БК 2014/4 Кн 240
РАНКОВСКА, Валентина Василева, 1964-
        Микропроцесорна схемотехника / Валентина Василева Ранковска. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 159 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-683-478-2
1. Микропроцесори - учебници за ВУЗ 2. Интегрални схеми - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1259308260

БК 2014/4 Кн 241
СИМЕОНОВ, Иван Симеонов, 1954-
        Анализ и синтез на логически схеми / Иван Симеонов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 149 с. : със сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-683-461-4
1. Логически елементи и схеми - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1259298532

БК 2014/4 Кн 242
СИМЕОНОВ, Минчо Ванев, 1951-
        Конструиране и технология на електронна апаратура : ръководство за лабораторни упражнения / Минчо Ванев Симеонов, Продан Иванов Проданов. - 2. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 101 с. : с табл., ил. ; 21 см

1. изд. 2010 на изд. Екс-прес

ISBN 978-954-490-170-7 !
1. Електронни прибори - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
621.38.038.001.66(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259246564

БК 2014/4 Кн 243
ТОКМАКОВ, Димитър Михайлов, 1969-
        Микропроцесори и микроконтролери / Димитър Токмаков ; [науч. ред. Невена Милева]. - Пловдив : Коала прес, 2012. - 228 с. : с ил., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9455-86-1
1. Микропроцесори - учебници за ВУЗ 2. Интегрални схеми - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
681.326.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1258988004

БК 2014/4 Кн 244
ТОКМАКОВ, Димитър Михайлов, 1969-
        Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорни системи / Димитър Токмаков ; [науч. ред. Невена Милева]. - Пловдив : Коала прес, 2013. - 185 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9455-92-2
1. Микропроцесорни системи - учебници за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
681.326(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259012580


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/4 Кн 245
КАФАДАРОВА, Надежда Митева, 1969-
        Безжични телекомуникации / Надежда Митева Кафадарова. - Пловдив : Коала прес, 2012. - 219 с. : с ил., сх. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. - Библиогр.: с. 216-218

ISBN 978-954-9455-85-4
1. Телекомуникации - учебници за ВУЗ 2. Безжични технологии - учебници за ВУЗ
621.39(075.8)
COBISS.BG-ID 1258928612

БК 2014/4 Кн 246
КАФАДАРОВА, Надежда Митева, 1969-
        Учебно помагало по "Основи на комуникациите" / Надежда Кафадарова ; [науч. ред. Силвия Стоянова-Петрова]. - Пловдив : Коала прес, 2012. - 225 с. : с ил., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9455-81-6
1. Далекосъобщения - учебници за ВУЗ 2. Съобщителни линии и мрежи - учебници за ВУЗ
621.39(076)(078.5)
COBISS.BG-ID 1258927332

КОЛЕВА, Елена Недялкова, 1975-
        Оптични комуникации : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 239

БК 2014/4 Кн 247
INTERNATIONAL symposium on radio systems and space plasma (3 ; Sofia ; 2013)
        ISRSSP 2013 : proceedings of the third international symposium on radio systems and space plasma, Sofia, Bulgaria, 28-29 August, 2013 / [ed. by Blagovest Shishkov]. - Sofia : IICREST, 2013. - 87 с. : с ил., диагр. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Blagovest Shishkov, Vladimir Lyubchenko, Andon Lazarov, Todor Kostadinov, Dimitar Minchev, José Passos Morgado, Hiroshi Okazaki, Takayuki Furuta, Kunihiro Kawai, Yuta Takagi, Atsushi Fukuda, Shoichi Narahashi, Shoichi Narahashi, Kei Satoh, Yasunori Suzuki, Petko Petkov, Tsonyo Slavov, Damyan Damyanov, Jun Cheng, Guanghui Song, Shan Lu, Wei Hou, Jun Cheng, Hristo Kabakchiev, Ivan Garvanov, Vera Behar, Andon Lazarov, Hermann Rohling, Emil Altimirski, Petko Simeonov. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-90124-1-3
1. Радиофизика - конференции 2. Космични радиосъобщения - конференции 3. Плазма - конференции
621.396:629.783(063)
537.86(063)
533.9(063)
COBISS.BG-ID 1258812388


621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ)
Вж и 536; 621.1

БК 2014/4 Кн 248
УЗУНТОНЕВ, Трифон Петков, 1958-
        Горивни уредби и управление на двигателите с вътрешно горене : бензинови двигатели / Трифон Узунтонев. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 184 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0583-4 : 7.20 лв.
1. Двигатели с вътрешно горене - учебници за ВУЗ
621.43(075.8)
COBISS.BG-ID 1259576804


621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Вж и 621.6

РАЙКОВА, Мария Денева, 1958-
        Турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори Вж Кн 249

СТЕФАНОВ, Николай Стефанов, 1961-
        Ръководство за упражнения по хидро - пневмоавтоматика. Ч. 1, Пневматични елементи и системи Вж Кн 226


621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА
Вж и 66

БК 2014/4 Кн 249
РАЙКОВА, Мария Денева, 1958-
        Турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори / Мария Райкова. - 2. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 224 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2005 на изд. Габрово принт

ISBN 978-954-683-499-7
1. Турбомашини - учебници за ВУЗ 2. Помпи - xучебници за ВУЗ 3. Вентилатори - учебници за ВУЗ 4. Компресори - учебници за ВУЗ
621.65/.69(075.8)
621.63(075.8)
621.51(075.8)
COBISS.BG-ID 1259460324


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2014/4 Кн 250
ТОДОРОВ, Христо Василев, 1951-
        Ръководство за лабораторни упражнения по индустриални материали и металообработване / Христо Тодоров. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 99 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-683-472-0
1. Метали - обработване - учебници за ВУЗ
621.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259308772


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2014/4 Кн 251
БАЛАШЕВ, Иван Люцканов, 1943-
        Машинни елементи : ръководство за курсово проектиране / Иван Балашев. - 2. прераб. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2009. - 53 с. : с ил., черт., табл. ; 29 см

1. изд. 2007

ISBN 978-954-683-432-4
1. Машинни елементи - учебници за ВУЗ
621.81(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259452900

        ЗАЖИМНЫЕ механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием : монография Вж Кн 254

БК 2014/4 Кн 252
МИТЕВ, Николай Александров, 1958-
        Проектиране на товароподемни машини : ръководство за упражнения / Николай Митев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 168 с. : с табл., черт. ; 25 см

Библиогр.: с. 166

ISBN 978-954-683-444-7
1. Подемно-транспортни машини - проектиране - учебници за ВУЗ
621.86/.87.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259481316


621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

БК 2014/4 Кн 253
АЛЕКСАНДРОВА, Ирина Стефанова, 1961-
        Технологии за довършващо обработване в машиностроенето / Ирина Александрова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 226 с. : с табл., черт., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 220-221

ISBN 978-954-683-492-8
1. Метали - обработка - учебници за ВУЗ 2. Абразиви - учебници за ВУЗ
621.921/.922(075.8)
COBISS.BG-ID 1259305956

БК 2014/4 Кн 254
        ЗАЖИМНЫЕ механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием : монография / Ю. Н. Кузнецов ... [и др.] ; [ред. Ю. Н. Кузнецов]. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 724 с. : с ил. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Зажимные механизмы. - Други авт.: В. Н. Волошин, П. М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-683-441-6
1. Металорежещи машини - механизми и елементи - проектиране 2. Допуски и сглобки - експлоатация
621.9.001.63
621.88.004.2
COBISS.BG-ID 1259391716

БК 2014/4 Кн 255
ЛЕФТЕРОВ, Евстати Лефтеров, 1953-
        Оптимални методи и средства за механична обработка / Евстати Л. Лефтеров. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 160 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 154-159

ISBN 978-954-20-0590-2 : 6.20 лв.
1. Металорязане 2. Металорежещи инструменти
621.9
COBISS.BG-ID 1259625956

БК 2014/4 Кн 256
НАЙДЕНОВ, Асен Петков, 1947-
        Металорежещи машини с цифрово програмно управление / Асен Найденов, Йосиф Митев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 240 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 233-234

ISBN 978-954-683-450-8
1. Металорежещи машини - управление и регулиране - учебници за ВУЗ 2. Автоматично управление - учебници за ВУЗ
621.9-529(075.8)
COBISS.BG-ID 1259344868


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/4 Кн 257
АЛЕКСАНДРОВА, Евгения Иванова, 1972-
        Ръководство за упражнения по технология при открития добив на полезни изкопаеми : технологични схеми на прокарване на открити минни изработки / Е. Александрова. - София : Зизи принт, 2013. - 112 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-92401-5-3
1. Полезни изкопаеми - добиване - учебници за ВУЗ 2. Мини - надземна разработка - учебници за ВУЗ
622.271(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259069156

БК 2014/4 Кн 258
ДЖОБОВ, Илиян Димитров, 1974-
        Практикум по проектиране на открити рудници / Илиян Джобов. - София : Зизи принт, 2013. - 132 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 127-128

ISBN 978-954-92401-6-0
1. Мини - проектиране и прокарване на шахти - учебници за ВУЗ 2. Мини - надземни работи - учебници за ВУЗ
622.26(076)(075.8)
622.271(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258938084

БК 2014/4 Кн 259
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Съвременни технологии в офшорната индустрия (Варна ; 2013)
        Международна научно-практическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", 3-5 октомври 2013, Варна : доклади = International Scientific-Applied Conference "New Technologies in the Offshore Industry", 3-5 October 2013, Varna : reports. - [Варна] : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2013 ([Ямбол] : Вилком). - 352 с. : с ил. ; 30 см

Загл. и на рус. ез.: Международная научно-практическая конференция "Современные технологии в оффшорной индустрии", [3-5 октября 2013, Варна]. - Изд. на Бълг. нац. асоц. по корабостроене и кораборемонт - Варна. - Съдържа докл. от: Georgi Georgiev, Lyudmila Stoeva, Venko Beschkov, Vladislav Christov, Anatoly Obzhirov, рлин Станчев, Teodora Andreeva-Nedyalkova, Penka Zlateva, Валентин Велев, Детелин Дачев, Ирина Костова, Златозар Данчев, Vasil Yordanov, Plamen Stoykov, Румен Кишев, Юлиян Москов, Марин Дочев, Марко Базлянков, Stephan Neuveglise, Andrew Gordon, Григор Николов, Йонас Хьопке, Христо Дранчев, Христо Пировски, Севдалин Вълчев, Боян Медникаров, Кирил Колев, Сияна Люцканова, Slava Dineva, Valentin Grancharov, Ivaylo Grancharov, Пейчо Калоянчев, Асен Недев, Boris Guralnik, Viktor Satin, Валентин Василев, Тодор Димитров, Дарина Узунова, Асен Кожухаров, Atanas Palazov, Илия Пеев, Мая Рогашка, Камелия Вунова-Нарлева, Яна Ганчева, Aneta Varbanova, Нели Колева, Ergun Gunes, Okan Duru. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 954-8991-78-0
1. Нефтодобивна промишленост - България - нови технологии - конференции 2. Природни газове - България - добиване и преработка - конференции 3. Морски транспорт - България - конференции 4. Свободни икономически зони - конференции 5. България - минно дело
622.323/.324(497.2)(063)
656.61(497.2)(063)
339.5(063)
COBISS.BG-ID 1259672804


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/4 Кн 260
ТРАЙКОВА, Марина Дончева, 1961-
        Стоманобетонни конструкции за архитекти / Марина Трайкова. - София : Планета-3, 2013 ([София] : [Симолини]). - 350 с. : с черт., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 349-350

ISBN 978-954-325-037-0
1. Стоманобетонни конструкции
624.012.4
COBISS.BG-ID 1258765540

БК 2014/4 Кн 261
NIKOLOV, Atanas Grigorov, 1949-
        Manual for the design of reinforced concrete to Еurocode 2 / Atanas Nikolov, Marina Traykova. - [Sofia] : Planeta 3, 2013. - 178 с. : с черт., сх., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-325-038-7
1. Стоманобетонни конструкции - теория, проектиране и конструиране - учебници за ВУЗ
624.012.4.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1258841828


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/4 Кн 262
КРАЧУНОВ, Христо Атанасов, 1949-
        Експлоатация и поддържане на пречиствателни съоръжения : учебник / Христо Атанасов Крачунов. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 218 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Изд. на ТУ - Варна. Фак. по морски науки и екология. - Библиогр.: с. 200-201

ISBN 978-954-20-0585-8 : 8.50 лв.
1. Вода - пречистване - инсталации - учебници за ВУЗ
628.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259625444

СТОЙЧЕВ, Пенчо Ангелов, 1957-
        Техники за пречистване на въздуха. Ч. 2, Физикохимично и химично пречистване : за студенти от специалностите "Техника и технологии за опазване на околната среда", "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" Вж Кн 175


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/4 Кн 263
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        Chevrolet 2014 Silverado / [Georgi Dimitrov]. - Pleven : Printhouse Nima, 2013. - [36] с. : с ил., табл. ; 29 см

Загл. на гърба на загл. с.: 2014 Chevrolet Silverado. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-152-1
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1259090916

БК 2014/4 Кн 264
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        2014 Chevrolet SS / [Georgi Dimitrov]. - Pleven : Printhouse Nima, 2013. - [20] с. : с ил., табл. ; 29 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-147-7
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1259091172

БК 2014/4 Кн 265
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        2014 GMC Sierra / [Georgi Dimitrov]. - Pleven : Printhouse Nima, 2013. - [28] с. : с ил., табл. ; 29 см

Името на авт.отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-150-7
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1259090148


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/4 Кн 266
PETRAKIEVA, Anna Dimitrova, 1974-
        Union of European foresters : 55 years of history and stories / Anna Petrakieva, Hervé Némoz-Rajot. - Sofia : Sejani, 2013 (Sofia : Print. house "Dimitar Blagoev"). - 156 с. : с цв. ил., портр., сх. ; 31 см

Изд. на Union of European foresters. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-90425-8-0 (подв.)
1. Съюз на европейските лесовъди - юбилеи и чествания - сборници 2. Европа - горско стопанство
630.2:061.25(4)(062.5)
COBISS.BG-ID 1259132132


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2014/4 Кн 267
НИКОЛОВА, Марина Ангелова, 1964-
        Екологично устойчиво развитие на агрофирмата : учебник / Марина Николова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 304 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 56)

Библиогр.: с. 296-304

ISBN 978-954-23-0880-5 : 25 лв.
1. Селскостопански предприятия - екологични проблеми - учебници за ВУЗ
631.14:502(075.8)
COBISS.BG-ID 1259381732


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/4 Кн 268
ВАГЕНЕР, Клаус, 1958-
        333 идеи за цветен рай / Клаус Вагенер, Сузане Фолрат ; [фотогр. Патрик Панце] ; [прев. от нем. ез. Бисерка Стойчева Зафирова]. - Пловдив : Коала прес, 2012 (Пловдив : Жанет 45). - 204 с. : с цв. ил. ; 20 х 20 см

Ориг. загл.: 333 Ideen für Balkon & Terrasse / Klaus Wagener, Susanne Vollrath. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Името на прев. Бисерка Стойчева Зафирова погрешно отпеч. в изд. каре Бисерка Зафирова-Стойчева

ISBN 978-954-9455-73-1 : 22.80 лв.
1. Цветарство - наръчници и ръководства
635.92(035)
COBISS.BG-ID 1259068388


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

ГЕОРГИЕВА, Райна Иванова, 1934-
        История на репродуктивната имунология и приносът на България Вж Кн 183

GEORGIEVA, Rajna Ivanova, 1934-
        History of reproductive immunology and the contribution of Bulgaria Вж Кн 184


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БК 2014/4 Кн 269
ПАНАЙОТОВ, Петър Тодоров, 1957-
        Развитие на технологиите в млечната промишленост / Петър Панайотов, Маркарит Едгарян. - 2. изд. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 179 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2010

ISBN 978-954-8835-69-5
1. Млечна промишленост - технология - учебници за ВУЗ
637.1/.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1258962660


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

БК 2014/4 Кн 270
ЙОРДАНОВ, Любомир, 1958-
        Ловни истории от Балкана до Дунав / Любомир Йорданов. - Монтана : Полимона, 2013. - 288 с. : с ил., портр., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Любомир Йорданов е Любомир Йорданов Любенов. - Библиогр.: с. 331-335

ISBN 978-954-9966-92-3
1. Лов - България - спомени 2. България - лов и риболов
639.1(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1259291620

БК 2014/4 Кн 271
СДРУЖЕНИЕ Ловно-рибарско дружество Сокол 1893 (Айтос)
        120 години сдружение "Ловно-рибарско дружeство Сокол 1893 Айтос" / [състав. Катя Костадинова, Петър Панчев]. - Бургас : Информа принт, 2013. - 64 с., [8] л. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Загл. на кор.: 120 години СЛРД Сокол 1893 Айтос. - Имената на състав., отбелязани на гърба на загл. с. - Новосъздаденият спортен клуб по ловна стрелба СОКОЛ - 2010. Айтос с триумфална победа на първото си състезание: с. 31-50. - Ветераните разказват: с. 51-58

ISBN 978-954-8468-70-1
1. Ловни организации - Айтос - история 2. Айтос - лов и риболов
639:061(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 1259561700


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/4 Кн 272
        ВКУСЪТ на Аюрведа : принципи, рецепти, препоръки / [състав. Кристи Апостолова] ; [ред. Юрий Ковачев]. - София : [Веда Хауз], 2012 ([София] : Булгед). - 204 с. : с цв. ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Бълг. Ваишнава Общество

ISBN 978-954-92817-4-3 : 13.90 лв.
1. Готварство - Индия - рецепти 2. Аюрведа 3. Вегетариански ястия - Индия - рецепти 4. Индия - домакинство
641.568(540)(083.1)
641.564(540)(083.1)
COBISS.BG-ID 1259123428

БК 2014/4 Кн 273
        ВЪЛЧЕДРЪМСКА шарена трапеза : стари гозби. - Монтана : Полимона, [2013]. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Нар. ч-ще Рало - 1891 - гр. Вълчедръм

ISBN 978-954-9966-82-4
1. Готварство - Вълчедръм - рецепти 2. Вълчедръм - домакинство
641.568(497.21-21)(083.1)
COBISS.BG-ID 1259299812

РАЧЕВА, Мария Стефанова
        Кулинарна психология : щастливи чрез нашата храна Вж Кн 187

БК 2014/4 Кн 274
STOJANOVA, Julija Dimitrova
        Restaurantalltag : Berufssprache für Deutschlerner im Fach Gastronomie / Юлия Стоянова, Тоня Комитова. - Бургас : Димант, [2012] ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 64 с. : с ил. ; 30 см

Загл. и на бълг. ез.: Ресторант. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-731-429-0
1. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - учебници за ВУЗ
641.024.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259258852


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/4 Кн 275
ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов, 1926-2013
        Управленско консултиране и синергетика : учебно помагало / Димитър Й. Димитров, Тошо Тошев, Иван Цанов. - София : Сдружение Бълг. асоц. на конфликтолозите, 2013 ([София] : БПС). - 141 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 135-136

ISBN 978-954-92035-8-5
1. Управленско консултиране - учебници за ВУЗ 2. Синергетика - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
001.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1258753764

БК 2014/4 Кн 276
НИКОЛОВ, Борислав Иванов, 1975-
        Управление на риска в производствените системи: класически и алтернативни решения : ръководство за упражнения / Борислав Николов. - София : Кинг, 2012. - 104 с. : с табл., сх. ; 20 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-9518-70-2
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259574756

БК 2014/4 Кн 277
НИКОЛОВ, Борислав Иванов, 1975-
        Управление на риска при реинженеринг на бизнес процесите / Борислав Николов. - [София] : Кинг, 2012. - 192 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на ТУ - София. - Принтирано изд. - Библиогр.: с. 189-192

ISBN 978-954-9518-69-7 !
1. Стопански предприятия - управление и организация
65.012
COBISS.BG-ID 1259496676

БК 2014/4 Кн 278
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Управленска политика : учебно пособие за семинарни занятия / Ивайло Стоянов. - [Свищов] : [Изд. авт.], 2014. - 76 л. : с табл. ; 30 см

Принтирано изд. 

(Подв. със спирала)
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259063268

БК 2014/4 Кн 279
        УПРАВЛЕНИЕ на проекти. Ч. 1, Проектни рискове / Петя Пунчева-Микелоти ... [и др.]. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 102 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Project management. P. 1, Project risk. - Други авт.: Елеанка Гонгалова, Анюта Николова, Даниела Димова. - Изд. на ESC Rennes School of Business - Франция. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 99-101 и след отд. модули

ISBN 978-954-683-487-4
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1259411172


656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Съвременни технологии в офшорната индустрия (Варна ; 2013)
        Международна научно-практическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", 3-5 октомври 2013, Варна : доклади : reports Вж Кн 259


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/4 Кн 280
БОЖИЛОВ, Божидар Миланов, 1962-
        История на счетоводството / Божидар Божилов, Радосвета Кръстева-Христова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 151 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-23-0894-2
1. Счетоводство - история - учебници за ВУЗ
657(091)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259331556

ГАНЧЕВ, Добрин Ганчев, 1963-
        Финансов мениджмънт Вж Кн 83

КРЪСТЕВ, Тодор, 1958-
        Годишен финансов отчет : нови стандарти и промени в международните стандарти за финансово отчитане и международните счетоводни стандарти Вж Кн 2


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БРЕЗИН, Веселин Стаменов, 1948-
        Промишлена екология и охрана на труда : ръководство за упражнения Вж Кн 75

ГЕОРГИЕВ, Румен Младенов, 1943-
        Стратегиране и конкурентоспособност Вж Кн 100

ДИМИТРОВ, Павел Крумов, 1950-
        Логистиката в България : проблеми и перспективи на развитие Вж Кн 94

ИВАНОВ, Иван Василев, 1947-
        Ръководство за упражнения по техническа безопасност Вж Кн 216

БК 2014/4 Кн 281
ЙОНЧЕВ, Цветан Константинов, 1933-
        Икономически анализ на търговската фирма / Цветан Константинов Йончев. - София : УНСС, 2013. - 251 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

ISBN 978-954-644-441-7 : 15 лв.
1. Стопански предприятия - анализ на стопанска дейност - учебници за ВУЗ
658.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1259320548

БК 2014/4 Кн 282
МАРИНОВА, Наталия Стоянова, 1978-
        Приложение на системите за управление на бизнес процесите : монография / Наталия Маринова ; [ред. съвет Величко Адамов - гл. ред. ... и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 152 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 57)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Михаил Дочев, Таня Горчева, Виолета Краева, Боян Илиев, Петър Банчев, Румяна Лилова, Георги Герганов, Марияна Божинова. - Възприетата форма на името на ред. Марияна Божинова е Мариана Върбанова Божинова. - Пълното име на ред. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, на ред. Михаил Дочев - Михаил Дочев Михайлов, на ред. Петър Банчев - Петър Банчев Петров, а на ред. Румяна Лилова - Румяна Лилова Петкова. - Библиогр.: с. 145-150

ISBN 978-954-23-0883-6
1. Стопански предприятия - управление и организация
658.012
COBISS.BG-ID 1259394532

БК 2014/4 Кн 283
НИКОЛОВА, Ина Иванова, 1963-
        Управление на качеството / Ина Николова. - София : Кинг, 2009. - 184 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Принтирано изд. - Библиогр.: с. 183-184

ISBN 978-954-9518-60-3
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1259565540

БК 2014/4 Кн 284
НИКОЛОВА, Ина Иванова, 1963-
        Управление на качеството : ръководство за упражнения / Ина Николова. - София : Кинг, 2009. - 144 с. : с ил., сх., диагр. ; 21 см

Принтирано изд. - Библиогр.: с. 143-144

ISBN 978-954-9518-62-7
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259565796

НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Икономика на логистичните дейности Вж Кн 97

БК 2014/4 Кн 285
ПАНТЕЛЕЕВА, Искра Маринова, 1971-
        Управление на иновациите в индустриалното предприятие : учебно помагало / Искра Пантелеева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 160 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 156-159

ISBN 978-954-23-0903-1 : 10 лв.
1. Промишлени предприятия - нови технологии - учебници за ВУЗ 2. Иновации - учебници за ВУЗ
658.011(076)(075.8)
001.89(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259285732

БК 2014/4 Кн 286
        ПРАКТИЧЕСКИ курс по основи на бизнес анализа : методически апарат, решени и нерешени задачи и казуси / М. Михайлов ... [и др.]. - [3.] изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 175 с. : с табл. ; 23 см

Други авт.: К. Митов, Р. Колева, Л. Дончева, Кр. Кулчев. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. - 1. изд. 2010 със загл. Практически курс по основи на бизнесанализа, с авт. Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Красимир Кулчев, Росица Колева, Билю Билев, Людмила Дончева

ISBN 978-954-23-0885-0
1. Стопански предприятия - анализ на стопанска дейност - учебници за ВУЗ
658.15(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259247076

БК 2014/4 Кн 287
СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса / Кирил Петров Стойчев. - София : УНСС, 2013. - 296 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-954-644-470-7 : 18 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
334.72.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1259296228


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

ДИНКОВ, Кольо Тенев, 1961-
        Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост Вж Кн 288


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/4 Кн 288
ДИНКОВ, Кольо Тенев, 1961-
        Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост / Кольо Т. Динков, Кънчо М. Коларов. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2010-2013 ([Пловдив] : [Авто принт]). - 2 т. ; 24 см

ISBN 978-954-24-0217-6 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 2. - 2013. - 143 с. : със сх.

Библиогр.: с. 141


1. Хранителна промишленост - технология - учебници за ВУЗ 2. Хранителна промишленост - техническо обзавеждане - учебници за ВУЗ
664(075.8)
663(075.8)
COBISS.BG-ID 1235902692


677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ
Вж и 687

БК 2014/4 Кн 289
СТОЯНОВ, Борислав Цонев, 1978-
        Машини и процеси в предачеството / Борислав Цонев Стоянов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 264 с. : с черт. ; 21 см

ISBN 978-954-683-453-9
1. Предачество - машини - учебници за ВУЗ 2. Предачество - технология на производството - учебници за ВУЗ
677.05(075.8)
677.022(075.8)
COBISS.BG-ID 1259303396


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/4 Кн 290
АЛЕКСИЕВА, Венета Панайотова, 1970-
        Компютърни мрежи : ръководство за лабораторен практикум / Венета Панайотова Алексиева, Христо Георгиев Вълчанов. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 144 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Изд. на ТУ - Варна. Кат. Компютърни науки и технологии

ISBN 978-954-20-0587-2 : 5.60 лв.
1. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
681.324(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259542500

БК 2014/4 Кн 291
ИВАНОВ, Ивайло Огнянов, 1971-
        Интерактивни презентации / Ивайло Иванов. - 3. изд. - Русе : Обучение, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2010 по данни от авт.

ISBN 978-619-90043-1-9 : 7.50 лв.
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
COBISS.BG-ID 1259109092

ИВАНОВ, Ивайло Огнянов, 1971-
        Цифрови видеопродукции за начинаещи Вж Кн 316

БК 2014/4 Кн 292
ИВАНОВА, Лилия Спасова, 1945-
        Програмиране на С ++ : информатика за 9. клас : двумерни масиви, тип указател, функция, рекурсия / Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов. - 2. доп. изд. - Пловдив : Коала прес, 2012 (В. Търново : Абагар). - 216 с. : със сх., табл. ; 23 см

Загл. на кор.: Информатика за 9 клас. Програмиране на С ++. - 1. изд. 2006

ISBN 978-954-9455-78-6 : 12.60 лв.
1. Информатика - учебници за средни общообразователни училища 2. Езици за програмиране - учебници за средни общообразователни училища
681.322.06(075.3)
COBISS.BG-ID 1259077860

БК 2014/4 Кн 293
ИЛИЕВ, Тотьо Илиев, 1955-
        Експлоатация на автоматични устройства и системи / Тотьо Илиев Илиев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-683-477-5
1. Автомати - учебници за ВУЗ 2. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
681.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1259461092

БК 2014/4 Кн 294
ЙОРДАНОВА, Снежана Тодорова, 1953-
        Методи за синтез на размити регулатори за робастно управление на процеси / Снежана Йорданова. - София : Кинг, 2011. - 344 с. : с ил., черт., диагр. ; 21 см

Принтирано изд. - Библиогр.: с. 328-340

ISBN 978-954-9518-68-9
1. Информационни системи - учебници за ВУЗ
681.518(075.8)
COBISS.BG-ID 1259522276

КИСИМОВ, Валентин Стефанов, 1947-
        Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на езика Java Вж Кн 162

БК 2014/4 Кн 295
КУКЕНСКА, Валентина Стоянова, 1961-
        Операционни системи : ръководство за лабораторни упражнения / Валентина Стоянова Кукенска, Петър Борисов Минев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 141 с. ; 21 см

ISBN 978-954-683-490-4
1. Операционни системи - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259448036

БК 2014/4 Кн 296
КЪРТУНОВ, Стефан Кирилов, 1956-
        Технологични основи в мехатрониката, микро- и наносистемната техника : учебник-монография / Стефан Кирилов Къртунов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2012. - 383 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл. - Съдържа и: Библиогр. на трудовете на проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

ISBN 978-954-683-482-9
1. Мехатроника - учебници за ВУЗ 2. Нанотехнология - учебници за ВУЗ
681.51.001.63(075.8)
620.22:541.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259450340

БК 2014/4 Кн 297
ПЕНЧЕВ, Пенчо Колев, 1952-
        Компютърни системи / Пенчо Колев Пенчев, Мирослав Стоянов Славов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 208 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-683-435-5
1. Компютри - учебници за ВУЗ 2. Изчислителни системи - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1259458020

БК 2014/4 Кн 298
ПЕНЧЕВ, Пенчо Колев, 1952-
        Компютърни системи : ръководство за лабораторни упражнения / Пенчо Колев Пенчев, Мирослав Стоянов Славов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 58 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-683-436-2
1. Компютри - учебници за ВУЗ 2. Операционни системи - учебници за ВУЗ
681.322(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259371492

БК 2014/4 Кн 299
ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника / Снежана Плешкова, Дамян Дамянов. - [София] : Кинг, 2008. - 99 с. : със сх. ; 20 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-9518-57-3
1. Аудиотехника - учебници за ВУЗ 2. Звук - записване и възпроизвеждане - учебници за ВУЗ
681.84(076)(075.8)
534.85/.86(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259521508

БК 2014/4 Кн 300
РУСКОВ, Трифон Иванов, 1950-
        Операционни системи : ръководство за лабораторни упражнения / Трифон Иванов Русков, Христо Георгиев Вълчанов. - Варна : Унив. изд. при ТУ, 2013. - 108 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - Варна. Кат. Компютърни науки и технологии

ISBN 978-954-20-0586-5 : 4.30 лв.
1. Операционни системи - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
519.68(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259516132

СТОЯНОВА-Петрова, Силвия Велкова, 1970-
        Основи на програмирането & Практикум по C++ Builder Вж Кн 163

ТОКМАКОВ, Димитър Михайлов, 1969-
        Микропроцесори и микроконтролери Вж Кн 243

ТОКМАКОВ, Димитър Михайлов, 1969-
        Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорни системи Вж Кн 244

БК 2014/4 Кн 301
ЧАНТОВ, Драгомир Пенков, 1973-
        Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението - І / Драгомир Чантов. - 2. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 148 с. : с ил. ; 21 см

1 изд. 2007

ISBN 978-954-683-467-6
1. Автоматично управление - теория - учебници за ВУЗ
681.5.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259308004


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2014/4 Кн 302
КУТОВА, Гичка Ангелова, 1966-
        Сградната обвивка на 21-ви век / Гичка Кутова. - София : Пропелер, 2012 ([София] : Дайрект сървисиз). - 90 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 24 см

Изд. на УАСГ

ISBN 978-954-392-171-3
1. Облицовка 2. Сгради - проектиране
699.81
COBISS.BG-ID 1259014884

БК 2014/4 Кн 303
DIMITROV, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
        Practical hаndbook of finite element method for civil engineers : heat and moisture transfer through building materials / Alexander Dimitrov. - [Перник] : Europ. Politechn. Univ., 2013 ([София] : [Авангард прима]). - 254 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 241-245

ISBN 978-954-2983-11-8
1. Топлоизолация - учебници за ВУЗ 2. Строителни материали - свойства и изпитване - учебници за ВУЗ
699.86(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258917604

БК 2014/4 Кн 304
DIMITROV, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
        501 questions and multiple choices in engineering installations in buildings / Alexander Dimitrov. - [Перник] : Europ. Politechn. Univ., [2014] ([София] : [Авангард прима]). - 95 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2983-12-5
1. Сгради - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Санитарно-технически инсталации - учебници за ВУЗ
696(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258915300


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2014/4 Кн 305
ЛАЗАРОВ, Любен Периклов, 1931-
        Изкуството и естетическата мисъл в Древна Гърция и Рим / Любен Лазаров. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2012. - 273 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8505-32-1
1. Изкуство, антично - теория 2. Естетика - Стара Гърция 3. Естетика - Рим (държава) 4. Стара Гърция - естетика 5. Рим (държава) - естетика
7.032.6/.7.01
18(37+38)
COBISS.BG-ID 1258986724


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/4 Кн 306
РУСЕВА, Малвина Стилиянова, 1952-
        Методика за научно изследване на тракийската архитектура : анализи, тълкуване, символика / Малвина Русева ; [науч. ред. Банко Банков]. - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 183 с. : с ил. ; 28 см

Загл. и на англ. ез.: Methodology for the scholarly investigation of Thracian architecture. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 177-182. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8594-43-1 : 25 лв.
1. Архитектура, древнотракийска - методи на изследване 2. Храмове, древнотракийски 3. Древна Тракия - архитектура
72.032(=919.885)
904(=919.885)
COBISS.BG-ID 1259267812

БК 2014/4 Кн 307
ТИЛЕВ, Жеко, 1950-
        Технологична теория на архитектурата : теоретични основи на архитектурната технология / Жеко Тилев. - София : УАСГ, 2013 ([Sofia] : Direct Services). - 304 с. : със сх., ил., черт. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Technological theory of architecture. - Пълното име на Жеко Тилев е Жеко Тилев Петров. - В кн. погрешно означено 2. изд. - Библиогр.: с. 297-303

ISBN 978-954-724-057-5 : 22 лв.
1. Архитектура - теория
72.01
COBISS.BG-ID 1258775780


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/4 Кн 308
СТОЙКОВ, Александър Крумов
        Езикът на пространството във византийската иконография / Александър Стойков. - Русе : А енд А комюникейшънс, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 158 с. : с цв. ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 146-157

ISBN 978-954-92965-1-8 (подв.)
1. Иконопис, византийска - техника и майсторство 2. Икони, византийски 3. Византия - изобразителни изкуства
75.046.3.033.2
COBISS.BG-ID 1259446500


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/4 Кн 309
ГЕОРГИЕВА, Стефанка Ангелова, 1954-
        Теория на музиката : учебно пособие за студенти от педагогическите специалности / Стефанка Георгиева, Милен Димитров, Йорданка Анкова. - Ст. Загора : Пед. фак. към Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : Контраст). - 147 с. : с ноти, ил. ; 24 см

ISBN 978-954-314-075-6
1. Музика - теория - учебници за ВУЗ
78.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1259503332

БК 2014/4 Кн 310
ДРАГАНОВА, Росица Славчева, 1962-
        Съвременна терминология и музикалнопедагогическа практика ; речник по музика за ученика / Росица Драганова ; [ред. Елисавета Вълчинова-Чендова, Марияна Булева]. - София : Марс 09, 2013 ([София] : Вулкан 4). - 120 с. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 113-117. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-2925-21-7
1. Музика - терминология - речници - учебници за средни училища
78(038.1)(075.3)
COBISS.BG-ID 1258866148

БК 2014/4 Кн 311
КУЮМДЖИЕВ, Юлиан Стоянов, 1959-
        110 години Съюз на професионалните музиканти в България = 110 years Union of professional musicians in Bulgaria / [текст Юлиан Куюмджиев, Албена Манова] ; [състав, ред. Юлиан Куюмджиев] ; [прев. на англ. Аля Николаева]. - [Пловдив] : [Коала прес], [2012]. - 52 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Муз. хоризонти

ISBN 978-954-9455-75-5
1. Съюз на българските музикални и танцови дейци - история 2. България - музика
78.077:061.25(497.2)(091)
793.3:061.25(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1259089380

НИЦШЕ, Фридрих Вилхелм, 1844-1900
        Съчинения в 6 тома. Т. 1, Раждането на трагедията ; Несвоевременни размишления Вж Кн 19

БК 2014/4 Кн 312
ТЕОДОРОВА, Светла Евгениева, 1943-
        Композиторът Любен Тодоров: 7.V.1905-8.VIII.1987 : живот и творчество / Светла Теодорова. - София : Изток-Запад, 2012. - 20 с. : с ил., факс. ; 22 см

1. Тодоров, Любен Константинов, 1905-1987 - биографии 2. Композитори, български - биографии 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
92 Тодоров, Любен Константинов
COBISS.BG-ID 1259242724


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2014/4 Кн 313
КУЮМДЖИЕВ, Юлиан Стоянов, 1959-
        Културноисторически аспекти на дискусията за истинското българско църковно пеене / Юлиан Куюмджиев. - Пловдив : Коала прес, 2013. - 88 с. ; 21 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9455-94-6
1. Църковна музика - България 2. Пеене - България 3. България - музика
783(497.2)
784:281.962
246.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1258971876

БК 2014/4 Кн 314
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Емилова, 1949-
        Ранните осмогласници : извори, богослужение и певчески репертоар : по ръкописи до XIII век / Светлана Куюмджиева. - София : Кирило-Методиевски науч. център - БАН, 2013 (София : Симолини - 94). - 288 с. : с ил., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 240-253. - Рез. на англ. ез. - Показалец на цитираните ръкописи, именен показалец

ISBN 978-954-9787-21-4
1. Църковна музика - 5-13 век 2. Богослужение - история - извори 3. Ръкописи, византийски 4. Византия - ръкописи
783:281
091(=773)
COBISS.BG-ID 1258812644

БК 2014/4 Кн 315
ТОНЧЕВА, Елена Борисова, 1933-2011
        "Привежда в благоритъм душата си..." : православна църковна музика / Елена Тончева ; [състав., ред. Юлиан Куюмджиев]. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2011. - 176 с. : с факс., ноти ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 53-55. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9455-72-4
1. Църковна музика - история - 9-19 век 2. Музика, византийска 3. Византия - музика
783:281(495)(091)
COBISS.BG-ID 1259026404


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

КУЮМДЖИЕВ, Юлиан Стоянов, 1959-
        Културноисторически аспекти на дискусията за истинското българско църковно пеене Вж Кн 313


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/4 Кн 316
ИВАНОВ, Ивайло Огнянов, 1971-
        Цифрови видеопродукции за начинаещи / Ивайло Иванов, Стивън Николов. - София : Обучение, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - 94 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-91715-9-4 : 7.80 лв.
1. Аудиовизия - наръчници и ръководства 2. Филми - наръчници и ръководства 3. Приложни програми - наръчници и ръководства
791.4:681.322(035)
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1259198180

БК 2014/4 Кн 317
ХРИСТОВ, Христо Събев, 1940-
        Докосване до звезди / Христо Събев Христов ; [снимки Христо Събев Христов]. - София : Бълг. писател, 2013 ([Пловдив] : [Медия принт]). - 240 с. : с ил., портр. ; 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа интервюта с: Людмила Чурсина, Кърк Дъглас, Сергей Бондарчук, Юрий Соломин, Станислав Ростоцки, Марина Влади,Терънс Хил, Питър Устинов, Морис Жар, Мари-Кристин Баро, Димитрий Астрахан, Сидни Кроуфърд, Людвин Сание, Изабел Аджани, Мерил Стрийп, Фани Ардан, Стивън Сегал, Алън Паркър, Кристиан Клавие, Арманд Асанте, Малкълм Макдауъл, Катрин Деньов, Виктория Токарева, Дарил Хана, Карен Шахназарова, Бертан Блие, Жана Моро, Владимир Наумов, Жаклин Бисе, Жерар Депардио, Мила Куинс, Жоел Шапрон, Салма Хайек, Антонио Бандерас, Клаудия Кардинале, Ралф Файнс, Одри Тоту, Дани Де Вито, Питър Лорд, Колин Фарел

ISBN 978-954-443-949-1
1. Киноартисти - интервюта 2. Кинорежисьори - интервюта
791.43.071(100)(092)(047.53)
92(100)
COBISS.BG-ID 1259263460


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/4 Кн 318
РОКОМАНОВ, Васил Иванов, 1954-
        Куклена сценография за вълшебна приказка / Васил Рокоманов. - Ст. Загора [т.е. Пловдив] : Жанет 45, 2013. - 99 с. : с ил., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-799-996-1
1. Куклен театър 2. Сценография
792.97.02
COBISS.BG-ID 1259379940


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : сборник с автентични документи 1938-1942 г. Вж Кн 26

КУЮМДЖИЕВ, Юлиан Стоянов, 1959-
        110 години Съюз на професионалните музиканти в България ; [състав, ред. Юлиан Куюмджиев] Вж Кн 311

БК 2014/4 Кн 319
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов, 1947-
        Гросмайстор Георги Трингов : 600 избрани партии / Стефан Сергиев. - София : Звезди, 2012. - 548 с. : с ил., портр. ; 22 см

Загл. на кор.: Георги Трингов. - Библиогр.: с. 536. - Показалец на партиите по противници

ISBN 978-954-8697-50-7
1. Трингов, Георги Петров, 1937-2000 2. Шахматисти, български 3. Шахмат - етюди и задачи 4. България - развлечения
794.1(497.2)(092)
794.1.09
92 Трингов, Георги Петров
COBISS.BG-ID 1259127524


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ГРЪНЧАРОВ, Румен
        Рила : пътеводител Вж Кн 632


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/4 Кн 320
НОМА Хисаши, 1909-1938
        Основите на Кендо / Нома Хисаши ; прев. от англ. Теодор Леков. - София : Изток-Запад, 2013. - 121 с. : с портр. ; 20 см

Прев. по: The Kendo reader / Noma Hisashi

ISBN 978-619-152-292-7 : 10 лв.
1. Фехтовка, японска - история 2. Япония - физическа култура и спорт
796.86(520)(091)
COBISS.BG-ID 1259571684

БК 2014/4 Кн 321
ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Дан Колов на арената : спортен дипломат и мускулест гений на България / Димо Тодоров. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 192 с. : с портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-392-176-8 : 4 лв.
1. Колов, Дан, 1892-1940 - биографии 2. Борци (спорт) - България - биографии 3. България - физическа култура и спорт
796.81/.82(497.2)(092)
92 Колов, Дан
COBISS.BG-ID 1259016676


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/4 Кн 322
ВЛАХОВА-Ангелова, Мая Димитрова, 1977-
        Улиците на София: картографиране на градската идентичност / Мая Влахова-Ангелова. - София : Институт за бълг. ез."Проф. Любомир Андрейчин", 2013 ([София] : [ПК "Димитър Благоев]"). - 327 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The streets of Sofia: mapping urban identity. - Библиогр.: с. 298-314. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92489-4-4
1. Социолингвистика - България 2. Улици - София 3. Топонимия - София 4. България - езикознание 5. София - краезнание
800:316(497.2)
908(497.223)
808.67-311/-313(497.223)
COBISS.BG-ID 1259203044

БК 2014/4 Кн 323
        ЯПОНИЯ - времена, духовност и перспективи : сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, 31.10.2012, София / [състав. Гергана Петкова ... и др.] = Japan - times, spirituality and perspectives : proceedings of the conference on occasion of the 60th anniversary of professor Dr habil Boyka Tsigova, 31.10.2012, Sofia / [еd. board: Gergana Petkova ... и др.]. - [София] : Звезди, 2012. - 328 с. : с цв. ил. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова. - Бойка Цигова и българската японистика / Гергана Петкова: с. 7-17. - Текст и на япон. ез. - Съдържа материали от: Александър Федотов, Eduard Klopfenstein, Татяна Ефтимова, Masako Sato, Светла Къртева-Данчева, Masahiro Hamashita, Пенка Самсарева, Милена Металкова-Маркова, Вера Вутова-Стефанова, Милена Братоева, Антон Андреев, Fumi Osanai, Евгений Кандиларов, Биляна Станойлович, Людмила Янева, Елеонора Колева, Лилия Чаушева, Антония Цанкова, Константин Байрактаров, Боряна Митева, Теодора Куцарова. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8697-51-4
1. Цигова, Бойка Елитова, 1952- - юбилеи и чествания - конференции 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Култура - Япония - история - конференции 4. България - езикознание 5. Япония - история
80(497.2)(092)(063)
930.85(520)(063)
92 Цигова, Бойка Елитова
COBISS.BG-ID 1258920676

БК 2014/4 Кн 324
WORKSHOP on Treebanks and Linguistic Theories (TLT12) (12 ; Sofia ; 2013)
        Proceedings of the twelfth workshop on treebanks and linguistic theories (TLT-12) : 13-14 December 2013, Sofia, Bulgaria / ed. Sandra Kübler ... [и др.]. - Sofia : Institute of Inform. and Communication Technologies, 2013. - 156 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Други ред.: Petya Osenova, Martin Volk. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Inform. and Communication Technologies. - Съдържа материали от: Nerendra Annamaneni, Riyaz Ahmad Bhat, Dipti Misra Sharma, Archna Bhatia, Michael Deeringer, Matthew Gardner, Carlos Ramí rez, Lori Levin, Owen Rambow, Antonío Branco, Helge Dyvik, Martha Thunes, Petter Haugereid, Victoria Rosén, Paul Meurer, Koenraad De Smedt, Gyri Smørdal Losnegaard, Masood Ghayoomi, Jonas Kuhn, Erhard Hinrichs, Kathrin Beck, Naman Jain, Sambhav Jain, Erwin R. Komen, Valia Kordoni, Katarzyna Krasnowska, Witold Kieraś, Wolfgang Maier, Sandra Kübler, Scott Martens, Kiril Simov, Ginka Ivanova, Maria Mateva, Petya Osenova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91700-6-1
1. Език - теория - конференции
800.1(063)
COBISS.BG-ID 1258984164


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

        ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник по логика и семантика Вж Кн 39

БК 2014/4 Кн 325
WORKSHOP on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (3 ; Sofia ; 2013)
        Proceedings of the third workshop on annotation of corpora for research in the humanities (ACRH-3) : 12 December 2013, Sofia, Bulgaria / ed. Francesco Mambrini ... [и др.]. - Sofia : Institute of Inform. and Communication Technologies, 2013. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Други ред.: Marco Passarotti, Caroline Sporleder. - Изд. на Bulg. Acad. of Scieces. Inst. of Inform. and Communication Technologies. - Съдържа материали от: Willard McCarty, Marco Passarotti, Iris Hendrickx, Marten Düring, Kalliopi Zervanou, Antal van den Bosch, Dimitros Kokkinakis, Erwin R. Komen, Timo Korkiakangas, Matti Lassila, Ines Rehbein, Emiel Visser, Nadine Lestmann, Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, Eric Beuerlein. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91700-5-4
1. Анотация - конференции 2. Приложно езикознание - конференции
801.004(063)
COBISS.BG-ID 1259209188


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/4 Кн 326
JORDANOV, Ivan Mladenov, 1946-
        English for maritime emergencies : a short course / Ivan Yordanov. - Varna : Tech. Univ., 2012. - 152 с. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0589-6 : 15.20 лв.
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1259625700

БК 2014/4 Кн 327
        The JUNGLE book : abridged : and six tests : [по] Rudyard Kipling / [състав. Албена Агасян]. - Пловдив : Koala Press, 2012. - 107 с. ; 21 см + Keys (8 с.). - (Language trainer)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9455-76-2 : 6.60 лв.
1. Английски език - тестове
802.0(079)
886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1258957284

БК 2014/4 Кн 328
STOILOVA, Daniela Stojanova, 1972-
        Let's talk tourism / Daniela Stoilova, Tsvetana Shenkova. - Svishtov : "D. A. Tsenov" Acad. of Econ., 2013. - 116 с. : с ил., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-23-0887-4 : 10 лв.
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259494628

        TOXICOLOGY for pharmacy students : English language training Вж Кн 192

БК 2014/4 Кн 329
VASILEVA, Radka Ivanova, 1973-
        Practice tests : introduction to Business English / Radka Vasileva. - Svishtov : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 88 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Practice tests Introduction to Business English

ISBN 978-954-23-0888-1 : 10 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за ВУЗ
802.0(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259440612


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/4 Кн 330
BALEVA, Vanja Nejčeva, 1968-
        Modelltests für die Aufnahmeprüfung in Deutsch an der Universität für Volks- und Weltwirtschaft / Vanya Baleva. - София : УНСС, 2013. - 100 с. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Примерни тестове по немски език за кандидат-студенти в УНСС

ISBN 978-954-644-463-9 : 10 лв.
1. Немски език - тестове - учебници за средни училища
803.0(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1259343588


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2014/4 Кн 331
КОЖУХАРОВА, Стефка Василева, 1963-
        Aprende А1+ : español para búlgaros, nivel inicial, perfil de económicas y ciencias politicas : испански език за българи, ниво начинаещи, направление икономика и политически науки / Стефка Василева Кожухарова, Татяна Петкова Иванова. - София : УНСС, 2013. - 190 с. : с ил., табл. ; 29 см

Библиогр.: с. 187-189

ISBN 978-954-644-462-2 : 18 лв.
1. Испански език - учебници за ВУЗ
806.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1259478500

БК 2014/4 Кн 332
KOŽUHAROVA, Daniela Nikolaeva, 1964-
        Examen de selectividad para la universidad de economía nacional y mundial / Daniela Koch-Kozhuharova, Stefka Kozhuharova. - София : УНСС, 2013. - 68 с. ; 20 см

Загл. и на бълг. ез.: Примерни тестове по испански език за кандидат-студенти в УНСС

ISBN 978-954-644-468-4 : 7 лв.
1. Испански език - тестове - учебници за средни училища
806.0(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1259340516


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/4 Кн 333
        ИСКУССТВО в обучении русскому языку : пособие для обучения, усвоения и усовершенствования знаний по русскому языку формами искусства, мотивация, способы и формы работы : практическое пособие для преподавателей русского языка / состав. Емануил Арнаудов ; [ред кол. Румяна Тодорова ... и др.] ; [науч. ред. Наталья Сафонова]. - Бургас : АртЦентр Компас, 2013. - 88 с. : с цв. ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Розалина Димитрова, Виолета Миланова, Емануил Арнаудов. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-90122-1-5
1. Руски език - методика на преподаването
808.2(072)
COBISS.BG-ID 1259680484


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/4 Кн 334
ВИДЕНОВ, Михаил Георгиев, 1940-
        Езиковедски щрихи и етюди / Михаил Виденов ; [ред. Катя Грозева Исса]. - В. Търново : Знак '94, 2013 (В. Търново : Фабер). - 275 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Linguistic outlines and études. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Междунар. социолингвист. д-во. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8305-31-0 (подв.) : 12 лв.
1. Български език - социолингвистика 2. България - езикознание
808.67:316
COBISS.BG-ID 1258859748

ВЛАХОВА-Ангелова, Мая Димитрова, 1977-
        Улиците на София: картографиране на градската идентичност Вж Кн 322

БК 2014/4 Кн 335
КЪНЧЕВА, Павлина Григорова, 1957-
        Учебник по български език за чуждестранни студенти по медицина, стоматология и фармация / Павлина Кънчева. - София : Мед. изд. Арсо, 2006 ([София] : [Вера Микушева]). - 145 с. : с ил., табл. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Учебник по български език. - Библиогр.: с. 145

ISBN 978-954-9301-19-9
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1258922212

БК 2014/4 Кн 336
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по български език и литература за 9. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, интерактивни модели, тестове. Ч. 1 / Маргарита Христова. - Силистра : ИК Игъл, 2013. - 208 с. : с ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 9. клас. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре

ISBN 978-954-8007-54-2 (ч. 1) : 12 лв.
ISBN 978-954-8007-54-3 !
1. Български език - учебници за средни общообразователни училища 2. Литература - учебници за средни общообразователни училища
808.67(076)(075.3)
820/899.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1254572772


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/4 Кн 337
АРНАУДОВА, Искра Тодорова, 1943-
        Един творчески живот : Михаил Арнаудов отблизо / Искра Арнаудова. - София : Изток-Запад, 2013. - 341 с. : с ил., портр. ; 22 см

Именен показалец

ISBN 978-619-152-306-1 : 15 лв.
1. Арнаудов, Михаил Петров, 1878-1978 - биографии 2. Литературоведи, български - биографии 3. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
92 Арнаудов, Михаил Петров
COBISS.BG-ID 1259610340


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

АРИСТОТЕЛ, 384-322 пр.Хр.
        За поетическото изкуство Вж Кн 375

БК 2014/4 Кн 338
АРИСТОТЕЛ, 384-322 пр.Хр.
        Реторика / Аристотел ; предг., встъп. студия и прев. от старогр. ез. Александър Ничев. - [3. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл. на старогр. ез. - 1. изд. 1986 на изд. Наука и изкуство в библ. Естетика и изкуствознание. - Кн. е част от поредица Сова. - Именен показалец

ISBN 978-954-09-0738-3 : 10 лв.
1. Реторика
82.085.4
COBISS.BG-ID 1259323620

БК 2014/4 Кн 339
ХРИСТОВА, Антоанета Георгиева, 1960-
        Политическото говорене: психологични механизми / Антоанета Русинова-Христова. - София : Интерпрес, 2003 ([Русе] : [Авангард принт]). - 258 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 249-258

ISBN 954-91363-2-9
1. Политическа реторика 2. Политическа психология
82.085.4:32
32.01:159.9
COBISS.BG-ID 1259517924


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по български език и литература за 9. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, интерактивни модели, тестове. Ч. 1 Вж Кн 336

БК 2014/4 Кн 340
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по литература за 10. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, интерактивни модели, тестове / Маргарита Христова. - Силистра : [Игъл], 2013-. - Т. <1-> ; 29 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 10. клас

ISBN 978-954-8007-64-1 (ч. 1) : 10 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 160 с. : с ил.

