Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/26 Кн 1
КАРЛБЕРГ, Конрад, 1948-
        Прогнозиране на продажбите с Excel for dummies : прави ученето лесно / Конрад Карлберг ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 443 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Excel sales forecasting for dummies / Conrad Carlberg. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

25 лв.
ISBN 9546563978 !
1. Приложни програми - ръководства 2. Търговия - прогнозиране - ръководства
004.42(035)
339.187:005.521(035)
COBISS.BG-ID 47084040

БК 2021/26 Кн 2
МАРКОВА, Валентина Илиева, 1980-
        Ръководство за лабораторни упражнения по информационни системи за събиране на данни / Валентина Маркова, Калин Калинков. - Варна : ТУ, 2021. - 96 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Загл. на кор.: Информационни системи за събиране на данни. - Рец. Борислав Георгиев Найденов.

ISBN 978-954-20-0825-5 : 6.40 лв.
1. Информационни системи - лабораторни ръководства за ВУЗ
004.65(076)(075.8) 

БК 2021/26 Кн 3
НИКОЛОВ, Венцислав Георгиев, 1982-
        Системно програмиране : ръководство за лабораторни упражнения / Венцислав Николов. - Варна : ТУ, 2021. - 114 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец. Христо Вълчанов.

ISBN 978-954-20-0822-4 : 3.80 лв.
1. Програмиране - лабораторни ръководства за ВУЗ
004.42(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 47016712

БК 2021/26 Кн 4
УЛМАН, Лари, 1972-
        PHP и MySQL за динамични Web сайтове : бързо ръководство. Т. 2 / Лари Улман ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - vi, 330 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: PHP and MySQL for dynamic Web sites: visual quickpro guide / Larry Ullman.

19.99 лв.
ISBN 9789546563729 !
1. Уебсайтове - проектиране - ръководства 2. Езици за програмиране - ръководства 3. Приложни програми - ръководства
004.738.1(035)
004.43(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 1560977364

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/26 Кн 5
МЮЛЕР, Саймън
        Тактики за вземане на решения : 12 умствени тактики за по-ясно мислене, управление на несигурността и правене на по-интелигентен избор / Саймън Мюлер, Джулия Дар ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 259 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Ориг. загл.: The decisionmaker's playbook / Simon Mueller, Julia Dhar. - Отзиви за книгата Тактики за вземане на решения: с. i. - За авторите: с. x. - Библиогр.: с. 244-258.

19.99 лв.
ISBN 9789546564054 !
1. Вземане на решения, теория - наръчници
005.53(035)
COBISS.BG-ID 47073288

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/26 Кн 6
ИВАНОВА, Поля Иванова
        Българска телевизионна журналистика. Телевизия и публична комуникация, история : монография / Поля Иванова. - 2. прераб. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 134 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2016 със загл. Българска телевизионна журналистика. Сравнителна телевизионна история, установено от доп. източник. - Рец.: Ивайло Христов, Герасим Петрински. - Библиогр.: с. 127-133.

ISBN 978-954-07-5162-7 : 10 лв.
1. Радио- и телевизионна журналистика, българска 2. България - журналистика
075.2(497.2)
COBISS.BG-ID 47047176

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

НИКОЛОВА, Мариана Георгиева, 1953-
        Объркан свят Вж Кн 185

БК 2021/26 Кн 7
        ЧУЙ гласовете на домашните любимци : музикална книжка. - София : Пан, [2019] (Индия). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 19 см + муз. кутия

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Домашните любимци. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-116-0 : 13.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 47053576

БК 2021/26 Кн 8
        ЧУЙ гласовете на животните от фермата : музикална книжка. - София : Пан, 2019 ([София] : [Сиела принт]). - [8] с. : с цв. ил. ; 20 x 19 + муз. кутия

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Животните от фермата.

ISBN 978-619-240-115-3 (подв.) : 13.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 47068168

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

БК 2021/26 Кн 9
        ЗОГРАФСКИ съборник : Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи / състав., предг. Димитър Пеев ... [и др.] ; глав. ред. Димитър Пеев ; прев. Екатерина Дикова ... [и др.]. - [София] : Зографска света обител, 2019 ([София] : Симолини-94). - 992 с. : с цв. ил., факс., табл. ; 25 см. - (Библиотека Към изворите)

