БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 3

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Яница Николаева Ананиева

Съставители: Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Росица Димитрова Пъкова, Снежанка Методиева Коларова, Юлий Николаев ВрайковЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БИВОЛАРСКИ, Иван Божидаров, 1986-
        Основи на астробиологията. Т. 1, Начало Вж Кн 155

ВАСИЛЕВ, Дамян Димитров, 1956-
        Духовност без викалпи : 12 лекции върху необходимостта от критично мислене Вж Кн 43

ДОНЕВСКА, Снежанка Дончева, 1948-
        Научна конференция Вж Кн 253

БК 2014/3 Кн 1
ИВАНЧЕВА, Людмила Евлогиева, 1959-
        Европейската научна политика и развитието на българските учени - проблеми и възможности / Людмила Иванчева ; [предг. Доминика А.-Янева]. - София : [Софттрейд], 2011 ([София] : [Симолини]). - 152 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с.9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 146-149. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-334-133-7
1. Научноизследователска работа - Европа - икономически проблеми 2. Европа - наука
001.89(4-6)
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1257906660

БК 2014/3 Кн 2
КРОФТЪН, Йън
        Науката без досадните подробности : чудаци, куриози, щури експерименти и диви хипотези / Иън Крофтън ; [прев. Кънчо Кожухаров]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 335 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Science without the boring bits / Ian Crofton. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1242-5 : 15 лв.
1. Наука
001.1
COBISS.BG-ID 1258375396

МЕНСЕС, Гавин, 1937-
        Изгубената империя Атлантида Вж Кн 535

БК 2014/3 Кн 3
МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Иновационни стратегии и поведение : учебно помагало / Майяна Митевска-Енчева. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 207 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 119-140.

ISBN 978-954-2946-94-6
1. Иновации - учебници за ВУЗ 2. Организационно поведение - учебници за ВУЗ
001.89(075.8)
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1258387172

СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Управление на съпротивата срещу организационна промяна Вж Кн 56


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/3 Кн 4
РАДЕВА, Живка Василева, 1957-
        Сборникът през Възраждането : към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги / Живка Радева. - В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2012 (В. Търново : Ивис). - 311 с. : с ил., факс. ; 20 см

Библиогр.: с. 299-310 и под линия.

ISBN 978-954-92946-2-0 : 15 лв.
1. Книга, българска - история - Възраждане 2. Издателско дело - история - Възраждане 3. България - книгознание
002.19(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1257914596

БК 2014/3 Кн 5
РУЕ, Жил, 1958-
        Liber liber: свободна книга / Жил Руе. Осмият смъртен грях / Клод Жаво ; [прев. Албена Стамболова] = Liber liber: libre livre / Gilles Rouet. Le huitièmme péché capital / Claude Javeau. - София : Ciela, 2012. - 72 с. ; 16 см. - (Liber Liber)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Вариант на сер. загл.: Поредица Liber Liber, отбелязано на предзагл. с. - Изд. на Inst. fr. - Bulgarie

ISBN 978-954-28-1210-4 : 5 лв.
1. Книга
002.19
COBISS.BG-ID 1258377700


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

МАРИНОВ, Борислав Димитров, 1951-
        Кибернетични и информационни методи във фотограметрията : монография Вж Кн 151


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ЛИХАЧОВ, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999
        Симетрия на времето : срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов : писма, автографи. Кн. 1 Вж Кн 269


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/3 Кн 6
НИКОЛОВА, Калина, 1971-
        Женско дружество "Родолюбие" - Шумен 1872-2012 : библиографски указател / [състав. Калина Николова]. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2012. - 64 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Калина Николова е Калина Николова Вълчева. - Именен показалец.

ISBN 978-954-2936-05-3
1. Благотворителни организации - жени - Шумен - библиографии 2. Шумен - женско движение
016:396.9(497.217)
396.9(497.217)(01)
COBISS.BG-ID 1258340324

БК 2014/3 Кн 7
НИКОЛОВА, Калина, 1971-
        Проблеми на екологията : препоръчителна библиография / [състав. Калина Николова]. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2008. - 56 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на състав. Калина Николова е Калина Николова Вълчева. - Изд. на Регион. библ. Стилиян Чилингиров - Шумен. Отд. Справ.-библиогр. и информ. дейност.

ISBN 978-954-92295-1-6
1. Екология - библиографии
016:574
574(01)
COBISS.BG-ID 1258340068


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/3 Кн 8
НАЦИОНАЛНА конференция с международно участие За книгите, библиотеките и хората в тях (Шумен ; 2012)
        Национална конференция с международно участие "За книгите, библиотеките и хората в тях", 27-28 септември 2012 г., Шумен / [ред. съвет Росица Добрева ... и др.]. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2013 ([В. Търново] : Фабер). - 126 с. : с ил., портр., диагр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Ирина Мирчева Колева, Марияна Дженева. - Пълното име на ред. Росица Добрева е Росица Добрева Стратева. - Съдържа материали от: Татяна Вътова, Ели Попова, Галина Цекова, Мариела Гоергиева-Андреева, Станимир Енчев, Светлозар Стоянов, Милена Георгиева, Веселин Панайотов, Данко Георгиев, Наталия Георгиева, Румен Чернаев, Ася Иванова, Евгения Русинова, Калина Николова, Пламена Стоянова, Румяна Йовева, Елизабета Георгиев, Весна Николов, Петър Петров, Елза Кресничка, Богомила Атанасова, Юлия Мирчева, Янка Ковачева, Валентина Чернова, Милена Керековска. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2936-09-1
1. Обществени библиотеки - конференции
027.5(063)
COBISS.BG-ID 1258854372

БК 2014/3 Кн 9
САВОВА, Юлия Стефанова, 1960-
        Информационни професии : мястото на библиотекарите / Юлия Савова. - София : Авангард прима, 2012. - 101 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. и на рус., англ. ез.: Информационные профессии  ; Information professions. - Библиогр.: с. 86-93. - Именен показалец. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-160-002-1
1. Библиотекари - квалификация 2. Библиотечно дело
023
COBISS.BG-ID 1258041828


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ЗЛАТАРЕВА, Маргарита Иванова, 1950-
        Юридически лица с нестопанска цел Вж Кн 90

БК 2014/3 Кн 10
        МУЗЕЯТ и градът : сборник с доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите (Троян 18-19 октомври 2012 г.) / [състав. Десислава Вутова] ; [науч. ред. Лозанка Пейчева]. - Троян [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 448 с. : с ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Музей на нар. худож. занаяти и приложните изкуства - Троян. - Съдържа докл. от: Лозанка Пейчева, Пламен Петков, Константин Дочев, Георги Канев, Веска Живкова, Тодор Тончев, Пенка Петрова-Голийска, Веселина Белева, Венета Керешка, Милена Николова, Пенка Чернева, Мирослава Метева, Нели Генова-Маринова, Рачко Попов, Милен Иванов, Мария Минковска, Светла Москова, Дарина Илиева, Сергей Торбатов, Павлин Стойнов, Цветелин Цветанов, Ангел Гоев, Емил Христов, Петко Христов, Росица Бинева, Светлозара Колева, Лидия Петкова, Татяна Щерева, Симеон Недков, Вера Бонева, Иван Кабаков, Даниел Руменов, Стойка Кайрова, Тотка Станчева, Пенка Маринова, Даниела Кацарова, Екатерина Цекова, Михаил Стойчев, Величка Илиева, Анюта П. Каменова-Борин, Дора Чаушева, Мая Величкова, Светлозар Стоянов, Ивайло Тонев, Диана Тодорова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-400-945-8
1. Музеи - България - история - конференции 2. България - музеи
069(497.2)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1258684388


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Блянове и куршуми : книги, вестници, съдби Вж Кн 272


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/3 Кн 11
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Забавните животни: Куче : залепи и оцвети / текст Христина Йотова. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [14] с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез: Jungle, stick 'n' colour: Dog. - Кн. е с нестандартна форма. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-020-7 : 2.99 лв.
ISBN 978-6-19-151020-7 !

087.5
COBISS.BG-ID 1258128868


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БК 2014/3 Кн 12
ИГНАТОВ, Сергей Симеонов, 1960-
        Морфология на класическия Египет : по данни на Ермитажен папирус 1115 / Сергей Игнатов. - София : НБУ, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 271 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 258-271.

ISBN 978-954-535-721-3 (подв.) : 21 лв.
1. Ръкописи, египетски 2. Херменевтика 3. Египетски език - паметници 4. Религия - Древен Египет - извори 5. Древен Египет - ръкописи
091.0/.3(32)
809.31-73
299.3(32)(093)
COBISS.BG-ID 1258148580

БК 2014/3 Кн 13
        СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ превод на Стария завет . Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил / [състав.] Татяна Илиева ; ред. Светлина Николова, Татяна Мострова. - София : Кирило-Методиевски науч. център, 2013 ([София] : Симолини-94). - 648 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The old Bulgarian translation of the old testament, Vol. 3, Old Bulgarian-Greek word reference book to The book of the Prophet Ezekiel. - Възприетата форма на името на ред. Светлина Николова е Светлина Николова Тодорова. - Изд. на на БАН. Кирило-Методиевски науч. център. - Обратен речник: с. 614-633. - Честотен речник: с. 634-644. - Гръцко-старобългарски показалец. - Библиогр.: с 21-22. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9787-20-7
1. Ръкописи, старобългарски 2. Стар завет - превод на старобългарски език 3. Старобългарски език - паметници
091=810.1=03.75
221
808.101
COBISS.BG-ID 1258381796


1 ФИЛОСОФИЯ

122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2014/3 Кн 14
ХАМИЛТЪН, Дейвид Р., 1939-
        Предначертан ли е животът Ви? : мистерията на въздействието на Вашата свободна воля върху съдбата Ви / Дейвид Р. Хамилтън ; [прев. Евелина Пенева]. - София : Монт, [2013] ([София] : Инвестпрес). - 307 с. ; 20 см. - (Колекция от знания)

Ориг. загл.: Is your life mapped out? / David Hamilton. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За автора: с. 306. - Библиогр.: с. 290-305.

ISBN 978-619-169-004-6 : 12 лв.
1. Свобода и необходимост 2. Съдба
123
214
159.947
COBISS.BG-ID 1257906404


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

ВАСИЛЕВ, Дамян Димитров, 1956-
        Духовност без викалпи : 12 лекции върху необходимостта от критично мислене Вж Кн 43

БК 2014/3 Кн 15
КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Послания от съзвездието Северен кръст / Цветана Качерилска. - София : Монт, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-619-169-011-4 : 7 лв.
1. Езотеризъм 2. Парапсихология
133
159.961
COBISS.BG-ID 1258072548

МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Видения и изповед от небето - Ванга Вж Кн 23

БК 2014/3 Кн 16
НИКОЛОВА, Калина, 1983-
        Преди и след края на света : 21.12.2012 г. / Калина Николова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 53 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Калина Николова е Калина Николова Гусева-Ранчева. - Год. на изд. погрешно отпеч на загл. с. 2012.

ISBN 978-619-162-126-2
1. Край на света 2. Предсказания 3. 2012
133
COBISS.BG-ID 1258053348


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/3 Кн 17
        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на всемирния учител Беинса Дуно : сборник. T. 28, Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София) / събр., подб., записал, съхранил, представил Вергилий Кръстев. - София : Житен клас, 2013 (София : Симолини). - 984 с., [32] л. : портр., ил. ; 24 см. - (Библиотека Житен клас)

Спомени, документи, коментари / Вергилий Кръстев: с. 958-970.

ISBN 978-954-9915-22-8
1. Дъновизъм - спомени 2. България - философия - религия
141.33(497.2)(092)(093.3)
215(497.2)(092)(093.3)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1258139108

БК 2014/3 Кн 18
ФЛОРЕНСКИ, Павел Александрович, 1882-1937
        Стълб и крепило на истината : опит за православна теодиция в дванайсет писма / Павел Флоренски ; прев. от рус. Андрей Романов ; [богословска ред. Цветелин Ангелов]. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 624 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Столп и утверждение истины / П. А. Флоренский. - Пълното име на прев. Андрей Романов е Андрей Романов Керезов. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - По пътя към другия бряг / Андрей Романов: с. 7-17.

ISBN 978-954-2972-19-8 : 25 лв.
1. Философия, руска 2. Православие - философия 3. Русия - философия
141.4(470)
281.9
COBISS.BG-ID 1258328804


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/3 Кн 19
ДАСКАЛОВА, Стела Любенова, 1966-
        Какво се случва с любовта? : капаните на нашите убеждения / Стела Даскалова. - София : Ciela, 2013. - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1331-6 : 12 лв.
1. Любов 2. Мислене 3. Личност - психология
159.942
159.955
159.923
COBISS.BG-ID 1258467300

ЙОАН, митрополит Пергамски, 1931-
        Битието като общение : изследвания върху личностността и Църквата Вж Кн 35

КАР, Николас, 1959-
        Под повърхността : как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта Вж Кн 233

КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Послания от съзвездието Северен кръст Вж Кн 15

КЕЛНЕР, Хедвиг, 1952-
        Как да победим гнева си : стратегия срещу гнева Вж Кн 164

БК 2014/3 Кн 20
КУМАНОВА, Лиляна Стоянова, 1940-
        Край на безпокойството : как да предотвратим и да преодолеем безпокойството / Линда Кейц. - София : Здраве и щастие, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 186 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The end of anxiety, погрешно отбелязано на гърба на загл. с.: The end ot anxiety. - Линда Кейц - псевд. на Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-42-6 : 6.90 лв.
1. Страх 2. Автотренинг
159.913
615.851.1
COBISS.BG-ID 1258556644

БК 2014/3 Кн 21
МАРДЕН, Орисън Сует, 1848-1924
        Мисленето на победителя / Орисън Сует Марден ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2009 (София : Болид). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The victorious attitude / Orison Swett Marden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-9356-82-3 : 8.90 лв.
1. Мислене 2. Поведение 3. Успех 4. Автотренинг
159.955
615.851
COBISS.BG-ID 1258486244

МАРДЕН, Орисън Сует, 1848-1924
        Радвай се на живота Вж Кн 29

МЕРКЛЕ, Ролф
        Край на депресията : практическо ръководство Вж Кн 190

БК 2014/3 Кн 22
МИРЧЕВА, Камелия Филипова, 1966-
        Психологическо консултиране / Камелия Мирчева. - 2. прераб. и доп. изд. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 300 с. : табл., портр. ; 21 см

1. изд. 2006. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 287-290.

ISBN 978-954-351-067-2
1. Консултативна психология
159.98
COBISS.BG-ID 1258933988

БК 2014/3 Кн 23
МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Видения и изповед от небето - Ванга / Михаил Михайлов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 62 с. : с ил., портр. ; 20 см

На кор. означено кн. 2.

ISBN 978-619-162-102-6
1. Ванга, 1911-1996 2. Ясновидство 3. България - психология
159.961(497.2)(092)
133
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1258299364

МЛАДЕНОВ, Мартин Венциславов, 1981-
        Още ли не си богат? : наръчник за постигане на духовно и финансово богатство Вж Кн 68

СКОТ, Джини Греъм, 1942-
        Аз мога всичко чрез силата на ума и въображението : техники и практики за увереност, самочувствие, постигане на целите Вж Кн 71

БК 2014/3 Кн 24
СТАВРУ, Ставрос
        В света на хората : книга за креативното мислене / Ставрос Ставру. - София : Колор студио, 2013. - 169 с. : с ил., табл. ; 11 х 8 см

ISBN 978-954-90504-6-2 (подв.)
1. Мислене - тестове 2. Въображение - тестове
159.954/.955(079)(02.021.6)
COBISS.BG-ID 1258346724

БК 2014/3 Кн 25
СТАНКОВА, Маргарита Димитрова, 1972-
        Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст / Маргарита Станкова. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Аскони-издат]). - 260 с. : с табл., сх. ; 20 см

Речник на клинични термини: с. 256-260. - Библиогр.: с. 228-255.

ISBN 978-954-535-695-7 : 12 лв.
1. Предучилищно възпитание 2. Детска и педагогическа психология
159.922.7
COBISS.BG-ID 1258331620

ХАМИЛТЪН, Дейвид Р., 1939-
        Предначертан ли е животът Ви? : мистерията на въздействието на Вашата свободна воля върху съдбата Ви Вж Кн 14

БК 2014/3 Кн 26
ШНАЙДЕР, Барбара, 1957-
        Прилежните жени работят, умните успяват : как жените поемат ръководството / Барбара Шнайдер ; [прев. от нем. Георги Кайтазов] ; [предг. Йенс Вайднер]. - София : Лектор, 2012 ([София] : [Спектър]). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Fleißige Frauen arbeiten, schlaue steigen auf: Wie Frauen in Führung gehen / Barbara Schneider. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Библиогр.: с. 234-239.

ISBN 978-619-90023-1-5 : 31.20 лв.
1. Жени - психология 2. Успех 3. Лидерство
159.922.1-055.2
174.4-055.2
316.46-055.2
COBISS.BG-ID 1258042340


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/3 Кн 27
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Основи на биоетиката / Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 240 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 222-239.

ISBN 978-954-756-128-1
1. Биоетика - учебници за ВУЗ
17.02:57(075.8)
614.23/.26(075.8)
COBISS.BG-ID 1258549476

ДЕНКОВА, Лидия Димитрова, 1957-
        Елена и философите : ескизи към една Философия на нежността - I Вж Кн 30

БК 2014/3 Кн 28
МАРДЕН, Орисън Сует, 1848-1924
        Амбицията / Орисън Марден ; [прев. от англ. Олег Шуманов]. - София : Здраве и щастие, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 76 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ambition and success / Orison Marden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9356-39-7
1. Поведение 2. Успех
171.021
COBISS.BG-ID 1258529508

БК 2014/3 Кн 29
МАРДЕН, Орисън Сует, 1848-1924
        Радвай се на живота / Орисън Сует Марден ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 170 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Joy of life / Orison Swett Marden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стефанова Куманова.

ISBN 978-954-8420-10-5 : 6.90 лв.
1. Щастие 2. Самоусъвършенстване
171.022
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1258514916

ШНАЙДЕР, Барбара, 1957-
        Прилежните жени работят, умните успяват : как жените поемат ръководството Вж Кн 26


18 ЕСТЕТИКА

БК 2014/3 Кн 30
ДЕНКОВА, Лидия Димитрова, 1957-
        Елена и философите : ескизи към една Философия на нежността - I / Лидия Денкова. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Планета 3]). - 311 с. ; 20 см

Изгнанието на Елена / Албер Камю: с. 293-298. - Библиогр.: с. 299-309.

ISBN 978-954-535-747-3 : 14 лв.
1. Красиво 2. Философия на ценностите
18
17.022
COBISS.BG-ID 1258464740


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на всемирния учител Беинса Дуно : сборник. T. 28, Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София) Вж Кн 17

ХАМИЛТЪН, Дейвид Р., 1939-
        Предначертан ли е животът Ви? : мистерията на въздействието на Вашата свободна воля върху съдбата Ви Вж Кн 14


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2014/3 Кн 31
АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Архангелите в Библията / Мони Алмалех ; [худож. Радослав Радославов Маринов]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 160 с. : с цв. ил. ; 23 x 24 см

Загл. и на англ. ез.: Archangels in the Bible. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Текст и на иврит. - Библиогр.: с. 147-153. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-571-2 (подв.) : 24 лв.
1. Библия - екзегеза 2. Ангели 3. Имена 4. Еврейски език - семантика
22.06
801.73
809.242-54
COBISS.BG-ID 1258054372

        СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ превод на Стария завет . Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил Вж Кн 13


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/3 Кн 32
ДИМИТРОВ, Димитър Алексеев
        Християнските храмове по българските земи I - IX век / Димитър Алексеев Димитров. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 184 с. : с ил. ; 22 см

Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Списък на публикациите на оригиналните писмени сведения от разглежданата епоха: с. 182-183. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-2972-17-4 : 8 лв.
1. Християнство - България - история - 1-9 век 2. България - религия
281(497.2)
COBISS.BG-ID 1258215140

БК 2014/3 Кн 33
ЕСКРИВА, Хосемария, свети, 1902-1975
        Кръстен път / Хосемария Ескрива ; [прев. от итал. Нина Михайлова, Борис Стойков]. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 116 с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Via Crucis / Josemaria Escriva de Balaguer y Albas. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-55-7 : 4 лв.
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1258805220

БК 2014/3 Кн 34
ЙЕРОТИЧ, Владета, 1924-
        Завръщане към отците : учението на св. Йоан Лествичник, св. Исаак Сирин, св. Марк Подвижник и нашето време / Владета Йеротич ; [прев. свещеник Стоян Бербатов ... и др.] ; [предг. Порфирий, епископ Йегарски, Свилен Тутеков]. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 356 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Повратак оцима / Vladeta Jepotiћ. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 14. - Други прев.: Екатерина Крумова,Татяна Филева. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен.

ISBN 978-954-2972-18-1 : 12 лв.
1. Патрология
276
COBISS.BG-ID 1258213604

БК 2014/3 Кн 35
ЙОАН, митрополит Пергамски, 1931-
 
        Битието като общение : изследвания върху личностността и Църквата / Иоан Д. Зизиулас ; [прев. Слава Янакиева] ; [предг. Калин Янакиев]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 264 с. ; 23 см. - (Християнска библиотека)


Ориг. загл.: Being as communion. - Йоан - духовно име на авт. Иоан Д. Зизиулас. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 9. - Именен показалец.

ISBN 978-954-9992-43-4 : 11 лв.
1. Източноправославна църква 2. Личност - религиозноетични проблеми
281.6/.9
159.923
COBISS.BG-ID 1258360548

БК 2014/3 Кн 36
ЙОАН Кръстни, свети, 1542-1591
       Духовна песен / Йоан Кръстни ; прев. от исп., предг. Петър Рогалски. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 256 с. ; 23 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Obras completas / San Juan de la Cruz.

ISBN 978-954-9992-52-6 : 8 лв.
1. Богословие 2. Душа 3. Мистика
233
860-14
COBISS.BG-ID 1258851556

БК 2014/3 Кн 37
ЛИГУОРИ, Алфонс Мария де, свети, 1696-1787
        Практиката да обичаме Исус Христос / Алфонс Мария де Лигуори ; [прев. Нина Билева]. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 304 с. ; 20 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Practica di amar Gesù Cristo / Alfonso M. de Liguori. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-51-9 : 11 лв.
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1258608868

БК 2014/3 Кн 38
НАТАЛИЯ Дима, 1978-
        Моето кръщене : наръчник / Наталия Дима. - София : Монт, [2013]. - 72 с. : с цв. ил., портр. ; 15 x 15 см

Наталия Дима - псевд. на Наталия Данаилова Петрова.

ISBN 978-619-169-012-1 : 12 лв.
1. Християнство - обреди - наръчници и ръководства
265(035)
COBISS.BG-ID 1258090468

        ПРАВОСЛАВНА българска народна старина Жива старина - ІІ : сборник. Т. 10, Експедиция "Стоилово 2011" : 04 септември - 10 септември 2011 г., с. Стоилово, Бургаска област Вж Кн 525

БК 2014/3 Кн 39
СЕРАФИМА, игумения, 1913-2004
        Православието е правилна вяра и живот според вярата : наставления / Игумения Серафима (Ливен). - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2013. - 100 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Игумения Серафима - духовно име на авт. Олга Андреевна Ливен.

ISBN 978-954-767-063-1
1. Православие - проповеди 2. Християнска етика
281.9:252
COBISS.BG-ID 1258359780

БК 2014/3 Кн 40
        ТЕОЛОГИЯ и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.] ; [предг. Д. П.]. - София : Омофор, 2013 ([В. Търново] : Фабер). - 428 с. : с ил., к. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 8. - Други ред.: архимандрит Авксентий Делипапазов, Мариян Б. Стоядинов, Светлозар М. Влайков, Свилен М. Тутеков, Миглена Л. Прашкова. - Пълното име на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров. - Авксентий - духовно име на ред. Апостол Живков Делипапазов. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Текст и на рус., старобълг., старогр. ез. - Съдържа докл. от: Димитър Попмаринов, протопрезвитер Николай Шиваров, Емил Трайчев Стоянов, Всеволод Конах, Анна Маринова, Георги Бакалов, Петко Ст. Петков, Росен Русанов, Юлиян Великов, Илиас Евангелу, протойерей Радован Бигович, Свилен Тутеков, Димитър Станков Киров, протойерей Николай Озолин, Магдалена Легкоступ, Дилян Николчев, Светослав Риболов, Димитър Кенанов, Невена Гавазова. - Библиогр. след. отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2972-16-7 : 15 лв.
1. Богословие - конференции 2. Християнство - история - конференции
230.1(063)
23/28(091)(063)
COBISS.BG-ID 1258134244

БК 2014/3 Кн 41
ТРИФОНОВ, Трифон Димчев, 1969-
        Защо не съм атеист : 10 причини да съм християнин / Трифон Трифонов ; [ил. Недялко Петков]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 154 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 139-144.

ISBN 978-619-162-198-9
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1258091748

ФЛОРЕНСКИ, Павел Александрович, 1882-1937
        Стълб и крепило на истината : опит за православна теодиция в дванайсет писма Вж Кн 18


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/3 Кн 42
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Опасният архив на богомилите : светилища, тайнства и вяра / Христо Буковски. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 392 с. : с ил. ; 23 см. - (Historia incognita)

ISBN 978-954-28-1316-3 : 15 лв.
1. Орфизъм - свети места 2. Езотеризъм
292(=919.885)
904:292(=919.885)
COBISS.BG-ID 1258604260

БК 2014/3 Кн 43
ВАСИЛЕВ, Дамян Димитров, 1956-
        Духовност без викалпи : 12 лекции върху необходимостта от критично мислене / Дамян Василев, Димитър Пройнов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 244 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-162-229-0
1. Йога 2. Метафизика 3. Наука и окултизъм
294.527
133
001.9
COBISS.BG-ID 1258804708

БК 2014/3 Кн 44
ГИГОВ, Никола Андонов, 1936-2016
        Послания от вековете : сто екземпляра - щафета за бъдните столетия / Никола Гигов. - [Смолян] : [Зеа-принт], 2012. - 160 с. : с ил., табл., к. ; 21 см

ISBN 978-954-9358-67-4
1. Орфей 2. Религия - Древна Тракия 3. Древна Тракия - религия
292(=919.885)(092)
92 Орфей
COBISS.BG-ID 1258561252

ИГНАТОВ, Сергей Симеонов, 1960-
        Морфология на класическия Египет : по данни на Ермитажен папирус 1115 Вж Кн 12


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/3 Кн 45
АЛАДЖОВ, Любен Иванов, 1937-
        Общество и капитализъм / Любен Иванов Аладжов. - 5. доп. изд. - София : Дума 2008, 2013 (София : Нюзпринт). - 175 с. ; 24 см

1. изд. 2011, изд. на авт. - За автора: с. 174.

ISBN 978-954-92328-6-8 : 5 лв.
1. Капитализъм 2. Общество 3. Социализъм и капитализъм
316.323.6/.7
COBISS.BG-ID 1258240484

БК 2014/3 Кн 46
БОГДАНОВА, Моника Борисова
        Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа / Моника Борисова Богданова ; [ил. Ана Пенчева]. - София : Авангард прима, 2010. - 308 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 302-304.

ISBN 978-954-323-698-5
1. Семейство - социална работа 2. Безпризорна деца - социална работа
316.356.2
364
COBISS.BG-ID 1258487012

БК 2014/3 Кн 47
ВИТАЛИ Розати, Марчело, 1979-
        Да се ориентираме във виртуалното / Марчело Витали Розати ; прев. от фр. Милен Шипчанов. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Аскони-издат]). - 159 с. ; 20 см. - (Колекция Европа - разбирана и правена)

Ориг. загл.: S'orienter dans le virtuel / Marcello Vitali Rosati. - Метаморфозите на виртуалното / Боян Манчев, Васил Марков: с. 7-24. - Библиогр.: с. 155-159.

ISBN 978-954-535-777-0 : 12 лв.
1. Виртуална реалност - философски проблеми 2. Интернет - философски проблеми
316.324:681.3
681.324
316.77
COBISS.BG-ID 1258155492

БК 2014/3 Кн 48
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        Социология на политическото действие / Антоний Гълъбов. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Планета 3]). - 223 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 221-223.

ISBN 978-954-535-688-9 : 16 лв.
1. Политика - социология 2. Власт - социология 3. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 4. България - вътрешна политика
316.334.3
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1258156772

БК 2014/3 Кн 49
ДРАГАНОВ, Иво Иванов, 1951-
        Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст : монография / Иво Драганов. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Планета 3]). - 198 с. ; 21 см

Изд. на НБУ. Департаменти Телекомуникации, Департамент Кино, реклама и шоубизнес. - Библиогр.: с. 195-198.

ISBN 978-954-535-710-7 : 19 лв.
1. Средства за масова комуникация - влияние 2. Телевизия
316.77
654.19
COBISS.BG-ID 1258103268

МАРИНОВ, Руси, 1956-
        Интерактивни стратегически комуникации : информационни и познавателни аспекти Вж Кн 235

МЕЛТЕВ, Михаил Босилков, 1954-
        Кино и електронни медии Вж Кн 250

МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Иновационни стратегии и поведение : учебно помагало Вж Кн 3

БК 2014/3 Кн 50
МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Поведение в организацията : учебно помагало / Майяна Митевска-Енчева. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 206 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 164-182.

ISBN 978-954-2946-77-9
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - психология - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1258384868

БК 2014/3 Кн 51
НАУЧНА конференция Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите (София ; 2010)
        Научна конференция на тема "Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите" : гр. София, 28 април 2010 г. = Bilimsel konferans "Balkanlar'da çok kültürlü yaşam modeli olarak Bulgaristan tecrübesi" : Sofya, 28 Nisan 2010. - София : Акад. Толерантност, 2010 ([София] : [Булгед]). - 199 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-92282-6-7
1. Малцинства - Балкански полуостров - конференции 2. Българи - национална идентичност - конференции 3. Търпимост - конференции 4. Балкански полуостров - социология 5. България - национален въпрос
316.347.2(497)(063)
323.15(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1258928356

БК 2014/3 Кн 52
ПЕТКОВ, Гошо Кирилов, 1955-
        Стратегическо ръководство и лидерство : психологически аспекти / Георги Петков. - София : Софттрейд, 2010 (София : Симолини-94). - 264 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Информация и сигурност)

ISBN 978-954-334-112-2 : 12 лв.
1. Лидерство - учебници 2. Управленски труд - психологически проблеми - учебници
316.46/.47(075)
65.013(075)
COBISS.BG-ID 1257847524

        ПОМАЦИТЕ: версии за произход и съвременна идентичност : сборник доклади от конференция - Смолян, 4-6 май 2012 г. Вж Кн 60

        ПЪТЯТ на бежанците : какво преживяват бежанците? игра за съпреживяване и по-добро разбиране на проблемите на бежанците : играта е разработена от ВКБООН Вж Кн 61

БК 2014/3 Кн 53
СИВЕНОВ, Благовест Василев
        Изходът на България от дъното на (в) Евроконтинента - оптимистически надежди към 2015-2016 г. / Благовест Сивенов, Константин Сивенов. - [София] : [Изд. авт.], 2012. - 48 с. ; 30 см

Загл. на кор.: Цикъл 21 век. Кн. 5. Брошура 5.1. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)
1. Обществено устройство и обществени отношения - България - 21 век 2. България - социология
316.3(497.2)(041)
COBISS.BG-ID 1258013156

БК 2014/3 Кн 54
СИВЕНОВ, Благовест Василев
        Фактори-сили за изхода и усилията на българската държава и нация да се измъкнат от евродъното към 2015-2016 г. / Благовест Сивенов, Васил Сивенов, Константин Сивенов. - [София] : [Изд. авт.], 2012. - 47 с. ; 30 см

Загл. на кор.: Цикъл 21 век. Кн. 5. Брошура 5.2. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)
1. Обществено устройство и обществени отношения - България - 21 век 2. България - социология
316.3(497.2)(041)
COBISS.BG-ID 1258018788

БК 2014/3 Кн 55
СИЛБЕРМАН, Мел, 1942-2010
        Умните хора - успешни в общуването / Мел Силберман, Фреда Хансбург ; [прев. Лилия Шуманова]. - София : Здраве и щастие, 2010. - 252 с. ; 20 см

Ориг. загл.: People smart / Mel Silberman, Freda Hansburg. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-02-0 : 12 лв.
1. Поведение 2. Комуникация 3. Конфликт 4. Лидерство
316.43/.47
COBISS.BG-ID 1258666468

БК 2014/3 Кн 56
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Управление на съпротивата срещу организационна промяна / Ивайло Цветанов Стоянов. - София : Институт О-во на знанието, 2012. - 155 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Научно знание ; 5)

Загл. и на англ. ез.: Managing resistance to organizational change. - Библиогр.: с. 146-152. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-92879-6-7
1. Организационно поведение 2. Иновации - психологически проблеми 3. Конфликт - управление и организация
316.43/.47
001.89
65.013
COBISS.BG-ID 1258750180

БК 2014/3 Кн 57
        ЧУЖДЕНЕЦЪТ и всекидневието : сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев / състав. Деян Деянов ... [и др.] ; [отг. ред. Теодора Карамелска]. - София : НБУ, 2013 ([София] : Планета 3). - 639 с. ; 24 см

Други състав.: Теодора Карамелска, Светлана Събева, Христо Тодоров. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Това не е юбилей! / Деян Деянов,Теодора Карамелска, Светлана Събева, Христо Тодоров: с. 9-10. - На "ти" с Кольо Коев / Нина Николова: с. 617-619. - Био-библиография на Кольо Коев: с. 620-628. - Биографични справки за авторите: с. 629-635. - Съдържа материали от: Георги Фотев, Елена Михайловска, Димитър Божков, Стойка Пенкова, Лиляна Деянова, Теодора Карамелска, Леа Войсова, Боян Знеполски, Миглена Николчина, Дарин Тенев, Светлана Събева, Майа Грекова, Милена Якимова, Тодор Христов, Райчо Пожарлиев, Мария Шнитер, Пепка Бояджиева, Светла Колева, Александър Кьосев, Андрей Бунджулов, Стилиян Йотов, Мартин Канушев, Иван Чалъков, Ина Димитрова, Диана Мишкова, Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Деян Деянов, Тодор Петков, Димитър Вацов. - Библиогр. след отд. докл. - Съдържа и: До голяма степен антагонистично? : Макс Вебер, Георг Зимел и социологията / Йоханес Вайс ; прев. от нем. Светлана Събева. Макс Вебер и "сексуалната революция" в Германия около 1900 г. / Карл-Лудвиг Ай ; прев. от нем. Теодора Карамелска. Политически актьори и субект на поличическото / Растко Мочник ; прев. от. англ. Тодор Петков. Към социалната феноменология на модерните финанси / Стивън Вайткус ; прев. от англ. Майа Грекова, Елица Станоева.

ISBN 978-954-535-748-0 : 21 лв.
1. Коев, Кольо Видев, 1952- - юбилеи и чествания - сборници 2. Социолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Социология - сборници 4. България - социология
316(497.2)(092)(08)
92 Коев, Кольо Видев
COBISS.BG-ID 1258147044

ШАФЕР, Валери
        Неутралността на интернет : един залог на комуникацията Вж Кн 239

ШНАЙДЕР, Барбара, 1957-
        Прилежните жени работят, умните успяват : как жените поемат ръководството Вж Кн 26


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/3 Кн 58
СИВИЛОВ, Александър Михайлов, 1980-
        Първият 11 септември : Чили 1973-1993 / Александър Сивилов ; [науч. ред. Искра Баева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 296 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 287-295.

ISBN 978-954-07-3587-0 : 15 лв.
1. Вътрешна политика - Чили - история 2. Диктатура - Чили - история 3. Чили - политика
321.64(83)(091)
983
COBISS.BG-ID 1258593252


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        Социология на политическото действие Вж Кн 48

БК 2014/3 Кн 59
ЗАХОВА, София Димитрова, 1978-
        Черна гора след Югославия : динамика на идентичностите / София Захова. - София : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 348 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 307-333.

ISBN 978-954-326-193-2
1. Историография - Черна гора 2. Национален въпрос и национална политика - Черна гора 3. Черна гора - национален въпрос
323.1(497.16)
930(497.16)
COBISS.BG-ID 1258121956

НАУЧНА конференция Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите (София ; 2010)
        Научна конференция на тема "Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите" : гр. София, 28 април 2010 г. Вж Кн 51

БК 2014/3 Кн 60
        ПОМАЦИТЕ: версии за произход и съвременна идентичност : сборник доклади от конференция - Смолян, 4-6 май 2012 г. / състав., предг. Евгения Иванова. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Аскони-издат]). - 199 с. ; 21 см

Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Съдържа материали от: Евгения Иванова, Ирена Бокова, Ахмед Гюншен, Георги Зеленгора, Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, Елена Каневска-Николова, Соня Хинкова, Бернар Лори, Сергей Вучков, Михаил Груев, Михаил Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-772-5
1. Българомохамедани - национална идентичност - сборници 2. България - национален въпрос
323.15:297(497.2)(08)
316.347.2:297(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1258333668

СТОЯНОВ, Веселин Атанасов, 1932-
        Цинизмът на новото време Вж Кн 498


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/3 Кн 61
        ПЪТЯТ на бежанците : какво преживяват бежанците? игра за съпреживяване и по-добро разбиране на проблемите на бежанците : играта е разработена от ВКБООН / [прев. Ива Гарвалова-Досева] ; [ред. Петранка Филева]. - София : Д-во за ООН в България, 2013. - 84 с. : с ил., табл. ; 29 см

Ориг. загл.: Passages: a simulation game designed to create a better understanding of the problems of refugees. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91568-6-7
1. Бежанци - социални проблеми
325.25
316.356.4
COBISS.BG-ID 1258127076


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/3 Кн 62
        ЕВРОПА за гражданите и гражданите за Европа : сборник доклади от Студентска научна конференция, випуск "Виктор Юго", специалност "Европеистика", 20 май 2013 г., СУ "Св. Климент Охридски", София / [науч. ред. Ингрид Шикова ... и др.] ; [предг. Ингрид Шикова]. - София : Минерва, 2013. - 224 с. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Други ред.: Калоян Симеонов, Кирил Стойчев. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски, Фонд. Ханс Зайдел. - Съдържа докл. от: Петя Петрова, Марио Танев, Биляна Георгиева, Джена Дженева, Семра Бачакова, Мария Караматова, Тодор Герев, Теодор Вълков, Йоана Маринова, Явор Стоилов, Сахар Фаузи, Йоанна Новоселска, Яна Радилова, Кристин Димитрова, Стела Михайлова, Танита Печалова, Анита Ерделска, Десислава Пипкова, Калин Томов, Кирил Стойчев, Снежанка Колева, Калоян Симеонов, Георги Георгиев, Десислава Моллова, Добрин Станев. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8702-28-7
1. Европейски съюз - правни проблеми - конференции 2. Гражданство - Европа - конференции 3. Права на човека - Европа - конференции 4. Работна сила - миграция - Европа - конференции 5. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC(063)
347.15/.17(4-6)(063)
331.5(4-6)(063)
COBISS.BG-ID 1258137060

БК 2014/3 Кн 63
КАЛЕЙНСКА, Теодора Иванова, 1961-
        Съветът на Европа и правата на човека : институционални инструменти за прилагане на стандарти и защита / Теодора Калейнска. - В. Търново : Европ. информ. център, 2011. - 278 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Принт. изд. - Библиогр.: с. 271-278.

ISBN 978-954-9469-10-3
1. Съвет на Европа 2. Права на човека - Европа 3. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1СЕ
342.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1258086884

БК 2014/3 Кн 64
ХИНКОВА, Соня Георгиева, 1956-
        Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик" : международните отношения през XIX век / Соня Хинкова. - София : НБУ, 2012 (София : Аскони-издат). - 561 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 543-561. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-535-670-4 : 22 лв.
1. Международни отношения - история
327(100)(091)
COBISS.BG-ID 1258124004

БК 2014/3 Кн 65
PH.D. Students' Forum Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rrights and European Studies (Pravets ; 2012)                                                                                                                                                           
      Ph.D. studentsʼ forum Dialogues in the field of international relations, security, human rights and EU studies : Fulbright international summer institute, [11 edition, 13-24th August 2012, Pravets] / [соmр. and ed. by Kostadin Grozev, Mira Kaneva] ; [forew. Kostadin Grozev]. - Sofia : Univ. Press "St. Kliment Ohridski", 2013. - 88 с. ; 20 см

Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Изд. на Fulbright Intern. Summer Inst., St. Kliment Ohridski Univ. Center of Research Excellence in the Humanities Alma mater. - Съдържа докл. от: Denitsa Velcheva, Yanko Yordanov, Rada Popova, Tsvetelina Yordanova, Mira Kaneva. - Рез. на англ. ез. 

ISBN 978-954-07-3583-2
1. Европейски съюз - сборници 2. Международни отношения - сборници 3. Международна сигурност - сборници 4. Права на човека - сборници 5. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(08)
327.56(08)
342.7(08)
COBISS.BG-ID 1259070692


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

МИХАЙЛОВА, Екатерина Иванова, 1956-
        Парламентаризъм и правова държава в България : принципи и практики Вж Кн 84


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/3 Кн 66
ФОСКОЛО, Мона, 1976-
        Георги Димитров : една критическа биография / Мона Фосколо ; [прев. Вяра Любенова, Павлина Рибарова]. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 328 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Georges Dimitrov: une biographie critique / Mona Foscolo. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-2768-2 : 25 лв.
1. Димитров, Георги, 1882-1949 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. България - политически партии и движения
329(497.2)БКП(092)
92 Димитров, Георги
COBISS.BG-ID 1258293476

БК 2014/3 Кн 67
        ORGANIZATIONAL structures and internal party democracy in South Eastern Europe / ed. Georgi Karasimeonov. - Sofia : Gorex Press, 2005. - 165 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

Изд. на Фонд. Фридрих Еберт, Институт за полит. и правни изследвания. - Съдържа материали от: Vladimir Goati, Gordana Siljanovska-Davkova, Goran Čular, Georgi Karasimeonov, Davor Vuletic, Blendi Cajsiu. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 954-616-155-1
1. Политически партии - Балкански полуостров - организационни въпроси 2. Балкански полуостров - политически партии и движения
329.008(497)
COBISS.BG-ID 1258584548


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/3 Кн 68
МЛАДЕНОВ, Мартин Венциславов, 1981-
        Още ли не си богат? : наръчник за постигане на духовно и финансово богатство / Мартин Младенов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 94 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-063-0
1. Икономическо поведение - наръчници и ръководства 2. Самоусъвършенстване - наръчници и ръководства 3. Успех - наръчници и ръководства
330.16(035)
159.923.2(035)
COBISS.BG-ID 1258579684

ПАНАЙОТОВ, Димитър Александров
        Психология на бизнеса : управленски тренинг Вж Кн 225

БК 2014/3 Кн 69
ПЕОВСКИ, Владимир Радев, 1955-
        Икономика на институциите / Владимир Р. Пеовски. - София : ИК Сепа инфома, 2013. - 266 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 253-265. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92599-6-4
1. Икономически науки 2. Макроикономика 3. Микроикономика
330.101
COBISS.BG-ID 1258290916

БК 2014/3 Кн 70
РАКАРОВА, Събина Борисова, 1950-
        Принципи на макроикономиката / Събина Ракарова, Стефан Стефанов. - София : НБУ, 2012 ([София] : Планета 3). - 496 с. : с табл., черт. ; 24 см. - (Икономика)

ISBN 978-954-535-675-9 : 21 лв.
1. Макроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1258028004

БК 2014/3 Кн 71
СКОТ, Джини Греъм, 1942-
        Аз мога всичко чрез силата на ума и въображението : техники и практики за увереност, самочувствие, постигане на целите / Джини Скот ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 245 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mind power / Gini Graham Scott. - Ориг. име на авт. Gini Graham Scott поггрешно отпеч. на гърба на загл. с. Gini Graham Skott. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-06-8 : 8.90 лв.
1. Икономическо поведение 2. Автотренинг 3. Успех
330.16
159.962
COBISS.BG-ID 1258593508


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

        БИЗНЕСЪТ и развитието на регионите Вж Кн 73


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/3 Кн 72
ТОМЕВ, Любен Ненчев, 1957-
        Финансово участие на работниците - европейският опит и възможности за договаряне на схеми за финансово участие в българските предприятия / [Любен Томев, Даринка Кирчева, Надежда Даскалова]. - София : Графимакс, 2007. - 80 с. : с табл., сх. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на КНСБ. Институт за соц. и синдик. изследвания, Фонд. Фридрих Еберт. - Библиогр.: с. 79-80.

ISBN 978-954-9431-12-4 !
1. Трудовопроизводствени кооперации - България 2. България - труд
331.107(497.2)
COBISS.BG-ID 1258351588


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

        ЕВРОПА за гражданите и гражданите за Европа : сборник доклади от Студентска научна конференция, випуск "Виктор Юго", специалност "Европеистика", 20 май 2013 г., СУ "Св. Климент Охридски", София Вж Кн 62


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/3 Кн 73
        БИЗНЕСЪТ и развитието на регионите / [Йосиф Илиев ... и др.]. - Ст. Загора : РИК Искра-М-И, 2013. - 194 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Васил Тодоров, Иван Георгиев, Тодорка Атанасова, Румен Отузбиров, Надка Костадинова, Георги Желязков, Венета Гайдарджиева, Блага Стойкова, Димитрина Стоянчева, Десислава Иванова, Станка Колева. - Възприетата форма на името на авт. Георги Желязков е Георги Желязков Георгиев. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Стоп. фак. - Библиогр.: с. 184-192 и след отд. студии.

ISBN 978-619-7095-02-9
1. Стопанство - България 2. Регионално развитие - България 3. България - икономика
332.1(497.2)
330.35(497.2)
COBISS.BG-ID 1258381028


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/3 Кн 74
РАКАРОВА, Събина Борисова, 1950-
        Пътеводител по икономика за мениджъри / Събина Ракарова, Анета Еленкова. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Планета 3]). - 463 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Пълното име на авт. Анета Еленкова е Анета Еленкова Маричова. - Информационни ресурси: с. 442-463.

ISBN 978-954-535-741-1 : 12 лв.
1. Стопански предприятия - икономика - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - учебници за ВУЗ
334.72(075.8)
658.012(075.2)
COBISS.BG-ID 1258221796


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/3 Кн 75
        КОРПОРАТИВНИТЕ финанси на формиращите се пазари : изледвания и практики / [състав., предг. Виолета Касърова] ; [ред. кол. Виолета Касърова ... и др.]. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Аскони-издат]). - 388 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Радослав Цончев, Ралица Димитрова, Красимир Костенаров. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа материали от: Димитър Ненков, Радослав Цончев, Красимир Костенаров, Светослав Масларов, Виолета Касърова, Любен Сяров, Ралица Димитрова, Ирина Радева, Георги Гетов, Н. И. Берзон, Тамара В. Теплова, К. Завьялова, Т. И. Григорьева,  Evgenia Shutova, Dimitar Rafailov, Mirena Trifonova, Людмил Симов. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-535-739-8 : 15 лв.
1. Финансов пазар - сборници
336.76(08)
COBISS.BG-ID 1258152932


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/3 Кн 76
        ИКОНОМИЧЕСКИ измерения и социални последици на глобалната криза : доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски" / [състав. и науч. ред. Мария Сотирова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 279 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Economic dimensions and social consequences of the global crisis. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Мария Сотирова, Олга Симова, Аксентия Замфирова, Боян Славенков, Духомир Минев, Пламен Димитров, Димитър Златинов, Стойко Митов, Атанас Владиков, Пламен Чипев, Цветанка Инджова, Силвия Топлева, Любен Томев, Николай Николов, Любомир Стефанов, Сийка Ковачева, Людмила Векова, Ирина Димитрова, Десислава Асенова, Ангел Димитров, Маргарита Русева, Теодоси Гинин, Виктория Михайлова, Станимир Кабаиванов, Ваня Живкова, Росица Бухалова-Узунова, Ива Бичурова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-423-761-5 (подв.)
1. Стопански кризи - конференции
338.124.4(100)(063)
COBISS.BG-ID 1258465508

ТОМС, Жюстин, 1971-
        Основи на успешния бизнес тук и сега : съвети за млади предприемачи и мениджъри Вж Кн 227

DIMOV, Neno Stojanov, 1950-
        Geografie und Wirtschaft für die 9 Klasse Вж Кн 528


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Маркетинг в здравеопазването Вж Кн 172

БК 2014/3 Кн 77
ВЕЛЕВ, Младен Стефанов, 1958-
        Масова къстамизация - стратегия за повишаване на конкурентоспособността / Младен Велев, Анка Цветанова. - София : Софттрейд, 2010 ([София] : [Симолини]). - 107 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 104-106.

ISBN 978-954-334-111-5
1. Маркетинг 2. Конкуренция (икономика) 3. Масово обслужване, теория
339.13
COBISS.BG-ID 1257986020

БК 2014/3 Кн 78
МИДОВА, Петранка Иванова, 1973-
        Организация и технология на продажбите / Петранка Мидова, Венцислав Перков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 232 с. : с ил. ; 24 см

Мерни единици от Международната система SI (Le system international d'Unites): с. 213. - Мерни единици, използвани в търговската практика: с. 214. - Предимства и недостатъци на различните методи за прогнозиране на продажбите: с. 215-216. - Семестриални задачи и тестове: с. 217-232. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-400-950-2
1. Търговия - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.18(075.8)
COBISS.BG-ID 1258337508


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИВАНЧЕВА, Людмила Евлогиева, 1959-
        Европейската научна политика и развитието на българските учени - проблеми и възможности Вж Кн 1


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/3 Кн 79
ИЛИЕВА, Людмила Борисова, 1964-
        Преводачът и Темида : функционална характеристика на съдебния превод / Людмила Илиева ; [ред. Искра Баева]. - София : Ciela, 2013. - 272 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 256-265.

ISBN 978-954-28-1321-7 : 18 лв.
1. Право - превод
34.01
COBISS.BG-ID 1258489828

БК 2014/3 Кн 80
САРАНЕДЕЛЧЕВ, Стефан Дечков, 1947-
        111 юристи свързани със Старозагорска област: чувството за справедливост - основен закон : интервюта, очерци, биографични справки / Стефан Саранеделчев. - Ст. Загора : Кота, 2009- . - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-305-270-7 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2009. - 160 с. : с ил., портр. 

Съдържа интервюта с: Неделчо Беронов, Димитър Гочев, Севдалин Божилов, Борис Маринов, Вълчо Цанков, Димитър Рачев, Крис Томпсън, Калина Лазарова, Чудомир Големинов, Маньо Манев, Петко Попов, Вътьо Цонев, Драгия Драгиев, Минчо Драгиев, Недялка Михова, Кънчо Курукънев, Любомир Тодоров Димитров, Тодор Катеров - Доайенът, Румяна Махлелиева, Костадин Махлелиев.

1. Прависти - Старозагорска област - биографии 2. Старозагорска област - право
34(497.23-32)(092)
92(497.23-32)
COBISS.BG-ID 1258922980


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/3 Кн 81
ВЪЛЧЕВ, Даниел Василев, 1962-
        Валидност и легитимност в правото / Даниел Вълчев. - София : Ciela, 2013. - 296 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 280-295.

ISBN 978-954-28-1246-3 : 18 лв.
1. Право - теория 2. Правни норми - философски проблеми
340.12
COBISS.BG-ID 1258258916


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/3 Кн 82
ЙОРДАНСКИ, Станислав Колев
        Наследяване по завещание в международното частно право / Станислав Йордански. - София : Ciela, 2012. - 328 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 304-327.

ISBN 978-954-28-1218-0 : 17 лв.
1. Международно частно право 2. Завещание 3. Наследствено право
341.9
347.65
COBISS.BG-ID 1258471908

БК 2014/3 Кн 83
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека / прев. от англ. София Разбойникова, Динко Кънчев. - 2. доп. изд. - София : Сиби, 2013. - 168 с. ; 20 см

Прев. по: A practical guide on admissibility criteria. - 1. изд. 2011. - Изд. на Висш адвокатски съвет. Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев. - Показалец на решенията.

ISBN 978-954-730-833-6
1. Европейски съд по правата на човека 2. Права на човека - Европа 3. Европа - право
341.6(4)
342.7(4)
COBISS.BG-ID 1257837028


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ЗИНОВИЕВА, Дарина Пеева, 1963-
        Правен режим относно лицата с психически увреждания : административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти Вж Кн 199

КАЛЕЙНСКА, Теодора Иванова, 1961-
        Съветът на Европа и правата на човека : институционални инструменти за прилагане на стандарти и защита Вж Кн 63

БК 2014/3 Кн 84
МИХАЙЛОВА, Екатерина Иванова, 1956-
        Парламентаризъм и правова държава в България : принципи и практики / Екатерина Михайлова. - [София] : НБУ, 2012 ([София] : Планета 3). - 376 с. ; 24 см. - (Политика)

Библиогр.: с. 374-376.
ISBN 978-954-535-719-0 : 23 лв.
1. Държавно право и държавно устройство - България 2. Парламентаризъм - България 3. България - право
342.53(497.2)
328.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1258059492

        ПРАКТИЧЕСКО ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека Вж Кн 83

СТОЯНОВА, Капка Иванова
        Приоритети и политики за благосъстоянието на децата Вж Кн 108

БК 2014/3 Кн 85
ТИМЧЕВ, Любомир Кирилов, 1961-
        Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите : правна регламентация, организация и тактика в дейността на органите на полицията при прилагане на правомощията по ЗМВР / Любомир Тимчев. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Акад. на МВР, 2013. - 326 с. ; 20 см

1. изд. 2009. - Библиогр.: с. 322-325.

ISBN 978-954-348-087-6
1. Полиция - България - правни проблеми 2. Права и задължения на гражданите - България 3. България - право
342.951:351.74(497.2)
351.74(497.2)
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1258336484

        DIALOGUES in the field of international relations, security, human rights and EU studies : Ph. D. students' forum ; 13-24th August 2012, Pravets, Bulgaria Вж Кн 65


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/3 Кн 86
        ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода" / състав. и науч. ред. Емил Константинов, Милчо Паликарски. - София : Горекспрес, 2001 ([София] : [УНСС]). - 204 с. ; 21 см

Загл. и на нем. ез.: Differenzierung beim Vollzug von Freiheitsstrafen. - Изд. на Фонд. Ханс Зайдел, М-во на правосъдието. Глав. дир. Глав. управл. на местата за лишаване от свобода, Институт за полит. и правни изследвания. - Съдържа материали от: Златка Русева, Пламен Пачев, Милчо Паликарски, Емил Константинов, Валентин Захариев, Христо Иванов, Петър Василев, Минко Хаджийски, Марин Вачевски, Венцислав Острев, Груди Сивчев. - Съдържа и: Наредба No 4/29.03.2001 г. за условията и реда на настаняване в общежития от открит, полуоткрит и преходен тип и разпределението на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и трудово-поправителни общежития ; Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи ; Препоръка No.R(87)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно европейските правила за затворите ; Обяснителен меморандум относно европейските правила за затворите преработен европейски вариант на стандартните минимални правила за третиране на затворници ; Минимални стандарти за третиране на лишените от свобода

ISBN 954-616-088-1
1. Затворници 2. Наказателно право
343.8
COBISS.BG-ID 1258759396

БК 2014/3 Кн 87
КУНЧЕВ, Йонко Димитров, 1954-
        Криминалистика от А до Я : азбучна система на терминологията / Йонко Кунчев. - София : Ciela, 2013. - 368 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 364-366. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-28-1290-6 : 20 лв.
1. Криминалистика - терминология - справочници
343.9(035)
COBISS.BG-ID 1258505956

БК 2014/3 Кн 88
ЧИНОВА, Маргарита Иванова, 1951-
        Досъдебното производство по НПК : теория и практика / Маргарита Чинова. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 680 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 667-679.

ISBN 978-954-28-1305-7 : 35 лв.
1. Предварително производство
343.1
COBISS.BG-ID 1258550756


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/3 Кн 89
ДИМИТРОВ, Красимир Любенов, 1967-
        Нотариални производства / Красимир Димитров. - София : Ciela, 2013. - 154 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 147-153.

ISBN 978-954-28-1269-2 : 15 лв.
1. Нотариат - България 2. България - право
347.96(497.2)
COBISS.BG-ID 1258256356

        ЕВРОПА за гражданите и гражданите за Европа : сборник доклади от Студентска научна конференция, випуск "Виктор Юго", специалност "Европеистика", 20 май 2013 г., СУ "Св. Климент Охридски", София Вж Кн 62

БК 2014/3 Кн 90
ЗЛАТАРЕВА, Маргарита Иванова, 1950-
        Юридически лица с нестопанска цел / Маргарита Златарева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2013. - 356 с. ; 21 см

1. изд. 2002. - Библиогр.: с. 350-355.

ISBN 978-954-28-1304-0 : 20 лв.
1. Юридическо лице 2. Нестопански организации - правни проблеми 3. Фондации - правни проблеми
347.19
061.2.000.34
COBISS.BG-ID 1258528740

БК 2014/3 Кн 91
ИВАНОВ, Александър Ангелов, 1973-
        Курс по търговски сделки и несъстоятелност / Александър Иванов, Рая Илиева. - София : Ciela, 2013. - 224 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-28-1325-5 : 17 лв.
1. Търговско право - учебници за ВУЗ 2. Ценни книжа - учебници за ВУЗ 3. Несъстоятелност - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258297572

БК 2014/3 Кн 92
ИЛИЕВА, Рая Колева
        Курс по търговско право / Рая Илиева, Александър Иванов. - София : Ciela, 2013. - 396 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-28-1310-1 : 20 лв.
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258290404

ЙОРДАНСКИ, Станислав Колев
        Наследяване по завещание в международното частно право Вж Кн 82

БК 2014/3 Кн 93
МАЛЧЕВ, Михаил Александров, 1983-
        Унищожаемост на гражданскоправните сделки / Михаил Малчев. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2013. - 308 с. ; 21 см

1. изд. 2010. - Библиогр.: с. 301-307. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1267-8 : 17 лв.
1. Сделки - правни проблеми 2. Граждански процес - България 3. България - право
347.4(497.2)
347.91/.95(497.2)
COBISS.BG-ID 1258511076

БК 2014/3 Кн 94
МАНГАЧЕВ, Иван Петков
        Окончателност на сетълмента : правна уредба / Иван Мангачев. - София : Ciela, 2013. - 284 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 200-215. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-28-1268-5 : 26 лв.
1. Банкови операции - правни проблеми 2. Ценни книжа - правни проблеми 3. Задължения 4. Клиринг
347.73
COBISS.BG-ID 1258234596

БК 2014/3 Кн 95
        ПРЕГЛЕД на съдебната реформа в България . - [София] : Сиби, 2013-. - Т. <4> ; 26 см

Изд. на Бълг. институт за правни инициативи.

ISBN 978-954-730-838-1 (т. 4)

Съдържа:
Ч. 4. - 2013. - i-vi, 141 с. : с табл. 

1. Съдебна практика - България 2. България - право
347.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1258213860

СТОЯНОВА, Капка Иванова
        Приоритети и политики за благосъстоянието на децата Вж Кн 108

БК 2014/3 Кн 96
ТОРМАНОВ, Захари Емилов, 1970-
        Прекратяване на договора / Захари Торманов. - София : Сиби, 2013 ([София] : Скайпринт). - 296 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 288-294 и под линия.

ISBN 978-954-730-828-2 : 16 лв.
1. Договори
347.44
COBISS.BG-ID 1258090980


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/3 Кн 97
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Граждански процесуален кодекс : сборник нормативни актове. - София : Ciela, 2013. - 372 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и: Закон за правната помощ ; Закон за медиацията ; Закон за международния търговски арбитраж ; Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс ; Тарифа No 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието ; Регламент (ЕО) No 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане ; Наредба No 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство ; Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство.

6 лв.
ISBN 978-954-28-0565-8 !
1. Граждански процес - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.75:347.91/.95(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1258384100

БК 2014/3 Кн 98
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : сборник нормативни актове / състав. Ганета Минкова. - София : Ciela, 2013. - 696 с. : с табл. ; 20 см

Административнопроцесуален кодекс : извлечение: с. 385-387 ; Закон за митниците : извлечение: 389-390 ; Закон за административните нарушения и наказания : извлечение: с. 396-407 ; Закон за местните данъци и такси : извлечение: с. 408-410 ; Закон за задълженията и договорите : извлечение: с. 414-425. - Съдържа и: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ; Закон за Националната агенция за приходите ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции ; Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания ; Постановление No 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута ; Наредба No Н - 18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ISBN 978-954-28-1039-1 : 7 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.4)
351.83:368.4(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1258253540

БК 2014/3 Кн 99
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за задълженията и договорите. - София : Ciela, 2013. - 76 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-0091-0 : 3 лв.
1. Договори - България - законодателни и директивни материали 2. Задължения - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:347.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1258284004

БК 2014/3 Кн 100
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за устройство на територията : сборник нормативни актове : 2 16 С01. - 13. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : [Симолини]). - 384 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001. - Информ. към 26.07.2013. - Закон за културното наследство : извлечение: с. 362-374 ; Решения на Народното събрание за налагане на мораториуми: с. 375-377 ; Тълкувателни решения: с. 378-380. - Съдържа: Закон за устройство на територията ; Закон за устройството и застрояването на Столична община ; Закон за устройството на Черноморското крайбрежие ; Закон за регионалното развитие.

ISBN 978-954-730-836-7 : 7.90 лв.
1. Градоустройство - България - законодателни и директивни материали 2. Благоустройство на населените места - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.82:711(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1258147300

БК 2014/3 Кн 101
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Изборен кодекс : сборник нормативни актове. - 2. изд. - София : Ciela, 2013. - 360 с. ; 21 см

1. изд. 2011. - Конституция на Република България : извлечение: с. 11-23 ; Решения на Конституционния съд : извлечение: с. 24-33 ; Наказателен кодекс : извлечение: с. 355-358. - Съдържа и: Закон за политическите партии ; Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ; Закон за събиранията, митингите и манифестациите.

ISBN 978-954-28-1284-5 : 7 лв.
1. Избори - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:324(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1258570468

БК 2014/3 Кн 102
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Наказателно-процесуален кодекс : сборник нормативни актове : 2 10 С01. - 15. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : [Симолини]). - 402 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001. - Информ. към 16.08.2013. - Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна: с. 374-378 ; Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна: с. 379-383 ; Закон за електронните съобщения : извлечение: с. 384-391 ; Тълкувателни решения: с. 392-398 ; Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодекс: с. 399-401. - Съдържа: Наказателно-процесуален кодекс ; Закон за специалните разузнавателни средства ; Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство ; Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест ; Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции ; Закон за правната помощ

ISBN 978-954-730-837-4 : 7.80 лв.
1. Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.75:343(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1258146532

БК 2014/3 Кн 103
СТАНЧЕВ, Иван Димитров
        Високорискови полицейски операции / Иван Станчев. - София : Воен. изд., 2013. - 175 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 172-174.

ISBN 978-954-509-505-4 : 13 лв.
1. Полиция
351.74
COBISS.BG-ID 1258307556

ТИМЧЕВ, Любомир Кирилов, 1961-
        Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите : правна регламентация, организация и тактика в дейността на органите на полицията при прилагане на правомощията по ЗМВР Вж Кн 85


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/3 Кн 104
НАУЧНА конференция 130 години Българска артилерия (София ; 2010)
        Сборник с материали от научна конференция на тема: "130 години Българска артилерия", 27.05.2010, София / [състав.], обща ред. Иван Гюргаков. - София : Воен. изд., 2013. - 419 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Управ. съвет, Стол. орг., Клуб Ракетни войски и артилерия - Олимпий Панов. - Съдържа материали от: Димитър Желев Тодоров, Кольо Господинов, Мишо Йорданов, Димитър Йовчев, Максим Боримечков, Георги Радулов, Иван Панчев, Венцислав Грънчаров, Борис Богданов, Иван Гюргаков, Ангел Златилов, Красимир Марков, Атанас Атанасов, Лъчезар Мишев, Венцислав Антонов, Нелко Ненов, Ваньо Асенов, Кирил Стоименов, Димитър Йорданов, Вълчо Фотев. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-509-491-0
1. Артилерия, българска - история - конференции 2. Военна история - България - конференции 3. България - военно дело
358.1(497.2)(091)(063)
355.48(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1258706148

БК 2014/3 Кн 105
ТОНЕВ, Здравко, 1933-
        Небе за българите : книга за българската авиация / Здравко Тонев. - София : Ваньо Недков, 2010. - 236 с. : с портр., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 213.