1. Литература - учебници за средни общообразователни училища
820/899.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259710692


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/4 Кн 341
        ХРАБРО сърце / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Brave classic story book. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0978-7 : 1.49 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1259058148


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 342
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Горещи нощи в Тоскана / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Вангелова]. - 2. изд. - София : Kalpazanov, [2013]. - 319 с. ; 20 см. - (Колекция Елизабет Адлър)

Ориг. загл.: Summer in Tuscany / Elizabeth Adler. - 1. изд. 2004. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Силвия Вангелова е Силвия Вангелова Желева

ISBN 978-954-17-0282-6 : 13 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1258934756

БК 2014/4 Кн 343
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Изплъзващи се образи / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Желева]. - 2. изд. - София : ИК Калпазанов, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 416 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fleeting images / Elizabeth Adler. - Името на авт. Елизабет Адлър погрешно отпеч. на с. 3: Елизабет длър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2002

ISBN 978-954-17-0283-3 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1258755812

БК 2014/4 Кн 344
РАЙЪН, Крис, 1961-
        Операция "Джеронимо" / Крис Райън ; прев. от англ. Стоянка Сербезова. - София : Джей Ей Ем Джи Букс, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Osama / Chris Ryan

ISBN 978-619-901-171-3 : 16.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1259600100


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/4 Кн 345
ДАЛ, Роалд, 1916-1990
        Невероятното лекарство на Джордж / Роалд Дал ; прев. от англ. Катя Перчинкова ; ил. Куентин Блейк. - София : Enthusiast, 2013 ([Варна] : Хеликс прес). - 113 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: George's marvellous medicine / Roald Dahl

ISBN 978-619-164-081-2 : 8 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1259616740


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 346
МУР, Джефри, 1952-
        Творците на памет : роман / Джефри Мур ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 464 с. : с ил. ; 21 см. - (Отвъд)

Ориг. загл.: The memory artists / Jeffrey Moore

ISBN 978-954-491-903-0 : 16 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1259242212


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 347
ГОУДЖ, Айлин, 1950-
        Заместницата / Айлин Гоудж ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 381 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The replacement wife / Eileen Goudge. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0280-2 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258799588

БК 2014/4 Кн 348
ЙОХАНСЕН, Айрис, 1938-
        Зоната на сенките / Айрис Йохансен & Рой Йохансен ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 320 с. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Shadow zone / Iris Johansen & Roy Johansen. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-17-0281-9 : 13 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1258756324

БК 2014/4 Кн 349
КАБЪТ, Мег, 1967-
        Пленница на смъртта / Мег Кабът ; прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2013 ([Варна] : Хеликс прес). - 272 с. ; 21 см. - (Teen's books)

Ориг. загл.: Abandon / Meg Cabot. - Ч. 1 от трилогията Царството на Хадес

ISBN 978-619-164-078-2 : 14 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1258793956

БК 2014/4 Кн 350
КЛАНСИ, Том, 1947-2013
        Код "Заплаха" / Том Кланси, [Mark Greaney] ; [прев. Венцислав Градинаров]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 552 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Threat vector / Tom Clancy with Mark Greaney. - Имената на авт., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-780-0 : 20 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1259220196

БК 2014/4 Кн 351
КЛЕЪР, Касандра, 1973-
        Адски устройства. Кн. 3, Принцеса с часовников механизъм / Касандра Клеър ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2013 ([София] : [Симолини]). - 495 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The infernal devices: clockwork princess / Cassandra Clare

ISBN 978-619-157-050-8 : 16.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1258849252

БК 2014/4 Кн 352
КРОМБИ, Дебора, 1952-
        Кристално чиста / Дебора Кромби ; [прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: No mark upon her / Deborah Crombie. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-198-1 : 12.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1259292132

БК 2014/4 Кн 353
РОБАРДС, Карън, 1954-
        Страх / Карън Робърдс ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Shiver / Karen Robards. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0284-0 : 13 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258745572


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/4 Кн 354
        АЛАДИН / прев. Златна Костова. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 4)

Ориг. загл.: Aladdin. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0900-8 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259601892

БК 2014/4 Кн 355
        АЛАДИН / прев. Кристина Георгиева. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Aladdin. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0980-0 : 1.49 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1258835428

БК 2014/4 Кн 356
        БАМБИ / прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 5)

Ориг. загл.: Bambi. - Истинското име на прев. Лили Илиева е Лилия Христова Илиева. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0903-9 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259609572

БК 2014/4 Кн 357
        КНИГА за джунглата / прев. Ирена Витанова. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 3)

Ориг. загл.: The jungle book. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0901-5 (подв.)

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1259604964

БК 2014/4 Кн 358
        КРАСАВИЦАТА и Звяра / прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Beauty and the beast. - Истинското име на прев. Лили Илиева е Лилия Христова Илиева. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0979-4 : 1.49 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259056612

БК 2014/4 Кн 359
        ПИНОКИО / прев. Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 1)

Ориг. загл.: Pinocchio. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0898-8 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259617252

БК 2014/4 Кн 360
        ПРИНЦЕСАТА и жабокът / прев. Христо Дерменджиев. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Princess and the frog. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0983-1 : 1.49 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1258835172

БК 2014/4 Кн 361
        РАПУНЦЕЛ и разбойникът / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Tangled. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0977-0 : 1.49 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1258836452

БК 2014/4 Кн 362
СТО и един
        101 далматинци / прев. Ирена Витанова. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 6)

Ориг. загл.: 101 dalmatians. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0904-6 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259605988

БК 2014/4 Кн 363
ХАПКА, Кати
        Скачай с мен! / адапт. Катрин Хапка ; [по A. A. Milne and E. H. Shepard] ; [прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мечо Пух) (Приказки за приятелството от Голямата гора ; кн. 2)

Ориг. загл.: Bounce with me! / based on the Winnie the Pooh works by A. A. Milne and E. H. Shepard. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0861-2 : 2.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1259118820

БК 2014/4 Кн 364
        ЦАР Лъв / прев. Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 2)

Ориг. загл.: Best classics - the Lion King. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-0897-1 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259598820


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 365
ГИР, Керстин, 1966-
        Мафията на майките / Керстин Гир ; прев. Людмила Костова. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 298 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Die Mütter-Mafia / Kerstin Gier

ISBN 978-619-157-051-5 : 11.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1259533028

НИЦШЕ, Фридрих Вилхелм, 1844-1900
        Съчинения в 6 тома. Т. 1, Раждането на трагедията ; Несвоевременни размишления Вж Кн 19

БК 2014/4 Кн 366
ТЮНЕ, Анна, 1950-
        Възстановеното щастие : едно германско детство във Франция / Анна Тюне ; прев. от нем. ез. Елена Димитрова. - Русе : МД "Елиас Канети", 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 238 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Von der Wiederherstellung des Glücks / Anna Tüne

ISBN 978-954-2992-12-7 : 14 лв.

830-312.6
COBISS.BG-ID 1259390948

БК 2014/4 Кн 367
ХАНИКА, Ирис, 1962-
        Същината : роман / Ирис Ханика ; прев. от нем. ез. Пенка Ангелова. - Русе : Междунар. д-во Елиас Канети, 2013 ([В. Търново] : Фабер). - 218 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das Eigentliche / Iris Hanika

ISBN 978-954-2992-05-9 : 12 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1259382756


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 368
МУЗИЛ, Роберт, 1880-1942
        Безпомощната Европа / Роберт Музил ; състав. Владимира Вълкова, Владимир Сабоурин ; [прев. Пенка Ангелова ... и др.]. - Русе : Междунар. д-во "Елиас Канети", 2013 ([В. Търново] : Faber). - 319 с. ; 20 см. - (Библиотека Класическа модерност)

Ориг. загл.: Das hilflose Europe / Robert Musil. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Владимир Сабоурин, Владимира Вълкова. - Формите и безформеното. Модели на модерността при Роберт Музил / Владимира Вълкова: с. 7-47. - Роберт Музил - Дългият път към Мъжът без свойства / Владимир Сабоурин: с. 309-319

ISBN 978-954-2992-10-3 : 16 лв.

830(436)-4
COBISS.BG-ID 1259363812

БК 2014/4 Кн 369
РАБИНОВИЧИ, Дорон, 1961-
        Някъде другаде : роман / Дорон Рабиновичи ; прев. от нем. ез. Владимира Вълкова. - Русе : Междунар. д-во "Елиас Канети", 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 248 с. ; 20 см. - (Библиотека Нова Европа)

Ориг. загл.: Andernorts / Doron Rabinovici

ISBN 978-954-2992-09-7 : 12 лв.

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1259474916


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 370
ДЕЛАКУР, Грегоар, 1960-
        Какво поглеждаш най-напред : роман / Грегоар Делакур ; прев. от фр. Валентин Маринов - Пело. - София : Факел експрес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La premiere chose qu'on regarde / Grégoire Delacourt. - Пело - псевд. на прев. Валентин Маринов с пълно име Валентин Маринов Петков

ISBN 978-954-9772-84-5 : 13 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1259019236

БК 2014/4 Кн 371
ШМИТ, Ерик-Еманюел, 1960-
        Двамата господа от Брюксел : разкази / Е.-Е. Шмит ; прев. от фр. Зорница Китинска. - Плевен : Леге Артис, 2013 (София : Артграф). - 212 с. ; 22 см. - (Поредица Безкрайна проза)

Ориг. загл.: Les deux messieurs de Bruxelles / Eric-Еmmanuel Schmitt

ISBN 978-954-8311-41-0 : 15 лв.

840-32
COBISS.BG-ID 1259602404


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 372
БОКАЧО, Джовани, 1313-1375
        Житие на Данте : за произхода, живота, научните занимания и смъртта на пресветлия поет на Флоренция Данте Алигиери и за сътворените от него творби / Джовани Бокачо ; прев. от итал. Никола Иванов. - [2. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: De origine vita studiis et moribus viri clarissimi Dantis Aligerii florentini poetae illustris et de operibus compositis ab eodem / Giovanni Boccaccio. - 1. изд. 1992 на изд. Пеликан Алфа

ISBN 978-954-09-0789-5 : 10 лв.
1. Данте Алигиери, 1265-1321 - биографии 2. Поети, италиански - биографии 3. Италия - литературознание
850(092)
92 Данте Алигиери
COBISS.BG-ID 1259486692

БК 2014/4 Кн 373
ДЖЕДА, Фабио, 1972-
        Има крокодили в морето : истинската история на Енаятолах Акбари / Фабио Джеда ; прев. от итал. Елица Попова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 220 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Nel mare ci sono coccodrilli / Fabio Geda

ISBN 978-954-491-922-1 : 12.99 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1259198948


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 374
ВИТАЛЕ, Карлос, 1953-
        Поезия : избрани стихотворения / Карлос Витале ; [състав.], прев. от исп. Рада Панчовска = Poesía : poesías escogidas / Carlos Vitale ; [sel.] Rada Panchovska. - София : Проксима-РП, 2013 ([София] : Артграф). - 146 с. : с портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8935-07-4

860(82)-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1258767332


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 375
АРИСТОТЕЛ, 384-322 пр.Хр.
        За поетическото изкуство / Аристотел ; предг., встъп. студия, прев. от старогр. ез. Александър Ничев. - [3. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 151 с. ; 20 см

Ориг. загл. на старогр. ез. - 1. изд. 1975 на изд. Наука и изкуство, в библ. Естетика и изкуствознание. - Поетиката като възражение срещу Платон / Александър Ничев: с. 11-74. - Кн. от поредицата Сова  

ISBN 978-954-09-0762-8 : 8 лв.
1. Поезия, старогръцка 2. Поетика 3. Древна Гърция - литературознание
875-1.01
82.081
COBISS.BG-ID 1259325412


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 376
МИЛТЕНОВ, Явор Ивов, 1978-
        Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване / Явор Милтенов. - София : Авалон, 2013 ([София] : [Симолини]). - 552 с. ; 24 см

Текст и на старобълг. и старогр. ез. - Библиогр.: с. 507-529

ISBN 978-954-9704-31-0 : 25 лв.
1. Йоан Златоуст, свети, 347?-407 - творчество 2. Богослови, византийски - творчество 3. Старобългарска литература - преводи от други езици - византийски език 4. Ръкописи, славянски 5. Старобългарски език - паметници 6. Византия - литературознание 7. България - литературознание
877.3(092)
92 Йоан Златоуст, свети
886.7-023-97.03
091=810.1=03.773
COBISS.BG-ID 1258801636


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 377
БИРЮКОВ, Валентин Яковлевич, 1922-
        На земята ние само се учим да живеем : неизмислени разкази / протойерей Валентин Бирюков ; [прев. от рус. Вела Чанчерова]. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2012. - 124 с. ; 21 см

Ориг. загл.: На земле мы только учимся жить / протойерей Валентин Бирюков. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Вела Чанчерова - псевд. на Величка Николова

ISBN 978-954-391-056-4

882-94
COBISS.BG-ID 1259084260

БК 2014/4 Кн 378
ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Да разсмиваш Мелпомена или Чехов на големия път към драмата / Людмил Димитров. - София : Факел, 2013 ([София] : Симолини). - 423 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 389-397. - Именен показалец
ISBN 978-954-411-194-6 (не е отпеч.) : 15 лв.
ISBN 978-954-411-181-6 !
1. Чехов, Антон Павлович, 1860-1904 - творчество 2. Писатели, руски - творчество 3. Драма, руска - теми, образи, сюжети 4. Русия - литературознание
882(092)
882-2.09
92 Чехов, Антон Павлович
COBISS.BG-ID 1259528932

БК 2014/4 Кн 379
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович, 1821-1881
        Записки от мъртвия дом : роман / Фьодор Михайлович Достоевски ; прев. от рус. ез. Георги Константинов. - София : Захарий Стоянов, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 335 с. ; 22 см. - (Поредица Шедьовър)

Ориг. загл.: Записки из Мëртвого дома / Ф. М. Достоевский. - Пълното име на прев. Георги Константинов е Георги Константинов Христов

ISBN 978-954-09-0753-6 (подв.) : 16 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1259297252

СОЛОВЬОВ, Владимир Сергеевич, 1853-1900
        Съчинения в 5 тома. Т. 4, Смисълът на любовта Вж Кн 20

БК 2014/4 Кн 380
СУВОРОВ, Виктор, 1947-
        Тя се казваше Татяна : хроника на Великото десетилетие / Виктор Суворов ; прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Факел експрес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 375 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Она звалась Татьяной. Хроника Великого десятилетия / Виктор Суворов. - Виктор Суворов - псевд. на Владимир Богданович Резун. - На загл. с. означено кн. 1

ISBN 978-954-9772-83-8

882-311.6
COBISS.BG-ID 1258979556


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 381
ВОЛКОВА, Бронислава, 1946-
        Аз съм твоята съдба : стихотворения / Бронислава Волкова ; подб. и прев. от чеш. Димитър Стефанов. - София : Хайни, 2013 ([София] : Булгед). - 112 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Пълното име на прев. Димитър Стефанов е Димитър Стефанов Бъчваров

ISBN 978-619-7029-12-3

885.0-1
COBISS.BG-ID 1259559396


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 382
        ЗА какво говорим? : словенска кратка проза 1990-2004 / състав. Митя Чандър ; прев. от словен. ез. Ева Шпрагер, Людмил Димитров. - [София] : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 328 ; 20 см

Ориг. загл.: O čem govorimo. - Съдържа произведения от: Андрей Блатник, Яни Вирк, Андрей Морович, Душан Чатър, Мая Новак, Винко Мьодерндорфер, Томаж Космач, Алеш Чар, Мойца Кумердей, Сузана Тратник, Полона Главан, Андрей Скубиц, Митя Чандър

ISBN 978-954-411-189-2 : 13 лв.

886.3-32(082)
COBISS.BG-ID 1259677924


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 383
        Иван ВАЗОВ и Берковица / [състав., предг.] Милан Василев Миланов. - 2. доп. и прераб. изд. - Берковица [т. е. Монтана] : [Полимона], 2011 (Ямбол : ИПК Светлина). - 576 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Изд. на Берковско родолюбиво о-во. - 1. изд. 2000. - Юбилейно слово на Йордан Радичков за Иван Вазов: с. 22-26. - Поетически творби / Анка Апостолова: с. 27-40. - Една среда, пълна с оригинални типове... / Анна Свиткова: с. 125-132. - Съдържа: Стихове и проза за Берковица от Иван Вазов ; За Иван Вазов ; С името на Иван Вазов

ISBN 978-954-9966-69-5
1. Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 - юбилеи и чествания - сборници 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Музеи - Берковица - сборници 4. България - литературознание 5. Берковица - музеи
886.7(092)(08)
069(497.21-21)(08)
886.7-8
92 Вазов, Иван Минчов
COBISS.BG-ID 1259454436

ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        През очите на хора и медии : библиография /1990-2011/ Вж Кн 4

БК 2014/4 Кн 384
ИНЕВ, Иван Кирилов, 1959-
        План-конспекти за есета и интерпретативни съчинения : върху произведения от програмата за държавен зрелостен изпит по български език и литература / Иван Инев. - София : Фонд. Буквите, 2012. - 192 с. ; 23 см

ISBN 978-619-154-021-1 : 10 лв.
1. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
886.7.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1258847204

МИЛТЕНОВ, Явор Ивов, 1978-
        Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване Вж Кн 376

БК 2014/4 Кн 385
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Подлите времена : публицистика / Едвин Сугарев. - София : Фонд. Лит. вестник, 2013 ([София] : Дийор принт). - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9602-34-0 : 12 лв.
1. Партийност в литературата и изкуството - България 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 3. България - литературознание
886.7.01:32
323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258760932

БК 2014/4 Кн 386
ТЕОДОРОВ, Атанас, 1941-
        Писатели от моя край : каквито ги познавах / Атанас Теодоров ; [рис. Иван Димов]. - София : Захарий Стоянов, 2013 (Ямбол : Светлина). - 224 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на Атанас Теодоров е Атанас Теодоров Атанасов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. Иван Димов е Иван Димов Иванов. - Именен показалец

ISBN 978-954-09-0767-3
1. Писатели, български - биографии 2. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259303140

БК 2014/4 Кн 387
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по български език и литература за 11 клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, интерактивни модели, тестове. Ч. 1 / Маргарита Христова. - Силистра : ИК Игъл, 2013. - 240 с. : с ил., табл., портр. ; 30 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 11 клас

ISBN 978-954-8007-63-4 (ч. 1) : 14.50 лв.
1. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
886.7.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1252579556

БК 2014/4 Кн 388
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по литература за 12. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, тестове / Маргарита Христова. - Силистра : [Игъл], 2013-. - Т. <1-> ; 29 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 12. клас

ISBN 978-954-8007-62-7 (ч. 1) : 14 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 216 с. : с ил.

1. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
886.7.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259710948


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/4 Кн 389
СТЕФАНОВА, Лиляна Димитрова, 1929-
        Избрани творби в седем тома. Т. 6, В залеза на мечтите : критика, есеистика, публицистика / Лиляна Стефанова. - София : Захарий Стоянов, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 567 с. ; 22 см

ISBN 978-954-09-0575-4 (подв.) : 25 лв.

886.7(081.2)
886.7-95
886.7-4
COBISS.BG-ID 1259321572

БК 2014/4 Кн 390
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 8, Троянските коне в България. Кн. 1, Публицистика 1989-1998 / Николай Хайтов. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 727 с. ; 22 см

(Подв.) : 30 лв.
ISBN 978-954-09-0444-3 !

886.7(081.1)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1259294180

БК 2014/4 Кн 391
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 9, Троянските коне в България. Кн. 2, Публицистика 1999-2002 / Николай Хайтов. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 439 с. ; 22 см

ISBN 978-954-09-0445-0 (подв., Захарий Стоянов) : 25 лв.

886.7(081)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1259483876

БК 2014/4 Кн 392
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Троянските коне в България : публицистика / Николай Хайтов. - [3. изд.]. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 2 т. ; 22 см

1. изд. 2002 на ИК Христо Ботев

ISBN 978-954-09-0394-1 (кн. 1, Захарий Стоянов) : 20 лв.
ISBN 978-954-09-0395-8 (кн. 2, Захарий Стоянов) : 15 лв.

Съдържа:
Кн. 1: 1989-1998. - 727 с.
Кн. 2: 1999-2002. - 439 с.

886.7(081)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1259297508

БК 2014/4 Кн 393
ЯВОРОВ, Пейо Крачолов, 1878-1914
        Съчинения в седем тома. Т. 3, Драми / Пейо К. Яворов ; [ред., състав. Мирослава Кортенска]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 600 с. : с портр., факс. ; 22 см

Кор. опис. - Пейо Яворов - псевд. на Пейо Тотев Крачолов. - Името на ред., състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Яворов - траектория на българското, знак на трагичното, емблема на културното мисионерство / Мирослава Кортенска: с. 7-20. - Яворов в Народния театър (5 август 1908 г. - 30 януари 1914 г.) / Мирослава Кортенска: с. 21-65. - За театралния летопис на П. К. Яворов / Мирослава Кортенска: с. 420-423. - П. К. Яворов. Театрален летопис / Ганка Найденова-Стоилова: с. 423-544. - Протоколни книги на артистическия комитет на Народния театър: с. 547-592. - Съдържа: В полите на Витоша ; Когато гръм удари, как ехото заглъхва ; Театрална критика ; Изявления на Яворов ; Саломе / Оскар Уайлд ; предисл. от Роберт Рос ; прев. от фр., англ. ез. Пейо Яворов. - Възприетата форма на името на авт. на предисл. Роберт Рос е Робърт Болдуин Рос

ISBN 978-954-09-0382-8 (подв.) : 25 лв.

886.7(081)
886.7-2
COBISS.BG-ID 1259491812


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/4 Кн 394
АЛЕКСАНДРОВА, Антоанета Василева, 1962-
        Викът на душата : лирика / Антоанета Александрова ; [худож. Тошко Мартинов]. - Исперих [т.е. София] : Дими 99, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. Тошко Мартинов е Тошко Мартинов Илиев

ISBN 978-954-765-057-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259556836

БК 2014/4 Кн 395
АЛЕКСОВА, Сибила Руменова, 1984-
        Око за щастие : стихотворения / Сибила Алексова. - [София] : ИК Сп. Пламък, 2013. - 46 с. ; 18 см

ISBN 978-954-2924-10-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259077348

БК 2014/4 Кн 396
        АЛМАНАХ - 3 стихове и проза [от членовете на] Клуб за поезия и музика "Св. София, Вяра, Надежда и Любов" / [ред. Атанас Ралчев]. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : Вини 1837). - 256 с. : с портр. ; 21 см. - (Библиотека Родово имение)

Загл. на кор.: Алманах. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ред. Атанас Ралчев е Атанас Ралчев Панчев. - Изд. на Съюз на писателите от Интернет (СПИ). - Съдържа произведения от: Анна Христова Маджунова-Попова, Анатолий Чирков, Аспарух Петров Вангелов, Васил Пешев, Вълчо Д. Камбуров, Димка Пиналова, Живко Радославов Лазаров, Кирил Михайлов Марков, Латун Ванчев Латунов, Любка Димова Костова, Мариана Паунова Попова, Менчи Динкова - Мелпомена, Михаил Михайлов - Вокомас, Николай Михайлов Томов, Петър Аспарухов Вангелов, Румяна С. Лякова, Христо Михайлов Христов. - Биогр. данни за авт. в текста

ISBN 978-954-8365-67-3 : 12 лв.

886.7-194
886.7-3(059)
COBISS.BG-ID 1258753508

БК 2014/4 Кн 397
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Пред жертвеници и олтари : сенки и силуети / Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 310 с. : с портр., ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-162-149-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258805732

БК 2014/4 Кн 398
АНГЕЛОВА, Десислава, 1996-
        Водопад от светлина : лирика / Десислава Ангелова. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 28 с. ; 20 см

Пълното име на Десислава Ангелова е Десислава Ангелова Георгиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-351-070-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259584228

БК 2014/4 Кн 399
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Благословение / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2013 ([София] : [Булгед]). - 12 с. : с ил. ; 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-07-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259091940

БК 2014/4 Кн 400
АНДРЕЕВА, Пенка Неделчева, 1932-
        Шепот от вълни : поезия / Пенка Неделчева Андреева. - Бургас : Димант, 2013 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-954-731-441-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259203556

БК 2014/4 Кн 401
АПОСТОЛОВ, Евгений Асенов, 1958-
        Остров надежда : стихове / Евгений Апостолов. - Бургас : Информа принт, 2013. - 32 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8468-76-3 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259711716

БК 2014/4 Кн 402
АПОСТОЛОВ, Никола Георгиев, 1943-
        Има такава любов : любовни стихове / Никола Апостолов. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-619-154-079-2 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258774244

БК 2014/4 Кн 403
АТАНАСОВА, Мария Христева, 1933-
        Моето завръщане / Мария Христева Атанасова. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 60 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-83-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258937572

БК 2014/4 Кн 404
БАЕВ, Антон Христов, 1963-
        Дневник на корабокрушенеца / Антон Баев. - Пловдив : Коала прес, 2012. - 128 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9455-83-0 (подв.) : 11.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258963428

БК 2014/4 Кн 405
БАРБОВ, Калин Матеев, 1988-
        Свят от приятели / Калин Барбов. - [София] : Фонд. Буквите, 2013. - 74 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-154-049-5 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258817508

БК 2014/4 Кн 406
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Сатирични остроумия : епиграми и афоризми / Илия Берберов ; [худож. Христо Велчев]. - Варна : ИК Море, 2013 (Варна : Колор Принт). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9722-23-9 : 4 лв.

886.7-193.2
886.7-84
COBISS.BG-ID 1259012324

БК 2014/4 Кн 407
БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова, 1978-
        Небесни писаници 2: Цветно ухание / Славена Бозовайска. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 61 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-187-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258783716

БК 2014/4 Кн 408
БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова, 1978-
        Небесни писаници 3: Нова зора / Славена Бозовайска. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [42] с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-219-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258840036

БК 2014/4 Кн 409
БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова, 1978-
        Небесни писаници : стихосбирка / Славена Бозовайска. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [52] с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-162-157-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259194084

БК 2014/4 Кн 410
БУРНАСКИ, Евстати Стоилов, 1922-2015
        Подземният вятър : епос и лирика / Евстати Бурнаски. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Миг принт). - 384 с. ; 20 см

Кн. означена No 4

ISBN 978-954-392-188-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259106020

БК 2014/4 Кн 411
ВЕЛЕВ, Господин Петров, 1945-
        Несбъднати мечти : стихотворения / Господин Велев. - Хасково : [Изд. авт.], 2013. - 56 с. ; 20 см

Принтирано изд. 

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258979044

БК 2014/4 Кн 412
ВЕЛЧЕВА, Деница Николова, 1985-
        Градът, който не спи : поезия / Деница Велчева. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 32, [4] с. : цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-154-069-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258921700

БК 2014/4 Кн 413
ГАБЕ, Дора Петрова, 1886-1983
        Сгъстена тишина : поезия / Дора Габе ; състав. и бел. под линия Виолета Пенева. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Експертпринт]). - 296 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

ISBN 978-954-443-968-2 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259018468

БК 2014/4 Кн 414
ГАНЧЕВА, Станислава Петрова, 1966-
        През измеренията : Вселени светулки ; Слънце под клоните : поезия, проза : т. 1 - 2 / Станислава Ганчева. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 63 с. ; 21 см

Кор. опис. - Двата тома са в едно кн. тяло

ISBN 978-954-8835-75-6

886.7-193
886.7-3
COBISS.BG-ID 1259244516

БК 2014/4 Кн 415
ГАТЕВА, Павлина Ангелова, 1967-
        Междусезоние : поезия / Павлина Гатева ; [ил. MaryLu]. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 84 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-154-042-6 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258775268

БК 2014/4 Кн 416
ГЕНОВА, Стела, 1939-
        Човек е незавършена картина : лирика / Стела Генова ; [худож. Стелиан Мирославов]. - София : Дими 99, 2012. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Стела Генова е Стела Генова Станчева. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. Стелиан Мирославов е Стелиан Мирославов Руменов, погрешно отпеч в изд. каре Станимир Мирославов

ISBN 978-954-765-046-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259564516

БК 2014/4 Кн 417
ГЕОРГИЕВ, Иван Николов, 1957-
        Книга на любовта / Принц Папа Жан = Book of love / Prince Papa Jan ; [Engl. transl. Andrei Todorov]. - [София] : Арт Папа Жан 20013, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : [Бет принт]). - 99 с., 100 с., [16] с. : с ил., факс. ; 24 см

Принц Папа Жан - псевд. на Иван Николов Георгиев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Текст и на исп. ез. - Съдържа и: Libro del amor / прев. Румяна Лилова: с. 97-100

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258789092

БК 2014/4 Кн 418
ГЮЛЕВА, Мариана, 1960-
        Повярвай, подай ми ръка / Мариана Гюлева. - Пловдив : Интелексперт 94, 2012. - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-65-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259069668

БК 2014/4 Кн 419
ДАНЕВ, Константин Стилянов
        Календар на сърцето : стихове, проза / Константин Данев. - София : АСИ Принт, 2013. - 92 с. : с ил., портр., факс. ; 16 см

ISBN 978-954-9336-78-8

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1259281380

БК 2014/4 Кн 420
ДВОРЕЦКА, Гергина Иванова, 1954-
        Балада за птицата Феникс : стихове / Гергина Дворецка. - София : Триада, 2014. - 76 с. ; 22 см

ISBN 978-954-90856-8-6 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259110116

БК 2014/4 Кн 421
ДЕНЧЕВ, Константин, 1935-
        С мелодия на дъжд : любовна лирика / Константин Денчев ; [ил. Анжело Денчев]. - София : Бълг. писател, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Константин Денчев е Константин Денчев Зарков. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-443-954-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259195620

БК 2014/4 Кн 422
ДИМИТРОВ, Димитър Петков, 1934-
        Несбъднати блянове : стихотворения / Димитър Димитров. - Ловеч [т.е. София] : Дими 99, 2013. - 104 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-765-062-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259628004

БК 2014/4 Кн 423
ДИМИТРОВ, Илко Димитров, 1955-
        Това едно ; Можеш ли го : поезия / Илко Димитров. - София : Критика и хуманизъм, 2013 ([София] : Демакс). - 46, 34 с. ; 20 см

Второто произведение отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-587-176-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259200996

БК 2014/4 Кн 424
ДИНЧЕВ, Петър Кръстев, 1938-
        Прозрения : избрани стихове / Петър Динчев. - София : Бълг. писател, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Иван Борисов]). - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-947-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259210980

БК 2014/4 Кн 425
ДИШЕВ, Валентин Диков, 1962-
        Маргьорит (и други регистри) : спомени за една поема / Валентин Дишев ; [снимки Валентин Дишев]. - [Благоевград] : Арс, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9857-34-4 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258916068

БК 2014/4 Кн 426
ДОЙНОВ, Иван, 1938-
        Една вселена : лирика / Иван Дойнов. - Разград : Д-во на дейците на културата, 2013 ([София] : Артграф). - 176 с. ; 20 см

Пълното име на Иван Дойнов е Иван Дойнов Иванов. - Изд. на Разградско д-во към Сдружение на бълг. писатели

ISBN 978-954-8955-29-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259526116

БК 2014/4 Кн 427
ДОЙНОВ, Иван, 1938-
        Палитра : любовна лирика / Иван Дойнов. - [Разград] : Добрев прес, 2012. - 79 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иван Дойнов е Иван Дойнов Иванов

ISBN 978-954-8548-11-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259531236

БК 2014/4 Кн 428
        ЕТО - аз дишам... : сто стихотворения : 100 години Съюз на българските писатели / [състав. Славчо Николов]. - Шумен : ИК Славчо Николов и сие, 2013. - 130 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа стихотворения от: Иван Вазов, Цанко Церковски, Кирил Христов, Пейо Яворов, Димитър Подвързвачов, Теодор Траянов, Емануил Попдимитров, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Дора Габе, Христо Ясенов, Иван Хаджихристов, Елисавета Багряна, Гео Милев, Асен Разцветников, Иван Мирчев, Магда Петканова, Димитър Панталеев, Крум Пенев, Никола Фурнаджиев, Атанас Далчев, Атанас Смирнов, Никола Вапцаров, Славчо Красински, Иван Пейчев, Александър Геров, Богомил Райнов, Веселин Ханчев, Валери Петров, Блага Димитрова, Георги Свежин, Евстати Бурнаски, Божидар Божилов, Давид Овадия, Радой Ралин, Ана Александрова, Павел Матев, Вътьо Раковски, Георги Джагаров, Иван Давидков, Иван Радоев, Найден Вълчев, Усин Керим, Лиляна Стефанова, Станка Пенчева, Пеньо Пенев, Петър Алипиев, Христо Черняев, Анастас Стоянов, Благой Димитров, Иван Динков, Иван Теофилов, Николай Христозов, Петър Караангов, Първан Стефанов, Андрей Германов, Марко Ганчев, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, Владимир Башев, Дамян П. Дамянов, Любомир Левчев, Никола Инджов, Власо Власов, Николай Кънчев, Стефан Цанев, Жеко Христов, Иван Николов, Стойчо Стойчев, Христо Банковски, Янко Димов, Матей Шопкин, Биньо Иванов, Петя Цолова, Недялко Йорданов, Георги Тулийски, Екатерина Йосифова, Иван Цанев, Калин Донков, Петър Анастасов, Славчо Донков, Траян Първанов, Андрей Андреев, Георги Константинов, Калина Ковачева, Ваня Петкова, Минчо Минчев, Янаки Петров, Борис Христов, Виктор Самуилов, Миряна Башева, Малина Томова, Валентина Радинска, Елка Няголова, Надя Попова, Добромир Тонев, Валери Станков, Бойко Ламбовски, Слaвчо Николов

ISBN 978-954-25-0229-6
Изд. е по повод 100 г. Съюз на българските писатели

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1259071972

БК 2014/4 Кн 429
КОЛЕВА, Красимира Илиева, 1975-
        Две в една / Красимира Колева & Анета Саманлиева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [62] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-184-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258707940

БК 2014/4 Кн 430
КОМАРЕВСКА, Христина Петкова, 1956-
        Шепот на раковина : лирика / Христина Комаревска. - Плевен : ИК Фотон АЯ, 2013. - 72 с. : с цв. ил. ; 18 см

ISBN 978-954-92491-6-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258802660

БК 2014/4 Кн 431
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Вълнение в Константинопол : стихотворения / Георги Константинов. - [София] : ИК Сп. Пламък, 2013 ([София] : [Бикс]). - 134 с. ; 18 см

Пълното име на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Христов

ISBN 978-954-2924-11-1 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259079652

БК 2014/4 Кн 432
КРУМОВ, Александър Димитров, 1954-
        Връзка ключове : стихове / Александър Крумов. - София : Бълг. писател, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Иван Борисов]). - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-960-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259216356

БК 2014/4 Кн 433
КРЪСТЕВ, Иван Петров, 19??-201?
        Колибата на Дядо Петър / Иван Петров. - Монтана : Полимона, 2013. - 16 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9966-85-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259485924

БК 2014/4 Кн 434
КРЪСТЕВ, Иван Петров, 19??-201?
        На остров Белене Те - Ве - Ото / Иван Петров. - Монтана : Полимона, 2013. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9966-83-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259487460

БК 2014/4 Кн 435
КРЪСТЕВ, Иван Петров, 19??-201?
        От Челеби бърдо до връх Стрешер / Иван Петров Кръстев. - Монтана : Полимона, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9966-81-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259485156

МАРИНОВ, Георги, 1934-
        Българският Видовден : програма "Барак Обама - Дилма Русеф" за стабилизиране на българското общество : публицистика Вж Кн 60

БК 2014/4 Кн 436
        МИГОВЕ от бликналата светлина : поетичен сборник / [състав. Данчо Данчев, Анка Караиванова]. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 52 с. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа стихове от: Ася Бурова, Кирил Дамянов, Елена Гутман, Костадин Папазов, Донка Томова, Здравко Лекишев, Величка Гушева-Кърпарова, Данчо Данчев, Стефка Стойчева, Дамян Дамянов, Лушка Маджарова, Георги Генов, Даниела Денчева, Ангел Сотиров, Димка Дамянова

ISBN 978-954-8835-84-8

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1258966244

БК 2014/4 Кн 437
МИТОВ, Боби, 1960-
        Смях и заблуди / Боби Митов. - София : ПреПрес, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 44 с. : с портр. ; 21 см

Истинското име на авт. Боби Митов e Борислав Александров Митов

ISBN 978-954-90443-8-6 !

886.7-17
886.7-84
COBISS.BG-ID 1258967780

БК 2014/4 Кн 438
МИХАЙЛОВ, Стоян Петров, 1940-
        Лиляк песен люлчина ... : стихотворения / Стоян Михайлов. - София : Пропелер, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-392-204-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259239908

БК 2014/4 Кн 439
МИХАЛЕВА, Лиляна Петрова
        Стихоситнежи / Лиляна Михалева. - София : Панорама, 2011 ([София] : [Симолини]). - 301 с. ; 21 см

ISBN 978-954-867-218-4 (подв.) : 15 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1259029988

БК 2014/4 Кн 440
НАЙДЕНОВ, Найден Станчев, 1950-
        Не остана друго за разпъване / Найден Найденов ; [ил. Рая Христова]. - София : Сдружение ХуЛите, 2013 ([София] : [Симолини]). - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-06-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258726628

БК 2014/4 Кн 441
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Отворена рана : лирика / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2006 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 70 с. : с ил., портр. ; 20 см 

Пълното име на авт.Кирил Павлов е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-40-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258838500

БК 2014/4 Кн 442
ПАВЛОВА, Катя, 1933-
        Сърце-жарава : стихове / Катя Павлова. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2013 ([Стара Загора] : [Литера принт]). - 52 с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Катя Павлова е Катя Павлова Пенчева

ISBN 978-954-2927-15-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258708964

БК 2014/4 Кн 443
ПАДАРЕВА, Воя, 1926-
        Палитра / Воя Падарева. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 72 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-392-202-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259020772

БК 2014/4 Кн 444
ПЕТКОВА, Маргарита, 1956-
        Подсвирвайки - към Голгота : стихотворения / Маргарита Петкова ; [фотогр. Деница Дабижева]. - [София] : ИК Персей, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. : с ил. ; 17 см

Пълното име на авт. Маргарита Петкова е Маргарита Петкова Мачева. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8308-90-8 : 5.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259201252

БК 2014/4 Кн 445
ПЕТЛИЧКОВ, Васил Стефанов
        Любовни легенди : сонетен епос / Васил Петличков. - София : Комлайв, 2013. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Именен показалец

ISBN 978-954-9397-14-7 : 11.99 лв.

886.7-193.3
COBISS.BG-ID 1259523556

ПЕТРОВА, Марийка, 1931-
        През времето Вж Кн 156

БК 2014/4 Кн 446
ПИСКУЛИЙСКА, Юлия Йорданова, 1942-
        Късен памид : лирика / Юлия Пискулийска ; [ил. Стефка Пискулийска]. - Враца : БГ Принт, 2012. - 67 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9325-91-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258728420

БК 2014/4 Кн 447
ПОПДИМИТРОВ, Емануил, 1885-1943
        Златни ниви и бойни полета / Емануил Попдимитров. - Факс. изд. - София : Дими 99, 2013. - 100 с., [4] л. : с ил., факс. ; 17 x 24 см

В кн. означено ново, съкратено и прераб. изд. - Кн. е илюстрирана с рис. на Владимир Димитров - Майстора. - Майстора - псевд. на худож. Владимир Димитров Петров. - Факс. изд.: Събрани съчинения Т. 5. - 1929 (София : Франклин)

ISBN 978-954-765-059-6 : 9 лв.

886.7-13
COBISS.BG-ID 1259675876

БК 2014/4 Кн 448
ПОПОВА, Дора Николова, 1946-
        Любовта на Гея и Космос : поезия и проза / Дора Николова Попова (Дорани). - София : Пропелер, 2013 (София : Изток-Запад). - 319 с. ; 22 см

Дорани - псевд. на Дора Николова Попова

ISBN 978-954-392-181-2

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259207396

БК 2014/4 Кн 449
ПРАНГОВ, Благо Иванов, 1933-
        Докато боли ни : стихотворения, писани под небесата на два века / Благо Прангов. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2013. - 90 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8505-36-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258801892

БК 2014/4 Кн 450
ПЪСТРАКОВА, Антоанета Иванова, 1938-
        Палитра от болка / Антоанета Пъстракова. - София : Литера, 2013 ([София] : Интерфейс). - 75 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8593-32-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259534308

БК 2014/4 Кн 451
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Насаме : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-232-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259246308

БК 2014/4 Кн 452
РАДУШЕВ, Христо Иванов, 1932-2011
        Морякът, който не отплува : стихове / Христо Радушев ; [състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов]. - Разград : Д-во на дейците на културата, 2012 ([София] : [Артграф]). - 60 с. ; 21 см. - (Библиотека Лудогорие ; кн. 8)

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на състав. Иван Дойнов е Иван Дойнов Иванов

ISBN 978-954-8955-28-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259674596

БК 2014/4 Кн 453
РАХНЕВ, Петър, 1934-
        Кръстовище от изгреви без залез : стихотворения и поеми / Петър Рахнев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Миг Принт). - 88 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Петър Рахнев е Петър Рахнев Пейков

ISBN 978-954-09-0804-5 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259284964

БК 2014/4 Кн 454
РУПЕЛ, Емил Иванов, 1939-
        Животът продължава : избрано / Емил Рупел ; [худож. Таня Рупел - Тера]. - София : Фльорир, 2013 (София : Симолини). - 96 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Тера - псевд. на Таня Емилова Рупел

ISBN 978-954-410-028-5 : 6 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1259540452

БК 2014/4 Кн 455
РУСЕВ, Райчо Колев, 1949-
        Стихове от втория етаж / Райчо Русев - Райсън ; [худож. Рая Христова]. - София : ХуЛите, 2013 ([София] : [Симолини]). - 96 с. : с ил. ; 14 см

Райсън - псевд. на Райчо Русев. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-05-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258730212

БК 2014/4 Кн 456
СЕВЕРЯН, Бистра, 1938-
        Черно и бяло : стихотворения / Бистра Северян ; [худож. Петър Марков]. - Монтана : Полимона, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Бистра Северян - псевд. на Лидия Чолакова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9966-87-9 : 3 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259520228

БК 2014/4 Кн 457
СИЛВЕСТРО
        Изгарящо сърце 2 : момкови блянове, момини тръпки : туш & стихове / Силвестро. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [58] с. : с ил. ; 20 см

Силвестро - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-208-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259109860

БК 2014/4 Кн 458
СИМОВА, Румяна Йорданова, 1963-
        На ръба на света / Румяна Симова. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 96 с. ; 20 см

В кн. погрешно означено 2. изд.

ISBN 978-619-154-073-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258774500

БК 2014/4 Кн 459
СТАТКОВ, Никола Илиев, 1944-
        Любов и мъка : стихотворения / Никола Ил. Статков. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 117 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-162-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258750692

БК 2014/4 Кн 460
СТЕФАНОВА, Маргарита Панайотова, 1972-
        Празни приказки за Франкенщайн / Маргарита Стефанова. - София : ХуЛите, 2013 ([София] : [Симолини]). - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7068-07-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258765028

БК 2014/4 Кн 461
СТОЙКОВ, Ваньо Георгиев, 1955-
        Светът, когато си иска : поезия / Ваньо Стойков - Самон. - [Видин] : Видин, 2014 ([Видин] : [Бдин принт]). - 80 с. : с портр. ; 21 см

Самон - псевд. на Ваньо Стойков

ISBN 978-954-8011-29-7 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259103204

БК 2014/4 Кн 462
СТОЙНОВА, Красимира Христова
        Есени далечни : стихотворения / Красимира Стойнова. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 336 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-350-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258776036

БК 2014/4 Кн 463
СТОЙЧЕВ, Иван, 1932-
        Духовете на светкавиците : събрани и преработени стихотворения / Иван Стойчев. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013. - 299 с. : с портр. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-25-0230-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259081444

БК 2014/4 Кн 464
ТАНЕВ, Минко Неделчев, 1953-
        Утринни предели : избрани стихотворения, танка, хайку и тристишия / Минко Танев ; [худож. Янина Шашинг]. - София : Бълг. писател, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Ив. Борисов]). - 88 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-971-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259197412

БК 2014/4 Кн 465
ТИМЕНОВА-Вълчева, Златка Николова, 1949-
        Като звезден прах / Златка Тименова. - [София] : ИК Сп. Пламък, 2013 ([София] : [Бикс]). - 89 с. ; 18 см

ISBN 978-954-2924-12-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259072740

БК 2014/4 Кн 466
ТОНЕВА, Иванка, 1941-
        Позволи ми да те обичам : стихове / Иванка Тонева. - София : Захарий Стоянов, 2013 (Ямбол : ИПК Светлина). - 71 с. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия)

Пълното име на авт. Иванка Тонева е Иванка Тонева Гласнова

ISBN 978-954-09-0772-7 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259339492

БК 2014/4 Кн 467
ХАРИЗАНОВА, Гергана
        Другата в мен / Гергана Харизанова ; [ил. Константин Лаков]. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 120 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гъра на загл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-154-045-7 : 8 лв.
ISBN 978-619-154-045-3 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258693348

БК 2014/4 Кн 468
ХАЧИКЯН, Мъгърдич Степан, 1942-
        Шахматната игра - мъдрост и култура : стихотворения / Мъгърдич Хачикян. - Монтана : Полимона, 2013. - 64 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Името на авт. Мъгърдич Хачикян погрешно отпеч. на загл. с. Магърдич Хачикян

ISBN 978-954-9966-89-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259377636

БК 2014/4 Кн 469
ХРИСТОВА, Искра, 1956-
        Искрици Божии 5 / сбрани от Искра Христова. - Варна : График, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Искра Христова е Искра Христова Манолова

ISBN 978-954-8760-49-2 : 4 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259075300

БК 2014/4 Кн 470
ЦЕРОВСКА, Десислава Тодорова, 1973-
        Някъде отвътре с душата на дете : стихове / Десислава Церовска (Звезда Христова) ; [худож. Десислава Церовска]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 76 с. : с ил. ; 21 см

Звезда Христова - псевд. на авт. Десислава Церовска. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-220-7 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259202020

БК 2014/4 Кн 471
ЧЕРНЕВ, Красимир Кирилов, 1960-
        Премълчано с приятели : поезия / Красимир Чернев ; [ил. Красимира Милева]. - София : Бълг. писател, 2013 (В. Търново : Фабер). - 136 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-443-956-9 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259032804

БК 2014/4 Кн 472
ЧОНГОВ, Димитър Маринов, 1947-
        Нощите на Мелник: 1969 - 2013 г. / Димитър Чонгов ; [ил. Иван Гаврилов]. - София : Дими 99, 2013. - 86 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-765-063-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259606244

БК 2014/4 Кн 473
ЧОНЕВ, Чони, 1948-2011
        Отплаване към Щастливия залив : стихотворения / Чони Чонев ; [подбор Дона Чонова]. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 168 с. : с ил., портр. ; 20 см

Чони Чонев - псевд. на авт. Чоно Ненков Чонов. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-392-192-8 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259105252

БК 2014/4 Кн 474
ШАМЛИЕВА, Маргарита Григорова, 1933-
        Съкровищница на душата / Маргарита Шамлиева. - София : Дими 99, 2013. - 132 с. ; 20 см

ISBN 978-954-765-054-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259602916


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/4 Кн 475
КОСАКОВ, Александър Димитров, 1934-
        Свети Димитър : театрален спектакъл за светинята на Хаджидимово / Александър Косаков. - София : Дими 99, 2013. - 40 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Светинята Свети Димитър

ISBN 978-954-765-053-4

886.7-25
COBISS.BG-ID 1259629284

БК 2014/4 Кн 476
МАРИНКОВ, Петър Димитров, 1950-
        Хиляда метра над морето : пиеси / Петър Маринков. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 239 с. ; 21 см

Загл. на кор.: 1000 метра над морето. - Съдържа и: Досието на една Ж ; Вън от рая ; Банда

ISBN 978-954-09-0773-4 : 9 лв.