Загл. и на гр. ез. транслитерирано на лат.: Zographou sympraktika. - Други състав.: Маргарет Димитрова, Екатерина Дикова, Генчо Банев, Любка Ненова. - Пълната форма на името на състав. Димитър Пеев е Димитър Пеев Димитров. - Други прев.: Анастасия Рашева, Димитър Пеев, Александър Жабов, Явор Иванов. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител. - Съдържа статии от: иеродякон Атанасий, Маргарет Димитрова, Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, Андрей Бобев, Андрей Бояджиев, Петко Петков, свещ. Козма Поповски, Любка Ненова, Гоце Ристески, Пьотр Жгун, Вера Подковирова, Димитър Илиев, Георги Парпулов, Иван Йорданов, Петронел Захарюк, Мария Кипровска, Григор Бойков, Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова, Светлана Иванова, Георги Митов, Димитър Пеев, Генчо Банев, Ангелики Деликари, Екатерина Дикова, Ралф Клеминсън, Марина Крутова, архим. Поликарп Кицулеску, Светлана Куюмджиева, Александър Жабов, Атанас Тончев, Галина Бесстремянная, Николаос Мандзурис, Анна Ангелова, Мери-Алън Джонсън, Елена Узунова, Антоанета Лесенска. - Рец.: Иван Добрев, Вася Велинова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез. - Именен показалец / състав. Димитър Пеев, Мария Мицкова, Генчо Банев, геогр. показалец / състав. Димитър Пеев, Генчо Банев.

ISBN 978-954-770-452-7 (подв.)
1. Зографски манастир. Библиотека (Атон) - сбирки - сборници 2. Ръкописи - Атонски манастири - сборници 3. Гърция - ръкописи
091(495)(062)
COBISS.BG-ID 47073032

БК 2021/26 Кн 10
ПЕТКОВ, Петко Димитров, 1959-
        Пергаментни кирилски откъслеци от библиотеката на Зографската света обител / Петко Петков, свещ. Козма (Красимир) Поповски, Андрей Бояджиев ; науч. ред. Димитър Пеев. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2019 ([София] : Симолини-94). - 272 с. : с факс. ; 24 см. - (Библиотека Към изворите)

Козма - духовно име на авт. Красимир Светлозаров Поповски. - Пълната форма на името на науч. ред. Димитър Пеев е Димитър Пеев Димитров. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител. - Индекс на химнографските начала: с. 190-194. - Палеографски албум: с. 197-271. - Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с. 13-20.

ISBN 978-954-770-453-4 (подв.)
1. Ръкописи, старобългарски - Атон 2. Ръкописи, славянски - Атон 3. Атон - ръкописи
091(=163.1)(495)
COBISS.BG-ID 47088392


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/26 Кн 11
АНДРЕЕВА, Людмила Маринова, 1963-
        Философия 11. клас : профилирана подготовка : модул 4: Социална психология / Людмила Андреева. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 152 с. : с ил., табл., портр. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Социална психология. - Речник: с. 149-151.

ISBN 978-954-344-610-0 : 16.90 лв.
1. Философия - учебници за средни училища
1(075.3)
COBISS.BG-ID 47057672

ФЕРАРИС, Маурицио, 1956-
        Манифест на новия реализъм Вж Кн 25

101 СЪЩНОСТ И ЗАДАЧИ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2021/26 Кн 12
КРЕЙГХЕД, У. Едуард
        Философията : едно много кратко въведение / Едуард Крейг ; прев. Иво Ангелов ; науч. ред. Неделчо Жейнов. - [Г. Оряховица] : Артес либералес, 2021 ([София] : [Булгед]). - 157 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Philosophy: a very short introduction / Edward Craig. - Препоръчителна литература: с. 151-157.

ISBN 978-619-91795-2-9
1. Философия - теория
101
COBISS.BG-ID 47067144

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/26 Кн 13
САСОН, Гал Едем, 1968-
        2021 астрологична прогноза : светлина в мрака / Гал Едем Сасон ; прев. Ирина Манушева. - София : ИК Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 608 с. : с ил. ; 18 см. - (Серия Знание)

Ориг. загл., установено от доп. източник: The astrology of 2021: leap of faith / Gahl Eden Sasson. - Загл. на гърба на кн.: 2021 - светлина в мрака. - За автора: с. 3.

ISBN 978-954-474-892-0 : 21 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 47032584

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/26 Кн 14
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Педагогически идеи на Учителя Дънов / мисли за образованието на Учителя и Боян Боев. - [София] : Благодатъ, 2018 ([София] : [ИД принт]). - 95 с. ; 16 см

Учителя - духовно име на авт. Петър Константинов Дънов.

