БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 2

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова, Яница Николаева Ананиева

Съставители: Борислава Господинова Димитрова, Елена Лазарова, Росица Димитрова Пъкова, Снежанка Коларова, Юлий Врайков

ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Серия 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Серия 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Серия 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Серия 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ОСЕМНАДЕСЕТИ
        ХVІІІ век и Европа : сборник, посветен на професор д-р Вера Ганчева Вж Кн 277


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

БК 2014/2 Кн 1
MIHAJLOVA, Snežanka Venceslavova, 1978-
        [Theatre of thought] / [text, concept Snejanka Mihaylova] ; [transl. Lindy Baker]. - Sofia : Crit. & Humanism Publ. House, 2011 ([София] : [Скала]). - 160 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Театър на мисълта / Снежанка Михайлова. - Прев. по ръкоп. - Загл. и сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 159

ISBN 978-954-587-155-9
1. Писмо 2. Език и мислене 3. Пърформанс
003
159.955
792.038
COBISS.BG-ID 1257333988


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/2 Кн 2
ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Резонанси : сборник от очерци, отзиви, рецензии, статии, интервюта / Продрум Димов. - Пазарджик : Барич и сие, 2012. - 281 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-43-5
1. Интелигенция, българска - сборници 2. България - култура
008(497.2)(092)(08)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257322468

        ИНОВАЦИОННИТЕ проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в сектор "Култура" Вж Кн 244

БК 2014/2 Кн 3
        BAZELE comunicǎrii interculturale : teorie şi practicǎ / I. Buzera ... [и др.] ; [ed. Juliana Popova, Olga Kaiter]. - [V. Târnovo] : Faber, 2012. - 200 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 20 см

Други авт.: E. Dimitrova, O. Kaiter, N. Panea, J. Popova, J. Roth, A. Ţenescu. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторите: с. 197-200. - Библиогр.: с. 181-196

ISBN 978-954-400-832-1
1. Култура, съвременна - сборници
008(08)
COBISS.BG-ID 1257406692


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/2 Кн 4
        Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ: 1891-1973 : биобиблиография / [състав. Росица Гигова] ; [ред. Валентина Тодорова]. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 76 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Валентина Тодорова е Валентина Атанасова с пълно име Валентина Атанасова Тодорова. - Именен показалец

ISBN 978-954-8215-60-2
1. Батаклиев, Иван Атанасов, 1891-1973 - библиографии 2. Географи, български - библиографии 3. България - география
016:92
91(497.2)(01)
92 Батаклиев, Иван Атанасов
COBISS.BG-ID 1257678308

РЕГИОНАЛНА библиотека Пенчо Славейков (Варна)
        С подпис от автора - мигове история : из колекцията "Автографи" на Варненската библиотека Вж Кн 6


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/2 Кн 5
НАЦИОНАЛНА библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки
        Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век / [състав. Стоян Росенов Шиваров] ; [науч. ред. Росица Стефанова Градева]. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 96 с. : с факс. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Терминол. речник: с. 47-49. - Показалец на лични имена, топоними и ключови думи

ISBN 978-954-523-134-6
1. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Отдел "Ориенталски сбирки" - сбирки 2. История - Унгария - извори 3. Ръкописи, османотурски - България - сбирки 4. България - библиотечно дело 5. Унгария - история
027.54(497.2)
091(497.2=943.5)
943.9(093)
COBISS.BG-ID 1256839396

БК 2014/2 Кн 6
РЕГИОНАЛНА библиотека Пенчо Славейков (Варна)
        С подпис от автора - мигове история : из колекцията "Автографи" на Варненската библиотека / [състав. Емилия Милкова ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 120 с. : с ил., факс., портр. ; 20 x 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Даниела Канева, Росица Тодорова, Румяна Йовева, Кристиана Димчева, Цветелина Войчева. - Именен показалец

ISBN 978-954-579-966-2
1. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" (Варна) - описи 2. Автографи - описи 3. Варна - библиотечно дело
027.5(497.211)
016:091.5
091.5(01)
COBISS.BG-ID 1258069988


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/2 Кн 7
БЪЛГАРСКА културно-просветна организация Кирил и Методий (Виена)
        Път през годините : 65 години Българска културно-просветна организация "Кирил и Методий" 1945-2010 / [под ред. на Мими Дичева, Искра Шварц]. - София : Entropy 1, 2010 (София : Симолини). - 140 с. : с ил., портр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Текст и на нем. ез. - Съдържа материали от: Мими Дичева, Кирил Филипов, Ивайла Вълкова, Бойчо Дамянов, Антоанета Чолакова, Искра Шварц, Ивета Антониева, Лина Гладийска-Георгиева, Ивон Хофер-Йонкова, Ирис Паунова

1. Българска културно-просветна организация "Кирил и Методий" (Австрия) 2. Австрия - организации 3. България - организации
061.22(436=867)
COBISS.BG-ID 1257395172

        ДОБРИ практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици : национална работна среща-семинар, Варна, 14-16 ноември 2012 г. Вж Кн 151

БК 2014/2 Кн 8
ЛЕБИКЯН, Хачик Тавит, 1945-
        Voila une idee : 110 г. Доходно здание / Хачик Лебикян. - Русе : Авангард принт, 2012. - 100 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Триумфът на идеята или как дохода въздига се от дух / Тодор Билчев: с. 5-8

ISBN 978-954-337-147-1
1. Културно-просветни дружества - Русе - история 2. Архитектурни паметници - Русе - история 3. Русе - организации
061.22(497.215)(091)
727(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1257230564


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/2 Кн 9
МАРИНОВ, Валери Иванов, 1964-
        Мултимедийният нюзрум в България : модели и тенденции на развитие / Валери Маринов ; [науч. ред. Маргарита Пешева, Милко Петров]. - В. Търново : Фабер, 2012. - 282 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Дигитални новини на деня / Маргарита Пешева: с. 7-15. - Библиогр.: с. 260-270

ISBN 978-954-400-823-9
1. Мултимедии - България 2. Средства за масова информация - България - дигитализация 3. Интернет - приложение - в журналистиката 4. България - журналистика
07:681.324(497.2)
316.77:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1257492452

БК 2014/2 Кн 10
СОТИРОВ, Дянко, 1914-2008
        Глас незаглушен : радиопредаванията на Дянко Сотиров за България 1955-1960 г. и борбата срещу комунистическия режим / науч. ред. Мариета Станкова. - София : Ciela, 2013. - 404 с. ; 21 см

Дянко Сотиров: Гласът на антикомунизма в първото десетилетие на Студената война / Мариета Станкова: с. 11-29. - Именен показалец

ISBN 978-954-28-1270-8 : 14 лв.
1. Журналисти, български - дейност 2. Вътрешна политика - България - 1944- - извори 3. България - журналистика
070.42(497.2)(092)
323.26(497.2)(091)(093)
92 Сотиров, Дянко
COBISS.BG-ID 1258105828

БК 2014/2 Кн 11
СУГАРЕВА, Людмила Михайлова, 1943-
        Срещи в ефира / Людмила Сугарева. - Пловдив : Жанет 45, 2012. - 216 с. ; 24 см

ISBN 978-954-491-894-1 : 12 лв.
1. Журналисти, български - интервюта 2. България - журналистика
07:654.191(497.2)(092)(047.53)
92 Сугарева, Людмила
COBISS.BG-ID 1257545444


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 12
        ВСИЧКО за Клео де Нил : приятели в училище, семейни истории, тест. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [16] с. : с цв. ил., [2] л. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: All about Cleo de Nile

ISBN 978-954-27-0965-7 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1258025188

БК 2014/2 Кн 13
        ГОЛЯМА книга за малките животни. - [София] : Фют, 2013 ([Китай]). - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: My big book of baby animals

ISBN 978-954-625-858-8 : 12.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:592/599
592/599:087.5
COBISS.BG-ID 1257607140

БК 2014/2 Кн 14
ДИКИНС, Роузи
        Моята първа книга за изкуството и рисуването / Рози Дикинс, Сара Къртолд ; ил. Джозефин Томпсън, Гас Гордън ; прев. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 48 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: My very first art book. - Възприетата форма на името на ил. Джозефин Томпсън e Джоузефин Томпсън

ISBN 978-954-625-798-7 : 4.99 лв.
1. Изобразително изкуство - детска и юношеска литература
087.5:73/76
73/76:087.5
COBISS.BG-ID 1256936676

БК 2014/2 Кн 15
        ЗОМБИРАЩИ загадки 1 / [прев. Боряна Стоянова]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. цв. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Zombiastic puzzles 1. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-27-0966-4 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257978340

БК 2014/2 Кн 16
        ЗОМБИРАЩИ загадки 2 / [прев. Боряна Стоянова]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. цв. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Zombiastic puzzles 2. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-27-0967-1 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257978852

БК 2014/2 Кн 17
КАЛЪРИ, Сийн, 1960-
        Животните в гората / Сийн Калъри ; [прев. Златозар Боев]. - [София] : Фют, 2013 ([Китай]). - 32 с. : с цв. ил., сх. ; 28 см. - (Животните и техните местообитания, жизнен цикъл, екосистеми)

Ориг. загл.: Forest. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-811-3 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1257606116

БК 2014/2 Кн 18
КАЛЪРИ, Сийн, 1960-
        Животните в планината / Сийн Калъри ; [прев. Златозар Боев]. - [София] : Фют, 2013 ([Китай]). - 32 с. : с цв. ил., к. ; 28 см. - (Животните и техните местообитания, жизнен цикъл, екосистеми)

Ориг. загл.: Mountain. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-813-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1257604836

БК 2014/2 Кн 19
КАЛЪРИ, Сийн, 1960-
        Животните в реката / Сийн Калъри ; [прев. Златозар Боев]. - [София] : Фют, 2013 ([Китай]). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Животните и техните местообитания, жизнен цикъл, екосистеми)

Ориг. загл.: River. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 31--32

ISBN 978-954-625-817-5 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1257605348

БК 2014/2 Кн 20
КАЛЪРИ, Сийн, 1960-
        Животните в саваната / Сийн Калъри ; [прев. Златозар Боев]. - [София] : Фют, 2013 (Китай). - 32 с. : с цв. ил., к. ; 28 см. - (Животните и техните местообитания, жизнен цикъл, екосистеми)

Ориг. загл.: Grasslavd. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 31-32

ISBN 978-954-625-812-0 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1256929252

БК 2014/2 Кн 21
КИС, Барнабаш
        Велики битки в историята на света : 3D илюстрации / [Kész Barnabás, Kovács András, Zima Szabolcs] ; [ill. Bedzsula István ... и др.] ; [прев. от унг. Лиляна Лесничкова-Хрусанова]. - София : Фют, 2012 (Китай). - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3D очила

Ориг. загл.: Hires csaták a világtörténelemből / Kész Barnabás, Kovács András, Zima Szabolcs. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Bera Károly, Bera Károly, Farkas Rudolf, Kész Barnabás, Mart Tamás, Szendrei Tibor. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Лесничкова-Хрусанова е Лиляна Димитрова Лесничкова

ISBN 978-954-625-758-1 (подв.)
1. Обща история - детска и юношеска литература
087.5:930.9
930.9:087.5
COBISS.BG-ID 1257084388

БК 2014/2 Кн 22
КИС, Барнабаш
        Чудесата на света : 3D илюстрации / [Kész Barnabás] ; [ill. Bedzsula István ... и др.] ; [прев. от унг. Лиляна Лесничкова-Хрусанова]. - София : Фют, 2012. - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3D очила

Ориг. загл.: Világcsodák / Barnabás Kész. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Лиляна Лесничкова-Хрусанова е Лиляна Димитрова Лесничкова. - Други ил.: Farkas Rudolf, Kovács Péter, Lukács Máté, Nagy Attila, Szendrei Tibor, Véghseő Béla

ISBN 978-954-625-759-8 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1257763812

БК 2014/2 Кн 23
        МЕДЕНОСЛАДКИ занимания: есента и зимата / [прев. Ирина Коева]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [1] л. лепенки ; 27 см. - (Мечо Пух и природата)

Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity 4. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0905-3 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257806820

БК 2014/2 Кн 24
        МЕДЕНОСЛАДКИ занимания: навън е студено / [прев. Ирина Коева]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [1] л. лепенки ; 27 см. - (Мечо Пух и природата)

Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity 2. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0907-7 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257808868

БК 2014/2 Кн 25
        МЕДЕНОСЛАДКИ занимания: навън е топло / [прев. Ирина Коева]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [1] л. лепенки ; 27 см. - (Мечо Пух и природата)

Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity 1. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0893-3 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257809636

БК 2014/2 Кн 26
        МЕДЕНОСЛАДКИ занимания: пролетта и лятото / [прев. Ирина Коева]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [1] л. лепенки ; 27 см. - (Мечо Пух и природата)

Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity 3. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-0896-4 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1257807844

БК 2014/2 Кн 27
ФРИТ, Алекс
        Изобретенията : разгледайте отвътре! : енциклопедия с капачета / Алекс Фрит ; ил. Колин Кинг ; [прев. Антон Татаров]. - София : Фют, 2013 (Китай). - 15 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Inventions / Alex Frith. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-625-792-5 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1257074916

БК 2014/2 Кн 28
ФРИТ, Алекс
        Математиката : разгледайте отвътре! : енциклопедия с капачета / Алекс Фрит и Мина Лейси ; ил. Колин Кинг ; [прев. Антон Татаров]. - София : Фют, 2013 (Китай). - 15 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Maths / Alex Frith, Minna Lacey. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-625-802-1 (подв.)
1. Математика - детска и юношеска литература
087.5:51
51:087.5
COBISS.BG-ID 1257602020

БК 2014/2 Кн 29
ФРИТ, Алекс
        Светът на динозаврите : разгледайте отвътре! : енциклопедия с подвижни капачета / [Алекс Фрит] ; [ил. Питър Скот] ; [прев. Албена Раленкова]. - София : Фют, 2013 (Китай). - 15 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The world of dinosaurs / Alex Frith. - Загл. в изд. каре: Надникнете в света на динозаврите. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-625-788-8

087.5
COBISS.BG-ID 1257096676


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

НАЦИОНАЛНА библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки
        Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век Вж Кн 5

РЕГИОНАЛНА библиотека Пенчо Славейков (Варна)
        С подпис от автора - мигове история : из колекцията "Автографи" на Варненската библиотека Вж Кн 6


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БИЦИН, Янко Христов, 1954-
        "Simmetria" : принцип на античните натурфилософски модели на света Вж Кн 52

БК 2014/2 Кн 30
ГАНЧЕВ, Петко Димитров, 1941-
        Философия : курс лекции за студенти от висшите училища и университети / Петко Ганчев. - 3. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 300 с. ; 24 см

1. изд. 1996, изд. на Висшето воен. инж. строит. у-ще Любен Каравелов

ISBN 978-954-400-304-3 !
1. Философия - учебници за ВУЗ
101(075.8)
COBISS.BG-ID 1257539044


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БИЦИН, Янко Христов, 1954-
        "Simmetria" : принцип на античните натурфилософски модели на света Вж Кн 52

БК 2014/2 Кн 31
ГЕНЧЕВ, Петър
        Вселената и Религията : една нова концепция за възникването на Вселената и един опит за създаване на научна религия / Петър Генчев. - София : Наутилус Дизайн, 2013. - 170 с. ; 21 см

Пълното име на Петър Генчев е Петър Генчев Тодоров. - Библиогр.: с. 153-157. - Рез. на англ. ез.

10 лв.
1. Космология 2. Религия 3. Наука и религия
113/119
213
COBISS.BG-ID 1257196260


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/2 Кн 32
ДОБРАНОВА, Марияна Антонова, 1976-
        Как да се храним според зодията си / Марияна Добранова. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс принт). - 95 с. ; 20 см

ISBN 978-954-399-055-9
1. Астрология 2. Готварство
133.52
641.565
COBISS.BG-ID 1256835300

БК 2014/2 Кн 33
КЕЛИ, Робин, 1951-
        Човешката холограма / Робин Кели ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : ИК Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 272 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The human hologram / Robin Kelly

ISBN 978-954-771-306-2 : 12 лв.
1. Материя и съзнание 2. Самоусъвършенстване 3. Парапсихология
133:535.1
159.96
COBISS.BG-ID 1257679076

БК 2014/2 Кн 34
МРЪВКОВ, Цветозар Христов, 1973-
        Българският фън шуй / Цветозар Мръвков. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 142 с. : с ил., портр., табл. ; 22 см

1. изд. 2010. - Библиогр.: с. 137-139

ISBN 978-619-152-191-3 : 10 лв.
1. Фън шуй
133
643/645
COBISS.BG-ID 1256941796

БК 2014/2 Кн 35
ПИЪРС, Пени, 1949-
        Честотата на вибрациите : енергийната промяна на духовното и материалното в Ерата на Интуицията / Пени Пиърс ; прев. Маргарита Спасова ; [предг. Майкъл Бърнард Бекуит]. - София : ИК Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 319 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Frequency / Penney Peirce. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8

ISBN 978-954-771-308-6 : 14 лв.
1. Материя и съзнание 2. Самоусъвършенстване 3. Парапсихология
133:535.1
159.96
COBISS.BG-ID 1257682404

СЕМИНАР Номерология и астрология (Балчик ; Стара Загора, Бургас ; 2012)
        Сборник доклади "Номерология и астрология". Ч. 1 Вж Кн 48

СПАСОВА, Димитрия Костадинова, 1981-
        Магически практики от българската народна медицина Вж Кн 172

БК 2014/2 Кн 36
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Астрологичен хороскоп 2013 / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2012 ([София] : Хермес прес). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Алена - псевд. на Светлана Тодорова Тилкова

ISBN 978-954-9873-78-8 : 3.95 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1257257700

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2013 Вж Кн 240

БК 2014/2 Кн 37
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        2013 вашата календарна година : любов, хармония, брак / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2012 ([София] : Хермес прес). - 240 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Вашата календарна 2013. - Алена - псевд. на Светлана Тодорова Тилкова

ISBN 978-954-9873-77-1 : 6 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1257258724


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 38
БУДУГАЙ, Андрий Олександрович, 1966-
        Към сиянието на Истината през глъбините на Словото : лингво-езотерични изследвания : сборник статии / Андрий Будугай, Ольга Будугай ; [прев. от рус. Бойко Златев ... и др.]. - София : Хрикер : ИК Виделина, 2012 (София : Виделина). - 240 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: К сиянию Истины через глубины слова / Андрий и Ольга Будугай. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Емилия Манолова, Невяна Керемедчиева, Татяна Йорданова, Анатолий Чирков. - Възприетата форма на името на прев. Невяна Керемедчиева e Невяна Константинова, с пълно име Невяна Константинова Керемедчиева, а на Татяна Йорданова - Татяна Йорданова Ангова. - Ново слово за словото / Бойко и Дияна Златеви: с. 3-6. - За авторите: с. 232-237. - Текст и на рус. ез., укр. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-349-034-9 (Хрикер)
1. Езотеризъм
141.33
COBISS.BG-ID 1257608420

БК 2014/2 Кн 39
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Ръководство по паневритмия (оригинал) : за инструктори и за самообучение / [Петър Дънов]. - [София] : [Сдружение за паневритмия и нова гимнастика], 2012- (Плевен : Печ. Нима). - Т. <1-> ; 20 см

Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-2952-66-4 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1. - 2012. - 346 с. : с ил., ноти 

1. Дъновизъм - наръчници и ръководства 2. Паневритмия - наръчници и ръководства
141.33(035)
215(035)
COBISS.BG-ID 1257406948

БК 2014/2 Кн 40
ЧЕРВЕНКОВА, Людмила Кирилова, 1973-
         Паневритмия, здраве и благополучие : един български модел за двигателна активност / Людмила Червенкова ; [ил. Илиана Попова]. - София : Унив. изд "Св. Климент Охридски", 2013. - 295 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 186-201

ISBN 978-954-07-3575-7 : 9 лв.
1. Паневритмия
141.33
215
COBISS.BG-ID 1257472484

БК 2014/2 Кн 41
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The testament of the color rays of light / [Petar Danov - Beinsa Douno] ; [transl., comp., afterw. Maria Braikova]. - 3. изд. - Sofia : Byalo Bratstvo Publ., [2013]. - 128 с. ; 15 см

Ориг. загл.: Завета на цветните лъчи на светлината / Петър Дънов. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Beinsa Douno - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-744-215-3 (подв.)
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1257796324


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

ЕЙМЪН, Даниъл Дж., 1954-
        Промени своя мозък - промени живота си : нова научна програма за справяне с тревожността, депресията, обсесиите, гнева и импулсивността Вж Кн 213

БК 2014/2 Кн 42
ИЛИЕВ, Илия Георгиев, 1958-
        Вечността - една закодирана хармония / Илия Илиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 104 с. ; 20 см

За автора: с. 103

ISBN 978-954-400-836-9
1. Парапсихология
159.961
COBISS.BG-ID 1257565412

БК 2014/2 Кн 43
ЙЪНГ, Роб, 1948-
        Самочувствието : силата да вземеш нещата в свои ръце и да живееш живота, който си избрал / Роб Йънг ; [прев. от англ. Анелия Данилова]. - София : Ciela, 2013. - 273 с. ; 21 см. - (Поредица Новата ера в общуването)

Ориг. загл.: Confidence / Rob Yeung. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1256-2 : 13 лв.
1. Личност - психология 2. Поведение 3. Успех
159.923
316.6
174.4
COBISS.BG-ID 1258045156

КАРАДЖОВА, Катерина Каролова, 1952-
        Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост Вж Кн 163

БК 2014/2 Кн 44
КАРНЕГИ, Дейл, 1888-1955
        Как да обогатим живота си / Дейл Карнеги ; [състав., ред. Артър Р. Пел] ; прев. от англ. Деян Кючуков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Living an enriched life / Dale Carnegie. - Името на състав., ред. отбелязано на с. 148. - Изд. на Дейл Карнеги & Associates. - За Дейл Карнеги: с. 145-146. - За Dale Carnegie & Associates, Inc.: с. 147. - За съставителя: с. 148

ISBN 978-619-150-053-6 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Поведение
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1257668068

КЕЛИ, Робин, 1951-
        Човешката холограма Вж Кн 33

КСЕНДЗЮК, Алексей Петрович, 1959-
        Праговете на сънуването Вж Кн 190

БК 2014/2 Кн 45
МАДЖАРОВ, Георги Александров, 1956-
        Психология на възрастните : учебник по възрастова психология. Ч. 2 / Георги Маджаров. - В. Търново : Фабер, 2013. - 250 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 241-250

ISBN 978-954-400-893-2
1. Възраст - психология - учебници за ВУЗ 2. Старост - психология - учебници за ВУЗ
159.922.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1257683428

МИТКОВА, Адриана Христова, 1962-
        Жената и езикът в испанския социокултурен контекст Вж Кн 73

БК 2014/2 Кн 46
НАВАРО, Джо, 1953-
        По-красноречиво от думите / Джо Наваро в съавторство с Тони Сиара Пойнтър ; прев. от англ. Весела Василева. - София : Изток-Запад, 2013. - 276 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Louder than words / Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter. - Името на авт. Toni Sciarra Poynter погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Toni Sciarra Pointer

ISBN 978-619-152-175-3 : 14.90 лв.
1. Безсловесна комуникация 2. Поведение 3. Лидерство 4. Успех
159.925
316.46
COBISS.BG-ID 1256924644

БК 2014/2 Кн 47
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Медитация усмивка за всеки / Jae Woo Park ; [прев. Евелина Петрова]. - София : Център за спирални движения Лориан, 2009 ([Благоевград] : [Бон]). - 99 с. : с ил. ; 22 см

Прев. по: Медитация улыбка для всех / Jae Woo Park. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91752-8-8
1. Медитация
159.96
COBISS.BG-ID 1257370596

ПИЪРС, Пени, 1949-
        Честотата на вибрациите : енергийната промяна на духовното и материалното в Ерата на Интуицията Вж Кн 35

БК 2014/2 Кн 48
СЕМИНАР Номерология и астрология (Балчик ; Стара Загора, Бургас ; 2012)
        Сборник доклади "Номерология и астрология" / състав. и ред. Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2012- ([София] : [Хермес прес]). - Т. <1-> ; 20 см

Изд. на Междунар. приятелски кръг на DAV в България. - Алена - псевд. на Светлана Тилкова

ISBN 978-954-9873-75-7 (ч. 1) : 16 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1: Семинари Балчик , 21 април 2012 г., Стара Загора, 26 май 2012 г., Бургас, 30 юни 2012 г. - 2012. - 204 с. : с ил. 

Съдържа докл. от: Светлана Тилкова - Алена, Росица Замфирова, Светлана Влайкова

1. Нумерология - конференции 2. Астрология - конференции
159.961(063)
133.52(063)
COBISS.BG-ID 1257388004

БК 2014/2 Кн 49
СТОЕВА, Теодора Стойчева, 1965-
        Психологическа помощ за деца и юноши : с фокус към семейството / Теодора Стоева. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 396 с. : с табл. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Психологическа помощ на деца и юноши. - Библиогр.: с. 378-395

ISBN 978-954-392-190-4 : 16 лв.
1. Детска и педагогическа психология 2. Юноши - психология 3. Консултативна психология 4. Семейно възпитание
159.922.7/.8
159.98
COBISS.BG-ID 1257814244

БК 2014/2 Кн 50
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Тотем и табу : някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците : 1912-1913 / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Светла Маринова ; [послесл. Давид Иерохам]. - София : Критика и Хуманизъм, 2013 ([София] : [Скала]). - 278 с. ; 20 см. - (Серия Случаи)

Ориг. загл.: Totem und Tabu / Sigmund Freud. - Името на на авт. на послесл. отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-587-174-0
1. Психоанализа 2. Тотемизъм 3. Народни вярвания 4. Етнография
159.964.2
291.2
39
COBISS.BG-ID 1257161956

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 2, Оптимистична теория за нашия народ Вж Кн 77

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 3, Гражданска смърт и безсмъртие : статии, есета, писма Вж Кн 78

MIHAJLOVA, Snežanka Venceslavova, 1978-
        [Theatre of thought] Вж Кн 1


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БУДЕВ, Атанас Иванов, 1955-
        За повече почтеност в международните отношения Вж Кн 91

ЙЪНГ, Роб, 1948-
        Самочувствието : силата да вземеш нещата в свои ръце и да живееш живота, който си избрал Вж Кн 43

БК 2014/2 Кн 51
КРЪНЧЕВА, Кристина Венцеславова, 1964-
        Бизнес етикет / Кристина Крънчева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 341 с. ; 22 см

1. изд. 2008 на изд. Икономедиа АД

ISBN 978-619-152-198-2 : 20 лв.
1. Етикет - наръчници и ръководства 2. Икономическо поведение - наръчници и ръководства 3. Стопанска етика - наръчници и ръководства
174.4(035)
330.16(035)
395(035)
COBISS.BG-ID 1256963812

        СЕМЕЙСТВОТО като ценност в глобализиращия се свят : сборник доклади, изнесени на научна конференция на тема "Семейството като ценност в глобализиращия се свят", София, 6 ноември 2010 г. Вж Кн 75


18 ЕСТЕТИКА

БК 2014/2 Кн 52
БИЦИН, Янко Христов, 1954-
        "Simmetria" : принцип на античните натурфилософски модели на света / Янко Бицин. - София : Юриспрес, 2013 (Пловдив : ТафПринт). - 400 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гр. ез. - Библиогр.: с. 391-399 и под линия

ISBN 978-954-632-086-5
1. Симетрия 2. Космология 3. Философия, антична 4. Природа - философия 5. Древна Гърция - философия
18
113/119
101(38)
COBISS.BG-ID 1257396452


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Методически аспекти на обучението по религия Вж Кн 161


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ГЕНЧЕВ, Петър
        Вселената и Религията : една нова концепция за възникването на Вселената и един опит за създаване на научна религия Вж Кн 31

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Ръководство по паневритмия (оригинал) : за инструктори и за самообучение. Т. 1 Вж Кн 39

БК 2014/2 Кн 53
ПАНАЙОТОВ, Георги Панайотов, 1960-
        Борба за истина и борба за оцеляване : драмата на Човешката съдба / Георги Панайотов. - 2. изд. - [София] : Хрикер : ИК Виделина, [2013]. - 159 с. ; 20 см

Псевд. на авт. Авторъ Автровъ, отпеч. на гърба на кор. - 1. изд. 2012, с авт. Авторъ Авторовъ и изд. Самиздат. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-349-074-5 : 7.50 лв.
1. Религия - философия 2. Човек
21
886.7-96
COBISS.BG-ID 1257328356

ЧЕРВЕНКОВА, Людмила Кирилова, 1973-
        Паневритмия, здраве и благополучие : един български модел за двигателна активност Вж Кн 40

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The testament of the color rays of light Вж Кн 41


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2014/2 Кн 54
КОСИДОВСКИ, Зенон, 1898-1978
        Библейски сказания / Зенон Косидовски ; [прев. Димитър Икономов]. - [6. изд.]. - София : Ciela, 2013. - 422 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Opowieści Biblijne / Zenon Kosidowski. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1968 на изд. НС ОФ

ISBN 978-954-28-1275-3 : 16 лв.
1. Библия
22.01
COBISS.BG-ID 1258110436


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/2 Кн 55
        ВЯРА и знание : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет / [ред. кол. Димитър Киров - отг. ред. ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 306 с. : с ил., к., портр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Веселин Панайотов, Десислава Иванова, Илонка Стоянова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Науч. център Преславска книжовна школа. - Доц. д-р Ангел Кръстев на 60 години / Румен Ваташки: с. 11-13. - Съдържа докл. от: Емил Трайчев, Димитър Киров, Димитър Попмаринов, Костадин Нушев, Ивелина Николова, Галя Йорданова, Яна Драгомирова, Архим. Йеротей, Трендафил Кръстанов, Иво Топалилов, Неделчо Неделчев, Христо Темелски, Илонка Стоянова, Стоян Танев, Главиницки епископ Йоан, Архим. Авксентий (Апостол Делипапазов), Евлоги Данков, Стефан Стефанов, Веселин Панайотов, Грета Стоянова, Таня Димитрова, Румяна Малчева, Николай Маджуров, Румен Ваташки, Паоло Кортези. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-400-865-9
1. Кръстев, Ангел, 1951- - юбилеи и чествания - сборници 2. Богослови, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Богословие - сборници 4. България - религия
230.1(497.2)(092)(08)
92 Кръстев, Ангел
COBISS.BG-ID 1257535716

БК 2014/2 Кн 56
ДЕНЕВ, Иван, 1937-
        Комунистически диктат върху Българската православна църква (1944 -1960) : оперативно обслужване на православното духовенство / Иван Денев. - София : Фонд. за регион. развитие, 2013 ([София] : [Симолини]). - 260 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Иван Денев e Иван Денев Георгиев

ISBN 978-954-92940-3-3
1. Българска православна църква - история - 1944-1960 2. Държава и църква - България - история - 1944-1960 3. България - религия
281.962(091)
322(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258002148

БК 2014/2 Кн 57
        ЖИТИЯ, Молебен канон и Акатист на светите славни, всехвални и първовърховни апостоли Петър и Павел / [състав. Иоан Д. Попов] ; [прев. от старогр. и рус. ез. Росен Русев] ; [ред. Архимандрит Дионисий (Мишев)]. - София : Дамян Яков, 2013 (София : Симолини). - 72 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Дионисий - духовно име на ред. Димитър Бойков Мишев

ISBN 978-954-527-536-4

264-11
COBISS.BG-ID 1257488868

КЛИМЕНТ Охридски, свети, 840?-916
        Слова и служби : посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Вж Кн 463

ЛАРШЕ, Жан-Клод, 1949-
        Терапия на менталните болести : опитът на християнския Изток от първите векове Вж Кн 214

БК 2014/2 Кн 58
МАХЛЕЛИЕВ, Стоян, 1964-
        Смысл жизни : беседы об основных истинах святой православной веры / Стоян Махлелиев ; [пер. Татьяна Маринова]. - Варна : Славена, 2013. - 116 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Смисълът на живота: беседи за Православните истини / Стоян Махлелиев. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-579-981-5
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1257925092

БК 2014/2 Кн 59
МУНИЕ, Мишел, 1944-
        Катарското богомилско християнство : основа на нашите култури, основа на нашата история в светлината на западноевропейските и славянските народни приказки / Мишел Муние ; [прев. от фр. Невяна Керемедчиева] ; [науч. ред. Красимир Делчев, Константин Златев]. - [София] : Хрикер, 2012-<[2014]> ([София] : ИК Виделина). - Т. <1-2> ; 21 см

Ориг. загл.: Le Christianisme bogomile cathare - fondement de nos cultures, fondement de l'historie (á la lumiére des Contes européens et slaves) / Michel Mounié. - Имената на прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Невяна Керемедчиева е Невяна Константинова, с пълно име Невяна Константинова Керемедчиева

ISBN 978-954-349-036-3 (ч. 1) : 9.50 лв.
ISBN 978-954-349-081-3 (ч. 2) : 12 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2012. - 255 с.

Послесл. / Невяна Константинова Керемедчиева: с. 252-255

Ч. 2. - [2014]. - 256 с.

1. Катари (религия) 2. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1257320676

БК 2014/2 Кн 60
ПЕТЕРСЪН, Джим, 1932-
        Църква без стени : отвъд традиционните граници / Джим Петерсен ; [прев. Момчил Петров] ; [предг. Джийн А. Гетц]. - София : Верен, 2011. - 288 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Church without walls. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 12. - За автора: с. 288

ISBN 978-954-8225-95-3
1. Църква - САЩ 2. САЩ - религия
283(73)
COBISS.BG-ID 1257472996

БК 2014/2 Кн 61
        ТЕОЛОГИКОН : годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет. - В. Търново : Фабер, 2012-. - Т. <1-> ; 24 см

Загл. и на гр. ез.: Theologikon. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Център по системат. богословие

ISBN 978-954-400-848-2 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1: доклади от Международен семинар по систематическо богословие и християнска философия Богопознание и нетварни енергии, 3-5 декември 2011 / [ред. кол. Миконя Кнежевич ... и др.]. - 2012. - 248 с.

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Владимир Цветкович, Мариян Стоядинов, Свилен Тутеков, Светослав Риболов. - Съдържа докл. от: Калин Янакиев, Вукашин Миличевич, Зоран Мамучевски, Невена Димитрова, Свилен Тутеков, Боян Божкович, Георги Капирев, Милан Ѓорѓевиk, Димитър Златев, Сава Кокудев, Vladimir Cvetkovic, Стоян Танев, Светослав Риболов, Мариян Стоядинов, Смилен Марков. - Рез. на англ., нем. ез.

1. Богословие - сборници
230.1(08)
COBISS.BG-ID 1257548516


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/2 Кн 62
КИРЯКОВ, Андрей Иванов, 1975-
        Последните дни на Сидхарта Гаутама : българската сутра / Андрей Киряков. - София : Интервю Прес, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 136 с. : с к. ; 20 см

Библиогр.: с. 131-132. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-666-080-0 : 8 лв.
1. Будизъм
294.3
COBISS.BG-ID 1257471972

БК 2014/2 Кн 63
        КНИГА на мъртвите / [състав.], прев. от древноегип., [нем., англ. ез.] Теодор Леков. - София : Изток-Запад, 2013. - 637 с. : с ил. ; 23 см

Прев. по: Das ägyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie / E. Naville ; The chapters of Coming forth by day or the Theban recension of the Book of the dead / E. A. W. Budge. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Парал. текст от транслитериран древноегип. ез. на лат. ез.

ISBN 978-619-152-232-3 (подв.) : 35 лв.
1. Религия - Древен Египет 2. Древен Египет - религия
299.3(32)
893.1-1
COBISS.BG-ID 1257101028

БК 2014/2 Кн 64
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Ръководство по йога усмивка / Jae Woo Park ; [прев. Маруся Петкова]. - София : Център за спирални движения "Лориан", 2008 ([София] : [Принт Хаус]). - 140 с. : с ил. ; 22 см

Прев. по: Guide to smile yoga / Jae Woo Park. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 136

ISBN 978-954-91752-4-0
1. Йога - наръчници и ръководства
294.527(035)
COBISS.BG-ID 1257324516

БК 2014/2 Кн 65
ПАНАЙОТОВА, Десислава Драгомирова, 1971-
        Българи и келти : историко-религиозни паралели / Десислава Панайотова. - София : Си-еМ, 2013 ([София] : Булгед). - 132 с. : с ил. ; 21 см

Азбуката Огам - съгласни: с. 103. - Библиогр.: с. 105-110

ISBN 978-954-91463-5-6 : 8 лв.
1. Келти - религия 2. Българи - религия
299.1
299.4
COBISS.BG-ID 1257759460

БК 2014/2 Кн 66
ТАБАТАБАИ, Мухаммад Хусайн, 1904-1981
        Шиизъм / Мухаммад Хусайн Табатабаи ; прев. от англ. Александър Веселинов-Шамсуддин. - София : Изток-Запад, 2013. - 246 с. ; 22 см

Прев. по: Shi'ite Islam / Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai. - Истинското име на авт. Александър Веселинов-Шамсуддин е Александър Василев Веселинов. - За автора / Сайид Хусайн Наср: с. 33-38. - Част от Библиотека Симург

ISBN 978-619-152-204-0 (подв.) : 14.90 лв.
1. Шиизъм
297
COBISS.BG-ID 1256885732

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Тотем и табу : някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците : 1912-1913 Вж Кн 50


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/2 Кн 67
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Лидерство в управлението / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 196 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-400-943-4
1. Лидерство 2. Управленски труд
316.46
65.012
COBISS.BG-ID 1257154276

БК 2014/2 Кн 68
БЖЕЖИНСКИ, Збигнев, 1928-2017
        Стратегическата визия : Америка и кризата на глобалната сила / Збигнев Бжежински ; прев. от англ. Кольо Коев. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 288 с. : с табл., к. ; 20 см

Ориг. загл.: Strategic vision: America and the crisis of global power / Zbigniew Brzezinski. - Азб. показалец

ISBN 978-954-769-295-4 : 16 лв.
1. Глобални проблеми на човечеството
316.322
COBISS.BG-ID 1257173220

БК 2014/2 Кн 69
БОРГ, Джеймс
        Изкуството на убеждаването : как да влияем на другите / Джеймс Борг ; прев. от англ. Деян Кючуков ; [предг. Джон Харви-Джоунс] ; [послесл. Антъни Джей]. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 296 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The art of influencing people / James Borg. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5, а на авт. на послесл. - на с. 292

ISBN 978-619-150-051-2 : 15 лв.
1. Комуникация 2. Лидерство 3. Поведение 4. Успех
316.45/.46
COBISS.BG-ID 1257687012

БК 2014/2 Кн 70
ИВАНОВ, Здравко Русев, 1951-
        Кратък курс по историческа социология / Здравко Русев Иванов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 144 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-899-4
1. Социология - учебници за ВУЗ
316(075.8)
COBISS.BG-ID 1257672420

ЙЪНГ, Роб, 1948-
        Самочувствието : силата да вземеш нещата в свои ръце и да живееш живота, който си избрал Вж Кн 43

БК 2014/2 Кн 71
ЛЕНСИОНИ, Патрик, 1965-
        Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип : ръководство за лидери, мениджъри и консултанти / Патрик Ленсиони ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2013. - 180 с. : с табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Overcoming the five dysfunctions of a team / Patrick Lencioni

ISBN 978-619-152-176-0 (подв.) : 16 лв.
1. Работа в екип - наръчници и ръководства 2. Управление и организация - наръчници и ръководства
316.45/.47(035)
658.012/.13(035)
COBISS.BG-ID 1256975076

БК 2014/2 Кн 72
ЛИПТЪН, Брус Х., 1944-
        Спонтанна еволюция : положителното бъдеще е достижимо / Брус Липтън, Стив Баерман ; прев. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2013. - 526 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Spontaneous evolution / Bruce H. Lipton, Steve Bhaerman

ISBN 978-619-152-188-3 : 24.90 лв.
1. Социобиология 2. Поведение - социални проблеми
316.3:57
316.62
COBISS.BG-ID 1256921060

МАРИНОВ, Валери Иванов, 1964-
        Мултимедийният нюзрум в България : модели и тенденции на развитие Вж Кн 9

        МЕДИАЦИЯ: учебно помагало : базов курс Вж Кн 134

БК 2014/2 Кн 73
МИТКОВА, Адриана Христова, 1962-
        Жената и езикът в испанския социокултурен контекст / Адриана Миткова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 200 с. ; 24 см

Текст и на исп. ез. - Библиогр.: с. 183-198

ISBN 978-954-07-3508-5 (подв.) : 13 лв.
1. Пол - социални проблеми 2. Жени - Испания - история и обществено положение 3. Испански език - социолингвистика 4. Испания - женско движение
316.346.2
159.922.1
396(460)(091)
806.0:316
COBISS.BG-ID 1256920292

НАВАРО, Джо, 1953-
        По-красноречиво от думите Вж Кн 46

БК 2014/2 Кн 74
ПАУНОВ, Марин Александров, 1961-
        Организационно поведение / Марин Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов. - 4. прераб. изд. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 344 с. : с табл., сх. ; 29 см

1. изд. 1998 с авт. Марин Паунов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-28-1250-0 : 20 лв.
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 3. Психология на труда - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
331:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1257908196

БК 2014/2 Кн 75
        СЕМЕЙСТВОТО като ценност в глобализиращия се свят : сборник доклади, изнесени на научна конференция на тема "Семейството като ценност в глобализиращия се свят", София, 6 ноември 2010 г. - София : А-Прес, 2011 ([София] : [Скай принт]). - 119 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Изд. на сп. Юмит - София. - Съдържа докл. от: Марта Сугарева, Ахмет Муххаррем Атлъг, Клара Стаматова, Стоян Георгиев, Михаела Джоргова

ISBN 978-954-91901-7-5 : 4.50 лв.
1. Семейство - конференции 2. Глобализация - конференции
316.356.2(063)
173(063)
COBISS.BG-ID 1257066980

БК 2014/2 Кн 76
СТОЯНОВА, Астра Валери, 1984-
        Изолацията - форма на девиантност? / Астра Стоянова. - София : Изток-Запад, 2013. - 84 с. ; 20 см

ISBN 978-619-152-192-0 : 8 лв.
1. Отчуждение 2. Девиантно поведение
316.64
COBISS.BG-ID 1256893156

ТАФКОВ, Димитър Иванов, 1948-
        Престъпната харизма Вж Кн 82

БК 2014/2 Кн 77
ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 2, Оптимистична теория за нашия народ / Иван Хаджийски ; ред.-състав. Мария Хаджийска. - [3. изд.]. - София : Изток-Запад, [2009]. - 477 с. ; 23 см

1. изд. 1966 на изд. Бълг. писател. - Иван Хаджийски, четен днес / Петър-Емил Митев : с. 7-12. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-518-8 (подв.) : 21 лв.
ISBN 954-8945-23-1 !
1. Българи - бит 2. Българи - народопсихология 3. България - социология
316.6(=867)(081.2)
159.922.4(=867)(081.2)
394(497.2)(081.2)
COBISS.BG-ID 1258151140

БК 2014/2 Кн 78
ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 3, Гражданска смърт и безсмъртие : статии, есета, писма / Иван Хаджийски ; ред.-състав. Мария Хаджийска. - София : Изток-Запад, [2008]. - 469 с., XIII с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Социологът и промяната. Иван Хаджийски и българският път към модерността / Петър-Емил Митев: с. 9-16. - Корените / Мария Хаджийска: с. 17-43. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-502-7 (подв.) : 20 лв.
ISBN 954-8945-31-2 !
1. Българи - бит 2. Българи - народопсихология 3. България - социология
316.6(=867)(081.2)
159.922.4(=867)(081.2)
394(497.2)(081.2)
COBISS.BG-ID 1258153700


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/2 Кн 79
ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-2017
        Това се случи пред очите ми. Кн. 2, България през мандата на президента Петър Стоянов / Йордан Василев ; [пoслесл. Румен Леонидов]. - София : Изток-Запад, 2013. - 400 с. : с портр., ил., табл., VІІІ с. цв. ил. ; 22 см

Името на авт. на послесл. отбелязано на с. 399. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принос към осмисляне на проваления ни преход / Любомир Канов: с. 11-12. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-213-2 : 20 лв.
ISBN 978-954-321-213-2 !
1. Стоянов, Петър Стефанов, 1952- - дейност 2. Президенти, български - дейност 3. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 4. България - политика
32(497.2)(092)
92 Стоянов, Петър Стефанов
COBISS.BG-ID 1260883940

        ЕВРОПА на две скорости - възможно ли е? : доклади от международна научна конференция, 4 октомври 2012 година Вж Кн 92

БК 2014/2 Кн 80
ИНДЖЕВ, Иво Любомиров, 1955-
        Премиер на РъБъ / Иво Инджев. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 480 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1301-9 : 15 лв.
1. Борисов, Бойко Методиев, 1959- - дейност 2. Политици, български - дейност 3. Вътрешна политика - България - 1989- 4. България - политика
32(497.2)(092)
323(497.2)
886.7-4
92 Борисов, Бойко Методиев
COBISS.BG-ID 1257831908

БК 2014/2 Кн 81
КОСТАДИНОВА, Десислава Велинова, 1981-
        Политически възгледи на проф. Александър Цанков / Десислава Велинова Костадинова ; [ред. Милен Куманов]. - София : [Изд. авт.], 2013. - 390 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Името на авт. Десислава Велинова Костадинова погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Десисислава Велинова Костадинова. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 315-338. - Именен показалец, геогр. показалец

1. Цанков, Александър Цолов, 1879-1959 - мироглед 2. Политици, български - мироглед 3. История - България - нова 4. България - политика
32(497.2)(092)
949.72.053.1
92 Цанков, Александър Цолов
COBISS.BG-ID 1257063140

БК 2014/2 Кн 82
ТАФКОВ, Димитър Иванов, 1948-
        Престъпната харизма / Димитър Тафков. - София : Изток-Запад, 2013. - 208 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 205-207

ISBN 978-619-152-227-9 : 10 лв.
1. Политическа психология 2. Социална психология 3. Лидерство
32.01:159.9
316.6
316.47
COBISS.BG-ID 1256881636

БК 2014/2 Кн 83
ТОДОРОВ, Антон Динев, 1966-
        Задкулисието на прехода: Меглена Кунева / Антон Тодоров. - София : Изток-Запад, 2013. - 287 с. : с ил., факс., портр. ; 22 см

На кор. означено 1

ISBN 978-619-152-201-9 : 14.90 лв.
1. Кунева, Меглена Щилиянова, 1957- - дейност 2. Политици, български - дейност 3. България - политика
32(497.2)(092)
92 Кунева, Меглена Щилиянова
COBISS.BG-ID 1256970724


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/2 Кн 84
ИГНАТОВ, Асен Йорданов, 1935-2003
        Психология на комунизма : студии за манталитета на господстващия слой в комунистическия свят / Асен Игнатов ; прев. от нем. Елена Никлева ; науч. ред., предг. Момчил Дойчев ; [послесп. Димитър Бочев]. - 2. изд. - София : НБУ, 2013 ([София] : Планета-3). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Psihologie des Kommunismus / Assen Ignatov. - Името на авт. на послеп. отбелязано на с. 272. - 1. изд. 1991 на изд. Аргес

ISBN 978-954-535-723-7 : 18 лв.
1. Социалистическо общество 2. Комунистическа идеология
321.74.000.316.6
321.74.01
COBISS.BG-ID 1257460196

БК 2014/2 Кн 85
МУФ, Шантал, 1943-
        Демократическият парадокс / Шантал Муф ; [прев. Елица Станоева]. - София : Изток-Запад, 2013. - 136 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The democratic paradox / Chantal Mouffe. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-181-4 (подв.) : 12 лв.
1. Демокрация
321.7
COBISS.BG-ID 1256881380


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

ДЕНЕВ, Иван, 1937-
        Комунистически диктат върху Българската православна църква (1944 -1960) : оперативно обслужване на православното духовенство Вж Кн 56

ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. : институционални отношения Вж Кн 620


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/2 Кн 86
ГАНЬОН, Ален, 1954-
        Време на несигурности : студии върху федерализма и националното многообразие / Ален-Г. Ганьон ; прев. Стилиян Деянов. - София : ИК КХ - Критика и хуманизъм, 2012 ([София] : [Скала]). - 260 с. ; 20 см. - (Серия Социооптики)

Ориг. загл.: L'Âge des incertitudes : essais sur le fédéralisme et la diversité nationale / Alain G. Gagnon. - Библиогр.: с. 246-259

ISBN 978-954-587-171-9 : 16 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - Канада 2. Канада - национален въпрос
323.1(71)
COBISS.BG-ID 1257265636

БК 2014/2 Кн 87
ГЕОРГИЕВА, Ваня Иванова, 1975-
        Югославянството в Югославия. Основни гледни точки на федералния център (1945-1974) / Ваня Иванова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 532 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и ист. док. и табл. - Библиогр.: с. 455-468. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-847-5
1. Национален въпрос и национална политика - Югославия 2. Югославия - национален въпрос
323.1(497.1)
COBISS.BG-ID 1257542372

ДАСКАЛОВ, Никола Димитров, 1934-
        Славното време Вж Кн 95

ИЛИЕВ, Георги Стефанов, 1967-
        Лятото на 1913 г. : документирани свидетелства за геноцида над българите Вж Кн 618

ИНДЖЕВ, Иво Любомиров, 1955-
        Премиер на РъБъ Вж Кн 80

БК 2014/2 Кн 88
СИМЕОН II, цар български, 1937-
        Различният министър-председател : разговори със Симеон Сакскобурготски : разговори за свободата и върховенството на закона, за държавността и институциите, за политиката и почтеността, за националните интереси без илюзии и за евроинтеграцията на България / [интервютата взе] Аспарух Панов = The different prime minister : conversation with Simeon Saxe-Coburg-Gotha : conversations about freedom and the rule of law, statevraft and state institutionsq politics and integrity, disillusioned national interest and Bulgaria's EU integration / [интервютата взе] Asparouh Panov ; transl. from bulg. Elena Alexieva. - София : Изток-Запад, 2013. - 124, 124 с. : с портр. ; 22 см

Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Архитектура на съгласието / Тодор Танев: с. 7-14. - Именен показалец

ISBN 978-619-152-231-6
1. Симеон II, цар, български, 1937- - интервюта 2. Политици, български - интервюта 3. България - вътрешна политика
323(497.2)(092)(047.53)
92 Симеон II, цар български
COBISS.BG-ID 1257080548

СОТИРОВ, Дянко, 1914-2008
        Глас незаглушен : радиопредаванията на Дянко Сотиров за България 1955-1960 г. и борбата срещу комунистическия режим Вж Кн 10


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/2 Кн 89
НАУМОВА, Стефка Стефанова, 1949-
        Методология за събиране и анализиране на информация в областта на политиките по интеграция на имигранти : анализ (пилотен) на политиките по интеграция на имигранти в Република България / [Стефка Наумова, Надежда Йонкова]. - София : Комисия за защита от дискриминация, 2013. - 223 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3

1. Емиграция и имиграция - България 2. Чужденци - България - социални проблеми 3. България - миграция
325(497.2)
COBISS.BG-ID 1257486820


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/2 Кн 90
АКАДЕМИЯ на Министерство на вътрешните работи. Бакалавърски курс (3 ; София ; 2013)
        Научни доклади от курсантска Еразъм мобилност през академичната 2012/2013 година : [по] програма на Европейски съюз - Еразъм / Красимира Василева ... [и др.] ; [науч. ред. Бойка Чернева, Красимира Василева] ; [състав. Красимира Василева]. - София : Академия на МВР, 2013 (София : Дими 99). - 102 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Стефан Великов, Ангел Калайджиев, Антония Хаджиева, Росен Кръстев, Петър Попов, Михаела Петрова, Емил Иванов, Явор Парнаров, Стела Димитрова, Петьо Петров, Васко Маджирски, Ивон Паносян. - Имената на ред., състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-348-089-0
1. Европейски съюз - програми - доклади 2. Образование и просвета - Европа - доклади 3. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC(042)
377.4(4-6)(042)
COBISS.BG-ID 1257405668

АНДРЕЕВ, Еленко Георгиев, 1939-
        Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет Вж Кн 127

БК 2014/2 Кн 91
БУДЕВ, Атанас Иванов, 1955-
        За повече почтеност в международните отношения / Атанас Будев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 160 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 157-159

ISBN 978-954-449-662-3
1. Международни отношения - етични проблеми
327
172
COBISS.BG-ID 1257652708

БК 2014/2 Кн 92
        ЕВРОПА на две скорости - възможно ли е? : доклади от международна научна конференция, 4 октомври 2012 година / [състав. Ганчо Ганчев, Елена Ставрова]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 247 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Загл. в изд. каре: Международна научна конференция Европа на две скорости - възможно ли е?. - Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. Стоп. фак. - Съдържа докл. от: Велчо Стоянов, Ганчо Ганчев, Чавдар Николов, Минко Велков, Васил Сивов, Пламен Пъчев, Мария Кичева, Десислава Стоилова, Валентина Голева, Елена Ставрова, Владимир Ценков, Стоян Танчев, Весела Мирчева, Мариана Ушева, Станка Ринкова, Маргарита Чешмеджиева, Иван Тодоров, Росинка Проданова, Цветана Антипешева, Радка Андасарова, Мария Калинова, Николай Патонов, Боряна Димитрова, Теодора Динова, Мая Георгиева, Цветомир Цветков, Ардян Дурмиши, Николай Салмов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-680-836-3
1. Европейски съюз - конференции 2. Политика - Европа - конференции 3. Европейска общност - конференции 4. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC(063)
32(4-6)(063)
COBISS.BG-ID 1257565668

БК 2014/2 Кн 93
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Еразъм
        Какво е да си Еразъм курсант? / Красимира Василева ... [и др.] ; [състав., ред. Красимира Василева]. - София : Академия на МВР, 2013 (София : Дими 99). - 58 с. : с цв. портр., ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязан на гърба на загл. с. - Други авт.: Явор Парнаров, Ивон Паносян, Стела Димитрова, Петьо Петров, Васко Маджирски, Михаела Петрова, Петър Попов, Стефан Великов, Антония Хаджиева, Ангел Калайджиев, Росен Кръстев, Мартин Иванов, Мария Раевска

ISBN 978-954-348-088-3
1. Европейски съюз - програми 2. Образование и просвета - Европа 3. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC
377.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1257408740

БК 2014/2 Кн 94
МИХАЙЛОВ, Валентин Тодоров, 1979-
        Цивилизационна геополитика : идейно-теоретични основи : научна монография / Валентин Михайлов ; [предг. Мирко Гърчич]. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2012 ([Враца] : [БГ принт]). - 304 с. : с портр., табл., сх. ; 21 см

За авт.: с. 303. - Библиогр.: с. 288-296. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2955-08-5
1. Геополитика
327:911.3
COBISS.BG-ID 1257975268


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 95
ДАСКАЛОВ, Никола Димитров, 1934-
        Славното време / Никола Даскалов. - София : Ciela, 2012. - 610 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1188-6 : 16 лв.
1. СДС - история - спомени 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - спомени 3. България - политически партии и движения
329(497.2)СДС(093.3)
323(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1257802724

БК 2014/2 Кн 96
ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека / Абдулла Оджалан ; [предг. Делчо Балабанов]. - София : ИК Световит, 2013. - 196 с. ; 21 см 

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8 

 ISBN 978-619-7064-19-3 !
1. Политици, кюрдски - Турция - биографски материали 2. Политически процеси (право) - Гърция - извори 3. Турция - политически партии и движения 4. Гърция - право
329.17(560=915.7)(092)
343.3/.7(495)(093)
891.57-5
92 Йоджалан, Абдуллах
COBISS.BG-ID 1257840612

БК 2014/2 Кн 97
ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека / Абдулла Оджалан ; [предг. Делчо Балабанов]. - София : ИК Световит, 2013. - 196 с. ; 21 см 

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8 

 ISBN 978-619-7064-19-3 (подв.)
1. Политици, кюрдски - Турция - биографски материали 2. Политически процеси (право) - Гърция - извори 3. Турция - политически партии и движения 4. Гърция - право
329.17(560=915.7)(092)
343.3/.7(495)(093)
891.57-5
92 Йоджалан, Абдуллах
COBISS.BG-ID 1257839588


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/2 Кн 98
АРМСТРОНГ, Стивън, 1966-
        Свръхбогатите ще наследят земята : как днешните глобални олигарси завземат нашия свят / Стивън Армстронг ; [прев. Владимир Райчинов]. - София : Ciela, 2013. - 271 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The super-rich shall inherit the Еarth / Stephen Armstrong. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1317-0 : 14 лв.
1. Икономическо поведение
330.16(100)
COBISS.BG-ID 1257800932

БК 2014/2 Кн 99
БЛАГОЕВ, Радослав Вълчков, 1979-
        Levels UP : да превърнем идеите в бизнес, а мечтите в реалност / Радослав Благоев ; [худож. Гергана Атанасова]. - София : Levels UP, 2013. - 143 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-7060-01-0 : 14.90 лв.
1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 1257261540

БК 2014/2 Кн 100
ЕВАНС, Гейл, 1941-
        Играй като мъж, побеждавай като жена / Гейл Еванс ; прев. от англ. Калина Йорданова. - София : ИК Колибри, [2012] ([София] : Инвестпрес). - 159 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Play like a man, win like a woman / Gail Evans

ISBN 978-619-150-049-9 : 12 лв.
1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 1257601508

ИВАНЧЕВ, Боян Христов, 1970-
        Всеки може да инвестира успешно : ако избегне илюзиите и ирационалното поведение Вж Кн 103

КРЪНЧЕВА, Кристина Венцеславова, 1964-
        Бизнес етикет Вж Кн 51

БК 2014/2 Кн 101
ФЕРАНТЕ, Луис, 1969-
        Правилата на мафията : на какво мафията може да научи легитимния бизнес / Луис Феранте ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : Обсидиан, 2011 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 296 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mob rules / Louis Ferrante

ISBN 978-954-769-273-2 : 14 лв.
1. Икономическо поведение 2. Стопанска етика 3. Управление и организация 4. Мафия
330.16
65.012
COBISS.BG-ID 1257235428


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БРУКС, Ал, 1952-
        Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър : да четем ценовите графики бар по бар Вж Кн 107

БК 2014/2 Кн 102
ДИМИТРОВ, Димитър Кирилов, 1952-
        Управление на инвестиционни проекти / Димитър К. Димитров. - Пловдив : Акад. изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 144 с. ; 24 см

Речник на използваните понятия: с. 137-140. - Библиогр.: с. 141-143

ISBN 978-619-7048-29-2
1. Инвестиции 2. Проекти - управление и организация
330.322
65.012.2
COBISS.BG-ID 1257603300

БК 2014/2 Кн 103
ИВАНЧЕВ, Боян Христов, 1970-
        Всеки може да инвестира успешно : ако избегне илюзиите и ирационалното поведение / Боян Иванчев. - София : Изток-Запад, 2013. - 175 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 170-174

ISBN 978-619-152-197-5 : 14 лв.
1. Инвестиции 2. Икономическо поведение
330.322
330.16
COBISS.BG-ID 1256878820


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БК 2014/2 Кн 104
МИНЧЕВ, Дянко Христов, 1956-
        Ренесанс на политическата икономия : хуманистичен и органичен подход за изход от кризата в общата теория на икономиката / Дянко Минчев. - Русе : Лени-Ан, 2013. - 362 с. : с табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Renaissance of the political economy. - Библиогр.: с. 349-358. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7058-02-4
1. Политическа икономия 2. Икономически науки
330.8
COBISS.BG-ID 1257078244


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

ПАУНОВ, Марин Александров, 1961-
        Организационно поведение Вж Кн 74


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

        КАК да управляваме човешките ресурси в предприятието Вж Кн 252

БК 2014/2 Кн 105
КАЛЧЕВ, Румен Николаев, 1959-
        Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България / Румен Николаев Калчев. - Варна : ИК Геа-принт, 2013. - 340 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 334-339

ISBN 978-954-9430-95-0 : 12 лв.
1. Строителство - България - организация на труда 2. България - труд
331.103(497.2)
69.003(497.2)
COBISS.BG-ID 1258020068

СТЕФАНОВ, Нако Райнов, 1954-
        Управление на човешкия фактор Вж Кн 254


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

        КАК да управляваме човешките ресурси в предприятието Вж Кн 252


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/2 Кн 106
        ИСТОРИЯ на кооперативното движение в България. Т. 4, Потребителното кооперативно движение в периода 1989-2012 г. / [състав. и предг. Кузман Георгиев] ; [ред. Димитър Иванов]. - София : Коопмедия, 2013 (София : ИД Принт). - 441 с., [100] с. : с цв. портр., ил. ; 21 см. - (Библиотека Кооперативна история ; No 4)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Центр. кооп. съюз. - Хронология на Конгресите и общите събрания на Централния кооперативен съюз в периода 1990-2011 г.: с. 371-378. - Състав на ръководните и контролни органи на Централния кооперативен съюз избирани в периода 1990-2011 на проведените конгреси и общи събрания на Централния кооперативен съюз: с. 379-416. - Реализирани проекти от Централния кооперативен съюз и кооперативните организации: с. 417-434. - Съдържа и: Фотоалбум

ISBN 978-954-92646-7-8 (подв.)
1. Кооперативно движение - България - история 2. България - кооперативно дело
334(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1258013668


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/2 Кн 107
БРУКС, Ал, 1952-
        Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър : да четем ценовите графики бар по бар / Ал Брукс ; [предг. Светлин Минев] ; [прев. от англ. Стилиян Запорожанов]. - София : Ciela, 2013. - 488 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Reading price charts bar by bar: the technical analysis of price action for the serious traders / Al Brooks. - Имената на авт. на предг., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - За автора: с. 486-487. - Терминол. речник: с. 474-485

ISBN 978-954-28-1282-1 : 28 лв.
1. Борса 2. Инвестиции
336.76
330.322
COBISS.BG-ID 1257687780

БК 2014/2 Кн 108
        ВЪВЕДЕНИЕ във финансите / Ренета Димитрова ... [и др.]. - София : НБУ, 2012 ([София] : Аскони). - 240 с. : с табл., сх. ; 20 см

Други авт.: Иванка Данева, Емил Калчев, Ралица Димитрова, Красимир Костенаров. - Пълното име на авт. Иванка Данева е Иванка Данева Гайдарджиева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-535-743-5 : 15 лв.
1. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 2. Финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1257415396

ГЕРЧЕВА, Светлана Илиева, 1966-
        Данъци с кауза : екоданъците срещу замърсяването на околната среда Вж Кн 173

БК 2014/2 Кн 109
КАСАБОВА, Камелия Методиева, 1957-
        Правни аспекти на финансовите инструменти : с терминологичен речник / Камелия Касабова. - София : ИК Труд и право, 2007 (София : ПК "Д. Благоев"). - 480 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 464-474.