ISBN 978-954-9462-56-2
1. Военновъздушни сили - България - история 2. България - военно дело
358.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1258592228

БК 2014/3 Кн 106
ЮБИЛЕЙНА военнонаучна конференция 100 години от победата на Българската армия при Одрин (София ; 2013)
        Сборник с материали от Юбилейна военнонаучна конференция на тема: "100 години от победата на Българската армия при Одрин", проведена в Централния военен клуб на 11.03.2013 г. / [състав., обща ред. Иван Гюргаков]. - София : Воен. изд., 2013. - 239 с. : с к. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. -  Изд. на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Управ. съвет, Стол. орг., Клуб Ракетни войски и артилерия - Олимпий Панов. - Триумфът на българската армия в Одрин и заслугите на артилерията / Димитър Желев Тодоров: с. 11-13. - Съдържа материали от: Станчо Станчев, Васил Гюзелев, Пламен Митев, Кирил Цветков, Иван Александров Гюргаков, Борис Тодоров Богданов, Даниел Димитров, Георги Методиев Георгиев, Йордан Г. Аврамов, Любен Шейтанов, Велин Иванов, Димитър Зафиров, Александър Гребенаров, Стоян Николов, Трифон Трифонов, Димитър Копривленски, Александър Шипковенски. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-509-492-7
1. Военна история - България - конференции 2. Одрин, обсада 1913 - юбилеи и чествания - конференции 3. Въоръжени сили - България - история - конференции 4. България - военно дело
355.48(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1258671332


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БАКОВА, Десислава Рангелова
        Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми Вж Кн 171

БОГДАНОВА, Моника Борисова
        Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа Вж Кн 46

БК 2014/3 Кн 107
ИЛИЕВ, Боян Кръстев, 1949-
        Застраховане / Боян Илиев. - [В. Търново] : Фабер, 2013. - 268 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-400-954-0
ISBN 978-954-775-954-0 !
1. Застрахователно дело - учебници за ВУЗ
368(075.8)
COBISS.BG-ID 1258043108

БК 2014/3 Кн 108
СТОЯНОВА, Капка Иванова
        Приоритети и политики за благосъстоянието на децата / Капка Стоянова, Алла Кирова. - София : Горекспрес, 2002. - 150 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Priorities and policies for chilg welfare. - Текст и на англ. ез.

ISBN 954-616-099-7
1. Социални грижи 2. Деца - защита 3. Лично и семейно право
364-053.2
342.7-053.2
347.6
COBISS.BG-ID 1258129124


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/3 Кн 109
        ДА построим мост : страници от просветното дело в регион Сливен / [състав.] Цвета Башева ... [и др.]. - Сливен : Агенция Компас, 2013. - 525 с. : с ил., портр., табл. ; 22 см

Други състав.: Иван Иванов, Жеко Танев. - Изд. на Регион. инспекторат по образование - Сливен. - Библиогр.: с. 516-524. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-8558-21-1
1. Образование и просвета - Сливен (област) - история 2. Сливенска област - образование
37(497.23-32)(091)
COBISS.BG-ID 1258237412

ДЕЧЕВ, Захарий Манолов, 1970-
        Учебна програма по краезнание "Моят роден град Бургас" : за извънучилищна дейност в предучилищна и основна образователна степен Вж Кн 520

БК 2014/3 Кн 110
        ИНОВАЦИИ в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 / [ред. кол. Георги Колев ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 348 с. : с табл., диагр., ноти ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Маргарита Бонева, Росен Алексиев, Димитър Чолаков, Стефан Базелков, Надежда Йорданова, Иван Карагьозов, Мирослав Недялков, Иван Иванов, Благомир Папазов, Живко Жеков, Красимир Марков, Живка Военкинова, Соня Бабева, Дарина Василева, Евгения Иванова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. - Съдържа докл. от: Благомир К. Папазов, Валери Х. Чакалов, Васил Ив. Василев, Виолета К. Атанасова, Дарина Г. Василева, Димитър И. Балкански, Димитър Н. Чолаков, Евгения С. Иванова, Екатерина Л. Люцканова, Чавдар Г. Сотиров, Тасин Ю. Тасинов, Живка Е. Военкинова, Живко Д. Жеков, Радослав И. Райчев, Живко В. Жечев, Зейнир М. Мустафова, Йорданка Ст. Пейчева, Калина Ив. Алексиева, Керанка Г. Велчева, Красимир М. Марков, Крум Ст. Минев, Лилия Цв. Лозанова, Любка А. Златкова, Маргарита К. Бонева, Георги В. Колев, Маргарита Й. Генчева, Мари А. Мануелян, Меглена Ж. Апостолова, Милко В. Иванов, Мирослава Р. Янкова, Мирослав К. Недялков, Надежда Г. Йорданова, Янка С. Георгиева, Наталия И. Витанова, Николай М. Андриянов, Росен К. Алексиев, Теменужка М. Койчева, Светла Хр. Петкова, Светлана А. Игнатова, Светлозар П. Вацов, Светлозар Й. Чилингиров, Северин П. Акерски, Снежана Г. Въчева, Снежана Лазарова, Снежана Х. Николова, Соня К. Бабева, Стефан Хр. Базелков, Теодора Ж. Игнатова, Стефан П. Русев, Стойко В. Иванов, Теодора Н. Симеонова, Мариана М. Петева, Мария Н. Петкова, Тодорка Малчева, Чавдар Г. Сотиров, Чавдар Н. Стойчев, Ваня М. Джамбазова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-925-0
1. Образование и просвета - конференции
37.01(063)
COBISS.BG-ID 1258386916

КАРП, Харви, 1951-
        Най-щастливото дете Вж Кн 163

БК 2014/3 Кн 111
КРЪСТЕВ, Петко Марков, 1934-
        Възпитанието - моето педагогическо верую. Ч. 2, Тревогата остава / Петко Кръстев. - Кърджали : РКР принт, 2013. - 104 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-92458-7-5
1. Педагози, български - юбилеи и чествания 2. Възпитание 3. България - педагогика
37.01(497.232.1)(092)
37.013
92 Кръстев, Петко Марков
COBISS.BG-ID 1258918372


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

ГЪРДЕВА, Мирослава Маринова, 1978-
        Игрите в началното училище Вж Кн 127

БК 2014/3 Кн 112
        ИНТЕРАКТИВНИ методи в средното и висшето училище : учебно помагало. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-680-866-0 (т. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. / Добринка Тодорина ... [и др.] ; [науч. ред., предг. Добринка Тодорина]. - 2012. - 284 с. : с ил., табл., сх. 

Други авт.: Т. А. Соловьова, Красимира Марулевска, Г. Г. Недюрмагомедов, Юлияна Ковачка, Петя Костова, Антоанета Антонова, Марияна Шехова, Янка Рангелова, Лилия Стоянова, Мая Касева. - Възприетата форма на името на авт. Юлияна Ковачка е Юлиана Йорданова Ковачка. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. теми.

1. Обучение - методи
371.3
COBISS.BG-ID 1258600164


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/3 Кн 113
ХАЙДАР, Галина Борисова, 1952-
        Злополуките и детето / Галина Хайдар. - Бургас : Димант, [2012] (Пловдив : Макрос). - 84 с. : с ил., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 81-82. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре.

ISBN 978-954-731-417-7 : 4.99 лв.
ISBN 978-954-731-418-4 !
1. Деца - предпазване от злополуки 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа
372.32
COBISS.BG-ID 1258008036


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/3 Кн 114
АНГЕЛОВА, Татяна Гаврилова, 1953-
        Вълшебното ключе: упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 3. клас / Татяна Ангелова, Цанка Маринова, Дияна Димитрова. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 68 с. : с ил., табл. ; 26 см

Пълното име на авт. Цанка Маринова e Цанка Маринова Косева. - Името на авт. Дияна Димитрова погрешно отпеч. в кн. Диана Димитрова.

ISBN 978-954-01-2774-3 : 3.90 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258291172

БК 2014/3 Кн 115
БИНЧЕВ, Тома Тодоров, 1946-
        Тетрадка по четене към Читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / Тома Бинчев. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 8 с. : с ил. ; 29 см

Комплект с буквар и читанка и работни тетрадки по писане.

ISBN 978-954-01-2785-9
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258396644

БК 2014/3 Кн 116
        БУКВАР и читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / [Тодорка Владимирова ... и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 119 с. : с цв. ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Станка Костадинова Вълкова, Тома Тодоров Бинчев, Тодорка Викторова Бановска. - Пълното име на авт. Тодорка Владимирова е Тодорка Владимирова Митева. - Възприетата форма на името на авт. Станка Костадинова Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с работни тетрадки по четене и писане.

ISBN 978-954-01-2780-4
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1258388196

БК 2014/3 Кн 117
        БЪЛГАРСКИ език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина / [Станка Вълкова ... и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 136 с. : с цв. ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова, Владимир Стефанов Попов, Иван Цанев Иванов. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина, а на авт. Иван Цанев Иванов - Иван Цанев. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-954-01-2788-0
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1258317028

БК 2014/3 Кн 118
        БЪЛГАРСКИ език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина / [Станка Вълкова ... и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 176 с. : с цв. ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Левчо Станкев Георгиев, Ася Николова Миленкова, Надя Николова Костова, Иван Цанев Иванов, Владимир Стефанов Попов. - Възприетата форма на името на авт. Станка Костадинова Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина, а на Иван Цанев Иванов - Иван Цанев. - Комплект с 3 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2794-1
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1258305508

БК 2014/3 Кн 119
        БЪЛГАРСКИ език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина / [Станка Костадинова Вълкова ... и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 187 с. : с цв. ил. ; 26 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Левчо Станкев Георгиев, Лилия Евгениева Вълкова, Владимир Стефанов Попов, Тома Тодоров Бинчев. - Възприетата форма на името на авт. Станка Костадинова Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-954-01-2799-6
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1258316516

БК 2014/3 Кн 120
ВЛАДИМИРОВА, Тодорка, 1926-
        Тетрадка No 1 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / Тодорка Владимирова, Станка Вълкова, Тодорка Бановска. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Тодорка Владимирова е Тодорка Владимирова Митева. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и работни тетрадки по четене.

ISBN 978-954-01-2781-1
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258397668

БК 2014/3 Кн 121
ВЛАДИМИРОВА, Тодорка, 1926-
        Тетрадка No 2 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / Тодорка Владимирова, Станка Вълкова, Тодорка Бановска. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Тодорка Владимирова е Тодорка Владимирова Митева. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и работни тетрадки по четене.

ISBN 978-954-01-2782-8
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258399204

БК 2014/3 Кн 122
ВЛАДИМИРОВА, Тодорка, 1926-
        Тетрадка No 3 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / Тодорка Владимирова, Станка Вълкова, Тодорка Бановска ; [ил. Киро Петров Мавров]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. : с ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Тодорка Владимирова е Тодорка Владимирова Митева. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Комплект с учебник и работни тетрадки по четене.

ISBN 978-954-01-2783-5
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258399972

БК 2014/3 Кн 123
ВЛАДИМИРОВА, Тодорка, 1926-
        Тетрадка по четене към Буквар за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина / Тодорка Владимирова, Станка Вълкова, Тодорка Бановска. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 64 с. : с ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Тодорка Владимирова е Тодорка Владимирова Митева. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с буквар, читанка и работни тетрадки по писане.

ISBN 978-954-01-2784-2
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258394084

БК 2014/3 Кн 124
ВЪЛКОВА-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
        Тетрадка No 1 по български език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Светла Терзиева. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 46 с. : с цв. ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и тетрадка.

ISBN 978-954-01-2800-9
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258296804

БК 2014/3 Кн 125
ВЪЛКОВА-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
        Тетрадка No 2 по български език и читанка за 4. клас за ученици живеещи в чужбина / Станка Вълкова, Светла Терзиева, Лилия Вълкова. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 47 с. : с цв. ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и тетрадка.

ISBN 978-954-01-2801-6
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258299876

БК 2014/3 Кн 126
ГЕОРГИЕВА, Анна Савова, 1976-
        Обучението по български език и литература в І-ІV клас : помагало за семинарни и практически упражнения по ДЧП и ДБЕЛ / Анна Георгиева ; [науч. ред. Татяна Борисова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 348 с. : с табл., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприета форма на името на ред. Татяна Борисова е Таня Иванова Борисова. - Библиогр.: с. 340-347 и след отд. теми.

ISBN 978-954-400-930-4
1. Български език - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ 2. Литература - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
372.46(075.8)
372.882(075.8)
COBISS.BG-ID 1258298084

БК 2014/3 Кн 127
ГЪРДЕВА, Мирослава Маринова, 1978-
        Игрите в началното училище / Мирослава Петкова, Милена Алексиева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 158 с. : с ил. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Мирослава Петкова, с пълно име Мирослава Маринова Петкова-Гърдева, е Мирослава Маринова Гърдева.

ISBN 978-954-400-953-3
1. Дидактични игри 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
372.4:371.38
371.38
COBISS.BG-ID 1258090212

БК 2014/3 Кн 128
ЙОРДАНОВА, Нина Цветанова, 1962-
        Вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 4. клас / Нина Йорданова, Руска Илиева. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 116 с. : с ил., табл. ; 26 см

ISBN 978-954-01-2779-8 : 4.90 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258286564

БК 2014/3 Кн 129
НИКИФОРОВА, Румяна Захариева, 1963-
        Тетрадка към Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина / Румяна Никифорова. - София : Просвета, 2013 (София : Воен. изд.). - 20 с. : с ил. ; 24 см

Комплект с Български език и читанка за 4 клас.

ISBN 978-954-01-2802-3
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258329572

БК 2014/3 Кн 130
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Тетрадка към Читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина / Румяна Танкова, Теодора Власева, Пенка Димитрова ; [ил. Маглена Иванова Константинова]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 43 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Комплект с Български език и читанка за 2 клас.

ISBN 978-954-01-2792-7
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258335460

БК 2014/3 Кн 131
        ТЕТРАДКА No 1 по български език и читанка за 2. клас : за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2789-7
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258241252

БК 2014/3 Кн 132
        ТЕТРАДКА No 1 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (София : Воен. изд.). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2795-8
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258312932

БК 2014/3 Кн 133
        ТЕТРАДКА No 2 по български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2790-3
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258285284

БК 2014/3 Кн 134
        ТЕТРАДКА No 2 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (София : Воен. изд.). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2796-5
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258313700

БК 2014/3 Кн 135
        ТЕТРАДКА No 3 по български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2791-0
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258291428

БК 2014/3 Кн 136
        ТЕТРАДКА No 3 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (София : Воен. изд.). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова. - Възприетата форма на името на авт. Станка Вълкова е Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Комплект с учебник и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2797-2
1. Български език - учебници за основни училища 2. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258314468

БК 2014/3 Кн 137
ТОНЕВА, Радостина Димитрова, 1971-
        Вълшебното ключе: упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 4. клас / Радостина Тонева. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 68 с. : с ил. ; 26 см

ISBN 978-954-01-2777-4 : 3.90 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1258286052


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГЕОРГИЕВА, Анна Савова, 1976-
        Обучението по български език и литература в І-ІV клас : помагало за семинарни и практически упражнения по ДЧП и ДБЕЛ Вж Кн 126


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2014/3 Кн 138
ЦВЕТКОВА, Силвия Борисова, 1962-
        Андрагогика / Силвия Цветкова. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 164 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 158-160.

ISBN 978-954-756-131-1
1. Образование и просвета на възрастни - учебници за ВУЗ
374.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258311396


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/3 Кн 139
БОЯНОВА, Виолета, 1950-
        От симптома към диагнозата в логопедичната практика / Виолета Боянова. - София : НБУ, 2012 ([София] : Планета 3). - 255 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: От симптома към диагнозата. - Пълното име на авт. Виолета Боянова е Виолета Боянова Цветкова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 248-255.

ISBN 978-954-535-744-2 : 11 лв.
1. Логопедия
376.3
COBISS.BG-ID 1258231012


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/3 Кн 140
МИННО-геоложки университет Свети Иван Рилски (София)
        Минно-геоложката Алма матер на България / [състав. Десислава Костова, Весела Петрова] ; [прев. Боян Алексиев ... и др.] = The minning and geology Alma Mater of Bulgaria / [comp. Desislava Kostova, Vessela Petrova] ; [transl. by Boyan Alexiev ... и др.]. - София : МГУ "Св. Иван Рилски", 2013 ([София] : Спектър). - 224 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 27 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Моника Христова, Милена Първанова. - С любов към знанието / Любен Тотев: с.7-10

ISBN 978-954-353-215-5 (не е отпеч., подв.)
ISBN 878-954-353-215-5 !
1. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (София) - юбилеи и чествания - сборници 2. София - висше образование
378.962.2(497.223)(08)
COBISS.BG-ID 1258010084

БК 2014/3 Кн 141
НАЦИОНАЛНА научна сесия за студенти и преподаватели по медицина (11 ; Плевен ; 2012)
        Сборник доклади и резюмета - ХІ национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 25-26 октомври, 2012 г. / [под ред. на Калина Кънчева]. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 209 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Н. Михайлова, М. Гецова, Ф. Арсов, Д. Йовчев, В. Рупанова, Ц. Яшева, Невенка Бонинска, Румяна Петкова, Петранка Гагова, Катя Банкова, Н. Петрова, П. Цветкова, Н. Трендафилова, Д. Първанов, П. Бъчев, Л. Ангелов, К. Лисаева, В. Иванов, М. Моллова, Т. Пацева, Сашка Михайлова, Ваня Бирданова, Кирил Енчев, Айлин Халил, Лилия Бенева, Елеонора Ивайлова, Милена Карчева, Стоян Недев, Е. Иванова, К. Хриснова, П. Лачовска, Ал. Тотева, П. Ивова, В. Козова, Г. Христова, К. Добрева, М. Блажева, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Венцислава Ангелова, Цветелина Димитрова, Кремена Тодорова, Анна Георгиева, Пенка Маринова, Павлинка Добрилова, Цветанка Джиганска, Ралица Рачова, И. Върбанова, Кр. Стамова, Галя Янкова, Силвия Горанова, М. Борисова, П. Гегова, К. Стефанова, М. Лаловска, Н. Бояджиева, Павлинка Добрилова, Анета Димитрова, Йоана Давидова, Елка Владимирова, Елка Янкулова, И. Рашева, Е. Владимирова, Налян Нури, Анна Георгиева, Красимира Стамова, Светлана Георгиева, Яна Колева, Магдалена Миткова, Л. Григоров, Е. Петкова, Златина Иванова, Мими Стойчева, Боню Христов, Диана Ангелова, Деница Добрева, Радослава Димитрова, Искра Петкова, Николинка Димитрова, Адриан Василев, Цветелин Русанов, Кети Добранова, Елена Христова, Лилия Димитрова, Лилия Борисова, Елица Ангелова, Есра Бейджет, Илиян Петров, Мария Йорданова, Юли Радушев, Мирослав Павлов, Цветелин Николов, Нина Стоянова, Румелия Ангелова, Вероника Цветанова, Таня Мегова, Нина Михайлова, Ростислав Костов, Таня Мегова, Любомира Тотева, Константин Тотев, Катерина Стефанова, Евгения Бързашка. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-756-122-9
1. Висши медицински институти - България - конференции 2. Медицина - България - конференции 3. България - висше образование
378.961(497.2)(063)
61(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1258357732

        ОТКРЫТАЯ линия : проект Национального издательства "Аз Буки" - Министерство образования и науки Болгарии, при поддержке фонда "Русский мир" Вж Кн 261

БК 2014/3 Кн 142
ТРАКИЙСКИ университет. Ветеринарномедицински факултет (Стара Загора)
        85 години Ветеринарномедицински факултет (1923-2008) : юбилеен сборник / [състав. Тонка Иванова]. - Ст. Загора : Кота, 2009. - 112 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Ветеринарномед. фак.

ISBN 978-954-305-264-6
1. Тракийски университет. Ветеринарномедицински факултет (Стара Загора) - юбилеи и чествания - сборници 2. Стара Загора - висше образование
378.4.096:619(497.235)(08)
COBISS.BG-ID 1258598116


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

АЛЕКСОВА, Василка Иванова, 1953-
        Сватбената терминология в българския и румънския език : етнолингвистично изследване Вж Кн 264

БК 2014/3 Кн 143
        ЕРОТИЧНОТО в историята : сборник в чест на ст.н.с. д-р Ангел Гоев по случай неговата 60-годишнина / състав., ред. Ангел Гоев. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 2009-2013. - 3 т. ; 20 см

Пълното име на състав. Ангел Гоев е Ангел Гоев Ангелов. - Изд. на Архит.-етногр. комплекс Етър - Габрово. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-400-918-2 (т. 3)

Съдържа:
Т. 3. - 2013. - 306 с. : с ил. 

Библиогр. след отд. материали. - Съдържа материали от: Мая Джамбазова, Моника Илиева, Тинка Бозова, Людмила Китипова-Попова, Анюта П. Каменова-Борин, Мария Маркова, Ивета Миленова, Румяна Денчева, Ангел Гоев, Цветалин Цветанов, Мария Йорданова, Милена Николова, Милена Драгнева, Веселина Белева, Биляна Попова, Лора Христозова, Татяна Щерева, Лизбет Любенова, Емилия Серафимова, Даниел Руменов, Дарина Илиева, Елеонора Авджиева, Марио Цветков, Татяна Цанкова, Венета Георгиева-Козарева.

1. Гоев, Ангел - юбилеи и чествания 2. Народни обичаи и обреди, български - сборници 3. Народно творчество, словесно, българско - теми, образи, сюжети - сборници 4. Еротика - в народното творчество - сборници 5. Етнографи, български - юбилеи и чествания 6. България - етнография
392(497.2):176.5(08)
398(497.2):176.5(08)
39(497.2)(092)
92 Гоев, Ангел
COBISS.BG-ID 1230230756

БК 2014/3 Кн 144
        НАРОДНИТЕ занаяти : минало, настояще и бъдеще. Т. 8, [Материали от Осма международна конференция, Габрово, 5 септ. 2012 г. в рамките на Десетия международен панаир на народните занаяти "Етър"] / [състав., ред. Ангел Гоев]. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 406 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Архит.-етногр. музей Етър - Габрово. - Текст и на англ. ез. - Съдържа доклади от: Виктория Момева-Алтипармаковска, Ранко Баришич, Елена Гаван, Мери Стоянова, Наде Геневска, Бранка Ловрик, Тихана Кусенич, Теодора Василева, Габриела Йончева, Дарина Илиева, Анюта П. Каменова-Борин, Величка Илиева, Марияна Ибришимова-Петрова, Десислава Вутова, Веселина Белева, Соня Семерджиева, Димитър Петров, Людмила П. Китипова-Попова, Росица Бинева, Надка Василева, Галя Кръстева, Румяна Денчева, Алджан Мустафа, Ивелина Неделчева, Даниела Тодорова-Дабкова, Милена Николова, Венелина Илиева, Лидия Горанова, Биляна Попова, Диана Тодорова, Мария Йорданова, Вела Лазарова, Бета Хараланова, Тинка Бозова, Ангел Гоев, Димитър Василев, Светлозара Чепкънова-Станева, Цветалин Цветанов, Даниела Атанасова, Петър Първанов. - Пълното име на авт. Ангел Гоев е Ангел Гоев Ангелов, a на Габриела Йончева - Габриела Йончева-Вапцарова. - Възприета форма на името на авт. Даниела Тодорова-Дабкова е Даниела Петкова Дабкова, на авт. Людмила П. Китипова-Попова - Людмила Петкова Попова, a на Светлозара Чепкънова-Станева - Светлозара Станева. - Рез. на бълг. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-400-955-7
1. Занаяти - история - конференции
394(091)(063)
COBISS.BG-ID 1267733220

НИКОЛОВА, Калина, 1971-
        Женско дружество "Родолюбие" - Шумен 1872-2012 : библиографски указател Вж Кн 6


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/3 Кн 145
        ВЕРНАДСКИ и XXІ век: геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия : доклади от Юбилейната научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик Владимир Иванович Вернадски (1863-1945) : София, 14 февруари 2013 година / [ред. кол. Руслан И. Костов - отг. ред. ... и др.]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2013. - 116 с. : с ил., табл., портр. ; 30 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Радостина Атанасова, Златка Чернева, Радослав Наков, Евгения Тарасова, Михаил Тарасов. - Изд. на Россътрудничество. Представителство в България, БАН. Бълг. геолог. д-во, Бълг. минерал. д-во. - Библиография на трудове от и за живота, творчеството и идейното наследство на академик Владимир И. Вернадски (1863-1945) на български език / състав. Руслан И. Костов: с. 113-115. - Текст и на рус. ез. - Съдържа докл. от: Тодор Николов, Вадим С. Урусов, Сергей В. Кривовичев, Златка Чернева, Румен Пенин, Димитър Желев, Таня Стоилкова, Ирена Д. Атанасова, Методи Теохаров, Ивайло Кирилов, Ваня Дойчинова, Георги Георгиев, Надя Г. Огнянова-Руменова, Детелин Дачев, Руслан И. Костов, Асен И. Димитров, Ерика Лазарова, Александър Влахов, Александра В. Куманова, Деян Гочев, Лъчезар Филипов, Даниела Бонева, Илияна Ермолина, Тодор Ялъмов, Иван Велчев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на рус. ез.

ISBN 978-954-353-206-3
1. Вернадски, Владимир Иванович, 1863-1945 - юбилеи и чествания - конференции 2. Учени, руски - юбилеи и чествания - конференции 3. Русия - опазване на природата
502(470)(092)(063)
92 Вернадски, Владимир Иванович
COBISS.BG-ID 1258141924

МАРИНОВА, Надя Иванова, 1974-
        Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие Вж Кн 224

БК 2014/3 Кн 146
ЯРКОВА, Юлияна Иванова
        Икономика на околната среда / Юлияна Иванова Благоева-Яркова. - Ст. Загора : Кота, 2008 ([Ст. Загора] : [Кота принт]). - 296 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 292-296.

ISBN 978-954-305-247-9 : 25 лв.
1. Околна среда - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Устойчиво развитие - учебници за ВУЗ
502:338(075.8)
COBISS.BG-ID 1258940900


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/3 Кн 147
        НАЧАЛОТО на българската математическа наука : 110 години математически изследвания в България 1903-2013. [Т.] 1, Тетранионите на Емануил Иванов : сборник / под ред. на Венета Тенева ; [състав. Димитър Костадинов Христов ... и др.]. - [Фототип. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 200 с. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Мариана Кънчева Кънева, Венета Стефанова Тенева, Нина Делчева Стоилова, Златка Славова Добрева, Росен Николов Горгоров, Никола Константинов Христов. - Името на състав. Росен Николаев Горгоров погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Росен Николов Горгоров. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по математика и информатика. - Текст и на нем. ез. - Съдържа материали от: А. Стоянов, Ем. Иванов, Г. Стоянов, Т. Дедов, Д. Табаков, Л. Чакалов. - Рез. на фр. ез. - Фототип. изд.: Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40-годишния му юбилей. - София : Хр. Г. Данов, 1939.

ISBN 978-954-07-3579-5
1. Математика - България - история - 1903-2013 - сборници 2. България - математика
51(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1258551268

БК 2014/3 Кн 148
        НАЧАЛОТО на българската математическа наука : 110 години математически изследвания в България 1903-2013. [Т.] 2, Първите публикации на български математици, реферирани в Fortschr. d. Math. (1903-1913) : сборник / под ред. на Венета Тенева ; [състав. Венета Стефанова Тенева ... и др.]. - [Фототип. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 132 с. : с табл. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Димитър Костадинов Христов, Емилия Свиленова Бранкова, Василий Емилов Тодоров, Росен Николаев Горгоров, Златка Славова Добрева, Мариана Кънчева Кънева, Нина Делчева Стоилова, Цветанка Янкова Физиева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по математика и информатика. - Текст и на фр., нем. ез. - Съдържа материали от: N. Stoyanoff, A. Sourek, D. Tabacoff, G. Stoyanov, K. Popoff, St. Staikoff. - Фототип. изд.: Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40-годишния му юбилей. - София : Хр. Г. Данов, 1939.

ISBN 978-954-07-3580-1
1. Математика - България - история - 1903-2013 - сборници 2. България - математика
51(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1258551524

        НАЧАЛОТО на българската математическа наука : 110 години математически изследвания в България 1903-2013. [Т.] 3, Физико-математическото дружество в София и неговото списание : сборник Вж Кн 152


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/3 Кн 149
МАРИНОВ, Марин Ласков, 1949-
        Нелинейни параболични уравнения : G-сходимост и качествени свойства на решенията / Марин Л. Маринов. - София : НБУ, 2012 ([София] : Планета 3). - 266 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 257-266.

ISBN 978-954-535-740-4 : 15 лв.
1. Параболични диференциални уравнения
517.9
COBISS.BG-ID 1258085348


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/3 Кн 150
ГАРВАНОВ, Иван Ганчев, 1973-
        Откриване на подвижни цели и траектории / Иван Гарванов ; [ред. Вера Бехар, Магдалена Гарванова]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [БПС]). - 270 с. : с табл., черт., ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Detection of moving targets and their trajectories. - Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Библиогр.: с. 223-246. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2946-90-8
1. Алгоритми - приложение 2. Радиолокация
519.688
621.396.96
COBISS.BG-ID 1258494180


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/3 Кн 151
МАРИНОВ, Борислав Димитров, 1951-
        Кибернетични и информационни методи във фотограметрията : монография / Борислав Маринов. - София : Класик дизайн, 2012. - 204 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 199-203.

ISBN 978-954-91109-7-5 : 7.50 лв.
1. Кибернетика - приложение 2. Електронна обработка на данните 3. Изкуствен интелект
528.7:681.5
681.5
007:159.995
COBISS.BG-ID 1258676196


53 ФИЗИКА

БК 2014/3 Кн 152
        НАЧАЛОТО на българската математическа наука : 110 години математически изследвания в България 1903-2013. [Т.] 3, Физико-математическото дружество в София и неговото списание : сборник / под ред. на Венета Тенева ; [състав. Димитър Костадинов Христов ... и др.]. - [Фототип. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 158 с. : с табл., портр. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Нина Делчева Стоилова, Венета Стефанова Тенева, Златка Славова Добрева, Мариана Кънчева Кънева, Росен Николов Горгоров. - Името на състав. Нина Делчева Стоилова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Нина Стоилова Делчева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по математика и информатика. - Съдържа материали от: Стефан Н. Лафчиев, Георги Николов, Нестор Ат. Бучков, Петко Иванов. - Фототип. изд.: Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40-годишния му юбилей. - София : Хр. Г. Данов, 1939.

ISBN 978-954-07-3581-8
1. Българско физико-математическо дружество (София) - история - сборници 2. Математика - България - история - 1903-2013 - сборници 3. България - физика
53:061.22(497.223)(091)(08)
51:061.22(497.223)(091)(08)
51(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1258551780


536 ТЕРМОДИНАМИКА

БК 2014/3 Кн 153
КОЕВ, Христофор Цветанов
        Температурни измервателни преобразуватели / Христофор Цветанов Коев. - Габрово [т.е. София] : Софттрейд, 2011 ([София] : [Симолини]). - 87 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-334-134-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-334-134-7 !
1. Измервателни уреди - технлогия на производството - учебници за ВУЗ
536.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1257905124


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Джобен речник по минно дело и геология : англо-български, българско-английски Вж Кн 212, Кн 213


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/3 Кн 154
ИСАКОВ, Исак Кирилов, 1932-2011
        Земята на 5 000 000 000 години : философия на материята / Исак Кирилов Исаков. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Миг принт). - 192 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 189-191.

ISBN 978-954-09-0806-9 : 7 лв.
1. Земя - произход
551.1/.4
COBISS.BG-ID 1258010340


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

БК 2014/3 Кн 155
БИВОЛАРСКИ, Иван Божидаров, 1986-
        Основи на астробиологията. Т. 1, Начало / Иван Биволарски. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 92 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-188-0
1. Астробиология - теория
573.5
001.9
COBISS.BG-ID 1258713060


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

НИКОЛОВА, Калина, 1971-
        Проблеми на екологията : препоръчителна библиография Вж Кн 7


576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 611

ЧУЧКОВ, Христо Николов, 1938-
        Учебник-атлас по обща ембриология и специална хистология за специалност медицински лаборант Вж Кн 161


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2014/3 Кн 156
МАРИНОВА, Росица Венциславова, 1989-
        Моделни мембранни системи / Росица Маринова, Филип Симеонов, Валери Кочев. - София : Парадигма, 2012 ([София] : [Булгед]). - 160 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 143-159.

ISBN 978-954-326-174-1
1. Мембрани - моделиране
577.35
COBISS.BG-ID 1258226148

БК 2014/3 Кн 157
ПОПОВ, Борислав Николов, 1959-
        ДНК анализ : теория и техники : учебно ръководство за студенти / Борислав Попов, Светлана Георгиева. - [Ст. Загора] : [Кота], 2006. - 165 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 164-165.

ISBN 978-954-305-185-4
1. Нуклеинови киселини - анализ - учебници за ВУЗ 2. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
577.2(075.8)
61:575(075.8)
COBISS.BG-ID 1258795236


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

ГЕОРГИЕВА, Нели Владова, 1963-
        Пробиотици Вж Кн 180


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2014/3 Кн 158
APOSTOLOV, Apostol Metodiev, 1940-
        Catalogue des copépodes harpacticoïdes de Bulgarie / Apostol Apostolov. - Bourgas : Dimant, 2012 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 132 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-731-440-5
1. Ракообразни - България - систематика - каталози 2. България - зоология
595.3(497.2)(083.72)
COBISS.BG-ID 1258679268


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

НАЦИОНАЛНА научна сесия за студенти и преподаватели по медицина (11 ; Плевен ; 2012)
        Сборник доклади и резюмета - ХІ национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 25-26 октомври, 2012 г. Вж Кн 141

ПОПОВ, Борислав Николов, 1959-
        ДНК анализ : теория и техники : учебно ръководство за студенти Вж Кн 157


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2014/3 Кн 159
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Анатомия на устната кухина сavum оris / Димо Кръстев. - Ст. Загора : РИК Искра-М-И, 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 82 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7095-01-2
1. Уста - анатомия
611.3
COBISS.BG-ID 1258530276

БК 2014/3 Кн 160
ЧУЧКОВ, Христо Николов, 1938-
        Анатомия за специалност медицински лаборант / Христо Чучков, Димо Кръстев. - 2. изд. - [Ст. Загора] : Искра-М-И, 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 113 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2011 със загл. Учебник по анатомия за специалност медицински лаборант, на изд. Алфамаркет плюс - Ст. Загора.

ISBN 978-954-9383-98-0
1. Анатомия - учебници за ВУЗ
611(075.8)
COBISS.BG-ID 1258531044

БК 2014/3 Кн 161
ЧУЧКОВ, Христо Николов, 1938-
        Учебник-атлас по обща ембриология и специална хистология за специалност медицински лаборант / Христо Чучков, Димо Кръстев. - 2. изд. - Ст. Загора : РИК Искра-М-И, 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 145 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Обща ембриология и специална хистология. - 1. изд. 2011 на изд. Медбук, установено от доп. източник. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9383-99-7
1. Обща и сравнителна ембриология - учебници за ВУЗ 2. Хистология - учебници за ВУЗ
611-013(075.8)
576.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258534628


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

КАР, Николас, 1959-
        Под повърхността : как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта Вж Кн 233

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Четирите кръвни групи и индивидуалната конструкция Вж Кн 189


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

ГОГУЛАН, Майя Фьодоровна, 1932-
        Как да бъдем здрави Вж Кн 181

БК 2014/3 Кн 162
КАРП, Харви, 1951-
        Най-щастливото бебе / Харви Карп ; [ill. Jennifer Kalis] ; [прев. от англ. Цветана Генчева]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 296 с. : с ил., сх. ; 23 см

Ориг. загл.: The happiest baby on the block / Harvey Karp. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На гърба на кн. означено Nо 1.

ISBN 978-954-28-1273-9 : 18 лв.
1. Кърмачета
613.952/.953
COBISS.BG-ID 1258460132

БК 2014/3 Кн 163
КАРП, Харви, 1951-
        Най-щастливото дете / Харви Карп ; [ill. Margeaux Lucas] ; [прев. от англ. Анелия Данилова]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 280 с. : с ил., табл. ; 23 см

Ориг. загл.: The happiest toddler on the block / Harvey Karp. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - На гърба на кн. означенo Nо 2.

ISBN 978-954-28-1272-2 : 18 лв.
1. Деца - отглеждане 2. Семейно възпитание
613.952/.954
37.018.1
COBISS.BG-ID 1258383076

БК 2014/3 Кн 164
КЕЛНЕР, Хедвиг, 1952-
        Как да победим гнева си : стратегия срещу гнева / Хедвиг Келнер ; [прев. Емил Друмев]. - [София] : Здраве и щастие, [2007] ([София] : [Инвестпрес]). - 194 с. : с табл., ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Nimm s doch Leichter! / Hedwig Kellner. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9356-56-4 (не е отпеч.) : 6.50 лв.
ISBN 978-9356-56-4 !
1. Гняв 2. Личност - психология
613.86
159.942
COBISS.BG-ID 1259057892

БК 2014/3 Кн 165
ЛЕВИ, Владимир Лвович, 1938-
        Здравословният живот - гаранция за здраве, младост, красота, дълголетие / Владимир Леви ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ошибки здоровья / Леви Владимир. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-54-9 : 9.90 лв.
1. Хигиена 2. Лечебно хранене 3. Природолечение
613
615.874
COBISS.BG-ID 1258511332

БК 2014/3 Кн 166
ЛЕВИ, Владимир Лвович, 1938-
        Разделно хранене : ръководство / Владимир Леви, [Лиляна Куманова]. - София : Здраве и щастие, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 158 с. ; 20 см

Името на авт. Лиляна Куманова отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-14-3 : 9.90 лв.
1. Разделно хранене - наръчници и ръководства
613.2(035)
615.874(035)
COBISS.BG-ID 1258555364

БК 2014/3 Кн 167
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Календар на здравето : оздравителни съвети за всеки ден на 2011 година / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 247 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Оздоровительные советы на каждый день 2011 года / Г. П. Малахов. - Загл. на гърба на кн.: Календар на здравето 2011. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-11-2 : 11 лв.
1. Хигиена 2. Природолечение 3. Луна - влияние върху организма
613
615.89
COBISS.BG-ID 1258695396

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Лечебно и разделно хранене Вж Кн 186

БК 2014/3 Кн 168
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Подмладяване оздравяване : чрез правилно хранене, йогистки асани, китайски масаж и тибетска гимнастика / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 150 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Оздоровление в пожилом возрасте / Г. П. Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-53-2 : 6.90 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Готварство - рецепти
613.2
641.55
COBISS.BG-ID 1258694628

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Четирите кръвни групи и индивидуалната конструкция Вж Кн 189

БК 2014/3 Кн 169
ТОДОРОВА, Десислава Велинова, 1977-
        Клетъчно хранене по време на бременност : балансиране на организма чрез суперхраните "Аквасорс" и Шуслерови соли / Десислава Тодорова. - София : Къщата на здравето, 2013 ([София] : Дедракс). - 114 с. : с ил. табл. ; 22 см

ISBN 978-619-90108-1-5 : 10 лв.
1. Бременност - хранене - наръчници и ръководства 2. Хранителни добавки - наръчници и ръководства
613.2-055.26(035)
COBISS.BG-ID 1258691044

БК 2014/3 Кн 170
УОКЪР, Норман, 1876-1984
        Естествен контрол на теглото / Норман Уокър ; [прев. от англ. Ивайло Караджинов]. - [София] : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 176 с. : с табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Natural weight control / Norman W. Walker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-08-2 : 10 лв.
1. Отслабване 2. Хранене - хигиена
613.2
COBISS.BG-ID 1258703076


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Основи на биоетиката Вж Кн 27

БК 2014/3 Кн 171
БАКОВА, Десислава Рангелова
        Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми / Десислава Бакова. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 115 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 113-114.

ISBN 978-619-7085-23-5
1. Здравеопазване - България 2. Здравно осигуряване - България - икономически проблеми 3. Рехабилитация - България - икономически проблеми 4. България - здравеопазване
614.2(497.2)
368.42.003(497.2)
615.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1258601956

БК 2014/3 Кн 172
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Маркетинг в здравеопазването / Тони Веков. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 212 с. : с табл., сх., черт. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 204-211.

ISBN 978-954-756-133-5
1. Здравеопазване - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
614:339.13(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1258383332

БК 2014/3 Кн 173
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Основи на управлението в здравеопазването / Тони Веков. - 2. изд. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 175 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

1. изд. 2008, изд. на авт., установено от доп. източник. - Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 168-174.

ISBN 978-954-756-126-7
1. Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ
614.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1258381540

БК 2014/3 Кн 174
ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Статистика в управлението / Гена Грънчарова, Петкана Христова. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 208 с. : с табл., диагр., черт. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 205.

ISBN 978-954-756-129-8
1. Медицинска статистика - учебници за ВУЗ
614.2:311(075.8)
COBISS.BG-ID 1258520292

БК 2014/3 Кн 175
ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова, 1952-
        Икономика на здравеопазването / Евгения Делчева. - Плевен : Мед. унив., 2013 ([Плевен] : ЕА). - 216 с. : с ил., табл., к. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-756-127-4
1. Здравеопазване - икономически проблеми
614.2.003
COBISS.BG-ID 1258467556

БК 2014/3 Кн 176
ДОЙНОВСКА, Росица Николова, 1961-
        Управление на здравната система / Росица Дойновска, Николай Колев, Стефан Узунов. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2013. - 314 с. : с табл., сх. ; 24 см

Кратък терминол. речник по управление: с.270-308. - Библиогр.: с. 309-313.

ISBN 978-954-9348-41-5
1. Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ
614.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1258040804

БК 2014/3 Кн 177
МЕДЖИДИЕВ, Асен Георгиев, 1968-
        Иновационни технологии за е-здравеопазване / Асен Меджидиев. - София : Европ. акад. за иновации, 2013 ([Монтана] : [Полимона]). - 280 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 268-273.

ISBN 978-954-9474-05-3
1. Здравеопазване - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в медицината
614:681.3
COBISS.BG-ID 1258864100


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БАКОВА, Десислава Рангелова
        Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми Вж Кн 171

БК 2014/3 Кн 178
БАТМАНЖЕЛИДЖ, Фарудин, 1931-2004
        Ти не си болен, а просто си жаден : вода за здраве, оздравяване и живот / Фарадун Батмангелидж ; [прев. Станислава Попова]. - [2. изд.]. - София : Здраве и щастие, 2008 ([София] : [Инвестпрес], [2014]). - 238 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: You're not sick, you're thirsty! / Fereydoon Batmanghelidj, погрешно отпеч. You're not sik, you're thirsty!. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Станислава Попова, с пълно име Станислава Петрова Попова-Дойчева, e Станислава Петрова Дойчева.  - 1. изд. 2008.

ISBN 978-954-9356-98-4 : 14 лв.
1. Вода - лечебно действие 2. Алтернативна медицина
615.32
COBISS.BG-ID 1258599396

БК 2014/3 Кн 179
БОЖКОВ, Божко Митев, 1930-
        Антихистаминови препарати в клиничната практика : справочник / Божко М. Божков. - София : Мед. изд. Арсо, 2003. - 262 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Antihistamines in clinical practice. - Библиогр. след отд. теми. - Предм. показалец.

ISBN 954-8967-99-5
1. Хистамин и антихистамини - справочници 2. Алергия и алергични болести - фармакотерапия - справочници
615.218(035)
COBISS.BG-ID 1258510820

БК 2014/3 Кн 180
ГЕОРГИЕВА, Нели Владова, 1963-
        Пробиотици / Нели Георгиева, Светла Данова. - София : ХТМУ, 2013. - 190 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 175-190.

ISBN 978-954-465-071-1
1. Хранителни добавки - учебници за ВУЗ
615.32(075.8)
579.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1258059748

БК 2014/3 Кн 181
ГОГУЛАН, Майя Фьодоровна, 1932-
        Как да бъдем здрави / М. Ф. Гогулан, А. И. Соловьева ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2009 ([София] : [Инвестпрес]). - 426 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Как быть здоровым / М. Ф. Гогулан, А. И. Соловьева. - Възприетата форма на името на авт. А. И. Соловьева е Анна Ивановна Соловьова, а на прев. Лиляна Стоянова - Лиляна Стоянова Куманова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9356-71-7 : 14 лв.
ISBN 978-954-9356-79-3 !
1. Алтернативна медицина - наръчници и ръководства 2. Природолечение - наръчници и ръководства 3. Хигиена - наръчници и ръководства
615.8(035)
613(035)
COBISS.BG-ID 1258665700

БК 2014/3 Кн 182
ДАРЛИ, Сюзън
        Практическо ръководство по експресивна арт терапия : наръчник за професионалисти / Сюзън Дарли и Уенди Хийт ; предг. Джейн Д. Коен ; фотогр. Марк Дарли ; [прев. Елица Великова]. - София : Център за психосоц. подкрепа, 2013. - 263 с. : с ил. ; 21 см. - (Серия Практики ; 12)

Ориг. загл.: The expressive arts activity book / Suzanne Darley, Wende Heath. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Показалец на упражненията.

ISBN 978-619-7037-02-9 : 18 лв.
1. Изкуство и медицина - наръчници и ръководства 2. Психотерапия - наръчници и ръководства
615.851:7(035)
COBISS.BG-ID 1257974756

БК 2014/3 Кн 183
ДОНЕ, Луи, 1907-1989
        Магнитолечение : как да облекчим болките, мигрената, ревматизма, да излекуваме голям брой заболявания, да отслабнем и да забавим остаряването чрез магнитотерапия и намагнитена вода / Луи Доне ; [прев. Мариана Делова]. - София : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 157 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Les aimants pour votre sante / Louis Donnet. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-01-3 : 8.50 лв.
1. Магнетизъм - лечебно действие 2. Алтернативна медицина
615.844/.847
COBISS.BG-ID 1258772452

КУМАНОВА, Лиляна Стоянова, 1940-
        Край на безпокойството : как да предотвратим и да преодолеем безпокойството Вж Кн 20

ЛАШЕВ, Любомир Димитров, 1952-
        Фармакология на антибактериални, антипротозойни и антимикотични средства Вж Кн 206

ЛЕВИ, Владимир Лвович, 1938-
        Здравословният живот - гаранция за здраве, младост, красота, дълголетие Вж Кн 165

ЛЕВИ, Владимир Лвович, 1938-
        Разделно хранене : ръководство Вж Кн 166

БК 2014/3 Кн 184
        ЛЕЧЕБНИТЕ минерални води в България / [ред. Л. Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2012. - 88 с. : с табл. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-41-9 : 4.50 лв.
1. Минерални води - България - лечебно действие 2. Минерални бани - България 3. България - обща терапия
615.838(497.2)
COBISS.BG-ID 1258770148

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Болести на простатната жлеза : естествени методи за профилактика и лечение Вж Кн 196

БК 2014/3 Кн 185
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Закаляване и водолечение / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Закаливание и водолечение / Генадий Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-03-7 : 8.50 лв.
1. Хидротерапия 2. Природолечение
615.838
615.89
COBISS.BG-ID 1258695908

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Календар на здравето : оздравителни съвети за всеки ден на 2011 година Вж Кн 167

БК 2014/3 Кн 186
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Лечебно и разделно хранене / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, [2012] ([София] : [Инвестпрес]). - 190 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Лечебное и раздельное питание / Г. П. Малахов. - Генеша - псевд. Генадий Петрович Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-8420-38-9 : 7.90 лв.
1. Разделно хранене - наръчници и ръководства 2. Лечебно хранене - наръчници и ръководства 3. Зеленчукови сокове - лечебно действие - наръчници и ръководства 4. Плодови сокове, вина и екстракти - лечебно действие - наръчници и ръководства
615.874(035)
613.26/.27(035)
COBISS.BG-ID 1258735844

БК 2014/3 Кн 187
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Най-добрите рецепти за оздравяване / Генадий Малахов. - [София] : Здраве и щастие, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 157 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Лучшие рецепти оздоровления / Генадий Малахов. - Загл. на кор.: Най-добрите рецепти за оздравяване, изпробвани в практиката.

7.90 лв.
ISBN 978-954-8420-42-6 !
1. Природолечение 2. Народна медицина
615.89
COBISS.BG-ID 1258711268

БК 2014/3 Кн 188
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Уринотерапия от своята съдина / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 418 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Из сосуда своего / Г. П. Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-25-9 : 15 лв.
ISBN 978-954-8420- !
1. Урина - лечебно действие
615.85:612.4
COBISS.BG-ID 1258695652

БК 2014/3 Кн 189
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Четирите кръвни групи и индивидуалната конструкция / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [София] : Здраве и щастие, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 183 с. : с ил., сх. ; 20 см

Ориг. загл.: Индивидуальная конструкция, 4 группы крови и путъ к здровью / Генадий Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-9356-36-6
1. Алтернативна медицина 2. Кръвни групи 3. Физиология 4. Хранене - хигиена
615.8
612.11/.14
613.2
COBISS.BG-ID 1258710244

МАРДЕН, Орисън Сует, 1848-1924
        Мисленето на победителя Вж Кн 21

БК 2014/3 Кн 190
МЕРКЛЕ, Ролф
        Край на депресията : практическо ръководство / Ролф Меркле ; [прев. Лиляна Стоянова]. - [2. изд.]. - София : Здраве и щастие, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 128 с. ; 20 см

Ориг загл.: Nie mehr deprimiert: Selbsthilfeprogramm Zur Überwindung Negativer Gefühle / Rolf Merkle. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова. - 1. изд. 1994.

ISBN 978-954-9356-40-3 : 4 лв.
1. Депресия - терапия - наръчници и ръководства 2. Автотренинг - наръчници и ръководства
615.851.1(035)
159.962(035)
COBISS.BG-ID 1258469092

УЖЕГОВ, Генрих Николаевич, 1940-
        Очни болести : профилактика и лечение Вж Кн 203


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/3 Кн 191
        ВЪПРОСИ за подготовка по основи на образната диагностика. Рентгенографски методи за специалност "Рентгенов лаборант". - Пловдив : Мед. унив., [2013]-. - Т. <1-> ; 21 см

Изд. на Мед. унив. Мед. колеж - Пловдив.

ISBN 978-619-7085-10-5 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1 / Екатерина Ставрева ... [и др.]. - [2013]. - 16 с. - Други авт.: Калинка Панамска, Светлана Каридова, Мария Шангова, Мариета Сапунджиева, Н. Трайкова.
1. Рентгенодиагностика - учебници за ВУЗ
616-073.75(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258010852

МОНОВ, Симеон Валентинов, 1967-
        Невролупус (Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus) Вж Кн 195


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/3 Кн 192
СТАНЧЕВА, Надя Юлиянова, 1977-
        ЕКГ ръководство : за студенти по медицина / Надя Станчева, Снежана Тишева = ECG handbook : for medical students / Nadya Stancheva, Snezhana Tisheva. - Плевен : Пейчински - Г. Илиев, 2012 (В. Търново : Абагар). - 96 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Кат. Кардиология, Пулмология, Ендокринология. Сектор Кардиология

ISBN 978-954-8479-32-5
1. Електрокардиография - учебници за ВУЗ
616.12-073.97(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258681060


616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

БК 2014/3 Кн 193
КОСТОВ, Коста Василев, 1955-
        ХОББ разказана за пациенти : наръчник на пациента с хронична обструктивна белодробна болест / Коста В. Костов, Васил Шишков. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Анкос, 2013 (София : Алианс принт). - 108 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2005.

ISBN 978-619-90076-1-7
1. Белодробни болести - наръчници и ръководства 2. Бели дробове - емфизем - наръчници и ръководства 3. Бронхити - наръчници и ръкодства 4. Хронични болести - наръчници и ръководства
616.22/.24-07(035)
COBISS.BG-ID 1258096100


616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ

БК 2014/3 Кн 194
ЗАХАРИЕВА, Сабина Захариева, 1949-
        Заболявания на надбъбречните жлези / Сабина Захариева ; [предг. Анна-Мария Борисова]. - София : Парадигма, 2012 ([София] : [Булгед]). - 534 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Diseases of the adrenal glands. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Пълното име на авт. на предг. Анна-Мария Борисова е Анна-Мария Борисова Иванова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-326-184-0 (подв.)
1. Надбъбречни жлези - болести
616.45
COBISS.BG-ID 1258122468


616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ
Вж и 616.97

БК 2014/3 Кн 195
МОНОВ, Симеон Валентинов, 1967-
        Невролупус (Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus) / Симеон Монов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 200 с. : с ил., портр. ; 25 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-07-3573-3 (подв.)
1. Лупус еритематодес 2. Съединителна тъкан (анатомия) - болести 3. Психични болести
616.5-002
616-091
616.891/.894
COBISS.BG-ID 1258938340


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/3 Кн 196
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Болести на простатната жлеза : естествени методи за профилактика и лечение / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Стоянова]. - София : Здраве и щастие, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 143 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Предстательная железа / Генадий Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Стоянова е Лиляна Стоянова Куманова.

ISBN 978-954-9356-87-8 : 7 лв.
1. Простата - болести - терапия - наръчници и ръководства 2. Природолечение - наръчници и ръководства
616.64/.68(035)
615.8(035)
COBISS.BG-ID 1258728932


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2014/3 Кн 197
МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Здрав гръбначен стълб - красива стойка, прекрасно здраве / Генадий Малахов ; [прев. Лиляна Куманова]. - [София] : Здраве и щастие, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 149 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Здоровый позвоночник - красивая осанка, прекрасное здоровье / Г. Малахов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8420-18-1 : 7 лв.
1. Гръбначен стълб - болести - терапия 2. Лечебна физкултура
616.71-08
616.825.1
COBISS.BG-ID 1258696164

БК 2014/3 Кн 198
ФИШЕР, Волфганг
        Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика / В. Фишер, А. Дж. Грейнджър, К. Бондорф ; [прев. Елена Илиева Костова, Камелия Захариева Генова]. - [София] : Медицина и физкултура, 2013 ([София] : [Симолини]). - 86 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Illustrated notes on musculoskeletal MRI / Wolfgang Fischer, Andrew J. Grainger, Klaus Bohndorf. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 137-146. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-420-302-3 (подв. със спирала)
1. Опорно-двигателен апарат - болести - образна диагностика 2. Магнитен резонанс
616.7-073.756
COBISS.BG-ID 1259082724


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/3 Кн 199
ЗИНОВИЕВА, Дарина Пеева, 1963-
        Правен режим относно лицата с психически увреждания : административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти / Дарина Зиновиева, Нина Гевренова. - София : Ciela, 2012. - 159 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 156-157.

ISBN 978-954-28-1085-8 : 14 лв.
1. Психично болни - правни проблеми 2. Права на човека
616.89.000.34
342.7
COBISS.BG-ID 1258350052

КАР, Николас, 1959-
        Под повърхността : как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта Вж Кн 233

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Здрав гръбначен стълб - красива стойка, прекрасно здраве Вж Кн 197

МОНОВ, Симеон Валентинов, 1967-
        Невролупус (Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus) Вж Кн 195

БК 2014/3 Кн 200
ПЕНЕВ, Лъчезар Дочев
        Избрани проблеми от неврорентгенологията / Лъчезар Д. Пенев, Галина Георгиева-Козарова, Станимир Ст. Сираков ; [предг. Л. Пенев]. - София : БС Юнивърс, 2013 ([София] : [Центр. мед. библ. на Мед. унив.]). - 190 с. : с табл. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90044-1-8
1. Централна нервна система - болести - рентгенова диагностика - наръчници и ръководства 2. Рентгенография - приложение - в неврологията - наръчници и ръководства
616.8-073.75(035)
COBISS.BG-ID 1258105060


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

ПРАНЧЕВ, Найден Георгиев
        Инфекциозни заболявания и усложнения в акушерството Вж Кн 205


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/3 Кн 201
ДИМИТРОВ, Цветомир Иванов
        Очни болести : учебник за студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здраве на медицинските университети / Цветомир Димитров, [Красимир Георгиев Андреев]. - София : Воен. изд., 2014. - 148 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на авт. Красимир Георгиев Андреев отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 147-148.

ISBN 978-954-509-507-8
1. Очни болести - учебници за ВУЗ
617.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258234340

БК 2014/3 Кн 202
        ПЛАСТИЧНА и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията / Светослав Ботев ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 111 с. : с цв. ил., диагр. ; 24 см

Други авт.: Владимир Данов, Петър Руев, Цветан Маринов. - Библиогр.: с. 103-110.

ISBN 978-954-07-3541-2
1. Пластична и възстановителна хирургия 2. Глава - хирургия 3. Шия - хирургия
617.51/.53-089.844
COBISS.BG-ID 1258704100

БК 2014/3 Кн 203
УЖЕГОВ, Генрих Николаевич, 1940-
        Очни болести : профилактика и лечение / Г. Н. Ужегов ; [прев. Лиляна Куманова]. - София : Здраве и щастие, [2007] ([София] : [Инвестпрес]). - 94 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Лечение заболеваний органов зрения / Г. Н. Ужегов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9356-52-6
1. Очни болести 2. Природолечение
617.7
615.8
COBISS.BG-ID 1258567652


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2014/3 Кн 204
        ГИНЕКОЛОГИЯ : учебник за студенти и специализанти / [Ангел Димитров ... и др.] ; под ред. на Ангел Димитров, Виктор Златков. - София : Арсо, 2013. - 302 с. : с ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Алексей Савов, Анатолий Дуковски, Атанас Атанасов, Атанас Щерев, Виктор Златков, Дориан Босев, Елиза Тюфекчиева, Емил Филипов, Илия Кютукчиев, Любомир Джеров, Мариана Пъневска, Найден Пранчев, Петър Марков, Румен Димитров, Светлозар Славов. - Възприетата форма на името на авт. Мариана Пъневска е Мариана Александрова Пъневска-Гарева.

ISBN 978-954-9301-37-3
1. Гинекология - учебници за ВУЗ
618(075.8)
COBISS.BG-ID 1258311652

БК 2014/3 Кн 205
ПРАНЧЕВ, Найден Георгиев
        Инфекциозни заболявания и усложнения в акушерството / Найден Георгиев Пранчев. - София : Мед. изд. Арсо, 2003. - 244 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 954-8967-97-9
1. Акушерство - учебници за ВУЗ 2. Раждане - патология и усложнения - учебници за ВУЗ 3. Инфекциозни болести - учебници за ВУЗ
618.2/.7(075.8)
616.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1258509540


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/3 Кн 206
ЛАШЕВ, Любомир Димитров, 1952-
        Фармакология на антибактериални, антипротозойни и антимикотични средства / Любомир Д. Лашев, Анелия М. Харитова. - Ст. Загора : [Кота], 2012. - 114 с. : с табл., сх. ; 23 см

ISBN 978-954-305-334-6
1. Ветеринарна фармакология и рецептура - учебници за ВУЗ 2. Антибиотици - учебници за ВУЗ
619:615.014(075.8)
615.281(075.8)
COBISS.BG-ID 1258599908

БК 2014/3 Кн 207
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по имунология / Мария Йорданова Андонова ... [и др.]. - [Ст. Загора] : Кота, 2010. - 82 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Димитрина Иванова Гундашева, Евгени Петков Славов, Петко Василев Джелебов. - Библиогр.: с. 80-82.

ISBN 978-954-305-283-7
1. Ветеринарна имунология - учебници за ВУЗ
619:616-097(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258595044


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/3 Кн 208
ЗАХАРИНОВ, Ботьо Станимиров, 1954-
        Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми / Ботьо Захаринов ; под ред. на Байко Д. Байков. - София : НБУ, 2013 ([София] : Планета 3). - 559 с. : с ил. ; 24 см. - (Екология)

Библиогр.: с. 540-559.

ISBN 978-954-535-742-8 : 21 лв.
1. Биогаз 2. Биотехнология 3. Възобновяеми енергийни източници
620.95
COBISS.BG-ID 1258030308


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

ГАРВАНОВ, Иван Ганчев, 1973-
        Откриване на подвижни цели и траектории Вж Кн 150

БК 2014/3 Кн 209
ПАВЛОВ, Георги Митков, 1961-
        Електрообзавеждане : ръководство за проектиране / Георги Митков Павлов, Васил Димитров Димитров. - 2. прераб. и доп. изд. - София : [Пропелер], 2013 ([София] : [Миг принт]). - 124 с. : с табл., черт., сх. ; 20 см

1 изд. 2008 със загл. Ръководство за лабораторни упражнения по електрообзавеждане, на изд. РИК Симел. - Библиогр.: с. 112-113.

ISBN 978-954-392-175-1
1. Електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
621.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258098404


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/3 Кн 210
ВЪЛКОВА-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
        Комуникационни вериги : семинарни упражнения / Златка Вълкова Николова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Болдарс, 2011 ([София] : [Симолини]). - 184 с. : с черт., сх. ; 20 см

1. изд. 2001 със загл. Ръководство за семинарни упражнения по комуникационни вериги, на изд. Николов.

10 лв.
ISBN 978-954-92-8001-2 !
1. Съобщителна техника - учебници за ВУЗ 2. Електрически вериги и схеми - учебници за ВУЗ
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1258064868

БК 2014/3 Кн 211
ПАСАРЕЛСКИ, Росен Иванов
        Универсални мобилни телекомуникационни системи : радиоинтерфейс-изследване на каналите, слоевете и протоколите / Росен Пасарелски ; [науч. ред. Пламен Цветков]. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Планета 3]). - 118 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 103-106.

ISBN 978-954-535-770-1 : 7 лв.
1. Телекомуникации 2. Безжични технологии
621.39
COBISS.BG-ID 1258232548


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/3 Кн 212
ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Джобен речник по минно дело и геология : англо-български, българско-английски / Валентин Владимиров, Илия Гърков = Pocket mining and geology dictionary : English-Bulgarian, Bulgarian-English / Valentin Vladimirov, Iliya Garkov. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 128 с. ; 11 х 8 см

ISBN 978-954-07-3571-9
1. Минно дело - терминология - речници 2. Геология - терминология - речници 3. Английски език - речници, английско-български 4. Български език - речници, българско-английски
622(038.1)=00
55(038.1)=00
801.316.4=00:[622+55]
COBISS.BG-ID 1258550244

БК 2014/3 Кн 213
ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Джобен речник по минно дело и геология : англо-български, българско-английски / Валентин Владимиров, Илия Гърков = Pocket mining and geology dictionary : English-Bulgarian, Bulgarian-English / Valentin Vladimirov, Iliya Garkov. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 128 с. ; 12 х 9 см

(Подв.)
ISBN 978-954-07-3571-9!
1. Минно дело - терминология - речници 2. Геология - терминология - речници 3. Английски език - речници, английско-български 4. Български език - речници, българско-английски
622(038.1)=00
55(038.1)=00
801.316.4=00:[622+55]
COBISS.BG-ID 1258547684

БК 2014/3 Кн 214
МОЧЕВ, Димитър Янков, 1944-
        Зърнометрична подготовка на суровините / Димитър Мочев, Ирена Григорова. - София : МГУ, 2013. - 422 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 414-421.

ISBN 978-954-353-204-9
1. Суровини - учебници за ВУЗ 2. Минерали - обогатяване - учебници за ВУЗ
622.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1258111972


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

МАЛАХОВ, Генадий Петрович, 1954-
        Подмладяване оздравяване : чрез правилно хранене, йогистки асани, китайски масаж и тибетска гимнастика Вж Кн 168

БК 2014/3 Кн 215
ПЕТРОВ, Борис, 1969-
        Усещане за вкус - зима : рецептите на chef Петров от ефира на TV7 / [снимки Цецо Мирчев]. - [София] : Enthusiast, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 71 с. : с цв. ил. ; 22 см, в папка

Chef Петров - псевд. на авт. Борис Петров. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Изд. на TV7 Усещане за жена.

ISBN 978-619-164-098-0 (в папка) : 9.90 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1258336740

БК 2014/3 Кн 216
РОУ, Силвена, 1967-
        Ориент експрес / Силвена Роу ; прев. от англ. Мария Попова ; ил. Джонатан Лъвкин. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 192 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Orient Express / Silvena Rowe.

ISBN 978-619-164-088-1 (подв.) : 30 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1258345444

БК 2014/3 Кн 217
СТАМОВ, Стамен Николов, 1941-
        Кулинарна технология / Стамен Н. Стамов, Кремена Н. Никовска. - Ст. Загора : Кота, 2010. - 612 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 605-607.

ISBN 978-954-305-276-9
1. Готварство - технология - учебници
641.5(075)
COBISS.BG-ID 1258771428

БК 2014/3 Кн 218
        СТАРА ловешка кухня : готварски рецепти / [състав. Елена Георгиева]. - Ловеч : Инфовижън, 2013. - 96 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Регион. ист. музей - Ловеч.

ISBN 978-954-8105-40-8
1. Готварство - Ловеч - рецепти 2. Ловеч - домакинство
641.568(497.214.1)(083.1)
COBISS.BG-ID 1258566116


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/3 Кн 219
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Мениджмънт и бизнес / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 152 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 150-152.

ISBN 978-954-400-944-1
1. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Предприемачество - учебници за ВУЗ
65.017.2/.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1258215908

БК 2014/3 Кн 220
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Управление на риска / Анатолий Асенов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 150 с. : с табл., диагр. ; 20 см

ISBN 978-954-400-927-4
1. Риск, теория 2. Управление и организация
65.012
COBISS.BG-ID 1258092772

БК 2014/3 Кн 221
ИЛИЕВ, Цветан, 1978-
        Управление на проекти / Цветан Илиев. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2013 ([Враца] : [БГ Принт]). - 168 с. : със сх., табл. ; 20 см

Пълното име на Цветан Илиев е Цветан Илиев Петков. - Библиогр.: с. 166-167.

ISBN 978-954-2955-15-3
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1258490084

БК 2014/3 Кн 222
КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Основи на управлението / Камен Каменов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 564 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-400-914-4
1. Управление и организация 2. Уравленски труд
65.01
COBISS.BG-ID 1258343908

БК 2014/3 Кн 223
КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Основи на управлението. Ч. 1, Теоретични основи на управлението / Камен Каменов, Анатолий Асенов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 375 с. : с табл., сх. ; 22 см

ISBN 978-954-400-937-3
1. Управление и организация 2. Уравленски труд
65.01
COBISS.BG-ID 1258347748

БК 2014/3 Кн 224
МАРИНОВА, Надя Иванова, 1974-
        Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Планета 3]). - 326 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Икономика)

Загл. на гърба на кн.: Управление на проекти. - Библиогр.: с. 324-326.