ISBN 978-619-91046-3-7
1. Дъновизъм 2. Педагогика
141.33
299.7
37.013
COBISS.BG-ID 47059208

ЮНГЕ, Инго, 1942-
        Антропософска медицина : лекции : 100 години антропософска медицина 1920-2020 г. Т. 4 Вж Кн 70

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/26 Кн 15
ВОЛЕМАНОВА, Мария Анемек
        Запазените примитивни рефлекси : пренебрегван фактор при проблеми с обучението и поведението / Мария Волеманова ; прев. от чеш. Мариана Рашева. - София : ИК Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 248 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Přetrvávající primární reflexy / Marja Annemiek Volemanová. - Възприетата форма на името на прев. Мариана Рашева е Мариана Лалова Петрова с пълно име Мариана Лалова Рашева-Петрова. - На загл. с. погрешно отпеч. 2. разш. изд. - Авторът: с. 2. - Библиогр.: с. 242-245.

ISBN 978-954-474-875-3 : 17 лв.
1. Рефлекси - при децата 2. Психомоторика - деца
159.943-053.2
COBISS.BG-ID 47017736

БК 2021/26 Кн 16
        ГЪРЦИТЕ : светът за тях и те за себе си. - София : Хроники, 2020 ([Варна] : Принт прес). - 44 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-188-451-3 (общ код) : 7 лв.
1. Гърци - народопсихология - извори 2. Гърция - психология - извори
159.922.4(=146)(093)
COBISS.BG-ID 47076360

БК 2021/26 Кн 17
КАБАТ-Зин, Джон, 1944-
        Осъзнатост за всички : мъдрост, способна да промени света / Джон Кабат-Зин ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 232 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Mindfulness for all / Jon Kabat-Zin. - Кн. 4 от поредицата Да дойдем на себе си: изцеление на себе си и света чрез осъзнатост. - За автора: с. 2.

ISBN 978-954-474-869-2 : 20 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 47019272

БК 2021/26 Кн 18
КАБАТ-Зин, Джон, 1944-
        Целебната сила на осъзнатостта : съществуване на нов порядък / Джон Кабат-Зин ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : ИК Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 312 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The healing power of mindfulness / Jon Kabat-Zin. - За автора: с. 2. - Кн. 3 от поредицата Да дойдем на себе си: изцеление на себе си и света чрез осъзнатост.

ISBN 978-954-474-867-8 : 20 лв.
1. Стрес - психология 2. Личност - психология 3. Самоусъвършенстване
159.944.4
COBISS.BG-ID 47046408

БК 2021/26 Кн 19
КАРНЕГИ, Дейл, 1888-1955
        Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера / Дейл Карнеги, Брент Коул ; прев. от англ. Златина Сакалова. - София : ИК Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 316 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: How to win friends and influence people in the digital age/ Dale Carnegie.

ISBN 978-954-474-880-7 : 18 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 47041544

БК 2021/26 Кн 20
ЛАРСЕН, Ерик Бертран, 1973-
        Без милост към себе си : стани по-добра своя версия / Ерик Бертран Ларсен ; прев. от норв. Галина Узунова. - [София] : ИК Персей, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bli best / Erik Bertrand Larssen.

ISBN 978-619-161-233-8 : 13 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46999816

БК 2021/26 Кн 21
МИНЧЕВ, Пламен Тенев, 1986-
        Социалният характер - теоретични и приложни аспекти : монография / Пламен Минчев ; предг. Людмил Георгиев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 295 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Людмил Георгиев, Ирена Левкова. - Библиогр.: с. 283-294.

ISBN 978-954-07-5108-5 : 19 лв.
1. Българи - народопсихология 2. Турци - народопсихология 3. България - психология 4. Турция - психология
159.922.4(=163.2)
159.922.4(=512.161)
COBISS.BG-ID 47045640

НУРДЕНГЕН, Кая, 1987-
        Мозъкът - твоята суперзвезда : тайните на единствения незаменим човешки орган Вж Кн 64

БК 2021/26 Кн 22
        ОРАКУЛ "Делта" / състав. Илиана Дечкова. - [Плевен] : [Еделвайс], 2021. - 28 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на състав. Илиана Дечкова е Илиана Дечкова Димитрова.