ISBN 978-954-608-149-0 (подв.) : 24 лв.
1. Ценни книжа - правни проблеми - дисертации 2. Дружества - правни проблеми - дисертации 3. Ценни книжа - правни проблеми - терминология - речници
336.76.000.34(043.5)
347.72(043.5)
336.76.000.34(038.1)
COBISS.BG-ID 1227601124

БК 2014/2 Кн 110
КРЪСТЕВ, Бисер Йорданов, 1970-
        Анализ на финансовата дейност на банките в условията на криза / Бисер Кръстев. - Русе : Авангард принт, 2012. - 134 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 130-133

ISBN 978-954-337-151-8
1. Банки - рентабилност и доходност 2. Банково счетоводство 3. Търговски кредит
336.71
COBISS.BG-ID 1257346788

БК 2014/2 Кн 111
СТОЯНОВ, Евгений Николов, 1964-
        Ключови въпроси по финанси / Евгений Стоянов. - 2. доп. изд. - Бургас : Флат, 2013 (Бургас : Дигитал). - 374 с. ; 21 см

1. изд. 2012. - Библиогр.: с. 361-363

ISBN 978-954-92944-7-7
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1257805796

БК 2014/2 Кн 112
ТОМЕВА, Милка Гаврилова, 1943-
        Сборник по валутен и митнически контрол : въпроси, тестове и казуси / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов. - 3. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 256 с. : с табл. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Зорница Ганчева е Зорница Ганчева Петкова. - 1. изд. 1998 г. с авт. Милка Томева, Дучка Добрева, Росен Бонев, на Акад. изд. Ценов - Свищов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-859-8
1. Валута - учебници за ВУЗ 2. Митници - учебници за ВУЗ
336.74(076)(075.8)
339.543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257568996

БК 2014/2 Кн 113
ТОМЕВА, Милка Гаврилова, 1943-
        Финансов контрол / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 314 с. : със сх. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Зорница Ганчева е Зорница Ганчева Петкова. - 1. изд. 2009 на изд. Абагар - В. Търново. - Библиогр.: с. 310-313

ISBN 978-954-400-833-8
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.126(075.8)
COBISS.BG-ID 1257569252

БК 2014/2 Кн 114
УОЛМАН, Дейвид
        Краят на парите : фалшификатори, проповедници, технически ентусиасти, мечтатели и настъпващото безкешово общество / Дейвид Уолман ; [прев. от англ. Надежда Ставрева]. - София : Ciela, 2012. - 234 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The end of money / David Wolman. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1208-1 : 13 лв.
1. Пари - история 2. Електронни пари
336.74
COBISS.BG-ID 1257847012


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/2 Кн 115
ВАСИЛЕВ, Васко Николов, 1947-
        Икономическа политика и държавно управление : монография / Васко Василев. - Пловдив : Акад. изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 112 с. : с цв. диагр. ; 24 см

ISBN 978-619-7048-25-4
1. Стопанска политика - България 2. България - стопанство
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1257570276

БК 2014/2 Кн 116
ВЪРБАНОВА, Росица Христова, 1957-
        Eтнографски къщи и комплекси в Североизточна България като част от културния и селски туризъм (области Варна, Добрич, Силистра) / Росица Върбанова ; [прев. Радослава Несторова]. - Варна : Славена, 2013. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Ethnographic houses and complexes in North-eastern Bulgaria as part of cultural and rural tourism (regions of Varna, Dobrich, Silistra). - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-579-976-1 : 5 лв.
1. Селски туризъм - Североизточна България - справочници 2. Североизточна България - стопански туризъм
338.48-53:63(497.2-18)(035)
COBISS.BG-ID 1257757924

БК 2014/2 Кн 117
ЕМИЛОВА, Ирена, 1973-
        Екотуризъм и инфраструктура / Ирена Емилова, Христо Сирашки. - Варна : Ико-консулт, 2013 ([Шумен] : Растер). - 103 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Ирена Емилова е Ирена Емилова Любенова. - Част от Библиотека Учебници и учебни пособия. - Библиогр.: с. 97-98

ISBN 978-954-8235-06-8
1. Алтернативен туризъм - България - учебници за ВУЗ
338.48-6:502/504(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257833188

БК 2014/2 Кн 118
ЕМИЛОВА, Ирена, 1973-
        Управление на кризи / Ирена Емилова. - Варна : Ико-консулт, 2012 ([Шумен] : Растер). - 136 с. : с табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Ирена Емилова е Ирена Емилова Любенова. - Част от Библиотека Учебници и учебни пособия. - Библиогр. след отд. гл. и под линия

ISBN 978-954-8235-05-1
1. Стопански кризи - учебници за ВУЗ
338.124.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1257917668

        ИЗСЛЕДВАНЕ на потребителското поведение по време на криза - промени в харченето, спестяването и ползването на заеми Вж Кн 123

БК 2014/2 Кн 119
ЛЕВКОВ, Красимир Стоянов, 1957-
        Алтернативни видове туризъм / Красимир Левков. - София : Артграф, 2013. - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 132-139

ISBN 978-954-9401-76-9
1. Алтернативен туризъм
338.48-6
COBISS.BG-ID 1257199588

МАНДОВА-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
        Пробни кандидатстудентски изпити по география и икономика Вж Кн 597

БК 2014/2 Кн 120
МАРКОВ, Стоян Иванов, 1940-
        Клуб на стопанския деятел - Варна : 40 години по-късно / Стоян Марков. - Варна : Славена, 2013. - 92 с. : с портр., ил. ; 20 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на III-та кор. - Членове на Клуба на стопанския деятел - Варна: с. 84-88. - Секция Ветерани ръководители при Клуба на стопанския деятел - Варна: с. 89-90

ISBN 978-954-579-973-0
1. Стопанство - Варна - учреждения и организации 2. Клубове - Варна - история 3. Варна - стопанство
338.24:061.23(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1257876452

БК 2014/2 Кн 121
ХРИСТОВ, Любен Димитров, 1956-
        Туристически дестинации : монография / Любен Христов. - София [т.е. Пловдив] : [Акад. изд. Талант на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите], 2013. - 243 с. : с к. ; 23 см

Библиогр.: с. 240-242

ISBN 978-619-7048-15-5
1. Международен туризъм - управление и организация
338.48
COBISS.BG-ID 1257620196

БК 2014/2 Кн 122
NIKOLOVA, Emilija Paskaleva, 1963-
        "Bulgarian face" of women entrepreneurship : practical, social and media discourse / by Emiliya Nikolova. - V. Tarnovo : Publ. House Faber, 2013. - 80 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 77-79

ISBN 978-954-400-879-6 : 7 евро
1. Предприемачество - България 2. Жени - България - участие в обществено-политическия живот 3. България - стопанство
338(497.2)
396(497.2)
COBISS.BG-ID 1256916452


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/2 Кн 123
        ИЗСЛЕДВАНЕ на потребителското поведение по време на криза - промени в харченето, спестяването и ползването на заеми / [Христо Катранджиев ... и др.]. - София : УНСС, 2013. - 234 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Changes of consumer behavior in times of economic crisis - a segmentation study. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Татяна Нецева-Порчева, Елена Найденова, Евгени Генчев. - Възприетата форма на името на Елена Найденова е Елена Антонова Костадинова. - Изд. на УНСС. Програмен съвет по научноизслед. дейност. - Библиогр.: с. 230-233. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-644-443-1
1. Потребление 2. Стопански кризи
339.13
338.14
COBISS.BG-ID 1258023396


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

ТОМЕВА, Милка Гаврилова, 1943-
        Сборник по валутен и митнически контрол : въпроси, тестове и казуси Вж Кн 112


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/2 Кн 124
        РАЗВИТИЕ на правото в глобализиращия се свят : юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер / [състав. Екатерина Матеева, Николай Колев]. - София : Фенея, 2013. - 540 с. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Чудомир Големинов, Васил Мръчков, Огнян Герджиков, Цанка Цанкова, Екатерина Матеева, Малина Николова Новкиришка, Георги Пенчев, Иван Русчев, Георги Стефанов, Венцислав Стоянов, Златка Сукарева, Мария Славова, Григор Н. Григоров, Таня Йосифова, Борис Ланджев, Ивайло Иванов Стайков, Петър Бончовски, Николай Колев, Златимир Орсов, Цветалина Аврамова Петкова, Янка Тянкова, Силвия Цонева, Ангел Шопов, Михаил Малчев, Стоян Ставру, Валери Раданов, Миглена Балджиева, Иван Георгиев, Калоян Монев, Галина Николова, Васил Петров, Мария П. Петрова, Рая Христова

ISBN 978-619-163-017-2 : 25 лв.
1. Василев, Любен Илиев, 1911-1971 - юбилеи и чествания - сборници 2. Сталев, Живко, 1912-2008 - юбилеи и чествания - сборници 3. Таджер, Витали, 1922-1999 - юбилеи и чествания - сборници 4. Прависти, български - юбилеи и чествания - сборници 5. Право - сборници 6. България - право
34.01(497.2)(092)(08)
92 Сталев, Живко
92 Василев, Любен
92 Таджер, Витали
COBISS.BG-ID 1257756388


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/2 Кн 125
МИХАЙЛОВА, Михайлина Панова, 1930-
        Правото в неговата цялост / Михайлина Михайлова. - София : Фенея, 2013. - 148 с. ; 22 см

ISBN 978-619-163-024-0 : 11 лв.
1. Право
340.1
COBISS.BG-ID 1258004196

БК 2014/2 Кн 126
РАДОЙНОВА, Добринка Демирева, 1952-
        Лекарски грешки : съдебномедицинска гледна точка / Добринка Радойнова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 236 с. ; 20 см

Текст и на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-449-642-5 : 15 лв.
1. Съдебна медицина 2. Професионална отговорност 3. Клинична диагностика - правни проблеми 4. Медицинска етика
340.6
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1257980132


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/2 Кн 127
АНДРЕЕВ, Еленко Георгиев, 1939-
        Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет / Еленко Андреев. - София : Ciela, 2013. - 304 с. : със сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 301-303

ISBN 978-954-28-1243-2 : 16 лв.
1. Етикет - в дипломацията 2. Етикет - в администрацията
341.7
395:327
327
651.4/.9
COBISS.BG-ID 1258064100

ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Съотношения на европейското право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор : хабилитационен труд за придобиване на научната степен "професор" Вж Кн 131


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/2 Кн 128
ГРИГОРОВА, Лора Дончева, 1959-
        Конституционният въпрос в България 1946-1947 / Лора Дончева Григорова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 563 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 557-563

ISBN 978-954-400-905-2
1. Конституция - България - история 2. България - право
342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256896996

БК 2014/2 Кн 129
КЪНДЕВА-Спиридонова, Емилия Василева, 1939-2013
        Административно правосъдие : право и практика / Емилия Къндева. - София : Фенея, 2013. - 544 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 536-543

ISBN 978-619-163-025-7 : 20 лв.
1. Административно правосъдие - България 2. България - право
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1257811940

БК 2014/2 Кн 130
ТИМЧЕВ, Любомир Кирилов, 1961-
        Полицейско право : коментар и примерни тестове / Любомир Тимчев. - София : Акад. на МВР, 2012. - 136 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 132-133

ISBN 978-954-348-077-7
1. Полиция - правни проблеми - учебници за ВУЗ
342.951:351.74(075.8)
COBISS.BG-ID 1257414372

БК 2014/2 Кн 131
ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Съотношения на европейското право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор : хабилитационен труд за придобиване на научната степен "професор" / Иван Тодоров. - София : Сиела, 2010. - 404 с. ; 21 см

 Библиогр.: с. 320-326. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-28-0670-7 : 17 лв.
1. Европейски съюз - правни проблеми - дисертации 2. Административно право - Европа - дисертации 3. Административно право - България - дисертации 4. Европа - право 5. България - право
342.9(4:497.2)(043.5)
341.17(4)(043.5)
COBISS.BG-ID 1236121316


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 97

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 96


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/2 Кн 132
        АКТУАЛНИ въпроси на производството по несъстоятелност : приложен коментар, анализ на съдебната практика / Стефан Стефанов ... [и др.]. - София : ИК Труд и право, 2013. - 760 с. ; 21 см

Други авт.: Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова. - Пълното име на авт. Бистра Николова е Бистра Николова Атанасова

ISBN 978-954-608-206-0 : 30 лв.
1. Несъстоятелност 2. Съдопроизводство - България 3. България - право
347.73(497.2)(094.9.072)
COBISS.BG-ID 1257574628

КАСАБОВА, Камелия Методиева, 1957-
        Правни аспекти на финансовите инструменти : с терминологичен речник : хабилитационен труд за придобиване на научната степен "професор" Вж Кн 109

БК 2014/2 Кн 133
КОЛЕВА, Фани Александрова, 1977-
        Застраховане на интелектуална собственост / Фани Александрова Колева. - София : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 138 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 133-137

ISBN 978-954-326-192-5
1. Интелектуална собственост 2. Застрахователно дело
347.77/.78
368
COBISS.BG-ID 1257204964

БК 2014/2 Кн 134
        МЕДИАЦИЯ: учебно помагало : базов курс / [Добринка Чанкова ... и др.]. - София : Фенея, 2013. - 132 с. : с табл., сх. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Биляна Гяурова-Вегертседер, Светлана Гюрова. - Изд. на Съюз на юристите в България. Център по медиация. - Речник на най-използваните термини: с. 81-82. - Библиогр.: с. 83-85. - Съдържа и: Какво е ко-медиацията / Лин Кол. Ролята на адвоката в процедурата по медиация / Джоана Джейкъбс

ISBN 978-619-163-018-9
1. Помирение - учебници за ВУЗ 2. Спор - правни проблеми - учебници за ВУЗ 3. Конфликт - правни проблеми - учебници за ВУЗ
347.91/.95(075.8)
316.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1257828068

БК 2014/2 Кн 135
СТАЙКОВА, Станка Петрова, 1955-2014
        Нотариално право : специална част / Станка Стайкова. - София : Фенея, 2013-. - Т. <1-> ; 22 см

ISBN 978-619-163-026-4 (ч. 1) : 23 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1 / [предг. Силви Чернев]. - 2013. - 432 с.

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 17. - Библиогр.: с. 427-431

1. Нотариат - България 2. България - право
347.96(497.2)
COBISS.BG-ID 1257833956

БК 2014/2 Кн 136
СТОЯНОВ, Иван Георгиев, 1952-
        Финансово право : обща част, специална част / Иван Г. Стоянов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Фенея, 2013. - 340 с. ; 22 см

1. изд. 2010

20 лв.
ISBN 978-954-9499-25-4 !
1. Финансово право - учебници за ВУЗ
347.73(075.8)
COBISS.BG-ID 1257968612


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

ГЕРЧЕВА, Светлана Илиева, 1966-
        Данъци с кауза : екоданъците срещу замърсяването на околната среда Вж Кн 173


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/2 Кн 137
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда. - София : ИК Труд и право, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 212 с. ; 22 см

ISBN 978-954-608-204-6 (подв.) : 12 лв.
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. Трудови спорове - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1257466596

БК 2014/2 Кн 138
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Социално и здравно осигуряване 2013. - София : Ciela, 2013. - 880 с. ; 20 см

В кн. означено 3. изд.

ISBN 978-954-28-1251-7 : 20 лв.
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. Здравно осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.83:368.4(497.2)(094.9)
351.83:368.42(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1257803748

БК 2014/2 Кн 139
        ДАНЪЦИТЕ и данъчният процес във въпроси и отговори / [ред. Деница Милева] ; [предг. Росен Иванов]. - София : ИК Труд и право, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 744 с. : с табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 10. - Съдържа: Указания на Министерството на финансите ; Указания на Националната агенция за приходите ; Експертни решения от Системата Въпроси и отговори на НАП

ISBN 978-954-608-205-3 : 26.40 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.21/.26(497.2)(094.57.072)
COBISS.BG-ID 1257601252

БК 2014/2 Кн 140
ИВАНОВ, Росен Кирилов, 1970-
        Данъчно облагане 2013 : коментар / Росен Иванов. - София : Ciela, 2013. - 916 с. ; 24 см

ISBN 978-954-28-1240-1 : 25 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.9.072)
COBISS.BG-ID 1258020324

БК 2014/2 Кн 141
        ИЗДАВАНЕ на удостоверение за наследници от общинските администрации / [състав. Маргарита Иванова, Петя Буланова] ; под ред. на Симеон Тасев, Веселин Цанков. - София : Унискорп, 2008. - 120 с. : с табл., сх. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-330-164-5 : 15 лв.
1. Наследствено право - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.65(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1257695204

БК 2014/2 Кн 142
СЛАВЧЕВА, Искра Георгиева, 1950-
        Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България : текстове и авторски коментари / Искра Славчева, Александър Стефанов ; [предг. Ренета Петкова]. - [2. доп. изд.]. - София : Ciela, 2012 ([В. Търново] : Абагар). - 1248 с. : с табл. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 11. - 1. изд. 1999 в 2 ч. със загл. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, на изд. Пакс 99

ISBN 978-954-28-1222-7 (подв.) : 70 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.4.072)
COBISS.BG-ID 1257922788


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/2 Кн 143
АНДРЕЕВА, Мария Йосифова, 1950-
        Местно самоуправление / Мария Андреева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 220 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 217-220

ISBN 978-954-400-878-9
1. Местно управление - България 2. България - обществено управление
352.071(497.2)
COBISS.BG-ID 1257494756


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

АТАНАСОВ, Атанас Ленков, 1969-
        Управление на огъня на наземно базираните зенитноракетни комплекси Вж Кн 229

ИВЕТИЧ, Еджидио, 1965-
        Балканските войни Вж Кн 617

        МЕДИЦИНСКО осигуряване на формирования от Българската армия в операции за поддържане на мира : учебник Вж Кн 187

БК 2014/2 Кн 144
ПРОКОПИЕВ, Анатолий Ангелов
        Отбрана на морско крайбрежие от българската армия през Втората световна война (1939-1944) : монография / Анатолий Прокопиев. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2013. - 224 с. : с к. ; 24 см

Библиогр.: с. 221-223

ISBN 978-954-9348-40-8
1. Брегова отбрана - България - история 2. Пехота, българска - тактика - история 3. Втора световна война - участие - България
355.48:359(497.2)
COBISS.BG-ID 1257496548


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/2 Кн 145
БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм, 1967-
        Мениджмънт на осигурителните вноски и плащания / Христина Благойчева, Калин Илиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 100 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-400-939-7
1. Обществено осигуряване - учебници за ВУЗ
368.4(078.5)
COBISS.BG-ID 1257368804

КОЛЕВА, Фани Александрова, 1977-
        Застраховане на интелектуална собственост Вж Кн 133


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/2 Кн 146
ГЕОРГИЕВА, Соня Георгиева, 1956-
        Теория на възпитанието или Дързостта да откриеш как да възпитаваш : ръководство за упражнения / Соня Г. Георгиева. - Русе : Авангард принт, 2010. - 184 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 175-182 и след някои материали

ISBN 978-954-337-108-2
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1257212644

БК 2014/2 Кн 147
ИСКРЕВ, Димитър Ангелов, 1959-
        Училищно консултиране / Димитър Искрев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 181 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 176-181

ISBN 978-954-680-849-3
1. Консултативна психология - ученици 2. Детска и педагогическа психология 3. Социална педагогика
37.015.3
COBISS.BG-ID 1257605092

КАЛЧЕВ, Пламен Петров, 1956-
        Тест за училищна готовност : ръководство за потребителя Вж Кн 155

БК 2014/2 Кн 148
МЛЕЧЕНКОВ, Манол Петков, 1950-
        Педагогически технологии и техники : за екипно обучение на студентите от специалност "Административна и информационна сигурност" / Манол Млеченков. - Шумен : Нац. воен. унив. "Васил Левски" - Фак. Артилерия, ПВО и КИС, 2012. - 97 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-9681-54-3
1. Педагогика - учебници за ВУЗ 2. Обучение - методи - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1257831140

БК 2014/2 Кн 149
ХЕХТ, Яков, 1958-
        Демократичното образование : историята на едно начало / Яков Хехт ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : Изток-Запад, 2013. - 318 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Democratic education / Yaacov Hecht. - Библиогр.: с. 313-317

ISBN 978-619-152-218-7 : 17 лв.
1. Образование и просвета - Израел 2. Училища - Израел 3. Демокрация - Израел 4. Израел - педагогика
37.014.53(569.4)
COBISS.BG-ID 1256984036


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/2 Кн 150
ДИМОВА, Даниела Миткова, 1962-
        Образователен дизайн : концептуални основания и практически решения / Даниела Димова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 157 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 153-156

ISBN 978-954-07-3531-3
1. Обучение - методи 2. Учебен процес
371.3
COBISS.BG-ID 1257113828

БК 2014/2 Кн 151
        ДОБРИ практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици : национална работна среща-семинар, Варна, 14-16 ноември 2012 г. / [състав. Валентин Плетньов]. - Варна : Славена, 2013. - 208 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на М-во на културата на Република България. Регион. ист. музей - Варна. - Съдържа материали от: Лиляна Липчева, Красимира Карадимитрова, Мадлен Янева, Весела Герчева, Мирена Станева, Мария Карадечева, Михаела Василева, Румяна Хаджиева, Ренета Караманова, Милена Славова, Евелина Ханджиева, Елена Митева, Анастасия Георгиева, Мариана Филипова-Маринова, Стоян Вергиев, Дора Пондалова, Миглена Петкова, Мирелла Дечева, Красимир Петров, Милена Георгиева, Лора Христозова, Биляна Попова, Олег Бенов, Красимир Янев. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-579-983-9
1. Образование и просвета - сборници 2. Музейно дело - сборници
371.335(08)
069.1(08)
COBISS.BG-ID 1258007268

БК 2014/2 Кн 152
НАУЧНА конференция Сава Доброплодни (Шумен ; 2010)
        Сборник доклади от научна конференция "Сава Доброплодни" / [под ред. на Николай Димков]. - Шумен : Добри Войников, 2013 (Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - 104 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Николай Димков, Нели Георгиева, Кирил Петров, Тихомир Димков, Виолета Цончева, Николай Димков, Пирин Бояджиева, Румяна Дамянова, Георги Цветков, Юрий Проданов, Йорданка Павлова, Лиляна Терзийска

ISBN 978-954-8557-14-6
1. Възрожденци - конференции 2. България - образование
371(497.2)(092)(063)
92 Доброплодни, Сава Хаджиилиев
COBISS.BG-ID 1257394148

ТАБАКОВА, Красимира Лазарова, 1954-
        Учебникът по история - дидактически аспекти Вж Кн 610


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/2 Кн 153
ГЛУШКОВ, Иван Костадинов, 1953-
        Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание / Иван Костадинов Глушков. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 206 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 196-205

ISBN 978-954-680-862-2
1. Ориентиране - при децата 2. Физкултура - предучилищна възраст
372.36
COBISS.BG-ID 1257498084

БК 2014/2 Кн 154
ЕНГЕЛС, Розалина Пламенова, 1976-
        Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина / Розалина Енгелс-Критидис ; [науч. ред. Юлияна Стоянова] ; [предг. Божидар Ангелов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 279 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 11. - Текст и на англ., гр. ез. - Въпросник към учители и родители, живеещи в Гърция, във връзка с изследване в областта на словесния фолклор: с. 271-272. - Български и гръцки пословици и поговорки, подходящи за педагогическо взаимодействие с 6 - 8-годишни деца, и техните близки по значение варианти на английски език: с. 273-275. - About the author: с. 277. - Библиогр.: с. 247-266. - Рез. на англ., гр. ез.

ISBN 978-954-07-3548-1 : 16 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език 2. Предучилищно възпитание 3. Деца - мислене 4. Пословици и поговорки, български 5. България - фолклористика
372.36.037
398.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1256890084

БК 2014/2 Кн 155
КАЛЧЕВ, Пламен Петров, 1956-
        Тест за училищна готовност : ръководство за потребителя / Пламен Калчев. - София : Изток-Запад, 2013. - 140 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 133-135

ISBN 978-619-152-168-5 : 9 лв.
1. Деца - доучилищна възраст - готовност за училище - наръчници и ръководства 2. Детска и педагогическа психология - наръчници и ръководства
372.3(035)
37.015.3(035)
COBISS.BG-ID 1256973540


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БК 2014/2 Кн 156
БОНЕВА, Деляна Велчева
        Учебно помагало за 3.-7. клас по английски език / [Деляна Бонева]. - Ст. Загора : Домино, [2012] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 1 л. : табл. ; 30 x 69 см, сгънат до 6 с. 30 x 21 см. - (Помагалник)

Загл. в изд. каре: Учебно помагало Помагалник по английски език 3.-7. клас. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-229-1 : 4 лв.
1. Английски език - учебници за основни училища
372.65:802.0(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1257375204

БК 2014/2 Кн 157
HALIL, Emine Mehmet, 1953-
        Türkçe çalişma defteri 4 / [Emine Mehmet Halil, Fikriye Mehmet Hüseyin, Ayan Ahmet Mehmedova] ; [ил. Силвия Калоянова]. - В. Търново : Фабер, 2012. - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по турски език за 4 клас. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-400-719-5
1. Турски език - учебници за основни училища
372.65:809.435(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1256885476

БК 2014/2 Кн 158
HALIL, Emine Mehmet, 1953-
        Türkçe yardimci ders kitabi 4 / [Emine Mehmet Halil, Fikriye Mehmet Hüseyin, Sevim Mehmet Ömerova] ; [ил. Силвия Калоянова]. - В. Търново : Фабер, 2012. - 100 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебно помагало по турски език за 4 клас. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-400-718-8
1. Турски език - учебници за основни училища
372.65:809.435(075.2)
COBISS.BG-ID 1256880612


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/2 Кн 159
        БЪЛГАРСКИ език 5.-7. клас : учебно помагало / [подбор Цветанка Манчева]. - Ст. Загора : Домино, [2012] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 1 л. : табл. ; 30 x 69 см, сгънат на 6 с. до 30 x 21 см. - (Помагалник)

Загл. в изд. каре: Учебно помагало Помагалник по български език 5.-7. клас. - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-231-4 : 4 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.880.867(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1257416676

БК 2014/2 Кн 160
ГЕОРГИЕВА, Анна Савова, 1976-
        Подготовка по български език на ученици мигранти : методически аспекти / Анна Георгиева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 384 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Езикът - средство за общуване и обект на изучаване / Божидар Ангелов: с. 9-14. - Библиогр.: с. 338-349. - Рез. на англ. ез. / Илияна Симеонова

ISBN 978-954-400-898-7
1. Български език - методика на преподаването за чужденци
372.880.867-054.6
COBISS.BG-ID 1257602788

БК 2014/2 Кн 161
ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Методически аспекти на обучението по религия / Магдалена Легкоступ. - В. Търново : Фабер, 2013. - 292 с. : с ил., табл. ; 24 см

Инструкция Nо 2 от 23 юни 2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет Религия: с. 267-270. - Учебни програми по религия 1-12 клас: с. 271-291. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-824-6
1. Религия - методика на преподаването - за средни училища
372.82
2(072)
COBISS.BG-ID 1257492964

        МАТЕМАТИКА 8.-12. клас : учебно помагало Вж Кн 176

        УЧЕБНО помагало по български език и литература 8.-12. клас Вж Кн 291


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/2 Кн 162
СИМЕОНОВА, Катя, 1966-
        Техническата грамотност в началното технологично обучение / Катя Симеонова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 268 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на Катя Симеонова e Катя Симеонова Николова. - Библиогр.: с. 255-267

ISBN 978-954-400-873-4
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.6(072)
COBISS.BG-ID 1256834276


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/2 Кн 163
КАРАДЖОВА, Катерина Каролова, 1952-
        Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост / Катерина Караджова, Данка Щерева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 94 с. : с цв. ил., ноти ; 20 см

Пълното име на авт. Данка Щерева е Данка Щерева Янкулова. - Библиогр.: с. 92-93

ISBN 978-954-07-3322-7 !
1. Деца, умствено изостанали и бавно развиващи се - образование и просвета 2. Дидактични игри
376.4
159.922.76
COBISS.BG-ID 1257534948


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

АКАДЕМИЯ на Министерство на вътрешните работи. Бакалавърски курс (3 ; София ; 2013)
        Научни доклади от курсантска Еразъм мобилност през академичната 2012/2013 година : [по] програма на Европейски съюз - Еразъм Вж Кн 90

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Еразъм
        Какво е да си Еразъм курсант? Вж Кн 93


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 164
ДИМИТРОВ, Димитър Кирилов, 1952-
        Усъвършенстване на системата за управление на висшето образование в условията на глобализация на пазарните отношения / Димитър К. Димитров. - Пловдив : Акад. изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 200 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 191-197

ISBN 978-619-7048-27-8 (подв.)
1. Висше образование - България - управление и организация 2. България - висше образование
378.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1257604324

БК 2014/2 Кн 165
        ПОМАГАЛО за докторанти / Риналдо Шишков ... [и др.]. - Варна : ИК Стено, 2012. - 119 с. ; 21 см

Други авт.: Виолета Тачева, Искра Мирчева, Емануела Мутафова. - Изд. на Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна

ISBN 978-954-449-626-5
1. Докторантура - наръчници и ръководства 2. Научноизследователска работа - методика на изследване и техника на писане - наръчници и ръководства
378.2(035)
COBISS.BG-ID 1257810148


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

МЕЙСЪН, Антъни, 1954-
        Мечтаните градове : завладяващи градски пейзажи : 50 от най-незабравимите градове в света Вж Кн 589


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

АНДРЕЕВ, Еленко Георгиев, 1939-
        Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет Вж Кн 127

БК 2014/2 Кн 166
БАКЪРДЖИЕВА, Теодора Христова, 1956-
        Русе - градът и хората : от края на XIV до 70-те години на XIX век / Теодора Бакърджиева ; [науч. ред. Росица Градева, Николай Ненов]. - [Русе] : Авангард принт, [2012]. - 336 с. : с ил. ; 23 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-337-170-9 : 18 лв.
1. История - Русе 2. Народни обичаи и обреди - Русе - история 3. Русе - етнография
39(497.215)
908(497.215)
COBISS.BG-ID 1257369828

БК 2014/2 Кн 167
        ВЕЛИКДЕНСКА книжка. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 32 с. : с цв. ил. ; 22 см

Съдържа: Пролетни християнски празници ; Пролетни народни обичаи преди 100 години / Кънчо Бонев Стоянов. 30 рецепти и украси за трапезата / Кънка Ковачева. - Възприетата форма на името на авт. Кънчо Бонев Стоянов е Кънчо Бонев

ISBN 978-954-651-250-5 : 2.49 лв.
1. Великден 2. Готварство - рецепти
398.3
641.55
COBISS.BG-ID 1257115364

БК 2014/2 Кн 168
        ВСЕКИДНЕВИЕТО на Балканите и в Мала Азия през вековете : материали от Петата национална студентска конференция ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 16-18 май 2012 г. / [науч. ред., предг. Олег Александров] ; [състав., предг. Гергана Герчева] = Everyday life in the Balkans and Asia Minor throughout the centuries / [ed., forew. Oleg Alexandrov] ; [comp., forew. Gergana Gercheva]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 422 с. : с ил., табл., к. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Кат. Археология, Студентски съвет, Студентски клуб по археология Проф. д.и.н. Станчо Ваклиев. - Съдържа докл. от: Величка Мартинова, Петру Чокани, Чавдар Занков, Иван Коцов, Боряна Люцканова, Борислав Събов, Ирина Петрова, Надя Тошмакова, Сашко Темелков, Мая Иванова, Красимир Ковачев, Ева Димитрова, Калин Чакъров, Венко Иванов, Гергана Герчева, Сима Биволарска, Румен Йорданов, Христина Дучева, Делян Русев, Надежда Якимова, Стефан Иванов, Спас Спасов, Десислава Неданова, Деница Кръстева, Калоян Димов, Деница Илиева, Димо Георгиев, Теодора Константинова, Мариета Кожухарова, Надежда Тодорова, Недялко Стоянов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-895-6 (подв.)
1. Турци - бит - история - конференции 2. Турция - етнография 3. Балкански полуостров - етнография
39(560)(091)(063)
39(497)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1257427428

БК 2014/2 Кн 169
ГЕОРГИЕВ, Георги Пенев
        Сватбените трапези в традиционната българска култура / Георги Георгиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 56 с. ; 14 см

Библиогр.: с. 54-55

ISBN 978-954-400-862-8
1. Сватба - България 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - етнография
392(497.2)
COBISS.BG-ID 1256876772

ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1838-1906
        Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение : в три части Вж Кн 616

БК 2014/2 Кн 170
ДИМИТРОВА, Цветелина Димитрова, 1976-
        Народната история между устност и писменост / Цветелина Димитрова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 220 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Folk history between oral and written. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Интервюта за Паисий Хилендарски с Иван Христов Попов, Тодора Николова Праскова, Христина Иванова Вукова, Цветанка Кодева Почеканова: с. 189-200. - Библиогр.: с. 201-218. - Рез. на англ. ез. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-322-581-1 : 9 лв.
ISBN 978-954-322-571-2 !
1. Историография - България 2. Легенди, български 3. Народно творчество, словесно, българско - теми, образи, сюжети 4. България - историография 5. България - фолклористика
398.22(497.2)
930.1:159.953(497.2)
COBISS.BG-ID 1258005988

ЕНГЕЛС, Розалина Пламенова, 1976-
        Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина Вж Кн 154

БК 2014/2 Кн 171
        КОЛЕДНА книжка. - Ст. Загора : Домино, [2012] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 24 с. : с цв. ил. ; 17 см

Кор. опис. - Съдържа: Коледа ; Коледните и новогодишните празници преди 100 години / Кънчо Бонев Стоянов. Рецепти за празничната трапеза / [състав.] К. Ковачева. Коледните подаръци. Коледни и новогодишни пожелания. Новогодишни късмети. - Възприетата форма на името на авт. Кънчо Бонев Стоянов е Кънчо Бонев

ISBN 978-954-651-244-4 : 1.99 лв.
1. Коледа
398.3
COBISS.BG-ID 1257108708

КРЪНЧЕВА, Кристина Венцеславова, 1964-
        Бизнес етикет Вж Кн 51

МИТКОВА, Адриана Христова, 1962-
        Жената и езикът в испанския социокултурен контекст Вж Кн 73

БК 2014/2 Кн 172
СПАСОВА, Димитрия Костадинова, 1981-
        Магически практики от българската народна медицина / Димитрия Спасова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 221 с. ; 25 см

Библиогр.: с. 156-168

ISBN 978-954-680-839-4
1. Магия 2. Народна медицина - България 3. Народни обичаи и обреди, български 4. България - фолклористика
398.3/.4(497.2)
133.5:61(497.2)
615.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1257624548

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Тотем и табу : някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците : 1912-1913 Вж Кн 50

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 2, Оптимистична теория за нашия народ Вж Кн 77

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 3, Гражданска смърт и безсмъртие : статии, есета, писма Вж Кн 78

ЯКОУБЕК, Марек, 1975-
        Войводово - едно непознато чешко село в България Вж Кн 596

NIKOLOVA, Emilija Paskaleva, 1963-
        "Bulgarian face" of women entrepreneurship : practical, social and media discourse Вж Кн 122


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/2 Кн 173
ГЕРЧЕВА, Светлана Илиева, 1966-
        Данъци с кауза : екоданъците срещу замърсяването на околната среда / Светлана Герчева. - Варна : ИК Стено, 2013. - 248 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 233-246

ISBN 978-954-449-651-7
1. Околна среда - опазване - Европа 2. Данъци - Европа 3. Такси - Европа 4. Европа - опазване на природата
502.3:336.2(4-6)
336.2(4-6)
349.6(4-6)
COBISS.BG-ID 1257754084


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2014/2 Кн 174
БРАУН, Лестър Р., 1934-
          Светът на ръба : как да предотвратим екологичния и икономическия колапс / Лестър Р. Браун ; [прев. Кирил Иванов]. - София : Книжен тигър, [2013] ([София] : [Експрес принт]). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: World on the edge / Lester R. Brown. - Името на прев. установено от доп. източник. - За автора: с. 228. - Азб. показалец


ISBN 978-954-429-020-7 : 12 лв.
1. Стопанство - екологични проблеми 2. Глобално затопляне 3. Глобални проблеми на човечеството
504.03
COBISS.BG-ID 1257491172

БРАУНГАРТ, Майкъл, 1958-
        От люлка до люлка : да преосмислим начина, по който произвеждаме Вж Кн 231

БК 2014/2 Кн 175
        РУСЕ срещу хлора / [състав. и предг. Николай Чакъров]. - Русе : Лени Ан, 2013. - 173 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав., авт. на предг. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на СОУ с преподаване на немски език Фридрих Шилер - Русе. - Съдържа интервюта с: Цонка Букурова, Тодорка Бобева, Стоян Върбанов, Георги Мишев, Мария Варамезова, Пламен Атанасов, Нели Пигулева, Руденко Йорданов, Володя Кенарев, Роберто Андреев, Златка Стойкова, Теменуга Даневска, Здравко Чампоев, Цветанка Доганова, Олга Георгиева, Камелия Аврамова, Рубина Маринова, Добрил Христов, Надежда Цветкова, Николай Василев, Васил Дойков. - Рез. на нем., англ. ез. / прев. Neli Pramatarova, Marin Naydenov

ISBN 978-619-7058-03-1
Интервютата взеха ученици от СОУ с преподаване на немски език Фридрих Шилер - Русе 

1. Градове, български - екологични проблеми - интервюта 2. Въздух - замърсяване - интервюта 3. Русе - опазване на природата
504.3.054(497.215)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256974564


51 МАТЕМАТИКА

ФРИТ, Алекс
        Математиката : разгледайте отвътре! : енциклопедия с капачета Вж Кн 28


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

БК 2014/2 Кн 176
        МАТЕМАТИКА 8.-12. клас : учебно помагало. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [6] с. : с табл. ; 24 см. - (Помагалник)

Загл. в изд. каре: Учебно помагало Помагалник по математика 8.-12. клас

ISBN 978-954-651-245-1 : 4 лв.
1. Алгебра - задачи - учебници за средни общообразователни училища
512.6(076)(075.3)
372.851.26(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1257417956


521/527 АСТРОНОМИЯ

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2013 Вж Кн 240


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/2 Кн 177
ДИЧЕВ, Петко Тодоров, 1899-1971
        Миг от вечността / Петко Дичев ; [предг. Христо Ковачевски]. - 2. доп. изд. - София : Ентропи 1, 2013. - 260 с. : с портр., ил. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2006 на Воен. картогр. институт - Троян. - Приносът на инж. Петко Дичев за развитие на фотограметрията в България / Ненко Костовски: с.14-54. - За неповторимия, приятеля, мислителя... Петко Дичев: с. 151-189. - Отзиви за книгата Миг от вечността: с. 211-234. - Спомени за инженер-полковник Петко Дичев от неговите деца / Мими Дичева, Тодор Дичев: с. 235-247. - Послание / Теодора Ганчева: с. 248. - Рез. на бълг., рус., нем. ез. / прев. Магда Русева, Barbara Müller

ISBN 978-954-91935-3-4 (подв.)
1. Геодезисти, български - биографски материали 2. България - геодезия
528(497.2)(092)
92 Дичев, Петко Тодоров
COBISS.BG-ID 1257151972


53 ФИЗИКА

БК 2014/2 Кн 178
ЩИЛИЯНОВ, Здравко
        Теория на пространството / Здравко Щилиянов. - [София] : [Изд. авт.], 2013. - [2], 4, 28 л. : с черт., сх. ; 30 x 21 см

Кор. опис. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)
1. Пространство - теория
530.12
535.2
COBISS.BG-ID 1257830884


535 ОПТИКА
Вж и 534; 537; 539.16; 681

ЩИЛИЯНОВ, Здравко
        Теория на пространството Вж Кн 178


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/2 Кн 179
ЛАКОВ, Пламен Маринов, 1965-
        Климатичен туристически потенциал на Западна и Средна Северна България / Пламен Лаков. - [Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 208 с. : с к., табл., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 197-202. - Рез. на бълг., англ., фр., рус. ез.

ISBN 978-619-7048-28-5
1. Климатология - Северна България 2. Време (метеорология) - Северна България 3. Туризъм (спорт) - Северна България 4. Северна България - климатология
551.58(497.21)
796.5(497.21)
COBISS.BG-ID 1257610468


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БК 2014/2 Кн 180
ШУБИН, Нийл, 1960-
        Рибата в мен : пътуване през дългата 3,5 милиарда години история на човешкото тяло / Нийл Шубин ; прев. от англ. Росен Люцканов, Ина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2013. - 243 с. : с ил., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Your inner fish a journey into the 3,5 billion years history of the human body / Neil Shubin

ISBN 978-619-152-199-9 : 14 лв.
1. Еволюция 2. Анатомия, сравнителна
575
611-019
COBISS.BG-ID 1256946916

БК 2014/2 Кн 181
ЯНКУЛОВА, Елка Димова, 1953-2011
        Еволюция на йерархични системи / Елка Янкулова. - В. Търново : Фабер, 2012. - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-819-2
1. Еволюция
575.8
COBISS.BG-ID 1257470436


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

БК 2014/2 Кн 182
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2007. - 48 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 43-47

ISBN 978-954-337-149-5
1. Микробиология - автоматизация 2. Бактерии, патогенни 3. Лабораторна диагностика
579.2:681.322.06
616-074/-078
COBISS.BG-ID 1257189348


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/2 Кн 183
        ИНТЕРПРЕТАЦИОННА програма и ръководство за интерпретация на флората в Природен парк "Витоша" / Латинка Топалова-Жежиха ... [и др.] ; [рис. Ростислав Терзиев]. - София : Дир. на Природен парк Витоша, 2013. - 1 папка (233 с.) : с ил., табл. ; 31 см. - (Библиотека Витоша)

Кор. опис. - Други авт.: Владимир Милушев, Тоня Маринова, Славка Тодорова. - Пълното име на авт. Тоня Маринова е Тоня Маринова Тодорова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 231-233

ISBN 978-954-92829-5-5 (в папка)
1. Растения - Витоша 2. Витоша - ботаника
581.9(234.432.5)
COBISS.BG-ID 1257639140

БК 2014/2 Кн 184
        РАСТЕНИЯТА на Важно място за растенията "Чепън - Драгоман" / Антоанета Петрова ... [и др.] ; под общата ред. на Антоанета Петрова ; [снимки Борис Асьов ... и др.]. - София : Ботан. градина БАН : Бълг. фонд. "Биоразнообразие" : Сдружение за дива природа "Балкани", 2012 ([София] : [Геософт]). - 136 с. : с цв. ил., к. ; 19 см

Други авт.: Борис Асьов, Тодор Каракиев, Марта Димитрова, Росен Василев. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Антоанета Петрова, Андрей Ралев, Росен Василев, Кирил Стоянов, Тодор Каракиев, Марта Димитрова, Петко Цветков. - Библиогр.: с. 136. - Азб. показалец

ISBN 978-619-90035-1-0 (Ботан. градина БАН)
ISBN 978-954-9959-61-1 (Бълг. фонд. "Биоразнообразие")
ISBN 978-954-90122-5-5 (Сдружение за дива природа "Балкани")
1. Растения - географско разпределение - България - справочници 2. България - ботаника
581.9(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1257367268


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БК 2014/2 Кн 185
ПОПОВ, Димитър Василев, 1978-
        Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по българското черноморско крайбрежие / [Димитър Попов, Градимир Градев] ; [худож. Таньо Павлов]. - Пловдив : Зелени Балкани, 2013 ([София] : [Геософт]). - 40 с. : с цв. ил., сх. ; 22 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 1. - План за опазване на китоподобните в Черно море: с. 22-27. - Методика за действие при случаи на бедстващ на брега делфин: с. 28-29. - Правила за поведение при плаване в близост да китоподобни: с. 30-31. - Насоки за извършване на аутопсия и събиране на проби за изследвания: с. 32-38

ISBN 978-954-9433-19-7
1. Морски бозайници - Черноморие, българско 2. Черноморие, българско - зоология
599.5(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1257904100

БК 2014/2 Кн 186
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Зоология / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2013. - 174 с. ; 21 см

ISBN 978-954-337-192-1
1. Зоология - учебници за ВУЗ
59(075.8)
COBISS.BG-ID 1257157860


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

        ГОЛЯМА книга за малките животни Вж Кн 13


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2014/2 Кн 187
        МЕДИЦИНСКО осигуряване на формирования от Българската армия в операции за поддържане на мира : учебник / Николай Колев ... [и др.]. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2013. - 214 с. : с табл., сх., портр. ; 29 см

Други авт.: Стефан Узунов, Александър Димитров, Кольо Спасов, Стоян Наков. - Изд. на ВА Г. С. Раковски. Фак. Командно-щабен. Кат. Логистика. - Речник на най-често използваните абревиатури в ООН: с. 106-110. - Речник на термините в международния санитарен правилник: с. 111-115. - Библиогр.: с. 104-105

ISBN 978-954-9348-39-2
1. Военна медицина - учебници за ВУЗ 2. Военномедицинско снабдяване - учебници за ВУЗ 3. Здравно осигуряване - военнослужещи - България - учебници за ВУЗ
61:355(075.8)
355.6(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257613284

БК 2014/2 Кн 188
ПЕЕВА, Катя Генова, 1956-
        Качество на медицинското образование : студентски очаквания и оценки / Катя Генова Пеева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([ с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 100 с. : с диагр., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 89-100

ISBN 978-954-338-060-2
1. Медицинско образование
61:37
COBISS.BG-ID 1258002660


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

ШУБИН, Нийл, 1960-
        Рибата в мен : пътуване през дългата 3,5 милиарда години история на човешкото тяло Вж Кн 180

БК 2014/2 Кн 189
VANKOVA, Marija, 1956-
        Study and laboratory guide [for] anatomy of the central nervous system / Maria Vankova. - Варна : Steno, 2013. - 64 л. : с цв. ил. ; 30 см

Пълното име на Maria Vankova е Мария Ванкова Григорова

ISBN 978-954-449-645-6 (подв. със спирала)
1. Централна нервна система - анатомия - учебници за ВУЗ
611.81(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257902052


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

ЕЙМЪН, Даниъл, 1954-
        Промени своя мозък - промени живота си : нова научна програма за справяне с тревожността, депресията, обсесиите, гнева и импулсивността Вж Кн 213

БК 2014/2 Кн 190
КСЕНДЗЮК, Алексей Петрович, 1959-
        Праговете на сънуването / Алексей Ксендзюк ; прев. от рус. Яна Загорчинова. - София : Изток-Запад, 2007. - 460 с. : със сх. ; 22 см

Ориг. загл.: Пороги сновидения / Алексей Ксендзюк

ISBN 978-954-321-358-0 : 18 лв.
1. Парапсихология 2. Сънища
612.821.7
159.963
COBISS.BG-ID 1256940260

БК 2014/2 Кн 191
ФРИЙДМАН, Хауард, 1950-
        Проект "Дълголетие" : изненадващи открития за здравето и продължителността на живота в едно забележително 80-годишно изследване / Хауард Фрийдман, Лесли Мартин ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 301 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: The longevity project / Howard S. Friedman, Leslie R. Martin

ISBN 978-954-769-280-0 : 14 лв.
1. Дълголетие 2. Живот - продължителност
612.67/.68
COBISS.BG-ID 1257343716


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/2 Кн 192
КАЛТЪН, Джейсън
        Празните калории : защо храната ни е изпразнена от микроелементи и как да си ги набавим / Джейсън Калтън, Мира Калтън ; прев. Галина Димитрова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 256 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Naked calories / Mira Calton and Jayson Calton

ISBN 978-954-771-304-8 : 13 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Микроелементи - влияние върху организма
613.2
615.874:577.11
COBISS.BG-ID 1257861604

БК 2014/2 Кн 193
МОЗЛИ, Майкъл, 1957-
        Чудото, наречено The Fast Diet или диетата 5:2 / Майкъл Мозли, Мими Спенсър ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 183 с. : с цв. ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: The FastDiet / Michael Mosley, Mimi Spencer. - За авторите: с.180-181

ISBN 978-619-150-185-4 : 12 лв.
1. Отслабване 2. Хранене - хигиена
613.24/.25
COBISS.BG-ID 1257636580

БК 2014/2 Кн 194
СТОУН, Джийн, 1966-
        Тайните на хората, които никога не боледуват / Джийн Стоун ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 264 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The secrets of people who never get sick / Gene Stone

ISBN 978-619-150-110-6 : 14 лв.
1. Хигиена 2. Лечебно хранене 3. Имунитет
613
COBISS.BG-ID 1257528292


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

ГОЛДЕЙКЪР, Бен, 1974-
        Капаните на фармацевтиката : как фармацевтичните компании подвеждат лекарите и вредят на пациентите Вж Кн 196

ДОБРИНКОВА, Нина Христова, 1982-
        Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност 01.01.12 - Информатика Вж Кн 257

РАДОЙНОВА, Добринка Демирева, 1952-
        Лекарски грешки : съдебномедицинска гледна точка Вж Кн 126

БК 2014/2 Кн 195
ТОНЧЕВА, Соня Колева, 1960-
        Наставничество в сестринството : образователни и организационни аспекти / Соня Тончева. - Варна : ИК Стено, 2012. - 108 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 103-107

ISBN 978-954-449-634-0
1. Медицински сестри - образование и просвета
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1257844452


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/2 Кн 196
ГОЛДЕЙКЪР, Бен, 1974-
        Капаните на фармацевтиката : как фармацевтичните компании подвеждат лекарите и вредят на пациентите / Бен Голдейкър ; прев. от англ. Елена Филипова. - София : Изток-Запад, 2013. - 461 с. : с табл., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: Bad pharma / Ben Goldacre. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-217-0 : 23.90 лв.
ISBN 978-954-321-217-0 !
1. Фармацевтична промишленост - етични проблеми 2. Лекарства - анализ и контрол - етични проблеми 3. Лекарства - странично действие
615.01
614.3
COBISS.BG-ID 1256890852

БК 2014/2 Кн 197
ДВАДЕСЕТ
        20 години позитивна психотерапия в България : наука, обучение, практика : сборник / под ред. на Иванка Бончева ; [прев. от нем. и англ. ез. Боряна Чалъкова]. - Варна : Славена, 2013. - 280 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Пълното име на ред. Иванка Бончева e Иванка Бончева Паунова. - Името на прев. отбелязано на с. 7. - Съдържа материали от: Арно Ремерс, Иванка Бончева, Г. Момова, Боряна Чалъкова, Цветанка Маринова, Снежана Илиева, Донка Петрова, Валентина Христова, Милена Манова, Снежанка Димитрова, Константин Воденичаров, Стефанка Томчева, Евгения Йорданова-Христова, Десислава Русева, Боряна Асенова, Анжела Щрос, Златинка Георгиева, Теодора Бедрозова, Мадлен Рафаелян, Анна Хаусе-Гайданджиева, Клаудия Швамбергер, Марияна Добрева, Анастасия Тонкова-Шрьотле, Гергана Иванова, Албена Прокопиева. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-579-978-5
1. Психотерапия - България 2. България - обща терапия
615.851(497.2)
COBISS.BG-ID 1257833700

БК 2014/2 Кн 198
ЕРТОГ, Тиери, 1957-
        Хормонална диета / Тиери Ертог и Маргерита Енрико ; прев. от итал. Калина Кушева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 275 с., [8] л. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: La dieta ormonale / Thierry Hertoghe, Margherita Enrico

ISBN 978-954-529-946-9 : 14 лв.
1. Лечебно хранене
615.874
COBISS.BG-ID 1257533412

КАЛТЪН, Джейсън
        Празните калории : защо храната ни е изпразнена от микроелементи и как да си ги набавим Вж Кн 192

БК 2014/2 Кн 199
КОЖУХАРОВА, Екатерина Кръстева
        Ръководство за упражнения по Фармацевтична ботаника : специалност Фармация, образователно-квалификационна степен "магистър" по фармация / Екатерина Кожухарова, Димитрина Желева-Димитрова, Весела Балабанова. - [София] : Фют, [2012] ([София] : [Лито Балкан]). - 142 с. : с ил., табл. ; 29 см

ISBN 978-954-625-742-0
1. Фармацевтична ботаника - учебници за ВУЗ
615.322(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257462756

БК 2014/2 Кн 200
НИКОЛОВА, Евелина Крумова
        Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца / Евелина Крумова Николова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 234 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 216-233

ISBN 978-954-680-861-5
1. Кърмачета - болести - физиотерапия 2. Рехабилитация
615.8-053.3
COBISS.BG-ID 1257544932

БК 2014/2 Кн 201
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Аз съм Су Джок доктор / Jae Woo Park ; [прев. Александр Беспалов]. - 2. изд. - София : Център за спир. движения Лориан, 2012 ([София] : [Нюзпринт]). - 152 с. : с ил. ; 23 см. - (Библиотека Су Джок)

Прев. по: Сам себе Су Джок доктор / Jae Woo Park. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2005. - За автора: с. 150

ISBN 978-954-92477-2-5
1. Акупунктура и акупресура - наръчници и ръководства 2. Масаж, лечебен - наръчници и ръководства
615.81/.82(035)
615.832(035)
COBISS.BG-ID 1257364708

БК 2014/2 Кн 202
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Лечебните пръсти / Jae Woo Park ; [ил. Пак Чже Ву, К. А. Мальцев] ; [прев. Дора Георгиева]. - София : Център за спирални движения "Лориан", 2007 ([София] : [Принт Хаус]). - 95 с. : с ил. ; 23 см. - (Библиотека Су Джок : серия книги по онури терапия)

Прев. по: Пальцетерапия / Пак Чже Ву. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - За автора: с. 94

ISBN 978-954-91752-3-3
1. Акупунктура и акупресура - наръчници и ръководства 2. Масаж, лечебен - наръчници и ръководства
615.81/.82(035)
615.832(035)
COBISS.BG-ID 1257256932

БК 2014/2 Кн 203
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Основи на Су Джок терапията / Jae Woo Park ; [прев. Деян Василев] ; [ил. Пак Чже Ву, М. В. Лвова]. - София : Център за спир. движения "Лориан", 2008 ([София] : [Принт Хаус]). - 148 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см. - (Библиотека Су Джок : серия книги по онури терапия)

Ориг. загл.: A guide to Su Jok therapy / Jae Woo Park. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91752-6-4
1. Акупунктура и акупресура - наръчници и ръководства 2. Масаж, лечебен - наръчници и ръководства
615.81/.82(035)
615.832(035)
COBISS.BG-ID 1257367524

БК 2014/2 Кн 204
ПАК Чже Ву, 1942-2010
        Теория на шестте енергии в рисунки и таблици : учебно пособие / Jae Woo Park ; [прев. Лора Мальова] ; [ил. Пак Чже Ву ... и др.]. - София : Център за спир. движения Лориан, 2009 ([София] : [Нюзпринт]). - 239 с. : с ил., сх., табл. ; 25 см. - (Библиотека Су Джок : серия книги по онури терапия)

Прев. по: Теория шести энергий в рисунках и таблицах / Пак Чже Ву. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил. Ф. М. Столяр, И. А. Николаева

ISBN 978-954-92477-1-8
1. Акупунктура и акупресура - учебници 2. Масаж, лечебен - учебници
615.81/.82(075)
615.832(075)
COBISS.BG-ID 1257373412

БК 2014/2 Кн 205
        ПСИХОЗИТЕ : приносите на лаканианската психоанализа : сборник с текстове / [състав. Пиер-Жил Геген] ; [прев. Иван Ненчев ... и др.] ; [предг. Евгений Генчев]. - София : Ciela, 2013. - 135 с. ; 21 см. - (Колекция Фройдистко поле)

Ориг. загл.: Les psychoses. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Други прев.: Катя Стойчева, Красимира Точева. - Съдържа материали от: Жак Лакан, Жак-Ален Милер, Ерик Лоран, Херберт Ваксбергер. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-28-1264-7 : 10 лв.
1. Фройдизъм - сборници 2. Психоанализа - сборници 3. Психични болести - сборници
615.851.134(08)
COBISS.BG-ID 1258031844

СПАСОВА, Димитрия Костадинова, 1981-
        Магически практики от българската народна медицина Вж Кн 172

СТАЙКОВА, Светла Василева, 1963-
        Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа Вж Кн 211

БК 2014/2 Кн 206
ФРАНКЪЛ, Виктор Емил, 1905-1997
        Човекът в търсене на смисъл / Виктор Франкъл ; прев. от англ. Харалан Александров ; [предг. Харълд Кушнер]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 224 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Man's search for meaning / Viktor E. Frankl. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Харълд Кушнер е Харолд С. Кушнер. - Библиогр.: с. 197-222

ISBN 978-954-26-1186-8 : 9.95 лв.
1. Психотерапия
615.851
830(436)-94
COBISS.BG-ID 1256831716


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/2 Кн 207
БОНИНСКА, Невенка Радкова, 1958-
        Обработка на образите в образната диагностика : ръководство за рентгенови лаборанти от медицинските колежи на медицинските университети в България / Невенка Бонинска. - София : Центр. мед. библ., 2013 ([София] : Манта принт). - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

Рецензия / Л. Петров: с. 6-7 ; За автора: с. 119. - Библиогр.: с. 118

ISBN 978-954-9318-28-9
1. Рентгенодиагностика - технология
616-073.75
COBISS.BG-ID 1257342948

БК 2014/2 Кн 208
ПОПОВА, Стоянка Цветкова, 1949-
        Социална медицина : учебник за студенти от професионално направление здравни грижи, образователно-квалификационна степен бакалавър / Стоянка Попова, Албена Керековска. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Стено, 2013. - 144 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

1. изд. 2010 с авт. Стоянка Попова. - Библиогр.: с. 143-144

ISBN 978-954-449-646-3
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1257864932

БК 2014/2 Кн 209
        СОЦИАЛНА медицина / Цекомир Воденичаров ... [и др.]. - София : ИК ГорексПрес, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 528 с. : с ил., портр., к. ; 29 см

Други авт.: Сашка Попова, Маргарета Мутафова, Елена Шипковенска. - Библиогр.: с. 525-527

ISBN 978-954-616-228-1 (подв.)
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1256987876

ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър Вж Кн 182


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/2 Кн 210
МИШЕВА, Емилия Руменова, 1962-
        Кардиоваскуларен риск при ревматологични заболявания / Емилия Мишева, Анастас Баталов. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 207 с. : с ил., диагр., табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 182-207

ISBN 978-619-7085-03-7
1. Сърдечносъдови болести 2. Ставни болести - връзка с други болести
616.12
616.72
COBISS.BG-ID 1256893412


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/2 Кн 211
СТАЙКОВА, Светла Василева, 1963-
        Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа / Светла Стайкова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 116 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 106-114

ISBN 978-954-449-650-0
1. Хемодиализа
616.61-089
615.38
COBISS.BG-ID 1257656292

БК 2014/2 Кн 212
ХИНЕВ, Александър Иванов, 1957-2017
        Хирургично лечение на простатния карцином / Александър Хинев ; [предг. Тодор Кр. Патрашков] ; [ил. Росен Райков]. - [В. Търново] : Фабер, 2013. - 555 с. : с ил., табл. ; 25 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-400-868-0 (подв.)
1. Простата - тумори - хирургическа терапия
616.64/.68-006.6-089
COBISS.BG-ID 1257661412


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

МИШЕВА, Емилия Руменова, 1962-
        Кардиоваскуларен риск при ревматологични заболявания Вж Кн 210


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/2 Кн 213
ЕЙМЪН, Даниъл, 1954-
        Промени своя мозък - промени живота си : нова научна програма за справяне с тревожността, депресията, обсесиите, гнева и импулсивността / Даниъл Еймън ; прев. от англ. Светлана Кимпан. - София : Изток-Запад, 2013. - 446 с. : с ил., табл. ; 22 см

Ориг. загл.: Change your brain, change your life / Daniel G. Amen. - Библиогр.: с. 437-442

ISBN 978-619-152-184-5 : 22 лв.
1. Невропсихология 2. Мислене 3. Поведение 4. Психични процеси
616.8
612.821
159.95
COBISS.BG-ID 1256918500

БК 2014/2 Кн 214
ЛАРШЕ, Жан-Клод, 1949-
        Терапия на менталните болести : опитът на християнския Изток от първите векове / Жан-Клод Ларше ; [прев. Юлия Талева]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 200 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Thérapeutique des maladies mentales / Jean-Claude Larchet. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 193-198 и под линия

ISBN 978-954-9992-47-2 : 9 лв.
1. Психично болни - религиозни проблеми 2. Християнска етика
616.899
241
COBISS.BG-ID 1257835748

БК 2014/2 Кн 215
POPOV, Angel Georgiev, 1938-
        Theoretical model of the Alzheimer's diseasе / Angel G. Popov. - Sofia : MAE Found, 2013 ([София] : [Скала]). - 15 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90089-1-1
1. Алцхаймер, болест
616.831
COBISS.BG-ID 1257327076


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/2 Кн 216
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Здравеопазване на животните / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2013. - 230 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 221-224

ISBN 978-954-337-187-7
1. Ветеринарна медицина - учебници за ВУЗ
619:614(075.8)
COBISS.BG-ID 1257188580

БК 2014/2 Кн 217
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2005. - 28 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 26-27

ISBN 978-954-337-148-8
1. Свине - болести - борба и профилактика 2. Инфекциозни болести - при животните - терапия
619:636.4
619:616.9-084
COBISS.BG-ID 1257194212

БК 2014/2 Кн 218
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози / Владимир Хвърчилков. - Русе : [Авангард принт], 2001 ([Русе] : [Студио Колор]). - 165 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 156-164

ISBN 978-954-337-145-7
1. Зоонози - причинители 2. Инфекциозни болести - при животните - борба и профилактика 3. Ветеринарно-санитарен контрол
619:616.9-084
619:614.2
COBISS.BG-ID 1257192676

БК 2014/2 Кн 219
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Създаване на диференцирана система за диагностика, профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2008. - 44 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 38-42

ISBN 978-954-337-156-3
1. Дихателна система - при животните - болести 2. Свине - болести
619:616.2:636.4
COBISS.BG-ID 1257191140

БК 2014/2 Кн 220
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2003. - 32 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 29-30

ISBN 978-954-337-157-0
1. Салмонелоза - при животните - борба и профилактика 2. Свине - болести
619:616.981.49-084:636.4
COBISS.BG-ID 1257190628


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/2 Кн 221
НЕДЕЛЧЕВА, Стефка Иванова, 1953-
        Зелена енергия / Стефка Неделчева. - София : ТУ, 2013. - 116 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 112-114

ISBN 978-619-167-061-1
1. Възобновяеми енергийни източници - учебници за ВУЗ
620.97(075.8)
COBISS.BG-ID 1257645540


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/2 Кн 222
МАРКОВ, Божидар Георгиев, 1965-
        Практикум по автоматизирано електрозадвижване : решени практически задачи / Божидар Георгиев Марков. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013. - 104 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Practicum of automated electric drive

ISBN 978-954-24-0022-6
1. Електрозадвижване - автоматизация - учебници за ВУЗ
621.313.13-52(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257623780

БК 2014/2 Кн 223
СТОИЛОВ, Димо Георгиев, 1969-
        Електроенергийни стопанства и пазари в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия / Димо Г. Стоилов. - София : ТУ, 2013. - 111 с. : с табл., ил., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 111

ISBN 978-619-167-064-2
1. Електроенергетика - Европа 2. Европа - електротехника
621.31(4-6)
COBISS.BG-ID 1257494500


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/2 Кн 224
ДИКОВ, Добрин Маринов, 1955-
        Ръководство за лабораторни упражнения и курсови работи по комутационни системи : учебно пособие / Добрин Маринов Диков. - София : Изд. център - КТП, 2013. - 96 с. : със сх., черт. ; 21 см

ISBN 978-954-9332-87-2
1. Комутация и комутационни апарати - учебници за ВУЗ
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256871140

БК 2014/2 Кн 225
СТЕФАНОВ, Алексей Костадинов
        Радиосистеми 2 : учебник за студенти от технически специалности / Алексей Костадинов Стефанов ; [науч. ред. Петър Стоянов Апостолов]. - София : Изд. център - КТП, 2013. - 192 с. : с черт., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 187-188

ISBN 978-954-9332-85-8
1. Радиотехника - учебници за ВУЗ
621.396(075.8)
COBISS.BG-ID 1256872164


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2014/2 Кн 226
КАРАИВАНОВ, Димитър Петков, 1958-
        Машинни елементи : избрани глави: Елементи на товароподемни машини, Елементи за провеждане и съхраняване на флуиди / Димитър Караиванов. - София : Акад. на МВР, 2013. - 130 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-348-083-8
1. Машинни елементи - учебници за ВУЗ
621.81(075.8)
COBISS.BG-ID 1257327588


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/2 Кн 227
ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Минно дело : въведение / Валентин Драганов Владимиров, Илия Борисов Гърков. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 320 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 310-315

ISBN 978-954-07-3090-5 (подв.)
1. Минно дело - учебници за ВУЗ
622(075.8)
COBISS.BG-ID 1257210340

БК 2014/2 Кн 228
        ТВОРЧЕСКА справка : равносметка : издава се по случай 80-годишния юбилей на проф. дтн Стоян Георгиев Христов / [състав. Моника Христова]. - София : Науч.-техн. съюз по минно дело, геология и металургия, 2013 ([София] : БПС). - 80 с., [22] с. : цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Творческо-биографична справка за проф. дтн инж. Стоян Георгиев Христов: с. 1-6. - Съдържа и: Публикации на Стоян Христов 1968-2013 г.

ISBN 978-954-92738-4-7
1. Христов, Стоян Георгиев, 1933- - юбилеи и чествания - сборници 2. Минни инженери - юбилеи и чествания - сборници 3. България - минно дело
622(497.2)(092)(08)
92 Христов, Стоян Георгиев
COBISS.BG-ID 1257925860


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БК 2014/2 Кн 229
АТАНАСОВ, Атанас Ленков, 1969-
        Управление на огъня на наземно базираните зенитноракетни комплекси / Атанас Ленков Атанасов ; [науч. ред. Георги Василев Камарашев]. - Шумен : Нац. воен. унив. "В. Левски". Фак. "Артилерия, ПВО и КИС", 2013. - 168 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Нац. воен. унив. В. Левски. Фак. Артилерия, ПВО и КИС. Кат. ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ

ISBN 978-954-9681-55-0
1. Артилерийска стрелба 2. Огнева подготовка 3. Зенитна артилерия 4. Ракетни войски
623.5
358.116
COBISS.BG-ID 1257979364

БК 2014/2 Кн 230
БОЖИНОСКИ, Глигор Стефанов, 1979-
        Ръчно метателно оръжие от XIII и XIV век на територията на Република Македония / Глигор Божиноски. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 221 с. : с табл., цв. ил. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Long ranged hand weapons from 13th to 14th century on the territory of the Republic of Macedonia. - Библиогр.: с. 132-155. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-624-5 (подв.) : 22 лв.
1. Оръжия - Македония - история - 13-14 век 2. Македония - военно дело
623.4(497.17)(091)
COBISS.BG-ID 1257538532

МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Тракийското въоръжение в български частни колекции : кратка енциклопедия Вж Кн 262


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/2 Кн 231
БРАУНГАРТ, Майкъл, 1958-
        От люлка до люлка : да преосмислим начина, по който произвеждаме / Майкъл Браунгарт, Уилям Макдона ; [прев. Кирил Иванов]. - София : Книжен тигър, 2009 ([София] : Експрес принт). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Cradle to cradle / Michael Braungart, William McDonough. - Името на прев. установено от доп. източникISBN 978-954-429-005-4
1. Промишленост - суровини - екологични проблеми
628.5
504.05
COBISS.BG-ID 1257540324


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/2 Кн 232
        СБОРНИК научни доклади : [по] проект "Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите" / [под общ. ред. на Велизара Пенчева, Асен Асенов]. - Русе : Авангард принт, 2011. - 2 т. : с ил., диагр. сх. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев, ТУ - Габрово. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-337-163-1 (ч. 1-2)

Съдържа:
Ч. 1. - 686 с.