886.7-2
COBISS.BG-ID 1259299300

ЯВОРОВ, Пейо Крачолов, 1878-1914
        Съчинения в седем тома. Т. 3, Драми Вж Кн 393


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

        АЛМАНАХ - 3 стихове и проза [от членовете на] Клуб за поезия и музика "Св. София, Вяра, Надежда и Любов" Вж Кн 396

БК 2014/4 Кн 477
АНГЕЛОВА, Керана Вълчева, 1948-
        Слънчогледи за Мария : роман / Керана Ангелова. - София : ICU, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 272 с. ; 22 см

ISBN 978-954-92864-8-9 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259711460

БК 2014/4 Кн 478
АНТОНОВА, Лиляна Владимирова, 1935-
        Това истина ли е или духовна съблазън? : разкази / Лиляна Владимирова Антонова (Онисима). - Монтана : Полимона, 2013. - 24 с. : с ил., портр. ; 30 см

Онисима - псевд. на авт. Лиляна Владимирова Антонова

ISBN 978-954-9966-80-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259506148

БК 2014/4 Кн 479
БАСАРИНИ, Симеон Георгиев, 1942-
        Морски истории : разкази и новели / Симеон Басарини. - София : Амадеус принт, 2013. - 76 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9897-37-1 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259442916

БК 2014/4 Кн 480
БАСАРИНИ, Симеон Георгиев, 1942-
        Новото старо време или убиец по необходимост : разкази и новели / Симеон Басарини. - София : Амадеус принт, 2013. - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9897-39-5 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259449572

БК 2014/4 Кн 481
БАСАРИНИ, Симеон Георгиев, 1942-
        Слава на забравените : разкази и новели / Симеон Басарини. - София : Амадеус принт, 2013. - 84 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9897-38-8 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259363556

БК 2014/4 Кн 482
БОНЧЕВА, Виолета Колева, 1951-
        Лилиум : разкази / Виолета Бончева. - София : Факел, 2013 (София : Симолини). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-954-411-193-9 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259533284

БК 2014/4 Кн 483
БОРИСОВА, Албена
        Безценка, която не можеше да умре / Албена Борисова. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 111 с. ; 20 см

ISBN 978-954-740-036-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259576548

БК 2014/4 Кн 484
БОШНАКОВА, Десислава Любомирова, 1971-
        13 истории за W Деси Бошнакова +2 / Десислава Бошнакова. - София : ROI communication, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 168 с. ; 13 x 18 см

Загл. на гърба на загл. с.: 13 истории за W + 2. - Загл. на гърба на кн.: 13 истории за W Деси Бошнакова

ISBN 978-954-9335-27-9 (подв.) : 13 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259119844

БК 2014/4 Кн 485
БЪРЗАКОВ, Светлин Иванов, 1982-
        Промишлен джихад : есента на арабската пролет : роман / Светлин Бързаков. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-050-1 : 8 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1258819812

БК 2014/4 Кн 486
ВАСИЛЕВ, Петър Илиев, 1935-
        Любовникът : роман / Петър Илиев Василев. - Пловдив : [Изд. авт.], 2012. - 226 : с портр. ; 30 см

Принтирано изд. 

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259018980

ГАНЧЕВА, Станислава Петрова, 1966-
        През измеренията : поезия, проза : [в 2 тома] Вж Кн 414

ГРИГОРОВ, Славко Димитров, 1932-
        Чипровски край : легенди и истини Вж Кн 623

БК 2014/4 Кн 487
ГРОЗНИ, Борис, 1941-
        Радиоактивността : роман / Борис Грозни. - София : Изток-Запад, 2013. - 680 с. ; 24 см

Борис Грозни - псевд. на авт. Димитър Тенчев Грозев

20 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258973156

БК 2014/4 Кн 488
ДАМЯНОВ, Иван Георгиев, 1976-
        Декор на самотата : опит за роман / Иван Дамянов ; [худож. Иван Дамянов]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2013 ([Ст. Загора] : [Летера принт]). - 52 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2927-16-7

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1258915812

ДАНЕВ, Константин Стилянов
        Календар на сърцето : стихове, проза Вж Кн 419

БК 2014/4 Кн 489
ДАНЧЕВ, Филип, 1970-
        Да бъде приключение / Филип Данчев, Ива Касабова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 172 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-226-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258858468

БК 2014/4 Кн 490
ЕНЧЕВ, Иван, 1942-
        От първо лице : попътни записки : послания, импресии, миниатюри / Иван Енчев. - София : Бълг. книжница, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 144 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иван Енчев е Иван Енчев Иванов

ISBN 978-954-380-279-1 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259539684

БК 2014/4 Кн 491
ЖЕЛЯЗКОВ, Иван Христев, 1946-
        Двете половини на света / Иван Желязков. - София : Бълг. писател, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 207 с. ; 21 см

ISBN 978-954-443-973-6

886.7-32
886.7-31
COBISS.BG-ID 1259107300

БК 2014/4 Кн 492
ЗЛАТАРЕВА, Галина Йорданова, 1954-
        Медальонът : исторически роман / Галина Златарева. - 3. изд. - София : Архипелаг, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - 736 с. : с портр., к. ; 22 см

1. изд. 2010

ISBN 978-954-456-010-2 : 18 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1259483620

БК 2014/4 Кн 493
        ИСТОРИИ от бутилката : сборник разкази / [състав. Марияна Добранова] ; [ред. Мария Панчева]. - София : Smart Books, 2013 ([София] : Симолини). - 152 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа разкази от: Андрей Пантев, Ива Екимова, Ясен Григоров, Насо Русков, Марияна Добранова, Михаела Петрова, Мария Георгиева-Савова , Петя Желева-Зеленски, Валентина Войкова, Яким Петров, Филип Попов, Михаил Заимов, Мария Панчева, Мила Маречкова

ISBN 978-619-7120-01-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-978-619-7120-8 !
ISBN 978-619-7120- !

886.7-32(082)
COBISS.BG-ID 1259530468

БК 2014/4 Кн 494
ЙОНОВ, Петър Стоянов, 1951-
        Раздумки с дядо : поучителни за млади и стари / Петър Йонов. - София : Распер, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 232 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-954-345-049-7 : 15 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258821604

БК 2014/4 Кн 495
КАМБАРЕВ, Кирил Асенов, 1970-
        Боилът от Панония : роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 368 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0766-6 : 8 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1259452132

БК 2014/4 Кн 496
КАПЕРСКИ, Владимир Спиров, 1953-
        Синът на лудата : апокрифни спомени и мисли за едно време и за едни хора / Владо Каперски. - София : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 292 с. ; 20 см

Истинското име на авт. Владо Каперски е Владимир Спиров Каперски

ISBN 978-954-411-187-8 : 14 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1259566052

БК 2014/4 Кн 497
КОЛЕВА, Невена Илиянова, 1982-
        Пиано, цигулка и роза : разкази и новели / Невена Колева. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Didect Services). - 152 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-180-5 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259194340

БК 2014/4 Кн 498
МАРИНОВ, Атанас, 1929-
        Върлакови : семейна хроника. Ч. 1, [Мътната влакà] / Ат. Маринов - Атман. - Ловеч [т.е. София] : Дими 99, 2013. - 316 с. ; 20 см

Загл. на ч. 1 отбелязано на с. 7. - Атман - псевд. на авт. Атанас Маринов, с пълно име Атанас Маринов Атанасов

ISBN 978-954-765-052-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259490276

БК 2014/4 Кн 499
МИНКОВ, Борис Владимиров, 1971-
        Презапис или Другият куфар в Берлин / Борис Минков. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 348 с. ; 22 см

ISBN 978-954-491-918-4 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259204068

БК 2014/4 Кн 500
МИТРЕВ, Нестор Величков, 1936-
        Из земята свещена на Мати Болгария : новела / Нестор Митрев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 36 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-70-1

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1259017444

БК 2014/4 Кн 501
МИТРЕВ, Нестор Величков, 1936-
        Из поп Минчо войвода : новела / Нестор Митрев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 44 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-73-2

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1259009764

БК 2014/4 Кн 502
МИХАЙЛОВ, Александър Иванов, 1929-
        Калифорния - далечна и близка / Александър Михайлов. - София : [Изд. авт.], 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 131 с. : с портр. ; 21 см

10 лв.
ISBN 978-954-443-738-1 !

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1258977252

БК 2014/4 Кн 503
НИКОЛОВ, Йовчо Атанасов, 1937-
        Ловни разкази / Йовчо Николов. - Шумен : ИК Славчо Николов и сие, 2013. - 49 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-25-0232-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258705124

БК 2014/4 Кн 504
НОВАКОВА, Камка Любомирова, 1942-
        Обрати : разкази / Камка Новакова. - София : Свят 2001, 2006 ([София] : Симолини 94). - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9813-34-0 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258942436

БК 2014/4 Кн 505
НОВАКОВА, Камка Любомирова, 1942-
        Пясъчен часовник : разкази / Камка Новакова. - София : Звезди, 2013. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8697-56-9 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258694116

БК 2014/4 Кн 506
ОВАНЕСЯН, Димитрина Петрова, 1925-
        О, не тъжи! : разкази, размисли / Димитрина Ованесян. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-77-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258969316

БК 2014/4 Кн 507
ОВАНЕСЯН, Димитрина Петрова, 1925-
        Самота : повест / Димитрина Ованесян. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 52 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-66-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259012836

БК 2014/4 Кн 508
ОВАНЕСЯН, Димитрина Петрова, 1925-
        Свети Сатанаил : новели, разкази / Димитрина Ованесян. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 99 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-71-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259013092

БК 2014/4 Кн 509
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Будни нощи : избрани разкази и новели / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2011 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 304 с. ; 20 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-58-10 !

886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1258848996

БК 2014/4 Кн 510
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Загнездена любов : разкази и новели / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2007 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 181 с. ; 21 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-41-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258857700

БК 2014/4 Кн 511
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Най-силното лекарство / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2009 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 272 с. ; 20 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-62-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258860516

БК 2014/4 Кн 512
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        От дъното нагоре / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2010 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 264 с. : с портр. ; 21 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 10 лв.
ISBN 978-954-8156-58-8 !

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258842596

БК 2014/4 Кн 513
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Сграбчен живот : разкази и новели / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2006 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 198 с. ; 21 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-35-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258847972

БК 2014/4 Кн 514
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Шепотът на Малешевските явори : разкази и новели / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2006 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 240 с. ; 21 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-33-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258853860

БК 2014/4 Кн 515
ПАНАЙОТОВ, Георги Валентинов, 1978-2010
        Пътят на Светлината : роман / Георги Панайотов ; [ил. Любомира Стоянова - Мелиндор]. - София : Квазар Груп, 2013 (София : Булгед). - 480 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Фантастика. България XXI. 23)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Мелиндор - псевд. на Любомира Стоянова

ISBN 978-619-7108-03-3 : 14.99 лв.

886.7-311.9
COBISS.BG-ID 1259570404

БК 2014/4 Кн 516
ПЕТКОВ, Любен, 1939-2016
        Недоказани убийства / Любен Петков. - [Бургас] : ИК Знаци, 2013 (Бургас : Информа принт). - 167 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Любен Петков е Любен Петков Желязков

ISBN 978-954-9850-43-7 : 10 лв.

886.7-322.4
COBISS.BG-ID 1259202276

БК 2014/4 Кн 517
ПЕТРОВ, Анатолий, 1929-
        Проникновения : разкази / Анатолий Петров. - София : Дими 99, 2012. - 72 с. ; 20 см

Пълното име на Анатолий Петров е Анатолий Петров Гаранин

ISBN 978-954-765-047-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259569124

БК 2014/4 Кн 518
ПЕТРОВ, Анатолий, 1929-
        Черна магия: разкази : сборник / Анатолий Петров. - Ловеч : Дими 99, 2013. - 64 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Анатолий Петров е Анатолий Петров Гаранин

ISBN 978-954-765-055-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259581668

БК 2014/4 Кн 519
ПЕЦЕВ, Кирил Пецев, 1953-
        Тумулус. Т. 1, Кръвна линия / Кирил Пецев. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, [2014]. - 390 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8505-28-4

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1258785508

БК 2014/4 Кн 520
ПОПОВ, Алек Василев, 1966-
        Сестри Палавееви : в бурята на историята / Алек Попов. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 308 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-1285-2 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258845668

ПОПОВА, Дора Николова, 1946-
        Любовта на Гея и Космос : поезия и проза Вж Кн 448

БК 2014/4 Кн 521
ПЪРВАНОВ, Ивелин, 1973-
        Атентаторът / Ивелин Първанов. - [София] : [Изд. авт.], [2013]. - 880 с. ; 24 см

Принтирано изд. 

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1259459044

БК 2014/4 Кн 522
РАДИЧКОВ, Йордан Димитров, 1929-2004
        Нежната спирала : разкази / Йордан Радичков. - [София] : Нике, 2013. - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90077-2-3 : 7.90 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259372772

БК 2014/4 Кн 523
РИКОВ, Васил Стефанов
        Вълтавски бракониери : чешки разкази / Васил Риков. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 200 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-931-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259024612

БК 2014/4 Кн 524
РУСЕНОВ, Запрян, 1927-
        Пленнически години / Запрян Русенов. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-60-2

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1259200740

БК 2014/4 Кн 525
СИНЕКОВ, Денис, 1987-
        Демонските камбани : проза / Денис Синеков ; [рис. Денис Синеков]. - 2. прераб. изд. - [София] : Фонд. Буквите, 2013. - 116 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Съдържа: Токсично зелено ; Нощни предупреждения за бъдещите звезди

ISBN 978-619-154-040-2 : 8 лв.

886.7-312.9
886.7-322.9
COBISS.BG-ID 1258808292

БК 2014/4 Кн 526
СТАЙКОВ, Ради Генчев, 1947-2015
        Гласове от миналото : разкази / Ради Стайков. - София : Звезди, 2012. - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8697-52-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258694884

БК 2014/4 Кн 527
СТАЙЛС, Миранда
        Лятна любов / Миранда Стайлс. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [178] с. : с ил. ; 20 см

Миранда Стайлс - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-228-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258813412

БК 2014/4 Кн 528
ФЛОРЕС, Клавдия Захариева, 1943-
        Велизара : малък роман от Одеса / Клаудия Флорес. - 2. прераб. изд. - София : Звезди, 2013. - 104 с. ; 21 см

1. изд. 1987 на изд. ОФ

ISBN 978-954-8697-55-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258752740

БК 2014/4 Кн 529
ХАДЖИМИТОВА, Зинаида Иванова, 1955-
        Приказки за живота / Зинаида Хаджимитова ; [ил. Светлин Русев, Милко Божков]. - София : Аси Принт, 2013. - 112 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на ил. Светлин Русев е Светлин Русев Вълчев

ISBN 978-954-9336-79-5 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259365092

БК 2014/4 Кн 530
ХАДЖИНИКОЛОВ, Николай Андреев, 1937-
        Врата насред полето / Николай Хаджиниколов. - София : Пропелер, 2013 (София : Direct Services). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-183-6 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258972644

БК 2014/4 Кн 531
ХРИСТОВ, Симеон Димитров, 1958-
        Тежки призраци : сборник разкази / Симеон Христов. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 124 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-154-057-0 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258838244

БК 2014/4 Кн 532
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Да преминеш по сенчестата пътека : роман / Боряна Христова. - [София] : Кралица Маб, 2013 ([София] : Авис 24). - 246 с. : с факс. ; 21 см

ISBN 978-954-533-131-2 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259554020

БК 2014/4 Кн 533
ЦАНЕВА, Донка 
        ... Ако все още ме искаш... / [Донка Цанева]. - Варна : Аквапринт, 2013. - 48 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-92824-7-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259765220

БК 2014/4 Кн 534
ШАМЛИЕВА, Живка Анастасова, 1926-
        Едно цвете за вечността / Живка Шамлиева. - 2. изд. - [София] : Мултипринт ЕООД, 2013. - 120 с. ; 20 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-362-126-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258981860

БК 2014/4 Кн 535
ШАМЛИЕВА, Живка Анастасова, 1926-
        Цветок для вечности / Живка Шамлиева ; [пер. с болг. Сергей Литвиненко]. - [София] : Мультипринт ЕООД, 2013. - 120 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Едно цвете за вечността / Живка Шамлиева. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-362-129-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258984932

БК 2014/4 Кн 536
ЯКИМОВ, Яким Маринов, 1963-
        Second life / Яким Якимов. - Монтана : Полимона, 2012. - 119 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9966-74-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259373540

БК 2014/4 Кн 537
JORDANOVA, Evgenija, 1953-
        Ja tehdään hyvää... / Evgenija Yordanova ; [Suomentanut fil. maiseri Vera Taipale]. - Varna [т.е. София] : Nar. kultura, 2000 ([Благоевград] : РИК Ирин-Пирин). - 74 с. ; 20 см

Ориг. загл.: И да направиш добро... / Евгения Йорданова. - Името на авт. на кор. отбелязано Evgenia Yordanova. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8505-35-2 (РИК Ирин-Пирин)

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1258747876


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/4 Кн 538
АНДРОВСКИ, Иво Петков, 1963-
        От Балкана до Волга : събрани съчинения / Иво Андровски ; [снимки Иво Андровски]. - София : Симолини, 2013. - 319 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на зaгл. с. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-9493-75-7 (подв.) : 25 лв.

886.7-8(081.1)
COBISS.BG-ID 1258790116

БК 2014/4 Кн 539
АРСОВ, Камен Стойнев, 1943-2013
        Треклянски мотиви: живот, отдаден на един край : спомен / Камен Арсов. - София : Дими 99, 2012 ([София] : Звездан). - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-765-051-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259544804

БК 2014/4 Кн 540
АТАНАСОВА, Мария Христева, 1933-
        Сълза от обич / Мария Христева Атанасова. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 352 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-72-5

886.7-8
COBISS.BG-ID 1258977764

БК 2014/4 Кн 541
БАСАРИНИ, Симеон Георгиев, 1942-
        Големият заговор срещу България : публицистика / Симеон Басарини. - София : Амадеус принт, 2013. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9897-35-7

886.7-4
COBISS.BG-ID 1259336676

БК 2014/4 Кн 542
БЕРБЕНКОВ, Георги Николов, 1941-
        Калейца юни 2013 : афоризми / Георги Бербенков ; [ил. Йордан Павлов, Димитър Атанасов]. - Варна : ИК Море, 2013 (Варна : Колор Принт). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9722-24-6 : 4 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1258691812

БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Сатирични остроумия : епиграми и афоризми Вж Кн 406

БК 2014/4 Кн 543
БОРИСОВ, Христо, 1945-
        Под щастлива звезда: опит за портрет на едно поколение : мемоари / Христо Борисов. - София : Дими 99, 2013. - 264 с. : с ил., портр. ; 22 см

Пълното име на Христо Борисов е Христо Борисов Христов

ISBN 978-954-765-061-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259583460

        Иван ВАЗОВ и Берковица Вж Кн 383

БК 2014/4 Кн 544
ГАЛИШКА-Владимирова, Мария Младенова, 1940-
        Страната на намръщените хора : два погледа към България: със слово, и с фотоапарата на Кристиян Вердон / Мария Галишка-Владимирова ; [снимки Кристиян Вердон, Мария Владимирова]. - София : WINI - 1837, 2013. - 208 с., [9] л. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Текст и на фр. ез.

ISBN 978-954-9437-39-3 : 10 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259711972

БК 2014/4 Кн 545
ГЕОРГИЕВ, Злати, 1934-
        Съдби човешки / Злати Георгиев. - Севлиево : М-Прес, 2013. - 280 с. ; 21 см 

Пълното име на авт. Злати Георгиев е Злати Георгиев Златев 

ISBN 978-954-8455-55-8 : 8.90 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259527652

БК 2014/4 Кн 546
ГИГОВ, Никола Андонов, 1936-2016
        Шалче от зора : кратки есета и стихотворения в проза / Никола Гигов. - Смолян : Зеа-Принт, 2014. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9358-83-4

886.7-4
COBISS.BG-ID 1259565028

БК 2014/4 Кн 547
ДИЛОВ, Любен Любенов, 1964-
        FaceБуки. Т. 3, Житейските възгледи на Дремещата в мен свиня / Любен Дилов-син ; [худож. Мирон Крумов]. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 300 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-164-080-5 : 16 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1271756516

БК 2014/4 Кн 548
ДИЧЕВ, Димитър Станков, 1896-1989
        Моят живот 1896-1989 : Есен - Буйново - Шумен : автобиографичен очерк / Димитър Ст. Дичев ; идея, препис и обраб. Борис Д. Войнов. - София : ИК Световит, 2011. - 216 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Моят живот

5 лв.
ISBN 978-954-9761-98-3 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259626212

БК 2014/4 Кн 549
ЖИВКОВ, Цанко, 1926-
        Писаници: 70 години с перо в ръка : публицистика / Цанко Живков ; [худож. Румен Скорчев]. - [София] : Дими 99, 2013. - 402 с. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на авт. Цанко Живков е Цанко Живков Здравков. - Съдържа и: Другите за него / Константин Еленков, Кирил Попов, Протойерей Дамян Недев, Румен Скорчев, Константин Павлов, Вътьо Раковски, Георги Мишев, Михаил Неделчев, Георги Фотев, Лиана Даскалова, Васко Жеков, Нася Кралевска, Димитър Инкьов, Георги Маринов, Николай Тодоров, Любомира Пелова. - Пълното име на авт. Георги Мишев е Георги Мишев Иванов, на Георги Фотев - Георги Фотев Георгиев, а на Николай Тодоров - Николай Тодоров Иванов

ISBN 978-954-765-056-5

886.7-92
COBISS.BG-ID 1259553252

БК 2014/4 Кн 550
        ИЗГУБЕНИЯТ град : спомени и пътеписи за Разград и Лудогорието от средата на XIX до средата на XX век / състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов. - Разград : Д-во на дейците на културата, 2012 ([София] : [Артграф]). - 308 с. ; 21 см. - (Библиотека Лудогорие ; кн. 7)

Пълното име на състав. Иван Дойнов е Иван Дойнов Иванов. - Съдържа спомени от: Димитър Хранов, Марин Хр. Зонзаров, Георги Згурев, Атанас Върбанов, Панайот Хитов, Анание Явашов, Захари Стоянов, Иван Кършовски, Никола Обретенов, Иван Свирачев, Петко Росен, Бърни Бончев, Тодор Янков, Ангел Каралийчев, Коста Катранджиев, Иван Маринов, Стефан Вачев, Бончо Чобанов, Любен Цанков, Александър Каранов, Борис Илиев, Гео Донев, Младен Бобев

ISBN 978-954-8955-27-0
1. Разградски край - краезнание
886.7-94
886.7-992
908(497.21-31)(0:82-4/-9)
COBISS.BG-ID 1259555812

БК 2014/4 Кн 551
КОЛЕВ, Стефан Иванов, 1961-2011
        Книга на степените и нивата / Стефан Колев, Иван Арабаджиев. - 3. доп. и прераб. изд. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 88 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 2010. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-351-069-6

886.7-96
159.922
COBISS.BG-ID 1259525348

БК 2014/4 Кн 552
КОНСТАНТИНОВ, Алеко Иваницов, 1863-1897
         До Чикаго и назад : пътни бележки / Алеко Константинов ; [предг. Станислав Благов]. - [29. изд.]. - София : Бълг. писател, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 120 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - За Алеко и днешния ден / Боян Ангелов: с. 117-118. - Пълното име на авт. на предг. Боян Ангелов е ф Иванов. - 1. изд. 1894 на Придворна печ. на Б. Шимачек


ISBN 978-954-443-952-1

886.7-992
COBISS.BG-ID 1259205860

БК 2014/4 Кн 553
КОСТАДИНОВА, Радка Трифонова, 1953-
        Планински балади / Радка Костадинова. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 144 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0777-2 : 9 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1259305700

БК 2014/4 Кн 554
МАРАНГОЗОВ, Кънчо Иванов, 1944-2015
        Медицина и... още нещо / Кънчо Марангозов. - Бургас : Информа принт, [2012]. - 176 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8468-59-6

886.7-4
614(0:82-4)
COBISS.BG-ID 1259567844

МАРИНОВ, Георги, 1934-
        Българският Видовден : програма "Барак Обама - Дилма Русеф" за стабилизиране на българското общество : публицистика Вж Кн 60

БК 2014/4 Кн 555
МАРИЧЕВ, Асен Димитров, 1913-2000
        Личен документ на времето : автобиография и кратка история на село Дългоделци, област Монтана / Асен Димитров Маричев. - Монтана : Полимона, 2012. - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9966-77-0
1. Дългоделци, Монтанска област - краезнание
886.7-94
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259519460

БК 2014/4 Кн 556
МАРТИНОВ, Мартин Митрофанов, 1924-
        Мелницата : спомени на един от най-младите партизани от отрядите "Народен юмрук" и "Васил Левски" / Мартин Мартинов. - 2. прераб. и доп. изд. - Бургас : Информа принт, 2011. - 144 с., [4] л. : с ил., портр. ; 20 см

1. изд. 1979 със загл. Партизанската мелница, на изд. Партиздат

ISBN 978-954-8468-55-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259563236

МИТОВ, Боби, 1960-
        Смях и заблуди Вж Кн 437

БК 2014/4 Кн 557
МОСКОВА, Рада Стефанова, 1933-
        Ние - негероите / Рада Москова. - София : Факел, 2012 ([София] : Симолини). - 152 с. : с портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-411-184-7 : 10 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259520484

БК 2014/4 Кн 558
МУХТАРОВ, Иван Денев, 1933-
        Живот : стихове / Иван Мухтаров. - Варна : Фрувег - ПЗП, 2013 (Варна : Онгъл). - 68 с. ; 17 см

ISBN 978-954-8245-16-6 : 5 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1258916580

БК 2014/4 Кн 559
НАРОДНО читалище Свети Климент Охридски-1858. Литературен клуб Димитър Подвързачов (Стара Загора)
        Цветни акорди : сборник от стихотворения, разкази и епиграми по случай 20 години от създаването на Литературен клуб "Димитър Подвързачов" - 1993-2013 г. при Народно читалище "Свети Климент Охридски - 1858". - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2013. - 56 с. : с портр. ; 21 см

Съдържа материали от: Даниел Александров, Иван Аяров, Боряна Банова, Кристина Божанова, Мария Ганчева, Медлена Генова, Герга Георгиева, Елена Георгиева, Иван Дамянов, Емил Даскалов, Васил Демиревски, Йорданка Джелепова, Христо Димиев, Сиволин Иванов, Мария Иванова, Симеон Игнатов, Георги Икономов, Катя Кадънкова, Димитрина Казакова, Жеко Калъчев, Иван Колев, Трендафил Колев, Йордан Котев, Елена Михайлова, Кина Михайлова, Маргарита Сапунджиева, Маир Сиди, Гергана Славова, Иванка Станева, Иван Стайков, Живко Танев, Таньо Танев, Свилен Бинев, Бранимир Братков, Дойка Желева, Стефан Игнатов, Живка Колева, Константин Коняров, Мишо Мишев, Донка Петрова

ISBN 978-954-2927-13-6

886.7-8(082)
COBISS.BG-ID 1258792420

БК 2014/4 Кн 560
НЕНКОВСКИ, Георги, 1940-
        Лаго Маджоре в сняг : есеистика / Дон Чичи. - София : Лит. форум, 2013. - 123 с. ; 21 см

Дон Чичи - псевд. на авт. Георги Ненковски

ISBN 978-954-740-050-4

886.7-4
COBISS.BG-ID 1258993124

БК 2014/4 Кн 561
НИКОЛОВА, Мария Георгиева, 1944-
        Чек за щастие : мисли, литературни портрети / Мария Г. Николова. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 92 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-185-0 : 7 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259249892

БК 2014/4 Кн 562
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        По ръба на съвестта : есета / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2008 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 148 с. ; 20 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-59-2

886.7-4
COBISS.BG-ID 1258844644

БК 2014/4 Кн 563
ПАНЕВ, Кольо Димитров, 1934-
        Родословие и жизнен път на Кольо Великански / Кольо Димитров Панев. - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : Литера принт). - 128 с. : портр., факс., генеалог. табл. ; 20 см

ISBN 978-954-346-063-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259210468

БК 2014/4 Кн 564
ПЕНЕВ, Николай Пенев, 1949-
        Колко му е да не се случи / Николай Пенев. - [Ловеч] : Инфовижън, 2013. - 102 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8105-38-5

886.7-7
COBISS.BG-ID 1258729700

БК 2014/4 Кн 565
ПОПОВ, Никола Цветанов, 1929-
        Живот на кредит : мемоари / Никола Попов. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 407 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0731-4 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259455716

        РОМСКИ свят Вж Кн 157

БК 2014/4 Кн 566
        СВЕТОУСЕЩАНЕ : антология : поезия, сатира, проза / [ред. съвет: Божидара Цекова ... и др.]. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 248 с. : с портр. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Димитър Пенчев Димитров, Иван Неделчев Бъчваров, Ирина Александрова, Йотко Петров Кадемов, Крася Димитрова Титянова, Станислав Марашки, Стефан Иванов Влахов-Мицов. - Пълното име на Ирина Александрова е Ирина Александрова Щедрицка. - Изд. на Съюз на свободните писатели

ISBN 978-954-392-172-0

886.7-82
COBISS.BG-ID 1259256804

БК 2014/4 Кн 567
СЕМЕРДЖИЕВА, Мария Александрова, 1930-
        По златна пепел аз вървях ... : спомени / Мария Семерджиева. - Севлиево : М-Прес, 2012. - 138 с. : с портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека Памет габровска)

ISBN 978-954-8455-53-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259010276

СТЕФАНОВА, Лиляна Димитрова, 1929-
        Избрани творби в седем тома. Т. 6, В залеза на мечтите : критика, есеистика, публицистика Вж Кн 389

БК 2014/4 Кн 568
ТОНЧЕВ, Атанас, 1926-
        Докосване до съкровеното : срещи и разговори с именити и колоритни личности / Атанас Тончев. - 2. прераб., доп. изд. - София : ИК Световит, 2013 ([София] : [Симолини]). - 376 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Атанас Тончев е Атанас Тончев Атанасов. - 1. изд. 2001 на изд. Страх

ISBN 978-619-7064-01-8 : 12 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1259621860

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 8, Троянските коне в България. Кн. 1, Публицистика 1989-1998 Вж Кн 390

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 9, Троянските коне в България. Кн. 2, Публицистика 1999-2002 Вж Кн 391

БК 2014/4 Кн 569
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Троянските коне в България : публицистика / Николай Хайтов. - [3. изд.]. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013- ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - Т. <1-> ; 22 см

1. изд. 2002 на ИК христо Ботев

ISBN 978-954-09-0444-3 (кн. 1, подв., Захарий Стоянов) : 30 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1: 1989-1998. - 727 с.

886.7-92
COBISS.BG-ID 1259986404

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Троянските коне в България : публицистика Вж Кн 392

БК 2014/4 Кн 570
ЯНУШЕВ, Никодим Иванов, 1938-
        Моите животи : записки на един авантюрист / Никодим Янушев. - Пловдив : Коала прес, 2013. - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9455-88-5 : 12.99 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259195108

БК 2014/4 Кн 571
ILIEV, Konstantin Iliev, 1937-
        Die Niederlage : eine Chronik aus dem kurzen Jahrhundert / Konstantin Iliev ; aus dem Bulg. von Gabi Tiemann. - Ruse : IG Elias Canetti, 2013 ([V. Tǎrnovo] : Faber). - 326 с. ; 21 см. - (Bibliothek Neues Europa)

Ориг. загл.: Поражението / Константин Илиев

ISBN 978-954-2992-07-3 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259500004

        The JUNGLE book : abridged : and six tests : [по] Rudyard Kipling Вж Кн 327

БК 2014/4 Кн 572
KOSTADINOVA, Ženi, 1971-
        Vanga - wisdom and prophesies / Zheny Kostadinova ; transl. from Bulg. by Evgeni Ermenkov. - Sofia : Ozarenie, 2013 ([София] : Aktiv Komers). - 180 с. : с ил., портр. ; 12 х 12 см

Ориг. загл.: Ванга - пророчества и мъдрост / Жени Костадинова. - Пълното име на авт. Жени Костадинова е Жени Костадинова Цветанова

ISBN 978-954-92728-5-7

886.7-5
COBISS.BG-ID 1259688164

БК 2014/4 Кн 573
MARINOV, Kiril Atanasov, 1927-
        Mein Leben : die Odyssee eines bulgarischen Emigranten / Kiril Marinov ; aus dem Bulg. von Sigrun Comati. - Sofia : Logos 91, 2013 ([Sofia] : Polygraphisches Inst. "Dimitâr Blagoev"). - 244 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Моят живот: изповед на един прокуден българин / Кирил Маринов

ISBN 978-954-8265-11-9

886.7-054.7-94
COBISS.BG-ID 1258735588


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/4 Кн 574
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Морски свят / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - [8] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-38-7

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259092452

БК 2014/4 Кн 575
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Мы хорошие друзья : миллион желаний маленьких-больших людей / Майя Андонова ; [худож. Майя Генадиева Андонова]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-21-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259129060

БК 2014/4 Кн 576
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-11-0

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259092708

БК 2014/4 Кн 577
АНТОВ, Огнян Тодоров, 1976-
        Тате отива за колело : повест с петна от речникови статии / Огнян Антов ; [худож. Надежда Антова]. - Варна : Онгъл, 2013. - 123 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7079-08-1 : 7 лв.

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1259525860

БК 2014/4 Кн 578
АНТОНОВА, Лиляна Владимирова, 1935-
        Цветница : разкази / Ливлант. - [Монтана] : [Изд. авт.], 2012. - 16 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ливлант - псевд. на Лиляна Владимирова Антонова. - Част от библиотека Наследство

ISBN 978-954-9966-84-8 (Полимона)

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1259361764

БК 2014/4 Кн 579
БАСАРИНИ, Симеон Георгиев, 1942-
        Крокодилът Кроки и други животни : стихотворения / Симеон Басарини ; [худож. Симеон Басарини]. - София : Амадеус принт, 2012. - 35 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-9897-31-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259443940

БК 2014/4 Кн 580
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Приказка за Ла Минор / Анжел Вагенщайн ; [ил. Яна Левиева]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 56 с. : с цв. ил., ноти ; 15 х 11 см, в папка

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-491-928-3 (в папка) : 12 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1258960100

БК 2014/4 Кн 581
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Да пораснеш малък принц : весели стихове за деца / Велин Георгиев. - София : Бълг. писател, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Иван Борисов]). - 32 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-443-970-5

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259011300

БК 2014/4 Кн 582
ГЕОРГИЕВА, Мария Желязкова, 1959-
        Приятелство, здравей! : детски мюзикъл / Мария Желязкова ; [худож. Пенчо Лозанов]. - [Пловдив] : Интелексперт-94, 2013. - 18 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8835-80-0

886.7-93-293
COBISS.BG-ID 1258959844

БК 2014/4 Кн 583
        ГОРСКИ приказки / с ил. от Никола Мирчев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 56 с. : с цв. ил. ; 31 см

Кор. опис. - Съдържа: Горска приказка / Лъчезар Станчев. Весела забава в горската дъбрава / Лила Захариева. В горския ЦУМ / Емилия Захариева

ISBN 978-954-09-0769-7 : 10 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259453924

БК 2014/4 Кн 584
ГРИГОРОВА, Лиляна Йорданова, 1933-
        Забавки-занимавки : 100 гатанки и 100 картинки за деца / Лиляна Григорова ; [худож. Лиляна Григорова-Трифонова]. - София : Пропелер, 2013 (София : Direct Services). - 40 с. : с портр., ил. ; 30 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на ил. Лиляна Григорова-Трифонова е Лиляна Йорданова Григорова

ISBN 978-954-392-189-8

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1259022820

БК 2014/4 Кн 585
ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        Будилник без пружина / Васил Гьошев. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2013. - [32] с. : с ил. ; 21 см

Принтирано изд. 

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1259724260

БК 2014/4 Кн 586
ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        Гатанки за животни / Васил Гьошев. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2012. - [32] с. : с ил. ; 21 см

Принтирано изд. 

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1259576036

БК 2014/4 Кн 587
ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        Къща от павета / Васил Гьошев. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2013. - [18] с. : с ил. ; 21 см

Принтирано изд. 

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1259580388

БК 2014/4 Кн 588
ДАНОВ, Йордан Георгиев, 1939-
        Стихчета мънички за деца добрички : стихове / Йордан Данов. - Бургас : Информа принт, 2013. - 64 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8468-67-1

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259558884

БК 2014/4 Кн 589
        ДЕЦА дописват "Малката Божана" / [състав. Екатерина Йосифова]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [52] с. : с цв. ил. ; 24 х 25 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа текстове от: Стефани Сарайска, Божидара Иванова, Георги Миньов, Симона Орлинова, Константина Рибанчова, Михаил Балтов, Жорж Ел Хаддат, Йосиф Дервенски, Марина Генчева, Валери Несторов, Кристиян Бонев, Севар Георгиев, Антония Букова, Мирослав Андонов, Нина Проданова, Сияна Грамадникова, Костадин Аргилашки, Стойна Николаева, Борислав Инджов, Заид Хиелвак Садеки, Виктория Цанова, Цвета Грозева. - Кн. е илюстрирана с рис. на: Ивет Димитрова Дюлгерова, Румяна Маринова Пенчева, Ивелина Иванова Пушкарова, Симона Цветелинова Пашова, Димитър Маргаритов Марков, Никола Ивайлов Николов, Моника Тихомирова Цветанова, Рая Николаева Тодорова, Николай Пламенов Иванов, Божидар Бисеров Иванов, Вероника Красимирова Георгиева, Деница Неделчева, Ивелина Иванова, Симона Карева, Мирела Веселинова Василева, Йозлем Хашим Рамадан, Ебру Исмет Ахмед, Фатме Джаир Емир, Антония Букова

ISBN 978-954-491-932-0 : 7 лв.
Кн. съдържа текстове и рис. на деца от: Осн. у-ще Христо Ботев - Сливен, Осн. у-ще Панайот Волов - Асеновград, СОУ Паисий Хилендарски - Пловдив

886.7-053.5-93-34(082)
COBISS.BG-ID 1259013348

БК 2014/4 Кн 590
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Сватбата на Червенушко / Елин Пелин ; ил. Вадим Лазаркевич. - [7. изд.]. - София : Световете, 2013 ([София] : Алианс принт). - [20] с. : с цв. ил. ; 17 x 23 см. - (Колекция Лазаркевич)

Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов. - 1. изд. 1924 на изд. Ал. Паскалев


ISBN 978-954-92872-3-3 : 5.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259015908

БК 2014/4 Кн 591
КОЦЕВ, Божидар Константинов, 1945-
        Славно детство : избрани детски стихотворения / Божидар Коцев. - София : Ес принт, 2013. - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92754-8-3

886.7-93-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1259055332

БК 2014/4 Кн 592
КРЪСТЕВ, Кузман, 1932-
        Лъжичка мед от дявола : странджански народни приказки / подбрани и преразказани за малки и големи от Кузман Кръстев ; рис. Йордан Петров. - Бургас : Информа принт, 2012. - 120 с. : с ил. ; 21 x 21 см

Кузман Кръстев - псевд. на Кузман Петков Живков. - Съдържа и: Таласъм Кольо ; Двамата гъбари ; Потърси ли те късмет - ще те намери ; Големият спор ; Справедливостта на самодивите ; Царят и рибарите ; Истинската лъжа ; Мъдростта на старите хора ; Мъжки данък ; Побратим ; За съдията и кесията ; Говедарят и змията ; Владиката знае какво е лъжа ; Сигурна клетва ; Радостните магарета ; Поп и владика ; Бай Тодор шегаджията ; Хитър Петър и селските първенци ; Магарето и времето ; Когато върви - върви... ; Пенчо Цинцарина ; Всеки научил по нещо ; Ритнал си късмета ; Манго и поговорките ; Конят на султана ; Съдията и печената питка ; Горската мишка ; Гадателят ; Иконите на новата църква ; Страшният звяр ; Талантлив ваятел на приказки за малки и големи

ISBN 978-954-8468-63-3 : 8 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1259571940

БК 2014/4 Кн 593
МАРНОПОЛСКИ, Иван
        Африка се смее / Иван Марнополски ; ил. Вадим Лазаркевич. - София : Световете, 2013 ([София] : Алианс принт). - [20] с. : с цв. ил. ; 17 x 23 см. - (Колекция Лазаркевич) 

1. изд. 1961 на изд. Бълг. художник

ISBN 978-954-92872-5-7 : 5.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259110628

БК 2014/4 Кн 594
МИНКОВ, Светослав Константинов, 1902-1966
         Маскираната лисица : [приказка] / Светослав Минков ; ил. Вадим Лазаркевич. - [4. изд.]. - София : Световете, 2013 ([София] : Алианс Принт). - [16] с. : с цв. ил. ; 17 x 23 см. - (Колекция Лазаркевич)

1. изд. 1957 на изд. Бълг. художник


ISBN 978-954-92872-6-4 : 5.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1259200484

БК 2014/4 Кн 595
МИШЕВ, Иван Захариев, 1947-
        Есенни боички : стихчета и приказки за деца (и не само за тях...) / Иван Мишев ; [худож. Ивайло Костадинов]. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2012. - 67 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-8505-33-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1258748644

БК 2014/4 Кн 596
НИКОЛОВА, Радостина, 1986-
        Приключенията на мотовете. Ч. 1 / текст Радостина Николова, Андрей Михайлов ; ил. Мелина-Елина Бондокова. - [София] : Мотове, 2013 ([София] : Ропринт). - 95 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Радостина Николова е Радостина Николова Пеева-Михова, а на Андрей Михайлов - Андрей Михайлов Михов

ISBN 978-619-90131-1-3 : 8.70 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1259608548

БК 2014/4 Кн 597
ПАВЛОВ, Кирил, 1936-2015
        Дядовци и внучка : стихотворения за деца / Кирил Павлов. - Благоевград : Корект, 2008 (Благоевград : Игна - Л. Игнатов). - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см 

Пълното име на авт. е Кирил Павлов Атанасов 

 ISBN 978-954-8156-52-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1258841060

БК 2014/4 Кн 598
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Хитрушко - Веселушко : стихове за деца / Филип Павлов. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 84 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-362-130-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259197156

БК 2014/4 Кн 599
СИМЕОНОВА, Пепа Христова, 1941-
        Приказка за Незабравка и изворчето / Пепа Симеонова ; [худож. Илияна Георгиева]. - [Бургас] : Димант, [2013] ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 11 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-731-434-4 : 2.98 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1259218404

БК 2014/4 Кн 600
СТОЕВСКИ, Димитър, 1902-1981
             Веселите футболисти / Димитър Стоевски ; ил. Вадим Лазаркевич. - [3. изд.]. - София : Световете, 2013 ([София] : Алианс Принт). - [16] с. : с цв. ил. ; 17 x 23 см. - (Колекция Лазаркевич)

Димитър Стоевски - псевд. на авт. Димчо Стоев Чолаков. - 1. изд. 1958 на изд. Бълг. художник


ISBN 978-954-92872-4-0 : 5.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259199716

БК 2014/4 Кн 601
СТОМИН, Михаел, 1942-
        Диамантените зъби на кралицата : десет кралски приказки / Братя Грах ; [прев. от нем. ез. Иван Попов]. - Плевен : печ. Нима, 2013. - 76 с. ; 29 см

Прев. по ръкоп. - Братя Грах, Михаел Стомин - псевд. на Иван Динков Попов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: Мъдрият указ на краля ; Бялата котка ; Говорещият стол ; Пилешката супа на краля ; Справдливите градове ; Покровителката на плешивите ; Желязната метла ; Сребърната подкова

ISBN 978-619-162-217-7

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1259208676

БК 2014/4 Кн 602
ТРАЙКОВА, Йорданка
        Лина в детската градина : стихчета-закачки / Йорданка Трайкова - Дани ; худож. Недялко Петков. - Бургас : Димант, [2012] ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см

Дани - псевд. на авт. Йорданка Трайкова

ISBN 978-954-731-423-8 : 2.95 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259020516

БК 2014/4 Кн 603
ЯНЕВА, Калина Стоянова, 1969-
        Рошко и Звездичка : пътешествие до Северния полюс / Калина Янева. - София : Звезди, 2012. - 35 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-8697-53-8 : 9.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1259108324

БК 2014/4 Кн 604
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Noi siamo buoni amici : milioni di desideri della gente piccola - grande / Maya Amorisima ; [pitt. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Maya Amorisima - псевд. на Maja Genadieva Andonova. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-22-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259215588

БК 2014/4 Кн 605
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Nous sommes de bons amis : un million de vœux des petits et des grands / Maya Amorisima ; [artiste Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Maya Amorisima - псевд. на авт. Maya Genadieva Andonova. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-23-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259213284

БК 2014/4 Кн 606
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Somos buenos amigos : un millón de deseos de la pequeňa - grande gente / Maya Amorísima ; [pint. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Maya Amorisima - псевд. на авт. Maya Genadieva Andonova. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.


ISBN 978-619-7104-18-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259204836

БК 2014/4 Кн 607
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        We are good friends : a million wishes of the small - big people / Maya Amorisima ; [artist Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Maya Amorisima - псевд. на авт. Maya Genadieva Andonova. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-19-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259214308

БК 2014/4 Кн 608
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Wir sind gute Freunde : eine Million Wünsche der kleinen - grossen Menschen / Maya Amorisima ; [Maler Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - [12] с. : с ил. ; 15 x 15 см

Ориг. загл.: Ние сме приятели добри : милион желания на малките - големи хора / Мая Андонова. - Maya Amorisima - псевд. на авт. Maya Genadieva Andonova. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-20-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259211492


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/4 Кн 609
        ЦВЕТЯТА на малката Ида : приказка за оцветяване / [по] Андерсен ; худож. Валентина Здравкова. - [София] : Здраве и щастие, [2011] ([София] : [Инвестпрес]). - [16] с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-8420-13-6 : 1.50 лв.

886.7-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1259059940


888.2 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 610
МАРЦИНКЯВИЧЮС, Юстинас, 1930-2011
        Миндаугас ; Мажвидас ; Катедрала : драматически поеми / Юстинас Марцинкявичюс ; прев. от рус. ез. Христо Ганов. - София : Богианна, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Иван Борисов]). - 380 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Mindaugas ; Mažvydas ; Katedra / Justinas Marcinkevičius. - Загл. на гърба на кн.: Драматически поеми

ISBN 978-954-676-121-7 !

888.2-12
COBISS.BG-ID 1259809764

БК 2014/4 Кн 611
МАРЦИНКЯВИЧЮС, Юстинас, 1930-2011
        Миндаугас ; Мажвидас ; Катедрала : драматически поеми / Юстинас Марцинкявичюс ; прев. от рус. ез. Христо Ганов. - София : Богианна, 2013 ([Бяла] : [Кимтекс-Иван Борисов]). - 380 с. : с портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Mindaugas ; Mažvydas ; Katedra / Justinas Marcinkevičius. - Загл. на гърба на кн.: Драматически поеми

ISBN 978-954-676-121-7 (подв.)

888.2-12
COBISS.BG-ID 1259208420


891.55 ПЕРСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФАРСИ И ДАРИ

БК 2014/4 Кн 612
HABIB, Asadullah, 1941-
        Bedil and his work: Chahar unsur (four elements) / Asadullah Habib. - [Бургас] : [Информа принт], 2011. - 211 с. ; 21 см

Опис. от гърба на кор. - Прев. загл.: Бедил и четирите елемента / Асадулах Хабиб. - Текст на перс. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-954-8468-57-2
1. Бедил, Мирза Абдулкадир, 1644-1720 - отделни произведения 2. Поети, индийски - отделни произведения 3. Индия - литературознание 4. Иран - литературознание
891.55(540)(092)
891.55(540).09
92 Бедил, Мирза Абдулкадир
COBISS.BG-ID 1259624420

БК 2014/4 Кн 613
HABIB, Asadullah, 1941-
        The Man in the poetic gallery of Bedil / [Asadullah Habib]. - [Бургас] : [Информа принт], 2013. - 230 с. ; 21 см

Опис. от гърба на кор. - Прев. загл.: Човекът в поетичната галерия на Бедил. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст на перс. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-954-8468-74-9
1. Бедил, Мирза Абдулкадир, 1644-1720 - творчество 2. Поети, индийски - творчество 3. Индия - литературознание 4. Иран - литературознание
891.55(540)(092)
891.55(540).09
92 Бедил, Мирза Абдулкадир
COBISS.BG-ID 1259744484


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/4 Кн 614
МАЦУО Башо, 1644-1694
        Избрани хайку / Мацуо Башо ; прев. от англ. ез. Красимир Илиев. - [София] : СОНМ, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 220 с. ; 21 см

Прев. по: Bashô Haiku Shû. - Башо - псевд. на Matsuo Munefusa. - Парал. текст и загл. на япон. ез.

ISBN 978-954-8523-39-4

895.6-193(081.2)
COBISS.BG-ID 1259619812


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2014/4 Кн 615
        Василка ГЕРАСИМОВА-Томова - in memoriam / [ред. кол. Методи Манов - отг. ред. ... и др.]. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2012 ([София] : Сокасто). - 672 с. : с портр., ил. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Боряна Русева, Бистра Божкова, Коста Хаджиев, Красимира Карадимитрова, Мирослава Доткова. - Подбрана библиография на трудовете на проф. Василка Герасимова-Томова / Бисера Томова: с. 5-16. - Текст и на англ., фр. ез. - Съдържа докл. от: Виолета Нешева, Елка Анастасова, Свобода Сиракова, Радка Златева-Узунова, Ставри Топалов, Владимир Пенчев, Емил Наков, Боряна Русева, Методи Манов, Методи Методиев, Иля Прокопов, Мирослава Доткова, Диана Димитрова, Мирослав Марков, Здравко Димитров, Христо Прешленов, Маннфред Оперман, Теодора Ковачева, Красимира Карадимитрова, Георги Митрев, Бистра Божкова, Светослава Филипова, Павлина Илиева, Върбан Върбанов, Светла Петрова, Мария Рехо, Ренета Пилингер, Елена Пенчева, Дочка Владимирова-Аладжова, Веселин Н. Иванов, Мариана Минкова, Георги Атанасов, Николай Кънев, Павел Георгиев, Владимир Пенчев, Константин Дочев, Николай Овчаров, Стоян Попов, Иван Йорданов, Милен Николов, Константин Тотев, Ива Досева, Василка Тъпкова-Заимова, Коста Хаджиев, Людмила Дончева-Петкова, Кателина Салтирова-Павлова, Румен Иванов, Женя Жекова, Катерина Венедикова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9472-19-6
1. Герасимова, Василка Тодорова, 1940-2011 - сборници 2. Археолози, български - сборници 3. Археологични находки - България - сборници 4. България - археология
902(497.2)(092)(08)
904(497.2)(08)
92 Герасимова, Василка Тодорова
COBISS.BG-ID 1259676644


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/4 Кн 616
        АКРА : проучване на ранновизантийска крепост на полуостров Свети Никола при град Черноморец / [авт. кол. Иван Христов ... и др.] ; [състав. Иван Христов] ; [к. и геодез. заснемания Тотю Ангелов ... и др.] ; [фотогр. Иван Христов, Тодор Димитров] ; [прев. Светла Цанева] ; [худож. Анастасия Карталева] = Akra : exploring the Early Byzantine fortress on St. Nikola peninsula near the town of Chernomorets / [Ivan Hristov ... et al.] ; [ed.-in-ihief Ivan Hristov] ; [photogr. Ivan Hristov, Todor Dimitrov] ; [transl. by Svetla Tsaneva] ; [design Anastasia Kartaleva]. - [София] : UNICART, 2013- ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - T. <1-> ; 28 см


ISBN 978-954-2953-18-0 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1. - 256 с. : с цв. ил., к.