ISBN 978-619-7186-42-0
1. Предсказания
159.961
COBISS.BG-ID 47024648

БК 2021/26 Кн 23
СИЛВА, Хосе, младши, 1941-
        Силва Ултрамайнд : система за интуитивно ръководство на бизнеса / Хосе Силва-младши, Катрин Сандъски (Уотсън), Ед Бернд-младши ; прев. от англ. Светлана Кимпан ; предг. Милен Михайлов, Крис Даунс. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 407 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Silva Ultramind's intuitive guidance system for business / Joe Silva jr., Katherine Watson, Ed Bernd jr. - Възприетата форма на името на авт. Катрин Сандъски (Уотсън) e Катрин Уотсън. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-474-858-6 : 22 лв.
1. Интуиция 2. Автотренинг 3. Успех
159.956
159.962
COBISS.BG-ID 47077384

БК 2021/26 Кн 24
ТРЕЙСИ, Брайън, 1944-
        Промени мисленето си, промени живота си : как да отключите пълния си потенциал за успех и постижения / Брайън Трейси ; предг. Марк Виктор Хансен ; прев. Теофана Петкова. - [Ново изд.]. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xviii, 286 с. ; 24 см
19.99 лв.
ISBN 9546563943 !
ISBN 9789546563941 !
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 47045896

ФЛОМЕНБОМ, Даниел
        Жената - желана и желаеща Вж Кн 68

ЦВЕТАНОВА, Лора, 1990-
        От клиента до психолога : разкази Вж Кн 172

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

БК 2021/26 Кн 25
ФЕРАРИС, Маурицио, 1956-
        Манифест на новия реализъм / Маурицио Ферарис ; прев. от итал. ез. Алекс Костова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 120 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Manifesto del nuovo realismo / Maurizio Ferraris. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-07-5127-6 : 12 лв.
1. Реализъм 2. Философия, съвременна
165.82
1(4/9)"19/..."
COBISS.BG-ID 47062024


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ 

Виж и 124; 125; 322; 348

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/26 Кн 26
ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Две изречения на Исус Христос / Йордан Вълчев. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 80 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 1998 на Унив. изд. Св. Климент Охридски, Тангра ТанНакРа,  в сер. Българска вечност ; кн. 2. - За авт.: с. 79.
ISBN 978-954-07-5147-4 : 10 лв.
1. Исус Христос
27-31
COBISS.BG-ID 47015176

БК 2021/26 Кн 27
КАРАВЪЛЧЕВ, Венцислав Георгиев, 1967-
        Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964 г.) / Венцислав Каравълчев. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", 2020 ([София] : Симолини 94). - 384 с. : с портр., факс. ; 24 см. - (Библиотека Към изворите)

Библиогр.: с. 356-383.

ISBN 978-954-770-459-6
1. Българска православна църква - история - 20 век 2. Държава и църква - България - 20 век 3. България - религия
271.22(497.2)-9
322(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 47048712

БК 2021/26 Кн 28
КИРИОН, архимандрит
        Преподобни Гавриил (Ургебадзе) юродив заради Христа / архимандрит Кирион (Ониани) ; прев. от рус. Нина Живкова. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2020 ([София] : J-Point). - 207 с. : с ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека Духовни слънца)

Ориг. загл., установено от доп. източник: Юродивый Гавриил (Ургебадзе) Преподобноисповедник / Архимандрит Кирион (Ониани). - Изд. на фонд. Наследство на Зографската света обител.

ISBN 978-954-770-458-9 (подв.)
1. Гавриил, свети, 1929-1995 - жития 2. Светци, грузински - жития 3. Грузия - религия
271.2-36(479.22)(092)
929 Гавриил, свети
COBISS.BG-ID 47070216

БК 2021/26 Кн 29
НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, 1908-1981
        Нашата вяра : свещената история на Стария и Новия завет : православен катехизис : православно богослужение / Макариополски епископ д-р Николай, архимандрит д-р Серафим. - [13. изд.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, [2017] ([София] : [Демакс]). - 384 с. ; 24 см

Николай - духовно име на Никола Гаврилов Кожухаров, Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1950 на Синод. изд. - Изд. на фонд. Наследство на Зографска света обител. - Справочник на православния християнин: с. 337-378.

ISBN 978-954-770-437-4
1. Богословие
27-4
COBISS.BG-ID 47069192

БК 2021/26 Кн 30
ПАИСИЙ Светогорец, 1924-1994
        Слова. Т. 1, С болка и любов за съвременния човек / преподобни Паисий Светогорец ; прев. от гр. иеродякон Атанасий Зографски ; предг. монахиня Филотея. - [2. изд.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018 ([София] : Джей пойнт плюс). - 287 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека Съвременни свидетели)

Ориг. загл. на гр. ез. - Паисий - духовно име на Арсений Езнепидис. - 1. изд. 2015 на изд. Благо слово. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител. - Биографична бележка: с. 8-9. - Речник на характерни изрази и думи използвани в словата на преподобни Паисий Светогорец: с. 284-286. - Кн. е ил. с рис. на Дария Михайлова.