ISBN 978-954-535-735-0 : 20 лв.
1. Проекти - управление и организация 2. Устойчиво развитие
65.012.2
502.3
COBISS.BG-ID 1258137828

МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Иновационни стратегии и поведение : учебно помагало Вж Кн 3

МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Поведение в организацията : учебно помагало Вж Кн 50

БК 2014/3 Кн 225
ПАНАЙОТОВ, Димитър Александров
        Психология на бизнеса : управленски тренинг / Димитър Панайотов ; [ред. Миролюба Ячкова]. - София : НБУ, 2006 ([София] : [Селекта]). - 252 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см. - (Икономика)

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 240-245.

ISBN 954-535-417-8 : 15 лв.
1. Управление и организация - психология 2. Икономическа психология
65.013
330.16
COBISS.BG-ID 1258227940

ПЕТКОВ, Гошо Кирилов, 1955-
        Стратегическо ръководство и лидерство : психологически аспекти Вж Кн 52

ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Управленски информационни системи Вж Кн 237

БК 2014/3 Кн 226
СЕМЕРДЖИЕВ, Цветан Атанасов, 1949-
        Стратегическо ръководство и лидерство : стратегия, ресурси, способности, планиране / Цветан Семерджиев. - София : Софттрейд, 2012 (София : Симолини). - 236 с. : с ил., табл. ; 24 см. - (Поредица Информация и сигурност)

За автора: с. 236. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-334-139-9 : 12.50 лв.
1. Лидерство - учебници 2. Управление и организация - учебници
65.012(075)
COBISS.BG-ID 1257879268

СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Управление на съпротивата срещу организационна промяна Вж Кн 56

БК 2014/3 Кн 227
ТОМС, Жюстин, 1971-
        Основи на успешния бизнес тук и сега : съвети за млади предприемачи и мениджъри / Жюстин Томс, Поли Козарова. - София : Ciela, 2012. - 251 с. ; 23 см

Възприетата форма на на името на авт. Поли Козарова е Павлина Димитрова Козарова. - Пълното име на авт. Жюстин Томс е Жюстин Томс Дерсаркисян. - Библиогр.: с. 239-241.

ISBN 978-954-28-1226-5 : 14 лв.
1. Малки и средни стопански предприятия - България - управление и организация - наръчници и ръководства 2. Предприемачество - България - наръчници и ръководства 3. България - управление на предприятията
65.017.2/.3.012(497.2)(035)
338(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1258292196


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

ДРАГАНОВ, Иво Иванов, 1951-
        Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст : монография Вж Кн 49


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БК 2014/3 Кн 228
        КАК да избегнем глобите в Европа : наръчник на шофьора. - [София] : Стандарт, [2013] ([София] : [ИПК Родина]). - 30 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-2934-40-0 : 2 лв.
ISBN 978-954-2934-0 !
1. Улично движение - правила - Европа - наръчници и ръководства 2. Европа - транспорт
656.11(4-6)(035)
COBISS.BG-ID 1258462180


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/3 Кн 229
ДЮКЕНДЖИЕВ, Георги Кирилов, 1959-
        Контрол и управление на качеството / Георги Дюкенджиев, Румен Йорданов. - 4. доп. и прераб. изд. - София : Софттрейд, [2011] ([София] : [Симолини]). - 272 с. : с табл., сх., черт. ; 22 см

1 изд. 1999. - Библиогр.: с. 267-268.

ISBN 978-954-334-135-1 : 12 лв.
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Промишленост - технически контрол - учебници за ВУЗ
658.56.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1257981412

РАКАРОВА, Събина Борисова, 1950-
        Пътеводител по икономика за мениджъри Вж Кн 74


669 МЕТАЛУРГИЯ. МЕТАЛИ И СПЛАВИ
Вж и 539; 620; 621.7/.9; 672; 673

БК 2014/3 Кн 230
ПОПОВ, Александър Крумов, 1942-
        Безразрушително оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави / Александър Попов. - [София] : Институт по механика - БАН, 2013. - iv, 196 с. : с ил. ; 24 см. - (Series in applied mathematics and mechanics = Поредица Приложна математика и механика, ISSN 1314-3034 ; Т. 4)

Загл. и на англ. ез. на доп. загл. с.: Non-destructive evaluation of mechanical properties of iron-carbon alloys. - Библиогр.: с. 191-196.

1. Железни сплави - свойства
669.15
COBISS.BG-ID 1258609892


675 КОЖАРСКА И КОЖУХАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 637; 685; 687

БК 2014/3 Кн 231
ИВАНОВА, Димитрина Кирилова
        Технология на кожите - ІІ част / Димитрина Кирилова Иванова, Маргарита Маринова Колева. - София : ХТМУ, 2013. - 137 с. : с ил., черт., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-465-072-8
1. Кожи и кожени изделия - технология - учебници за ВУЗ
675.014(075.8)
COBISS.BG-ID 1257984996


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

ВИТАЛИ Розати, Марчело, 1979-
        Да се ориентираме във виртуалното Вж Кн 47

БК 2014/3 Кн 232
ГАРВАНОВА, Магдалена Златкова, 1976-
        Ръководство за работа със SPSS / Магдалена Гарванова, Иван Гарванов. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [БПС]). - 191 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2946-91-5
1. Приложни програми - наръчници и ръководства 2. Статистически анализ - автоматизация - наръчници и ръководства
681.322.06(035)
311:681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1258342116

БК 2014/3 Кн 233
КАР, Николас, 1959-
        Под повърхността : как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта / Николас Кар ; [прев. от англ. Елена Ганчева]. - София : Инфодар, 2012 ([София] : [Симолини]). - 298 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The shallows: what the internet is doing to our brains / Nicholas Carr. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-507-6 : 15 лв.
1. Интернет - психологични проблеми 2. Невропсихология
681.324
616.8
612.821
159.95
COBISS.BG-ID 1258692324

БК 2014/3 Кн 234
КАРАГЬОЗОВ, Христо Кутев
        Цифровият звук - митове и решения / Христо Карагьозов. - [София] : Византия, 2011 ([София] : [Нео принт]). - 200 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Библиогр.: с. 199.

ISBN 978-954-8022-74-3
1. Звук - записване и възпроизвеждане - автоматизация 2. Тонрежисура 3. Дигитализация 4. Цифрова музика
681.84:681.322
781
COBISS.BG-ID 1258602724

МАРИНОВ, Борислав Димитров, 1951-
        Кибернетични и информационни методи във фотограметрията : монография Вж Кн 151

БК 2014/3 Кн 235
МАРИНОВ, Руси, 1956-
        Интерактивни стратегически комуникации : информационни и познавателни аспекти / Руси Маринов. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Планета 3]). - 344 с. : с табл., сх. ; 21 см

Пълното име на Руси Маринов е Руси Маринов Ванчев (Русев). - Европейска рамка за управление на знанието: с. 309-313. - Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив растеж: с. 313-332. - Портал DRACE за рискови комуникации: с. 332-333. - Ценности и визия за водещи иновативни и мрежови компании: с. 334-342. - Стратегическа ориентация за DARPA: с. 342-344. - Библиогр.: с. 300-303 и след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-733-6 : 19 лв.
1. Социални мрежи 2. Интернет - приложение 3. Комуникация
681.324
316.77
COBISS.BG-ID 1258330596

БК 2014/3 Кн 236
ПЕТРОВ, Милен Йорданов, 1974-
        Увод в програмирането (C/C++) / Милен Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - xi, 176 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 28 см

ISBN 978-954-07-3345-6 : 16 лв.
1. Езици на програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
681.322(075.8)
519.682(075.8)
COBISS.BG-ID 1258712292

БК 2014/3 Кн 237
ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Управленски информационни системи / Мариана Петрова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 176 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Задачи и тестове за самоподготовка: с. 155-168. - Предложения за УИС на българския пазар: с. 169-171. - Библиогр.: с. 151-152.

ISBN 978-954-400-947-2
1. Информационни и комуникационни системи - приложение - в икономиката - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - автоматизация - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
65.011.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1258304484

БК 2014/3 Кн 238
СЕМЕРДЖИЕВ, Цветан Атанасов, 1949-
        Сигурност и защита на информацията / Цветан Семерджиев. - София : Софттрейд, 2012 (София : Симолини). - 204 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Поредица Информация и сигурност)

За автора: с. 204.

ISBN 978-954-334-138-2 : 12.50 лв.
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ
681.324.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1257984740

БК 2014/3 Кн 239
ШАФЕР, Валери
        Неутралността на интернет : един залог на комуникацията / Валери Шафер, Ерве льо Кроние ; със сътр. на Франческа Музиани ; прев. от фр. Милен Шипчанов ; [предг. Доминик Волтон]. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Аскони-издат]). - 125 с. ; 20 см. - (Колекция Европа - разбирана и правена)

Ориг. загл.: La neutralite de l'internet / Valerie Schafer et Herve Le Crosnier. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Един свързан... и свободен свят? / Жил Руе: с. 7-17. - Авторите: с. 124.

ISBN 978-954-535-757-2 : 10 лв.
1. Интернет - социални проблеми
681.324
316.77
COBISS.BG-ID 1258158308


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БК 2014/3 Кн 240
ПРИРОДЕН парк Златни пясъци (Варна)
        Природен парк "Златни пясъци" - зелената перла на Варна : посвещава се на 70-годишнината на Природен парк "Златни пясъци" и 100 години от идеята на братя Шкорпил за създаване на народен парк в местността "Хачука" (днес Природен парк "Златни пясъци") / [състав. Борис Калинков] ; [науч. ред., прев. Калин Тодоров] = Nature park "Zlatni Pyasatsi" - Varna green pearl / [Boris Kalinkov] ; [transl. into Еngl. Kalin Todorov]. - Варна : Фил, 2013 (В. Търново : Абагар). - 145 с. : с цв. ил., к., портр. ; 30 см, във футляр

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Рез. на бълг., англ., рус., нем., фр., рум. ез. / прев. Калин Тодоров, Десислава Филипова, Галина Викторова, Николай Николов. - Пълното име на прев. Галина Викторова е Галина Викторова Георгиева. - Библиогр.: с. 142.

ISBN 978-954-9741-18-6 (във футляр)
1. Природен парк "Златни пясъци" (Варна) - история 2. Варна - градоустройство
712.2(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1258132964


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/3 Кн 241
СЛАЕВ, Александър Димитров, 1960-
        Жилищни форми / Александър Д. Слаев. - Ст. Загора : Кота, 2005. - 182 с. : с ил., черт., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 179-182.

ISBN 954-305-149-6
1. Жилища - проектиране
728
COBISS.BG-ID 1258759140


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/3 Кн 242
ГИГОВА, Розалия Георгиева
        Художникът Иван Пенков 1897-1957 : живот и творчество / авт.-[състав., ил.] Розалия Гигова. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2013. - 256 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The artist Ivan Penkov 1897-1957. - Името на състав. и ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Иван Пенков. Живот и събития в дати: с. 211-226. - Живопис на проф. Иван Пенков: с. 228-237. - Рез. на англ. ез. - Библиогр.: с. 239-248.

ISBN 978-954-9387-72-8
1. Пенков, Иван Георгиев, 1897-1957 - биографии 2. Художници, български - биографии 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Пенков, Иван Георгиев
COBISS.BG-ID 1258056420


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/3 Кн 243
БЕЧЕВА, Росица Димитрова
        Синтезаторът в музикалното обучение / Росица Бечева, Мария Бечева. - София : [Лотос 7 СВ], 2001 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 2 т.  : с ноти ; 29 см

Офс. изд. - Двете кн. подв. в едно кн. тяло.

ISBN 954-8995-01-8

Съдържа:
Т.1: Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции. - 74 с.
Т.2: Школа за синтезатор с акомпаниращи функции. - с. 75-260.

Речник: с. 257. - Библиогр.: с. 258.
 

1. Клавишни инструменти, електронни - методика на преподаването 2. Музикални инструменти, електронни - методика на преподаването 3. Клавишни инструменти - методика на преподаването 4. Музикални инструменти, електронни - методика на преподаването
786(072)
COBISS.BG-ID 1037267940

БК 2014/3 Кн 244
БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по композиция с Паул Хиндемит : симфонични метаморфози по теми от Вебер / Жорж Бонев. - София : Книгоизд. Асеневци, 2013. - 104 с. : с ноти ; 30 см

ISBN 978-954-8898-32-4
1. Хиндемит, Паул, 1895-1963 - творчество 2. Композитори, немски - творчество 3. Германия - музика
78.071.1(430)(092)
781.6
785.11.089(430)
92 Хиндемит, Паул
COBISS.BG-ID 1258289380

БК 2014/3 Кн 245
БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по оркестрация с Морис Равел ; Мусоргски - картини от една изложба / Жорж Бонев. - София : Асеневци, 2013 ([София] : [Булгед]). - 204 с. : с ноти ; 30 см

ISBN 978-954-8898-33-1
1. Равел, Морис, 1875-1937 - творчество 2. Композитори, френски творчество 3. Франция - музика
78.071.1(44)(092)
781.63
785.1.089(44)
92 Равел, Морис
COBISS.BG-ID 1258286820


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по композиция с Паул Хиндемит : симфонични метаморфози по теми от Вебер Вж Кн 244

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по оркестрация с Морис Равел ; Мусоргски - картини от една изложба Вж Кн 245

КАРАГЬОЗОВ, Христо Кутев
        Цифровият звук - митове и решения Вж Кн 234

БК 2014/3 Кн 246
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Хармония с аранжиране / Филип Павлов, Йордан Гошев. - 3. изд. - София : Мултипринт ЕООД, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-362-133-0 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 96 с. : с ноти 
1. изд. 1999 на изд. Вулкан 4.

1. Хармония (музика) - учебници за ВУЗ
781.41(075.8)
COBISS.BG-ID 1258862052


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

МАВРОДИЕВ, Георги, 1944-
        55 години Академичен фолклорен ансамбъл : случки от живота Вж Кн 251

ЯНКОВА, Яна Божинова, 1961-
        Музикални инструменти за деца : учебно пособие за студенти от висшите педагогически училища Вж Кн 247


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по композиция с Паул Хиндемит : симфонични метаморфози по теми от Вебер Вж Кн 244

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по оркестрация с Морис Равел ; Мусоргски - картини от една изложба Вж Кн 245


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/3 Кн 247
ЯНКОВА, Яна Божинова, 1961-
        Музикални инструменти за деца : учебно пособие за студенти от висшите педагогически училища / Яна Янкова. - Пловдив : Имеон, 2011. - 40 с. : с ил., ноти ; 30 см

Песни с инструментален съпровод из репертоара на детската градина и началния етап на СОУ: с. 26-39.

ISBN 978-954-9449-42-6
1. Музикални инструменти - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
788/789(075.8)
784.67.089.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1258043364


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/3 Кн 248
БРАТОЕВА-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
        Българско игрално кино: от "Калин Орелът" до "Мисия Лондон" / Ингеборг Братоева-Даракчиева ; [науч. ред. Александър Янакиев]. - София : Институт за изследване на изкуствата, 2013 ([София] : Симолини). - 368 с. : с ил. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 353-357 и под линия. - Показалец на филми, именен показалец. - Рез. на англ. ез. / прев. Силвия Маврикова.

ISBN 978-954-8594-35-6 : 14 лв.
1. Кино, българско - история 2. Филми, художествени - България 3. България - кино
791.43.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1258095588

БК 2014/3 Кн 249
БРАТОЕВА-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
        Българско игрално кино: от "Калин Орелът" до "Мисия Лондон" / Ингеборг Братоева-Даракчиева ; [науч. ред. Александър Янакиев]. - София : Институт за изследване на изкуствата, 2013 ([София] : Симолини). - 368 с. : с ил. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 353-357 и под линия. - Показалец на филми, именен показалец. - Рез. на англ. ез. / прев. Силвия Маврикова.

ISBN 978-954-8594-41-7 (подв.) : 20 лв.
1. Кино, българско - история 2. Филми, художествени - България 3. България - кино
791.43.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1258095076

БК 2014/3 Кн 250
МЕЛТЕВ, Михаил Босилков, 1954-
        Кино и електронни медии / Михаил Мелтев. - София : НБУ, 2012 ([Бургас] : [Селекта]). - 312 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 299-301. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-697-1 : 15 лв.
1. Кино - история 2. Средства за масова информация - история
791.44.03(100)
316.77(100)(091)
COBISS.BG-ID 1258210532


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ, УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БК 2014/3 Кн 251
МАВРОДИЕВ, Георги, 1944-
        55 години Академичен фолклорен ансамбъл : случки от живота / Георги Мавродиев. - Бургас : Димант, 2012 (Пловдив : Макрос). - [64] с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Мавродиев e Георги Мавродиев Георгиев.

ISBN 978-954-731-430-6
1. Академичен фолклорен ансамбъл (София) - история - спомени 2. София - хореография
793.31(497.223)(093.3)
784.4.087.68(497.223)(093.3)
COBISS.BG-ID 1258596836


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2014/3 Кн 252
ПАНОВА, Бианка, 1970-
        В името на голямата цел : зад кадър / Бианка Панова. - София : Ciela, 2012 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 296 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1228-9 : 15 лв.
1. Спортисти, български - биографски материали 2. Художествена гимнастика - България 3. България - физическа култура и спорт
796.412.071(497.2)(092)
92 Панова, Бианка
COBISS.BG-ID 1258391780


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/3 Кн 253
ДОНЕВСКА, Снежанка Дончева, 1948-
        Научна конференция : справочник / С. Доневска, Б. Доневски = Guide to scientific conferences / [S. Donevska, B. Donevsky]. - София : Херон прес, 2012. - 178 с. ; 27 см

ISBN 978-954-580-314-7
1. Конгреси и конференции - справочници 2. Научен език и стил - справочници
800.852(035)
001.4(035)
COBISS.BG-ID 1257977060

ХАДЖИЕВА, Елена Любомирова, 1957-
        Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект Вж Кн 266

БК 2014/3 Кн 254
        TRIANTAFYLLO : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов / [ред. кол. Веселин Панайотов - отг. ред. ... и др.]. - Шумен [т. е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 606 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (In honorem ; 1)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Цветанка Янакиева, Грета Стоянова, Десислава Иванова. - Възприетата форма на името на ред. Цветанка Янакиева е Цветана Георгиева Янакиева. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Науч. център Преславска книжовна школа. - Библиография на проф. д. фил. н. Христо Петров Трендафилов: с. 36-55. - Кръжоците: токата и фуга в шу минор / Христо Трендафилов: с. 11-35. - Текст и на англ., рус., гр., църковнослав. ез. - Съдържа статии от: Борис Успенский, Florentina Badalanova Geller, Милена Кирова, Анисава Милтенова, Татяна Славова, Грета Стоянова, Таня Лалева, Владимир Вавржинек, Веселина Вачкова, Пеньо Пенев, Трендафил Кръстанов, Ценка Досева, Иван Йорданов, Веселин Панайотов, Уилям Федер, Татяна Илиева, Николай Николов, Ростислав Станков, Димитър Кенанов, Павел Георгиев, Юлиян Великов, Тотю Косев Тотев, Николай Проданов, Пламен Павлов, Антоанета Буюклиева, Цветелин Степанов, Александър Наумов, Страшимир Цанов, Анна-Мария Тотоманова, Георги Петков, Елена Томова, Невена Гавазова, Виктор Бычков, Илиана Чекова, Лила Мончева, Ангел Николов, Десислава Иванова, Дарина Григорова, Станислав Савицкий, Спартак Паскалевски, Сава Сивриев, Венелин Грудков. - Библиогр. след. някои статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-933-5
1. Трендафилов, Христо Петров, 1952- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Славянска филология - сборници 4. България - езикознание
800.1(497.2)(092)(08)
808.1(08)
881(08)
92 Трендафилов, Христо Петров
COBISS.BG-ID 1258126052


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Архангелите в Библията Вж Кн 31

ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Джобен речник по минно дело и геология : англо-български, българско-английски Вж Кн 212, Кн 213


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

        ЧУЖДОЕЗИКОВОТО обучение днес : юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова Вж Кн 259


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 255
DANOVA, Madlen Vasileva
        LitUps! : еssentials in British and American literature for the 11 grade : student's book / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2013- (София : Ропринт). - Т. <1-> ; 29 см

Загл. в изд. каре: Английска и американска литература за 11. клас. - Комплект с кн. за учителя, работна тетрадка.

ISBN 978-954-01-2763-7 (pt. 1) : 23 лв.

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2013. - 220 с. : с ил., портр., табл.
1. Английски език - учебници за средни общообразователни училища
802.0(075.3)
COBISS.BG-ID 1258097892

БК 2014/3 Кн 256
DANOVA, Madlen Vasileva
        LitUps! : еssentials in British and American literature for the 11 grade : teacher's book / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2013- (София : Монт). - Т. <1-> ; 29 см

Загл. в изд. каре: Английска и американска литература за 11. клас. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-954-01-2764-4 (pt. 1) : 10 лв.

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2013. - 68 с. : с табл.
1. Английски език - методика на преподаването за средни общообразователни училища
802.0(072)
COBISS.BG-ID 1258098660

БК 2014/3 Кн 257
DANOVA, Madlen Vasileva
        LitUps! : еssentials in British and American literature for the 11 grade : workbook / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2013- (София : ПК "Д. Благоев"). - Т. <1-> ; 29 см

Загл. в изд. каре: Английска и американска литература за 11. клас. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-954-01-2765-1 (pt. 1) : 7.90 лв.

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2013. - 88 с. : с табл.
1. Английски език - учебници за средни общообразователни училища
802.0(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1258099172

БК 2014/3 Кн 258
        STORIES : занимателни разкази за всеки, който иска да учи английски език. - [Бургас] : Димант, [2014] ([Пловдив] : [Макрос]). - 76 с. ; 22 см

Съдържа разкази от: Marc Twain, Robert Stevenson, Irving Washington, John Galsworthy, Charles Dickens, O. Henry, Arthur Doyle, Edmond Hamilton.

5.95 лв.
ISBN 978-954-731-44-50 !
1. Английски език - учебници
802.0(075)
820-91-32
820(73)-91-32
COBISS.BG-ID 1257881060


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 259
        ЧУЖДОЕЗИКОВОТО обучение днес : юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова / [състав., предг. Мария Грозева-Минкова]. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Планета 3]). - 344 с. : с ил. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Мария Грозева-Минкова е Мария Живкова Грозева. - Изд. на НБУ. Департамент Романистика и германистика. - Биографична справка за проф. д.п.н. Павлина Стефанова: с. 13-14. - Списък с публикациите на проф. д.п.н. Павлина Стефанова: с. 15-26. - Текст и на англ., нем., итал. ез. - Съдържа материали от: Елена Савова, Светлана Димитрова-Гюзелева, Нели Митева, Марийка Димитрова, Нора Кръстева, Росица Василева-Сърчелиева, Милен Шипчанов, Антоанета Михайлова, Калина Минкова, Дафина Костадинова, Анелия Ламбова, Петя Петкова-Сталева, Мария Нейкова, Десислава Зарева, Станислав Богданов, Мария Китова-Василева, Мария Грозева-Минкова, Милка Енчева, Нели Раданова, Ирина Георгиева, Майа Разбойникова-Фратева, Светлана Арнаудова, Диана Янкова, Ана Димова, Станимир Мичев, Венета Сиракова. - Справка за авторите: с. 343-344. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-535-764-0 : 16 лв.
1. Стефанова, Павлина Стефанова, 1947- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Чужди езици - методика на преподаването - сборници 4. България - езикознание
803.0(497.2)(092)(08)
830(497.2)(092)(08)
802/809(08)
92 Стефанова, Павлина Стефанова
COBISS.BG-ID 1258309604


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 260
KRǍSTEVA, Nina Georgieva
        La chemise : conte / [по] Anatole France ; adapt. par Nina Kresteva. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 64 с. ; 22 см

Guide de lecture / Nina Kresteva: с. 37-38.

ISBN 978-954-01-2744-6 : 6.90 лв.
1. Френски език - учебници
804.0(076)
886.7-91-32
COBISS.BG-ID 1258121444


805.90 РУМЪНСКИ ЕЗИК

АЛЕКСОВА, Василка Иванова, 1953-
        Сватбената терминология в българския и румънския език : етнолингвистично изследване Вж Кн 264


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

        TRIANTAFYLLO : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов Вж Кн 254


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

        СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ превод на Стария завет . Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил Вж Кн 13


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 261
        ОТКРЫТАЯ линия : проект Национального издательства "Аз Буки" - Министерство образования и науки Болгарии, при поддержке фонда "Русский мир" / [състав. Гергана Караджова]. - София : Аз Буки, 2013 ([София] : Алианс принт). - 160 с. : с табл., портр. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Open file. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Отворена линия / Надя Кантарева-Барух: с. 3. - Съдържа метериали от: Людмила Вербицкая, Анатолий Щукин, Галина Шамонина, Людмила Лунева, Татьяна Баженова, Румяна Тодорова, Розалина Димитрова, Леонид Московкин, Максим Шишков, Надя Чернева, Денис Букин, Димитър Веселинов, Наталья Кулибина, Лилия Б. Белоглазова, Ирина А. Арсеньева. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на рус., англ. ез.

1. Руски език - България - образование и просвета - сборници 2. Висше образование - България - сборници 3. България - езикознание
808.2:37(497.2)(08)
378(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1257973220

ХАДЖИЕВА, Елена Любомирова, 1957-
        Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект Вж Кн 266


808.3 УКРАИНСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 262
         УКРАИНСКИ и балкански междудисциплинарни изследвания : сборник статии / състав. Юрий Мосенкис ; [ред. кол. Юрий Леонидович Мосенкис - глав. ред. ... и др.]. - София : Богиана, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 359 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Ukrainian and Balkan interdisciplinary studies. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Galyna Aleksandrova, Valentyna Burbelo, Mykola Buromskyi, Dmytro Chystiak, Mykola Dubyna, Gennadii Kazakevych, Galyna Kocherga, Volodymyr Lipkan, Roman Minyailo, Nazarii Nazarov, Jerzy Pavliszcze, Dmytro Pereverziev, Andrii Puchkov, Vasyl Shakun, Maryana Shapoval, Oxana Shostak, Roman Synyshyn, Vasyl Vakulenko, Nataliya Zhovta, Liudmyla Zhyteniova. - Текст и на бълг., англ., фр., рус. ез. - Съдържа материали от: Юрiй Мосенкiс, Роман Мiняйло, Назарiй Назаров, Василь Вакуленко, Роман Синишин, Димитро Переверзєв, Кирило Вітько, Олександр Строкаль, Наталiя Жовта, Олександр Жовтий, Олъга Осадча, Наталiя Шевердова, Свiтлана Шуляк, Наталiя Цимбал, Галина Занъко, Наталiя Мельник, Вікторія Іванченко, Тетяна Семашко, Свiтлана Мазур, Галина Білоконь, Світлана Захарчук, Тетяна Кулікова, Світлана Сорока, Дмитро Чистяк, Тетяна Дзюба, Олена Кобчинська, Артем Шулiка, Олег Оленєв, Ольга Величко, Леся Конопляник, Вера Базовая, Ольга Коваленко, Наталия Березникова, Тетяна Мишакова, Наталiя Галаш, Маргарита Шевченко, Юлія Третяк, Василь Пастушина, Виктор Шпак, Наталія Захарчук, Світлана Харицька, Василь Кузнєцов, Юлія Пришупа, Артем Колесник, Володимир Ліпкан, Василь Фатхутдiнов, Олена Левченко, Наталiя Кушик, Марина Болобан, Любов Савеленко, О. О. Лазуренко. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на укр., рус., англ. ез. - Съдържа и: Рідна мова ; Поле ; Я - болгарин ; Весна / Іван Вазов ; пер. із болг. Юрія Мосенкіса. Простір і час ; Зірки ; Осінь ; Роди ; Справжнє життя ; Сила ; Зусилля ; Утеча ; Цирк / Олександр Геров ; пер. із болг. Юрія Мосенкіса. Витчизна / Петко Славейков ; пер. із болг. Юрія Мосенкіса. Аполлонові - тиміам, манна : із Гімнів Орфия / із давньогр. пер. Назарій Назаров. Дмитро Чистяк. Възжеланата градина / Димитър Христов ; прев. от укр. Димитър Христов ; Пълното име на авт. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев.


ISBN 978-954-676-116-3

1. Украинска филология - сборници
808.3(08)
883(08)
COBISS.BG-ID 1258042596


808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 263
        БЪЛГАРСКАТА бохемистика днес : доклади от Националната научна конференция "Българската бохемистика днес", проведена на 21 октомври 2011 г. в София / състав., науч. ред. Христина Дейкова, Владимир Пенчев. - София : Парадигма, 2012 ([София] : Булгед). - 480 с. ; 21 см. - (Голяма чешка библиотека / Бохемия клуб)

Съдържа докл. от: Янко Бъчваров, Маргарита Младенова, Виолета Милева, Йорданка Трифонова, Емилия Македонска, Христина Дейкова, Цветанка Аврамова, Божана Нишева, Миглена Михайлова-Паланска, Катерина Томова, Мария Гарова, Дора Солакова, Михаела Кузмова, Румяна Гълъбова, Маргарита Рачева, Славея Димитрова, Жоржета Чолакова, Анжелина Пенчева, Таня Маджарова, Добромир Григоров, Ани Бурова, Христина Балабанова, Богдан Дичев, Искра Баева, Кина Вачкова, Ани Златева, Теодоричка Готовска-Хенце, Красимира Мархолева, Людмила Соленкова, Диана Маринова, Красимир Петров, Костадин Гърдев, Александра Трифонова, Ирина Коларска, Григор Хар. Григоров, Борислав Борисов, Петя Клинкова, Елисавета Вълчинова-Чендова, Петър Кърджилов, Елена Бугарчева, Владимир Пенчев. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-326-183-3
1. Чешка филология - България - сборници 2. България - езикознание
808.50(497.2)(08)
885.0(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1258351332


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/3 Кн 264
АЛЕКСОВА, Василка Иванова, 1953-
        Сватбената терминология в българския и румънския език : етнолингвистично изследване / Василка Алексова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 511 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 415-441. - Лексик. показалец. - Рез. на англ. ез.


ISBN 978-954-07-3479-8 : 15 лв.
1. Етнолингвистика 2. Български език - връзка и взаимодействие с други езици 3. Румънски език - връзка и взаимодействие с други езици 4. Сватба - терминология 5. България - езикознание 6. Румъния - езикознание
808.67-316:392
805.90-316:392
392(497.2+498)
COBISS.BG-ID 1258571236

БК 2014/3 Кн 265
ДИМИТРОВА, Димка, 1962-
        В помощ на изучаващите български език : учебна тетрадка ниво С / Димка Димитрова, Ния Радева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 48 с. : с табл., сх. ; 29 см

Пълното име на авт. Димка Димитрова е Димка Димитрова Николова-Иванова. - Комплект с учебник, уч. помагало. 

ISBN 978-954-400-932-8
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(076)(075.054.6)
COBISS.BG-ID 1258332388

БК 2014/3 Кн 266
ХАДЖИЕВА, Елена Любомирова, 1957-
        Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект / Елена Хаджиева. - 2. изд. - София : ИК "Гутенберг", 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 116 с. ; 22 см

1. изд. 1995 на изд. Междунар. социолингвист. д-во. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 110-115.

ISBN 978-619-176-004-6
1. Български език - сравнителна граматика 2. Руски език - сравнителна граматика 3. Психолингвистика 4. България - езикознание
808.67-52
808.2-52
800:159.9
COBISS.BG-ID 1258287844

БК 2014/3 Кн 267
SIMEONOVA, Albena
        Verb activator for 212 Bulgarian verbs / Albena Simeonova, Antoaneta Getova ; [ed., transl. Zhana Zagorova]. - 2. изд. - Sofia : Vanio Nedkov, 2011. - 237 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Verb activator for 212 Bulgarian verbs fully conjugated in 7 tenses and 3 moods. - Името на ред., прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2004 на изд. Комо. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-9462-61-6
1. Български език - глаголи
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1258602468


809.242 СТАРОЕВРЕЙСКИ ЕЗИК

АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Архангелите в Библията Вж Кн 31


809.31 ЕГИПЕТСКИ ЕЗИК (ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ)

ИГНАТОВ, Сергей Симеонов, 1960-
        Морфология на класическия Египет : по данни на Ермитажен папирус 1115 Вж Кн 12


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/3 Кн 268
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Българският ум : непрочетеният Цветан Стоянов / Панко Анчев ; [ред. Иван Гранитски]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 200 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

ISBN 978-954-09-0810-6 : 9 лв.
1. Стоянов, Цветан Савов, 1930-1971 - биографии 2. Литературоведи, български - биографии 3. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
92 Стоянов, Цветан Савов
COBISS.BG-ID 1258025444

БК 2014/3 Кн 269
ЛИХАЧОВ, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999
        Симетрия на времето : срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов : писма, автографи / [взела интeрвюта, състав.] Калина Канева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Дума 2008, 2012- (София : Нюзпринт). - Т. <1-> ; 24 см

1. изд. 1984 на изд. Нар. младеж.

ISBN 978-954-92328-3-7 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2012. - 576 с. : с ил., портр., факс. 

Рез. на рус., англ. ез. - Показалец на загл., именен показалец / състав. Петрана Коцева, Елена Блажева. -  Пълното име на състав. Елена Блажева е Елена Блажева Маринова. - Рез. на рус., англ. ез.

1. Литературоведи, руски - биографски материали 2. Русия - литературознание
82.0(470)(092)
008(470)(092)
92 Лихачов, Дмитрий Сергеевич
COBISS.BG-ID 1258149092


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БК 2014/3 Кн 270
БАРТ, Ролан, 1915-1980
        Фрагменти на любовния дискурс : говори един влюбен ... / Ролан Барт ; състав. и прев. от фр. Лидия Денкова. - 3. изд. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Аскони-издат]). - 382 с. ; 21 см. - (Университетска философска поредица Какво значи това?)

Ориг. загл.: Fragments d'un discours amoureux / Roland Barthes. - 1. изд. 1997 на изд. Христо Ботев.

ISBN 978-954-535-715-2 : 20 лв.
1. Литература - теория и естетика 2. Литература - теми, образи и сюжети 3. Любов - в литературата
82.01
820/899.09
COBISS.BG-ID 1258153444


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/3 Кн 271
АЛЕКСАНДРОВА, Донка Иванова, 1945-
        Метаморфози на реториката през XX век / Донка Александрова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 447 с. : с табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2006. - Библиогр.: с. 419-435. - Рез. на бълг., англ., фр. ез.

ISBN 978-954-07-3536-8 : 18 лв.
1. Реторика - 20 век
82.085.4
COBISS.BG-ID 1258677476


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БАРТ, Ролан, 1915-1980
        Фрагменти на любовния дискурс : говори един влюбен ... Вж Кн 270

БК 2014/3 Кн 272
КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Блянове и куршуми : книги, вестници, съдби / Стефан Коларов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 460 с. : с ил., портр. ; 22 см

За автора: с. 455-457. - Библиогр.: с. 452-454.

ISBN 978-954-400-909-0
1. Писатели - биографии 2. Журналисти - биографии
820/899(092)
07(092)
92
COBISS.BG-ID 1258299108

БК 2014/3 Кн 273
ЛЕСИДРЕНСКА, Славка Петрова, 1940-
        Четиво за свободното време / Слава Леси. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 32 с. ; 29 см

Слава Леси - псевд. на Славка Петрова Лесидренска.

ISBN 978-619-162-068-5 : 9 лв.

820/899-8
COBISS.BG-ID 1258818276

БК 2014/3 Кн 274
ХАДЖИКОСЕВ, Симеон Дончев, 1941-
        Западноевропейска литература. Ч. 2, Барок. Класицизъм. Просвещение / Симеон Хаджикосев. - 3. изд. - София : Ciela, 2013. - 799 с. ; 23 см

1. изд. 2003 на изд. Кръгозор, установено от доп. източник. - Азб. показалец, предм. показалец.

ISBN 978-954-28-1238-8 : 25 лв.
1. Западноевропейска литература - история и критика
820/899(4-15).09
COBISS.BG-ID 1258751716


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/3 Кн 275
        ЗЛОПОЛУКИТЕ и детето : христоматия / [състав. Галина Хайдар]. - Бургас : Димант, [2012] (Пловдив : Макрос). - 131 с. ; 22 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Злополуките и детето / Галина Хайдар: с. 3-5. - Библиогр.: с. 127-130.

ISBN 978-954-731-418-4 : 4.99 лв.

820/899-93-82
COBISS.BG-ID 1258094820


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 276
КОЛИНС, Джоан, 1933-
        Звездни момичета / Джоан Колинс ; [прев. Иванка Савова]. - София : Санома блясък България, 2013. - 262 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 1)

Ориг. загл.: Star quality / Joan Collins. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-032-0
ISBN 978-954-399-021-4 !

820-31
COBISS.BG-ID 1257979108

БК 2014/3 Кн 277
ПАРКЪР, Уна-Мери, 1930-
        Греховно удоволствие : роман / Уна-Мери Паркър ; прев. от англ. Таня Недялкова. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: A guilty pleasure / Una-Mary Parker. - 1. изд. 1996.

ISBN 978-954-26-1245-2 : 13.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1258557668

БК 2014/3 Кн 278
ПАРКЪР, Уна-Мери, 1930-
        Родово проклятие : роман / Уна-Мери Паркър ; прев. от англ. Пепа Стоилова. -  Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 272 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The fairbairn girls / Una-Mary Parker.

ISBN 978-954-26-1240-7 : 12.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1258487268

БК 2014/3 Кн 279
        ПЪТИЩАТА на провидението : повест от времето на Константин Велики / прев. от архаичен рус. ез. Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 292 с. : с ил., портр. ; 20 см

Прев. по: Пути провидения: повесть из времен Константина Великого.

ISBN 978-619-162-168-2

820-321.6
COBISS.BG-ID 1258282980

БК 2014/3 Кн 280
ФОРСАЙТ, Фредерик, 1938-
        Набелязаните / Фредерик Форсайт ; [прев. Иван Златарски]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 347 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The kill list / Frederick Forsyth. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-428-4 : 15.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1258051812

БК 2014/3 Кн 281
ХАРИС, Джоан, 1964-
        Руническа светлина / Джоан Харис ; [прев. Ангел Ангелов]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 560 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Runelight / Joanne Harris. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-767-1 : 19 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1257830372

БК 2014/3 Кн 282
IRVING, Gregory
        Travels with Stan : a tale of two hippies, a swarm of spooks and some very unusual weed / Gregory Irving ; ill. Frans Bartels. - St. Zagora : [Кота], 2010. - 176 с. : с цв. ил. ; 25 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-305-289-9

820-7
COBISS.BG-ID 1258602980

        STORIES : занимателни разкази за всеки, който иска да учи английски език Вж Кн 258


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/3 Кн 283
ХОКИНГ, Луси, 1970-
        Джордж и големият взрив : квантови вълнения и галактически приключения плюс увлекателни факти за Вселената / Луси и Стивън Хокинг ; [прев. Вихра Манова]. - София : Ciela, 2012. - 319 с., [16] л. : цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: George and the Big Bang / Lucy and Stephen Hawking. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1212-8 : 18 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1258379748


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 284
ЙЪНГ, Уилям Пол, 1955-
        Кръстопът / Уилям Пол Йънг ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 319 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Crossroads / William Paul Young.

ISBN 978-954-26-1220-9 : 14.95 лв.

820(71)-312.2
COBISS.BG-ID 1257842916


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 285
БАГШОУ, Тили, 1973-
        Ангел на мрака : по записки на Сидни Шелдън / Тили Багшоу ; [прев. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 382 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sidney Sheldon's Angel of the dark / Tilly Bagshawe. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Елена Чизмарова е Елена Чизмарова Хансен.

ISBN 978-954-655-425-3 : 15.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258559204

БК 2014/3 Кн 286
БАКОПУЛОС, Натали
        Зеленият бряг / Натали Бакопулос ; [прев. от англ. Павел Талев]. - София : Ciela, 2013. - 399 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Green shore / Natalie Bakopoulos. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1257-9 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258711780

БК 2014/3 Кн 287
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Предателство в смъртта : роман / Нора Робъртс ; прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова. - [Ново изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Treachery in death / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на Eleanor Marie Robertson. - Възприетата форма на името на прев. Валентина Атанасова-Арнаудова е Валентина Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-26-1234-6 : 12.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1258470372

БК 2014/3 Кн 288
СМИТ, Кристофър, 1966-
        Пето авеню / Кристофър Смит ; [прев. Теодора Божилчева, Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 494 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fifth avenue / Christopher Smith. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-404-8 : 16.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258053092

БК 2014/3 Кн 289
УИЛЯМС, Джон Едуард, 1922-1994
        Стоунър / Джон Уилямс ; прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2013 ([София] : [Симолини]). - 303 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Stoner / John Williams.

ISBN 978-619-7055-08-5 : 17 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1258528484

        STORIES : занимателни разкази за всеки, който иска да учи английски език Вж Кн 258


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/3 Кн 290
МАРШ, Карол
        Загадката на Зона 51 / Карол Марш ; [прев. Евелина Пенева]. - София : Монт, [2014] ([София] : Инвестпрес). - 170 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The mystery at Area 51 / Carole Marsh. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Част от поредицата Световна криминална серия.

ISBN 978-954-8055-94-9 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1257969636

БК 2014/3 Кн 291
        УНИВЕРСИТЕТ за таласъми: плашрекорди. - София : Егмонт България, 2013 ([Полша]). - [24] с., [2] л. : цв. ил., стикери ; 30 см

Ориг. загл.: Monsters university.

ISBN 978-954-27-0970-1 : 3.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1258389732


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 292
АЛБА, Йохана, 1973-
        Алилуя : папско криминале / Йохана Алба, Ян Корин ; прев. от нем. Алеко Дянков. - София : Ciela, 2013. - 340 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Halleluja! / Johanna Alba, Jan Chorin.

ISBN 978-954-28-1319-4 : 13 лв.

830-312.4
COBISS.BG-ID 1258344164

        ЧУЖДОЕЗИКОВОТО обучение днес : юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова Вж Кн 259


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/3 Кн 293
ГЕРСТЕКЕР, Фридрих, 1816-1872
        В дивия австралийски буш : приключенски роман / Фридрих Герстекер ; прев. от нем. ез. Веселин Радков. - София : Колбис, 2013. - 349 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Im australischen Busch / Friedrich Gerstäcker.

ISBN 978-954-8921-77-0

830-93-31
COBISS.BG-ID 1258478052

БК 2014/3 Кн 294
РАЙДЕР, Катя, 1960-
        Желанието на Дядо Коледа / Катя Райдер ; ил. Катя Зенер. - [София] : Grifin, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Der Wunsch des Weihnachtsmanns / Katja Reider.

ISBN 978-954-2922-14-8

830-93-34
COBISS.BG-ID 1257907940


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 295
ПАЛМЕН, Кони, 1955-
        Падналият ангел : роман / Кони Палмен ; [прев. Мария Енчева]. - София : Аквариус, 2013 ([София] : Симолини). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lucifer / Connie Palmen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8692-49-6 : 15.99 лв.

839.3-31
COBISS.BG-ID 1258101220


839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 296
ТОМСЕН, Торстайн, 1950-
        Когато шепне, лъже / Торстайн Томсен ; прев. от дат. Георги Илиев. - София : Роборид, 2013 (София : Сокасто). - 286 с. ; 21 см. - (Съвременни северни автори)

Ориг. загл.: Den, der hvisker, lyver / Thorstein Thomsen.

ISBN 978-619-7038-04-0 : 16 лв.

839.8-32
COBISS.BG-ID 1258524900


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 297
СЕН Шама, Еманюел дьо, 1973-
        Стром. Т. 3, 37-ото пророчество / Еманюел и Беноа дьо Сен Шама ; [прев. от фр. Веселина Илиева]. - София : Ciela, 2012. - 212 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Strom - La 37ème prophétie / Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1203-6 : 12 лв.

840-312.9
COBISS.BG-ID 1258462948

БК 2014/3 Кн 298
ХРИСТАКИЕВ, Красимир Христакиев, 1981-
        Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция / Красимир Христакиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 292 с. ; 20 см

Успешен научен дебют / Клео Протохристова: с. 5-8. - Библиогр.: с. 286-290.

ISBN 978-954-400-934-2
1. Молиер, 1622-1673 - творчество 2. Драматурзи, френски - творчество 3. Комедия, френска - история и критика 4. Франция - литературознание
840(092)
840-22.09
92 Молиер
COBISS.BG-ID 1258131428


849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 299
ПАМИЕС, Сержи, 1960-
        Статичният велосипед / Сержи Памиес ; [прев. от каталон. Мая Генова]. - София : Ciela, 2013. - 76 с. ; 21 см. - (Ànima catalana)

Ориг. загл.: La bicicleta estàtica / Sergi Pàmies. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1297-5 : 8 лв.

849.9-32
COBISS.BG-ID 1258379492

БК 2014/3 Кн 300
РОДОРЕДА, Мерсе, 1908-1983
        Улица "Камелия" / Мерсе Родореда ; прев. от каталон. Мая Генова. - София : Ciela, 2013. - 149 с. ; 21 см. - (Ànima catalana)

Ориг. загл.: El carrer de Les Camèlies / Mercè Rodoreda.

ISBN 978-954-28-1328-6 : 12 лв.

849.9-31
COBISS.BG-ID 1258378468


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 301
ДАНТЕ Алигиери, 1265-1321
        Ад / Данте Алигиери ; прев. от итал. Иван Иванов, Любен Любенов ; [ил. Любен Диманов]. Житие на Данте / Джовани Бокачо ; прев. от итал. Никола Иванов. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 312 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Le opere di Dante. - Любен Любенов - псевд. на прев. Любен Георгиев Прангов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-09-0784-0 (Подв.)
1. Данте Алигиери, 1265-1321 - биографии 2. Поети, български - биографии 3. Италия - литературознание
850-13
850(092)
92 Данте Алигиери
COBISS.BG-ID 1258109412

БК 2014/3 Кн 302
ПЕТРИЦО, Франческа, 1990-
        Мемоарите на една кучка : истината според Елена от Троя / Франческа Петрицо ; [прев. от итал. Велемира Костова-Върлакова]. - София : Ciela, 2013. - 232 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Memorie di una cagna / Francesca Petrizzo, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: Memoirie di una cagna. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Велемира Костова-Върлакова е Велимира Костова-Върлакова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-28-1244-9 : 12 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1258378980


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЙОАН Кръстни, свети, 1542-1591
        Духовна песен Вж Кн 36

БК 2014/3 Кн 303
МАЕСО де ла Торе, Хесус, 1949-
        Пророчеството на Корана / Хесус Маесо де ла Торе ; [прев. от исп. Ангелина Димитрова]. - София : Ciela, 2013. - 332 с. ; 22 см

Ориг. загл.: La profecía del Corán / Jesús Maeso de la Torre. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1277-7 : 15 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1258376932

БК 2014/3 Кн 304
ФОРТЕС, Сузана, 1959-
        Куатроченто : исторически трилър / Сузана Фортес ; [прев. Ангелина Димитрова]. - София : Ciela, 2013. - 292 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Quattrocento / Susana Fortes. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1318-7 : 14 лв.

860-311.6
COBISS.BG-ID 1258388452


869.9 ГАЛИЦИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 305
ПЕРЕЙРО, Лоис, 1958-1996
        Събрани стихотворения / Лоис Перейро ; прев. Цветанка Еленкова. - София : Смол стейшънс прес, 2013 ([София] : Симолини 94). - 207 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Poesía completa / Lois Pereiro. - Лоис Перейро : тоналност и неизбежна ярост / Цветанка Еленкова: с. 5-7.

ISBN 978-954-384-020-5 : 8 лв.

869.9-1(081.1)
COBISS.BG-ID 1258048740

БК 2014/3 Кн 306
ФЕРНАНДЕС Пас, Агустин, 1947-2016
        Черен въздух / Агустин Фернандес Пас ; прев. Теодора Цанкова. - София : Смол стейшънс прес, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 175 с. ; 20 см. - (Съвременна проза)

Ориг. загл.: Aire negro / Agusín Fernández Paz.

ISBN 978-954-384-019-9 : 10 лв.

869.9-31
COBISS.BG-ID 1258064356

БК 2014/3 Кн 307
CASTRO, Rosalía de, 1837-1885
        Galician songs / Rosalía de Castro ; transl. from Galician by Erín Moure. - [2. изд.]. - Sofia : Small Stations Press, 2013 ([София] : [Симолини]). - 183 с. ; 22 см. - (Galician classics. Poetry)

Ориг. загл.: Cantares gallegos / Rosalía de Castro. - 1. изд. 2013. - Open that window, I want to se the sea / Erín Moure: с. 7-17.

ISBN 978-954-384-017-5

869.9-192
COBISS.BG-ID 1258209508

БК 2014/3 Кн 308
PALLARÉS, Pilar, 1957-
        A leopard am I / Pilar Pallarés ; ill. by Alfonso Costa ; transl. from Galician by Carys Evans-Corrales. - Sofia : Small Stations Press, 2013 ([София] : [Симолини]). - 58 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Leopardo son / Pilar Pallarés.

ISBN 978-954-384-018-2

869.9-1
COBISS.BG-ID 1258129636


877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 309
ФЕНГУДАКИ, Елени
        Преди пълна луна : стихотворения / Елени Фенгудаки ; прев. от гр. Кирил Топалов. - София : Акад. за балк. цивилизация, 2011 ([София] : [Булгед]). - 72 с. ; 20 см. - (Библиотека Световна литература)

Ориг. загл.: Prin tin panselino / Eleni Fengudaki.

ISBN 978-954-9459-09-8

877.4(564.3)-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1258588132

БК 2014/3 Кн 310
ХАРАЛАМБИДИС, Кириакос, 1940-
        Брегът на ахейците : избрана поезия / Кириакос Хараламбидис ; прев. от гр. Кирил Топалов. - София : Акад. за балк. цивилизация, 2010 ([София] : [Булгед]). - 272 с. ; 21 см. - (Библиотека Световна литература)

Ориг. загл.: Acheon Akti / Kyriakos Charalambidis.

ISBN 978-954-9459-07-4

877.4(564.3)-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1258586852


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 311
КАВАФИС, Константинос Петрос, 1863-1933
        Поеми / Константинос П. Кавафис ; прев. Константинос Марицас. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : [Булгед]). - 6 т. : с ил., факс. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Парал. текст на гр. ез.

Съдържа:
Кн. 1: 1896-1904 / увод Константинос Марицас. - 76 с.

Живот и творчество / Константинос Марицас: с. 9-19.

Кн. 2: 1905-1915. - 120 с.
Кн. 3: 1916-1918. - 80 с.
Кн. 4: 1919-1933. - 208 с.
Кн. 5: Поеми непубликувани 1877-1923. - 220 с.

Загл. на кор.: Непубликувани поеми. - Текст и на англ. ез.


Кн. 6: Поеми отречени 1886-1898. - 116 с.

Загл. на кор.: Отречени поеми.


877.4-14(081)
COBISS.BG-ID 1258340836

БК 2014/3 Кн 312
КАЛОЯНИ, Теофано, 1967-
        Смъртта на рицаря Челано и други истории : сборник разкази / Теофано Калояни ; [прев. Здравка Михайлова]. - София : Ciela, 2013. - 155 с. ; 20 см. - (Балканска литература)

Ориг. загл.: O Thánatoz tou ippóti Tseláno istoriez apó tiz Yraféz / Theofano Kaloyanni. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Дарбата на приказното разказвачество / Здравка Михайлова: с. 11-14. - Съдържа и: Истории от светото писание: Солта на земята ; Черният корал ; Мъртво море ; Охлювите ; Адам и Ева в рая ; Свети Георги и змеят ; Куполът ; Родното място на град Килкис ; Менадите ; Змийското яйце

ISBN 978-954-28-1260-9 : 12 лв.

877.4-32
COBISS.BG-ID 1258377188


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

        TRIANTAFYLLO : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов Вж Кн 254


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 313
ГАБРОВ, Юрий Владимирович, 1982-
        Легенды дунайских булгар / Ю. В. Габров ; [ил. Ю. В. Габров]. - 2. изд. - Плевен : Нима, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-619-162-124-8

882-34
COBISS.BG-ID 1258055652

БК 2014/3 Кн 314
ЛУКЯНЕНКО, Сергей Василиевич, 1968-
        Нов патрул / Сергей Лукяненко ; [прев. Васил Велчев]. - София : Инфодар, 2012 ([София] : [Симолини]). - 444 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Новый дозор / Сергей Вл. Лукьяненко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-512-0 (подв.) : 17 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1258383844

БК 2014/3 Кн 315
СИЛИНА, Наталия Демяновна, 1952-
        [Одна]. Кн. 3, Сама или Необыкновенные приключения "рускини" в Болгарии / Наталья Силина. - София : Дио Мира, 2014. - 290 с. ; 21 см

Загл. на многочастното изд. отбелязано на с. 3. - Загл. на гърба на кн.: Сама. - Истинското име на Наталья Силина е Наталья Демьяновна Глазунова.

ISBN 978-954-2977-09-4

882-312.6
COBISS.BG-ID 1258338020


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

        УКРАИНСКИ и балкански междудисциплинарни изследвания : сборник статии Вж Кн 262


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

        БЪЛГАРСКАТА бохемистика днес : доклади от Националната научна конференция "Българската бохемистика днес", проведена на 21 октомври 2011 г. в София Вж Кн 263

БК 2014/3 Кн 316
ХЕЙКАЛОВА, Маркета, 1960-
        Доказателства за нейния живот : роман / Маркета Хейкалова ; прев. от чеш. Маргарита Кюркчиева. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 190 с. ; 20 см. - (Поредица Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Důkazy jejího života / Markéta Hejkalová.

ISBN 978-954-8689-41-0 : 12 лв.

885.0-31
COBISS.BG-ID 1258507748


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 317
АНДРИЧ, Иво, 1892-1975
        Знаци по пътя - градове и предели / Иво Андрич ; [прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович]. - София : Ciela, 2012. - 188 с. ; 20 см. - (Балканска литература)

Ориг. загл.: Gradovi i predeli / Ivo Andrić. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1227-2 : 14 лв.

886.1-32
COBISS.BG-ID 1258253796

БК 2014/3 Кн 318
СТОЯНОВИЧ, Найдан, 1956-
        Самодива : поезия / Найдан Стоянович ; прев. от сръб. Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2012. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-066-1 : 9.38 лв.

886.1-1
COBISS.BG-ID 1258566884


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 319
СВИДЕРСКИ, Михайло, 1991-
        През сън от мъгли и дъждове : поезия / Михайло Свидерски ; прев. от макед. Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 70 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Низ сонот од магли и дождови / Михајло Свидерски.

ISBN 978-619-162-207-8 : 12.33 лв.

886.6-1
COBISS.BG-ID 1258562532

БК 2014/3 Кн 320
УРОШЕВИЧ, Влада, 1934-
        Митология на съня : избрани стихотворения / Влада Урошевич ; подб. и прев. от макед. Роман Кисьов ; [колажи Влада Урошевич]. - София : Ерго, 2013 (София : Артграф). - 168 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Модерна европейска лира)

Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За автора: с. 161-162. - Кратка импресия за Влада / Любомир Левчев: с. 5-8. - Играта на въображението, митологията на съня и паралелните светове на поета-вълшебник. Поезията на Влада Урошевич / Роман Кисьов: с. 9-16.

ISBN 978-954-8689-40-3 : 12 лв.

886.6-1
COBISS.BG-ID 1258516452


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 321
ВЕЛИКОВ, Кънчо, 1942-
        И тече река... : думи за приятели / Кънчо Великов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 148 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Кънчо Великов е Кънчо Великов Николов.

ISBN 978-954-400-942-7 : 10 лв.
1. Поети, български - биографии 2. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1258072036

БК 2014/3 Кн 322
ДИМИХ, Диана, 1952-
        Мерак за хубаво : литературни отзиви : публицистика / Диана Димих. - София : Пропелер, 2013 (София : Direct Services). - 212 с. ; 21 см

Диана Димих - псевд. на Диана Рангелова Георгиева.

ISBN 978-954-392-184-3 : 10 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
886.7-4
COBISS.BG-ID 1258464484

БК 2014/3 Кн 323
ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        Поетика на съгласието и несъгласието : българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията / Йордан Ефтимов. - София : НБУ, 2013 ([София] : Планета 3). - 318 с. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; кн. 6)

Библиогр.: с. 297-306. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-535-726-8 : 14 лв.
1. Българска литература - история и критика - 20 век 2. Българска литература - език и стил 3. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1258091236

БК 2014/3 Кн 324
ЗМЕЙ Горянин, 1905-1958
        Моят приятел Елин Пелин / Змей Горянин ; [състав., предг. Румяна Пашалийска]. - София : Арс милениум МММ, 2013 ([София] : Симолини-94). - 184 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Змей Горянин - псевд. на Светлозар Акендиев Димитров. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 14. - Змей Горянин за творчеството на Елин Пелин: с. 161-163. - Приятелите : Елин Пелин / Соня Димитрова: с.164-183. - Елин Пелин до Соня Димитрова: с 182-183. - Възприетата форма на името на Соня Димитрова е Соня Георгиева Балканска-Димитрова.

ISBN 978-954-2950-13-4 : 12 лв.
1. Елин Пелин, 1877-1949 - спомени 2. Писатели, български - спомени 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-94
92 Елин Пелин
COBISS.BG-ID 1258095844

БК 2014/3 Кн 325
ЦОНЧЕВА, Виолета
        Повестите на Илия Блъсков в развитието на жанра / Виолета Цончева ; [ред. Николай Димков]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 176 с. : с портр., факс. ; 20 см

Пълното име на авт. Виолета Цончева е Виолета Цончева Тодорова. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Няколко уводни думи / Николай Димков: с. 3-4.

ISBN 978-954-400-940-3
1. Блъсков, Илия Рашков, 1839-1913 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-32.09
92 Блъсков, Илия Рашков
COBISS.BG-ID 1258145508

БК 2014/3 Кн 326
        Стилиян ЧИЛИНГИРОВ : сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров / [ред. кол. Веселин Панайотов ... и др.]. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2012 ([В. Търново] : Faber). - 187 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Красимира Александрова, Младен Енчев. - Съдържа материали от: Красимира Александрова, Младен Енчев, Марко Цветков, Таня Стоянова, Радостка Бакалова, Дечка Чавдарова, Катя Зографова, Сава Сивриев, Радка Пенчева, Красимира Колева, Добрин Добрев, Людмила Стоянова, Елена Азманова, Росица Чернокожева, Мариана Кирова, Бета Хараланова, Албена Хинкова, Ленард Книфел, Евгения Русинова, Галина Цекова, Мариела Андреева, Милена Симеонова, Силва Василев, Ирина Кодева, Станимира Цанева-Бакърджиева, Елза Кресничка, Петър Петров, Данко Георгиев, Павел Стефанов, Радослав Йоргов, Веселина Раева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2936-03-9
1. Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев, 1881-1962 - юбилеи и чествания - сборници 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - литературознание
886.7(092)(08)
886.7.09
92 Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
COBISS.BG-ID 1258570980


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/3 Кн 327
ПАСКОВ, Виктор Маринов, 1949-2009
        Събрани съчинения. Т. 3, Аутопсия на една любов : роман / Виктор Пасков ; [състав. Александър Пасков ... и др.]. - София : Ciela, 2012 ([В. Търново] : Абагар). - 280 с. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Никол Пасков, Мари Врина-Николов.

ISBN 978-954-28-1220-3 : 14 лв.

886.7(081.1)
886.7-31
COBISS.BG-ID 1258534116

БК 2014/3 Кн 328
ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 1, Лирика : 1964-2012 / Станка Пенчева. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 295 с. ; 22 см

ISBN 978-954-09-0785-7 (подв.) : 25 лв.

886.7(081.2)
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258140132

БК 2014/3 Кн 329
ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 2, Лирика : малки прози / Станка Пенчева. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 320 с. ; 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-09-0786-4 (подв.) : 25 лв.

886.7(081.2)
886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1258055140

БК 2014/3 Кн 330
ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 3, Дървото на живота / Станка Пенчева. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 248 с. : с ил., портр. ; 22 см

Кор. опис. - Книги от Станка Пенчева: с. 245-246.

ISBN 978-954-09-0787-1 (подв.) : 20 лв.

886.7(081.2)
886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1258057188


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/3 Кн 331
АБАРОВА, Албена Йончева
        Наречено : поезия / Албена Абарова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [60] с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-117-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257977316

БК 2014/3 Кн 332
АВРАМОВ, Ростислав Станчев, 1990-
        Неволни въпроси / Ростислав Аврамов. - Плевен : Нима, 2013. - [60] с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-162-202-3

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258578660

БК 2014/3 Кн 333
АЛЕКСАНДРОВА, Калина, 1959-
        Аз избирам / Калина Алекс. - София : [Омни вселена], [2013] ([София] : [Мобаил БГ]). - 94 с. ; 11 x 12 см

Калина Алекс - псевд. на Калина Александрова, с пълно име Калина Александрова Стоянова-Мишкова.

ISBN 978-954-9279054 !. - 7 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258012132

БК 2014/3 Кн 334
АЛЕКСАНДРОВА, Людмила
        Едно дълго пътуване... към любовта / Людмила Александрова. - Враца : БГ принт, 2013. - 28 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7102-03-1

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258589668

БК 2014/3 Кн 335
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Завръщане в Галиция : средновековни сръбски силуети / Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 356 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-115-6 : 72.34 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258510564

БК 2014/3 Кн 336
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Наследниците на Херакъл : древномакедонски силуети / Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 297 с. : с ил., портр. ; 20 см

Под плащеницата на миналото... : (Или откровенията на Ваня Ангелова) / Александър Калчев: с. 4-6. - Поетичен наследник на Херакъл : (към "наследниците на Херакъл" от Ваня Ангелова) / Мерсиха Исмайлоска: с.7-9. - Суверен върху суверенен продукт : (към поетичния ръкопис на Ваня Ангелова - "Наследниците на Херакъл") / Петко Шипинкаровски: с. 10-17. - За автора / Гергина Давидова: с. 285-290. - Пълното име на авт. на предг. Гергина Давидова е Гергина Давидова Христова.

ISBN 978-619-162-111-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258051044

БК 2014/3 Кн 337
АНДРЕЕВА, Пенка Неделчева, 1932-
        Българският дух : поезия / Пенка Неделчева Андреева. - Бургас : Димант, 2013 ([Пловдив] : [Макрос]). - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-954-731-442-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258582500

БК 2014/3 Кн 338
АНДРЕЕВА, Пенка Неделчева, 1932-
        Чаша обич : поезия / Пенка Неделчева Андреева. - Бургас : Димант, 2013 ([Пловдив] : [Макрос]). - 56 с. ; 21 см

ISBN 978-954-731-443-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258490852

БК 2014/3 Кн 339
БАНОВА, Любослава
        Немагичен ден / Любослава Банова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 36 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-131-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258054884

БК 2014/3 Кн 340
        БЕЛОЦВЕТНИ вишни : поетичен сборник : наградени участници в поетичния конкурс Белоцветни вишни, Казанлък 2012 / [предг. Таньо Клисуров]. - Ст. Загора : Палмира, 2012 ([Ст. Загора] : [Братя Генчеви]). - 31 с. ; 15 х 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Изд. на Сдружение Вишнев цвят - Казанлък. - Съдържа стихове от: Красимира Зафирова, Найдан Стоянович, Галена Воротинцева, Иван Бобев, Татяна Йотова, Анна Станоева, Димитрина Равалиева, Милица Дмитрович, Русия Мариенкович, Виктория Ангелова, Лъчезар Лазаров, Сабина Цокева, Зара Кънчева, Милорад Мишо, Светлана Федосиева, Ясен Василев, Яна Атанасова, Емилия Найденова, Галина Иванова, Мариана Праматарова, Виолета Михова, Станка Бонева.

ISBN 978-954-9376-08-1

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1258560228

БК 2014/3 Кн 341
БУДАКОВА, Диляна Вълкова, 1969-
        Искрица топлина / Диляна Вълкова Будакова. - София : Колбис, 2013. - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8921-76-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258522852

БК 2014/3 Кн 342
ВОРОТИНЦЕВА, Галена Георгиева, 1962-
        Като Калина : любовна лирика / Галена Воротинцева ; [худож. Галена Воротинцева]. - [София] : Фонд. Буквите, 2010. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9375-99-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258604516

БК 2014/3 Кн 343
ГАЦЕВА, Спаска Георгиева, 1938-
        В огледало и без : поезия / Спаска Гацева ; [ил. Галена Воротинцева]. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 116 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-154-072-3 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258587876

БК 2014/3 Кн 344
ДАЙДЖАНЯН, Агоп, 1934-
        Смълчано лято : стихотворения / Агоп Дайджанян ; [ил. Крикор и Мъгърдич Касапян]. - Пловдив : Общоармен. благотвор. съюз Парекордзаган, 2013. - 92 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-90118-1-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258481124

БК 2014/3 Кн 345
ДАМЯНОВА, Весела, 1985-
        Коледни и новогодишни стихове / Весела Дамянова, [Eли Зарева, Детелина Златева]. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 59 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. Ели Зарева и Детелина Златева отбелязани на с. 52. - Детелина Златева - псевд. на авт. Кина Илиева Златева. - Весела Дамянова: с. 4-5

ISBN 978-619-162-093-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258065124

БК 2014/3 Кн 346
ДЖЕЛЕБОВА-Пейчева, Дена Янкова, 1933-
        Преекспонира?не! / Дена Янкова Джелебова-Пейчева. - Бургас : Димант, 2012 (Пловдив : Макрос). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-731-425-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258560740

БК 2014/3 Кн 347
ДИМИТРОВ, Симеон, 1942-
        Безкрайни интонации на смисъла : поезия / Симеон Димитров. - [София] : Пространство форма, 2011 ([София] : [Симолини]). - 143 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Симеон Димитров е Симеон Димитров Иванов.