Съдържа материали от: Калоян Стоянов, Атанас Атанасов, Пламен Кангалов, Ivailo Angelov, Христо Белоев, Петър Димитров, Димитър Симеонов, И. Дудушки, Чавдар Везиров, Петя радева, G. Ginchev, V. Vlǎduţ, Георги Атанасов, Недка Станчева, Д. Станчев, Баръш Бехчед, Веселин Петров, Тодор Деликостов, Иван Митев, Евгени Енчев, Генчо Попов, Борис Костов, Климент Климентов, Иван Георгиев, Петър Русев, Даниел Бекана, Tzvetelin Gueorguiev, Тихомир Василев, Живко Колев, Калоян Джуров, N. Orloev, K. Enimanev, А. Антониев, У. Ангелов, Мария Николова, Пламен Дакев, Ivan Dermendzhiev, N. Stankov, A. Ivanov, Орлин Петров, Седатин Басри, Тодор Кючуков, Metodi Dimitrov, Viara Ruseva, Е. Кирилова, Пламен Даскалов, Русин Цонев, Цветелина Драганова, Виолета Петрова Манчева, Сехир Кадирова, Снежанка Захариева, Бетюл-Генчай Генч, Иван Георгиев, Дарин Пеев, М. Младенов, М. Мустафа, Любомира Димитрова, Анелия Манукова, Иван Стоянов, Ивайло Иванов, V. Dimov, A. Levi, Antoaneta Dobreva, Petar Petrov, Светлин Стоянов, Стоян Стоянов, Емилия Ангелова, Вярка Ронкова, Trifon Trifonov, Peter Nenov, M. A. Tiufektchian, Vasko Dobrev, Stanislav Penchev, Valentina Haralanova, М. Маринов, Д. Любенов, М. Костадинов

Ч. 2. - с. 687-1387

Съдържа материали от: Даниел Любенов, Митко Маринов, Живко Гелков, Свилен Костадинов, Павел Стоянов, Асен Асенов, Mikhail Milchev, Николай Колев, Тончо Балбузанов, Георги Кадикянов, Emil Savev, Росен Иванов, Иван Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев, Руси Русев, Тотю Тотев, Simeon Iliev, Васил Стоянов, Daniel Bekana, Емил Маринов, Амир Абед Али, Х. Станчев, Арман Симонян, Мая Иванова, Валентин Иванов, Георги Георгиев, Антоанета Добрева, Васко Добрев, Teodoros Kosmanis, Sofie Krol, Mark Pecqueur, Велизара Пенчева, Пламена Гагова, Hristo Beloev, Асен Асенов, Димитър Грозев, Мирослав Гичев, Александър Стоянов, Митко Маринов, Светослав Динев Динев, Марина Александрова, Христо Христов, Ганчо Ганев, Борислав Георгиев, Georgi Iliev, Любомир Лазов, Даниела Недева, Николай Ангелов, Христина Денева, Борислав Стоянов, Marian Nyagolov, Красимир Кръстев, Сашо Александров, Десислава Петрова, Надежда Петкова, Ирина Стефанова Александрова, Калин Владимиров, Атанасов, М. Петров, Иван Барзев, Г. В. Дунчева, П. Н. Ненчев, A. Anchev, Иван Бонев, Радомир Атанасов, Стефан Начев, Флориан Бауер, Димитър Дичев, Емил Колев, Е. Коларов


1. Транспорт - сборници 2. Селско стопанство - сборници 3. Машиностроене - сборници 4. Електроника - сборници
629(08)
631(08)
621(08)
COBISS.BG-ID 1257188836


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

ДОБРИНКОВА, Нина Христова, 1982-
        Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност 01.01.12 - Информатика Вж Кн 257


631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БК 2014/2 Кн 233
ИВАНОВА, Марияна Йорданова, 1960-
        Биологично земеделие / Марияна Иванова, Теодора Илиева, Димитър Якимов. - В. Търново : Абагар, 2013. - 192 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Изд. на Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. - Одобрени сертифициращи органи за биологично земеделие на територията на България: с. 189-190

ISBN 978-619-168-040-5
1. Биологично земеделие - учебници за ВУЗ
631.95(075.8)
COBISS.BG-ID 1257490404


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

ИВАНОВА, Марияна Йорданова, 1960-
        Управление на неприятелите при биологично производство на люцерна Вж Кн 234


633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 234
ИВАНОВА, Марияна Йорданова, 1960-
        Управление на неприятелите при биологично производство на люцерна / Марияна Иванова. - Пловдив : Акад. изд. на висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 128 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с.124-127

ISBN 978-619-7048-26-1
1. Люцерна - болести и вредители
633.3
632.9
COBISS.BG-ID 1257491684


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/2 Кн 235
НИКОЛОВА, Гергана Славова, 1971-
        Учебно помагало Професионално направление - градинарство, професия - работник в озеленяването, специалност - озеленяване и цветарство / Гергана Николова, Марин Койнов, Преслава Димитрова. - 2. изд. - [Русе] : Авангард принт, 2012. - 96 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2012 с авт. Гергана Николова, Марин Койнов. - Изд. на Институт за социално управл. Център за проф. обучение

ISBN 978-954-337-160-0
1. Цветарство - учебници 2. Озеленяване - учебници 3. Градинарство - учебници
635.9(075)
COBISS.BG-ID 1257371620


636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК

БК 2014/2 Кн 236
ТОДОРОВ, Николай Александров, 1934-
        Как бързо да направим млечното овцевъдство по-печелившо / Николай Тодоров, Александър Александров. - София : Изток-Запад, 2013. - 99 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

ISBN 978-619-152-182-1 : 7 лв.
1. Овце - хранене и отглеждане
636.32/.38
COBISS.BG-ID 1256922084

БК 2014/2 Кн 237
ТОДОРОВ, Петър Тодоров, 1934-2014
        Овчарството в Добруджа : втората половина на XVIII в. - началото на XX в. / Петър Тодоров, Кънчо Тодоров. - В. Търново : Фабер, 2013. - 212 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 189-192. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-863-5
1. История - Добруджа 2. Овцевъдство - Добруджа - 18-20 век 3. Добруджа - овцевъдство
636.32/.38(497.2-18:251-0)
908(497.2-18:251-0)
COBISS.BG-ID 1257562596


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БК 2014/2 Кн 238
ЖИКОВ, Милослав Ванков, 1950-
        Микроструктура на месо и месни продукти : монография / Милослав Ванков Жиков. - София : Марс 09, 2012 ([София] : Болид-инс). - 116 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 112-114

ISBN 978-954-2925-11-8
1. Месо и месни продукти - технология
637.5
COBISS.BG-ID 1256869604


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

БК 2014/2 Кн 239
ЗАЙКОВ, Ангел Николов, 1949-
        Технологии в сладководната аквакултура : учебник за студентите от Аграрния факултет при Тракийския университет - Стара Загора / Ангел Николов Зайков, Йордан Стефанов Стайков. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 243 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 243

ISBN 978-954-338-058-9
1. Рибовъдство - учебници за ВУЗ
639.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1257868516


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

        ВЕЛИКДЕНСКА книжка Вж Кн 167

ДОБРАНОВА, Марияна Антонова, 1976-
        Как да се храним според зодията си Вж Кн 32


643/645 ЖИЛИЩА. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Вж и 613.5

МРЪВКОВ, Цветозар Христов, 1973-
        Българският фън шуй Вж Кн 34


646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ

БК 2014/2 Кн 240
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2013 / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2012 ([София] : Хермес прес). - 200 с. ; 20 см

Алена - псевд. на авт. Светлана Тодорова Тилкова

ISBN 978-954-9873-76-4 : 8 лв.
1. Козметика - календари 2. Луна - календари 3. Астрология - календари
646.7:523.3(059.3)
523.3(059.3)
133.52(059.3)
COBISS.BG-ID 1257255652


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/2 Кн 241
АНДРЕЕВА, Мария Йосифова, 1950-
        Проектно управление / Мария Йосифова Андреева. - 2. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 244 с. : с табл., сх. ; 25 см

1. изд. 2011 на изд. A Grup - Русе, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 237-241

ISBN 978-954-400-851-2
1. Проекти - управление и организация
65.012.2
COBISS.BG-ID 1257656804

АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Лидерство в управлението Вж Кн 67

БК 2014/2 Кн 242
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Съвременни бизнес организации / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 186 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 181-184

ISBN 978-954-400-841-3
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1256922596

БК 2014/2 Кн 243
БЪНКОВА, Анастасия Миланова, 1946-
        Управление на организациите и организационните мрежи / Анастасия Бънкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 440 с. : със сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 432-439

ISBN 978-954-07-3219-0 : 15 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация
65.012
COBISS.BG-ID 1257070564

ДИМИТРОВ, Димитър Кирилов, 1952-
        Управление на инвестиционни проекти Вж Кн 102

БК 2014/2 Кн 244
        ИНОВАЦИОННИТЕ проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в сектор "Култура" / [Петя Г. Колева ... и др.]. - София : Оргон, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 174 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Биляна Томова, Лидия Върбанова, Цвета Андреева. - Изд. на Интеркултура Консулт. - Библиогр.: с. 145-158

ISBN 978-954-92966-2-4
1. Проекти - управление и организация 2. Култура - икономически проблеми
65.012.2
008.003.1
COBISS.BG-ID 1257325796

ПАУНОВ, Марин Александров, 1961-
        Организационно поведение Вж Кн 74

ФЕРАНТЕ, Луис, 1969-
        Правилата на мафията : на какво мафията може да научи легитимния бизнес Вж Кн 101

БК 2014/2 Кн 245
ЦВЕТКОВ, Константин Стойчев, 1962-
        Приложение на програмния продукт OpenProj при "Управление на проекти" / Константин Стойчев Цветков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 136 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 119-120

ISBN 978-954-400-850-5 : 10 лв.
1. Проекти - управление и организация - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
65.012.2:681.322.06(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1256937956


651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА
Вж и 657; 658

АНДРЕЕВ, Еленко Георгиев, 1939-
        Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет Вж Кн 127


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БК 2014/2 Кн 246
САРДЖЕВА, Росица Димитрова, 1951-
        Технологии за печат / Росица Сарджева. - София : Ciela, 2009. - 424 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Речник: с. 408-421. - Библиогр.: с. 422-423

ISBN 978-954-28-0606-6 : 19 лв.
1. Печатарство
655.3
COBISS.BG-ID 1258023652


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БК 2014/2 Кн 247
ДОКОВ, Добромир Йотов, 1969 -
        Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства / Добромир Доков. - София : Акад. на МВР, 2013. - 107 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 100-104. - Рез. на бълг. и англ. ез

1. Шофьори - правни проблеми 2. Транспорт - правни проблеми
656.1.000.34
COBISS.BG-ID 1257424100


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/2 Кн 248
ДОЧЕВ, Михаил, 1947-
        Счетоводен софтуер : информационни системи за счетоводството / Михаил Дочев. - 3. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 288 с. : с табл., ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Михаил Дочев е Михаил Дочев Михайлов. - 1. изд. 2006 на Акад. изд. Д. А. Ценов - Свищов. - Библиогр.: с. 282-283

ISBN 978-954-400-810-9
1. Счетоводство - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
657:681.322.06(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1257572580

БК 2014/2 Кн 249
КОВАЧЕВА, Юлиона Цотова
        Автоматизирани финансово-счетоводни технологии : ръководство за семинарни, лабораторни и практически занятия / Юлиона Цотова Ковачева ; [науч. ред. Димитър Иванов Петров]. - София : Висше у-ще Колеж по телекомуникации и пощи, 2013. - 144 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 142-143

ISBN 978-954-9332-90-2
1. Счетоводство - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
657:681.322(076)(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1257850596

БК 2014/2 Кн 250
        НАРЪЧНИК на счетоводителя : 99 въпроса и отговора за ДДС, данъци и такси и счетоводство. - Русе : PC Издателство и Бизнес консултации, 2013. - 141 с. ; 17 см

ISBN 978-619-7028-11-9 : 5 лв.
1. Счетоводство - България - наръчници и ръководства 2. България - счетоводство
657(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1257794788


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/2 Кн 251
ЗАХАРИЕВ, Еленко Тихомиров, 1946-
        Предизвикателствата пред индустриалния мениджмънт: приоритети и решения / Еленко Захариев. - Пловдив : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 402 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 394-401

ISBN 978-619-7048-14-8
1. Промишлени предприятия - управление и организация 2. Предприемачество
658.012
COBISS.BG-ID 1257497572

БК 2014/2 Кн 252
        КАК да управляваме човешките ресурси в предприятието / Димитър Шопов ... [и др.]. - София : ИК Труд и право, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 880 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

Други авт.: Георги Евгениев, Димитър Каменов, Маргарита Атанасова, Йордан Близнаков. - Пълното име на авт. Георги Евгениев е Георги Евгениев Георгиев, а на авт. Димитър Каменов - Димитър Каменов Димитров. - Членове на авторския колектив : професионални щрихи: с. 23-26. - Библиогр.: с. 871-877

ISBN 978-954-608-202-2 : 32.40 лв.
1. Кадри - подбор и разпределение 2. Трудови ресурси - управление и организация
658.3.012(02+0.034)
331.108(02+0.034)
331.5(02+0.034)
COBISS.BG-ID 1257564132

ЛЕНСИОНИ, Патрик, 1965-
        Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип : ръководство за лидери, мениджъри и консултанти Вж Кн 71

БК 2014/2 Кн 253
НЕДЯЛКОВ, Антон Недялков, 1971-
        Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия : научна студия / Антон Недялков, Николай Найденов ; [науч. ред. Николай Стефанов Найденов]. - Русе : Авангард принт, 2012. - 35 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Библиогр.: с. 30-31

ISBN 978-954-337-171-6
1. Стопански предприятия, малки и средни - управление и организация
658.017.2/.3.012
COBISS.BG-ID 1257110244

БК 2014/2 Кн 254
СТЕФАНОВ, Нако Райнов, 1954-
        Управление на човешкия фактор / Нако Стефанов, Дончо Керемидчиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 280 с. : с портр., табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-954-400-842-0
1. Кадри - управление и организация 2. Управление и организация
658.3.012
331.108
COBISS.BG-ID 1257532900


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БК 2014/2 Кн 255
СТАНЕВ, Велин Стефанов, 1967-
        Какво е и какво не е PR / Велин Станев ; [предг. Огнян Сапарев]. - София : Ciela, 2013. - 324 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 19. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1248-7 : 13 лв.
1. Връзки с обществеността
659.4
COBISS.BG-ID 1257828836


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

        РЪКОВОДСТВО за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост Вж Кн 256


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/2 Кн 256
        РЪКОВОДСТВО за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост / Николай Д. Менков ... [и др.]. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013. - 109 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Кольо Т. Динков, Мария А. Душкова, Нешо Г. Тошков, Пламен Р. Райнов

ISBN 978-954-24-0209-1
1. Хранителна промишленост - техническо обзавеждане - учебници за ВУЗ
664(076)(075.8)
663(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257573092


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/2 Кн 257
ДОБРИНКОВА, Нина Христова, 1982-
        Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност 01.01.12 - Информатика / Нина Христова Добринкова. - София : Европ. институт за развитие, 2012 ([Хасково] : Амикум). - 135 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

Името на авт. Нина Христова Добринкова погрешно отпеч. на загл. с. Нина Христова Добрикова. - Кн. е защитена като дис. през 2012. - Библиогр.: с. 125-135

ISBN 978-619-90047-1-5
1. Информационни системи - приложение 2. Модели и моделиране - приложение 3. Пожари - профилактика
681.324
614.84
630.4
COBISS.BG-ID 1258270180

ДОЧЕВ, Михаил, 1947-
        Счетоводен софтуер : информационни системи за счетоводството Вж Кн 248

КОВАЧЕВА, Юлиона Цотова
        Автоматизирани финансово-счетоводни технологии : ръководство за семинарни, лабораторни и практически занятия Вж Кн 249

БК 2014/2 Кн 258
ПЕТКОВ, Емилиян Георгиев, 1974-
        Графично програмиране с OpenGL / Емилиян Петков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 69 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-400-885-7
1. Компютърна графика - учебници за ВУЗ
681.327:003.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1257626340

БК 2014/2 Кн 259
ЦВЕТКОВ, Константин Стойчев, 1962-
        Информатика : теория, текстообработка и таблици с LibreOffice / Константин Стойчев Цветков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 130 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-400-897-0 : 10 лв.
1. Информатика - учебници за ВУЗ 2. Текстообработка - учебници за ВУЗ
681.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1257629668

ЦВЕТКОВ, Константин Стойчев, 1962-
        Приложение на програмния продукт OpenProj при "Управление на проекти" Вж Кн 245


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

КАЛЧЕВ, Румен Николаев, 1959-
        Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България Вж Кн 105

БК 2014/2 Кн 260
СТОЯНОВА, Катя Йорданова, 1958-
        Методика на обучението по строителни дисциплини / Катя Стоянова. - София : Милена-принт, 2013. - 190 с. : с табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 183-186

ISBN 978-954-90703-4-7
1. Строителство - методика на преподаването 2. Архитектура - методика на преподаването
69:37(072)
72:37(072)
COBISS.BG-ID 1257810404


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2014/2 Кн 261
МАВРОДИНОВ, Никола Петров, 1904-1958
        Старобългарското изкуство : изкуството на Първото българско царство / Никола Мавродинов ; [предг. В. Иванова-Мавродинова]. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 413 с. : с ил. ; 25 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - 1. изд. 1959 на изд. Наука и изкуство. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 395-404

ISBN 978-619-152-186-9 (подв.) : 25 лв.
1. Изкуство, старобългарско - история 2. България - изкуство
7.032/.033(497.2)
COBISS.BG-ID 1256879076


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

ЛЕБИКЯН, Хачик Тавит, 1945-
        Voila une idee : 110 г. Доходно здание Вж Кн 8

СТОЯНОВА, Катя Йорданова, 1958-
        Методика на обучението по строителни дисциплини Вж Кн 260


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ДИКИНС, Роузи
        Моята първа книга за изкуството и рисуването Вж Кн 14

НИКОВ, Красимир Петков, 1968-
        Сивата монохромна керамика на Аполония. Към въпроса за нейния произход и първоначална поява : кр. на VII-VI в. пр. Хр. : late VIIth-VIth century BC Вж Кн 582


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БК 2014/2 Кн 262
МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Тракийското въоръжение в български частни колекции : кратка енциклопедия / Иван Маразов, Татяна Шалганова, Нарцис Торбов. - В. Търново : Фабер, 2012. - 159 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 142-150 и след отд. студии

ISBN 978-954-400-778-2 (подв.) : 25 лв.
1. Оръжия, тракийски - колекции - енциклопедии 2. Древна Тракия - изобразителни изкуства
739.7(398)(031)
623.4(398)(031)
COBISS.BG-ID 1256932580


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/2 Кн 263
ВАСИЛЕВ, Ванцети Димитров, 1945-
        Да опаковаш вятъра : по стъпките на Кристо и Жан-Клод / Ванцети Василев ; ред. Бисера Виденова. - София : Изток-Запад, 2013. - 124 с., [4] л. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-152-225-5 (подв.) : 22 лв.
1. Явашев, Христо Владимиров, 1935- - творчество 2. Жан-Клод, 1935-2009 - творчество 3. Художници, български - САЩ - творчество 4. Художници, френски - САЩ - творчество 5. САЩ - приложно изкуство
745.071.1(73=867)(092)
745.071.1(73=40)(092)
92 Явашев, Христо Владимиров
92 Жан-Клод
COBISS.BG-ID 1256970212

ЧОКОЕВ, Иван Петров, 1956-
        Архиерейски литургични одежди от средновизантийския период: Идентификация на археологически текстил от Кърджали Вж Кн 583


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

        Иван АНДОНОВ Вж Кн 272

БК 2014/2 Кн 264
КОВАЧЕВА, Ева Кръстева, 1979-
        "Колелото на живота" в българската църковна живопис / Ева Ковачева. - [Пазарджик] : [Барич и сие], [2012]. - 62 с., [17] л. : ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 61-62

ISBN 978-954-8215-49-7
1. Икони, български - теми, образи, сюжети 2. България - изобразителни изкуства
75.046.034(497.2)
COBISS.BG-ID 1257187812

БК 2014/2 Кн 265
ЦАНЕВА, Люба, 1956-
        Зографи от Трявна / Люба Цанева ; [фотогр. Явор Иванов ... и др.] = Tryavna icon painters / Lyuba Tsaneva ; [transl. into engl. by Galina Boneva] ; [phot. by Yavor Ivanov ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 208 с. : с цв. ил., факс., сх. ; 32 см

Пълното име на авт. Люба Цанева е Любка Цанева Минчева. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Люба Цанева, Пламен Пенев, Венцислав Симеонов, Тошо Пейков, Мариела Стойкова, Румяна Костадинова, Константин Угринов. - Библиогр.: с. 47

ISBN 978-954-579-974-7 (подв.) : 30 лв.
1. Иконопис - Трявна - художествен метод, направления, стилове и школи 2. Живописци, български - Възраждане - творчество 3. Икони, български - Възраждане 4. Трявна - изобразителни изкуства 5. България - изобразителни изкуства
75.046.033(497.21-21)
75.071.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257826532


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/2 Кн 266
ЗМИЙЧАРОВ, Петър Георгиев, 1961-2016
        Libreto ad libitum / Петър Змийчаров. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 124 с. : с факс. ; 21 см

ISBN 978-954-8215-54-1
1. Композитори, западноевропейски - биографии 2. Западна Европа - музика
78.071.1(4-15)(092)
92(4-15)
COBISS.BG-ID 1257676004

БК 2014/2 Кн 267
КАРАИВАНОВ, Стефан Йорданов, 1976-
        Формиране на музикална компетентност при учениците / Стефан Караиванов. - Бургас : Флат, 2013 ([Бургас] : [Дигитал]). - 491 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 485-491

ISBN 978-954-92944-9-1
1. Музика - методика на преподаването 2. Музикално възпитание
78.01
COBISS.BG-ID 1257812452

БК 2014/2 Кн 268
ПРОДАНОВА, Кина Стефанова, 1938-
        Принципи на инструменталната форма на Шуберт : сонатната форма и сонатно-симфоничният цикъл в ранните произведения на Шуберт / Кина Проданова. - София : Ася - Росен Младенов, 2009. - 332 с. : с ил., ноти ; 22 см

Библиогр.: с. 191-194

ISBN 978-954-8304-08-5 : 10 лв.
1. Шуберт, Франц Петер, 1797-1828 - творчество 2. Композитори, австрийски - творчество 3. Австрия - музика
78.071.1(436)(092)
785.11.089.6(436)
92 Шуберт, Франц Петер
COBISS.BG-ID 1257526244


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/2 Кн 269
ЯНКОВА, Яна Божинова, 1961-
        Основи на музиката : практически курс / Яна Янкова, Мария Борисова ; [нотогр. Георги Янков]. - Пловдив : Имеон, 2010. - 112 с. : с табл., ноти ; 30 см

Пълното име на авт. Мария Борисова е Мария Борисова Кръстанова. - Името на нотогр. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9449-36-5
1. Музика - теория - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
781(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257326052


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/2 Кн 270
ДЕЙВИС, Хънтър, 1936-
        Джон Ленън - писма / Хънтър Дейвис ; [прев. Невена Дишлиева-Кръстева, Надежда Розова]. - София : Ciela, 2012 ([В.Търново] : Абагар). - 447 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Ориг. загл.: John Lennon letters. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-28-1219-7 : 18 лв.
1. Ленън, Джон, 1940-1980 - кореспонденция 2. Музиканти, английски - кореспонденция 3. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
820-6
92 Ленън, Джон
COBISS.BG-ID 1257789412

БК 2014/2 Кн 271
МОНТГОМЪРИ, Алис
        Хари : биографията / Алис Монтгомъри ; прев. Елка Виденова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Инвестпрес). - 271 с., [8] л. : цв. ил., портр. ; 23 см

Ориг. загл.: Harry: the unauthorized biography / Alice Montgomery

ISBN 978-954-27-0972-5
1. Стайлс, Хари Едуард, 1994- - биографии 2. Уан Дайрекшън 3. Певци, английски - биографии 4. Великобритания - музика
784.7.071.2(410)(092)
92 Стайлс, Хари Едуард
COBISS.BG-ID 1257794532


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

ПРОДАНОВА, Кина Стефанова, 1938-
        Принципи на инструменталната форма на Шуберт : сонатната форма и сонатно-симфоничният цикъл в ранните произведения на Шуберт Вж Кн 268


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/2 Кн 272
        Иван АНДОНОВ / [състав. Люба Маричкова]. - [София] : Vedart gallery, 2013 ([София] : Валдекс). - 216 с. : с ил., портр. ; 31 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Кн. е илюстрирана с рис. на Иван Андонов

ISBN 978-954-92559-5-9 (подв.)
Съдържа спомени, фотографии и рисунки от и за Иван Андонов

1. Андонов, Иван Асенов, 1934-2011 - творчество 2. Актьори, български - творчество 3. Художници, български - творчество 4. България - кино
791.44.071(497.2)(092)
75.071.1(497.2)(092)
92 Андонов, Иван Асенов
COBISS.BG-ID 1257104868

БК 2014/2 Кн 273
АНТОНИОНИ, Микеланджело, 1912-2007
        Снимам, следователно живея : записки за киното / Микеланджело Антониони ; прев. от итал. Иво Йонков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 352 с. ; 20 см. - (Библиотека Амаркорд)

Ориг. загл.: Fare un film è per me vivere / Michelangelo Antonioni. - Филмография и награди: с. 337-345. - Азб. показалец

ISBN 978-619-150-096-3 : 16 лв.
1. Антониони, Микеланджело, 1912-2007 - биографии
791.44.071.1(450)(092)
92 Антониони, Микеланджело
COBISS.BG-ID 1257674980

ЛОЛОВА, Татяна Желязкова, 1934-
        1/2 живот : автобиографичен разказ в един разговор с Георги Каприев, 21 март-25 юни 1996 г. Вж Кн 274


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/2 Кн 274
ЛОЛОВА, Татяна Желязкова, 1934-
        1/2 живот : автобиографичен разказ в един разговор с Георги Каприев, 21 март-25 юни 1996 г. / Татяна Лолова ; [състав. Георги Каприев]. - 5. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2007. - 320 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1996 на изд. Епсилон-Елст, в поредица На върха

ISBN 978-954-321-403-7 : 13 лв.
1. Актьори, български - спомени 2. България - театър
792.071.2(497.2)(092)(093.3)
791.44.071.2(497.2)(092)(093.3)
92 Лолова, Татяна Желязкова
COBISS.BG-ID 1256968676

MIHAJLOVA, Snežanka Venceslavova, 1978-
        [Theatre of thought] Вж Кн 1


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ЛАКОВ, Пламен Маринов, 1965-
        Климатичен туристически потенциал на Западна и Средна Северна България Вж Кн 179


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/2 Кн 275
НЕДКОВ, Александър Георгиев, 1946-
        Привилегия без давност / Александър Недков. - [Русе] : Авангард принт, 2012. - 359 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Привилегията е заслужена / Иван Хаджииванов: с. 5. - Библиогр.: с. 353-355

ISBN 978-954-337-172-3
1. Бокс - Русе - история 2. Русе - физическа култура и спорт
796.83(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1257208548

БК 2014/2 Кн 276
СТИВЪНС, Джон, 1947-
        Тайните на айкидо / Джон Стивънс ; прев. от англ. Мария Цветанова. - София : Изток-Запад, 2003. - 160 с. : с ил., портр. ; 29 см

Ориг. загл.: The secrets of aikido / John Stevens, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: The sekrets of aikido. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-614-7 : 12 лв.
ISBN 954-8945-43-6 !
1. Айкидо 2. Япония - физическа култура и спорт
796.85.011(520)
COBISS.BG-ID 1257832164


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/2 Кн 277
ОСЕМНАДЕСЕТИ
        ХVІІІ век и Европа : сборник, посветен на професор д-р Вера Ганчева / ред. Елизария Рускова ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 392 с. : с ил., факс. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: The 18th century and Europe. - Други ред.: Цветан Теофанов, Димитър Веселинов, Елена Чекалина, Майа Разбойникова-Фратева, Давид Дунер, Антония Господинова, Иван Тенев. - Пълното име на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Възприетата форма на името на ред. Майа Разбойникова-Фратева е Мая Станкова Разбойникова-Фратева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по клас. и нови филологии. Кат. по германистика и скандинавистика. - Взаимодействието между културите - професионална и лична кауза : Вера Ганчева на 70 години / Надежда Михайлова: с. 385-388. - Вера Ганчева : избрана библиография: с. 389-392. - Текст и на англ., швед. ез. - Съдържа докл. от: Петер Енглуд, Васил Пенчев, Райчо Димков, Мария Шишиньова, Л. Танчева, В. Велчев, А. Борисова, Д. Димитрова, Гена Велковска, Андерш Халенгрен, Иван Танев, Ларш Бергквист, Александър Доброхотов, Уле Йерн, Вера Ганчева, Сузана Окерман-Йерн, Бойко Златев, Давид Дунер, Ива Далгрен, Веселка Пенджурова, Елена Чекалина, Владимир Найденов, Томас Бредсдорф, Улрик Ланген, Неда Димова, Нилс Гилйе, Тарл Расмюсен, Антония Господинова, Антония Бучуковска, Елизария Рускова, Мария Сибинска, Светлана Арнаудова, Мар Йонсон, Майа Разбойникова-Фратева, Христо Станчев, Емилия Стайчева, Ерика Лазарова, Красимир Делчев, Александра Желева, Юлия Стефанова, Йордан Костурков, Любомир Терзиев, Людмил Димитров, Ивайло Кутов, Лиляна Табакова, Яна Андреева, Лилияна Лесничкова. - Библиогр.: с. 391-392 и след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3550-4 : 16 лв.
1. Ганчева, Вера Лалева, 1943- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Просвещение, епоха - Европа - сборници 4. България - езикознание 5. Европа - история 6. Осемнадесети век - Европа - сборници
80(497.2)(092)(08)
930.85(4)(08)
001(4)(091)(08)
92 Ганчева, Вера Лалева
COBISS.BG-ID 1257472228

БК 2014/2 Кн 278
ЯНСОН, Торе, 1936-
        Кратка история на езиците / Торе Янсон ; прев. от англ. Милена Нецова. - София : Изток-Запад, 2013. - 261 с. : с табл., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Speak a short history of languages / Tore Janson. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-205-7 : 14 лв.
1. Езикознание - история 2. Език - произход и развитие
800(091)
COBISS.BG-ID 1256923108


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/2 Кн 279
        ИДЕЯТА за универсалната граматика / [състав. Олег Георгиев, Анна Бешкова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 152 с. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Речник: с. 151-152. - Съдържа статии от: Тодор Полименов, Олег Георгиев, Анна Бешкова, Мариян Асенов, Александър Кънев, Евгени Латинов, Вера Любенова. - Библиогр. под линия и след отд. статии

ISBN 978-954-07-3529-0 : 12 лв.
1. Граматика, сравнителна - сборници
801.53(08)
COBISS.BG-ID 1256920804


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 280
ШОПОВ, Тодор Крумов, 1952-
        Педагогика на езика : наръчник по комуникативно преподаване и учене на английски език / Тодор Шопов ; [предг. Иванка Мавродиева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 436 с. : с табл., диагр., портр. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 19. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 427-435

ISBN 978-954-07-3538-2 : 14.99 лв.
1. Английски език - методика на преподаването
802.0(072)
COBISS.BG-ID 1257616100

БК 2014/2 Кн 281
ČOROLEEVA, Kornelija Borislavova, 1976-
        English for nutrition and catering students / Kornelia Choroleeva. - Plovdiv : Акад. изд. на УХТ, 2013 (Пловдив : Авто принт). - 133 с. : с табл. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Английски език за изучаващите Диететика и кетъринг

ISBN 978-954-24-0223-7
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1257882084

БК 2014/2 Кн 282
KOSTADINOVA, Dafina Janorova, 1977-
        Structural Interferences in the production of English by Bulgarians / Dafina Yanorova Kostadinova. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 172 с. : с диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 164-171

ISBN 978-954-680-847-9
1. Английски език - методика на преподаването - за чужденци 2. Езикознание, приложно
802.0(072)
COBISS.BG-ID 1257547236

БК 2014/2 Кн 283
TRENKER, Sarah
        Nightbites : учебно четиво английски - граматика / Sarah Trenker. - Sofia : Colibri, 2012 ([София] : Симолини). - 127 с. ; 19 см

Текст и на бълг. ез. / прев. от нем. ез. Майя Долапчиева. - Кн. от поредицата Vampire stories

ISBN 978-619-150-028-4 : 8 лв.
1. Английски език - учебници
802.0(076)(075)
820-91-312.9
COBISS.BG-ID 1257697764


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

МИТКОВА, Адриана Христова, 1962-
        Жената и езикът в испанския социокултурен контекст Вж Кн 73

БК 2014/2 Кн 284
LÓPEZ Toribio, Ana
        Luna de sangre : учебно четиво испански - лексика и граматика : общоевропейска езикова рамка В1 / Ana López Toribio. - Sofia : Colibri, 2012 ([София] : Симолини). - 128 с. ; 19 см

Текст и на бълг. ез. / прев. от нем. ез. Майя Долапчиева. - Кн. от поредицата Vampire stories

ISBN 978-619-150-026-0 : 8 лв.
1. Испански език - учебници
806.0(076)(075)
860-91-312.9
COBISS.BG-ID 1257656548


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/2 Кн 285
        СЛАВИСТИКАТА в глобалния свят - предизвикателства и перспективи : сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г. / [състав. Маринела Младенова] ; [рeд. кол. Маринела Младенова - отг. ред. ... и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 429 с. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Маринела Младенова е Маринела Параскова Вълчанова. - Други ред.: Анжелина Пенчева, Петър Воденичаров, Нурие Муратова. - Текст и на рус., хърв. ез. - Съдържа докл. от: Ася Асенова, Надежда Костова, Красимира Алексова, Йорданка Велкова, Елена Хаджиева, Ивана Давиткова, Евдокия Христова, Вице Шунич, Елена Стоянова, Полина Николова, Андрей Бобев, Любка Ненова, Миглена Михайлова-Паланска, Катерина Томова, Иван Чобанов, Диана Иванова, Елена Крейчова, Петър Кривчев, Гергана Петрова, Ценка Иванова, Борислав Борисов, Дончо Георгиев, Милен Малаков, Радослав Цонев, Лилия Иванова, Стойно Спасов, Маринела Младенова, Димитрина Хамзе, Владимир Пенчев, Валентина Донева, Павел Филипов, Жоржета Чолакова, Славея Димитрова, Диана Пенчева, Моника Фаркаш Барати, Галина Димитрова, Владислава Иванова, Елисавета Ненчева, Татяна Невская, Петър Воденичаров, Анастасия Пашова, Олга Давыдова, Вяра Николова, Дорка Иванова, Надя Чернева, Наталия Пенева, Красимира Петрова, Боряна Тенчева, Иванка Атанасова, Елена Иванова, Милена Стойкова, Татяна Белошапкова, Илия Солтиров, Теодора Кирякова-Динева, Валентина Динева, Полина Димитрова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-846-2
1. Славянска филология - конференции
808.1(063)
881.09(063)
COBISS.BG-ID 1257583076


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 286
АТАНАСОВА, Иванка Янакиева, 1949-
        Практическая морфология русского языка : пособие-справочник / И. Я. Атанасова. - В. Търново : Фабер, 2011. - 307 с. : с табл. ; 29 см

Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Филол. фак. Кат. Русистика

ISBN 978-954-400-616-7
1. Руски език - морфология - учебници за ВУЗ
808.2-55(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1257767140

БК 2014/2 Кн 287
        РУССКОЕ слово на Балканах : материалы Первого международного симпозиума Шумен, 14-16 октября 2010 года / [ред. В. Аврамова ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2011. - 392 с. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: А. Николова, Ст. Калева, Е. Стоянова. - Съдържа докл. от: Илиана Владова, Стефана Димитрова, Наталия Боронникова, Елена Иванова, Тотка Стоева, Дорка Иванова, Надежда Стойкова, Анна Николова, Жана Иванова, Светлана Алексанова, Христина Дамянова, Биляна Марич, Драгана Керкез, Тотка Иванова, Нели Василева, Неля Иванова, Дамян Митев, Лиляна Цонева, Красимира Петрова, Стефанка Атанасова, Лариса Тихомирова, Светлана Масалова, Лариса Адонина, Катя Коджабашева, Татьяна Чалыкова, Валентина Аврамова, Красимира Колева, Елена Стоянова, Стефка Калева, Христина Христова, Илиана Владова, Надежда Владова, Надежда Лекомцева, Манаткуль Мустаева, Жана Амирова, Мария Раевская, Мария Антонова, Стефан Стефанов, Ивета Рашкова, Дечка Чавдарова, Младен Енчев, Денка Крыстева, Мариана Костова, Галина Петкова, Евдокия Борисова, Элина Иванова, Татьяна Каясова, Елена Гинич, Аглая Маврова, Елена Гетманская, Ирена Костадинова, Тамара Ерофеева, Наталья Нечунаева, Мерле Таммела, Елена Трахтман. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-566-5
1. Руски език - Балкански полуостров - сборници 2. Руска литература - Балкански полуостров - сборници 3. Балкански полуостров - езикознание
808.2(497)(08)
882(497)(08)
COBISS.BG-ID 1257495012


808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК

        ВРЕМЕ и пространство в културата на българи и сърби : сборник доклади Вж Кн 422


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 288
        БЪЛГАРСКИ етимологичен речник. - 2. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012-. - Т. <2-3> ; 21 см

1. изд. 1971-2017, т. 1-8. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Л. Андрейчин

ISBN 978-954-322-527-9 (т. 3, подв.) : 32 лв.

Съдържа досега:
Т. 3: Крес - минго / [състав.] Владимир Ив. Георгиев ... [и др.] ; ред. Владимир Ив. Георгиев. - 2012. - 807 с.

Други състав.: Роже Бернар, Стефан Илчев, Йордан Н. Иванов, Димитрина Михайлова, Васил Анастасов, Георги Риков, Олга Младенова, Уте Дукова, Мария Рачева, Лиляна Димитрова-Тодорова, Тодор Ат. Тодоров. - 1. изд. 1986, изд. на БАН

1. Български език - етимология - речници
808.67-321.2
COBISS.BG-ID 1248789476

БК 2014/2 Кн 289
        БЪЛГАРСКИ етимологичен речник. - 3. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012-. - Т. <1-> ; 21 см

1. изд. 1971-2017, т. 1-8. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин

ISBN 978-954-322-525-5 (т. 1, подв.) : 32 лв.

Съдържа досега:
Т. 1: А-З / [състав.] Владимир Ив. Георгиев ... [и др.] ; ред. Владимир Ив. Георгиев. - 2012. - XCV, 682 с.

Други състав.: Иван Гълъбов, Йордан Заимов, Стефан Илчев. - Библиография / Елена Машалова, Уте Дукова: с. XII-XCV. - 1. изд. 1971, изд. на БАН
 
1. Български език - етимология - речници
808.67-321.2
COBISS.BG-ID 1248791012

        ВРЕМЕ и пространство в културата на българи и сърби : сборник доклади Вж Кн 422

БК 2014/2 Кн 290
ГЕРДЖИКОВ, Георги Анастасов, 1940-2002
        Избрани студии и статии по езикознание / Георги Герджиков ; състав. и [предг.] Красимира Алексова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 358 с. : с табл., сх. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 28. - Библиогр. под линия и след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3528-3 (подв.)
1. Български език - граматика 2. България - езикознание
808.67-5
COBISS.BG-ID 1256927460

БК 2014/2 Кн 291
        УЧЕБНО помагало по български език и литература 8.-12. клас / [състав. Цветанка Манчева]. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 1 л. : табл. ; 24 x 50 см, сгънат до 24 x 17 см. - (Помагалник)

Загл. в изд. каре: Учебно помагало: Помагалник по български език и литература 8.-12. клас. - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-246-8 : 4 лв.
1. Български език - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
808.67(076)(075.3)
886.7.09(076)(075.3)
372.880.867(076)(075.2)
372.888.67(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1257417444

БК 2014/2 Кн 292
ХРИСТОВА, Костадинка Любенова, 1964-
        Примерни тестове по български език и литература : от Христо Ботев до Димитър Талев / [Костадинка Христова]. - 2. прераб. изд. - [София] : Артграф, 2013. - 248 с. ; 25 см

Загл. на кор.: Примерни тестове за зрелостници и кандидат - студенти, за ученици и преподаватели по БЕЛ - тестове по български език и литература. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2011

ISBN 978-954-9401-75-2 : 15 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1257392868


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

        ХОРИЗОНТИ на филологическото знание : юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор : доклади от научна сесия, проведена на 17 декември 2010 г. Вж Кн 375


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/2 Кн 293
        АНТОЛОГИЯ на ораторската реч : III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Кн. 3, Оратори от Исус до пророците на маите / състав. Величко Руменчев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 652 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Anthology of oratory. - Прев. от: гр., старогр., средногр., арм., староарм., лат., старобълг., араб., япон., старокит., алб., османотур., рус., старорус., норв., фр., старомонг. ез.

ISBN 978-954-07-3537-5 : 30 лв.
1. Реторика - история - сборници 2. Оратори - сборници
82.085.4(3)(092)(082)
92(3)
COBISS.BG-ID 1257466852

БК 2014/2 Кн 294
        ДА поставиш дявола на колене : писането на проза като занаят и живот : [есета] / [състав.] Чарлз Бакстър, Питър Търчи ; [прев. от англ. Любомир Терзиев]. - София : Ciela, 2013. - 380 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Bringing the devil to his knee. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Бележки за авторите: с. 374-379. - Съдържа есета от: Ричард Русо, Джим Шепърд, Сюзън Невил, Стивън Шуорц, Чък Уоктъл, Джоун Силбър, Ехуд Хавазелет, Чарлз Бакстър, Дебра Спарк, Карън Бренан, Робърт Бозуел, К. Дж. Райбъл, Питър Търчи, Антония Нелсън, Майкъл Мартоун, Кевин Макилвой, Пабло Медина, Джудит Гросман, Марго Лайвзи

ISBN 978-954-28-1309-5 : 14 лв.
1. Проза - сборници 2. Творческо писане - сборници
82-3.081(082)
COBISS.BG-ID 1257783268


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/2 Кн 295
        АФОРИЗМИ / състав. Панчо Русев. - София : Арт Граф, 2013. - 138 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9401-77-6

820/899-84
COBISS.BG-ID 1257371108

БК 2014/2 Кн 296
ВЕЛИЧКОВ, Петър, 1954-
        Прототипи и герои : тайни, загадки, съдби / Петър Величков. - София : Изток-Запад, 2013. - 198 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Петър Величков e Петър Величков Петров

ISBN 978-619-152-179-1 (подв.) : 14.90 лв.
1. Литературен герой 2. Литература - теми, образи, сюжети
820/899.09
COBISS.BG-ID 1256943076


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 297
АТКИНСЪН, Кейт, 1951-
        Зад кулисите на музея : роман / Кейт Аткинсън ; прев. от англ. Ралица Кариева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 384 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Behind the scenes at the museum / Kate Atkinson

ISBN 978-619-150-047-5 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257523428

БК 2014/2 Кн 298
БАРНС, Джулиан, 1946-
        Предчувствие за край : роман / Джулиан Барнс ; прев. от англ. Любомир Николов. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sense of an ending / Julian Barnes

ISBN 978-954-769-284-8 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257236452

БК 2014/2 Кн 299
БАРНС, Джулиан, 1946-
        Пулс / Джулиан Барнс ; прев. от англ. Любомир Николов. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 271 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pulse / Julian Barnes

ISBN 978-954-769-256-5 : 15 лв.

820-32
COBISS.BG-ID 1257159652

БК 2014/2 Кн 300
ГАЛБРЕЙТ, Робърт, 1965-
        Вакантен пост / Дж. К. Роулинг ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 447 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The casual vacancy / J. K. Rowling

ISBN 978-619-150-100-7 : 20 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257534436

БК 2014/2 Кн 301
ГРИЙН, Саймън Р., 1955-
        Шадоус Фол / Саймън Грийн ; прев. от англ. Лидия Цекова. - София : Изток-Запад, 2013. - 447 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Shadows Fall / Simon R. Green

ISBN 978-619-152-202-6 : 19 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1256927716

ДЕЙВИС, Хънтър, 1936-
        Джон Ленън - писма Вж Кн 270

БК 2014/2 Кн 302
КЕЛК, Линдзи, 1980-
        Аз обичам Вегас / Линдзи Келк ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 294 с. ; 21 см

Ориг. загл.: I heart Vegas / Lindsey Kelk

ISBN 978-954-771-300-0 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257864420

БК 2014/2 Кн 303
КИНСЕЛА, Софи, 1969-
        Сватбена нощ / Софи Кинсела ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 363 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Wedding night / Sophie Kinsella. - Софи Кинсела - псевд. на Маделин Уикам

ISBN 978-954-771-309-3 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257840100

БК 2014/2 Кн 304
КУПЪР, Катрин
        Приключенията на Джак Бренин. Кн. 1, Златният жълъд / [Катрин Купър] ; [ил. Рон Купър, Катрин Купър] ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 320 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The golden acorn / Catherine Cooper. - Името на авт. отбелязано на кор., а на ил. и прев. - в изд. каре

ISBN 978-954-625-830-4

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1257674468

БК 2014/2 Кн 305
МАРИАНИ, Скот, 1968-
        Изгубената реликва : роман / Скот Мариани ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The lost relic / Scott Mariani

ISBN 978-954-769-257-2 : 15 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1257464036

БК 2014/2 Кн 306
ТОРДЕЙ, Пол, 1946-
        Безнадеждният живот на Чарли Самърс : роман / Пол Тордей ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 288 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: The hopeless life of Charlie Summers / Paul Torday

ISBN 978-619-150-056-7 : 13 лв.

820-313
COBISS.BG-ID 1257589476

БК 2014/2 Кн 307
УО, Ивлин, 1903-1966
        Унизени тела / Ивлин Уо ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: Vile bodies / Evelyn Waugh. - В кн. означено 2. изд.

ISBN 978-619-150-057-4 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257659876

БК 2014/2 Кн 308
ФАЛКОНЪР, Колин, 1953-
        Харем / Колин Фалконър ; [прев. Мария Чайлд]. - София : Санома Блясък България, 2013 (София : Алианс принт). - 400 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 5)

Ориг. загл.: Sultan's harem / Colin Falconer. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-021-4

820-31
COBISS.BG-ID 1256914148

БК 2014/2 Кн 309
ФИОРАТО, Марина
        Дъщерята на Сиена / Марина Фиорато ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Daughter of Siena / Marina Fiorato

ISBN 978-954-771-302-4 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1257836772

БК 2014/2 Кн 310
ЧАЙЛД, Лий, 1954-
        Аферата : роман / Лий Чайлд ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 415 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The affair / Lee Child

ISBN 978-954-769-278-7 : 16 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1257251556

БК 2014/2 Кн 311
ЧАЙЛД, Лий, 1954-
        Време за умиране : роман / Лий Чайлд ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2010 ([В. Търново] : Абагар). - 416 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Worth dying for / Lee Child

ISBN 978-954-769-249-7 : 16 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1257481444

БК 2014/2 Кн 312
ЧАЙЛД, Лий, 1954-
        Издирваният : роман / Лий Чайлд ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 416 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A wanted man / Lee Child

ISBN 978-954-769-309-8 : 17 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1257247460

TRENKER, Sarah
        Nightbites : учебно четиво английски - граматика Вж Кн 283


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 313
        ДЖАК, победителят на великани : английска приказка / [прев. Веска Маринова] ; [ил. А. Елисеев]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 75)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-305-9

820-93-34
COBISS.BG-ID 1257258212

БК 2014/2 Кн 314
КИМПТЪН, Даяна, 1950-
        Ейми разговаря с животните: голямото надбягване / Даяна Кимптън ; ил. Десидерия Гучардини ; [прев. Екатерина Митренцева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The great sheep race / Diana Kimpton. - Името на прев. отбелязано на с. 4

ISBN 978-954-625-797-0 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257424356

БК 2014/2 Кн 315
КИМПТЪН, Даяна, 1950-
        Ейми разговаря с животните: изгубеното съкровище / Даяна Кимптън ; ил. Десидерия Гучардини ; [прев. Екатерина Митренцева]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The lost treasure / Diana Kimpton. - Името на прев. отбелязано на с. 4

ISBN 978-954-625-781-9 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257424612

БК 2014/2 Кн 316
КИМПТЪН, Даяна, 1950-
        Ейми разговаря с животните: мечта за звездна слава / Даяна Кимптън ; ил. Десидерия Гучардини ; [прев. Екатерина Митренцева]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The star-struck parrot / Diana Kimpton. - Името на прев. отбелязано на с. 4

ISBN 978-954-625-780-2 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257423332

БК 2014/2 Кн 317
КИПЛИНГ, Ръдиард, 1865-1936
        Приказка за котката / Ръдиард Киплинг ; [ил. Павел Репринцев] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 73)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-303-5

820-93-34
COBISS.BG-ID 1257130212

БК 2014/2 Кн 318
КОРТНИ, Люси
        Бялото мече Понго / Люси Кортни ; ил. Фил Алдерсън ; прев. Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 93 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The Scaredy bear / Lucy Courtenay. - Кн. от поредицата Не се предавай!

ISBN 978-954-625-836-6 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257428196

БК 2014/2 Кн 319
КОРТНИ, Люси
        Маймунчето Морис / Люси Кортни ; ил. Фил Алдерсън ; прев. Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The clumsy monkey / Lucy Courtenay. - Кн. от поредицата Не се предавай!

ISBN 978-954-625-834-2 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257427684

БК 2014/2 Кн 320
КОРТНИ, Люси
        Пингвинчето Пепър / Люси Кортни ; ил. Фил Алдерсън ; прев. Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The Potty penguin / Lucy Courtenay. - Кн. от поредицата Не се предавай!

ISBN 978-954-625-835-9 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1257426660

БК 2014/2 Кн 321
КУПЪР, Катрин
        Приключенията на Джак Бренин. Кн. 2, Гласруенската порта / [Катрин Купър] ; [ил. Рон Купър, Катрин Купър] ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 272 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Glasruhen Gate / Catherine Cooper. - Името на авт. отбелязано на кор., а на ил. и прев. - в изд. каре

ISBN 978-954-625-831-1

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1257674212

БК 2014/2 Кн 322
КУПЪР, Катрин
        Приключенията на Джак Бренин. Кн. 3, Сребърният хълм / [Катрин Купър] ; [ил. Рон Купър, Катрин Купър] ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 304 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Silver hill / Catherine Cooper. - Името на авт. отбелязано на кор., а на ил. и прев. - в изд. каре

ISBN 978-954-625-832-8

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1257756900

БК 2014/2 Кн 323
ЛЕСТЪР, Анна
        Приказки за феи : + забавни игри / текст Анна Лестър ; ил. Тери Гауър ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of fairies / Anna Lester

ISBN 978-954-625-768-0 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1257421028

БК 2014/2 Кн 324
УАЙЛД, Оскар, 1854-1900
        Забележителната ракета / Оскар Уайлд ; [ил. М. Михалска] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 77)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-307-3

820-93-34
COBISS.BG-ID 1257128420

БК 2014/2 Кн 325
УОДЪЛ, Мартин, 1941-
        Хайде да си поиграем, Мечо! / Мартин Уодъл ; [ил. Барбара Фърт] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 78)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-308-0

820-93-34
COBISS.BG-ID 1257148900


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 326
О'БРАЙЪН, Една, 1930-
        Светци и грешници / Една О'Брайън ; прев. от англ. Мирела Христова. - София : ИК Амат-АХ, 2013 ([София] : Скала принт). - 156 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Saints and sinners / Edna O'Brien

ISBN 978-954-9877-33-5 : 14.60 лв.

820(417)-32
COBISS.BG-ID 1256966372


820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 327
РОЙ-Батачаря, Джойдийп, 1962-
        Разказвачът от Маракеш / Джойдийп Рой-Батачаря ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Enthusiast, 2013 ([Добрич] : ФолиАрт). - 319 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The storyteller of Marrakesh / Joydeep Roy-Bhattacharya

ISBN 978-619-164-068-3 : 15 лв.

820(540)-31
COBISS.BG-ID 1257331172


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 328
УОТС, Питър, 1958-
        Слепоглед / Питър Уотс ; прев. от англ. Елена Павлова. - София : Изток-Запад, 2013. - 359 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Blind sight / Peter Watts

ISBN 978-619-152-183-8 : 16.90 лв.

820(71)-311.9
COBISS.BG-ID 1256915684


820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 329
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин и клубът на следотърсачите : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Иванова Латева]. - [София] : Фют, [2013] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: The super clupers' big small case. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-828-1 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256841956

БК 2014/2 Кн 330
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин и мечето са един отбор : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Иванова Латева]. - [София] : Фют, [2012] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: Franklin's partner. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-801-4 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256844260

БК 2014/2 Кн 331
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин и природното чудо : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Иванова Латева]. - [София] : Фют, [2012] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: Franklin and the wonder. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-800-7 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256846564

БК 2014/2 Кн 332
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин отстъпва на приятел : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Латева]. - [София] : Фют, [2013] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: Franklin and the gecko games. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-827-4 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256843492

БК 2014/2 Кн 333
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин скача с обувки на пружини : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Иванова Латева]. - [София] : Фют, [2013] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: Franklin's ups and downs. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-826-7 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256844772

БК 2014/2 Кн 334
ЕНДРЮЛЪТ, Хари
        Франклин сред звездите : по книгите от поредицата "Франклин" на Полет Буржоа и Бренда Кларк / [адапт. Хари Ендрюлът] ; [прев. Екатерина Иванова Латева]. - [София] : Фют, [2012] ([София] : [Лито Балкан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 19 см. - (Франклин и неговите приятели)

Ориг. загл.: Franklin in the stars. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-799-4 : 2.99 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1256845796


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 335
БАЗЕЛ, Джош, 1970-
        Анатомията на Питър : роман / Джош Базел ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2009 (В. Търново : Абагар). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beat the reaper / Josh Bazell

ISBN 978-954-769-200-8 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257151204

БК 2014/2 Кн 336
БАЛДАЧИ, Дейвид, 1960-
        Избави ни от злото : роман / Дейвид Балдачи ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 447 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Deliver us from evil / David Baldacci

ISBN 978-954-769-255-8 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257169124

БК 2014/2 Кн 337
БЕРИ, Стив, 1955-
        Шифърът на Джеферсън / Стив Бери ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 448 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Jefferson key / Steve Berry

ISBN 978-954-769-276-3 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257468388

БК 2014/2 Кн 338
БРАУН, Робърт Грегъри, 1955-
        Пътят към Рая : роман / Робърт Браун ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Paradise prophecy / Robert Browne

ISBN 978-954-769-308-1 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257149156

БК 2014/2 Кн 339
БЪРУИН, Марго, 1962-
        Ухание на мрак : мистична история за съблазнителната природа на ароматите / Марго Бъруин ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Scent of darkness / Margot Berwin

ISBN 978-954-771-303-1 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257828580

БК 2014/2 Кн 340
ГАРСИЯ, Ками, 1972-
        Прелестен хаос / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експреспринт). - 414 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Beautiful chaos / Kami Garcia, Margaret Stohl. - Ч. 3. от поредицата Хроники на чародейците

ISBN 978-954-771-299-7 : 14 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1257797860

БК 2014/2 Кн 341
ДЕ Бласи, Марлена, 1952-
        Хиляда дни в Тоскана / Марлена де Бласи ; [прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см. - (Поредица Пътувай и обичай)

Ориг. загл.: A thousand days in Tuscany / Marlena de Blasi. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-197-4 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257425380

БК 2014/2 Кн 342
ДЕЛИНСКИ, Барбара, 1945-
        Един друг живот : роман / Барбара Делински ; прев. от англ. Даниела Кьорчева. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Fingerprints / Barbara Delinsky

ISBN 978-954-26-1238-4 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256883940

БК 2014/2 Кн 343
ДЕЛИНСКИ, Барбара, 1945-
        Три желания : роман / Барбара Делински ; прев. от англ. Мария Тоскова. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Three wishes / Barbara Delinsky. - 1. изд. 1998

ISBN 978-954-26-1244-5 : 12.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256929508

БК 2014/2 Кн 344
ЕЛИЪС, Лора
        50 нощи в сиво : чувствено пътешествие в черно и бяло / текст Лора Елиъс ; ил. Бенджамин Оачендже ; [прев. от англ. Евгения Стойкова]. - София : Ciela, 2012 ([В. Търново] : [Абагар]). - 112 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: 50 nights in gray / Laura Elias. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1247-0 : 11 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257783780

БК 2014/2 Кн 345
ЗИНК, Мишел, 1969-
        Пророчеството на сестрите. Кн. 3, Огненият кръг / Мишел Зинк ; прев. от англ. Мария Донева. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 287 с. ; 20 см. - (Черна луна)

Ориг. загл.: Prophecy of the sisters: circle of fire / Michelle Zink

ISBN 978-954-529-986-5 : 13 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257485284

БК 2014/2 Кн 346
КЕНЕДИ, Дъглас, 1955-
        Моментът / Дъглас Кенеди ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 423 с. ; 22 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: The moment / Douglas Kennedy

ISBN 978-619-150-092-5 : 20 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257535972

БК 2014/2 Кн 347
КЛАРК, Марша, 1953-
        Степени на вина : роман / Марша Кларк ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Guilt by degrees / Marcia Clark

ISBN 978-954-769-310-4 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257249252

БК 2014/2 Кн 348
КОУБЪН, Харлан, 1962-
        Под напрежение / Харлан Коубън ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 303 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Live wire / Harlan Coben

ISBN 978-619-150-062-8 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257100004

БК 2014/2 Кн 349
КРЕНЦ, Джейн Ан, 1948-
        Пророчески сънища : роман / Джейн Ан Кренц ; прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 288 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Dream eyes / Jayne Ann Krentz

ISBN 978-954-26-1236-0 : 12.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256835812

БК 2014/2 Кн 350
МИЙД, Ришел, 1976-
        Кръвни връзки. Кн. 3, Индигова магия / Ришел Мийд ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The indigo spell / Richelle Mead

ISBN 978-619-157-048-5 : 13.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1238794724

БК 2014/2 Кн 351
ПАРКЪР, Робърт Браун, 1932-2010
        Телохранителят : роман / Робърт Паркър ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sixkill / Robert B. Parker

ISBN 978-954-769-263-3 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257480676

БК 2014/2 Кн 352
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Време за умиране : роман / Джеймс Патерсън, Майкъл Ледуидж ; прев. от англ. Стоянка Лазарова-Карачанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 303 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Tick tock / James Patterson, Michael Ledwidge

ISBN 978-954-26-1243-8 : 12.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1257057508

БК 2014/2 Кн 353
РЕВИС, Бет
        През Вселената / Бет Ревис ; прев. от англ. Милена Томова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 342 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Across the Universe / Beth Revis

ISBN 978-619-150-111-3 : 16 лв.

820(73)-311.9
COBISS.BG-ID 1257638372

БК 2014/2 Кн 354
РОТ, Филип, 1933-
        Възмущение / Филип Рот ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 159 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Indignation / Philip Roth

ISBN 978-619-150-050-5 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257532132

БК 2014/2 Кн 355
РОУЗ, М. Дж., 1953-
        Загадъчни ухания / М. Дж. Роуз ; [прев. Катя Перчинкова]. - София : Слънце, 2013 (София : Инвестпрес). - 430 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A book of lost fragrances / Melisse Shapiro. - М. Дж. Роуз - псевд. на Melisse Shapiro. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-195-0 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256925924

БК 2014/2 Кн 356
СИЛВА, Даниъл, 1960-
        Падналият ангел : роман / Даниъл Силва ; прев. от англ. Димитър Добрев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 400 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The fallen angel / Daniel Silva. - Възприетата форма на името на прев. Димитър Добрев е Димитър Добрев Димитров

ISBN 978-954-26-1241-4 : 14.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1256970980

БК 2014/2 Кн 357
СОЛ, Джон, 1942-
        Дом за разплата / Джон Сол ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : Изток-Запад, 2013. - 317 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: House of reckoning / John Saul

ISBN 978-619-152-209-5 : 14.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1256925668

БК 2014/2 Кн 358
СТИВЪНС, Джон, 1972-
        Изумруденият атлас / Джон Стивънс ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2011- (Костинброд : Мултипринт ООД). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The emerald atlas / John Stephens. - Ч. 1 от поредицата Книги на началото

ISBN 978-954-769-267-1 : 15 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1257493732

БК 2014/2 Кн 359
УОРД, Дж. Р., 1969-
        Братството на черния кинжал. Кн. 9, Неукротима любов / Дж. Р. Уорд ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 484 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The black dagger brotherhood. Lover unleashed / J. R. Ward. - Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Раули Пел Бърд

ISBN 978-619-157-043-0 : 16.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1257392100

БК 2014/2 Кн 360
ФИЛИПС, Кристи
        Писмото на Росети / Кристи Филипс ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 398 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Rossetti letter / Christi Phillips

ISBN 978-954-771-307-9 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257804260

БК 2014/2 Кн 361
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Бебето е мое / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 334 с. ; 21 см. - (Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Nobody's baby but mine / Susan Elizabeth Phillips. - Вариант на сер. загл.: Колекция Избрани съвременни любовни романи, отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-619-157-045-4 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257115876

БК 2014/2 Кн 362
ФРИЙТИ, Барбара, 1958-
        Заливът на ангелите / Барбара Фрийти ; прев. от англ. Росица Златанова. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 304 с. ; 20 см. - (Поредица Пеперуда : съвременна романтична проза)

Ориг. загл.: Suddenly one summer / Barbara Freethy. - Сер. загл. е лого: изображение на пеперуда

ISBN 978-954-409-334-1 !. - 13 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257544676

БК 2014/2 Кн 363
ХЕЙГ, Брайън, 1953-
        Игри за милиарди : роман / Брайън Хейг ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : Обсидиан, 2010 (В. Търново : Абагар). - 416 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The capitol game / Brian Haig

ISBN 978-954-769-246-6 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257245668

БК 2014/2 Кн 364
ХЕМИНГС, Кауи Харт
        Потомците : роман / Кауи Харт Хемингс ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The descendants / Kaui Hart Hemmings

ISBN 978-954-769-288-6 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1257485028


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 365
КИПЛИНГ, Ръдиард, 1865-1936
        Любопитното слонче / Ръдиард Киплинг ; [ил. П. Репринцев] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 65)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-295-3

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1257150180

БК 2014/2 Кн 366
        УНИВЕРСИТЕТ за таласъми / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства)

Ориг. загл.: Monsters university story book

ISBN 978-954-27-0947-3 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1257785572

БК 2014/2 Кн 367
ХАРИС, Джоуел Чандлър, 1848-1908
        Историите на Чичо Римъс / Джоуел Харис ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 69)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-299-1

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1257125860


820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 368
КОЛИНС, Ребека Ан
        Хрониките на Пембърли / Ребека Ан Колинс ; прев. от англ. Зорница Стоянова-Лечева. - София : Ciela, 2013. - 452 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Pemberley chronicles / Rebecca Ann Collins

ISBN 978-954-28-1332-3 : 16 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1257787364

БК 2014/2 Кн 369
МОРТЪН, Кейт, 1976-
        Забравената градина : роман / Кейт Мортън ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 478 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Forgotten garden / Kate Morton

ISBN 978-619-150-052-9 : 19 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1257529828

БК 2014/2 Кн 370
МОРТЪН, Кейт, 1976-
        Отминали времена : роман / Кейт Мортън ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 515 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The distant hours / Kate Morton

ISBN 978-619-150-125-0 : 19 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1257758436

БК 2014/2 Кн 371
ТЪНИКЛИФ, Хана, 1979-
        С дъх на чаени листа / Хана Тъниклиф ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 374 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The color of tea / Hannah Tunnicliffe

ISBN 978-619-164-047-8 : 15 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1257369572


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 372
БАРО, Никола
        Жената на моя живот : роман / Никола Баро ; прев. от нем. Людмила Костова. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Бонин). - 136 с. ; 21 см

Ориг загл.: Die Frau meines Lebens / Nicolas Barreau. - Никола Баро - псевд. на Даниела Тиле

ISBN 978-619-164-067-6 : 11 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1257786852

БК 2014/2 Кн 373
ГИР, Керстин, 1966-
        Сапфиреносиньо / Керстин Гир ; прев. Стефана Моллова. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 340 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Saphirblau / Kerstin Gier. - Ч. 2 от трилогията Скъпоценни камъни

ISBN 978-619-157-046-1 : 12.90 лв.

830-312.9
COBISS.BG-ID 1257338340

БК 2014/2 Кн 374
ПЕЦ, Моника, 1963-
        Седем дни сами : роман / Моника Пец ; прев. от нем. Людмила Костова. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 312 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Sieben Tage ohne / Monika Peetz

ISBN 978-619-164-069-0 : 15 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1257165284

БК 2014/2 Кн 375
        ХОРИЗОНТИ на филологическото знание : юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор : доклади от научна сесия, проведена на 17 декември 2010 г. / състав. Емилия Стайчева ... и др. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 119 с. : с портр. ; 21 см

Други състав.: Майа Разбойникова-Фратева, Ренета Килева-Стаменова. - Възприетата форма на името на състав. Майа Разбойникова-Фратева е Мая Станкова Разбойникова-Фратева. - Текст и на нем. ез. - Съдържа докл. от: Емилия Стайчева, Анна Лилова, Николина Бурнева, Сабина Павлова, Maria Grozeva, Борис Наймушин, Marijka Dimitrova, Maja Razbojnikova-Frateva, Ани Леви. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3499-6 : 11 лв.
1. Огнянов, Любомир Василев, 1910-1987 - юбилеи и чествания - сборници 2. Германисти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Превод, художествен - сборници 4. България - литературознание
830(497.2)(092)(08)
82.03(08)
92 Огнянов, Любомир Василев
COBISS.BG-ID 1257463524


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 376
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Седемте гарвана / Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 59)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-289-2

830-93-34
COBISS.BG-ID 1257155300

БК 2014/2 Кн 377
ХАУФ, Вилхелм, 1802-1827
        Халифът щърк / Вилхелм Хауф ; [ил. Северино Виралди] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 68)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-298-4

830-93-34
COBISS.BG-ID 1257165028


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 378
ГАЙГЕР, Арно, 1968-
        Старият крал и неговото изгнание / Арно Гайгер ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 167 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Der аlte Кönig in seinem Еxil / Arno Geiger

ISBN 978-619-150-074-1 : 14 лв.

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1257585892

ФРАНКЪЛ, Виктор Емил, 1905-1997
        Човекът в търсене на смисъл Вж Кн 206

БК 2014/2 Кн 379
ЩАЙНЕР, Вилфрид, 1960-
        Мракът на Бейкън : роман / Вилфрид Щайнер ; прев. от нем. Младен Ганев. - София : Обсидиан, 2011 (София : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bacons Finsternis / Wilfried Steiner

ISBN 978-954-769-261-9 : 14 лв.