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Стилиян Иванов, Яна Мутафчиева, Илия Киров, Павлина Девлова, Лазар Нинов, Соня Узунова. - Други картографи: Христо Мичев, Младен Маринов. - Изд. на Нац. исторически музей. - Библиогр.: с. 233-239

1. Крепости - България 2. Черноморие, българско - паметници на културата
904(262.5:210:497.2-12)
COBISS.BG-ID 1259806436

        Василка ГЕРАСИМОВА-Томова - in memoriam Вж Кн 615

        ДРЕВНИЯТ Айтос Вж Кн 624

РУСЕВА, Малвина Стилиянова, 1952-
        Методика за научно изследване на тракийската архитектура : анализи, тълкуване, символика Вж Кн 306

БК 2014/4 Кн 617
        СВЕТИЛИЩЕ на Тракийския конник край Состра / Иван Христов ... [и др.] ; [ред. Сергей Торбатов] ; [карт. и черт. Иван Христов ... и др.] ; [фотогр. Иван Христов, Сергей Торбатов] ; [прев. Милена Лилова ... и др.] = The sanctuary of the Thracian Horseman by Sostra / Ivan Hristov ... [и др.] ; [ed. Segey Torbatov] ; [maps and plants Ivan Hristov ... и др.] ; [photogr. Ivan Hristov, Sergey Torbatov] ; [transl. Milena Lilova ... и др.]. - София : Unicart, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев]). - 264 с. : с ил., к., черт. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Сергей Торбатов, Биляна Иванова, Стилиян Иванов, Лазар Нинов. - Други авт. на карти и черт.: Сергей Торбатов, Биляна Иванова, Тотю Ангелов, Христо Мичев. - Други прев.: Здравка Славова, Ралица Зеленкова. - Библиогр.: с. 251-264

ISBN 978-954-2953-23-4
1. Тракийски конник 2. Храмове, тракийски - Ловешка област 3. Ловешка област - паметници на културата
904:292(497.21-32)
292.2(=919.885)
COBISS.BG-ID 1259563748


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/4 Кн 618
АЛАМИНОВ, Христо Александров, 1928-
        Село Годлево: живи следи в паметта на България / Христо Аламинов, Лазар Нусторов, Живко Сланчев. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2013. - 336 с. : с ил., портр. ; 25 см

Библиогр. : с. 330-333

ISBN 978-954-8505-34-5
1. Села - България - история 2. Годлево, Благоевградска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1259113700

АТАНАСОВА, Валентина Стоянова, 1983-
        Асеновградско букварче: минало и бъдеще за нашите деца : книжка - игра за изучаване историята, културата и забележителностите на община Асеновград [за] 5-9 години Вж Кн 7

БК 2014/4 Кн 619
БАШЕВ, Цветан, 1982-
        Побит камък : история и настояще / Цветан Башев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 31 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-162-209-2
1. Села - България - история 2. Побит камък, Кюстендилска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1258755044

БОЖИЛОВ, Кирил Георгиев, 1932-
        Забравени истории на София - първи българки в обществения живот. Кн. 1. - 2013. - 320 с. : с ил., портр, факс. Вж Кн 151

БК 2014/4 Кн 620
БУЮКЛИЙСКА-Найденова, Димка Петкова, 1932-
        Не пресъхвай, Изворче! : селищен очерк / Димка Буюклийска-Найденова. - Ловеч [т.е. София] : Дими 99, 2013. - 464 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-765-060-2
1. Села - България - история 2. Изворче, Ловешка област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259557348

ВЛАХОВА-Ангелова, Мая Димитрова, 1977-
        Улиците на София: картографиране на градската идентичност Вж Кн 322

БК 2014/4 Кн 621
ГЕРМАНОВ, Стоян Георгиев, 1937-
        Чуричене и Огражден / Стоян Германов. - София : Макед. науч. институт, 2013 (София : Симолини). - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Загл. на кор.: Село Чуричене и Огражден. - Загл. и на англ. ез.: Churichene and Ograzhden. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-8187-88-6
1. Села - България - история 2. Планини - България 3. Чуричени, Благоевградска област - краезнание 4. Огражден (планина) - география
908(497.22-22)
914.972(234.423)
COBISS.BG-ID 1259392484

БК 2014/4 Кн 622
        Село ГОРНА Ковачица [Монтанско] в миналото и днес / Милан Миланов ... [и др.] ; [състав., снимки Милан Миланов]. - София : Рал Колобър, 2013. - 336 с. : с портр., факс., генеалог. табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Горна Ковачица. - Други авт.: Величка Каменова, Иванка Гергова, Йорданка Илиева. - Пълното име на авт. Йорданка Илиева е Йорданка Илиева Иванова. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Берковското родолюбиво общество. - Авторите: с. 329

ISBN 978-954-2948-35-3
1. Села - България - история 2. Горна Ковачица, Монтанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1258991076

БК 2014/4 Кн 623
ГРИГОРОВ, Славко Димитров, 1932-
        Чипровски край : легенди и истини / Славко Григоров ; [ред. Стефан П. Стефанов] ; [ил. Димитър Ганчев ... и др.]. - 2. изд. - Монтана : Полимона, 2012. - 256 с. : с ил., портр., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Венелин Захариев, Георги Тачев. - Пълното име на ил. Венелин Захариев е Венелин Захариев Петков. - 1. изд. 2003. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Легенди и предания за героични подвизи и патриотични дела / Стефан П. Стефанов: с. 7-8. - Библиогр.: с. 251-252


ISBN 978-954-9966-75-6
1. История - Чипровски край 2. Чипровски край - краезнание
908(497.21-31)
886.7-34
COBISS.BG-ID 1259286500

ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Книга за Кула и моите села : из спомените на моите близки : Полетковци, Кула, Тошевци - бит, традиции, народна психология Вж Кн 153

БК 2014/4 Кн 624
        ДРЕВНИЯТ Айтос / [състав.] Петър Панчев ; [ред. Катя Костадинова]. - 3. прераб. и доп. изд. - Бургас : Информа принт, 2012. - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2001 със загл. История на град Айтос, на ИК Матаник-М - Бургас

ISBN 978-954-8468-65-7
Съдържа спомени и мнения на изследователи, пътешественици, дипломати за историята на гр. Айтос
1. История - Айтос - сборници 2. Айтос - краезнание
908(497.23-21)(08)
904(497.23-21)(08)
COBISS.BG-ID 1259562724

БК 2014/4 Кн 625
ЖИВКОВА, Райна Рангелова, 1947-
        Превала - да припалим огън от пепелта / Райна Живкова. - Монтана : Полимона, 2013. - 128 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на М-во на културата, Нар. ч-ще Иван Бобанов-1926 г. - Превала

ISBN 978-954-9966-79-4
1. Села - България - история 2. Превала, Монтанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259441892

        ИЗГУБЕНИЯТ град : спомени и пътеписи за Разград и Лудогорието от средата на XIX до средата на XX век Вж Кн 550

МАРИЧЕВ, Асен Димитров, 1913-2000
        Личен документ на времето : автобиография и кратка история на село Дългоделци, област Монтана Вж Кн 555

БК 2014/4 Кн 626
МИЛЧЕВ, Геройко, 1921-2001
        Летопис на село Замфирово : от древността до Освобождението 1878 г. / Геройко Милчев ; [ил. Стамен Стаменов]. - 2. прераб. изд. - Берковица [т.е. Монтана] : [Полимона], [2013]. - 100 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. Геройко Милчев е Геройко Милчев Герасимов. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Год. на изд. погрешно отпеч. на загл. с. 1992. - 1. изд. 1992 на изд. ДФ Виктория - Търговище, установено от доп. източник. - Изд. на Ч-ще Развитие - село Замфирово. - Библиогр.: с. 77-80

ISBN 978-954-9966-86-2
1. Села - България - история 2. Замфирово, Монтанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259284452

БК 2014/4 Кн 627
ПАВЛОВ, Димитър Стоянов, 1959-
        Пещера : история и съвремие / [текст и архивни снимки Димитър Павлов] ; [фотограф Тая Узунова]. - [София] : Vitamin Art, 2007 (София : Лито Балкан). - 104 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

1. Градове, български - пътеводители
908(497.23-21)(036)
379.85(497.23-21)(036)
COBISS.BG-ID 1259121636

БК 2014/4 Кн 628
ПАЙЧЕВ, Костодин Алексов, 1931-2014
        История на село Габровница, област Монтана / Костодин Алексов Пайчев. - [Монтана] : Полимона, 2012. - 128 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Името на авт. Костодин Алексов Пайчев погрешно отпеч. на загл. с. Костодин Алексов Пайчов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кметове на с. Габровница: с. 107. - Директори на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий": с. 108. - Учители от основаването на училището до днес: с. 109-110

ISBN 978-954-9966-72-5
1. Села - България - история 2. Габровница, Монтанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259376100

БК 2014/4 Кн 629
ТОДОРОВ, Богдан Маринов, 1943-
        Дядовата Тачова къща : село Малки Вършец / Богдан Тодоров, Ангел Тодоров. - Севлиево : М-Прес, 2013. - 84 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8455-60-2
1. Села - България - история 2. Родове, български 3. Малки Вършец, Габровска област - краезнание
908(497.21-22)
929.52(497.2)Коджамичолар
COBISS.BG-ID 1259514596

БК 2014/4 Кн 630
ТРЕНДАФИЛОВА, Милка Иванова, 1934-
        Историята на "Меден рудник" и нашия род / Милка Ив. Трендафилова (Вълкова). - Бургас : Информа принт, 2013. - 112 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8468-69-5
1. Жилищни райони - Бургас - история 2. Родове, български 3. Бургас - краезнание 4. България - генеалогия
908(497.231-212)
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1259559140

БК 2014/4 Кн 631
ЧЕРВЕНКОВ, Михо Костов, 1929-
        Град Костенец и котловината след 9.ІX.1944 година / Михо Червенков. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 487 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Отечество любезно)

На кор. означено кн. 3. - Библиогр.: с. 482-484

ISBN 978-954-09-0779-6 : 10 лв.
1. История - Костенец (град) 2. Костенец (град) - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1259387364


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ГЕРМАНОВ, Стоян Георгиев, 1937-
        Чуричене и Огражден Вж Кн 621

БК 2014/4 Кн 632
ГРЪНЧАРОВ, Румен
        Рила : пътеводител / [Румен Грънчаров, Страхил Гювийски] ; [състав., ред. Капка Николова]. - София : Тангра ТанНакРа, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 536 с. : с цв. ил. ; 22 см + 1 к. - (Книги за България) (България пътеводители)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 532-535. - Азб. показалец

ISBN 978-954-378-100-3 : 30 лв.
1. Планини - България - пътеводители
914.972(234.423.1)(036)
796.51(234.423.1)(036)
COBISS.BG-ID 1259109348


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АРНАУДОВА, Искра Тодорова, 1943-
        Един творчески живот : Михаил Арнаудов отблизо Вж Кн 337

БЕРОН, Петър Кирилов, 1940-
        Времена и нрави Вж Кн 178

БОЖИЛОВ, Кирил Георгиев, 1932-
        Забравени истории на София - първи българки в обществения живот. Кн. 1. - 2013. - 320 с. : с ил., портр, факс. Вж Кн 151

БОКАЧО, Джовани, 1313-1375
        Житие на Данте : за произхода, живота, научните занимания и смъртта на пресветлия поет на Флоренция Данте Алигиери и за сътворените от него творби Вж Кн 372

БК 2014/4 Кн 633
БОНЕВ, Григор Сотиров, 1927-
        Един забележителен род от село Герман / Григор Бонев. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 80 с., [2] л. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Кн. е илюстрирана с рис. на Васил Стоилов. - Пълното име на ил. Васил Стоилов е Васил Стоилов Антонов

ISBN 978-954-392-178-2
1. Родове, български 2. Герман, Софийска област - генеалогия
929.52(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1259241444

        Иван ВАЗОВ и Берковица Вж Кн 383

БК 2014/4 Кн 634
ГАЩИЛОВ, Иван Николов, 1932-
        Лъкинските читаци : фамилия Читакови, или едно разклонение от стар родопски род / Иван Гащилов. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 119 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-74-9
1. Родове, български - Лъки 2. Лъки - генеалогия
929.52(497.23-21)Читакови
COBISS.BG-ID 1259066340

        Василка ГЕРАСИМОВА-Томова - in memoriam Вж Кн 615

ГЬОШЕВ, Васил Кирилов, 1938-
        През очите на хора и медии : библиография /1990-2011/ Вж Кн 4

ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Да разсмиваш Мелпомена или Чехов на големия път към драмата Вж Кн 378

КАРТАЛОВ, Асен Асенов, 1933-
        Личност и знание Вж Кн 17

КИМ Чен Ун, 1984-
        Да славим навеки великите Сонгунски революционни идеи и заслуги на другаря Ким Чен Ир : изявление пред партийния вестник "Нодон синмун" и армейския вестник "Чосон инмингун" по случай Деня на Сонгун 25 август 102 година чучхе (2013) Вж Кн 58

БК 2014/4 Кн 635
КОПРИВЧИНА, Василка Георгиева, 1934-
        Родословие : Вълчедръм : сборник / Василка Георгиева Копривчина. - Монтана : Полимона, 2011-2012. - 2 т. : с портр., генеалог. табл. ; 21 см

ISBN 978-954-9966-78-7 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2 / [ред. Надежда Чернева]. - 2012. - 144 с.

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Ехо от миналото / Пенка Папуджийска: с. 3-4. - Сърцето на равнината / Надежда Чернева: с. 124-125. - Коя съм аз? / Камелия Благоева Риджолска: с. 126-127. - Корените на вълчедръмските родови дървета: с. 138-139

1. Родове, български 2. Вълчедръм - генеалогия
929.52(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1244832996

КОСТАДИНОВА, Жени, 1971-
        Ванга и Россия Вж Кн 33

БК 2014/4 Кн 636
КОСТОВ, Васил Георгиев, 1940-
        Родът Костови от село Добърско / Васил Костов. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2012. - 106 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8505-29-1
1. Родове, български 2. Добърско, Благоевградска област - генеалогия
929.52(497.22-22)Костови
COBISS.BG-ID 1258983908

        Атанас КРЪСТЕВ - Начо Културата : възпоменателен сборник Вж Кн 3

МАРКОВ, Иван Петров, 1935-
        Свободата изгрява над Пирина : памет за героите от Неврокопския край в Балканската война 1912-1913 г. Вж Кн 646

БК 2014/4 Кн 637
МАТЕВ, Димитър Стоилов, 1936-
        История на род Богданови-Матеви / Димитър Стоилов Матев. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2013. - 55 с. : с портр. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-9546-72-9
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Матеви
929.52(497.2)Богданови
COBISS.BG-ID 1258793700

МИЛТЕНОВ, Явор Ивов, 1978-
        Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване Вж Кн 376

РАДЕВА, Виолета Костадинова, 1941-
        От първо лице : творци, учени и политици за себе си във времето пред Виолета К. Радева Вж Кн 1

БК 2014/4 Кн 638
        РОДЪТ на Костадинците от търновското село Мусина / събрал и наредил Петър Генов Недялков. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 148 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Загл. на кор.: Родът на Костадинците. - Библиогр.: с. 146-147

ISBN 978-954-392-203-1 : 9 лв.
1. Родове, български 2. Мусина, Великотърновска област - генеалогия
929.52(497.2)Костадински
COBISS.BG-ID 1259008740

САПУНДЖИЕВ, Юрий Георгиев, 1952-
        Непознатият държавник : така каза Тодор Живков за миналото и бъдещето Вж Кн 69

БК 2014/4 Кн 639
СЕДЕВ, Велизарий Митев, 1925-
        Родословие на семейство Седеви / Велизарий Митев Седев. - София : Звезди, 2013. - 360 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8697-57-6
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Седеви
COBISS.BG-ID 1258732772

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов, 1947-
        Гросмайстор Георги Трингов : 600 избрани партии Вж Кн 319

БК 2014/4 Кн 640
СТОЯНОВ, Гавраил Илиев, 1921-
        Към историята на Чинтуловия род и сродяването му с други български родове : родове, сродени с Чинтуловия род от Сливен / Гавраил Илиев Стоянов. - София : Бълг. генеалог. федерация Родознание, 2012-<2013> ([София] : [Дио Мира]). - Т. <3> ; 21 см. - (Библиотека Родословия ; No 7 ; No 8)

ISBN 978-954-8927-25-3 (т. 3) : 8.50 лв.

Съдържа досега:
Т. 3. - 2013 ([София] : Скайпринт). - 216 с. : с портр., ил.

Библиогр.: с. 212

1. Чинтулови 2. Родове, български 3. Сливен - генеалогия
929.52(497.235.1)Чинтулови
COBISS.BG-ID 1248901348

ТЕОДОРОВ, Атанас, 1941-
        Писатели от моя край : каквито ги познавах Вж Кн 386

ТЕОДОРОВА, Светла Евгениева, 1943-
        Композиторът Любен Тодоров: 7.V.1905-8.VIII.1987 : живот и творчество Вж Кн 312

ТОДОРОВ, Богдан Маринов, 1943-
        Дядовата Тачова къща : село Малки Вършец Вж Кн 629

ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Дан Колов на арената : спортен дипломат и мускулест гений на България Вж Кн 321

ТРЕНДАФИЛОВА, Милка Иванова, 1934-
        Историята на "Меден рудник" и нашия род Вж Кн 630

ФИДАНОВ, Симеон Димитров, 1933-
        Минало... незабравимо Вж Кн 70

ХРИСТОВ, Христо Събев, 1940-
        Докосване до звезди Вж Кн 317

ЧИВИЕВ, Крум Костадинов, 1934-
        Генералът - легенда : Георги Тодоров в Седма рилска дивизия Вж Кн 125

        ЯПОНИЯ - времена, духовност и перспективи : сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, 31.10.2012, София : proceedings of the conference on occasion of the 60th anniversary of professor Dr habil Boyka Tsigova, 31.10.2012, Sofia Вж Кн 323

HABIB, Asadullah, 1941-
        Bedil and his work: Chahar unsur (four elements) Вж Кн 612

HABIB, Asadullah, 1941-
        The Man in the poetic gallery of Bedil Вж Кн 613


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство Вж Кн 152

БК 2014/4 Кн 641
ГОЛИЙСКИ, Петър Николов, 1976-
        Армения и иранският свят I-V век : културни, социално-политически и езикови връзки / Петър Голийски. - София : ИК Тангра ТанНакРа, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 424 с. : с цв. к. ; 24 см

Библиогр.: с. 401-407. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-101-0 : 18 лв.
1. Култура - Армения - история 2. Култура - Персия - история 3. Армения - история 4. Персия - история
930.85(395)
930.85(35)
COBISS.BG-ID 1258789860

БК 2014/4 Кн 642
        КУЛТУРНО-историческо наследство : мултимедийни лекционни курсове и учебни материали / Стоян Денчев ... [и др.] ; състав. София Василева. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [Рекламна агенция Яйцето]). - 220 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Други авт.: София Василева, Валерия Фол, Иванка Янкова, Свободна Вранчева, Добри Бояджиев. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-2946-71-7
1. Културно-историческо наследство - учебници за ВУЗ
930.85(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258768356

ХОМЯКОВ, Алексей Степанович, 1804-1860
        Духът на живота и истината Вж Кн 21

        ЯПОНИЯ - времена, духовност и перспективи : сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, 31.10.2012, София : proceedings of the conference on occasion of the 60th anniversary of professor Dr habil Boyka Tsigova, 31.10.2012, Sofia Вж Кн 323

БК 2014/4 Кн 643
STOJANOVA, Vanina Božidarova, 1972-
        Guide of the intangible heritage of the Berkovitza Region : my unique Berkovitza Mountain where past, present and future meet / [Vanina Stoyanova, Milan Milanov] ; [ed. Ivailo Dimitrov]. - Монтана : Полимона, [2013]. - 68 с. : с цв. ил., к., портр. ; 29 см

Кор. опис. - Загл. и на бълг. ез.: Ръководство по нематериално културно наследство на Берковския край. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Пълното име на ред. Ивайло Димитров е Ивайло Димитров Перински. - Изд. на Екофор консулт. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-9966-90-9
1. Културно-историческо наследство - Берковски край - наръчници и ръководства 2. Берковски край - история
930.85(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1259524580


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/4 Кн 644
БУБАЛОВ, Иван Желязков, 1932-2017
        "Българе глава вдигнали"... : 110 години Илинденско-Преображенско въстание 1903-2013 г. / Иван Бубалов. - 2. изд. - Бургас : Информа принт, 2013. - 106 с. : с портр., к., факс. ; 20 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-8468-73-2 : 6 лв.
1. Илинденско въстание 1903 - юбилеи и чествания 2. Преображенско въстание 1903 - юбилеи и чествания 3. България - история
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1259746276

БК 2014/4 Кн 645
КУНОВСКИ, Живко Стоянов, 1936-
        Прародителите зоват / Живко Куновски. - София : АСИ принт, 2013. - 280 с. : с ил., к., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 142-148

ISBN 978-954-9336-77-1 : 15 лв.
1. История - България - нова 2. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1259309796

МАРИНОВ, Петър Анастасов, 1903-1998
        Балканската война 1912-1913 и българите мохамедани в Родопите : покръстване и ново помохамеданчване Вж Кн 61

БК 2014/4 Кн 646
МАРКОВ, Иван Петров, 1935-
        Свободата изгрява над Пирина : памет за героите от Неврокопския край в Балканската война 1912-1913 г. / Иван Марков. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2012. - 289 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Библиогр.: с. 281-284

ISBN 978-954-8505-31-4
1. Балканска война 1912-1913 2. Военнослужещи, български - Гоцеделчевски край - биографии 3. България - история 4. Гоцеделчевски край - военно дело
949.72.052.2(092)
355.1(497.22-31)(092)
92(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1258716644

БК 2014/4 Кн 647
МИЛЕТИЧ, Любомир Георгиев, 1863-1937
        Разорението на тракийските българи през 1913 година / Любомир Милетич ; [предг. Стоян Райчевски]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 376 с., [16] л. : ил., портр. ; 22 см + 1 цв. карта (33 х 50 см, сгъната до 16 х 13 см). - (Поредица Бежанци)

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 25

ISBN 978-954-09-0718-5 (подв.) : 25 лв.
1. Тракийски въпрос 2. Бежанци, български - 1913 3. Геноцид - Източна Тракия - 1913 4. България - история 5. Турция - миграция
949.72.052.2
325.25(560=867)(091)
COBISS.BG-ID 1259341796


96 ИСТОРИЯ НА АФРИКА

БК 2014/4 Кн 648
ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Либия : такава я видях / Никола Великов ; [ред. Василка Иванова]. - София : Център за еврообразование и наука, 2014. - 128 с. : с портр., к., факс. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9439-26-7
1. История - Либия 2. Либия - история
961.2
COBISS.BG-ID 1258961636

НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/4 Н 1
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 1 [Нотирана музика] : учебник / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - 2. изд. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 84 с. ; 30 см

1. изд. 2011 на изд. Бълг. книжница. - Комплект с уч. тетрадка

ISMN 979-0-9016667-1-9
1. Солфеж - учебници 2. Музика - теория - учебници
78.087.5(075.32)
78.089.6(075.32)
781(075.32)
COBISS.BG-ID 1284701924

БК 2014/4 Н 2
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 1 [Нотирана музика] : учебна тетрадка / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - 2. изд. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 48 с. ; 30 см

1. изд. 2011 на изд. Бълг. книжница. - Комплект с учебник

ISMN 979-0-9016667-4-0

78.087.5(076)(075.32)
78.089.6(076)(075.32)
COBISS.BG-ID 1284700132

БК 2014/4 Н 3
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева        
        Курс по солфеж и теория на музиката 2 [Нотирана музика] : учебник / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 76 с. ; 30 см

Комплект с уч. тетрадка

ISMN 979-0-9016667-2-6
1. Солфеж - учебници 2. Музика - теория - учебници
78.087.5(075.32)
78.089.6(075.32)
781(075.32)
COBISS.BG-ID 1284702948

БК 2014/4 Н 4
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 2 [Нотирана музика]. [Ч.] 2 : учебна тетрадка / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 50 с. ; 30 см

ISMN 979-0-9016667-5-7

78.087.5(076)(075.32)
78.089.6(076)(075.32)
COBISS.BG-ID 1284700388

БК 2014/4 Н 5
        СОЛФЕЖ [Нотирана музика] : музикални обучителни практики / [състав.] Росица Дюлгерова-Пръвчева ; ред. Елисавета Вълчинова-Чендова. - София : [Изд. авт.], 2011. - 56 с. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD)

15 лв.
ISMN 979-2-9016667-0-2 !

78.087.5(075.32+086.76)
78.089.6(075.32+086.76)
COBISS.BG-ID 1259515876

781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева

        Курс по солфеж и теория на музиката 1 : учебник Вж Н 1

ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 2 : учебник.  Вж Н 3


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/4 Н 6
АРНАУДОВ, Георги Асенов, 1957-
        Пътят на птиците [Нотирана музика] : за сопран и камерни ансамбли / Георги Арнаудов = The way of the birds : for soprano and chamber ensembles / Gheorghi Arnaoudov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (24 с.) ; 30 см

ISMN 979-0-707686-51-5

784.3.087.612.089.6(497.2)
785.7.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259202532

БК 2014/4 Н 7
АРНАУДОВ, Георги Асенов, 1957-
        Три тихи песни [Нотирана музика] : за сопран, пиано и виолончело ad libitum / Георги Арнаудов ; текст Иля Брен = Three quiet songs : for soprano, Piano and Violoncello ad libitum / Gheorghi Arnaoudov ; text Ilya Bren ; [ред. Тони Шекерджиева-Новак]. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (20 с.) ; 30 см

Иля Брен - псевдоним на авт. на текст Илия Христов Илиев. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 3. - Съдържа: Любов ; Посвещение ; Заспи сърце

ISMN 979-0-707686-52-2

784.3.089(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1258975204

БК 2014/4 Н 8
КРЪСТЕВ, Петко Пеков, 1947-
        Музикални чудеса [Нотирана музика] : песни за деца / [музика] Петко Кръстев ; [текст Надежда Любенова]. - Шумен : ИК "Славчо Николов & сие", 2013 (Видин : Компакт принт). - 48 с. : с ноти ; 24 см

Името на авт. на текста отбелязано на с. 3

ISBN 978-954-25-0228-9
Песните са по текстове от стихосбирката "Чудеса"

784.67.086.9(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1258919396

БК 2014/4 Н 9
МАДЖАРОВ, Красимир
        От песен в песен [Нотирана музика] / Красимир Маджаров. - [София] : [Изд. авт.], [2013] ([София] : [Рал Колобър]). - 1 партитура (8 с.) ; 14 х 22 см

784.3.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1259675364

БК 2014/4 Н 10
        МИЛИЧКА ми е Добруджа [Нотирана музика]. Т. 1, Солови народни песни с клавирен съпровод / [състав.] Галя Петрова-Киркова. - Пловдив : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], 2013- 63 с. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: My delightful Dobrudzha. - Текст и на англ. ез. - Док. деп. и на електронен носител

ISMN 979-0-707681-34-3


784.4.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1259765988


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

АРНАУДОВ, Георги Асенов, 1957-
        Пътят на птиците : за сопран и камерни ансамбли : for soprano and chamber ensembles Вж Н 6


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/4 Н 11
ВЛАДИГЕРОВ, Панчо Хараланов, 1899-1978
        Шест екзотични прелюдии за пиано, оп. 17 [Нотирана музика] / Панчо Владигеров = Six préludes exotiques pour piano, op. 17 / Pantcho Vladiguerov. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 87 с. ; 30 см

Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-49-2

786.2.083.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1259199460

БК 2014/4 Н 12
ДЕЛИВИЧЕВА, Мария, 1976-
        Две пиеси за пиано [Нотирана музика] / Мария Деливичева = Two pieces for piano / Maria Delivicheva. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 20 с. ; 30 см

Съдържа: Стъпки по асфалта ; МакМеню

ISMN 979-0-707686-37-9

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1259321828

        ПРИЯТЕЛИ : пиеси в латино стил за китара и акордеон : piezas en estilo latino para guitarra y acordeón Вж Н 18

ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Игри : за цигулка, маримба и пиано : for violin, marimba, and piano Вж Н 19

ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Обетована земя : за виолончело и пиано : for cello and piano Вж Н 20


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/4 Н 13
ЙОСИФОВ, Драгомир Недялков, 1966-
       Сбогом [Нотирана музика]. 3, Видях го... наистина : за соло цигулка / Драгомир Йосифов = Adieu. 3, Ich san ihn... wirklich : für Violine solo / Dragomir Yossifov ; ред. Нели Кулаксъзова. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 11 с. ; 30 см

Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-40-9

787.1.087.1.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1259056356

БК 2014/4 Н 14
ЙОСИФОВ, Драгомир Недялков, 1966-
        Наблюдения [Нотирана музика] : за струнен квартет / Драгомир Йосифов ; ред. Нели Кулаксъзова = Beobachtungen : für Streichquartett / Dragomir Yossifov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (15 с.) ; 30 см

Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-41-6

787:785.74.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259058916

БК 2014/4 Н 15
ПАВЛОВ, Павел Евтимов, 1955-
        Пръстово свирене на солови пиеси за класическа, акустична и електрическа китара [Нотирана музика] / Павел Павлов. - София : [Изд. авт.], 2013. - 88 с. : с ил., портр. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. и на англ. ез.: Fingerpicking solos for classical, acoustic and electric guitar

ISMN 979-0-707670-11-8

787.61.089.6(075.32+086.76)
COBISS.BG-ID 1259518692

БК 2014/4 Н 16
ПЕЕВ, Николай, 1974-
        Седем лесни пиеси за класическа китара [Нотирана музика] / Николай Пеев = Seven easy pieces for classical guitar / Nikolay Peev. - София : [Изд. авт.], 2013. - 16 с. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD)

Пълното име на авт. Николай Пеев е Николай Пеев Николов. - Принтирано изд. - Съдържа: Надбягване ; Мечтателят ; Светофар ; Валс ; Калинка ; Баронесата ; Поточето

ISMN 979-0-707670-01-9

787.61.089.6(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1259724772

БК 2014/4 Н 17
ПЕЕВ, Николай, 1974-
        Шест латиноамерикански пиеси за класическа китара [Нотирана музика] / Николай Пеев = Six Latin American pieces for classical guitar / Nikolay Peev. - София : [Изд. авт.], 2013. - 24 с. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD)

Пълното име на авт. Николай Пеев е Николай Пеев Николов. - Принтирано изд. - Съдържа: Непознатата (Bossa в До) ; Borboleta (Пеперудата) ; Царевицата ; Дъждовна гора ; Bossa в Ла ; Bossa в Ми

ISMN 979-0-707670-02-6

787.61.089.6(7/8=60)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1259723492

БК 2014/4 Н 18
        ПРИЯТЕЛИ [Нотирана музика] : пиеси в латино стил за китара и акордеон = Amigos : piezas en estilo latino para guitarra y acordeón / [състав. и аранж.] Николай Минев, Станимир Демирев. - Партитура. - [В. Търново] : Фабер, 2011. - 1 партитура (52 с.) : с портр. ; 30 см

ISBN 978-954-400-577-1
ISMN 979-0-707699-00-3

787.61.089.6(497.2)
786.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259678948

БК 2014/4 Н 19
ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Игри [Нотирана музика] : за цигулка, маримба и пиано / Красимир Тасков = Games : for violin, marimba, and piano / Krassimir Taskov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (20 с.) ; 30 см

ISMN 979-0-707686-44-7

787.1.089.6(497.2)
789.5.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259286244

БК 2014/4 Н 20
ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Обетована земя [Нотирана музика] : за виолончело и пиано / Красимир Тасков = Promised land : for cello and piano / Krassimir Taskov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (24 с.) ; 30 см + 1 щим

ISMN 979-0-707686-43-0

787.3.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259241188

БК 2014/4 Н 21
ХРИСТОСКОВ, Петър Христов, 1917-2006
        Малка токата за струнен оркестър [Нотирана музика] / Петър Христосков = Toccata piccola for string orhestra / Petar Hristoskov ; ред. Нели Кулаксъзова. - Партитура. - София : Музика, 2013. - 1 партитура (24 с.) ; 30 см

ISMN 979-0-707686-45-4

787.083.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259010532


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/4 Н 22
ЙОСИФОВ, Драгомир Недялков, 1966-
        Сбогом [Нотирана музика]. 2, За соло кларинет / Драгомир Йосифов = Adieu. 2, Für Klarinette solo / Dragomir Yossifov ; ред. Нели Кулаксъзова. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 6 с. ; 30 см

Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-39-3

788.6.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1259104996


789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Игри : за цигулка, маримба и пиано : for violin, marimba, and piano Вж Н 19


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

АРНАУДОВ, Георги Асенов, 1957-
        Три тихи песни : за сопран, пиано и виолончело ad libitum : for soprano, Piano and Violoncello ad libitum Вж Н 7

МАДЖАРОВ, Красимир
        От песен в песен Вж Н 9

        МИЛИЧКА ми е Добруджа : солови народни песни с клавирен съпровод. Т. 1. 2013. - 1 партитура (63 с.) Вж Н 10


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

КРЪСТЕВ, Петко Пеков, 1947-
        Музикални чудеса : песни за деца Вж Н 8

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

НАЦИОНАЛНА художествена академия. Колекция живопис (1896-1940)
        Колекция живопис (1896-1940) : музейна сбирка на Националната художествена академия : the museum collection of the National Academy of Art Вж Г 7

ХРИСТОВ, Иван Христов, 1970-
        Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от колекцията на Националния исторически музей края на ІІ хил. пр. Хр. - ІІІ в. сл. Хр. Вж Г 10


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/4 Г 1
БЪЛГАРСКИ художници във Виена. Изложба (2013)
        Български художници във Виена : съвременни практики в началото на 21-и век, септември-октомври 2013 / [HR-Stamenov ... и др.] ; [състав. HR-Stamenov, Мария Василева] ; [прев. Катерина Попова ... и др.] = Bulgarian artists in Vienna : contemporary practices at the beginning of the 21st century, september-october 2013 / [HR-Stamenov ... и др.] ; [comp. HR-Stamenov, Maria Vassileva] ; [transl. Katerina Popova ... и др.]. - София : Инк 111, 2013 ([Пловдив] : Жанет 45). - 208 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Мария Василева, Валтер Зайдл, Радостина Патулова, Анемари Тюрк, Роланд Финк. - HR-Stamenov - псевд. на худож. Димитър Василев Христович. - Други прев.: Мая Стефанова [т. е. Майа Здравкова Стефанова], Белин Тончев, Федя Филкова-Кънчева. - Възприетата форма на името на прев. Федя Филкова-Кънчева е Федя Райкова Филкова

ISBN 978-619-7004-05-2
1. Изобразително изкуство, съвременно, българско - изложби - каталози 2. Художници, български - Виена - биографии 3. България - изобразителни изкуства
73/76.036/.038(497.2)(083.824)
75.071.1(436-25=867)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259769828

БК 2014/4 Г 2
СОЛАКОВ, Митьо Недев, 1931-2010
        Сантиментална изложба : Пловдив, 1 март - 30 април 2013 / Митьо Солаков, Недко Солаков, Димитър Солаков ; [текст Яра Бубнова] = Sentimental Show : Plovdiv, 1 March - 30 April 2013 / Mityo Solakov, Nedko Solakov, Dimitar Solakov ; [text Iara Boubnova] ; [transl. in Engl. Boris Deliradev]. - Пловдив : Sariev contemporary, [2014]. - [22] с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

Кор. опис. - Имената на авт. на текст, прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. на текста Яра Бубнова е Ярослава Игоревна Бубнова. - Биогр. данни за авт. в текста

1. Изобразително изкуство, съвременно, българско - изложби - каталози 2. България - изобразителни изкуства
73/76.037(497.2)(083.824)
791.4:681.322(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1258854884

        The EVERYDAY life of the Roman legionary on the Lower Danube : XXII international limes congress, Rousse : the catalogue of the exhibition Вж Г 11


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БК 2014/4 Г 3
НИКОЛАЕВ, Стефан Николаев, 1970-
        Стефан Николаев: Half-life : каталог от изложба, Пловдив, 11 май - 30 юни 2013 / [текст, снимки Емил Урумов] = Stefan Nikolaev: Half-life : catalog, solo exhibition, Plovdiv, 11 May - 30 June 2013 / [text Emile Ouroumov] ; [transl. in Engl. Boris Deliradev]. - Plovdiv : Sariev Contemporary, [2014]. - [14] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

1. Николаев, Стефан, 1970- - изложби - каталози 2. Скулптори, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
730.071.1(497.2)(092)(083.824)
92 Николаев, Стефан
COBISS.BG-ID 1258865380


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БЪЛГАРСКИ художници във Виена. Изложба (2013)
        Български художници във Виена : съвременни практики в началото на 21-и век, септември-октомври 2013 : contemporary practices at the beginning of the 21st century, september-october 2013 Вж Г 1

БК 2014/4 Г 4
ВИНАРОВА, Бистра Върбанова, 1890-1977
        Бистра Винарова (1890-1977) : апостолка на новото изкуство / [състав. Пламена Димитрова-Рачева] = Bistra Vinarova (1890-1977) : apostle of the new art / [comp. Plamena Dimitrova-Racheva] ; [trаnsl. in engl. Vladimir Tzvetkov, Chtiliana Rousseva]. - София : Агато, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : [Бет Принт]). - 1 албум (96 с.) : с цв. ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Щилияна Русева е Щилияна Стоилова Халачева-Русева

ISBN 978-954-8761-90-1
1. Винарова, Бистра Върбанова, 1890-1977 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75/76.071.1(497.2)(092)(084)
92 Винарова, Бистра Върбанова
COBISS.BG-ID 1259762404

БК 2014/4 Г 5
ЗИДАРОВ, Любен Христов, 1923-
        Любен Зидаров : албум / [ред. Иван Гранитски]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 1 албум (280 с.) : с цв. ил. ; 30 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-09-0802-1
1. Зидаров, Любен Христов, 1923- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Зидаров, Любен Христов
COBISS.BG-ID 1259494884

БК 2014/4 Г 6
ЙОНОВ, Божидар Евгениев, 1942-
        Божидар Йонов / [състав., ред. Албена Спасова] = Bojidar Ionov / [commiss. ed. Albena Spasova] ; [transl. Peter Skipp]. - София : [Студио Плакат 1], 2012. - 1 албум (240 с.) : с цв. ил., портр. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълното име на състав. Албена Спасова е Албена Спасова Атанасова. - Съдържа и: Отзиви / Георги Лозанов, Димитър Грозданов, Станислав Памукчиев, Свилен Стефанов, Мария Ландова, Ивайло Мирчев, Петър Змийчаров, Христо Бойчев, Андрей Даниел, Камен Балкански, Елка Бакалова. Пълното име на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев

ISBN 978-954-92900-1-1
1. Йонов, Божидар Евгениев, 1942- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Йонов, Божидар Евгениев
COBISS.BG-ID 1259264228

БК 2014/4 Г 7
НАЦИОНАЛНА художествена академия. Колекция Живопис (1896-1940)
        Колекция живопис (1896-1940) : музейна сбирка на Националната художествена академия / [състав. Бойка Доневска, Свилен Стефанов] ; [текст Бойка Доневска] ; [фотогр. Иван Кюранов] = Painting collection (1896-1940) : the museum collection of the National Academy of Art / [compl. Boyka Donevska, Svilen Stefanov] ; [text Boyka Donevska] ; [transl. Ralitsa Stefanova] ; [photogr. Ivan Kiuranov]. - София : НХА, 2014 ([Варна] : Хеликс Прес). - 1 албум (192 с.) : с цв. ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-2988-03-8
1. Национална художествена академия - колекции - албуми 2. Живопис - България - колекции - албуми 3. Художествени академии и училища - България - колекции - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.074(497.2)(084)
069.5:75(497.223)(084)
COBISS.BG-ID 1259116004


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ОЙМЕН, Харалд, 1963-
        Кръвно братство Вж Г 8


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/4 Г 8
ОЙМЕН, Харалд, 1963-
        Кръвно братство / Харалд Оймен и Брайън Лю ; [прев. от англ. ез. Иван Марински] ; [фотогр. Харалд Оймен, Брайън Лю]. - Пловдив : Коала прес, 2013 (В. Търново : Абагар). - 1 албум (273 с.) : с ил., портр., факс. ; 29 см

Ориг. загл.: Murder in the front row / Harald Oimoen & Brian Lew. - Името на прев. отбелязано в изд. каре, а на ил. - на с. 268

ISBN 978-954-9455-87-8 (подв.) : 48 лв.
1. Рок музика - САЩ - албуми 2. Музиканти, северноамерикански - албуми 3. САЩ - музика
784.7(73)(084.12)
78.071(73)(092)(084.12)
92(73)
COBISS.BG-ID 1259107556


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

СОЛАКОВ, Митьо Недев, 1931-2010
        Сантиментална изложба : Пловдив, 1 март - 30 април 2013 : Plovdiv, 1 March - 30 April 2013 Вж Г 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

БК 2014/4 Г 9
ГРЕБСКА-Кулов, Малгожата, 1954-
        Праисторическо наследство в Благоевградска област : каталог / Малгожата Гребска-Кулов, Илия Кулов ; [фотогр. Марион Лихардус-Иттен ... и др.] = Prehistoric heritage of Blagoevgrad Region : catalog / [прев. Васил Атанасов]. - Благоевград : Регион. ист. музей, 2011 ([В. Търново] : Фабер). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Катюша Карабельова, Илия Кулов, Иво Вайсов. - Възприетата форма на името на ил. Иво Вайсов е Иван Августинов Вайсов

1. Изкуство, праисторическо - Благоевградска област - каталози 2. Благоевградска област - археология
903:069.538(497.22-32)
COBISS.BG-ID 1258762212


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Поморие Вж Г 12

ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Приморско Вж Г 13

БК 2014/4 Г 10
ХРИСТОВ, Иван Христов, 1970-
        Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от колекцията на Националния исторически музей края на ІІ хил. пр. Хр. - ІІІ в. сл. Хр. / Иван Христов ; [к. и черт. Тотю Ангелов ... и др.] ; [фотогр. Тодор Димитров] ; [прев. Веселка Попова] = Antique stone anchors, stone and lead anchor stocks from the collection of the National museum of history end of 2nd ML B.C. - 3rd century A.D. / Ivan Hristov ; [m. and plans Totyu Angelov ... и др.] ; [photogr. Todor Dimitrov] ; [transl. by Veselka Popova]. - [София] : Unicart, 2013 ([София] : [Д. Благоев]). - 1 албум (168 с.) : с цв. ил., портр., к. ; 28 см

Загл. на гърба на кн.: Antique stone anchors, end of 2nd ML B.C. - 3rd century A.D. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други картографи: Христо Мичев, Яна Мутафчиева, Илия Киров, Иван Христов. - Библиогр.: с. 57-59

ISBN 978-954-2953-20-3
1. Национален исторически музей (София) - сбирки - каталози 2. Археологични находки - Черноморие, българско - музеи, галерии, колекции и изложби - каталози 3. Археология, антична - каталози 4. Черноморие, българско - паметници на културата 5. София - музеи
904:629.12.015(262.5:210:497.2)
069.02:93/99(497.223)
COBISS.BG-ID 1259710180

БК 2014/4 Г 11
        The EVERYDAY life of the Roman legionary on the Lower Danube : XXII international limes congress, Rousse : the catalogue of the exhibition / [annot. of the exhib. Evgenia Gencheva] ; [ed. Lyudmil Vagalinski] ; [photogr. Mariana Shekerova] ; [transl. Iskren Velikov]. - 2. изд. - Sofia : Nat. Archaeol. Inst. with Museum Bulg. Acad. of Sci., 2013 ([София] : TDG Print). - 1 албум (116 с.) : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Всекидневният живот на римския легионер на Долен Дунав. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2012 на ИК Род. - Библиогр.: с. 114-115

ISBN 978-954-9472-20-2
1. Изкуство, римско - България - изложби - каталози 2. Римляни - бит - изложби - каталози 3. България - паметници на културата 4. Рим (държава) - изобразителни изкуства
904:7.032.7(497.2)(083.824)
73/75.032.7(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1259528164


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/4 Г 12
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Поморие / Божидар Димитров ; [фото Мария Димитрова ... и др.]. - София : Уникарт : Акшаена-2007, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 1 албум (144 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Прев. от бълг. ез. - Пълното име на авт. Божидар Димитров е Божидар Димитров Стоянов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Тодор Димитров, Анастас Анастасов

ISBN 978-954-2953-19-7 (подв., Уникарт)
1. История - Поморие - албуми 2. Поморие - краезнание
908(497.23-21)(084.12)
904(497.23-21)(084.12)
COBISS.BG-ID 1259600868

БК 2014/4 Г 13
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Приморско / Божидар Димитров ; [снимки Мария Димитрова ... и др.]. - София : Уникарт : Акшаена-2007, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 1 албум (144 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Пълното име на авт. Божидар Димитров е Божидар Димитров Стоянов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Тодор Димитров, Анастас Анастасов

ISBN 978-954-2953-22-7 (подв., Уникарт)
1. История - Приморско - албуми 2. Приморско - краезнание
908(497.23-21)(084.12)
904(497.23-21)(084.12) 1259600868
COBISS.BG-ID 1259601636


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЪЛГАРСКИ художници във Виена. Изложба (2013)
        Български художници във Виена : съвременни практики в началото на 21-и век, септември-октомври 2013 : contemporary practices at the beginning of the 21st century, september-october 2013 Вж Г 1

ВИНАРОВА, Бистра Върбанова, 1890-1977
        Бистра Винарова (1890-1977) : апостолка на новото изкуство : apostle of the new art Вж Г 4

ЗИДАРОВ, Любен Христов, 1923-
        Любен Зидаров : албум Вж Г 5

ЙОНОВ, Божидар Евгениев, 1942-
        Божидар Йонов Вж Г 6

НИКОЛАЕВ, Стефан Николаев, 1970-
        Стефан Николаев: Half-life : каталог от изложба, Пловдив, 11 май - 30 юни 2013 : catalog, solo exhibition, Plovdiv, 11 May - 30 June 2013 Вж Г 3

ОЙМЕН, Харалд, 1963-
        Кръвно братство Вж Г 8


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

914 ГЕОГРАФИЯ НА ЕВРОПА

БК 2014/4 К 1
        ЕВРОПА [Картографски ресурс] : атлас / [текст] Н. Мончев ... [и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 1 атлас (51 с.) : с к., диагр., табл. ; 29 см

Други авт. на текст: Слави Димитров, Галин Петров, Пламен Лаков. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-524-899-3
1. Европа
914(084.4)
COBISS.BG-ID 1259088612

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/4 Е 1
        МЕТОДИКА за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество [Електронен ресурс] : ръководство на потребителя : BG EIF 2011/01-04.04 - 06. - Текстови данни. - [Бургас] : Бургаски свободен унив., 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. е във формат: pdf. - Електронният ресурс се разпространява с кн. - Библиогр.: с. 87-96

ISBN 978-954-9370-92-8 !
1. Емиграция и имиграция - България - методи на изследване - наръчници и ръководства 2. България - социология
316.454.4-054.7(497.2)(035+035.034)
COBISS.BG-ID 1281924580


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/4 Е 2
        E-Каталог на традициите [Електронен ресурс] : Кюлевча, Каспичан, Плиска / [състав.] Валентин Атанасов. - [с. Кюлевча, Каспичанско] : Нар. ч-ще Каменен стълб 1888, 2013 ([София] : Анимарт). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : текст, цв. ил. ; 12 см

Електронният ресурс се разпространява и на кн. носител със загл.: Каталог на традициите

1. Народни обичаи и обреди, български - Каспичан (община) 2. Каспичан (община) - фолклористика
398.3(497.21-37)(086.8)
COBISS.BG-ID 1259725028


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/4 Е 3
        МИЛИЧКА ми е Добруджа [Мултимедия] / [състав.] Галя Петрова-Киркова. - Пловдив : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], 2013. - 1 оптичен диск (CD) : текст, ноти, звук ; 12 см

Системни изисквания: Windows 10 ; Sibelius. - Загл. и на англ. ез.: My delightful Dobrudzha. - Док. деп. и на книжен носител

784.4(497.2)(086.76)
886.7-192(086.76)
COBISS.BG-ID 1259806948


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

        МИЛИЧКА ми е Добруджа Вж Е 3

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Августин, Аврелий, 354-430 (автор) Кн 43
Аврамова, Таня Георгиева, 1985- (автор) Кн 222
Агасян, Албена Фран, 1970- вж Agasjan, Albena Fran, 1970-
Адамов, Величко, 1950- (автор) Кн 80, Кн 81, Кн 92, Кн 150, (редактор) Кн 90, (главен редактор) Кн 282
Адамова, Аглика Величкова, 1973- (автор) Кн 116
Адлър, Елизабет, 1950- (автор) Кн 342, Кн 343
Аламинов, Христо Александров, 1928- (автор) Кн 618
Алев, Венелин Стефанов, 1960- (автор) Кн 83
Александров, Александър С. (автор) Кн 197
Александров, Веселин Павлов, 1962- (автор) Кн 179
Александрова, Албена, 1964- (автор) Кн 133
Александрова, Антоанета Василева, 1962- (автор) Кн 394
Александрова, Евгения Иванова, 1972- (автор) Кн 257
Александрова, Ирина, 1942- (редактор) Кн 566
Александрова, Ирина Стефанова, 1961- (автор) Кн 253
Александрова, Силвия Стоянова, 1972- (автор) Кн 40, Кн 41
Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958- (автор) Кн 104
Алексиева, Венета Панайотова, 1970- (автор) Кн 290
Алексова, Сибила Руменова, 1984- (автор) Кн 395
Анастасов, Анастас Костадинов, 1975- (илюстратор) Г 12, Г 13
Ангелов, Ангел Ефремов, 1962- (автор) Кн 150
Ангелов, Боян, 1955- (автор на предговор) Кн 552
Ангелов, Георги Григоров, 1988- (автор) Кн 85
Ангелов, Иван Александров, 1946- (автор) Кн 171
Ангелов, Николай, 1956- (автор) Кн 165, Кн 166
Ангелов, Росен Петров, 1963- (съставител, преводач) Кн 18
Ангелов, Тотьо Маринов, 1957- (картограф) Г 10, Кн 616, Кн 617
Ангелова, Ваня Христова, 1967- (автор) Кн 397
Ангелова, Десислава, 1996- (автор) Кн 398
Ангелова, Доротея Веселинова, 1975- (автор) Кн 39
Ангелова, Керана Вълчева, 1948- (автор) Кн 477
Ангелова, Пенка Емилова, 1949- (преводач) Кн 367, Кн 368
Ангелова-Барболова, Николина Станчева, 1971- (автор) Кн 107, Кн 185, Кн 208
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (библиографски предшественик) Кн 609
Андонов, Владимир Николов, 1965- (преводач) Кн 200
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор, илюстратор) Кн 399, Кн 574, Кн 575, Кн 576
Андонова, Мая Генадиева, 1963- вж Andonova, Maja Genadieva, 1963-
Андреев, Андрей Димитров, 1957- (автор) Кн 230
Андреев, Антон Стойчев, 1971- (автор, съставител) Кн 323
Андреева, Пенка Неделчева, 1932- (автор) Кн 400
Андровски, Иво Петков, 1963- (автор, илюстратор) Кн 538
Анкова, Йорданка Минкова, 1948- (автор) Кн 309
Антов, Огнян Тодоров, 1976- (автор) Кн 577
Антов, Петър Йорданов, 1977- (автор) Кн 75
Антова, Надежда Тодорова, 1980- (илюстратор) Кн 577
Антонова, Лиляна Владимирова, 1935- (автор) Кн 478, Кн 578
Анчев, Ангел Петров, 1976- (автор) Кн 168, Кн 169, Кн 170
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор на предговор, съставител) Кн 21
Апостолов, Алекси Генов, 1963- (автор) Кн 39
Апостолов, Евгений Асенов, 1958- (автор) Кн 401
Апостолов, Никола Георгиев, 1943- (автор) Кн 402
Апостолова, Анка Михайлова, 1944- (автор на предговор) Кн 383
Апостолова, Кристи Апостолова, 1979- (съставител) Кн 272
Арабаджиев, Иван Атанасов, 1966- (автор) Кн 551
Аристотел, 384-322 пр.Хр. (автор) Кн 338, Кн 375
Арнаудов, Георги Асенов, 1957- (композитор) Н 6, Н 7
Арнаудов, Емануил Димитров, 1957- (съставител, редактор) Кн 333
Арнаудова, Искра Тодорова, 1943- (автор) Кн 337
Арсениев, Арсени Иванов, 1953- (автор) Кн 181
Арсов, Камен Стойнев, 1943-2013 (автор) Кн 539
Асенова, Петя Иванова, 1954- (автор) Кн 121
Аструг, Анри Анжел вж Astrug, Anri Anžel
Атанасов, Атанас Петров, 1951- (автор) Кн 71
Атанасов, Валентин Тонев, 1964- (съставител) Е 2, Кн 154
Атанасов, Васил Боянов, 1940- (преводач) Г 9
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 542
Атанасова, Валентина Стоянова, 1983- (автор) Кн 7
Атанасова, Мария Христева, 1933- (автор) Кн 403, Кн 540
Атанасова, Николинка Александрова, 1976- (автор) Кн 135
Атанасова, Снежана Иванова, 1961- (автор) Кн 217
Атанасовски, Александар вж Atanasovski, Aleksandar
 