ISBN 978-954-8500-11-1 : 8 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258094308

БК 2014/3 Кн 348
ДИМИТРОВ, Симеон, 1942-
        Безмълвен събеседник : поезия / Симеон Димитров. - [София] : Пространство форма, 2011 ([София] : [Симолини]). - 127 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Симеон Димитров е Симеон Димитров Иванов.

ISBN 978-954-8500-12-8 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258094052

БК 2014/3 Кн 349
ДОЙЧИНОВА, Майя Левановна, 1961-
        Емоции в цвят : стихове / Майя Дойчинова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 32 с. : с портр. ; 21 см

За автора: с. 3.

ISBN 978-619-162-161-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258056676

БК 2014/3 Кн 350
ЖЕКОВ, Маргарит Иванов, 1963-
        Обречени морета : избрани стихотворения / авт.-[състав.] Маргарит Жеков. - [София] : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 143 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Животописна справка: с. 134-135.  - Съдържа стихосбирките:  Сричане на красотата ; Разговор със собственото сърце ; Небесно битие ; Биографични метафори ; Естества ; Незримите прегради ; Съпричастия ; Кръговрат : стихотворения, не включвани в книги.

ISBN 978-954-740-075-7 : 7 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1258049508

БК 2014/3 Кн 351
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Вечната любов / Ели Зарева и Кина Златева (Детелина). - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 36 с. : с ил. ; 21 см

Детелина - псевд. на авт. Кина Илиева Златева.

ISBN 978-619-162-218-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258331364

БК 2014/3 Кн 352
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
         Всички нощи теменужени : стихосбирка / Ели Зарева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 45 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-240-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258964196

БК 2014/3 Кн 353
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Когато говори любовта ти! И моята любов проговаря! / Ели Зарева. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 53 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-083-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258968804

БК 2014/3 Кн 354
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Не спирам да мечтая : стихосбирка / Ели Зарева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 40 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-241-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258962148

БК 2014/3 Кн 355
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Творци на Новото време / Ели Зарева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 79 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-148-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257980388

БК 2014/3 Кн 356
ЗАХАРИЕВА, Надежда Григорова, 1944-
        Пепел от страст : стихосбирка / Надежда Захариева = Popol z vášne : básnická zbierka / Nadežda Zacharieva ; [prel. Viera Prokešová]. - София : МОНТ, [2013] ([София] : [Инвестпрес]). - 63 с. ; 16 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Надежда Захариева: с. 6. - Виера Прокешова (1957-2008): с. 10-11

ISBN 978-619-169-006-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258099940

БК 2014/3 Кн 357
ЗДРАВКОВА, Светлана
        Трепети / Светлана Здравкова. - Бургас : Димант, 2012 ([Пловдив] : [Макрос]). - 38 с. ; 20 см

ISBN 978-954-731-422-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258581732

БК 2014/3 Кн 358
И. Боян
        Спомени за любовта / И. Боян. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 28 с. ; 21 см

И. Боян - псевд. на Илияна Митева.

ISBN 978-619-162-089-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258526948

БК 2014/3 Кн 359
И. Боян
        Сълза / И. Боян. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 32 с. ; 21 см

И. Боян - псевд. на Илияна Митева.

ISBN 978-619-162-087-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258527972

БК 2014/3 Кн 360
ИВАНОВА, Бисера Дончева, 1968-
        Стихове / Бисера Дончева. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 20 с. ; 21 см

Зов ; Клетва / Даниел Иванов: с. 4, 19.

ISBN 978-619-162-104-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258088164

БК 2014/3 Кн 361
ИВАНЧОВСКИ, Петър, 1990-
        Избрани творби : любовна лирика / Петър Иванчовски. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 44 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-162-072-2

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1258976740

БК 2014/3 Кн 362
ИВАНЧОВСКИ, Петър, 1990-
        Океан от нежност / Петър Иванчовски. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-125-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258098148

БК 2014/3 Кн 363
ЙОЛОВА, Виктория Красимирова
        Разбито сърце / Виктория Йолова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 21 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-145-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258053604

БК 2014/3 Кн 364
ЙОНОВА, Илиана Петрова, 1962-
        Подарявам ти мечта : лирика / Илиана Йонова ; [предг. Мая Арсенова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 180 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9.

ISBN 978-954-400-926-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258294756

БК 2014/3 Кн 365
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Нарекох те целувчице : лирика / Славян Йоргакиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-186-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258225892

БК 2014/3 Кн 366
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Стихове във вечността / Славян Йоргакиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 36 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-185-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258710756

БК 2014/3 Кн 367
КАДИФЕ
        С аромат на обичане : лирика / Kadife & Heartfelt. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 66 с. ; 20 см

Kadife, Heartfelt - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-169-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258259940

БК 2014/3 Кн 368
КАРБОВСКИ, Мартин, 1970-
        Сърцето ми като граната / Мартин Карбовски. - София : Ciela, 2012. - 88 с. ; 20 см

Мартин Кирилов Богданов - истинско име на Мартин Карбовски.

ISBN 978-954-28-1236-4 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258511844

БК 2014/3 Кн 369
КОСТАДИНОВ, Антонио, 1998-
        Разколът на златната епоха / Антонио Костадинов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [42] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-223-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258302692

БК 2014/3 Кн 370
КУКУШЕВ, Росен Василев, 1983-
        Вдъхновения и унищожения : поезия / Росен Кукушев ; [худож. Константин Лаков]. - София : Фонд. Буквите, 2012. - 76 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-154-019-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258564068

БК 2014/3 Кн 371
ЛЕВИ, Рашел Леон, 1962-
        Граничност : лирика / Рашел Леви ; [худож. Леонора Славова]. - [София] : Буквите, 2012. - 76 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-154-020-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258669540

БК 2014/3 Кн 372
ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        София : сънища и спомени / Владимир Левчев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3559-7 : 10 лв.

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258466276

БК 2014/3 Кн 373
       ЛЮБИМИ песни за душата / [състав.] Пламен Тодоров. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 36 с. ; 21 см

Съдържа текстове на песни из репертоара на Борислав Грънчаров, Тоника, Тоника СВ, К. Димитрова, О. Горанов, Илия Загоров, Щилян, Ориент Експрес и Насти, Васил Найденов, Константин, Руслан Мъйнов, Слави Трифонов, Годжи, Орхан Мурад, Панайот Панайотов, Катя Филипова, Йорданка Христова, Лили Иванова, Тони Дачева, Сашо Роман, Володя Стоянов, Георги Христов, Николай Славеев.

ISBN 978-619-162-118-7 : 5 лв.

886.7-192
COBISS.BG-ID 1257903588

БК 2014/3 Кн 374
  МЕТОДИЕВ, Красимир Тихомиров, 1950-
        Опит за поезия във времето на прозата - 2 / Красимир Методиев. - Плевен : Пейчински - Г. Илиев, 2010 (В. Търново : Абагар). - 80 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-8479-30-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258558692

БК 2014/3 Кн 375
МИЛЧЕВА, Красимира, филолог
        Греховност : стихотворения / Красимира Милчева. - [Враца] : Медиа груп - Иво Йорданов, 2013 ([Враца] : Арт Инженеринг). - 64 с. ; 16 см

ISBN 978-954-2955-11-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258515172

БК 2014/3 Кн 376
МИХАЙЛОВ, Петър Тонев, 1979-
        Стихове в синьо / Петър Михайлов. - Плевен : печ. Нима, 2013. - [22] с. ; 20 см

Името на авт. отбелязано на кор. - Пепсито - псевд. на Петър Михайлов.

ISBN 978-619-162-211-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258257124

БК 2014/3 Кн 377
МЛАДЕНОВ, Мартин Венциславов, 1981-
        Тишина / Мартин Младенов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 33 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-062-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258579940

БК 2014/3 Кн 378
НЕДЯЛКОВА, Дафина Тодорова, 1935-
        Озарение : светлина и любов / Дафина Недялкова. - Бургас : Димант, 2012 ([Пловдив] : [Макрос]). - 98 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-731-431-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258489572

БК 2014/3 Кн 379
НИКОЛОВА, Катя, поезия
        Юлски ветрове : лирика / Катя Николова ; [ил. Любен Ангелов]. - Плевен : Пейчински-Г. Илиев, 2011 (Плевен : Ивко). - 72 с. : с ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8479-31-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258513380

БК 2014/3 Кн 380
НИКОЛОВА, Пламена Кунева
        Един живот любов / Пламена Николова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [38] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-203-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258265060

БК 2014/3 Кн 381
НИКОЛОВА, Румяна Петрова, 1960-
        Мислопад / Румяна Николова. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-201-7

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258749668

БК 2014/3 Кн 382
      НОВА българска литература: поезия 2013 : пети юбилеен алманах. - [София] : Фонд. Буквите, 2013. - 268 с. ; 20 см

Загл. на гърба на загл. с.: Алманах Нова българска литература Поезия 2013. - Съдържа стихове от: Александър Калчев, Ани Стайкова-Иванова, Анна Попова, Бианка Габровска, Божидара Димова, Божидарка Божинова, Валерия Тодорова, Веселка Василева, Галена Воротинцева, Геолина Стефанова, Гълъбина Митева, Димитър Никифоров, Донка Чолакова, Дора Трифонова, Елена Биларева, Ивайло Занов, Иван Христов, Илияна Каракочева (Ина Крейн), Ирена Бочева, Ирена Панкева, Йордан Пеев, Камелия Виденова, Касиана Йоани, Костадин Боянов, Лариса Ангелова, Лиляна Чолакова, Любка Славова, Маргарита Дянкова, Мариела Пидева, Мария Иванова, Мила Велчева, Надка Минкова, Нели Господинова, Никола Апостолов, Николай Дялков, Николина Милева, Павлин Пушкаров, Павлина Андреева-Гатева, Петя Стефанова, Пламенка Чифлигарова, Първолета Маджарска, Рашел Леви, Румяна Бакърджиева, Румяна Пелова, Стайка Должева-Пръмова, Станислава Немска, Татяна Йотова, Тотка Савчева, Христина Борисова, Христо Запрянов, Цветана Качерилска, Цветелина Йорданова, Юлиана Атанасова, Яким Иванов.

ISBN 978-619-154-071-6 : 12 лв.

886.7-194
COBISS.BG-ID 1258558180

БК 2014/3 Кн 383
       НЯГУЛ, Ана, 1976-
        Музика в душата : поезия / Ана Нягул. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 30 с. ; 21 см

Ана Нягул - псевд. на Ася Иванова Борисова.

ISBN 978-619-162-192-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258227428

БК 2014/3 Кн 384
        ОТ светлина е словото : юбилеен сборник. Т. 1, Поезия / [състав., ред. Лалка Павлова ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 212 с. : с портр. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав., ред.: Татяна Любенова, Христина Комаревска. - Пълното име на състав. Лалка Павлова е Лалка Павлова Димитрова. - Изд. на Д-во на писателите - Плевен. - Аз ще достигна своя връх / Лалка Павлова: с. 5-9. - Съдържа стихое от: Никола Ракитин, Александър Муратов, Константин Георгиев, Вътьо Раковски, Цветан Спасов, Димитър Мускетарски, Ставри Борисов, Пею Гаджев, Хинко Георгиев, Златан Данев, Владимир Кирицов, Николай Мизийски, Иван Радоев, Найден Вълчев, Георги Константинов, Христо Ганов, Албена Декова-Атанасова, Иван Дочев, Валери Петров Петров, Валентина Атанасова, Ваня Петкова-Йотова, Венета Николова, Вера Стефанова, Весела Димова, Веселин Георгиев, Веселин Чернялски, Виолетка Петкова, Генадий Николов, Гюлшен Алиева, Димитър Цанов, Елена Вълкова, Емилия Трифонова, Ена Цветанова, Здравка Шейретова, Зоя Минева, Илко Иларионов, Калин Донков, Катя Николова, Красимир Машев, Лалка Павлова, Люлин Занов, Магдалина Димитрова, Малинка Николчева, Маргарита Велева, Мариана Кузманова, Марин Петракиев, Осман Мустафов, Пенка Атанасова, Петко Недялков, Петко Спасов, Роза Александрова, Росица Василева, Руси Русев, Руска Коркудова, Спаска Гацева, Татяна Любенова, Трифон Стойчев, Филип Филипов, Христина Комаревска, Цецо Василев, Юлия Йорданова. - Биогр. данни за авт. в текста.

ISBN 978-954-400-938-0 : 10 лв.

886.7-194
COBISS.BG-ID 1258218980

БК 2014/3 Кн 385
ПАВЛОВА, Павлина, поетеса
        Книга без листа / Paola Paul. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 58 с. ; 21 см

Paola Paul - псевд. на Павлина Павлова.

ISBN 978-619-162-064-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258671844

БК 2014/3 Кн 386
ПАЛАЗОВ, Димитър Неделчев, 1933-
        Прелет : хайку - 10 / Димитър Палазов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-928-1

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258296548

БК 2014/3 Кн 387
ПАСКАЛЕВ, Добрин Николаев, 1954-
        SMS стихове и рисунки / Добрин Паскалев ; [рис.] Бойко Вачев. - 3. прераб. изд. - София : The Net, 2013. - 140 с. : с ил. ; 7 x 6 см

1. изд. 2009, Церн, Женева, Швейцария, по данни на авт. - Принт. изд.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258007012

ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 1, Лирика : 1964-2012 Вж Кн 328

ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 2, Лирика : малки прози Вж Кн 329

БК 2014/3 Кн 388
ПЕТРОВ, Мартин Димитров, 1999-
        Аз съм българче! / Мартин Петров. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 32 с. ; 21 см

Нестандартна биография: с. 29-31.

ISBN 978-619-162-134-7

886.7-053.6-1
COBISS.BG-ID 1258059236

БК 2014/3 Кн 389
ПЕТРОВ, Мартин Димитров, 1999-
        Забравената родина / Мартин Петров. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 22 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-144-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258050788

БК 2014/3 Кн 390
ПЕТРОВ, Мартин Димитров, 1999-
        Нюанси на любовта / Мартин Петров - Русият и Валентина Стоичкова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 24 с. ; 21 см

Русият - псевд. на авт. Мартин Димитров Петров.

ISBN 978-619-162-121-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258047972

БК 2014/3 Кн 391
ПЕТРОВА, Атанаска Симеонова
        Затворен кръг : лирика / Атанаска Петрова. - София : Сепа-инфома, 2013. - 182 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-92599-5-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258271204

БК 2014/3 Кн 392
ПЕТРОВА, Велмира Веселинова
        Сама / Велмира Петрова. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 39 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-091-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257989092

БК 2014/3 Кн 393
ПЕТРОВА, Десислава Георгиева, 1988-
        Птица в полет : поезия / Десислава Петрова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [36] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-182-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257992676

БК 2014/3 Кн 394
ПОПОВ, Ангел Димитров, 1942-
        Пред камината : стихотворения / Ангел Попов ; [ил. Димитър Донев]. - София : Рал Колобър, 2013. - 124 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Облаче бяло ; Пътеводна обич ; Сред звездите.

ISBN 978-954-2948-33-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258089956

БК 2014/3 Кн 395
        ПРИЯТЕЛИ в поезията 4 : стихотворения на съвременни автори : сборник / [подб. и състав. Мария Янакиева, Павлина Соколова]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 76 с. : с портр. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа стихотворения от: Александър Хаджидимитров, Ана Петрова, Анета Саманлиева, Валентин Йорданов, Валентина Михайлова, Весела Йосифова, Ваньо Вълчев, Веска Георгиева, Вилдан Сефер, Габриела Желязова, Добромир Банев, Евгения Георгиева, Елена Петрова, Женя Иванова, Женя Христова, Зинаида Чаушева, Илко Карайчев, Йорданка Господинова, Камелия Виденова, Камелия Кондова, Лили Чолакова, Мадлен Хаджидимитрова, Мария Янакиева, Мартин Спасов, Мира Дойчинова, Михаил Цветански, Надежда Раева, Нели Вангелова, Николай Дялков, Нина Милкова, Павлина Соколова, Пепа Лулова, Румяна Пелова, Силвана Якимова, Силвия Гуцева, Татяна Милчева, Яна Вълчева.

ISBN 978-619-162-172-9

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1258289124

БК 2014/3 Кн 396
РАДАНОВ, Румен
        Необикновени стихотворения / Румен Раданов. - [София] : Фонд. Буквите, 2011. - 68 с. ; 21 см

ISBN 954-9375-26-X !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258664676

БК 2014/3 Кн 397
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Беше... като времето... разделно : социална и пейзажна лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 72 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-162-231-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258725092

БК 2014/3 Кн 398
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Навярно и нощта сънува : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 76 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-110-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258087652

БК 2014/3 Кн 399
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Нощта простира сини сенки : стихове по картини на Божидар Димитров / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 70 с. : с ил. ; 20 см

Кн. илюстрирана с рис. на Божидар Димитров.

ISBN 978-619-162-178-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258096356

БК 2014/3 Кн 400
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Петият сезон : любовна лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [132] с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-200-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258533604

БК 2014/3 Кн 401
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        С ухание на люляк : рубайят, хайку, четиристишия, газели, лирически миниатюри / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е илюстрирана с рис. на: Светла Димитрова, Светлана Валуева.

ISBN 978-619-162-177-4

886.7-193
COBISS.BG-ID 1258086628

БК 2014/3 Кн 402
РАДНЕВА, Румяна Анастасова, 1939-
        Берлинска пролет : стихотворения / Румяна Раднева ; [ил. Диана Димитрова]. - София : Фараго, 2013 ([София] : [Ай принт]). - 56 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - В сърцето ми е празник / Матей Шопкин: с. 8-11.

ISBN 978-954-2961-40-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258238180

БК 2014/3 Кн 403
РОСИЦА
        С песен живота е лесен : лирика / Росица. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 36 с. ; 21 см

Росица - псевд. на бълг. авт. - Принт. изд.

ISBN 978-954-351-071-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258577892

БК 2014/3 Кн 404
СИЛВЕСТРО
     Изгарящо сърце : графични и акварелни импресии & стихове / Силвестро. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 36 с. : с ил. ; 20 см

Силвестро - псевд. на бълг. авт. - Името на псевд. погрешно отпеч. на загл. с. Силветсро

ISBN 978-619-162-085-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259058660

БК 2014/3 Кн 405
СИЛВЕСТРО
       Изгарящо сърце 3 : кой си ти? : фотографии & стихове / Силвестро. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [50] л. : с ил. ; 20 см

Силвестро - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-239-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259103460

БК 2014/3 Кн 406
СЛАВЧЕВ, Добромир, 1973-
        Инфлация на чувствата : любовна лирика / Добромир Славчев. - София : Ciela, 2013 ([София] : Аси принт). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Добромир Славчев е Добромир Славчев Делидобрев.

ISBN 978-954-28-1279-1 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258502628

БК 2014/3 Кн 407
СТОИЧКОВА, Валентина, 1999-
        Синя роза : тайните на душата / Валентина Стоичкова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [66] с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-173-6

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258025956

БК 2014/3 Кн 408
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Appassionato : поетични послания / Николай Стойков ; ил. Румен Жеков. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 108 с. : с цв. ил. ; 19 см

ISBN 978-954-491-931-3 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257983460

БК 2014/3 Кн 409
СТОЙЧЕВ, Янислав, 1984-
        Когато влюбен е в една жена : лирична поезия / Янислав Стойчев. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 62 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-061-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258719460

БК 2014/3 Кн 410
СТОЯНОВА, Марияна
        Синева / Марияна Стоянова. - Ст. Загора : Кота дизайн, 2013- ([Ст. Загора] : [Кота принт]). - Т. <2> ; 20 см

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. - 40 с.

ISBN 978-954-305-366-7 : 3 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258384356

БК 2014/3 Кн 411
ТАЧКОВ, Марин, 1966-
        Звездите само ще ни бъдат гости / Марин Тачков. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 57 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Марин Тачков е Марин Тачков Йорданов.

ISBN 978-619-162-090-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258041572

БК 2014/3 Кн 412
ТОДОРОВА, Глория Красимирова
        Аз бях, съм и ще бъда / Глория Красимирова Тодорова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [31] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-216-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258332132

БК 2014/3 Кн 413
ТОДОРОВА, Тодорка
        Мечтай красиво, за да имаш всичко най-любимо / Тодорка Тодорова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [22] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-205-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258259428

БК 2014/3 Кн 414
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        За теб със думи / Надя Уорендър. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 127 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-196-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259024356

БК 2014/3 Кн 415
ХАДЖИХРИСТОВ, Иван Мирчев, 1892-1970
        Животът, който ми хрумна: почти събрано / Иван Хаджихристов ; подб. Светлозар Игов. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 158 с. ; 20 см. - (Библиотека Българска сбирка)

Магията на необяснимото : увод в поезията на Иван Хаджихристов с мемоарен пролог и епилог / Светлозар Игов: с. 5-24. - Иван х. Христов / Васил Пундев: с. 139-142. - Неспокойно творческо съзнание : непубликувано интервю с Иван Хаджихристов / [интервюто взе] Светлозар Игов: с. 143-151.

ISBN 978-954-740-071-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258227172

БК 2014/3 Кн 416
ХРИСТОВА, Женя Христова, 1962-
        Дъждовни рими / Женя Христова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [24] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-190-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258230756

БК 2014/3 Кн 417
ХРИСТОВА, Женя Христова, 1962-
        Феникс / Женя Христова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [22] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-160-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258469604

БК 2014/3 Кн 418
ХРИСТОВА, Радостина
        Сърцето говори / Радостина Христова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [67] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-224-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258585316

БК 2014/3 Кн 419
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Обърнато небе : поезия / Ивелина Цветкова. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 69 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-109-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258056932

БК 2014/3 Кн 420
ЦЕРОВСКА, Десислава Тодорова, 1973-
        Някъде отвътре : стихове / Десислава Церовска (Звезда Христова). - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 61 с. : с ил. ; 21 см

Звезда Христова - псевд. на Десислава Церовска.

ISBN 978-619-162-215-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258680292

БК 2014/3 Кн 421
ЧОЛАКОВ, Стефан Димитров, 1944-
        Обич през сълзи от цветя на злото / Стефан Д. Чолаков. - 2. изд. - Враца : БГ-принт, 2012. - 396 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-9325-89-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258021860

БК 2014/3 Кн 422
ЯЛАМОВ, Димитър Вилимиров, 1996-
        Любовни слова за вечната душа! : стихосбирка / представени от Димитър Яламов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 22 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Любовни слова на вечната душа!

ISBN 978-619-162-166-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258306020

БК 2014/3 Кн 423
ANGELOVA, Vanja Hristova, 1967-
        Chariot of time : poetry / Vanja Angelova ; transl. from Bulg. by Mihajlo Sviderski. - Pleven : Publ. house Nima, 2013. - 65 с. : с портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Колесницата на времето / Ваня Ангелова.

ISBN 978-619-162-204-7 : 12.03 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258814436


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/3 Кн 424
АНТОВ, Огнян Тодоров, 1976-
        20 години драматургия без театър (1992-2011) : сборник пиеси / Огнян Антов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 110 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-234-4

886.7-2(081)
COBISS.BG-ID 1258810084

БК 2014/3 Кн 425
ГЕОРГИЕВ, Георги Недялков, 1985-
        Три пиеси / Георги Георгиев. - София : Ciela, 2012. - 179 с. ; 21 см

Съдържа: Отпуската на един даскал ; Всичко на масата ; Звуците от открития пазар.

ISBN 978-954-28-1233-3 : 12 лв.

886.7-2
COBISS.BG-ID 1258469348


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

АВРАМОВ, Ростислав Станчев, 1990-
        Неволни въпроси Вж Кн 332

АЛЕКСАНДРОВА, Людмила
        Едно дълго пътуване... към любовта Вж Кн 334

БК 2014/3 Кн 426
        АНГЕЛИНА Белокрила, 1996-
        В търсенето на рая / Ангелина Белокрила ; ил. Ангелина Белокрила. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 94 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: In the search for heaven. - Ангелина Белокрила - псевд. на Ангелина Маринкова. - На загл. с. означено кн. 1.

ISBN 978-619-162-194-1

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1259030500

БК 2014/3 Кн 427
АНГЕЛОВ, Владимир, проза
        Далечните тъмни полета / Владимир Ангелов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 38 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-143-9 : 3 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257916644

БК 2014/3 Кн 428
АНДОНОВ, Симо, 1975-
        Анапеста / Симо Андонов. - София : Ciela, 2013. - 163 с. ; 21 см

Симо Андонов - псевд. на Симеон Димитров Илиев.

ISBN 978-954-28-1330-9 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258334436

БК 2014/3 Кн 429
АНДОНОВА, Албена Стойнова
        Оранжеви писаници / Албена Андонова - А.С.А. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 124 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-163-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257838308

БК 2014/3 Кн 430
АПОСТОЛОВА, Ралица, 1973-
        Бунтарят от омагьосаната гора / Ралица Апостолова. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 59 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-075-3

886.7-322.9
COBISS.BG-ID 1258471652

БК 2014/3 Кн 431
БАКАЛОВА-Русева, Нанка, 1937-
        Криволици по пътя : тъга и малко хумор : разкази / Нанка Бакалова-Русева. - София : Рал Колобър, 2013. - 148 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2948-36-0

886.7-341
COBISS.BG-ID 1258590692

БК 2014/3 Кн 432
     БОГДАН & Чарли представят Конкурсът : литературен конкурс за разказ на тема "Приятелството" 1 ноември 2011 - 11 юни 2012] / състав. Богдан Русев, Радослав Парушев. - София : Ciela, 2012. - 124 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Конкурсът. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Чарли - псевд. на Радослав Парушев. - Какво е приятелството? / Кина Фелини: с. 116. - O, Shit! / Стефан Хетфийлд: с. 120. - Съдържа разкази от: Радослав Парушев, Мая Иванова, Нинко Кирилов, К. Уазки, Анди Костадинова, Иван Димитров, Нева Григорова, Ана Сантова, Румен Цветанов, Йоана Мирчева, Свилен Данов, Мария Стоилова.

ISBN 978-954-28-1237-1 : 10 лв.

886.7-32(082)
COBISS.BG-ID 1258467044

БК 2014/3 Кн 433
 ГЕОРГИЕВ, Виден Иванов, 1925-
        По-силна от смъртта : роман / Виден Георгиев. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 396 с. ; 22 см

ISBN 978-954-400-919-9 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258150628

БК 2014/3 Кн 434
ГЕОРГИЕВ, Павел Ивелинов, 1986-
        Сънят на боговете / Павел Георгиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 99 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-235-1

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1258676452

БК 2014/3 Кн 435
ДАМЯНОВ, Красимир Радоев, 1948-2015
        Студентът по хармония : балада за Виктор Пасков : действителен роман / Красимир Дамянов. - София : Ciela, 2012. - 247 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1230-2 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258229988

БК 2014/3 Кн 436
ДАНОВА, Йорданка
        Звезден прах : къси разкази / Йорданка Данова. - Враца : БГ принт, 2013. - 95 с. ; 17 см

Пълното име на авт. Йорданка Данова е Йорданка Данова Стоянова.

ISBN 978-954-9325-95-9 (подв.)

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258697188

БК 2014/3 Кн 437
ДИМИТРОВА, Лилия, 1934-
        С лице откъм изгряло слънце : документална повест за Иван Стойков Чакъров, участник в революционните събития в България през 1942-1944 г. / Лилия Димитрова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2012 ([Ст. Загора] : [Анос]). - 112 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Лиляна Димитрова е Лиляна Димитрова Василева.

ISBN 978-954-9376-19-7
1. Чакъров, Иван Стойков - художествена литература 2. България - история
886.7-321.6
949.72.053.2(092)(0:82-32)
92 Чакъров, Иван Стойков
COBISS.BG-ID 1258735076

БК 2014/3 Кн 438
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Внукът на Хемингуей / Деян Енев. - София : Ciela, 2013. - 86 с. ; 21 см. - (Майстори на разказа)

Деян Енчев Попов - истинско име на Деян Енев.

ISBN 978-954-28-1315-6 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258479332

БК 2014/3 Кн 439
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        Поп Богомил и съвършенството на страха / Владимир Зарев. - 3. изд. - София : Ciela, 2012. - 384 с. ; 21 см

1. изд. 1998 на изд. Развитие-Холдинг КДА.

ISBN 978-954-28-1214-2 : 15 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1258228708

БК 2014/3 Кн 440
ИВАЙЛОВА, Мария
        Мистерията Z / Мария Ивайлова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 88 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-155-2

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1257973988

БК 2014/3 Кн 441
ИВАНОВА, Евгения Любомирова, 1952-
        Плана "Константинопол" : роман с апликации / Евгения Иванова. - [София] : Кралица Маб, 2013 ([София] : Авис 24). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-533-125-1 : 12 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1257912292

БК 2014/3 Кн 442
ИЛЬОВА, Александра
        Неочакван гост / Александра Ильова (Ifigenia). - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 53 с. ; 21 см

Ifigenia - псевд. на Александра Ильова.

ISBN 978-619-162-095-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258055908

БК 2014/3 Кн 443
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Как влязох в съня на жена си и други разкази / Славян Йоргакиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 110 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Как влязох в съня на жена си

ISBN 978-619-162-189-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259027172

БК 2014/3 Кн 444
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Скедеса - сестрата на Спартак / Славян Йоргакиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 90 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-206-1

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1258226660

БК 2014/3 Кн 445
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Фантастични разкази / Славян Йоргакиев. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 90 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-191-0

886.7-321.9
COBISS.BG-ID 1258580452

БК 2014/3 Кн 446
КАРАИВАНОВА, Елена
        На една цигара разстояние / Елена Караиванова. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 164 с. ; 20 см

ISBN 978-619-154-082-2 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258564580

БК 2014/3 Кн 447
КОЛЕВА, Ваня Пламенова, 1990-
        Пътуване към Снежните гори / В. Колева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 118 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-225-2

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1258664932

БК 2014/3 Кн 448
КОЛЕВА, Ирина Николаева
        Една цел / Astra. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - [27] с. ; 21 см

Astra - псевд. на Ирина Николаева Колева.

ISBN 978-619-162-165-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258303972

БК 2014/3 Кн 449
КОЛЕВА, Ирина Николаева
        Не ти трябвам : разказ / Ирина Колева - Астра. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 24 с. ; 21 см

Астра - псевд. на Ирина Николаева Колева.

ISBN 978-619-162-135-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258061540

БК 2014/3 Кн 450
КОЛЕВА, Ирина Николаева
        Пътища / Астра. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 24 с. ; 21 см

Астра - псевд. на Ирина Николаева Колева.

ISBN 978-619-162-175-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258063076

БК 2014/3 Кн 451
КОЛИЧКОВА, Славянка
        Ледове / Славянка Количкова - [Roselin Edgar]. - Плевен : Печ. Нима, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

Roselin Edgar - псевд. на Славянка Количкова, отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-213-9 (ч. 1)

Съдържа досега:
Т. 1. - 2013. - 110 с.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1258751972

БК 2014/3 Кн 452
КРУМОВ, Иван Николаев, 1933-
        Тръбачът на равнината : разкази / Иван Крумов. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-619-164-082-9 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258271716

БК 2014/3 Кн 453
ЛАЗАРОВА, Ружа, 1968-
        Органът на мълчанието / Ружа Лазарова ; [прев. Веселин Трандов]. - София : Ciela, 2012. - 156 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La muscle du silence / Rouja Lazarova. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1209-8 : 12 лв.
ISBN 978-954-24-1209-8 !

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258263012

ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        София : сънища и спомени Вж Кн 372

БК 2014/3 Кн 454
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Убий българина! : роман от спомени / Любомир Левчев. - 5. изд. - София : Enthusiast, 2014 ([Добрич] : Фолиарт). - 326 с. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 1988 на изд. Бълг. писател.

ISBN 978-619-164-095-9 : 18 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1258569956

БК 2014/3 Кн 455
МАРЧЕВ, Петър Марков, 1960-
        Цигански роман / Петър Марчев. - София : Ciela, 2012. - 111 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1239-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258483428

БК 2014/3 Кн 456
МИЧЕВА, Мариела
        Прозорци / Мариела Мичева ; [фотогр. Галина Чанева]. - [София] : Буквите пъблишинг, 2011. - 284 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9375-95-7 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258517988

БК 2014/3 Кн 457
НАЙДЕНОВ, Донко Денчев, 1980-
        Отвъд страха : трилър разкази / Донко Найденов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-084-5

886.7-322.4
COBISS.BG-ID 1258683876

БК 2014/3 Кн 458
НЕДЕВ, Панчо Балев, 1937-
        Заливът на богините : новела / Панчо Недев. - Варна : Славена, 2012 (Варна : Принтер). - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-84-0 (Онгъл) : 4 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257836004

БК 2014/3 Кн 459
НИКОЛОВ, Иван Иванов, 1960-
        Стожерът на старата къща / Иван Николов. - София : Ciela, 2012. - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1217-3 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258492132

БК 2014/3 Кн 460
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Цоглавец : избрани хумористични разкази / Любомир Николов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - [69] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-070-8

886.7-341
COBISS.BG-ID 1258587108

БК 2014/3 Кн 461
      НОВА българска литература: проза 2013 : алманах . - [София] : Фонд. Буквите, 2013. - 344 с. ; 20 см

Съдържа разкази от: Александър Торофиев, Ани Китова, Анна Гюрова, Благой Ранов, Васил Венински, Георги Гилиев, Жу Масал, Илияна Каракочева (Ина Крейн), Ирена Бочева, Камелия Виденова, Катина Георгиева, Катя Вангелова, Катя Ташева, Костадин Боянов, Лариса Ангелова, Марияна Дамянова, Мирослав Маринов, Никола Николов, Радостин Недялков, Рая Вид, Стайка Должева, Стефан Кръстев, Таня Георгиева, Христо Запрянов, Цветана Качерилска, Цветко Маринов, Яна Калчева.

ISBN 978-619-154-077-8 : 15 лв.

886.7-3(082)
COBISS.BG-ID
1258558436

БК 2014/3 Кн 462
НЯГУЛ, Ана, 1976-
        Притчи : кратки разкази / Ана Нягул. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 32 с. ; 21 см

Ана Нягул - псевд на Ася Иванова Борисова.

ISBN 978-619-162-097-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258569444

БК 2014/3 Кн 463
      ОТ светлина е словото : юбилеен сборник. Т. 2, Проза / [състав., ред. Лалка Павлова ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 206 с. : с портр. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав., ред.: Татяна Любенова, Христина Комаревска. - Пълното име на състав. Лалка Павлова е Лалка Павлова Димитрова. - Изд. на Д-во на писателите - Плевен. - Път през годините / Георги Стойков: с. 5-6. - Пълното име на авт. на предг. Героги Стойков е Георги Стойков Делийски. - Съдържа материали от: Стоян Заимов, Георги Домусчиев, Величко Нешков, Любен Христов, Алексей Сегренски (Асен Стоянов Георгиев), Иван Маринов Вълов, Марий Ягодов, Рена Попова, Захарина Лалова, Петър Ковачев, Николай Булев, Виолета Аврамова, Неда Антонова, Богдан Митов, Климент Цачев, Георги Стойков, Пелин Пелинов, Адалберт Николов, Атанас Славчев, Валери Какачев, Владимир Карамишев, Владо Даверов, Васко Жеков, Витка Витанова, Галя Маринова, Георги Вълев, Дончо Цончев, Иван Стефанов, Илия Гергов Богданов, Катя Ванчева (Катюша Маринова Манолова), Любен Дилов, Любомир Духлински, Лъчезар Стаменов, Мариана Тинчева - Еклесия, Никола Попов, Славена Илийчева, Стефан Моллов, Танчо Илиев, Цветан Розов, Цветко Маринов, Цветан Лалов. - Биогр. данни за авт. в текста.

ISBN 978-954-400-941-0 : 10 лв.

886.7-3(082)
COBISS.BG-ID  1258219236

БК 2014/3 Кн 464
ПАПАНЧЕВА, Ирина Николова, 1975-

        Перо от пеликан : роман / Ирина Папанчева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-925-2 : 13 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257915364

ПАСКОВ, Виктор Маринов, 1949-2009
        Събрани съчинения. Т. 3, Аутопсия на една любов : роман Вж Кн 327

ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 2, Лирика : малки прози Вж Кн 329

ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-2014
        Избрано. Т. 3, Дървото на живота Вж Кн 330

БК 2014/3 Кн 465
        РАВНОДЕЙСТВИЕ : сборник научно-фантастични разкази и романи от български писатели / [Иван Вълчев ... и др.] ; [състав. Георги Недялков]. - София : Г. Недялков, 2013 (София : Булгед). - 284 с. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на състав. - в изд. каре. - Други авт.: Петър Льочев, Бойко Бойков, Владимир Димчев, Цончо Родев, Димитър Бърдарски, Андрей Китанов, Бойко Методиев, Александър Димитров, Николай Иванов, Стоил Стоилов, Любомир Николов, Антон Донев, Николай Д. Вълков, Мико Петров, Константин Костов, Цветан Северски, Евгени Алексиев, Никола Хвойненски, Михаил Петко Енев. - Истинското име на авт. Цветан Северски е Цветан Иванов Бенчев, а на Никола Хвойненски - Никола Жалов.

(Подв.)

886.7-321.9(082)
886.7-311.9(082)
COBISS.BG-ID 1258672868

БК 2014/3 Кн 466
РАДНЕВА, Румяна Анастасова, 1939-
        Благословеният кръст : разкази / Румяна Раднева. - София : Фараго, 2013 ([София] : [Ай принт]). - 124 с. ; 21 см

Румяна Раднева - псевд. на Румяна Анастасова Димитрова. - С аромата на зрелостта / Орлин Загоров: с. 4-8.

ISBN 978-954-2961-41-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258239460

БК 2014/3 Кн 467
РАДНЕВА, Румяна Анастасова, 1939-
        Отивай при бебетата... : повест / Румяна Раднева. - София : Фараго, 2013 ([София] : [Ай принт]). - 188 с. : с портр., ил. ; 21 см

Румяна Раднева - псевд. на Румяна Анастасова Димитрова. - От болките на всекидневието / Пенчо Чернаев: с. 6-8. - Вълнуваща изповед / Людмила Григорова: с. 9-12. - "Служебният" роман на д-р Румяна Раднева / Константин Еленков: с. 13-15. - Отзиви / Велин Пенев, Мария Велчева, Станка Фасулкова-Чукачева.

ISBN 978-954-2961-39-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258239716

БК 2014/3 Кн 468
РУНЕВСКИ, Стефан Станчев, 1877-1919
        Избрани разкази / Стефан Руневски ; [подб. Николай Димков]. - Шумен : Добри Войников, 2013 ([В. Търново] : Faber). - 160 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Биогр. бележки за авт. / Н. Д.: с.155. - Стефан Руневски - забравеният писател / Николай Димков: с. 3-20. - Кн. е илюстрирана с рис. на Иван С. Койчев.

ISBN 978-954-8557-17-7

886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1258139620

БК 2014/3 Кн 469
СТЕФАНОВ, Иван Киров, 1939-
        Силуети : нещо като разкази... за нещо като хора... / Иван Стефанов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-924-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258092260

БК 2014/3 Кн 470
СТОИЧКОВА, Валентина, 1999-
        Истински лъжи : ангели от ада / Валентина Стоичкова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 38 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-132-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1258021604

СТОИЧКОВА, Валентина, 1999-
        Синя роза : тайните на душата Вж Кн 407

БК 2014/3 Кн 471
СТОЯНОВ, Иван, 1958-
        Прераждане в отвъдното / Иван Стоянов - Бари. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 171 с. ; 20 см

Бари - псевд. на авт. Иван Стоянов, с пълно име Иван Стоянов Къслев.

ISBN 978-619-162-236-8

886.7-311.9
COBISS.BG-ID 1258548964

БК 2014/3 Кн 472
ТАЧЕВА, Жени Иванова, 1956-
        Амплитуда на успеха : роман / Жени Тачева. - София : Воен. изд., 2013. - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-954-509-503-0 : 9 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258335716

БК 2014/3 Кн 473
ТОДОРОВА, Галина, 1962-
        Свети Димитър - мъдрост и величие / Галина Тодорова. - [Враца] : БГ принт, [2008]. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Галина Тодорова е Галина Тодорова Вълчкова.

ISBN 978-954-9325-50-8

886.7-322.2
COBISS.BG-ID 1258705380

БК 2014/3 Кн 474
ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова, 1977-
        Където се раждат ангелите : най-късият роман за най-дългата история на човеците / Людмила Филипова ; [ил. Боян Янев] = The eye of the sky : where angels are born / Ludmila Filipova ; [ill. Boyan Yanev] ; transl. by Angela Rodel. - София : Ciela, 2013. - 64, 64 с. : с цв. ил., портр. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. 

ISBN 978-954-28-1300-2 (подв.)

886.7-311.9
COBISS.BG-ID 1258338532

БК 2014/3 Кн 475
ХРИСТОВ, Христо Петров, 1979-
        Ero(r)S. Разголване на душата и тялото / Христо Петров Христов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 64 с. ; 21 см

Кор. опис. - Послание: / Дейзи Патън: с. 61-62. - Дейзи Патън - псевд. на авт. на предг. Дешка Михайлова Патън.

ISBN 978-619-162-180-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257985508

БК 2014/3 Кн 476
BOJADŽIEVA, Denica Maksimova, 1976-
        Love will find you / by Denitsa Boyadzhieva. - Plovdiv : Punkt, 2012 ([Пловдив] : [Тафков]). - [36] с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Любовта ще те намери.

ISBN 978-954-92520-8-8 (подв.)

886.7-3
COBISS.BG-ID 1258807780

БК 2014/3 Кн 477
NIKOLOVA, Natalija Ivanova, 1984-
        Secrets of the heart / Nataliya Nikolova. - Pleven : Printhouse Nima, 2013. - [154] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-221-4

886.7-31
COBISS.BG-ID 1258568420


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/3 Кн 478
АНДОНОВА, Албена Стойнова
        Оранжеви философии - част 1 / Албена Андонова - А.С.А. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 86 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-164-4

886.7-96
COBISS.BG-ID 1258375652

БК 2014/3 Кн 479
БОБЕВА, Виктория Николова
        Подарък от думи / Виктория Бобева. - София : Гитава, 2013. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8572-07-1 : 7 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1258470628

БК 2014/3 Кн 480
БОБЕВА, Виктория Николова
        Разноцветни мисли / Виктория Бобева. - София : ИК Гитава, 2013 ([София] : [Булгед]). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8572-08-8 : 7 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1258525924

БК 2014/3 Кн 481
БОРИСОВ, Тодор, 1926-
        Когато любовта ражда радост / Тодор Борисов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 92 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Тодор Борисов е Тодор Борисов Тодоров.

ISBN 978-954-400-951-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258295780

БК 2014/3 Кн 482
ДЕЛИБАЛТОВА-Димитрова, Мария Илиева, 1935-2009
        Еолова арфа за една любов като приказка : нашата книга-дневник / Мария Делибалтова, Кирил Панайотов. - София : Бълг. писател, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 224 с. : с ил., портр. ; 22 см

ISBN 978-954-443-946-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258094564

ДИМИХ, Диана, 1952-
        Мерак за хубаво : литературни отзиви : публицистика Вж Кн 322

БК 2014/3 Кн 483
ДИМОВ, Асен Георгиев, 1931-
        Спомени за моя род, родното ми село Габровница [Монтанско] и живота ми в Америка / Асен Георгиев Димов. - 2. доп. изд. - Враца [т.е. София] : [Наука и изкуство], 2013 (Враца : Алекспринт). - 396 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Спомени. - 1. изд. 2010 по данни от кн.

ISBN 978-954-02-0331-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258493668

БК 2014/3 Кн 484
ДРАГНЕВА, Дора Димитрова, 1945-
        Любов след смъртта / Дора Драгнева. - Бургас : Димант, [2012] ([Пловдив] : Макрос). - 40 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-731-428-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258488292

БК 2014/3 Кн 485
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Вселената - загадъчно красива! : размисли / Ели Зарева, Кина Златева (Детелина). - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 60 с. : с ил., портр. ; 21 см

Кор. опис. - Детелина - псевд. на Кина Илиева Златева.

ISBN 978-619-162-055-5

886.7-8
COBISS.BG-ID 1258973668

ЗМЕЙ Горянин, 1905-1958
        Моят приятел Елин Пелин Вж Кн 324

БК 2014/3 Кн 486
ИВАНОВА, Даниела Александрова
        Смисълът на нещата зад нещата / Рея. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 104 с. ; 21 см

Рея - псевд. на авт. Даниела Александрова Иванова.

ISBN 978-619-162-048-7

886.7-8
COBISS.BG-ID 1258524132

БК 2014/3 Кн 487
КОЛЕВ, Юсеин
        Защо има любов? / Юсеин Колев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 16 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-129-3

886.7-84
COBISS.BG-ID 1258053860

БК 2014/3 Кн 488
МАСАЛ, Жу
        Кои са помиярите? / Жу Масал. - София : Буквите, 2013. - 180 с. ; 21 см

Жу Масал - псевд. на бълг. авт. - Част от поредицата Иронична проза.

ISBN 978-619-154-059-4 : 8 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1258507492

БК 2014/3 Кн 489
МАСАЛ, Жу
        Мъже в памперси / Жу Масал. - София : Буквите, 2013. - 200 с. ; 21 см

Жу Масал - псевд. на бълг. авт. - Част от поредицата Иронична проза.

ISBN 978-619-154-061-7 : 8 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1258505188

БК 2014/3 Кн 490
МАСАЛ, Жу
        Технология на злото / Жу Масал. - София : Буквите, 2013. - 148 с. ; 21 см

Жу Масал - псевд. на бълг. авт. - Част от поредицата Иронична проза.

ISBN 978-619-154-063-1 : 8 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1258508260

БК 2014/3 Кн 491
МУХТАРОВ, Йовчо Иванов, 1929-
        Моят отзвук : избрани произведения / Йовчо Мухтаров. - София : ИК Световит, 2014. - 236 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7064-31-5

886.7-8(081.2)
COBISS.BG-ID 1258681572

БК 2014/3 Кн 492
НЕДЕВ, Панчо Балев, 1937-
        Апострофи : ехо от "Мъдростта на вековете" / Панчо Недев. - Варна : Изд. авт., 2013. - 95 с. ; 21 см

Принт. изд.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1257879524

БК 2014/3 Кн 493
НЕДЕВ, Панчо Балев, 1937-
        Внезапни хрумки : афоризми + мисли + сентенции / Панчо Недев. - Варна : [Изд. авт.], 2013. - 60 с. ; 21 см

Принт. изд.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1257969892

БК 2014/3 Кн 494
НЕДЕВ, Панчо Балев, 1937-
        Победители : разкази + сатирични миниатюри + преживелици + паметки / Панчо Недев ; [ил. Петър Костов]. - Варна : [Изд. авт.], 2013. - 163 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов. - Принт. изд.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1257922276

БК 2014/3 Кн 495
НЕДЕВ, Панчо Балев, 1937-
        Страсти и красти : мисли + размисли + сентенции : за Битието, Ехалето и Егенето на Човека / Панчо Недев. - Варна : [Изд. авт.], 2012. - 86 с. ; 21 см

Принт. изд.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1257880804

НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        В сърцето на Азия Вж Кн 529

БК 2014/3 Кн 496
ОБРЕТЕНОВА, Милена Иванова, 1961-
        Минало време в бъдещето : есета и още нещо / Милена Обретенова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 52 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-162-222-1

886.7-4
COBISS.BG-ID 1258261732

БК 2014/3 Кн 497
СПАСОВ, Петър Алексиев, 1941-
        Истината и играта : спомени и размисли / Петър Алексиев Спасов - Синигерски. - Владимирово, Монтанско [т.е. Враца] : БГ Принт, 2013. - 211 с. : с ил., портр. ; 29 см

Синигерски - псевд. на авт. Петър Алексиев Спасов.

ISBN 978-619-7102-02-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258218468

БК 2014/3 Кн 498
СТОЯНОВ, Веселин Атанасов, 1932-
        Цинизмът на новото време / Веселин Стоянов. - София : Булвест 2000, 2002 (София : Инвестпрес). - 160 с. : с факс. ; 21 см

ISBN 954-18-0287-7 (3 лв.)
1. България - вътрешна политика
886.7-94
323(497.2)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1258086116

БК 2014/3 Кн 499
ТОШКОВ, Михаил Георгиев, 1931-
        Нов "наръчник на агитатора" : сатирични пермутации / Михаил Тошков ; [худож. Михаил Тошков]. - 2. изд. - София : Бълг. писател, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Без сведение за 1. изд. - Отново на прицел / Благовеста Касабова: с. 5-8.

ISBN 978-954-443-942-2

886.7-7
COBISS.BG-ID 1258089700

БК 2014/3 Кн 500
ТРИФОНОВА, Мария Тодорова
        Цветето на Тянево [Симеоновградско] : автобиографичен разказ / Мария Тодорова Трифонова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 52 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-197-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258265828

БК 2014/3 Кн 501
ХРИСТОВ, Христо Петров, 1979-
        Art или Do : сутрешни страници : творческо приложение / Христо Петров Христов (Христо от Лясковец). - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 126 с. ; 20 см

Христо от Лясковец - псевд. на Христо Петров Христов.

ISBN 978-619-162-227-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258255588

БК 2014/3 Кн 502
ЧОЛАКОВ, Стефан Димитров, 1944-
        Гъливер при Гъливер-овците : политическа проституция / Стефан Димитров Чолаков. - Враца : БГ принт, 2013. - 416 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-619-7102-01-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258216932

БК 2014/3 Кн 503
        ЧУДЕСА на православната вяра. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2013. - 192 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-767-062-4

886.7-97(08)
COBISS.BG-ID 1258374884

БК 2014/3 Кн 504
ЯНАКИЕВ, Янаки Димитров, 1947-
        Магията, наречена лов / Янаки Янакиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 112 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-400-931-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1258107364

БК 2014/3 Кн 505
HRISTOV, Hristo Petrov, 1979-
        Ragionamento: Sforzo di coscienza cosmic / Hristo Petrov Hristov ; [trad. Vesela Damyanova]. - Pleven : Pech. Nima, [2012]. - 79 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Разсъждения: стремеж към космическо съзнание / Христо Петров Христов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-162-046-3

886.7-97
COBISS.BG-ID 1259062756

KRǍSTEVA, Nina Georgieva
        La chemise : conte Вж Кн 260


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/3 Кн 506
АЛЕКСАНДРОВА, Дафина Георгиева, 1934-
        Пеперуди пъстрокрили : стихове за деца / Дафина Александрова. - [Шумен] : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2013 ([Шумен] : [Растер]). - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-954-2936-08-4

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1258380004

БК 2014/3 Кн 507
ВУНЧЕВ, Иван Христов, 1949-
        Разкази за животни и деца с добри сърца / Иван Вунчев ; [худож. Калина Лютова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 71 с. : с ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-07-3558-0 : 4.90 лв.

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1258678756

БК 2014/3 Кн 508
        ВЯРА, надежда и любов за децата на България : сборник за деца и ученици : православна поезия и проза. Т. 1, Наградени творби от литературни конкурси: Първи национален конкурс "Рождество на Спасителя", Втори национален конкурс "Христос возкресе-радост донесе" / [ред. Атанасия Йорданова]. - Бургас : Димант, 2012 ([Пловдив] : [Макрос]). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Атанасия Йорданова е Атанасия Димитрова Петрова. - Изд. на Общин. дет. комплекс - Бургас.

ISBN 978-954-731-426-9
Съдържа творби на деца от гр. Бургас от националните конкурси Рождество на Спасителя и Христос воскресе - радост донесе.

886.7-053.5-93-97(082)
COBISS.BG-ID 1258863076

БК 2014/3 Кн 509
НЕДКОВА, Оля, 1953-
        Загадайки - отгадайки : гатанки / Оля Недкова. - Разград : Полиграф, 2012. - 32 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Оля Недкова е Оля Недкова Драева. - Кн. е ил. с рис. на деца от Детско арт студио Дъга.

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1258467812

БК 2014/3 Кн 510
ПАВЛОВА, Павлина Петрова, 1949-
        Магическата дума : роман за деца / Павлина Павлова ; [ил. Петър П. Ненов]. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 148 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-443-940-8 (подв.) : 10 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1258392804

БК 2014/3 Кн 511
ПАВЛОВА, Павлина Петрова, 1949-
        Полет с невидими криле : роман за деца / Павлина Павлова. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 176 с. ; 22 см

ISBN 978-954-443-945-3 : 10 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1258391524

БК 2014/3 Кн 512
ПЕТКОВА, Валентина, 1973-
        Детенце мило : посветено на дъщеря ми / Валентина Петкова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 28 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Валентина Петкова е Валентина Петкова Ошкина.

ISBN 978-619-162-210-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1258225124

БК 2014/3 Кн 513
ПОПОВА, Тодора Йорданова
        Ели и вълшебните думички - благодаря, моля, извинявай / Тодора Попова. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 24 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-141-5

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1258045668


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/3 Кн 514
ТАХИР, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Приказки за деня и нощта : турски приказки / преразк. Мюмюн Тахир. - София : Библ. Орфеева лира, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 64 с. ; 24 см

ISBN 978-954-2931-15-7

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1258845412


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 515
ГЮНТЕКИН, Решат Нури, 1889-1956
        Клеймото / Решат Нури ; [прев. Хубавинка Филипова]. - София : Слънце, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Damga / Reşat Nuri Güntekin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. 

ISBN 978-954-742-199-8 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1258476516


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/3 Кн 516
У Цин, 1978-
        Един ден : разкази / У Цин ; прев. от кит. Стефан Русинов. - София : Ciela, 2013. - 272 с. ; 21 см

Пълното име на прев. Стефан Русинов е Стефан Русинов Иванов.

ISBN 978-954-28-1232-6 : 14 лв.

895.1-32
COBISS.BG-ID 1258717412


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Опасният архив на богомилите : светилища, тайнства и вяра Вж Кн 42

БК 2014/3 Кн 517
        ПРЕСЛАВ : сборник. - Варна : Георги Бакалов, 1968-<2013>. - Т. <7> ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Preslav. - Изд. на БАН. Археол. инст. с музей. Фил. Шумен.

ISBN 978-954-400-946-5 (т. 7, подв.)

Съдържа досега:
[Т.] 7 / ред. Стойчо Бонев - отг. ред., [Стела Дончева] ; [прев. Северина Йоргова] ; [предг. Александър Горчев]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 416 с. : с ил. 

Имената на прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 12 . - Възприетата форма на името на авт. на предг. Александър Горчев е Александър Горчев Александров. - Съдържа материали от: Павел Георгиев, Стойчо Бонев, Казимир Попконстантинов, Росина Костова, Христо Харитонов, Гергана Илиева, Emilia Corbu, Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Радостина Георгиева, Тонка Михайлова, Константин Тотев, Георги Атанасов, Кристина Рау, Стела Дончева, Светлана Рябцева, Ангел Конаклиев, Константин Константинов, Patrick Lecaque, Цветанка Бонева, Мария Манолова-Войкова, Сергей Сорочан, Николай Николов, Димитър Димитров, Иван Йорданов, Женя Жекова, Георги Дзанев, Юрий Могаричев, Кремена Стоева, Михаил Христов, Димчо Момчилов . - Рез. на англ. ез.

1. Преслав - старини 2. Градове, български - старини 3. Преслав - паметници на културата - краезнание
904(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1042124516


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/3 Кн 518
АНДРОВСКИ, Кирил, 1939-2016
        Да оставиш следи / Кирил Андровски. - Враца : БГ принт, 2013. - 175 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-9325-98-0 : 10 лв.
1. История - Враца 2. Враца - краезнание
908(497.213)(092)
92(497.213)
COBISS.BG-ID 1258706404

БК 2014/3 Кн 519
БОЯДЖИЕВ, Андон Иванов, 1925-
        Будна памет за Сливен / Андон Бояджиев. - [Сливен] : Агенция Компас, 2008-<2013>. - Т. <1-3> : с ил., портр. ; 22 см

Офс. изд. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8558-22-8 (т. 3, подв.)

Съдържа досега:
Т. 3 / [ред. Ваня Борисова]. - 2013. - 416 с. : с ил., портр. 

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За автора на книгата: с. 395. - Библиогр.: с. 399-406.

1. Градове, български - история 2. Родове, български - Сливен 3. Сливен - краезнание
908(497.235.1)
929.52(497.235.1)
COBISS.BG-ID 1229301220

БК 2014/3 Кн 520
ДЕЧЕВ, Захарий Манолов, 1970-
        Учебна програма по краезнание "Моят роден град Бургас" : за извънучилищна дейност в предучилищна и основна образователна степен / ставрофорен иконом Захарий Дечев. - Бургас : Димант, 2012 ([Пловдив] : Макрос). - 124 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 117-121.

ISBN 978-954-731-424-5 : 10 лв.
1. Краезнание - Бургас - учебни планове и програми 2. Извънкласна и извънучилищна работа - методика на преподаването
908(497.2)(073)
37.035.46
COBISS.BG-ID 1258686436

БК 2014/3 Кн 521
ИЛИЕВ, Йордан Александров, 1983-
        Родопите през античността. Кн. 1, Родопа като реалия в античния свят / Йордан Илиев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 118 с. : с ил., к., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Rhodope mountains in Antiquity. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-162-120-0
1. История - Родопи - извори 2. Родопи - краезнание
908(234.423.3)(093)
COBISS.BG-ID 1257988324

БК 2014/3 Кн 522
НИКОДИМОВ, Ивайло, 1969-
        История на село Габаре Белослатинско / Ивайло Никодимов. - Враца : [Изд. авт.], 2012 (Враца : Микротест). - 272 с. : с к., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица От Дунав до Балкана, ISSN 1314-3271 ; No 6)

Загл. на гърба на кн.: История на село Габаре. - Пълното име на авт. Ивайло Никодимов е Ивайло Никодимов Некулов.

1. Села - България - история 2. Габаре, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1258383588

БК 2014/3 Кн 523
ПАНГЕВ, Даниел
        Охрид, Охрид, убав, мил : пътеводител / Даниел Пангев. - София : Veritas et Pneuma, 2013. - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-679-149-8
1. Градове, македонски - пътеводители
908(497.17-21)(036)
COBISS.BG-ID 1258724068

БК 2014/3 Кн 524
        ПЛЕВЕН и Плевенски край - минало, традиции, духовност : сборник материали от научна конференция - 11 октомври 2012 г., Плевен / [състав. Петко Дилков] ;  ; [ред. Петко Дилков, Вили Томова] ; [предг. Ани Златева] . - Плевен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 480 с. : с ил. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Плевен и Плевенския край. - Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 12. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Ани Златева е Анка Генчева Златева. - Изд. на Д-во Краезнание - Плевен, Регион. ист. музей - Плевен, Военноист. музей - Плевен. - Съдържа докл. от: Йонита Иванова, Ани Златева, Татьяна Бондарь, Лиляна Велева, Красимир Петров, Ирена Петрова, Елена Александрова, Стоян Стоянов, Миглена Николаева, Олга Петрова, Емилия Колева, Мария Семерджиева, Ангел Илиев Ангелов, Деян Белчев, Младен Василев, Светлозар Дамянов, Светла Данова Петкова, Слави Витски, Петко Дилков, Васил Петков Иванов, Ася Стефанова, Юлия Джонева, Веселка Петрова, Илияна Георгиева Димитрова, Йордан Динов, Вили Томова, Георги Андреев, Николай Чорбаджиев, Юрий Мичев, Веселина Христова, Николай Чорбаджиев, Атанас Данаилов, Мариана Хицовска, Весела Младенова Иванова, Милена Герасова, Венко Наков, Христофор Войников, Стефан Атанасов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-400-921-2
1. История - Плевен - конференции 2. История - Плевенски край - конференции 3. Плевен - краезнание 4. Плевенски край - краезнание
908(497.214)(063)
908(497.21-31)(063)
COBISS.BG-ID 1258131940

БК 2014/3 Кн 525
        ПРАВОСЛАВНА българска народна старина Жива старина - ІІ : сборник. Т. 10, Експедиция "Стоилово 2011" : 04 септември - 10 септември 2011 г., с. Стоилово, Бургаска област / [състав. Вида Буковинова ... и др.] ; [науч. ред. Вида Буковинова]. - Бургас : Димант, 2011 (Пловдив : Макрос). - 112 с. : с цв. ил., сх., к. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Милка Бихлюмова, Емилия Решовска, Димитрина Забирова, Нейко Решовски. - Изд. на Катедр. храм Св. Св. Кирил и Методий - Бургас, Православен духовно-просв. енор. център Св. Възнесение господне, Църковно-енор. у-ще. Секция Православие и краезнание. - Речник на диалектните и остарели думи и изрази: с. 84-86. - Биографии на нашите информатори: с. 90-95. - Списък на участниците в православно-краеведската експедиция в с. Стоилово, община Малко Търново 04.09.2011 г. - 10.09.2011 г.: с. 96. - Съдържа материали от: Сабрина Иванова, Светла Йорданова, Соня Петкова, Магдалена Стойнова, Ивелина Енчева Енчева, Тоня Иванова Кърджолова, Мария Бурназова, Наталия Калудова, Мария Вълева, Гергана Добрева, Яница Генчева, Димчо Йорданов. - Темат. показалец.

ISBN 978-954-731-421-4
1. Села - България - история - сборници 2. Източноправославна църква - България - сборници 3. Стоилово, Бургаска област - краезнание
908(497.23-22)
281.962(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1258553316

        СВИЩОВСКИ опълченци : спомени Вж Кн 541

БК 2014/3 Кн 526
СТАНОЕВ, Стойо Василев, 1921-
        Моето Габрешевци : село в Кюстендилско краище / Стойо Станоев. - София : [Изд. авт.], 2012. - 243 с. : с ил. ; 21 см

Принт. изд.

1. Села - България - история 2. Габрешевци, Кюстендилска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1258309860

БК 2014/3 Кн 527
ТАШЕВ, Кирил Иванов
        Стефан Караджово [Боляровско] : история и съвременност / Кирил Ташев ; [снимки Месроб Енгибаров ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 268 с. : с ил., портр., к. ; 22 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Александър Енгибаров, Димитър Велев, Тодор Ставрев. - 1. изд. 2004 на изд. Ритъм-3 - Бургас. - Библиогр.: с.259-264.

ISBN 978-954-400-913-7
1. Села - България - история 2. Стефан Караджово, Ямболска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1258126820


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БК 2014/3 Кн 528
DIMOV, Neno Stojanov, 1950-
        Geografie und Wirtschaft für die 9 Klasse / Neno Dimov, Ljusila Zankova, Emilia Lasarova ; [прев. Ваня Илиева Пенева]. - Sofia : Prosveta, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 112 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл.: География и икономика за 9 клас на немски език / Нено Димов, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова. - Загл. на гърба на загл. с.: Geografie und Wirtschaft. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-2775-0 : 15 лв.
1. География - учебници за средни специални училища 2. Стопанска география - учебници за средни специални училища
91(075.32)
338:91(075.32)
COBISS.BG-ID 1258312676


915 ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ

БК 2014/3 Кн 529
НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        В сърцето на Азия / Надка Николова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 216 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

ISBN 978-954-400-889-5

915(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1258092004


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНДРОВСКИ, Кирил, 1939-2016
        Да оставиш следи Вж Кн 518

АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Българският ум : непрочетеният Цветан Стоянов Вж Кн 268

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по композиция с Паул Хиндемит : симфонични матаморфози по теми от Вебер Вж Кн 244

БОНЕВ, Жорж Бориславов, 1948-
        В час по оркестрация с Морис Равел ; Мусоргски - картини от една изложба Вж Кн 245

БОЯДЖИЕВ, Андон Иванов, 1925-
        Будна памет за Сливен. Т. 3 Вж Кн 519

ВЕЛИКОВ, Кънчо, 1942-
        И тече река... : думи за приятели Вж Кн 321

        ВЕРНАДСКИ и XXІ век: геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия : доклади от Юбилейната научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик Владимир Иванович Вернадски (1863-1945) : София, 14 февруари 2013 година Вж Кн 145

ГИГОВ, Никола Андонов, 1936-2016
        Послания от вековете : сто екземпляра - щафета за бъдните столетия Вж Кн 44

ГИГОВА, Розалия Георгиева
        Художникът Иван Пенков 1897-1957 : живот и творчество Вж Кн 242

ДАНТЕ Алигиери, 1265-1321
        Ад Вж Кн 301

ДАСКАЛОВ, Георги Димитров, 1942-2014
        Клио срещу Темида : Антон Калчев - хуманист или военнопрестъпник Вж Кн 542

ДИМИТРОВА, Лилия, 1934-
        С лице откъм изгряло слънце : документална повест за Иван Стойков Чакъров, участник в революционните събития в България през 1942-1944 г. Вж Кн 437

        ЕРОТИЧНОТО в историята : сборник в чест на ст.н.с. д-р Ангел Гоев по случай неговата 60-годишнина. Т. 3 Вж Кн 143

ЗАХАРИЕВ, Стефан Секулов, 1810-1871
        Стефан Захариев (1810-1871) : документално наследство Вж Кн 540

БК 2014/3 Кн 530
ЗАХАРИЕВА, Мария Димитрова
        Потомци на рода Сярови / Мария Димитрова Захариева. - 2. разш. изд. - София : Спектър, 2013. - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 252-253.