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1257240804


830(493)-93 БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

РОМАНЕЛИ, Серена, 1951-
        Маймунката Додо Вж Кн 396


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 380
ТИЛЕР, Карл Фруде, 1970-
        Обкръжение / Карл Фруде Тилер ; прев. от новонорв. Румяна Сиромахова. - Русе : Авангард принт, 2012. - 294 с. ; 20 см. - (Библиотека Проза XXI)

Ориг. загл.: Innsirkling / Carl Frode Tiller

ISBN 978-954-337-176-1 : 15 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1257231588

БК 2014/2 Кн 381
УНСЕТ, Сигрид, 1882-1949
        Кръстът : роман / Зигрид Ундсет. - Пловдив : ИК Боивест, 1994 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 415 с. ; 20 см. - (Серийни любовни романи ; 24)

Ориг. загл.: Korset / Sigrid Undset. - Прев. от норв. ез. - Ч. 3 от трилогията Кристин Лаврансдатер

90 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1256984292


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 382
ЛИНДКВИСТ, Йон Айвиде, 1968-
        Когато мъртвите се пробудят / Йон Айвиде Линдквист ; прев. от швед. Неда Димова-Бренстрьом. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 318 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hanteringen av odöda / John Ajvide Lindqvist. - Възприетата форма на името на прев. Неда Димова-Бренстрьом е Неда Андреева Димова

ISBN 978-619-150-037-6 : 16 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1257591268

БК 2014/2 Кн 383
МАСЕТИ, Катарина, 1944-
        Мъжът от съседния гроб / Катарина Масети ; прев. от швед. Елена Радинска. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 183 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Grabben i graven bredvid / Katarina Mazetti

ISBN 978-619-150-046-8 : 12 лв.

839.7-31
COBISS.BG-ID 1257540580


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 384
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Старата къща / Андерсен ; [ил. Ника Голц] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 72)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-302-8

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1257153252


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 385
МААР, Михаел, 1960-
        Пруст, фараонът / Михаел Маар ; прев. от нем. Стоян Гяуров. - [В. Търново] : Фабер, 2013. - 80 с. : с портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Proust pharao / Michael Maar

ISBN 978-954-400-888-8 (подв.) : 12 лв.
1. Пруст, Марсел, 1871-1922 - биографии 2. Писатели, френски - биографии 3. Франция - литературознание
840(092)
92 Пруст, Марсел
COBISS.BG-ID 1257578724

БК 2014/2 Кн 386
РОНЕ, Татяна дьо, 1961-
        Тайната на семейство Рей : роман / Татяна дьо Роне ; прев. от англ. Здравка Славянова. - София : Обсидиан, 2011 (В. Търново : Абагар). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A secret kept / Tatiana de Rosnay

ISBN 978-954-769-282-4 : 14 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1257230308


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 387
ГОСИНИ, Рьоне, 1926-1977
        Малкият Никола си има неприятности / Госини ; [ил.] Семпе ; прев. от фр. Венелин Пройков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 151 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Le petit Nicolas a des ennuis / Goscinny - Sempé. - Биографии на Рьоне Госини и Жан-Жак Семпе: с. 141-144

ISBN 978-954-529-988-9 : 9 лв.

840-93-31
COBISS.BG-ID 1257412836

БК 2014/2 Кн 388
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Магарешката кожа / Шарл Перо ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 61)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-291-5

840-93-34
COBISS.BG-ID 1257185508

БК 2014/2 Кн 389
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Рике Перчема / Шарл Перо ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 63)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-293-9

840-93-34
COBISS.BG-ID 1257168356

БК 2014/2 Кн 390
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Синята брада / Шарл Перо ; [ил. А. Д. Рейполски] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 56)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-286-1

840-93-34
COBISS.BG-ID 1257185764


840(71) КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2014/2 Кн 391
ТХУИ, Ким, 1968-
        Ру : роман / Ким Тхуи ; прев. от фр. Анна Ватева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ru / Kim Thúy

ISBN 978-619-150-081-9 : 12 лв.

840(71)-31
COBISS.BG-ID 1257419236


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 392
МАГРИС, Клаудио, 1939-
        Другото море / Клаудио Магрис ; прев. от итал. Огнян Стамболиев. - Русе : Авангард принт, [2013]. - 106 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Un altro mare / Claudio Magris. - Роман за самопознанието / Огнян Стамболиев: с. 5-8

ISBN 978-954-337-173-0 : 8 лв.

850-312.1
COBISS.BG-ID 1257368292

БК 2014/2 Кн 393
МАЦАНТИНИ, Маргарет, 1961-
        Да дойдеш на света : роман / Маргарет Мацантини ; прев. от итал. Иво Йонков. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 535 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Venuto al mondo / Margaret Mazzantini

ISBN 978-619-150-066-6 : 16 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1257482468


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 394
БАКАЛАРИО, Пиердоменико, 1974-
        Юлисес Мур: Вратата на времето : първа тетрадка / [Пиердоменико Бакаларио] ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; [ill. by Iacopo Bruno]. - София : Егмонт България, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 224 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La porta del tempo / text by Pierdomenico Baccalario. - Името на авт. отбелязано на с. 6, а на ил. - на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-0971-8 : 9.90 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1257834724

БК 2014/2 Кн 395
        ПРИНЦЕСАТА от портокала : италианска приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 71)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-301-1

850-93-34
COBISS.BG-ID 1257117924

БК 2014/2 Кн 396
РОМАНЕЛИ, Серена, 1951-
        Маймунката Додо / Серена Романели, Ханс де Бер ; [ил. Ханс де Бер] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 62)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-292-2

850-93-34
830(493)-93-34
COBISS.BG-ID 1257194724

БК 2014/2 Кн 397
ХОЛЕЙНОНЕ, Петер
        Горските животни / [текст Питър Олейноне] ; [ил. Тони Улф] ; [прев. Екатерина Латева]. - [София] : Фют, [2013] ([София] : [Лито Балкан]). - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Il Bosko. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Тони Улф - псевд. на Antonio Lupatelli. - Част от поредицата Приказки от вълшебната гора

ISBN 978-954-625-838-0 : 4.99 лв.
Боско - вълшебният свят на Тони Улф

850-93-34
COBISS.BG-ID 1256979428

БК 2014/2 Кн 398
ХОЛЕЙНОНЕ, Петер
        Джуджетата / [текст Питър Олейноне] ; [ил. Тони Улф] ; [прев. Екатерина Латева]. - [София] : Фют, [2013] ([София] : [Лито Балкан]). - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Gnomi. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Тони Улф - псевд. на Antonio Lupatelli. - Част от поредицата Приказки от вълшебната гора

ISBN 978-954-625-839-7 : 4.99 лв.
Боско - вълшебният свят на Тони Улф

850-93-34
COBISS.BG-ID 1256981220


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 399
БАЙЕШУ, Йон, 1933-1992
        Равновесие : роман / Йон Байешу ; прев. от рум. Огнян Стамболиев. - Русе : Авангард принт, 2013. - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Balanta / Ion Baiesu. - Достоен наследник на великия Караджале / Огнян Стамболиев: с. 5-8

ISBN 978-954-337-174-7 : 12 лв.

859.0-31
COBISS.BG-ID 1257379812

БК 2014/2 Кн 400
ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Сватба в небето / Мирча Елиаде ; прев. от рум. Лора Ненковска. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 191 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: Noces au paradis / Mircea Eliade

ISBN 978-619-150-044-4 : 14 лв.

859.0-31
COBISS.BG-ID 1257642724


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 401
РУИС Сафон, Карлос, 1964-
        Принцът на мъглата / Карлос Руис Сафон ; прев. от исп. Светла Христова. - София : Изток-Запад, 2013. - 157 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: El principe de la niebla / Carlos Ruiz Zafón

ISBN 978-619-152-223-1 : 10 лв.

860-312.9
COBISS.BG-ID 1256872932

LÓPEZ Toribio, Ana
        Luna de sangre : учебно четиво испански - лексика и граматика : общоевропейска езикова рамка В1 Вж Кн 284


860-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 402
ИБН Туфайл, Абу Барк Мухаммад ибн Абдулмалик, 1110-1185
        Хай : [адаптирана версия за деца] / Ибн Туфейл ; [прев. Сами Нури] ; [ил. Орхан Салих] = Hay : [çocuklar için uyarlama] / Ibn Tufeyl. - Sofia : А-прес, 2008 ([София] : [Скай принт]). - 101 с. : с ил. ; 21 см

Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-91901-5-1

860-93-91
COBISS.BG-ID 1257065700


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 403
ЧАВИАНО, Дайна, 1957-
        Затворена котка / Даина Чавиано ; [прев. Катя Бобева]. - София : Ciela, 2013. - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Gata encerrada / Daina Chaviano. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 1 от трилогията Тайните на Хавана

ISBN 978-954-28-1276-0 : 12 лв.

860(729.1)-312.9
COBISS.BG-ID 1257790436


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 404
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Литума в Андите / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Симолини). - 248 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lituma en los Andes / Mario Vargas Llosa

ISBN 978-619-150-154-0 : 17 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1257476836

БК 2014/2 Кн 405
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Панталеон и посетителките : роман / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Емилия Юлзари. - 2. изд. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pantaleón y las visitadoras / Mario Vargas Llosa. - 1. изд. 1981 на изд. ОФ

ISBN 978-954-529-967-4 : 16 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1257477348

БК 2014/2 Кн 406
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Цивилизация на зрелището / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Людмила Петракиева. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Симолини). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La civilización del espectáculo / Mario Vargas Llosa

ISBN 978-619-150-182-3 : 16 лв.

860(85)-4
COBISS.BG-ID 1257478372


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 407
САНТУШ, Жозе Родригеш душ, 1964-
        Последната тайна : роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; прев. от португ. Дарина Миланова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: O último segredo / José Rodrigues dos Santos

ISBN 978-954-26-1228-5 : 14.95 лв.

869.0-31
COBISS.BG-ID 1256927972


869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 408
АМАДУ, Жоржи, 1912-2001
        Тереза Батиста уморена от битки : роман / Жоржи Амаду ; прев. от португ. Снежина Томова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 424 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Tereza Batista, cansada de guerra / Jorge Amado

ISBN 978-619-150-033-8 : 16 лв.

869.0(81)-31
COBISS.BG-ID 1257063908

БК 2014/2 Кн 409
КОЕЛЮ, Паулу, 1947-
        Ръкописът, намерен в Акра / Паулу Коелю ; прев. от португ. Вера Киркова-Жекова. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 160 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Manuscrito encontrado em Accra / Paulo Coelho. - Възприетата форма на името на прев. Вера Киркова-Жекова е Вера Георгиева Киркова

ISBN 978-954-769-307-4 (подв.) : 16 лв.

869.0(81)-31
COBISS.BG-ID 1257324004


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

        СЛАВИСТИКАТА в глобалния свят - предизвикателства и перспективи : сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г. Вж Кн 285


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 410
ЕЛИЗАРОВ, Александър Павлович, 1949-
        Олтар / Александър Елизаров ; [предг. Кирил Ковалджи] ; [прев. на бълг. Любомир Занев] ; [ил. Роман Кисьов] = Алтарь / Александр Елизаров ; [предг. Кирилл Ковальджи] = Altar / Aleksandr Elizarov ; [forew. K. Kovalji] ; [прев. на англ. Красимир Чакандраков]. - Русе : Авангард принт, 2013. - 118 с. : с ил. ; 20 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 9, 45, 81

ISBN 978-954-337-177-8

882-1
COBISS.BG-ID 1257467108

БК 2014/2 Кн 411
КУШНЕР, Ефим, 1940-
        Собственикът = Хозяин / Ефим Кушнер. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : ВИНИ 1837). - 196 с. ; 21 см. - (Библиотека Родово имение)

Прев. от рус. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Вместо предговор / Атанас Панчев : с. [5-6]

ISBN 978-954-8365-68-0 (не е отпеч.) : 8 лв.
ISBN 978-954-8365-680 !

882-3
COBISS.BG-ID 1257837540

        РУССКОЕ слово на Балканах : материалы Первого международного симпозиума Шумен, 14-16 октября 2010 года Вж Кн 287

БК 2014/2 Кн 412
СТЕФАНОВ, Орлин Стефанов, 1945-
        Великите комбинатори Сталин и Остап : и пак за "бащите и децата" / Орлин Стефанов. - София : [Изд. авт.], 2013. - 32 с. ; 21 см

Принт. изд.

2 лв.
1. Илф, Иля, 1897-1937 - творчество 2. Петров, Евгений, 1903-1942 - творчество 3. Писатели, руски - творчество 4. Русия - литературознание
882(092)
92 Илф, Иля
92 Петров, Евгений
COBISS.BG-ID 1257806052

БК 2014/2 Кн 413
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, 1828-1910
        Ана Каренина : роман в осем части / Лев Толстой ; прев. от рус. Иван Жечев. - [4. изд.]. - София : Кръгозор, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 2 т. ; 21 см

Ориг. загл.: Анна Каренина / Л. Н. Толстой. - 1. изд. 1986 на изд. Нар. култура

ISBN 978-954-771-301-7 : 29 лв.

Съдържа:
1. Ч. 1-4. - 464 с.
2. Ч. 5-8. - 400 с.

882-31
COBISS.BG-ID 1258004964

БК 2014/2 Кн 414
ЧУДИНОВА, Елена Петровна, 1959-
        Джамията "Парижката Света Богородица": 2048 година / Елена Чудинова ; прев. от рус. Надя Попова. - София : Велик архонтски събор, 2013 ([София] : [Пейк принт]). - 304 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год / Елена Чудинова. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл.с.

ISBN 978-619-90041-1-1 : 16 лв.
ISBN 987-619-90041-1-1 !

882-31
COBISS.BG-ID 1257144804


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 415
        БОГАТАШЪТ и беднякът : руска народна приказка / [ил. Елена Шурлапова] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 67)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-297-7

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257170916

БК 2014/2 Кн 416
        ГЛУПАВИЯТ змей : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 70)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-300-4

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257123300

БК 2014/2 Кн 417
КРЮКОВА, Тамара Шамилевна, 1953-
        Динозавърчето, което търсеше майка си / Т. Крюкова ; [ил. Н. Соколова] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 60)

Имената на ил. и прев. отбелязани в изд. каре. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-290-8

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257198564

БК 2014/2 Кн 418
        НИКИТА Кожаря : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 76)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-306-6

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257186020

БК 2014/2 Кн 419
        ЦАРКИНЯТА жаба : руска народна приказка / [ил. Л. Виноградова] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 57)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-287-8

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257245156

БК 2014/2 Кн 420
        ЦАРСКИЯТ вестоносец : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 58)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-288-5

882-93-34
COBISS.BG-ID 1257241060


885.0-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 421
        МЪЛЧАЛИВАТА принцеса : чешка народна приказка / [ил. С. Гаврилов] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 74)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-304-2

885.0-93-34
COBISS.BG-ID 1257249764


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

        ВРЕМЕ и пространство в културата на българи и сърби : сборник доклади Вж Кн 422

РИСТОВИЧ, Милан, 1953-
        Обикновени хора : приноси към историята Вж Кн 611


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 422
        ВРЕМЕ и пространство в културата на българи и сърби : сборник доклади / [състав. и ред. Радослав Радев, Ценка Иванова] ; [прев. и ред. Елияна Караманова, Кристина Петрович]. - Варна : Славена, 2013. - 400 с. ; 20 см

Загл. и на сръб. ез.: Време и простор у култури бугара и срба. - Имената на състав., ред. отбелязани в изд. каре, а на прев. - на гърба на предзагл. с. - Текст и на сръб. ез. - За авторите: с. 395-399. - Съдържа докл. от: Радослав Радев, Марина Владева, Станислав Димитров, Валентина Седефчева, Надежда Joвић, Ценка Иванова, Александра Jaнић, Jордана С. Марковић, Татjана Г. Траjковић, Валентина Бонджолова, Бранимир Станковић, Владислав Маринов, Сава Василев, Христо Бонджолов, Ћоко Здравески, Биљана Ћирић, Jелена Jовановић, Снежана Милосављевић Милић, Петър Стефанов, Деjан Милутиновић, Наталия Няголова, Елена Налбантова, Десислава Величкова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., сръб. ез.

ISBN 978-954-579-975-4
1. Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 2. Сръбска литература - теми, образи, сюжети - сборници 3. Български език - сборници 4. Сръбски език - сборници 5. България - литературознание 6. Сърбия - литературознание
886.7.09(08)
886.1.09(08)
808.67(08)
808.61(08)
COBISS.BG-ID 1258146276

БК 2014/2 Кн 423
ДИМОВ, Стефан Петров, 1959-2012
        За българския паметопис : избрани текстове / Стефан Димов. - Пазарджик : Барич и сие, [2011]. - 88 с. ; 21 см

Стефан Димов и белите полета на българското литературознание / Тодор Балкански: с. 3-5. - Библиогр. след отд. текстове

ISBN 978-954-8215-40-4
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257567204

БК 2014/2 Кн 424
        Йордан ЙОВКОВ (1880-1937) : летопис на неговия живот и творчество / състав. Сия Атанасова, Кремена Митева. - В. Търново : Фабер, 2012-. - T. <1-> ; 25 см

Пълното име на състав. Сия Атанасова е Сия Атанасова Сарандева

ISBN 978-954-400-791-1 (т. 1, подв., Фабер)

Съдържа досега:
Т. 1: 1880-1926. - 2012. - 400 с., [8] л. : с ил., портр., факс.

Трудните победи на таланта / Иван Сарандев: с. 9-17. - Библиогр.: с. 355-369. - Именен показалец

1. Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Йовков, Йордан Стефанов
COBISS.BG-ID 1257530596

БК 2014/2 Кн 425
КАРБОВСКИ, Мартин, 1970-
        Обществен experiment / Мартин Карбовски ; [предг. и встъпления Любен Дилов-син]. - 2. изд. - София : Ciela, 2013. - 192 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Обществен експеримент. - Мартин Карбовски - псевд. на Мартин Кирилов Богданов. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7. - 1. изд. 2003

ISBN 978-954-28-1329-3 : 12 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1257813220

КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Яворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман. Кн.2, Револвер и отрова Вж Кн 508

БК 2014/2 Кн 426
МИТЕВ, Венелин Иванов, 1942-
        Големите любови на български поети и писатели : тайният им живот от Възраждането насам / Венелин Митев. - София : Ciela, 2012. - 304 с., [8] л. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1191-6 : 14 лв.
1. Писатели, български - биографии 2. Поети, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257813988

БК 2014/2 Кн 427
НАУЧНА конференция Двамата Блъсковци (Рашко и Илия) (Шумен ; 2009)
        Сборник с доклади от научна конференция "Двамата Блъсковци" (Рашко и Илия). - Шумен : Добри Войников, 2013. - 144 с. : с портр. ; 20 см

Загл. на кор.: Сборник доклади от научна конференция "Двамата Блъсковци" (Рашко и Илия). - Съдържа докл. от: Гергана Георгиева, Нели Георгиева, Николай Димков, отец Николай, Антонин Горчев, Виолета Цончева, Елена Начева, Красимира Колева, Павлинка Марева, Нягол Георгиев, Йорданка Текерова, Марияна Стефанова, Нора Марчева. - Библиогр. след някои докл.

ISBN 978-954-8557-15-3
1. Блъсков, Рашко Илиев, 1819-1884 - конференции 2. Блъсков, Илия Рашков, 1839-1913 - конференции 3. Писатели, български - конференции 4. Възрожденци - конференции 5. България - литературознание
886.7(091)(092)(063)
92 Блъсков, Рашко Илиев
92 Блъсков, Илия Рашков
COBISS.BG-ID 1257326308

БК 2014/2 Кн 428
        Никола НИКОЛОВ - през погледа на другите : рецензии, отзиви, щрихи / [ред. Боян Ангелов]. - София : Бълг. писател, 2013 (София : Циан). - 160 с. : с ил., портр., факс ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ред. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Житейски и творчески път на писателя: с. 154-156. - Съдържа рецензии и отзиви на: Пенчо Чернев, Благовеста Касабова, Васил Колевски, Матей Шопкин, Христо Черняев, Тодор Николов, Симеон Янев, Станко Нацев, Стоян Чакъров, Богомил Мечкарски, Петър Парижков, Тодор Янчев, Иван Кръстев, Петко Томов, Генчо Арабаджиев, Виктория Благоева, Методи Бежански, Адриан Захариев, Драгомир Шопов, Спас Антонов, Велин Георгиев, Марин Христозов, Людмила Петрова, Бисерка Димитрова, Елиана Митова, Красимир Младенов, Симеон Найденов, Снежина Костадинова, Цвета Порязова

ISBN 978-954-443-937-8 : 12 лв.
1. Николов, Никола, 1936- - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-1.09
92 Николов, Никола
COBISS.BG-ID 1257377508

БК 2014/2 Кн 429
ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Страници и странници в българската култура / Радка Пенчева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 200 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-400-831-4
1. Писатели, български - творчество 2. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257488100

        УЧЕБНО помагало по български език и литература 8.-12. клас Вж Кн 291

ХРИСТОВА, Костадинка Любенова, 1964-
        Примерни тестове по български език и литература : от Христо Ботев до Димитър Талев Вж Кн 292


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/2 Кн 430
        ЗЕЛЕНИ разкази / [състав. Веселина Паскова]. - София : Ciela, 2012-<2013> ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - Т. <2-3> ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1215-9 (кн. 2) : 8 лв.
ISBN 978-954-28-1323-1 (кн. 3) : 8 лв.

Съдържа досега:
[Кн.] 2 / Здравка Евтимова ... [и др.]. - 2012. - 120 с.

Други авт.: Бойко Ламбовски, Георги Господинов, Деян Енев, Димитър Ганев, Евгени Черепов, Емил Андреев, Захари Карабашлиев, Калин Терзийски, Милена Фучеджиева, Михаил Вешим, Оля Стоянова, Ружа Лазарова, Теодора Димова, Тодор П. Тодоров . - Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев, на Емил Андреев - Емил Андреев Иванов, а на Оля Стоянова - Оля Стоянова Джакова. - Михаил Вешим - псевд. на Михаил Георгиев Мишев

[Кн.] 3. - / [Албена Стамболова ... и др.]. - 2013. - 172 с.

Други авт.: Алек Попов, Валентин Василев, Владимир Левчев, Георги Господинов, Деян Енев, Елена Алексиева, Ива Петрони, Иван Гарелов, Калин Терзийски, Михаил Вешим, Мона Чобан, Румен Леонидов, Силвия Чолева, Стефания Колева . - Пълното име на Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев . - Деян Енев - псевд. на Деян Енчев Попов. - Михаил Вешим - псевд. на Михаил Георгиев Мишев. - Мона Чобан - псевд. на Цанка Иванова Цанкова

886.7-32(082)
COBISS.BG-ID 1245935588


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/2 Кн 431
        А аз съм тук : поетичен сборник / худож. Елеонора Хаджиниколова ; предг. Митко Начев. - Пазарджик : Барич и сие, 2012. - 39 с. : с ил. ; 22 см

Биографични бележки: с. 38. - Съдържа стихове от: Анита Желева, Асан Хаджипехливанов, Диана Мъркова, Диляна Ангелова, Мария Рангелова, Мила Божкова, Мила Пенева, Наталия Василева, Христо Раянов

ISBN 978-954-8215-48-0 (подв. със спирала)
Стихосбирката включва творби от отличени автори, участвали в първия национален конкурс за млади поети Димитър Бояджиев, организиран от Община Пазарджик

886.7-194
COBISS.BG-ID 1257340388

БК 2014/2 Кн 432
АЛЕКОВА, Елена, 1963-
        Сънища и скрижали : стихотворения и поеми 2004-2012 / Елена Алекова. - София : Лице, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 208 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Елена Алекова e Елена Алекова Христова. - От възможния разпад на времето към зародиш на нова поезия / Никола Инджов: с. 5-8

ISBN 978-954-9426-41-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257542884

БК 2014/2 Кн 433
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Под незримите сенки на Нукта : тракийски и римски силуети / Ваня Ангелова. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 489 с. : с ил. ; 20 см

На живота, превърнат в олтар / Матей Шопкин: с. 5-7. - За автора / Гергина Давидова: с. 476-479. - Пълното име на Гергина Давидова е Гергина Давидова Христова. - Библиогр.: с. 472-475

ISBN 978-619-162-098-2 : 84.54 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257848036

БК 2014/2 Кн 434
АНДРЕЕВА, Ценцерушка Лозанова
        Животе мой : поезия / Ценцерушка Андреева. - София : ИК Орбел, 2012 ([София] : [Ирис]). - 40 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е илюстрирана с гоблени на Калинка Николова

ISBN 978-954-496-106-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257376996

БК 2014/2 Кн 435
БАЛЕВА, Нина Илиева
        Самота : стихотворения ; Съдба : разказ / Нина Балева. - София : Интервю прес, 2002 ([София] : [Инвестпрес]). - 48 с. ; 21 см

ISBN 954-666-032-9

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257489380

БК 2014/2 Кн 436
БОГДАНОВ, Божидар Давидов, 1963-
        Метафизика на движенията / Божидар Богданов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 110 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-820-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257584612

БК 2014/2 Кн 437
БОГДАНОВ, Бойко Богданов, 1959-
        Тридесет и пет мига любов : лирика / Бойко Богданов ; [худож. Цвета Богданова]. - Русе : Авангард принт, 2012. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-337-150-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257175012

БК 2014/2 Кн 438
БОЙЧЕВА, Таня Тодорова, 1969-
        Спектакъл : стихове / Таня Бойчева ; [худож. Константин Анастасов]. - Пазарджик : Барич и сие, 2012. - 63 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязан гърба на загл. с. - Животът - лъжа или истина / Георги К. Спасов: с. 3

ISBN 978-954-8215-44-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257368036

БК 2014/2 Кн 439
БОЯДЖИЕВ, Явор Петков, 1949-
        Музика в поезия : стихотворения / Явор Бояджиев. - София : Фенея, 2013. - 164 с. ; 20 см

По светлата пътека на поезията / Димитър Генчев: с. 5-8. - Пълното име на авт. на предг. Димитър Генчев е Димитър Генчев Димитров

ISBN 978-619-163-013-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257683940

БК 2014/2 Кн 440
ВАКЛЕВ, Костадин Георгиев, 1922-
        Моят град : избрани стихотворения / Костадин Ваклев. - Пазарджик : Барич и сие, 2012. - 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

На загл. с. и на кор. означено кн. 21

ISBN 978-954-8215-46-6

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1257563364

БК 2014/2 Кн 441
ВАНГЕЛОВА, Стоянка, 1943-
        Мигове : лирични и сатирични / Стоянка Вангелова-Трифилска ; [худож. Николай Попов] ; [предг. Николай Ангелов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 108 с. : с ил., портр., ноти ; 20 см

Имената на ил., авт. на предг. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. на предг. Николай Ангелов е Николай Ангелов Христов. - За автора: с. 103-104

ISBN 978-954-400-876-5 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257648868

БК 2014/2 Кн 442
ВАСИЛЕВА, Красимира Николова, 1952-
        Тежък цвят е душата ми : поезия / Красимира Василева. - Русе : Авангард принт, [2014]. - 166 с. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-337-184-6 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257128676

БК 2014/2 Кн 443
ВЕДРОДЕНСКИ, Георги Георгиев, 1933-
        Трицветен пейзаж : стихове за България / Георги Ведроденски ; [състав. Петър Караангов]. - София : Сибия, 2012 (София : Дейликонт). - 276 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-329-046-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257372132

БК 2014/2 Кн 444
ВЪГЛАРОВА, Стоянка Стоянова, 1942-
        Пъстроцветие : лирика / авт., [ил.] Стоянка Въгларова. - Пазарджик : Барич и Сие, 2011. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8215-42-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257257956

БК 2014/2 Кн 445
ГАЛЧЕВА, Снежана
        Мост към светлината : поезия / Снежана Галчева. - София : ИК Титан, 2013 ([София] : [Булгед]). - 40 с. : с портр. ; 20 см

Снежана Галчева / Крася Титянова: с. 5

ISBN 978-619-7030-02-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257625572

БК 2014/2 Кн 446
ГЕНЧЕВ, Славимир Тодоров, 1953-
        На 60 стихотворения / Славимир Генчев. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 71 с. ; 20 см

ISBN 978-954-362-127-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257381860

БК 2014/2 Кн 447
ГЕОРГИЕВА, Емилия Иванова, 1949-
        Любовта е миг от вечността / Емилия Георгиева. - [София] : Марс 09, 2013 ([София] : Вулкан 4). - 32 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2925-15-6 (не е отпеч.) : 3 лв.
ISBN 978-954-15-6 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257841636

БК 2014/2 Кн 448
ДАМЯНОВА, Весела, 1985-
        Живея при звездите / Весела Дамянова ; [снимки Весела Дамянова]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 82 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Весела Дамянова: с. 4-6

ISBN 978-619-162-140-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258003428

БК 2014/2 Кн 449
ДАНЕВА, Стефка Славова, 1952-
        Завихряне : стихотворения / Стефка Данева. - Пазарджик : Барич и Сие, 2013. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-57-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257493220

БК 2014/2 Кн 450
ДАНЧЕВ, Димитър
        Мисли разни, стихове черни и бели : стихотворения / Димитър Данчев. - 2. доп. изд. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 88 с. : с ил., портр., ноти ; 21 см

1. изд. 2003. - Биография: с. 5-6. - Съдържа и: Думки рiзнi, вiршi чорнi та бiлi / Димитр Данчев ; [предг. Дмитро Бiлоус]. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 46. - З тобою, Киïв, я, з тобою / музика Людмили Височинськоï ; вiршi Димитра Данчева: с. 48-50. - Життя i доля / Микола Сингаïвський: с. 60

ISBN 978-954-8812-67-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257061860

БК 2014/2 Кн 451
ДАНЧЕВА, Екатерина Атанасова, 1943-
        Връщането невъзможно : лирика : 1993-2013 / Екатерина Данчева. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 64 с. ; 20 см

За автора и творчеството му: с. 43-56

ISBN 978-954-8215-56-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257608932

БК 2014/2 Кн 452
ДЕЛЧЕВА, Василка Митева, 1940-
        Шарени спомени : лирика / Василка Делчева. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 48 с. : с портр. ; 21 см

За авт.: с. 3. - Принт. изд.

ISBN 978-954-351-068-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258013412

БК 2014/2 Кн 453
ДИМИТРОВА, Мария Димитрова, 1994-
        Нещата / Мария Димитрова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-881-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256935652

БК 2014/2 Кн 454
ДИНЧЕВ, Петър Кръстев, 1938-
        Гравитация : стихотворения / Петър Динчев. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 56 с. ; 21 см

За автора: с. 3

ISBN 978-954-8812-65-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256838884

БК 2014/2 Кн 455
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Заекът и неговата мечта : поема за живота / [Мария Донева] ; [ил. Мила Попнеделева-Генова]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова

ISBN 978-954-491-912-2 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256895460

БК 2014/2 Кн 456
ДОНКОВА, Стела, 1998-
        Незабележими щрихи : стихове / Стела Донкова. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 28 с. ; 21 см

Пълното име на Стела Донкова е Стела Донкова Колева. - Принт. изд.

ISBN 978-954-351-066-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257677796

БК 2014/2 Кн 457
ЕНЕВА, Галина, 1961-
        Солено очакване : лирика и проза / Галина Енева. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2013. - 59 с. ; 21 см

Принт. изд.

ISBN 978-954-351-065-8

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257807076

БК 2014/2 Кн 458
ИВАНОВ, Веселин Христов, 1987-
        Кажи нещо, нещо млъкни / Веселин Иванов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 48 с. ; 22 см

ISBN 978-954-400-840-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256877028

БК 2014/2 Кн 459
ИЛИЕВА-Ковачева, Ценка, 1939-
        В пороя на дните... : поезия / Ценка Илиева. - Варна : ИК Стено, 2013. - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-954-449-641-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257753060

БК 2014/2 Кн 460
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Омразата е по-сърдечна : интимна лирика / Василий Казимировски ; [фотогр. Неделиян Нешев]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 94 с. : с ил. ; 16 см

Василий Казимировски - псевд. на Красимир Василев Кривчев. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8812-56-6 (подв.) : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257060836

БК 2014/2 Кн 461
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Симфония Balcanica : лирика / Василий Казимировски ; [фотогр. Неделиян Нешев]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 94 с. : с ил. ; 16 см

Василий Казимировски - псевд. на Красимир Василев Кривчев. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8812-54-2 (подв.) : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257060324

БК 2014/2 Кн 462
КАЛИНОВ, Калин Костов, 1952-
        Заради бъдещите срещи : кукутерапия / Калин Калинов. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-72-6 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256838372

БК 2014/2 Кн 463
КЛИМЕНТ Охридски, свети, 840?-916
        Слова и служби : посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Климент Охридски ; [състав. Петко Димитров Петков ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2008. - 592 с. : с цв. ил., факс. ; 29 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Искра Владимирова Христова-Шомова, Ана-Мария Костова Тотоманова. - Текст и на англ., рус., старобълг. ез. - Св. Климент Охридски - нов Павел за новите коринтяни - българите / Искра Христова-Шомова: с. 21-50

ISBN 978-954-07-2454-6 (подв.)

886.7-023-14
264-1(=810.1)
COBISS.BG-ID 1258258148

БК 2014/2 Кн 464
КОВАЧЕВА, Христина, 1943-
        Земя на кръстопът / Христина Ковачева ; [ил. Иванка Милева]. - 2. изд. - Сопот : [Изд. авт.], 2013. - 79 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Принт. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258006756

БК 2014/2 Кн 465
МАРИНА, Йорданка Илиева, 1954-
        Безмълвни копнежи : стихотворения / Йорданка Марина ; [худож. Мария Баракова]. - Пазарджик : Барич и сие, 2012. - 56 с. : с ил ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8215-47-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257108452

БК 2014/2 Кн 466
МАРИНОВА, Надежда, 1970-
        Същността / Надежда Маринова ; [худож. Христина Боровска]. - София : Дафна, 2013 ([София] : Виктория-Друг). - 56 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Надежда Маринова е Надежда Маринова Григорова. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9714-36-4 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257365476

БК 2014/2 Кн 467
МАРКОВ, Стоян Иванов, 1940-
        Сеизмограф. [Кн.] 2, Сеизмограми : фейсбуки : BLOG. BG markstenly 1940 : поетични закачки / Марк Стенли. - Варна : Славена, 2013. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Марк Стенли - псевд. на Стоян Иванов Марков

ISBN 978-954-579-980-8

886.7-17
COBISS.BG-ID 1258103780

БК 2014/2 Кн 468
МАРУШКИНА, Йорданка Стоилова, 1945-
        Струната на спомена / Йорданка Марушкина. - София : ИК Титан, 2012 ([София] : [Булгед]). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-92536-8-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257468900

БК 2014/2 Кн 469
ПАВЛОВ, Йосиф Иванов, 1939-
        В низината на траките : стихотворения / Йосиф Павлов. - [Пловдив] : [Жанет 45], 2013. - 75 с. ; 21 см

ISBN 978-954-491-962-7 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257495524

БК 2014/2 Кн 470
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Неизживени мигове : любовна лирика и есета / Панчо Панчев. - София : Дафна, 2013 (София : ССА-БГ). - 140 с. : с ил. ; 20 см

Кн. е илюстрирана с рис. на Евгений Босяцки

ISBN 978-954-9714-37-1 : 9.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257462244

БК 2014/2 Кн 471
ПЕНЕВА, Николина, 1948-
        Целувах спомени солени : поезия / Николина Пенева. - Русе : [Авангард принт], 2012. - 87 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Николина Пенева е Николина Пенева Бачева

ISBN 978-954-337-146-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257124068

БК 2014/2 Кн 472
ПЕТРОВ, Неделчо Колев, 1928-
        Слънчев благослов : стихотворения / Неделчо Петров. - Русе : Авангард принт, 2012. - 80 с. ; 20 см

Кор. опис. - Да скъташ и раздаваш поезия / Крум Гергицов: с. 3-4

ISBN 978-954-337-167-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257215716

БК 2014/2 Кн 473
ПОПОВА, Анна Ценкова, 1950-
        Цветна феерия / Анна Попова-Ташкова. - София : Фонд. Буквите, 2012. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-030-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256981476

БК 2014/2 Кн 474
        ПРИЯТЕЛИ в поезията 2 : стихотворения на съвременните автори / [състав. Мария Янакиева]. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 66 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа стихотворения от: Агапея Полис, Ангел Колев, Анета Саманлиева, А. Желязова, Величка Русева, Венцислав Йорданов, Весела Дамянова, Веска Георгиева, Габриела Желязова, Даниела Капинчева, Дейзи Патън, Елена Петрова, Женя Иванова, Илияна Стоянова, Илко Илиев, Илко Карайчев, Костадин Костадинов, Красимира Милева, Красимир Тенев, Мария Янакиева, Мина Кръстева, Михаил Цветански, Силвия Йорданова, Николай Дялков, Радостина Драгоева, Радка Атанасова-Топалова, Рашел Леви, Росица Петкова, Светла Гунчева, Светлана Илиева, Свилена Димитрова, Силвия Аризанова, Тома Троев, Ясен Ведрин. - Агапея Полис - псевд. на авт. Поликсения Ангелова, Дейзи Патън - псевд. на авт. Дешка Михайлова, а Ясен Ведрин - псевд. на авт. Стефан Костадинов Главчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста

ISBN 978-619-162-101-9 : 4 лв.

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1257749220

БК 2014/2 Кн 475
        ПРИЯТЕЛИ в поезията 3 : стихотворения на съвременни автори / [състав. Мария Янакиева]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 66 с. : с портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа стихотворения от: Анета Саманлиева, А. Желязкова, Валентина Йосифова, Весела Дамянова, Габриела Желязова, Галина Петрова, Десислава Церовска, Добромир Радев, Дочка Василева, Ели Зарева, Женя Иванова, Ивелина Никова, Ивелина Цветкова, Илияна Стоянова, Илко Илиев, Илко Карайчев, Красимир Ортакчиев, Мария Янакиева, Надежда Маринова, Петя Стефанова, Павлина Петкова, Радка Атанасова-Топалова, Рашел Леви, Светла Василева, Свилена Димитрова, Таня Мезева, Татяна Пенева, Тоня Борисова, Юлия Терзийска. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста

ISBN 978-619-162-151-4

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1257751012

БК 2014/2 Кн 476
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Моите изгреви : любовна лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 102 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-176-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258011364

БК 2014/2 Кн 477
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        По Коледа с надежда : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 76 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-116-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258006244

БК 2014/2 Кн 478
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        След залеза : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-103-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257682916

БК 2014/2 Кн 479
РАЗНИК, Николай, 1940-
        Подрумник към България / Николай Разник. - Ст. Загора : Лаген, [2013] (Ст. Загора : Литера принт). - 112 с. : с ил., портр. ; 21 см

Николай Разник - псевд. на авт. Николай Христов Николов

ISBN 978-954-346-053-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257574884

БК 2014/2 Кн 480
СЕРАФИМОВ, Сашо, 1953-
        Старците умират в края на света : стихове и размисли / Сашо Серафимов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 75 с. ; 20 х 16 см

Пълното име на авт. Сашо Серафимов е Сашо Серафимов Николов

ISBN 978-954-491-914-6 : 10 лв.

886.7-1
886.7-4
COBISS.BG-ID 1257416164

БК 2014/2 Кн 481
СИВРИЕВА, Надежда Савова
        Красота е нашата следа : сборник поезия / Надежда Сивриева. - [София] : Изток-Запад, 2013. - 186 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-203-3

886.7-194
COBISS.BG-ID 1256930532

БК 2014/2 Кн 482
СТАНКОВА, Оля Иванова, 1945-
        Луда любов и обич : лирика / Оля и Георги Станкови. - Пазарджик : Барич и сие, 2011. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8215-41-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257758692

БК 2014/2 Кн 483
СТОЯНОВ, Христо Георгиев, 1933-2010
        Време да окнем, време да скокнем : сатирични стихотворения и епиграми : in memoriam / Христо Стоянов (Хри100 100янов) ; [худож. Константин Анастасов]. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 48 с. : с ил., факс. ; 20 см

Името на ил. отбелязан на гърба на загл. с. - Хри100 100янов - псевд. на Христо Георгиев Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Дума на редактора / Ек. Данчева: с. 3-4 

ISBN 978-954-8215-50-3

886.7-17
886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1257371364

БК 2014/2 Кн 484
        ТЕМИДА 5 : юбилеен литературен сборник : писатели и художници юристи / [ред. кол. Кино Лазаров ... и др.] ; [послесл. Снежана Начева]. - София : Фенея, 2013. - 256 с. : с цв. ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на послесл. - на с. 255. - Други ред.: Димитър Генчев, Венцислав Радков. - Пълното име на ред. Димитър Генчев е Димитър Генчев Димитров. - Изд. на Съюз на юристите в България. - Хроника на литературните сборници "Темида" (1993-2010) / Кино Лазаров: с. 9-11. - Литературните сборници "Темида" / Димитър Генчев: с. 12-26. - Съдържа произведения от: Александър Профиров, Байчо Панев, Велиана Люцканова, Венцислав Радков, Венета Дочева, Виктор Иванов, Виолета Бояджиева, Виолета Калайджиева, Владо Любенов, Габи Генчева, Дамян Францов, Иван Филчев, Дарина Зиновиева, Десислав Начков, Димитър Генчев, Евгени Иванов, Иван Димитров, Илия Пачолов, Илко Димитров, Нейчо Ивановски, Йотко Кадемов, Кети Бозукова, Кино Лазаров, Кирил Иванов, Красимир Петров, Красимира Райчева, Лилия Минева-Джабарова, Елка Хаджиева, Люба Панайотова, Мариана Митова, Милена Радева, Огнян Герджиков, Пенчо Пенев, Петър Райков, Илиана Димитрова, Петя Колчева, Светлана Данева, Светослав Наумов, Снежана Начева, Тодор Габровски, Тодор Тодоров, Цанка Цанкова, Силвия Пехливанова, Явор Бояджиев, Янаки Зибилянов

ISBN 978-619-163-023-3

886.7-194
886.7-32(082)
COBISS.BG-ID 1258048996

БК 2014/2 Кн 485
ТОДОРОВ, Пламен Георгиев, 1972-
        Отдавна / Огнян Негасенов (Пламен Тодоров). - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 68 с. ; 21 см

Огнян Негасенов - псевд. на Пламен Георгиев Тодоров

ISBN 978-619-162-128-6 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1258016740

БК 2014/2 Кн 486
ЦАЧЕВА, Дорика Стефанова, 1960-
        Огледална самота : лирика / Дорика Цачева ; [ил. Дорика Цачева]. - [София] : Сатори Ко, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 88 с., [8] с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8501-19-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257208292

БК 2014/2 Кн 487
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        В прегръдките на сезоните : поезия / Ивелина Цветкова ; [худож. Ваня Колева]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 36 с. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Ваня Колева е Ваня Колева Димитрова

ISBN 978-619-162-138-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257805028

БК 2014/2 Кн 488
ЧАЛЪКОВ, Недялко Антонов, 1940-2017
        Благословено утро : стихотворения / Недялко Чалъков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 116 с. : с портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-400-896-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1257495780


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/2 Кн 489
ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        Великденско вино и Франкенщайн / Константин Илиев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Гьолове и история : за заличените следи от последния път на Васил Левски : интервю / взето от Пенчо Ковачев: с. 59-66. - Съдържа: Великденско вино : пиеса ; Пази мост - мост за пазене : статия, в. Култура - бр. 8 (2263), 21.02.2003 ; Великденско вино и Франкенщайн : статия, в. Култура - бр. 6 (2711), 15.02.2013

ISBN 978-954-491-917-7 : 9 лв.

886.7-2
886.7-92
COBISS.BG-ID 1257538020


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/2 Кн 490
АНДОНОВ, Симо, 1975-
        Мастилени петна / Симо Андонов. - София : Ciela, 2013. - 280 с. ; 21 см

Симо Андонов - псевд. на авт. Симеон Димитров Илиев

ISBN 978-954-28-1263-0 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257757156

БК 2014/2 Кн 491
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Мостчето на желанията / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2013 ([София] : [Булгед]). - [8] с. : с ил. ; 15 х 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8494-98-4

886.7-93-193
COBISS.BG-ID 1257331684

БК 2014/2 Кн 492
АРГИРОВ, Никола Димитров, 1943-
        Проклятието : разкази / Никола Аргиров. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-59-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257649892

БК 2014/2 Кн 493
БАКАЛОВ, Ганчо Христов, 1933-
        Из браздите на живота / Ганчо Бакалов. - София : ИК Световит, 2012. - 634 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7064-02-5 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257752036

БАЛЕВА, Нина Илиева
        Самота : стихотворения ; Съдба : разказ Вж Кн 435

БК 2014/2 Кн 494
БОРИСОВ, Ивайло, 1976-
        02 : екзистенциален роман / Ивайло Борисов. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 223 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-073-4 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257462500

БК 2014/2 Кн 495
ВЕЛЧЕВА, Мария, 1994-
        N-Telechy / Мария Велчева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 270 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-183-5

886.7-312.7
COBISS.BG-ID 1258022372

БК 2014/2 Кн 496
ВЕШИМ, Михаил, 1960-
        Руският съсед : роман / Михаил Вешим ; [ил. Дамян Дамянов]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 256 с. : с ил. ; 21 см

Михаил Вешим - псевд. на авт. Михаил Георгиев Мишев. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1322-4 : 12 лв.

886.7-313
COBISS.BG-ID 1257991396

БК 2014/2 Кн 497
ВЛАХОВ, Кирил Петков, 1988-
        Истории за светлина и мрак : разкази / Кирил Влахов ; [ил. Теодора Георгиева]. - Пазарджик : Барич и Сие, 2012. - 95 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Теодора Георгиева е Теодора Ангелова Нанова с пълно име Теодора Ангелова Георгиева-Нанова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За автора / Стефка Венчева: с. 3

ISBN 978-954-8215-45-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257386980

БК 2014/2 Кн 498
ВЪЛКОВА, Николинка Георгиева, 1956-
        Завръщане от ада : роман / Никол Рус. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 234 с. ; 20 см

Никол Рус - псевд. на авт. Николинка Георгиева Вълкова. - Кн. 2 от поредицата Случайно разкрити престъпления

ISBN 978-619-162-105-7

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1258002916

БК 2014/2 Кн 499
ВЪЛЧЕВА, Ема, 1942-
        Ако се обичахме повече ... / Ема Вълчева. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 143 с. ; 20 см

Истинското име на авт. Ема Вълчева e Емилия Петрова Вълчева. - 1. изд. 1993, изд. на авт.

ISBN 978-619-152-229-3 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256894948

БК 2014/2 Кн 500
ГЕОРГИЕВ, Керчо Атанасов, 1936-
        Памет и съвест / Керчо Георгиев. - Русе : Лени Ан, 2013. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7058-01-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256971492

БК 2014/2 Кн 501
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Физика на тъгата / Георги Господинов. - 3. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 342 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Господинов e Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2012

ISBN 978-954-491-913-9 (подв.) : 17 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257549540

БК 2014/2 Кн 502
ДАРАКЧИЕВА, Ани
        Два живота / Ани Даракчиева. - Смолян : ЗЕА - Принт, 2013. - 72 с. ; 20 см

Разкази, които вълнуват / Георги Гривнев: с. 5-6

ISBN 978-954-9358-86-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257613028

БК 2014/2 Кн 503
ДОКОВ, Петър Найденов, 1944-
        Спасител / Петър Доков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 208 с. ; 22 см

ISBN 978-954-400-877-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257650148

БК 2014/2 Кн 504
ДОНЧЕВ, Боримир
        Самира / Боримир Дончев - Борей. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 382 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

Борей - псевд. на авт. Боримир Дончев. - 1. изд. 2007 на изд. Петекстон, установено от доп. източник. - Самира: героинята, рожба на времето си / Христо Блажев: с. 340-341

ISBN 978-619-152-190-6 : 17.90 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1257062372

БК 2014/2 Кн 505
ДУКОВА, Боряна Димитрова, 1964-
        Опасна монета : полукриминална история : роман / Боряна Дукова. - София : Монт, 2013. - 238 с. ; 20 см

ISBN 978-619-169-013-8 : 11 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1257480420

БК 2014/2 Кн 506
ДУЛЧЕВА, Виолета Николова, 1944-
        Неизпратени писма : разкази / Виолета Дулчева. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 96 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8215-55-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257607908

ЕНЕВА, Галина, 1961-
        Солено очакване : лирика и проза Вж Кн 457

БК 2014/2 Кн 507
ИЛИЕВ, Калин Начев, 1956-
        Пролетта на емигрантите / Калин Илиев. - София : Ciela, 2013. - 230 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1312-5 : 12 лв.

886.7-311.4
COBISS.BG-ID 1257751780

БК 2014/2 Кн 508
КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Яворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман. Кн.2, Револвер и отрова / Стефан Коларов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 416 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Библиогр.: с. 407-411

ISBN 978-954-400-864-2
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 2. Каравелова, Лора Петкова, 1886-1913 3. България - литературознание
886.7-312.6
886.7(092)(0:82-31)
92 Яворов, Пейо Крачолов
92 Каравелова, Лора Петкова
COBISS.BG-ID 1256941540

БК 2014/2 Кн 509
КОСТОВА, Марияна Маркова, 1967-
        Разкази от кухнята : учебно помагало по руска литература на XIX и XX век (и по други всякакви науки) / Марияна Костова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 183 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-894-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256942308

БК 2014/2 Кн 510
КРИСТЪЛ, Силвия
        Анонимус / Силвия Кристъл. - София : Ciela, 2013. - 476 с. ; 21 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-28-1252-4 : 15 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1258027236

БК 2014/2 Кн 511
КРЪСТЕВ, Михаил Стефанов, 1940-
        Виното на надеждите : роман-трилогия / Михаил Кръстев. - 2. изд. - [София] : Век 21-прес, 2013 ([София] : Виджи). - 572 с. ; 22 см

1. изд. 1998-2001 в 2 кн. на изд. ЛИК, Литавра. - Проглеждане в душата на българската свобода / Александър Йорданов: с. 3-5. - Огънят, който освобождава / Георги Цанков: с. 559-564. - Стръмнините между любовта и братството / Петко Тотев: с. 565-569. - Пълното име на авт. на предг. Александър Йорданов е Александър Йорданов Александров, на Георги Цанков - Георги Цанков Цанев, а на Петко Тотев - Петко Тотев Петков. - Съдържа: Опрощението ; Лечителя ; Окото на светеца

ISBN 978-954-90282-9-4 : 20 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256935908

БК 2014/2 Кн 512
КЪРДЖИЛОВ, Христо Рашев, 1952-
        По-тихо от мрак : разкази / Христо Кърджилов ; [предг. Христо Блажев]. - София : Изток-Запад, 2013. - 236 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7

ISBN 978-619-152-214-9 : 12.90 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256972772

БК 2014/2 Кн 513
МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Животът на Реджи / Михаил Михайлов. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 63 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-107-1

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257989860

БК 2014/2 Кн 514
МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Трудна любов / Михаил Михайлов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 63 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-133-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257989604

БК 2014/2 Кн 515
НИКОЛЧЕВА-Дудулова, Дима
        Всеки носи своя кръст : разкази / Дима Николчева-Дудулова. - София : Ариадна, 2012 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 263 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9660-54-8 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID  

БК 2014/2 Кн 516
ПАНЧЕВ, Панчо, 1938-
        Избрани произведения : разкази / Панчо Панчев. - Н. Загора : ИК Рефлекс - Петър Абов, 2007-<2011> ([Сливен] : [СД Типо-90]). - Т. <2> : с ил. ; 20 см

Панчо Панчев - псевд. на Панайот Апостолов Чобанов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9955-29-3 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2011. - 176 с.

886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1227189988

БК 2014/2 Кн 517
ПЕНЧЕВ, Станчо, 1962-
        Триада : прози / Станчо Пенчев ; [състав. Маргарит Иванов Жеков]. - София : Ерго, 2013 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 152 с. ; 20 см. - (Нова българска проза)

Пълното име на авт. Станчо Пенчев е Станчо Пенчев Станев. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8689-45-8 : 8.50 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257380836

БК 2014/2 Кн 518
ПЛАМЕНОВ, Валентин, 1951-2003
        Не се влюбвай привечер / Валентин Пламенов. - София : Ciela, 2012. - 200 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Валентин Пламенов е Валентин Пламенов Попов

ISBN 978-954-28-1164-0 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257769956

БК 2014/2 Кн 519
РУСЕВ, Богдан Бориславов, 1975-
        Думите / Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2012 (В. Търново : Абагар). - 208 с. ; 20 см

Съдържа: Духове ; Племена ; Бурени ; Корени

ISBN 978-954-769-312-8 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257393636

БК 2014/2 Кн 520
СЕКУЛОВ, Александър Илиев, 1964-
        Гравьор на сънища : изящен роман / Александър Секулов ; худож. Атанас Хранов. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 344 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-28-1313-2 (подв.) : 18 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1257823972

БК 2014/2 Кн 521
СТАМЕНОВ, Стефан, 1991-
        Мрачната къща / Стефан Стаменов. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 128 с. ; 21 см

Ч. 1 от поредицата Кървава Зора

ISBN 978-619-162-122-4

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1258012644

        ТЕМИДА 5 : юбилеен литературен сборник : писатели и художници юристи Вж Кн 484

БК 2014/2 Кн 522
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        13 парчета от счупеното време : разкази и рисунки / Калин Терзийски ; [ил. Калин Терзийски]. - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 200 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Тринайсет парчета от счупеното време. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1314-9 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1257825508

БК 2014/2 Кн 523
ТИНЧЕВА, Мариана Тинчева, 1950-
        От Книгата на Живота : разкази - изповеди - миниатюри / Мариана Еклесия ; [ил. Пенчо Добрев]. - София : Изток-Запад, 2013. - 264 с. : с ил. ; 22 см

Мариана Еклесия - духовно име на Мариана Тинчева Тинчева. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-167-8 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256848868

БК 2014/2 Кн 524
ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров, 1943-
        Хей, Крали Марко : роман / Кирил Топалов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3506-1 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256841444

БК 2014/2 Кн 525
ЦЕКОВА, Божидара Атанасова, 1937-
        Уиски с кубче лудост : новели / Божидара Цекова. - София : Изток-Запад, 2013. - 280 с. ; 20 см

Пищен спектакъл на одухотвореното слово / Георги Цанков: с. 7-11. - Пълното име на авт. на предг. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Съдържа: Секс в мъглата ; Отвъд границата ; Налудничаво забавление ; На везните

ISBN 978-619-152-193-7 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256928740


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/2 Кн 526
АНТОНОВ, Венелин Антонов, 1938-
        Живях, видях и споделих : спомени и шаржове / Венелин Антонов Антонов ; худож. Венелин Антонов. - София : [Изд. авт.], 2013- ([София] : Симолини). - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-799-989-3 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 168 с. : с ил.

За автора: с. 164


886.7-94
COBISS.BG-ID 1256983780

БК 2014/2 Кн 527
БЕНЕВ, Боян Стефанов, 1984-
        Две поколения / Боян Ст. Бенев ; прев. от англ. Никола Маринов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 198 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Two generations / Boyan S. Benev. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-491-909-2 : 10 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257425636

БК 2014/2 Кн 528
ВАСИЛЕВ, Никола Христев, 1963-
        Ламаринени работи с тенекиени дръжки : сатира / Никола Василев ; [ил. Жан дьо Дук]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 103 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Жан дьо Дук - псевд. на ил. Иван Дуков

ISBN 978-954-8812-81-8

886.7-7
COBISS.BG-ID 1257571300

БК 2014/2 Кн 529
ВИДЕНОВ, Георги Христов, 1944-
        500 размисли, афоризми и сентенции / Георги Виденов. - София : Сатори Ко, 2013 ([София] : Дими 99). - 100 с. ; 20 см

Нито лек, нито тежък / Яна Рашева-Мерджанова: с. 5-7. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Яна Рашева-Мерджанова е Яна Динкова Мерджанова

ISBN 978-954-8501-20-0 : 8 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1257198308

БК 2014/2 Кн 530
ВЪЛЧАНОВ, Рангел Петров, 1928-2013
        Хем съм сам, хем няма никой! : боклуци, любов и смешки / Рангел Вълчанов. - София : Ciela, 2013. - 199 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1287-6 : 14 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257696740

БК 2014/2 Кн 531
ГУДЖЕВА-Димитрова, Пенка Петрова, 1943-
        Нашенци : живот извън официалния живот на държавата : случки от град Стрелча / Пенка Гуджева-Димитрова. - Пазарджик : [Барич и Сие], 2013. - 56 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-58-9

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257581540

БК 2014/2 Кн 532
ДАМЯНОВА, Весела, 1985-
        Слънчеви творци / Весела Дамянова, [Кина Златева (Детелина), Ели Зарева]. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 114 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. Кина Златева, Ели Зарева отбелязани на с.113. - Детелина - псевд. на авт. Кина Златева. - Весела Дамянова: с. 6-8. - Кина Златева (Детелина): с. 62-63. - Ели Зарева: с. 79-80

ISBN 978-619-162-154-5

886.7-8
COBISS.BG-ID 1258017252

ЖЕЧЕВ, Тончо, 1929-2000
        Българският Великден или Страстите български Вж Кн 615

БК 2014/2 Кн 533
        ИГРИ на късмета : конкурс за фейлетон 2012 / [състав. Михаил Вешим, Весела Георгиева] ; [ил. Ивайло Нинов]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 143 с. : с ил. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Михаил Вешим - псевд. на състав. Михаил Георгиев Мишев. - Късмет за любителите на хумора / Михаил Вешим: с. 9-11. - Съдържа фейлетони от: Александър Щинков, Андрея Илиева, Валери Какачев, Весел Цанков, Веско Коев, Вичо Балабанов, Владо Трифонов, Георги Захариев, Георги Пеев, Димитър Спасов, Дориан Дянков, Здравко Попов, Иван Великов, Иван Сухиванов, Йорданка Пармакова, Калин Калинов, Любомир Калудов, Любомир Методиев, Николай Драганов, Николай Колев, Петър Софрониев, Преслав Ганев, Славена Захариева, Татяна Байкушева, Христо Джелебов, Йордан Попов, Михаил Вешим, Румен Белчев, Сергей Трайков

ISBN 978-954-491-911-5 : 12 лв.

886.7-7(082)
COBISS.BG-ID 1257625060

ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        Великденско вино и Франкенщайн Вж Кн 489

БК 2014/2 Кн 534
ИЛЧЕВСКИ, Николай Стефанов, 1958-
        Металургия на думите / Николай Илчевски ; [фотогр. Николай Илчевски]. - Пловдив : Алитеа, 2013 ([Пловдив] : [Блаком]). - 152 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. е илюстрирана с творби на Colio Camica. - Colio Camica - псевд. на авт. Николай Илчевски

ISBN 978-619-7062-03-8 : 6 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257784292

ИНДЖЕВ, Иво Любомиров, 1955-
        Премиер на РъБъ Вж Кн 80

БК 2014/2 Кн 535
ЙОРДАНОВ, Димо, 1924-2008
        Походът Ком - Емине : пътеписен очерк за втори републикански туристически пешеходен поход от 19 юли до 16 август 1955 година / авт., [състав.] Димо Йорданов. - Русе : Авангард принт, 2013. - 101 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на авт.-състав. Димо Йорданов е Димо Йорданов Димитров

ISBN 978-954-337-189-1

886.7-992
COBISS.BG-ID 1257144292

БК 2014/2 Кн 536
КРАЙНИН, Спас, 1994-
        Дневник на Спас Крайнин / Спас Крайнин. - Пазарджик : [Барич и сие], 2013. - 112 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Facebook дневник

ISBN 978-954-8215-51-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257427172

БК 2014/2 Кн 537
ЛЕВЧЕВА, Лена Ганева, 1927-
        Срещи и несрещи : мемоари / Лена Левчева. - София : Изток-Запад, 2013. - 184 с. : с портр., ил., факс. ; 23 см

ISBN 978-619-152-219-4 (подв.) : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256880868

БК 2014/2 Кн 538
МЕТОДИЕВА, Здравка Кръстанова, 1932-
        Един живот / Здравка Методиева. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-53-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257492708

БК 2014/2 Кн 539
МОЦОВ, Георги Петров, 1935-
        Ще дойде и ще си отиде : разкази, есета, публицистика / Георги Галатеев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 116 с. ; 20 см

Георги Галатеев - псевд. на авт. Георги Петров Моцов. - Към катадневното - със силно зрение и висока гражданска позиция / Юлий Йорданов: с. 5-7

ISBN 978-954-400-857-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257471716

БК 2014/2 Кн 540
НИКОЛАЕВ, Георги, 1943-
        Сърце подир сърце върви / [авт.-състав.] Георги Николаев ; [предг. Радка Пенчева]. - [2. изд.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 128 с. : с портр., факс. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Николаев е Георги Николаев Иванов. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - 1. изд. 2010 на изд. Ивис - В. Търново

ISBN 978-954-400-874-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257489124

БК 2014/2 Кн 541
ОГНЯНОВ, Бойчо, 1930-2008
        А бях само на 17 години / Бойчо Огнянов. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 104 с. ; 22 см

Пълното име на авт. е Бойчо Огнянов Стоянов. - 1. изд. 2013 на изд. Шрапнел. - Едно от най-правдивите обвинения срещу българския комунизъм / Петър Стоянов: с. 5-7.

8 лв.
ISBN 978-954-321-230-9 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256976100

ПАНАЙОТОВ, Георги Панайотов, 1960-
        Борба за истина и борба за оцеляване : драмата на Човешката съдба Вж Кн 53

БК 2014/2 Кн 542
ПЕТРОВА, Павлина Христова, 1963-
        Разговори с тишината / Павлина Петрова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-929-8

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257372644

СЕРАФИМОВ, Сашо, 1953-
        Старците умират в края на света : стихове и размисли Вж Кн 480

БК 2014/2 Кн 543
СИРОМАХОВ, Иво Божанов, 1971-
        Страшни дневници и нощници / Иво Сиромахов ; [ил. Дамян Дамянов]. - София : Ciela, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 180 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1216-6 : 12 лв.
ISBN 978-954-28-0862-6 !

886.7-7
COBISS.BG-ID 1257793252

БК 2014/2 Кн 544
СТОЯНОВ-Бигор, Георги, 1925-2014
        Аеронавт от село Варвара [Пазарджишко] : избрано / Георги Стоянов-Бигор. - София : Изток-Запад, 2013. - 312 с. ; 22 см

Истинското име на авт. Георги Стоянов-Бигор е Георги Стоянов Гешев. - Отзиви: с. 277-302. - За автора: с. 303-304. - Съдържа: Диадема от слънце ; Лутащи се фрагменти ; Есен реките ставан тъжни ; Песента на щурците ; Снимка на малчуган в бяло костюмче

ISBN 978-619-152-164-7

886.7-8(081.2)
COBISS.BG-ID 1256877284

БК 2014/2 Кн 545
ТАНЕВ, Минчо Пенев, 1922-2017
        Партизански спомени / Минчо Танев - Альоша. - Ст. Загора : Лаген, 2012- (Ст. Загора : Литера принт). - 2 т. ; 21 см

Альоша - псевд. на авт. Минчо Пенев Танев

ISBN 978-954-346-051-9 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2012. - 388 с.

Биография на Минчо Пенев Танев - Альоша / Славка Андреева Игнатова: с. 3-10

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257608164

БК 2014/2 Кн 546
ТРИФОНОВ, Трифон Спасов, 1939-
        Аз частичката посята тук на земята в Тръстеник / [Трифон Трифонов]. - [Русе] : Авангард принт, 2011 ([Русе] : Студио Колор). - 39 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Аз, частичката .... - Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-337-139-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257145060

БК 2014/2 Кн 547
ТРИФОНОВ, Трифон Спасов, 1939-
        Мисли в ритъм и проза / Трифон Трифонов. - [Русе] : Авангард принт, 2011 ([Русе] : Студио Колор). - 26 с. ; 20 см

ISBN 978-954-337-140-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257123556

БК 2014/2 Кн 548
ЦОНЕВ, Цоньо Колев, 1924-
        Стъпки в миналото / Цоньо Колев Цонев. - София : [Изд. авт.], 2011-<2013> ([София] : Авис-24). - Т. <1-2> : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2011. - 152 с.