Б

Баев, Антон Христов, 1963- (автор) Кн 404
Баева, Анна Кирилова (автор) Кн 116
Байчева, Вера Николова, 1959- (автор) Кн 199
Бакалова, Елка Георгиева, 1938- (автор на предговор) Г 6
Балабанова, Елисавета Илиева (редактор) Кн 115
Балабанова, Христина Тодорова, 1953- (член на редакционна колегия) Кн 108
Балабански, Тошо Луканов, 1960- (автор) Кн 199
Балашев, Иван Люцканов, 1943- (автор) Кн 251
Балдевска, Трендафила Благоева, 1926-2014 (съставител) Кн 190
Балева, Ваня Нейчева, 1968- вж Baleva, Vanja Nejčeva, 1968-
Балевска, Емануела Константинова, 1957- (автор) Кн 116
Балкански, Камен (автор на предговор) Г 6
Балтаджиев, Иван Георгиев, 1975- (автор) Кн 212
Банков, Банко Петков, 1936- (редактор) Кн 306
Банчев, Петър, 1947- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Барбов, Калин Матеев, 1988- (автор) Кн 405
Барудов, Емил Стефанов, 1974- (автор) Кн 230
Басарини, Симеон Георгиев, 1942- (автор) Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 541Кн 579, (илюстратор) Кн 579
Башев, Цветан, 1982- (автор) Кн 619
Бекриев, Константин Петров, 1947- (автор) Кн 144, Кн 146
Белазелков, Борислав Николов, 1956- (автор) Кн 116
Белберов, Милко Пенчев, 1948- (автор) Кн 218
Белчева, Ани Божидарова, 1972- вж Belčeva, Ani Božidarova, 1972-
Бербенков, Георги Николов, 1941- (автор) Кн 542
Берберов, Илия Матев, 1938- (автор) Кн 406
Беров, Христо Анастасов, 1978- (автор) Кн 136, Кн 141
Берон, Петър Кирилов, 1940- (интервюирано лице) Кн 178
Бинев, Пенчо Славов, 1935- (автор) Кн 172
Бинева, Велика Бинева, 1978- (автор) Кн 78
Бирюков, Валентин Яковлевич, 1922- (автор) Кн 377
Благов, Станислав Петров, 1963 - (автор на предговор) Кн 552
Благоев, Димитър Марчев, 1976- вж Blagoev, Dimitǎr Marčev, 1976-
Блейк, Куентин, 1932- (илюстратор) Кн 345
Богданова, Маргарита Йорданова, 1962- (член на редакционна колегия) Кн 123
Богов, Борис Илиев, 1962- (автор) Кн 206
Боева, Веряна Тодорова, 1962- (автор) Кн 99
Божилов, Божидар Миланов, 1962- (автор) Кн 280
Божилов, Кирил Георгиев, 1932- (автор) Кн 151
Божинов, Божидар Виолинов, 1970- (автор) Кн 82, Кн 150
Божинова, Мариана Върбанова, 1960- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Божков, Милко Йорданов, 1953- (илюстратор) Кн 529
Божкова, Бистра Кирилова (автор, член на редакционна колегия) Кн 615
Божкова, Мария Кръстева, 1975- (автор) Кн 207
Бозовайска, Славена Петрова, 1978- (автор) Кн 407, Кн 408, Кн 409
Бойчев, Христо Димитров, 1950- (автор на предговор) Г 6
Бокачо, Джовани, 1313-1375 (автор) Кн 372
Бондокова, Мелина-Елина Христова, 1985- (илюстратор) Кн 596
Бонев, Григор Сотиров, 1927- (автор) Кн 633
Бонев, Станимир Бонев, 1961- (преводач) Кн 12
Бонева, Албена Тодорова (автор) Кн 116
Бончева, Виолета Колева, 1951- (автор) Кн 482
Бончева, Мария Димитрова (автор) Кн 42
Борисов, Борислав Димитров, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 123
Борисов, Росен Василев, 1971- (автор) Кн 202
Борисов, Христо, 1945- (автор) Кн 543
Борисова, Албена (автор) Кн 483
Бочев, Петьо Гешев, 1948- (автор) Кн 182
Бошнакова, Десислава Любомирова, 1971- (автор) Кн 484
Бояджиев, Добри Атанасов, 1984- (автор) Кн 642
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (преводач) Кн 31
Боянов, Георги Боянов, 1944- (член на редакционна колегия) Кн 108
Боянова, Гергана Василева, 1979- (автор) Кн 113
Брандиски, Костадин Георгиев, 1950- (автор) Кн 234
Брезин, Веселин Стаменов, 1948- (автор) Кн 75
Брен, Иля (автор на текст за песен) Н 7
Бубалов, Иван Желязков, 1932-2017 (автор) Кн 644
Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961- (автор на предговор) Г 2
Булева, Марияна Николаева, 1957- (редактор) Кн 310
Бурнаски, Евстати Стоилов, 1922-2015 (автор) Кн 410
Буюклийска-Найденова, Димка Петкова, 1932- (автор) Кн 620
Бхакти Камала Тиртха Махарадж, 1959- (автор) Кн 47
България. Закони и др. п. Кн 122
Български художници във Виена. Изложба (2013) Г 1
Бързаков, Светлин Иванов, 1982- (автор) Кн 485
Бъчваров, Иван Неделчев, 1933- (редактор) Кн 566
Бюринг, Урсел, 1950- (автор) Кн 180
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- вж Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958-
Вагенер, Клаус, 1958- (автор) Кн 268
Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Кн 580
Вазова, Виолета Славиева, 1968- (автор) Кн 292
Вайсов, Иван Августинов, 1957- (илюстратор) Г 9
Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965- (автор) Кн 207
Валачев, Добромир Димитров, 1960- (автор) Кн 168, Кн 169, Кн 170
Валентинова, Доротея, 1979- (преводач) Кн 43
Василев, Атанас Петров, 1950- (член на редакционна колегия) Кн 108
Василев, Добрин Йотков, 1974- (автор) Кн 199
Василев, Николай Куртев, 1954- (редактор) Кн 5, Кн 155
Василев, Петър Илиев, 1935- (автор) Кн 486
Василева, Емилия Василева (автор) Кн 116
Василева, Мария Димитрова, 1961- (автор, съставител) Г 1
Василева, Радка Иванова, 1973- вж Vasileva, Radka Ivanova, 1973-
Василева, София Илиева, 1964- (автор, съставител) Кн 642
Василева-Груева, Петя Стоянова, 1979- (автор) Кн 136, Кн 141
Вачева, Росица Стефанова (автор) Кн 212
Вачевска, Миглена Цветанова (автор) Кн 98
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 126, Кн 189
Велев, Венцислав Иванов, 1970- (автор) Кн 152
Велев, Георги Цонев, 1979- (автор) Кн 228
Велев, Господин Петров, 1945- (автор) Кн 411
Велеганова, Ваня Крумова, 1961- вж Veleganova, Vanja Krumova, 1961-
Великов, Искрен Валентинов, 1984- вж Velikov, Iskren Valentinov, 1984-
Великов, Никола Вълков, 1930- (автор) Кн 648
Велковска, Гена Цветкова, 1953- (автор) Кн 127, Кн 128, Кн 129
Велчев, Христо Костов, 1940- (илюстратор) Кн 406
Велчева, Деница Николова, 1985- (автор) Кн 412
Вердон, Кристиян (илюстратор) Кн 544
Виденов, Михаил Георгиев, 1940- (автор) Кн 334
Винарова, Бистра Върбанова, 1890-1977 (автор) Г 4
Витале, Карлос, 1953- (автор) Кн 374
Витанова, Ирена Тодорова (преводач) Кн 357, Кн 362
Витанска-Симеонова, Румяна Любомирова вж Vitanska-Simeonova, Rumjana Ljubomirova
Витева, Екатерина Иванова, 1978- (автор) Кн 207
Вичева, Весела Бисерова вж Vičeva, Vesela Biserova
Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978 (композитор) Н 11
Владимиров, Георги Бориславов, 1984- (автор) Кн 197, Кн 199
Влахов, Красимир Иванов, 1972- (автор) Кн 116
Влахов-Мицов, Стефан Иванов, 1956- (редактор) Кн 566
Влахова-Ангелова, Мая Димитрова, 1977- (автор) Кн 322
Войкова, Валентина Спасова (автор) Кн 493
Войнов, Борис Димитров, 1941- (съставител) Кн 548
Волк, Мартин вж Volk, Martin
Волкова, Бронислава, 1946- (автор) Кн 381
Волошин, Виталий Несторович, 1975- (автор) Кн 254
Вранчева, Свободна Петрова, 1944- (автор) Кн 642
Вълкова, Владимира Ангелова, 1976- (автор на предговор, съставител) Кн 368, (преводач) Кн 368, Кн 369
Вълчанов, Христо Георгиев, 1963- (автор) Кн 290, Кн 300
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954- (редактор) Кн 310, Н 5
Върбанова, Татяна Пенева, 1958- (автор) Кн 116
Върбов, Цвятко Колев, 1958- (автор) Кн 228
Вътев, Жельо Вътев, 1963- (автор) Кн 150
 
Г

Габе, Дора Петрова, 1886-1983 (автор) Кн 413
Гаврилов, Иван, 1955- (автор) Кн 215
Гаврилов, Иван Василев, 1947-2014 (илюстратор) Кн 472
Галишка-Владимирова, Мария Младенова, 1940- (автор, илюстратор) Кн 544
Ганов, Христо Александров, 1938- (преводач) Кн 610, Кн 611
Ганчев, Александър Петров, 1979- (автор) Кн 81, Кн 150
Ганчев, Димитър Митов, 1929- (илюстратор) Кн 623
Ганчев, Добрин Ганчев, 1963- (автор) Кн 72, Кн 83
Ганчева, Станислава Петрова, 1966- (автор) Кн 414
Ганчовска, Дочка Георгиева, 1956- (автор) Кн 217
Гарванова, Магдалена Златкова, 1976- (автор) Кн 32
Гатева, Павлина Ангелова, 1967- (автор) Кн 415
Гащилов, Иван Николов, 1932- (автор) Кн 634
Генова, Весела Йотова, 1956- (автор) Кн 120
Генова, Камелия Захариева, 1966- (автор) Кн 199
Генова, Надя Кирилова, 1960- (илюстратор) Кн 7
Генова, Стела, 1939- (автор) Кн 416
Генчева, Евгения Николова, 1954- вж Genčeva, Evgenija Nikolova, 1954-
Георгиев, Антон Славчев, 1960- (автор) Кн 237
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор, редактор) Кн 197, Кн 199
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор) Кн 193
Георгиев, Велин Йосифов, 1933- (автор) Кн 581
Георгиев, Живко Димитров, 1951- (автор) Кн 234
Георгиев, Злати, 1934- (автор) Кн 545
Георгиев, Иван Николов, 1957- (автор) Кн 417
Георгиев, Иван Стоилов, 1945- вж Georgiev, Ivan Stoilov, 1945-
Георгиев, Румен Младенов, 1943- (автор) Кн 100
Георгиев, Светослав Живков, 1960- (автор) Кн 197
Георгиева, Жанета, 1951- (автор) Кн 198, Кн 199
Георгиева, Изабела Парашкевова, 1966- (съставител) Кн 196
Георгиева, Илияна, илюстратор (илюстратор) Кн 599
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 355
Георгиева, Мария Георгиева, 1952- вж Georgieva, Marija Georgieva, 1952-
Георгиева, Мария Желязкова, 1959- (автор) Кн 582
Георгиева, Наталия Жориева, 1970- (автор) Кн 42
Георгиева, Райна Иванова, 1934- (автор) Кн 183
Георгиева, Райна Иванова, 1934- вж Georgieva, Rajna Ivanova, 1934-
Георгиева, Стефанка Ангелова, 1954- (автор) Кн 309
Георгиева, Ценка Иванова (автор) Кн 116
Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963- (автор) Кн 143
Георгиева-Савова, Мария (автор) Кн 493
Герганов, Георги Маринов, 1945- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Гергова, Иванка Йорданова, 1955- (автор) Кн 622
Германов, Стоян Георгиев, 1937- (автор) Кн 621
Гигов, Никола Андонов, 1936-2016 (автор) Кн 546
Гир, Керстин, 1966- (автор) Кн 365
Годишна научна конференция Европейското бъдеще на България (София ; 2012) Кн 108
Гозманов, Георги Петров, 1949- (автор) Кн 209
Голийски, Петър Николов, 1976- (автор) Кн 641
Гонгалова, Елеанка Петкова, 1949- (автор) Кн 279
Горчева, Таня Веселинова, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Гоудж, Айлин, 1950- (автор) Кн 347
Гочев, Добромир Тенев, 1954- (автор) Кн 199
Гочева, Нина Николова, 1949- (автор) Кн 193Кн 197, Кн 199, (редактор) Кн 197, Кн 199
Градинаров, Венцислав Тренев, 1961- (преводач) Кн 350
Градинаров, Димитър Недков, 1978- (автор) Кн 158
Гранитски, Иван, 1953- (редактор) Г 5
Гребска-Кулов, Малгожата, 1954- (автор) Г 9
Григоров, Димитър Виолетов, 1976- (автор) Кн 136, Кн 141
Григоров, Славко Димитров, 1932- (автор) Кн 623
Григоров, Ясен, 1974- (автор) Кн 493
Григорова, Лиляна Йорданова, 1933- (автор, илюстратор) Кн 584
Григорова, Стилияна Красимирова, 1973- (автор) Кн 116
Гриней, Марк, 1968- (автор) Кн 350
Грозданов, Борис Димитров (автор) Кн 39
Грозданов, Димитър Атанасов, 1951- (автор на предговор) Г 6
Гроздева, Теодора Ангелова (автор) Кн 116
Грозни, Борис, 1941- (автор) Кн 487
Груев, Иван Томов, 1972- (автор) Кн 199
Грънчаров, Румен (автор) Кн 632
Гъргаров, Здравко Борисов, 1944- (автор) Кн 84
Гърневска, Силвия Маркова, 1962- (автор) Кн 8
Гьозова, Илияна Николаева вж G´ozova, Ilijana Nikolaeva
Гьошев, Васил Кирилов, 1938- (автор) Кн 4, Кн 585, Кн 586, Кн 587
Гювийски, Страхил Петров, 1954- (автор) Кн 632
Гюлева, Мариана, 1960- (автор) Кн 418
 
Д

Дабижева, Деница, 1975- (илюстратор) Кн 444
Дал, Роалд, 1916-1990 (автор) Кн 345
Дамянов, Дамян Атанасов, 1982- (автор) Кн 299
Дамянов, Иван Георгиев, 1976- (автор, илюстратор) Кн 488
Данев, Константин Стилянов (автор) Кн 419
Даниел, Андрей Леон, 1952- (автор на предговор) Г 6
Данков, Доброслав Данаилов, 1969- (автор) Кн 227
Данов, Йордан Георгиев, 1939- (автор) Кн 588
Данчев, Данчо Стефанов (автор, съставител) Кн 436
Данчев, Филип, 1970- (автор) Кн 489
Даскалов, Антон Теодосиев, 1960- (редактор) Кн 5
Даскалов, Вълчин Здравков, 1961- (автор) Кн 114
Даскалова, Лиана Георгиева, 1927-2013 (автор на предговор) Кн 549
Дворецка, Гергина Иванова, 1954- (автор) Кн 420
Девлова, Павлина Иванова, 1972- (автор) Кн 616
Делакур, Грегоар, 1960- (автор) Кн 370
Деливичева, Мария, 1976- (композитор) Н 12
Делирадев, Борис Иванов, 1970- (преводач) Г 2, Г 3
Демирев, Станимир Демирев (автор на аранжимент, съставител) Н 18
Демирева, Димитрина Миткова, 1947- (автор) Кн 167
Денева, Маргарита Ангелова, 1966- (автор) Кн 235
Денчев, Анжело (илюстратор) Кн 421
Денчев, Константин, 1935- (автор) Кн 421
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (автор) Кн 642, (редактор) Кн 57, Кн 155
Дерменджиев, Тихомир Мишев, 1954- (автор) Кн 212
Дерменджиев, Христо Петров, 1970- (преводач) Кн 360
Дечев, Захарий Манолов, 1970- (автор) Кн 145
Джеда, Фабио, 1972- (автор) Кн 373
Джобов, Илиян Димитров, 1974- (автор) Кн 258
Дилкина, Лилия Цонкова, 1957- (автор) Кн 144, Кн 146
Дилов, Любен Любенов, 1964- (автор) Кн 547
Димитров, Александър Василев, 1948- вж Dimitrov, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
Димитров, Божидар, 1945- (автор) Г 12, Г 13
Димитров, Валери Георгиев, 1954- (член на редакционна колегия) Кн 108
Димитров, Георги Димитров, 1972- вж Dimitrov, Georgi Dimitrov, 1972-
Димитров, Димитър Йорданов, 1926-2013 (автор) Кн 275
Димитров, Димитър Пенчев, 1941- (редактор) Кн 566
Димитров, Димитър Петков, 1934- (автор) Кн 422
Димитров, Ивайло, 1973- вж Dimitrov, Ivajlo, 1973-
Димитров, Илко Димитров, 1955- (автор) Кн 423
Димитров, Кирил Валентинов, 1976- вж Dimitrov, Kiril Valentinov, 1976-
Димитров, Любомир Диянов, 1984- (автор) Кн 233
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (автор) Кн 378, (преводач) Кн 382
Димитров, Милен Вълчев, 1967- (автор) Кн 309
Димитров, Николай Димитров, 1980- (автор) Кн 104
Димитров, Павел Крумов, 1950- (автор) Кн 94
Димитров, Пламен Гочев, 1963- (редактор) Кн 122
Димитров, Слави Петров, 1969- (автор на предговор) К 1
Димитров, Тодор Димитров, 1984- (илюстратор) Г 10, Г 12, Г 13, Кн 616
Димитров-Майстора, Владимир, 1882-1960 (библиографски предшественик) Кн 447
Димитрова, Анелия Димитрова, 1958- (съставител) Кн 196
Димитрова, Евгения Кунчева, 1962- (съставител) Кн 196
Димитрова, Елена Стоянова, 1972- (преводач) Кн 366
Димитрова, Маргарита Ваньова, 1963- (автор) Кн 153
Димитрова, Мариана Милчева, 1967- вж Dimitrova, Mariana Milčeva, 1967-
Димитрова, Мария Божидарова, 1980- (илюстратор) Г 12, Г 13
Димитрова, Надя Александрова, 1963- (автор) Кн 215, (съставител) Кн 196
Димитрова, Нина Иванова, 1954- (автор) Кн 39
Димитрова, Розалина Маринова (редактор) Кн 333
Димитрова, Теодора, 1979- (автор) Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 92, Кн 150
Димитрова-Рачева, Пламена Василева, 1953- (автор, съставител) Г 4
Димов, Иван, 1943- (илюстратор) Кн 386
Димова, Даниела Драгнева, 1962- (автор) Кн 51, Кн 279
Димова, Диана Красимирова (автор) Кн 130
Динев, Евгени Стефанов, 1976- (илюстратор) Кн 7
Динков, Кольо Тенев, 1961- (автор) Кн 288
Динчев, Петър Кръстев, 1938- (автор) Кн 424
Дирекция на Природен парк Врачански Балкан Кн 132
Дискусионен форум Бъдещи лидери. Европейската интеграция на България (София ; 2005) Кн 65
Дичев, Димитър Станков, 1896-1989 (автор) Кн 548
Дишев, Валентин Диков, 1962- (автор, илюстратор) Кн 425
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971- (преводач) Кн 346
Добранова, Марияна Антонова, 1976- (съставител) Кн 493
Додунеков, Стефан Манев, 1945-2012 (автор) Кн 121
Дойков, Ненко Георгиев, 1955- (автор) Кн 59
Дойнов, Иван, 1938- (автор) Кн 426, Кн 427, (съставител) Кн 452, Кн 550
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (съставител) Кн 452, Кн 550
Доневска, Бойка Спасова, 1964- (автор, съставител) Г 7
Дончева, Людмила Маринова, 1954- (автор) Кн 286
Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 (автор) Кн 379
Достоевский, Федор Михайлович, 1821-1881 вж Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881
Доткова, Мирослава Добромирова (автор, член на редакционна колегия) Кн 615
Дочев, Михаил, 1947- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Драганова, Росица Славчева, 1962- (автор) Кн 310
Драганова-Филипова, Милена Ненкова, 1970- (автор) Кн 179
Дреновска, Косара Венелинова вж Drenovska, Kosara Venelinova
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 26, Кн 190
Дюлгеров, Никола Романов, 1978- (автор) Кн 136, Кн 141
Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева (автор) Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, (съставител) Н 5
 
Е

Едгарян, Маркарит Мардирос, 1946- (автор) Кн 269
Езхери, Ахмед Махмуд (автор) Кн 48
Екимова, Ива, 1976- (автор) Кн 493
ел-Дахаби, Фарук Вахид, 1976- (автор) Кн 254
Еленков, Константин Рангелов, 1941- (автор на предговор) Кн 549
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 590
Енгелс, Розалина Пламенова, 1976- (автор) Кн 142
Енчев, Иван, 1942- (автор) Кн 490
Енчев, Кристиян Русев, 1968- (автор) Кн 39
Ерменков, Евгени Петков, 1949- вж Ermenkov, Evgeni Petkov, 1949-
Ескенази, Аврам Моис, 1954- (автор) Кн 121
Ефтимова, Събина Кирилова, 1981- (съставител) Кн 115
 
Ж

Жеглова, Анка Иванова, 1953- (автор) Кн 220, Кн 228
Жеков, Васко Николов, 1941- (автор на предговор) Кн 549
Жекова, Павлинка Стоянова, 1959- (съставител) Кн 196
Желева, Силвия Вангелова, 1965- (преводач) Кн 342, Кн 343, Кн 347, Кн 348, Кн 353
Желева-Зеленски, Петя (автор) Кн 493
Железарова, Даниела Иванова, 1971- (автор) Кн 171
Желязков, Иван Христев, 1946- (автор) Кн 491
Живков, Светослав Михайлов, 1979- (автор) Кн 136
Живков, Тодор Христов, 1911-1998 (интервюирано лице) Кн 69
Живков, Цанко, 1926- (автор) Кн 549
Живкова, Райна Рангелова, 1947- (автор) Кн 625
Жребев, Руси Цветанов (редактор) Кн 154
 
З

Заимов, Михаил, 1967- (автор) Кн 493
Зайдл, Валтер, 1973- (автор) Г 1
Замфиров, Милен Замфиров, 1975- (автор) Кн 147
Зафирова, Бисерка Стойчева, 1952- (преводач) Кн 268
Захариев, Андрей Боянов, 1971- (автор) Кн 150
Захариев, Венелин, 1939- (илюстратор) Кн 623
Захариева, Бойка Димитрова (автор) Кн 212
Захариева, Емилия, 1929-1978 (автор) Кн 583
Захариева, Лила Борисова, 1925-2005 (автор) Кн 583
Здравкова, Валентина (илюстратор) Кн 609
Зеленков, Георги Маринов, 1950- (автор на предговор) Кн 121
Зеленкова, Ралица (преводач) Кн 617
Зендлингер, Ангела (редактор) Кн 12
Зидаров, Любен Христов, 1923- (художник) Г 5
Златарева, Галина Йорданова, 1954- (автор) Кн 492
Змийчаров, Петър Георгиев, 1961-2016 (автор на предговор) Г 6
Зографова, Йоланда Константинова (съставител) Кн 54
 
И

Иванов, Ивайло Огнянов, 1971- (автор) Кн 291, Кн 316
Иванов, Иван Василев, 1947- (автор) Кн 216
Иванов, Никола Стойков, 1924-2006 (преводач) Кн 372
Иванов, Станислав Владимиров, 1978- (автор) Кн 199
Иванов, Стилиян Димитров, 1984- (автор) Кн 616, Кн 617
Иванова, Анета Иванова, 1968- (преводач) Кн 37
Иванова, Биляна Маринова, 1976- (автор, картограф) Кн 617
Иванова, Василка, редактор (редактор) Кн 648
Иванова, Йорданка Йорданова (автор) Кн 176
Иванова, Лилия Спасова, 1945- (автор) Кн 292
Иванова, Малинка, 1954- (съставител) Кн 196
Иванова, Надежда, преводач (преводач) Кн 33
Иванова, Стела, 1977- (преводач) Кн 186
Иванова, Татяна Петкова, 1981- (автор) Кн 331
Изворска, Диана Илиева, 1963- (автор) Кн 159
Илиев, Боян Кръстев, 1949- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Илиев, Константин Илиев, 1937- вж Iliev, Konstantin Iliev, 1937-
Илиев, Красимир Димитров, 1954- (преводач) Кн 614
Илиев, Тотьо Илиев, 1955- (автор) Кн 293
Илиева, Йорданка, 1953- (автор) Кн 622
Илиева, Лили Христова, 1956- (преводач) Кн 356, Кн 358
Илиева, Надежда Борисова, 1976- (автор) Кн 52
Илонова, Поля Веселинова, 1972- (съставител) Кн 196
Инев, Иван Кирилов, 1959- (автор) Кн 384
Инкьов, Димитър Янакиев, 1932-2006 (автор на предговор) Кн 549
Исса, Катя Грозева, 1964- (редактор) Кн 334
Истаткова, Ани Вескова, 1981- (редактор) Кн 141
Ишева, Александра Василева вж Iševa, Aleksandra Vasileva
 
Й

Йовев, Христо Сергиев (автор) Кн 39
Йовчев, Димитър Тодоров, 1974- (автор) Кн 194, Кн 202
Йонов, Божидар Евгениев, 1942- (художник) Г 6
Йонов, Петър Стоянов, 1951- (автор) Кн 494
Йончев, Цветан Константинов, 1933- (автор) Кн 281
Йорданов, Валери, 1957- (редактор) Кн 129
Йорданов, Иван Младенов, 1946- вж Jordanov, Ivan Mladenov, 1946-
Йорданов, Любомир, 1958- (автор) Кн 270
Йорданова, Евгения, 1953- вж Jordanova, Evgenija, 1953-
Йорданова, Снежана Тодорова, 1953- (автор) Кн 294
Йосифов, Драгомир Недялков, 1966- (композитор) Н 13, Н 14, Н 22
Йосифова, Екатерина Петрова, 1941- (съставител) Кн 589
Йохансен, Айрис, 1938- (автор) Кн 348
Йохансен, Рой, 1957- (автор) Кн 348
 
К

Кабът, Мег, 1967- (автор) Кн 349
Кадемов, Йотко Петров, 1921- (редактор) Кн 566
Казакова, Мария Христова, 1982- (автор) Кн 179
Казански, Никола Рачев, 1951- (редактор) Кн 5
Кале, Самир, 1966- (автор) Кн 191
Калейчев, Петър Пламенов, 1979- (автор) Кн 216
Калинова, Светлана Петрова, 1965- (автор) Кн 116
Калчева, Тотка (автор) Кн 116
Калъчев, Явор Стефанов, 1960- (автор) Кн 203
Кальонски, Алексей Кирилов, 1963- (автор) Кн 136, Кн 141
Камбарев, Кирил Асенов, 1970- (автор) Кн 495
Каменова, Величка Найденова, 1934- (автор) Кн 622
Канбай, Фериал (автор) Кн 12
Каперски, Владимир Спиров, 1953- (автор) Кн 496
Карабельова, Катюша Таскова, 1952- (илюстратор) Г 9
Карадимитрова, Красимира Добрева (автор, член на редакционна колегия) Кн 615
Караиванова, Анка (съставител) Кн 436
Караниколов, Любен Киров, 1937- (член на редакционна колегия) Кн 108
Карталева, Анастасия (илюстратор) Кн 616
Карталов, Асен Асенов, 1933- (автор) Кн 17
Касабова, Анита (автор) Кн 39
Касабова, Ива (автор) Кн 489
Кафадарова, Надежда Митева, 1969- (автор) Кн 245, Кн 246
Кеворкян, Ани Кеворк, 1974- (автор) Кн 212
Кермедчиев, Ангел Стоянов, 1916-2011 (съставител) Кн 190
Ким Чен Ун, 1984- (автор) Кн 58
Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 вж Kipling, Rudyard, 1865-1936
Кирилова, Росица Кръстева, 1959- (автор) Кн 16
Кирков, Димитър Щерев, 1945-2017 (преводач) Кн 20, Кн 21
Киров, Илия Йовчев, 1984- (автор) Кн 616, (картограф) Г 10
Киров, Румен Михайлов, 1950- (автор) Кн 229
Кирова, Силвия Захариева (автор) Кн 104
Кисимов, Валентин Стефанов, 1947- (автор) Кн 162
Китанов, Яким Валентинов, 1976- (автор) Кн 84
Китинска, Зорница Стефанова, 1966- (преводач) Кн 371
Кишкилова, Дора Димитрова (автор) Кн 202
Кланси, Том, 1947-2013 (автор) Кн 350
Кларк, Багрина, 1941- (автор) Кн 25
Клеър, Касандра, 1973- (автор) Кн 351
Клуб за поезия и музика Св. София, Вяра, Надежда и Любов (София) Кн 396
Ковачев, Юрий Николов, 1959- (редактор) Кн 272
Ковачки, Христо Атанасов, 1962- (автор) Кн 23, Кн 24
Кожухаров, Асен Николов, 1961- (автор) Кн 124
Кожухарова, Даниела Николаева, 1964- вж Kožuharova, Daniela Nikolaeva, 1964-
Кожухарова, Стефка Василева, 1963- (автор) Кн 331
Кожухарова, Стефка Василева, 1963- вж Kožuharova, Stefka Vasileva, 1963-
Койчева, Камелия, 1961- (автор) Кн 49
Койчева, Райна Москова, 1974- (автор) Кн 118
Коларов, Кънчо Минчев, 1938- (автор) Кн 288
Колев, Иван Станчев, 1949- (автор) Кн 238
Колев, Стефан Иванов, 1961-2011 (автор) Кн 551
Колева, Елена Недялкова, 1975- (автор) Кн 238, Кн 239
Колева, Елеонора Димчева (съставител) Кн 323
Колева, Ирина Колева, 1957- (автор) Кн 136, Кн 137, (редактор) Кн 136
Колева, Красимира Илиева, 1975- (автор) Кн 429
Колева, Невена Илиянова, 1982- (автор) Кн 497
Колева, Росица Христова, 1968- (автор) Кн 286
Колишев, Николай Стоянов, 1962- (автор) Кн 138, Кн 139, Кн 140
Комаревска, Христина Петкова, 1956- (автор) Кн 430
Комати, Зигрун, 1955- вж Comati, Sigrun, 1955-
Комитова, Тоня Маринова, 1955- вж Komitova, Tonja Marinova, 1955-
Комитски, Стефан Христов, 1975- (автор) Кн 214
Кондева, Веселина Кондева, 1965- вж Kondeva, Veselina Kondeva, 1965-
Кондева-Бурдина, Магдалена Спасова, 1976- вж Kondeva-Burdina, Magdalena Spasova, 1976-
Конкурс на тема Перспективи пред европейската икономическа интеграция (Свищов ; 2013) Кн 105
Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 (автор) Кн 552
Константинов, Георги, 1943- (автор) Кн 431, (преводач) Кн 379
Константинов, Емил Георгиев, 1947- (автор, съставител, редактор) Кн 65
Копривчина, Василка Георгиева, 1934- (автор) Кн 635
Коралиев, Янко Иванов, 1945- (автор) Кн 101
Корнезов, Любен Андонов, 1947- (член на редакционна колегия) Кн 108
Кортенска, Мирослава Стефанова (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 393
Косаков, Александър Димитров, 1934- (автор) Кн 475
Костадинов, Ивайло (илюстратор) Кн 595
Костадинова, Жени, 1971- (автор) Кн 33
Костадинова, Жени, 1971- вж Kostadinova, Ženi, 1971-
Костадинова, Катя Йорданова, 1956- (съставител) Кн 271, (редактор) Кн 624
Костадинова, Радка Трифонова, 1953- (автор) Кн 553
Костов, Васил Георгиев, 1940- (автор) Кн 636
Костова, Антония (илюстратор) Кн 7
Костова, Златна Костова, 1956- (преводач) Кн 354
Костова, Людмила Маринова, 1975- (преводач) Кн 365
Костова, Силвия Димитрова, 1978- (автор) Кн 95
Костова-Добрева, Харитина Константинова, 1922- (преводач) Кн 19
Коцев, Божидар Константинов, 1945- (автор) Кн 591
Коцева, Виолета Калинова, 1975- (автор) Кн 136, Кн 141
Кочев, Николай Цвятков, 1938-2007 (редактор) Кн 155
Краева, Виолета Флорева, 1954- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Кралевска, Нася Атанасова, 1947- (автор на предговор) Кн 549
Крачунов, Христо Атанасов, 1949- (автор) Кн 262
Кромби, Дебора, 1952- (автор) Кн 352
Крумов, Александър Димитров, 1954- (автор) Кн 432
Крумов, Мирон Чавдаров, 1978- (илюстратор) Кн 547
Кръстев, Иван Петров, 19??-201? (автор) Кн 433, Кн 434, Кн 435
Кръстев, Кузман, 1932- (автор) Кн 592
Кръстев, Петко Пеков, 1947- (композитор) Н 8
Кръстев, Тодор, 1958- (автор) Кн 2
Кръстева, Мая Богданова (автор, редактор) Кн 212
Кръстева, Недялка Илиева, 1943- (автор) Кн 209
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова, 1975- (автор) Кн 280
Кузнецов, Юрий Николаевич, 1940- (автор, редактор) Кн 254
Кукенска, Валентина Стоянова, 1961- (автор) Кн 295
Куклева-Тодорова, Мария Петрова, 1949- вж Kukleva-Todorova, Marija Petrova, 1949-
Кулаксъзова, Нели Атанасова (редактор) Н 13, Н 14, Н 21, Н 22
Кулов, Илия Георгиев, 1949- (автор, илюстратор) Г 9
Кулчев, Красимир Георгиев, 1979- (автор) Кн 286
Куманов, Милен Костадинов, 1942- (редактор) Кн 155
Куманова, Александра Венкова, 1956- (автор) Кн 5Кн 155, (автор на предговор) Кн 155
Кун, Биргит, 1963- (автор) Кн 12
Куновски, Живко Стоянов, 1936- (автор) Кн 645
Кутова, Гичка Ангелова, 1966- (автор) Кн 302
Куюмджиев, Юлиан Стоянов, 1959- (автор) Кн 311, Кн 313, (съставител, редактор) Кн 311Кн 315
Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949- (автор) Кн 314
Кънчев, Петромир Иванов, 1971- (автор) Кн 130
Кънчева, Павлина Григорова, 1957- (автор) Кн 335
Къртунов, Стефан Кирилов, 1956- (автор) Кн 223, Кн 296
Кюранов, Иван Тодоров, 1966- (илюстратор) Г 7
 
Л

Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963 (илюстратор) Кн 590, Кн 593, Кн 594, Кн 600
Лазаров, Любен Периклов, 1931- (автор) Кн 305
Лазарова, Елица, 1985- (автор) Кн 98
Лаков, Константин (илюстратор) Кн 467
Лаков, Пламен Маринов, 1965- (автор на предговор) К 1
Ландвер, Керстин, 1972- (автор) Кн 12
Ландова, Мария Стойкова (автор на предговор) Г 6
Ланиадо, Несия (автор) Кн 186
Левиева, Яна Милчева, 1967- (илюстратор) Кн 580
Леков, Теодор Арсов, 1969- (преводач) Кн 320
Лефтеров, Евстати Лефтеров, 1953- (автор) Кн 255
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 617
Лилова, Румяна, 1953- (член на редакционна колегия) Кн 90, Кн 282
Лилова, Румяна Лилова, 1951- (преводач) Кн 417
Литвиненко, Сергей, 1957- (преводач) Кн 535
Лихардус-Иттен, Марион, 1941- (илюстратор) Г 9
Личев, Валери Златанов, 1961- (автор) Кн 39
Лозанов, Георги, 1958- (автор на предговор) Г 6
Лозанов, Пенчо, 1954- (илюстратор) Кн 582
Лунин, Андрей Александров, 1977- (автор) Кн 136, Кн 141
Лю, Брайън (автор, илюстратор) Г 8
Любенова, Надежда, 1943- (автор на текст за песен) Н 8
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (автор) Кн 39
 
М

Маврова, Румяна Петкова, 1944- (автор) Кн 134
Маджаров, Джени Маринов, 1955- (автор) Кн 136, Кн 141
Маджаров, Красимир (композитор) Н 9
Максимова, Мариана Пенева, 1954- (редактор) Кн 5
Манасиева, Елена (автор) Кн 130
Манева, Нели Милчева, 1953- (автор) Кн 121
Манов, Методи Йорданов, 1965- (автор, отговорен редактор) Кн 615
Манова, Албена (автор) Кн 311
Марангозов, Кънчо Иванов, 1944-2015 (автор) Кн 554
Марашки, Станислав Димитров, 1961- (редактор) Кн 566
Маречкова, Мила (автор) Кн 493
Маринков, Петър Димитров, 1950- (автор) Кн 476
Маринов, Атанас, 1929- (автор) Кн 498
Маринов, Валентин, 1956- (преводач) Кн 370
Маринов, Георги, 1934- (автор) Кн 60
Маринов, Георги, 1937- (автор на предговор) Кн 549
Маринов, Иван Сашев, 1983- (автор) Кн 85
Маринов, Кирил Атанасов, 1927- вж Marinov, Kiril Atanasov, 1927-
Маринов, Марин Славов, 1960- (автор) Кн 230
Маринов, Марин Стефанов, 1978- (автор) Кн 150
Маринов, Младен Тодоров (картограф) Кн 616
Маринов, Петър Анастасов, 1903-1998 (автор) Кн 61
Маринова, Камелия Пенкова (автор) Кн 116
Маринова, Наталия Стоянова, 1978- (автор) Кн 282
Маринова, Светла Маринова, 1964- (автор) Кн 106
Маринова-Христиди, Румяна Димитрова, 1977- (автор) Кн 149
Марински, Иван Янков, 1974- (преводач) Г 8
Маричев, Асен Димитров, 1913-2000 (автор) Кн 555
Марков, Иван Петров, 1935- (автор) Кн 646
Марков, Петър Иванов, 1954- (илюстратор) Кн 456
Марковска, Ирена Георгиева, 1964- (автор) Кн 176
Марнополски, Иван (автор) Кн 593
Мартинов, Мартин Митрофанов, 1924- (автор) Кн 556
Мартинов, Тошко, 1957- (илюстратор) Кн 394
Марцинкявичюс, Юстинас, 1930-2011 (автор) Кн 610, Кн 611
Марчева, Анастасия Александрова, 1953- (автор) Кн 98, (член на редакционна колегия) Кн 123
Матев, Димитър Стоилов, 1936- (автор) Кн 637
Мацуо Башо, 1644-1694 (автор) Кн 614
Международна конференция Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот (София ; 2013) Кн 54
Международна научна конференция Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки (Пловдив ; 2012) Кн 50
Международна научна конференция на младите научни работници Икономиката на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес (8 ; София ; 2012) Кн 88
Международна научна конференция Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи (София ; 2012) Кн 77
Международна научно-практическа конференция Съвременни технологии в офшорната индустрия (Варна ; 2013) Кн 259
МериЛу (илюстратор) Кн 415
Метев, Христо Цанев, 1961- (автор) Кн 221
Микова, Величка Милчева, 1972- (автор) Кн 122
Миланов, Милан Василев, 1928-2015 (автор) Кн 622, (автор на предговор) Кн 383, (съставител) Кн 383Кн 622, (илюстратор) Кн 622
Миланов, Милан Василев, 1928-2015 вж Milanov, Milan Vasilev, 1928-2015
Миланова, Виолета Николова (редактор) Кн 333
Милева, Красимира (илюстратор) Кн 471
Милева, Невена Стоянова, 1964- (редактор) Кн 163, Кн 243, Кн 244
Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937 (автор) Кн 647
Милинов, Валентин Иванов, 1963- (автор) Кн 86
Милн, Алън Александър, 1882-1956 (библиографски предшественик) Кн 363
Милтенов, Явор Ивов, 1978- (автор) Кн 376
Милчев, Геройко, 1921-2001 (автор) Кн 626
Минев, Николай (автор на аранжимент, съставител) Н 18
Минев, Петър Борисов, 1978- (автор) Кн 295
Минева-Бакалова, Лидия Стойчева, 1954- (автор) Кн 231
Минков, Борис Владимиров, 1971- (автор) Кн 499
Минков, Светослав Константинов, 1902-1966 (автор) Кн 594
Минковски, Румен Димитров, 1961- (автор) Кн 130
Минчева, Бояна Стефанова, 1969- (автор) Кн 6
Миразчиев, Емил Иванов, 1960- (илюстратор) Кн 7
Мирославов, Стелиан, 1997- (илюстратор) Кн 416
Мирчев, Ивайло Николов, 1954- (автор на предговор) Г 6
Мирчев, Никола Стоилов, 1921-1973 (илюстратор) Кн 583
Митев, Йосиф Митев, 1955- (автор) Кн 256
Митев, Неделчо Йорданов, 1946- (член на редакционна колегия) Кн 123
Митев, Николай Александров, 1958- (автор) Кн 252
Митов, Боби, 1960- (автор) Кн 437
Митов, Кирил Пенев, 1959-2013 (автор) Кн 286
Митов, Тодор Лазаров, 1947- (илюстратор) Кн 177
Митрев, Нестор Величков, 1936- (автор) Кн 45, Кн 500, Кн 501
Михайлов, Александър Иванов, 1929- (автор) Кн 502
Михайлов, Андрей, 1976- (автор) Кн 596
Михайлов, Владимир Асенов, 1943- (автор) Кн 56
Михайлов, Иван Михайлов, 1977- (автор) Кн 217
Михайлов, Михаил Илиев, 1948- (автор) Кн 286
Михайлов, Стоян Петров, 1940- (автор) Кн 438
Михайлов, Христо Стойчев, 1945- (автор) Кн 218
Михайлова, Красимира Панайотова, 1954-2002 (преводач) Кн 22
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 352
Михайлова, Нина, преводач (преводач) Кн 44
Михайлова, Христина Дянкова, 1962- (автор) Кн 194, Кн 202
Михалева, Лиляна Петрова (автор) Кн 439
Михалкова, Радостина Борисова, 1976- (съставител) Кн 117
Михова, Доротея Валентинова (автор, редактор) Кн 141
Михова, Доротея Валентинова (автор) Кн 136
Мичев, Христо Иванов, 1957- (картограф) Г 10, Кн 616, Кн 617
Мичева, Митка Константинова вж Mičeva, Mitka Konstantinova
Мишев, Георги, 1935- (автор на предговор) Кн 549
Мишев, Иван Захариев, 1947- (автор) Кн 595
Младенов, Валери Марков, 1960- (автор) Кн 234
Момчилов, Андрей Петров, 1980- (автор) Кн 148
Монева, Боряна Станиславова (автор) Кн 174
Мончев, Николай Симеонов (автор на предговор) К 1
Москова, Рада Стефанова, 1933- (автор) Кн 557
Музил, Роберт, 1880-1942 (автор) Кн 368
Мумджиев, Никола Христов, 1931- (автор) Кн 195
Мур, Джефри, 1952- (автор) Кн 346
Мутафчиева, Яна Живкова, 1986- (автор) Кн 616
Мутафчиева, Яна Живкова, 1986- (картограф) Г 10
Мухтаров, Иван Денев, 1933- (автор) Кн 558
 
Н

Найденов, Асен Петков, 1947- (автор) Кн 256
Найденов, Найден Станчев, 1950- (автор) Кн 440
Найденова, Румяна Лилова (автор) Кн 150
Найденова, Цветана Илиева, 1944- (редактор) Кн 5
Найденова-Стоилова, Ганка Николова, 1914-1999 (автор на предговор) Кн 393
Нанев, Христо, 1956- (съставител, редактор) Кн 34
Народно читалище Свети Климент Охридски-1858. Литературен клуб Димитър Подвързачов (Стара Загора) Кн 559
Наумова, Стефка Стефанова, 1949- (член на редакционна колегия) Кн 108
Научен семинар Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение (София ; Благоевград ; 2013) Кн 115
Научна конференция Япония - времена, духовност и перспективи (София ; 2012) Кн 323
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий (София) Кн 6Кн 16
Национална научно-практическа конференция Класика и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца (Асеновград ; 2013) Кн 53
Национална художествена академия. Колекция живопис (1896-1940) Г 7
Начев, Чавдар Иванов, 1954- (автор, илюстратор) Кн 177
Начева, Мария Борисова (автор) Кн 215
Недев, Дамян (автор на предговор) Кн 549
Неделчев, Димитър Неделчев (автор) Кн 222
Неделчев, Илия Веселинов, 1952- (автор) Кн 236
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор на предговор) Кн 549
Неделчева, Божанка Георгиева, 1939- (член на редакционна колегия) Кн 108
Неделчева, Пенка Милкова, 1955- (автор) Кн 254
Недялков, Димитър Илиев, 1959- (автор) Кн 66
Недялков, Петър Генов, 1948- (съставител) Кн 638
Ненков, Валери Матеев, 1959- (автор) Кн 92, Кн 150
Ненковски, Георги, 1940- (автор) Кн 560
Ненова, Анелия Йорданова, 1957- (съставител) Кн 196
Ненчев, Марин Ненчев, 1946- (автор) Кн 235
Низамов, Васил Николов, 1953- (автор) Кн 179
Николаев, Стефан Николаев, 1970- (художник) Г 3
Николаева, Аля Петрова (преводач) Кн 311
Николов, Александър Николов, 1963- (автор) Кн 136
Николов, Атанас Григоров, 1949- вж Nikolov, Atanas Grigorov, 1949-
Николов, Борислав Иванов, 1975- (автор) Кн 276, Кн 277
Николов, Йовчо Атанасов, 1937- (автор) Кн 503
Николов, Славчо Василев, 1945- (съставител) Кн 428
Николов, Стивън Любенов, 1992- (автор) Кн 316
Николов, Стоян Чавдаров, 1979- (илюстратор) Кн 158
Николов, Филко Ц. (редактор) Кн 70
Николова, Анна Бориславова, 1939- (преводач) Кн 36
Николова, Анюта Георгиева, 1953- (редактор) Кн 279
Николова, Ина Иванова, 1963- (автор) Кн 283, Кн 284
Николова, Капка Освалд, 1946- (съставител, редактор) Кн 632
Николова, Марина Ангелова, 1964- (автор) Кн 267
Николова, Мария Георгиева, 1944- (автор) Кн 561
Николова, Радостина, 1986- (автор) Кн 596
Николова, Христина Лазарова, 1974- (автор) Кн 96
Нинов, Лазар Костов, 1949- (автор) Кн 616, Кн 617
Нисен, Елен (автор) Кн 64
Нихтянова, Таня Иванова вж Nihtjanova, Tanja Ivanova
Ницше, Фридрих Вилхелм, 1844-1900 (автор) Кн 19
Ничев, Александър Димитров, 1922-1988 (автор на предговор, преводач) Кн 338, Кн 375
Ничев, Николай Бонев, 1968- (автор) Кн 89, Кн 97
Новакова, Камка Любомирова, 1942- (автор) Кн 504, Кн 505
Нома Хисаши, 1909-1938 (автор) Кн 320
Нусторов, Лазар Петров, 1922- (автор) Кн 618
 
О

Обрешков, Иван Обретенов, 1978- вж Obreškov, Ivan Obretenov, 1978-
Обрешков, Николай Николаев, 1958- (автор) Кн 39
Ованесян, Димитрина Петрова, 1925- (автор) Кн 506, Кн 507, Кн 508
Оймен, Харалд, 1963- (автор, илюстратор) Г 8
Осенова, Петя Начева, 1971- вж Osenova, Petja Načeva, 1971-
 