ISBN 978-954-435-061-1 !
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Сярови
COBISS.BG-ID 1258567140

ЗМЕЙ Горянин, 1905-1958
        Моят приятел Елин Пелин Вж Кн 324

        ИЗГРЕВЪТ на Бялото братство пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на всемирния учител Беинса Дуно : сборник. T. 28, Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София) Вж Кн 17

КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Блянове и куршуми : книги, вестници, съдби Вж Кн 272

КРЪСТЕВ, Петко Марков, 1934-
        Възпитанието - моето педагогическо верую. Ч. 2, Тревогата остава Вж Кн 111

ЛИХАЧОВ, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999
        Симетрия на времето : срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов : писма, автографи. Кн. 1 Вж Кн 269

МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Видения и изповед от небето - Ванга Вж Кн 23

БК 2014/3 Кн 531
НИКОЛОВ-Зиков, Петър Николаев, 1979-
        Династията на Срацимировци : властови доктрини и политически модели в Югоизточна Европа през ХІV век / Петър Николов-Зиков. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Планета 3]). - 251 с., [8] л. : с табл., ил., портр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The house of Sratsimir. - Библиогр.: с. 215-230. - Геогр. показалец, именен показалец.

ISBN 978-954-535-702-2 : 20 лв.
1. Срацимировци, 12-17 век 2. История - Балкански полуостров - 14 век 3. Династии, български 4. България - генеалогия 5. Балкански полуостров - история
929.52(497.2)Срацимировци
949.72.032.24
949.7
COBISS.BG-ID 1258301412

ПАНОВА, Бианка, 1970-
        В името на голямата цел : зад кадър Вж Кн 252

САРАНЕДЕЛЧЕВ, Стефан Дечков, 1947-
        111 юристи свързани със Старозагорска област: чувството за справедливост - основен закон : интервюта, очерци, биографични справки. Кн. 1 Вж Кн 80

        СВИЩОВСКИ опълченци : спомени Вж Кн 541

БК 2014/3 Кн 532
СИМЕОНОВ, Симеон Николаев, 1936-
        Родова памет : свещеник Илия Попатанасов-Поп Топорчо, 1836-1933 / Симеон Симеонов. - Велинград : Бостон, 2013. - 96 с. : с портр., сх. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Топорчеви
COBISS.BG-ID 1258522340

ТОПАЛОВ, Михаил Христов, 1921-2011
        Уроците на Атанас Буров Вж Кн 543

ФОСКОЛО, Мона, 1976-
        Георги Димитров : една критическа биография Вж Кн 66

ХРИСТАКИЕВ, Красимир Христакиев, 1981-
        Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция Вж Кн 298

ЦОНЧЕВА, Виолета
        Повестите на Илия Блъсков в развитието на жанра Вж Кн 325

        Стилиян ЧИЛИНГИРОВ : сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров Вж Кн 326

        ЧУЖДЕНЕЦЪТ и всекидневието : сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев Вж Кн 57

        ЧУЖДОЕЗИКОВОТО обучение днес : юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова Вж Кн 259

        TRIANTAFYLLO : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов Вж Кн 254


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

ДАСКАЛОВ, Румен Дончев, 1958-
        Как се мисли Българското възраждане : 10 години по-късно : историографско проучване Вж Кн 539

ЗАХОВА, София Димитрова, 1978-
        Черна гора след Югославия : динамика на идентичностите Вж Кн 59

БК 2014/3 Кн 533
СТАМЕНОВ, Симеон Стаменов, 1969-
        Исторически термини / Симеон Стаменов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 168 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 164-165.

ISBN 978-619-162-153-8
1. История - терминология - речници
930(038.1)
COBISS.BG-ID 1258069732


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/3 Кн 534
БЕНЯМИН, Валтер, 1892-1940
        Париж - столицата на XІX столетие / Валтер Бенямин ; [прев. от нем. Колю Коев] ; [предг. Матиас Хьопфнер, Филип Отие]. - София : Ciela, 2012. - 52 с. ; 16 см. - (Liber Liber)

Ориг. загл.: Paris, die Hauptstadt des XІX Jahrhunderts / Walter Benjamin. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Колю Коев е Кольо Видев Коев. - Изд. на Inst. fr. - Bulgarie. - Валтер Бенямин, един фланьор в големия град / Жил Руе ; прев. от фр. Ива Дебренлиева, Гриша Атанасов: с. 13-18.

ISBN 978-954-28-1211-1 : 5 лв.
1. Култура - Париж - история 2. Париж - история
930.85(44-25)
COBISS.BG-ID 1258594532

БК 2014/3 Кн 535
МЕНСЕС, Гавин, 1937-
        Изгубената империя Атлантида / Гавин Менсес ; [прев. от англ. Гинка Асенова]. - София : Ciela, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 448 с. : с ил. ; 23 см. - (Historia incógnita)

Ориг. загл.: The lost empire of Atlantis / Gavin Menzies. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 438-447.

ISBN 978-954-28-1262-3 : 18 лв.
1. Изчезнали континенти 2. Критско-микенска култура
930.85(391)
001.9
COBISS.BG-ID 1258285540


94 СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2014/3 Кн 536
        СТАНДАРТИ на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т.2, Сборник с материали от Студентска кръгла маса в рамките на Интензивна програма "Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Велико Търново, 12-23 май 2012 г. / [ред. кол. Красимира Мутафова ... и др.] ; [предг. Красимира Мутафова, Надежда Христова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 315 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Standards of everyday life in the Middle Ages and in Modern Times. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт на предг. - на с. 22. - Други ред.: Надежда Христова, Ивелин Иванов, Гергана Георгиева. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Ист. фак. - Изд. по прогр. Учене през целия живот. Секторна прогр. Еразъм. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Стефка Пиперкова, Светозар Петров, Атанаска Стамболийска, Лиджия Дима, Зузана Мария Вишницка-Томаляк, Анна-Мария Киевска, Маринела Маринова, Невена Неделчева, Зофия Жежницка, Кшищов Ягушак, Десислава Димитрова, Даниела Цонева, Юсуф Зия Карааслан, Еврен Сюнерин, Нергис Имамоглу, Конрад Галонзка, Ясин Текин, Петя Косева, Марио Филипов, Десислава Стоичкова, Имелда Владева, Боряна Антонова.  - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-400-920-5
1. Средни векове - бит - конференции
94(063)
COBISS.BG-ID 1258138852


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БК 2014/3 Кн 537
МЕДИНСКИ, Владимир Ростиславович, 1970-
        Война : митовете на СССР 1939-1945 / Владимир Медински ; [науч.-ред. група А. В. Назаров ... и др.]. - София : Дума 2008, 2013 (София : Нюзпринт). - 720 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Ориг. загл.: Война. Мифы СССР. 1939-1945 / Владимир Ростиславович Мединский. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: А. М. Буровский, Г. В. Потапов. - Изд. на Форум България-Русия. - Оказва се, че историята била интересна! / В. М. Лавров: с. 11-12. - Жестоката и величествена истина за войната / А. Н. Сахаров: с. 676-694. - Някой трябва да развенчава митовете / М. Ю. Мягков: с. 695-708. - Библиогр.: с. 709-716.

ISBN 978-954-92328-5-1 (подв.) : 25 лв.
1. Втора световна война 1939-1945 - спомени 2. Отечествена война на СССР 1941-1945 - спомени
940.53(093.3)
947(093.3)
COBISS.BG-ID 1258346212


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

МЕДИНСКИ, Владимир Ростиславович, 1970-
        Война : митовете на СССР 1939-1945 Вж Кн 537

НИКОЛОВ-Зиков, Петър Николаев, 1979-
        Династията на Срацимировци : властови доктрини и политически модели в Югоизточна Европа през ХІV век Вж Кн 531


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/3 Кн 538
БОЯДЖИЕВ, Валентин Тодоров, 1950-
        Завоите на българската история / Валентин Бояджиев. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 248 с. ; 23 см. - (Historia incognita)

ISBN 978-954-28-1254-8 : 14 лв.
1. История - България 2. България - история
949.72
COBISS.BG-ID 1258335972


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

НИКОЛОВ-Зиков, Петър Николаев, 1979-
        Династията на Срацимировци : властови доктрини и политически модели в Югоизточна Европа през ХІV век Вж Кн 531


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/3 Кн 539
ДАСКАЛОВ, Румен Дончев, 1958-
        Как се мисли Българското възраждане : 10 години по-късно : историографско проучване / Румен Даскалов ; [ред. Александър Кертин]. - 2. доп. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 320 с. ; 24 см. - (Култури)

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2002 на изд. ЛИК. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 266-282.

ISBN 978-954-01-2769-9 : 15 лв.
1. Историография - България 2. Възраждане - България 3. България - история
949.72.04
930(497.2)
COBISS.BG-ID 1258294244

БК 2014/3 Кн 540
ЗАХАРИЕВ, Стефан Секулов, 1810-1871
        Стефан Захариев (1810-1871) : документално наследство / състав. Вера Бонева, Йордан Желев ; науч. ред. Румяна Радкова ; [прев. от гр. Мария Литина-Дендрину]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 319 с. : с факс. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприета форма на името на прев. Мария Литина-Дендрину e Мария Литина. - Животопис на Стефана Захариев, от гр[ад] Т[атар]-Пазарджик / Христо Захариев: с. 20-28. - Възрожденецът Стефан Захариев / Вера Бонева: с. 29-50. - Документалното наследство на Стефан Захариев / Вера Бонева, Йордан Желев: с. 51-60. - Библиография на Стефан Захариев: с. 253-277. - Речник на чужди, стари и слабо познати думи и термини: с. 304-318. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-400-923-6
1. Възрожденци - биографски материали 2. България - история
949.72.04(092)
92 Захариев, Стефан Секулов
COBISS.BG-ID 1258596580

БК 2014/3 Кн 541
        СВИЩОВСКИ опълченци : спомени / [състав., предг. Юлия Николова] ; [ред. кол. Юлия Николова, Руска Ил. Динкова]. Спомени / [Иван Вазов ... и др.]. Моят прадядо опълченецът / Иван Динков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 196 с. : с портр., ил., факс. ; 22 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на спомени - в текста. - Други авт. на спомени: Стефан Иванов Кисов, Александър Викторович Фок, Харлампи Н. Карастоянов. - Името на авт. Александър Викторович Фок погрешно отпеч. на с. 66 Александър Владимирович Фок. - Библиогр.: с. 188-189.

ISBN 978-954-400-948-9
1. Мъглов, Николай Петров, 1854-1939 - биографии 2. История - Свищов - спомени 3. Българско опълчение - спомени 4. България - история 5. Свищов - краезнание
949.72.043(092)
908(497.21-21)(092)(093.3)
92(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1258136292


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/3 Кн 542
ДАСКАЛОВ, Георги Димитров, 1942-2014
        Клио срещу Темида : Антон Калчев - хуманист или военнопрестъпник / Георги Даскалов. - [София] : Воен. изд., 2013. - 296 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-509-504-7 : 13 лв.
1. Калчев, Антон Христов, 1910-1948 - биографии 2. Офицери, български - биографии 3. България - история
949.72.053.123(092)
92 Калчев, Антон Христов
COBISS.BG-ID 1258254820

ДИМИТРОВА, Лилия, 1934-
        С лице откъм изгряло слънце : документална повест за Иван Стойков Чакъров, участник в революционните събития в България през 1942-1944 г. Вж Кн 437

БК 2014/3 Кн 543
ТОПАЛОВ, Михаил Христов, 1921-2011
        Уроците на Атанас Буров / [Михаил Топалов Памукчиев] ; състав., [авт. на предг.] Пламен Тодоров. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 46 с. : с портр. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на с. 6, а на авт. на предг. - на с. 4.

ISBN 978-619-162-119-4 : 6 лв.
    Съдържа извадки от кн. Срещи с Буров на Михаил Топалов Памукчиев.
1. Буров, Атанас Димитров, 1875-1954 - интервюта 2. Политици, български - интервюта 3. България - история
949.72.053(092)(047.53)
92 Буров, Атанас Димитров
COBISS.BG-ID 1258049764


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК 2014/3 Кн 544
ДИНКОВ, Стоян Иванов, 1964-
        Туран - от скитите и хуните до тюрките и българите : геополитическа ретроспекция на еволюционните миграции / Стоян Динков. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 168 с. : с к. ; 23 см. - (Historia incognita)

ISBN 978-954-28-1292-0 : 14 лв.
1. История - Средна Азия 2. Средна Азия - история
950
COBISS.BG-ID 1258495716


98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА

СИВИЛОВ, Александър Михайлов, 1980-
        Първият 11 септември : Чили 1973-1993 Вж Кн 58

НОТНИ ИЗДАНИЯ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

ДЮЛГЕРОВ, Михаил Минчев, 1934-
        Български народни песни и обичаи от Великотърновския край Вж Н 2


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ПИПКОВ, Любомир Панайотов, 1904-1974
        Соната No 1, оп. 7 за цигулка и пиано Вж Н 15


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/3 Н 1
ДАНЧЕВ, Иван, 1932-
        Живей активно [Нотирана музика] : сборник от хорови, туристически, забавни, народни, шлагерни и други музикални композиции на маестро Иван Данчев / [аранжимент Станимир Демирев, Николай Минев] ; текст Иван Данчев ... [и др.] ; [предг. Георги Митев]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 235 с. : с портр., ноти ; 30 см

Името на авт. на предг. отбелязанo на с. 10, а на авт. на текст и аранжимент - в текста. - Други авт. на текст: Дойчо Копринков, Елена Коцева, Елка Енева, Нелка Рашева, Христо Гоневски, Кирил Попов, Елисавета Цветкова, Йордан Кушев, Георги Балабанов, Елда Миткова Живкова, Денчо Куцаров. - За твореца Иван Данчев: с. 5-6.

ISMN 979-0-707670-03-3

784.086.9(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1258211300

БК 2014/3 Н 2
ДЮЛГЕРОВ, Михаил Минчев, 1934-
        Български народни песни и обичаи от Великотърновския край [Нотирана музика] / Михаил Дюлгеров ; [предг. М. Дюлгеров]. - В. Търново : Абагар, 2012. - 336 с., [8] л. : цв. ил., ноти ; 25 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - Рецензия / Елена Кутева: с. 9-10. - Отзиви / Пенка Костова, Митко Димитров: с. 332-335. - Пълното име на авт. Пенка Костова е Пенка Костова Тодорова. - Показалец на песните по размер, Показалец на песните по тонов обем, ладова основа и подтон. тон.

ISBN 978-954-427-980-6 (подв.) : 15 лв.
Представени са 460 песни, подредени по тематика с данни за изпълнителите.

784.4.089.6(497.21-31)
886.7-192
39(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1258005476

БК 2014/3 Н 3
КАМБУРОВ, Марин, 1902-1990
        Един живот с песен [Нотирана музика] : сборник с песни / Марин Камбуров ; [състав. Стефанка Делкинова-Камбурова, Детелин Делкинов]. - София : Бяло братство, 2012 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 224 с. : с портр., ноти ; 23 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец на песните.

ISMN 979-0-9016674-1-9 (подв.)
Съдържа: 188 нотирани песни ; 37 текста на ненотирани песни.

784.3.089.8(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1258504932

БК 2014/3 Н 4
КЪНЕВ, Стефан Петров, 1930-1991
        Не бързай, Слънчо [Нотирана музика] : творби за народен хор и народен оркестър / Стефан Кънев ; [нотографи Владо Бочев, Даниела Бочева] ; [състав. Катя Барулова, Ташо Барулов] ; [ред. Ташо Барулов]. - [София] : Сдружение Бълг. слав. унив. : Съюз на бълг. комп., [2011] (София : УНСС). - 220 с. : с портр., ноти ; 30 см

Сведения за авт. отг. отбелязани в изд. каре. - Памет за Стефан Кънев / Петър Льондев: с. 5-6. - Вокализа и хоро / Петър Льондев ; текст Таня Първанова: с. 7-16. - Поклон, маестро Кънев / Катя Барулова: с. 26-27. - Приносът на композитора Стефан Кънев / Михаил Букурещлиев: с. 84-87. - Сакар и Велека: Славянска легенда от Странджа / текст Георги Билалов: с. 182. - Съдържа: Защо си, горо, кахърна. Тих вятър вее ; Ходях, ходях край бял свят ; Ой, провикнал се Сандански ; Я подай, Тойне, витите гримни ; Любили са се, любили ; Мете мума дворове : Тракия. Редом хайдути излезли. Горо, тевна горо. Карай край, девойку : за еднороден вокален квартет Странджа. Месечинко ле, Денице. Годежарска / текст Иван Генов. Три бюлбюла пеят ; Бегала е Вена ; Комар муха водеше ; Леле Яне ; Данко ле, моме хубава : Западна България. Мелаим, бяла Радке ; Ален божур в градина : Североизточна България. Раде, бяло Раде : Добруджа. Камен Яна : Благоевградско. Звъннали ми са дор два звънца : за женски народен хор с малък инструментален съпровод ; Тук ми казаха мома хубава ; Заправи Георги сватба голяма : хайдушка ; Мама Славяна тихом думаше ; Лазар ходи по двори ; Огряло ми ясно слънце : Русенско. Снощи заминах край ваши двори ; Заспала е малка мома ; Пойдох за вода : Северна България. Разшъта се тънка Неда : Еленско. Кой тропа на порти. Пошли су ми три девойкье : Белоградчишко. Бела съм, бела юначе ; Всичките гори горят ; Вземи го, дъще : Родопи. Побляло ми е шаро агне : Разградско. Провикна се Станчица ; Стани са, Дойне, премени : Странджа. Дойди, лудо, дойди! : Врачанско. Първан Пауне думаше. Тръгнала е малка мома : Старозагорско. Оздолу иду шарени колца :  Михайловградско. Вилико мори, Вилико :  Огражден. Ой, Калино. Снощи седехме. Легнала мома, заспала. Я, чуйте, чуйте. Пиле през гора прихворкна. Прочу се мома Неделя : Пазарджишко. Не бързай, Слънчо / текст Николай Янков. Инструментални пиеси : Пиеса за кавал и оркестър ; Тракийско хоро : за соло гъдулка със съпровод на оркестър от народни инструменти ; Пайдушко хоро ; Добруджанско хоро : за оркестър от народни инструменти ; Пандалаш ; Музика към танцовата постановка Сакар и Велека.

ISMN 979-0-9016657-0-5 (Сдружение Бълг. слав. унив.)

784.4.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1257971940

БК 2014/3 Н 5
ЦВЕТКОВА, Светла Емилова
        Стойно ми, малай моме [Нотирана музика] : 327 народни песни от Средна Западна България / авт., [състав.] Светла Цветкова. - [София] : Тип-топ прес, 2011. - 448 с. : с ил., портр. ; 24 см

Лепа песен гласовита, виковита / Лозанка Пейчева: с. 7-13. - Шопска музикално-фолкорна област : карта. - Показалци / състав. Галя Чохаджиева. - Рез. на англ. ез.

ISMN 979-0-9016660-0-9 (подв.) : 30 лв.
    Творчески биографии и подбрани песни на 42 певци и 6 дуета.
1. Народни певци, български - биографии
784.4.089.6(497.22)
886.7-192
784.4.071.2(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1258009316


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2014/3 Н 6
        АНСАМБЛОВИ пиеси за български народни инструменти [Нотирана музика] / състав. Стоян Пауров. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2005-<2014>. - Т. <3> : с ноти ; 29 см

Офс. изд.

ISMN 979-0-707681-32-9 (ч. 3)

Съдържа досега:
Ч. 3. - 2014. - 66 с.
 
Съдържа: Хоро в "ла" ; Легнала мома ; Две песни / Стоян Пауров. Младежка ръченица ; Ръченица ; Жар / Стоимен Добрев. Дайчово хоро ; Пролетно ручейче ; Ганкино хоро / Пламен Добрев.

785.1.089.6
COBISS.BG-ID 1043636708

КАЗАНДЖИЕВ, Васил Иванов, 1934-
        Струнен квартет No 4 Вж Н 13


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/3 Н 7
ВЛАДИГЕРОВ, Александър Панчов, 1933-1993
        Творби за пиано [Нотирана музика] / Александър Владигеров = Works for piano / Alexander Vladiguerov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (52 с.) ; 30 см

Биогр. данни за комп. отбелязани на с. 3. - Съдържа: Вариации Дилмано, Дилберо ; Токата ; Въведение към мюзикъла Веселите градски музиканти.

ISMN 979-0-707686-50-8

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258667748

БК 2014/3 Н 8
ВЛАДИГЕРОВ, Панчо Хараланов, 1899-1978
        Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57 [Нотирана музика] / Панчо Владигеров = Pieces pour piano op. 46 et op. 57 / Pantcho Vladiguerov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (39 с.) ; 30 см

Биогр. данни за комп. отбелязани на с. 38. - Текст и на англ. ез. - Съдържа: Арабеска ; Приказка ; Балкански танц ; Ариозо ; Каприз ; Азиатски танц.

ISMN 979-0-707686-48-5

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258670052

БК 2014/3 Н 9
ГЕРОВ, Тодор Василев, 1946-
        Превъплъщения [Нотирана музика] : рапсодия за акордеон / Тодор Геров. - Партитура. - Sofia : [Изд.авт.], 2008. - 1 партитура (13 с.) ; 30 см

(Подв. със спирала)

786.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258464228

БК 2014/3 Н 10
ГЕРОВ, Тодор Василев, 1946-
        Седем пиеси за пиано [Нотирана музика] / Тодор Геров = Seven pieces for piano / Todor Gerov. - Sofia : [Изд. авт.], 2008. - 24 с. ; 30 см

(Подв. със спирала)

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258465252

БК 2014/3 Н 11
ДОБРЕВ, Цветан Добрев, 1956-
        Български прелюдии и фуги [Нотирана музика] : пиано / Цветан Добрев = Bulgarishe Praeludien und Fugen : klavier / Tsvetan Dobrev. - [София] : Добрев, 2007 ([София] : [Дими 99]). - 32 с. ; 23 x 32 см

За авт.: с. 32.

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258048484

ПИПКОВ, Любомир Панайотов, 1904-1974
        Соната No 1, оп. 7 за цигулка и пиано Вж Н 15

БК 2014/3 Н 12
ПОТЕРОВ, Румен Гавраилов, 1962-
        Вариации по български фолклорни теми [Нотирана музика] : [за акордеон] / Румен Потеров. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2010-. - Т. <2> ; 30 см

Загл. и текст на англ. ез.: Variations on Bulgarian themes

ISMN 979-0-707682-04-3 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2010. - 96 с.

786.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1257563876


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/3 Н 13
КАЗАНДЖИЕВ, Васил Иванов, 1934-
        Струнен квартет No 4 [Нотирана музика] / Васил Казанджиев = String quartet No 4 / Vassil Kazandjiev. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (43 с.) ; 30 см + 4 щима

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 42.

ISMN 979-0-707686-42-3

787.089.6(497.2)
785.74.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258747108

БК 2014/3 Н 14
НЕДЯЛКОВА, Лора Петрова, 1975-
        Подаръци от звуци [Нотирана музика] : аранжименти за китара на песните от детска песнопойка със CD "Подаръци от звуци" / Славея Дафинова. - София : Струни, 2013. - 14 с. : ноти ; 21 x 30 см

Славея Дафинова - псевд. на Лора Петрова Недялкова. - Принт. изд.

ISMN 979-0-9016675-1-8 (подв. със спирала)

787.61.087.1
COBISS.BG-ID 1258213348

БК 2014/3 Н 15
ПИПКОВ, Любомир Панайотов, 1904-1974
        Соната No 1, оп. 7 за цигулка и пиано [Нотирана музика] / Любомир Пипков ; [ред. Нели Кулаксъзова] = Sonate No 1, op. 7 pour violon et piano / Lubomir Pipkov. - Партитура. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 1 партитура (35 с.) ; 30 см + 1 щим (ред. Боян Лечев)

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-47-8

787.1.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
78.082(497.2)
COBISS.BG-ID 1258707428

БК 2014/3 Н 16
ПИПКОВ, Любомир Панайотов, 1904-1974
        Соната No 2, оп. 73 за соло цигулка [Нотирана музика] / Любомир Пипков = Sonate No 2, op. 73 pour violon solo / Lubomir Pipkov. - София : Музика, 2013 ([София] : [Верен]). - 15 с. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 13. - Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707686-46-1

787.1.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1258708708


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ДАНЧЕВ, Иван, 1932-
        Живей активно : сборник от хорови, туристически, забавни, народни, шлагерни и други музикални композиции на маестро Иван Данчев Вж Н 1

ДЮЛГЕРОВ, Михаил Минчев, 1934-
        Български народни песни и обичаи от Великотърновския край Вж Н 2

КАМБУРОВ, Марин, 1902-1990
        Един живот с песен : сборник с песни Вж Н 3

КЪНЕВ, Стефан Петров, 1930-1991
        Не бързай, Слънчо : творби за народен хор и народен оркестър Вж Н 4


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ЦВЕТКОВА, Светла Емилова
        Стойно ми, малай моме : 327 народни песни от Средна Западна България Вж Н 5

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/3 Г 1
        ДУНАВ мост Видин-Калафат / [текст Соня Мачорска] ; [ил. Соня Мачорска ... и др.] = Puente Danubio Vidin-Calafat / [texto Sonya Machorska] ; [il. Sonya Machorska ... и др.] ; [trad. al castellano Martin Bozhinovski ] = Danube bridge Vidin-Calafat / [text Sonya Machorska] ; [ill. Sonya Machorska ... и др.] ; [transl. into Engl. Galina Bogdanova, Kristalina Velkova]. - София : Дедракс, 2013. - 1 албум (192 с.) : с цв. ил. ; 15 х 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Фернандо Флорес, Томас Санчес, Стоян Иванов.

1. Пътни мостове - Дунав - строителство 2. Дунав - строителство
624.21(282.243.7)
COBISS.BG-ID 1258336228


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БК 2014/3 Г 2
ДАНЕВ, Божидар Василев  Колекция Съвременна българска скулптура (София)
        Съвременна българска скулптура : колекция "Божидар Данев" : каталог / [текст, състав. Анжела Данева] ; [фотогр. Цветан Четъшки, Стилян Гаджев] = Modern Bulgarian sculpture : collection "Bozhidar Danev" : catalogue / [text, comp. Angela Daneva] ; [photogr. Tsvetan Chetashki, Stilyan Gadzhev] ; [transl. Iren Boykikeva]. - София : НБУ, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 84 с. : с цв. ил. ; 25 x 26 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.  - Биогр. сведения за авт. в текста.

ISBN 978-954-535-731-2 (подв.)
1. Нов български университет. Галерия УниАрт. Колекция "Божидар Данев" (София) - каталози 2. Скулптура, българска - колекции - каталози 3. България - изобразителни изкуства
730.036.074(497.2):069(497.223)(084)
COBISS.BG-ID 1258303460

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

        МОРСКО право и арбитраж : сборник с доклади от Дискусионна кръгла маса "Извънсъдебни способи за разрешаване на морски и речни правни спорове и необходимостта от създаване на специализиран арбитраж", Варна, 20 юни 2011 г. Вж Пи 1


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/3 Пи 1
        МОРСКО право и арбитраж : сборник с доклади от Дискусионна кръгла маса "Извънсъдебни способи за разрешаване на морски и речни правни спорове и необходимостта от създаване на специализиран арбитраж", Варна, 20 юни 2011 г. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2012. - 176 с. ; 24 см. - (Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Серия Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; кн. 15, 2012)

Съдържа докл. от: Иван Лазаров, Иван Владимиров, Франк Цимер, Елисавета Калинова, Станислав Коев, Иван Лазаров, Ана Страшимирова, Диана Маринова, Петър Кандиларов, Светослав Лазаров, Август Панов, Петър Динков, Християн Облаков. - Библиогр. след отд. статии. - Погрешно отпеч. ISSN 1311-9222
.

1. Морско право - сборници 2. Международно морско право - сборници 3. Арбитраж - сборници
347.79(08)
341.22(08)
341.6(08)
COBISS.BG-ID 1259252452


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/3 Пи 2
        ЕТНОЛОГИЯ на общуването : материали от Международен симпозиум проведен на 7-9 октомври 2011, в рамките на Петите Цар Шишманови дни в Самоков = Ethnology of communication / [ред. кол. Росен Малчев ... и др.]. - София : Rod, 2013 ([София] : Тип-топ прес). - 344 с. : с табл., к., цв. ил. ; 21 см. - (Годишник на Асоциация Онгъл = Annual of Ongal Association, ISSN 1311-493X ; год. 8, 2013, 12)

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Константин Рангочев, Николай Ненов, Маргарет Димитрова, Андрей Бобев. - Текст и на рус. ез. - Съдържа материали от: Михаил Христов, Росен Р. Малчев, Константин Рангочев, Спас Спасов, Веселка Тончева, Искрен Великов, Григор. Б. Григоров, Александър А. Новик, Таня Матанова, Ольга О. Смолина, Аделина Ангушева-Тиханова, Маргарет Димитрова, Вихра Баева, Елисавета Стойчева, Екатерина Тодорова, Мария Димитрова, Силвия Веселинова, Денис С. Ермолин, Теодора Колева, Димитър Добревски, Ангелина Илиева, Николай Ненов, Милена Кьосева, Бони Петрунова, Михаил Христов, Траjче Нацев, Звонимир Николовски, Владимир Власков, Армен Петросян. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

1. Етнография - конференции
39(063)
COBISS.BG-ID 1259023844


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

        НОЩНИ балкани Вж Пи 3


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/3 Пи 3
        НОЩНИ балкани / състав. Милена Ангелова, Нурие Муратова = Balkans by nights / ed. Milena Angelova, Nurie Muratova. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 198 с. : с ил. ; 25 см. - (Balkanistic forum = Балканистичен форум, ISSN 1310-3970 ; г. 21, 2012, 3)

Националните рамки поставят зад кадър много елементи... / интервю с Бернар Лори ; разговора водиха Елена Тачева и Петър Воденичаров: с. 9-13. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Текст и на сръб. ез. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

1. Балкански литератури - теми, образи, сюжети 2. Балкански страни - история
930.85(497)
820/899(497).09
COBISS.BG-ID 1258745316

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

А. С. А. вж Андонова, Албена Стойнова
А.-Янева, Доминика вж Асенова-Янева, Доминика Милчова
Абарова, Албена Йончева (автор) Кн 331
Авксентий, архимандрит, 1963- (редактор) Кн 40
Авксентий Делипапазов, архимандрит вж Авксентий, архимандрит, 1963-
Аврамов, Ростислав Станчев, 1990- (автор) Кн 332
Ай, Карл-Лудвиг, 1940- (автор) Кн 57
Аладжов, Любен Иванов, 1937- (автор) Кн 45
Алба, Йохана, 1973- (автор) Кн 292
Алекс, Калина вж Александрова, Калина, 1959-
Александров, Александър Горчев, 1962- (предговор) Кн 517
Александрова, Дафина Георгиева, 1934- (автор) Кн 506
Александрова, Донка Иванова, 1945- (автор) Кн 271
Александрова, Калина, 1959- (автор) Кн 333
Александрова, Красимира Стойчева, 1960- (редактор) Кн 326
Александрова, Людмила (автор) Кн 334
Александрова, Силвия Стоянова, 1972- (автор) Кн 27
Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Алексиев, Боян Александров, 1949-2017 (преводач) Кн 140
Алексиев, Боян Александров, 1949-2017 вж Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017
Алексиев, Евгени, 1957- (автор) Кн 465
Алексиев, Росен Костадинов, 1952- (редактор) Кн 110
Алексиева, Милена Величкова, 1964- (автор) Кн 127
Алексова, Василка Иванова, 1953- (автор) Кн 264
Алмалех, Мони Ешуа, 1954- (автор) Кн 31
Ангелина Белокрила, 1996- (автор) Кн 426, (илюстратор) Кн 426
Ангелов, Ангел Гоев вж Гоев, Ангел, 1948-
Ангелов, Ангел Пенчев, 1968- (преводач) Кн 281
Ангелов, Владимир, проза (автор) Кн 427
Ангелов, Любен, 1953- (илюстратор) Кн 379
Ангелов, Цветелин Ангелов, 1968- (редактор) Кн 18
Ангелова, Ваня Христова, 1967- (автор) Кн 335, Кн 336, (преводач) Кн 279, Кн 318, Кн 319
Ангелова, Ваня Христова, 1967- вж Angelova, Vanja Hristova, 1967-
Ангелова, Милена Иванова, 1974- (съставител) Пи 3
Ангелова, Милена Иванова, 1974- вж Angelova, Milena Ivanova, 1974-
Ангелова, Татяна Гаврилова, 1953- (автор) Кн 114
Андонов, Симо, 1975- (автор) Кн 428
Андонова, Албена Стойнова (автор) Кн 429, Кн 478
Андонова, Мария Йорданова, 1958- (автор) Кн 207
Андреев, Красимир Георгиев, 1971- (автор) Кн 201
Андреева, Пенка Неделчева, 1932- (автор) Кн 337, Кн 338
Андрић, Иво, 1892-1975 вж Андрич, Иво, 1892-1975
Андрич, Иво, 1892-1975 (автор) Кн 317
Андровски, Кирил, 1939-2016 (автор) Кн 518
Антов, Огнян Тодоров, 1976- (автор) Кн 424
Антонова, Антоанета Венкова, 1954- (автор) Кн 112
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Кн 268
Апостолов, Апостол Методиев, 1940- вж Apostolov, Apostol Metodiev, 1940-
Апостолова, Ралица, 1973- (автор) Кн 430
Арнаудова, Валентина Стоянова Атанасова- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Арсенова, Мая Тодорова, 1956- (предговор) Кн 364
Асенов, Анатолий Стефанов, 1967- (автор) Кн 219, Кн 220, Кн 223
Асенова, Гинка (преводач) Кн 535
Асенова-Янева, Доминика Милчова (предговор) Кн 1
Астра вж Колева, Ирина Николаева
Атанасов, Атанас Тодоров (автор) Кн 204
Атанасов, Гриша Александров, 1957- (преводач) Кн 534
Атанасова, Валентина Стоянова, 1974- (преводач) Кн 287
Атанасова, Даниела Стефанова (автор) Кн 144
Атанасова, Радостина Георгиева, 1975- (редактор) Кн 145
Атанасова, Тодорка Стоянова, 1964- (автор) Кн 73
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
 
Б

Бабева, Соня Кумбиева, 1946- (редактор) Кн 110
Багшоу, Тили, 1973- (автор) Кн 285
Баева, Искра Василева, 1951- (редактор) Кн 58, Кн 79
Базелков, Стефан Христев, 1958- (редактор) Кн 110
Байков, Байко Димитров, 1942- (редактор) Кн 208
Бакалова-Русева, Нанка, 1937- (автор) Кн 431
Бакова, Десислава Рангелова (автор) Кн 171
Бакопулос, Натали (автор) Кн 286
Балканска-Димитрова, Соня Георгиева, 1907-2001 (послеслов) Кн 324
Банова, Любослава (автор) Кн 339
Бановска, Тодорка Викторова, 1943- (автор) Кн 116, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123
Баришич, Ранко (автор) Кн 144
Барт, Ролан, 1915-1980 (автор) Кн 270
Барух, Надя Любенова Кантарева- вж Кантарева-Барух, Надя Любенова
Барулов, Ташо, 1957- (съставител) Н 4, (редактор) Н 4
Барулова, Катя, 1963- (допълнителен текст) Н 4, (съставител) Н 4
Батмангелидж, Фарадун вж Батманжелидж, Фарудин, 1931-2004
Батманжелидж, Фарудин, 1931-2004 (автор) Кн 178
Башева, Цвета Добрева, 1946- (съставител) Кн 109
Белева, Веселина, историк (автор) Кн 144
Бенямин, Валтер, 1892-1940 (автор) Кн 534
Бербатов, Стоян, 1969- (преводач) Кн 34
Бехар, Вера Петрова, 1947- (редактор) Кн 150
Бенчев, Цветан Иванов вж Северски, Цветан, 1941-
Бечева, Мария Василева (автор) Кн 243
Бечева, Росица Димитрова (автор) Кн 243
Биволарски, Иван Божидаров, 1986- (автор) Кн 155
Билалов, Георги Михайлов, 1930-1997 (текст) Н 4
Билева, Нина (преводач) Кн 37
Бинева, Росица Бинкова, 1970- (автор) Кн 144
Бинчев, Тома Тодоров, 1946- (автор) Кн 115, Кн 116, Кн 119
Бихлюмова, Милка Христова (съставител) Кн 525
Благоева-Яркова, Юлияна Иванова вж Яркова, Юлияна Иванова
Блажева, Елена (съставител) Кн 269
Бобев, Андрей Стефанов (редактор) Пи 2
Бобев, Андрей Стефанов вж Bobev, Andrej Stefanov
Бобева, Виктория Николова (автор) Кн 479, Кн 480
Богданов, Мартин Кирилов вж Карбовски, Мартин, 1970-
Богданова, Галина Георгиева, 1959- (преводач) Г 1
Богданова, Галина Георгиева, 1959- вж Bogdanova, Galina Georgieva, 1959-
Богданова, Моника Борисова (автор) Кн 46
Божилов, Венцислав Божидаров, 1968- (преводач) Кн 288
Божилчева, Теодора Методиева, 1966- (преводач) Кн 288
Божиновски, Мартин Бойчев, 1977- (преводач) Г 1
Божиновски, Мартин Бойчев, 1977- вж Božinovski, Martin Bojčev, 1977-
Божков, Божко Митев, 1930- (автор) Кн 179
Бозова, Тинка (автор) Кн 144
Бойкикева, Ирена (преводач) Г 2
Бойкикева, Ирена вж Bojkikeva, Irena
Бойков, Бойко Методиев, 1947- (автор) Кн 465
Бокачо, Джовани, 1313-1375 (автор) Кн 301
Бондорф, Клаус (автор) Кн 198
Бонев, Жорж Бориславов, 1948- (автор) Кн 244, Кн 245
Бонев, Стойчо Стоянов, 1950- (редактор) Кн 517
Бонева, Вера Петрова, 1965- (съставител) Кн 540, (допълнителен текст) Кн 540
Бонева, Маргарита Кирова, 1950- (редактор) Кн 110
Борисов, Тодор, 1926- (автор) Кн 481
Борисова, Анна-Мария, 1950- (предговор) Кн 194
Борисова, Ася Иванова вж Нягул, Ана, 1976-
Борисова, Ваня Данчева, 1960- (редактор) Кн 519
Борисова, Таня Иванова, 1958- (редактор) Кн 126
Борисова, Татяна Иванова вж Борисова, Таня Иванова, 1958-
Босев, Дориан Николаев (автор) Кн 204
Ботев, Светослав Богданов, 1945- (автор) Кн 202
Бочев, Владо (нотограф) Н 4
Бочева, Даниела (нотограф) Н 4
Бояджиев, Андон Иванов, 1925- (автор) Кн 519
Бояджиев, Валентин Тодоров, 1950- (автор) Кн 538
Бояджиева, Деница Максимова, 1976- вж Bojadžieva, Denica Maksimova, 1976-
Боянова, Виолета, 1950- (автор) Кн 139
Бранкова, Емилия Свиленова (съставител) Кн 148
Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957- (автор) Кн 248, Кн 249
Будакова, Диляна Вълкова, 1969- (автор) Кн 341
Буковинова, Вида Димова, 1937- (съставител) Кн 525, (редактор) Кн 525
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Кн 42
Букурещлиев, Михаил Петров, 1930- (допълнителен текст) Н 4
Бурбело, Валентина Брониславивна, 1951- (редактор) Кн 262
Бурбело, Валентина Броніславівна, 1951- вж Бурбело, Валентина Брониславивна, 1951-
Буровский, Андрей Михайлович, 1955- (редактор) Кн 537
Буромски, Микола Иванович, 1956- (редактор) Кн 262
Буромський, Микола Іванович, 1956- вж Буромски, Микола Иванович, 1956-
България. Закони и др. п. Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102
България. Министерски съвет Кн 97, Кн 98
България. Министерство на правосъдието Кн 86, Кн 97
България. Министерство на финансите Кн 98
Бърдарски, Димитър Станчев, 1954- (автор) Кн 465
 
В

Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор) Кн 262, Кн 541
Вазов, Іван вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Вайднер, Йенс (предговор) Кн 26
Вайс, Йоханес, 1941- (автор) Кн 57
Вайткус, Стивън, 1955- (автор) Кн 57
Вакуленко, Васил Федорович, 1980- (редактор) Кн 262
Вакуленко, Василь Федорович, 1980- вж Вакуленко, Васил Федорович, 1980-
Валуева, Светлана, 1966- (библиографски предшественик) Кн 401
Ванчев, Руси Маринов вж Маринов, Руси, 1956-
Василев, Дамян Димитров, 1956- (автор) Кн 43
Василев, Димитър Иванов, 1984- (автор) Кн 144
Василева, Дарина Георгиева, 1954- (редактор) Кн 110
Василева, Лиляна Димитрова вж Димитрова, Лилия, 1934-
Василева, Надка Атанасова, 1955- (автор) Кн 144
Василева, Теодора Атанасова (автор) Кн 144
Вачев, Бойко Иванов, 1954- (илюстратор) Кн 387
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 172, Кн 173
Велев, Димитър, фотограф (илюстратор) Кн 527
Велев, Младен Стефанов, 1958- (автор) Кн 77
Великов, Кънчо, 1942- (автор) Кн 321
Великова, Елица (преводач) Кн 182
Велкова, Кристалина Василева, 1967- (преводач) Г 1
Велкова, Кристалина Василева, 1967- вж Velkova, Kristalina Vasileva, 1967-
Велчев, Васил Константинов, 1972- (преводач) Кн 314
Велчева, Мария, 1994- (допълнителен текст) Кн 467
Викторова, Галина, 1977- (преводач) Кн 240
Викторова, Галина, 1977- вж Viktorova, Galina, 1977-
Витали Розати, Марчело, 1979- (автор) Кн 47
Владигеров, Александър Панчов, 1933-1993 (композитор) Н 7
Владигеров, Александър Панчов, 1933-1993 вж Vladigerov, Aleksandǎr Pančov, 1933-1993
Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978 (композитор) Н 8
Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978 вж Vladigerov, Pančo Haralanov, 1899-1978
Владимиров, Валентин Драганов, 1953- (автор) Кн 212, Кн 213
Владимиров, Валентин Драганов, 1953- вж Vladimirov, Valentin Draganov, 1953-
Владимирова, Тодорка, 1926- (автор) Кн 116, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123
Влайков, Светлозар Методиев, 1955- (редактор) Кн 40
Власева, Теодора Ангелова, 1963- (автор) Кн 130
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- (интервюиращо лице) Пи 3
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Военкинова, Живка Енчева, 1957- (редактор) Кн 110
Волтон, Доминик, 1947- (предговор) Кн 239
Воротинцева, Галена Георгиева, 1962- (автор) Кн 342, (илюстратор) Кн 342Кн 343
Врина-Николов, Мари, 1960- (съставител) Кн 327
Вунчев, Иван Христов, 1949- (автор) Кн 507
Вутова, Десислава, 1981- (автор) Кн 144, (съставител) Кн 10
Вълков, Николай Д. (автор) Кн 465
Вълкова, Лилия Евгениева, 1962- (автор) Кн 119, Кн 125
Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964- (автор) Кн 210
Вълкова, Станка Костадинова вж Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940- (автор) Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
Вълчев, Даниел Василев, 1962- (автор) Кн 81
Вълчев, Иван, журналист (автор) Кн 465
Вълчева, Калина Николова вж Николова, Калина, 1971-
Вълчкова, Галина Тодорова вж Тодорова, Галина, 1962-
Върлакова, Велимира Костадинова Костова- вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
 
Г

Габров, Юрий Владимирович, 1982- (автор) Кн 313, (илюстратор) Кн 313
Гаджев, Стилян (илюстратор) Г 2
Гаджев, Стилян вж Gadžev, Stiljan
Гайдарджиева, Венета Стоянова, 1960- (автор) Кн 73
Ганчева, Елена Димитрова, 1978- (преводач) Кн 233
Гарвалова-Досева, Ива, 1967- (преводач) Кн 61
Гарванов, Иван Ганчев, 1973- (автор) Кн 150, Кн 232
Гарванова, Магдалена Златкова, 1976- (автор) Кн 232, (редактор) Кн 150
Гарева, Мариана Александрова Пъневска- вж Пъневска-Гарева, Мариана Александрова, 1953-
Гацева, Спаска Георгиева, 1938- (автор) Кн 343
Гевренова, Нина Милкова, 1966- (автор) Кн 199
Геневска, Наде (автор) Кн 144
Генеша вж Малахов, Генадий Петрович, 1954-
Генов, Иван, 1919-1983 (текст) Н 4
Генова, Камелия Захариева, 1966- (преводач) Кн 198
Генова, Мая Илиева (преводач) Кн 299, Кн 300
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 162
Георгиев, Виден Иванов, 1925- (автор) Кн 433
Георгиев, Георги Желязков, 1964- (автор) Кн 73
Георгиев, Георги Мавродиев вж Мавродиев, Георги, 1944-
Георгиев, Георги Недялков, 1985- (автор) Кн 425
Георгиев, Иван Стоилов, 1945- (автор) Кн 73
Георгиев, Левчо Станкев, 1948- (автор) Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 124, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
Георгиев, Павел Ивелинов, 1986- (автор) Кн 434
Георгиева, Анна Савова, 1976- (автор) Кн 126
Георгиева, Галина Викторова вж Викторова, Галина, 1977
Георгиева, Гергана Йорданова, 1973- (редактор) Кн 536
Георгиева, Диана Рангелова вж Димих, Диана, 1952-
Георгиева, Елена Петкова, 1968- (съставител) Кн 218
Георгиева, Нели Владова, 1963- (автор) Кн 180
Георгиева, Светлана Йорданова, 1965- (автор) Кн 157
Георгиева-Козарова, Галина Красимирова (автор) Кн 200
Геров, Александър Цветков, 1919-1997 (автор)  Кн 262
Геров, Олександр вж Геров, Александър Цветков, 1919-1997
Геров, Тодор Василев, 1946- (композитор) Н 9, Н 10
Геров, Тодор Василев, 1946- вж Gerov, Todor Vasilev, 1946-
Герстекер, Фридрих, 1816-1872 (автор) Кн 293
Гетова, Антоанета вж Getova, Antoaneta
Гигов, Никола Андонов, 1936-2016 (автор) Кн 44
Гигова, Розалия Георгиева (автор) Кн 242, (съставител) Кн 242, (илюстратор) Кн 242
Главан, Елена (автор) Кн 144
Глазунова, Наталья Демьяновна вж Силина, Наталия Демяновна, 1952-
Гогулан, Майя Федоровна, 1932- вж Гогулан, Майя Фьодоровна, 1932-
Гогулан, Майя Фьодоровна, 1932- (автор) Кн 181
Гоев, Ангел, 1948- (автор) Кн 144, (съставител) Кн 143, Кн 144, (редактор)  Кн 143, Кн 144
Гоневски, Христо, 1912-1963 (текст) Н 1
Горанова, Лидия (автор) Кн 144
Горгоров, Росен Николаев (съставител) Кн 147, Кн 148, Кн 152
Горгоров, Росен Николов вж Горгоров, Росен Николаев
Горчев, Александър вж Александров, Александър Горчев, 1962-
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (автор) Кн 246
Гранитски, Иван, 1953- (редактор) Кн 268
Грейнджър, Андрю Дж. (автор) Кн 198
Грекова, Майя Димитрова, 1954- (преводач) Кн 57
Григорова, Ирена Любенова, 1977- (автор) Кн 214
Григорова, Людмила Крумова, 1943- (предговор) Кн 467
Грозев, Костадин Иванов, 1961-2017 вж Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017
Грозева, Мария Живкова, 1948- (предговор) Кн 259, (съставител) Кн 259
Грозева-Минкова, Мария Живкова вж Грозева, Мария Живкова, 1948-
Грънчарова, Гена Георгиева, 1945- (автор) Кн 174
Гундашева, Димитрина Иванова, 1955- (автор) Кн 207
Гусева-Ранчева, Калина Николова вж Николова, Калина, 1983-
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (автор) Кн 48
Гърдева, Мирослава Маринова, 1978- (автор) Кн 127
Гърков, Илия Борисов (автор) Кн 212, Кн 213
Гърков, Илия Борисов вж Gǎrkov, Ilija Borisov
Гюнтекин, Решат Нури, 1889-1956 (автор) Кн 515
Гюргаков, Иван Александров, 1948- (съставител) Кн 104, Кн 106, (редактор) Кн 104, Кн 106
 
Д

Д. П. вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Дабкова, Даниела Петкова, 1963- (автор) Кн 144
Давидова, Гергина, 1939- (послеслов) Кн 336
Дайджанян, Агоп, 1934- (автор) Кн 344
Дамянов, Красимир Радоев, 1948-2015 (автор) Кн 435
Дамянова, Весела, 1985- (автор) Кн 345
Дамянова, Весела, 1985- вж Damjanova, Vesela, 1985-
Данев, Божидар Василев. Колекция Съвременна българска скулптура (София) Г 2
Данева, Анжела Славчева (текст) Г 2, (съставител) Г 2
Данилова, Анелия Александрова, 1957- (преводач) Кн 163
Данов, Владимир Любенов (автор) Кн 202
Данова, Йорданка (автор) Кн 436
Данова, Мадлен Василева вж Danova, Madlen Vasileva
Данова, Светла Трифонова (автор) Кн 180
Данте Алигиери, 1265-1321 (автор) Кн 301
Данчев, Иван, 1932- (композитор) Н 1, (текст) Н 1
Даракчиева, Ингеборг Георгиева Братоева- вж Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
Дарли, Марк (илюстратор) Кн 182
Дарли, Сюзън (автор) Кн 182
Даскалов, Георги Димитров, 1942-2014 (автор) Кн 542
Даскалов, Румен Дончев, 1958- (автор) Кн 539
Даскалова, Надежда Василева (автор) Кн 72
Даскалова, Стела Любенова, 1966- (автор) Кн 19
Дафинова, Славея вж Недялкова, Лора Петрова, 1975-
Дебренлиева, Ива (преводач) Кн 534
Дейкова, Христина Пелова, 1966- (съставител) Кн 263, (редактор) Кн 263
Делибалтова-Димитрова, Мария Илиева, 1935-2009 (автор) Кн 482
Делидобрев, Добромир Славчев вж Славчев, Добромир, 1973-
Делийски, Георги Стойков вж Стойков, Георги, 1931-
Делипапазов, Апостол Живков вж Авксентий, архимандрит, 1963-
Делкинов, Детелин Славов (съставител) Н 3
Делкинова-Камбурова, Стефанка (съставител) Н 3
Делова, Мариана (преводач) Кн 183
Делчева, Евгения Иванова, 1952- (автор) Кн 175
Демирев, Станимир Демирев (аранжимент) Н 1
Дендрину, Мария Литина- вж Литина, Мария
Денкова, Лидия Димитрова, 1957- (автор) Кн 30, (съставител) Кн 270, (преводач) Кн 270
Денчева, Румяна Петрова, 1960- (автор) Кн 144
Дерсаркисян, Жюстин Томс вж Томс, Жюстин, 1971-
Детелина вж Златева, Кина Илиева, 1952-
Дечев, Захарий Манолов, 1970- (автор) Кн 520
Деянов, Деян Стилиянов, 1953- (предговор) Кн 57, (съставител) Кн 57
Джарвис, Златка Вълкова Вълкова- вж Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
Джелебов, Петко Василев, 1975- (автор) Кн 207
Джелебова-Пейчева, Дена Янкова, 1933- (автор) Кн 346
Дженева, Марияна Недялкова, 1966- (редактор) Кн 8
Джеров, Любомир Димитров (автор) Кн 204
Дилков, Петко Найденов, 1941- (съставител) Кн 524, (редактор) Кн 524
Диманов, Любен Петров, 1933- (илюстратор) Кн 301
Димитров, Александър, писател (автор) Кн 465
Димитров, Ангел Николов, 1944- (автор) Кн 204, (редактор) Кн 204
Димитров, Божидар Георгиев (библиографски предшественик) Кн 399
Димитров, Васил Димитров, 1966- (автор) Кн 209
Димитров, Димитър Алексеев (автор) Кн 32
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Красимир Любенов, 1967- (автор) Кн 89
Димитров, Митко Иванов, 1958- (рецензия) Н 2
Димитров, Румен Кирилов, 1971- (автор) Кн 204
Димитров, Светлозар Акендиев вж Змей Горянин, 1905-1958
Димитров, Симеон, 1942- (автор) Кн 347, Кн 348
Димитров, Цветомир Иванов (автор) Кн 201
Димитрова, Ангелина Василева (преводач) Кн 303, Кн 304
Димитрова, Диана, илюстратор (илюстратор) Кн 402
Димитрова, Димка, 1962- (автор) Кн 265
Димитрова, Диана Иванова вж Димитрова, Дияна Иванова, 1970-
Димитрова, Дияна Иванова, 1970- (автор) Кн 114
Димитрова, Лалка Павлова вж Павлова, Лалка, 1949-
Димитрова, Лилия, 1934- (автор) Кн 437
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (редактор) Пи 2
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- вж Dimitrova, Margaret Draganova, 1964-
Димитрова, Мария Илиева Делибалтова- вж Делибалтова-Димитрова, Мария Илиева, 1935-2009
Димитрова, Пенка Петрова, 1961- (автор) Кн 130
Димитрова, Ралица Димитрова, 1980- (редактор) Кн 75
Димитрова, Румяна Анастасова вж Раднева, Румяна Анастасова, 1939-
Димитрова, Светла, 1973- (библиографски предшественик) Кн 401
Димитрова, Соня Георгиева вж Балканска-Димитрова, Соня Георгиева, 1907-2001
Димих, Диана, 1952- (автор) Кн 322
Димков, Николай Димитров, 1937- (съставител) Кн 468, (редактор) Кн 325, (предговор) Кн 325, Кн 468, (послеслов) Кн 468
Димов, Асен Георгиев, 1931- (автор) Кн 483
Димов, Нено Стоянов, 1950- вж Dimov, Neno Stojanov, 1950-
Димчев, Владимир (автор) Кн 465
Динков, Иван Константинов, 1943-2015 (автор) Кн 541
Динков, Стоян Иванов, 1964- (автор) Кн 544
Динкова, Руска Илиева (редактор) Кн 541
Добрев, Пламен Георгиев, 1966- (композитор) Н 6
Добрев, Стоимен Николаев, 1977- (композитор) Н 6
Добрев, Цветан Добрев, 1956- (композитор) Н 11
Добрев, Цветан Добрев, 1956- вж Dobrev, Cvetan Dobrev, 1956-
Добрева, Златка Славова (съставител) Кн 147, Кн 148, Кн 152
Добрева, Росица (редактор) Кн 8
Дойновска, Росица Николова, 1961- (автор) Кн 176
Дойчева, Станислава Петрова (преводач) Кн 178
Дойчинова, Майя Левановна, 1961- (автор) Кн 349
Доне, Луи, 1907-1989 (автор) Кн 183
Донев, Антон Стойчев, 1927- (автор) Кн 465
Донев, Димитър Ангелов, 1939- (илюстратор) Кн 394
Доневска, Снежанка Дончева, 1948- (автор) Кн 253
Доневска, Снежанка Дончева, 1948- вж Donevska, Snežanka Dončeva, 1948-
Доневски, Борислав Добрев, 1939- (автор) Кн 253
Доневски, Борислав Добрев, 1939- вж Donevski, Borislav Dobrev, 1939-
Дончева, Бисера вж Иванова, Бисера Дончева, 1968-
Дончева, Стела Милчева, 1972- (редактор) Кн 517
Драганов, Иво Иванов, 1951- (автор) Кн 49
Драгнева, Дора Димитрова, 1945- (автор) Кн 484
Драева, Оля Недкова вж Недкова, Оля, 1953-
Дружество на писателите (Плевен) Кн 384, Кн 463
Друмев, Емил (преводач) Кн 164
Дубина, Микола Иванович, 1932- (редактор) Кн 262
Дубина, Микола Iванович, 1932- вж Дубина, Микола Иванович, 1932-
Дуковски, Анатолий Василев (автор) Кн 204
Дюкенджиев, Георги Кирилов, 1959- (автор) Кн 229
Дюлгеров, Михаил Минчев, 1934- (автор) Н 2
Дянков, Алеко Кръстанов, 1962- (преводач) Кн 292
 
Е

Еванс-Коралес, Карис вж Evans-Corrales, Carys
Европейски съюз. Европейски парламент Кн 97
Експедиция Стоилово (Стоилово, Бургаска област ; 2011) Кн 525
Еленков, Константин Рангелов, 1941- (предговор) Кн 467
Еленкова, Анета, 1960- (автор) Кн 74
Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968- (предговор) Кн 305, (преводач) Кн 305
Енгибаров, Александър (илюстратор) Кн 527
Енгибаров, Месроб Йоханен, 1949-2007 (илюстратор) Кн 527
Енев, Деян, 1960- (автор) Кн 438
Енев, Михаил Петко (автор) Кн 465
Енева, Елка (текст) Н 1
Енчев, Младен Стоянов, 1957- (редактор) Кн 326
Енчева, Майяна Милчева Митевска- вж Митевска-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
Енчева, Мария Генчева, 1982- (преводач) Кн 295
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм (Велико Търново ; 2013) Кн 536
Ескрива, Хосемария, свети, 1902-1975 (автор) Кн 33
Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971- (автор) Кн 323
 
Ж

Жаво, Клод, 1940- (автор) Кн 5
Жаво, Клод, 1940- вж Javeau, Claude, 1940-
Жеков, Живко Димитров, 1968- (редактор) Кн 110
Жеков, Маргарит Иванов, 1963- (автор) Кн 350, (съставител) Кн 350
Жеков, Румен Желев, 1960- (илюстратор) Кн 408
Желев, Йордан Живков (съставител) Кн 540, (допълнителен текст) Кн 540
Желязков, Георги вж Георгиев, Георги Желязков, 1964-
Живкова, Елда Миткова, 1949- (текст) Н 1
Жалов, Никола вж Хвойненски, Никола, 1900-1965
Житеньова, Людмила Виктиривна (редактор) Кн 262
Житеньова, Людмила Вікторівна вж Житеньова, Людмила Виктиривна
Жовта, Наталия Михайливна (редактор) Кн 262
Жовта, Наталiя Михайлівна вж Жовта, Наталия Михайливна
 
З

Забирова, Димитрина (съставител) Кн 525
Загоров, Орлин Тихомиров, 1936- (предговор) Кн 466
Загорова, Жана вж Zagorova, Žana
Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (автор) Кн 439
Зарева, Ели Асенова, 1967- (автор) Кн 345, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 485
Захариев, Стефан Секулов, 1810-1871 (автор) Кн 540
Захариев, Христо Стефанов, 1851-1911 (допълнителен текст) Кн 540
Захариева, Мария Димитрова (автор) Кн 530
Захариева, Надежда Григорова, 1944- (автор) Кн 356
Захариева, Надежда Григорова, 1944- вж Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944-
Захариева, Сабина Захариева, 1949- (автор) Кн 194
Захаринов, Ботьо Станимиров, 1954- (автор) Кн 208
Захова, София Димитрова, 1978- (автор) Кн 59
Здравкова, Светлана (автор) Кн 357
Зенер, Катя, 1972- (илюстратор) Кн 294
Зизиулас, Иоан Д. вж Йоан, митрополит Пергамски, 1931-
Зиков, Петър Николаев Николов- вж Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979-
Зиновиева, Дарина Пеева, 1963- (автор) Кн 199
Златарева, Маргарита Иванова, 1950- (автор) Кн 90
Златарски, Иван Василев, 1948- (преводач) Кн 280
Златева, Ани Генчева вж Златева, Анка Генчева, 1946-
Златева, Анка Генчева, 1946- (предговор) Кн 524
Златева, Детелина вж Златева, Кина Илиева, 1952-
Златева, Кина Илиева, 1952- (автор) Кн 345, Кн 351, Кн 485
Златков, Виктор Борисов, 1955- (автор) Кн 204, (редактор) Кн 204
Змей Горянин, 1905-1958 (автор) Кн 324
 
И

И. Боян (автор) Кн 358, Кн 359
Ибришимова-Петрова, Марияна Стоянова (автор) Кн 144
Ивайлова, Мария (автор) Кн 440
Иванов, Александър Ангелов, 1973- (автор) Кн 91, Кн 92
Иванов, Даниел (предговор) Кн 360
Иванов, Иван Неделчев, 1918- (преводач) Кн 301
Иванов, Иван Петков, 1957-2015 (съставител) Кн 109, (редактор) Кн 110
Иванов, Иван Цанев вж Цанев, Иван, 1941-
Иванов, Ивелин Аргиров, 1967- (редактор) Кн 536
Иванов, Никола Стойков, 1924-2006 (преводач) Кн 301
Иванов, Николай, писател (автор) Кн 465
Иванов, Симеон Димитров вж Димитров, Симеон, 1942-
Иванов, Стефан Русинов вж Русинов, Стефан, 1984-
Иванов, Стоян Димитров, 1959- (илюстратор) Г 1
Иванов, Стоян Димитров, 1959- вж Ivanov, Stojan Dimitrov, 1959-
Иванова, Анна-Мария Борисова вж Борисова, Анна-Мария, 1950-
Иванова, Бисера Дончева, 1968- (автор) Кн 360
Иванова, Даниела Александрова (автор) Кн 486
Иванова, Десислава Маринова (автор) Кн 73
Иванова, Десислава Чанкова, 1975- (редактор) Кн 254
Иванова, Димитрина Кирилова (автор) Кн 231
Иванова, Димка Димитрова Николова- вж Димитрова, Димка, 1962-
Иванова, Евгения Любомирова, 1952- (автор) Кн 441, (предговор) Кн 60, (съставител) Кн 60
Иванова, Евгения Стоичкова, 1955- (редактор) Кн 110
Иванова, Тонка Ганева (съставител) Кн 142
Иванчева, Людмила Евлогиева, 1959- (автор) Кн 1
Иванчовски, Петър, 1990- (автор) Кн 361, Кн 362
Игнатов, Сергей Симеонов, 1960- (автор) Кн 12
Игов, Светлозар Атанасов, 1945- (предговор) Кн 415, (съставител) Кн 415, (интервюиращо лице) Кн 415
Илиев, Боян Кръстев, 1949- (автор) Кн 107
Илиев, Георги Емилов, 1980- (преводач) Кн 296
Илиев, Йордан Александров, 1983- (автор) Кн 521
Илиев, Йосиф Илиев, 1947- (автор) Кн 73
Илиев, Симеон Димитров вж Андонов, Симо, 1975-
Илиев, Цветан, 1978- (автор) Кн 221
Илиева, Величка (автор) Кн 144
Илиева, Венелина, етнограф (автор) Кн 144
Илиева, Веселина Георгиева, 1957- (преводач) Кн 297
Илиева, Дарина (автор) Кн 144
Илиева, Людмила Борисова, 1964- (автор) Кн 79
Илиева, Рая Колева (автор) Кн 91, Кн 92
Илиева, Руска Стоянова, 1963- (автор) Кн 128
Илиева, Татяна Атанасова (съставител) Кн 13
Ильова, Александра (автор) Кн 442
Интензивна програма Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Студентска кръгла маса (Велико Търново ; 2013) Кн 536
Исаков, Исак Кирилов, 1932-2011 (автор) Кн 154
Исмајлоска, Мерсиха вж Исмайлоска, Мерсиха
Исмайлоска, Мерсиха (предговор) Кн 336
 
Й

Йеротич, Владета, 1924- (автор) Кн 34
Йоан, митрополит Пергамски, 1931- (автор) Кн 35
Йоан Кръстни, свети, 1542-1591 (автор) Кн 36
Йованович, Ася Тихинова- вж Тихинова-Йованович, Ася
Йолова, Виктория Красимирова (автор) Кн 363
Йонова, Илиана Петрова, 1962- (автор) Кн 364
Йончева-Вапцарова, Габриела (автор) Кн 144
Йоргакиев, Славян Георгиев (автор) Кн 365, Кн 366, Кн 443, Кн 444, Кн 445
Йоргова, Северина, 1982- (преводач) Кн 517
Йорданов, Марин Тачков вж Тачков, Марин, 1966-
Йорданов, Румен Стойнев, 1951- (автор) Кн 229
Йорданова, Атанасия Димитрова вж Петрова, Атанасия Димитрова, 1972-
Йорданова, Мария Димитрова (автор) Кн 144
Йорданова, Надежда Георгиева, 1958- (редактор) Кн 110
Йорданова, Нина Цветанова, 1962- (автор) Кн 128
Йордански, Станислав Колев (автор) Кн 82
Йотова, Христина Ценкова, 1952- (адаптация) Кн 11
Йънг, Уилям Пол, 1955- (автор) Кн 284
 