За автора: с. 145 

Кн. 2. - 2013. - 160 с.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1257262308

БК 2014/2 Кн 549
ЦОНЕВА, Маргарита Борисова, 1942-
        Завръщане в годините : заради бъдещето на българското училище / Маргарита Цонева. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 267 с. : с ил., портр. ; 22 см

За авторката и книгата / Емилия Рангелова: с. 5-7

ISBN 978-954-392-182-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257848804


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 550
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Малката Божана в подводния свят / Божана Апостолова ; рис. Костадин Костадинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [64] с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

ISBN 978-954-491-907-8 : 10 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1257619428

БК 2014/2 Кн 551
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Малката Божана в подводния свят / Божана Апостолова ; рис. Костадин Костадинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [64] с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

ISBN 978-954-491-908-5 (подв.) : 12 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1257617380

БК 2014/2 Кн 552
БОЯДЖИЕВ, Богомил Тодоров, 1929-2017
        Дете и петле : стихотворения и залъгалки за най-малките / Богомил Бояджиев ; [ил. Биляна Господинова]. - [София] : Фют, [2012] ([София] : [Лито Балкан]). - [12] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-625-789-5 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256836324

БК 2014/2 Кн 553
ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        Уроците на Доби: урок за гнева / текст Стоян Георгиев ; ил. Даниел Тодоров. - София : Верен, 2013. - 27 с. : с цв. ил. ; 16 х 16 см 

Пълното име на ил. Даниел Тодоров е Даниел Тодоров Чешмеджиев 

ISBN 978-619-7015-07-2

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1257421284

БК 2014/2 Кн 554
ГЕОРГИЕВА, Нина
        Премеждието на Таралежко / Нина Георгиева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 7 с. : с ил. ; 14 х 21 см

ISBN 978-619-162-112-5 : 2 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257646308

БК 2014/2 Кн 555
        ДЯДО вади ряпа ; Златното момиче ; Най-скъпоценният плод / [ил. Димитър Валентинов Петров]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 23 х 24 см. - (Златни приказки / ИК Хермес)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-26-1156-1 : 2.49 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1257679844

БК 2014/2 Кн 556
        ЗОРАТА в мен / [състав., предг.] Надя Йорданова. - 2. прераб. и доп. изд. - Ст. Загора : Лаген, 2012 (Ст. Загора : Литера принт). - 44 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Без сведение за 1. изд. - Да се докоснеш до децата! / Надя Йорданова: с. 4

ISBN 978-954-346-050-2
Съдържа текстове на ученици от: СОУ Любен Каравелов, Осн. у-ще Никола Вапцаров, Осн. у-ще Климент Охридски - Димитровград, Осн. у-ще Отец Паисий - с. Искра, Проф. гимназия по сел. стопанство Васил Левски, Нач. у-ще Христо Ботев - гр. Първомай

886.7-053.5-93-82
COBISS.BG-ID 1257658852

БК 2014/2 Кн 557
КОПРИВЩЕНОВ, Иван Михайлов, 1941-
        Пухчо ; Съкровището ; Мирко Немирко : три пиеси за деца / Иван Копривщенов. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 192 с. ; 20 см

Пътят към съкровището / Георги К. Спасов: с. 3-7

ISBN 978-954-8215-52-7

886.7-93-2
COBISS.BG-ID 1257472740

БК 2014/2 Кн 558
МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Закачалки, залъгалки за дечица малки / Дядо Трак ; [худож. Николай Попов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 44 с. : с ил. ; 24 см

Дядо Трак - псевд. на авт. Христо Ганчев Мандев. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-400-891-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257576420

БК 2014/2 Кн 559
МАРКОВА, Вишка Кирилова, 1947-
        Стихчетата прочети, горските животни оцвети / Вишка Маркова. - [Асеновград] : Екобелан, 2013. - 20 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-71-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256886756

БК 2014/2 Кн 560
МАРКОВА, Вишка Кирилова, 1947-
        Стихчетата прочети, домашните животни оцвети / Вишка Маркова. - [Асеновград] : Екобелан, 2013. - 23 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-70-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256892132

БК 2014/2 Кн 561
МАРКОВА, Вишка Кирилова, 1947-
        Стихчетата прочети, зеленчуците оцвети / Вишка Маркова. - [Асеновград] : Екобелан, 2013. - 20 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-69-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256921572

БК 2014/2 Кн 562
МАРКОВА, Вишка Кирилова, 1947-
        Стихчетата прочети, плодовете оцвети / Вишка Маркова. - [Асеновград] : Екобелан, 2013. - 24 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-68-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256922340

БК 2014/2 Кн 563
НАЗЪРОВ, Кирил Стефанов, 1941-
        Весело букварче : книга за първокласниците : стихотворения и скороговорки / Кирил Назъров ; [ил. Николай Стоянов]. - 2. прераб. изд. - [София] : Мултипринт ЕООД, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1997 на изд. Фльорир

ISBN 978-954-362-128-6 : 3 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257251812

БК 2014/2 Кн 564
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Врабчо и неговите приятели / [текст Панчо Панчев] ; [худож. Владимир Димитров]. - Варна : Славена, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 17 х 16 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-579-964-8 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257824484

БК 2014/2 Кн 565
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Делфинчо и неговите приятели / [текст Панчо Панчев] ; [худож. Владимир Димитров]. - Варна : Славена, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 17 х 16 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-579-963-1 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257825764

БК 2014/2 Кн 566
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Каква ще стана като порасна? : книга за момичета / [текст Панчо Панчев] ; [худож. Владимир Димитров]. - Варна : Славена, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 17 х 16 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-579-961-7 : 3.50 лв.

886.7-93-193
COBISS.BG-ID 1257799652

БК 2014/2 Кн 567
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Какъв ще стана като порасна? : книга за момчета / [текст Панчо Панчев] ; [худож. Владимир Димитров]. - Варна : Славена, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 17 х 16 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-579-962-4 : 3.50 лв.

886.7-93-193
COBISS.BG-ID 1257827556

БК 2014/2 Кн 568
СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов, 1827-1895
        Стихове за деца : с речник на старите думи / Петко Славейков ; [състав. Кольо Дабков] ; [худож. Катерина Милушева] ; [предг. Н. Якимов]. - Варна : Славена, 2013. - 56 с. : с ил. ; 23 см. - (Библиотека Музеи на български писатели)

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Пълното име на авт. на предг. Н. Якимов е Наско Якимов Димитров. - Петко Рачов Славейков (17.11.1827 - 01.07.1895): с. 4-5

ISBN 978-954-579-982-2 : 4 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1257976292

БК 2014/2 Кн 569
СПИРИДОНОВА, Юлия Симеонова, 1972-
        Страната на сънищата. Кн. 3, Иглата на Лабакан / Юлка. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 191 с. ; 21 см

Юлка - псевд. на Юлия Симеонова Спиридонова

ISBN 978-954-771-305-5 : 10.90 лв.

886.7-93-312.9
COBISS.BG-ID 1257842148

БК 2014/2 Кн 570
        ТРИМАТА братя и златната ябълка ; Мечката и лошата дума ; Торбата с лъжите / [ил. Димитър Валентинов Петров]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 23 х 24 см. - (Златни приказки / ИК Хермес)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-26-1129-5 : 2.49 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1257679332


888.3-93 ЛАТВИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 571
        БЕЛИЯТ елен : латвийска народна приказка / [прев. от рус. Веска Маринова] ; [ил. Н. Кочергин]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 64)

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-294-6

888.3-93-34
COBISS.BG-ID 1257247204


891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 97

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 96


891.5-93 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 572
JALAL al-Din Rumi, 1207-1273
        Mevlana' dan hikayeler / [Mevlana Celaleddin-i Rumi]. - София : А-прес, 2007 ([София] : [Скай принт]). - 70 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на с. 7

ISBN 978-954-91901-4-4

891.5-93-91
COBISS.BG-ID 1257069540


893.1 ДРЕВНОЕГИПЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

        КНИГА на мъртвите Вж Кн 63


893.13 НОВОЕГИПЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 573
ТАХЕР, Баха, 1935-
        Оазисът на залеза : роман / Баха Тахер ; прев. от англ. Любомир Николов. - София : Обсидиан, 2010 (В. Търново : Абагар). - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sunset oasis / Bahaa Taher

ISBN 978-954-769-237-4 : 14 лв.

893.13-31
COBISS.BG-ID 1257147620


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 574
        АНЕКДОТИ за Насреддин Ходжа / [състав. Нургюл Йозджан] ; прев. от тур., [ил.] Орлин Събев. - София : А-прес, 2010 ([София] : [Скай принт]). - 125 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Nasreddin Hoca fikralari. - Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-91901-6-8

894.35-36
COBISS.BG-ID 1257062884

БК 2014/2 Кн 575
КОПАН, Йекта, 1968-
        Озърнах се, няма те / Йекта Копан ; [прев. от тур. Розия Самуилова]. - София : Ciela, 2013. - 147 с. ; 21 см. - (Майстори на разказа)

Ориг. загл.: Bir de baktim yoksum / Yekta Kopan. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1274-6 : 10 лв.

894.35-32
COBISS.BG-ID 1257850852


894.511-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 576
ПЕТЬО, Шандор, 1948-
        Цирк над града : картинна книжка / Шандор Петьо ; прев. от унг. Стефка Хрусанова ; [худож. Калина Димчева Димова]. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект Сървисиз). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ориг. загл.: Cirkuszsátor a város fölött / Pető Sándor

ISBN 978-954-8689-44-1 : 10 лв.

894.511-93-32
COBISS.BG-ID 1257332452


894.541-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/2 Кн 577
ТОПЕЛИУС, Сакариас, 1818-1898
        Еленът Златните рога / Сакариас Топелиус ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 66)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-296-0

894.541-93-34
COBISS.BG-ID 1257168612


894.545 ЕСТОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 578
ВАЛТОН, Арво, 1935-
        Самотни във времето : повести / авт., [състав.] Арво Валтон ; прев. от ест. ез., [предг.] Дора Янева-Медникарова. - Русе : Авангард принт, [2014]. - 309 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Perpetua ; Õndsusse kulgev päev ; Loomise iga / Arvo Valton. - Истинското име на авт. Арво Валтон е Арво Валликиви, а на прев. Дора Янева-Медникарова е Тодорка Стоянова Янева-Медникарова. - Хоризонти на хуманността / Дора Янева-Медникарова: с. 5-6. - Съдържа: Перпетуя ; С копнеж по идващия ден ; Време за съзидание

ISBN 978-954-337-155-6 : 14 лв.

894.545-32
COBISS.BG-ID 1257326564

БК 2014/2 Кн 579
ALVER, Betti, 1906-1989
        Hõbehäälega vilespill = Ezüsthangú furulya / Betti Alver ; [ill. Roberto Andreev] ; [ford. Dabi István]. - [Русе] : Avangard Print, [2012]. - 84 с. : с ил. ; 20 см

Прев. загл.: Сребърна флейта. - Betti Alver - псевд. на Елизабет Леник. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Прев. от ест. на унг. ез.

ISBN 978-954-337-152-5

894.545-1
COBISS.BG-ID 1257325540


895.7 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/2 Кн 580
ХУАНГ Сок-йонг, 1943-
        Пътят на лотоса : роман / Хуанг Сок-йонг ; прев. от фр. Галина Меламед. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. ; 20 см

Прев. по: Shim chong, Fille vendue / Hwang Sok-yong. - Речник на непознатите думи: с. 348-350

ISBN 978-619-150-084-0 : 16 лв.

895.7-31
COBISS.BG-ID 1257459684


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/2 Кн 581
ВЪЛЕВА, Юлия Георгиева, 1952-
        Типология на тракийските монументални градени гробници V-III в. пр. н. е. / Юлия Вълева ; [ред. Георги Нехризов]. - София : Марс 09, 2013 ([София] : Болид-инс). - 68 с. : с ил. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 59-66

ISBN 978-954-2925-18-7
1. Гробници, тракийски - 5-3 век пр.Хр. 2. България - паметници на културата
904:718(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1257756132

МИЧЕВ, Иван Атанасов
        Старинни къщи от приморска Варна Вж Кн 590

БК 2014/2 Кн 582
НИКОВ, Красимир Петков, 1968-
        Сивата монохромна керамика на Аполония. Към въпроса за нейния произход и първоначална поява : кр. на VII-VI в. пр. Хр. / Красимир Ников = Grey monochrome pottery from Apollonia pontica. On its origin and initial distribution : late VIIth-VIth century BC / Krassimir Nikov. - В. Търново : Фабер, 2013. - 236 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Сивата монохромна керамика от Аполония ; Grey monochrome pottery from Apollonia pontica. - Сивото е новото черно. Монохромната керамика като културно явление в Тракия и приносите на Красимир Ников за нейното изследване / Анелия Божкова: с. 5-8. - Библиогр.: с. 153-156

ISBN 978-954-400-790-4 (подв.)
1. Паметници на културата - Созопол 2. Керамика - Древна Тракия 3. Созопол - паметници на културата 4. Древна Тракия - изобразителни изкуства
904:738(497.23-21)
738.032(398)
COBISS.BG-ID 1257421796

БК 2014/2 Кн 583
ЧОКОЕВ, Иван Петров, 1956-
        Архиерейски литургични одежди от средновизантийския период: Идентификация на археологически текстил от Кърджали / Иван Чокоев ; [ред. Милена Йовчева]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 268 с. : с ил. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Архиерейски литургични одежди от средновизантийския период. - Загл. и на англ. ез.: Bishops' liturgical vestments in the middle Byzantine period: Identification of archaeological textiles from Kardzhali (Bulgaria). - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Списък на илюстрациите: с. 229-248. - Библиогр.: с. 215-222. - Рез. на англ. ез. / Ерик Брук

ISBN 978-954-400-814-7 (подв.)
1. Паметници на културата - Кърджали 2. Художествена обработка на текстил - Средни векове 3. Християнство - церемонии - Средни векове 4. Кърджали - паметници на културата
904:745.52(497.232.1)
745.52.033.2
COBISS.BG-ID 1257766116


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БАКЪРДЖИЕВА, Теодора Христова, 1956-
        Русе - градът и хората : от края на XIV до 70-те години на XIX век Вж Кн 166

БОТИН, Висенте
        Погребението на Кастро Вж Кн 621

БК 2014/2 Кн 584
ГЕРАСИМОВ, Йордан, 1948-
        Исторически очерци за град Монтана и региона / Йордан Герасимов ; [предг. Анюта П. Каменова-Борин]. - Монтана : [Изд. авт.], 2013 ([Монтана] : Хелиос принт). - 220 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Йордан Герасимов е Йордан Герасимов Йорданов. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

1. История - Монтана 2. История - Северозападна България 3. Монтана - краезнание 4. Северозападна България - краезнание
908(497.213.1)
908(497.2-16)
COBISS.BG-ID 1256914404

БК 2014/2 Кн 585
ГРИГОРОВ, Никола Петрушинов, 1944-
        Село Цръклевци [Софийско] - олтар за обич и вярност / Никола Григоров. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 187 с. : с ил., сх., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 185-186

ISBN 978-619-160-161-5
1. Села - България - история 2. Цръклевци, Софийска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1257809124

БК 2014/2 Кн 586
ДИМИТРОВ, Димитър Михайлов, 1933-
        Отломки от миналото : община Полски Тръмбеш : историко-литературно виждане / Димитър Димитров. - В. Търново : Фабер, [2013]. - 608 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-400-800-0
1. Общини - България - история 2. Полски Тръмбеш (община) - краезнание
908(497.21-37)
COBISS.BG-ID 1257408484

БК 2014/2 Кн 587
ИВАНОВ, Иван Тодоров, 1954-
        История на село Коланларе - Радославово - Чавдар [Златишко] / Иван Иванов. - София : Студио К-дизайн, 2012 (София : ПК). - 400 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Архивни материали, протоколи, договори: с. 349-373. - Местности от землището на с. Чавдар: с. 374-390. - Речник на непознати думи: с. 391-395. - Библиогр.: с. 396-399

ISBN 978-954-92270-5-5
1. Села - България - история 2. Чавдар, Софийска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1257233124

БК 2014/2 Кн 588
        ИСТОРИЯ и култура на старопланинското население : по примера на общините Етрополе и Сунгурларе / състав. [и ред.] Виолета Коцева ; [предг. Веселин Тепавичаров]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 274 с. : с ил., к., портр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 8. - Съдържа материали от: Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Анета Петрова, Румяна Георгиева, Стоянка Димитрова, Диляна Ботева, К. Йорданов, Надя Манолова-Николова, Михаил Груев, Галин Георгиев, Петя Василева-Груева, Виолета Коцева. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-07-3543-6
1. История - Етрополе (община) - сборници 2. История - Сунгурларе (община) - сборници 3. Етрополе (община) - краезнание 4. Сунгурларе (община) - краезнание
908(497.22-37)(08)
908(497.23-37)(08)
COBISS.BG-ID 1256916964

БК 2014/2 Кн 589
МЕЙСЪН, Антъни, 1954-
        Мечтаните градове : завладяващи градски пейзажи : 50 от най-незабравимите градове в света / Антъни Мейсън ; [прев. Деян Кючуков]. - София : Ciela, 2013. - 192 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Dream cities / Antony Mason. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец

ISBN 978-954-28-1255-5 (подв.) : 35 лв.
1. Градове - популярна литература
908(100-21)(02.062)
379.85(100-21)(02.062)
COBISS.BG-ID 1257680612

БК 2014/2 Кн 590
МИЧЕВ, Иван Атанасов
        Старинни къщи от приморска Варна / Иван Мичев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 2 т. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-449-649-4 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 104 с.

1. Паметници на културата - Варна 2. Крайбрежни улици - Варна - история 3. Варна - краезнание
908(497.211)
904:711.58(497.211)
COBISS.BG-ID 1258058212

БК 2014/2 Кн 591
ПЕТРОВА, Василка, 1942-
        Садински дробенчета : от кайнака : капански сборник. Ч. 2 / Василка Петрова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 367 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-400-903-8
1. Села - България - история 2. Садина, Търговищка област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1257645796

ТОДОРОВ, Петър Тодоров, 1934-2014
        Овчарството в Добруджа : втората половина на XVIII в. - началото на XX в. Вж Кн 237

БК 2014/2 Кн 592
ТРИФОНОВ, Трифон Спасов, 1939-
        Тръстеник Русенско през вековете : обществено-политическо културно-историческо изследване, 1878-2011 / Трифон Трифонов. - [Русе] : Авангард принт, [2012] ([Русе] : Студио Колор). - 480 с. ; 20 см

В кн. означено ч. 2. - Библиогр.: с. 474-475

ISBN 978-954-337-141-9
1. Села - България - история 2. Тръстеник, Русенска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1257146340

БК 2014/2 Кн 593
ТРИФОНОВ, Трифон Спасов, 1939-
        Тръстенишки измерения / Трифон Трифонов. - [Русе] : Авангард принт, [2012] ([Русе] : Студио Колор). - 101 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-337-142-6
1. Села - България - история 2. Тръстеник, Русенска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1257122788

БК 2014/2 Кн 594
ХАДЖИЙСКИ, Георги, 1967-
        Драгушиново или за шепота на преданията... / Георги Хаджийски. - София : [Спортлайф], [2013] ([София] : [Булгед]). - 68 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 68

ISBN 978-619-90111-1-9 : 6 лв.
1. Села - България - история 2. Драгушиново, Софийска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1257156068

БК 2014/2 Кн 595
ХРИСТОВ, Христо Харалампиев, 1938-
        Балювица и балювчани през вековете : романтика и носталгия / Христо Хар. Христов ; [предг. Васил Дакев]. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 155 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 12

ISBN 978-954-392-198-0
1. Села - България - история 2. Балювица, Монтанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1257769700

БК 2014/2 Кн 596
ЯКОУБЕК, Марек, 1975-
        Войводово - едно непознато чешко село в България / Марек Якоубек ; прев. от чеш. ез. Михаела Кузмова ; [науч. ред. Владимир Пенчев]. - [София] : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 214 с. : с табл., к., ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Vojvodovo - neznámá česká vesnice v Bulharsku / Marek Jakoubek. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Войводово - тема и съдба, или за обекта на тази книга и нейния автор / Владимир Пенчев: с. 7-12. - Публикации на Марек Якоубек, посветени на Войводово: с. 209-211. - Библиогр.: с. 197-208. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-326-191-8
1. Села - България - история 2. Чехи - България - бит - история 3. Войводово, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22=850)
39(497.21-22=850)(091)
COBISS.BG-ID 1257234148


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

        Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ: 1891-1973 : биобиблиография Вж Кн 4

БК 2014/2 Кн 597
МАНДОВА-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
        Пробни кандидатстудентски изпити по география и икономика / Милка Мандова-Русинчовска. - София : Педагог 6, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 95 с. ; 24 см

ISBN 978-954-324-098-2 : 7 лв.
1. География - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Стопанска география - тестове - учебници за средни общообразователни училища
91(079)(075.3)
338:91(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1256876516


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        Иван АНДОНОВ Вж Кн 272

        АНТОЛОГИЯ на ораторската реч : III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Кн. 3, Оратори от Исус до пророците на маите Вж Кн 293

АНТОНИОНИ, Микеланджело, 1912-2007
        Снимам, следователно живея : записки за киното Вж Кн 273

БК 2014/2 Кн 598
АНТОНОВА, Веселина Йорданова, 1956-
        Потомците на баба Тонка и Народният съд : внучката на Никола Обретенов [Лиляна Никова Балканска] разказва / Веселина Антонова. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2012. - 135, XXXІІ с. : с ил., портр., факс. ; 22 см. - (Забравените българи ; 8)

1. изд. 2000 изд. на Държ. арх. - Русе. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За съдбата на една фамилия и за историческата памет / Пламен Павлов: с. 7-10

ISBN 978-619-152-195-1 : 11.90 лв.
1. Обретенови (семейство) - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Обретенови
COBISS.BG-ID 1256944100

        Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ: 1891-1973 : биобиблиография Вж Кн 4

БОТИН, Висенте
        Погребението на Кастро Вж Кн 621

ВАСИЛЕВ, Ванцети Димитров, 1945-
        Да опаковаш вятъра : по стъпките на Кристо и Жан-Клод Вж Кн 263

ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-2017
        Това се случи пред очите ми. Кн. 2, България през мандата на президента Петър Стоянов Вж Кн 79

        ВЯРА и знание : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет Вж Кн 55

ГРИГОРИЙ, архимандрит, 1974-
        Васил Левски Дякона Вж Кн 614

БК 2014/2 Кн 599
ГЪРНЕВ, Борис Симеонов, 1922-
        Летописна книга на рода Гърневи от село Либяхово - Неврокопска околия / Дядо Борис С. Гърнев, Иван Т. Гърнев, Величко Г. Гърнев. - София : Си-еМ, 2013. - 214 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 212-213. - Кн. е илюстрирана с портр. от Димитър Кавръков

ISBN 978-954-91463-6-3
1. Родове, български - история 2. Илинден, Благоевградска област - генеалогия
929.52(497.22-22)Гърневи
COBISS.BG-ID 1257370852

ДЕЙВИС, Хънтър, 1936-
        Джон Ленън - писма Вж Кн 270

БК 2014/2 Кн 600
ДИМИТРОВ, Димитър Недков, 1926-
        Споменни мотиви / Димитър Недков Димитров. - София : Зета Хостинг Солюшънс, 2013 ([София] : [Хайком]). - 104 с. : с ил., портр. ; 21 см

Преклонение пред рода / Рангел Златков: с. 5-10

ISBN 978-619-90113-1-7
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1257370340

ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Резонанси : сборник от очерци, отзиви, рецензии, статии, интервюта Вж Кн 2

ДИЧЕВ, Петко Тодоров, 1899-1971
        Миг от вечността Вж Кн 177

ЗМИЙЧАРОВ, Петър Георгиев, 1961-2016
        Libreto ad libitum Вж Кн 266

ИНДЖЕВ, Иво Любомиров, 1955-
        Премиер на РъБъ Вж Кн 80

        Йордан ЙОВКОВ (1880-1937) : летопис на неговия живот и творчество. Т. 1: 1880-1926 Вж Кн 424

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 97

ЙОДЖАЛАН, Абдуллах, 1948-
        Защитная речь Афинскому суду : защита свободного человека Вж Кн 96

КОЛАРОВ, Стефан Любенов, 1943-
        Яворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман. Кн.2, Револвер и отрова Вж Кн 508

КОСТАДИНОВА, Десислава Велинова, 1981-
        Политически възгледи на проф. Александър Цанков Вж Кн 81

ЛОЛОВА, Татяна Желязкова, 1934-
        1/2 живот : автобиографичен разказ в един разговор с Георги Каприев, 21 март-25 юни 1996 г. Вж Кн 274

МААР, Михаел, 1960-
        Пруст, фараонът Вж Кн 385

МИТЕВ, Венелин Иванов, 1942-
        Големите любови на български поети и писатели : тайният им живот от Възраждането насам Вж Кн 426

БК 2014/2 Кн 601
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-
        Именитите : факти, събития, документи / Станко Михайлов. - София : Изток-Запад, 2013. - 296 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-619-152-228-6 : 15 лв.
1. Прочути личности - България 2. България - биографии
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1256891620

МОНТГОМЪРИ, Алис
        Хари : биографията Вж Кн 271

НАУЧНА конференция Двамата Блъсковци (Рашко и Илия) (Шумен ; 2009)
        Сборник с доклади от научна конференция "Двамата Блъсковци" (Рашко и Илия) Вж Кн 427

НАУЧНА конференция Сава Доброплодни (Шумен ; 2010)
        Сборник доклади от научна конференция "Сава Доброплодни" Вж Кн 152

БК 2014/2 Кн 602
НИКОЛАЕВ, Георги, 1943-
        Отговори на една анкета / Георги Николаев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 284 с. : с портр. ; 24 см

Пълното име на авт. Георги Николаев е Георги Николаев Иванов. - За спецификата на тази книга / Радка Пенчева: с. 3-5

ISBN 978-954-400-858-1
1. България - биографии
92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257537252

        Никола НИКОЛОВ - през погледа на другите : рецензии, отзиви, щрихи Вж Кн 428

ОСЕМНАДЕСЕТИ
        ХVІІІ век и Европа : сборник, посветен на професор д-р Вера Ганчева Вж Кн 277

ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Страници и странници в българската култура Вж Кн 429

ПРОДАНОВА, Кина Стефанова, 1938-
        Принципи на инструменталната форма на Шуберт : сонатната форма и сонатно-симфоничният цикъл в ранните произведения на Шуберт Вж Кн 268

        РАЗВИТИЕ на правото в глобализиращия се свят : юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер Вж Кн 124

РИСТОВИЧ, Милан, 1953-
        Обикновени хора : приноси към историята Вж Кн 611

СИМЕОН II, цар, 1937-
        Различният министър-председател : разговори със Симеон Сакскобурготски : разговори за свободата и върховенството на закона, за държавността и институциите, за политиката и почтеността, за националните интереси без илюзии и за евроинтеграцията на България : conversation with Simeon Saxe-Coburg-Gotha : conversations about freedom and the rule of law, statevraft and state institutionsq politics and integrity, disillusioned national interest and Bulgaria's EU integration Вж Кн 88

СОТИРОВ, Дянко, 1914-2008
        Глас незаглушен : радиопредаванията на Дянко Сотиров за България 1955-1960 г. и борбата срещу комунистическия режим Вж Кн 10

СТЕФАНОВ, Орлин Стефанов, 1945-
        Великите комбинатори Сталин и Остап : и пак за "бащите и децата" Вж Кн 412

СУГАРЕВА, Людмила Михайлова, 1943-
        Срещи в ефира Вж Кн 11

        ТВОРЧЕСКА справка : равносметка : издава се по случай 80-годишния юбилей на проф. дтн Стоян Георгиев Христов Вж Кн 228

ТОДОРОВ, Антон Динев, 1966-
        Задкулисието на прехода: Меглена Кунева Вж Кн 83

БК 2014/2 Кн 603
ТОСКОВА-Христова, Миленка Ц.
        Родовете в с. Керека [Габровско] / Миленка Ц. Тоскова-Христова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 156 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-400-846-8
1. Родове, български 2. Керека, Габровска област - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1257752804

БК 2014/2 Кн 604
ТРИФОНОВ, Трифон Спасов, 1939-
        Родословието на село Тръстеник Русенско : 1800-2012 / Трифон Трифонов, Латинка Трифонова. - [Русе] : Авангард принт, 2012 ([Русе] : Студио Колор). - 199 с. : с ил., ген. табл. ; 31 см

ISBN 978-954-337-166-2
1. Родове, български 2. Тръстеник, Русенска област - генеалогия
929.52(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1257120740

БК 2014/2 Кн 605
ХАДЖИВЪЛЧЕВ, Лазар Димитров, 1934-
        За възрожденско Банско, София и света... : хроники на един род : потомък на Хаджи Вълчо споделя / Лазар Хадживълчев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 155 с. : с портр., цв. ил. ; 24 см + 1 л. (сх.). - (Родова памет)

Библиогр.: с.151-152

ISBN 978-954-322-592-7 : 15 лв.
1. Родове, български - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Хадживълчеви
COBISS.BG-ID 1257148132

        ХОРИЗОНТИ на филологическото знание : юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор : доклади от научна сесия, проведена на 17 декември 2010 г. Вж Кн 375

ЦАНЕВА, Люба, 1956-
        Зографи от Трявна Вж Кн 265


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БК 2014/2 Кн 606
ДИМИТРОВ, Христо Милков, 1964-
        Тестове по история и цивилизация за 10. клас : текущ контрол и самоподготовка / Христо Милков. - София : Ариадна, 2012 ([София] : [Мултипринт ЕООД]). - 72 с. : с табл., портр., к. ; 25 см

ISBN 978-954-9660-55-5 : 6.50 лв.
1. Обща история - тестове - учебници за средни общообразователни училища
93/99(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1257345508


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/2 Кн 607
ГАНЧЕВ, Петко Димитров, 1941-
        Философията на универсалната история като фундаментална философия / Петко Ганчев. - София : [Изд. авт.], 2010-<2012> ([София] : [РИК Славяни]). - Т. <2> ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The philosophy of universal history as a fundamental philosophy. - Загл. и на рус. ез.: Философия универсальной истории как фундаментальной философии

ISBN 978-954-400-798-0 (т. 2)

Съдържа досега:

Т. 2. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2012. - 766 с.

Текст и на англ., рус. ез.


1. История - философия и методология
930.1
COBISS.BG-ID 1234143460

ДИМИТРОВА, Цветелина Димитрова, 1976-
        Народната история между устност и писменост Вж Кн 170

БК 2014/2 Кн 608
ДЪРЖАВЕН архив (Русе)
        Хранител на памет и дух : 60 години Държавен архив - Русе / [състав. Тодор Билчев] ; [ред. Лъчезар Георгиев] ; [предг. Йордан Борисов]. - Русе : Авангард принт, 2012. - 196 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Имената на състав., ред. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 6. - Списък на справочните научни издания на Държавен архив - Русе: с. 145-149 ; Материална и духовна култура на Русе ХІХ-ХХ век съхранена във фондовете на местния Държавен архив: с. 150-175. - Съдържа материали от: Цветомира Димитрова, Таня Великова, Стефка Маринова, Милка Тодорова, Тодор Билчев, Виолета Налетова, архимандрит Виктор Мутафов, Веселка Радева, Бисерка Стоянова, Веселина Антонова, Боряна Данаилова, Толя Чолбаджиева, Надежда Цветкова

ISBN 978-954-337-162-4
1. Държавен архив (Русе) - история - сборници 2. Русе - история
930.253(497.215)(08)
COBISS.BG-ID 1257344228

БК 2014/2 Кн 609
МИХАЙЛОВ, Георги Иванов, 1915-1991
        Класическа епиграфика / Георги Михайлов ; науч. ред. Петър А. Димитров. - София : НБУ, 2012 ([София] : Планета 3). - 338 с. ; 22 см. - (Университетска библиотека / НБУ)

Името на авт. Георги Михайлов погрешно отпеч. на загл. с. Георги Михаилов. - За книгата Класическа епиграфика и за автора и / Петър А. Димитров: с. 13-16

ISBN 978-954-535-712-1 : 22 лв.
1. Епиграфика 2. Ономастика
930.27
COBISS.BG-ID 1257213668

БК 2014/2 Кн 610
ТАБАКОВА, Красимира Лазарова, 1954-
        Учебникът по история - дидактически аспекти / Красимира Табакова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 336 с. : с цв. ил., к., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 253-271. - Рез. на англ., нем. ез.

ISBN 978-954-07-3509-2 : 12 лв.
1. Историческо образование 2. Обучение - методи
930:37
371.3
COBISS.BG-ID 1257567716


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

ОСЕМНАДЕСЕТИ
        ХVІІІ век и Европа : сборник, посветен на професор д-р Вера Ганчева Вж Кн 277


930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

КИС, Барнабаш
        Велики битки в историята на света : 3D илюстрации Вж Кн 21


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БК 2014/2 Кн 611
РИСТОВИЧ, Милан, 1953-
        Обикновени хора : приноси към историята / Милан Ристович ; прев. Милен Малаков. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 175 с. : с портр., факс. ; 20 см

Ориг. загл.: Обични људи / Милан Ристовић. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За обикновените хора и невидимите съществувания / Снежана Димитрова, Нина Николова: с. 159-166

ISBN 978-954-680-858-5
1. Втора световна война - биографии 2. Европа - история
940.53(092)
886.1-94
92
COBISS.BG-ID 1257486052


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ИВЕТИЧ, Еджидио, 1965-
        Балканските войни Вж Кн 617

БК 2014/2 Кн 612
ЙЕЗЕРНИК, Божидар Балтазар, 1951-
        Дивата Европа : Балканите през погледа на западните пътешественици / Божидар Йезерник ; прев. Виолета Периклиева ; под науч. ред. на Петко Христов ; [предг. Джоел Мартин Халперн]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 312 с. : с ил., портр, факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Wild Europe / Božidar Jezernik. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Изд. на БАН. - Библиогр.: с. 273-311

ISBN 978-954-322-586-6 : 22 лв.
1. История - Балкански полуостров - история - извори 2. Балкански полуостров - история
949.7(093)
COBISS.BG-ID 1257341412

НАЦИОНАЛНА библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки
        Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век Вж Кн 5


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/2 Кн 613
АНТОНОВА, Веселина Йорданова, 1956-
        Баба Тонка Обретенова : портрет в сепия / Веселина Антонова ; [науч. ред. Иво Жейнов]. - Русе : Авангард принт, 2012. - 242 с. : с ил., портр, факс. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-337-169-3 : 15 лв.
1. Баба Тонка, 1812-1893 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042(092)
92 Баба Тонка
COBISS.BG-ID 1257425892

БК 2014/2 Кн 614
ГРИГОРИЙ, архимандрит, 1974-
        Васил Левски Дякона / архимандрит Григорий (Лозев) ; [предг., науч. ред. Пламен Павлов]. - София : Марс 09, 2013. - 24 с. ; 21 см

Архимандрит Григорий - духовно име на Георги Георгиев Лозев. - Името на авт. на предг. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на ред. - в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2925-13-2 : 2.50 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042.2(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1257061604

БК 2014/2 Кн 615
ЖЕЧЕВ, Тончо, 1929-2000
        Българският Великден или Страстите български / Тончо Жечев. - 4. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 515 с. : с портр., ил., факс. ; 23 см

Пълното име на авт. Тончо Жечев е Тончо Жечев Тонев. - 1. изд. 1975 на изд. Нар. младеж, в библ. България в образи. Кн. за видни българи ; N 28

ISBN 978-619-152-208-8 (подв.) : 24.90 лв.
1. История - България 2. Църковнонационална борба (България) 3. България - история
949.72.042.3
886.7-4
COBISS.BG-ID 1256884964


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/2 Кн 616
ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1838-1906
        Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение : в три части / Г. Димитров. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013-2014. - 2 т. : с ил., портр. ; 22 см

1. изд. 1894-1896 със загл. Княжество България в историческо, географическо и етнографическо отношение : в три части, в 2 кн. ; ч. 3 не е издадена

ISBN 978-954-321-588-1 (подв., ч. 1) : 24.90 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1 / [състав., ред. Петър Величков]. - 2013. - 510, XV с.

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1894 на Придворна печ. Б. Шимачек. - Забравеният Георги Димитров и незабравимите му книги / Петър Величков: с. 9-12


1. История - България - нова 2. Етнография - България 3. България - история
949.72.051/.052
39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256973284

БК 2014/2 Кн 617
ИВЕТИЧ, Еджидио, 1965-
        Балканските войни / Еджидио Иветич ; [прев. Велимира Костова-Върлакова]. - София : Ciela, 2012. - 204 с. : с к. ; 21 см

Ориг. загл.: La guerre balcaniche / Egidio Ivetic. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1202-9 : 12 лв.
1. Балканска война 1912-1913 - история 2. България - история 3. Балкански полуостров - история
949.72.052.2
949.7
355.48(497)
COBISS.BG-ID 1257758948

БК 2014/2 Кн 618
ИЛИЕВ, Георги Стефанов, 1967-
        Лятото на 1913 г. : документирани свидетелства за геноцида над българите / състав. Георги Илиев ; [предг. Стоян Райчевски]. - София : Изток-Запад, 2013. - 555, XVI с. : с ил. ; 22 см + Етнографична карта на Одринския виляет (към 1912 год) / Л. Милетич (1 к. ; 26 х 43 см, сгъната до 13 х 21 см). - (Спасената история)

Международни и национални документи по темата: с. 521-546. - Вариант на сер. загл. на с. 2: Библиотека Спасената история. - Библиогр.: с. 547-554

ISBN 978-619-152-189-0 : 22 лв.
1. Тракийски въпрос - извори 2. Геноцид - 1913 - извори 3. Бежанци, български - история - извори 4. Малцинства, български - история - извори 5. България - история
949.72.052.2(093)
323.1(=867)(093)
COBISS.BG-ID 1256972516

БК 2014/2 Кн 619
КАМЕНОВ, Камен Иванов, 1927-
        Отгласи : ретроспекция, история и политика : едно пътешествие през годините след Руско-турската война (1877-1878 г.) за Освобождението на България с изненадващи и трагични събития / Камен Каменов. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Direct Services]). - 160 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-392-191-1
1. История - България - нова 2. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1257770980

КОСТАДИНОВА, Десислава Велинова, 1981-
        Политически възгледи на проф. Александър Цанков Вж Кн 81

БК 2014/2 Кн 620
ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. : институционални отношения / Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, 2012. - 568 с. : с факс., табл., [1] л. к. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник на остарели и чужди думи и на исторически термини: с. 519-524. - Епархии и епархийски управители в Княжество/Царство България 1878-1912 г.: с. 525-526. - Библиогр.: с. 527-546. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-400-821-5
1. Българска православна църква - история - 1878-1912 2. Държава и църква - България - история - 1878-1912 3. България - история
949.72.051/.052
322(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1257579492


97 ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

БК 2014/2 Кн 621
БОТИН, Висенте
        Погребението на Кастро / Висенте Ботин ; [прев. Захари Омайников ... и др.]. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 392 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Los funerales de Castro / Vicente Botín. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Даниела Радичкова, Елена Дамянова

ISBN 978-619-150-091-8 : 16 лв.
1. Кастро, Фидел, 1926-2016 2. Политици, кубински 3. Куба - история
972.91(092)
908(729.1)
92 Кастро, Фидел
COBISS.BG-ID 1257467876


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/2 Н 1
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 1 [Нотирана музика] : учебна тетрадка / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Бълг. книжница, 2011 ([София] : Изток-Запад). - 48 с. ; 30 см

Комплект с учебник

ISMN 979-0-9016663-1-3 : 4 лв.

78.087.5(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1257829860

БК 2014/2 Н 2
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката [Нотирана музика] : учебник / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Бълг. книжница, 2011 ([София] : Изток-Запад). - 99 с. : с ноти, табл. ; 30 см

Комплект с уч. тетрадка

ISMN 979-0-9016663-0-6 : 8 лв.

78.087.5(075.3)
COBISS.BG-ID 1257829092


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/2 Н 3
        ГОДИНАТА в песни [Нотирана музика] : училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : учебно помагало / състав. Александър Куюмджиев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски",  2007-<2008>. - Т. <2> ; 29 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Офс. изд

ISBN 978-954-680-602-4 (кн. 2)

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2008. - 247 с.

Съдържа: Пролет : пролетни радости и тъги ; игри ; Великден; На борбите за Освобождението на България ; На войската ; На Св. Св. Кирил и Методий ; Приключване на учебната година ; Лято : летни радости и тъги ; игри ; песни за Родината


1. Песни, български - учебници
784.3.087.681(497.2)(075)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1229532388

БК 2014/2 Н 4
КОЛЕВ, Йордан Цанков, 1936-2017
        Плюшеното зайче [Нотирана музика] : песни за деца / музика Йордан Колев ; стих., [ил.] Катерина Кирянова. - София : [Болид инс], 2011. - 24 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за комп. и ил. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Гостенка ; Въгленче ; Болната кукла ; Мартенички ; Пролет вече е дошла ; Жълтушка ; Костенуркина дружина ; Черешки ; Глухарче и мотиче ; Лазарки ; Манекенка ; Залъгалка ; Панички от пясък ; Пролетно венче ; Рожден ден ; Въпроси ; Часовничето ; Искам да сурвакам ; Дядо Коледа

ISMN 979-0-9016668-0-1

784.67.089.6(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1257321188

БК 2014/2 Н 5
ХРИСТОВ, Александър Нейков, 1936-
        Български песенен и инструментален фолклор от Разградско [Нотирана музика] : краеведски сборник / Александър Христов ; [предг. Александър Христов]. - Разград : Регион. библ. "Проф. Боян Пенев", 2010 (Разград : Полиграф). - 432 с. : с ноти ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian song and instrumental folklore from Razgrad region. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Текст и на англ. ез. / прев. на англ. ез. Мая Петрова. - Речник на остарелите и редки думи: с. 426. - Азб. показалец на селищата

ISBN 978-954-91516-6-4
Съдържа 416 бълг. нар. песни и инструментални мелодии

784.4.089.6(497.21-32)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1257755364


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/2 Н 6
ПОТЕРОВ, Румен Гавраилов, 1962-
        Вариации по български фолклорни теми [Нотирана музика] : [за акордеон] / Румен Потеров. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2010-. - Т. <2> ; 30 см

Загл. и текст на англ. ез.: Variations on Bulgarian themes

ISMN 979-0-707682-04-3 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2010. - 96 с.

786.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1257563876

БК 2014/2 Н 7
ПОТЕРОВ, Румен Гавраилов, 1962-
        15 студии на фолклорна основа [Нотирана музика] : [за акордеон] / Румен Потеров. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2010. - 78 с. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: 15 folklore-based studies

ISMN 979-0-707682-02-9

786.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1257530852


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/2 Н 8
КАЗАНДЖИЕВ, Васил Иванов, 1934-
        Импулси [Нотирана музика] : за флейта (пиколо), обой (англ. рог) и фагот / Васил Казанджиев = Impulses : for flute (picc), oboe (corno ingl.) and bassoon / Vassil Kazandjiev. - Партитура. - [София] : Artes Liberales, 2011. - 1 партитура (16 с.) ; 20 см

За авт.: с. 14

ISMN 979-0-707688-13-7 (подв. със спирала)

788.5/.8.089.6
COBISS.BG-ID 1257148644

БК 2014/2 Н 9
        РЪКОВОДСТВО по блокфлейта [Нотирана музика] : по музиката на Учителя Петър Дънов / [предг.], състав. Снежина Стойчева. - София : Бяло братство, 2008 ([Перник] : [Съперник]). - 63 с. ; 30 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-099-9 : 6 лв.

788.5.087.5(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1257785060

БК 2014/2 Н 10
ТУТЕВ, Георги Иванов, 1924-1994
        Всяка коза за свой крак [Нотирана музика] : една шега за флейта, обой и фагот / Георги Тутев = Soli per tre : a jest for flute, oboe and basson / George Tutev = Ein Scherz : für Flöte, Oboe und Fagot / Georgi Tutew. - Партитура. - [София] : Artes Liberales, 2011. - 1 партитура (40 с.) ; 30 см

Георги Тутев (1924-1994) композитор, диригент, обществен деец: с. 39

ISMN 979-0707688-12-0 !

788.5/.8.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1257064420

БК 2014/2 Н 11
ЦЕНОВА, Юлия Цветкова, 1948-2010
        Музика за трима : за флейта, обой и фагот [Нотирана музика] / Юлия Ценова = Music for three : for flute, oboe and bassoоn / Julia Tsenova. - Партитура. - [София] : Artes Liberales, 2011. - 1 партитура (19 с.) ; 30 см

Ценова, Юлия: с. 18-19

ISMN 979-0-707-688-09-0 !

788.5/.8.089.6
COBISS.BG-ID 1257101796


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

        ГОДИНАТА в песни : училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : учебно помагало. Кн. 2 Вж Н 3

        РЪКОВОДСТВО по блокфлейта : по музиката на Учителя Петър Дънов Вж Н 9

ХРИСТОВ, Александър Нейков, 1936-
        Български песенен и инструментален фолклор от Разградско : краеведски сборник Вж Н 5


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

КОЛЕВ, Йордан Цанков, 1936-2017
        Плюшеното зайче : песни за деца Вж Н 4


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/2 Г 1
CITYSCAPE (architectural studio)
        10 years Cityscape / [състав. Gergana Milusheva] ; [transl. from Bulg. Vasil Sharlanov] ; [photogr. Tsvetan Chatushki]. - [София] : Cityscape, 2013 ([София] : Oms Production). - 1 албум (175 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 x 22 см

Прев. по ръкоп. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с., а на ил. - на с. 11. - Името на Цветан Четъшки погрешно отпеч. на с. 11 Tsvetan Chatushki. - Студиен екип: Антоанета Иванова, Красимира Митова, Добрина Пеева, Вела Николова, Росица Боянова, Михаил Цоков, Светослав Пецев, Десислава Шарланова, Борис Иванов, Васко Василев, Димитър Кокаланов, Лидия Полухина, Тони Запрянов, Маринела Георгиева, Пламен Трифонов, Добромир Крайчев, Ирина Михайлова, Стоян Андонов, Вили Пенова, Цветомир Кръстев, Стефан Нешев. - Възприетата форма на името на Росица Боянова е Росица Иванова Георгиева. - Истинското име на Васко Василев в Васил Иванов Василев, а на Вили Пенова - Величка Ангелова Пенова

ISBN 978-619-90085-1-5 (подв.)
1. Проектантски организации - България - албуми 2. България - архитектура
721:061.5(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1257063396


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/2 Г 2
КЕРЕЗОВ, Александър. Колекция (София)
        Забравените художници на България : изложба на творби от сбирката на Александър Керезов, 20-30 август 2013 / [текст, състав. Александър Керезов, Благовеста Иванова] ; [фотогр. Борислав Чернев]. - София : Агато, 2013. - 1 албум (88 с.) : с цв. ил. ; 26 х 20 см + Синхронно представяне на забравените художници според мястото и времето на тяхното обучение (1 л. табл. ; 50 х 35 см, сгънат до 25 х 17,5 см)

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Забравените художници на България / Благовеста Иванова: с. 4-21. - Съдържа произведения от: Александър Попиванов, Благой Мавров, Борис Българов, Борис Лазаров, Васил Костакиев, Васил Маринов, Гаврил Попов, Георги Канела, Георги Кашев, Георги Черкезов, Димитър Димитров Куцаров, Димитър Димчев, Димитър Крачков, Димитър Ранков, Димитър Хаджииванов, Димо Хр. Сотиров, Екатерина Бояджиева, Живка Ангелова-Пейчева, Ивана Ксенофонова, Константин Петров, Лазар Биненбаум, Лукан Цоков, Марко Дограмаджиев, Младен Младенов, Никола Попов, Никола Тахтунов, Никола Чехларов, Павел Кръстев, Райко Жеков, Роза Дайчева, Сергей Иванов, Сотир Клинков, Стефан Ковачев, Стоян Рангелов, Съби Иванов, Христо Данов, Христо Лозев, Христо Петров-Влаха, Юрдан Касъров. - Библиогр.: с. 26-28

ISBN 978-954-8761-89-5
1. Художници, български - изложби - каталози 2. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)(084)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257388516


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/2 Г 3
БОЯДЖИЕВ, Златю Георгиев, 1903-1976
        Златю Бояджиев и Бараците [Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец] : изложба, посветена на 110-годишнината от рождението на Златю Бояджиев / [авт. на текст Аделина Филева ... и др.] ; [състав. Аделина Филева ... и др.] ; [фотогр. Атанас Кънчев, Цветан Чатъшки] = Zlatyu Boyadjiev and Baratsite [Zlatyu Boyadjiev, Vassil Barakov, David Peretz] : exhibition dedicated to the 110th anniversary of the birth of Zlatyu Boyadjiev / [text, ed. Adelina Fileva ... и др.] ; [photogr. Atanas Kanchev, Tzvetan Chatashki] ; [transl. Belin Tonchev]. - София : [ИНК 111], 2013 ([София] : Illusion&neoprint). - 1 албум (96 с.) : с цв. ил. ; 29 см

Давид Перец - псевд. на Давид Аврамов Хаимов. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт. на текст: Мария Василева, Станислава Николова, Красимир Линков. - Други състав.: Мария Василева, Станислава Николова. - Пълното име на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Името на ил. Атанас Кънчев погрешно отпеч. в изд. каре Atanas Georgiev, а на Цветан Четъшки - Цветан Чатъшки. - Златю Бояджиев - биография: с. 89-92. - Избрана библиография за Бараците (1934-2013): Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец: с. 93-95 / Станислава Николова

ISBN 978-619-7004-04-5
Изложбата е представена в София, Пловдив, Стара Загора
1. Художници, български - изложби - каталози 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1257057764

БК 2014/2 Г 4
СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Вдъхновен от Стивън Кинг / Петър Станимиров = Inspired by Stephen King / Peter Stanimirov. - София : Изток-Запад, 2011. - 1 албум ([64] с.) : с цв. ил. ; 47 см

Дългата разходка на Петър Станимиров / Благой Д. Иванов ; прев. на англ. ез. Ирен Бойкикева: с. [3-5]. - Възприетата форма на името на прев. Ирен Бойкикева е Ирена Бойкикева

ISBN 978-954-321-900-1 (подв.) : 50 лв.
1. Кинг, Стивън, 1947- - творчество - в изобразителното изкуство 2. Писатели, американски - творчество - в изобразителното изкуство 3. Книжна илюстрация - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.056(497.2)(084.1)
820(73)(092)
92 Кинг, Стивън
COBISS.BG-ID 1256877796

БК 2014/2 Г 5
СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Черно-бели илюстрации, вдъхновени от Стивън Кинг / Петър Станимиров. - София : Изток-Запад, [2011]. - 1 албум [12] с. : с ил. ; 31 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-321-901-8 : 5 лв.
1. Кинг, Стивън, 1947- - творчество - в изобразителното изкуство 2. Писатели, американски - творчество - в изобразителното изкуство 3. Книжна илюстрация - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.056(497.2)(084.1)
820(73)(092)
92 Кинг, Стивън
COBISS.BG-ID 1256878564


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БК 2014/2 Г 6
JANAKIEV, Nikolaj Georgiev, 1957-2003
        Geography of imagination : graphics & exlibrises / Nikolai Yanakiev ; [comp. Marieta Bradinova-Yanakieva]. - [Бургас] : Мариета Брадинова-Янакиева, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 1 албум (76 с.) : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Името на състав. установено от доп. източник. - Парал. текст на бълг. ез. - Николай Янакиев : география на въображението / Мариета Ценова: с. 3. - Пълното име на авт. на предг. Мариета Ценова е Мариета Ценова Първанова

ISBN 978-954-799-991-6
1. Графици, български - албуми 2. България - изобразителни изкуства
76.071.1(497.2)(092)(084)
92 Янакиев, Николай Георгиев
COBISS.BG-ID 1257409508


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Вдъхновен от Стивън Кинг Вж Г 4

СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Черно-бели илюстрации, вдъхновени от Стивън Кинг Вж Г 5


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01


БОЯДЖИЕВ, Златю Георгиев, 1903-1976
        Златю Бояджиев и Бараците [Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец] : изложба, посветена на 110-годишнината от рождението на Златю Бояджиев : exhibition dedicated to the 110th anniversary of the birth of Zlatyu Boyadjiev Вж Г 3


        Забравените художници на България : изложба на творби от сбирката на Александър Керезов, 20-30 август 2013 Вж Г 2

СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Вдъхновен от Стивън Кинг Вж Г 4

СТАНИМИРОВ, Петър Георгиев, 1952-
        Черно-бели илюстрации, вдъхновени от Стивън Кинг Вж Г 5

JANAKIEV, Nikolaj Georgiev, 1957-2003
        Geography of imagination : graphics & exlibrises Вж Г 6

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/2 Пи 1
        NATIONAL models of memory: The Russo-Ottoman War 1877-1878 : материали от Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, 8 септември 2012 / ed., [състав.] Petar Vodenicharov, Dominik Gutmeyr. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 197 с. : с ил. ; 25 см. - (Balkanistic forum = Балканистичен форум, ISSN 1310-3970 ; год. 22, 2013, 1)

Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Съдържа материали от: Dominik Gutmeyr, Anastasiya Pashova, Kristina Popova, Mariyana Piskova, Milena Angelova, Nurie Muratova, Petar Vodenicharov, Olga O. Chernyshova, Alla S. Kondrasheva, Tat'jana Aleksandrova Nevskaja, Grigor Aghanyan, Marine Aroshidze, Tamaz Phutkaradze, Marina Shalikova, Kakhaber Surguladze, Biljana Ristovska-Josifovska, Iakovos D. Michailidis, Bülent Bilmez. - Библиогр.: с. 149-193. - Азб. показалец. - Рез. на англ. ез.

1. Руско-турска освободителна война 1877-1878 - историография - конференции 2. България - история
949.72.043(063)
COBISS.BG-ID 1258309348

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 347
Аврамова, Валентина Николова, 1944- (автор, редактор) Кн 287
Автанска, Румяна Славова, 1979- (преводач) Кн 72
Академия на Министерство на вътрешните работи. Бакалавърски курс (3 ; София ; 2013) Кн 90
Алвер, Бети, 1906-1989 вж Alver, Betti, 1906-1989
Алдерсън, Фил (илюстратор) Кн 318, Кн 319, Кн 320
Алекова, Елена, 1963- (автор) Кн 432
Александров, Александър Николов (автор) Кн 236
Александров, Олег Ангелов, 1978- (автор на предговор, редактор) Кн 168
Александров, Харалан Александров, 1967- (преводач) Кн 206
Алексиева, Елена Алексиева, 1975- (автор) Кн 430, (преводач) Кн 88
Алексова, Красимира Славчева, 1965- (автор на предговор, съставител) Кн 290
Амаду, Жоржи, 1912-2001 (автор) Кн 408
Анастасов, Васил Христов, 1950- (автор) Кн 288
Анастасов, Константин Сребров, 1949- (илюстратор) Кн 438, Кн 483
Ангелов, Божидар Михайлов, 1954- (автор на предговор) Кн 154, Кн 160
Ангелов, Боян, 1955- (редактор) Кн 428
Ангелов, Николай, 1964- (автор на предговор) Кн 441
Ангелова, Ваня Христова, 1967- (автор) Кн 433
Ангова, Татяна Йорданова, 196?-2011? (преводач) Кн 38
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 384
Андонов, Иван Асенов, 1934-2011 (библиографски предшественик) Кн 272
Андонов, Симо, 1975- (автор) Кн 490
Андонов, Стоян Златков, 1978- вж Andonov, Stojan Zlatkov, 1978-
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор, илюстратор) Кн 491
Андреев, Еленко Георгиев, 1939- (автор) Кн 127
Андреев, Емил, 1956- (автор) Кн 430
Андреев, Роберто Борисов, 1961- вж Andreev, Roberto Borisov, 1961-
Андреева, Мария Йосифова, 1950- (автор) Кн 143, Кн 241
Андреева, Цвета Харалампиева (автор) Кн 244
Андреева, Ценцерушка Лозанова (автор) Кн 434
Антов, Момчил Бориславов, 1977- (автор) Кн 112, Кн 113
Антониони, Микеланджело, 1912-2007 (автор) Кн 273
Антонов, Венелин Антонов, 1938- (автор, илюстратор) Кн 526
Антонова, Веселина Йорданова, 1956- (автор) Кн 598, Кн 613
Апостолов, Петър Стоянов, 1956- (редактор) Кн 225
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (автор) Кн 550, Кн 551
Аргиров, Никола Димитров, 1943- (автор) Кн 492
Армстронг, Стивън, 1966- (автор) Кн 98
Асенов, Анатолий Стефанов, 1967- (автор) Кн 67, Кн 242
Асенов, Асен Цветанов, 1974- (редактор) Кн 232
Асьов, Борис Георгиев, 1975- (автор, илюстратор) Кн 184
Атанасов, Атанас Ленков, 1969- (автор) Кн 229
Атанасова, Валентина, 1951- (редактор) Кн 4
Атанасова, Гергана Димитрова, 1980- (илюстратор) Кн 99
Атанасова, Иванка Янакиева, 1949- (автор) Кн 286
Атанасова, Маргарита Николаева, 1956- (автор) Кн 252
Атанасова, Сия, 1934-1989 (съставител) Кн 424
Аткинсън, Кейт, 1951- (автор) Кн 297
 
Б

Баджаков, Момчил Дойчев, 1957- (автор на предговор, редактор) Кн 84
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 193
Баерман, Стив, 1946- (автор) Кн 72
Базел, Джош, 1970- (автор) Кн 335
Байешу, Йон, 1933-1992 (автор) Кн 399
Бакаларио, Пиердоменико, 1974- (автор) Кн 394
Бакалов, Ганчо Христов, 1933- (автор) Кн 493
Бакалов, Георги Ламбрев, 1974- (автор) Кн 134
Бакстър, Чарлз, 1947- (съставител) Кн 294
Бакърджиева, Теодора Христова, 1956- (автор) Кн 166
Балабанов, Делчо, 1937-2016 (автор на предговор, съставител) Кн 96, Кн 97
Балабанова, Весела Иванова (автор) Кн 199
Балдачи, Дейвид, 1960- (автор) Кн 336
Балева, Нина Илиева (автор) Кн 435
Балканска, Лиляна Никова, 1922-2003 (библиографски предшественик) Кн 598
Балкански, Тодор Георгиев, 1944- (автор на предговор) Кн 423
Бараков, Васил Христов, 1902-1991 (художник) Г 3
Баракова, Мария Николова, 1976- (илюстратор) Кн 465
Барнс, Джулиан, 1946- (автор) Кн 298, Кн 299
Баро, Никола (автор) Кн 372
Баталов, Анастас Згуров, 1962- (автор) Кн 210
Бедзула, Истван (илюстратор) Кн 21, Кн 22
Бекуит, Майкъл Бърнард, 1956- (автор на предговор) Кн 35
Бенев, Боян Стефанов, 1984- (автор) Кн 527
Бер, Ханс де, 1957- (автор, илюстратор) Кн 396
Бера, Кароли, 1940-2004 (илюстратор) Кн 21
Бери, Стив, 1955- (автор) Кн 337
Бернар, Роже, 1908-1998 (автор) Кн 288
Беспалов, Александр Юрьевич (преводач) Кн 201
Беспалов, Александър Юриевич вж Беспалов, Александр Юрьевич
Бешкова, Анна Николова, 1971- (съставител) Кн 279
Бжежински, Збигнев, 1928-2017 (автор) Кн 68
Билоус, Димитър Григорович, 1920-2004 (автор на предговор) Кн 450
Билчев, Тодор Билчев, 1956- (автор на предговор) Кн 8, (съставител) Кн 608
Бицин, Янко Христов, 1954- (автор) Кн 52
Білоус, Дмитро Григорович, 1920-2004 вж Билоус, Димитър Григорович, 1920-2004
Благоев, Радослав Вълчков, 1979- (автор) Кн 99
Благойчева, Христина Вилхелм, 1967- (автор) Кн 145
Блажев, Христо Антоанов, 1985- (автор на предговор) Кн 504, Кн 512
Близнаков, Йордан Петров, 1939- (автор) Кн 252
Бобева, Екатерина, 1945- (преводач) Кн 403
Богданов, Божидар Давидов, 1963- (автор) Кн 436
Богданов, Бойко Богданов, 1959- (автор) Кн 437
Богданова, Цвета Бойкова, 1983- (илюстратор) Кн 437
Боев, Златозар Николаев, 1955- (преводач) Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
Божиноски, Глигор Стефанов, 1979- (автор) Кн 230
Божкова, Анелия Атанасова (автор на предговор) Кн 582
Бойкикева, Ирена (преводач) Г 4
Бойчева, Таня Тодорова, 1969- (автор) Кн 438
Бонев, Кънчо, 1892-19?? (автор) Кн 167, Кн 171
Бонева, Галина Цончева, 1956- (преводач) Кн 265
Бонева, Деляна Велчева (автор) Кн 156
Бонинска, Невенка Радкова, 1958- (автор) Кн 207
Бончева, Иванка, 1951- (редактор) Кн 197
Борг, Джеймс (автор) Кн 69
Борисов, Ивайло, 1976- (автор) Кн 494
Борисов, Йордан Петров, 1950- (автор на предговор) Кн 608
Борисова, Мария, 1962- (автор) Кн 269
Боровска, Христина, 1974- (илюстратор) Кн 466
Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009 (библиографски предшественик) Кн 470
Ботин, Висенте (автор) Кн 621
Бочев, Димитър Върбанов, 1944- (автор на предговор) Кн 84
Бояджиев, Богомил Тодоров, 1929-2017 (автор) Кн 552
Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 (художник) Г 3
Бояджиев, Явор Петков, 1949- (автор) Кн 439
Боянова, Росица Иванова, 1985- вж Bojanova, Rosica Ivanova, 1985-
Брадинова-Янакиева, Мариета Стоянова, 1962- вж Bradinova-Janakieva, Marieta Stojanova, 1962-
Брайкова, Мария Аспарухова, 1961- вж Brajkova, Marija Asparuhova, 1961-
Браун, Лестър Р., 1934- (автор) Кн 174
Браун, Робърт Грегъри, 1955- (автор) Кн 338
Браунгарт, Майкъл, 1958- (автор) Кн 231
Брук, Ерик (преводач) Кн 583
Брукс, Ал, 1952- (автор) Кн 107
Бруно, Якопо, 1964- (илюстратор) Кн 394
Будев, Атанас Иванов, 1955- (автор) Кн 91
Будугай, Андрий Олександрович, 1966- (автор) Кн 38
Будугай, Андрiй Олександрович, 1966- вж Будугай, Андрий Олександрович, 1966-
Будугай, Ольга, 1964- (автор) Кн 38
Бузера, Йон, 1966- вж Buzera, Ion, 1966-
Буланова, Петя Атанасова, 1963- (съставител) Кн 141
Буржоа, Полет, 1951- (библиографски предшественик) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334
България. Закони и др. п. Кн 137, Кн 138
Българска културно-просветна организация Кирил и Методий (Виена) Кн 7
Бънкова, Анастасия Миланова, 1946- (автор) Кн 243
Бъруин, Марго, 1962- (автор) Кн 339
 
В

Ваклев, Костадин Георгиев, 1922- (автор) Кн 440
Валтон, Арво, 1935- (автор, съставител) Кн 578
Вангелова, Стоянка, 1943- (автор) Кн 441
Ванкова, Мария, 1956- вж Vankova, Marija, 1956-
Варгас Льоса, Марио, 1936- (автор) Кн 404, Кн 405, Кн 406
Василев, Валентин Илиев, 1952- (автор) Кн 430
Василев, Ванцети Димитров, 1945- (автор) Кн 263
Василев, Васко, 1976- вж Vasilev, Vasko, 1976-
Василев, Васко Николов, 1947- (автор) Кн 115
Василев, Деян Василев, 1984- (преводач) Кн 203
Василев, Йордан Асенов, 1935-2017 (автор) Кн 79
Василев, Никола Христев, 1963- (автор) Кн 528
Василев, Росен Димитров, 1967- (автор, илюстратор) Кн 184
Василева, Весела Веселинова, 1971- (преводач) Кн 46
Василева, Красимира Венелинова, 1957- (автор, съставител, редактор) Кн 90, Кн 93
Василева, Красимира Николова, 1952- (автор) Кн 442
Василева, Мария Димитрова, 1961- (автор на предговор, съставител) Г 3
Ваташки, Румен Атанасов, 1962- (автор на предговор) Кн 55
Ватева, Анна Димитрова, 1974- (преводач) Кн 391
Вегшьо, Бела (илюстратор) Кн 22
Ведроденски, Георги Георгиев, 1933- (автор) Кн 443
Великов, Стефан Велинов, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Величков, Петър, 1954- (автор) Кн 296, (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 616
Велчева, Мария, 1994- (автор) Кн 495
Венков, Венцислав Константинов, 1950- (преводач) Кн 194, Кн 300, Кн 306, Кн 348, Кн 357
Венчева, Стефка Груева, 1968- (автор на предговор) Кн 497
Веселинов, Димитър, 1962- (член на редакционна колегия) Кн 277
Веселинов-Шамсуддин, Александър, 1962- (преводач) Кн 66
Вешим, Михаил, 1960- (автор) Кн 430, Кн 496, (автор на предговор, съставител) Кн 533
Виденов, Георги Христов, 1944- (автор) Кн 529
Виденова, Бисера Александрова, 1966- (редактор) Кн 263
Виденова, Елка Йорданова, 1975- (преводач) Кн 271
Виноградова, Лидия Григориевна, 1929- (илюстратор) Кн 419
Виноградова, Лидия Григорьевна, 1929- вж Виноградова, Лидия Григориевна, 1929-
Виралди, Северино (илюстратор) Кн 377
Височинска, Людмила Йосипивна, 1921- (композитор) Кн 450
Височинська, Людмила Йосипівна, 1921- вж Височинска, Людмила Йосипивна, 1921-
Владимиров, Валентин Драганов, 1953- (автор) Кн 227
Влахов, Кирил Петков, 1988- (автор) Кн 497
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- (автор, член на редакционна колегия) Кн 285
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (автор) Кн 209
Войчева, Цветелина Николова, 1974- (съставител) Кн 6
Вукова, Христина Иванова, 1949- (интервюирано лице) Кн 170
Въгларова, Стоянка Стоянова, 1942- (автор, илюстратор) Кн 444
Вълева, Юлия Георгиева, 1952- (автор) Кн 581
Вълкова, Николинка Георгиева, 1956- (автор) Кн 498
Вълчанов, Рангел Петров, 1928-2013 (автор) Кн 530
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- (автор, съставител, отговорен редактор) Кн 285
Вълчева, Ема, 1942- (автор) Кн 499
Върбанова, Лидия Димитрова, 1962- (автор) Кн 244
Върбанова, Росица Христова, 1957- (автор) Кн 116
 