П

Павлов, Димитър Стоянов, 1959- (автор) Кн 627
Павлов, Йордан Маринов, 1997- (илюстратор) Кн 542
Павлов, Кирил, 1936-2015 (автор) Кн 441, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 562, Кн 597
Павлов, Константин Мирчев, 1933-2008 (автор на предговор) Кн 549
Павлов, Павел Евтимов, 1955- (композитор) Н 15
Павлов, Филип Христов, 1949- (автор) Кн 598
Павлова, Катя, 1933- (автор) Кн 442
Павлова, Марияна Красимирова (автор) Кн 86
Падарева, Воя, 1926- (автор) Кн 443
Пайчев, Костодин Алексов, 1931-2014 (автор) Кн 628
Палашев, Николай Георгиев, 1959- (автор) Кн 57
Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (автор на предговор) Г 6
Панайотов, Георги Валентинов, 1978-2010 (автор) Кн 515
Панайотов, Петър Тодоров, 1957- (автор) Кн 269
Панев, Кольо Димитров, 1934- (автор) Кн 563
Панова, Мариана Георгиева, 1959- (преводач) Кн 112
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (автор) Кн 493
Пантелеева, Искра Маринова, 1971- (автор) Кн 285
Панце, Патрик (илюстратор) Кн 268
Панчев, Атанас Ралчев, 1965- (редактор) Кн 111, Кн 396
Панчев, Петър Панчев, 1942- (съставител) Кн 271, Кн 624
Панчева, Мария Йорданова, 1977- (редактор) Кн 493
Панчовска, Рада Стоянова, 1949- (съставител, преводач) Кн 374
Папуджийска, Пенка Иванова, 1933- (автор на предговор) Кн 635
Парашкевова, Евелина Божидарова, 1979- (автор) Кн 98
Пасароти, Марко Карло вж Passarotti, Marco Carlo
Паси, Исак Соломон, 1928-2010 (автор на предговор) Кн 22, (съставител) Кн 19Кн 22, (редактор) Кн 22
Паскалев, Георги, 1932-2004 (автор) Кн 160
Паскалева, Здравка Крумова, 1938-2017 (автор) Кн 160
Патулова, Радостина (автор) Г 1
Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 351
Пеев, Николай, 1974- (композитор) Н 16, Н 17
Пелов, Тихомир Петров, 1952- (автор) Кн 76
Пелова, Любомира Крумова, 1947- (автор на предговор) Кн 549
Пенев, Атанас Пенев, 1948- (автор) Кн 199
Пенев, Николай Пенев, 1949- (автор) Кн 564
Пенева, Виолета Веселинова (съставител) Кн 413
Пенчев, Васил Динев, 1958- (автор) Кн 39
Пенчев, Пенчо Колев, 1952- (автор) Кн 297, Кн 298
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 345
Петев, Бойко Митков, 1973- (автор) Кн 87
Петев, Митко (автор) Кн 92
Петков, Любен, 1939-2016 (автор) Кн 516
Петков, Недялко Петков, 1976- (илюстратор) Кн 602
Петков, Стефан Сашев, 1983- (автор) Кн 39
Петкова, Гергана Руменова, 1975- (автор на предговор, съставител) Кн 323
Петкова, Маргарита, 1956- (автор) Кн 444
Петличков, Васил Стефанов (автор) Кн 445
Петракиева, Анна Димитрова, 1974- вж Petrakieva, Anna Dimitrova, 1974-
Петров, Анатолий, 1929- (автор) Кн 517, Кн 518
Петров, Антон Георгиев, 1936- (автор) Кн 163
Петров, Галин Богданов, 1970- (автор на предговор) К 1
Петров, Димитър Петков, 1942- (автор) Кн 228
Петров, Йордан Петров, 1947- (илюстратор) Кн 592
Петров, Константин Асенов, 1969- (редактор) Кн 195
Петров, Мирослав Симеонов, 1965- (автор) Кн 171, Кн 173
Петров, Момчил Петров (автор) Кн 39
Петров, Тодор Димитров, 1938-2013 (автор) Кн 232
Петров, Яким (автор) Кн 493
Петрова, Марийка, 1931- (автор) Кн 156
Петрова, Михаела (автор) Кн 493
Петрова, Нели Людмилова, 1956- (автор) Кн 130
Петрова, Светла Георгиева, 1968- вж Petrova, Svetla Georgieva, 1968-
Петрова-Киркова, Галя Георгиева, 1975- (съставител) Е 3, Н 10
Петрунов, Георги Светлозаров, 1980- (автор на предговор) Кн 112, (съставител) Кн 112Кн 117, (редактор) Кн 112
Петрунов, Лазар Венеций, 1975- (автор) Кн 158
Пецев, Кирил Пецев, 1953- (автор) Кн 519
Пиетра, Джанфилипо (автор) Кн 186
Пискулийска, Стефка (илюстратор) Кн 446
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- (автор) Кн 446
Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964- (автор) Кн 299
Попдимитров, Емануил, 1885-1943 (автор) Кн 447
Попов, Алек Василев, 1966- (автор) Кн 520
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор на предговор) Кн 549
Попов, Никола Цветанов, 1929- (автор) Кн 565
Попов, Филип (автор) Кн 493
Попова, Веселка (преводач) Г 10
Попова, Дора Николова, 1946- (автор) Кн 448
Попова, Елица Емилова, 1974- (преводач) Кн 373
Попова, Елка Вакрилова, 1951- (автор) Кн 201
Попова, Илонка Желязкова, 1957- (автор) Кн 62
Попова, Катерина Николова, 1961- (преводач) Г 1
Попова, Пенка Ангелова, 1964- (илюстратор) Кн 7
Попова-Георгиева, Анна (автор) Н 1, Н 2, Н 3, Н 4
Постаджиян, Арман Шнорк, 1972- (автор) Кн 197, Кн 199
Праматарова, Мариана Ралчева, 1963- (автор) Кн 111
Прангов, Благо Иванов, 1933- (автор) Кн 449
Проданов, Продан Иванов, 1981- (автор) Кн 242
Проданов, Стоян Станимиров, 1969- (автор) Кн 150
Пунев, Благовест Анастасов, 1948- (редактор) Кн 116
Пунчева, Петя (автор) Кн 279
Първанов, Ивелин, 1973- (автор) Кн 521
Първанов, Христо Първанов, 1955- (автор) Кн 73
Пъстракова, Антоанета Иванова, 1938- (автор) Кн 450
Пътев, Пламен Георгиев, 1968- (автор) Кн 150
 
Р

Рабиновичи, Дорон, 1961- (автор) Кн 369
Радев, Димитър Радев, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 108
Радев, Пламен, 1950- (автор) Кн 133
Радева, Виолета Костадинова, 1941- (интервюиращо лице) Кн 1
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 451
Радева-Куямова, Христина Тодорова, 1950- (автор) Кн 179
Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004 (автор) Кн 522, (автор на предговор) Кн 383
Радков, Радко Василев, 1934-2016 (редактор) Кн 81
Радулов, Николай Стефанов, 1956- (автор) Кн 67
Радулова, Анелия Кирилова, 1956- (автор) Кн 150
Радушев, Христо Иванов, 1932-2011 (автор) Кн 452
Райков, Георги Стоянов, 1938- (автор) Кн 30
Райкова, Мария Денева, 1958- (автор) Кн 224, Кн 249
Райчев, Димитър Янков, 1950- (съставител) Кн 3
Райчев, Иво Радославов, 1949- (автор) Кн 209, Кн 210
Райчев, Радослав Иванов, 1927- (автор) Кн 209, Кн 210
Райчева, Ралица Димитрова (автор) Кн 212
Райчевски, Георги Ангелов, 1939- (съставител) Кн 3
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- (автор) Кн 63, (автор на предговор) Кн 647
Райън, Крис, 1961- (автор) Кн 344
Раковска, Мирослава Атанасова, 1971- (автор) Кн 102
Раковски, Вътьо Драганов, 1925-2008 (автор на предговор) Кн 549
Ралева, Диана Павлова, 1950- (редактор) Кн 5
Ралчев, Пламен Маринов, 1976- (автор) Кн 68
Рангелова, Пенка Петрова, 1949- (автор) Кн 134
Рангелова, Цецилия Владимирова (автор) Кн 130
Ранковска, Валентина Василева, 1964- (автор) Кн 240
Рахнев, Петър, 1934- (автор) Кн 453
Рачев, Петър Тотев, 1958- (автор) Кн 223
Рачев, Свилен Радославов, 1965- (автор) Кн 232, Кн 233
Рачева, Мария Стефанова (автор) Кн 187
Рашева, Анастасия Михайлова, 1948- (преводач) Кн 22
Рерих, Елена Ивановна, 1879-1955 вж Рьорих, Елена Ивановна, 1879-1955
Риджолска, Камелия Благоева, 1961- (автор на предговор) Кн 635
Риков, Васил Стефанов (автор) Кн 523
Рималовска, Севда Илиева, 1973- вж Rimalovska, Sevda Ilieva, 1973-
Римац, Сречко (преводач) Кн 44
Робардс, Карън, 1954- (автор) Кн 353
Рокоманов, Васил Иванов, 1954- (автор) Кн 318
Романски, Роман Кирилов, 1973- (автор) Кн 214
Рос, Роберт, 1869-1918 (автор на предговор) Кн 393
Рупел, Емил Иванов, 1939- (автор) Кн 454
Рупел, Таня Емилова, 1969- (илюстратор) Кн 454
Русев, Райчо Колев, 1949- (автор) Кн 455
Русев, Светлин, 1933-2018 (илюстратор) Кн 529
Русева, Боряна Николова, 1953- (автор, член на редакционна колегия) Кн 615
Русева, Малвина Стилиянова, 1952- (автор) Кн 306
Русенов, Запрян, 1927- (автор) Кн 524
Русинов, Димитър Кирилов, 1960- (автор) Кн 148
Русков, Насо (автор) Кн 493
Русков, Трифон Иванов, 1950- (автор) Кн 300
Рьорих, Елена Ивановна, 1879-1955 (съставител) Кн 27, Кн 28, Кн 29
 
С

Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 368
Саздов, Димитър, 1945- (член на редакционна колегия) Кн 108
Саманлиева, Анета Атанасова, 1971- (автор) Кн 429
Сантиментална изложба на Митьо Солаков, Недко Солаков, Димитър Солаков (Пловдив ; 2013) Г 2
Сапунджиев, Юрий Георгиев, 1952- (автор) Кн 69, (преводач) Кн 58
Сарафян, Виктория Степан, 1962- (автор) Кн 179
Сафонова, Наталия Валентиновна (редактор) Кн 333
Сафонова, Наталья Валентиновна вж Сафонова, Наталия Валентиновна
Свиленов, Атанас, 1937-2015 (автор на предговор) Кн 1
Свиткова, Анна, 1953- (автор на предговор) Кн 383
Сдружение Ловно-рибарско дружество Сокол 1893 (Айтос) Кн 271
Северян, Бистра, 1938- (автор) Кн 456
Севрюкова, Слава, 1902-1991 (автор) Кн 34
Седев, Велизарий Митев, 1925- (автор) Кн 639
Семерджиева, Мария Александрова, 1930- (автор) Кн 567
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 344
Сергиев, Стефан Аспарухов, 1947- (автор) Кн 319
Сивчева, Лилия Петкова, 1955- (преводач) Кн 27, Кн 28, Кн 29
Сикари, Антонио, 1943- Кн 44
Силвестро (автор) Кн 457
Симеонов, Иван Симеонов, 1954- (автор) Кн 241
Симеонов, Минчо Ванев, 1951- (автор) Кн 242
Симеонов, Стефан Маринов, 1968- (автор) Кн 150
Симеонова, Пепа Христова, 1941- (автор) Кн 599
Симеонова, Петя, 1967- (съставител) Кн 196
Симова, Румяна Йорданова, 1963- (автор) Кн 458
Синеков, Денис, 1987- (автор, илюстратор) Кн 525
Сиракова, Анка Владимирова (автор) Кн 197
Скийп, Питър, 1956- (преводач) Г 6
Скорчев, Румен Денев, 1932-2015 (автор на предговор, илюстратор) Кн 549
Славов, Мирослав Стоянов, 1982- (автор) Кн 297, Кн 298
Славова, Здравка Славова (преводач) Кн 617
Славчев, Христо Димитров, 1945- (автор) Кн 224, Кн 225
Сланчев, Живко Кръстев (автор) Кн 618
СЛРД Сокол 1893 (Айтос) вж Сдружение Ловно-рибарско дружество Сокол 1893 (Айтос)
Солаков, Димитър Недков, 1987- (художник) Г 2
Солаков, Митьо Недев, 1931-2010 (художник) Г 2
Солаков, Недко Митьов, 1957- (художник) Г 2
Соловьев, Владимир Сергеевич, 1853-1900 вж Соловьов, Владимир Сергеевич, 1853-1900
Соловьов, Владимир Сергеевич, 1853-1900 (автор) Кн 20
Спасов, Радослав Стефанов, 1977- (автор) Кн 136
Спасов, Светослав Димитров, 1976- (автор) Кн 158
Спасова, Албена, 1963- (съставител, редактор) Г 6
Спорледер, Каролине вж Sporleder, Caroline
Стайков, Ради Генчев, 1947-2015 (автор) Кн 526
Стайлс, Миранда (автор) Кн 527
Стаменов, Стамен Димитров, 1915-2009 (илюстратор) Кн 626
Станев, Владимир Георгиев, 1972- (автор) Кн 136, Кн 141
Станева, Нели Николова, 1959- (автор) Кн 218
Станчев, Лъчезар Дончев, 1908-1992 (автор) Кн 583
Станчев, Станислав Гатев, 1938-201? (автор) Кн 223
Станчева, Румяна Димитрова, 1942- (автор) Кн 234
Станчева, Снежана Ангелова (автор) Кн 122
Статева, Йорданка Йосифова, 1952- (автор) Кн 104
Статков, Никола Илиев, 1944- (автор) Кн 459
Стефан Николаев: Half-life. Изложба (Пловдив ; 2013) Г 3
Стефанов, Ангел Стефанов, 1951- (автор) Кн 39
Стефанов, Димитър, 1932- (съставител, преводач) Кн 381
Стефанов, Николай Стефанов, 1961- (автор) Кн 219, Кн 225, Кн 226
Стефанов, Свилен Иванов, 1966- (автор на предговор) Г 6, (съставител) Г 7
Стефанов, Стефан Петров, 1952- (автор на предговор, редактор) Кн 623
Стефанова, Лиляна Димитрова, 1929- (автор) Кн 389
Стефанова, Майа Здравкова, 1947-2016 (преводач) Г 1
Стефанова, Маргарита Панайотова, 1972- (автор) Кн 460
Стефанова, Ралица Крумова (преводач) Г 7
Стоева, Велина Стоянова, 1985- (автор) Кн 212
Стоевски, Димитър, 1902-1981 (автор) Кн 600
Стоилов, Васил, 1904-1990 (библиографски предшественик) Кн 633
Стоилова, Даниела Стоянова, 1972- вж Stoilova, Daniela Stojanova, 1972-
Стоилова, Йорданка Димитрова, 1950- (автор, редактор) Кн 212
Стоилова, Росица Стоилова, 1950- вж Stoilova, Rosica Stoilova, 1950-
Стоименов, Милчо Райчев, 1941- (автор) Кн 103
Стойков, Александър Крумов (автор) Кн 308
Стойков, Борис Неделчев, 1978- (преводач) Кн 44
Стойков, Ваньо Георгиев, 1955- (автор) Кн 461
Стойкова, Надя Иванова, 1971- (автор) Кн 130
Стойкова, Пепа Монова, 1963- (автор) Кн 90
Стойнова, Красимира Христова (автор) Кн 462
Стойчев, Иван, 1932- (автор) Кн 463
Стойчев, Кирил Петров, 1959- (автор) Кн 287
Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957- (автор) Кн 175
Стомин, Михаел, 1942- (автор, преводач) Кн 601
Стоянов, Борислав Цонев, 1978- (автор) Кн 289
Стоянов, Гавраил Илиев, 1921- (автор) Кн 640
Стоянов, Евгений Николов, 1964- (автор) Кн 91
Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977- (автор) Кн 278
Стоянов, Иван Георгиев, 1952- (член на редакционна колегия) Кн 108
Стоянов, Иван Христов, 1979- (автор) Кн 292
Стоянов, Чавдар Бойков, 1978- (автор) Кн 109
Стоянова, Ванина Божидарова, 1972- вж Stojanova, Vanina Božidarova, 1972-
Стоянова, Любомира (илюстратор) Кн 515
Стоянова, Юлия Димитрова вж Stojanova, Julija Dimitrova
Стоянова-Петрова, Силвия Велкова, 1970- (автор) Кн 163, (редактор) Кн 246
Стрик, Тинеке, 1961- (автор) Кн 64
Студентска научно-практическа конференция Съвременни аспекти в международните икономически отношения (Свищов ; 2013) Кн 105
Суворов, Виктор, 1947- (автор) Кн 380
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Кн 385
Сукарева, Златка Георгиева, 1947- (член на редакционна колегия) Кн 108
Сурчева, Славина Кирилова, 1957- (автор) Кн 197
Съюз на българските музикални и танцови дейци Кн 311
Съюз на българските писатели Кн 428
 
Т

Табаков, Мартин Матеев, 1951- (автор, автор на предговор, съставител) Кн 39
Тайпале, Вера Иванова, 1940- вж Taipale, Vera Ivanova, 1940-
Такева, Цветанка (автор) Кн 211
Танев, Иван Веселинов вж Tanev, Ivan Veselinov
Танев, Минко Неделчев, 1953- (автор) Кн 464
Танчев, Евгени Петров, 1952- (член на редакционна колегия) Кн 108
Тасев, Симеон Владимиров, 1943- (член на редакционна колегия) Кн 108
Тасева, Енгелсина Илиева, 1951- (автор) Кн 39
Тасков, Красимир Драганов, 1955- (композитор) Н 19, Н 20
Тачев, Георги Петров, 1961- (илюстратор) Кн 623
Ташкова, Маргарита Цолова, 1962- (съставител) Кн 196
Теодоров, Атанас, 1941- (автор) Кн 386
Теодорова, Светла Евгениева, 1943- (автор) Кн 312
Теохаров, Владимир Димитров, 1961- (преводач) Кн 37
Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957- (автор) Кн 136, Кн 141
Тепавичаров, Христо Денчев, 1946- (автор) Кн 168, Кн 169, Кн 170
Тера, 1969- (илюстратор) Кн 454
Терзиева, Веселина Величкова, 1945- вж Terzieva, Veselina Veličkova, 1945-
Тилев, Жеко, 1950- (автор) Кн 307
Тилов, Борис Георгиев, 1983- (автор) Кн 35
Тиман, Габи, 1965- вж Tiemann, Gabi, 1965-
Тименова-Вълчева, Златка Николова, 1949- (автор) Кн 465
Титянова, Крася Димитрова (редактор) Кн 566
Тодоров, Ангел Богданов, 1972- (автор) Кн 629
Тодоров, Андрей Тодоров, 1949- (преводач) Кн 417
Тодоров, Богдан Маринов, 1943- (автор) Кн 629
Тодоров, Георги Рангелов, 1954- (автор) Кн 203, Кн 204
Тодоров, Димо Маринов, 1930- (автор) Кн 321
Тодоров, Евгени Николаев (автор) Кн 98
Тодоров, Николай, 1931-2018 (автор на предговор) Кн 549
Тодоров, Тодор Димитров, 1962- (автор) Кн 161
Тодоров, Христо Василев, 1951- (автор) Кн 250
Тодорова, Албена Христова, 1983- (съставител) Кн 323
Тодорова, Весела Йорданова, 1975- (автор) Кн 103
Тодорова, Румяна Василева, 1959- (редактор) Кн 333
Токмаков, Димитър Михайлов, 1969- (автор) Кн 243, Кн 244
Тома Аквински, 1225?-1274 (автор) Кн 31
Томов, Георги Томчев, 1979- (автор) Кн 201
Томова, Бисера Звезделинова, 1966- (автор на предговор) Кн 615
Тонева, Иванка, 1941- (автор) Кн 466
Тонков, Димитър Тодоров, 1960- (автор) Кн 164
Тончев, Атанас, 1926- (автор) Кн 568
Тончев, Белин Антонов, 1952- (преводач) Г 1
Тончева, Елена Борисова, 1933-2011 (автор) Кн 315
Топалов, Калоян Христов, 1972- (автор) Кн 116
Торбатов, Сергей Борисов, 1960- (автор, картограф, редактор, илюстратор) Кн 617
Тотев, Христо Иванов, 1969- (автор) Кн 93
Тотева, Жана Василева, 1957- (преводач) Кн 18
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 380
Тошев, Тошо Цветков, 1945- (автор) Кн 275
Тошевски, Аурелио Цветанов, 1959- (преводач) Кн 27, Кн 28, Кн 29
Трайкова, Йорданка (автор) Кн 602
Трайкова, Марина Дончева, 1961- (автор) Кн 260
Трайкова, Марина Дончева, 1961- вж Trajkova, Marina Dončeva, 1961-
Трайкова, Николета Иванова, 1969- (автор) Кн 207
Трендафилова, Елина Георгиева, 1965- (автор) Кн 193, Кн 197, Кн 199
Трендафилова, Милка Иванова, 1934- (автор) Кн 630
Тренчева, Тереза Стоянова, 1978- (съставител) Кн 115
Търпоманов, Йордан Данаилов, 1981- вж Tǎrpomanov, Jordan Danailov, 1981-
Тюне, Анна, 1950- (автор) Кн 366
Тюрк, Анемари (автор) Г 1
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (автор) Кн 393
Узунова, Соня Тодорова, 1963- (автор) Кн 616
Узунова, Тая (илюстратор) Кн 627
Узунтонев, Трифон Петков, 1958- (автор) Кн 248
Урумов, Емил, 1979- (автор на предговор, илюстратор) Г 3
 
Ф

Фаусти, Силвано, 1940-2015 (автор) Кн 36
Феодорова, Яна Николаева, 1984- (автор) Кн 179
Фиданов, Симеон Димитров, 1933- (автор) Кн 70
Филкова, Федя Райкова, 1950- (преводач) Г 1
Филчев, Никола, 1948- (член на редакционна колегия) Кн 108
Финк, Роланд (автор) Г 1
Фламини, Лорела, 1963- (илюстратор) Кн 9, Кн 10
Флорес, Клавдия Захариева, 1943- (автор) Кн 528
Фол, Валерия Николова, 1953- (автор) Кн 642
Фолрат, Сузане (автор) Кн 268
Фотев, Георги, 1941- (автор на предговор) Кн 549
Фриц, Сабине, 1958- (автор) Кн 12
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Кн 37
Фром, Ерих, 1900-1980 (автор) Кн 18
 
Х

Хабиб, Асадулах, 1941- вж Habib, Asadullah, 1941-
Хаджиев, Коста Стоянов (автор, член на редакционна колегия) Кн 615
Хаджимитова, Зинаида Иванова, 1955- (автор) Кн 529
Хаджимитова, Станимира Рангелова, 1954- (автор) Кн 42
Хаджиниколов, Николай Андреев, 1937- (автор) Кн 530
Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (автор) Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 569
Халачева-Русева, Щилияна Стоилова, 1956- (преводач) Г 4
Халим, Исмаил Халим, 1938- (автор) Кн 60
Ханика, Ирис, 1962- (автор) Кн 367
Хапка, Кати (автор на адаптация) Кн 363
Харизанова, Гергана (автор) Кн 467
Харт, Бети де, 1964- (автор) Кн 64
Хатип, Джемал Мехмедали, 1978- (преводач) Кн 48
Хачикян, Мъгърдич Степан, 1942- (автор) Кн 468
Херолд, Ернест, 1962- (автор) Кн 46
Хинков, Олег Димитров, 1949- (автор) Кн 213
Ходжева, Зоя Илиева, 1957- (автор) Кн 217
Хомяков, Алексей Степанович, 1804-1860 (автор) Кн 21
Христов, Византи Атанасов, 1958- (автор) Кн 13
Христов, Желязко Иванов, 1948-2010 (автор на предговор) Кн 122
Христов, Иван Христов, 1970- (автор) Кн 616Кн 617Г 10, (картограф) Кн 617Г 10 , (съставител) Кн 616, (илюстратор) Кн 616,  Кн 617
Христов, Симеон Димитров, 1958- (автор) Кн 531
Христов, Христо Йорданов, 1948- (редактор) Кн 77
Христов, Христо Събев, 1940- (автор, интервюиращо лице, илюстратор) Кн 317
Христов, Чавдар Стоянов, 1952- (автор) Кн 122
Христова, Антоанета Георгиева, 1960- (автор) Кн 339, (съставител) Кн 54
Христова, Боряна Владимирова, 1952- (автор) Кн 532
Христова, Искра, 1956- (автор) Кн 469
Христова, Катя Атанасова, 1973- (съставител) Кн 196
Христова, Маргарита Красимирова, 1974- (автор) Кн 336, Кн 340, Кн 387, Кн 388
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 349
Христова, Рая Цветанова, 1988- (илюстратор) Кн 440, Кн 455
Христович, Димитър Василев, 1981- (автор, съставител) Г 1
Христосков, Петър Христов, 1917-2006 (композитор) Н 21
Хубчев, Пенчо Василев (съставител, редактор) Кн 65
 
Ц

Цакова, Ирина Стефанова, 1971- (автор) Кн 119
Цанева, Донка (автор) Кн 533
Цанева, Светла Руменова, 1954- (преводач) Кн 616
Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962- вж Cankova, Virdžinija Jordanova, 1962-
Цанов, Иван Цанов, 1963- (автор) Кн 275
Цветанова, Виктория Петкова, 1983- (преводач) Кн 33
Цветков, Владимир (преводач) Г 4
Цветков, Иван Александров, 1924- (преводач) Кн 20
Цветков, Цветан Димитров, 1943- (автор) Кн 211
Цветкова, Даниела Драгомирова (автор) Кн 174
Цветкова, Силвия Борисова, 1962- (автор) Кн 38
Цекова, Божидара Атанасова, 1937- (член на редакционна колегия) Кн 566
Церовска, Десислава Тодорова, 1973- (автор, илюстратор) Кн 470
 
Ч

Чандър, Митя, 1974- (съставител) Кн 382
Чантов, Драгомир Пенков, 1973- (автор) Кн 301
Чанчерова, Вела, 1954- (преводач) Кн 377
Чардакова, Невена Стефанова, 1982- (автор) Кн 143
Червенков, Михо Костов, 1929- (автор) Кн 631
Чернев, Красимир Кирилов, 1960- (автор) Кн 471
Чернева, Надежда Петрова, 1953- (автор на предговор, редактор) Кн 635
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 359, Кн 363, Кн 364
Чешмеджиева, Маргарита Николова, 1976- (автор) Кн 110
Чивиев, Крум Костадинов, 1934- (автор) Кн 125
Чинова, Маргарита Иванова, 1951- (член на редакционна колегия) Кн 108
Чиприянов, Михаил Симеонов (член на редакционна колегия) Кн 123
Чирко, Антонио-Марио, 1973- Кн 44
Чолева, Златка Николова (автор) Кн 116
Чонгов, Димитър Маринов, 1947- (автор) Кн 472
Чонев, Чони, 1948-2011 (автор) Кн 473
Чонова, Дона Рангелова (съставител) Кн 473
 
Ш

Шалганов, Чавдар Николов, 1965- (автор) Кн 199
Шамлиева, Живка Анастасова, 1926- (автор) Кн 534, Кн 535
Шамлиева, Маргарита Григорова, 1933- (автор) Кн 474
Шашинг, Янина, 1981- (илюстратор) Кн 464
Швалм, Елке (автор) Кн 12
Шекерджиева-Новак, Тони Димитрова (редактор) Н 7
Шекерова, Мариана Йорданова, 1958- вж Šekerova, Mariana Jordanova, 1958-
Шенкова, Цветана Атанасова, 1969- вж Šenkova, Cvetana Atanasova, 1969-
Шепърд, Ърнeст Хауард, 1879-1976 (библиографски предшественик) Кн 363
Шиндова, Мария Петрова вж Šindova, Marija Petrova
Шишков, Благовест Борисов, 1937- вж Šiškov, Blagovest Borisov, 1937-
Шмит, Ерик-Еманюел, 1960- (автор) Кн 371
Шопенхауер, Артур, 1788-1860 (автор) Кн 22
Шпрагер, Ева, 1972- (преводач) Кн 382
 
Щ

Щерев, Николай Христов, 1976- вж Šterev, Nikolaj Hristov, 1976-
 
Ю

Юбилейна международна научна конференция Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век (Свищов ; 2013) Кн 123
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 (автор, преводач) Кн 393
Якимов, Яким Маринов, 1963- (автор) Кн 536
Янакиева, Живка Ненчева, 1953- (автор, илюстратор) Кн 177
Янева, Калина Стоянова, 1969- (автор) Кн 603
Янева, Румяна Георгиева, 1954- (преводач) Кн 180
Янков, Иван Венциславов, 1974- (преводач) Кн 200
Янков, Петър Нинков, 1953- (редактор) Кн 158
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 341, Кн 361
Янкова, Иванка Василева, 1950- (автор) Кн 642
Янорова, Стефка, 1969- (автор) Кн 493
Янушев, Никодим Иванов, 1938- (автор) Кн 570
Яръмов, Николай Кирилов, 1950- (редактор) Кн 155
 
A

ACRH-3 (Sofia ; 2013) вж Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (3 ; Sofia ; 2013)
Adamov, Veličko, 1950- вж Адамов, Величко, 1950-
Adamova, Aglika Veličkova, 1973- вж Адамова, Аглика Величкова, 1973-
Adler, Elizabeth, 1950- вж Адлър, Елизабет, 1950-
Agasjan, Albena Fran, 1970- (съставител) Кн 327
Alaminov, Hristo Aleksandrov, 1928- вж Аламинов, Христо Александров, 1928-
Aleksandrov, Aleksandǎr S. вж Александров, Александър С.
Aleksandrov, Veselin Pavlov, 1962- вж Александров, Веселин Павлов, 1962-
Aleksandrova, Albena, 1964- вж Александрова, Албена, 1964-
Aleksandrova, Antoaneta Vasileva, 1962- вж Александрова, Антоанета Василева, 1962-
Aleksandrova, Evgenija Ivanova, 1972- вж Александрова, Евгения Иванова, 1972-
Aleksandrova, Irina Stefanova, 1961- вж Александрова, Ирина Стефанова, 1961-
Aleksandrova, Irina, 1942- вж Александрова, Ирина, 1942-
Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana Koleva, 1958- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-
Aleksieva, Veneta Panajotova, 1970- вж Алексиева, Венета Панайотова, 1970-
Aleksova, Sibila Rumenova, 1984- вж Алексова, Сибила Руменова, 1984-
Alev, Venelin Stefanov, 1960- вж Алев, Венелин Стефанов, 1960-
Anastasov, Anastas Kostadinov, 1975- вж Анастасов, Анастас Костадинов, 1975-
Ančev, Angel Petrov, 1976- вж Анчев, Ангел Петров, 1976-
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonov, Vladimir Nikolov, 1965- вж Андонов, Владимир Николов, 1965-
Andonova, Maja Genadieva, 1963- (автор, илюстратор) Кн 604, Кн 605, Кн 606, Кн 607, Кн 608
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andreev, Andrej Dimitrov, 1957- вж Андреев, Андрей Димитров, 1957-
Andreev, Anton Stojčev, 1971- вж Андреев, Антон Стойчев, 1971-
Andreeva, Penka Nedelčeva, 1932- вж Андреева, Пенка Неделчева, 1932-
Androvski, Ivo Petkov, 1963- вж Андровски, Иво Петков, 1963-
Angelov, Angel Efremov, 1962- вж Ангелов, Ангел Ефремов, 1962-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Georgi Grigorov, 1988- вж Ангелов, Георги Григоров, 1988-
Angelov, Ivan Aleksandrov, 1946- вж Ангелов, Иван Александров, 1946-
Angelov, Nikolaj, 1956- вж Ангелов, Николай, 1956-
Angelov, Rosen Petrov, 1963- вж Ангелов, Росен Петров, 1963-
Angelov, Tot´o Marinov, 1957- вж Ангелов, Тотьо Маринов, 1957-
Angelova, Desislava, 1996- вж Ангелова, Десислава, 1996-
Angelova, Doroteja Veselinova, 1975- вж Ангелова, Доротея Веселинова, 1975-
Angelova, Kerana Vǎlčeva, 1948- вж Ангелова, Керана Вълчева, 1948-
Angelova, Penka Emilova, 1949- вж Ангелова, Пенка Емилова, 1949-
Angelova, Vanja Hristova, 1967- вж Ангелова, Ваня Христова, 1967-
Angelova-Barbolova, Nikolina Stančeva, 1971- вж Ангелова-Барболова, Николина Станчева, 1971-
Ankova, Jordanka Minkova, 1948- вж Анкова, Йорданка Минкова, 1948-
Antonova, Liljana Vladimirova, 1935- вж Антонова, Лиляна Владимирова, 1935-
Antov, Ognjan Todorov, 1976- вж Антов, Огнян Тодоров, 1976-
Antov, Petǎr Jordanov, 1977- вж Антов, Петър Йорданов, 1977-
Antova, Nadežda Todorova, 1980- вж Антова, Надежда Тодорова, 1980-
Apostolov, Aleksi Genov, 1963- вж Апостолов, Алекси Генов, 1963-
Apostolov, Evgenij Asenov, 1958- вж Апостолов, Евгений Асенов, 1958-
Apostolov, Nikola Georgiev, 1943- вж Апостолов, Никола Георгиев, 1943-
Apostolova, Anka Mihajlova, 1944- вж Апостолова, Анка Михайлова, 1944-
Apostolova, Kristi Apostolova, 1979- вж Апостолова, Кристи Апостолова, 1979-
Arabadžiev, Ivan Atanasov, 1966- вж Арабаджиев, Иван Атанасов, 1966-
Aristoteles, 384-322 пр.Хр. вж Аристотел, 384-322 пр.Хр.
Arnaudov, Emanuil Dimitrov, 1957- вж Арнаудов, Емануил Димитров, 1957-
Arnaudov, Georgi Asenov, 1957- вж Арнаудов, Георги Асенов, 1957-
Arnaudova, Iskra Todorova, 1943- вж Арнаудова, Искра Тодорова, 1943-
Arseniev, Arseni Ivanov, 1953- вж Арсениев, Арсени Иванов, 1953-
Arsov, Kamen Stojnev, 1943-2013 вж Арсов, Камен Стойнев, 1943-2013
Asenova, Petja Ivanova, 1954- вж Асенова, Петя Иванова, 1954-
Astrug, Anri Anžel (автор) Кн 192
Atanasov, Atanas Petrov, 1951- вж Атанасов, Атанас Петров, 1951-
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Atanasov, Valentin Tonev, 1964- вж Атанасов, Валентин Тонев, 1964-
Atanasov, Vasil Bojanov, 1940- вж Атанасов, Васил Боянов, 1940-
Atanasova, Marija Hristeva, 1933- вж Атанасова, Мария Христева, 1933-
Atanasova, Nikolinka Aleksandrova, 1976- вж Атанасова, Николинка Александрова, 1976-
Atanasova, Snežana Ivanova, 1961- вж Атанасова, Снежана Иванова, 1961-
Atanasova, Valentina Stojanova, 1983- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1983-
Atanasovski, Aleksandar (автор) Кн 205
Augustinus, Aurelius, 354-430 вж Августин, Аврелий, 354-430
Avramova, Tanja Georgieva, 1985- вж Аврамова, Таня Георгиева, 1985-
al-Azheri, Ahmad Mahmud вж Езхери, Ахмед Махмуд
 
B

Bǎčvarov, Ivan Nedelčev, 1933- вж Бъчваров, Иван Неделчев, 1933-
Baev, Anton Hristov, 1963- вж Баев, Антон Христов, 1963-
Baeva, Anna Kirilova вж Баева, Анна Кирилова
Bajčeva, Vera Nikolova, 1959- вж Байчева, Вера Николова, 1959-
Bakalova, Elka Georgieva, 1938- вж Бакалова, Елка Георгиева, 1938-
Balabanova, Elisaveta Ilieva вж Балабанова, Елисавета Илиева
Balabanova, Hristina Todorova, 1953- вж Балабанова, Христина Тодорова, 1953-
Balabanski, Tošo Lukanov, 1960- вж Балабански, Тошо Луканов, 1960-
Balašev, Ivan Ljuckanov, 1943- вж Балашев, Иван Люцканов, 1943-
Baldevska, Trendafila Blagoeva, 1926-2014 вж Балдевска, Трендафила Благоева, 1926-2014
Baleva, Vanja Nejčeva, 1968- (автор) Кн 330
Balevska, Emanuela Konstantinova, 1957- вж Балевска, Емануела Константинова, 1957-
Balkanski, Kamen вж Балкански, Камен
Baltadžiev, Ivan Georgiev, 1975- вж Балтаджиев, Иван Георгиев, 1975-
Bančev, Petǎr, 1947- вж Банчев, Петър, 1947-
Bankov, Banko Petkov, 1936- вж Банков, Банко Петков, 1936-
Barbov, Kalin Mateev, 1988- вж Барбов, Калин Матеев, 1988-
Barudov, Emil Stefanov, 1974- вж Барудов, Емил Стефанов, 1974-
Bǎrzakov, Svetlin Ivanov, 1982- вж Бързаков, Светлин Иванов, 1982-
Basarini, Simeon Georgiev, 1942- вж Басарини, Симеон Георгиев, 1942-
Bašev, Cvetan, 1982- вж Башев, Цветан, 1982-
Bekriev, Konstantin Petrov, 1947- вж Бекриев, Константин Петров, 1947-
Belazelkov, Borislav Nikolov, 1956- вж Белазелков, Борислав Николов, 1956-
Belberov, Milko Pеnčev, 1948- вж Белберов, Милко Пенчев, 1948-
Belčeva, Ani Božidarova, 1972- (автор) Кн 205
Berbenkov, Georgi Nikolov, 1941- вж Бербенков, Георги Николов, 1941-
Berberov, Ilija Matev, 1938- вж Берберов, Илия Матев, 1938-
Beron, Petǎr Kirilov, 1940- вж Берон, Петър Кирилов, 1940-
Berov, Hristo Anastasov, 1978- вж Беров, Христо Анастасов, 1978-
Bhakti Kamala Tirtha Maharadj, 1959- вж Бхакти Камала Тиртха Махарадж, 1959-
Binev, Penčo Slavov, 1935- вж Бинев, Пенчо Славов, 1935-
Bineva, Velika Bineva, 1978- вж Бинева, Велика Бинева, 1978-
Birjukov, Valentin Jakovlevič, 1922- вж Бирюков, Валентин Яковлевич, 1922-
Blagov, Stanislav Petrov, 1963- вж Благов, Станислав Петров, 1963
Blagoev, Dimitǎr Marčev, 1976- (автор) Кн 79
Blake, Quentin, 1932- вж Блейк, Куентин, 1932-
Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 вж Бокачо, Джовани, 1313-1375
Bočev, Pet´o Gešev, 1948- вж Бочев, Петьо Гешев, 1948-
Boeva, Verjana Todorova, 1962- вж Боева, Веряна Тодорова, 1962-
Bogdanova, Margarita Jordanova, 1962- вж Богданова, Маргарита Йорданова, 1962-
Bogov, Boris Iliev, 1962- вж Богов, Борис Илиев, 1962-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžiev, Dobri Atanasov, 1984- вж Бояджиев, Добри Атанасов, 1984-
Bojanov, Georgi Bojanov, 1944- вж Боянов, Георги Боянов, 1944-
Bojanova, Gergana Vasileva, 1979- вж Боянова, Гергана Василева, 1979-
Bojčev, Hristo Dimitrov, 1950- вж Бойчев, Христо Димитров, 1950-
Bončeva, Marija Dimitrova вж Бончева, Мария Димитрова
Bončeva, Violeta Koleva, 1951- вж Бончева, Виолета Колева, 1951-
Bondokova, Melina-Elina Hristova, 1985- вж Бондокова, Мелина-Елина Христова, 1985-
Bonev, Grigor Sotirov, 1927- вж Бонев, Григор Сотиров, 1927-
Bonev, Stanimir Bonev, 1961- вж Бонев, Станимир Бонев, 1961-
Boneva, Albena Todorova вж Бонева, Албена Тодорова
Borisov, Borislav Dimitrov, 1957- вж Борисов, Борислав Димитров, 1957-
Borisov, Hristo, 1945- вж Борисов, Христо, 1945-
Borisov, Rosen Vasilev, 1971- вж Борисов, Росен Василев, 1971-
Borisova, Albena вж Борисова, Албена
Bošnakova, Desislava Ljubomirova, 1971- вж Бошнакова, Десислава Любомирова, 1971-
Bozovajska, Slavena Petrova, 1978- вж Бозовайска, Славена Петрова, 1978-
Božilov, Božidar Milanov, 1962- вж Божилов, Божидар Миланов, 1962-
Božilov, Kiril Georgiev, 1932- вж Божилов, Кирил Георгиев, 1932-
Božinov, Božidar Violinov, 1970- вж Божинов, Божидар Виолинов, 1970-
Božinova, Mariana Vǎrbanova, 1960- вж Божинова, Мариана Върбанова, 1960-
Božkov, Milko Jordanov, 1953- вж Божков, Милко Йорданов, 1953-
Božkova, Bistra Kirilova вж Божкова, Бистра Кирилова
Božkova, Marija Krǎsteva, 1975- вж Божкова, Мария Кръстева, 1975-
Brandiski, Kostadin Georgiev, 1950- вж Брандиски, Костадин Георгиев, 1950-
Bren, Ilja вж Брен, Иля
Brezin, Veselin Stamenov, 1948- вж Брезин, Веселин Стаменов, 1948-
Brian, Lew вж Лю, Брайън
Bubalov, Ivan Željazkov, 1932-2017 вж Бубалов, Иван Желязков, 1932-2017
Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961- вж Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961-
Bühring, Ursel, 1950- вж Бюринг, Урсел, 1950-
Bujuklijska-Najdenova, Dimka Petkova, 1932- вж Буюклийска-Найденова, Димка Петкова, 1932-
Buleva, Marijana Nikolaeva, 1957- вж Булева, Марияна Николаева, 1957-
Bulgarian artists in Vienna. Exhibition (2013) вж Български художници във Виена. Изложба (2013)
Burnaski, Evstati Stoilov, 1922-2015 вж Бурнаски, Евстати Стоилов, 1922-2015
 
C

Cabot, Meg, 1967- вж Кабът, Мег, 1967-
Cakova, Irina Stefanova, 1971- вж Цакова, Ирина Стефанова, 1971-
Caneva, Donka  вж Цанева, Донка 
Caneva, Svetla Rumenova, 1954- вж Цанева, Светла Руменова, 1954-
Cankova, Virdžinija Jordanova, 1962- (автор) Кн 192
Canov, Ivan Canov, 1963- вж Цанов, Иван Цанов, 1963-
Cekova, Božidara Atanasova, 1937- вж Цекова, Божидара Атанасова, 1937-
Cerovska, Desislava Todorova, 1973- вж Церовска, Десислава Тодорова, 1973-
Clancy, Tom, 1947-2013 вж Кланси, Том, 1947-2013
Clare, Cassandra, 1973- вж Клеър, Касандра, 1973-
Comati, Sigrun, 1955- (преводач) Кн 573
Conference Japan - times, spirituality and perspectives (Sofia ; 2012) вж Научна конференция Япония - времена, духовност и перспективи (София ; 2012)
Crombie, Deborah, 1952- вж Кромби, Дебора, 1952-
Cvetanova, Viktorija Petkova, 1983- вж Цветанова, Виктория Петкова, 1983-
Cvetkov, Cvetan Dimitrov, 1943- вж Цветков, Цветан Димитров, 1943-
Cvetkov, Ivan Aleksandrov, 1924- вж Цветков, Иван Александров, 1924-
Cvetkov, Vladimir вж Цветков, Владимир
Cvetkova, Daniela Dragomirova вж Цветкова, Даниела Драгомирова
Cvetkova, Silvija Borisova, 1962- вж Цветкова, Силвия Борисова, 1962-
 
Č

Čančerova, Vela, 1954- вж Чанчерова, Вела, 1954-
Čander, Mitja, 1974- вж Чандър, Митя, 1974-
Čantov, Dragomir Penkov, 1973- вж Чантов, Драгомир Пенков, 1973-
Čardakova, Nevena Stefanova, 1982- вж Чардакова, Невена Стефанова, 1982-
Černev, Krasimir Kirilov, 1960- вж Чернев, Красимир Кирилов, 1960-
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-
Černeva, Nadežda Petrova, 1953- вж Чернева, Надежда Петрова, 1953-
Červenkov, Miho Kostov, 1929- вж Червенков, Михо Костов, 1929-
Češmedžieva, Margarita Nikolova, 1976- вж Чешмеджиева, Маргарита Николова, 1976-
Činova, Margarita Ivanova, 1951- вж Чинова, Маргарита Иванова, 1951-
Čiprijanov, Mihail Simeonov вж Чиприянов, Михаил Симеонов
Čiviev, Krum Kostadinov, 1934- вж Чивиев, Крум Костадинов, 1934-
Čoleva, Zlatka Nikolova вж Чолева, Златка Николова
Čonev, Čoni, 1948-2011 вж Чонев, Чони, 1948-2011
Čongov, Dimitǎr Marinov, 1947- вж Чонгов, Димитър Маринов, 1947-
Čonova, Dona Rangelova вж Чонова, Дона Рангелова
 
D

Dabiževa, Denica, 1975- вж Дабижева, Деница, 1975-
Dahl, Roald, 1916-1990 вж Дал, Роалд, 1916-1990
Damjanov, Damjan Atanasov, 1982- вж Дамянов, Дамян Атанасов, 1982-
Damjanov, Ivan Georgiev, 1976- вж Дамянов, Иван Георгиев, 1976-
Dančev, Dančo Stefanov вж Данчев, Данчо Стефанов
Dančev, Filip, 1970- вж Данчев, Филип, 1970-
Danev, Konstantin Stiljanov вж Данев, Константин Стилянов
Daniel, Andrej Leon, 1952- вж Даниел, Андрей Леон, 1952-
Dankov, Dobroslav Danailov, 1969- вж Данков, Доброслав Данаилов, 1969-
Danov, Jordan Georgiev, 1939- вж Данов, Йордан Георгиев, 1939-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Daskalov, Anton Teodosiev, 1960- вж Даскалов, Антон Теодосиев, 1960-
Daskalov, Vǎlčin Zdravkov, 1961- вж Даскалов, Вълчин Здравков, 1961-
Daskalova, Liana Georgieva, 1927-2013 вж Даскалова, Лиана Георгиева, 1927-2013
Dečev, Zaharij Manolov, 1970- вж Дечев, Захарий Манолов, 1970-
Delacourt, Grégoire, 1960- вж Делакур, Грегоар, 1960-
Deliradev, Boris Ivanov, 1970- вж Делирадев, Борис Иванов, 1970-
Delivičeva, Marija, 1976- вж Деливичева, Мария, 1976-
Demirev, Stanimir Demirev вж Демирев, Станимир Демирев
Demireva, Dimitrina Mitkova, 1947- вж Демирева, Димитрина Миткова, 1947-
Denčev, Anželo вж Денчев, Анжело
Denčev, Konstantin, 1935- вж Денчев, Константин, 1935-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Deneva, Margarita Angelova, 1966- вж Денева, Маргарита Ангелова, 1966-
Dermendžiev, Hristo Petrov, 1970- вж Дерменджиев, Христо Петров, 1970-
Dermendžiev, Tihomir Mišev, 1954- вж Дерменджиев, Тихомир Мишев, 1954-
Devlova, Pavlina Ivanova, 1972- вж Девлова, Павлина Иванова, 1972-
Dičev, Dimitǎr Stankov, 1896-1989 вж Дичев, Димитър Станков, 1896-1989
Dilkina, Lilija Conkova, 1957- вж Дилкина, Лилия Цонкова, 1957-
Dilov, Ljuben Ljubenov, 1964- вж Дилов, Любен Любенов, 1964-
Dimitrov, Aleksandǎr Vasilev, 1948- (автор) Кн 303, Кн 304
Dimitrov, Božidar, 1945- вж Димитров, Божидар, 1945-
Dimitrov, Dimitǎr Jordanov, 1926-2013 вж Димитров, Димитър Йорданов, 1926-2013
Dimitrov, Dimitar Pencev, 1941- вж Димитров, Димитър Пенчев, 1941-
Dimitrov, Dimitǎr Petkov, 1934- вж Димитров, Димитър Петков, 1934-
Dimitrov, Georgi Dimitrov, 1972- (автор) Кн 263, Кн 264, Кн 265
Dimitrov, Ilko Dimitrov, 1955- вж Димитров, Илко Димитров, 1955-
Dimitrov, Ivajlo, 1973- (редактор) Кн 643
Dimitrov, Kiril Valentinov, 1976- (автор) Кн 79
Dimitrov, Ljubomir Dijanov, 1984- вж Димитров, Любомир Диянов, 1984-
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Milen Vǎlčev, 1967- вж Димитров, Милен Вълчев, 1967-
Dimitrov, Nikolaj Dimitrov, 1980- вж Димитров, Николай Димитров, 1980-
Dimitrov, Pavel Krumov, 1950- вж Димитров, Павел Крумов, 1950-
Dimitrov, Plamen Gočev, 1963- вж Димитров, Пламен Гочев, 1963-
Dimitrov, Slavi Petrov, 1969- вж Димитров, Слави Петров, 1969-
Dimitrov, Todor Dimitrov, 1984- вж Димитров, Тодор Димитров, 1984-
Dimitrov, Valeri Georgiev, 1954- вж Димитров, Валери Георгиев, 1954-
Dimitrov-Majstora, Vladimir, 1882-1960 вж Димитров-Майстора, Владимир, 1882-1960
Dimitrova, Anelija Dimitrova, 1958- вж Димитрова, Анелия Димитрова, 1958-
Dimitrova, Elena Stojanova, 1972- вж Димитрова, Елена Стоянова, 1972-
Dimitrova, Evgenija Kunčeva, 1962- вж Димитрова, Евгения Кунчева, 1962-
Dimitrova, Margarita Van´ova, 1963- вж Димитрова, Маргарита Ваньова, 1963-
Dimitrova, Mariana Milčeva, 1967- (автор) Кн 205
Dimitrova, Marija Božidarova, 1980- вж Димитрова, Мария Божидарова, 1980-
Dimitrova, Nadja Aleksandrova, 1963- вж Димитрова, Надя Александрова, 1963-
Dimitrova, Nina Ivanova, 1954- вж Димитрова, Нина Иванова, 1954-
Dimitrova, Rozalina Marinova вж Димитрова, Розалина Маринова
Dimitrova, Teodora, 1979- вж Димитрова, Теодора, 1979-
Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953- вж Димитрова-Рачева, Пламена Василева, 1953-
Dimov, Ivan, 1943- вж Димов, Иван, 1943-
Dimova, Daniela Dragneva, 1962- вж Димова, Даниела Драгнева, 1962-
Dimova, Diana Krasimirova вж Димова, Диана Красимирова
Dinčev, Petǎr Krǎstev, 1938- вж Динчев, Петър Кръстев, 1938-
Dinev, Evgeni Stefanov, 1976- вж Динев, Евгени Стефанов, 1976-
Dinkov, Kol´o Tenev, 1961- вж Динков, Кольо Тенев, 1961-
Dišev, Valentin Dikov, 1962- вж Дишев, Валентин Диков, 1962-
Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Djulgerov, Nikola Romanov, 1978- вж Дюлгеров, Никола Романов, 1978-
Djulgerova-Prǎvčeva, Rosica Georgieva вж Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева
Dobranova, Marijana Antonova, 1976- вж Добранова, Марияна Антонова, 1976-
Dočev, Mihail, 1947- вж Дочев, Михаил, 1947-
Dodunekov, Stefan Manev, 1945-2012 вж Додунеков, Стефан Манев, 1945-2012
Dojkov, Nenko Georgiev, 1955- вж Дойков, Ненко Георгиев, 1955-
Dojnov, Ivan, 1938- вж Дойнов, Иван, 1938-
Dojnov, Plamen Ivanov, 1969- вж Дойнов, Пламен Иванов, 1969-
Dončeva, Ljudmila Marinova, 1954- вж Дончева, Людмила Маринова, 1954-
Donevska, Bojka Spasova, 1964- вж Доневска, Бойка Спасова, 1964-
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič, 1821-1881 вж Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881
Dotkova, Miroslava Dobromirova вж Доткова, Мирослава Добромирова
Draganova, Rosica Slavčeva, 1962- вж Драганова, Росица Славчева, 1962-
Draganova-Filipova, Milena Nenkova, 1970- вж Драганова-Филипова, Милена Ненкова, 1970-
Drenovska, Kosara Venelinova (автор) Кн 192
Dvorecka, Gergina Ivanova, 1954- вж Дворецка, Гергина Иванова, 1954-
Džobov, Ilijan Dimitrov, 1974- вж Джобов, Илиян Димитров, 1974-
 