К

Кавафис, Константинос Петрос, 1863-1933 (автор) Кн 311
Кадифе (автор) Кн 367
Казакевич, Генадий Михайлович, 1980- (редактор) Кн 262
Казакевич, Геннадій Михайлович, 1980- вж Казакевич, Генадий Михайлович, 1980-
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- (композитор) Н 13
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- вж Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934-
Кайтазов, Георги Асенов (преводач) Кн 26
Калейнска, Теодора Иванова, 1961- (автор) Кн 63
Калинков, Борис Савов, 1948- (съставител) Кн 240
Калинков, Борис Савов, 1948- вж Kalinkov, Boris Savov, 1948-
Калис, Дженифър (илюстратор) Кн 162
Калояни, Теофано, 1967- (автор) Кн 312
Калчев, Александър Вълчев, 1945- (предговор) Кн 336
Камбуров, Марин, 1902-1990 (автор) Н 3
Камбурова, Стефанка Делкинова- вж Делкинова-Камбурова, Стефанка
Каменов, Камен Цветанов, 1950- (автор) Кн 222, Кн 223
Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953- (автор) Кн 144
Камю, Албер, 1913-1960 (послеслов) Кн 30
Канева, Калина Христова (интервюиращо лице) Кн 269, (съставител) Кн 269
Кантарева-Барух, Надя Любенова (предговор) Кн 261
Кар, Николас, 1959- (автор) Кн 233
Карагьозов, Иван Димитров (редактор) Кн 110
Карагьозов, Христо Кутев (автор) Кн 234
Караджинов, Ивайло Валериев, 1979- (преводач) Кн 170
Караджова, Гергана (съставител) Кн 261
Караиванова, Елена (автор) Кн 446
Карамелска, Теодора Иванчева, 1975- (предговор) Кн 57, (съставител) Кн 57, (редактор) Кн 57, (преводач) Кн 57
Карасимеонов, Георги Матеев, 1949- вж Karasimeonov, Georgi Mateev, 1949-
Карастоянов, Харлампи Н., 1855-1934 (автор) Кн 541
Карбовски, Мартин, 1970- (автор) Кн 368
Каридова, Светлана Ангелова (автор) Кн 191
Карп, Харви, 1951- (автор) Кн 162, Кн 163
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (предговор) Кн 499
Касапян, Крикор Сахак, 1963- (илюстратор) Кн 344
Касапян, Мъгърдич Сахак, 1963- (илюстратор) Кн 344
Касева, Мая (автор) Кн 112
Кастро, Розалия де, 1837-1885 вж Castro, Rosalía de, 1837-1885
Касърова, Виолета Стоянова, 1947- (предговор) Кн 75, (съставител) Кн 75, ( редактор) Кн 75
Качерилска, Цветана Христова, 1958- (автор) Кн 15
Кейц, Линда вж Куманова, Лиляна Стоянова, 1940-
Келнер, Хедвиг, 1952- (автор) Кн 164
Керезов, Андрей Романов вж Романов, Андрей, 1971-
Кертин, Александър Живов, 1948- (редактор) Кн 539
Киров, Димитър Попмаринов вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Кирова, Алла Валентинова, 1959- (автор) Кн 108
Кирчева, Даринка, 1950- (автор) Кн 72
Кисов, Стефан Иванов, 1849-1915 (автор) Кн 541
Кисьов, Роман Здравков, 1962- (съставител) Кн 320, (предговор) Кн 320, (преводач) Кн 320
Китанов, Андрей, 1944- (автор) Кн 465
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (предговор) Кн 340
Ковачка, Юлиана Йорданова, 1981- (автор) Кн 112
Ковачка, Юлияна Йорданова вж Ковачка, Юлиана Йорданова, 1981-
Коев, Кольо Видев, 1952- (преводач) Кн 534
Коев, Колю Видев вж Коев, Кольо Видев, 1952-
Коев, Христофор Цветанов (автор) Кн 153
Коен, Джейн Д. (предговор) Кн 182
Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950- (преводач) Кн 2
Козарова, Галина Красимирова Георгиева- вж Георгиева-Козарова, Галина Красимирова
Козарова, Павлина Димитрова, 1966- (автор) Кн 227
Козарова, Поли вж Козарова, Павлина Димитрова, 1966-
Койчев, Иван Савов, 1905-1976 (библиографски предшественик) Кн 468
Коларов, Стефан Любенов, 1943- (автор) Кн 272
Колев, Георги Велков, 1958- (редактор) Кн 110
Колев, Николай Недев, 1948- (автор) Кн 176
Колев, Юсеин (автор) Кн 487
Колева, Ваня Пламенова, 1990- (автор) Кн 447
Колева, Ирина Мирчева (редактор) Кн 8
Колева, Ирина Николаева (автор) Кн 448, Кн 449, Кн 450
Колева, Маргарита Маринова (автор) Кн 231
Колева, Станка Николаева (автор) Кн 73
Колинс, Джоан, 1933- (автор) Кн 276
Количкова, Славянка (автор) Кн 451
Комаревска, Христина Петкова, 1956- (съставител) Кн 384, Кн 463, (редактор) Кн 384, Кн 463
Константинов, Емил Георгиев, 1947- (съставител) Кн 86, (редактор) Кн 86
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 130
Конференция Помаците: версии за произход и съвременна идентичност (Смолян ; 2012) Кн 60
Копринков, Дойчо (текст) Н 1
Корин, Ян, 1971- (автор) Кн 292
Косева, Цанка Маринова вж Маринова, Цанка, 1962-
Костадинов, Антонио, 1998- (автор) Кн 369
Костадинова, Надка Стефанова (автор) Кн 73
Костенаров, Красимир Димитров (редактор) Кн 75
Костов, Константин, писател (автор) Кн 465
Костов, Коста Василев, 1955- (автор) Кн 193
Костов, Петър, 1927-2014 (илюстратор) Кн 494
Костов, Руслан Иванов, 1956- (съставител) Кн 145, (редактор) Кн 145
Костова, Десислава Христова, 1950- (съставител) Кн 140
Костова, Десислава Христова, 1950- вж Kostova, Desislava Hristova, 1950-
Костова, Елена Илиева (преводач) Кн 198
Костова, Надя Николова, 1960- (автор) Кн 117, Кн 118, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
Костова, Пенка, 1945- (рецензия) Н 2
Костова, Петя Ангелова (автор) Кн 112
Костова, Райна Трифонова вж Kostova, Rajna Trifonova
Костова-Върлакова, Велемира Костадинова вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947- (преводач) Кн 302
Коцева, Петрана (съставител) Кн 269
Кочев, Валери Костадинов, 1952- (автор) Кн 156
Кочева, Елена (текст) Н 1
Кочерга, Галина Василивна, 1962- (редактор) Кн 262
Кочерга, Галина Василівна, 1962- вж Кочерга, Галина Василивна, 1962-
Кроние, Ерве льо, 1953- (автор) Кн 239
Крофтън, Йън (автор) Кн 2
Крумов, Иван Николаев, 1933- (автор) Кн 452
Крумова, Екатерина (преводач) Кн 34
Кръгла маса Извънсъдебни способи за решаване на морски и речни правни спорове и необходимостта от създаване на специализиран арбитраж (Варна ; 2011) Пи 1
Кръстев, Вергилий Николов, 1938- (послеслов) Кн 17, (съставител) Кн 17, (редактор) Кн 17
Кръстев, Димо Стоянов, 1964- (автор) Кн 159, Кн 160, Кн 161
Кръстев, Петко Марков, 1934- (автор) Кн 111
Кръстева, Галя Андреева (автор) Кн 144
Кръстева, Нина Георгиева вж Krǎsteva, Nina Georgieva
Кукушев, Росен Василев, 1983- (автор) Кн 370
Кулаксъзова, Нели Атанасова (редактор) Н 15
Кулаксъзова, Нели Атанасова вж Kulaksǎzova, Neli Atanasova
Куманова, Лиляна Стоянова, 1940- (автор) Кн 20, Кн 166, (редактор) Кн 184, (преводач) Кн 21, Кн 29, Кн 71, Кн 165, Кн 167, Кн 168, Кн 181, Кн 185, Кн 186, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 196, Кн 197, Кн 203
Кунчев, Йонко Димитров, 1954- (автор) Кн 87
Кусенич, Тихана (автор) Кн 144
Кутева, Елена Филипова, 1943- (рецензия) Н 2
Куцаров, Денчо (текст) Н 1
Кушев, Йордан Паунов, 1935- (текст) Н 1
Кънев, Стефан Петров, 1930-1991 (композитор) Н 4
Кънева, Мариана Кънчева, 1955- (съставител) Кн 147, Кн 148, Кн 152
Кънева, Мира Здравкова, 1982- вж Kǎneva, Mira Zdravkova, 1982-
Кънчев, Динко (преводач) Кн 83
Кънчева, Калина Кънчева, 1974- (редактор) Кн 141
Къслев, Иван Стоянов вж Стоянов, Иван, 1958-
Кюркчиева, Маргарита Симеонова, 1937-2016 (преводач) Кн 316
Кютукчиев, Илия Борисов (автор) Кн 204
 
Л

Лавров, Владимир Михайлович, 1957- (предговор) Кн 537
Лазарова, Вела Петкова, 1942- (автор) Кн 144
Лазарова, Емилия Цветанова, 1959- вж Lazarova, Emilija Cvetanova, 1959-
Лазарова, Ружа, 1968- (автор) Кн 453
Лаков, Константин (илюстратор) Кн 370
Лашев, Любомир Димитров, 1952- (автор) Кн 206
Леви, Владимир Лвович, 1938- (автор) Кн 165, Кн 166
Леви, Владимир Львович, 1938- вж Леви, Владимир Лвович, 1938-
Леви, Рашел Леон, 1962- (автор) Кн 371
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор) Кн 372
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Кн 454, (предговор) Кн 320
Лесидренска, Славка Петрова, 1940- (автор) Кн 273
Лечев, Боян Тодоров, 1926-2004 (редактор) Н 15
Лечев, Боян Тодоров, 1926-2004 вж Lečev, Bojan Todorov, 1926-2004
Ливен, Олга Андреевна вж Серафима, игумения, 1913-2004
Лигуори, Алфонс Мария де, свети, 1696-1787 (автор) Кн 37
Липкан, Володимир Анатолийович, 1976- (редактор) Кн 262
Лiпкан, Володимир Анатолійович, 1976- вж Липкан, Володимир Анатолийович, 1976-
Литературен конкурс Приятелството (2011-2012) Кн 432
Литина, Мария (преводач) Кн 540
Литина-Дендрину, Мария вж Литина, Мария
Лихачëв, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999 вж Лихачов, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999
Лихачов, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999 (автор) Кн 269, (интервюирано лице) Кн 269
Ловрик, Бранка (автор) Кн 144
Лори, Бернар, 1955- (интервюирано лице) Пи 3
Лори, Бернар, 1955- вж Lory, Bernard, 1955-
Лукас, Марго (илюстратор) Кн 163
Лукяненко, Сергей Василиевич, 1968- (автор) Кн 314
Лукьяненко, Сергей Васильевич, 1968- вж Лукяненко, Сергей Василиевич, 1968-
Лъвкин, Джонатан (илюстратор) Кн 216
Льондев, Петър Стефанов, 1936- (композитор)  Н 4, (предговор) Н 4
Льочев, Петър Стефанов, 1920- (автор) Кн 465
Любенов, Любен вж Диманов, Любен Петров, 1933-
Любенова, Вяра Николаева, 1969- (преводач) Кн 66
Любенова, Татяна, 1953- (съставител) Кн 384, Кн 463, (редактор) Кн 384, Кн 463
Лютова, Калина Димитрова, 1956- (илюстратор) Кн 507
 
М

Маврикова, Силвия Максимова, 1978- (преводач) Кн 248, Кн 249
Мавров, Кирил Петров, 1949- (илюстратор) Кн 122
Мавродиев, Георги, 1944- (автор) Кн 251
Маесо де ла Торе, Хесус, 1949- (автор) Кн 303
Малахов, Генадий Петрович, 1954- (автор) Кн 167, Кн 168, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 196, Кн 197
Малахов, Геннадий Петрович, 1954- вж Малахов, Генадий Петрович, 1954-
Малчев, Михаил Александров, 1983- (автор) Кн 93
Малчев, Росен Росенов, 1960- (редактор) Пи 2
Малчев, Росен Росенов, 1960- вж Malčev, Rosen Rosenov, 1960-
Мангачев, Иван Петков (автор) Кн 94
Манова, Вихра Иванова (преводач) Кн 283
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (предговор) Кн 47
Марден, Орисън Сует, 1848-1924 (автор) Кн 21, Кн 28, Кн 29
Маринкова, Ангелина вж Ангелина Белокрила, 1996-
Маринов, Борислав Димитров, 1951- (автор) Кн 151
Маринов, Марин Ласков, 1949- (автор) Кн 149
Маринов, Радослав Радославов (илюстратор) Кн 31
Маринов, Руси, 1956- (автор) Кн 235
Маринов, Цветан Асенов, 1959- (автор) Кн 202
Маринова, Елена Блажева вж Блажева, Елена
Маринова, Надя Иванова, 1974- (автор) Кн 224
Маринова, Росица Венциславова, 1989- (автор) Кн 156
Маринова, Цанка, 1962- (автор) Кн 114
Марицас, Константинос Димитриос, 1957- (предговор) Кн 311, (преводач) Кн 311
Маричова, Анета Еленкова вж Еленкова, Анета, 1960-
Марков, Васил Еленов, 1977- (предговор) Кн 47
Марков, Красимир Марков (редактор) Кн 110
Марков, Петър Цанков, 1977- (автор) Кн 204
Марулевска, Красимира Теофилова, 1964- (автор) Кн 112
Марчев, Петър Марков, 1960- (автор) Кн 455
Марш, Карол (автор) Кн 290
Масал, Жу (автор) Кн 488, Кн 489, Кн 490
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 289
Мачорска, Соня Кирилова, 1956- (текст) Г 1, (илюстратор) Г 1
Мачорска, Соня Кирилова, 1956- вж Mačorska, Sonja Kirilova, 1956-
Меджидиев, Асен Георгиев, 1968- (автор) Кн 177
Медински, Владимир Ростиславович, 1970- (автор) Кн 537
Мединский, Владимир Ростиславович, 1970- вж Медински, Владимир Ростиславович, 1970-
Международен панаир на народните занаяти Етър (10 ; Габрово ; 2012) Кн 144
Международен симпозиум Етнология на общуването (Самоков ; 2011) Пи 2
Международен симпозиум Етнология на общуването (Самоков ; 2011) вж International Symposium  Ethnology of communication  (Samokov ; 2011)
Международна конференция Творец, библиотека, читатели (Шумен ; 2011) Кн 326
Международна научна конференция Народните занаяти - минало, настояще и бадеще (8 ; Габрово ; 2012) Кн 144
Международна научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи (Велико Търново ; 2011) Кн 40
Мелтев, Михаил Босилков, 1954- (автор) Кн 250
Менсес, Гавин, 1937- (автор) Кн 535
Меркле, Ролф (автор) Кн 190
Методиев, Бойко (автор) Кн 465
Методиев, Красимир Тихомиров, 1950- (автор) Кн 374
Мидова, Петранка Иванова, 1973- (автор) Кн 78
Миленкова, Ася Николова, 1959- (автор) Кн 117, Кн 118, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
Милчева, Красимира, филолог (автор) Кн 375
Минев, Николай (аранжимент) Н 1
Минкова, Ганета Минкова, 1960- (съставител) Кн 98
Минкова, Мария Живкова Грозева- вж Грозева, Мария Живкова, 1948-
Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски (София) Кн 140
Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски (София) вж Minno-geoložki universitet Sveti Ivan Rilski (Sofija)
Миняйло, Роман Викторович (редактор) Кн 262
Мiняйло, Роман Вікторович вж Миняйло, Роман Викторович
Мирчев, Цецо (илюстратор) Кн 215
Мирчева, Камелия Филипова, 1966- (автор) Кн 22
Митев, Георги Василев, 1948- (предговор) Н 1
Митева, Илияна вж И. Боян
Митева, Тодорка Владимирова вж Владимирова, Тодорка, 1926-
Митевска-Енчева, Майяна Милчева, 1973- (автор) Кн 3, Кн 50
Михайлов, Михаил Димитров, 1983- (автор) Кн 23
Михайлов, Петър Тонев, 1979- (автор) Кн 376
Михайлова, Екатерина Иванова, 1956- (автор) Кн 84
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (предговор) Кн 312, (преводач) Кн 312
Михайлова, Нина, преводач (преводач) Кн 33
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 284
Мичева, Мариела (автор) Кн 456
Мишкова, Калина Александрова Стоянова- вж Александрова, Калина, 1959-
Младенов, Мартин Венциславов, 1981- (автор) Кн 68, Кн 377
Момева-Алтипармаковска, Виктория Сотир (автор) Кн 144
Монов, Симеон Валентинов, 1967- (автор) Кн 195
Мосенкис, Юрий Леонидович, 1970- (съставител) Кн 262, (редактор) Кн 262, (преводач) Кн 262
Мосенкiс, Юрiй Леонiдович, 1970- вж Мосенкис, Юрий Леонидович, 1970-
Мострова, Татяна Василева, 1946- (редактор) Кн 13
Мочев, Димитър Янков, 1944- (автор) Кн 214
Мочник, Растко, 1944- (автор) Кн 57
Музиани, Франческа, 1984- (консултант) Кн 239
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- (съставител) Пи 3
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- вж Muratova, Nurie Mehmedova, 1973-
Муре, Ерин, 1955- вж Mouré, Erin, 1955-
Мустафа, Алджан (автор) Кн 144
Мутафова, Красимира Йорданова, 1957- (предговор) Кн 536, (редактор) Кн 536
Мухтаров, Йовчо Иванов, 1929- (автор) Кн 491
Мягков, Михаил Юриевич, 1968- (допълнителен текст) Кн 537
Мягков, Михаил Юрьевич, 1968- вж Мягков, Михаил Юриевич, 1968- 
Н

Н. Д. вж Димков, Николай Димитров, 1937-
Назаров, Андрей Владимирович, 1957- (редактор) Кн 537
Назаров, Назарий Анатолийович (редактор) Кн 262, (преводач)  Кн 262
Назаров, Назарій Анатолійович вж Назаров, Назарий Анатолийович
Найденов, Донко Денчев, 1980- (автор) Кн 457
Наков, Радослав Александров, 1957- (редактор) Кн 145
Наталия Дима, 1978- (автор) Кн 38
Научна конференция Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите (София ; 2010) Кн 51
Научна конференция Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите (София ; 2010) вж Bilimsel konferans Balkanlar'da çok kültürlü yaşam modeli olarak Bulgaristan tecrübesi (Sofya ; 2010)
Научна конференция Плевен и Плевенски край - минало, традиции, духовност (Плевен ; 2012) Кн 524
Научна конференция 130 години Българска артилерия (София ; 2010) Кн 104
Национален конкурс Рождество на Спасителя (1 ; Бургас ; 2011) Кн 508
Национален конкурс Христос возкресе - радост донесе (2 ; Бургас ; 2012) Кн 508
Национална конференция с международно участие За книгите, библиотеките и хората в тях (Шумен ; 2012) Кн 8
Национална научна конференция Българската бохемистика днес (София ; 2011) Кн 263
Национална научна конференция Музеят и градът (Троян ; 2012) Кн 10
Национална научна сесия за студенти и преподаватели по медицина (11 ; Плевен ; 2012) Кн 141
Недев, Панчо Балев, 1937- (автор) Кн 458, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495
Неделчева, Ивелина (автор) Кн 144
Недкова, Оля, 1953- (автор) Кн 509
Недюрмагомедов, Георгий Гаджимирзоевич (автор) Кн 112
Недялков, Георги, 1960- (съставител) Кн 465
Недялков, Мирослав Кирилов, 1960- (редактор) Кн 110
Недялкова, Дафина Тодорова, 1935- (автор) Кн 378
Недялкова, Лора Петрова, 1975- (композитор) Н 14
Недялкова, Таня Викторова (преводач) Кн 277
Некулов, Ивайло Никодимов вж Никодимов, Ивайло, 1969-
Ненов, Николай Иванов, 1966- (редактор) Пи 2
Ненов, Николай Иванов, 1966- вж Nenov, Nikolaj Ivanov, 1966-
Ненов, Петър Петров, 1976- (илюстратор) Кн 510
Никифорова, Румяна Захариева, 1963- (автор) Кн 129
Никовска, Кремена Николаева, 1973- (автор) Кн 217
Никодимов, Ивайло, 1969- (автор) Кн 522
Николов, Иван Иванов, 1960- (автор)  Кн 459
Николов, Кънчо Великов вж Великов, Кънчо, 1942-
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Кн 460
Николов, Любомир Славов, 1950- (автор) Кн 465
Николов, Мари Врина- вж Врина-Николов, Мари, 1960-
Николов, Николай Стефанов, 1951- (преводач) Кн 240
Николов, Николай Стефанов, 1951- вж Nikolov, Nikolaj Stefanov, 1951-
Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979- (автор) Кн 531
Николова, Златка Вълкова вж Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
Николова, Калина, 1971- (автор) Кн 6, Кн 7
Николова, Калина, 1983- (автор) Кн 16
Николова, Катя, поезия (автор) Кн 379
Николова, Милена Георгиева, 1953- (автор) Кн 144
Николова, Надка Николова, 1955- (автор) Кн 529
Николова, Наталия Иванова, 1984- вж Nikolova, Natalija Ivanova, 1984-
Николова, Нина Василева, 1964- (послеслов) Кн 57
Николова, Пламена Кунева (автор) Кн 380
Николова, Румяна Петрова, 1960- (автор) Кн 381
Николова, Светлина вж Тодорова, Светлина Николова, 1942-
Николова, Юлия Христова, 1941- (предговор) Кн 541, (съставител) Кн 541, (редактор) Кн 541
Николова-Иванова, Димка Димитрова вж Димитрова, Димка, 1962-
Нов български университет. Галерия Униарт (София) Г 2
Нов български университет. Галерия Униарт (София) вж Nov bǎlgarski universitet. Galerija Uniart (Sofia)
Нури, Решат вж Гюнтекин, Решат Нури, 1889-1956
Нягул, Ана, 1976- (автор) Кн 383, Кн 462
 
О

Обретенова, Милена Иванова, 1961- (автор) Кн 496
Олександрова, Галина Мавлютивна (редактор) Кн 262
Олександрова, Галина Мавлютівна вж Олександрова, Галина Мавлютивна
Организация на обединените нации Кн 86
Отие, Филип (предговор) Кн 534
Отузбиров, Румен Иванов, 1955- (автор) Кн 73
Ошкина, Валентина Петкова вж Петкова, Валентина, 1973-
 
П

Павлишче, Йежи, 1963- (редактор) Кн 262
Павлов, Георги Митков, 1961- (автор) Кн 209
Павлов, Филип Христов, 1949- (автор) Кн 246
Павлова, Лалка, 1949- (предговор) Кн 384, (съставител) Кн 384, Кн 463, (редактор) Кн 384Кн 463
Павлова, Павлина, поетеса (автор) Кн 385
Павлова, Павлина Петрова, 1949- (автор) Кн 510, Кн 511
Палазов, Димитър Неделчев, 1933- (автор) Кн 386
Паликарски, Милчо Коцев, 1939- (съставител) Кн 86, (редактор) Кн 86
Палмен, Кони, 1955- (автор) Кн 295
Памиес, Сержи, 1960- (автор) Кн 299
Памукчиев, Михаил Христов Топалов вж Топалов, Михаил Христов, 1921-2011
Панайотов, Веселин Божков, 1955- (редактор) Кн 254, Кн 326
Панайотов, Димитър Александров (автор) Кн 225
Панайотов, Кирил, 1933- (автор) Кн 482
Панамска, Калинка Петкова (автор) Кн 191
Пангев, Даниел (автор) Кн 523
Панова, Бианка, 1970- (автор) Кн 252
Папазов, Благомир Кирилов, 1953- (редактор) Кн 110
Папанчева, Ирина Николова, 1975- (автор) Кн 464
Паркър, Уна-Мери, 1930- (автор) Кн 277, Кн 278
Парушев, Радослав Маринов, 1975- (съставител) Кн 432
Пас, Агустин Фернандес вж Фернанадес Пас, Агустин, 1847-2016
Пасарелски, Росен Иванов (автор) Кн 211
Паскалев, Добрин Николаев, 1954- (автор) Кн 387
Пасков, Александър Викторов (съставител) Кн 327
Пасков, Виктор Маринов, 1949-2009 (автор) Кн 327
Пасков, Никол, 1975- (съставител) Кн 327
Патън, Дейзи, 1955- (послеслов) Кн 475
Патън, Дешка Михайлова вж Патън, Дейзи, 1955-
Пауров, Стоян Иванов, 1974- (композитор) Н 6, (аранжимент) Н 6, (съставител) Н 6
Пашалийска, Румяна Мирчева (предговор) Кн 324, (съставител) Кн 324
Пейчева, Дена Янкова Джелебова- вж Джелебова-Пейчева, Дена Янкова, 1933-
Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- (автор) Кн 10, (предговор) Н 5, (редактор) Кн 10
Пенев, Велин Атанасов, 1923- (допълнителен текст) Кн 467
Пенев, Лъчезар Дочев (автор) Кн 200, (предговор) Кн 200
Пенева, Ваня Илиева, 1957- вж Peneva, Vanja Ilieva, 1957-
Пенева, Евелина Венциславова, 1976- (преводач) Кн 14, Кн 290
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (съставител) Кн 263, (редактор) Кн 263
Пенчева, Ана, художник (илюстратор) Кн 46
Пенчева, Станка Михайлова, 1929-2014 (автор) Кн 328, Кн 329, Кн 330
Пеовски, Владимир Радев, 1955- (автор) Кн 69
Пепсито вж Михайлов, Петър Тонев, 1979-
Переверзев, Дмитро Игорович (редактор) Кн 262
Переверзєв, Дмитро Ігорович вж Переверзев, Дмитро Игорович
Перейро, Лоис, 1958-1996 (автор) Кн 305
Перков, Венцислав Емилов, 1979- (автор) Кн 78
Петков, Георги Кирилов вж Петков, Гошо Кирилов, 1955-
Петков, Гошо Кирилов, 1955- (автор) Кн 52
Петков, Недялко Петков, 1976- (илюстратор) Кн 41
Петков, Тодор, 1967- (преводач) Кн 57
Петков, Цветан Илиев вж Илиев, Цветан, 1978-
Петкова, Валентина, 1973- (автор) Кн 512
Петкова, Мирослава Маринова вж Гърдева, Мирослава Маринова, 1978-
Петкова-Гърдева, Мирослава Маринова вж Гърдева, Мирослава Маринова, 1978-
Петрицо, Франческа, 1990- (автор) Кн 302
Петров, Борис, 1969- (автор) Кн 215
Петров, Димитър Петров, 1956- (автор) Кн 144
Петров, Мартин Димитров, 1999- (автор) Кн 388, Кн 389, Кн 390
Петров, Мико (автор) Кн 465
Петров, Милен Йорданов, 1974- (автор) Кн 236
Петрова, Атанасия Димитрова, 1972- (редактор) Кн 508
Петрова, Атанаска Симеонова (автор) Кн 391
Петрова, Велмира Веселинова (автор) Кн 392
Петрова, Весела Емилова, 1984- (съставител) Кн 140
Петрова, Весела Емилова, 1984- вж Petrova, Vesela Emilova, 1984-
Петрова, Десислава Георгиева, 1988- (автор) Кн 393
Петрова, Мариана Матеева, 1962- (автор) Кн 237
Петрова, Наталия Данаилова вж Наталия Дима, 1978-
Пипков, Любомир Панайотов, 1904-1974 (композитор) Н 15, Н 16
Пипков, Любомир Панайотов, 1904-1974 вж Pipkov, Ljubomir Panajotov, 1904-1974
Поетичен конкурс Белоцветни вишни (Казанлък ; 2012) Кн 340
Попмаринов, Димитър, 1955- (предговор) Кн 40, (редактор) Кн 40
Попов, Александър Крумов, 1942- (автор) Кн 230
Попов, Ангел Димитров, 1942- (автор) Кн 394
Попов, Борислав Николов, 1959- (автор) Кн 157
Попов, Владимир Стефанов, 1942- (автор) Кн 117, Кн 118, Кн 119
Попов, Деян Енчев вж Енев, Деян, 1960-
Попова, Биляна Йорданова (автор) Кн 144
Попова, Людмила Петкова, 1930- (автор) Кн 144
Попова, Мария, преводач (преводач) Кн 216
Попова, Станислава Петрова вж Дойчева, Станислава Петрова
Попова, Тодора Йорданова (автор) Кн 513
Попова-Дойчева, Станислава Петрова вж Дойчева, Станислава Петрова
Порфирий, епископ Йегарски (предговор) Кн 34
Потапов, Генадий Владимирович (редактор) Кн 537
Потапов, Геннадий Владимирович вж Потапов, Генадий Владимирович
Потеров, Румен Гавраилов, 1962- (композитор) Н 12
Прангов, Любен Георгиев, 1936-2006 (преводач) Кн 301
Пранчев, Найден Георгиев (автор) Кн 204, Кн 205
Прашкова, Миглена Людмилова, 1968- (редактор) Кн 40
Природен парк Златни пясъци (Варна) Кн 240
Природен парк Златни пясъци (Варна) вж Priroden park Zlatni pjasǎci (Varna)
Пройнов, Димитър Петков, 1977- (автор) Кн 43
Прокешова, Виера, 1957-2008 (преводач) Кн 356
Прокешова, Виера, 1957-2008 вж Prokešová, Viera, 1957-2008
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (предговор) Кн 298
Пундев, Васил Маринов, 1892-1930 (послеслов) Кн 415
Пучков, Андрий Олександрович, 1970- (редактор) Кн 262
Пучков, Андрій Олександрович, 1970 - вж Пучков, Андрий Олександрович, 1970-
Пъневска, Мариана Александрова вж Пъневска-Гарева, Мариана Александрова, 1953-
Пъневска-Гарева, Мариана Александрова, 1953- (автор) Кн 204
Първанов, Петър Людмилов, 1979- (автор) Кн 144
Първанова, Милена Радомирова, 1965- (преводач) Кн 140
Първанова, Милена Радомирова, 1965- вж Pǎrvanova, Milena Radomirova, 1965-
Първанова, Таня (текст) Н 4
Пътуващ семинар Иновации в образованието (Шумен - Белград - Будапеща - Виена ; 2013) Кн 110
 
Р

Раданов, Румен (автор) Кн 396
Радева, Живка Василева, 1957- (автор) Кн 4
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401
Радева, Ния Иванова, 1971- (автор) Кн 265
Радков, Веселин Стаменов, 1939- (преводач) Кн 293
Радкова, Румяна Георгиева, 1939- (редактор) Кн 540
Раднева, Румяна Анастасова, 1939- (автор) Кн 402, Кн 466, Кн 467
Разбойникова, София Николова (преводач) Кн 83
Райдер, Катя, 1960- (автор) Кн 294
Ракарова, Събина Борисова, 1950- (автор) Кн 70, Кн 74
Рангелова, Янка Величкова, 1978- (автор) Кн 112
Рангочев, Константин Звездомиров, 1959- (редактор) Пи 2
Рангочев, Константин Звездомиров, 1959- вж Rangočev, Konstantin Zvezdomirov, 1959-
Ранчева, Калина Николова Гусева- вж Николова, Калина, 1983-
Рашева, Нелка (текст) Н 1
Решовска, Емилия (съставител) Кн 525
Решовски, Нейко (съставител) Кн 525
Рея вж Иванова, Даниела Александрова
Рибарова, Павлина Стефанова, 1977- (преводач) Кн 66
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 287
Рогалски, Петър Георгиев, 1968- (предговор) Кн 36, (преводач) Кн 36
Родев, Цончо Христов, 1926-2011 (автор) Кн 465
Родел, Анджела, 1974- (преводач) Кн 474
Родел, Анджела, 1974- вж Rodel, Angela, 1974-
Родореда, Мерсе, 1908-1983 (автор) Кн 300
Романов, Андрей, 1971- (преводач) Кн 18, (предговор) Кн 18
Росица (автор) Кн 403
Роу, Силвена, 1967- (автор) Кн 216
Руе, Жил, 1958- (автор) Кн 5, (предговор) Кн 239 Кн 534
Руе, Жил, 1958- вж Rouet, Gilles, 1958-
Руев, Петър Иванов, 1967- (автор) Кн 202
Руневски, Стефан Станчев, 1877-1919 (автор) Кн 468
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (съставител) Кн 432
Русев, Руси Маринов вж Маринов, Руси, 1956-
Русева, Нанка Бакалова- вж Бакалова-Русева, Нанка, 1937-
Русинов, Стефан, 1984- (преводач) Кн 516
Русият вж Петров, Мартин Димитров, 1999-
 
С

Савов, Алексей Славков (автор) Кн 204
Савова, Иванка Савова, 1948- (преводач) Кн 276
Савова, Юлия Стефанова, 1960- (автор) Кн 9
Санчес, Томас Морияс, 1976- (илюстратор) Г 1
Санчес, Томас Морияс, 1976- вж Sánchez, Tomás Morillas, 1976-
Сапунджиева, Мариета Иванова (автор) Кн 191
Саранеделчев, Стефан Дечков, 1947- (автор) Кн 80
Сахаров, Андрей Николаевич, 1930- (допълнителен текст)  Кн 537
Свидерски, Михаjло, 1991- вж Свидерски, Михайло, 1991-
Свидерски, Михайло, 1991- (автор) Кн 319
Свидерски, Михайло, 1991- вж Sviderski, Mihajlo, 1991-
Северски, Цветан, 1941- (автор) Кн 465
Семерджиев, Цветан Атанасов, 1949- (автор) Кн 226, Кн 238
Семерджиева, Соня Цветкова, 1960- (автор) Кн 144
Сен Шама, Беноа дьо, 1970- (автор) Кн 297
Сен Шама, Еманюел дьо, 1973- (автор) Кн 297
Серафима, игумения, 1913-2004 (автор) Кн 39
Серафима Ливен, игумения вж Серафима, игумения, 1913-2004
Сивенов, Благовест Василев (автор) Кн 53, Кн 54
Сивенов, Васил (автор) Кн 54
Сивенов, Константин, 1967- (автор) Кн 53, Кн 54
Сивилов, Александър Михайлов, 1980- (автор) Кн 58
Силберман, Мел, 1942-2010 (автор) Кн 55
Силвестро (автор) Кн 404, Кн 405
Силина, Наталия Демяновна, 1952- (автор) Кн 315
Силина, Наталья Демьяновна вж Силина, Наталия Демяновна, 1952-
Симеонов, Калоян Димитров, 1973- (редактор) Кн 62
Симеонов, Симеон Николаев, 1936- (автор) Кн 532
Симеонов, Филип Николов (автор) Кн 156
Симеонова, Албена вж Simeonova, Albena
Синигерски вж Спасов, Петър Алексиев, 1941-
Синишин, Роман Иванович (редактор) Кн 262
Синишин, Роман Іванович вж Синишин, Роман Иванович
Сираков, Станимир Стефанов, 1984- (автор) Кн 200
Скот, Джини Греъм, 1942- (автор) Кн 71
Слава Леси вж Лесидренска, Славка Петрова, 1940-
Славейков, Петко Рачов, 1827-1895 (автор)  Кн 262
Славов, Евгени Петков (автор) Кн 207
Славов, Светлозар (автор) Кн 204
Славова, Леонора Божидарова, 1984- (илюстратор) Кн 371
Славчев, Добромир, 1973- (автор) Кн 406
Слаев, Александър Димитров, 1960- (автор) Кн 241
Смит, Кристофър, 1966- (автор) Кн 288
Соколова, Павлина Валериева, 1983- (съставител) Кн 395
Соловьева, Анна Ивановна вж Соловьова, Анна Ивановна
Соловьева, Татьяна Анатольевна, 1956- вж Соловьова, Татяна Анатолиевна, 1956-
Соловьова, Анна Ивановна (автор) Кн 181
Соловьова, Татяна Анатолиевна, 1956- (автор) Кн 112
Сотирова, Мария Георгиева (съставител) Кн 76, (редактор) Кн 76
Спасов, Петър Алексиев, 1941- (автор) Кн 497
Ставрев, Тодор Ставрев, 1950- (илюстратор) Кн 527
Ставрева, Екатерина Георгиева (автор) Кн 191
Ставру, Ставрос (автор) Кн 24
Стамболова, Албена Емилова, 1957- (преводач) Кн 5
Стаменов, Симеон Стаменов, 1969- (автор) Кн 533
Стамов, Стамен Николов, 1941- (автор) Кн 217
Станева, Светлозара (автор) Кн 144
Станкова, Маргарита Димитрова, 1972- (автор) Кн 25
Станоев, Стойо Василев, 1921- (автор) Кн 526
Станоева, Елица Валентинова, 1979- (преводач) Кн 57
Станчев, Иван Димитров (автор) Кн 103
Станчева, Надя Юлиянова, 1977- (автор) Кн 192
Станчева, Надя Юлиянова, 1977- вж Stančeva, Nadja Julijanova, 1977-
Стефанов, Иван Киров, 1939- (автор) Кн 469
Стефанов, Стефан Филипов, 1948- (автор) Кн 70
Стоилов, Стоил (автор) Кн 465
Стоилова, Нина Делчева (съставител) Кн 147, Кн 148, Кн 152
Стоилова, Пепа Стоилова, 1965- (преводач) Кн 278
Стоичкова, Валентина, 1999- (автор) Кн 390, Кн 407, Кн 470
Стојанова, Мери вж Стоянова, Мери
Стојановић, Најдан, 1956- вж Стоянович, Найдан, 1956-
Стойков, Борис Неделчев, 1978- (преводач) Кн 33
Стойков, Георги, 1931- (предговор) Кн 463
Стойков, Николай Иванов, 1936- (автор) Кн 408
Стойкова, Блага Иванова (автор) Кн 73
Стойчев, Кирил Пламенов (редактор) Кн 62
Стойчев, Янислав, 1984- (автор) Кн 409
Стоядинов, Мариян Богоев, 1964- (редактор) Кн 40
Стоянов, Веселин Атанасов, 1932- (автор) Кн 498
Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977- (автор) Кн 56
Стоянов, Иван, 1958- (автор) Кн 471
Стоянова, Грета Живкова (редактор) Кн 254
Стоянова, Йорданка Данова вж Данова, Йорданка
Стоянова, Капка Иванова (автор) Кн 108
Стоянова, Лилия Стоянова, 1963- (автор) Кн 112
Стоянова, Марияна (автор) Кн 410
Стоянова, Мери (автор) Кн 144
Стоянова, Станислава Красимирова, 1985- (автор) Кн 219
Стоянова-Мишкова, Калина Александрова вж Александрова, Калина, 1959-
Стоянович, Найдан, 1956- (автор) Кн 318
Стоянчева, Димитрина Георгиева (автор) Кн 73
Стратева, Росица Добрева вж Добрева, Росица
Студентска научна конференция (София ; 2013) Кн 62
Събева, Светлана Темелкова, 1964- (предговор) Кн 57, (съставител) Кн 57, (преводач) Кн 57
Съвет на Европа. Комитет на министрите към държавите-членки  Кн 86
 
Т

Талев, Павел Димитров, 1942- (преводач) Кн 286
Танев, Жеко (съставител) Кн 109
Танкова, Румяна Димитрова, 1958- (автор) Кн 130
Тарасов, Михаил Павлович, 1960- (редактор) Кн 145
Тарасова, Евгения Димитрова, 1954- (редактор) Кн 145
Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (адаптация) Кн 514
Тачева, Елена Томова, 1964- (интервюиращо лице) Пи 3
Тачева, Елена Томова, 1964- вж Tačeva, Elena Tomova, 1964-
Тачева, Жени Иванова, 1956- (автор) Кн 472
Тачков, Марин, 1966- (автор) Кн 411
Ташев, Кирил Иванов (автор) Кн 527
Тенева, Венета Стефанова (съставител) Кн 147, Кн 148, (редактор) Кн 147Кн 148Кн 152
Терзиева, Светла Тодорова, 1966- (автор) Кн 124, Кн 125
Тимчев, Любомир Кирилов, 1961- (автор) Кн 85
Тихинова-Йованович, Ася (преводач) Кн 317
Тишева, Снежана Томова, 1960- (автор) Кн 192
Тишева, Снежана Томова, 1960- вж Tiševa, Snežana Tomova, 1960-
Тодорина, Добринка Лукова, 1951- (автор) Кн 112, (предговор)  Кн 112, (редактор) Кн 112
Тодоров, Васил Георгиев, 1942- (автор) Кн 73
Тодоров, Василий Емилов, 1947- (съставител) Кн 148
Тодоров, Димитър Желев, 1921- (предговор) Кн 106
Тодоров, Калин Димитров, 1963- (редактор) Кн 240, (преводач) Кн 240
Тодоров, Калин Димитров, 1963- вж Todorov, Kalin Dimitrov, 1963-
Тодоров, Пламен Георгиев, 1972-  (предговор) Кн 543, (съставител) Кн 373, Кн 543
Тодоров, Тодор Борисов вж Борисов, Тодор, 1926-
Тодоров, Христо Петков, 1958- (предговор) Кн 57, (съставител) Кн 57
Тодорова, Виолета Цончева вж Цончева, Виолета
Тодорова, Галина, 1962- (автор) Кн 473
Тодорова, Глория Красимирова (автор) Кн 412
Тодорова, Десислава Велинова, 1977- (автор) Кн 169
Тодорова, Диана, историк (автор) Кн 144
Тодорова, Пенка Костова вж Костова, Пенка, 1945-
Тодорова, Светлина Николова, 1942- (редактор) Кн 13
Тодорова, Тодорка (автор) Кн 413
Томев, Любен Ненчев, 1957- (автор) Кн 72
Томова, Вили Венеткова, 1959- (редактор) Кн 524
Томс, Жюстин, 1971- (автор) Кн 227
Томсен, Торстайн, 1950- (автор) Кн 296
Тонев, Здравко, 1933- (автор) Кн 105
Тонева, Радостина Димитрова, 1971- (автор) Кн 137
Топалов, Кирил Любомиров, 1943- (преводач) Кн 309, Кн 310
Топалов, Михаил Христов, 1921-2011 (автор) Кн 543
Топалов Памукчиев, Михаил Христов вж Топалов, Михаил Христов, 1921-2011
Торе, Хесус Маесо де ла вж Маесо де ла Торе, Хесус, 1949-
Торманов, Захари Емилов, 1970- (автор) Кн 96
Тотев, Любен Иванов, 1954- (предговор) Кн 140
Тотев, Любен Иванов, 1954- вж Totev, Ljuben Ivanov, 1954-
Тошков, Михаил Георгиев, 1931- (автор) Кн 499, (илюстратор) Кн 499
Трайкова, Николета Иванова, 1969- (автор) Кн 191
Тракийски университет. Ветеринарномедицински факултет (Стара Загора) Кн 142
Трандов, Веселин Николаев, 1973- (преводач) Кн 453
Трендафилов, Христо Петров, 1952- (предговор) Кн 254
Трифонов, Трифон Димчев, 1969- (автор) Кн 41
Трифонова, Мария Тодорова (автор) Кн 500
Тутеков, Свилен Милков, 1974- (автор) Кн 40, (редактор) Кн 40, (предговор) Кн 34
Тюфекчиева, Елиза Иванова (автор) Кн 204
 
У

У Цин, 1978- (автор) Кн 516
Ужегов, Генрих Николаевич, 1940- (автор) Кн 203
Узунов, Стефан Николаев, 1956- (автор) Кн 176
Уилямс, Джон Едуард, 1922-1994 (автор) Кн 289
Уокър, Норман, 1876-1984 (автор) Кн 170
Уорендър, Надя Цекова, 1968- (автор) Кн 414
Урошевиk, Влада, 1934- вж Урошевич, Влада, 1934-
Урошевич, Влада, 1934- (автор) Кн 320, (илюстратор) Кн 320
 
Ф

Фасулкова-Чукачева, Станка (допълнителен текст) Кн 467
Фенгудаки, Елени (автор) Кн 309
Фернандес Пас, Агустин, 1947-2016 (автор) Кн 306
Физиева, Цветанка Янкова (съставител) Кн 148
Филева, Петранка Димитрова, 1948- (редактор) Кн 61
Филева, Татяна, 1973- (преводач) Кн 34
Филипов, Емил Цанков (автор) Кн 204
Филипова, Десислава Станиславова, 1977- (преводач) Кн 240
Филипова, Десислава Станиславова, 1977- вж Filipova, Desislava Stanislavova, 1977-
Филипова, Людмила Орлинова, 1977- (автор) Кн 474
Филипова, Людмила Орлинова, 1977- вж Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977-
Филипова, Хубавинка Николова, 1941- (преводач) Кн 515
Фишер, Волфганг (автор) Кн 198
Флоренски, Павел Александрович, 1882-1937 (автор) Кн 18
Флоренский, Павел Александрович, 1882-1937 вж Флоренски, Павел Александрович, 1882-1937
Флорес Янос, Фернандо, 1979- (илюстратор) Г 1
Флорес Янос, Фернандо, 1979- вж Flórez Llanos, Fernando, 1979-
Фок, Александр Викторович, 1843-1926 вж Фок, Александър Викторович, 1843-1926
Фок, Александър Викторович, 1843-1926 (автор) Кн 541
Фок, Александър Владимирович вж Фок, Александър Викторович, 1843-1926
Форсайт, Фредерик, 1938- (автор) Кн 280
Фортес, Сузана, 1959- (автор) Кн 304
Фосколо, Мона, 1976- (автор) Кн 66
Франс, Анатол, 1844-1924 вж France, Anatole, 1844-1924
 
Х

Хаджиева, Елена Любомирова, 1957- (автор) Кн 266
Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941- (автор) Кн 274
Хаджихристов, Иван Мирчев, 1892-1970 (автор) Кн 415, (интервюирано лице) Кн 415
Хайдар, Галина Борисова, 1952- (автор) Кн 113, (предговор) Кн 275, (съставител) Кн 275
Хамилтън, Дейвид Р., 1939- (автор) Кн 14
Хансбург, Фреда, 1950- (автор) Кн 55
Хансен, Елена Чизмарова вж Чизмарова, Елена
Хараламбидис, Кириакос, 1940- (автор) Кн 310
Хараланова, Бета, 1953- (автор) Кн 144
Харис, Джоан, 1964- (автор) Кн 281
Харитова, Анелия Миланова, 1971- (автор) Кн 206
Хартфелт, 1975- (автор) Кн 367
Хвойненски, Никола, 1900-1965 (автор) Кн 465
Хейкалова, Маркета, 1960- (автор) Кн 316
Хийт, Уенди (автор) Кн 182
Хинкова, Соня Георгиева, 1956- (автор) Кн 64
Хокинг, Луси, 1970- (автор) Кн 283
Хокинг, Стивън, 1942-2018 (автор) Кн 283
Христакиев, Красимир Христакиев, 1981- (автор) Кн 298
Христо от Лясковец вж Христов, Христо Петров, 1979-
Христов, Димитър Костадинов, 1932- (съставител) Кн 147, Кн 148, Кн 152
Христов, Никола Константинов, математик (съставител) Кн 147
Христов, Христо Петров, 1979- (автор) Кн 475, Кн 501
Христов, Христо Петров, 1979- вж Hristov, Hristo Petrov, 1979-
Христова, Гергина Давидова вж Давидова, Гергина, 1939-
Христова, Женя Христова, 1962- (автор) Кн 416, Кн 417
Христова, Звезда вж Церовска, Десислава Тодорова, 1973-
Христова, Моника Стоянова, 1971- (преводач) Кн 140
Христова, Моника Стоянова, 1971- вж Hristova, Monika Stojanova, 1971-
Христова, Надежда Найденова, 1962- (предговор) Кн 536, (редактор) Кн 536
Христова, Петкана Ангелова, 1949- (автор) Кн 174
Христова, Радостина (автор) Кн 418
Хьопфнер, Матиас, 1953- (предговор) Кн 534
 
Ц

Цанев, Иван, 1941- (автор) Кн 117, Кн 118
Цанкова, Люсила Петкова, 1953- вж Cankova, Ljusila Petkova, 1953-
Цанкова, Теодора Людмилова, 1981- (преводач) Кн 306
Цанов, Петър Костов вж Костов, Петър, 1927-2014
Царшишманови дни (5 ; Самоков ; 2011) Пи 2
Цветанов, Цветалин Христов (автор) Кн 144
Цветанова, Анка Иванова (автор) Кн 77
Цветков, Пламен Маринов, 1959- (редактор) Кн 211
Цветкова, Виолета Боянова вж Боянова, Виолета, 1950-
Цветкова, Елисавета Борисова (текст) Н 1
Цветкова, Ивелина Димчева, 1976- (автор) Кн 419
Цветкова, Светла Емилова (автор) Н 5, (съставител) Н 5
Цветкова, Силвия Борисова, 1962- (автор) Кн 138
Церовска, Десислава Тодорова, 1973- (автор) Кн 420
Цончев, Радослав Златанов, 1946- (редактор) Кн 75
Цончева, Виолета (автор) Кн 325
 
Ч

Чанева, Галина (илюстратор) Кн 456
Чарли вж Парушев, Радослав Маринов, 1975-
Чернаев, Пенчо Маринов, 1927- (предговор) Кн 467
Чернева, Златка Христова, 1948- (редактор) Кн 145
Четъшки, Цветан Стефанов, 1969- (илюстратор) Г 2
Четъшки, Цветан Стефанов, 1969- вж Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969-
Чизмарова, Елена (преводач) Кн 285
Чинова, Маргарита Иванова, 1951- (автор) Кн 88
Чистяк, Дмитро Олександрович, 1987- (редактор) Кн 262
Чолаков, Димитър Николов, 1954- (редактор) Кн 110
Чолаков, Стефан Димитров, 1944- (автор) Кн 421, Кн 502
Чохаджиева, Галя Стоянова, 1955- (съставител) Н 5
Чукачева, Станка Фасулкова- вж Фасулкова-Чукачева, Станка
Чурлина, Станка Костадинова Вълкова- вж Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
Чучков, Христо Николов, 1938- (автор) Кн 160, Кн 161
 
Ш

Шакун, Васил Иванович, 1947- (редактор) Кн 262
Шакун, Василь Іванович, 1947- вж Шакун, Васил Иванович, 1947-
Шангова, Мария Лаврентиева (автор) Кн 191
Шаповал, Маряна Олександривна, 1968- (редактор) Кн 262
Шаповал, Марʼяна Олександрівна, 1968- вж Шаповал, Маряна Олександривна, 1968-
Шафер, Валери (автор) Кн 239
Шелдън, Сидни, 1917-2007 (библиографски предшественик) Кн 285
Шехова, Марияна Андреева, 1973- (автор) Кн 112
Шикова, Ингрид Симеонова, 1949- (предговор) Кн 62, (редактор) Кн 62
Шипинкаровски, Петко, 1946- (предговор) Кн 336
Шипчанов, Милен Иванов, 1955- (преводач) Кн 47, Кн 239
Шишков, Васил Венцеславов (автор) Кн 193
Шнайдер, Барбара, 1957- (автор) Кн 26
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (предговор) Кн 402
Шостак, Оксана Григоривна, 1970- (редактор) Кн 262
Шостак, Оксана Григорівна, 1970- вж Шостак, Оксана Григоривна, 1970-
Шуманов, Олег (преводач) Кн 28
Шуманова, Лилия (преводач) Кн 55
 
Щ

Щерев, Атанас Димитров, 1945- (автор) Кн 204
 
Ю

Юбилейна военнонаучна конференция 100 години от победата на Българската армия при Одрин (София ; 2013) Кн 106
Юбилейна научна конференция Вернадски и XXІ век: геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия (София ; 2013) Кн 145
Юбилейна научно-практическа конференция Икономически измерения и социални последици на глобалната криза (Пловдив ; 2011) Кн 76
 
Я

Яламов, Димитър Вилимиров, 1996- (автор) Кн 422
Янакиев, Александър Милков, 1955-2015 (редактор) Кн 248, Кн 249
Янакиев, Калин Тодоров, 1956- (предговор) Кн 35
Янакиев, Янаки Димитров, 1947- (автор) Кн 504
Янакиева, Мария Йорданова, 1981- (съставител) Кн 395
Янакиева, Слава Данчова, 1967- (преводач) Кн 35
Янакиева, Цветана Георгиева, 1949- (редактор) Кн 254
Янакиева, Цветанка Георгиева вж Янакиева, Цветана Георгиева, 1949-
Янев, Боян Георгиев, 1963- (илюстратор) Кн 474
Янев, Боян Георгиев, 1963- вж Janev, Bojan Georgiev, 1963-
Янева, Доминика Милчова Асенова- вж Асенова-Янева, Доминика Милчова
Янков, Николай Костов, 1925-1982 (текст) Н 4
Янкова, Яна Божинова, 1961- (автор) Кн 247
Янкуловска, Силвия Стоянова Александрова- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Янос, Фернандо Флорес вж Флорес Янос, Фернандо, 1979-
Яркова, Юлияна Иванова (автор) Кн 146
Ячкова, Миролюба Цанова (редактор) Кн 225
 
A

Abarova, Albena Jončeva вж Абарова, Албена Йончева
Aladžov, Ljuben Ivanov, 1937- вж Аладжов, Любен Иванов, 1937-
Alba, Johanna, 1973- вж Алба, Йохана, 1973-
Aleksandrov, Aleksandǎr Gorčev, 1962- вж Александров, Александър Горчев, 1962-
Aleksandrova, Dafina Georgieva, 1934- вж Александрова, Дафина Георгиева, 1934-
Aleksandrova, Donka Ivanova, 1945- вж Александрова, Донка Иванова, 1945-
Aleksandrova, Galyna вж Oleksandrova, Galina Mavljutivna
Aleksandrova, Kalina, 1959- вж Александрова, Калина, 1959-
Aleksandrova, Krasimira Stojčeva, 1960- вж Александрова, Красимира Стойчева, 1960-
Aleksandrova, Ljudmila вж Александрова, Людмила
Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017 (преводач) Кн 140
Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017 вж Алексиев, Боян Александров, 1949-2017
Aleksiev, Evgeni, 1957- вж Алексиев, Евгени, 1957-
Aleksiev, Rosen Kostadinov, 1952- вж Алексиев, Росен Костадинов, 1952-
Aleksieva, Milena Veličkova, 1964- вж Алексиева, Милена Величкова, 1964-
Aleksova, Vasilka Ivanova, 1953- вж Алексова, Василка Иванова, 1953-
Alexiev, Boyan вж Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017
Almaleh, Moni Ešua, 1954- вж Алмалех, Мони Ешуа, 1954-
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Andonov, Simo, 1975- вж Андонов, Симо, 1975-
Andonova, Albena Stojnova вж Андонова, Албена Стойнова
Andonova, Marija Jordanova, 1958- вж Андонова, Мария Йорданова, 1958-
Andreev, Krasimir Georgiev, 1971- вж Андреев, Красимир Георгиев, 1971-
Andreeva, Penka Nedelčeva, 1932- вж Андреева, Пенка Неделчева, 1932-
Andrić, Ivo, 1892-1975 вж Андрич, Иво, 1892-1975
Androvski, Kiril, 1939-2016 вж Андровски, Кирил, 1939-2016
Angelina Belokrila, 1996- вж Ангелина Белокрила, 1996-
Angelov, Angel Penčev, 1968- вж Ангелов, Ангел Пенчев, 1968-
Angelov, Cvetelin Angelov, 1968- вж Ангелов, Цветелин Ангелов, 1968-
Angelov, Ljuben, 1953- вж Ангелов, Любен, 1953-
Angelov, Vladimir, проза вж Ангелов, Владимир, проза
Angelova, Milena Ivanova, 1974- (съставител) Пи 3
Angelova, Milena Ivanova, 1974- вж Ангелова, Милена Иванова, 1974-
Angelova, Tatjana Gavrilova, 1953- вж Ангелова, Татяна Гаврилова, 1953-
Angelova, Vanja Hristova, 1967- (автор) Кн 423
Angelova, Vanja Hristova, 1967- вж Ангелова, Ваня Христова, 1967-
Antonova, Antoaneta Venkova, 1954- вж Антонова, Антоанета Венкова, 1954-
Antov, Ognjan Todorov, 1976- вж Антов, Огнян Тодоров, 1976-
Apostolov, Apostol Metodiev, 1940- (автор) Кн 158
Apostolova, Ralica, 1973- вж Апостолова, Ралица, 1973-
Arsenova, Maja Todorova, 1956- вж Арсенова, Мая Тодорова, 1956-
Asenov, Anatolij Stefanov, 1967- вж Асенов, Анатолий Стефанов, 1967-
Asenova, Ginka вж Асенова, Гинка
Asenova-Janeva, Dominika Milčova вж Асенова-Янева, Доминика Милчова
Astra вж Koleva, Irina Nikolaeva
Atanasov, Atanas Todorov вж Атанасов, Атанас Тодоров
Atanasov, Griša Aleksandrov, 1957- вж Атанасов, Гриша Александров, 1957-
Atanasova, Daniela Stefanova вж Атанасова, Даниела Стефанова
Atanasova, Radostina Georgieva, 1975- вж Атанасова, Радостина Георгиева, 1975-
Atanasova, Todorka Stojanova, 1964- вж Атанасова, Тодорка Стоянова, 1964-
Atanasova, Valentina Stojanova, 1974- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Autié, Philippe вж Отие, Филип
Avksentij, архимандрит, 1963- вж Авксентий, архимандрит, 1963-
Avramov, Rostislav Stančev, 1990- вж Аврамов, Ростислав Станчев, 1990-
Ay, Karl-Ludwig, 1940- вж Ай, Карл-Лудвиг, 1940-
 
B

Babeva, Sonja Kumbieva, 1946- вж Бабева, Соня Кумбиева, 1946-
Baeva, Iskra Vasileva, 1951- вж Баева, Искра Василева, 1951-
Bagshawe, Tilly, 1973- вж Багшоу, Тили, 1973-
Bajkov, Bajko Dimitrov, 1942- вж Байков, Байко Димитров, 1942-
Bakalova-Ruseva, Nanka, 1937- вж Бакалова-Русева, Нанка, 1937-
Bakopoulos, Natalie вж Бакопулос, Натали
Bakova, Desislava Rangelova вж Бакова, Десислава Рангелова
Balkanska-Dimitrova, Sonja Georgieva, 1907-2001 вж Балканска-Димитрова, Соня Георгиева, 1907-2001
Banova, Ljuboslava вж Банова, Любослава
Banovska, Todorka Viktorova, 1943- вж Бановска, Тодорка Викторова, 1943-
Bǎrdarski, Dimitǎr Stančev, 1954- вж Бърдарски, Димитър Станчев, 1954-
Barishich, Ranko вж Баришич, Ранко
Bartels, Frans (илюстратор) Кн 282
Barthes, Roland, 1915-1980 вж Барт, Ролан, 1915-1980
Barulov, Tašo, 1957- вж Барулов, Ташо, 1957-
Barulova, Katja, 1963- вж Барулова, Катя, 1963-
Baševa, Cveta Dobreva, 1946- вж Башева, Цвета Добрева, 1946-
Batmanghelidj, Fereydoon, 1931-2004 вж Батманжелидж, Фарудин, 1931-2004
Bazelkov, Stefan Hristev, 1958- вж Базелков, Стефан Христев, 1958-
Bečeva, Marija Vasileva вж Бечева, Мария Василева
Bečeva, Rosica Dimitrova вж Бечева, Росица Димитрова
Behar, Vera Petrova, 1947- вж Бехар, Вера Петрова, 1947-
Beleva, Veselina, историк вж Белева, Веселина, историк
Benjamin, Walter, 1892-1940 вж Бенямин, Валтер, 1892-1940
Berbatov, Stojan, 1969- вж Бербатов, Стоян, 1969-
Bihljumova, Milka Hristova вж Бихлюмова, Милка Христова
Bilalov, Georgi Mihajlov, 1930-1997 вж Билалов, Георги Михайлов, 1930-1997
Bileva, Nina вж Билева, Нина
Bilimsel konferans Balkanlar'da çok kültürlü yaşam modeli olarak Bulgaristan tecrübesi (Sofya ; 2010) Кн 51
Bilimsel konferans Balkanlar'da çok kültürlü yaşam modeli olarak Bulgaristan tecrübesi (Sofya ; 2010) вж Научна конференция Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите (София ; 2010)
Binčev, Toma Todorov, 1946- вж Бинчев, Тома Тодоров, 1946-
Bineva, Rosica Binkova, 1970- вж Бинева, Росица Бинкова, 1970-
Bivolarski, Ivan Božidarov, 1986- вж Биволарски, Иван Божидаров, 1986-
Blaževa, Elena вж Блажева, Елена
Bobev, Andrej Stefanov (редактор) Пи 2
Bobev, Andrej Stefanov вж Бобев, Андрей Стефанов
Bobeva, Viktorija Nikolova вж Бобева, Виктория Николова
Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 вж Бокачо, Джовани, 1313-1375
Bočev, Vlado вж Бочев, Владо
Bočeva, Daniela вж Бочева, Даниела
Bogdanova, Galina Georgieva, 1959- (преводач) Г 1
Bogdanova, Galina Georgieva, 1959- вж Богданова, Галина Георгиева, 1959-
Bogdanova, Monika Borisova вж Богданова, Моника Борисова
Bohndorf, Klaus вж Бондорф, Клаус
Bojadžiev, Andon Ivanov, 1925- вж Бояджиев, Андон Иванов, 1925-
Bojadžiev, Valentin Todorov, 1950- вж Бояджиев, Валентин Тодоров, 1950-
Bojadžieva, Denica Maksimova, 1976- (автор) Кн 476
Bojanova, Violeta, 1950- вж Боянова, Виолета, 1950-
Bojkikeva, Irena (преводач) Г 2
Bojkikeva, Irena вж Бойкикева, Ирена
Bojkov, Bojko Metodiev, 1947- вж Бойков, Бойко Методиев, 1947-
Bonev, Stojčo Stojanov, 1950- вж Бонев, Стойчо Стоянов, 1950-
Bonev, Žorž Borislavov, 1948- вж Бонев, Жорж Бориславов, 1948-
Boneva, Margarita Kirova, 1950- вж Бонева, Маргарита Кирова, 1950-
Boneva, Vera Petrova, 1965- вж Бонева, Вера Петрова, 1965-
Borisov, Todor, 1926- вж Борисов, Тодор, 1926-
Borisova, Anna-Marija, 1950- вж Борисова, Анна-Мария, 1950-
Borisova, Tanja Ivanova, 1958- вж Борисова, Таня Иванова, 1958-
Borisova, Vanja Dančeva, 1960- вж Борисова, Ваня Данчева, 1960-
Bosev, Dorian Nikolaev вж Босев, Дориан Николаев
Botev, Svetoslav Bogdanov, 1945- вж Ботев, Светослав Богданов, 1945-
Boyadzhieva, Denitsa вж Bojadžieva, Denica Maksimova, 1976-
Boykikeva, Iren вж Bojkikeva, Irena
Bozova, Tinka вж Бозова, Тинка
Bozhinovski, Martin вж Božinovski, Martin Bojčev, 1977-
Božilčeva, Teodora Metodieva, 1966- вж Божилчева, Теодора Методиева, 1966-
Božilov, Vencislav Božidarov, 1968- вж Божилов, Венцислав Божидаров, 1968-
Božinovski, Martin Bojčev, 1977- (преводач) Г 1
Božinovski, Martin Bojčev, 1977- вж Божиновски, Мартин Бойчев, 1977-
Božkov, Božko Mitev, 1930- вж Божков, Божко Митев, 1930-
Brankova, Emilija Svilenova вж Бранкова, Емилия Свиленова
Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957- вж Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969- вж Будакова, Диляна Вълкова, 1969-
Bukovinova, Vida Dimova, 1937- вж Буковинова, Вида Димова, 1937-
Bukovski, Hristo Dimitrov, 1947- вж Буковски, Христо Димитров, 1947-
Bukureštliev, Mihail Petrov, 1930- вж Букурещлиев, Михаил Петров, 1930-
Burbelo, Valentina Bronislavivna, 1951- вж Бурбело, Валентина Брониславивна, 1951-
Burbelo, Valentyna вж Burbelo, Valentina Bronislavivna, 1951-
Buromskyi, Mikola вж Buroms´kij, Mikola Ivanovič, 1956-
Buroms´kij, Mikola Ivanovič, 1956- вж Буромски, Микола Иванович, 1956-
Burovskij, Andrej Mihajlovič, 1955- вж Буровский, Андрей Михайлович, 1955-
 
C

Camus, Albert, 1913-1960 вж Камю, Албер, 1913-1960
Canev, Ivan, 1941- вж Цанев, Иван, 1941-
Cankova, Ljusila Petkova, 1953- (автор) Кн 528
Cankova, Teodora Ljudmilova, 1981- вж Цанкова, Теодора Людмилова, 1981-
Carr, Nicholas G., 1959- вж Кар, Николас, 1959-
Castro, Rosalía de, 1837-1885 (автор) Кн 307
Cerovska, Desislava Todorova, 1973- вж Церовска, Десислава Тодорова, 1973-
Chef Петров вж Petrov, Boris, 1969-
Chetashki, Tsvetan вж Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969-
Chystiak, Dmytro вж Čistjak, Dmitro Oleksandrovič, 1987-
Chorin, Jan, 1971- вж Корин, Ян, 1971-
Cohen, Gene D. вж Коен, Джейн Д.
Collins, Joan, 1933- вж Колинс, Джоан, 1933-
Cončev, Radoslav Zlatanov, 1946- вж Цончев, Радослав Златанов, 1946-
Cončeva, Violeta вж Цончева, Виолета
Corrales, Carys Evans- вж Evans-Corrales, Carys
Costa, Alfonso, 1943- (илюстратор) Кн 308
Crofton, Ian вж Крофтън, Йън
Crosnier, Herve Le, 1953- вж Кроние, Ерве льо, 1953-
Cvetanov, Cvetalin Hristov вж Цветанов, Цветалин Христов
Cvetanova, Anka Ivanova вж Цветанова, Анка Иванова
Cvetkov, Plamen Marinov, 1959- вж Цветков, Пламен Маринов, 1959-
Cvetkova, Elisaveta Borisova вж Цветкова, Елисавета Борисова
Cvetkova, Ivelina Dimčeva, 1976- вж Цветкова, Ивелина Димчева, 1976-
Cvetkova, Silvija Borisova, 1962- вж Цветкова, Силвия Борисова, 1962-
Cvetkova, Svetla Emilova вж Цветкова, Светла Емилова
 