Г

Габровска, Дори Генадиева, 1969- (преводач) Кн 349
Гаврилов, Сергей (илюстратор) Кн 421
Гайгер, Арно, 1968- (автор) Кн 378
Галбрейт, Робърт, 1965- (автор) Кн 300
Галчева, Снежана (автор) Кн 445
Ганев, Димитър, 1992- (автор) Кн 430
Ганев, Младен Илиев, 1981- (преводач) Кн 379
Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953- (автор, съставител) Кн 92
Ганчев, Петко Димитров, 1941- (автор) Кн 30, Кн 607
Ганчева, Теодора Савова, 1935-2015 (автор на предговор) Кн 177
Ганьон, Ален, 1954- (автор) Кн 86
Гарелов, Иван, 1943- (автор) Кн 430
Гарсия, Ками, 1972- (автор) Кн 340
Гауър, Тери (илюстратор) Кн 323
Геген, Пиер-Жил (съставител) Кн 205
Генчев, Димитър, 1952- (автор на предговор) Кн 439Кн 484, (член на редакционна колегия) Кн 484
Генчев, Евгени Росенов, 1970- (автор) Кн 123
Генчев, Евгений Янков, 1957- (автор на предговор) Кн 205
Генчев, Петър (автор) Кн 31
Генчев, Славимир Тодоров, 1953- (автор) Кн 446
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 327, Кн 371
Георгиев, Владимир Иванов, 1908-1986 (автор, редактор) Кн 288, Кн 289
Георгиев, Георги Пенев (автор) Кн 169
Георгиев, Керчо Атанасов, 1936- (автор) Кн 500
Георгиев, Кузман, 19??-2014 (автор на предговор, съставител) Кн 106
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (редактор) Кн 608
Георгиев, Олег Георгиев, 1954- (съставител) Кн 279
Георгиев, Стоян Иванов, 1974- (автор) Кн 553
Георгиева, Анна Савова, 1976- (автор) Кн 160
Георгиева, Ваня Иванова, 1975- (автор) Кн 87
Георгиева, Весела Михайлова, 1976- (съставител) Кн 533
Георгиева, Дора (преводач) Кн 202
Георгиева, Елеонора Георгиева, 1971- (автор) Кн 134
Георгиева, Емилия Иванова, 1949- (автор) Кн 447
Георгиева, Маринела вж Georgieva, Marinela
Георгиева, Нина (автор) Кн 554
Георгиева, Росица Иванова, 1985- вж Georgieva, Rosica Ivanova, 1985-
Георгиева, Соня Георгиева, 1956- (автор) Кн 146
Герасимов, Йордан, 1948- (автор) Кн 584
Гергицов, Крум Евлогиев, 1949- (автор на предговор) Кн 472
Герджиков, Георги Анастасов, 1940-2002 (автор) Кн 290
Германов, Владимир Милчев, 1956- (преводач) Кн 101, Кн 191, Кн 305, Кн 307, Кн 363
Герчева, Гергана Атанасова, 1989- (автор, автор на предговор, съставител) Кн 168
Герчева, Светлана Илиева, 1966- (автор) Кн 173
Гетц, Джийн А. (автор на предговор) Кн 60
Гигова, Росица Георгиева, 1957- (съставител) Кн 4
Гир, Керстин, 1966- (автор) Кн 373
Глушков, Иван Костадинов, 1953- (автор) Кн 153
Голдейкър, Бен, 1974- (автор) Кн 196
Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012 (илюстратор) Кн 384
Гольц, Ника Георгиевна, 1925-2012 вж Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012
Гордън, Гас, 1971- (илюстратор) Кн 14
Госини, Рьоне, 1926-1977 (автор) Кн 387
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 430, Кн 501
Господинова, Антония Димитрова (автор, член на редакционна колегия) Кн 277
Господинова, Биляна Тодорова, 1962- (илюстратор) Кн 552
Градев, Градимир Желязков, 1979- (автор) Кн 185
Градева, Росица Стефанова, 1957- (редактор) Кн 5, Кн 166
Гривнев, Георги Христов, 1942- (автор на предговор) Кн 502
Григорий, архимандрит, 1974- (автор) Кн 614
Григоров, Никола Петрушинов, 1944- (автор) Кн 585
Григорова, Лора Дончева, 1959- (автор) Кн 128
Грийн, Саймън Р., 1955- (автор) Кн 301
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (автор) Кн 376
Грим, Якоб, 1785-1863 (автор) Кн 376
Грчић, Мирко, 1954- вж Гърчич, Мирко, 1954-
Гуджева-Димитрова, Пенка Петрова, 1943- (автор) Кн 531
Гутмайер, Доминик вж Gutmeyr, Dominik
Гучардини, Десидерия, 1954- (илюстратор) Кн 314, Кн 315, Кн 316
Гълъбов, Иван Петков, 1918-1978 (автор) Кн 289
Гърков, Илия Борисов (автор) Кн 227
Гърнев, Борис Симеонов, 1922- (автор) Кн 599
Гърнев, Величко Георгиев, 1969- (автор) Кн 599
Гърнев, Иван Тодоров, 1954- (автор) Кн 599
Гърчич, Мирко, 1954- (автор на предговор) Кн 94
Гюрова, Светлана Христова (автор) Кн 134
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Кн 385
Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова (автор) Кн 134
 
Д

Даби, Ищван, 1943- вж Dabi, István, 1943-
Дабков, Кольо Иванов, 1959- (съставител) Кн 568
Давидова, Гергина, 1939- (автор на предговор) Кн 433
Дакев, Васил Кръстев, 1940- (автор на предговор) Кн 595
Дамянов, Дамян Красимиров, 1982- (илюстратор) Кн 496, Кн 543
Дамянова, Весела, 1985- (автор) Кн 448, Кн 532, (илюстратор) Кн 448
Дамянова, Елена Бориславова, 1954- (преводач) Кн 621
Данева, Иванка, 1954- (автор) Кн 108
Данева, Стефка Славова, 1952- (автор) Кн 449
Данилова, Анелия Александрова, 1957- (преводач) Кн 43
Данчев, Димитър (автор) Кн 450
Данчева, Екатерина Атанасова, 1943- (автор) Кн 451, (автор на предговор) Кн 483
Даракчиева, Ани (автор) Кн 502
Даскалов, Никола Димитров, 1934- (автор) Кн 95
Де Бласи, Марлена, 1952- (автор) Кн 341
Дейвис, Хънтър, 1936- (автор) Кн 270
Делински, Барбара, 1945- (автор) Кн 342, Кн 343
Делчев, Красимир Желев, 1952- (редактор) Кн 59
Делчева, Василка Митева, 1940- (автор) Кн 452
Денев, Иван, 1937- (автор) Кн 56
Дерилова, Ралица Ангелова, 1960-2012 (преводач) Кн 71
Деянов, Стилиян Деянов, 1976- (преводач) Кн 86
Джалал ал-Дин Руми, 1207-1273 вж Jalal al-Din Rumi, 1207-1273
Джей, Антъни, 1930- (автор на предговор) Кн 69
Джелаль ед-Дин Руми, 1207-1273 вж Jalal al-Din Rumi, 1207-1273
Дикинс, Роузи (автор) Кн 14
Диков, Добрин Маринов, 1955- (автор) Кн 224
Дилов, Любен Любенов, 1964- (автор на предговор) Кн 425
Димитров, Александър Маринов, 1952- (автор) Кн 187
Димитров, Владимир Петров, 1967-2013 (илюстратор) Кн 564, Кн 565, Кн 566, Кн 567
Димитров, Георги Георгиев, 1838-1906 (автор) Кн 616
Димитров, Димитър Добрев, 1961- (преводач) Кн 356
Димитров, Димитър Кирилов, 1952- (автор) Кн 102, Кн 164
Димитров, Димитър Михайлов, 1933- (автор) Кн 586
Димитров, Димитър Недков, 1926- (автор) Кн 600
Димитров, Петър Ангелов, 1948- (автор на предговор, редактор) Кн 609
Димитров, Христо Милков, 1964- (автор) Кн 606
Димитрова, Галина Иванова, 1953- (преводач) Кн 192
Димитрова, Елена Стоянова, 1972- вж Dimitrova, Elena Stojanova, 1972-
Димитрова, Ина Димитрова, 1979- (преводач) Кн 180
Димитрова, Мария Димитрова, 1994- (автор) Кн 453
Димитрова, Марта Сотирова, 1982- (автор, илюстратор) Кн 184
Димитрова, Преслава Трендафилова, 1972- (автор) Кн 235
Димитрова, Ралица Димитрова, 1980- (автор) Кн 108
Димитрова, Ренета Маринова, 1963- (автор) Кн 108
Димитрова, Снежана Петрова, 1961- (автор на предговор) Кн 611
Димитрова, Стела Пламенова, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Димитрова, Цветелина Димитрова, 1976- (автор, интервюиращо лице) Кн 170
Димитрова-Тодорова, Лиляна Дойчева, 1946- (автор) Кн 288
Димков, Николай Димитров, 1937- (редактор) Кн 152
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Кн 2
Димов, Стефан Петров, 1959-2012 (автор) Кн 423
Димова, Даниела Миткова, 1962- (автор) Кн 150
Димова, Калина Димчева (илюстратор) Кн 576
Димова, Неда Андреева, 1983- (преводач) Кн 382
Димова, Теодора Димитрова, 1960- (автор) Кн 430
Димчева, Кристиана Милкова, 1959- (съставител) Кн 6
Динков, Кольо Тенев, 1961- (автор) Кн 256
Динчев, Петър Кръстев, 1938- (автор) Кн 454
Дионисий, архимандрит, 1981- (редактор) Кн 57
Дичев, Петко Тодоров, 1899-1971 (автор) Кн 177
Дичев, Тодор Петков, 1938- (автор на предговор) Кн 177
Дичева, Мими Петкова, 1939-2015 (автор) Кн 7, (автор на предговор) Кн 177, (редактор) Кн 7
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971- (преводач) Кн 270, Кн 346, Кн 354
Добранова, Марияна Антонова, 1976- (автор) Кн 32
Добрев, Пенчо Найденов, 1960- (илюстратор) Кн 523
Добринкова, Нина Христова, 1982- (автор) Кн 257
Доков, Добромир Йотов, 1969 - (автор) Кн 247
Доков, Петър Найденов, 1944- (автор) Кн 503
Долапчиева, Майя Василева, 1947- вж Dolapčieva, Majja Vasileva, 1947-
Донева, Мария, 1974- (автор) Кн 455
Донева, Мария Вичева, 1945- (преводач) Кн 345
Донкова, Стела, 1998- (автор) Кн 456
Дончев, Боримир (автор) Кн 504
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964- (преводач) Кн 33, Кн 302, Кн 303, Кн 309
Дочев, Михаил, 1947- (автор) Кн 248
Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962- (преводач) Кн 378
Дружество по позитивна психотерапия в България Кн 197
Дук, Жан дьо (илюстратор) Кн 528
Дукова, Боряна Димитрова, 1964- (автор) Кн 505
Дукова, Уте, 1938- (автор) Кн 288Кн 289, (автор на предговор) Кн 289
Дулчева, Виолета Николова, 1944- (автор, илюстратор) Кн 506
Дунер, Давид (автор, член на редакционна колегия) Кн 277
Душкова, Мария Атанасова, 1978- (автор) Кн 256
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 39, (библиографски предшественик) Н 9
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Държавен архив (Русе) Кн 608
Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева (автор) Н 1, Н 2
 
Е

Еванс, Гейл, 1941- (автор) Кн 100
Евгениев, Георги, 1933- (автор) Кн 252
Европейски съюз. Програма Еразъм Кн 93
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Кн 430
Еймън, Даниъл, 1954- (автор) Кн 213
Елиаде, Мирча, 1907-1986 (автор) Кн 400
Елизаров, Александр Павлович, 1949- вж Елизаров, Александър Павлович, 1949-
Елизаров, Александър Павлович, 1949- (автор) Кн 410
Елисеев, Анатолий Михайлович, 1930- (илюстратор) Кн 313
Елиъс, Лора (автор) Кн 344
Емилова, Ирена, 1973- (автор) Кн 117, Кн 118
Енгелс, Розалина Пламенова, 1976- (автор) Кн 154
Ендрюлът, Хари (автор на адаптация) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334
Енев, Деян, 1960- (автор) Кн 430
Енева, Галина, 1961- (автор) Кн 457
Енрико, Маргерита (автор) Кн 198
Ертог, Тиери, 1957- (автор) Кн 198
 
Ж

Жейнов, Иво Георгиев, 1958- (редактор) Кн 613
Жеков, Маргарит Иванов, 1963- (съставител) Кн 517
Желева-Димитрова, Димитрина Живкова (автор) Кн 199
Жечев, Иван Георгиев, 1934- (преводач) Кн 413
Жечев, Тончо, 1929-2000 (автор) Кн 615
Жиков, Милослав Ванков, 1950- (автор) Кн 238
 
З

Забравените художници на България. Изложба (София ; 2013) Г 2
Загорчинова, Яна Димова, 1955- (преводач) Кн 190
Заимов, Йордан Димов, 1921-1987 (автор) Кн 289
Зайков, Ангел Николов, 1949- (автор) Кн 239
Занев, Любомир Георгиев, 1955- (преводач) Кн 410
Запорожанов, Стилиян, 1992- (преводач) Кн 107
Запрянов, Тони Светославов, 1983- вж Zaprjanov, Toni Svetoslavov, 1983-
Зарева, Ели Асенова, 1967- (автор) Кн 532
Захариев, Еленко Тихомиров, 1946- (автор) Кн 251
Зима, Саболч, 1975- (автор) Кн 21
Зинк, Мишел, 1969- (автор) Кн 345
Златанова, Росица Магдаленова, 1978- (преводач) Кн 362
Златев, Бойко, 1975- (автор на предговор, преводач) Кн 38
Златев, Константин Александров, 1958- (редактор) Кн 59
Златева, Дияна (автор на предговор) Кн 38
Златева, Кина Илиева, 1952- (автор) Кн 532
Златков, Рангел Тодоров, 1931- (автор на предговор) Кн 600
Златю Бояджиев и Бараците. Юбилейна изложба (2013) Г 3
Змийчаров, Петър Георгиев, 1961-2016 (автор) Кн 266
 
И

Ибн Туфайл, Абу Барк Мухаммад ибн Абдулмалик, 1110-1185 (автор) Кн 402
Иванов, Благой Димитров, 1980- (автор на предговор) Г 4
Иванов, Борис Асенов, 1990- вж Ivanov, Boris Asenov, 1990-
Иванов, Веселин Христов, 1987- (автор) Кн 458
Иванов, Димитър Христов, 1951- (редактор) Кн 106
Иванов, Емил Маргаритов, 1991- (автор) Кн 90
Иванов, Здравко Русев, 1951- (дисертант) Кн 70
Иванов, Иван Тодоров, 1954- (автор) Кн 587
Иванов, Йордан Николов, 1929-20?? (автор) Кн 288
Иванов, Кирил Атанасов, 1953- (преводач) Кн 174Кн 231
Иванов, Мартин Любомиров (автор) Кн 93
Иванов, Росен Кирилов, 1970- (автор) Кн 140, (автор на предговор) Кн 139
Иванов, Явор Иванов, 1980- (илюстратор) Кн 265
Иванова, Антоанета Антонова, 1980- вж Ivanova, Antoaneta Antonova, 1980-
Иванова, Благовеста Иванова, 1961- (автор на предговор, съставител) Г 2
Иванова, Десислава Чанкова, 1975- (член на редакционна колегия) Кн 55
Иванова, Маргарита Радева, 1948- (съставител) Кн 141
Иванова, Марияна Йорданова, 1960- (автор) Кн 233, Кн 234
Иванова, Ценка Николова, 1959- (съставител, редактор) Кн 422
Иванова-Мавродинова, Вера Йорданова, 1896-1987 (автор на предговор) Кн 261
Иванчев, Боян Христов, 1970- (автор) Кн 103
Иветич, Еджидио, 1965- (автор) Кн 617
Игнатов, Асен Йорданов, 1935-2003 (автор) Кн 84
Игнатова, Славка Андреева, 1929-2010 (автор на предговор) Кн 545
Иерохам, Давид Нисим, 1947- (автор на предговор) Кн 50
Икономов, Димитър Димитров, 1909-1975 (преводач) Кн 54
Илиев, Георги Стефанов, 1967- (съставител) Кн 618
Илиев, Илия Георгиев, 1958- (автор) Кн 42
Илиев, Калин Георгиев (автор) Кн 145
Илиев, Калин Начев, 1956- (автор) Кн 507
Илиев, Константин Илиев, 1937- (автор) Кн 489
Илиева, Теодора Петрова, 1976- (автор) Кн 233
Илиева-Ковачева, Ценка, 1939- (автор) Кн 459
Илчев, Стефан Петров, 1898-1983 (автор) Кн 288, Кн 289
Илчевски, Николай Стефанов, 1958- (автор, илюстратор) Кн 534
Инджев, Иво Любомиров, 1955- (автор) Кн 80
Инджов, Никола Иванов, 1935- (автор на предговор) Кн 432
Искрев, Димитър Ангелов, 1959- (автор) Кн 147
 
Й

Йезерник, Божидар Балтазар, 1951- (автор) Кн 612
Йовева, Румяна Илиева, 1960- (съставител) Кн 6
Йовчева, Милена (редактор) Кн 583
Йоджалан, Абдуллах, 1948- (автор) Кн 96, Кн 97
Йозджан, Нургюл, 1970- (съставител) Кн 574
Йонков, Иво Ценов, 1956- (преводач) Кн 273, Кн 393
Йонкова, Надежда Гецова, 1970- (автор) Кн 89
Йорданов, Александър, 1952- (автор на предговор) Кн 511
Йорданов, Димо, 1924-2008 (автор, съставител) Кн 535
Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953- (автор на предговор) Кн 539
Йорданова, Калина Георгиева, 1978- (преводач) Кн 100
Йорданова, Надя Димитрова (автор на предговор, съставител) Кн 556
Йънг, Роб, 1948- (автор) Кн 43
 
К

Кавръков, Димитър, 1970- (библиографски предшественик) Кн 599
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- (композитор) Н 8
Казимировски, Василий, 1956- (автор) Кн 460, Кн 461
Кайтер, Олга, 1956- вж Kaiter, Olga, 1956-
Калайджиев, Ангел Димитров, 1990- (автор) Кн 90, Кн 93
Калева, Стефка Янчева, 1961- (автор, редактор) Кн 287
Калинов, Калин Костов, 1952- (автор) Кн 462
Калоянова, Силвия Добринова, 1968- вж Kalojanova, Silvija Dobrinova, 1968-
Калтън, Джейсън (автор) Кн 192
Калтън, Мира (автор) Кн 192
Калчев, Емил Серафимов (автор) Кн 108
Калчев, Пламен Петров, 1956- (автор) Кн 155
Калчев, Румен Николаев, 1959- (автор) Кн 105
Калъри, Сийн, 1960- (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
Камарашев, Георги Василев, 1961- (редактор) Кн 229
Каменов, Димитър, 1939-2014 (автор) Кн 252
Каменов, Камен Иванов, 1927- (автор) Кн 619
Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953- (автор на предговор) Кн 584
Канева, Даниела Николова, 1966- (съставител) Кн 6
Канов, Любомир Младенов, 1944- (автор на предговор) Кн 79
Каприев, Георги Теологов, 1960- (съставител) Кн 274
Караангов, Петър Киров, 1931- (съставител) Кн 443
Карабашлиев, Захари Тодоров, 1968- (автор) Кн 430
Караджова, Катерина Каролова, 1952- (автор) Кн 163
Караиванов, Димитър Петков, 1958- (автор) Кн 226
Караиванов, Стефан Йорданов, 1976- (автор) Кн 267
Каракиев, Тодор Сашов, 1984- (автор, илюстратор) Кн 184
Караманова, Елияна Иванова, 1949- (преводач, редактор) Кн 422
Караславова, Жечка Ангелова, 1944- (преводач) Кн 323
Карбовски, Мартин, 1970- (автор) Кн 425
Кариева, Ралица Бойчева, 1979- (преводач) Кн 297
Карнеги, Дейл, 1888-1955 (автор) Кн 44
Касабова, Камелия Методиева, 1957- (автор, дисертант) Кн 109
Катранджиев, Христо Иванов, 1970- (автор) Кн 123
Кели, Робин, 1951- (автор) Кн 33
Келк, Линдзи, 1980- (автор) Кн 302
Кенеди, Дъглас, 1955- (автор) Кн 346
Керезов, Александър. Колекция (София) Г 2
Керезов, Александър, 1958- (автор на предговор, съставител) Г 2
Керековска, Албена Георгиева, 1965- (автор) Кн 208
Керемидчиев, Дончо Янков, 1953- (автор) Кн 254
Килева-Стаменова, Ренета Михайлова, 1960- (съставител) Кн 375
Кимпан, Светлана (преводач) Кн 213
Кимптън, Даяна, 1950- (автор) Кн 314, Кн 315, Кн 316
Кинг, Колин, 1943- (илюстратор) Кн 27, Кн 28
Кинсела, Софи, 1969- (автор) Кн 303
Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 (автор) Кн 317, Кн 365
Киркова, Вера Георгиева, 1973- (преводач) Кн 409
Киров, Димитър Станков, 1947- (отговорен редактор) Кн 55
Киряков, Андрей Иванов, 1975- (автор) Кн 62
Кирянова, Катерина Илиева, 1947- (илюстратор, автор на текст за песен) Н 4
Кис, Барнабаш (автор) Кн 21, Кн 22, (илюстратор) Кн 21
Кисьов, Роман Здравков, 1962- (илюстратор) Кн 410
Кларк, Бренда, 1955- (библиографски предшественик) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334
Кларк, Марша, 1953- (автор) Кн 347
Климент Охридски, свети, 840?-916 (автор) Кн 463
Кнежевић, Микоња, 1978- вж Кнежевич, Миконя, 1978-
Кнежевич, Миконя, 1978- (член на редакционна колегия) Кн 61
Ковалджи, Кирил Владимирович, 1930-2017 (автор на предговор) Кн 410
Ковальджи, Кирилл Владимирович, 1930-2017 вж Ковалджи, Кирил Владимирович, 1930-2017
Ковач, Андраш, 1947- (автор) Кн 21
Ковач, Петър, 1943- (илюстратор) Кн 22
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Кн 489
Ковачева, Ева Кръстева, 1979- (автор) Кн 264
Ковачева, Кънка Иванова, 1951- (автор) Кн 167, (съставител) Кн 171
Ковачева, Христина, 1943- (автор) Кн 464
Ковачева, Юлиона Цотова (автор) Кн 249
Ковачевски, Христо Иванов, 1936-2005 (автор на предговор) Кн 177
Коев, Кольо Видев, 1952- (преводач) Кн 68
Коева, Ирина (преводач) Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26
Коелю, Паулу, 1947- (автор) Кн 409
Кожухарова, Екатерина Кръстева (автор) Кн 199
Койнов, Марин Радославов, 1965- (автор) Кн 235
Кокаланов, Димитър Методиев, 1980- вж Kokalanov, Dimitǎr Metodiev, 1980-
Коларов, Стефан Любенов, 1943- (автор) Кн 508
Колев, Йордан Цанков, 1936-2017 (композитор) Н 4
Колев, Николай Недев, 1948- (автор) Кн 187
Колев, Николай Тодоров, 1980- (съставител) Кн 124
Колева, Ваня, 1991- (илюстратор) Кн 487
Колева, Петя Георгиева (автор) Кн 244
Колева, Стефания (автор) Кн 430
Колева, Фани Александрова, 1977- (автор) Кн 133
Колинс, Ребека Ан (автор) Кн 368
Конкурс за фейлетон Игри на късмета (2012) Кн 533
Константинова, Невяна, 1939- (автор на предговор) Кн 59, (преводач) Кн 38, Кн 59
Копан, Йекта, 1968- (автор) Кн 575
Копривщенов, Иван Михайлов, 1941- (автор) Кн 557
Кортни, Люси (автор) Кн 318, Кн 319, Кн 320
Косидовски, Зенон, 1898-1978 (автор) Кн 54
Костадинов, Костадин Минев, 1962- (илюстратор) Кн 550, Кн 551
Костадинова, Дафина Янорова, 1977- вж Kostadinova, Dafina Janorova, 1977-
Костадинова, Десислава Велинова, 1981- (автор) Кн 81
Костадинова, Елена Антонова, 19??- (автор) Кн 123
Костадинова, Румяна (илюстратор) Кн 265
Костенаров, Красимир Димитров (автор) Кн 108
Костова, Людмила Маринова, 1975- (преводач) Кн 372, Кн 374
Костова, Марияна Маркова, 1967- (автор) Кн 509
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947- (преводач) Кн 617
Костовски, Ненко (автор на предговор) Кн 177
Коубън, Харлан, 1962- (автор) Кн 348
Коцева, Виолета Калинова, 1975- (съставител, редактор) Кн 588
Кочергин, Николай Михайлович, 1897-1974 (илюстратор) Кн 571
Крайнин, Спас, 1994- (автор) Кн 536
Крайчев, Добромир Тодоров, 1984- вж Krajčev, Dobromir Todorov, 1984-
Кренц, Джейн Ан, 1948- (автор) Кн 349
Кристъл, Силвия (автор) Кн 510
Крънчева, Кристина Венцеславова, 1964- (автор) Кн 51
Кръстев, Бисер Йорданов, 1970- (автор) Кн 110
Кръстев, Михаил Стефанов, 1940- (автор) Кн 511
Кръстев, Росен Красимиров, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Кръстев, Цветомир Симеонов, 1976- вж Krǎstev, Cvetomir Simeonov, 1976-
Крюкова, Тамара Шамилевна, 1953- (автор) Кн 417
Крюкова, Тамара Шамильевна, 1953- вж Крюкова, Тамара Шамилевна, 1953-
Ксендзюк, Алексей Петрович, 1959- (автор) Кн 190
Кузмова, Михаела Димитрова (преводач) Кн 596
Куманов, Милен Костадинов, 1942- (редактор) Кн 81
Купър, Катрин (автор, илюстратор) Кн 304, Кн 321, Кн 322
Купър, Рон, 1943- (илюстратор) Кн 304, Кн 321, Кн 322
Кушева, Калина (преводач) Кн 198
Кушнер, Ефим, 1940- (автор) Кн 411
Кушнер, Харолд, 1935- (автор на предговор) Кн 206
Куюмджиев, Александър Ангелов, 1946- (съставител) Н 3
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева, 1939-2013 (автор) Кн 129
Кънчев, Атанас, 1949- (фотограф, оператор) Г 3
Кърджилов, Христо Рашев, 1952- (автор) Кн 512
Къртолд, Сара (автор) Кн 14
Кьорчева, Даниела Благоева, 1959- (преводач) Кн 342
Кючуков, Деян Любомиров, 1969- (преводач) Кн 44, Кн 69, Кн 589
 
Л

Лазаров, Кино Давидов, 1933- (автор на предговор, член на редакционна колегия) Кн 484
Лазарова, Ружа, 1968- (автор) Кн 430
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 352
Лаков, Пламен Маринов, 1965- (автор) Кн 179
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (автор) Кн 430
Лаптев, Веселин Иванов, 1946-201? (преводач) Кн 310, Кн 311, Кн 312, Кн 337, Кн 364
Ларше, Жан-Клод, 1949- (автор) Кн 214
Латева, Екатерина Иванова, 1956- (преводач) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 397, Кн 398
Лвова, М. В. (илюстратор) Кн 203
Лебикян, Хачик Тавит, 1945- (автор) Кн 8
Левков, Красимир Стоянов, 1957- (автор) Кн 119
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор) Кн 430
Левчева, Лена Ганева, 1927- (автор) Кн 537
Легкоступ, Магдалена Маринова, 1968- (автор) Кн 161
Ледуидж, Майкъл, 1971- (автор) Кн 352
Лейси, Мина (автор) Кн 28
Леков, Теодор Арсов, 1969- (преводач, съставител) Кн 63
Ленсиони, Патрик, 1965- (автор) Кн 71
Леонидов, Румен Александров, 1953- (автор) Кн 430, (автор на предговор) Кн 79
Лесничкова, Лиляна Димитрова, 1966- (преводач) Кн 21, Кн 22
Лестър, Анна (автор) Кн 323
Линдквист, Йон Айвиде, 1968- (автор) Кн 382
Линков, Красимир Георгиев, 1952- (автор на предговор) Г 3
Липтън, Брус Х., 1944- (автор) Кн 72
Лолова, Татяна Желязкова, 1934- (автор) Кн 274
Лопес Торибио, Ана вж López Toribio, Ana
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Кн 180
 
М

Маар, Михаел, 1960- (автор) Кн 385
Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961- (автор на предговор) Кн 280
Мавродинов, Никола Петров, 1904-1958 (автор) Кн 261
Магрис, Клаудио, 1939- (автор) Кн 392
Маджаров, Георги Александров, 1956- (автор) Кн 45
Маджирски, Васко Емилов, 1992- (автор) Кн 90, Кн 93
Макдона, Уилям, 1951- (автор) Кн 231
Малаков, Милен Илиев (преводач) Кн 611
Малцев, Константин, 1957- вж Мальцев, Константин, 1957-
Мальова, Лора Паисиева, 1953- (преводач) Кн 204
Мальцев, Константин, 1957- (илюстратор) Кн 202
Мандев, Христо Ганчев, 1936- (автор) Кн 558
Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938- (автор) Кн 597
Манолова, Емилия Луканова, 1955- (преводач) Кн 38
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 304, Кн 321, Кн 322
Манчева, Цветанка Николаева, 1964- (съставител) Кн 159, Кн 291
Маразов, Иван Русев, 1942- (автор) Кн 262
Мариани, Скот, 1968- (автор) Кн 305
Марина, Йорданка Илиева, 1954- (автор) Кн 465
Маринов, Валери Иванов, 1964- (автор) Кн 9
Маринов, Никола Маринов, 1988- (преводач) Кн 527
Маринова, Надежда, 1970- (автор) Кн 466
Маринова, Светла Маринова, 1964- (преводач) Кн 50
Маринова, Татяна Николова, 1962- (преводач) Кн 58
Маринова, Тоня, 1980- (автор) Кн 183
Маричкова, Люба Кирилова, 1947- (съставител) Кн 272
Марков, Божидар Георгиев, 1965- (автор) Кн 222
Марков, Стоян Иванов, 1940- (автор) Кн 120, Кн 467
Маркова, Вишка Кирилова, 1947- (автор) Кн 559, Кн 560, Кн 561, Кн 562
Март, Тамаш (илюстратор) Кн 21
Мартин, Лесли, 1969- (автор) Кн 191
Марушкина, Йорданка Стоилова, 1945- (автор) Кн 468
Масети, Катарина, 1944- (автор) Кн 383
Мате, Лукач (илюстратор) Кн 22
Матеева, Екатерина Илиева, 1959- (съставител) Кн 124
Махлелиев, Стоян, 1964- (автор) Кн 58
Мацантини, Маргарет, 1961- (автор) Кн 393
Машалова, Елена Петрова, 1925-2013 (автор на предговор) Кн 289
Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия (3 ; Велико Търново ; 2012) Кн 61
Международен семинар по систематическо богословие и християнска философия Богопознание и нетварни енергии (Велико Търново ; 2011) Кн 61
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации (Благоевград ; 2012) Пи 1
Международна научна конференция Европа на две скорости - възможно ли е? (Благоевград ; 2012) Кн 92
Международна славистична конференция Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи (Благоевград ; 2012) Кн 285
Международный симпозиум Русское слово на Балканах (1 ; Шумен ; 2010) Кн 287
Мейсън, Антъни, 1954- (автор) Кн 589
Меламед, Галина Нисим, 1944- (преводач) Кн 580
Менков, Николай Димитров, 1960- (автор) Кн 256
Мерджанова, Яна Динкова, 1963- (автор на предговор) Кн 529
Методиева, Здравка Кръстанова, 1932- (автор) Кн 538
Мехмедова, Аян Ахмет, 1977- вж Mehmedova, Ajan Ahmet, 1977-
Мийд, Ришел, 1976- (автор) Кн 350
Миланова, Дарина Бойкова (преводач) Кн 407
Милева, Деница (редактор) Кн 139
Милева, Иванка Тодорова, 1969- (илюстратор) Кн 464
Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937 (картограф) Кн 618
Милкова, Емилия Веселинова, 1964- (съставител) Кн 6
Милушев, Владимир Евгениев, 1979- (автор) Кн 183
Милушева, Гергана Димитрова, 1977- вж Miluševa, Gergana Dimitrova, 1977-
Милушева, Катерина Иванова, 1967- (илюстратор) Кн 568
Минасян, Гаяне Гарабед, 1971- (преводач) Кн 149
Минев, Светлин (автор на предговор) Кн 107
Минчев, Дянко Христов, 1956- (автор) Кн 104
Мирчева, Искра Славчева, 1953- (автор) Кн 165
Митев, Венелин Иванов, 1942- (автор) Кн 426
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (автор на предговор) Кн 77, Кн 78
Митева, Диана Димитрова, 1971- (автор) Кн 132
Митева, Кремена Иванова, 1966- (съставител) Кн 424
Миткова, Адриана Христова, 1962- (автор) Кн 73
Митова, Красимира Йорданова, 1982- вж Mitova, Krasimira Jordanova, 1982-
Митренцева, Екатерина Христева, 1949- (преводач) Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 318, Кн 319, Кн 320
Михайлов, Валентин Тодоров, 1979- (автор) Кн 94
Михайлов, Георги Иванов, 1915-1991 (автор) Кн 609
Михайлов, Михаил Димитров, 1983- (автор) Кн 513, Кн 514
Михайлов, Станко Петров, 1931- (автор) Кн 601
Михайлова, Димитрина Алипиева, 1942- (автор) Кн 288
Михайлова, Ирина вж Mihajlova, Irina
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 341
Михайлова, Михайлина Панова, 1930- (автор) Кн 125
Михайлова, Надежда Станиславова (автор на предговор) Кн 277
Михайлова, Снежанка Венцеславова, 1978- вж Mihajlova, Snežanka Venceslavova, 1978-
Михалска, М. (илюстратор) Кн 324
Мичев, Иван Атанасов (автор) Кн 590
Мичева, Паулина Стойчева, 1972- (преводач) Кн 339, Кн 340, Кн 360
Мишева, Емилия Руменова, 1962- (автор) Кн 210
Младенова, Олга Максимова, 1955- (автор) Кн 288
Млеченков, Манол Петков, 1950- (автор) Кн 148
Мозли, Майкъл, 1957- (автор) Кн 193
Моллова, Стефана Милкова, 1975- (преводач) Кн 373
Монтгомъри, Алис (автор) Кн 271
Мортън, Кейт, 1976- (автор) Кн 369, Кн 370
Моцов, Георги Петров, 1935- (автор) Кн 539
Мръвков, Цветозар Христов, 1973- (автор) Кн 34
Муние, Мишел, 1944- (автор) Кн 59
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- (член на редакционна колегия) Кн 285
Мутафова, Емануела Иванова, 1953- (автор) Кн 165
Мутафова, Маргарета Николова, 1948- (автор) Кн 209
Муф, Шантал, 1943- (автор) Кн 85
Мюлер, Барбара Зигфрид, 1942-2009 (преводач) Кн 177
 
Н

Наваро, Джо, 1953- (автор) Кн 46
Наги, Атила (илюстратор) Кн 22
Назъров, Кирил Стефанов, 1941- (автор) Кн 563
Найденов, Марин Димитров, 1949- (преводач) Кн 175
Найденов, Николай Стефанов, 1947- (автор, редактор) Кн 253
Наков, Стоян (автор) Кн 187
Нанова, Теодора Ангелова, 1972- (илюстратор) Кн 497
Наср, Сайид Хусайн, 1933- (автор на предговор) Кн 66
Наумова, Стефка Стефанова, 1949- (автор) Кн 89
Научна конференция Двамата Блъсковци (Рашко и Илия) (Шумен ; 2009) Кн 427
Научна конференция на тема Семейството като ценност в глобализиращия се свят (София ; 2010) Кн 75
Научна конференция Сава Доброплодни (Шумен ; 2010) Кн 152
Научна сесия по случай 100 години от рождението на Любомир Огнянов-Ризор (София ; 2010) Кн 375
Национален конкурс за млади поети Димитър Бояджиев (1 ; Пазарджик ; 2011) Кн 431
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий. Отдел Ориенталски сбирки Кн 5
Национална работна среща-семинар Добри практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици (Варна ; 2012) Кн 151
Национална студентска конференция (5 ; Велико Търново ; 2012) Кн 168
Национална студентска конференция Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете (Велико Търново ; 2012) Кн 168
Начев, Митко Георгиев, 1960- (автор на предговор) Кн 431
Начева, Снежана Арсова, 1942- (автор на предговор) Кн 484
Неделчева, Стефка Иванова, 1953- (автор) Кн 221
Недков, Александър Георгиев, 1946- (автор) Кн 275
Недялков, Антон Недялков, 1971- (автор) Кн 253
Ненковска, Лора Георгиева, 1979- (преводач) Кн 400
Ненов, Николай Иванов, 1966- (редактор) Кн 166
Ненчев, Иван Ненчев, 1994- (преводач) Кн 205
Несторова, Радослава Божидарова, 1985- (преводач) Кн 116
Нехризов, Георги Борисов, 1957- (редактор) Кн 581
Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973- (автор) Кн 123
Нецова, Милена Пенчева, 1971- (преводач) Кн 278
Нешев, Неделиян Радков, 1962- (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Нешев, Стефан Ивайлов, 1983- вж Nešev, Stefan Ivailov, 1983-
Никлева, Елена Симеонова, 1955- (преводач) Кн 84
Ников, Красимир Петков, 1968- (автор) Кн 582
Николаев, Георги, 1943- (автор) Кн 540, Кн 602
Николаева, И. А. (илюстратор) Кн 204
Николов, Любомир Славов, 1950- (преводач) Кн 298, Кн 299, Кн 573
Николова, Анна Димитрова, 1942- (автор, редактор) Кн 287
Николова, Бистра, 1969- (автор) Кн 132
Николова, Вела Николаева, 1985- вж Nikolova, Vela Nikolaeva, 1985-
Николова, Гергана Славова, 1971- (автор) Кн 235
Николова, Евелина Крумова (автор) Кн 200
Николова, Емилия Паскалева, 1963- вж Nikolova, Emilija Paskaleva, 1963-
Николова, Калинка Колева, 1968- (библиографски предшественик) Кн 434
Николова, Нина Василева, 1964- (автор на предговор) Кн 611
Николова, Станислава Валериева (автор на предговор, съставител) Г 3
Николчева-Дудулова, Дима (автор) Кн 515
Нинов, Ивайло Василев, 1960- (илюстратор) Кн 533
Нури, Сами (преводач) Кн 402
 
О

Оачендже, Бенджамин (илюстратор) Кн 344
О'Брайън, Една, 1930- (автор) Кн 326
Огнянов, Бойчо, 1930-2008 (автор) Кн 541
Омайников, Захари Стефанов, 1945- (преводач) Кн 621
 
П

Павлов, Йосиф Иванов, 1939- (автор) Кн 469
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор на предговор) Кн 598Кн 614, (редактор) Кн 614
Павлов, Таньо Добрев, 1988- (илюстратор) Кн 185
Павлова, Елена Павлова, 1974- (преводач) Кн 328
Пак Чже Ву, 1942-2010 (автор) Кн 47, Кн 64, Кн 201Кн 202, Кн 203, Кн 204, (илюстратор) Кн 47, Кн 202, Кн 203, Кн 204
Панайотов, Веселин Божков, 1955- (член на редакционна колегия) Кн 55
Панайотов, Георги Панайотов, 1960- (автор) Кн 53
Панайотова, Десислава Драгомирова, 1971- (автор) Кн 65
Панов, Аспарух Аспарухов, 1949- (интервюиращо лице) Кн 88
Паносян, Ивон Ахаси, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Панчев, Атанас Ралчев, 1965- (автор на предговор) Кн 411
Панчев, Панчо, 1938- (автор) Кн 516
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Кн 470, Кн 564, Кн 565, Кн 566, Кн 567
Паня, Николае, 1961- вж Panea, Nicolae, 1961-
Паркър, Робърт Браун, 1932-2010 (автор) Кн 351
Парнаров, Явор Добринов, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Паскова, Веселина (съставител) Кн 430
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 352
Патрашков, Тодор Кръстев, 1926-2012 (автор на предговор) Кн 212
Паунов, Александър Маринов, 1986- (автор) Кн 74
Паунов, Марин Александров, 1961- (автор) Кн 74
Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 359, Кн 361
Паунова, Мина Маринова, 1985- (автор) Кн 74
Пеева, Добрина Милчова, 1982- вж Peeva, Dobrina Milčova, 1982-
Пеева, Катя Генова, 1956- (автор) Кн 188
Пейков, Тошо Костадинов, 1951- (илюстратор) Кн 265
Пел, Артър Р. (съставител, редактор) Кн 44
Пенев, Пламен Василев, 1962- (илюстратор) Кн 265
Пенева, Николина, 1948- (автор) Кн 471
Пенова, Вили Ангелова, 1977- вж Penova, Vili Angelova, 1977-
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (автор на предговор, редактор) Кн 596
Пенчев, Станчо, 1962- (автор) Кн 517
Пенчева, Анжелина Христова, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 285
Пенчева, Велизара Иванова, 1956- (редактор) Кн 232
Пенчева, Радка Пенчева, 1960- (автор) Кн 429, (автор на предговор) Кн 540, Кн 602
Перец, Давид, 1906-1982 (художник) Г 3
Периклиева, Виолета Владимирова, 1983- (преводач) Кн 612
Перо, Шарл, 1628-1703 (автор) Кн 388, Кн 389, Кн 390
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 355
Петерсън, Джим, 1932- (автор) Кн 60
Петков, Емилиян Георгиев, 1974- (автор) Кн 258
Петков, Петко Димитров, 1959- (съставител) Кн 463
Петков, Петко Стефанов, 1963- (автор) Кн 620
Петкова, Зорница Ганчева, 1977- (автор) Кн 112, Кн 113
Петкова, Маруся Николова, 1945- (преводач) Кн 64
Петкова, Ренета Александрова (автор на предговор) Кн 142
Петракиева, Людмила Евгениева, 1948- (преводач) Кн 406
Петров, Димитър Валентинов, 1978- (илюстратор) Кн 555, Кн 570
Петров, Димитър Иванов, 1941- (редактор) Кн 249
Петров, Лъчезар Ангелов, 1939- (автор на рецензия) Кн 207
Петров, Милко Димитров, 1952- (редактор) Кн 9
Петров, Момчил Маринов, 1977- (преводач) Кн 60
Петров, Неделчо Колев, 1928- (автор) Кн 472
Петров, Петьо Пламенов, 1990- (автор) Кн 90, Кн 93
Петрова, Антоанета Стоянова, 1955- (автор, редактор, илюстратор) Кн 184
Петрова, Василка, 1942- (автор) Кн 591
Петрова, Евелина Петрова, 1969- (преводач) Кн 47
Петрова, Мая Кръстева, 1977- (преводач) Н 5
Петрова, Михаела Йорданова, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Петрова, Павлина Христова, 1963- (автор) Кн 542
Петровић, Кристина, 1980- вж Петрович, Кристина, 1980-
Петрович, Кристина, 1980- (преводач, редактор) Кн 422
Петрони, Ива, 1971- (автор) Кн 430
Петьо, Шандор, 1948- (автор) Кн 576
Пец, Моника, 1963- (автор) Кн 374
Пецев, Светослав Митков, 1982- вж Pecev, Svetoslav Mitkov, 1982-
Пешева, Маргарита Йорданова, 1950- (автор на предговор, редактор) Кн 9
Пиърс, Пени, 1949- (автор) Кн 35
Пламенов, Валентин, 1951-2003 (автор) Кн 518
Плетньов, Валентин Георгиев, 1962-2017 (съставител) Кн 151
Пойнтър, Тони Сиара (автор) Кн 46
Полухина, Лидия Георгиева, 1984- вж Poluhina, Lidija Georgieva, 1984-
Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева, 1977- (илюстратор) Кн 455
Попов, Алек Василев, 1966- (автор) Кн 430
Попов, Ангел Георгиев, 1938- вж Popov, Angel Georgiev, 1938-
Попов, Димитър Василев, 1978- (автор) Кн 185
Попов, Иван Христов, 1925- (интервюирано лице) Кн 170
Попов, Иоан Д. (съставител) Кн 57
Попов, Николай Георгиев, 1944- (илюстратор) Кн 441, Кн 558
Попов, Петър Валентинов, 1990- (автор) Кн 90, Кн 93
Попова, Анна Ценкова, 1950- (автор) Кн 473
Попова, Илиана Тодорова, 1979- (илюстратор) Кн 40
Попова, Надя Христова, 1952- (преводач) Кн 414
Попова, Сашка Руменова, 1945- (автор) Кн 209
Попова, Стоянка Цветкова, 1949- (автор) Кн 208
Попова, Юлиана Пенчева, 1955- вж Popova, Juliana Penčeva, 1955-
Попова-Георгиева, Анна (автор) Н 1, Н 2
Потеров, Румен Гавраилов, 1962- (композитор) Н 6, Н 7
Почеканова, Цветанка Кодева, 1926- (интервюирано лице) Кн 170
Праматарова, Нели Димитрова, 1972- (преводач) Кн 175
Праскова, Тодора Николова, 1934- (интервюирано лице) Кн 170
Проданова, Кина Стефанова, 1938- (автор) Кн 268
Пройков, Венелин Йовков, 1960- (преводач) Кн 387
Прокопиев, Анатолий Ангелов (автор) Кн 144
 
Р

Радев, Радослав Димитров, 1954- (съставител, редактор) Кн 422
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 476, Кн 477, Кн 478
Радинска, Елена Пламенова, 1985- (преводач) Кн 383
Радичкова, Даниела Антонова, 1960- (преводач) Кн 621
Радков, Венцислав Григоров, 1965- (член на редакционна колегия) Кн 484
Радойнова, Добринка Демирева, 1952- (автор) Кн 126
Раевска, Мария (автор) Кн 93
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957- (автор) Кн 277Кн 375, (съставител) Кн 375, (член на редакционна колегия) Кн 277
Разник, Николай, 1940- (автор) Кн 479
Райков, Росен Иванов, 1971- (илюстратор) Кн 212
Райнов, Пламен Райнов, 1977- (автор) Кн 256
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- (автор на предговор) Кн 618
Райчинов, Владимир Николаев, 1974- (преводач) Кн 98
Ралев, Андрей Христов, 1979- (илюстратор) Кн 184
Раленкова, Албена Василева, 1968- (преводач) Кн 14, Кн 29
Рангелова, Емилия Миленкова, 1940- (автор на предговор) Кн 549
Ревис, Бет (автор) Кн 353
Регионална библиотека Пенчо Славейков (Варна) Кн 6
Рейполски, Алексей Дмитриевич, 1945- (илюстратор) Кн 390
Рейпольский, Алексей Дмитриевич, 1945- вж Рейполски, Алексей Дмитриевич, 1945-
Репринцев, Павел М. (илюстратор) Кн 317, Кн 365
Републикански туристически пешеходен поход Ком - Емине (2 ; 1955) Кн 535
Риболов, Светослав Светозаров, 1973- (член на редакционна колегия) Кн 61
Риков, Георги Тодоров, 1946-2002 (автор) Кн 288
Ристовић, Милан, 1953- вж Ристович, Милан, 1953-
Ристович, Милан, 1953- (автор) Кн 611
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 270, Кн 338, Кн 369, Кн 370
Рой-Батачаря, Джойдийп, 1962- (автор) Кн 327
Романели, Серена, 1951- (автор) Кн 396
Роне, Татяна дьо, 1961- (автор) Кн 386
Рот, Филип, 1933- (автор) Кн 354
Рот, Юлиана Любенова, 1940- вж Roth, Juliana Ljubenova, 1940-
Роуз, М. Дж., 1953- (автор) Кн 355
Руис Сафон, Карлос, 1964- (автор) Кн 401
Руменчев, Величко Димитров, 1953- (съставител) Кн 293
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (автор) Кн 519, (преводач) Кн 335, Кн 336, Кн 351, Кн 358
Русев, Панчо, 1922-2015 (съставител) Кн 295
Русев, Росен Милчев (преводач) Кн 57
Русева, Магда (преводач) Кн 177
Рускова, Елизария Райчева, 1956- (автор, редактор) Кн 277
 
С

Салих, Орхан (илюстратор) Кн 402
Самуилова, Розия Бечева, 1947- (преводач) Кн 575
Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964- (автор) Кн 407
Сапарев, Огнян Стефанов, 1942- (автор на предговор) Кн 255
Сарандев, Иван Атанасов, 1934- (автор на предговор) Кн 424
Сарджева, Росица Димитрова, 1951- (автор) Кн 246
Секулов, Александър Илиев, 1964- (автор) Кн 520
Семинар Номерология и астрология (Балчик ; Стара Загора ; Бургас ; 2012) Кн 48
Семпе, Жан-Жак, 1932- (илюстратор) Кн 387
Сендрей, Тибор, 1963- (илюстратор) Кн 21, Кн 22
Серафимов, Сашо, 1953- (автор) Кн 480
Сивриева, Надежда Савова (автор) Кн 481
Силва, Даниъл, 1960- (автор) Кн 356
Симеон, цар II, 1937- (интервюирано лице) Кн 88
Симеонов, Венцислав Димитров, 1963- (илюстратор) Кн 265
Симеонова, Илияна Иванова (преводач) Кн 160
Симеонова, Катя, 1966- (автор) Кн 162
Сингаивски, Микола, 1936-2013 (автор на предговор) Кн 450
Сингаïвський, Микола, 1936-2013 вж Сингаивски, Микола, 1936-2013
Сирашки, Христо Георгиев, 1972- (автор) Кн 117
Сиромахов, Иво Божанов, 1971- (автор) Кн 543
Сиромахова, Румяна Колева, 1952- (преводач) Кн 380
Ситискейп (архитектурно студио) вж Cityscape (architectural studio)
Скот, Питър Дейвид (илюстратор) Кн 29
Славейков, Петко Рачов, 1827-1895 (автор) Кн 568
Славчева, Искра Георгиева, 1950- (автор) Кн 142
Славянова, Здравка Атанасова, 1954- (преводач) Кн 386
Соколова, Наталия (илюстратор) Кн 417
Соколова, Наталья вж Соколова, Наталия
Сол, Джон, 1942- (автор) Кн 357
Сотиров, Дянко, 1914-2008 (автор) Кн 10
Спасов, Георги Костадинов, 1949- (автор на предговор) Кн 438, Кн 557
Спасов, Кольо Спасов (автор) Кн 187
Спасова, Димитрия Костадинова, 1981- (автор) Кн 172
Спасова, Маргарита Емилова, 1971- (преводач) Кн 35
Спенсър, Мими, 1967- (автор) Кн 193
Спиридонова, Юлия Симеонова, 1972- (автор) Кн 569
Ставрева, Надежда (преводач) Кн 114
Ставрова, Елена Велкова, 1958- (автор, съставител) Кн 92
Стайков, Йордан Стефанов, 1953- (автор) Кн 239
Стайкова, Светла Василева, 1963- (автор) Кн 211
Стайкова, Станка Петрова, 1955-2014 (автор) Кн 135
Стайчева, Емилия Крумова, 1936- (автор, съставител) Кн 375
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (автор на предговор, преводач) Кн 392, Кн 399
Стамболова, Албена Емилова, 1957- (автор) Кн 430
Стаменов, Стефан, 1991- (автор) Кн 521
Станев, Велин Стефанов, 1967- (автор) Кн 255
Станимиров, Петър Георгиев, 1952- (художник) Г 4, Г 5
Станков, Георги Димитров, 1944- (автор) Кн 482
Станкова, Мариета Станкова, 1968- (автор на предговор, редактор) Кн 10
Станкова, Оля Иванова, 1945- (автор) Кн 482
Станоева, Елица Валентинова, 1979- (преводач) Кн 85
Стефанов, Александър Петков (автор) Кн 142
Стефанов, Алексей Костадинов (автор) Кн 225
Стефанов, Нако Райнов, 1954- (автор) Кн 254
Стефанов, Орлин Стефанов, 1945- (автор) Кн 412
Стефанов, Стефан Стефанов, 1973- (автор) Кн 132
Стивънс, Джон, 1947- (автор) Кн 276
Стивънс, Джон, 1972- (автор) Кн 358
Стоева, Теодора Стойчева, 1965- (автор) Кн 49
Стоилов, Димо Георгиев, 1969- (автор) Кн 223
Стойкова, Евгения Добринова, 1984- (илюстратор) Кн 344
Стойкова, Мариела, 1970- (илюстратор) Кн 265
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 350
Стойчева, Катя Георгиева, 1961- (автор на предговор) Кн 205
Стойчева, Снежина Костова, 1969- (автор на предговор, съставител) Н 9
Столяр, Ф. М. (илюстратор) Кн 204
Стоун, Джийн, 1966- (автор) Кн 194
Стоъл, Маргарет, 1967- (автор) Кн 340
Стоядинов, Мариян Богоев, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 61
Стоянов, Евгений Николов, 1964- (автор) Кн 111
Стоянов, Иван Георгиев, 1952- (автор) Кн 136
Стоянов, Кирил Христов, 1970- (илюстратор) Кн 184
Стоянов, Николай Николов, 1926-2011 (илюстратор) Кн 563
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (автор на предговор) Кн 541
Стоянов, Христо Георгиев, 1933-2010 (автор) Кн 483
Стоянов-Бигор, Георги, 1925-2014 (автор) Кн 544
Стоянова, Астра Валери, 1984- (автор) Кн 76
Стоянова, Боряна Севдалинова, 1987- (преводач) Кн 15, Кн 16
Стоянова, Веселина Маринова, 1962- (преводач) Кн 313, Кн 317, Кн 324, Кн 325, Кн 365, Кн 367, Кн 376, Кн 377, Кн 384, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 395, Кн 396, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 571, Кн 577
Стоянова, Елена Викторовна, 1962- (автор, редактор) Кн 287
Стоянова, Илонка Христова, 1974- (автор, член на редакционна колегия) Кн 55
Стоянова, Катя Йорданова, 1958- (автор) Кн 260
Стоянова, Оля, 1977- (автор) Кн 430
Стоянова, Станислава Красимирова, 1985- (автор) Кн 67, Кн 242
Стоянова, Юлияна Иванова, 1952- (редактор) Кн 154
Стоянова-Лечева, Зорница Николаева, 1978- (преводач) Кн 368
Сугарева, Людмила Михайлова, 1943- (автор) Кн 11
Събев, Орлин Стаменов, 1970- (илюстратор, преводач) Кн 574
 
Т

Табакова, Красимира Лазарова, 1954- (автор) Кн 610
Табатабаи, Мухаммад Хусайн, 1904-1981 (автор) Кн 66
Талева, Юлия Павлова, 1969- (преводач) Кн 214
Танев, Минчо Пенев, 1922-2017 (автор) Кн 545
Танев, Тодор Александров, 1957- (автор на предговор) Кн 88
Тасев, Симеон Владимиров, 1943- (редактор) Кн 141
Татаров, Антон Златаров, 1954- (преводач) Кн 27, Кн 28
Тафков, Димитър Иванов, 1948- (автор) Кн 82
Тахер, Баха, 1935- (автор) Кн 573
Тачева, Виолета Горанова, 1953- (автор) Кн 165
Тенев, Иван Йорданов (член на редакционна колегия) Кн 277
Тенеску, Алина, 1980- вж Ţenescu, Alina, 1980-
Теофанов, Цветан Иванов, 1952- (член на редакционна колегия) Кн 277
Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957- (автор на предговор) Кн 588
Терзиев, Любомир Николов, 1962- (преводач) Кн 294
Терзиев, Ростислав, 1994- (илюстратор) Кн 183
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор, илюстратор) Кн 522
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Кн 430
Тилер, Карл Фруде, 1970- (автор) Кн 380
Тилкова, Светлана Тодорова, 1955- (автор) Кн 36, Кн 37, Кн 240 (съставител, редактор) Кн 48
Тимчев, Любомир Кирилов, 1961- (автор) Кн 130
Тинчева, Мариана Тинчева, 1950- (автор) Кн 523
Титянова, Крася Димитрова (автор на предговор) Кн 445
Тодоров, Антон Динев, 1966- (автор) Кн 83
Тодоров, Даниел, 1988- (илюстратор) Кн 553
Тодоров, Иван Тодоров, 1958- (автор, дисертант) Кн 131
Тодоров, Кънчо Петров, 1968- (автор) Кн 237
Тодоров, Николай Александров, 1934- (автор) Кн 236
Тодоров, Петър Тодоров, 1934-2014 (автор) Кн 237
Тодоров, Пламен Георгиев, 1972- (автор) Кн 485
Тодоров, Тодор Атанасов, 1934-2012 (автор, редактор) Кн 288
Тодоров, Тодор П., 1977- (автор) Кн 430
Тодорова, Росица Иванова, 1962- (съставител) Кн 6
Тодорова, Славка Дацова, 1974- (автор) Кн 183
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (автор) Кн 413
Томева, Милка Гаврилова, 1943- (автор) Кн 112, Кн 113
Томова, Биляна Иванова (автор) Кн 244
Томова, Милена Томова, 1950- (преводач) Кн 353
Томова, Снежина Стефанова, 1943- (преводач) Кн 408
Томпсън, Джоузефин (илюстратор) Кн 14
Тончев, Белин Антонов, 1952- (преводач) Г 3
Тончева, Соня Колева, 1960- (автор) Кн 195
Топалов, Кирил Любомиров, 1943- (автор) Кн 524
Топалова-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015 (автор) Кн 183
Топелиус, Сакариас, 1818-1898 (автор) Кн 577
Топчиева, Ралица Пламенова, 1967- (автор) Кн 132
Торбов, Нарцис Цветанов, 1963- (автор) Кн 262
Тордей, Пол, 1946- (автор) Кн 306
Тоскова, Мария Димитрова, 1971- (преводач) Кн 343
Тоскова-Христова, Миленка Ц. (автор) Кн 603
Тотев, Петко, 1932-2017 (автор на предговор) Кн 511
Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956- (съставител) Кн 463
Точева, Красимира Георгиева (преводач) Кн 205
Тошков, Нешо Георгиев, 1979- (автор) Кн 256
Тренкер, Сара вж Trenker, Sarah
Трифонов, Пламен Тихомиров, 1982- вж Trifonov, Plamen Tihomirov, 1982-
Трифонов, Трифон Спасов, 1939- (автор) Кн 546, Кн 547, Кн 592, Кн 593, Кн 604
Трифонова, Латинка Йорданова, 1952- (автор) Кн 604
Тутев, Георги Иванов, 1924-1994 (композитор) Н 10
Тутеков, Свилен Милков, 1974- (член на редакционна колегия) Кн 61
Тхуи, Ким, 1968- (автор) Кн 391
Тъниклиф, Хана, 1979- (автор) Кн 371
Търчи, Питър, 1960- (съставител) Кн 294
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (автор) Кн 324
Угринов, Константин Георгиев, 1952- (илюстратор) Кн 265
Узунов, Стефан Николаев, 1956- (автор) Кн 187
Улф, Тони, 1930- (илюстратор) Кн 397, Кн 398
Унсет, Сигрид, 1882-1949 (автор) Кн 381
Уо, Ивлин, 1903-1966 (автор) Кн 307
Уодъл, Мартин, 1941- (автор) Кн 325
Уолман, Дейвид (автор) Кн 114
Уорд, Дж. Р., 1969- (автор) Кн 359
Уотс, Питър, 1958- (автор) Кн 328
 
Ф

Фалконър, Колин, 1953- (автор) Кн 308
Фаркас, Рудолф, 1959- (илюстратор) Кн 21, Кн 22
Феранте, Луис, 1969- (автор) Кн 101
Филева, Аделина Костадинова, 1958- (автор на предговор, съставител) Г 3
Филипова, Елена, 1968- (преводач) Кн 196
Филипс, Кристи (автор) Кн 360
Филипс, Сюзън Елизабет, 1948- (автор) Кн 361
Фиорато, Марина (автор) Кн 309
Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997 (автор) Кн 206
Фрийдман, Хауард, 1950- (автор) Кн 191
Фрийти, Барбара, 1958- (автор) Кн 362
Фрит, Алекс (автор) Кн 27, Кн 28, Кн 29
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Кн 50
Фучеджиева, Милена Дикова, 1962- (автор) Кн 430
Фърт, Барбара, 1928-2013 (илюстратор) Кн 325
 
Х

Хадживълчев, Лазар Димитров, 1934- (автор) Кн 605
Хаджиева, Антония Искренова, 1991- (автор) Кн 90, Кн 93
Хаджииванов, Иван Иванов, 1957- (автор на предговор) Кн 275
Хаджийска, Мария Иванова, 1938-2010 (автор на предговор) Кн 78, (съставител, редактор) Кн 77, Кн 78
Хаджийски, Георги, 1967- (автор) Кн 594
Хаджийски, Иван Минков, 1907-1944 (автор) Кн 77, Кн 78
Хаджиниколова, Елеонора Атанасова, 1976- (илюстратор) Кн 431
Халил, Емине Мехмет, 1953- вж Halil, Emine Mehmet, 1953-
Халперн, Джоел Мартин, 1929- (автор на предговор) Кн 612
Харви-Джоунс, Джон (автор на предговор) Кн 69
Харис, Джоуел Чандлър, 1848-1908 (автор) Кн 367
Хауф, Вилхелм, 1802-1827 (автор) Кн 377
Хвърчилков, Владимир Георгиев, 1955- (автор) Кн 182, Кн 186, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220
Хейг, Брайън, 1953- (автор) Кн 363
Хемингс, Кауи Харт (автор) Кн 364
Хехт, Яков, 1958- (автор) Кн 149
Хинев, Александър Иванов, 1957-2017 (автор) Кн 212
Холейноне, Петер (автор) Кн 397, Кн 398
Хранов, Атанас Любенов, 1961- (илюстратор) Кн 520
Христов, Александър Нейков, 1936- (автор, автор на предговор) Н 5
Христов, Любен Димитров, 1956- (автор) Кн 121
Христов, Петко Петров (редактор) Кн 612
Христов, Христо Харалампиев, 1938- (автор) Кн 595
Христова, Костадинка Любенова, 1964- (автор) Кн 292
Христова, Мирела Асенова, 1969- (преводач) Кн 326
Христова, Моника Стоянова, 1971- (съставител) Кн 228
Христова, Светла Костова, 1969- (преводач) Кн 401
Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958- (автор на предговор, съставител) Кн 463
Хрусанова, Стефка Рускова (преводач) Кн 576
Хуанг Сок-йонг, 1943- (автор) Кн 580
Хюсеин, Фикрие Мехмед, 1954- вж Hjusein, Fikrie Mehmed, 1954-
 
Ц

Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Кн 394
Цанева, Люба, 1956- (автор, илюстратор) Кн 265
Цанков, Веселин Христов, 1959- (редактор) Кн 141
Цанков, Георги, 1950- (автор на предговор) Кн 511, Кн 525
Цачева, Дорика Стефанова, 1960- (автор, илюстратор) Кн 486
Цветанова, Мария, 1969- (преводач) Кн 276
Цветков, Константин Стойчев, 1962- (автор) Кн 245, Кн 259
Цветков, Петко Димитров, 1972- (илюстратор) Кн 184
Цветкова, Ивелина Димчева, 1976- (автор) Кн 487
Цветковић, Владимир, 1970- вж Цветкович, Владимир, 1970-
Цветкович, Владимир, 1970- (член на редакционна колегия) Кн 61
Цекова, Божидара Атанасова, 1937- (автор) Кн 525
Цекова, Лидия Николова, 1964- (преводач) Кн 301
Ценова, Мариета вж Cenova, Marieta
Ценова, Юлия Цветкова, 1948-2010 (композитор) Н 11
Цоков, Михаил Цветанов, 1985- вж Cokov, Mihail Cvetanov, 1985-
Цонев, Цоньо Колев, 1924- (автор) Кн 548
Цонева, Маргарита Борисова, 1942- (автор) Кн 549
 
Ч

Чавиано, Дайна, 1957- (автор) Кн 403
Чайлд, Лий, 1954- (автор) Кн 310, Кн 311, Кн 312
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 308
Чакандраков, Красимир Христов, 1955-2017 (преводач) Кн 410
Чакъров, Николай Иванов, 1970- (автор на предговор, съставител) Кн 175
Чалъков, Недялко Антонов, 1940-2017 (автор) Кн 488
Чалъкова, Боряна Велиславова, 1958- (преводач) Кн 197
Чанкова, Добринка Иванова, 1963- (автор) Кн 134
Чекалина, Елена Михайловна (автор, член на редакционна колегия) Кн 277
Червенкова, Людмила Кирилова, 1973- (автор) Кн 40
Черепов, Евгени, 1981- (автор) Кн 430
Чернев, Борислав Димитров, 1968- (илюстратор) Г 2
Чернев, Силви Василев, 1952- (автор на предговор) Кн 135
Чернева, Бойка Ивайлова, 1973- (автор на предговор, редактор) Кн 90
Четъшки, Цветан Стефанов, 1969- (фотограф, оператор) Г 3
Четъшки, Цветан Стефанов, 1969- вж Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969-
Чирков, Анатолий Александров, 1924- (преводач) Кн 38
Чобан, Мона, 1968- (автор) Кн 430
Чокоев, Иван Петров, 1956- (автор) Кн 583
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Кн 430
Чоролеева, Корнелия Бориславова, 1976- вж Čoroleeva, Kornelija Borislavova, 1976-
Чудинова, Елена Петровна, 1959- (автор) Кн 414
 
Ш

Шалганова, Татяна Кирилова, 1956- (автор) Кн 262
Шарланов, Васил Гочев, 1986- вж Šarlanov, Vasil Gočev, 1986-
Шарланова, Десислава Иванова, 1985- вж Šarlanova, Desislava Ivanova, 1985-
Шварц, Искра (редактор) Кн 7
Шиваров, Стоян Росенов, 1981- (съставител) Кн 5
Шипковенска, Елена Младенова, 1944- (автор) Кн 209
Шишков, Риналдо Савов, 1953- (автор) Кн 165
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор на предговор) Кн 433
Шопов, Димитър Атанасов, 1934-2012 (автор) Кн 252
Шопов, Тодор Крумов, 1952- (автор) Кн 280
Шубин, Нийл, 1960- (автор) Кн 180
Шурлапова, Елена (илюстратор) Кн 415
 
Щ

Щайнер, Вилфрид, 1960- (автор) Кн 379
Щерева, Данка, 1960- (автор) Кн 163
Щилиянов, Здравко (автор) Кн 178
 
Ю

Юлзари, Емилия Матеева, 1944- (преводач) Кн 404, Кн 405
Юмерова, Севим Мехмет, 1972- вж Jumerova, Sevim Mehmet, 1972-
 
Я

Якимов, Димитър Йорданов, 1977- (автор) Кн 233
Якимов, Наско, 1954- (автор на предговор) Кн 568
Якоубек, Марек, 1975- (автор) Кн 596
Янакиев, Николай Георгиев, 1957-2003 вж Janakiev, Nikolaj Georgiev, 1957-2003
Янакиева, Мария Йорданова, 1981- (съставител) Кн 474, Кн 475
Янева-Медникарова, Дора Стоянова, 1946- (автор на предговор, преводач) Кн 578
Янков, Георги Георгиев, 1955- (нотограф) Кн 269
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 366
Янкова, Яна Божинова, 1961- (автор) Кн 269
Янкулова, Елка Димова, 1953-2011 (автор) Кн 181
Янсон, Торе, 1936- (автор) Кн 278
 