E

Edgarjan, Markarit Mardiros, 1946- вж Едгарян, Маркарит Мардирос, 1946-
Eftimova, Sǎbina Kirilova, 1981- вж Ефтимова, Събина Кирилова, 1981-
Ekimova, Iva, 1976- вж Екимова, Ива, 1976-
Elenkov, Konstantin Rangelov, 1941- вж Еленков, Константин Рангелов, 1941-
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
Enčev, Ivan, 1942- вж Енчев, Иван, 1942-
Enčev, Kristijan Rusev, 1968- вж Енчев, Кристиян Русев, 1968-
Engels, Rozalina Plamenova, 1976- вж Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-
Ermenkov, Evgeni Petkov, 1949- (преводач) Кн 572
Eskenazi, Avram Mois, 1954- вж Ескенази, Аврам Моис, 1954-
 
F

Fausti, Silvano, 1940-2015 вж Фаусти, Силвано, 1940-2015
Feodorova, Jana Nikolaeva, 1984- вж Феодорова, Яна Николаева, 1984-
Fidanov, Simeon Dimitrov, 1933- вж Фиданов, Симеон Димитров, 1933-
Filčev, Nikola, 1948- вж Филчев, Никола, 1948-
Filkova, Fedja Rajkova, 1950- вж Филкова, Федя Райкова, 1950-
Fink, Roland вж Финк, Роланд
Flamini, Lorella, 1963- вж Фламини, Лорела, 1963-
Flores, Klavdija Zaharieva, 1943- вж Флорес, Клавдия Захариева, 1943-
Fol, Valerija Nikolova, 1953- вж Фол, Валерия Николова, 1953-
Fotev, Georgi, 1941- вж Фотев, Георги, 1941-
Freud, Sigmund, 1856-1939 вж Фройд, Зигмунд, 1856-1939
Fritz, Sabine, 1958- вж Фриц, Сабине, 1958-
Fromm, Erich, 1900-1980 вж Фром, Ерих, 1900-1980
 
G

Gabe, Dora Petrova, 1886-1983 вж Габе, Дора Петрова, 1886-1983
Gališka-Vladimirova, Marija Mladenova, 1940- вж Галишка-Владимирова, Мария Младенова, 1940-
Gančev, Aleksandǎr Petrov, 1979- вж Ганчев, Александър Петров, 1979-
Gančev, Dimitǎr Mitov, 1929- вж Ганчев, Димитър Митов, 1929-
Gančev, Dobrin Gančev, 1963- вж Ганчев, Добрин Ганчев, 1963-
Gančeva, Stanislava Petrova, 1966- вж Ганчева, Станислава Петрова, 1966-
Gančovska, Dočka Georgieva, 1956- вж Ганчовска, Дочка Георгиева, 1956-
Ganov, Hristo Aleksandrov, 1938- вж Ганов, Христо Александров, 1938-
Gǎrgarov, Zdravko Borisov, 1944- вж Гъргаров, Здравко Борисов, 1944-
Gǎrnevska, Silvija Markova, 1962- вж Гърневска, Силвия Маркова, 1962-
Garvanova, Magdalena Zlatkova, 1976- вж Гарванова, Магдалена Златкова, 1976-
Gaštilov, Ivan Nikolov, 1932- вж Гащилов, Иван Николов, 1932-
Gateva, Pavlina Angelova, 1967- вж Гатева, Павлина Ангелова, 1967-
Gavrilov, Ivan, 1955- вж Гаврилов, Иван, 1955-
Gavrilov, Ivan Vasilev, 1947-2014 вж Гаврилов, Иван Василев, 1947-2014
Geda, Fabio, 1972- вж Джеда, Фабио, 1972-
Genčeva, Evgenija Nikolova, 1954- (автор на предговор) Г 11
Genova, Kamelija Zaharieva, 1966- вж Генова, Камелия Захариева, 1966-
Genova, Nadja Kirilova, 1960- вж Генова, Надя Кирилова, 1960-
Genova, Stela, 1939- вж Генова, Стела, 1939-
Genova, Vesela Jotova, 1956- вж Генова, Весела Йотова, 1956-
Georgiev, Anton Slavčev, 1960- вж Георгиев, Антон Славчев, 1960-
Georgiev, Borislav Georgiev, 1961- вж Георгиев, Борислав Георгиев, 1961-
Georgiev, Ivan Nikolov, 1957- вж Георгиев, Иван Николов, 1957-
Georgiev, Ivan Stoilov, 1945- (автор) Кн 79
Georgiev, Rumen Mladenov, 1943- вж Георгиев, Румен Младенов, 1943-
Georgiev, Svetoslav Živkov, 1960- вж Георгиев, Светослав Живков, 1960-
Georgiev, Velin Josifov, 1933- вж Георгиев, Велин Йосифов, 1933-
Georgiev, Zlati, 1934- вж Георгиев, Злати, 1934-
Georgiev, Živko Dimitrov, 1951- вж Георгиев, Живко Димитров, 1951-
Georgieva, Cenka Ivanova вж Георгиева, Ценка Иванова
Georgieva, Ilijana, илюстратор вж Георгиева, Илияна, илюстратор
Georgieva, Izabela Paraškevova, 1966- вж Георгиева, Изабела Парашкевова, 1966-
Georgieva, Kristina Nikolaeva, 1977- вж Георгиева, Кристина Николаева, 1977-
Georgieva, Marija Georgieva, 1952- (автор) Кн 205
Georgieva, Marija Željazkova, 1959- вж Георгиева, Мария Желязкова, 1959-
Georgieva, Natalija Žorieva, 1970- вж Георгиева, Наталия Жориева, 1970-
Georgieva, Rajna Ivanova, 1934- (автор) Кн 184
Georgieva, Rajna Ivanova, 1934- вж Георгиева, Райна Иванова, 1934-
Georgieva, Stefanka Angelova, 1954- вж Георгиева, Стефанка Ангелова, 1954-
Georgieva, Žaneta, 1951- вж Георгиева, Жанета, 1951-
Georgieva-Petrova, Katja Adrianova, 1963- вж Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
Georgieva-Savova, Marija вж Георгиева-Савова, Мария
Gerganov, Georgi Marinov, 1945- вж Герганов, Георги Маринов, 1945-
Gergova, Ivanka Jordanova, 1955- вж Гергова, Иванка Йорданова, 1955-
Germanov, Stojan Georgiev, 1937- вж Германов, Стоян Георгиев, 1937-
Gier, Kerstin, 1966- вж Гир, Керстин, 1966-
Gigov, Nikola Andonov, 1936-2016 вж Гигов, Никола Андонов, 1936-2016
Gjuleva, Mariana, 1960- вж Гюлева, Мариана, 1960-
Gjuvijski, Strahil Petrov, 1954- вж Гювийски, Страхил Петров, 1954-
Gočev, Dobromir Tenev, 1954- вж Гочев, Добромир Тенев, 1954-
Gočeva, Nina Nikolova, 1949- вж Гочева, Нина Николова, 1949-
Golijski, Petǎr Nikolov, 1976- вж Голийски, Петър Николов, 1976-
Gongalova, Eleanka Petkova, 1949- вж Гонгалова, Елеанка Петкова, 1949-
Gorčeva, Tanja Veselinova, 1959- вж Горчева, Таня Веселинова, 1959-
Goudge, Eileen, 1950- вж Гоудж, Айлин, 1950-
Gozmanov, Georgi Petrov, 1949- вж Гозманов, Георги Петров, 1949-
Gradinarov, Dimitǎr Nedkov, 1978- вж Градинаров, Димитър Недков, 1978-
Gradinarov, Vencislav Trenev, 1961- вж Градинаров, Венцислав Тренев, 1961-
Grǎnčarov, Rumen вж Грънчаров, Румен
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Greaney, Mark, 1968- вж Гриней, Марк, 1968-
Grębska-Kulov, Małgorzata, 1954- вж Гребска-Кулов, Малгожата, 1954-
Grigorov, Dimitar Violetov, 1976- вж Григоров, Димитър Виолетов, 1976-
Grigorov, Jasen, 1974- вж Григоров, Ясен, 1974-
Grigorov, Slavko Dimitrov, 1932- вж Григоров, Славко Димитров, 1932-
Grigorova, Liljana Jordanova, 1933- вж Григорова, Лиляна Йорданова, 1933-
Grigorova, Stilijana Krasimirova, 1973- вж Григорова, Стилияна Красимирова, 1973-
Grozdanov, Boris Dimitrov вж Грозданов, Борис Димитров
Grozdanov, Dimitǎr Atanasov, 1951- вж Грозданов, Димитър Атанасов, 1951-
Grozdeva, Teodora Angelova вж Гроздева, Теодора Ангелова
Grozni, Boris, 1941- вж Грозни, Борис, 1941-
Gruev, Ivan Tomov, 1972- вж Груев, Иван Томов, 1972-
G´ošev, Vasil Kirilov, 1938- вж Гьошев, Васил Кирилов, 1938-
G´ozova, Ilijana Nikolaeva (автор) Кн 205
 
H

Habib, Asadullah, 1941- (автор) Кн 612, Кн 613
Hačikjan, Mǎgǎrdič Stepan, 1942- вж Хачикян, Мъгърдич Степан, 1942-
Hadžiev, Kosta Stojanov вж Хаджиев, Коста Стоянов
Hadžimitova, Stanimira Rangelova, 1954- вж Хаджимитова, Станимира Рангелова, 1954-
Hadžimitova, Zinaida Ivanova, 1955- вж Хаджимитова, Зинаида Иванова, 1955-
Hadžinikolov, Nikolaj Andreev, 1937- вж Хаджиниколов, Николай Андреев, 1937-
Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002
Halačeva-Ruseva, Stilijana Stoilova, 1956- вж Халачева-Русева, Щилияна Стоилова, 1956-
Halim, Ismail Halim, 1938- вж Халим, Исмаил Халим, 1938-
Hanika, Iris, 1962- вж Ханика, Ирис, 1962-
Hapka, Cathy вж Хапка, Кати
Harizanova, Gergana вж Харизанова, Гергана
Hart, Betty de, 1964- вж Харт, Бети де, 1964-
Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978- вж Хатип, Джемал Мехмедали, 1978-
Herold, Ernest, 1962- вж Херолд, Ернест, 1962-
Hinkov, Oleg Dimitrov, 1949- вж Хинков, Олег Димитров, 1949-
Hodževa, Zoja Ilieva, 1957- вж Ходжева, Зоя Илиева, 1957-
Homjakov, Aleksej Stepanovič, 1804-1860 вж Хомяков, Алексей Степанович, 1804-1860
Hristoskov, Petǎr Hristov, 1917-2006 вж Христосков, Петър Христов, 1917-2006
Hristov, Čavdar Stojanov, 1952- вж Христов, Чавдар Стоянов, 1952-
Hristov, Hristo Jordanov, 1948- вж Христов, Христо Йорданов, 1948-
Hristov, Hristo Sǎbev, 1940- вж Христов, Христо Събев, 1940-
Hristov, Ivan Hristov, 1970- вж Христов, Иван Христов, 1970-
Hristov, Simeon Dimitrov, 1958- вж Христов, Симеон Димитров, 1958-
Hristov, Vizanti Atanasov, 1958- вж Христов, Византи Атанасов, 1958-
Hristov, Željazko Ivanov, 1948-2010 вж Христов, Желязко Иванов, 1948-2010
Hristova, Antoaneta Georgieva, 1960- вж Христова, Антоанета Георгиева, 1960-
Hristova, Borjana Vladimirova, 1952- вж Христова, Боряна Владимирова, 1952-
Hristova, Iskra, 1956- вж Христова, Искра, 1956-
Hristova, Katja Atanasova, 1973- вж Христова, Катя Атанасова, 1973-
Hristova, Margarita Krasimirova, 1974- вж Христова, Маргарита Красимирова, 1974-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Raja Cvetanova, 1988- вж Христова, Рая Цветанова, 1988-
Hristovič, Dimitǎr Vasilev, 1981- вж Христович, Димитър Василев, 1981-
Hubčev, Penčo Vasilev вж Хубчев, Пенчо Василев
 
I

Iliev, Bojan Krǎstev, 1949- вж Илиев, Боян Кръстев, 1949-
Iliev, Konstantin Iliev, 1937- (автор) Кн 571
Iliev, Krasimir Dimitrov, 1954- вж Илиев, Красимир Димитров, 1954-
Iliev, Tot´o Iliev, 1955- вж Илиев, Тотьо Илиев, 1955-
Ilieva, Jordanka, 1953- вж Илиева, Йорданка, 1953-
Ilieva, Lili Hristova, 1956- вж Илиева, Лили Христова, 1956-
Ilieva, Nadežda Borisova, 1976- вж Илиева, Надежда Борисова, 1976-
Ilonova, Polja Veselinova, 1972- вж Илонова, Поля Веселинова, 1972-
Inev, Ivan Kirilov, 1959- вж Инев, Иван Кирилов, 1959-
Ink'ov, Dimitǎr Janakiev, 1932-2006 вж Инкьов, Димитър Янакиев, 1932-2006
International limes congress (22 ; Rousse ; 2012) Г 11
International Scientific Conference Research methods and techniques in economic and social sciences (Plovdiv ; 2012) вж Международна научна конференция Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки (Пловдив ; 2012)
International symposium on radio systems and space plasma (3 ; Sofia ; 2013) Кн 247
Issa, Katja Grozeva, 1964- вж Исса, Катя Грозева, 1964-
Istatkova, Ani Veskova, 1981- вж Истаткова, Ани Вескова, 1981-
Iševa, Aleksandra Vasileva (автор) Кн 205
Ivanov, Ivajlo Ognjanov, 1971- вж Иванов, Ивайло Огнянов, 1971-
Ivanov, Ivan Vasilev, 1947- вж Иванов, Иван Василев, 1947-
Ivanov, Nikola Stojkov, 1924-2006 вж Иванов, Никола Стойков, 1924-2006
Ivanov, Stanislav Vladimirov, 1978- вж Иванов, Станислав Владимиров, 1978-
Ivanov, Stilijan Dimitrov, 1984- вж Иванов, Стилиян Димитров, 1984-
Ivanova, Aneta Ivanova, 1968- вж Иванова, Анета Иванова, 1968-
Ivanova, Biljana Marinova, 1976- вж Иванова, Биляна Маринова, 1976-
Ivanova, Jordanka Jordanova вж Иванова, Йорданка Йорданова
Ivanova, Lilija Spasova, 1945- вж Иванова, Лилия Спасова, 1945-
Ivanova, Malinka, 1954- вж Иванова, Малинка, 1954-
Ivanova, Nadežda, преводач вж Иванова, Надежда, преводач
Ivanova, Stela, 1977- вж Иванова, Стела, 1977-
Ivanova, Tatjana Petkova, 1981- вж Иванова, Татяна Петкова, 1981-
Ivanova, Vasilka, редактор вж Иванова, Василка, редактор
Izvorska, Diana Ilieva, 1963- вж Изворска, Диана Илиева, 1963-
 
J

Jakimov, Jakim Marinov, 1963- вж Якимов, Яким Маринов, 1963-
Janakieva, Živka Nenčeva, 1953- вж Янакиева, Живка Ненчева, 1953-
Janeva, Kalina Stojanova, 1969- вж Янева, Калина Стоянова, 1969-
Janeva, Rumjana Georgieva, 1954- вж Янева, Румяна Георгиева, 1954-
Jankov, Ivan Vencislavov, 1974- вж Янков, Иван Венциславов, 1974-
Jankov, Petǎr Ninkov, 1953- вж Янков, Петър Нинков, 1953-
Jankova, Ivanka Vasileva, 1950- вж Янкова, Иванка Василева, 1950-
Jankova, Veneta Stoeva, 1958- вж Янкова, Венета Стоева, 1958-
Janorova, Stefka, 1969- вж Янорова, Стефка, 1969-
Janušev, Nikodim Ivanov, 1938- вж Янушев, Никодим Иванов, 1938-
Jarǎmov, Nikolaj Kirilov, 1950- вж Яръмов, Николай Кирилов, 1950-
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Johansen, Iris, 1938- вж Йохансен, Айрис, 1938-
Johansen, Roy, 1957- вж Йохансен, Рой, 1957-
Jončev, Cvetan Konstantinov, 1933- вж Йончев, Цветан Константинов, 1933-
Jonov, Bozidar Evgeniev, 1942- вж Йонов, Божидар Евгениев, 1942-
Jonov, Petǎr Stojanov, 1951- вж Йонов, Петър Стоянов, 1951-
Jordanov, Ivanco Jordanov (автор) Кн 326
Jordanov, Ljubomir, 1958- вж Йорданов, Любомир, 1958-
Jordanov, Valeri, 1957- вж Йорданов, Валери, 1957-
Jordanova, Evgenija, 1953- (автор) Кн 537
Jordanova, Snežana Todorova, 1953- вж Йорданова, Снежана Тодорова, 1953-
Josifov Nedjalkov, Dragomir, 1966- вж Йосифов, Драгомир Недялков, 1966-
Josifova, Ekaterina Petrova, 1941- вж Йосифова, Екатерина Петрова, 1941-
Jovčev, Dimitǎr Todorov, 1974- вж Йовчев, Димитър Тодоров, 1974-
Jovev, Hristo Sergiev вж Йовев, Христо Сергиев
Jubilee International Scientific Conference Standards in and challenges to public administration in XXI century (Svishtov ; 2013) вж Юбилейна международна научна конференция Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век (Свищов ; 2013)
 
K

Kademov, Jotko Petrov, 1921- вж Кадемов, Йотко Петров, 1921-
Kafadarova, Nadežda Miteva, 1969- вж Кафадарова, Надежда Митева, 1969-
Kalǎčev, Javor Stefanov, 1960- вж Калъчев, Явор Стефанов, 1960-
Kalčeva, Totka вж Калчева, Тотка
Kale, Sameer, 1966- вж Кале, Самир, 1966-
Kalejčev, Petǎr Plamenov, 1979- вж Калейчев, Петър Пламенов, 1979-
Kalinova, Svetlana Petrova, 1965- вж Калинова, Светлана Петрова, 1965-
Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963- вж Кальонски, Алексей Кирилов, 1963-
Kambarev, Kiril Asenov, 1970- вж Камбарев, Кирил Асенов, 1970-
Kamenova, Velička Najdenova, 1934- вж Каменова, Величка Найденова, 1934-
Kanbay, Feryal вж Канбай, Фериал
Kǎnčev, Petromir Ivanov, 1971- вж Кънчев, Петромир Иванов, 1971-
Kǎnčeva, Pavlina Grigorova, 1957- вж Кънчева, Павлина Григорова, 1957-
Kaperski, Vladimir Spirov, 1953- вж Каперски, Владимир Спиров, 1953-
Karabel'ova, Katjusa Taskova, 1952- вж Карабельова, Катюша Таскова, 1952-
Karadimitrova, Krasimira Dobreva вж Карадимитрова, Красимира Добрева
Karaivanova, Anka вж Караиванова, Анка
Karanikolov, Ljuben Kirov, 1937- вж Караниколов, Любен Киров, 1937-
Kartaleva, Anastasija вж Карталева, Анастасия
Kartalov, Asen Asenov, 1933- вж Карталов, Асен Асенов, 1933-
Kǎrtunov, Stefan Kirilov, 1956- вж Къртунов, Стефан Кирилов, 1956-
Kasabova, Anita вж Касабова, Анита
Kasabova, Iva вж Касабова, Ива
Kazakova, Marija Hristova, 1982- вж Казакова, Мария Христова, 1982-
Kazanski, Nikola Račev, 1951- вж Казански, Никола Рачев, 1951-
Kermedčiev, Angel Stojanov, 1916-2011 вж Кермедчиев, Ангел Стоянов, 1916-2011
Kevorkjan, Ani Kevork, 1974- вж Кеворкян, Ани Кеворк, 1974-
Kim Jong-un, 1984- вж Ким Чен Ун, 1984-
Kipling, Rudyard, 1865-1936 (библиографски предшественик) Кн 327
Kirilova, Rosica Krǎsteva, 1959- вж Кирилова, Росица Кръстева, 1959-
Kirkov, Dimitǎr Šterev, 1945-2017 вж Кирков, Димитър Щерев, 1945-2017
Kirov, Ilija Jovčev, 1984- вж Киров, Илия Йовчев, 1984-
Kirov, Rumen Mihajlov, 1950- вж Киров, Румен Михайлов, 1950-
Kirova, Silvija Zaharieva вж Кирова, Силвия Захариева
Kisimov, Valentin Stefanov, 1947- вж Кисимов, Валентин Стефанов, 1947-
Kiškilova, Dora Dimitrova вж Кишкилова, Дора Димитрова
Kitanov, Jakim Valentinov, 1976- вж Китанов, Яким Валентинов, 1976-
Kitinska, Zornica Stefanova, 1966- вж Китинска, Зорница Стефанова, 1966-
Kjuranov, Ivan Todorov, 1966- вж Кюранов, Иван Тодоров, 1966-
Klark, Bagrina, 1941- вж Кларк, Багрина, 1941-
Kocev, Božidar Konstantinov, 1945- вж Коцев, Божидар Константинов, 1945-
Koceva, Violeta Kalinova, 1975- вж Коцева, Виолета Калинова, 1975-
Kočev, Nikolaj Cvjatkov, 1938-2007 вж Кочев, Николай Цвятков, 1938-2007
Kojčeva, Kamelija, 1961- вж Койчева, Камелия, 1961-
Kojčeva, Rajna Moskova, 1974- вж Койчева, Райна Москова, 1974-
Kolarov, Kǎnčo Minčev, 1938- вж Коларов, Кънчо Минчев, 1938-
Kolev, Ivan Stančev, 1949- вж Колев, Иван Станчев, 1949-
Kolev, Stefan Ivanov, 1961-2011 вж Колев, Стефан Иванов, 1961-2011
Koleva, Elena Nedjalkova, 1975- вж Колева, Елена Недялкова, 1975-
Koleva, Eleonora Dimčeva вж Колева, Елеонора Димчева
Koleva, Irina Koleva, 1957- вж Колева, Ирина Колева, 1957-
Koleva, Krasimira Ilieva, 1975- вж Колева, Красимира Илиева, 1975-
Koleva, Nevena Ilijanova, 1982- вж Колева, Невена Илиянова, 1982-
Koleva, Rosica Hristova, 1968- вж Колева, Росица Христова, 1968-
Kolišev, Nikolaj Stojanov, 1962- вж Колишев, Николай Стоянов, 1962-
Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-
Komitova, Tonja Marinova, 1955- (автор) Кн 274
Komitski, Stefan Hristov, 1975- вж Комитски, Стефан Христов, 1975-
Kondeva, Veselina Kondeva, 1965- (автор) Кн 205
Kondeva-Burdina, Magdalena Spasova, 1976- (автор) Кн 192
Konstantinov, Aleko Ivanicov, 1863-1897 вж Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897
Konstantinov, Emil Georgiev, 1947- вж Константинов, Емил Георгиев, 1947-
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Koprivčina, Vasilka Georgieva, 1934- вж Копривчина, Василка Георгиева, 1934-
Koraliev, Janko Ivanov, 1945- вж Коралиев, Янко Иванов, 1945-
Kornezov, Ljuben Andonov, 1947- вж Корнезов, Любен Андонов, 1947-
Kortenska, Miroslava Stefanova вж Кортенска, Мирослава Стефанова
Kosakov, Aleksandǎr Dimitrov, 1934- вж Косаков, Александър Димитров, 1934-
Kostadinov, Ivajlo вж Костадинов, Ивайло
Kostadinova, Katja Jordanova, 1956- вж Костадинова, Катя Йорданова, 1956-
Kostadinova, Radka Trifonova, 1953- вж Костадинова, Радка Трифонова, 1953-
Kostadinova, Ženi, 1971- (автор) Кн 572
Kostadinova, Ženi, 1971- вж Костадинова, Жени, 1971-
Kostov, Vasil Georgiev, 1940- вж Костов, Васил Георгиев, 1940-
Kostova, Antonija вж Костова, Антония
Kostova, Ljudmila Marinova, 1975- вж Костова, Людмила Маринова, 1975-
Kostova, Silvija Dimitrova, 1978- вж Костова, Силвия Димитрова, 1978-
Kostova, Zlatna Kostova, 1956- вж Костова, Златна Костова, 1956-
Kostova-Dobreva, Haritina Konstantinova, 1922- вж Костова-Добрева, Харитина Константинова, 1922-
Kovačev, Jurij Nikolov, 1959- вж Ковачев, Юрий Николов, 1959-
Kovački, Hristo Atanasov, 1962- вж Ковачки, Христо Атанасов, 1962-
Kožuharov, Asen Nikolov, 1961- вж Кожухаров, Асен Николов, 1961-
Kožuharova, Daniela Nikolaeva, 1964- (автор) Кн 332
Kožuharova, Stefka Vasileva, 1963- (автор) Кн 332
Kožuharova, Stefka Vasileva, 1963- вж Кожухарова, Стефка Василева, 1963-
Kračunov, Hristo Atanasov, 1949- вж Крачунов, Христо Атанасов, 1949-
Kraeva, Violeta Floreva, 1954- вж Краева, Виолета Флорева, 1954-
Kralevska, Nasja Atanasova, 1947- вж Кралевска, Нася Атанасова, 1947-
Krǎstev, Ivan Petrov, 19??-201? вж Кръстев, Иван Петров, 19??-201?
Krǎstev, Kuzman, 1932- вж Кръстев, Кузман, 1932-
Krǎstev, Petko Pekov, 1947- вж Кръстев, Петко Пеков, 1947-
Krǎstev, Todor, 1958- вж Кръстев, Тодор, 1958-
Krǎsteva, Maja Bogdanova вж Кръстева, Мая Богданова
Krasteva, Nedjalka Ilieva, 1943- вж Кръстева, Недялка Илиева, 1943-
Krǎsteva-Hristova, Radosveta Jordanova, 1975- вж Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова, 1975-
Krumov, Aleksandǎr Dimitrov, 1954- вж Крумов, Александър Димитров, 1954-
Krumov, Miron Čavdarov, 1978- вж Крумов, Мирон Чавдаров, 1978-
Kübler, Sandra (редактор) Кн 324
Kuhn, Birgit, 1963- вж Кун, Биргит, 1963-
Kujumdžiev, Julian Stojanov, 1959- вж Куюмджиев, Юлиан Стоянов, 1959-
Kujumdžieva, Svetlana Emilova, 1949- вж Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949-
Kukenska, Valentina Stojanova, 1961- вж Кукенска, Валентина Стоянова, 1961-
Kukleva-Todorova, Marija Petrova, 1949- (автор) Кн 205
Kulaksǎzova, Neli Atanasova вж Кулаксъзова, Нели Атанасова
Kulčev, Krasimir Georgiev, 1979- вж Кулчев, Красимир Георгиев, 1979-
Kulov, Ilija Georgiev, 1949- вж Кулов, Илия Георгиев, 1949-
Kumanov, Milen Kostadinov, 1942- вж Куманов, Милен Костадинов, 1942-
Kumanova, Aleksandra Venkova, 1956- вж Куманова, Александра Венкова, 1956-
Kunovski, Živko Stojanov, 1936- вж Куновски, Живко Стоянов, 1936-
Kutova, Gička Angelova, 1966- вж Кутова, Гичка Ангелова, 1966-
 
L

Lakov, Konstantin вж Лаков, Константин
Lakov, Plamen Marinov, 1965- вж Лаков, Пламен Маринов, 1965-
Landova, Marija Stojkova вж Ландова, Мария Стойкова
Landwehr, Kerstin, 1972- вж Ландвер, Керстин, 1972-
Laniado, Nessia вж Ланиадо, Несия
Lazarkevič, Vadim Vadimovič, 1895-1963 вж Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963
Lazarov, Ljuben Periklov, 1931- вж Лазаров, Любен Периклов, 1931-
Lazarova, Elica, 1985- вж Лазарова, Елица, 1985-
Lefterov, Evstati Lefterov, 1953- вж Лефтеров, Евстати Лефтеров, 1953-
Lekov, Teodor Arsov, 1969- вж Леков, Теодор Арсов, 1969-
Levieva, Jana Milčeva, 1967- вж Левиева, Яна Милчева, 1967-
Lichardus-Itten, Marion, 1941- вж Лихардус-Иттен, Марион, 1941-
Ličev, Valeri Zlatanov, 1961- вж Личев, Валери Златанов, 1961-
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Lilova, Rumjana Lilova, 1951- вж Лилова, Румяна Лилова, 1951-
Lilova, Rumjana, 1953- вж Лилова, Румяна, 1953-
Litvinenko, Sergej, 1957- вж Литвиненко, Сергей, 1957-
Lozanov, Georgi, 1958- вж Лозанов, Георги, 1958-
Lozanov, Penčo, 1954- вж Лозанов, Пенчо, 1954-
Lunin, Andrej Aleksandrov, 1977- вж Лунин, Андрей Александров, 1977-
Ljubenova, Nadežda, 1943- вж Любенова, Надежда, 1943-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
 
M

Madžarov, Dženi Marinov, 1955- вж Маджаров, Джени Маринов, 1955-
Madžarov, Krasimir вж Маджаров, Красимир
Maksimova, Mariana Peneva, 1954- вж Максимова, Мариана Пенева, 1954-
Mambrini, Francesco (редактор) Кн 325
Manasieva, Elena вж Манасиева, Елена
Maneva, Neli Milčeva, 1953- вж Манева, Нели Милчева, 1953-
Manov, Metodi Jordanov, 1965- вж Манов, Методи Йорданов, 1965-
Manova, Albena вж Манова, Албена
Marangozov, Kǎnčo Ivanov, 1944-2015 вж Марангозов, Кънчо Иванов, 1944-2015
Maraški, Stanislav Dimitrov, 1961- вж Марашки, Станислав Димитров, 1961-
Marcinkevičius, Justinas, 1930-2011 вж Марцинкявичюс, Юстинас, 1930-2011
Marčeva, Anastasija Aleksandrova, 1953- вж Марчева, Анастасия Александрова, 1953-
Marečkova, Mila вж Маречкова, Мила
Maričev, Asen Dimitrov, 1913-2000 вж Маричев, Асен Димитров, 1913-2000
Marinkov, Petar Dimitrov, 1950- вж Маринков, Петър Димитров, 1950-
Marinov, Atanas, 1929- вж Маринов, Атанас, 1929-
Marinov, Georgi, 1934- вж Маринов, Георги, 1934-
Marinov, Georgi, 1937- вж Маринов, Георги, 1937-
Marinov, Ivan Sašev, 1983- вж Маринов, Иван Сашев, 1983-
Marinov, Kiril Atanasov, 1927- (автор) Кн 573
Marinov, Marin Slavov, 1960- вж Маринов, Марин Славов, 1960-
Marinov, Marin Stefanov, 1978- вж Маринов, Марин Стефанов, 1978-
Marinov, Mladen Todorov вж Маринов, Младен Тодоров
Marinov, Petǎr Anastasov, 1903-1998 вж Маринов, Петър Анастасов, 1903-1998
Marinov, Valentin, 1956- вж Маринов, Валентин, 1956-
Marinova, Kamelija Penkova вж Маринова, Камелия Пенкова
Marinova, Natalija Stojanova, 1978- вж Маринова, Наталия Стоянова, 1978-
Marinova, Svetla Marinova, 1964- вж Маринова, Светла Маринова, 1964-
Marinova-Hristidi, Rumjana Dimitrova, 1977- вж Маринова-Христиди, Румяна Димитрова, 1977-
Marinski, Ivan Jankov, 1974- вж Марински, Иван Янков, 1974-
Markov, Ivan Petrov, 1935- вж Марков, Иван Петров, 1935-
Markov, Petǎr Ivanov, 1954- вж Марков, Петър Иванов, 1954-
Markovska, Irena Georgieva, 1964- вж Марковска, Ирена Георгиева, 1964-
Marnopolski, Ivan вж Марнополски, Иван
Martinov, Martin Mitrofanov, 1924- вж Мартинов, Мартин Митрофанов, 1924-
Martinov, Toško, 1957- вж Мартинов, Тошко, 1957-
MaryLu вж МериЛу
Matev, Dimitǎr Stoilov, 1936- вж Матев, Димитър Стоилов, 1936-
Matsuo Bashô, 1644-1694 вж Мацуо Башо, 1644-1694
Mavrova, Rumjana Petkova, 1944- вж Маврова, Румяна Петкова, 1944-
Metev, Hristo Canev, 1961- вж Метев, Христо Цанев, 1961-
Mičev, Hristo Ivanov, 1957- вж Мичев, Христо Иванов, 1957-
Mičeva, Mitka Konstantinova (автор, редактор) Кн 192
Mihajlov, Aleksandǎr Ivanov, 1929- вж Михайлов, Александър Иванов, 1929-
Mihajlov, Andrej, 1976- вж Михайлов, Андрей, 1976-
Mihajlov, Hristo Stojčev, 1945- вж Михайлов, Христо Стойчев, 1945-
Mihajlov, Ivan Mihajlov, 1977- вж Михайлов, Иван Михайлов, 1977-
Mihajlov, Mihail Iliev, 1948- вж Михайлов, Михаил Илиев, 1948-
Mihajlov, Stojan Petrov, 1940- вж Михайлов, Стоян Петров, 1940-
Mihajlov, Vladimir Asenov, 1943- вж Михайлов, Владимир Асенов, 1943-
Mihajlova, Hristina Djankova, 1962- вж Михайлова, Христина Дянкова, 1962-
Mihajlova, Krasimira Panajotova, 1954-2002 вж Михайлова, Красимира Панайотова, 1954-2002
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihajlova, Nina, преводач вж Михайлова, Нина, преводач
Mihaleva, Liljana Petrova вж Михалева, Лиляна Петрова
Mihalkova, Radostina Borisova, 1976- вж Михалкова, Радостина Борисова, 1976-
Mihova, Doroteja Valentinova вж Михова, Доротея Валентинова
Mikova, Velička Milčeva, 1972- вж Микова, Величка Милчева, 1972-
Milanov, Milan Vasilev, 1928-2015 (автор) Кн 643
Milanov, Milan Vasilev, 1928-2015 вж Миланов, Милан Василев, 1928-2015
Milanova, Violeta Nikolova вж Миланова, Виолета Николова
Milčev, Gerojko, 1921-2001 вж Милчев, Геройко, 1921-2001
Miletič, Ljubomir Georgiev, 1863-1937 вж Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937
Mileva, Krasimira вж Милева, Красимира
Mileva, Nevena Stojanova, 1964- вж Милева, Невена Стоянова, 1964-
Milinov, Valentin Ivanov, 1963- вж Милинов, Валентин Иванов, 1963-
Milne, Alan Alexander, 1882-1956 вж Милн, Алън Александър, 1882-1956
Miltenov, Javor Ivov, 1978- вж Милтенов, Явор Ивов, 1978-
Minčeva, Bojana Stefanova, 1969- вж Минчева, Бояна Стефанова, 1969-
Minev, Nikolaj вж Минев, Николай
Minev, Petǎr Borisov, 1978- вж Минев, Петър Борисов, 1978-
Mineva-Bakalova, Lidija Stojčeva, 1954- вж Минева-Бакалова, Лидия Стойчева, 1954-
Minkov, Boris Vladimirov, 1971- вж Минков, Борис Владимиров, 1971-
Minkov, Svetoslav Konstantinov, 1902-1966 вж Минков, Светослав Константинов, 1902-1966
Minkovski, Rumen Dimitrov, 1961- вж Минковски, Румен Димитров, 1961-
Mirazčiev, Emil Ivanov, 1960- вж Миразчиев, Емил Иванов, 1960-
Mirčev, Ivajlo Nikolov, 1954- вж Мирчев, Ивайло Николов, 1954-
Mirčev, Nikola Stoilov, 1921-1973 вж Мирчев, Никола Стоилов, 1921-1973
Miroslavov, Stelian, 1997- вж Мирославов, Стелиан, 1997-
Mišev, Georgi, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Mišev, Ivan Zahariev, 1947- вж Мишев, Иван Захариев, 1947-
Mitev, Josif Mitev, 1955- вж Митев, Йосиф Митев, 1955-
Mitev, Nedelčo Jordanov, 1946- вж Митев, Неделчо Йорданов, 1946-
Mitev, Nikolaj Aleksandrov, 1958- вж Митев, Николай Александров, 1958-
Mitov, Bobi, 1960- вж Митов, Боби, 1960-
Mitov, Kiril Penev, 1959-2013 вж Митов, Кирил Пенев, 1959-2013
Mitov, Todor Lazarov, 1947- вж Митов, Тодор Лазаров, 1947-
Mitrev, Nestor Veličkov, 1936- вж Митрев, Нестор Величков, 1936-
Mladenov, Valeri Markov, 1960- вж Младенов, Валери Марков, 1960-
Momčilov, Andrej Petrov, 1980- вж Момчилов, Андрей Петров, 1980-
Mončev, Nikolaj Simeonov вж Мончев, Николай Симеонов
Moneva, Borjana Stanislavova вж Монева, Боряна Станиславова
Moore, Jeffrey, 1952- вж Мур, Джефри, 1952-
Moskova, Rada Stefanova, 1933- вж Москова, Рада Стефанова, 1933-
Muhtarov, Ivan Denev, 1933- вж Мухтаров, Иван Денев, 1933-
Mumdžiev, Nikola Hristov, 1931- вж Мумджиев, Никола Христов, 1931-
Musil, Robert, 1880-1942 вж Музил, Роберт, 1880-1942
Mutafčieva, Jana Živkova, 1986- вж Мутафчиева, Яна Живкова, 1986-
 
N

Nacionalna hudožestvena akdemija. Kolekcija živopis вж Национална художествена академия. Колекция живопис (1896-1940)
Načev, Čavdar Ivanov, 1954- вж Начев, Чавдар Иванов, 1954-
Načeva, Marija Borisova вж Начева, Мария Борисова
Najdenov, Asen Petkov, 1947- вж Найденов, Асен Петков, 1947-
Najdenov, Najden Stančev, 1950- вж Найденов, Найден Станчев, 1950-
Najdenova, Cvetana Ilieva, 1944- вж Найденова, Цветана Илиева, 1944-
Najdenova, Rumjana Lilova вж Найденова, Румяна Лилова
Najdenova-Stoilova, Ganka Nikolova, 1914-1999 вж Найденова-Стоилова, Ганка Николова, 1914-1999
Nanev, Hristo, 1956- вж Нанев, Христо, 1956-
National Academy of Art. Painting collection (1896-1940) вж Национална художествена академия. Колекция живопис (1896-1940)
Naumova, Stefka Stefanova, 1949- вж Наумова, Стефка Стефанова, 1949-
Nedelčev, Dimitǎr Nedelčev вж Неделчев, Димитър Неделчев
Nedelčev, Ilija Veselinov, 1952- вж Неделчев, Илия Веселинов, 1952-
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedelčeva, Božanka Georgieva, 1939- вж Неделчева, Божанка Георгиева, 1939-
Nedelčeva, Penka Milkova, 1955- вж Неделчева, Пенка Милкова, 1955-
Nedev, Damjan вж Недев, Дамян
Nedjalkov, Dimitǎr Iliev, 1959- вж Недялков, Димитър Илиев, 1959-
Nedjalkov, Petǎr Genov, 1948- вж Недялков, Петър Генов, 1948-
Némoz-Rajot, Hervé, 1958- (автор) Кн 266
Nenčev, Marin Nenčev, 1946- вж Ненчев, Марин Ненчев, 1946-
Nenkov, Valeri Mateev, 1959- вж Ненков, Валери Матеев, 1959-
Nenkovski, Georgi, 1940- вж Ненковски, Георги, 1940-
Nenova, Anelija Jordanova, 1957- вж Ненова, Анелия Йорданова, 1957-
Ničev, Aleksandǎr Dimitrov, 1922-1988 вж Ничев, Александър Димитров, 1922-1988
Ničev, Nikolaj Bonev, 1968- вж Ничев, Николай Бонев, 1968-
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900 вж Ницше, Фридрих Вилхелм, 1844-1900
Nihtjanova, Tanja Ivanova (автор) Кн 205
Nikolaev, Stefan Nikolaev, 1970- вж Николаев, Стефан Николаев, 1970-
Nikolaeva, Alja Petrova вж Николаева, Аля Петрова
Nikolov, Aleksandǎr Nikolov, 1963- вж Николов, Александър Николов, 1963-
Nikolov, Atanas Grigorov, 1949- (автор) Кн 261
Nikolov, Borislav Ivanov, 1975- вж Николов, Борислав Иванов, 1975-
Nikolov, Filko C. вж Николов, Филко Ц.
Nikolov, Jovčo Atanasov, 1937- вж Николов, Йовчо Атанасов, 1937-
Nikolov, Slavčo Vasilev, 1945- вж Николов, Славчо Василев, 1945-
Nikolov, Stivǎn Ljubenov, 1992- вж Николов, Стивън Любенов, 1992-
Nikolov, Stojan Čavdarov, 1979- вж Николов, Стоян Чавдаров, 1979-
Nikolova, Anna Borislavova, 1939- вж Николова, Анна Бориславова, 1939-
Nikolova, Anjuta Georgieva, 1953- вж Николова, Анюта Георгиева, 1953-
Nikolova, Hristina Lazarova, 1974- вж Николова, Христина Лазарова, 1974-
Nikolova, Ina Ivanova, 1963- вж Николова, Ина Иванова, 1963-
Nikolova, Kapka Osvald, 1946- вж Николова, Капка Освалд, 1946-
Nikolova, Marija Georgieva, 1944- вж Николова, Мария Георгиева, 1944-
Nikolova, Marina Angelova, 1964- вж Николова, Марина Ангелова, 1964-
Nikolova, Radostina, 1986- вж Николова, Радостина, 1986-
Ninov, Lazar Kostov, 1949- вж Нинов, Лазар Костов, 1949-
Nissen, Ellen вж Нисен, Елен
Nizamov, Vasil Nikolov, 1953- вж Низамов, Васил Николов, 1953-
Noma Hisashi, 1909-1938 вж Нома Хисаши, 1909-1938
Novakova, Kamka Ljubomirova, 1942- вж Новакова, Камка Любомирова, 1942-
Nustorov, Lazar Petrov, 1922- вж Нусторов, Лазар Петров, 1922-
 
O

Obreškov, Ivan Obretenov, 1978- (автор) Кн 188
Obreškov, Nikolaj Nikolaev, 1958- вж Обрешков, Николай Николаев, 1958-
Oimoen, Harald, 1963- вж Оймен, Харалд, 1963-
Osenova, Petja Načeva, 1971- (автор, редактор) Кн 324
Ovanesjan, Dimitrina Petrova, 1925- вж Ованесян, Димитрина Петрова, 1925-
 
P

Padareva, Voja, 1926- вж Падарева, Воя, 1926-
Pajčev, Kostodin Aleksov, 1931-2014 вж Пайчев, Костодин Алексов, 1931-2014
Palašev, Nikolaj Georgiev, 1959- вж Палашев, Николай Георгиев, 1959-
Pamukčiev, Stanislav Minkov, 1953- вж Памукчиев, Станислав Минков, 1953-
Panajotov, Georgi Valentinov, 1978-2010 вж Панайотов, Георги Валентинов, 1978-2010
Panajotov, Petǎr Todorov, 1957- вж Панайотов, Петър Тодоров, 1957-
Pančev, Atanas Ralčev, 1965- вж Панчев, Атанас Ралчев, 1965-
Pančev, Petǎr Pančev, 1942- вж Панчев, Петър Панчев, 1942-
Pančeva, Marija Jordanova, 1977- вж Панчева, Мария Йорданова, 1977-
Pančovska, Rada Stojanova, 1949- вж Панчовска, Рада Стоянова, 1949-
Panev, Kol´o Dimitrov, 1934- вж Панев, Кольо Димитров, 1934-
Panova, Mariana Georgieva, 1959- вж Панова, Мариана Георгиева, 1959-
Panteleeva, Iskra Marinova, 1971- вж Пантелеева, Искра Маринова, 1971-
Pantev, Andrej Lazarov, 1939- вж Пантев, Андрей Лазаров, 1939-
Pantze, Patrick вж Панце, Патрик
Papudžijska, Penka Ivanova, 1933- вж Папуджийска, Пенка Иванова, 1933-
Paraškevova, Evelina Božidarova, 1979- вж Парашкевова, Евелина Божидарова, 1979-
Pǎrvanov, Hristo Pǎrvanov, 1955- вж Първанов, Христо Първанов, 1955-
Pǎrvanov, Ivelin, 1973- вж Първанов, Ивелин, 1973-
Pasi, Isak Solomon, 1928-2010 вж Паси, Исак Соломон, 1928-2010
Paskalev, Georgi, 1932-2004 вж Паскалев, Георги, 1932-2004
Paskaleva, Zdravka Krumova, 1938-2017 вж Паскалева, Здравка Крумова, 1938-2017
Passarotti, Marco Carlo (автор, редактор) Кн 325
Pǎstrakova, Antoaneta Ivanova, 1938- вж Пъстракова, Антоанета Иванова, 1938-
Pǎtev, Plamen Georgiev, 1968- вж Пътев, Пламен Георгиев, 1968-
Patulova, Radostina вж Патулова, Радостина
Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-
Pavlov, Dimitǎr Stojanov, 1959- вж Павлов, Димитър Стоянов, 1959-
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pavlov, Jordan Marinov, 1997- вж Павлов, Йордан Маринов, 1997-
Pavlov, Kiril, 1936-2015 вж Павлов, Кирил, 1936-2015
Pavlov, Konstantin Mirčev, 1933-2008 вж Павлов, Константин Мирчев, 1933-2008
Pavlov, Pavel Evtimov, 1955- вж Павлов, Павел Евтимов, 1955-
Pavlova, Katja, 1933- вж Павлова, Катя, 1933-
Pavlova, Marijana Krasimirova вж Павлова, Марияна Красимирова
Pecev, Kiril Pecev, 1953- вж Пецев, Кирил Пецев, 1953-
Peev, Nikolaj, 1974- вж Пеев, Николай, 1974-
Pelov, Tihomir Petrov, 1952- вж Пелов, Тихомир Петров, 1952-
Pelova, Ljubomira Krumova, 1947- вж Пелова, Любомира Крумова, 1947-
Pencev, Vasil Dinev, 1958- вж Пенчев, Васил Динев, 1958-
Penčev, Penčo Kolev, 1952- вж Пенчев, Пенчо Колев, 1952-
Penev, Atanas Penev, 1948- вж Пенев, Атанас Пенев, 1948-
Penev, Nikolaj Penev, 1949- вж Пенев, Николай Пенев, 1949-
Peneva, Violeta Veselinova вж Пенева, Виолета Веселинова
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Petev, Bojko Mitkov, 1973- вж Петев, Бойко Митков, 1973-
Petev, Mitko вж Петев, Митко
Petkov, Ljuben, 1939-2016 вж Петков, Любен, 1939-2016
Petkov, Nedjalko Petkov, 1976- вж Петков, Недялко Петков, 1976-
Petkov, Stefan Sašev, 1983- вж Петков, Стефан Сашев, 1983-
Petkova, Gergana Rumenova, 1975- вж Петкова, Гергана Руменова, 1975-
Petkova, Margarita, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-
Petličkov, Vasil Stefanov вж Петличков, Васил Стефанов
Petrakieva, Anna Dimitrova, 1974- (автор) Кн 266
Petrov, Anatolij, 1929- вж Петров, Анатолий, 1929-
Petrov, Anton Georgiev, 1936- вж Петров, Антон Георгиев, 1936-
Petrov, Dimitǎr Petkov, 1942- вж Петров, Димитър Петков, 1942-
Petrov, Galin Bogdanov, 1970- вж Петров, Галин Богданов, 1970-
Petrov, Jakim вж Петров, Яким
Petrov, Jordan Petrov, 1947- вж Петров, Йордан Петров, 1947-
Petrov, Konstantin Asenov, 1969- вж Петров, Константин Асенов, 1969-
Petrov, Miroslav Simeonov, 1965- вж Петров, Мирослав Симеонов, 1965-
Petrov, Momčil Petrov вж Петров, Момчил Петров
Petrov, Todor Dimitrov, 1938-2013 вж Петров, Тодор Димитров, 1938-2013
Petrova, Marijka, 1931- вж Петрова, Марийка, 1931-
Petrova, Mihaela вж Петрова, Михаела
Petrova, Neli Ljudmilova, 1956- вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Petrova, Svetla Georgieva, 1968- (автор) Кн 205
Petrova-Kirkova, Galja Georgieva, 1975- вж Петрова-Киркова, Галя Георгиева, 1975-
Petrunov, Georgi Svetlozarov, 1980- вж Петрунов, Георги Светлозаров, 1980-
Petrunov, Lazar Venecij, 1975- вж Петрунов, Лазар Венеций, 1975-
Pietra, Gianfilippo вж Пиетра, Джанфилипо
Piskulijska, Julija Jordanova, 1942- вж Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942-
Piskulijska, Stefka вж Пискулийска, Стефка
Pleškova-Bekjarska, Snežana Georgieva, 1964- вж Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
Popdimitrov, Emanuil, 1885-1943 вж Попдимитров, Емануил, 1885-1943
Popov, Alek Vasilev, 1966- вж Попов, Алек Василев, 1966-
Popov, Filip вж Попов, Филип
Popov, Kiril Georgiev, 1930- вж Попов, Кирил Георгиев, 1930-
Popov, Nikola Cvetanov, 1929- вж Попов, Никола Цветанов, 1929-
Popova, Dora Nikolova, 1946- вж Попова, Дора Николова, 1946-
Popova, Elica Emilova, 1974- вж Попова, Елица Емилова, 1974-
Popova, Elka Vakrilova, 1951- вж Попова, Елка Вакрилова, 1951-
Popova, Ilonka Željazkova, 1957- вж Попова, Илонка Желязкова, 1957-
Popova, Katerina Nikolova, 1961- вж Попова, Катерина Николова, 1961-
Popova, Penka Angelova, 1964- вж Попова, Пенка Ангелова, 1964-
Popova, Veselka вж Попова, Веселка
Popova-Georgieva, Anna вж Попова-Георгиева, Анна
Postadžijan, Arman Šnork, 1972- вж Постаджиян, Арман Шнорк, 1972-
Pramatarova, Mariana Ralčeva, 1963- вж Праматарова, Мариана Ралчева, 1963-
Prangov, Blago Ivanov, 1933- вж Прангов, Благо Иванов, 1933-
Prodanov, Prodan Ivanov, 1981- вж Проданов, Продан Иванов, 1981-
Prodanov, Stojan Stanimirov, 1969- вж Проданов, Стоян Станимиров, 1969-
Punčeva, Petja вж Пунчева, Петя
Punev, Blagovest Anastasov, 1948- вж Пунев, Благовест Анастасов, 1948-
 