Č

Čaneva, Galina вж Чанева, Галина
Černaev, Penčo Marinov, 1927- вж Чернаев, Пенчо Маринов, 1927-
Černeva, Zlatka Hristova, 1948- вж Чернева, Златка Христова, 1948-
Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969- (илюстратор) Г 2
Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969- вж Четъшки, Цветан Стефанов, 1969-
Činova, Margarita Ivanova, 1951- вж Чинова, Маргарита Иванова, 1951-
Čistjak, Dmitro Oleksandrovič, 1987- вж Чистяк, Дмитро Олександрович, 1987-
Čizmarova, Elena вж Чизмарова, Елена
Čohadžieva, Galja Stojanova, 1955- вж Чохаджиева, Галя Стоянова, 1955-
Čolakov, Dimitǎr Nikolоv, 1954- вж Чолаков, Димитър Николов, 1954-
Čolakov, Stefan Dimitrov, 1944- вж Чолаков, Стефан Димитров, 1944-
Čučkov, Hristo Nikolov, 1938- вж Чучков, Христо Николов, 1938-
 
D

Dabkova, Daniela Petkova, 1963- вж Дабкова, Даниела Петкова, 1963-
Dajdžanjan, Agop, 1934- вж Дайджанян, Агоп, 1934-
Damjanov, Krasimir Radoev, 1948-2015 вж Дамянов, Красимир Радоев, 1948-2015
Damjanova, Vesela, 1985- (преводач) Кн 505
Damjanova, Vesela, 1985- вж Дамянова, Весела, 1985-
Damyanova, Vesela, 1985- вж Damjanova, Vesela, 1985-
Dančev, Ivan, 1932- вж Данчев, Иван, 1932-
Danev, Bozhidar Vasilev. Collection Modern Bulgarian Sculpture (Sofia) вж Danev, Božidar Vasilev. Kolekcija Sǎvremenna bǎlgarska skulptura (Sofia)
Danev, Božidar Vasilev. Kolekcija Sǎvremenna bǎlgarska skulptura (Sofia) Г 2
Danev, Božidar Vasilev. Kolekcija Sǎvremenna bǎlgarska skulptura (Sofia) вж Данев, Божидар Василев. Колекция Съвременна българска скулптура (София)
Daneva, Angela вж Daneva, Anžela Slavčeva
Daneva, Anžela Slavčeva (текст, съставител) Г 2
Daneva, Anžela Slavčeva вж Данева, Анжела Славчева
Danilova, Anelija Aleksandrova, 1957- вж Данилова, Анелия Александрова, 1957-
Danov, Vladimir Ljubenov вж Данов, Владимир Любенов
Danova, Jordanka вж Данова, Йорданка
Danova, Madlen Vasileva (автор) Кн 255, Кн 256, Кн 257
Danova, Svetla Trifonova вж Данова, Светла Трифонова
Dante Alighieri, 1265-1321 вж Данте Алигиери, 1265-1321
Darley, Mark вж Дарли, Марк
Darley, Suzanne вж Дарли, Сюзън
Daskalov, Georgi Dimitrov, 1942-2014 вж Даскалов, Георги Димитров, 1942-2014
Daskalov, Rumen Dončev, 1958- вж Даскалов, Румен Дончев, 1958-
Daskalova, Nadežda Vasileva вж Даскалова, Надежда Василева
Daskalova, Stela Ljubenova, 1966- вж Даскалова, Стела Любенова, 1966-
Davidova, Gergina, 1939- вж Давидова, Гергина, 1939-
Debrenlieva, Iva вж Дебренлиева, Ива
Dečev, Zaharij Manolov, 1970- вж Дечев, Захарий Манолов, 1970-
Dejanov, Dejan Stilijanov, 1953- вж Деянов, Деян Стилиянов, 1953-
Dejkova, Hristina Pelova, 1966- вж Дейкова, Христина Пелова, 1966-
Delčeva, Evgenija Ivanova, 1952- вж Делчева, Евгения Иванова, 1952-
Delibaltova-Dimitrova, Marija Ilieva, 1935-2009 вж Делибалтова-Димитрова, Мария Илиева, 1935-2009
Delkinov, Detelin Slavov вж Делкинов, Детелин Славов
Delkinova-Kamburova, Stefanka вж Делкинова-Камбурова, Стефанка
Delova, Mariana вж Делова, Мариана
Demirev, Stanimir Demirev вж Демирев, Станимир Демирев
Denčeva, Rumjana Petrova, 1960- вж Денчева, Румяна Петрова, 1960-
Denkova, Lidija Dimitrova, 1957- вж Денкова, Лидия Димитрова, 1957-
Dilkov, Petko Najdenov, 1941- вж Дилков, Петко Найденов, 1941-
Dimanov, Ljuben Petrov, 1933- вж Диманов, Любен Петров, 1933-
Dimčev, Vladimir вж Димчев, Владимир
Dimih, Diana, 1952- вж Димих, Диана, 1952-
Dimitrov, Aleksandǎr, писател вж Димитров, Александър, писател
Dimitrov, Angel Nikolov, 1944- вж Димитров, Ангел Николов, 1944-
Dimitrov, Božidar Georgiev вж Димитров, Божидар Георгиев
Dimitrov, Cvetomir Ivanov вж Димитров, Цветомир Иванов
Dimitrov, Dimitǎr Alekseev вж Димитров, Димитър Алексеев
Dimitrov, Krasimir Ljubenov, 1967- вж Димитров, Красимир Любенов, 1967-
Dimitrov, Mitko Ivanov, 1958- вж Димитров, Митко Иванов, 1958-
Dimitrov, Rumen Kirilov, 1971- вж Димитров, Румен Кирилов, 1971-
Dimitrov, Simeon, 1942- вж Димитров, Симеон, 1942-
Dimitrov, Vasil Dimitrov, 1966- вж Димитров, Васил Димитров, 1966-
Dimitrova, Angelina Vasileva вж Димитрова, Ангелина Василева
Dimitrova, Diana, илюстратор вж Димитрова, Диана, илюстратор
Dimitrova, Dijana Ivanova, 1970- вж Димитрова, Дияна Иванова, 1970-
Dimitrova, Dimka, 1962- вж Димитрова, Димка, 1962-
Dimitrova, Lilija, 1934- вж Димитрова, Лилия, 1934-
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- (редактор) Пи 2
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova, Penka Petrova, 1961- вж Димитрова, Пенка Петрова, 1961-
Dimitrova, Ralica Dimitrova, 1980- вж Димитрова, Ралица Димитрова, 1980-
Dimitrova, Svetla, 1973- вж Димитрова, Светла, 1973-
Dimkov, Nikolaj Dimitrov, 1937- вж Димков, Николай Димитров, 1937-
Dimov, Asen Georgiev, 1931- вж Димов, Асен Георгиев, 1931-
Dimov, Neno Stojanov, 1950- (автор) Кн 528
Dinkov, Ivan Konstantinov, 1943-2015 вж Динков, Иван Константинов, 1943-2015
Dinkov, Stojan Ivanov, 1964- вж Динков, Стоян Иванов, 1964-
Dinkova, Ruska Ilieva вж Динкова, Руска Илиева
Djankov, Aleko Krǎstanov, 1962- вж Дянков, Алеко Кръстанов, 1962-
Djukendžiev, Georgi Kirilov, 1959- вж Дюкенджиев, Георги Кирилов, 1959-
Djulgerov, Mihail Minčev, 1934- вж Дюлгеров, Михаил Минчев, 1934-
Dobrev, Cvetan Dobrev, 1956- (композитор) Н 11
Dobrev, Cvetan Dobrev, 1956- вж Добрев, Цветан Добрев, 1956-
Dobrev, Plamen Georgiev, 1966- вж Добрев, Пламен Георгиев, 1966-
Dobrev, Stoimen Nikolaev, 1977- вж Добрев, Стоимен Николаев, 1977-
Dobrev, Tsvetan вж Dobrev, Cvetan Dobrev, 1956-
Dobreva, Rosica вж Добрева, Росица
Dobreva, Zlatka Slavova вж Добрева, Златка Славова
Dojčeva, Stanislava Petrova вж Дойчева, Станислава Петрова
Dojčinova, Majja Levanovna, 1961- вж Дойчинова, Майя Левановна, 1961-
Dojnovska, Rosica Nikolova, 1961- вж Дойновска, Росица Николова, 1961-
Dončeva, Stela Milčeva, 1972- вж Дончева, Стела Милчева, 1972-
Donev, Anton Stojčev, 1927- вж Донев, Антон Стойчев, 1927-
Donev, Dimitǎr Angelov, 1939- вж Донев, Димитър Ангелов, 1939-
Donevska, Snežanka Dončeva, 1948- (автор) Кн 253
Donevska, Snežanka Dončeva, 1948- вж Доневска, Снежанка Дончева, 1948-
Donevski, Borislav Dobrev, 1939- (автор) Кн 253
Donevski, Borislav Dobrev, 1939- вж Доневски, Борислав Добрев, 1939-
Donevsky, B. вж Donevski, Borislav Dobrev, 1939-
Donnet, Louis, 1907-1989 вж Доне, Луи, 1907-1989
Draganov, Ivo Ivanov, 1951- вж Драганов, Иво Иванов, 1951-
Dragneva, Dora Dimitrova, 1945- вж Драгнева, Дора Димитрова, 1945-
Drumev, Emil вж Друмев, Емил
Dubina, Mikola Ivanovič, 1932- вж Дубина, Микола Иванович, 1932-
Dubuna, Mykola вж Dubina, Mikola Ivanovič, 1932-
Dukovski, Anatolij Vasilev вж Дуковски, Анатолий Василев
Dželebov, Petko Vasilev, 1975- вж Джелебов, Петко Василев, 1975-
Dželebova-Pejčeva, Dena Jankova, 1933- вж Джелебова-Пейчева, Дена Янкова, 1933-
Dženeva, Marijana Nedjalkova, 1966- вж Дженева, Марияна Недялкова, 1966-
Džerov, Ljubomir Dimitrov вж Джеров, Любомир Димитров
 
E

Edgar, Roselin вж Količkova, Slavjanka
Eftimov, Jordan Simeonov, 1971- вж Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971-
Elenkov, Konstantin Rangelov, 1941- вж Еленков, Константин Рангелов, 1941-
Elenkova, Aneta, 1960- вж Еленкова, Анета, 1960-
Elenkova, Cvetanka Stefanova, 1968- вж Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968-
Enčev, Mladen Stojanov, 1957- вж Енчев, Младен Стоянов, 1957-
Enčeva, Marija Genčeva, 1982- вж Енчева, Мария Генчева, 1982-
Enev, Dejan, 1960- вж Енев, Деян, 1960-
Enev, Mihail Petko вж Енев, Михаил Петко
Eneva, Elka вж Енева, Елка
Engibarov, Aleksandǎr вж Енгибаров, Александър
Engibarov, Mesrob Johanen, 1949-2007 вж Енгибаров, Месроб Йоханен, 1949-2007
Escrivá de Balaguer, Josemaría, свети, 1902-1975 вж Ескрива, Хосемария, свети, 1902-1975
EU. Life Long Learning Programme. Erasmus Sectoral Programme (Veliko Tarnovo ; 2013) вж ЕС. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм (Велико Търново ; 2013)
EU. Life Long Learning Programme. Erasmus Sectoral Programme (Veliko Tarnovo ; 2013) вж Интензивна програма Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Студентска кръгла маса (Велико Търново ; 2013)
Evans-Corrales, Carys (преводач) Кн 308
 
F

Fasulkova-Čukačeva, Stanka вж Фасулкова-Чукачева, Станка
Fengudaki, Eleni вж Фенгудаки, Елени
Fernández Paz, Agustín, 1947-2016 вж Фернандес Пас, Агустин, 1947-2016
Fileva, Petranka Dimitrova, 1948- вж Филева, Петранка Димитрова, 1948-
Fileva, Tatjana, 1973- вж Филева, Татяна, 1973-
Filipov, Emil Cankov вж Филипов, Емил Цанков
Filipova, Desislava Stanislavova, 1977- (преводач) Кн 240
Filipova, Desislava Stanislavova, 1977- вж Филипова, Десислава Станиславова, 1977-
Filipova, Hubavinka Nikolova, 1941- вж Филипова, Хубавинка Николова, 1941-
Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977- (автор) Кн 474
Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977- вж Филипова, Людмила Орлинова, 1977-
Filipova, Ludmila вж Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977-
Fischer, Wolfgang вж Фишер, Волфганг
Fizieva, Cvetanka Jankova вж Физиева, Цветанка Янкова
Florenskij, Pavel Aleksandrovic, 1882-1937 вж Флоренски, Павел Александрович, 1882-1937
Flórez Llanos, Fernando, 1979- (илюстратор) Г 1
Flórez Llanos, Fernando, 1979- вж Флорес Янос, Фернандо, 1979-
Fok, Aleksandr Viktorovič, 1843-1926 вж Фок, Александър Викторович, 1843-1926
Forsyth, Frederick, 1938- вж Форсайт, Фредерик, 1938-
Fortes, Susana, 1959- вж Фортес, Сузана, 1959-
Foscolo, Mona, 1976- вж Фосколо, Мона, 1976-
France, Anatole, 1844-1924 (библиографски предшественик) Кн 260
Fulbright nternational summer institute. Ph.D. Students' Forum (11 ; Pravets ; 2012) вж  Ph.D. Students' Forum Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rrights and European Studies (Pravets ; 2012)
 
G

Gabrov, Jurij Vladimirovič, 1982- вж Габров, Юрий Владимирович, 1982-
Gaceva, Spaska Georgieva, 1938- вж Гацева, Спаска Георгиева, 1938-
Gadžev, Stiljan (илюстратор) Г 2
Gadžev, Stiljan вж Гаджев, Стилян
Gadzhev, Stilyan вж Gadžev, Stiljan
Gajdardžieva, Veneta Stojanova, 1960- вж Гайдарджиева, Венета Стоянова, 1960-
Gǎlǎbov, Antonij Najdenov, 1964- вж Гълъбов, Антоний Найденов, 1964-
Gančeva, Elena Dimitrova, 1978- вж Ганчева, Елена Димитрова, 1978-
Gǎrdeva, Miroslava Marinova, 1978- вж Гърдева, Мирослава Маринова, 1978-
Gǎrkov, Ilija Borisov (автор) Кн 212, Кн 213
Gǎrkov, Ilija Borisov вж Гърков, Илия Борисов
Garkov, Iliya вж Gǎrkov, Ilija Borisov
Garvalova-Doseva, Iva, 1967- вж Гарвалова-Досева, Ива, 1967-
Garvanov, Ivan Gančev, 1973- вж Гарванов, Иван Ганчев, 1973-
Garvanova, Magdalena Zlatkova, 1976- вж Гарванова, Магдалена Златкова, 1976-
Gǎvan, Elena вж Главан, Елена
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genevska Bracik, Nade вж Геневска, Наде
Genov, Ivan, 1919-1983 вж Генов, Иван, 1919-1983
Genova, Kamelija Zaharieva, 1966- вж Генова, Камелия Захариева, 1966-
Genova, Maja Ilieva вж Генова, Мая Илиева
Georgiev, Georgi Nedjalkov, 1985- вж Георгиев, Георги Недялков, 1985-
Georgiev, Georgi Željazkov, 1964- вж Георгиев, Георги Желязков, 1964-
Georgiev, Ivan Stoilov, 1945- вж Георгиев, Иван Стоилов, 1945-
Georgiev, Levčo Stankev, 1948- вж Георгиев, Левчо Станкев, 1948-
Georgiev, Pavel Ivelinov, 1986- вж Георгиев, Павел Ивелинов, 1986-
Georgiev, Viden Ivanov, 1925- вж Георгиев, Виден Иванов, 1925-
Georgieva, Anna Savova, 1976- вж Георгиева, Анна Савова, 1976-
Georgieva, Elena Petkova, 1968- вж Георгиева, Елена Петкова, 1968-
Georgieva, Gergana Jordanova, 1973- вж Георгиева, Гергана Йорданова, 1973-
Georgieva, Neli Vladova, 1963- вж Георгиева, Нели Владова, 1963-
Georgieva, Svetlana Jordanova, 1965- вж Георгиева, Светлана Йорданова, 1965-
Georgieva-Kozarova, Galina Krasimirova вж Георгиева-Козарова, Галина Красимирова
Gerov, Aleksandǎr Cvetkov, 1919-1997 вж Геров, Александър Цветков, 1919-1997
Gerov, Todor Vasilev, 1946- (композитор) Н 10
Gerov, Todor Vasilev, 1946- вж Геров, Тодор Василев, 1946-
Gerstäcker, Friedrich, 1816-1872 вж Герстекер, Фридрих, 1816-1872
Getova, Antoaneta (автор) Кн 267
Gevrenova, Nina Milkova, 1966- вж Гевренова, Нина Милкова, 1966-
Gigov, Nikola Andonov, 1936-2016 вж Гигов, Никола Андонов, 1936-2016
Gigova, Rozalija Georgieva вж Гигова, Розалия Георгиева
Gjurgakov, Ivan Aleksandrov, 1948- вж Гюргаков, Иван Александров, 1948-
Goev, Angel, 1948- вж Гоев, Ангел, 1948-
Gogulan, Majja Fedorovna, 1932- вж Гогулан, Майя Фьодоровна, 1932-
Gonevski, Hristo, 1912-1963 вж Гоневски, Христо, 1912-1963
Goranova, Lidija вж Горанова, Лидия
Gorgorov, Rosen Nikolaev вж Горгоров, Росен Николаев
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Grainger, Andrew J. вж Грейнджър, Андрю Дж.
Grǎnčarova, Gena Georgieva, 1945- вж Грънчарова, Гена Георгиева, 1945-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Grekova, Majja Dimitrova, 1954- вж Грекова, Майя Димитрова, 1954-
Grigorova, Irena Ljubenova, 1977- вж Григорова, Ирена Любенова, 1977-
Grigorova, Ljudmila Krumova, 1943- вж Григорова, Людмила Крумова, 1943-
Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017 (предговор) Кн 65, (съставител) Кн 65, (редактор) Кн 65
Grozeva, Marija Živkova, 1948- вж Грозева, Мария Живкова, 1948-
Gundaševa, Dimitrina Ivanova, 1955- вж Гундашева, Димитрина Иванова, 1955-
Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 вж Гюнтекин, Решат Нури, 1889-1956
 
H

Hadžieva, Elena Ljubomirova, 1957- вж Хаджиева, Елена Любомирова, 1957-
Hadžihristov, Ivan Mirčev, 1892-1970 вж Хаджихристов, Иван Мирчев, 1892-1970
Hadžikosev, Simeon Dončev, 1941- вж Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-
Hajdar, Galina Borisova, 1952- вж Хайдар, Галина Борисова, 1952-
Hamilton, David R., 1939- вж Хамилтън, Дейвид Р., 1939-
Hansburg, Freda, 1950- вж Хансбург, Фреда, 1950-
Haralampidiz, Kiriakoz, 1940- вж Хараламбидис, Кириакос, 1940-
Haralanova, Beta, 1953- вж Хараланова, Бета, 1953-
Haritova, Anelija Milanova, 1971- вж Харитова, Анелия Миланова, 1971-
Harris, Joanne, 1964- вж Харис, Джоан, 1964-
Hawking, Lucy, 1970- вж Хокинг, Луси, 1970-
Hawking, Stephen, 1942-2018 вж Хокинг, Стивън, 1942-2018
Heartfelt, 1975- вж Хартфелт, 1975-
Heath, Wende вж Хийт, Уенди
Hejkalová, Markéta, 1960- вж Хейкалова, Маркета, 1960-
Hinkova, Sonja Georgieva, 1956- вж Хинкова, Соня Георгиева, 1956-
Höpfner, Mathias, 1953- вж Хьопфнер, Матиас, 1953-
Hristakiev, Krasimir Hristakiev, 1981- вж Христакиев, Красимир Христакиев, 1981-
Hristov, Dimitǎr Kostadinov, 1932- вж Христов, Димитър Костадинов, 1932-
Hristov, Hristo Petrov, 1979- (автор) Кн 505
Hristov, Hristo Petrov, 1979- вж Христов, Христо Петров, 1979-
Hristov, Nikola Konstantinov, математик вж Христов, Никола Константинов, математик
Hristova, Monika Stojanova, 1971- (преводач) Кн 140
Hristova, Monika Stojanova, 1971- вж Христова, Моника Стоянова, 1971-
Hristova, Nadežda Najdenova, 1962- вж Христова, Надежда Найденова, 1962-
Hristova, Petkana Angelova, 1949- вж Христова, Петкана Ангелова, 1949-
Hristova, Radostina вж Христова, Радостина
Hristova, Ženja Hristova, 1962- вж Христова, Женя Христова, 1962-
Hvojnenski, Nikola, 1900-1965 вж Хвойненски, Никола, 1900-1965
 
I

I. Bojan вж И. Боян
Ibrišimova-Petrova, Marijana Stojanova вж Ибришимова-Петрова, Марияна Стоянова
Ifigenia вж Il´ova, Aleksandra
Ignatov, Sergej Simeonov, 1960- вж Игнатов, Сергей Симеонов, 1960-
Igov, Svetlozar Atanasov, 1945- вж Игов, Светлозар Атанасов, 1945-
Iliev, Bojan Krǎstev, 1949- вж Илиев, Боян Кръстев, 1949-
Iliev, Cvetan, 1978- вж Илиев, Цветан, 1978-
Iliev, Georgi Emilov, 1980- вж Илиев, Георги Емилов, 1980-
Iliev, Jordan Aleksandrov, 1983- вж Илиев, Йордан Александров, 1983-
Iliev, Josif Iliev, 1947- вж Илиев, Йосиф Илиев, 1947-
Ilieva, Darina вж Илиева, Дарина
Ilieva, Ljudmila Borisova, 1964- вж Илиева, Людмила Борисова, 1964-
Ilieva, Raja Koleva вж Илиева, Рая Колева
Ilieva, Ruska Stojanova, 1963- вж Илиева, Руска Стоянова, 1963-
Ilieva, Tatjana Atanasova вж Илиева, Татяна Атанасова
Ilieva, Velička вж Илиева, Величка
Ilieva, Venelina, етнограф вж Илиева, Венелина, етнограф
Ilieva, Veselina Georgieva, 1957- вж Илиева, Веселина Георгиева, 1957-
Il´ova, Aleksandra вж Ильова, Александра
Intensive Programme Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times. Studentsʼ Round Table (Veliko Tarnovo ; 2013) вж ЕС. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм (Велико Търново ; 2013)
Intensive Programme Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times. Studentsʼ Round Table (Veliko Tarnovo ; 2013) вж Интензивна програма Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Студентска кръгла маса (Велико Търново ; 2013)
International Symposium  Ethnology of communication  (Samokov ; 2011) Пи 2
International Symposium  Ethnology of communication  (Samokov ; 2011) вж Международен симпозиум Етнология на общуването (Самоков ; 2011) 
Ioannis, митрополит Пергамски, 1931- вж Йоан, митрополит Пергамски, 1931-
Irving, Gregory (автор) Кн 282
Isakov, Isak Kirilov, 1932-2011 вж Исаков, Исак Кирилов, 1932-2011
Ismajloska, Mersiha вж Исмайлоска, Мерсиха
Ivajlova, Marija вж Ивайлова, Мария
Ivančeva, Ljudmila Evlogieva, 1959- вж Иванчева, Людмила Евлогиева, 1959-
Ivančovski, Petǎr, 1990- вж Иванчовски, Петър, 1990-
Ivanov, Aleksandǎr Angelov, 1973- вж Иванов, Александър Ангелов, 1973-
Ivanov, Daniel вж Иванов, Даниел
Ivanov, Ivan Nedelčev, 1918- вж Иванов, Иван Неделчев, 1918-
Ivanov, Ivan Petkov, 1957-2015 вж Иванов, Иван Петков, 1957-2015
Ivanov, Ivelin Argirov, 1967- вж Иванов, Ивелин Аргиров, 1967-
Ivanov, Nikola Stojkov, 1924-2006 вж Иванов, Никола Стойков, 1924-2006
Ivanov, Nikolaj, писател вж Иванов, Николай, писател
Ivanov, Stojan Dimitrov, 1959- (илюстратор) Г 1
Ivanov, Stojan Dimitrov, 1959- вж Иванов, Стоян Димитров, 1959-
Ivanova, Bisera Dončeva, 1968- вж Иванова, Бисера Дончева, 1968-
Ivanova, Daniela Aleksandrova вж Иванова, Даниела Александрова
Ivanova, Desislava Čankova, 1975- вж Иванова, Десислава Чанкова, 1975-
Ivanova, Desislava Marinova вж Иванова, Десислава Маринова
Ivanova, Dimitrina Kirilova вж Иванова, Димитрина Кирилова
Ivanova, Evgenija Ljubomirova, 1952- вж Иванова, Евгения Любомирова, 1952-
Ivanova, Evgenija Stoičkova, 1955- вж Иванова, Евгения Стоичкова, 1955-
Ivanova, Tonka Ganeva вж Иванова, Тонка Ганева
 
J

Jačkova, Miroljuba Canova вж Ячкова, Миролюба Цанова
Jalamov, Dimitǎr Vilimirov, 1996- вж Яламов, Димитър Вилимиров, 1996-
Janakiev, Aleksandǎr Milkov, 1955-2015 вж Янакиев, Александър Милков, 1955-2015
Janakiev, Janaki Dimitrov, 1947- вж Янакиев, Янаки Димитров, 1947-
Janakiev, Kalin Todorov, 1956- вж Янакиев, Калин Тодоров, 1956-
Janakieva, Cvetana Georgieva, 1949- вж Янакиева, Цветана Георгиева, 1949-
Janakieva, Marija Jordanova, 1981- вж Янакиева, Мария Йорданова, 1981-
Janakieva, Slava Dančova, 1967- вж Янакиева, Слава Данчова, 1967-
Janev, Bojan Georgiev, 1963- (илюстратор) Кн 474
Janev, Bojan Georgiev, 1963- вж Янев, Боян Георгиев, 1963-
Jankov, Nikolaj Kostov, 1925-1982 вж Янков, Николай Костов, 1925-1982
Jankova, Jana Božinova, 1961- вж Янкова, Яна Божинова, 1961-
Jarkova, Julijana Ivanova вж Яркова, Юлияна Иванова
Javeau, Claude, 1940- (автор) Кн 5
Javeau, Claude, 1940- вж Жаво, Клод, 1940-
Jerotić, Vladeta, 1924- вж Йеротич, Владета, 1924-
Јеротић, Владета, 1924- вж Йеротич, Владета, 1924-
Jolova, Viktorija Krasimirova вж Йолова, Виктория Красимирова
Jončeva-Vapcarova, Gabriela вж Йончева-Вапцарова, Габриела
Jonova, Iliana Petrova, 1962- вж Йонова, Илиана Петрова, 1962-
Jordanov, Rumen Stojnev, 1951- вж Йорданов, Румен Стойнев, 1951-
Jordanova, Marija Dimitrova вж Йорданова, Мария Димитрова
Jordanova, Nadežda Georgieva, 1958- вж Йорданова, Надежда Георгиева, 1958-
Jordanova, Nina Cvetanova, 1962- вж Йорданова, Нина Цветанова, 1962-
Jordanski, Stanislav Kolev вж Йордански, Станислав Колев
Jorgakiev, Slavjan Georgiev вж Йоргакиев, Славян Георгиев
Jorgova, Severina, 1982- вж Йоргова, Северина, 1982-
Jotova, Hristina Cenkova, 1952- вж Йотова, Христина Ценкова, 1952-
Juan de la Cruz, свети, 1542-1591 вж Йоан Кръстни, свети, 1542-1591
 
K

Kačerilska, Cvetana Hristova, 1958- вж Качерилска, Цветана Христова, 1958-
Kadife вж Кадифе
Kajtazov, Georgi Asenov вж Кайтазов, Георги Асенов
Kalčev, Aleksandǎr Vǎlčev, 1945- вж Калчев, Александър Вълчев, 1945-
Kalejnska, Teodora Ivanova, 1961- вж Калейнска, Теодора Иванова, 1961-
Kalinkov, Boris Savov, 1948- (съставител) Кн 240
Kalinkov, Boris Savov, 1948- вж Калинков, Борис Савов, 1948-
Kalis, Jennifer вж Калис, Дженифър
Kaloyanni, Theofano, 1967- вж Калояни, Теофано, 1967-
Kamburov, Marin, 1902-1990 вж Камбуров, Марин, 1902-1990
Kamenov, Kamen Cvetanov, 1950- вж Каменов, Камен Цветанов, 1950-
Kamenova-Borin, Anjuta Petrova, 1953- вж Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953-
Kǎnčev, Dinko вж Кънчев, Динко
Kǎnčeva, Kalina Kǎnčeva, 1974- вж Кънчева, Калина Кънчева, 1974-
Kǎnev, Stefan Petrov, 1930-1991 вж Кънев, Стефан Петров, 1930-1991
Kaneva, Kalina Hristova вж Канева, Калина Христова
Kǎneva, Mariana Kǎnčeva, 1955- вж Кънева, Мариана Кънчева, 1955-
Kǎneva, Mira Zdravkova, 1982- (съставител) Кн 65, (редактор) Кн 65
Kantareva-Baruh, Nadja Ljubenova вж Кантарева-Барух, Надя Любенова
Karadžinov, Ivajlo Valeriev, 1979- вж Караджинов, Ивайло Валериев, 1979-
Karadžova, Gergana вж Караджова, Гергана
Karag´ozov, Hristo Kutev вж Карагьозов, Христо Кутев
Karag´ozov, Ivan Dimitrov вж Карагьозов, Иван Димитров
Karaivanova, Elena вж Караиванова, Елена
Karamelska, Teodora Ivančeva, 1975- вж Карамелска, Теодора Иванчева, 1975-
Karasimeonov, Georgi Mateev, 1949- (редактор) Кн 67
Karastojanov, Harlampi N., 1855-1934 вж Карастоянов, Харлампи Н., 1855-1934
Karbovski, Martin, 1970- вж Карбовски, Мартин, 1970-
Karidova, Svetlana Angelova вж Каридова, Светлана Ангелова
Karp, Harvey, 1951- вж Карп, Харви, 1951-
Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-
Kasapjan, Krikor Sahak, 1963- вж Касапян, Крикор Сахак, 1963-
Kasapjan, Mǎgǎrdič Sahak, 1963- вж Касапян, Мъгърдич Сахак, 1963-
Kasǎrova, Violeta Stojanova, 1947- вж Касърова, Виолета Стоянова, 1947-
Kaseva, Maja вж Касева, Мая
Kavafis, Konstantinos Petrou, 1863-1933 вж Кавафис, Константинос Петрос, 1863-1933
Kazakevič, Gennadij Mihajlovič, 1980- вж Казакевич, Генадий Михайлович, 1980-
Kazakevych, Gennadii вж Kazakevič, Gennadij Mihajlovič, 1980-
Kazandjiev, Vassil вж Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934-
Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934- (композитор) Н 13
Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934- вж Казанджиев, Васил Иванов, 1934-
Kellner, Hedwig, 1952- вж Келнер, Хедвиг, 1952-
Kertin, Aleksandǎr Živov, 1948- вж Кертин, Александър Живов, 1948-
Kirčeva, Darinka, 1950- вж Кирчева, Даринка, 1950-
Kirova, Alla Valentinova, 1959- вж Кирова, Алла Валентинова, 1959-
Kisov, Stefan Ivanov, 1849-1915 вж Кисов, Стефан Иванов, 1849-1915
Kis´ov, Roman Zdravkov, 1962- вж Кисьов, Роман Здравков, 1962-
Kitanov, Andrej, 1944- вж Китанов, Андрей, 1944-
Kjurkčieva, Margarita Simeonova, 1937-2016 вж Кюркчиева, Маргарита Симеонова, 1937-2016
Kjutukčiev, Ilija Borisov вж Кютукчиев, Илия Борисов
Klisurov, Tan´o Stojanov, 1944- вж Клисуров, Таньо Стоянов, 1944-
Koceva, Petrana вж Коцева, Петрана
Kočerga, Galina Vasilivna, 1962- вж Кочерга, Галина Василивна, 1962-
Kočev, Valeri Kostadinov, 1952- вж Кочев, Валери Костадинов, 1952-
Kočeva, Elena вж Кочева, Елена
Kocherga, Galyna вж Kočerga, Galina Vasilivna, 1962-
Koev, Hristofor Cvetanov вж Коев, Христофор Цветанов
Koev, Kol´o Videv, 1952- вж Коев, Кольо Видев, 1952-
Kojčev, Ivan Savov, 1905-1976 вж Койчев, Иван Савов, 1905-1976
Kolarov, Stefan Ljubenov, 1943- вж Коларов, Стефан Любенов, 1943-
Kolev, Georgi Velkov, 1958- вж Колев, Георги Велков, 1958-
Kolev, Jusein вж Колев, Юсеин
Kolev, Nikolaj Nedev, 1948- вж Колев, Николай Недев, 1948-
Koleva, Irina Mirčeva вж Колева, Ирина Мирчева
Koleva, Irina Nikolaeva вж Колева, Ирина Николаева
Koleva, Margarita Marinova вж Колева, Маргарита Маринова
Koleva, Stanka Nikolaeva вж Колева, Станка Николаева
Koleva, Vanja Plamenova, 1990- вж Колева, Ваня Пламенова, 1990-
Količkova, Slavjanka вж Количкова, Славянка
Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-
Konstantinov, Emil Georgiev, 1947- вж Константинов, Емил Георгиев, 1947-
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Koprinkov, Dojčo вж Копринков, Дойчо
Kostadinov, Antonio, 1998- вж Костадинов, Антонио, 1998-
Kostadinova, Nadka Stefanova вж Костадинова, Надка Стефанова
Kostenarov, Krasimir Dimitrov вж Костенаров, Красимир Димитров
Kostov, Konstantin, писател вж Костов, Константин, писател
Kostov, Kosta Vasilev, 1955- вж Костов, Коста Василев, 1955-
Kostov, Petǎr, 1927-2014 вж Костов, Петър, 1927-2014
Kostov, Ruslan Ivanov, 1956- вж Костов, Руслан Иванов, 1956-
Kostova, Desislava Hristova, 1950- (съставител) Кн 140
Kostova, Desislava Hristova, 1950- вж Костова, Десислава Христова, 1950-
Kostova, Elena Ilieva вж Костова, Елена Илиева
Kostova, Nadja Nikolova, 1960- вж Костова, Надя Николова, 1960-
Kostova, Penka, 1945- вж Костова, Пенка, 1945-
Kostova, Petja Angelova вж Костова, Петя Ангелова
Kostova, Rajna Trifonova (автор) Кн 255, Кн 256, Кн 257
Kostova-Vǎrlakova, Velimira Kostadinova, 1947- вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
Kovačka, Juliana Jordanova, 1981- вж Ковачка, Юлиана Йорданова, 1981-
Kozarova, Pavlina Dimitrova, 1966- вж Козарова, Павлина Димитрова, 1966-
Kožuharov, Kǎnčo Ivanov, 1950- вж Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950-
Krǎstev, Dimo Stojanov, 1964- вж Кръстев, Димо Стоянов, 1964-
Krǎstev, Petko Markov, 1934- вж Кръстев, Петко Марков, 1934-
Krǎstev, Vergilij Nikolov, 1938- вж Кръстев, Вергилий Николов, 1938-
Krǎsteva, Galja Andreeva вж Кръстева, Галя Андреева
Krǎsteva, Nina Georgieva (адаптация) Кн 260, (допълнителен текст) Кн 260
Kresteva, Nina вж Krǎsteva, Nina Georgieva
Krumov, Ivan Nikolaev, 1933- вж Крумов, Иван Николаев, 1933-
Krumova, Ekaterina вж Крумова, Екатерина
Kucarov, Denčo вж Куцаров, Денчо
Kukušev, Rosen Vasilev, 1983- вж Кукушев, Росен Василев, 1983-
Kulaksǎzova, Neli Atanasova (редактор) Н 15
Kulaksǎzova, Neli Atanasova вж Кулаксъзова, Нели Атанасова
Kumanova, Liljana Stojanova, 1940- вж Куманова, Лиляна Стоянова, 1940-
Kunčev, Jonko Dimitrov, 1954- вж Кунчев, Йонко Димитров, 1954-
Kušenić, Tihana вж Кусенич, Тихана
Kušev, Jordan Paunov, 1935- вж Кушев, Йордан Паунов, 1935-
Kuteva, Elena Filipova, 1943- вж Кутева, Елена Филипова, 1943-
 
L

Lakov, Konstantin вж Лаков, Константин
Lasarova, Emilia вж Lazarova, Emilija Cvetanova, 1959-
Lašev, Ljubomir Dimitrov, 1952- вж Лашев, Любомир Димитров, 1952-
Lavrov, Vladimir Mihajlovič, 1957- вж Лавров, Владимир Михайлович, 1957-
Lazarova, Emilija Cvetanova, 1959- (автор) Кн 528
Lazarova, Ruža, 1968- вж Лазарова, Ружа, 1968-
Lazarova, Vela Petkova, 1942- вж Лазарова, Вела Петкова, 1942-
Lečev, Bojan Todorov, 1926-2004 (редактор) Н 15
Lečev, Bojan Todorov, 1926-2004 вж Лечев, Боян Тодоров, 1926-2004
Lesidrenska, Slavka Petrova, 1940- вж Лесидренска, Славка Петрова, 1940-
Levčev, Ljubomir Spiridonov, 1935- вж Левчев, Любомир Спиридонов, 1935-
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- вж Левчев, Владимир Любомиров, 1957-
Levi, Rašel Leon, 1962- вж Леви, Рашел Леон, 1962-
Levi, Vladimir L´vovič, 1938- вж Леви, Владимир Лвович, 1938-
Liguori, Alfonso Maria de, свети, 1696-1787 вж Лигуори, Алфонс Мария де, свети, 1696-1787
Lihačev, Dmitrij Sergeevič, 1906-1999 вж Лихачов, Дмитрий Сергеевич, 1906-1999
Lipkan, Volodimir Anatolijovič, 1976- вж Липкан, Володимир Анатолийович, 1976-
Lipkan, Volodymyr вж Lipkan, Volodimir Anatolijovič, 1976-
Litina, Marija вж Литина, Мария
Ljubenova, Tatjana, 1953- вж Любенова, Татяна, 1953-
Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969- вж Любенова, Вяра Николаева, 1969-
Ljutova, Kalina Dimitrova, 1956- вж Лютова, Калина Димитрова, 1956-
Llanos, Fernando Flórez вж Flórez Llanos, Fernando, 1979-
Lory, Bernard, 1955- (интервюирано лице) Пи 3
Lory, Bernard, 1955- вж Лори, Бернар, 1955-
Lovekin, Jonathan вж Лъвкин, Джонатан
Lovrić, Branka Šprem вж Ловрик, Бранка
Lucas, Margeaux вж Лукас, Марго
Luk´janenko, Sergej Vasil´evic, 1968- вж Лукяненко, Сергей Василиевич, 1968-
Lʹočev, Petǎr Stefanov, 1920- вж Льочев, Петър Стефанов, 1920-
L´ondev, Petǎr Stefanov, 1936- вж Льондев, Петър Стефанов, 1936-

 
M

Machorska, Sonya вж Mačorska, Sonja Kirilova, 1956-
Mačorska, Sonja Kirilova, 1956- (текст) Г 1, (илюстратор) Г 1
Mačorska, Sonja Kirilova, 1956- вж Мачорска, Соня Кирилова, 1956-
Maeso de la Torre, Jesús, 1949- вж Маесо де ла Торе, Хесус, 1949-
Malahov, Gennadij Petrovič, 1954- вж Малахов, Генадий Петрович, 1954-
Malčev, Mihail Aleksandrov, 1983- вж Малчев, Михаил Александров, 1983-
Malčev, Rosen Rosenov, 1960- (редактор) Пи 2
Malčev, Rosen Rosenov, 1960- вж Малчев, Росен Росенов, 1960-
Mančev, Bojan Krasimirov, 1970- вж Манчев, Боян Красимиров, 1970-
Mangačev, Ivan Petkov вж Мангачев, Иван Петков
Manova, Vihra Ivanova вж Манова, Вихра Иванова
Marčev, Petǎr Markov, 1960- вж Марчев, Петър Марков, 1960-
Marden, Orison Swett, 1848-1924 вж Марден, Орисън Сует, 1848-1924
Marinov, Borislav Dimitrov, 1951- вж Маринов, Борислав Димитров, 1951-
Marinov, Cvetan Asenov, 1959- вж Маринов, Цветан Асенов, 1959-
Marinov, Marin Laskov, 1949- вж Маринов, Марин Ласков, 1949-
Marinov, Radoslav Radoslavov вж Маринов, Радослав Радославов
Marinov, Rusi, 1956- вж Маринов, Руси, 1956-
Marinova, Canka, 1962- вж Маринова, Цанка, 1962-
Marinova, Nadja Ivanova, 1974- вж Маринова, Надя Иванова, 1974-
Marinova, Rosica Vencislavova, 1989- вж Маринова, Росица Венциславова, 1989-
Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957- вж Марицас, Константинос Димитриос, 1957-
Markov, Krasimir Markov вж Марков, Красимир Марков
Markov, Petǎr Cankov, 1977- вж Марков, Петър Цанков, 1977-
Markov, Vasil Elenov, 1977- вж Марков, Васил Еленов, 1977-
Marsh, Carole вж Марш, Карол
Marulevska, Krasimira Teofilova, 1964- вж Марулевска, Красимира Теофилова, 1964-
Masal, Žu вж Масал, Жу
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Mavrikova, Silvija Maksimova, 1978- вж Маврикова, Силвия Максимова, 1978-
Mavrodiev, Georgi, 1944- вж Мавродиев, Георги, 1944-
Mavrov, Kiril Petrov, 1949- вж Мавров, Кирил Петров, 1949-
Medinskij, Vladimir Rostislavovič, 1970- вж Медински, Владимир Ростиславович, 1970-
Medžidiev, Asen Georgiev, 1968- вж Меджидиев, Асен Георгиев, 1968-
Meltev, Mihail Bosilkov, 1954- вж Мелтев, Михаил Босилков, 1954-
Menzies, Gavin, 1937- вж Менсес, Гавин, 1937-
Merkle, Rolf вж Меркле, Ролф
Metodiev, Bojko вж Методиев, Бойко
Metodiev, Krasimir Tihomirov, 1950- вж Методиев, Красимир Тихомиров, 1950-
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mičeva, Mariela вж Мичева, Мариела
Midova, Petranka Ivanova, 1973- вж Мидова, Петранка Иванова, 1973-
Mihajlov, Mihail Dimitrov, 1983- вж Михайлов, Михаил Димитров, 1983-
Mihajlov, Petǎr Tonev, 1979- вж Михайлов, Петър Тонев, 1979-
Mihajlova, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Михайлова, Екатерина Иванова, 1956-
Mihajlova, Nina, преводач вж Михайлова, Нина, преводач
Mihajlova, Zdravka Evgenieva, 1961- вж Михайлова, Здравка Евгениева, 1961-
Milčeva, Krasimira, филолог вж Милчева, Красимира, филолог
Milenkova, Asja Nikolova, 1959- вж Миленкова, Ася Николова, 1959-
Minev, Nikolaj вж Минев, Николай
Minjajlo, Roman Viktorovič вж Миняйло, Роман Викторович
Minkova, Ganeta Minkova, 1960- вж Минкова, Ганета Минкова, 1960-
Minno-geoložki universitet Sveti Ivan Rilski (Sofija) Кн 140
Minno-geoložki universitet Sveti Ivan Rilski (Sofija) вж Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски (София)
Minyailo, Roman вж Minjajlo, Roman Viktorovič
Mirčev, Ceco вж Мирчев, Цецо
Mirčeva, Kamelija Filipova, 1966- вж Мирчева, Камелия Филипова, 1966-
Mitev, Georgi Vasilev, 1948- вж Митев, Георги Василев, 1948-
Mitevska-Enčeva, Majjana Milčeva, 1973- вж Митевска-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
Mjagkov, Mihail Jurʹevič, 1968- вж Мягков, Михаил Юриевич, 1968-
Mladenov, Martin Vencislavov, 1981- вж Младенов, Мартин Венциславов, 1981-
Močev, Dimitǎr Jankov, 1944- вж Мочев, Димитър Янков, 1944-
Močnik, Rastko, 1944- вж Мочник, Растко, 1944-
Momeva-Altiparmakovska, Viktorija Sotir вж Момева-Алтипармаковска, Виктория Сотир
Monov, Simeon Valentinov, 1967- вж Монов, Симеон Валентинов, 1967-
Mosenkis, Jurij Leonidovič, 1970- вж Мосенкис, Юрий Леонидович, 1970-
Mostrova, Tatjana Vasileva, 1946- вж Мострова, Татяна Василева, 1946-
Mouré, Erin, 1955- (предговор) Кн 307, (преводач) Кн 307
Muhtarov, Jovčo Ivanov, 1929- вж Мухтаров, Йовчо Иванов, 1929-
Muratova, Nurie Mehmedova, 1973- (съставител) Пи 3
Muratova, Nurie Mehmedova, 1973- вж Муратова, Нурие Мехмедова, 1973-
Musiani, Francesca, 1984- вж Музиани, Франческа, 1984-
Mustafa, Aldžan вж Мустафа, Алджан
Mutafova, Krasimira Jordanova, 1957- вж Мутафова, Красимира Йорданова, 1957-
 
N

Najdenov, Donko Denčev, 1980- вж Найденов, Донко Денчев, 1980-
Nakov, Radoslav Aleksandrov, 1957- вж Наков, Радослав Александров, 1957-
Natalija Dima, 1978- вж Наталия Дима, 1978-
Nature park Zlatni pyasatsi (Varna) вж Priroden park Zlatni pjasǎci (Varna)
Nazarov, Andrej Vladimirovič, 1957- вж Назаров, Андрей Владимирович, 1957-
Nazarov, Nazarii вж Nazarov, Nazarij Anatolijovič
Nazarov, Nazarij Anatolijovič вж Назаров, Назарий Анатолийович
Nedelčeva, Ivelina вж Неделчева, Ивелина
Nedev, Pančo Balev, 1937- вж Недев, Панчо Балев, 1937-
Nedjalkov, Georgi, 1960- вж Недялков, Георги, 1960-
Nedjalkov, Miroslav Kirilov, 1960- вж Недялков, Мирослав Кирилов, 1960-
Nedjalkova, Dafina Todorova, 1935- вж Недялкова, Дафина Тодорова, 1935-
Nedjalkova, Lora Petrova, 1975- вж Недялкова, Лора Петрова, 1975-
Nedjalkova, Tanja Viktorova вж Недялкова, Таня Викторова
Nedjurmagomedov, Georgij Gadžimirzoevič вж Недюрмагомедов, Георгий Гаджимирзоевич
Nedkova, Olja, 1953- вж Недкова, Оля, 1953-
Nenov, Nikolaj Ivanov, 1966- (редактор) Пи 2
Nenov, Nikolaj Ivanov, 1966- вж Ненов, Николай Иванов, 1966-
Nenov, Petǎr Petrov, 1976- вж Ненов, Петър Петров, 1976-
New Bulgarian University. UniArt Gallery (Sofia) вж Nov bǎlgarski universitet. Galerija Uniart (Sofia)
Nikiforova, Rumjana Zaharieva, 1963- вж Никифорова, Румяна Захариева, 1963-
Nikodimov, Ivajlo, 1969- вж Никодимов, Ивайло, 1969-
Nikolov, Ivan Ivanov, 1960- вж Николов, Иван Иванов, 1960-
Nikolov, Ljubomir Pavlov, 1961- вж Николов, Любомир Павлов, 1961-
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nikolov, Nikolaj Stefanov, 1951- (преводач) Кн 240
Nikolov, Nikolaj Stefanov, 1951- вж Николов, Николай Стефанов, 1951-
Nikolov-Zikov, Petǎr Nikolaev, 1979- вж Николов-Зиков, Петър Николаев, 1979-
Nikolova, Julija Hristova, 1941- вж Николова, Юлия Христова, 1941-
Nikolova, Kalina, 1971- вж Николова, Калина, 1971-
Nikolova, Kalina, 1983- вж Николова, Калина, 1983-
Nikolova, Katja, поезия вж Николова, Катя, поезия
Nikolova, Milena Georgieva, 1953- вж Николова, Милена Георгиева, 1953-
Nikolova, Nadka Nikolova, 1955- вж Николова, Надка Николова, 1955-
Nikolova, Natalija Ivanova, 1984- (автор) Кн 477
Nikolova, Nataliya вж Nikolova, Natalija Ivanova, 1984-
Nikolova, Nina Vasileva, 1964- вж Николова, Нина Василева, 1964-
Nikolova, Plamena Kuneva вж Николова, Пламена Кунева
Nikolova, Rumjana Petrova, 1960- вж Николова, Румяна Петрова, 1960-
Nikovska, Kremena Nikolaeva, 1973- вж Никовска, Кремена Николаева, 1973-
Njagul, Ana, 1976- вж Нягул, Ана, 1976-
Nov bǎlgarski universitet. Galerija Uniart (Sofia) Г 2
Nov bǎlgarski universitet. Galerija Uniart (Sofia) вж Нов български университет. Галерия УниАрт (София)
 
O

Obretenova, Milena Ivanova, 1961- вж Обретенова, Милена Иванова, 1961-
Oleksandrova, Galina Mavljutivna вж Олександрова, Галина Мавлютивна
Otuzbirov, Rumen Ivanov, 1955- вж Отузбиров, Румен Иванов, 1955-
 
P

Palazov, Dimitǎr Nedelčev, 1933- вж Палазов, Димитър Неделчев, 1933-
Palikarski, Milčo Kocev, 1939- вж Паликарски, Милчо Коцев, 1939-
Pallarés, Pilar, 1957- (автор) Кн 308
Palmen, Connie, 1955- вж Палмен, Кони, 1955-
Pàmies, Sergi, 1960- вж Памиес, Сержи, 1960-
Panajotov, Dimitǎr Aleksandrov вж Панайотов, Димитър Александров
Panajotov, Kiril, 1933- вж Панайотов, Кирил, 1933-
Panajotov, Veselin Božkov, 1955- вж Панайотов, Веселин Божков, 1955-
Panamska, Kalinka Petkova вж Панамска, Калинка Петкова
Pǎnevska-Gareva, Mariana Aleksandrova, 1953- вж Пъневска-Гарева, Мариана Александрова, 1953-
Pangev, Daniel вж Пангев, Даниел
Panova, Bianka, 1970- вж Панова, Бианка, 1970-
Papančeva, Irina Nikolova, 1975- вж Папанчева, Ирина Николова, 1975-
Papazov, Blagomir Kirilov, 1953- вж Папазов, Благомир Кирилов, 1953-
Parker, Una-Mary, 1930- вж Паркър, Уна-Мери, 1930-
Parušev, Radoslav Marinov, 1975- вж Парушев, Радослав Маринов, 1975-
Pǎrvanov, Petǎr Ljudmilov, 1979- вж Първанов, Петър Людмилов, 1979-
Pǎrvanova, Milena Radomirova, 1965- (преводач) Кн 140
Pǎrvanova, Milena Radomirova, 1965- вж Първанова, Милена Радомирова, 1965-
Pǎrvanova, Tanja вж Първанова, Таня
Pasarelski, Rosen Ivanov вж Пасарелски, Росен Иванов
Paskalev, Dobrin Nikolaev, 1954- вж Паскалев, Добрин Николаев, 1954-
Paskov, Aleksandǎr Viktorov вж Пасков, Александър Викторов
Paskov, Viktor Marinov, 1949-2009 вж Пасков, Виктор Маринов, 1949-2009
Paskow, Nicole, 1975- вж Пасков, Никол, 1975-
Pašalijska, Rumjana Mirčeva вж Пашалийска, Румяна Мирчева
Patton, Daisy, 1955- вж Патън, Дейзи, 1955-
Paul, Paola вж Pavlova, Pavlina, поетеса
Paurov, Stojan Ivanov, 1974- вж Пауров, Стоян Иванов, 1974-
Pavliszcze, Jerzy вж Pawliszcze, Jerzy, 1963
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pavlov, Georgi Mitkov, 1961- вж Павлов, Георги Митков, 1961-
Pavlova, Lalka, 1949- вж Павлова, Лалка, 1949-
Pavlova, Pavlina, поетеса вж Павлова, Павлина, поетеса
Pavlova, Pavlina Petrova, 1949- вж Павлова, Павлина Петрова, 1949-
Pawliszcze, Jerzy, 1963- вж Павлишче, Йежи, 1963-
Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961- вж Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961-
Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-
Penčeva, Ana, художник вж Пенчева, Ана, художник
Penčeva, Stanka Mihajlova, 1929-2014 вж Пенчева, Станка Михайлова, 1929-2014
Penev, Lǎčezar Dočev вж Пенев, Лъчезар Дочев
Penev, Velin Atanasov, 1923- вж Пенев, Велин Атанасов, 1923-
Peneva, Evelina Vencislavova, 1976- вж Пенева, Евелина Венциславова, 1976-
Peneva, Vanja Ilieva, 1957- (преводач) Кн 528
Peovski, Vladimir Radev, 1955- вж Пеовски, Владимир Радев, 1955-
Pereiro, Lois, 1958-1996 вж Перейро, Лоис, 1958-1996
Perkov, Vencislav Emilov, 1979- вж Перков, Венцислав Емилов, 1979-
Pereverzev, Dmitro Igorovič вж Переверзев, Дмитро Игорович
Pereverziev, Dmytro вж Pereverzev, Dmitro Igorovič
Petkov, Gošo Kirilov, 1955- вж Петков, Гошо Кирилов, 1955-
Petkov, Nedjalko Petkov, 1976- вж Петков, Недялко Петков, 1976-
Petkov, Todor, 1967- вж Петков, Тодор, 1967-
Petkova, Valentina, 1973- вж Петкова, Валентина, 1973-
Petrizzo, Francesca, 1990- вж Петрицо, Франческа, 1990-
Petrov, Boris, 1969- вж Петров, Борис, 1969-
Petrov, Dimitǎr Petrov, 1956- вж Петров, Димитър Петров, 1956-
Petrov, Martin Dimitrov, 1999- вж Петров, Мартин Димитров, 1999-
Petrov, Miko вж Петров, Мико
Petrov, Milen Jordanov, 1974- вж Петров, Милен Йорданов, 1974-
Petrova, Atanasija Dimitrova, 1972- вж Петрова, Атанасия Димитрова, 1972-
Petrova, Atanaska Simeonova вж Петрова, Атанаска Симеонова
Petrova, Desislava Georgieva, 1988- вж Петрова, Десислава Георгиева, 1988-
Petrova, Mariana Mateeva, 1962- вж Петрова, Мариана Матеева, 1962-
Petrova, Velmira Veselinova вж Петрова, Велмира Веселинова
Petrova, Vesela Emilova, 1984- (съставител) Кн 140
Petrova, Vesela Emilova, 1984- вж Петрова, Весела Емилова, 1984-
Petrova, Vessela вж Petrova, Vesela Emilova, 1984-
Ph.D. Students' Forum Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rrights and European Studies (Pravets ; 2012)  Кн 65
Pipkov, Ljubomir Panajotov, 1904-1974 (композитор) Н 15, Н 16
Pipkov, Ljubomir Panajotov, 1904-1974 вж Пипков, Любомир Панайотов, 1904-1974
Pipkov, Lubomir вж Pipkov, Ljubomir Panajotov, 1904-1974
Popmarinov, Dimitǎr, 1955- вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Popov, Aleksandǎr Krumov, 1942- вж Попов, Александър Крумов, 1942-
Popov, Angel Dimitrov, 1942- вж Попов, Ангел Димитров, 1942-
Popov, Borislav Nikolov, 1959- вж Попов, Борислав Николов, 1959-
Popov, Vladimir Stefanov, 1942- вж Попов, Владимир Стефанов, 1942-
Popova, Biljana Jordanova вж Попова, Биляна Йорданова
Popova, Ljudmila Petkova, 1930- вж Попова, Людмила Петкова, 1930-
Popova, Marija, преводач вж Попова, Мария, преводач
Popova, Todora Jordanova вж Попова, Тодора Йорданова
Potapov, Gennadij Vladimirovič вж Потапов, Генадий Владимирович
Poterov, Rumen Gavrailov, 1962- вж Потеров, Румен Гавраилов, 1962-
Prančev, Najden Georgiev вж Пранчев, Найден Георгиев
Prangov, Ljuben Georgiev, 1936-2006 вж Прангов, Любен Георгиев, 1936-2006
Praškova, Miglena Ljudmilova, 1968- вж Прашкова, Миглена Людмилова, 1968-
Priroden park Zlatni pjasǎci (Varna) Кн 240
Priroden park Zlatni pjasǎci (Varna) вж Природен парк Златни пясъци (Варна)
Projnov, Dimitǎr Petkov, 1977- вж Пройнов, Димитър Петков, 1977-
Prokešová, Viera, 1957-2008 (преводач) Кн 356
Prokešová, Viera, 1957-2008 вж Прокешова, Виера, 1957-2008
Protohristova, Kleo Stefanova, 1950- вж Протохристова, Клео Стефанова, 1950-
Puchkov, Andrii вж Pučkov, Andrij Oleksandrovič, 1970-
Pučkov, Andrij Oleksandrovič, 1970- вж Пучков, Андрий Олександрович, 1970-
Pundev, Vasil Marinov, 1892-1930 вж Пундев, Васил Маринов, 1892-1930
 
R

Radanov, Rumen вж Раданов, Румен
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radeva, Nija Ivanova, 1971- вж Радева, Ния Иванова, 1971-
Radeva, Živka Vasileva, 1957- вж Радева, Живка Василева, 1957-
Radkov, Veselin Stamenov, 1939- вж Радков, Веселин Стаменов, 1939-
Radkova, Rumjana Georgieva, 1939- вж Радкова, Румяна Георгиева, 1939-
Radneva, Rumjana Anastasova, 1939- вж Раднева, Румяна Анастасова, 1939-
Rakarova, Sǎbina Borisova, 1950- вж Ракарова, Събина Борисова, 1950-
Rangelova, Janka Veličkova, 1978- вж Рангелова, Янка Величкова, 1978-
Rangočev, Konstantin Zvezdomirov, 1959- (редактор) Пи 2
Rangočev, Konstantin Zvezdomirov, 1959- вж Рангочев, Константин Звездомиров, 1959-
Raševa, Nelka вж Рашева, Нелка
Razbojnikova, Sofija Nikolova вж Разбойникова, София Николова
Reider, Katja, 1960- вж Райдер, Катя, 1960-
Rešovska, Emilija вж Решовска, Емилия
Rešovski, Nejko вж Решовски, Нейко
Ribarova, Pavlina Stefanova, 1977- вж Рибарова, Павлина Стефанова, 1977-
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Robertson, Eleanor Marie вж Roberts, Nora, 1950-
Rodel, Angela, 1974- (преводач) Кн 474
Rodel, Angela, 1974- вж Родел, Анджела, 1974-
Rodev, Cončo Hristov, 1926-2011 вж Родев, Цончо Христов, 1926-2011
Rodoreda, Mercè, 1908-1983 вж Родореда, Мерсе, 1908-1983
Rogalski, Petǎr Georgiev, 1968- вж Рогалски, Петър Георгиев, 1968-
Romanov, Andrej, 1971- вж Романов, Андрей, 1971-
Rosica вж Росица
Rouet, Gilles, 1958- (автор) Кн 5
Rouet, Gilles, 1958- вж Руе, Жил, 1958-
Rowe, Silvena, 1967- вж Роу, Силвена, 1967-
Ruev, Petǎr Ivanov, 1967- вж Руев, Петър Иванов, 1967-
Runevski, Stefan Stančev, 1877-1919 вж Руневски, Стефан Станчев, 1877-1919
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusinov, Stefan, 1984- вж Русинов, Стефан, 1984-
 
S

Sǎbeva, Svetlana Temelkova, 1964- вж Събева, Светлана Темелкова, 1964-
Saharov, Andrej Nikolaevič, 1930- вж Сахаров, Андрей Николаевич, 1930-
Saint Chamas, Benoît de, 1970- вж Сен Шама, Беноа дьо, 1970-
Saint Chamas, Emmanuelle de, 1973- вж Сен Шама, Еманюел дьо, 1973-
Sánchez, Tomás Morillas, 1976- (илюстратор) Г 1
Sánchez, Tomás Morillas, 1976- вж Санчес, Томас Морияс, 1976-
Sapundžieva, Marieta Ivanova вж Сапунджиева, Мариета Иванова
Saranedelčev, Stefan Dečkov, 1947- вж Саранеделчев, Стефан Дечков, 1947-
Savov, Aleksej Slavkov вж Савов, Алексей Славков
Savova, Ivanka Savova, 1948- вж Савова, Иванка Савова, 1948-
Savova, Julija Stefanova, 1960- вж Савова, Юлия Стефанова, 1960-
Schafer, Valerie вж Шафер, Валери
Schneider, Barbara, 1957- вж Шнайдер, Барбара, 1957-
Scott, Gini Graham, 1942- вж Скот, Джини Греъм, 1942-
Semerdžiev, Cvetan Atanasov, 1949- вж Семерджиев, Цветан Атанасов, 1949-
Semerdžieva, Sonja Cvetkova, 1960- вж Семерджиева, Соня Цветкова, 1960-
Senner, Katja, 1972- вж Зенер, Катя, 1972-
Serafima, игумения, 1913-2004 вж Серафима, игумения, 1913-2004
Severski, Cvetan, 1941- вж Северски, Цветан, 1941-
Shakun, Vasyl вж Šakun, Vasil´ Ivanovič, 1947-
Shapoval, Maryana вж Šapoval, Marʼjana Oleksandrivna, 1968-
Sheldon, Sidney, 1917-2007 вж Шелдън, Сидни, 1917-2007
Shostak, Oxana вж Šostak, Oksana Grigorivna, 1970-
Silberman, Mel, 1942-2010 вж Силберман, Мел, 1942-2010
Silina, Natalʹja Demʹjanovna, 1952- вж Силина, Наталия Демяновна, 1952-
Silvestro вж Силвестро
Simeonov, Filip Nikolov вж Симеонов, Филип Николов
Simeonov, Kalojan Dimitrov, 1973- вж Симеонов, Калоян Димитров, 1973-
Simeonov, Simeon Nikolaev, 1936- вж Симеонов, Симеон Николаев, 1936-
Simeonova, Albena (автор) Кн 267
Sinišin, Roman Ivanovič вж Синишин, Роман Иванович
Sirakov, Stanimir Stefanov, 1984- вж Сираков, Станимир Стефанов, 1984-
Sivenov, Blagovest Vasilev вж Сивенов, Благовест Василев
Sivenov, Konstantin, 1967- вж Сивенов, Константин, 1967-
Sivenov, Vasil вж Сивенов, Васил
Sivilov, Aleksandǎr Mihajlov, 1980- вж Сивилов, Александър Михайлов, 1980-
Slaev, Aleksandǎr Dimitrov, 1960- вж Слаев, Александър Димитров, 1960-
Slavčev, Dobromir, 1973- вж Славчев, Добромир, 1973-
Slavejkov, Petko Račov, 1827-1895 вж Славейков, Петко Рачов, 1827-1895
Slavov, Evgeni Petkov вж Славов, Евгени Петков
Slavov, Svetlozar вж Славов, Светлозар
Slavova, Leonora Božidarova, 1984- вж Славова, Леонора Божидарова, 1984-
Smith, Christopher, 1966- вж Смит, Кристофър, 1966-
Sokolova, Pavlina Valerieva, 1983- вж Соколова, Павлина Валериева, 1983-
Solov´eva, Anna Ivanovna вж Соловьова, Анна Ивановна
Solov´eva, Tat´jana Anatol´evna, 1956- вж Соловьова, Татяна Анатолиевна, 1956-
Sotirova, Marija Georgieva вж Сотирова, Мария Георгиева
Spasov, Petǎr Aleksiev, 1941- вж Спасов, Петър Алексиев, 1941-
Stambolova, Albena Emilova, 1957- вж Стамболова, Албена Емилова, 1957-
Stamenov, Simeon Stamenov, 1969- вж Стаменов, Симеон Стаменов, 1969-
Stamov, Stamen Nikolov, 1941- вж Стамов, Стамен Николов, 1941-
Stančev, Ivan Dimitrov вж Станчев, Иван Димитров
Stančeva, Nadja Julijanova, 1977- (автор) Кн 192
Stančeva, Nadja Julijanova, 1977- вж Станчева, Надя Юлиянова, 1977-
Stancheva, Nadya вж Stančeva, Nadja Julijanova, 1977-
Staneva, Svetlosara вж Станева, Светлозара
Stankova, Margarita Dimitrova, 1972- вж Станкова, Маргарита Димитрова, 1972-
Stanoev, Stojo Vasilev, 1921- вж Станоев, Стойо Василев, 1921-
Stanoeva, Elica Valentinova, 1979- вж Станоева, Елица Валентинова, 1979-
Stavrev, Todor Stavrev, 1950- вж Ставрев, Тодор Ставрев, 1950-
Stavreva, Ekaterina Georgieva вж Ставрева, Екатерина Георгиева
Stefanov, Ivan Kirov, 1939- вж Стефанов, Иван Киров, 1939-
Stefanov, Stefan Filipov, 1948- вж Стефанов, Стефан Филипов, 1948-
Stoičkova, Valentina, 1999- вж Стоичкова, Валентина, 1999-
Stoilov, Stoil вж Стоилов, Стоил
Stoilova, Nina Delčeva вж Стоилова, Нина Делчева
Stoilova, Pepa Stoilova, 1965- вж Стоилова, Пепа Стоилова, 1965-
Stojadinov, Marijan Bogoev, 1964- вж Стоядинов, Мариян Богоев, 1964-
Stojančeva, Dimitrina Georgieva вж Стоянчева, Димитрина Георгиева
Stojanov, Ivajlo Cvetanov, 1977- вж Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977-
Stojanov, Ivan, 1958- вж Стоянов, Иван, 1958-
Stojanov, Veselin Atanasov, 1932- вж Стоянов, Веселин Атанасов, 1932-
Stojanova, Greta Živkova вж Стоянова, Грета Живкова
Stojanova, Kapka Ivanova вж Стоянова, Капка Иванова
Stojanova, Lilija Stojanova, 1963- вж Стоянова, Лилия Стоянова, 1963-
Stojanova, Marijana вж Стоянова, Марияна
Stojanova, Meri вж Стоянова, Мери
Stojanova, Stanislava Krasimirova, 1985- вж Стоянова, Станислава Красимирова, 1985-
Stojanović, Najdan, 1956- вж Стоянович, Найдан, 1956-
Stojčev, Janislav, 1984- вж Стойчев, Янислав, 1984-
Stojčev, Kiril Plamenov вж Стойчев, Кирил Пламенов
Stojkov, Boris Nedelčev, 1978- вж Стойков, Борис Неделчев, 1978-
Stojkov, Georgi, 1931- вж Стойков, Георги, 1931-
Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936- вж Стойков, Николай Иванов, 1936-
Stojkova, Blaga Ivanova вж Стойкова, Блага Иванова
Sviderski, Mihajlo, 1991- (преводач) Кн 423
Sviderski, Mihajlo, 1991- вж Свидерски, Михайло, 1991-
Synyshyn, Roman вж Sinišin, Roman Ivanovič
 