A

Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Alderson, Phil вж Алдерсън, Фил
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Aleksandǎr Nikolov вж Александров, Александър Николов
Aleksandrov, Haralan Aleksandrov, 1967- вж Александров, Харалан Александров, 1967-
Aleksandrov, Oleg Angelov, 1978- вж Александров, Олег Ангелов, 1978-
Aleksieva, Elena Aleksieva, 1975- вж Алексиева, Елена Алексиева, 1975-
Aleksova, Krasimira Slavčeva, 1965- вж Алексова, Красимира Славчева, 1965-
Alver, Betti, 1906-1989 (автор) Кн 579
Amado, Jorge, 1912-2001 вж Амаду, Жоржи, 1912-2001
Amen, Daniel G., 1954- вж Еймън, Даниъл, 1954-
Anastasov, Konstantin Srebrov, 1949- вж Анастасов, Константин Сребров, 1949-
Anastasov, Vasil Hristov, 1950- вж Анастасов, Васил Христов, 1950-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonov, Ivan Asenov, 1934-2011 вж Андонов, Иван Асенов, 1934-2011
Andonov, Simo, 1975- вж Андонов, Симо, 1975-
Andonov, Stojan Zlatokov, 1978- (автор) Г 1
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andreev, Elenko Georgiev, 1939- вж Андреев, Еленко Георгиев, 1939-
Andreev, Emil, 1956- вж Андреев, Емил, 1956-
Andreev, Roberto Borisov, 1961- (илюстратор) Кн 579
Andreeva, Cenceruška Lozanova вж Андреева, Ценцерушка Лозанова
Andreeva, Cveta Haralampieva вж Андреева, Цвета Харалампиева
Andreeva, Marija Josifova, 1950- вж Андреева, Мария Йосифова, 1950-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Božidar Mihajlov, 1954- вж Ангелов, Божидар Михайлов, 1954-
Angelov, Nikolaj, 1964- вж Ангелов, Николай, 1964-
Angelova, Vanja Hristova, 1967- вж Ангелова, Ваня Христова, 1967-
Angova, Tatjana Jordanova, 196?-2011? вж Ангова, Татяна Йорданова, 196?-2011?
Antonioni, Michelangelo, 1912-2007 вж Антониони, Микеланджело, 1912-2007
Antonov, Venelin Antonov, 1938- вж Антонов, Венелин Антонов, 1938-
Antonova, Veselina Jordanova, 1956- вж Антонова, Веселина Йорданова, 1956-
Antov, Momčil Borislavov, 1977- вж Антов, Момчил Бориславов, 1977-
Apostolov, Petǎr Stojanov, 1956- вж Апостолов, Петър Стоянов, 1956-
Apostolova, Božana Georgieva, 1945- вж Апостолова, Божана Георгиева, 1945-
Argirov, Nikola Dimitrov, 1943- вж Аргиров, Никола Димитров, 1943-
Armstrong, Stephen, 1966- вж Армстронг, Стивън, 1966-
Asenov, Anatolij Stefanov, 1967- вж Асенов, Анатолий Стефанов, 1967-
Asenov, Asen Cvetanov, 1974- вж Асенов, Асен Цветанов, 1974-
As´ov, Boris Georgiev, 1975- вж Асьов, Борис Георгиев, 1975-
Atanasov, Atanas Lenkov, 1969- вж Атанасов, Атанас Ленков, 1969-
Atanasova, Gergana Dimitrova, 1980- вж Атанасова, Гергана Димитрова, 1980-
Atanasova, Ivanka Janakieva, 1949- вж Атанасова, Иванка Янакиева, 1949-
Atanasova, Margarita Nikolaeva, 1956- вж Атанасова, Маргарита Николаева, 1956-
Atanasova, Sija, 1934-1989 вж Атанасова, Сия, 1934-1989
Atanasova, Valentina, 1951- вж Атанасова, Валентина, 1951-
Atkinson, Kate, 1951- вж Аткинсън, Кейт, 1951-
Avramova, Valentina Nikolova, 1944- вж Аврамова, Валентина Николова, 1944-
Avtanska, Rumjana Slavova, 1979- вж Автанска, Румяна Славова, 1979-
 
B

Baccalario, Pierdomenico, 1974- вж Бакаларио, Пиердоменико, 1974-
Badžakov, Momčil Dojčev, 1957- вж Баджаков, Момчил Дойчев, 1957-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Baiesu, Ion, 1933-1992 вж Байешу, Йон, 1933-1992
Bakalov, Gančo Hristov, 1933- вж Бакалов, Ганчо Христов, 1933-
Bakalov, Georgi Lambrev, 1974- вж Бакалов, Георги Ламбрев, 1974-
Bakǎrdžieva, Teodora Hristova, 1956- вж Бакърджиева, Теодора Христова, 1956-
Baker, Lindy (преводач) Кн 1
Balabanov, Delčo, 1937-2016 вж Балабанов, Делчо, 1937-2016
Balabanova, Vesela Ivanova вж Балабанова, Весела Иванова
Baldacci, David, 1960- вж Балдачи, Дейвид, 1960-
Baleva, Nina Ilieva вж Балева, Нина Илиева
Balkanska, Liljana Nikova, 1922-2003 вж Балканска, Лиляна Никова, 1922-2003
Balkanski, Todor Georgiev, 1944- вж Балкански, Тодор Георгиев, 1944-
Bǎnkova, Anastasija Milanova, 1946- вж Бънкова, Анастасия Миланова, 1946-
Barakov, Vasil Hristov, 1902-1991 вж Бараков, Васил Христов, 1902-1991
Barakova, Marija Nikolova, 1976- вж Баракова, Мария Николова, 1976-
Barnes, Julian, 1946- вж Барнс, Джулиан, 1946-
Barreau, Nicolas вж Баро, Никола
Batalov, Anastas Zgurov, 1962- вж Баталов, Анастас Згуров, 1962-
Baxter, Charles, 1947- вж Бакстър, Чарлз, 1947-
Bazell, Josh, 1970- вж Базел, Джош, 1970-
Beckwith, Michael Bernard, 1956- вж Бекуит, Майкъл Бърнард, 1956-
Bedzsula, István вж Бедзула, Истван
Beer, Hans de, 1957- вж Бер, Ханс де, 1957-
Benev, Bojan Stefanov, 1984- вж Бенев, Боян Стефанов, 1984-
Bera, Károly, 1940-2004 вж Бера, Кароли, 1940-2004
Bernard, Roger, 1908-1998 вж Бернар, Роже, 1908-1998
Berry, Steve, 1955- вж Бери, Стив, 1955-
Berwin, Margot, 1962- вж Бъруин, Марго, 1962-
Bespalov, Aleksandr Jur´evič вж Беспалов, Александр Юрьевич
Beškova, Anna Nikolova, 1971- вж Бешкова, Анна Николова, 1971-
Bhaerman, Steve, 1946- вж Баерман, Стив, 1946-
Bicin, Janko Hristov, 1954- вж Бицин, Янко Христов, 1954-
Bilčev, Todor Bilčev, 1956- вж Билчев, Тодор Билчев, 1956-
Blagoev, Radoslav Vulčkov, 1979- вж Благоев, Радослав Вълчков, 1979-
Blagojčeva, Hristina Vilhelm, 1967- вж Благойчева, Христина Вилхелм, 1967-
Blažev, Hristo Antoanov, 1985- вж Блажев, Христо Антоанов, 1985-
Bliznakov, Jordan Petrov, 1939- вж Близнаков, Йордан Петров, 1939-
Bobeva, Ekaterina, 1945- вж Бобева, Екатерина, 1945-
Bočev, Dimitǎr Vǎrbanov, 1944- вж Бочев, Димитър Върбанов, 1944-
Boev, Zlatozar Nikolaev, 1955- вж Боев, Златозар Николаев, 1955-
Bogdanov, Bojko Bogdanov, 1959- вж Богданов, Бойко Богданов, 1959-
Bogdanov, Božidar Davidov, 1963- вж Богданов, Божидар Давидов, 1963-
Bogdanova, Cveta Bojkova, 1983- вж Богданова, Цвета Бойкова, 1983-
Bojadžiev, Bogomil Todorov, 1929-2017 вж Бояджиев, Богомил Тодоров, 1929-2017
Bojadžiev, Javor Petkov, 1949- вж Бояджиев, Явор Петков, 1949-
Bojadžiev, Zlatju Georgiev, 1903-1976 вж Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976
Bojčeva, Tanja Todorova, 1969- вж Бойчева, Таня Тодорова, 1969-
Bojkikeva, Irena вж Бойкикева, Ирена
Bončeva, Ivanka, 1951- вж Бончева, Иванка, 1951-
Bonev, Kǎnčo, 1892-19?? вж Бонев, Кънчо, 1892-19??
Boneva, Deljana Velčeva вж Бонева, Деляна Велчева
Boneva, Galina Cončeva, 1956- вж Бонева, Галина Цончева, 1956-
Boninska, Nevenka Radkova, 1958- вж Бонинска, Невенка Радкова, 1958-
Borg, James вж Борг, Джеймс
Borisov, Ivajlo, 1976- вж Борисов, Ивайло, 1976-
Borisov, Jordan Petrov, 1950- вж Борисов, Йордан Петров, 1950-
Borisova, Marija, 1962- вж Борисова, Мария, 1962-
Borovska, Hristina, 1974- вж Боровска, Христина, 1974-
Bosjacki, Evgenij Dimitrov, 1929-2009 вж Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009
Botín, Vicente вж Ботин, Висенте
Bourgeois, Paulette, 1951- вж Буржоа, Полет, 1951-
Božinoski, Gligor Stefanov, 1979- вж Божиноски, Глигор Стефанов, 1979-
Božkova, Anelija Atanasova вж Божкова, Анелия Атанасова
Bradinova-Janakieva, Marieta Stojanova, 1962- (съставител) Г 6
Brajkova, Marija Asparuhova, 1961- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 41
Braungart, Michael, 1958- вж Браунгарт, Майкъл, 1958-
Brooke, Eric вж Брук, Ерик
Brooks, Al, 1952- вж Брукс, Ал, 1952-
Brown, Lester R., 1934- вж Браун, Лестър Р., 1934-
Browne, Robert Gregory, 1955- вж Браун, Робърт Грегъри, 1955-
Bruno, Iacopo, 1964- вж Бруно, Якопо, 1964-
Brzezinski, Zbigniew, 1928-2017 вж Бжежински, Збигнев, 1928-2017
Budev, Atanas Ivanov, 1955- вж Будев, Атанас Иванов, 1955-
Budugaj, Andrij Oleksandrovič, 1966- вж Будугай, Андрий Олександрович, 1966-
Budugaj, Ol´ga, 1964- вж Будугай, Ольга, 1964-
Bulanova, Petja Atanasova, 1963- вж Буланова, Петя Атанасова, 1963-
Buzera, Ion, 1966- (автор) Кн 3
 
C

Cačeva, Dorika Stefanova, 1960- вж Цачева, Дорика Стефанова, 1960-
Callery, Sean, 1960- вж Калъри, Сийн, 1960-
Calova, Vesela Lulova, 1966- вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Calton, Jayson вж Калтън, Джейсън
Calton, Mira вж Калтън, Мира
Caneva, Ljuba, 1956- вж Цанева, Люба, 1956-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cankov, Veselin Hristov, 1959- вж Цанков, Веселин Христов, 1959-
Carnegie, Dale, 1888-1955 вж Карнеги, Дейл, 1888-1955
Cekova, Božidara Atanasova, 1937- вж Цекова, Божидара Атанасова, 1937-
Cekova, Lidija Nikolova, 1964- вж Цекова, Лидия Николова, 1964-
Cenova, Julija Cvetkova, 1948-2010 вж Ценова, Юлия Цветкова, 1948-2010
Cenova, Marieta (автор на предговор) Г 6
Chaviano, Daina, 1957- вж Чавиано, Дайна, 1957-
Child, Lee, 1954- вж Чайлд, Лий, 1954-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Cityscape (architectural studio) Г 1
Clark, Brenda, 1955- вж Кларк, Бренда, 1955-
Clark, Marcia, 1953- вж Кларк, Марша, 1953-
Coben, Harlan, 1962- вж Коубън, Харлан, 1962-
Coelho, Paulo, 1947- вж Коелю, Паулу, 1947-
Cokov, Mihail Cvetanov, 1985- (автор) Г 1
Collins, Rebecca Ann вж Колинс, Ребека Ан
Conev, Con´o Kolev, 1924- вж Цонев, Цоньо Колев, 1924-
Coneva, Margarita Borisova, 1942- вж Цонева, Маргарита Борисова, 1942-
Cooper, Catherine вж Купър, Катрин
Cooper, Ron, 1943- вж Купър, Рон, 1943-
Courtauld, Sarah вж Къртолд, Сара
Courtenay, Lucy вж Кортни, Люси
Cvetanova, Marija, 1969- вж Цветанова, Мария, 1969-
Cvetkov, Konstantin Stojčev, 1962- вж Цветков, Константин Стойчев, 1962-
Cvetkov, Petko Dimitrov, 1972- вж Цветков, Петко Димитров, 1972-
Cvetkova, Ivelina Dimčeva, 1976- вж Цветкова, Ивелина Димчева, 1976-
Cvetković, Vladimir, 1970- вж Цветкович, Владимир, 1970-
 
Č

Čakandrakov, Krasimir Hristov, 1955-2017 вж Чакандраков, Красимир Христов, 1955-2017
Čakǎrov, Nikolaj Ivanov, 1970- вж Чакъров, Николай Иванов, 1970-
Čalǎkov, Nedjalko Antonov, 1940-2017 вж Чалъков, Недялко Антонов, 1940-2017
Čalǎkova, Borjana Velislavova, 1958- вж Чалъкова, Боряна Велиславова, 1958-
Čankova, Dobrinka Ivanova, 1963- вж Чанкова, Добринка Иванова, 1963-
Čekalina, Elena Mihajlovna вж Чекалина, Елена Михайловна
Čerepov, Evgeni, 1981- вж Черепов, Евгени, 1981-
Černev, Borislav Dimitrov, 1968- вж Чернев, Борислав Димитров, 1968-
Černev, Silvi Vasilev, 1952- вж Чернев, Силви Василев, 1952-
Černeva, Bojka Ivajlova, 1973- вж Чернева, Бойка Ивайлова, 1973-
Červenkova, Ljudmila Kirilova, 1973- вж Червенкова, Людмила Кирилова, 1973-
Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969- (илюстратор) Г 1
Četǎški, Cvetan Stefanov, 1969- вж Четъшки, Цветан Стефанов, 1969-
Čirkov, Anatolij Aleksandrov, 1924- вж Чирков, Анатолий Александров, 1924-
Čoban, Mona, 1968- вж Чобан, Мона, 1968-
Čokoev, Ivan Petrov, 1956- вж Чокоев, Иван Петров, 1956-
Čoleva, Silvija Nikolova, 1959- вж Чолева, Силвия Николова, 1959-
Čoroleeva, Kornelija Borislavova, 1976- (автор) Кн 281
Čudinova, Elena Petrovna, 1959- вж Чудинова, Елена Петровна, 1959-
 
D

Dabi, István, 1943- (преводач) Кн 579
Dabkov, Kol´o Ivanov, 1959- вж Дабков, Кольо Иванов, 1959-
Dakev, Vasil Krǎstev, 1940- вж Дакев, Васил Кръстев, 1940-
Damjanov, Damjan Krasimirov, 1982- вж Дамянов, Дамян Красимиров, 1982-
Damjanova, Elena Borislavova, 1954- вж Дамянова, Елена Бориславова, 1954-
Damjanova, Vesela, 1985- вж Дамянова, Весела, 1985-
Dančev, Dimitǎr вж Данчев, Димитър
Dančeva, Ekaterina Atanasova, 1943- вж Данчева, Екатерина Атанасова, 1943-
Daneva, Ivanka, 1954- вж Данева, Иванка, 1954-
Daneva, Stefka Slavova, 1952- вж Данева, Стефка Славова, 1952-
Danilova, Anelija Aleksandrova, 1957- вж Данилова, Анелия Александрова, 1957-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 (автор) Кн 41
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Darakčieva, Ani вж Даракчиева, Ани
Daskalov, Nikola Dimitrov, 1934- вж Даскалов, Никола Димитров, 1934-
Davidova, Gergina, 1939- вж Давидова, Гергина, 1939-
Davies, Hunter, 1936- вж Дейвис, Хънтър, 1936-
De Blasi, Marlena, 1952- вж Де Бласи, Марлена, 1952-
Dejanov, Stilijan Dejanov, 1976- вж Деянов, Стилиян Деянов, 1976-
Delčev, Krasimir Želev, 1952- вж Делчев, Красимир Желев, 1952-
Delčeva, Vasilka Miteva, 1940- вж Делчева, Василка Митева, 1940-
Delinsky, Barbara, 1945- вж Делински, Барбара, 1945-
Denev, Ivan, 1937- вж Денев, Иван, 1937-
Derilova, Ralica Angelova, 1960-2012 вж Дерилова, Ралица Ангелова, 1960-2012
Dickins, Rosie вж Дикинс, Роузи
Dičev, Petko Todorov, 1899-1971 вж Дичев, Петко Тодоров, 1899-1971
Dičev, Todor Petkov, 1938- вж Дичев, Тодор Петков, 1938-
Dičeva, Mimi Petkova, 1939-2015 вж Дичева, Мими Петкова, 1939-2015
Dikov, Dobrin Marinov, 1955- вж Диков, Добрин Маринов, 1955-
Dilov, Ljuben Ljubenov, 1964- вж Дилов, Любен Любенов, 1964-
Dimčeva, Kristiana Milkova, 1959- вж Димчева, Кристиана Милкова, 1959-
Dimitrov, Aleksandǎr Marinov, 1952- вж Димитров, Александър Маринов, 1952-
Dimitrov, Dimitǎr Dobrev, 1961- вж Димитров, Димитър Добрев, 1961-
Dimitrov, Dimitǎr Kirilov, 1952- вж Димитров, Димитър Кирилов, 1952-
Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1933- вж Димитров, Димитър Михайлов, 1933-
Dimitrov, Dimitǎr Nedkov, 1926- вж Димитров, Димитър Недков, 1926-
Dimitrov, Georgi Georgiev, 1838-1906 вж Димитров, Георги Георгиев, 1838-1906
Dimitrov, Hristo Milkov, 1964- вж Димитров, Христо Милков, 1964-
Dimitrov, Petǎr Angelov, 1948- вж Димитров, Петър Ангелов, 1948-
Dimitrov, Vladimir Petrov, 1967-2013 вж Димитров, Владимир Петров, 1967-2013
Dimitrova, Cvetelina Dimitrova, 1976- вж Димитрова, Цветелина Димитрова, 1976-
Dimitrova, Elena Stojanova, 1972- (автор) Кн 3
Dimitrova, Galina Ivanova, 1953- вж Димитрова, Галина Иванова, 1953-
Dimitrova, Ina Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Ина Димитрова, 1979-
Dimitrova, Marija Dimitrova, 1994- вж Димитрова, Мария Димитрова, 1994-
Dimitrova, Marta Sotirova, 1982- вж Димитрова, Марта Сотирова, 1982-
Dimitrova, Preslava Trendafilova, 1972- вж Димитрова, Преслава Трендафилова, 1972-
Dimitrova, Ralica Dimitrova, 1980- вж Димитрова, Ралица Димитрова, 1980-
Dimitrova, Reneta Marinova, 1963- вж Димитрова, Ренета Маринова, 1963-
Dimitrova, Snežana Petrova, 1961- вж Димитрова, Снежана Петрова, 1961-
Dimitrova, Stela Plamenova, 1991- вж Димитрова, Стела Пламенова, 1991-
Dimitrova-Todorova, Liljana Dojčeva, 1946- вж Димитрова-Тодорова, Лиляна Дойчева, 1946-
Dimkov, Nikolaj Dimitrov, 1937- вж Димков, Николай Димитров, 1937-
Dimov, Prodrum Ivanov, 1933- вж Димов, Продрум Иванов, 1933-
Dimov, Stefan Petrov, 1959-2012 вж Димов, Стефан Петров, 1959-2012
Dimova, Daniela Mitkova, 1962- вж Димова, Даниела Миткова, 1962-
Dimova, Kalina Dimčeva вж Димова, Калина Димчева
Dimova, Neda Andreeva, 1983- вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Dimova, Teodora Dimitrova, 1960- вж Димова, Теодора Димитрова, 1960-
Dinčev, Petǎr Krǎstev, 1938- вж Динчев, Петър Кръстев, 1938-
Dinkov, Kol´o Tenev, 1961- вж Динков, Кольо Тенев, 1961-
Dionisij, архимандрит, 1981- вж Дионисий, архимандрит, 1981-
Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Djulgerova-Prǎvčeva, Rosica Georgieva вж Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева
Dobranova, Marijana Antonova, 1976- вж Добранова, Марияна Антонова, 1976-
Dobrev, Penčo Najdenov, 1960- вж Добрев, Пенчо Найденов, 1960-
Dobrinkova, Nina Hristova, 1982- вж Добринкова, Нина Христова, 1982-
Dočev, Mihail, 1947- вж Дочев, Михаил, 1947-
Dokov, Dobromir Jotov, 1969 - вж Доков, Добромир Йотов, 1969 -
Dokov, Petǎr Najdenov, 1944- вж Доков, Петър Найденов, 1944-
Dolapčieva, Majja Vasileva, 1947- (преводач) Кн 283, Кн 284
Dončev, Borimir вж Дончев, Боримир
Dončeva-Stamatova, Antoaneta Antonova, 1964- вж Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964-
Doneva, Marija Vičeva, 1945- вж Донева, Мария Вичева, 1945-
Doneva, Marija, 1974- вж Донева, Мария, 1974-
Donkova, Stela, 1998- вж Донкова, Стела, 1998-
Dragostinova, Žanina Dimitrova, 1962- вж Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962-
Duk, Žan d´o вж Дук, Жан дьо
Dukova, Borjana Dimitrova, 1964- вж Дукова, Боряна Димитрова, 1964-
Dukova, Ute, 1938- вж Дукова, Уте, 1938-
Dulčeva, Violeta Nikolova, 1944- вж Дулчева, Виолета Николова, 1944-
Dunér, David вж Дунер, Давид
Duškova, Marija Atanasova, 1978- вж Душкова, Мария Атанасова, 1978-
 
E

Eliade, Mircea, 1907-1986 вж Елиаде, Мирча, 1907-1986
Elias, Laura вж Елиъс, Лора
Eliseev, Anatolij Mihajlovič, 1930- вж Елисеев, Анатолий Михайлович, 1930-
Elizarov, Aleksandr Pavlovič, 1949- вж Елизаров, Александър Павлович, 1949-
Emilova, Irena, 1973- вж Емилова, Ирена, 1973-
Endrulat, Harry вж Ендрюлът, Хари
Enev, Dejan, 1960- вж Енев, Деян, 1960-
Eneva, Galina, 1961- вж Енева, Галина, 1961-
Engels, Rozalina Plamenova, 1976- вж Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-
Enrico, Margherita вж Енрико, Маргерита
Evans, Gail, 1941- вж Еванс, Гейл, 1941-
Evgeniev, Georgi, 1933- вж Евгениев, Георги, 1933-
Evtimova, Zdravka Vasileva, 1959- вж Евтимова, Здравка Василева, 1959-
 
F

Falconer, Colin, 1953- вж Фалконър, Колин, 1953-
Farkas, Rudolf, 1959- вж Фаркас, Рудолф, 1959-
Ferrante, Louis, 1969- вж Феранте, Луис, 1969-
Fileva, Adelina Kostadinova, 1958- вж Филева, Аделина Костадинова, 1958-
Filipova, Elena, 1968- вж Филипова, Елена, 1968-
Fiorato, Marina вж Фиорато, Марина
Firth, Barbara, 1928-2013 вж Фърт, Барбара, 1928-2013
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997 вж Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997
Freethy, Barbara, 1958- вж Фрийти, Барбара, 1958-
Freud, Sigmund, 1856-1939 вж Фройд, Зигмунд, 1856-1939
Friedman, Howard S., 1950- вж Фрийдман, Хауард, 1950-
Frith, Alex вж Фрит, Алекс
Fučedžieva, Milena Dikova, 1962- вж Фучеджиева, Милена Дикова, 1962-
 
G

Gabrovska, Dori Genadieva, 1969- вж Габровска, Дори Генадиева, 1969-
Gagnon, Alain, 1954- вж Ганьон, Ален, 1954-
Gǎlǎbov, Ivan Petkov, 1918-1978 вж Гълъбов, Иван Петков, 1918-1978
Galbraith, Robert, 1965- вж Галбрейт, Робърт, 1965-
Galčeva, Snežana вж Галчева, Снежана
Gančev, Gančo Todorov, 1953- вж Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953-
Gančev, Petko Dimitrov, 1941- вж Ганчев, Петко Димитров, 1941-
Gančeva, Teodora Savova, 1935-2015 вж Ганчева, Теодора Савова, 1935-2015
Ganev, Dimitǎr, 1992- вж Ганев, Димитър, 1992-
Ganev, Mladen Iliev, 1981- вж Ганев, Младен Илиев, 1981-
Garcia, Kami, 1972- вж Гарсия, Ками, 1972-
Garelov, Ivan, 1943- вж Гарелов, Иван, 1943-
Gǎrkov, Ilija Borisov вж Гърков, Илия Борисов
Gǎrnev, Boris Simeonov, 1922- вж Гърнев, Борис Симеонов, 1922-
Gǎrnev, Ivan Todorov, 1954- вж Гърнев, Иван Тодоров, 1954-
Gǎrnev, Veličko Georgiev, 1969- вж Гърнев, Величко Георгиев, 1969-
Gavrilov, Sergej вж Гаврилов, Сергей
Geiger, Arno, 1968- вж Гайгер, Арно, 1968-
Genčev, Dimitǎr, 1952- вж Генчев, Димитър, 1952-
Genčev, Evgeni Rosenov, 1970- вж Генчев, Евгени Росенов, 1970-
Genčev, Evgenij Jankov, 1957- вж Генчев, Евгений Янков, 1957-
Genčev, Petǎr вж Генчев, Петър
Genčev, Slavimir Todorov, 1953- вж Генчев, Славимир Тодоров, 1953-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Georgiev, Georgi Penev вж Георгиев, Георги Пенев
Georgiev, Kerčo Atanasov, 1936- вж Георгиев, Керчо Атанасов, 1936-
Georgiev, Kuzman, 19??-2014 вж Георгиев, Кузман, 19??-2014
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgiev, Oleg Georgiev, 1954- вж Георгиев, Олег Георгиев, 1954-
Georgiev, Stojan Ivanov, 1974- вж Георгиев, Стоян Иванов, 1974-
Georgiev, Vladimir Ivanov, 1908-1986 вж Георгиев, Владимир Иванов, 1908-1986
Georgieva, Anna Savova, 1976- вж Георгиева, Анна Савова, 1976-
Georgieva, Dora вж Георгиева, Дора
Georgieva, Eleonora Georgieva, 1971- вж Георгиева, Елеонора Георгиева, 1971-
Georgieva, Emilija Ivanova, 1949- вж Георгиева, Емилия Иванова, 1949-
Georgieva, Marinela (автор) Г 1
Georgieva, Nina вж Георгиева, Нина
Georgieva, Rosica Ivanova, 1985- (автор) Г 1
Georgieva, Sonja Georgieva, 1956- вж Георгиева, Соня Георгиева, 1956-
Georgieva, Vanja Ivanova, 1975- вж Георгиева, Ваня Иванова, 1975-
Georgieva, Vesela Mihajlova, 1976- вж Георгиева, Весела Михайлова, 1976-
Gerasimov, Jordan, 1948- вж Герасимов, Йордан, 1948-
Gerčeva, Gergana Atanasova, 1989- вж Герчева, Гергана Атанасова, 1989-
Gerčeva, Svetlana Ilieva, 1966- вж Герчева, Светлана Илиева, 1966-
Gerdžikov, Georgi Anastasov, 1940-2002 вж Герджиков, Георги Анастасов, 1940-2002
Gergicov, Krum Evlogiev, 1949- вж Гергицов, Крум Евлогиев, 1949-
Germanov, Vladimir Milčev, 1956- вж Германов, Владимир Милчев, 1956-
Getz, Gene A. вж Гетц, Джийн А.
Gier, Kerstin, 1966- вж Гир, Керстин, 1966-
Gigova, Rosica Georgieva, 1957- вж Гигова, Росица Георгиева, 1957-
Gjaurov, Stojan Dimitrov, 1950- вж Гяуров, Стоян Димитров, 1950-
Gjaurova-Wegertseder, Biljana Stefanova вж Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова
Gjurova, Svetlana Hristova вж Гюрова, Светлана Христова
Gluškov, Ivan Kostadinov, 1953- вж Глушков, Иван Костадинов, 1953-
Goldacre, Ben, 1974- вж Голдейкър, Бен, 1974-
Goleva, Polja Nedelčeva, 1954- вж Голева, Поля Неделчева, 1954-
Gol´c, Nika Georgievna, 1925-2012 вж Голц, Ника Георгиевна, 1925-2012
Gordon, Gus, 1971- вж Гордън, Гас, 1971-
Goscinny, René, 1926-1977 вж Госини, Рьоне, 1926-1977
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Gospodinova, Antonija Dimitrova вж Господинова, Антония Димитрова
Gospodinova, Biljana Todorova, 1962- вж Господинова, Биляна Тодорова, 1962-
Gower, Teri вж Гауър, Тери
Gradev, Gradimir Jeljazkov, 1979- вж Градев, Градимир Желязков, 1979-
Gradeva, Rosica Stefanova, 1957- вж Градева, Росица Стефанова, 1957-
Grčič, Mirko, 1954- вж Гърчич, Мирко, 1954-
Green, Simon R., 1955- вж Грийн, Саймън Р., 1955-
Grigorij, архимандрит, 1974- вж Григорий, архимандрит, 1974-
Grigorov, Nikola Petrušinov, 1944- вж Григоров, Никола Петрушинов, 1944-
Grigorova, Lora Dončeva, 1959- вж Григорова, Лора Дончева, 1959-
Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863
Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Grivnev, Georgi Hristov, 1942- вж Гривнев, Георги Христов, 1942-
Gucciardini, Desideria, 1954- вж Гучардини, Десидерия, 1954-
Gudževa-Dimitrova, Penka Petrova, 1943- вж Гуджева-Димитрова, Пенка Петрова, 1943-
Gueguen, Pierre-Gilles вж Геген, Пиер-Жил
Gutmeyr, Dominik (съставител, редактор) Пи 1

Hadžieva, Antonija Iskrenova, 1991- вж Хаджиева, Антония Искренова, 1991-
Hadžiivanov, Ivan Ivanov, 1957- вж Хаджииванов, Иван Иванов, 1957-
Hadžijska, Marija Ivanova, 1938-2010 вж Хаджийска, Мария Иванова, 1938-2010
Hadžijski, Georgi, 1967- вж Хаджийски, Георги, 1967-
Hadžijski, Ivan Minkov, 1907-1944 вж Хаджийски, Иван Минков, 1907-1944
Hadžinikolova, Eleonora Atanasova, 1976- вж Хаджиниколова, Елеонора Атанасова, 1976-
Hadživǎlčev, Lazar Dimitrov, 1934- вж Хадживълчев, Лазар Димитров, 1934-
Haig, Brian, 1953- вж Хейг, Брайън, 1953-
Halil, Emine Mehmet, 1953- (автор) Кн 157, Кн 158
Halpern, Joel Martin, 1929- вж Халперн, Джоел Мартин, 1929-
Harris, Joel Chandler, 1848-1908 вж Харис, Джоуел Чандлър, 1848-1908
Hauff, Wilhelm, 1802-1827 вж Хауф, Вилхелм, 1802-1827
Hecht, Yaacov, 1958- вж Хехт, Яков, 1958-
Hemmings, Kaui Hart вж Хемингс, Кауи Харт
Hertoghe, Thierry, 1957- вж Ертог, Тиери, 1957-
Hinev, Aleksandǎr Ivanov, 1957-2017 вж Хинев, Александър Иванов, 1957-2017
Hjusein, Fikrie Mehmed, 1954- (автор) Кн 157, Кн 158
Holeinone, Peter вж Холейноне, Петер
Hranov, Atanas Ljubenov, 1961- вж Хранов, Атанас Любенов, 1961-
Hristov, Aleksandǎr Nejkov, 1936- вж Христов, Александър Нейков, 1936-
Hristov, Hristo Haralampiev, 1938- вж Христов, Христо Харалампиев, 1938-
Hristov, Ljuben Dimitrov, 1956- вж Христов, Любен Димитров, 1956-
Hristov, Petko Petrov вж Христов, Петко Петров
Hristova, Kostadinka Ljubenova, 1964- вж Христова, Костадинка Любенова, 1964-
Hristova, Mirela Asenova, 1969- вж Христова, Мирела Асенова, 1969-
Hristova, Monika Stojanova, 1971- вж Христова, Моника Стоянова, 1971-
Hristova, Svetla Kostova, 1969- вж Христова, Светла Костова, 1969-
Hristova-Šomova, Iskra Vladimirova, 1958- вж Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
Hrusanova, Stefka Ruskova вж Хрусанова, Стефка Рускова
Hvǎrčilkov, Vladimir Georgiev, 1955- вж Хвърчилков, Владимир Георгиев, 1955-
Hwang Sok-yong, 1943- вж Хуанг Сок-йонг, 1943-
 
I

Ibn Tufail, Abu Bark Muhammad ibn 'Abd al-Malik, 1110-1185 вж Ибн Туфайл, Абу Барк Мухаммад ибн Абдулмалик, 1110-1185
Ieroham, David Nisim, 1947- вж Иерохам, Давид Нисим, 1947-
Ignatov, Asen Jordanov, 1935-2003 вж Игнатов, Асен Йорданов, 1935-2003
Ignatova, Slavka Andreeva, 1929-2010 вж Игнатова, Славка Андреева, 1929-2010
Ikonomov, Dimitǎr Dimitrov, 1909-1975 вж Икономов, Димитър Димитров, 1909-1975
Ilčev, Stefan Petrov, 1898-1983 вж Илчев, Стефан Петров, 1898-1983
Ilčevski, Nikolaj Stefanov, 1958- вж Илчевски, Николай Стефанов, 1958-
Iliev, Georgi Stefanov, 1967- вж Илиев, Георги Стефанов, 1967-
Iliev, Ilija Georgiev, 1958- вж Илиев, Илия Георгиев, 1958-
Iliev, Kalin Georgiev вж Илиев, Калин Георгиев
Iliev, Kalin Načev, 1956- вж Илиев, Калин Начев, 1956-
Iliev, Konstantin Iliev, 1937- вж Илиев, Константин Илиев, 1937-
Ilieva, Teodora Petrova, 1976- вж Илиева, Теодора Петрова, 1976-
Ilieva-Kovačeva, Cenka, 1939- вж Илиева-Ковачева, Ценка, 1939-
Indžev, Ivo Ljubomirov, 1955- вж Инджев, Иво Любомиров, 1955-
Indžov, Nikola Ivanov, 1935- вж Инджов, Никола Иванов, 1935-
Iskrev, Dimitǎr Angelov, 1959- вж Искрев, Димитър Ангелов, 1959-
Ivančev, Bojan Hristov, 1970- вж Иванчев, Боян Христов, 1970-
Ivanov, Blagoj Dimitrov, 1980- вж Иванов, Благой Димитров, 1980-
Ivanov, Boris, 19?? (автор) Г 1
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Emil Margaritov, 1991- вж Иванов, Емил Маргаритов, 1991-
Ivanov, Ivan Todorov, 1954- вж Иванов, Иван Тодоров, 1954-
Ivanov, Javor Ivanov, 1980- вж Иванов, Явор Иванов, 1980-
Ivanov, Jordan Nikolov, 1929-20?? вж Иванов, Йордан Николов, 1929-20??
Ivanov, Kiril Atanasov, 1953 - вж Иванов, Кирил Атанасов, 1953-
Ivanov, Martin Ljubomirov вж Иванов, Мартин Любомиров
Ivanov, Rosen Kirilov, 1970- вж Иванов, Росен Кирилов, 1970-
Ivanov, Veselin Hristov, 1987- вж Иванов, Веселин Христов, 1987-
Ivanov, Zdravko Rusev, 1951- вж Иванов, Здравко Русев, 1951-
Ivanova, Antoaneta Antonova, 1980- (автор) Г 1
Ivanova, Blagovesta Ivanova, 1961- вж Иванова, Благовеста Иванова, 1961-
Ivanova, Cenka Nikolova, 1959- вж Иванова, Ценка Николова, 1959-
Ivanova, Desislava Čankova, 1975- вж Иванова, Десислава Чанкова, 1975-
Ivanova, Margarita Radeva, 1948- вж Иванова, Маргарита Радева, 1948-
Ivanova, Marijana Jordanova, 1960- вж Иванова, Марияна Йорданова, 1960-
Ivanova-Mavrodinova, Vera Jordanova, 1896-1987 вж Иванова-Мавродинова, Вера Йорданова, 1896-1987
Ivetic, Egidio, 1965- вж Иветич, Еджидио, 1965-
 
J

Jakimov, Dimitǎr Jordanov, 1977- вж Якимов, Димитър Йорданов, 1977-
Jakimov, Nasko, 1954- вж Якимов, Наско, 1954-
Jakoubek, Marek, 1975- вж Якоубек, Марек, 1975-
Jalal al-Din Rumi, 1207-1273 (автор) Кн 572
Janakiev, Nikolaj Georgiev, 1957-2003 (автор) Г 6
Janakieva, Marija Jordanova, 1981- вж Янакиева, Мария Йорданова, 1981-
Janeva-Mednikarova, Dora Stojanova, 1946- вж Янева-Медникарова, Дора Стоянова, 1946-
Jankov, Georgi Georgiev, 1955- вж Янков, Георги Георгиев, 1955-
Jankova, Jana Božinova, 1961- вж Янкова, Яна Божинова, 1961-
Jankova, Veneta Stoeva, 1958- вж Янкова, Венета Стоева, 1958-
Jankulova, Elka Dimova, 1953-2011 вж Янкулова, Елка Димова, 1953-2011
Janson, Tore, 1936- вж Янсон, Торе, 1936-
Jay, Antony, 1930- вж Джей, Антъни, 1930-
Jezernik, Božidar Baltazar, 1951- вж Йезерник, Божидар Балтазар, 1951-
Jonkov, Ivo Cenov, 1956- вж Йонков, Иво Ценов, 1956-
Jonkova, Nadežda Gecova, 1970- вж Йонкова, Надежда Гецова, 1970-
Jordanov, Aleksandǎr, 1952- вж Йорданов, Александър, 1952-
Jordanov, Dimo, 1924-2008 вж Йорданов, Димо, 1924-2008
Jordanov, Julij Teodosiev, 1953- вж Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953-
Jordanova, Kalina Georgieva, 1978- вж Йорданова, Калина Георгиева, 1978-
Jordanova, Nadja Dimitrova вж Йорданова, Надя Димитрова
Jovčeva, Milena вж Йовчева, Милена
Joveva, Rumjana llieva, 1960- вж Йовева, Румяна Илиева, 1960-
Julzari, Emilija Mateeva, 1944- вж Юлзари, Емилия Матеева, 1944-
Jumerova, Sevim Mehmet, 1972- (автор) Кн 158
 
K

Kaiter, Olga, 1956- (автор, редактор) Кн 3
Kalajdžiev, Angel Dimitrov, 1990- вж Калайджиев, Ангел Димитров, 1990-
Kalajdžiev, Angel Simeonov, 1958- вж Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958-
Kalčev, Emil Serafimov вж Калчев, Емил Серафимов
Kalčev, Plamen Petrov, 1956- вж Калчев, Пламен Петров, 1956-
Kalčev, Rumen Nikolaev, 1959- вж Калчев, Румен Николаев, 1959-
Kaleva, Stefka Jančeva, 1961- вж Калева, Стефка Янчева, 1961-
Kalinov, Kalin Kostov, 1952- вж Калинов, Калин Костов, 1952-
Kalojanova, Silvija Dobrinova, 1968- (илюстратор) Кн 157, Кн 158
Kamarašev, Georgi Vasilev, 1961- вж Камарашев, Георги Василев, 1961-
Kamenov, Dimitǎr, 1939-2014 вж Каменов, Димитър, 1939-2014
Kamenov, Kamen Ivanov, 1927- вж Каменов, Камен Иванов, 1927-
Kamenova-Borin, Anjuta Petrova, 1953- вж Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953-
Kǎnčev, Atanas, 1949- вж Кънчев, Атанас, 1949-
Kǎndeva-Spiridonova, Emilija Vasileva, 1939-2013 вж Къндева-Спиридонова, Емилия Василева, 1939-2013
Kaneva, Daniela Nikolova, 1966- вж Канева, Даниела Николова, 1966-
Kanov, Ljubomir Mladenov, 1944- вж Канов, Любомир Младенов, 1944-
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karaangov, Petǎr Kirov, 1931- вж Караангов, Петър Киров, 1931-
Karabašliev, Zahari Todorov, 1968- вж Карабашлиев, Захари Тодоров, 1968-
Karadžova, Katerina Karolova, 1952- вж Караджова, Катерина Каролова, 1952-
Karaivanov, Dimitǎr Petkov, 1958- вж Караиванов, Димитър Петков, 1958-
Karaivanov, Stefan Jordanov, 1976- вж Караиванов, Стефан Йорданов, 1976-
Karakiev, Todor Sašov, 1984- вж Каракиев, Тодор Сашов, 1984-
Karamanova, Elijana Ivanova, 1949- вж Караманова, Елияна Иванова, 1949-
Karaslavova, Žečka Angelova, 1944- вж Караславова, Жечка Ангелова, 1944-
Karbovski, Martin, 1970- вж Карбовски, Мартин, 1970-
Kǎrdžilov, Hristo Rašev, 1952- вж Кърджилов, Христо Рашев, 1952-
Karieva, Ralica Bojčeva, 1979- вж Кариева, Ралица Бойчева, 1979-
Kasabova, Kamelija Metodieva, 1957- вж Касабова, Камелия Методиева, 1957-
Katrandžiev, Hristo Ivanov, 1970- вж Катранджиев, Христо Иванов, 1970-
Kavrǎkov, Dimitǎr, 1970- вж Кавръков, Димитър, 1970-
Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934- вж Казанджиев, Васил Иванов, 1934-
Kazimirovski, Vasilij, 1956- вж Казимировски, Василий, 1956-
Kelk, Lindsey, 1980- вж Келк, Линдзи, 1980-
Kelly, Robin, 1951- вж Кели, Робин, 1951-
Kennedy, Douglas, 1955- вж Кенеди, Дъглас, 1955-
Kerekovska, Albena Georgieva, 1965- вж Керековска, Албена Георгиева, 1965-
Keremidčiev, Dončo Jankov, 1953- вж Керемидчиев, Дончо Янков, 1953-
Kerezov, Aleksandǎr, 1958- вж Керезов, Александър, 1958-
Kész, Barnabás вж Кис, Барнабаш
Kileva-Stamenova, Reneta Mihajlova, 1960- вж Килева-Стаменова, Ренета Михайлова, 1960-
Kimpan, Svetlana вж Кимпан, Светлана
Kimpton, Diana, 1950- вж Кимптън, Даяна, 1950-
King, Colin, 1943- вж Кинг, Колин, 1943-
Kinsella, Sophie, 1969- вж Кинсела, Софи, 1969-
Kipling, Rudyard, 1865-1936 вж Киплинг, Ръдиард, 1865-1936
Kirjakov, Andrej Ivanov, 1975- вж Киряков, Андрей Иванов, 1975-
Kirjanova, Katerina Ilieva, 1947- вж Кирянова, Катерина Илиева, 1947-
Kirkova, Vera Georgieva, 1973- вж Киркова, Вера Георгиева, 1973-
Kirov, Dimitǎr Stankov, 1947- вж Киров, Димитър Станков, 1947-
Kis´ov, Roman Zdravkov, 1962- вж Кисьов, Роман Здравков, 1962-
Kjučukov, Dejan Ljubomirov, 1969- вж Кючуков, Деян Любомиров, 1969-
Kliment Ohridski, свети, 840?-916 вж Климент Охридски, свети, 840?-916
Knežеvić, Mikonja, 1978- вж Кнежевич, Миконя, 1978-
Koceva, Violeta Kalinova, 1975- вж Коцева, Виолета Калинова, 1975-
Kočergin, Nikolaj Mihajlovič, 1897-1974 вж Кочергин, Николай Михайлович, 1897-1974
Koev, Kol´o Videv, 1952- вж Коев, Кольо Видев, 1952-
Koeva, Irina вж Коева, Ирина
Kojnov, Marin Radoslavov, 1965- вж Койнов, Марин Радославов, 1965-
Kokalanov, Dimitǎr Metodiev, 1980- (автор) Г 1
Kolarov, Stefan Ljubenov, 1943- вж Коларов, Стефан Любенов, 1943-
Kolev, Jordan Cankov, 1936-2017 вж Колев, Йордан Цанков, 1936-2017
Kolev, Nikolaj Nedev, 1948- вж Колев, Николай Недев, 1948-
Kolev, Nikolaj Todorov, 1980- вж Колев, Николай Тодоров, 1980-
Koleva, Fani Aleksandrova, 1977- вж Колева, Фани Александрова, 1977-
Koleva, Petja Georgieva вж Колева, Петя Георгиева
Koleva, Stefanija вж Колева, Стефания
Koleva, Vanja, 1991- вж Колева, Ваня, 1991-
Konstantinova, Nevjana, 1939- вж Константинова, Невяна, 1939-
Kopan, Yekta, 1968- вж Копан, Йекта, 1968-
Koprivštenov, Ivan Mihajlov, 1941- вж Копривщенов, Иван Михайлов, 1941-
Kosidowski, Zenon, 1898-1978 вж Косидовски, Зенон, 1898-1978
Kostadinov, Kostadin Minev, 1962- вж Костадинов, Костадин Минев, 1962-
Kostadinova, Dafina Janorova, 1977- (автор) Кн 282
Kostadinova, Desislava Velinova, 1981- вж Костадинова, Десислава Велинова, 1981-
Kostadinova, Elena Antonova, 19??- вж Костадинова, Елена Антонова, 19??-
Kostadinova, Rumjana вж Костадинова, Румяна
Kostenarov, Krasimir Dimitrov вж Костенаров, Красимир Димитров
Kostova, Ljudmila Marinova, 1975- вж Костова, Людмила Маринова, 1975-
Kostova, Marijana Markova, 1967- вж Костова, Марияна Маркова, 1967-
Kostova-Vǎrlakova, Velimira Kostadinova, 1947- вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
Kostovski, Nenko вж Костовски, Ненко
Kovács, András, 1947- вж Ковач, Андраш, 1947-
Kovács, Péter, 1943- вж Ковач, Петър, 1943-
Kovačev, Penčo Zlatanov, 1954- вж Ковачев, Пенчо Златанов, 1954-
Kovačeva, Eva Krǎsteva, 1979- вж Ковачева, Ева Кръстева, 1979-
Kovačeva, Hristina, 1943- вж Ковачева, Христина, 1943-
Kovačeva, Juliona Cotova вж Ковачева, Юлиона Цотова
Kovačeva, Kǎnka Ivanova, 1951- вж Ковачева, Кънка Иванова, 1951-
Kovačevski, Hristo Ivanov, 1936-2005 вж Ковачевски, Христо Иванов, 1936-2005
Koval´dži, Kirill Vladimirovič, 1930-2017 вж Ковалджи, Кирил Владимирович, 1930-2017
Kožuharova, Ekaterina Krǎsteva вж Кожухарова, Екатерина Кръстева
Krajčev, Dobromir Todorov, 1984- (автор) Г 1
Krajnin, Spas, 1994- вж Крайнин, Спас, 1994-
Krǎnčeva, Kristina Venceslavova, 1964- вж Крънчева, Кристина Венцеславова, 1964-
Krǎstev, Biser Jordanov, 1970- вж Кръстев, Бисер Йорданов, 1970-
Krǎstev, Cvetomir Simeonov, 1976- (автор) Г 1
Krǎstev, Mihail Stefanov, 1940- вж Кръстев, Михаил Стефанов, 1940-
Krǎstev, Rosen Krasimirov, 1991- вж Кръстев, Росен Красимиров, 1991-
Krentz, Jayne Ann, 1948- вж Кренц, Джейн Ан, 1948-
Kristǎl, Silvija вж Кристъл, Силвия
Krjukova, Tamara Šamil´evna, 1953- вж Крюкова, Тамара Шамилевна, 1953-
Ksendzjuk, Aleksej Petrovič, 1959- вж Ксендзюк, Алексей Петрович, 1959-
Kujumdžiev, Aleksandǎr Angelov, 1946- вж Куюмджиев, Александър Ангелов, 1946-
Kumanov, Milen Kostadinov, 1942- вж Куманов, Милен Костадинов, 1942-
Kushner, Harold S., 1935- вж Кушнер, Харолд, 1935-
Kuševa, Kalina вж Кушева, Калина
Kušner, Efim, 1940- вж Кушнер, Ефим, 1940-
Kuzmova, Mihaela Dimitrova вж Кузмова, Михаела Димитрова
K´orčeva, Daniela Blagoeva, 1959- вж Кьорчева, Даниела Благоева, 1959-
 
L

Lacey, Minna вж Лейси, Мина
Lakov, Plamen Marinov, 1965- вж Лаков, Пламен Маринов, 1965-
Lambovski, Bojko Panov, 1960- вж Ламбовски, Бойко Панов, 1960-
Laptev, Veselin Ivanov, 1946-201? вж Лаптев, Веселин Иванов, 1946-201?
Larchet, Jean-Claude, 1949- вж Ларше, Жан-Клод, 1949-
Lateva, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Lazarov, Kino Davidov, 1933- вж Лазаров, Кино Давидов, 1933-
Lazarova, Ruža, 1968- вж Лазарова, Ружа, 1968-
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Lebikjan, Hačik Tavit, 1945- вж Лебикян, Хачик Тавит, 1945-
Ledwidge, Michael, 1971- вж Ледуидж, Майкъл, 1971-
Legkostup, Magdalena Marinova, 1968- вж Легкоступ, Магдалена Маринова, 1968-
Lekov, Teodor Arsov, 1969- вж Леков, Теодор Арсов, 1969-
Lencioni, Patrick, 1965- вж Ленсиони, Патрик, 1965-
Leonidov, Rumen Aleksandrov, 1953- вж Леонидов, Румен Александров, 1953-
Lesničkova, Liljana Dimitrova, 1966- вж Лесничкова, Лиляна Димитрова, 1966-
Lester, Anna вж Лестър, Анна
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- вж Левчев, Владимир Любомиров, 1957-
Levčeva, Lena Ganeva, 1927- вж Левчева, Лена Ганева, 1927-
Levkov, Krasimir Stojanov, 1957- вж Левков, Красимир Стоянов, 1957-
Lindqvist, John Ajvide, 1968- вж Линдквист, Йон Айвиде, 1968-
Linkov, Krasimir Georgiev, 1952- вж Линков, Красимир Георгиев, 1952-
Lipton, Bruce H., 1944- вж Липтън, Брус Х., 1944-
Lolova, Tatjana Željazkova, 1934- вж Лолова, Татяна Желязкова, 1934-
López Toribio, Ana (автор) Кн 284
Lvova, M. V. вж Лвова, М. В.
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
 
M

Maar, Michael, 1960- вж Маар, Михаел, 1960-
MacDonough, William, 1951- вж Макдона, Уилям, 1951-
Madžarov, Georgi Aleksandrov, 1956- вж Маджаров, Георги Александров, 1956-
Madžirski, Vasko Emilov, 1992- вж Маджирски, Васко Емилов, 1992-
Magris, Claudio, 1939- вж Магрис, Клаудио, 1939-
Mahleliev, Stojan, 1964- вж Махлелиев, Стоян, 1964-
Malakov, Milen Iliev вж Малаков, Милен Илиев
Mal´cev, Konstantin, 1957- вж Мальцев, Константин, 1957-
Mal´ova, Lora Paisieva, 1953- вж Мальова, Лора Паисиева, 1953-
Mančeva, Cvetanka Nikolaeva, 1964- вж Манчева, Цветанка Николаева, 1964-
Mandev, Hristo Gančev, 1936- вж Мандев, Христо Ганчев, 1936-
Mandova-Rusinčovska, Milka Petkova, 1938- вж Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
Manolova, Emilija Lukanova, 1955- вж Манолова, Емилия Луканова, 1955-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marazov, Ivan Rusev, 1942- вж Маразов, Иван Русев, 1942-
Mariani, Scott, 1968- вж Мариани, Скот, 1968-
Maričkova, Ljuba Kirilova, 1947- вж Маричкова, Люба Кирилова, 1947-
Marina, Jordanka Ilieva, 1954- вж Марина, Йорданка Илиева, 1954-
Marinov, Nikola Marinov, 1988- вж Маринов, Никола Маринов, 1988-
Marinov, Valeri Ivanov, 1964- вж Маринов, Валери Иванов, 1964-
Marinova, Nadežda, 1970- вж Маринова, Надежда, 1970-
Marinova, Svetla Marinova, 1964- вж Маринова, Светла Маринова, 1964-
Marinova, Tatjana Nikolova, 1962- вж Маринова, Татяна Николова, 1962-
Markov, Božidar Georgiev, 1965- вж Марков, Божидар Георгиев, 1965-
Markov, Stojan Ivanov, 1940- вж Марков, Стоян Иванов, 1940-
Markova, Viška Kirilova, 1947- вж Маркова, Вишка Кирилова, 1947-
Mart, Tamás вж Март, Тамаш
Martin, Leslie R., 1969- вж Мартин, Лесли, 1969-
Maruškina, Jordanka Stoilova, 1945- вж Марушкина, Йорданка Стоилова, 1945-
Mason, Antony, 1954- вж Мейсън, Антъни, 1954-
Mašalova, Elena Petrova, 1925-2013 вж Машалова, Елена Петрова, 1925-2013
Máté, Lukács вж Мате, Лукач
Mateeva, Ekaterina Ilieva, 1959- вж Матеева, Екатерина Илиева, 1959-
Mavrodieva, Ivanka Todorova, 1961- вж Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961-
Mavrodinov, Nikola Petrov, 1904-1958 вж Мавродинов, Никола Петров, 1904-1958
Mazetti, Katarina, 1944- вж Масети, Катарина, 1944-
Mazzantini, Margaret, 1961- вж Мацантини, Маргарет, 1961-
Mead, Richelle, 1976- вж Мийд, Ришел, 1976-
Mehmedova, Ajan Ahmet, 1977- (автор) Кн 157
Melamed, Galina Nisim, 1944- вж Меламед, Галина Нисим, 1944-
Menkov, Nikolaj Dimitrov, 1960- вж Менков, Николай Димитров, 1960-
Merdžanova, Jana Dinkova, 1963- вж Мерджанова, Яна Динкова, 1963-
Metodieva, Zdravka Krǎstanova, 1932- вж Методиева, Здравка Кръстанова, 1932-
Mičev, Ivan Atanasov вж Мичев, Иван Атанасов
Mičeva, Paulina Stojčeva, 1972- вж Мичева, Паулина Стойчева, 1972-
Mihajlov, Georgi Ivanov, 1915-1991 вж Михайлов, Георги Иванов, 1915-1991
Mihajlov, Mihail Dimitrov, 1983- вж Михайлов, Михаил Димитров, 1983-
Mihajlov, Stanko Petrov, 1931- вж Михайлов, Станко Петров, 1931-
Mihajlov, Valentin Todorov, 1979- вж Михайлов, Валентин Тодоров, 1979-
Mihajlova, Dimitrina Alipieva, 1942- вж Михайлова, Димитрина Алипиева, 1942-
Mihajlova, Irina (автор) Г 1
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihajlova, Mihajlina Panova, 1930- вж Михайлова, Михайлина Панова, 1930-
Mihajlova, Nadežda Stanislavova вж Михайлова, Надежда Станиславова
Mihajlova, Snežanka Venceslavova, 1978- (автор, съставител) Кн 1
Mihalska, M. вж Михалска, М.
Milanova, Darina Bojkova вж Миланова, Дарина Бойкова
Miletič, Ljubomir Georgiev, 1863-1937 вж Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937
Mileva, Denica вж Милева, Деница
Mileva, Ivanka Todorova, 1969- вж Милева, Иванка Тодорова, 1969-
Milkova, Emilija Veselinova, 1964- вж Милкова, Емилия Веселинова, 1964-
Milušev, Vladimir Evgeniev, 1979- вж Милушев, Владимир Евгениев, 1979-
Miluševa, Gergana Dimitrova, 1977- (съставител) Г 1
Miluševa, Katerina Ivanova, 1967- вж Милушева, Катерина Иванова, 1967-
Minasjan, Gajane Garabed, 1971- вж Минасян, Гаяне Гарабед, 1971-
Minčev, Djanko Hristov, 1956- вж Минчев, Дянко Христов, 1956-
Minev, Svetlin вж Минев, Светлин
Mirčeva, Iskra Slavčeva, 1953- вж Мирчева, Искра Славчева, 1953-
Miševa, Emilija Rumenova, 1962- вж Мишева, Емилия Руменова, 1962-
Mitev, Petǎr-Emil Ivanov, 1936- вж Митев, Петър-Емил Иванов, 1936-
Mitev, Venelin Ivanov, 1942- вж Митев, Венелин Иванов, 1942-
Miteva, Diana Dimitrova, 1971- вж Митева, Диана Димитрова, 1971-
Miteva, Kremena Ivanova, 1966- вж Митева, Кремена Иванова, 1966-
Mitkova, Adriana Hristova, 1962- вж Миткова, Адриана Христова, 1962-
Mitova, Krasimira Jordanova, 1982- (автор) Г 1
Mitrenceva, Ekaterina Hristеva, 1949- вж Митренцева, Екатерина Христева, 1949-
Mladenova, Olga Maksimova, 1955- вж Младенова, Олга Максимова, 1955-
Mlečenkov, Manol Petkov, 1950- вж Млеченков, Манол Петков, 1950-
Mocov, Georgi Petrov, 1935- вж Моцов, Георги Петров, 1935-
Mollova, Stefana Milkova, 1975- вж Моллова, Стефана Милкова, 1975-
Montgomery, Alice вж Монтгомъри, Алис
Morton, Kate, 1976- вж Мортън, Кейт, 1976-
Mosley, Michael, 1957- вж Мозли, Майкъл, 1957-
Mouffe, Chantal, 1943- вж Муф, Шантал, 1943-
Mounié, Michel, 1944- вж Муние, Мишел, 1944-
Mrǎvkov, Cvetozar Hristov, 1973- вж Мръвков, Цветозар Христов, 1973-
Müller, Barbara Siegfrid, 1942-2009 вж Мюлер, Барбара Зигфрид, 1942-2009
Muratova, Nurie Mehmedova, 1973- вж Муратова, Нурие Мехмедова, 1973-
Mutafova, Emanuela Ivanova, 1953- вж Мутафова, Емануела Иванова, 1953-
Mutafova, Margareta Nikolova, 1948- вж Мутафова, Маргарета Николова, 1948-
 
N

Načev, Mitko Georgiev, 1960- вж Начев, Митко Георгиев, 1960-
Načeva, Snežana Arsova, 1942- вж Начева, Снежана Арсова, 1942-
Nagy, Attila вж Наги, Атила
Najdenov, Marin Dimitrov, 1949- вж Найденов, Марин Димитров, 1949-
Najdenov, Nikolaj Stefanov, 1947- вж Найденов, Николай Стефанов, 1947-
Nakov, Stojan вж Наков, Стоян
Nanova, Teodora Angelova, 1972- вж Нанова, Теодора Ангелова, 1972-
Nasr, Seyyed Hossein, 1933- вж Наср, Сайид Хусайн, 1933-
National Student Conference (5 ; Veliko Tarnovo ; 2012) вж Национална студентска конференция (5 ; Велико Търново ; 2012)
National Student Conference (5 ; Veliko Tarnovo ; 2012) вж Национална студентска конференция Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете (Велико Търново ; 2012)
National Student Conference Everyday life in the Balkans and Asia Minor throughout the centuries (Veliko Tarnovo ; 2012) вж Национална студентска конференция (5 ; Велико Търново ; 2012)
National Student Conference Everyday life in the Balkans and Asia Minor throughout the centuries (Veliko Tarnovo ; 2012) вж Национална студентска конференция Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете (Велико Търново ; 2012)
Naumova, Stefka Stefanova, 1949- вж Наумова, Стефка Стефанова, 1949-
Navarro, Joe, 1953- вж Наваро, Джо, 1953-
Nazǎrov, Kiril Stefanov, 1941- вж Назъров, Кирил Стефанов, 1941-
Neceva-Porčeva, Tatjana Nejčeva, 1973- вж Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
Necova, Milena Penčeva, 1971- вж Нецова, Милена Пенчева, 1971-
Nedelčeva, Stefka Ivanova, 1953- вж Неделчева, Стефка Иванова, 1953-
Nedjalkov, Anton Nedjalkov, 1971- вж Недялков, Антон Недялков, 1971-
Nedkov, Aleksandǎr Georgiev, 1946- вж Недков, Александър Георгиев, 1946-
Nehrizov, Georgi Borisov, 1957- вж Нехризов, Георги Борисов, 1957-
Nenčev, Ivan Nenčev, 1994- вж Ненчев, Иван Ненчев, 1994-
Nenkovska, Lora Georgieva, 1979- вж Ненковска, Лора Георгиева, 1979-
Nenov, Nikolaj Ivanov, 1966- вж Ненов, Николай Иванов, 1966-
Nestorova, Radoslava Božidarova, 1985- вж Несторова, Радослава Божидарова, 1985-
Nešev, Nedelijan Radkov, 1962- вж Нешев, Неделиян Радков, 1962-
Nešev, Stefan Ivailov, 1983- (автор) Г 1
Nikleva, Elena Simeonova, 1955- вж Никлева, Елена Симеонова, 1955-
Nikolaev, Georgi, 1943- вж Николаев, Георги, 1943-
Nikolaeva, I. A. вж Николаева, И. А.
Nikolčeva-Dudulova, Dima вж Николчева-Дудулова, Дима
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nikolova, Anna Dimitrova, 1942- вж Николова, Анна Димитрова, 1942-
Nikolova, Bistra, 1969- вж Николова, Бистра, 1969-
Nikolova, Emilija Paskaleva, 1963- (автор) Кн 122
Nikolova, Evelina Krumova вж Николова, Евелина Крумова
Nikolova, Gergana Slavova, 1971- вж Николова, Гергана Славова, 1971-
Nikolova, Kalinka Koleva, 1968- вж Николова, Калинка Колева, 1968-
Nikolova, Nina Vasileva, 1964- вж Николова, Нина Василева, 1964-
Nikolova, Stanislava Valerieva вж Николова, Станислава Валериева
Nikolova, Vela Nikolaeva, 1985- (автор) Г 1
Nikov, Krasimir Petkov, 1968- вж Ников, Красимир Петков, 1968-
Ninov, Ivajlo Vasilev, 1960- вж Нинов, Ивайло Василев, 1960-
Nurgül, Özcan, 1970- вж Йозджан, Нургюл, 1970-
Nuri, Sami вж Нури, Сами
 
O

O'Brien, Edna, 1930- вж О'Брайън, Една, 1930-
Öcalan, Abdullah, 1948- вж Йоджалан, Абдуллах, 1948-
Ognjanov, Bojčo, 1930-2008 вж Огнянов, Бойчо, 1930-2008
Omajnikov, Zahari Stefanov, 1945- вж Омайников, Захари Стефанов, 1945-
 