R

Rabinovici, Doron, 1961- вж Рабиновичи, Дорон, 1961-
Račev, Petǎr Totev, 1958- вж Рачев, Петър Тотев, 1958-
Račev, Svilen Radoslavov, 1965- вж Рачев, Свилен Радославов, 1965-
Račeva, Marija Stefanova вж Рачева, Мария Стефанова
Radev, Dimitǎr Radev, 1959- вж Радев, Димитър Радев, 1959-
Radev, Plamen, 1950- вж Радев, Пламен, 1950-
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radeva, Violeta Kostadinova, 1941- вж Радева, Виолета Костадинова, 1941-
Radeva-Kujamova, Hristina Todorova, 1950- вж Радева-Куямова, Христина Тодорова, 1950-
Radičkov, Jordan Dimitrov, 1929-2004 вж Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004
Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016 вж Радков, Радко Василев, 1934-2016
Radulov, Nikolaj Stefanov, 1956- вж Радулов, Николай Стефанов, 1956-
Radulova, Anelija Kirilova, 1956- вж Радулова, Анелия Кирилова, 1956-
Radušev, Hristo Ivanov, 1932-2011 вж Радушев, Христо Иванов, 1932-2011
Rahnev, Petǎr, 1934- вж Рахнев, Петър, 1934-
Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950- вж Райчев, Димитър Янков, 1950-
Rajčev, Ivo Radoslavov, 1949- вж Райчев, Иво Радославов, 1949-
Rajčev, Radoslav Ivanov, 1927- вж Райчев, Радослав Иванов, 1927-
Rajčeva, Ralica Dimitrova вж Райчева, Ралица Димитрова
Rajčevski, Georgi Angelov, 1939- вж Райчевски, Георги Ангелов, 1939-
Rajčevski, Stojan Čilov, 1944- вж Райчевски, Стоян Чилов, 1944-
Rajkov, Georgi Stojanov, 1938- вж Райков, Георги Стоянов, 1938-
Rajkova, Marija Deneva, 1958- вж Райкова, Мария Денева, 1958-
Rakovska, Miroslava Atanasova, 1971- вж Раковска, Мирослава Атанасова, 1971-
Rakovski, Vǎt´o Draganov, 1925-2008 вж Раковски, Вътьо Драганов, 1925-2008
Ralčev, Plamen Marinov, 1976- вж Ралчев, Пламен Маринов, 1976-
Raleva, Diana Pavlova, 1950- вж Ралева, Диана Павлова, 1950-
Rangelova, Cecilija Vladimirova вж Рангелова, Цецилия Владимирова
Rangelova, Penka Petrova, 1949- вж Рангелова, Пенка Петрова, 1949-
Rankovska, Valentina Vasileva, 1964- вж Ранковска, Валентина Василева, 1964-
Raševa, Anastasija Mihajlova, 1948- вж Рашева, Анастасия Михайлова, 1948-
Rerih, Elena Ivanovna, 1879-1955 вж Рьорих, Елена Ивановна, 1879-1955
Ridžolska, Kamelija Blagoeva, 1961- вж Риджолска, Камелия Благоева, 1961-
Rikov, Vasil Stefanov вж Риков, Васил Стефанов
Rimac, Srećko вж Римац, Сречко
Rimalovska, Sevda Ilieva, 1973- (автор) Кн 205
Robards, Karen, 1954- вж Робардс, Карън, 1954-
Rokomanov, Vasil Ivanov, 1954- вж Рокоманов, Васил Иванов, 1954-
Romanski, Roman Kirilov, 1973- вж Романски, Роман Кирилов, 1973-
Ross, Robert Baldwin, 1869-1918 вж Рос, Роберт, 1869-1918
Rupel, Emil Ivanov, 1939- вж Рупел, Емил Иванов, 1939-
Rupel, Tanja Emilova, 1969- вж Рупел, Таня Емилова, 1969-
Rusenov, Zaprjan, 1927- вж Русенов, Запрян, 1927-
Rusev, Rajčo Kolev, 1949- вж Русев, Райчо Колев, 1949-
Rusev, Svetlin, 1933-2018 вж Русев, Светлин, 1933-2018
Ruseva, Borjana Nikolova, 1953- вж Русева, Боряна Николова, 1953-
Ruseva, Malvina Stilijanova, 1952- вж Русева, Малвина Стилиянова, 1952-
Rusinov, Dimitǎr Kirilov, 1960- вж Русинов, Димитър Кирилов, 1960-
Ruskov, Naso вж Русков, Насо
Ruskov, Trifon Ivanov, 1950- вж Русков, Трифон Иванов, 1950-
Ryan, Chris, 1961- вж Райън, Крис, 1961-
 
S

Sabourin, Vladimir Eduardo, 1967- вж Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967-
Safonova, Natal´ja Valentinova вж Сафонова, Наталия Валентиновна
Samanlieva, Aneta Atanasova, 1971- вж Саманлиева, Анета Атанасова, 1971-
Sapundžiev, Jurij Georgiev, 1952- вж Сапунджиев, Юрий Георгиев, 1952-
Sarafjan, Viktorija Stepan, 1962- вж Сарафян, Виктория Степан, 1962-
Sazdov, Dimitǎr, 1945- вж Саздов, Димитър, 1945-
Schmitt, Éric-Emmanuel, 1960- вж Шмит, Ерик-Еманюел, 1960-
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860 вж Шопенхауер, Артур, 1788-1860
Schwalm, Elke вж Швалм, Елке
Sedev, Velizarij Mitev, 1925- вж Седев, Велизарий Митев, 1925-
Seidl, Walter, 1973- вж Зайдл, Валтер, 1973-
Semerdžieva, Marija Aleksandrova, 1930- вж Семерджиева, Мария Александрова, 1930-
Sendlinger, Angela вж Зендлингер, Ангела
Sentimental Show by Mityo Solakov, Nedko Solakov, Dimitar Solakov (Plovdiv ; 2013) вж Сантиментална изложба на Митьо Солаков, Недко Солаков, Димитър Солаков (Пловдив ; 2013)
Serbezova, Stojanka Minčeva, 1951- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Sergiev, Stefan Asparuhov, 1947- вж Сергиев, Стефан Аспарухов, 1947-
Severjan, Bistra, 1938- вж Северян, Бистра, 1938-
Sevrjukova, Slava, 1902-1991 вж Севрюкова, Слава, 1902-1991
Shepard, Ernest Howard, 1879-1976 вж Шепърд, Ърнeст Хауард, 1879-1976
Silvestro вж Силвестро
Simeonov, Ivan Simeonov, 1954- вж Симеонов, Иван Симеонов, 1954-
Simeonov, Minčo Vanev, 1951- вж Симеонов, Минчо Ванев, 1951-
Simeonov, Stefan Marinov, 1968- вж Симеонов, Стефан Маринов, 1968-
Simeonova, Pepa Hristova, 1941- вж Симеонова, Пепа Христова, 1941-
Simeonova, Petja, 1967- вж Симеонова, Петя, 1967-
Simova, Rumjana Jordanova, 1963- вж Симова, Румяна Йорданова, 1963-
Sinekov, Denis, 1987- вж Синеков, Денис, 1987-
Sirakova, Anka Vladimirova вж Сиракова, Анка Владимирова
Sivčeva, Lilija Petkova, 1955- вж Сивчева, Лилия Петкова, 1955-
Skipp, Peter, 1956- вж Скийп, Питър, 1956-
Skorčev, Rumen Denev, 1932-2015 вж Скорчев, Румен Денев, 1932-2015
Slančev, Živko Krǎstev вж Сланчев, Живко Кръстев
Slavčev, Hristo Dimitrov, 1945- вж Славчев, Христо Димитров, 1945-
Slavov, Miroslav Stojanov, 1982- вж Славов, Мирослав Стоянов, 1982-
Slavova, Zdravka Slavova вж Славова, Здравка Славова
Solakov, Dimitǎr Nedkov, 1987- вж Солаков, Димитър Недков, 1987-
Solakov, Mit´o Nedev, 1931-2010 вж Солаков, Митьо Недев, 1931-2010
Solakov, Nedko Mit´ov, 1957- вж Солаков, Недко Митьов, 1957-
Solov´ev, Vladimir Sergeevič, 1853-1900 вж Соловьов, Владимир Сергеевич, 1853-1900
Spasov, Radoslav Stefanov, 1977- вж Спасов, Радослав Стефанов, 1977-
Spasov, Svetoslav Dimitrov, 1976- вж Спасов, Светослав Димитров, 1976-
Spasova, Albena, 1963- вж Спасова, Албена, 1963-
Sporleder, Caroline (редактор) Кн 325
Stajkov, Radi Genčev, 1947-2015 вж Стайков, Ради Генчев, 1947-2015
Stajls, Miranda вж Стайлс, Миранда
Stamenov, Stamen Dimitrov, 1915-2009 вж Стаменов, Стамен Димитров, 1915-2009
Stančev, Lǎčezar Dončev, 1908-1992 вж Станчев, Лъчезар Дончев, 1908-1992
Stančev, Stanislav Gatev, 1938-201? вж Станчев, Станислав Гатев, 1938-201?
Stančeva, Rumjana Dimitrova, 1942- вж Станчева, Румяна Димитрова, 1942-
Stančeva, Snežana Angelova вж Станчева, Снежана Ангелова
Stanev, Vladimir Georgiev, 1972- вж Станев, Владимир Георгиев, 1972-
Staneva, Neli Nikolova, 1959- вж Станева, Нели Николова, 1959-
Stateva, Jordanka Josifova, 1952- вж Статева, Йорданка Йосифова, 1952-
Statkov, Nikola Iliev, 1944- вж Статков, Никола Илиев, 1944-
Stefan Nikolaev: Half-life. Exibition (Plovdiv ; 2013) вж Стефан Николаев: Half-life. Изложба (Пловдив ; 2013)
Stefanov, Angel Stefanov, 1951- вж Стефанов, Ангел Стефанов, 1951-
Stefanov, Dimitǎr, 1932- вж Стефанов, Димитър, 1932-
Stefanov, Nikolaj Stefanov, 1961- вж Стефанов, Николай Стефанов, 1961-
Stefanov, Stefan Petrov, 1952- вж Стефанов, Стефан Петров, 1952-
Stefanov, Svilen Ivanov, 1966- вж Стефанов, Свилен Иванов, 1966-
Stefanova, Liljana Dimitrova, 1929- вж Стефанова, Лиляна Димитрова, 1929-
Stefanova, Maja Zdravkova, 1947-2016 вж Стефанова, Майа Здравкова, 1947-2016
Stefanova, Margarita Panajotova, 1972- вж Стефанова, Маргарита Панайотова, 1972-
Stefanova, Ralica Krumova вж Стефанова, Ралица Крумова
Stoeva, Velina Stojanova, 1985- вж Стоева, Велина Стоянова, 1985-
Stoevski, Dimitǎr, 1902-1981 вж Стоевски, Димитър, 1902-1981
Stoilov, Vasil, 1904-1990 вж Стоилов, Васил, 1904-1990
Stoilova, Daniela Stojanova, 1972- (автор) Кн 328
Stoilova, Jordanka Dimitrova, 1950- вж Стоилова, Йорданка Димитрова, 1950-
Stoilova, Rosica Stoilova, 1950- (автор) Кн 205
Stoimenov, Milčo Rajčev, 1941- вж Стоименов, Милчо Райчев, 1941-
Stojanov, Borislav Conev, 1978- вж Стоянов, Борислав Цонев, 1978-
Stojanov, Čavdar Bojkov, 1978- вж Стоянов, Чавдар Бойков, 1978-
Stojanov, Evgenij Nikolov, 1964- вж Стоянов, Евгений Николов, 1964-
Stojanov, Gavrail Iliev, 1921- вж Стоянов, Гавраил Илиев, 1921-
Stojanov, Ivajlo Cvetanov, 1977- вж Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977-
Stojanov, Ivan Georgiev, 1952- вж Стоянов, Иван Георгиев, 1952-
Stojanov, Ivan Hristov, 1979- вж Стоянов, Иван Христов, 1979-
Stojanova, Julija Dimitrova (автор) Кн 274
Stojanova, Ljubomira вж Стоянова, Любомира
Stojanova, Vanina Božidarova, 1972- (автор) Кн 643
Stojanova-Petrova, Silvija Velkova, 1970- вж Стоянова-Петрова, Силвия Велкова, 1970-
Stojčev, Ivan, 1932- вж Стойчев, Иван, 1932-
Stojčev, Kiril Petrov, 1959- вж Стойчев, Кирил Петров, 1959-
Stojčev, Penčo Angelov, 1957- вж Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957-
Stojkov, Aleksandǎr Krumov вж Стойков, Александър Крумов
Stojkov, Boris Nedelčev, 1978- вж Стойков, Борис Неделчев, 1978-
Stojkov, Van´o Georgiev, 1955- вж Стойков, Ваньо Георгиев, 1955-
Stojkova, Nadja Ivanova, 1971- вж Стойкова, Надя Иванова, 1971-
Stojkova, Pepa Monova, 1963- вж Стойкова, Пепа Монова, 1963-
Stojnova, Krasimira Hristova вж Стойнова, Красимира Христова
Stomin, Mihael, 1942- вж Стомин, Михаел, 1942-
Strik, Tineke, 1961- вж Стрик, Тинеке, 1961-
Sugarev, Edvin Stefanov, 1953- вж Сугарев, Едвин Стефанов, 1953-
Sukareva, Zlatka Georgieva, 1947- вж Сукарева, Златка Георгиева, 1947-
Surčeva, Slavina Kirilova, 1957- вж Сурчева, Славина Кирилова, 1957-
Suvorov, Viktor, 1947- вж Суворов, Виктор, 1947-
Svilenov, Atanas, 1937-2015 вж Свиленов, Атанас, 1937-2015
Svitkova, Anna, 1953- вж Свиткова, Анна, 1953-
 
Š

Šalganov, Čavdar Nikolov, 1965- вж Шалганов, Чавдар Николов, 1965-
Šamlieva, Margarita Grigorova, 1933- вж Шамлиева, Маргарита Григорова, 1933-
Šamlieva, Živka Anastasova, 1926- вж Шамлиева, Живка Анастасова, 1926-
Šašing, Janina, 1981- вж Шашинг, Янина, 1981-
Šekerdžieva-Novak, Toni Dimitrova вж Шекерджиева-Новак, Тони Димитрова
Šekerova, Mariana Jordanova, 1958- (илюстратор) Г 11
Šenkova, Cvetana Atanasova, 1969- (автор) Кн 328
Šindova, Marija Petrova (автор) Кн 205
Šiškov, Blagovest Borisov, 1937- (редактор) Кн 247
Šprager, Eva, 1972- вж Шпрагер, Ева, 1972-
Šterev, Nikolaj Hristov, 1976- (автор) Кн 79
 
T

Tabakov, Martin Mateev, 1951- вж Табаков, Мартин Матеев, 1951-
Tačev, Georgi Petrov, 1961- вж Тачев, Георги Петров, 1961-
Taipale, Vera Ivanova, 1940- (преводач) Кн 537
Takeva, Cvetanka вж Такева, Цветанка
Tančev, Evgeni Petrov, 1952- вж Танчев, Евгени Петров, 1952-
Tanev, Ivan Veselinov (автор) Кн 192
Tanev, Minko Nedelčev, 1953- вж Танев, Минко Неделчев, 1953-
Tǎrpomanov, Jordan Danailov, 1981- (автор) Кн 205
Tasev, Simeon Vladimirov, 1943- вж Тасев, Симеон Владимиров, 1943-
Taseva, Engelsina Ilieva, 1951- вж Тасева, Енгелсина Илиева, 1951-
Taskov, Krasimir Draganov, 1955- вж Тасков, Красимир Драганов, 1955-
Taškova, Margarita Colova, 1962- вж Ташкова, Маргарита Цолова, 1962-
Teodorov, Atanas, 1941- вж Теодоров, Атанас, 1941-
Teodorova, Svetla Evgenieva, 1943- вж Теодорова, Светла Евгениева, 1943-
Teoharov, Vladimir Dimitrov, 1961- вж Теохаров, Владимир Димитров, 1961-
Tepavičarov, Hristo Denčev, 1946- вж Тепавичаров, Христо Денчев, 1946-
Tepavičarov, Veselin Ivanov, 1957- вж Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957-
Tera, 1969- вж Тера, 1969-
Terzieva, Veselina Veličkova, 1945- (автор) Кн 188
Thomas Aquinas, 1225?-1274 вж Тома Аквински, 1225?-1274
Tiemann, Gabi, 1965- (преводач) Кн 571
Tilev, Žeko, 1950- вж Тилев, Жеко, 1950-
Tilov, Boris Georgiev, 1983- вж Тилов, Борис Георгиев, 1983-
Timenova-Vǎlčeva, Zlatka Nikolova, 1949- вж Тименова-Вълчева, Златка Николова, 1949-
Titjanova, Krasja Dimitrova вж Титянова, Крася Димитрова
TLT-12 (Sofia ; 2013) вж Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT12) (12 ; Sofia ; 2013)
Todorov, Andrej Todorov, 1947- вж Тодоров, Андрей Тодоров, 1949-
Todorov, Angel Bogdanov, 1972- вж Тодоров, Ангел Богданов, 1972-
Todorov, Bogdan Marinov, 1943- вж Тодоров, Богдан Маринов, 1943-
Todorov, Dimo Marinov, 1930- вж Тодоров, Димо Маринов, 1930-
Todorov, Evgeni Nikolaev вж Тодоров, Евгени Николаев
Todorov, Georgi Rangelov, 1954- вж Тодоров, Георги Рангелов, 1954-
Todorov, Hristo Vasilev, 1951- вж Тодоров, Христо Василев, 1951-
Todorov, Nikolaj, 1931-2018 вж Тодоров, Николай, 1931-2018
Todorov, Todor Dimitrov, 1962- вж Тодоров, Тодор Димитров, 1962-
Todorova, Albena Hristova, 1983- вж Тодорова, Албена Христова, 1983-
Todorova, Rumjana Vasileva, 1959- вж Тодорова, Румяна Василева, 1959-
Todorova, Vesela Jordanova, 1975- вж Тодорова, Весела Йорданова, 1975-
Tokmakov, Dimitǎr Mihajlov, 1969- вж Токмаков, Димитър Михайлов, 1969-
Tomov, Georgi Tomčev, 1979- вж Томов, Георги Томчев, 1979-
Tomova, Bisera Zvezdelinova, 1966- вж Томова, Бисера Звезделинова, 1966-
Tončev, Atanas, 1926- вж Тончев, Атанас, 1926-
Tončev, Belin Antonov, 1952- вж Тончев, Белин Антонов, 1952-
Tončeva, Elena Borisova, 1933-2011 вж Тончева, Елена Борисова, 1933-2011
Toneva, Ivanka, 1941- вж Тонева, Иванка, 1941-
Tonkov, Dimitar Todorov, 1960- вж Тонков, Димитър Тодоров, 1960-
Topalov, Kalojan Hristov, 1972- вж Топалов, Калоян Христов, 1972-
Torbatov, Sergej Borisov, 1960- вж Торбатов, Сергей Борисов, 1960-
Tošev, Tošo Cvetkov, 1945- вж Тошев, Тошо Цветков, 1945-
Toševski, Aurelio Cvetanov, 1959- вж Тошевски, Аурелио Цветанов, 1959-
Totev, Hristo Ivanov, 1969- вж Тотев, Христо Иванов, 1969-
Toteva, Žana Vasileva, 1957- вж Тотева, Жана Василева, 1957-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trajkova, Jordanka вж Трайкова, Йорданка
Trajkova, Marina Dončeva, 1961- (автор) Кн 261
Trajkova, Marina Dončeva, 1961- вж Трайкова, Марина Дончева, 1961-
Trajkova, Nikoleta Ivanova, 1969- вж Трайкова, Николета Иванова, 1969-
Trenčeva, Tereza Stojanova, 1978- вж Тренчева, Тереза Стоянова, 1978-
Trendafilova, Elina Georgieva, 1965- вж Трендафилова, Елина Георгиева, 1965-
Trendafilova, Milka Ivanova, 1934- вж Трендафилова, Милка Иванова, 1934-
Tüne, Anna, 1950- вж Тюне, Анна, 1950-
Türk, Annemarie вж Тюрк, Анемари
 
U

Union of Bulgarian musicians and dancers вж Съюз на българските музикални и танцови дейци
Urumov, Emil, 1979- вж Урумов, Емил, 1979-
Uzunova, Sonja Todorova, 1963- вж Узунова, Соня Тодорова, 1963-
Uzunova, Taja вж Узунова, Тая
Uzuntonev, Trifon Petkov, 1958- вж Узунтонев, Трифон Петков, 1958-
 
V

Vačeva, Rosica Stefanova вж Вачева, Росица Стефанова
Vačevska, Miglena Cvetanova вж Вачевска, Миглена Цветанова
Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958- (редактор) Г 11
Vagenštajn, Anžel Rajmond, 1922- вж Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922-
Vajsov, Ivan Avgustinov, 1957- вж Вайсов, Иван Августинов, 1957-
Vakrilova-Bečeva, Marija Stamova, 1965- вж Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965-
Valačev, Dobromir Dimitrov, 1960- вж Валачев, Добромир Димитров, 1960-
Vǎlčanov, Hristo Georgiev, 1963- вж Вълчанов, Христо Георгиев, 1963-
Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954- вж Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
Valentinova, Doroteja, 1979- вж Валентинова, Доротея, 1979-
Vǎlkova, Vladimira Angelova, 1976- вж Вълкова, Владимира Ангелова, 1976-
Vǎrbanova, Tatjana Peneva, 1958- вж Върбанова, Татяна Пенева, 1958-
Vǎrbov, Cvjatko Kolev, 1958- вж Върбов, Цвятко Колев, 1958-
Vasilev, Atanas Petrov, 1950- вж Василев, Атанас Петров, 1950-
Vasilev, Dobrin Jotkov, 1974- вж Василев, Добрин Йотков, 1974-
Vasilev, Nikolaj Kurtev, 1954- вж Василев, Николай Куртев, 1954-
Vasilev, Petǎr Iliev, 1935- вж Василев, Петър Илиев, 1935-
Vasileva, Emilija Vasileva вж Василева, Емилия Василева
Vasileva, Marija Dimitrova, 1961- вж Василева, Мария Димитрова, 1961-
Vasileva, Radka Ivanova, 1973- (автор) Кн 329
Vasileva, Sofija Ilieva, 1964- вж Василева, София Илиева, 1964-
Vasileva-Grueva, Petja Stojanova, 1979- вж Василева-Груева, Петя Стоянова, 1979-
Vǎtev, Žel´o Vǎtev, 1963- вж Вътев, Жельо Вътев, 1963-
Vazova, Violeta Slavieva, 1968- вж Вазова, Виолета Славиева, 1968-
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Velčev, Hristo Kostov, 1940- вж Велчев, Христо Костов, 1940-
Velčeva, Denica Nikolova, 1985- вж Велчева, Деница Николова, 1985-
Veleganova, Vanja Krumova, 1961- (автор) Кн 205
Velev, Georgi Conev, 1979- вж Велев, Георги Цонев, 1979-
Velev, Gospodin Petrov, 1945- вж Велев, Господин Петров, 1945-
Velev, Vencislav Ivanov, 1970- вж Велев, Венцислав Иванов, 1970-
Velikov, Iskren Valentinov, 1984- (преводач) Г 11
Velikov, Nikola Vǎlkov, 1930- вж Великов, Никола Вълков, 1930-
Velkovska, Gena Cvetkova, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-
Verdon, Christian вж Вердон, Кристиян
Vičeva, Vesela Biserova (автор) Кн 192
Videnov, Mihail Georgiev, 1940- вж Виденов, Михаил Георгиев, 1940-
Vinarova, Bistra Vǎrbanova, 1890-1977 вж Винарова, Бистра Върбанова, 1890-1977
Vitale, Carlos, 1953- вж Витале, Карлос, 1953-
Vitanova, Irena Todorova вж Витанова, Ирена Тодорова
Vitanska-Simeonova, Rumjana Ljubomirova (автор) Кн 192
Viteva, Ekaterina Ivanova, 1978- вж Витева, Екатерина Иванова, 1978-
Vladigerov, Pančo Haralanov, 1899-1978 вж Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978
Vladimirov, Georgi Borislavov, 1984- вж Владимиров, Георги Бориславов, 1984-
Vlahov, Krasimir Ivanov, 1972- вж Влахов, Красимир Иванов, 1972-
Vlahov-Micov, Stefan Ivanov, 1956- вж Влахов-Мицов, Стефан Иванов, 1956-
Vlahova-Angelova, Maja Dimitrova, 1977- вж Влахова-Ангелова, Мая Димитрова, 1977-
Vojkova, Valentina Spasova вж Войкова, Валентина Спасова
Vojnov, Boris Dimitrov, 1941- вж Войнов, Борис Димитров, 1941-
Volk, Martin (редактор) Кн 324
Volková, Bronislava, 1946- вж Волкова, Бронислава, 1946-
Vollrath, Susanne вж Фолрат, Сузане
Vrančeva, Svobodna Petrova, 1944- вж Вранчева, Свободна Петрова, 1944-
 
W

Wagener, Klaus, 1958- вж Вагенер, Клаус, 1958-
Wilde, Oscar, 1854-1900 вж Уайлд, Оскар, 1854-1900
Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities (3 ; Sofia ; 2013) Кн 325
Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT12) (12 ; Sofia ; 2013) Кн 324
 
Z

Zafirova, Biserka Stojčeva, 1952- вж Зафирова, Бисерка Стойчева, 1952-
Zahariev, Andrej Bojanov, 1971- вж Захариев, Андрей Боянов, 1971-
Zahariev, Venelin, 1939- вж Захариев, Венелин, 1939-
Zaharieva, Bojka Dimitrova вж Захариева, Бойка Димитрова
Zaharieva, Emilija, 1929-1978 вж Захариева, Емилия, 1929-1978
Zaharieva, Lila Borisova, 1925-2005 вж Захариева, Лила Борисова, 1925-2005
Zaimov, Mihail, 1967- вж Заимов, Михаил, 1967-
Zamfirov, Milen Zamfirov, 1975- вж Замфиров, Милен Замфиров, 1975-
Zdravkova, Valentina вж Здравкова, Валентина
Zelenkov, Georgi Marinov, 1950- вж Зеленков, Георги Маринов, 1950-
Zelenkova, Ralica вж Зеленкова, Ралица
Zidarov, Ljuben Hristov, 1923- вж Зидаров, Любен Христов, 1923-
Zlatareva, Galina Jordanova, 1954- вж Златарева, Галина Йорданова, 1954-
Zmijčarov, Petǎr Georgiev, 1961-2016 вж Змийчаров, Петър Георгиев, 1961-2016
Zografova, Jolanda Konstantinova вж Зографова, Йоланда Константинова
 
Ž

Žeglova, Anka Ivanova, 1953- вж Жеглова, Анка Иванова, 1953-
Žekov, Vasko Nikolov, 1941- вж Жеков, Васко Николов, 1941-
Žekova, Pavlinka Stojanova, 1959- вж Жекова, Павлинка Стоянова, 1959-
Želeva, Silvija Vangelova, 1965- вж Желева, Силвия Вангелова, 1965-
Želeva-Zelenski, Petja вж Желева-Зеленски, Петя
Železarova, Daniela Ivanova, 1971- вж Железарова, Даниела Иванова, 1971-
Željazkov, Ivan Hristev, 1946- вж Желязков, Иван Христев, 1946-
Živkov, Canko, 1926- вж Живков, Цанко, 1926-
Živkov, Svetoslav Mihajlov, 1979- вж Живков, Светослав Михайлов, 1979-
Živkova, Rajna Rangelova, 1947- вж Живкова, Райна Рангелова, 1947-
Žrebev, Rusi Cvetanov вж Жребев, Руси Цветанов


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст Кн 35
Адски устройства. Кн. 3, Принцеса с часовников механизъм Кн 351
Аз съм твоята съдба Кн 381
... Ако все още ме искаш... Кн 533
Акра Кн 616
Аладин Кн 354, Кн 355
Алманах - 3 стихове и проза [от членовете на] Клуб за поезия и музика "Св. София, Вяра, Надежда и Любов" Кн 396
Анализ и синтез на логически схеми Кн 241
Аналитично определяне на площи Кн 164
Антиоксиданти и оксидативен стрес Кн 182
Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от колекцията на Националния исторически музей края на ІІ хил. пр. Хр. - ІІІ в. сл. Хр. Г 10
Армения и иранският свят I-V век Кн 641
Асеновградско букварче: минало и бъдеще за нашите деца Кн 7
Атентаторът Кн 521
Африка се смее Кн 593
Ахатите от Шуменското плато съхранени в българските музеи Кн 177
 
Б

Балада за птицата Феникс Кн 420
Балканската война 1912-1913 и българите мохамедани в Родопите Кн 61
Бамби Кн 356
Банково обслужване на икономическите агенти Кн 85
Безжични телекомуникации Кн 245
Безпомощната Европа Кн 368
Безценка, която не можеше да умре Кн 483
Бесарабските българи през втората половина на XX век Кн 62
Билки през цялата година Кн 180
Биоетика Кн 40
Благословение Кн 399
Боилът от Панония Кн 495
Будилник без пружина Кн 585
Будни нощи Кн 509
"Българе глава вдигнали"... Кн 644
Български художници във Виена Г 1
Българският Видовден Кн 60
Бюджет и бюджетна политика Кн 86
 
В

В огледалото за обратно виждане Кн 56
Иван Вазов и Берковица Кн 383
Ванга и Россия Кн 33
Велизара Кн 528
Веселите футболисти Кн 600

Викът на душата Кн 394
Бистра Винарова (1890-1977) Г 4
Висшето образование в България от съветските до болонските реформи Кн 149
Вкусът на Аюрведа Кн 272
Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България Кн 76
Водни турбини Кн 224
Водопад от светлина Кн 398
Врата насред полето Кн 530
Времена и нрави Кн 178
Връзка ключове Кн 432
Вселенски ред Кн 23, Кн 24
Възстановеното щастие Кн 366
Вълнение в Константинопол Кн 431
Вълтавски бракониери Кн 523
Вълчедръмска шарена трапеза Кн 273
Вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 3. клас Кн 143
Външна политика на Великобритания Кн 68
Въпроси и задачи за самоподготовка по механика Кн 168
Върлакови. Ч. 1, [Мътната влакà] Кн 498
 
Г

Гатанки за животни Кн 586
Генералът - легенда Кн 125
Василка Герасимова-Томова - in memoriam Кн 615
Гласове от миналото Кн 526
Годишен финансов отчет Кн 2
Село Годлево: живи следи в паметта на България Кн 618
Големият заговор срещу България Кн 541
Горещи нощи в Тоскана Кн 342
Горивни уредби и управление на двигателите с вътрешно горене Кн 248
Село Горна Ковачица [Монтанско] в миналото и днес Кн 622
Горски приказки Кн 583
Град Костенец и котловината след 9.ІX.1944 година Кн 631
Градът, който не спи Кн 412
Гросмайстор Георги Трингов Кн 319
 
Д

Да бъде приключение Кн 489
Да научим нещо за роботите Кн 8
Да пораснеш малък принц Кн 581
Да преминеш по сенчестата пътека Кн 532
Да разсмиваш Мелпомена или Чехов на големия път към драмата Кн 378
Да славим навеки великите Сонгунски революционни идеи и заслуги на другаря Ким Чен Ир Кн 58
Двамата господа от Брюксел Кн 371
Две в една Кн 429
Две пиеси за пиано [Нотирана музика] Н 12
Двете половини на света Кн 491
Декор на самотата Кн 488
Демонските камбани Кн 525
Деца дописват "Малката Божана" Кн 589
Диамантените зъби на кралицата Кн 601
Свети Димитър Кн 475
Диференциална диагноза на детските болести Кн 195
Дневник на корабокрушенеца Кн 404
До Чикаго и назад Кн 552
Догмата за Христос Кн 18
Доказването във финансовия контрол и външния одит Кн 90
Докато боли ни Кн 449
Докосване до звезди Кн 317
Докосване до съкровеното Кн 568
Домашното насилие Кн 111
Домейн имена Кн 119
Древният Айтос Кн 624
Другата в мен Кн 467
Духовете на светкавиците Кн 463
Духът на живота и истината Кн 21
Дълговата криза в Европейския паричен съюз и ефекти за България Кн 104
Дядовата Тачова къща Кн 629
Дядовци и внучка Кн 597
 
Е

Европа [Картографски ресурс] К 1
Европейската интеграция на България Кн 65
Европейското бъдеще на България Кн 108
Един забележителен род от село Герман Кн 633
Един творчески живот Кн 337
Една вселена Кн 426
Едно цвете за вечността Кн 534
Езиковедски щрихи и етюди Кн 334
Езикът на пространството във византийската иконография Кн 308
Екологично устойчиво развитие на агрофирмата Кн 267
Експлоатация и поддържане на пречиствателни съоръжения Кн 262
Експлоатация на автоматични устройства и системи Кн 293
Електрически апарати Кн 232
Електрозадвижване и електрообзавеждане Кн 233
Електронни технологични процеси Кн 227
Електронното правителство и групите с нисък социален и икономически статус Кн 121
Електроснабдяване Кн 229
Електротехника и електроника Кн 228
Емоциите в обучението по математика Кн 134
Енциклопедичен речник по логика и семантика Кн 39
Епистемология на правото Кн 106
Есени далечни Кн 462
Есенни боички Кн 595
Етническото прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903 - 1913 - 1923) Кн 63
Ето - аз дишам... Кн 428
 
Ж

Живот Кн 558
Живот на кредит Кн 565
Животните във фермата Кн 9
Животът продължава Кн 454
Жилищни условия на уязвимите групи в Република България - аспекти, проблеми, механизми за подобряване Кн 127
Житие на Данте Кн 372
 
З

За Божия град. Т. 1. Кн. I-IV Кн 43
За какво говорим? Кн 382
За поетическото изкуство Кн 375
Забавки-занимавки Кн 584
Забравени истории на София - първи българки в обществения живот Кн 151
Загнездена любов Кн 510
Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием Кн 254
Заместницата Кн 347
Записки от мъртвия дом Кн 379
Здравни реформи Кн 126
Любен Зидаров Г 5
Златни ниви и бойни полета Кн 447
Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон Кн 376
Зоната на сенките Кн 348
 
И

Игри [Нотирана музика] Н 19
Из земята свещена на Мати Болгария Кн 500
Из поп Минчо войвода Кн 501
Избрани творби в седем тома. Т. 6, В залеза на мечтите Кн 389
Избрани хайку Кн 614
Изгарящо сърце 2 Кн 457
Изгубеният град Кн 550
Изкуството и естетическата мисъл в Древна Гърция и Рим Кн 305
Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини Кн 219
Изплъзващи се образи Кн 343
Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки Кн 50
Икономика на логистичните дейности Кн 97
Икономиката на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес Кн 88
Икономически анализ на търговската фирма Кн 281
Има крокодили в морето Кн 373
Има такава любов Кн 402
Инвестиции в транспорта Кн 73
Инвестиционната активност на предприемачите Кн 72
Интегрална оптика и оптична обработка на информацията Кн 238
Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение Кн 115
Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности в интеркултурна среда Кн 136
Интерактивни презентации Кн 291
Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция Кн 142
Искрици Божии 5 Кн 469
Искусство в обучении русскому языку Кн 333
Истории от бутилката Кн 493
История на българското образование Кн 133
История на репродуктивната имунология и приносът на България Кн 183
История на род Богданови-Матеви Кн 637
История на село Габровница, област Монтана Кн 628
История на счетоводството Кн 280
Историята на "Меден рудник" и нашия род Кн 630
 
Й

Божидар Йонов Г 6
 
К

Как бихме могли да бъдем щастливи!? Кн 30
Какво е Опус Деи? Кн 44
Какво поглеждаш най-напред Кн 370
Калейца юни 2013 Кн 542
Календар на сърцето Кн 419
Калифорния - далечна и близка Кн 502
Кардиомиопатии Кн 199
Каталог на традициите Кн 154
Катедрала Кн 610, Кн 611
Като звезден прах Кн 465
Класика и иновации в превенцията на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни деца Кн 53
Книга за джунглата Кн 357
Книга за Кула и моите села Кн 153
Книга на любовта Кн 417
Книга на степените и нивата Кн 551
Код "Заплаха" Кн 350
Колекция живопис (1896-1940) Г 7
Колибата на Дядо Петър Кн 433
Колко му е да не се случи Кн 564
Дан Колов на арената Кн 321
Коментар на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Кн 122
Композиторът Любен Тодоров: 7.V.1905-8.VIII.1987 Кн 312
Компютърни мрежи Кн 290
Компютърни системи Кн 297, Кн 298
Комуникационна сигурност Кн 57
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в Република България Кн 107
Конструиране и технология на електронна апаратура Кн 242
Конструкционна якост на материалите Кн 171
Концепция за развитие и разпространение на модела МЕНТОР Кн 148
Красавицата и Звяра Кн 358
Кристално чиста Кн 352
Крокодилът Кроки и други животни Кн 579
Кръвно братство Г 8
Атанас Кръстев - Начо Културата Кн 3
Кръстовище от изгреви без залез Кн 453
Куклена сценография за вълшебна приказка Кн 318
Кулинарна психология Кн 187
Културно-историческо наследство Кн 642
Културноисторически аспекти на дискусията за истинското българско църковно пеене Кн 313
Курс по солфеж и теория на музиката 1 [Нотирана музика] Н 1, Н 2
Курс по солфеж и теория на музиката 2 [Нотирана музика] Н 3, Н 4
Курсови задачи по механика 1 Кн 169
Към историята на Чинтуловия род и сродяването му с други български родове Кн 640
Късен памид Кн 446
Къща от павета Кн 587
 
Л

Лаго Маджоре в сняг Кн 560
Лазерното лъчение в представяне за инженери и приложници Кн 235
Летопис на село Замфирово Кн 626
Либия Кн 648
Лилиум Кн 482
Лиляк песен люлчина ... Кн 438
Лина в детската градина Кн 602
Листа от Градината на Мория. Кн. 1, Зов Кн 27
Листа от Градината на Мория. Кн. 2, Озарение Кн 28
Личен документ на времето Кн 555
Личност и знание Кн 17
Ловни истории от Балкана до Дунав Кн 270
Ловни разкази Кн 503
Логистиката в България Кн 94
Луда ли е лудата крава Кн 211
Лъжичка мед от дявола Кн 592
Лъкинските читаци Кн 634
Любов и мъка Кн 459
Любовни легенди Кн 445
Любовникът Кн 486
Любовта на Гея и Космос Кн 448
Лятна любов Кн 527
 
М

Мажвидас Кн 610, Кн 611
Малка книжка с мъдрости Кн 47
Малка токата за струнен оркестър [Нотирана музика] Н 21
"Малката" война за Кипър Кн 66
Малките на животните Кн 10
Маргьорит (и други регистри) Кн 425
Маркетинг Кн 99
Маскираната лисица Кн 594
Математика за 10. клас Кн 160
Материалознание Кн 220
Мафията на майките Кн 365
Машини и процеси в предачеството Кн 289
Машинни елементи Кн 251
Медальонът Кн 492
Медицина и... още нещо Кн 554
Медицината в Месопотамия Кн 181
Международна научна конференция "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи", 30.05-31.05.2012 г., София Кн 77
Международна научно-практическа конференция "Съвременни технологии в офшорната индустрия", 3-5 октомври 2013, Варна Кн 259
Международно публично и международно наказателно право Кн 109
Междусезоние Кн 415
Мелницата Кн 556
Металорежещи машини с цифрово програмно управление Кн 256
Методи за синтез на размити регулатори за робастно управление на процеси Кн 294
Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество Кн 55
Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество [Електронен ресурс] Е 1
Методика за написване на дипломна работа Кн 150
Методика за научно изследване на тракийската архитектура Кн 306
Методическо ръководство за решаване на задачи по приложна математика Кн 159
Методично ръководство по пресмятане, проектиране и експлоатация на обемни ротационни хидромашини Кн 225
Мигове от бликналата светлина Кн 436
Микропроцесори и микроконтролери Кн 243
Микропроцесорна схемотехника Кн 240
Миличка ми е Добруджа [Мултимедия] Е 3
Миличка ми е Добруджа [Нотирана музика] Н 10
Минало... незабравимо Кн 70
Миндаугас Кн 610, Кн 611
Минимална стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия Кн 200
Митническа политика Кн 89
Митове и факти за психихичните болести Кн 208
Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието Кн 130
Моето дете яде само боклуци! Кн 186
Моето завръщане Кн 403
Можеш ли го Кн 423
Моите животи Кн 570
Морски истории Кн 479
Морски свят Кн 574
Морякът, който не отплува Кн 452
Моят живот 1896-1989 Кн 548
Музикални чудеса [Нотирана музика] Н 8
Мы хорошие друзья Кн 575
 
Н

На земята ние само се учим да живеем Кн 377
На остров Белене Те - Ве - Ото Кн 434
На ръба на света Кн 458
Наблюдения [Нотирана музика] Н 14
Най-силното лекарство Кн 511
Наръчник за превенция на домашното насилие Кн 42
Наръчник за прилагане на модел ЕНТЕР - 2 Кн 131
Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан" Кн 132
Насаме Кн 451
Наследствени пенсии Кн 118
Не остана друго за разпъване Кн 440
Не пресъхвай, Изворче! Кн 620
Небесни писаници Кн 409
Небесни писаници 2: Цветно ухание Кн 407
Небесни писаници 3: Нова зора Кн 408
Невероятното лекарство на Джордж Кн 345
Неврология Кн 209, Кн 210
Недоказани убийства Кн 516
Нежната спирала Кн 522
Непознатият държавник Кн 69
Несбъднати блянове Кн 422
Несбъднати мечти Кн 411
Несвоевременни размишления Кн 19
Нестинариана Кн 155
Ние - негероите Кн 557
Ние сме приятели добри Кн 576
Стефан Николаев: Half-life Г 3
Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи Кн 237
Нови теоретични представи за материалния свят Кн 172
Новото битие Кн 25
Новото старо време или убиец по необходимост Кн 480
Норбу Тензинг, или 108 пътя към Просветлението Кн 49
Нощите на Мелник: 1969 - 2013 г. Кн 472
Няколко въпроса на валутния контрол Кн 91
Някъде другаде Кн 369
Някъде отвътре с душата на дете Кн 470
 
О

О, не тъжи! Кн 506
Обетована земя [Нотирана музика] Н 20
Обрати Кн 504
Обучение на учители за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда Кн 141
Община Кн 29
Око за щастие Кн 395
Опазването на езика Кн 48
Операции за прекъсване на морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море и в пунктовете за базиране (1912-1945 г.) Кн 124
Операционни системи Кн 295, Кн 300
Операция "Джеронимо" Кн 344
Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в. в колекцията "Старопечатни книги, редки и ценни издания" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Кн 6
Оптимални методи и средства за механична обработка Кн 255
Оптични комуникации Кн 239
Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на езика Java Кн 162
Основи на конструирането Кн 217
Основи на програмирането & Практикум по C++ Builder Кн 163
Основите на Кендо Кн 320
Остров надежда Кн 401
От Балкана до Волга Кн 538
От дъното нагоре Кн 512
От песен в песен [Нотирана музика] Н 9
От първо лице Кн 1, Кн 490
От Челеби бърдо до връх Стрешер Кн 435
Отворена рана Кн 441
Отплаване към Щастливия залив Кн 473
 
П

Палитра Кн 427, Кн 443
Палитра от болка Кн 450
Паневритмия Кн 26
Педагогическите умения на учителите. Кн. 1, Целеполагане в обучението Кн 138
Педагогическите умения на учителите. Кн. 2, Стратегии за учебно мотивиране на учениците Кн 139
Педагогическите умения на учителите. Кн. 3, Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение Кн 140
[Петте] 5-те случая. [Т.] 4, Председателят Шребер Кн 37
Пещера Кн 627
Пиано, цигулка и роза Кн 497
Пинокио Кн 359
Писаници: 70 години с перо в ръка Кн 549
Писатели от моя край Кн 386
Плазматично-клетъчна дискразия и бъбречни увреждания Кн 206
План-конспекти за есета и интерпретативни съчинения Кн 384
Планински балади Кн 553
Пленница на смъртта Кн 349
Пленнически години Кн 524
По златна пепел аз вървях ... Кн 567
По ръба на съвестта Кн 562
Побит камък Кн 619
Повярвай, подай ми ръка Кн 418
Под щастлива звезда: опит за портрет на едно поколение Кн 543
Подземният вятър Кн 410
Подлите времена Кн 385
Подсвирвайки - към Голгота Кн 444
Поезия Кн 374
Позволи ми да те обичам Кн 466
Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство Кн 152
Политическото говорене: психологични механизми Кн 339
Полиция и социални конфликти Кн 120
Помагало по гражданско материално право за кандидати за младши съдии Кн 116
Поморие Г 12
Правен режим на предложенията, сигналите и жалбите Кн 110
Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества Кн 114
Право на изкупуване Кн 113
Празни приказки за Франкенщайн Кн 460
Праисторическо наследство в Благоевградска област Г 9
Практикум по проектиране на открити рудници Кн 258
Практически курс по основи на бизнес анализа Кн 286
Прародителите зоват Кн 645
Превала - да припалим огън от пепелта Кн 625
Превенция и контрол на неонаталните инфекции Кн 212
Превенция на изпирането на пари Кн 112
Пред жертвеници и олтари Кн 397
Преди да повярваме Кн 13
Предизвикателството Кн 135
Предотвратяване на трафика на защитени видове птици Кн 158
През времето Кн 156
През измеренията Кн 414
През очите на хора и медии Кн 4
Презапис или Другият куфар в Берлин Кн 499
Премълчано с приятели Кн 471
"Привежда в благоритъм душата си..." Кн 315
Приказка за Ла Минор Кн 580
Приказка за Незабравка и изворчето Кн 599
Приказки за живота Кн 529
Приключенията на мотовете. Ч. 1 Кн 596
Приложение на системите за управление на бизнес процесите Кн 282
Примерни решения на видове задачи по обща и неорганична химия: за кандидат-студенти по медицина, дентална медицина и фармация Кн 174
Примерни тестове по Клиника на протетичната дентална медицина Кн 203
Приморско Г 13
Принцесата и жабокът Кн 360
Приписки в българските старопечатни книги Кн 16
Причини за болестите и методи за тяхното лекуване Кн 190
Приятели [Нотирана музика] Н 18
Приятелство, здравей! Кн 582
Проблеми на глобализацията и интеграцията Кн 105
Програмиране на С ++ Кн 292
Проектиране на товароподемни машини Кн 252
Прозрения Кн 424
Промишлен джихад Кн 485
Промишлена екология и охрана на труда Кн 75
Проникновения Кн 517
Професионално-педагогически тренинг за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда Кн 137
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост Кн 288
Пръстово свирене на солови пиеси за класическа, акустична и електрическа китара [Нотирана музика] Н 15
Психично здраве Кн 185
Първите 100 животни Кн 11
Пътят на птиците [Нотирана музика] Н 6
Пътят на Светлината Кн 515
Пясъчен часовник Кн 505
 
Р

Работа от разстояние в публичния сектор Кн 74
Работна тетрадка по български език и литература за 9. клас. Ч. 1 Кн 336
Работна тетрадка по български език и литература за 11 клас. Ч. 1 Кн 387
Работна тетрадка по литература за 10. клас Кн 340
Работна тетрадка по литература за 12. клас Кн 388
Радиоактивността Кн 487
Развитие на технологиите в млечната промишленост Кн 269
Раздумки с дядо Кн 494
Разорението на тракийските българи през 1913 година Кн 647
Разработване на бизнес план на инвестиционен проект Кн 78
Разузнавателен анализ Кн 67
Ранните осмогласници Кн 314
Рапунцел и разбойникът Кн 361
Реторика Кн 338
речник по музика за ученика Кн 310
Ризома на инфосферата: морфология на библиографията Кн 5
Рила Кн 632
Родословие Кн 635
Родословие и жизнен път на Кольо Великански Кн 563
Родословие на семейство Седеви Кн 639
Родът Костови от село Добърско Кн 636
Родът на Костадинците от търновското село Мусина Кн 638
Ромите в България Кн 52
Ромски свят Кн 157
Рошко и Звездичка Кн 603
Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето и уредостроенето Кн 223
Ръководство за лабораторни упражнения и семинарни занятия по кристалохимия, физикохимия на силикатите и фазови равновесия в силикатни системи Кн 176
Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника Кн 299
Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника Кн 230
Ръководство за лабораторни упражнения по индустриални материали и металообработване Кн 250
Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорни системи Кн 244
Ръководство за лабораторни упражнения по радиокомуникационна техника Кн 236
Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението - І Кн 301
Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето Кн 222
Ръководство за практически упражнения по биоетика Кн 41
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на Протетичната дентална медицина Кн 204
Ръководство за решаване на задачи по статика Кн 170
Ръководство за упражнения и курсови задачи по инженерна графика Кн 218
Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване Кн 207
Ръководство за упражнения по техническа безопасност Кн 216
Ръководство за упражнения по технология при открития добив на полезни изкопаеми Кн 257
Ръководство за упражнения по хидро - пневмоавтоматика. Ч. 1, Пневматични елементи и системи Кн 226
Ръководство по образна диагностика Кн 194
Ръководство по образна диагностика на ЛЧО Кн 202
Ръководство по пластична хирургия. Ч. 1, Местна пластика Кн 214
 
С

С мелодия на дъжд Кн 421
С чувства и факти за ТЕЦ "Марица-изток 3" Кн 231
Самота Кн 507
Сантиментална изложба Г 2
Сатирични остроумия Кн 406
Сбогом [Нотирана музика]. 1, За соло кларинет  Н 22
Сбогом [Нотирана музика]. 3, Видях го... наистина  Н 13
Сборник научни доклади от международната конференция "Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот", 19-20 септември 2013, София Кн 54
Сборник от въпроси по физика Кн 165
Сборник с тестове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология) Кн 179
Сватбата на Червенушко Кн 590
Свети Сатанаил Кн 508
Светилище на Тракийския конник край Состра Кн 617
Светители български Кн 45
Световните манипулации. Кн. 3, Езическите празници и чествания в християнството Кн 46
Светоусещане Кн 566
Светът, когато си иска Кн 461
Свободата изгрява над Пирина Кн 646
Свят от приятели Кн 405
Сграбчен живот Кн 513
Сградната обвивка на 21-ви век Кн 302
Сгъстена тишина Кн 413
Седем лесни пиеси за класическа китара [Нотирана музика] Н 16
Септични състояния при интензивно лечение Кн 213
Сестри Палавееви Кн 520
Синът на лудата Кн 496
Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса Кн 287
Системата за естествено изцеление Омни Кн 191
Скачай с мен! Кн 363
Слава на забравените Кн 481
Славно детство Кн 591
Слова и видения на Слава Севрюкова Кн 34
Слънчогледи за Мария Кн 477
Смях и заблуди Кн 437
Солфеж [Нотирана музика] Н 5
Социална дисконтна норма Кн 71
Справочник за здравни грижи (технически фишове) Кн 196
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век Кн 123
Статините в сърдечно-съдовия континуум Кн 197
Статистика Кн 51
Стихове от втория етаж Кн 455
Стихоситнежи Кн 439
Стихчета мънички за деца добрички Кн 588
[Сто и двадесет] 120 години сдружение "Ловно-рибарско дружeство Сокол 1893 Айтос" Кн 271
[Сто и десет] 110 години Съюз на професионалните музиканти в България Кн 311
[Сто и един] 101 далматинци Кн 362
Стоманобетонни конструкции за архитекти Кн 260
Страната на