Š

Šakun, Vasil´ Ivanovič, 1947- вж Шакун, Васил Иванович, 1947-
Šangova, Marija Lavrentieva вж Шангова, Мария Лаврентиева
Šapoval, Marʼjana Oleksandrivna, 1968- вж Шаповал, Маряна Олександривна, 1968-
Šehova, Marijana Andreeva, 1973- вж Шехова, Марияна Андреева, 1973-
Šikova, Ingrid Simeonova, 1949- вж Шикова, Ингрид Симеонова, 1949-
Šipčanov, Milen Ivanov, 1955- вж Шипчанов, Милен Иванов, 1955-
Šipinkarovski, Petko, 1946- вж Шипинкаровски, Петко, 1946-
Šiškov, Vasil Venceslavov вж Шишков, Васил Венцеславов
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šostak, Oksana Grigorivna, 1970- вж Шостак, Оксана Григоривна, 1970-
Šterev, Atanas Dimitrov, 1945- вж Щерев, Атанас Димитров, 1945-
Šumanov, Oleg вж Шуманов, Олег
Šumanova, Lilija вж Шуманова, Лилия
 
T

Tačeva, Elena Tomova, 1964- (интервюиращо лице) Пи 3
Tačeva, Elena Tomova, 1964- вж Тачева, Елена Томова, 1964-
Tačeva, Ženi Ivanova, 1956- вж Тачева, Жени Иванова, 1956-
Tačkov, Marin, 1966- вж Тачков, Марин, 1966-
Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Talev, Pavel Dimitrov, 1942- вж Талев, Павел Димитров, 1942-
Tanev, Žeko вж Танев, Жеко
Tankova, Rumjana Dimitrova, 1958- вж Танкова, Румяна Димитрова, 1958-
Tarasov, Mihail Pavlovič, 1960- вж Тарасов, Михаил Павлович, 1960-
Tarasova, Evgenija Dimitrova, 1954- вж Тарасова, Евгения Димитрова, 1954-
Tašev, Kiril Ivanov вж Ташев, Кирил Иванов
Teneva, Veneta Stefanova вж Тенева, Венета Стефанова
Terzieva, Svetla Todorova, 1966- вж Терзиева, Светла Тодорова, 1966-
Thomsen, Thorstein, 1950- вж Томсен, Торстайн, 1950-
Tihinova-Jovanović, Asja вж Тихинова-Йованович, Ася
Timčev, Ljubomir Kirilov, 1961- вж Тимчев, Любомир Кирилов, 1961-
Tiševa, Snežana Tomova, 1960- (автор) Кн 192
Tiševa, Snežana Tomova, 1960- вж Тишева, Снежана Томова, 1960-
Tisheva, Snezhana вж Tiševa, Snežana Tomova, 1960-
Tjufekčieva, Eliza Ivanova вж Тюфекчиева, Елиза Иванова
Todorina, Dobrinka Lukova, 1951- вж Тодорина, Добринка Лукова, 1951-
Todorov, Dimitǎr Želev, 1921- вж Тодоров, Димитър Желев, 1921-
Todorov, Hristo Petkov, 1958- вж Тодоров, Христо Петков, 1958-
Todorov, Kalin Dimitrov, 1963- (редактор) Кн 240, (преводач) Кн 240
Todorov, Kalin Dimitrov, 1963- вж Тодоров, Калин Димитров, 1963-
Todorov, Plamen Georgiev, 1972- вж Тодоров, Пламен Георгиев, 1972-
Todorov, Vasil Georgiev, 1942- вж Тодоров, Васил Георгиев, 1942-
Todorov, Vasilij Emilov, 1947- вж Тодоров, Василий Емилов, 1947-
Todorova, Desislava Velinova, 1977- вж Тодорова, Десислава Велинова, 1977-
Todorova, Diana, историк вж Тодорова, Диана, историк
Todorova, Galina, 1962- вж Тодорова, Галина, 1962-
Todorova, Glorija Krasimirova вж Тодорова, Глория Красимирова
Todorova, Svetlina Nikolova, 1942- вж Тодорова, Светлина Николова, 1942-
Todorova, Todorka вж Тодорова, Тодорка
Tomev, Ljuben Nenčev, 1957- вж Томев, Любен Ненчев, 1957-
Tomova, Vili Venetkova, 1959- вж Томова, Вили Венеткова, 1959-
Toms, Žjustin, 1971- вж Томс, Жюстин, 1971-
Tonev, Zdravko, 1933- вж Тонев, Здравко, 1933-
Toneva, Radostina Dimitrova, 1971- вж Тонева, Радостина Димитрова, 1971-
Topalov, Kiril Ljubomirov, 1943- вж Топалов, Кирил Любомиров, 1943-
Topalov, Mihail Hristov, 1921-2011 вж Топалов, Михаил Христов, 1921-2011
Tormanov, Zahari Emilov, 1970- вж Торманов, Захари Емилов, 1970-
Toškov, Mihail Georgiev, 1931- вж Тошков, Михаил Георгиев, 1931-
Totev, Ljuben Ivanov, 1954- (предговор) Кн 140
Totev, Ljuben Ivanov, 1954- вж Тотев, Любен Иванов, 1954-
Trajkova, Nikoleta Ivanova, 1969- вж Трайкова, Николета Иванова, 1969-
Trandov, Veselin Nikolaev, 1973- вж Трандов, Веселин Николаев, 1973-
Trendafilov, Hristo Petrov, 1952- вж Трендафилов, Христо Петров, 1952-
Trifonov, Trifon Dimčev, 1969- вж Трифонов, Трифон Димчев, 1969-
Trifonova, Marija Todorova вж Трифонова, Мария Тодорова
Tutekov, Svilen Milkov, 1974- вж Тутеков, Свилен Милков, 1974-
 
U

Uroševik, Vlada, 1934- вж Урошевич, Влада, 1934-
Uzunov, Stefan Nikolaev, 1956- вж Узунов, Стефан Николаев, 1956-
Užegov, Genrih Nikolaevič, 1940- вж Ужегов, Генрих Николаевич, 1940-
 
V

Vačev, Bojko Ivanov, 1954- вж Вачев, Бойко Иванов, 1954-
Vaitkus, Steven, 1955- вж Вайткус, Стивън, 1955-
Vakulenko, Vasil´ Fedorovič, 1980- вж Вакуленко, Васил Федорович, 1980-
Vakulenko, Vasyl вж Vakulenko, Vasil´ Fedorovič, 1980-
Vǎlčev, Daniel Vasilev, 1962- вж Вълчев, Даниел Василев, 1962-
Vǎlčev, Ivan, журналист вж Вълчев, Иван, журналист
Vǎlkov, Nikolaj D. вж Вълков, Николай Д.
Vǎlkova, Lilija Evgenieva, 1962- вж Вълкова, Лилия Евгениева, 1962-
Vǎlkova-Čurlina, Stanka Kostadinova, 1940- вж Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
Vǎlkova-Jarvis, Zlatka Vǎlkova, 1964- вж Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
Valueva, Svetlana, 1966- вж Валуева, Светлана, 1966-
Vasilev, Damjan Dimitrov, 1956- вж Василев, Дамян Димитров, 1956-
Vasilev, Dimitǎr Ivanov, 1984- вж Василев, Димитър Иванов, 1984-
Vasileva, Darina Georgieva, 1954- вж Василева, Дарина Георгиева, 1954-
Vasileva, Nadka Atanasova, 1955- вж Василева, Надка Атанасова, 1955-
Vasileva, Teodora Atanasova вж Василева, Теодора Атанасова
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Velčev, Vasil Konstantinov, 1972- вж Велчев, Васил Константинов, 1972-
Velčeva, Marija, 1994- вж Велчева, Мария, 1994-
Velev, Dimitǎr, фотограф вж Велев, Димитър, фотограф
Velev, Mladen Stefanov, 1958- вж Велев, Младен Стефанов, 1958-
Velikov, Kǎnčo, 1942- вж Великов, Кънчо, 1942-
Velikova, Elica вж Великова, Елица
Velkova, Kristalina Vasileva, 1967- (преводач) Г 1
Velkova, Kristalina Vasileva, 1967- вж Велкова, Кристалина Василева, 1967-
Viktorova, Galina, 1977- (преводач) Кн 240
Viktorova, Galina, 1977- вж Викторова, Галина, 1977-
Vitali Rosati, Marcello, 1979- вж Витали Розати, Марчело, 1979-
Vladigerov, Aleksandǎr Pančov, 1933-1993 (композитор) Н 7
Vladigerov, Aleksandǎr Pančov, 1933-1993 вж Владигеров, Александър Панчов, 1933-1993
Vladigerov, Pančo Haralanov, 1899-1978 (композитор) Н 8
Vladigerov, Pančo Haralanov, 1899-1978 вж Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978
Vladiguerov, Alexander вж Vladigerov, Aleksandǎr Pančov, 1933-1993
Vladiguerov, Pantcho вж Vladigerov, Pančo Haralanov, 1899-1978
Vladimirov, Valentin Draganov, 1953- (автор) Кн 212, Кн 213
Vladimirov, Valentin Draganov, 1953- вж Владимиров, Валентин Драганов, 1953-
Vladimirova, Todorka, 1926- вж Владимирова, Тодорка, 1926-
Vlajkov, Svetlozar Metodiev, 1955- вж Влайков, Светлозар Методиев, 1955-
Vlaseva, Teodora Angelova, 1963- вж Власева, Теодора Ангелова, 1963-
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- (интервюиращо лице) Пи 3
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- вж Воденичаров, Петър Асенов, 1960-
Voenkinova, Živka Enčeva, 1957- вж Военкинова, Живка Енчева, 1957-
Vorotinceva, Galena Georgieva, 1962- вж Воротинцева, Галена Георгиева, 1962-
Vrinat-Nikolov, Marie, 1960- вж Врина-Николов, Мари, 1960-
Vunčev, Ivan Hristov, 1949- вж Вунчев, Иван Христов, 1949-
Vutova, Desislava, 1981- вж Вутова, Десислава, 1981-
 
W

Walker, Norman W., 1876-1984 вж Уокър, Норман, 1876-1984
Warrender, Nadja Cekova, 1968- вж Уорендър, Надя Цекова, 1968-
Weidner, Jens вж Вайднер, Йенс
Weiß, Johannes, 1941- вж Вайс, Йоханес, 1941-
Williams, John Edward, 1922-1994 вж Уилямс, Джон Едуард, 1922-1994
Wolton, Dominique, 1947- вж Волтон, Доминик, 1947-
Wu Qing, 1978- вж У Цин, 1978-
 
Y

Yanev, Boyan вж Janev, Bojan Georgiev, 1963-
Young, William Paul, 1955- вж Йънг, Уилям Пол, 1955-
 
Z

Zabirova, Dimitrina вж Забирова, Димитрина
Zacharieva, Nadežda вж Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944-
Zagorov, Orlin Tihomirov, 1936- вж Загоров, Орлин Тихомиров, 1936-
Zagorova, Žana (редактор) Кн 267, (преводач) Кн 267
Zagorova, Zhana вж Zagorova, Žana
Zahariev, Hristo Stefanov, 1851-1911 вж Захариев, Христо Стефанов, 1851-1911
Zaharieva, Marija Dimitrova вж Захариева, Мария Димитрова
Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- (автор) Кн 356
Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- вж Захариева, Надежда Григорова, 1944-
Zaharieva, Sabina Zaharieva, 1949- вж Захариева, Сабина Захариева, 1949-
Zaharinov, Bot´o Stanimirov, 1954- вж Захаринов, Ботьо Станимиров, 1954-
Zahova, Sofija Dimirtova, 1978- вж Захова, София Димитрова, 1978-
Zankova, Ljusila вж Cankova, Ljusila Petkova, 1953-
Zarev, Vladimir Panteleev, 1947- вж Зарев, Владимир Пантелеев, 1947-
Zareva, Eli Asenova, 1967- вж Зарева, Ели Асенова, 1967-
Zdravkova, Svetlana вж Здравкова, Светлана
Zhovta, Nataliya вж Žovta, Natalija Mihajlivna
Zhyteniova, Liudmyla вж Žiten´ova, Ljudmila Viktorivna
Zinovieva, Darina Peeva, 1963- вж Зиновиева, Дарина Пеева, 1963-
Zlatareva, Margarita Ivanova, 1950- вж Златарева, Маргарита Иванова, 1950-
Zlatarski, Ivan Vasilev, 1948- вж Златарски, Иван Василев, 1948-
Zlateva, Anka Genčeva, 1946- вж Златева, Анка Генчева, 1946-
Zlateva, Kina Ilieva, 1952- вж Златева, Кина Илиева, 1952-
Zlatkov, Viktor Borisov, 1955- вж Златков, Виктор Борисов, 1955-
Zmej Gorjanin, 1905-1958 вж Змей Горянин, 1905-1958
 
Ž

Žekov, Margarit Ivanov, 1963- вж Жеков, Маргарит Иванов, 1963-
Žekov, Rumen Želev, 1960- вж Жеков, Румен Желев, 1960-
Žekov, Živko Dimitrov, 1968- вж Жеков, Живко Димитров, 1968-
Želev, Jordan Živkov вж Желев, Йордан Живков
Žiten´ova, Ljudmila Viktorivna вж Житеньова, Людмила Виктиривна
Živkova, Elda Mitkova, 1949- вж Живкова, Елда Миткова, 1949-
Žovta, Natalija Mihajlivna вж Жовта, Наталия Михайливна

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Ад Кн 301
Адам и Ева в рая вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Аз бях, съм и ще бъда Кн 412
Аз избирам Кн 333
Аз мога всичко чрез силата на ума и въображението Кн 71
Аз съм Българче! Кн 388
Азиатски танц вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Ален божур в градина вж Не бързай, Слънчо
Алилуя Кн 292
Алманах Нова българска литература Поезия 2013 вж Нова българска литература: поезия 2013
Амбицията Кн 28
Амплитуда на успеха Кн 472
Анапеста Кн 428
Анатомия за специалност медицински лаборант Кн 160
Анатомия на устната кухина сavum оris Кн 159
Ангел на мрака Кн 285
Английска и американска литература за 11. клас вж LitUps!
Андрагогика Кн 138
Ансамблови пиеси за български народни инструменти [Нотирана музика] Н 6
Антихистаминови препарати в клиничната практика Кн 179
Апострофи Кн 492
Арабеска вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Ариозо вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Архангелите в Библията Кн 31
Аутопсия на една любов вж Събрани съчинения. Т. 3, Аутопсия на една любов
 
Б

Балкански танц вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Барок. Класицизъм. Просвещение вж Западноевропейска литература. Ч. 2, Барок. Класицизъм. Просвещение
Бегала е Вена вж Не бързай, Слънчо
Безкрайни интонации на смисъла Кн 347
Безмълвен събеседник Кн 348
Безразрушително оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави Кн 230
Бела съм, бела юначе вж Не бързай, Слънчо
Белоцветни вишни Кн 340
Берлинска пролет Кн 402
Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София) вж Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. T. 28, Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София)
Беше... като времето... разделно Кн 397
Бизнесът и развитието на регионите Кн 73
Биографични метафори вж Обречени морета
Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми Кн 208
Битието като общение Кн 35
Благословеният кръст Кн 466
Блянове и куршуми Кн 272
Богдан & Чарли представят Конкурсът Кн 432
Болести на простатната жлеза Кн 196
Брегът на ахейците Кн 310
Будна памет за Сливен Кн 519
Буквар и читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 116
Бунтарят от омагьосаната гора Кн 430
Българската бохемистика днес Кн 263
Български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 117
Български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 118
Български език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 119
Български народни песни и обичаи от Великотърновския край [Нотирана музика] Н 2
Български прелюдии и фуги [Нотирана музика] Н 11
Българският дух Кн 337
Българският ум Кн 268
Българско игрално кино: от Калин Орелът до Мисия Лондон Кн 248, Кн 249
 
В

В дивия австралийски буш Кн 293
В името на голямата цел Кн 252
В огледало и без Кн 343
В помощ на изучаващите български език Кн 265
В света на хората Кн 24
В сърцето на Азия Кн 529
В търсенето на рая Кн 426
В час по композиция с Паул Хиндемит Кн 244
В час по оркестрация с Морис Равел Кн 245
Валидност и легитимност в правото Кн 81
Вариации по български фолклорни теми [Нотирана музика] Н 12
Вариации Дилмано Дилберо вж Творби за пиано
Вдъхновения и унищожения Кн 370
Вернадски и XXІ век: геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия Кн 145
Вечната любов Кн 351
Вземи го, дъще вж Не бързай, Слънчо
Видения и изповед от небето - Ванга Кн 23
Вилико мори, Вилико вж Не бързай, Слънчо
Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция Кн 298
Високорискови полицейски операции Кн 103
Внезапни хрумки Кн 493
Внукът на Хемингуей Кн 438
Война Кн 537
Вселената - загадъчно красива! Кн 485
Всички нощи теменужени Кн 352
Всичките гори горят вж Не бързай, Слънчо
Всичко на масата вж Три пиеси
Въведение към мюзикъла Веселите градски музиканти вж Творби за пиано
Възпитанието - моето педагогическо верую. Ч. 2, Тревогата остава Кн 111
Вълшебното ключе: упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 3. клас Кн 114
Вълшебното ключе: упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 4. клас Кн 137
Вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 4. клас Кн 128
Въпроси за подготовка по основи на образната диагностика. Рентгенографски методи за специалност Рентгенов лаборант Кн 191
Вяра, надежда и любов за децата на България. Т. 1, Наградени творби от литературни конкурси: Първи национален конкурс Рождество на Спасителя, Втори национален конкурс Христос возкресе - радост донесе Кн 508
 
Г

Ганкино хоро вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
География и икономика за 9 клас на немски език вж Geografie und Wirtschaft für die 9 Klasse
Гинекология Кн 204
Годежарска вж Не бързай, Слънчо
Горо, тевна горо вж Не бързай, Слънчо
Граждански процесуален кодекс Кн 97
Граничност Кн 371
Греховно удоволствие Кн 277
Греховност Кн 375
Гъливер при Гъливер-овците Кн 502
 
Д

Да оставиш следи Кн 518
Да построим мост Кн 109
Да се ориентираме във виртуалното Кн 47
Дайчово хоро вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Далечните тъмни полета Кн 427
Данко ле, моме хубава вж Не бързай, Слънчо
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Кн 98
[Двадесет] 20 години драматургия без театър (1992-2011) Кн 424
Две песни вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
[Дезоксирибонуклеиновата киселина] ДНК анализ Кн 157
Детенце мило Кн 512
Джобен речник по минно дело и геология Кн 212, Кн 213
Джордж и големият взрив Кн 283
Георги Димитров Кн 66
Династията на Срацимировци Кн 531
Дипломация и политика в международните системи Метерних и Реалполитик Кн 64
Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода" Кн 86
Добруджанско хоро вж Не бързай, Слънчо
Дойди, лудо, дойди! вж Не бързай, Слънчо
Доказателства за нейния живот Кн 316
Досъдебното производство по НПК Кн 88
Дунав мост Видин-Калафат Г 1
Духовна песен Кн 36
Духовност без викалпи Кн 43
Дъждовни рими Кн 416
Дървото на живота вж Избрано. Т. 3, Дървото на живота
 
Е

Европа за гражданите и гражданите за Европа Кн 62
Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Европейската научна политика и развитието на българските учени - проблеми и възможности Кн 1
Един ден Кн 516
Един живот любов Кн 380
Един живот с песен [Нотирана музика] Н 3
Една цел Кн 448
Едно дълго пътуване... към любовта Кн 334
Експедиция Стоилово 2011 вж Православна българска народна старина Жива старина - ІІ. Т. 10, Експедиция Стоилово 2011
[Електрокардиография] ЕКГ ръководство Кн 192
Електрообзавеждане Кн 209
Елена и философите Кн 30
Ели и вълшебните думички - благодаря, моля, извинявай Кн 513
Емоции в цвят Кн 349
Еолова арфа за една любов като приказка Кн 482
Еротичното в историята Кн 143
Естества вж Обречени морета
Естествен контрол на теглото Кн 170
Етнология на общуването Пи 2
 
Ж

Жар вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Желанието на Дядо Коледа Кн 294
Женско дружество Родолюбие - Шумен 1872-2012 Кн 6
Живей активно [Нотирана музика] Н 1
Животът, който ми хрумна: почти събрано Кн 415
Жилищни форми Кн 241
Житие на Данте Кн 301
 
З

За теб със думи Кн 414
Забавните животни: Куче Кн 11
Заболявания на надбъбречните жлези Кн 194
Забравената Родина Кн 389
Завоите на българската история Кн 538
Завръщане в Галиция Кн 335
Завръщане към отците Кн 34
Загадайки - отгадайки Кн 509
Загадката на Зона 51 Кн 290
Закаляване и водолечение Кн 185
Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за задълженията и договорите Кн 99
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания вж Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за медиацията вж Граждански процесуален кодекс
Закон за международния търговски арбитраж вж Граждански процесуален кодекс
Закон за Националната агенция за приходите вж Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за политическите партии вж Изборен кодекс
Закон за правната помощ вж Граждански процесуален кодекс
Закон за правната помощ вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции вж Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление вж Изборен кодекс
Закон за регионалното развитие вж Закон за устройство на територията
Закон за специалните разузнавателни средства вж Наказателно-процесуален кодекс
Закон за събиранията, митингите и манифестациите вж Изборен кодекс
Закон за устройство на територията Кн 100
Закон за устройството и застрояването на Столична община вж Закон за устройство на територията

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие вж Закон за устройство на територията
Заливът на богините Кн 458
Западноевропейска литература. Ч. 2, Барок. Класицизъм. Просвещение Кн 274
Заправи Георги сватба голяма вж Не бързай, Слънчо
Заспала е малка мома вж Не бързай, Слънчо
Застраховане Кн 107
Затворен кръг Кн 391
Стефан Захариев (1810-1871) Кн 540
Защо има любов? Кн 487
Защо не съм атеист Кн 41
Защо си, горо, кахърна вж Не бързай, Слънчо
Звезден прах Кн 436
Звездите само ще ни бъдат гости Кн 411
Звездни момичета Кн 276
Звуците от открития пазар вж Три пиеси
Звъннали ми са дор два звънца вж Не бързай, Слънчо
Здрав гръбначен стълб - красива стойка, прекрасно здраве Кн 197
Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми Кн 171
Здравословният живот - гаранция за здраве, младост, красота, дълголетие Кн 165
Зеленият бряг Кн 286
Земята на 5 000 000 000 години Кн 154
Злополуките и детето Кн 113, Кн 275
Змийското яйце вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Знаци по пътя - градове и предели Кн 317
Зърнометрична подготовка на суровините Кн 214
 
И

И тече река... Кн 321
Игрите в началното училище Кн 127
Изборен кодекс Кн 101
Избрани проблеми от неврорентгенологията Кн 200
Избрани разкази Кн 468
Избрани творби Кн 361
Избрано. Т. 1, Лирика Кн 328
Избрано. Т. 2, Лирика Кн 329
Избрано. Т. 3, Дървото на живота Кн 330
Изгарящо сърце Кн 404
Изгарящо сърце 3 Кн 405
Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. T. 28, Буча Бехар - ученичка и творец (6.01.1903, Пловдив - 10.02.1978, София) Кн 17
Изгубената империя Атлантида Кн 535
Изходът на България от дъното на (в) Евроконтинента - оптимистически надежди към 2015-2016 г. Кн 53
Икономика на здравеопазването Кн 175
Икономика на институциите Кн 69
Икономика на околната среда Кн 146
Икономически измерения и социални последици на глобалната криза Кн 76
Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика Кн 198
Иновации в образованието Кн 110
Иновационни стратегии и поведение Кн 3
Иновационни технологии за е-здравеопазване Кн 177
Интерактивни методи в средното и висшето училище Кн 112
Интерактивни стратегически комуникации Кн 235
Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект Кн 266
Инфекциозни заболявания и усложнения в акушерството Кн 205
Инфлация на чувствата Кн 406
Информационни професии Кн 9
Информационные профессии вж Информационни професии
Искрица топлина Кн 341
Истината и играта Кн 497
Истински лъжи Кн 470
Истории от светото писание вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Исторически термини Кн 533
История на село Габаре вж История на село Габаре Белослатинско
История на село Габаре Белослатинско Кн 522
 
К

Как влязох в съня на жена си вж Как влязох в съня на жена си и други разкази
Как влязох в съня на жена си и други разкази Кн 443
Как да бъдем здрави Кн 181
Как да избегнем глобите в Европа Кн 228
Как да победим гнева си Кн 164
Как се мисли Българското възраждане Кн 539
Какво се случва с любовта? Кн 19
Календар на здравето Кн 167
Календар на здравето 2011 вж Календар на здравето
Камен Яна вж Не бързай, Слънчо
Каприз вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Карай край, девойку вж Не бързай, Слънчо
Като Калина Кн 342
Кибернетични и информационни методи във фотограметрията Кн 151
Кино и електронни медии Кн 250
Клеймото Кн 515
Клетъчно хранене по време на бременност Кн 169
Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст Кн 25
Клио срещу Темида Кн 542
Книга без листа Кн 385
Когато влюбен е в една жена Кн 409
Когато говори любовта ти! И моята любов проговаря! Кн 353
Когато любовта ражда радост Кн 481
Когато шепне, лъже Кн 296
Кои са помиярите? Кн 488
Кой тропа на порти вж Не бързай, Слънчо
Коледни и новогодишни стихове Кн 345
Комар муха водеше вж Не бързай, Слънчо
Комуникационни вериги Кн 210
Конкурсът вж Богдан & Чарли представят Конкурсът
Контрол и управление на качеството Кн 229
Корпоративните финанси на формиращите се пазари Кн 75
Край на безпокойството Кн 20
Край на депресията Кн 190
Криволици по пътя Кн 431
Криминалистика от А до Я Кн 87
Кръговрат вж Обречени морета
Кръстен път Кн 33
Кръстопът Кн 284
Куатроченто Кн 304
Кулинарна технология Кн 217
Куполът вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Курс по търговски сделки и несъстоятелност Кн 91
Курс по търговско право Кн 92
Където се раждат ангелите Кн 474
 
Л

Лазар ходи по двори вж Не бързай, Слънчо
Легенды дунайских булгар Кн 313
Легнала мома вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Легнала мома, заспала вж Не бързай, Слънчо
Ледове Кн 451
Леле Яне вж Не бързай, Слънчо
Лечебните минерални води в България Кн 184
Лечебно и разделно хранене Кн 186
Лирика вж  Избрано. Т. 2, Лирика
Лирика 1964-2012 вж Избрано. Т. 1, Лирика 
Любили са се, любили вж Не бързай, Слънчо
Любими песни за душата Кн 373
Любов след смъртта Кн 484
Любовни слова за вечната душа! Кн 422
 
М

Магическата дума Кн 510
Магията, наречена лов Кн 504
Магнитолечение Кн 183
Мама Славяна тихом думаше вж Не бързай, Слънчо
Маркетинг в здравеопазването Кн 172
Масова къстамизация - стратегия за повишаване на конкурентоспособността Кн 77
Материали от Осма международна конференция, Габрово, 5 септ. 2012 г. в рамките на Десетия международен панаир на народните занаяти Етър вж Народните занаяти. Т. 8, Материали от Осма международна конференция, Габрово, 5 септ. 2012 г. в рамките на Десетия международен панаир на народните занаяти Етър
Мелаим, бяла Радке вж Не бързай, Слънчо
Мемоарите на една кучка Кн 302
Менадите вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Мениджмънт и бизнес Кн 219
Мерак за хубаво Кн 322
Месечинко ле, Денице вж Не бързай, Слънчо
Метаморфози на реториката през XX век Кн 271
Мете мума дворове вж Не бързай, Слънчо
Мечтай красиво, за да имаш всичко най-любимо Кн 413
Минало време в бъдещето Кн 496
Минимални стандарти за третиране на лишените от свобода вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Минно-геоложката Алма матер на България Кн 140
Мисленето на победителя Кн 21
Мислопад Кн 381
Мистерията Z Кн 440
Митология на съня Кн 320
Младежка ръченица вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Моделни мембранни системи Кн 156
Моето Габрешевци Кн 526
Моето кръщене Кн 38
Морско право и арбитраж Пи 1
Морфология на класическия Египет Кн 12
Моят отзвук Кн 491
Моят прадядо опълченецът  Кн 541
Моят приятел Елин Пелин Кн 324
Музеят и градът Кн 10
Музика в душата Кн 383
Музика към танцовата постановка Сакар и Велека вж Не бързай, Слънчо
Музикални инструменти за деца Кн 247
Мусоргски - картини от една изложба Кн 245
Мъже в памперси Кн 489
Мъртво море вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
 
Н

На една цигара разстояние Кн 446
Набелязаните Кн 280
Навярно и нощта сънува Кн 398
Наградени творби от литературни конкурси: Първи национален конкурс Рождество на Спасителя, Втори национален конкурс Христос возкресе - радост донесе вж Вяра, надежда и любов за децата на България. Т. 1, Наградени творби от литературни конкурси: Първи национален конкурс Рождество на Спасителя, Втори национален конкурс Христос возкресе - радост донесе
Най-добрите рецепти за оздравяване Кн 187
Най-добрите рецепти за оздравяване, изпробвани в практиката вж Най-добрите рецепти за оздравяване
Най-щастливото бебе Кн 162
Най-щастливото дете Кн 163
Наказателно-процесуален кодекс Кн 102
Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство вж Граждански процесуален кодекс
Наредба No 4/29.03.2001 г. за условията и реда на настаняване в общежития от открит, полуоткрит и преходен тип и разпределението на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и трудово-поправителни общежития вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Наредба No 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство вж Граждански процесуален кодекс
Наредба No Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вж Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Нарекох те целувчице Кн 365
Наречено Кн 331
Народните занаяти. Т. 8, Материали от Осма международна конференция, Габрово, 5 септ. 2012 г. в рамките на Десетия международен панаир на народните занаяти Етър Кн 144
Наследниците на Херакъл Кн 336
Наследяване по завещание в международното частно право Кн 82
Науката без досадните подробности Кн 2
Научна конференция Кн 253
Научна конференция на тема Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите Кн 51
Национална конференция с международно участие За книгите, библиотеките и хората в тях, 27-28 септември 2012 г., Шумен Кн 8
Началото на българската математическа наука. [Т.] 1, Тетранионите на Емануил Иванов Кн 147
Началото на българската математическа наука. [Т.] 2, Първите публикации на български математици, реферирани в Fortschr. d. Math. (1903-1913) Кн 148
Началото на българската математическа наука. [Т.] 3, Физико-математическото дружество в София и неговото списание Кн 152
Не бързай, Слънчо [Нотирана музика] Н 4
Не спирам да мечтая Кн 354
Не ти трябвам Кн 449
Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа Кн 46
Небе за българите Кн 105
Небесно битие вж Обречени морета
Неволни въпроси Кн 332
Невролупус (Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus) Кн 195
Незримите прегради вж Обречени морета
Нелинейни параболични уравнения Кн 149
Немагичен ден Кн 339
Необикновени стихотворения Кн 396
Неочакван гост Кн 442
Непубликувани поеми вж Поеми. Кн. 1-6
Неутралността на интернет Кн 239
Нов "наръчник на агитатора" Кн 499
Нов патрул Кн 314
Нова българска литература: поезия 2013 Кн 382
Нова българска литература: проза 2013 Кн 461
Нотариални производства Кн 89
Нощни балкани Пи 3
Нощта простира сини сенки Кн 399
Нюанси на любовта Кн 390
Някъде отвътре Кн 420
 
О

Обич през сълзи от цветя на злото Кн 421
Облаче бяло вж Пред камината
Обречени морета Кн 350
Обучението по български език и литература в І-ІV клас Кн 126
Обща ембриология и специална хистология вж Учебник-атлас по обща ембриология и специална хистология за специалност медицински лаборант
Общество и капитализъм Кн 45
Обърнато небе Кн 419
Обяснителен меморандум относно европейските правила за затворите преработен европейски вариант на стандартните минимални правила за третиране на затворници вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Огряло ми ясно слънце вж Не бързай, Слънчо  
Одна. Кн. 3, Сама или Необыкновенные приключения "рускини" в Болгарии Кн 315
Озарение Кн 378
Оздолу иду шарени колца вж Не бързай, Слънчо
Ой, Калино вж Не бързай, Слънчо
Ой, провикнал се Сандански вж Не бързай, Слънчо
Океан от нежност Кн 362
Окончателност на сетълмента Кн 94
Опасният архив на богомилите Кн 42
Опит за поезия във времето на прозата - 2 Кн 374
Оранжеви писаници Кн 429
Оранжеви философии - част 1 Кн 478
Организация и технология на продажбите Кн 78
Органът на мълчанието Кн 453
Ориент експрес Кн 216
[Осемдесет и пет] 85 години Ветеринарномедицински факултет (1923-2008) Кн 142
Осмият смъртен грях  Кн 5
Основи на астробиологията. Т. 1, Начало Кн 155
Основи на биоетиката Кн 27
Основи на управлението Кн 222
Основи на управлението. Ч. 1, Теоретични основи на управлението Кн 223
Основи на управлението в здравеопазването Кн 173
Основи на успешния бизнес тук и сега Кн 227
От светлина е словото. Т. 1, Поезия Кн 384
От светлина е словото. Т. 2, Проза Кн 463
От симптома към диагнозата вж От симптома към диагнозата в логопедичната практика
От симптома към диагнозата в логопедичната практика Кн 139
Отвъд страха Кн 457
Отивай при бебетата... Кн 467
Откриване на подвижни цели и траектории Кн 150
Открытая линия Кн 261
Отпуската на един даскал вж Три пиеси
Отречени поеми вж Поеми. Кн. 1-6
Охлювите вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Охрид, Охрид, убав, мил Кн 523
Очни болести Кн 201, Кн 203
Още ли не си богат? Кн 68
 
П

Падналият ангел Кн 295
Пайдушко хоро вж Не бързай, Слънчо
Пандалаш вж Не бързай, Слънчо
Париж - столицата на XІX столетие Кн 534
Парламентаризъм и правова държава в България Кн 84
Пепел от страст Кн 356
Пеперуди пъстрокрили Кн 506
Перо от пеликан Кн 464
[Петдесет и пет] 55 години Академичен фолклорен ансамбъл Кн 251
Петият сезон Кн 400
Пето авеню Кн 288
Пиеса за кавал и оркестър вж Не бързай, Слънчо
Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57 [Нотирана музика] Н 8
Пиле през гора прихворкна вж Не бързай, Слънчо
Плана Константинопол Кн 441
Пластична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията Кн 202
Плевен и Плевенски край вж Плевен и Плевенски край - минало, традиции, духовност
Плевен и Плевенски край - минало, традиции, духовност Кн 524
По-силна от смъртта Кн 433
Победители Кн 494
Побляло ми е шаро агне вж Не бързай, Слънчо
Поведение в организацията Кн 50
Повестите на Илия Блъсков в развитието на жанра Кн 325
Под повърхността Кн 233
Подарък от думи Кн 479
Подаръци от звуци [Нотирана музика] Н 14
Подарявам ти мечта Кн 364
Подмладяване оздравяване Кн 168
Поезия вж От светлина е словото. Т. 1, Поезия
Поеми. Кн. 1-6 Кн 311
Поеми. Кн. 1. 1896-1904 вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми. Кн. 2. 1905-1915 вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми. Кн. 3. 1916-1918 вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми. Кн. 4. 1919-1933 вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми. Кн. 5. Поеми непубликувани вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми. Кн. 6. Поеми отречени вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми непубликувани вж Поеми. Кн. 1-6
Поеми отречени вж Поеми. Поеми. Кн. 1-6
Поетика на съгласието и несъгласието Кн 323
Пойдох за вода вж Не бързай, Слънчо
Полет с невидими криле Кн 511
Помаците: версии за произход и съвременна идентичност Кн 60
Поп Богомил и съвършенството на страха Кн 439
Послания от вековете Кн 44
Послания от съзвездието Северен кръст Кн 15
Постановление No 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута вж Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Потомци на рода Сярови Кн 530
Пошли су ми три девойкье вж Не бързай, Слънчо
Правен режим относно лицата с психически увреждания Кн 199
Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите Кн 85
Православието е правилна вяра и живот според вярата Кн 39
Православна българска народна старина Жива старина - ІІ. Т. 10, Експедиция Стоилово 2011 Кн 525
Практиката да обичаме Исус Христос Кн 37
Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека Кн 83
Практическо ръководство по експресивна арт терапия Кн 182
Преводачът и Темида Кн 79
Превъплъщения [Нотирана музика] Н 9
Преглед на съдебната реформа в България Кн 95
Пред камината Кн 394
Предателство в смъртта Кн 287
Преди и след края на света Кн 16
Преди пълна луна Кн 309
Предначертан ли е животът Ви? Кн 14
Преекспонира?не! Кн 346
През сън от мъгли и дъждове Кн 319
Прекратяване на договора Кн 96
Прелет Кн 386
Препоръка No.R(87)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно европейските правила за затворите вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Прераждане в отвъдното Кн 471
Преслав Кн 517
Приказка вж Пиеси за пиано оп. 46 и оп. 57
Приказки за деня и нощта Кн 514
Прилежните жени работят, умните успяват Кн 26
Принципи на макроикономиката Кн 70
Приоритети и политики за благосъстоянието на децата Кн 108
Природен парк "Златни пясъци" - зелената перла на Варна Кн 240
Притчи Кн 462
Приятели в поезията 4 Кн 395
Пробиотици Кн 180
Проблеми на екологията Кн 7
Провикна се Станчица вж Не бързай, Слънчо
Проза вж От светлина е словото. Т. 2, Проза
Прозорци Кн 456
Пролетно ручейче вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Пророчеството на Корана Кн 303
Прочу се мома Неделя вж Не бързай, Слънчо
Психологическо консултиране Кн 22
Психология на бизнеса Кн 225
Птица в полет Кн 393
Първан Пауне думаше вж Не бързай, Слънчо
Първият 11 септември Кн 58
Пътеводител по икономика за мениджъри Кн 74
Пътеводна обич вж Пред камината
Пътища Кн 450
Пътищата на провидението Кн 279
Пътуване към Снежните гори Кн 447
Пътят на бежанците Кн 61
 
Р

Равнодействие Кн 465
Радвай се на живота Кн 29
Раде, бяло Раде вж Не бързай, Слънчо
Разбито сърце Кн 363
Разговор със собственото сърце вж Обречени морета
Разделно хранене Кн 166
Разкази за животни и деца с добри сърца Кн 507
Разколът на златната епоха Кн 369
Разноцветни мисли Кн 480
Разшъта се тънка Неда вж Не бързай, Слънчо
Регламент (ЕО) No 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане вж Граждански процесуален кодекс
Редом хайдути излезли вж Не бързай, Слънчо
Родното място на град Килкис вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Родова памет Кн 532
Родово проклятие Кн 278
Родопа като реалия в античния свят вж Родопите през античността. Кн. 1, Родопа като реалия в античния свят
Родопите през античността. Кн. 1, Родопа като реалия в античния свят Кн 521
Руническа светлина Кн 281
Ръководство за работа със SPSS Кн 232
Ръководство за упражнения по имунология Кн 207
Ръченица вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
 
С

С аромат на обичане Кн 367
С лице откъм изгряло слънце Кн 437
С песен живота е лесен Кн 403
С ухание на люляк Кн 401
Сама Кн 392
Сама вж Одна. Кн. 3, Сама или Необыкновенные приключения "рускини" в Болгарии
Сама или Необыкновенные приключения "рускини" в Болгарии вж Одна. Кн. 3, Сама или Необыкновенные приключения "рускини" в Болгарии
Самодива Кн 318
Сборник доклади и резюмета - ХІ Национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 25-26 октомври, 2012 г. Кн 141
Сборник с материали от научна конференция на тема 130 години Българска артилерия, 27.05.2010, София Кн 104
Сборник с материали от Студентска кръгла маса в рамките на Интензивна програма Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Велико Търново, 12-23 май 2012 г. вж 
Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т.2, Сборник с материали от Студентска кръгла маса в рамките на Интензивна програма Стандарти на всекидневието през 
Средновековието и Новото време, Велико Търново, 12-23 май 2012 г.
Сборник с материали от Юбилейна военнонаучна конференция на тема 100 години от победата на Българската армия при Одрин, проведена в Централния военен клуб на 11.03.2013 г. Кн 106
Сборникът през Възраждането Кн 4
Сватбената терминология в българския и румънския език Кн 264
Свети Георги и змеят вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Свети Димитър - мъдрост и величие Кн 473
Свищовски опълченци Кн 541
Седем пиеси за пиано [Нотирана музика] Н 10
Сигурност и защита на информацията Кн 238
Силуети Кн 469
Симетрия на времето Кн 269
Синева Кн 410
Синтезаторът в музикалното обучение Кн 243
Синя роза Кн 407
Скедеса - сестрата на Спартак Кн 444
Смисълът на Нещата зад Нещата Кн 486
Смълчано лято Кн 344
Смъртта на рицаря Челано и други истории Кн 312
Снощи заминах край ваши двори вж Не бързай, Слънчо
Снощи седехме вж Не бързай, Слънчо
Солта на земята вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Соната No 1, оп. 7 за цигулка и пиано [Нотирана музика] Н 15
Соната No 2, оп. 73 за соло цигулка [Нотирана музика] Н 16
София Кн 372
Социология на политическото действие Кн 48
Спомени Кн 541
Спомени вж Спомени за моя род, родното ми село Габровница [Монтанско] и живота ми в Америка
Спомени за любовта Кн 358
Спомени за моя род, родното ми село Габровница [Монтанско] и живота ми в Америка Кн 483
Сред звездите вж Пред камината
Сричане на красотата вж Обречени морета
Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т.2, Сборник с материали от Студентска кръгла маса в рамките на Интензивна програма Стандарти на всекидневието през 
Средновековието и Новото време, Велико Търново, 12-23 май 2012 г. Кн 536
Стани са, Дойне, премени вж Не бързай, Слънчо
Стара ловешка кухня Кн 218
Старобългарският превод на Стария завет. Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил Кн 13
Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил вж Старобългарският превод на Стария завет. Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил
Статистика в управлението Кн 174
Статичният велосипед Кн 299
Стефан Караджово [Боляровско] Кн 527
Стихове Кн 360
Стихове във вечността Кн 366
Стихове в синьо Кн 376
[Сто и единадесет] 111 юристи свързани със Старозагорска област: чувството за справедливост - основен закон Кн 80
Стожерът на старата къща Кн 459
Стойно ми, малай моме [Нотирана музика] Н 5
Стоунър Кн 289
Страсти и красти Кн 495
Стратегическо ръководство и лидерство Кн 52, Кн 226
Стром. Т. 3, 37-ото пророчество Кн 297
Струнен квартет No 4 [Нотирана музика] Н 13
Студентът по хармония Кн 435
Стълб и крепило на истината Кн 18
Събрани стихотворения Кн 305
Събрани съчинения. Т. 3, Аутопсия на една любов Кн 327
Съветът на Европа и правата на човека Кн 63
Съвременна българска скулптура Г 2
Сълза Кн 359
Сънят на боговете Кн 434
Съпричастия вж Обречени морета
Сърцето говори Кн 418
Сърцето ми като граната Кн 368
 
Т

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс вж Граждански процесуален кодекс
Тарифа No 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието вж Граждански процесуален кодекс
Творби за пиано [Нотирана музика] Н 7
Творци на Новото време Кн 355
Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст Кн 49
Температурни измервателни преобразуватели Кн 153
Теология и социум. Съвременни перспективи Кн 40
Тетрадка към Читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 130
Тетрадка към Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 129
Тетрадка No 1 по български език и читанка за 2. клас Кн 131
Тетрадка No 1 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 132
Тетрадка No 1 по български език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 124
Тетрадка No 1 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 120
Тетрадка No 2 по български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 133
Тетрадка No 2 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 134
Тетрадка No 2 по български език и читанка за 4. клас за ученици живеещи в чужбина Кн 125
Тетрадка No 2 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 121
Тетрадка No 3 по български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 135
Тетрадка No 3 по български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 136
Тетрадка No 3 по писане за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 122
Тетрадка по четене към Буквар за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 123
Тетрадка по четене към Читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина Кн 115
Технология на злото Кн 490
Технология на кожите - ІІ част Кн 231
Ти не си болен, а просто си жаден Кн 178
Тих вятър вее вж Не бързай, Слънчо
Тишина Кн 377
Токата вж Творби за пиано
Тракийско хоро вж Не бързай, Слънчо
Тревогата остава вж Възпитанието - моето педагогическо верую. Ч. 2, Тревогата остава
Трепети Кн 357
Три бюлбюла пеят вж Не бързай, Слънчо
Три пиеси Кн 425
Тръбачът на равнината Кн 452
Тръгнала е малка мома вж Не бързай, Слънчо
Тук ми казаха мома хубава вж Не бързай, Слънчо
Туран - от скитите и хуните до тюрките и българите Кн 544
 
У

Убий българина! Кн 454
Увод в програмирането (C/C++) Кн 236
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания Кн 262
Улица Камелия Кн 300
Умните хора - успешни в общуването Кн 55
Универсални мобилни телекомуникационни системи Кн 211
Университет за таласъми: плашрекорди Кн 291
Унищожаемост на гражданскоправните сделки Кн 93
Управление на здравната система Кн 176
Управление на проекти Кн 221
Управление на проекти вж Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие
Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие Кн 224
Управление на риска Кн 220
Управление на съпротивата срещу организационна промяна Кн 56
Управленски информационни системи Кн 237
Уринотерапия от своята съдина Кн 188
Уроците на Атанас Буров Кн 543
Усещане за вкус. Зима Кн 215
Учебна програма по краезнание Моят роден град Бургас Кн 520
Учебник-атлас по обща ембриология и специална хистология за специалност медицински лаборант Кн 161
 
Ф

Фактори-сили за изхода и усилията на българската държава и нация да се измъкнат от евродъното към 2015-2016 г. Кн 54
Фантастични разкази Кн 445
Фармакология на антибактериални, антипротозойни и антимикотични средства Кн 206
Феникс Кн 417
Финансово участие на работниците - европейският опит и възможности за договаряне на схеми за финансово участие в българските предприятия Кн 72
Фрагменти на любовния дискурс Кн 270
 
Х

Хармония с аранжиране Кн 246
Ходях, ходях край бял свят вж Не бързай, Слънчо
Хоро в "ла" вж Ансамблови пиеси за български народни инструменти
Християнските храмове по българските земи I - IX век Кн 32
[Хронична обструктивна белодробна болест] ХОББ разказана за пациенти Кн 193
Художникът Иван Пенков 1897-1957 Кн 242
 
Ц

Цветето на Тянево [Симеоновградско] Кн 500
Цигански роман Кн 455
Цикъл 21 век. Кн. 5. Брошура 5.1 вж  Изходът на България от дъното на (в) Евроконтинента - оптимистически надежди към 2015-2016 г.
Цикъл 21 век. Кн. 5. Брошура 5.2 вж Фактори-сили за изхода и усилията на българската държава и нация да се измъкнат от евродъното към 2015-2016 г.
Цинизмът на новото време Кн 498
Цифровият звук - митове и решения Кн 234
Цоглавец Кн 460
 
Ч

Чаша обич Кн 338
Черен въздух Кн 306
Черна гора след Югославия Кн 59
Черният корал вж Смъртта на рицаря Челано и други истории
Четиво за свободното време Кн 273
Четирите кръвни групи и индивидуалната конструкция Кн 189
Стилиян Чилингиров Кн 326
Чудеса на православната вяра Кн 503
Чужденецът и всекидневието Кн 57
Чуждоезиковото обучение днес Кн 259
 
Ю

Юлски ветрове Кн 379
Юридически лица с нестопанска цел Кн 90
 
Я

Я подай, Тойне, витите гримни вж Не бързай, Слънчо
Я, чуйте, чуйте вж Не бързай, Слънчо
 
A

Antihistamines in clinical practice вж Антихистаминови препарати в клиничната практика
Appassionato Кн 408
Archangels in the Bible вж Архангелите в Библията
Art или Do Кн 501
the Artist Ivan Penkov 1897-1957 вж Художникът Иван Пенков 1897-1957
 
B

Balkans by nights Пи 3
Bilimsel konferans Balkanlar'da çok kültürlü yaşam modeli olarak Bulgaristan tecrübesi : Sofya, 28 Nisan 2010 Кн 51
Bulgarishe Praeludien und Fugen [Нотирана музика] Н 11
 
C

Catalogue des copépodes harpacticoïdes de Bulgarie Кн 158
Chariot of time Кн 423
la Chemise Кн 260
 
D

Danube bridge Vidin-Calafat Г 1
Detection of moving targets and their trajectories вж Откриване на подвижни цели и траектории
Differenzierung beim Vollzug von Freiheitsstrafen вж Диференциация при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода"
Diseases of the adrenal glands вж Заболявания на надбъбречните жлези
 
E

Economic dimensions and social consequences of the global crisis вж Икономически измерения и социални последици на глобалната криза
[Electrocardiography] ECG handbook Кн 192
the End of anxiety вж Край на безпокойството
Ero(r)S. Разголване на душата и тялото Кн 475
Ethnology of communication Пи 2
the Eye of the sky Кн 474
 
G

Galician songs Кн 307
Geografie und Wirtschaft вж Geografie und Wirtschaft für die 9 Klasse
Geografie und Wirtschaft für die 9 Klasse Кн 528
Guide to scientific conferences Кн 253
 
H

the House of Sratsimir вж Династията на Срацимировци
le Huitièmme péché capital Кн 5
 
I

Information professions вж Информационни професии
 
J

Jungle, stick 'n' colour: Dog вж Забавните животни: Куче
 
L

a Leopard am I Кн 308
Liber liber: свободна книга Кн 5
Liber liber: libre livre Кн 5
LitUps! Кн 255, Кн 256, Кн 257
Love will find you Кн 476
 
M

Managing resistance to organizational change вж Управление на съпротивата срещу организационна промяна
the Minning and geology Alma Mater of Bulgaria Кн 140
Modern Bulgarian sculpture Г 2
 
N

Nature park "Zlatni Pyasatsi" - Varna green pearl Кн 240
Non-destructive evaluation of mechanical properties of iron-carbon alloys вж Безразрушително оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави
 
О

The Old Bulgarian translation of the old testament, Vol. 3, Old Bulgarian-Greek word reference book to The book of the Prophet Ezekiel вж Старобългарският превод на Стария завет. Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил
Old Bulgarian-Greek word reference book to The book of the Prophet Ezekiel вж Старобългарският превод на Стария завет. Т. 3, Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил
Organizational structures and internal party democracy in South Eastern Europe Кн 67
 
P

Ph.D. studentsʼ forum Dialogues in the field of international relations, security, human rights and EU studies Кн 65
Pieces pour piano op. 46 et op. 57 [Нотирана музика] Н 8
Pocket mining and geology dictionary Кн 212, Кн 213
Popol z vášne Кн 356
Priorities and policies for chilg welfare вж Приоритети и политики за благосъстоянието на децата
Puente Danubio Vidin-Calafat Г 1
 
R

Ragionamento: Sforzo di coscienza cosmic Кн 505
Rhodope mountains in Antiquity вж Родопите през античността. Кн. 1, Родопа като реалия в античния свят
 
S

Secrets of the heart Кн 477
Seven pieces for piano [Нотирана музика] Н 10
SMS стихове и рисунки Кн 387
Sonate No 1, op. 7 pour violon et piano [Нотирана музика] Н 15
Sonate No 2, op. 73 pour violon solo [Нотирана музика] Н 16
Standards of everyday life in the Middle Ages and in Modern Times вж Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т.2, Сборник с материали от Студентска кръгла маса в рамките на Интензивна програма "Стандарти на всекидневието през 
Средновековието и Новото време, Велико Търново, 12-23 май 2012 г.
Stories Кн 258
String quartet No 4 [Нотирана музика] Н 13
 
T

Travels with Stan Кн 282
Triantafyllo Кн 254
 
U

Ukrainian and Balkan interdisciplinary studies вж Украински и балкански междудисциплинарни изследвания
 
V

Variations on Bulgarian themes вж Вариации по български фолклорни теми
Verb activator for 212 Bulgarian verbs Кн 267
Verb activator for 212 Bulgarian verbs fully conjugated in 7 tenses and 3 moods вж Verb activator for 212 Bulgarian verbs


Works for piano [Нотирана музика] Н 7

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Балканска литература. - София : Сиела, 2009-. ISSN C625-8697 Кн 312, Кн 317
Библиотека Житен клас. - София : Житен клас, 1993-. ISSN C622-6795 Кн 17
Библиотека Научно знание. - София : Институт О-во на знанието, 2012-. ISSN C634-1438 Кн 56
Библиотека Световна литература. - София : Акад. за балк. цивилизация, 2009-. ISSN C625-8492 Кн 309, Кн 310
Българска сбирка. - София : Лит. форум, 1993-. ISSN C622-5640 Кн 415
 
Г

Голяма чешка библиотека. - София : Парадигма, 1995-. ISSN C622-4245 Кн 263
 
Е

Екология. - София : НБУ, 2002-. ISSN C624-8489 Кн 208
 
И

Икономика. - София : НБУ, 1996-. ISSN C624-0933 Кн 70, Кн 224, Кн 225
 
К

Колекция Европа - разбирана и правена. - София : НБУ, 2011-. ISSN C634-1535 Кн 47, Кн 239
Колекция от знания. - София : Монт, 2008-. ISSN C625-7348 Кн 14
Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993-. ISSN C621-2905 Кн 280
Култури. - София : Просвета, 2003-. ISSN C624-4343 Кн 539
 
М

Майстори на разказа. - София : Ciela, 2009-. ISSN C625-8778 Кн 438
Мегаселър. - Пловдив : ИК Хермес, 1993-. ISSN C624-5447 Кн 277, Кн 278
Модерна европейска лира. - София : Ерго, 2010-. ISSN C633-041X Кн 320
Модерна европейска проза. - София : Ерго, 2008-. ISSN C625-487X Кн 316
 
О

От Дунав до Балкана. - Враца : Регион. краеведско д-во, 2011-. ISSN 1314-3271 Кн 522
 
П

Политика. - София : НБУ, 2007-. ISSN C625-4896 Кн 84
Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999-. ISSN C623-6383 Кн 100, Кн 102
Поредица Информация и сигурност. - София : Софттрейд, 2000-. ISSN C623-7649 Кн 52, Кн 226, Кн 238
Поредица Литературата на НРБ: история и теория. - София : НБУ, 2008-. ISSN C633-3087 Кн 323 
П

Поредица Liber Liber вж Liber Liber
 
С

Световни бестселъри. - София : Санома блясък България, 2011-. ISSN C633-5004 Кн 276
Серия Практики. - София : Център за психосоц. подкрепа : Бълг. пространство за психоанализа, 2004-. ISSN C624-5439 Кн 182
Съвременна проза. - София : Смол стейшънс прес, 2011-. ISSN C633-9727 Кн 306
Съвременни северни автори. - София : Роборид, 2012-. ISSN C633-9883 Кн 296
 
У

Университетска философска поредица Какво значи това?. - София : НБУ, 2011-. ISSN C634-1012 Кн 270
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010-. ISSN C633-3494 Кн 33, Кн 35, Кн 36, Кн 37
 
А

АÀnima catalana. - София : Ciela, 2012-. ISSN C634-1594 Кн 299, Кн 300
 
G

Galician classics. Poetry. - София : Small Stations Press, 2011-. ISSN C633-3699 Кн 307
 
H

Historia incógnita. - София : Ciela, 2008-. ISSN C625-6058 Кн 42, Кн 535, Кн 538, Кн 544
 
I

In honorem. - В. Търново : Фабер, 2013-. ISSN C634-3147 Кн 254
 
L

Liber Liber. - София : Ciela, 2012-. ISSN C634-111X Кн 5, Кн 534
 
S

Series in applied mathematics and mechanics = Поредица Приложна математика и механика. - София : Институт по механика - БАН, 2011-. ISSN 1314-3034 Кн 230

УДК001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 43, Кн 56, Кн 155, Кн 253, Кн 535
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 4, Кн 5
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 151
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 269
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 6, Кн 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 8, Кн 9
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 10, Кн 90
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 272
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 11
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 12, Кн 13


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 14
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 15, Кн 16, Кн 23, Кн 43
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 17, Кн 18
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 14, Кн 15, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 29, Кн 35, Кн 68, Кн 71, Кн 164, Кн 190, Кн 233
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30
18 ЕСТЕТИКА Кн 30


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 14, Кн 17
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 13, Кн 31
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 18, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 525
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 12, Кн 42, Кн 43, Кн 44


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 3, Кн 26, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 60, Кн 61, Кн 235, Кн 239, Кн 250
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 58
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 48, Кн 51, Кн 59, Кн 60, Кн 498
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 61
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 84
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 66, Кн 67
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 225
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 73
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 72
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 62
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 73
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 74
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 75
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 76, Кн 227, Кн 528
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 77, Кн 78, Кн 172
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 1
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 79, Кн 80
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 81
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 82, Кн 83, Пи 1
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 63, Кн 65, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 108, Кн 199
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 86, Кн 87, Кн 88
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 62, Кн 82, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 108, Пи 1
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 85, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 104, Кн 105, Кн 106
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 46, Кн 107, Кн 108, Кн 171
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 163, Кн 520
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 112, Кн 127
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 113
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 126
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 138
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 139
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 261
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 6, Кн 143, Кн 144, Кн 264, Н 2, Пи 2


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 145, Кн 146, Кн 224
51 МАТЕМАТИКА Кн 147, Кн 148, Кн 152
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Кн 149
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 150
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Кн 151
53 ФИЗИКА Кн 152
536 ТЕРМОДИНАМИКА Кн 153
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Кн 212, Кн 213
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 154
573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ Кн 155
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 7
576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ Кн 161
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 156, Кн 157
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 180
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 158


61 МЕДИЦИНА Кн 141, Кн 157
611 АНАТОМИЯ Кн 159, Кн 160, Кн 161
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 189, Кн 233
613 ХИГИЕНА Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 181, Кн 186, Кн 189
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 27, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 20, Кн 21, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 171, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 196, Кн 203, Кн 206
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 191, Кн 195
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 192
616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Кн 193
616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ Кн 194
616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 195
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 196
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 197, Кн 198
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 195, Кн 197, Кн 199, Кн 200, Кн 233
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 205
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 201, Кн 202, Кн 203
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 204, Кн 205
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 206, Кн 207
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 208
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 150, Кн 209
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 210, Кн 211
622 МИННО ДЕЛО Кн 212, Кн 213, Кн 214
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Г 1
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 168, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 3, Кн 50, Кн 52, Кн 56, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227, Кн 237
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Кн 49
656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА Кн 228
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 74, Кн 229
669 МЕТАЛУРГИЯ. МЕТАЛИ И СПЛАВИ Кн 230
675 КОЖАРСКА И КОЖУХАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 231
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 47, Кн 151, Кн 232, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 237, Кн 238, Кн 239


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Кн 240
72 АРХИТЕКТУРА Кн 241
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 2
75 ЖИВОПИС Кн 242
78 МУЗИКА Кн 243, Кн 244, Кн 245, Н 15
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 234, Кн 244, Кн 245, Кн 246
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 247, Кн 251, Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Кн 244, Кн 245, Н 6, Н 13
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 7, Н 8, Н 9, Н 10, Н 11, Н 12, Н 15
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 13, Н 14, Н 15, Н 16
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 247
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 248, Кн 249, Кн 250
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 251
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 252


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 253, Кн 254, Кн 266
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 31, Кн 212, Кн 213
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 259
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 255, Кн 256, Кн 257, Кн 258
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 259
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 260
805.90 РУМЪНСКИ ЕЗИК Кн 264
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 254
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 13
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 261, Кн 266
808.3 УКРАИНСКИ ЕЗИК Кн 262
808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК Кн 263
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267
809.242 СТАРОЕВРЕЙСКИ ЕЗИК Кн 31
809.31 ЕГИПЕТСКИ ЕЗИК (ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ) Кн 12
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 268, Кн 269
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Кн 270
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 271
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 270, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Пи 3
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 275
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 258, Кн 276, Кн 277, Кн 278, Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 283
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 284
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 258, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 290, Кн 291
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 259, Кн 292, Кн 293
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 294
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 295
839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 296
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 297, Кн 298
849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 299, Кн 300
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 301, Кн 302
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 36, Кн 303, Кн 304
869.9 ГАЛИЦИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308
877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 309, Кн 310
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 311, Кн 312
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 254
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 313, Кн 314, Кн 315
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 262
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 263, Кн 316
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 317, Кн 318
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 319, Кн 320
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325, Кн 326
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 327, Кн 328, Кн 329, Кн 330
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 328, Кн 329, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Н 1, Н 2, Н 3, Н 4
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 424, Кн 425
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 327, Кн 329, Кн 330, Кн 332, Кн 334, Кн 372, Кн 407, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 260, Кн 322, Кн 324, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 529
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 514
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 515
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 516


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 42, Кн 517
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Кн 541
91 ГЕОГРАФИЯ Кн 528
915 ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ Кн 529
92 БИОГРАФИИ Кн 17, Кн 23, Кн 44, Кн 57, Кн 66, Кн 80, Кн 111, Кн 143, Кн 145, Кн 242, Кн 244, Кн 245, Кн 252, Кн 254, Кн 259, Кн 268, Кн 269, Кн 272, Кн 298, Кн 301, Кн 321, Кн 324, Кн 325, Кн 326, Кн 437, Кн 518, Кн 519, Кн 530, Кн 531, Кн 532, Кн 540, Кн 541, Кн 542, Кн 543, Н 5
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 59, Кн 533, Кн 539
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 534, Кн 535, Пи 3
94 СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 536
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 537
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 531, Кн 537
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 538
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 531
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 539, Кн 540, Кн 541
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 437, Кн 542, Кн 543
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 544
98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА Кн 58

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Академичен фолклорен ансамбъл (София)
- история
- - спомени Кн 251
Ангелов, Ангел Гоев вж Гоев, Ангел
 
Б

Блъсков, Илия Рашков (1839-1913)
- творчество Кн 325
Буров, Атанас Димитров (1875-1954)
- интервюта Кн 543
Българско физико-математическо дружество (София)
- история
- - сборници Кн 152
 
В

Ванга (1911-1996) Кн 23
Вернадски, Владимир Иванович (1863-1945)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 145
 
Г

Гоев, Ангел
- юбилеи и чествания Кн 143
Гущерова, Вангелия Пандева вж Ванга (1911-1996)
 
Д

Данте Алигиери (1265-1321)
- биографии Кн 301
Димитров, Георги (1882-1949)
- биографии Кн 66
 
Е

Европейски съд по правата на човека Кн 83
Европейски съюз
- правни проблеми
- - конференции Кн 62
- сборници Кн 65
Елин Пелин (1877-1949)
- спомени Кн 324
 
И

Исус Христос Кн 33
 
К

Калчев, Антон Христов (1910-1948)
- биографии Кн 542
Коев, Кольо Видев (1952-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 57
 
М

МГУ вж Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (София)
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (София)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 140
Молиер (1622-1673)
- творчество Кн 298
Мъглов, Николай Петров (1854-1939)
- биографии Кн 541
 
Н

Нов български университет. Галерия УниАрт. Колекция "Божидар Данев" (София)
- катал