P

Panajotov, Georgi Panajotov, 1960- вж Панайотов, Георги Панайотов, 1960-
Panajotov, Veselin Božkov, 1955- вж Панайотов, Веселин Божков, 1955-
Panajotova, Desislava Dragomirova, 1971- вж Панайотова, Десислава Драгомирова, 1971-
Pančev, Atanas Ralčev, 1965- вж Панчев, Атанас Ралчев, 1965-
Pančev, Pančo Borisov, 1933- вж Панчев, Панчо Борисов, 1933-
Pančev, Pančo, 1938- вж Панчев, Панчо, 1938-
Panea, Nicolae, 1961- (автор) Кн 3
Panosjan, Ivon Ahasi, 1991- вж Паносян, Ивон Ахаси, 1991-
Panov, Asparuh Asparuhov, 1949- вж Панов, Аспарух Аспарухов, 1949-
Park Jae Woo, 1942-2010 вж Пак Чже Ву, 1942-2010
Parker, Robert Brown, 1932-2010 вж Паркър, Робърт Браун, 1932-2010
Parnarov, Javor Dobrinov, 1991- вж Парнаров, Явор Добринов, 1991-
Paskova, Veselina вж Паскова, Веселина
Patraškov, Todor Krǎstev, 1926-2012 вж Патрашков, Тодор Кръстев, 1926-2012
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Paunov, Aleksandǎr Marinov, 1986- вж Паунов, Александър Маринов, 1986-
Paunov, Marin Aleksandrov, 1961- вж Паунов, Марин Александров, 1961-
Paunova, Mina Marinova, 1985- вж Паунова, Мина Маринова, 1985-
Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-
Pavlov, Josif Ivanov, 1939- вж Павлов, Йосиф Иванов, 1939-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlov, Tan´o Dobrev, 1988- вж Павлов, Таньо Добрев, 1988-
Pavlova, Elena Pavlova, 1974- вж Павлова, Елена Павлова, 1974-
Pecev, Svetoslav Mitkov, 1982- (автор) Г 1
Peetz, Monika, 1963- вж Пец, Моника, 1963-
Peeva, Dobrina Milčova, 1982- (автор) Г 1
Peeva, Katja Genova, 1956- вж Пеева, Катя Генова, 1956-
Peirce, Penney, 1949- вж Пиърс, Пени, 1949-
Pejkov, Tošo Kostadinov, 1951- вж Пейков, Тошо Костадинов, 1951-
Pell, Arthur R. вж Пел, Артър Р.
Penčev, Stančo, 1962- вж Пенчев, Станчо, 1962-
Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-
Penčeva, Anželina Hristova, 1957- вж Пенчева, Анжелина Христова, 1957-
Penčeva, Radka Penčeva, 1960- вж Пенчева, Радка Пенчева, 1960-
Penčeva, Velizara Ivanova, 1956- вж Пенчева, Велизара Иванова, 1956-
Penev, Plamen Vasilev, 1962- вж Пенев, Пламен Василев, 1962-
Peneva, Nikolina, 1948- вж Пенева, Николина, 1948-
Penova, Vili Angelova, 1977- (автор) Г 1
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Perec, David, 1906-1982 вж Перец, Давид, 1906-1982
Periklieva, Violeta Vladimirova, 1983- вж Периклиева, Виолета Владимирова, 1983-
Perrault, Charles, 1628-1703 вж Перо, Шарл, 1628-1703
Peševa, Margarita Jordanova, 1950- вж Пешева, Маргарита Йорданова, 1950-
Petersen, Jim, 1932- вж Петерсън, Джим, 1932-
Petkov, Emilijan Georgiev, 1974- вж Петков, Емилиян Георгиев, 1974-
Petkov, Petko Dimitrov, 1959- вж Петков, Петко Димитров, 1959-
Petkov, Petko Stefanov, 1963- вж Петков, Петко Стефанов, 1963-
Petkova, Marusja Nikolova, 1945- вж Петкова, Маруся Николова, 1945-
Petkova, Reneta Aleksandrova вж Петкова, Ренета Александрова
Petkova, Zornica Gančeva, 1977- вж Петкова, Зорница Ганчева, 1977-
Pető, Sándor, 1948- вж Петьо, Шандор, 1948-
Petrakieva, Ljudmila Evgenieva, 1948- вж Петракиева, Людмила Евгениева, 1948-
Petroni, Iva, 1971- вж Петрони, Ива, 1971-
Petrov, Dimitǎr Ivanov, 1941- вж Петров, Димитър Иванов, 1941-
Petrov, Dimitǎr Valentinov, 1978- вж Петров, Димитър Валентинов, 1978-
Petrov, Lǎčezar Angelov, 1939- вж Петров, Лъчезар Ангелов, 1939-
Petrov, Milko Dimitrov, 1952- вж Петров, Милко Димитров, 1952-
Petrov, Momčil Marinov, 1977- вж Петров, Момчил Маринов, 1977-
Petrov, Nedelčo Kolev, 1928- вж Петров, Неделчо Колев, 1928-
Petrov, Pet´o, 1990- вж Петров, Петьо Пламенов, 1990-
Petrova, Antoaneta Stojanova, 1955- вж Петрова, Антоанета Стоянова, 1955-
Petrova, Evelina Petrova, 1969- вж Петрова, Евелина Петрова, 1969-
Petrova, Maja Krǎsteva, 1977- вж Петрова, Мая Кръстева, 1977-
Petrova, Mihaela Jordanova, 1991- вж Петрова, Михаела Йорданова, 1991-
Petrova, Pavlina Hristova, 1963- вж Петрова, Павлина Христова, 1963-
Petrova, Vasilka, 1942- вж Петрова, Василка, 1942-
Petrović, Kristina, 1980- вж Петрович, Кристина, 1980-
Phillips, Christi вж Филипс, Кристи
Phillips, Susan Elizabeth, 1948- вж Филипс, Сюзън Елизабет, 1948-
Plamenov, Valentin, 1951-2003 вж Пламенов, Валентин, 1951-2003
Pletn´ov, Valentin Georgiev, 1962-2017 вж Плетньов, Валентин Георгиев, 1962-2017
Počekanova, Cvetanka Kodeva, 1926- вж Почеканова, Цветанка Кодева, 1926-
Poluhina, Lidija Georgieva, 1984- (автор) Г 1
Popnedeleva-Genova, Mila Vihronieva, 1977- вж Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева, 1977-
Popov, Alek Vasilev, 1966- вж Попов, Алек Василев, 1966-
Popov, Angel Georgiev, 1938- (автор) Кн 215
Popov, Dimitǎr Vasilev, 1978- вж Попов, Димитър Василев, 1978-
Popov, Ioan D. вж Попов, Иоан Д.
Popov, Ivan Hristov, 1925- вж Попов, Иван Христов, 1925-
Popov, Nikolaj Georgiev, 1944- вж Попов, Николай Георгиев, 1944-
Popov, Petǎr Valentinov, 1990- вж Попов, Петър Валентинов, 1990-
Popova, Anna Cenkova, 1950- вж Попова, Анна Ценкова, 1950-
Popova, Iliana Todorova, 1979- вж Попова, Илиана Тодорова, 1979-
Popova, Juliana Penčeva, 1955- (автор, главен редактор) Кн 3
Popova, Nadja Hristova, 1952- вж Попова, Надя Христова, 1952-
Popova, Saška Rumenova, 1945- вж Попова, Сашка Руменова, 1945-
Popova, Stojanka Cvetkova, 1949- вж Попова, Стоянка Цветкова, 1949-
Popova-Georgieva, Anna вж Попова-Георгиева, Анна
Poterov, Rumen Gavrailov, 1962- вж Потеров, Румен Гавраилов, 1962-
Poynter, Toni Sciarra вж Пойнтър, Тони Сиара
Pramatarova, Neli Dimitrova, 1972- вж Праматарова, Нели Димитрова, 1972-
Praskova, Todora Nikolova, 1934- вж Праскова, Тодора Николова, 1934-
Prodanova, Kina Stefanova, 1938- вж Проданова, Кина Стефанова, 1938-
Projkov, Venelin Jovkov, 1960- вж Пройков, Венелин Йовков, 1960-
Prokopiev, Anatolij Angelov вж Прокопиев, Анатолий Ангелов
 
R

Radev, Radoslav Dimitrov, 1954- вж Радев, Радослав Димитров, 1954-
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radičkova, Daniela Antonova, 1960- вж Радичкова, Даниела Антонова, 1960-
Radinska, Elena Plamenova, 1985- вж Радинска, Елена Пламенова, 1985-
Radkov, Vencislav Grigorov, 1965- вж Радков, Венцислав Григоров, 1965-
Radojnova, Dobrinka Demireva, 1952- вж Радойнова, Добринка Демирева, 1952-
Raevska, Marija вж Раевска, Мария
Rajčevski, Stojan Čilov, 1944- вж Райчевски, Стоян Чилов, 1944-
Rajčinov, Vladimir Nikolaev, 1974- вж Райчинов, Владимир Николаев, 1974-
Rajkov, Rosen Ivanov, 1971- вж Райков, Росен Иванов, 1971-
Rajnov, Plamen Rajnov, 1977- вж Райнов, Пламен Райнов, 1977-
Ralenkova, Albena Vasileva, 1968- вж Раленкова, Албена Василева, 1968-
Ralev, Andrej Hristov, 1979- вж Ралев, Андрей Христов, 1979-
Rangelova, Emilija Milenkova, 1940- вж Рангелова, Емилия Миленкова, 1940-
Razbojnikova-Frateva, Maja Stankova, 1957- вж Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957-
Raznik, Nikolaj, 1940- вж Разник, Николай, 1940-
Rejpol´skij, Aleksej Dmitrievič, 1945- вж Рейполски, Алексей Дмитриевич, 1945-
Reprincev, Pavel M. вж Репринцев, Павел М.
Revis, Beth вж Ревис, Бет
Ribolov, Svetoslav Svetozarov, 1973- вж Риболов, Светослав Светозаров, 1973-
Rikov, Georgi Todorov, 1946-2002 вж Риков, Георги Тодоров, 1946-2002
Ristovič, Milan, 1953- вж Ристович, Милан, 1953-
Romanelli, Serena, 1951- вж Романели, Серена, 1951-
Rose, M. J., 1953- вж Роуз, М. Дж., 1953-
Rosnay, Tatiana de, 1961- вж Роне, Татяна дьо, 1961-
Roth, Juliana Ljubenova, 1940- (автор) Кн 3
Roth, Philip, 1933- вж Рот, Филип, 1933-
Roy-Bhattacharya, Joydeep, 1962- вж Рой-Батачаря, Джойдийп, 1962-
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Ruiz Zafón, Carlos, 1964- вж Руис Сафон, Карлос, 1964-
Rumenčev, Veličko Dimitrov, 1953- вж Руменчев, Величко Димитров, 1953-
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusev, Pančo, 1922-2015 вж Русев, Панчо, 1922-2015
Rusev, Rosen Milčev вж Русев, Росен Милчев
Ruseva, Magda вж Русева, Магда
Ruskova, Elizarija Rajčeva, 1956- вж Рускова, Елизария Райчева, 1956-
 
S

Sǎbev, Orlin Stamenov, 1970- вж Събев, Орлин Стаменов, 1970-
Salih, Orhan вж Салих, Орхан
Samuilova, Rozija Bečeva, 1947- вж Самуилова, Розия Бечева, 1947-
Santos, José Rodrigues dos, 1964- вж Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964-
Saparev, Ognjan Stefanov, 1942- вж Сапарев, Огнян Стефанов, 1942-
Sarandev, Ivan Atanasov, 1934- вж Сарандев, Иван Атанасов, 1934-
Sardževa, Rosica Dimitrova, 1951- вж Сарджева, Росица Димитрова, 1951-
Saul, John, 1942- вж Сол, Джон, 1942-
Scott, Peter David вж Скот, Питър Дейвид
Sekulov, Aleksandǎr Iliev, 1964- вж Секулов, Александър Илиев, 1964-
Sempé, Jean-Jacques, 1932- вж Семпе, Жан-Жак, 1932-
Serafimov, Sašo, 1953- вж Серафимов, Сашо, 1953-
Shubin, Neil, 1960- вж Шубин, Нийл, 1960-
Silva, Daniel, 1960- вж Силва, Даниъл, 1960-
Simeon, цар II, 1937- вж Симеон, цар II, 1937-
Simeonov, Vencislav Dimitrov, 1963- вж Симеонов, Венцислав Димитров, 1963-
Simeonova, Ilijana Ivanova вж Симеонова, Илияна Иванова
Simeonova, Katja, 1966- вж Симеонова, Катя, 1966-
Singaivs´kij, Mikola, 1936-2013 вж Сингаивски, Микола, 1936-2013
Siraški, Hristo Georgiev, 1972- вж Сирашки, Христо Георгиев, 1972-
Siromahov, Ivo Božanov, 1971- вж Сиромахов, Иво Божанов, 1971-
Siromahova, Rumjana Koleva, 1952- вж Сиромахова, Румяна Колева, 1952-
Sivrieva, Nadežda Savova вж Сивриева, Надежда Савова
Slavčeva, Iskra Georgieva, 1950- вж Славчева, Искра Георгиева, 1950-
Slavejkov, Petko Račov, 1827-1895 вж Славейков, Петко Рачов, 1827-1895
Slavjanova, Zdravka Atanasova, 1954- вж Славянова, Здравка Атанасова, 1954-
Sokolova, Natal´ja вж Соколова, Наталия
Sotirov, Djanko, 1914-2008 вж Сотиров, Дянко, 1914-2008
Spasov, Georgi Kostadinov, 1949- вж Спасов, Георги Костадинов, 1949-
Spasov, Kol´o Spasov вж Спасов, Кольо Спасов
Spasova, Dimitrija Kostadinova, 1981- вж Спасова, Димитрия Костадинова, 1981-
Spasova, Margarita Emilova, 1971- вж Спасова, Маргарита Емилова, 1971-
Spencer, Mimi, 1967- вж Спенсър, Мими, 1967-
Spiridonova, Julija Simeonova, 1972- вж Спиридонова, Юлия Симеонова, 1972-
Stajčeva, Emilija Krumova, 1936- вж Стайчева, Емилия Крумова, 1936-
Stajkov, Jordan Stefanov, 1953- вж Стайков, Йордан Стефанов, 1953-
Stajkova, Stanka Petrova, 1955-2014 вж Стайкова, Станка Петрова, 1955-2014
Stajkova, Svetla Vasileva, 1963- вж Стайкова, Светла Василева, 1963-
Stamboliev, Ognjan Todorov, 1947- вж Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947-
Stambolova, Albena Emilova, 1957- вж Стамболова, Албена Емилова, 1957-
Stamenov, Stefan, 1991- вж Стаменов, Стефан, 1991-
Stanev, Velin Stefanov, 1967- вж Станев, Велин Стефанов, 1967-
Stanimirov, Petǎr Georgiev, 1952- вж Станимиров, Петър Георгиев, 1952-
Stankov, Georgi Dimitrov, 1944- вж Станков, Георги Димитров, 1944-
Stankova, Marieta Stankova, 1968- вж Станкова, Мариета Станкова, 1968-
Stankova, Olja Ivanova, 1945- вж Станкова, Оля Иванова, 1945-
Stanoeva, Elica Valentinova, 1979- вж Станоева, Елица Валентинова, 1979-
Stavreva, Nadežda вж Ставрева, Надежда
Stavrova, Elena Velkova, 1958- вж Ставрова, Елена Велкова, 1958-
Stefanov, Aleksandǎr Petkov вж Стефанов, Александър Петков
Stefanov, Aleksej Kostadinov вж Стефанов, Алексей Костадинов
Stefanov, Nako Rajnov, 1954- вж Стефанов, Нако Райнов, 1954-
Stefanov, Orlin Stefanov, 1945- вж Стефанов, Орлин Стефанов, 1945-
Stefanov, Stefan Stefanov, 1973- вж Стефанов, Стефан Стефанов, 1973-
Steiner, Wilfried, 1960- вж Щайнер, Вилфрид, 1960-
Stephens, John, 1972- вж Стивънс, Джон, 1972-
Stevens, John, 1947- вж Стивънс, Джон, 1947-
Stoeva, Teodora Stojčeva, 1965- вж Стоева, Теодора Стойчева, 1965-
Stohl, Margaret, 1967- вж Стоъл, Маргарет, 1967-
Stoilov, Dimo Georgiev, 1969- вж Стоилов, Димо Георгиев, 1969-
Stojadinov, Marijan Bogoev, 1964- вж Стоядинов, Мариян Богоев, 1964-
Stojanov, Evgenij Nikolov, 1964- вж Стоянов, Евгений Николов, 1964-
Stojanov, Hristo Georgiev, 1933-2010 вж Стоянов, Христо Георгиев, 1933-2010
Stojanov, Ivan Georgiev, 1952- вж Стоянов, Иван Георгиев, 1952-
Stojanov, Kiril Hristov, 1970- вж Стоянов, Кирил Христов, 1970-
Stojanov, Nikolaj Nikolov, 1926-2011 вж Стоянов, Николай Николов, 1926-2011
Stojanov, Petǎr Stefanov, 1952- вж Стоянов, Петър Стефанов, 1952-
Stojanov-Bigor, Georgi, 1925-2014 вж Стоянов-Бигор, Георги, 1925-2014
Stojanova, Astra Valeri, 1984- вж Стоянова, Астра Валери, 1984-
Stojanova, Borjana Sevdalinova, 1987- вж Стоянова, Боряна Севдалинова, 1987-
Stojanova, Elena Viktorovna, 1962- вж Стоянова, Елена Викторовна, 1962-
Stojanova, Ilonka Hristova, 1974- вж Стоянова, Илонка Христова, 1974-
Stojanova, Julijana Ivanova, 1952- вж Стоянова, Юлияна Иванова, 1952-
Stojanova, Katja Jordanova, 1958- вж Стоянова, Катя Йорданова, 1958-
Stojanova, Olja, 1977- вж Стоянова, Оля, 1977-
Stojanova, Stanislava Krasimirova, 1985- вж Стоянова, Станислава Красимирова, 1985-
Stojanova, Veselina Marinova, 1962- вж Стоянова, Веселина Маринова, 1962-
Stojanova-Lečeva, Zornica Nikolaeva, 1978- вж Стоянова-Лечева, Зорница Николаева, 1978-
Stojčev, Krasen Stojčev, 1954- вж Стойчев, Красен Стойчев, 1954-
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojčeva, Katja Georgieva, 1961- вж Стойчева, Катя Георгиева, 1961-
Stojčeva, Snežina Kostova, 1969- вж Стойчева, Снежина Костова, 1969-
Stojkova, Evgenija Dobrinova, 1984- вж Стойкова, Евгения Добринова, 1984-
Stojkova, Mariela, 1970- вж Стойкова, Мариела, 1970-
Stone, Gene, 1966- вж Стоун, Джийн, 1966-
Sugareva, Ljudmila Mihajlova, 1943- вж Сугарева, Людмила Михайлова, 1943-
Szendrei, Tibor, 1963- вж Сендрей, Тибор, 1963-
 
Š

Šalganova, Tatjana Kirilova, 1956- вж Шалганова, Татяна Кирилова, 1956-
Šarlanov, Vasil Gočev, 1986- (преводач) Г 1
Šarlanova, Desislava Ivanova, 1985- (автор) Г 1
Šipkovenska, Elena Mladenova, 1944- вж Шипковенска, Елена Младенова, 1944-
Šiškov, Rinaldo Savov, 1953- вж Шишков, Риналдо Савов, 1953-
Šivarov, Stojan Rosenov, 1981- вж Шиваров, Стоян Росенов, 1981-
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šopov, Dimitǎr Atanasov, 1934-2012 вж Шопов, Димитър Атанасов, 1934-2012
Šopov, Todor Krumov, 1952- вж Шопов, Тодор Крумов, 1952-
Štereva, Danka, 1960- вж Щерева, Данка, 1960-
Štilijanov, Zdravko вж Щилиянов, Здравко
Šurlapova, Elena вж Шурлапова, Елена
 
T

Tabakova, Krasimira Lazarova, 1954- вж Табакова, Красимира Лазарова, 1954-
Tabatabai, Muhammad Husayn, 1904-1981 вж Табатабаи, Мухаммад Хусайн, 1904-1981
Tačeva, Violeta Goranova, 1953- вж Тачева, Виолета Горанова, 1953-
Tafkov, Dimitǎr Ivanov, 1948- вж Тафков, Димитър Иванов, 1948-
Taher, Bahaa, 1935- вж Тахер, Баха, 1935-
Taleva, Julija Pavlova, 1969- вж Талева, Юлия Павлова, 1969-
Tanev, Minčo Penev, 1922-2017 вж Танев, Минчо Пенев, 1922-2017
Tanev, Todor Aleksandrov, 1957- вж Танев, Тодор Александров, 1957-
Tasev, Simeon Vladimirov, 1943- вж Тасев, Симеон Владимиров, 1943-
Tatarov, Anton Zlatarov, 1954- вж Татаров, Антон Златаров, 1954-
Ţenescu, Alina, 1980- (автор) Кн 3
Tenev, Ivan Jordanov вж Тенев, Иван Йорданов
Teofanov, Cvetan Ivanov, 1952- вж Теофанов, Цветан Иванов, 1952-
Tepavičarov, Veselin Ivanov, 1957- вж Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957-
Terziev, Ljubomir Nikolov, 1962- вж Терзиев, Любомир Николов, 1962-
Terziev, Rostislav, 1994- вж Терзиев, Ростислав, 1994-
Terzijski, Kalin Nikolov, 1970- вж Терзийски, Калин Николов, 1970-
Thompson, Josephine вж Томпсън, Джоузефин
Thúy, Kim, 1968- вж Тхуи, Ким, 1968-
Tilkova, Svetlana Todorova, 1955- вж Тилкова, Светлана Тодорова, 1955-
Tiller, Carl Frode, 1970- вж Тилер, Карл Фруде, 1970-
Timčev, Ljubomir Kirilov, 1961- вж Тимчев, Любомир Кирилов, 1961-
Tinčeva, Mariana Tinčeva, 1950- вж Тинчева, Мариана Тинчева, 1950-
Titjanova, Krasja Dimitrova вж Титянова, Крася Димитрова
Točeva, Krasimira Georgieva вж Точева, Красимира Георгиева
Todorov, Anton Dinev, 1966- вж Тодоров, Антон Динев, 1966-
Todorov, Daniel, 1988- вж Тодоров, Даниел, 1988-
Todorov, Ivan Todorov, 1958- вж Тодоров, Иван Тодоров, 1958-
Todorov, Kǎnčo Petrov, 1968- вж Тодоров, Кънчо Петров, 1968-
Todorov, Nikolaj Aleksandrov, 1934- вж Тодоров, Николай Александров, 1934-
Todorov, Petǎr Todorov, 1934-2014 вж Тодоров, Петър Тодоров, 1934-2014
Todorov, Plamen Georgiev, 1972- вж Тодоров, Пламен Георгиев, 1972-
Todorov, Todor Atanasov, 1934-2012 вж Тодоров, Тодор Атанасов, 1934-2012
Todorov, Todor P., 1977- вж Тодоров, Тодор П., 1977-
Todorova, Rosica Ivanova, 1962- вж Тодорова, Росица Иванова, 1962-
Todorova, Slavka Dacova, 1974- вж Тодорова, Славка Дацова, 1974-
Todorova, Tonja, 1980- вж Маринова, Тоня, 1980-
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Tomeva, Milka Gavrilova, 1943- вж Томева, Милка Гаврилова, 1943-
Tomova, Biljana Ivanova вж Томова, Биляна Иванова
Tomova, Milena Tomova, 1950- вж Томова, Милена Томова, 1950-
Tomova, Snežina Stefanova, 1943- вж Томова, Снежина Стефанова, 1943-
Tončev, Belin Antonov, 1952- вж Тончев, Белин Антонов, 1952-
Tončeva, Sonja Koleva, 1960- вж Тончева, Соня Колева, 1960-
Topalov, Kiril Ljubomirov, 1943- вж Топалов, Кирил Любомиров, 1943-
Topalova-Rzerzycha, Latinka Dacova, 1977-2015 вж Топалова-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015
Topčieva, Ralica Plamenova, 1967- вж Топчиева, Ралица Пламенова, 1967-
Topelius, Zacharias, 1818-1898 вж Топелиус, Сакариас, 1818-1898
Torbov, Narcis Cvetanov, 1963- вж Торбов, Нарцис Цветанов, 1963-
Torday, Paul, 1946- вж Тордей, Пол, 1946-
Toskova, Marija Dimitrova, 1971- вж Тоскова, Мария Димитрова, 1971-
Toskova-Hristova, Milenka C. вж Тоскова-Христова, Миленка Ц.
Toškov, Nešo Georgiev, 1979- вж Тошков, Нешо Георгиев, 1979-
Totev, Petko, 1932-2017 вж Тотев, Петко, 1932-2017
Totomanova, Anna-Marija Kostova, 1956- вж Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956-
Trenker, Sarah (автор) Кн 283
Trifonov, Plamen Tihomirov, 1982- (автор) Г 1
Trifonov, Trifon Spasov, 1939- вж Трифонов, Трифон Спасов, 1939-
Trifonova, Latinka Jordanova, 1952- вж Трифонова, Латинка Йорданова, 1952-
Tunnicliffe, Hannah, 1979- вж Тъниклиф, Хана, 1979-
Turchi, Peter, 1960- вж Търчи, Питър, 1960-
Tutekov, Svilen Milkov, 1974- вж Тутеков, Свилен Милков, 1974-
Tutev, Georgi Ivanov, 1924-1994 вж Тутев, Георги Иванов, 1924-1994
 
U

Ugrinov, Konstantin Georgiev, 1952- вж Угринов, Константин Георгиев, 1952-
Undset, Sigrid, 1882-1949 вж Унсет, Сигрид, 1882-1949
Uzunov, Stefan Nikolaev, 1956- вж Узунов, Стефан Николаев, 1956-
 
V

Vǎglarova, Stojanka Stojanova, 1942- вж Въгларова, Стоянка Стоянова, 1942-
Vaklev, Kostadin Georgiev, 1922- вж Ваклев, Костадин Георгиев, 1922-
Vǎlčanov, Rangel Petrov, 1928-2013 вж Вълчанов, Рангел Петров, 1928-2013
Vǎlčanova, Marinela Paraskova, 1960- вж Вълчанова, Маринела Параскова, 1960-
Vǎlčeva, Ema, 1942- вж Вълчева, Ема, 1942-
Vǎleva, Julija Georgieva, 1952- вж Вълева, Юлия Георгиева, 1952-
Vǎlkova, Nikolinka Georgieva, 1956- вж Вълкова, Николинка Георгиева, 1956-
Valton, Arvo, 1935- вж Валтон, Арво, 1935-
Vangelova, Stojanka, 1943- вж Вангелова, Стоянка, 1943-
Vankova, Marija, 1956- (автор) Кн 189
Vǎrbanova, Lidija Dimitrova, 1962- вж Върбанова, Лидия Димитрова, 1962-
Vǎrbanova, Rosica Hristova, 1957- вж Върбанова, Росица Христова, 1957-
Vargas Llosa, Mario, 1936- вж Варгас Льоса, Марио, 1936-
Vasilev, Dejan Vasilev, 1984- вж Василев, Деян Василев, 1984-
Vasilev, Jordan Asenov, 1935-2017 вж Василев, Йордан Асенов, 1935-2017
Vasilev, Nikola Hristev, 1963- вж Василев, Никола Христев, 1963-
Vasilev, Rosen Dimitrov, 1967- вж Василев, Росен Димитров, 1967-
Vasilev, Valentin Iliev, 1952- вж Василев, Валентин Илиев, 1952-
Vasilev, Vanceti Dimitrov, 1945- вж Василев, Ванцети Димитров, 1945-
Vasilev, Vasko Nikolov, 1947- вж Василев, Васко Николов, 1947-
Vasilev, Vasko, 1976- (автор) Г 1
Vasileva, Krasimira Nikolova, 1952- вж Василева, Красимира Николова, 1952-
Vasileva, Krasimira Venelinova, 1957- вж Василева, Красимира Венелинова, 1957-
Vasileva, Marija Dimitrova, 1961- вж Василева, Мария Димитрова, 1961-
Vasileva, Vesela Veselinova, 1971- вж Василева, Весела Веселинова, 1971-
Vataški, Rumen Atanasov, 1962- вж Ваташки, Румен Атанасов, 1962-
Vateva, Anna Dimitrova, 1974- вж Ватева, Анна Димитрова, 1974-
Vedrodenski, Georgi Georgiev, 1933- вж Ведроденски, Георги Георгиев, 1933-
Véghseő, Béla вж Вегшьо, Бела
Velčeva, Marija, 1994- вж Велчева, Мария, 1994-
Veličkov, Petǎr, 1954- вж Величков, Петър, 1954-
Velikov, Stefan Velinov, 1991- вж Великов, Стефан Велинов, 1991-
Venčeva, Stefka Grueva, 1968- вж Венчева, Стефка Груева, 1968-
Venkov, Vencislav Konstantinov, 1950- вж Венков, Венцислав Константинов, 1950-
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Veselinov-Šamsuddin, Aleksandǎr, 1962- вж Веселинов-Шамсуддин, Александър, 1962-
Vešim, Mihail, 1960- вж Вешим, Михаил, 1960-
Videnov, Georgi Hristov, 1944- вж Виденов, Георги Христов, 1944-
Videnova, Bisera Aleksandrova, 1966- вж Виденова, Бисера Александрова, 1966-
Videnova, Elka Jordanova, 1975- вж Виденова, Елка Йорданова, 1975-
Vinogradova, Lidija Grigor´evna, 1929- вж Виноградова, Лидия Григориевна, 1929-
Visočinska, Ljudmila Josipivna, 1921- вж Височинска, Людмила Йосипивна, 1921-
Vladimirov, Valentin Draganov, 1953- вж Владимиров, Валентин Драганов, 1953-
Vlahov, Kiril Petkov, 1988- вж Влахов, Кирил Петков, 1988-
Vodeničarov, Aleksandǎr Asenov, 1940- вж Воденичаров, Александър Асенов, 1940-
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- (съставител, редактор) Пи 1
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- вж Воденичаров, Петър Асенов, 1960-
Vojčeva, Cvetelina Nikolova, 1974- вж Войчева, Цветелина Николова, 1974-
Vukova, Hristina Ivanova, 1949- вж Вукова, Христина Иванова, 1949-
 
W

Wachenje, Benjamin вж Оачендже, Бенджамин
Waddell, Martin, 1941- вж Уодъл, Мартин, 1941-
Ward, J. R., 1969- вж Уорд, Дж. Р., 1969-
Watts, Peter, 1958- вж Уотс, Питър, 1958-
Waugh, Evelyn, 1903-1966 вж Уо, Ивлин, 1903-1966
Wilde, Oscar, 1854-1900 вж Уайлд, Оскар, 1854-1900
Wolf, Tony, 1930- вж Улф, Тони, 1930-
Wolman, David вж Уолман, Дейвид
 
Y

Yеung, Rob, 1948- вж Йънг, Роб, 1948-
 
Z

Zagorčinova, Jana Dimova, 1955- вж Загорчинова, Яна Димова, 1955-
Zahariev, Elenko Tihomirov, 1946- вж Захариев, Еленко Тихомиров, 1946-
Zaimov, Jordan Dimov, 1921-1987 вж Заимов, Йордан Димов, 1921-1987
Zajkov, Angel Nikolov, 1949- вж Зайков, Ангел Николов, 1949-
Zanev, Ljubomir Georgiev, 1955- вж Занев, Любомир Георгиев, 1955-
Zaporožanov, Stilijan, 1992- вж Запорожанов, Стилиян, 1992-
Zaprjanov, Toni (автор) Г 1
Zareva, Eli Asenova, 1967- вж Зарева, Ели Асенова, 1967-
Zima, Szabolcs, 1975- вж Зима, Саболч, 1975-
Zink, Michelle, 1969- вж Зинк, Мишел, 1969-
Zlatanova, Rosica Magdalenova, 1978- вж Златанова, Росица Магдаленова, 1978-
Zlatev, Bojko, 1975- вж Златев, Бойко, 1975-
Zlatev, Konstantin Aleksandrov, 1958- вж Златев, Константин Александров, 1958-
Zlateva, Dijana вж Златева, Дияна
Zlateva, Kina Ilieva, 1952- вж Златева, Кина Илиева, 1952-
Zlatkov, Rangel Todorov, 1931- вж Златков, Рангел Тодоров, 1931-
Zlatyu Boyadjiev and Baratsite. Jubilee exhibition (2013) вж Златю Бояджиев и Бараците. Юбилейна изложба (2013)
Zmijčarov, Petǎr Georgiev, 1961-2016 вж Змийчаров, Петър Георгиев, 1961-2016
 
Ž

Žečev, Ivan Georgiev, 1934- вж Жечев, Иван Георгиев, 1934-
Žečev, Tončo, 1929-2000 вж Жечев, Тончо, 1929-2000
Žejnov, Ivo Georgiev, 1958- вж Жейнов, Иво Георгиев, 1958-
Žekov, Margarit Ivanov, 1963- вж Жеков, Маргарит Иванов, 1963-
Želeva-Dimitrova, Dimitrina Živkova вж Желева-Димитрова, Димитрина Живкова
Žikov, Miloslav Vankov, 1950- вж Жиков, Милослав Ванков, 1950-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

А аз съм тук Кн 431
А бях само на 17 години Кн 541
Автоматизирани финансово-счетоводни технологии Кн 249
Административно правосъдие Кн 129
Аеронавт от село Варвара [Пазарджишко] Кн 544
Аз обичам Вегас Кн 302
Аз съм Су Джок доктор Кн 201
Аз частичката посята тук на земята в Тръстеник Кн 546
Ако се обичахме повече ... Кн 499
Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България Кн 105
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност Кн 132
Алтернативни видове туризъм Кн 119
Ана Каренина Кн 413
Анализ на финансовата дейност на банките в условията на криза Кн 110
Анатомията на Питър Кн 335
Иван Андонов Кн 272
Анекдоти за Насреддин Ходжа Кн 574
Анонимус Кн 510
Антология на ораторската реч. Кн. 3, Оратори от Исус до пророците на маите Кн 293
Архиерейски литургични одежди от средновизантийския период: Идентификация на археологически текстил от Кърджали Кн 583
Астрологичен хороскоп 2013 Кн 36
Аферата Кн 310
Афоризми Кн 295
 
Б

Балканските войни Кн 617
Балювица и балювчани през вековете Кн 595
Иван Атанасов Батаклиев: 1891-1973 Кн 4
Бебето е мое Кн 361
Безмълвни копнежи Кн 465
Безнадеждният живот на Чарли Самърс Кн 306
Белият елен Кн 571
Библейски сказания Кн 54
Бизнес етикет Кн 51
Биологично земеделие Кн 233
Благословено утро Кн 488
Богаташът и беднякът Кн 415
Борба за истина и борба за оцеляване Кн 53
Златю Бояджиев и Бараците [Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец] Г 3
Братството на черния кинжал. Кн. 9, Неукротима любов Кн 359
Българи и келти Кн 65
Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Кн 620
Български език 5.-7. клас Кн 159
Български етимологичен речник Кн 288, Кн 289
Български песенен и инструментален фолклор от Разградско [Нотирана музика] Н 5
Българският Великден или Страстите български Кн 615
Българският фън шуй Кн 34
Бялото мече Понго Кн 318
 
В

В низината на траките Кн 469
В пороя на дните... Кн 459
В прегръдките на сезоните Кн 487
Вакантен пост Кн 300
Вариации по български фолклорни теми [Нотирана музика] Н 6
Вдъхновен от Стивън Кинг Г 4
Великденска книжка Кн 167
Великденско вино и Франкенщайн Кн 489
Велики битки в историята на света Кн 21
Великите комбинатори Сталин и Остап Кн 412
Весело букварче Кн 563
Вечността - една закодирана хармония Кн 42
Виното на надеждите Кн 511
Войводово - едно непознато чешко село в България Кн 596
Врабчо и неговите приятели Кн 564
Време да окнем, време да скокнем Кн 483
Време за умиране Кн 311, Кн 352
Време и пространство в културата на българи и сърби Кн 422
Време на несигурности Кн 86
Връщането невъзможно Кн 451
Всеки може да инвестира успешно Кн 103
Всеки носи своя кръст Кн 515
Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете Кн 168
Вселената и Религията Кн 31
Всичко за Клео де Нил Кн 12
Всяка коза за свой крак [Нотирана музика] Н 10
Въведение във финансите Кн 108
Възмущение Кн 354
Вяра и знание Кн 55
 
Г

Глас незаглушен Кн 10
Глупавият змей Кн 416
Годината в песни [Нотирана музика] Н 3
Големите любови на български поети и писатели Кн 426
Голяма книга за малките животни Кн 13
Горските животни Кн 397
Гравитация Кн 454
Гравьор на сънища Кн 520
Графично програмиране с OpenGL Кн 258
 
Д

Да дойдеш на света Кн 393
Да опаковаш вятъра Кн 263
Да поставиш дявола на колене Кн 294
Данъци с кауза Кн 173
Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори Кн 139
Данъчно облагане 2013 Кн 140
Два живота Кн 502
[Двадесет] 20 години позитивна психотерапия в България Кн 197
Две поколения Кн 527
[Две хиляди и тринадесета] 2013 вашата календарна година Кн 37
Делфинчо и неговите приятели Кн 565
Демократическият парадокс Кн 85
Демократичното образование Кн 149
Дете и петле Кн 552
Джак, победителят на великани Кн 313
Джамията "Парижката Света Богородица": 2048 година Кн 414
Джуджетата Кн 398
Дивата Европа Кн 612
Динозавърчето, което търсеше майка си Кн 417
Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет Кн 127
Дневник на Спас Крайнин Кн 536
Добри практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици Кн 151
Дом за разплата Кн 357
Драгушиново или за шепота на преданията... Кн 594
Другото море Кн 392
Думите Кн 519
Дъщерята на Сиена Кн 309
Дядо вади ряпа Кн 555
 
Е

Еволюция на йерархични системи Кн 181
Европа на две скорости - възможно ли е? Кн 92
Един друг живот Кн 342
Един живот Кн 538
Ейми разговаря с животните: голямото надбягване Кн 314
Ейми разговаря с животните: изгубеното съкровище Кн 315
Ейми разговаря с животните: мечта за звездна слава Кн 316
Екотуризъм и инфраструктура Кн 117
Електроенергийни стопанства и пазари в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия Кн 223
Еленът Златните рога Кн 577
 
Ж

Жената и езикът в испанския социокултурен контекст Кн 73
Жената на моя живот Кн 372
Живея при звездите Кн 448
Животе мой Кн 434
Животните в гората Кн 17
Животните в планината Кн 18
Животните в реката Кн 19
Животните в саваната Кн 20
Животът на Реджи Кн 513
Живях, видях и споделих Кн 526
Жития, Молебен канон и Акатист на светите славни, всехвални и първовърховни апостоли Петър и Павел Кн 57
 
З

За българския паметопис Кн 423
За възрожденско Банско, София и света... Кн 605
За повече почтеност в международните отношения Кн 91
Забележителната ракета Кн 324
Забравената градина Кн 369
Забравените художници на България Г 2
Завихряне Кн 449
Завръщане в годините Кн 549
Завръщане от ада Кн 498
Загадъчни ухания Кн 355
Зад кулисите на музея Кн 297
Задкулисието на прехода: Меглена Кунева Кн 83
Заекът и неговата мечта Кн 455
Закачалки, залъгалки за дечица малки Кн 558
Заливът на ангелите Кн 362
Заради бъдещите срещи Кн 462
Застраховане на интелектуална собственост Кн 133
Затворена котка Кн 403
Защитная речь Афинскому суду Кн 96, Кн 97
Здравеопазване на животните Кн 216
Зелена енергия Кн 221
Зелени разкази Кн 430
Земя на кръстопът Кн 464
Златното момиче Кн 555
Зографи от Трявна Кн 265
Зомбиращи загадки 1 Кн 15
Зомбиращи загадки 2 Кн 16
Зоология Кн 186
Зората в мен Кн 556
 
И

Играй като мъж, побеждавай като жена Кн 100
Игри за милиарди Кн 363
Игри на късмета Кн 533
Идеята за универсалната граматика Кн 279
Из браздите на живота Кн 493
Избави ни от злото Кн 336
Избрани произведения Кн 516
Избрани студии и статии по езикознание Кн 290
Избрани съчинения в три тома. Т. 2, Оптимистична теория за нашия народ Кн 77
Избрани съчинения в три тома. Т. 3, Гражданска смърт и безсмъртие Кн 78
Изгубената реликва Кн 305
Издаване на удостоверение за наследници от общинските администрации Кн 141
Издирваният Кн 312
Изкуството на убеждаването Кн 69
Изобретенията Кн 27
Изолацията - форма на девиантност? Кн 76
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост Кн 163
Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия Кн 253
Изследване на потребителското поведение по време на криза - промени в харченето, спестяването и ползването на заеми Кн 123
Изумруденият атлас Кн 358
Икономическа политика и държавно управление Кн 115
Именитите Кн 601
Импулси [Нотирана музика] Н 8
Иновационните проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в сектор "Култура" Кн 244
Интерпретационна програма и ръководство за интерпретация на флората в Природен парк "Витоша" Кн 183
Информатика Кн 259
Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари Кн 257
Истории за светлина и мрак Кн 497
Историите на Чичо Римъс Кн 367
Исторически очерци за град Монтана и региона Кн 584
История и култура на старопланинското население Кн 588
История на кооперативното движение в България. Т. 4, Потребителното кооперативно движение в периода 1989-2012 г. Кн 106
История на село Коланларе - Радославово - Чавдар [Златишко] Кн 587
 
Й

Йордан Йовков (1880-1937) Кн 424
 
К

Кажи нещо, нещо млъкни Кн 458
Как бързо да направим млечното овцевъдство по-печелившо Кн 236
Как да обогатим живота си Кн 44
Как да се храним според зодията си Кн 32
Как да управляваме човешките ресурси в предприятието Кн 252
Каква ще стана като порасна? Кн 566
Какво е да си Еразъм курсант? Кн 93
Какво е и какво не е PR Кн 255
Какъв ще стана като порасна? Кн 567
Капаните на фармацевтиката Кн 196
Кардиоваскуларен риск при ревматологични заболявания Кн 210
Катарското богомилско християнство Кн 59
Качество на медицинското образование Кн 188
Класическа епиграфика Кн 609
Климатичен туристически потенциал на Западна и Средна Северна България Кн 179
Клуб на стопанския деятел - Варна Кн 120
Ключови въпроси по финанси Кн 111
Книга на мъртвите Кн 63
Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение Кн 616
Когато мъртвите се пробудят Кн 382
Кодекс на труда Кн 137
Коледна книжка Кн 171
"Колелото на живота" в българската църковна живопис Кн 264
Комунистически диктат върху Българската православна църква (1944 -1960) Кн 56
Конституционният въпрос в България Кн 128
Красота е нашата следа Кн 481
Кратка история на езиците Кн 278
Кратък курс по историческа социология Кн 70
Краят на парите Кн 114
Кръвни връзки. Кн. 3, Индигова магия Кн 350
Кръстът Кн 381
Курс по солфеж и теория на музиката [Нотирана музика] Н 1, Н 2
Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство Кн 217
Към сиянието на Истината през глъбините на Словото Кн 38
 
Л

Ламаринени работи с тенекиени дръжки Кн 528
Васил Левски Дякона Кн 614
Лекарски грешки Кн 126
Джон Ленън - писма Кн 270
Летописна книга на рода Гърневи от село Либяхово - Неврокопска околия Кн 599
Лечебните пръсти Кн 202
Лидерство в управлението Кн 67
Литума в Андите Кн 404
Луда любов и обич Кн 482
Лунен календар на красотата 2013 Кн 240
Любовта е миг от вечността Кн 447
Любопитното слонче Кн 365
Лятото на 1913 г. Кн 618
 
М

Магарешката кожа Кн 388
Магически практики от българската народна медицина Кн 172
Маймунката Додо Кн 396
Маймунчето Морис Кн 319
Малката Божана в подводния свят Кн 550, Кн 551
Малкият Никола си има неприятности Кн 387
Мастилени петна Кн 490
Математика 8.-12. клас Кн 176
Математиката Кн 28
Машинни елементи Кн 226
Меденосладки занимания Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26
Медиация: учебно помагало Кн 134
Медитация усмивка за всеки Кн 47
Медицинско осигуряване на формирования от Българската армия в операции за поддържане на мира Кн 187
Мениджмънт на осигурителните вноски и плащания Кн 145
Местно самоуправление Кн 143
Металургия на думите Кн 534
Метафизика на движенията Кн 436
Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца Кн 200
Методика на обучението по строителни дисциплини Кн 260
Методически аспекти на обучението по религия Кн 161
Методология за събиране и анализиране на информация в областта на политиките по интеграция на имигранти Кн 89
Мечката и лошата дума Кн 570
Мечтаните градове Кн 589
Миг от вечността Кн 177
Мигове Кн 441
Микроструктура на месо и месни продукти Кн 238
Минно дело Кн 227
Мирко Немирко Кн 557
Мисли в ритъм и проза Кн 547
Мисли разни, стихове черни и бели Кн 450
Моите изгреви Кн 476
Моментът Кн 346
Мост към светлината Кн 445
Мостчето на желанията Кн 491
Моят град Кн 440
Моята първа книга за изкуството и рисуването Кн 14
Мракът на Бейкън Кн 379
Мрачната къща Кн 521
Музика в поезия Кн 439
Музика за трима [Нотирана музика] Н 11
Мултимедийният нюзрум в България Кн 9
Мъжът от съседния гроб Кн 383
Мълчаливата принцеса Кн 421
 
Н

На 60 стихотворения Кн 446
Най-скъпоценният плод Кн 555
Народната история между устност и писменост Кн 170
Наръчник на счетоводителя Кн 250
Наставничество в сестринството Кн 195
Научни доклади от курсантска Еразъм мобилност през академичната 2012/2013 година Кн 90
Нашенци Кн 531
Не се влюбвай привечер Кн 518
Незабележими щрихи Кн 456
Неизживени мигове Кн 470
Неизпратени писма Кн 506
Нещата Кн 453
Никита Кожаря Кн 418
Никола Николов - през погледа на другите Кн 428
Нотариално право Кн 135
[Нула две] 02 Кн 494
 
О

Оазисът на залеза Кн 573
Обикновени хора Кн 611
Обкръжение Кн 380
Обработка на образите в образната диагностика Кн 207
Образователен дизайн Кн 150
Баба Тонка Обретенова Кн 613
Обществен experiment Кн 425
Овчарството в Добруджа Кн 237
Огледална самота Кн 486
Озърнах се, няма те Кн 575
Олтар Кн 410
Омразата е по-сърдечна Кн 460
Опасна монета Кн 505
Организационно поведение Кн 74
[Осемнадесети] ХVІІІ век и Европа Кн 277
Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век Кн 5
Основи на музиката Кн 269
Основи на Су Джок терапията Кн 203
От Книгата на Живота Кн 523
От люлка до люлка Кн 231
Отбрана на морско крайбрежие от българската армия през Втората световна война (1939-1944) Кн 144
Отгласи Кн 619
Отговори на една анкета Кн 602
Отдавна Кн 485
Отломки от миналото Кн 586
Отминали времена Кн 370
 
П

Падналият ангел Кн 356
Памет и съвест Кн 500
Паневритмия, здраве и благополучие Кн 40
Панталеон и посетителките Кн 405
Партизански спомени Кн 545
Педагогика на езика Кн 280
Педагогически технологии и техники Кн 148
[Петдесет] 50 нощи в сиво Кн 344
[Петнадесет] 15 студии на фолклорна основа [Нотирана музика] Н 7
[Петстотин] 500 размисли, афоризми и сентенции Кн 529
Пингвинчето Пепър Кн 320
Писмото на Росети Кн 360
Плюшеното зайче [Нотирана музика] Н 4
По Коледа с надежда Кн 477
По-красноречиво от думите Кн 46
По-тихо от мрак Кн 512
Погребението на Кастро Кн 621
Под напрежение Кн 348
Под незримите сенки на Нукта Кн 433
Подготовка по български език на ученици мигранти Кн 160
Подрумник към България Кн 479
Политически възгледи на проф. Александър Цанков Кн 81
Полицейско право Кн 130
[Половин] 1/2 живот Кн 274
Помагало за докторанти Кн 165
Последната тайна Кн 407
Последните дни на Сидхарта Гаутама Кн 62
Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина Кн 154
Потомците Кн 364
Потомците на баба Тонка и Народният съд Кн 598
Походът Ком - Емине Кн 535
Правилата на мафията Кн 101
Правни аспекти на финансовите инструменти Кн 109
Правото в неговата цялост Кн 125
Праговете на сънуването Кн 190
Празните калории Кн 192
Практикум по автоматизирано електрозадвижване Кн 222
Практическая морфология русского языка Кн 286
Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози Кн 218
Предизвикателствата пред индустриалния мениджмънт: приоритети и решения Кн 251
Предчувствие за край Кн 298
През Вселената Кн 353
Прелестен хаос Кн 340
Премеждието на Таралежко Кн 554
Премиер на РъБъ Кн 80
Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип Кн 71
Престъпната харизма Кн 82
Привилегия без давност Кн 275
Приказка за котката Кн 317
Приказки за феи Кн 323
Приключенията на Джак Бренин. Кн. 1, Златният жълъд Кн 304
Приключенията на Джак Бренин. Кн. 2, Гласруенската порта Кн 321
Приключенията на Джак Бренин. Кн. 3, Сребърният хълм Кн 322
Приложение на програмния продукт OpenProj при "Управление на проекти" Кн 245
Примерни тестове по български език и литература Кн 292
Принцесата от портокала Кн 395
Принципи на инструменталната форма на Шуберт Кн 268
Принцът на мъглата Кн 401
Приятели в поезията 2 Кн 474
Приятели в поезията 3 Кн 475
Пробни кандидатстудентски изпити по география и икономика Кн 597
Проект "Дълголетие" Кн 191
Проектно управление Кн 241
Проклятието Кн 492
Пролетта на емигрантите Кн 507
Промени своя мозък - промени живота си Кн 213
Пророчески сънища Кн 349
Пророчеството на сестрите. Кн. 3, Огненият кръг Кн 345
Прототипи и герои Кн 296
Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание Кн 153
Пруст, фараонът Кн 385
Психозите Кн 205
Психологическа помощ за деца и юноши Кн 49
Психология на възрастните. Ч. 2 Кн 45
Психология на комунизма Кн 84
Пулс Кн 299
Пухчо Кн 557
Пъстроцветие Кн 444
Път през годините Кн 7
Пътят към Рая Кн 338
Пътят на лотоса Кн 580
 
Р

Равновесие Кн 399
Радиосистеми 2 Кн 225
Развитие на правото в глобализиращия се свят Кн 124
Разговори с тишината Кн 542
Разказвачът от Маракеш Кн 327
Разкази от кухнята Кн 509
Различният министър-председател Кн 88
Растенията на Важно място за растенията "Чепън - Драгоман" Кн 184
Резонанси Кн 2
Ренесанс на политическата икономия Кн 104
Рибата в мен Кн 180
Рике Перчема Кн 389
Родовете в с. Керека [Габровско] Кн 603
Родословието на село Тръстеник Русенско Кн 604
Ру Кн 391
Русе - градът и хората Кн 166
Русе срещу хлора Кн 175
Руският съсед Кн 496
Русское слово на Балканах Кн 287
Ръководство за лабораторни упражнения и курсови работи по комутационни системи Кн 224
Ръководство за проектиране по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост Кн 256
Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по българското черноморско крайбрежие Кн 185
Ръководство за упражнения по Фармацевтична ботаника Кн 199
Ръководство по блокфлейта [Нотирана музика] Н 9
Ръководство по йога усмивка Кн 64
Ръководство по паневритмия (оригинал) Кн 39
Ръкописът, намерен в Акра Кн 409
Ръчно метателно оръжие от XIII и XIV век на територията на Република Македония Кн 230
 
С

С дъх на чаени листа Кн 371
С подпис от автора - мигове история Кн 6
Садински дробенчета. Ч. 2 Кн 591
Самира Кн 504
Самота Кн 435
Самотни във времето Кн 578
Самочувствието Кн 43
Сапфиреносиньо Кн 373
Сборник доклади "Номерология и астрология" Кн 48
Сборник доклади от научна конференция "Сава Доброплодни" Кн 152
Сборник научни доклади Кн 232
Сборник по валутен и митнически контрол Кн 112
Сборник с доклади от научна конференция "Двамата Блъсковци" (Рашко и Илия) Кн 427
Сватба в небето Кн 400
Сватбена нощ Кн 303
Сватбените трапези в традиционната българска култура Кн 169
Светци и грешници Кн 326
Светът на динозаврите Кн 29
Светът на ръба Кн 174
Свръхбогатите ще наследят земята Кн 98
Седем дни сами Кн 374
Седемте гарвана Кн 376
Сеизмограф. [Кн.] 2, Сеизмограми Кн 467
Село Цръклевци [Софийско] - олтар за обич и вярност Кн 585
Семейството като ценност в глобализиращия се свят Кн 75
Сивата монохромна керамика на Аполония. Към въпроса за нейния произход и първоначална поява Кн 582
Симфония Balcanica Кн 461
Синята брада Кн 390
Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи Кн 285
Славното време Кн 95
След залеза Кн 478
Слепоглед Кн 328
Слова и служби Кн 463
Слънчев благослов Кн 472
Слънчеви творци Кн 532
Смысл жизни Кн 58
Снимам, следователно живея Кн 273
Собственикът Кн 411
Солено очакване Кн 457
Социална медицина Кн 208, Кн 209
Социално и здравно осигуряване 2013 Кн 138
Спасител Кн 503
Спектакъл Кн 438
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България Кн 142
Споменни мотиви Кн 600
Спонтанна еволюция Кн 72
Срещи в ефира Кн 11
Срещи и несрещи Кн 537
Старата къща Кн 384
Старинни къщи от приморска Варна Кн 590
Старият крал и неговото изгнание Кн 378
Старобългарското изкуство Кн 261
Старците умират в края на света Кн 480
Степени на вина Кн 347
Стихове за деца Кн 568
Стихчетата прочети, горските животни оцвети Кн 559
Стихчетата прочети, домашните животни оцвети Кн 560
Стихчетата прочети, зеленчуците оцвети Кн 561
Стихчетата прочети, плодовете оцвети Кн 562
Страната на сънищата. Кн. 3, Иглата на Лабакан Кн 569
Страници и странници в българската култура Кн 429
Стратегическата визия Кн 68
Страшни дневници и нощници Кн 543
Струната на спомена Кн 468
Стъпки в миналото Кн 548
Счетоводен софтуер Кн 248
Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа Кн 211
Съвременни бизнес организации Кн 242
Съдба Кн 435
Създаване на диференцирана система за диагностика, профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете Кн 219
Съкровището Кн 557
Сънища и скрижали Кн 432
Съотношения на европейското право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор Кн 131
Сърце подир сърце върви Кн 540
Същността Кн 466
 
Т

Тайната на семейство Рей Кн 386
Тайните на айкидо Кн 276
Тайните на хората, които никога не боледуват Кн 194
Творческа справка Кн 228
Тежък цвят е душата ми Кн 442
Телохранителят Кн 351
Темида 5 Кн 484
Теологикон Кн 61
Теория на възпитанието или Дързостта да откриеш как да възпитаваш Кн 146
Теория на пространството Кн 178
Теория на шестте енергии в рисунки и таблици Кн 204
Терапия на менталните болести Кн 214
Тереза Батиста уморена от битки Кн 408
Тест за училищна готовност Кн 155
Тестове по история и цивилизация за 10. клас Кн 606
Техническата грамотност в началното технологично обучение Кн 162
Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър Кн 107
Технологии в сладководната аквакултура Кн 239
Технологии за печат Кн 246
Типология на тракийските монументални градени гробници V-III в. пр. н. е. Кн 581
Това се случи пред очите ми. Кн. 2, България през мандата на президента Петър Стоянов Кн 79
Торбата с лъжите Кн 570
Тотем и табу Кн 50
Тракийското въоръжение в български частни колекции Кн 262
Три желания Кн 343
Триада Кн 517
Тридесет и пет мига любов Кн 437
Тримата братя и златната ябълка Кн 570
[Тринайсет] 13 парчета от счупеното време Кн 522
Трицветен пейзаж Кн 443
Трудна любов Кн 514
Тръстеник Русенско през вековете Кн 592
Тръстенишки измерения Кн 593
Туристически дестинации Кн 121
 
У

Уиски с кубче лудост Кн 525
Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия Кн 220
Университет за таласъми Кн 366
Унизени тела Кн 307
Управление на инвестиционни проекти Кн 102
Управление на кризи Кн 118
Управление на неприятелите при биологично производство на люцерна Кн 234
Управление на огъня на наземно базираните зенитноракетни комплекси Кн 229
Управление на организациите и организационните мрежи Кн 243
Управление на човешкия фактор Кн 254
Уроците на Доби: урок за гнева Кн 553
Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства Кн 247
Усъвършенстване на системата за управление на висшето образование в условията на глобализация на пазарните отношения Кн 164
Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър Кн 182
Ухание на мрак Кн 339
Учебникът по история - дидактически аспекти Кн 610
Учебно помагало за 3.-7. клас по английски език Кн 156
Учебно помагало по български език и литература 8.-12. клас Кн 291
Учебно помагало Професионално направление - градинарство, професия - работник в озеленяването, специалност - озеленяване и цветарство Кн 235
Училищно консултиране Кн 147
 
Ф

Физика на тъгата Кн 501
Философия Кн 30
Философията на универсалната история като фундаментална философия Кн 607
Финансов контрол Кн 113
Финансово право Кн 136
Формиране на музикална компетентност при учениците Кн 267
Франклин и клубът на следотърсачите Кн 329
Франклин и мечето са един отбор Кн 330
Франклин и природното чудо Кн 331
Франклин отстъпва на приятел Кн 332
Франклин скача с обувки на пружини Кн 333
Франклин сред звездите Кн 334
 
Х

Хай Кн 402
Хайде да си поиграем, Мечо! Кн 325
Халифът щърк Кн 377
Харем Кн 308
Хари Кн 271
Хей, Крали Марко Кн 524
Хем съм сам, хем няма никой! Кн 530
Хиляда дни в Тоскана Кн 341
Хирургично лечение на простатния карцином Кн 212
Хоризонти на филологическото знание Кн 375
Хормонална диета Кн 198
Хранител на памет и дух Кн 608
Хрониките на Пембърли Кн 368
 
Ц

Царкинята жаба Кн 419
Царският вестоносец Кн 420
Цветна феерия Кн 473
Целувах спомени солени Кн 471
Цивилизационна геополитика Кн 94
Цивилизация на зрелището Кн 406
Цирк над града Кн 576
Църква без стени Кн 60
 
Ч

Черно-бели илюстрации, вдъхновени от Стивън Кинг Г 5
Честотата на вибрациите Кн 35
Човекът в търсене на смисъл Кн 206
Човешката холограма Кн 33
Чудесата на света Кн 22
Чудото, наречено The Fast Diet или диетата 5:2 Кн 193
 
Ш

Шадоус Фол Кн 301
Шарени спомени Кн 452
Шиизъм Кн 66
Шифърът на Джеферсън Кн 337
 
Щ

Ще дойде и ще си отиде Кн 539
 
Ю

Югославянството в Югославия. Основни гледни точки на федералния център (1945-1974) Кн 87
Юлисес Мур: Вратата на времето Кн 394
 
Я

Яворов и Лора. Кн.2, Револвер и отрова Кн 508
 
B

Bazele comunicǎrii interculturale Кн 3
"Bulgarian face" of women entrepreneurship Кн 122
 
E

English for nutrition and catering students Кн 281
Eтнографски къщи и комплекси в Североизточна България като част от културния и селски туризъм (области Варна, Добрич, Силистра) Кн 116
 
G

Geography of imagination Г 6
 
H

Hõbehäälega vilespill Кн 579
 
L

Levels UP Кн 99
Libreto ad libitum Кн 266
Luna de sangre Кн 284
 
M

Mevlana' dan hikayeler Кн 572
 
N

N-Telechy Кн 495
National models of memory: The Russo-Ottoman War 1877-1878 Пи 1
Nightbites Кн 283
 
S

"Simmetria" Кн 52
Structural Interferences in the production of English by Bulgarians Кн 282
Study and laboratory guide [for] anatomy of the central nervous system Кн 189
 
T

[Ten] 10 years Cityscape Г 1
The testament of the color rays of light Кн 41
[Theatre of thought] Кн 1
Theoretical model of the Alzheimer's diseasе Кн 215
Türkçe çalişma defteri 4 Кн 157
Türkçe yardimci ders kitabi 4 Кн 158
 
V

Voila une idee Кн 8

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Амаркорд. - София : ИК Колибри, 2003-. ISSN C624-2588 Кн 273
Библиотека Витоша. - София : Дир. на Природен парк Витоша, 2000-. ISSN C623-9250 Кн 183
Библиотека Гравитация. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-2760 Кн 504, Кн 512
Библиотека Кооперативна история. - София : Коопмедия, 2013-. ISSN C633-4601 Кн 106
Библиотека Музеи на български писатели. - Варна : Славена, 2013-. ISSN C633-4318 Кн 568
Библиотека Проза XXI. - Русе : Авангард принт, 2012-. ISSN C633-4695 Кн 380
Библиотека Родово имение. - София : ИК Новата цивилизация, 2010-. ISSN C633-0118 Кн 411
Библиотека Славейче. - София : Фют, 2012-. ISSN C633-4636 Кн 323
Библиотека Су Джок. - София : Център за спирални движения Лориан, 2005-. ISSN C624-7997 Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204
 
Д

Детство мое. - София : New Media Group, 2012-. ISSN C633-4717 Кн 313, Кн 317, Кн 324, Кн 325, Кн 365, Кн 367, Кн 376, Кн 377, Кн 384, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 395, Кн 396, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 571, Кн 577
 
Ж

Животните и техните местообитания, жизнен цикъл, екосистеми. - София : Фют, 2013-. ISSN C633-4644 Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
 
З

Забравените българи. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C634-1314 Кн 598
Златни приказки. - Пловдив : ИК Хермес, 2005-. ISSN C624-7857 Кн 555, Кн 570
 
И

Избрани съвременни любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C633-4849 Кн 361
 
К

Колекция Фройдистко поле. - София : Ciela, 2012-. ISSN C634-2442 Кн 205
 
М

Майстори на разказа. - София : Ciela, 2009-. ISSN C625-8778 Кн 575
Мегаселър. - Пловдив : ИК Хермес, 1993-. ISSN C624-5447 Кн 342, Кн 349, Кн 352, Кн 356
Мечо Пух и природата. - София : Егмонт България, 2013-. ISSN C633-4792 Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26
Модерна класика. - София : ИК Колибри, 2005-. ISSN C624-8292 Кн 307, Кн 400
 
Н

Нова българска проза. - София : Ерго, 2011-. ISSN C621-5831 Кн 517
 
П

Помагалник. - Ст. Загора : Домино, 2012-. ISSN C633-4660 Кн 156, Кн 159, Кн 176, Кн 291
Поредица Новата ера в общуването. - София : Сиела, 1999-. ISSN C623-3759 Кн 43
Поредица Пеперуда. - София : ИК Плеяда, 1996-. ISSN C623-2051 Кн 362
Поредица Пътувай и обичай. - София : Слънце, 2013-. ISSN C633-4733 Кн 341
 
Р

Родова памет. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013-. ISSN C634-3082 Кн 605
 
С

Световни бестселъри. - София : Санома Блясък България, 2011-. ISSN C633-5004 Кн 308
Серийни любовни романи. - Пловдив : Боивест, 1992-. ISSN C621-4045 Кн 381
Серия Случаи. - София : Критика и Хуманизъм, 2013-. ISSN C633-4709 Кн 50
Серия Социооптики. - София : ИК КХ - Критика и хуманизъм, 1994-. ISSN C622-5322 Кн 86
Спасената история. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C633-475X Кн 618
Съвременна европейска проза. - София : ИК Колибри, 2004-. ISSN C624-6974 Кн 297, Кн 306, Кн 378
Съвременни трилъри. - София : ИК Колибри, 2006-. ISSN C625-6635 Кн 346, Кн 348
 
У

Университетска библиотека. - София : НБУ, 2008-. ISSN C633-4741 Кн 609
 
Ф

Франклин и неговите приятели. - София : Фют, 2012-. ISSN C634-3031 Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334
 
Ч

Чародейства. - София : Егмонт България, 1997-. ISSN C622-9050 Кн 366
Черна луна. - София : ИК Колибри, 2010-. ISSN C633-8895 Кн 345
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C633-8631 Кн 301, Кн 328, Кн 357, Кн 401
Monster high. - София : Егмонт България, 2012-. ISSN C634-1705 Кн 12, Кн 15, Кн 16

УДК
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 277
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 2, Кн 3, Кн 244
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 4, Кн 6
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 5, Кн 6
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 7, Кн 8, Кн 151
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 9, Кн 10, Кн 11
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 5, Кн 6


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 30, Кн 52
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 31, Кн 52
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 48, Кн 172, Кн 240
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 1, Кн 33, Кн 35, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 73, Кн 77, Кн 78, Кн 163, Кн 190, Кн 213
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 43, Кн 51, Кн 75, Кн 91
18 ЕСТЕТИКА Кн 52


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 161
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 31, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 53
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 54
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 214, Кн 463
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 50, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 9, Кн 43, Кн 46, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 82, Кн 134
32 ПОЛИТИКА Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 92
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 84, Кн 85
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Кн 56, Кн 620
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 10, Кн 80, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 95, Кн 618
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 89
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 127
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 95, Кн 96, Кн 97
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 51, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 103
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 102, Кн 103, Кн 107
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Кн 104
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 74
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 105, Кн 252, Кн 254
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 252
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 106
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 173
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 597
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 123
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Кн 112
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 124
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 125, Кн 126
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 127, Кн 131
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 96, Кн 97
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 109, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 173
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 143
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 144, Кн 187, Кн 229, Кн 617
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 133, Кн 145
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 155
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 610
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 153, Кн 154, Кн 155
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 156, Кн 157, Кн 158
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 176, Кн 291
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 162
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 163
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 90, Кн 93
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 164, Кн 165
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 589
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 50, Кн 51, Кн 73, Кн 77, Кн 78, Кн 122, Кн 127, Кн 154, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 596, Кн 616


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 173
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 174, Кн 175, Кн 231
51 МАТЕМАТИКА Кн 28
512 АЛГЕБРА Кн 176
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 240
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Кн 177
53 ФИЗИКА Кн 178
535 ОПТИКА Кн 178
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Кн 179
575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ Кн 180, Кн 181
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 182
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 183, Кн 184
59 ЗООЛОГИЯ Кн 185, Кн 186
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 13


61 МЕДИЦИНА Кн 187, Кн 188
611 АНАТОМИЯ Кн 180, Кн 189
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 190, Кн 191, Кн 213
613 ХИГИЕНА Кн 192, Кн 193, Кн 194
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 126, Кн 195, Кн 196, Кн 257
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 172, Кн 192, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 211
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 182, Кн 207, Кн 208, Кн 209
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 210
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 211, Кн 212
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 210
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 213, Кн 214, Кн 215
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 221
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 222, Кн 223
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 224, Кн 225
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 226
622 МИННО ДЕЛО Кн 227, Кн 228
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 229, Кн 230, Кн 262
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 231
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 232
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 257
631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Кн 233
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 234
633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ Кн 234
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 235
636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК Кн 236, Кн 237
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 238
639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ Кн 239
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 32, Кн 167
643/645 ЖИЛИЩА. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ Кн 34
646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ Кн 240
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 67, Кн 74, Кн 101, Кн 102, Кн 241, Кн 242, Кн 243, Кн 244, Кн 245
651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА Кн 127
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 246
656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА Кн 247
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 248, Кн 249, Кн 250
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 71, Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 254
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Кн 255
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 256
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 256
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 245, Кн 248, Кн 249, Кн 257, Кн 258, Кн 259
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 105, Кн 260


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Кн 261
72 АРХИТЕКТУРА Г 1, Кн 8, Кн 260
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2, Кн 14, Кн 582
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 262
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 263, Кн 583
75 ЖИВОПИС Г 3, Г 4, Г 5, Кн 264, Кн 265, Кн 272
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 6
78 МУЗИКА Кн 266, Кн 267, Кн 268, Н 1, Н 2
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 269
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 270, Кн 271, Н 3, Н 4, Н 5
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Кн 268
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 6, Н 7
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 8, Н 9, Н 10, Н 11
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 272, Кн 273, Кн 274
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 1, Кн 274
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 179
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 275, Кн 276


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 277, Кн 278
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 279
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 73, Кн 284
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 285
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 286, Кн 287
808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК Кн 422
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 422
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Кн 375
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 293, Кн 294
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 295, Кн 296
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 270, Кн 283, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 326
820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 327
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 328
820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 4, Г 5, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 365, Кн 366, Кн 367
820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 372, Кн 373,