ISBN 978-954-770-449-7 (подв.)
1. Православие - проповеди 2. Християнска етика
271.2-475
COBISS.BG-ID 47085832

БК 2021/26 Кн 31
ПАИСИЙ Светогорец, 1924-1994
        Слова. Т. 3, Духовна борба / преподобни Паисий Светогорец ; прев. от гр. иеродякон Атанасий Зографски ; предг. монахиня Филотея. - [2. изд.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2019 ([София] : J-Point). - 245 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека Съвременни свидетели)

Ориг. загл. на гр. ез. - Паисий - духовно име на Арсений Езнепидис. -
1. изд. 2015 на изд. Благо слово. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител. - Речник на характерни изрази и думи, използвани в словата на преподобни Паисий Светогорец: с. 242-244. - Кн. е ил. с рис. на Богдан Гончарук, Дария Михайлова.

ISBN 978-954-770-454-1 (подв.)
1. Православие - проповеди 2. Християнска етика
271.2-475
COBISS.BG-ID 47084552

БК 2021/26 Кн 32
ПАИСИЙ Светогорец, 1924-1994
        Слова. Т. 4, Семейният живот / преподобни Паисий Светогорец ; прев. от гр. иеродякон Атанасий Зографски ; предисл. монахиня Филотея. - [2. изд.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2019 ([София] : J-Point). - 240 с. : с ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека Съвременни свидетели)

Ориг. загл. на гр. ез. - Паисий - духовно име на Арсений Езнепидис. -
1. изд. 2015 на изд. Благо слово. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител. - Речник на характерни изрази и думи използвани в словата на преподобни Паисий Светогорец: с. 232-235. - Кн. е ил. с рис. на Лора Малева, Деница Ганчева.

ISBN 978-954-770-455-8 (подв.)
1. Православие - проповеди 2. Християнско семейство
271.2-475
COBISS.BG-ID 47078664

БК 2021/26 Кн 33
ПОРФИРИЙ Кавсокаливит, свети, 1906-1991
        Букет от съвети / преподобни Порфирий Кавсокаливит ; състав., предг. Константинос Караколис ; прев. от гр. ез. Арсений Георгиев. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", 2020 ([София] : Симолини 94). - 381 с. ; 25 см. - (Библиотека Съвременни свидетели)

Порфирий - духовно име на Евангелос Байрактарис. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската света обител.

ISBN 978-954-770-457-2 (подв.)
1. Християнство - проповеди
27-29
COBISS.BG-ID 47072264

БК 2021/26 Кн 34
        СВИДЕТЕЛСТВО, служение и богослужение на църквата : сборник статии, [международна конференция, 12-13.11.2019, София] / състав. Иво Янев ; ред. кол. Иво Янев ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 342 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Иван Иванов (Кюмурджийски), Андриан Александров. - Текст и на рум., англ. ез. - Съдържа статии от: Костадин Нушев, Иван Йовчев, Ангел Карадаков, Iagǎru Laurenţiu-Ioan, Илиана Димова, Елеонора Асенова, Огнян Узунов, Иво Янев, Георги Канев, Михаил Михайлов, Кирил Синев, Г. Попиванов, В. Тонева, В. Мутафчийски, Гроздан Стоевски, Ваня Карчина, Красимир Иванов, Иван Иванов (Кюмурджийски), Татяна Иванова, Любомир Игнатов, Стоян Малинов, Делян Тодев, Николинка Климукова, Силва Маринова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5158-0 : 21 лв.
1. Богословие - конференции
27-4(06)
COBISS.BG-ID 47064072

БК 2021/26 Кн 35
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Нашата любов : беседи върху Божиите заповеди / архимандрит Серафим. - [6. изд.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2017 ([София] : Симолини). - 378 с. ; 24 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1958 на Синод. изд.

ISBN 978-954-770-439-8
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 47085064

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Педагогически идеи на Учителя Дънов Вж Кн 14


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ.

КУЗМАНОВ, Здравко Юриев, 1987-
        Социална сигурност в Република България : монография Вж Кн 46

322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА
Виж и 2-67; 342.731

КАРАВЪЛЧЕВ, Венцислав Георгиев, 1967-
        Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964 г.) Вж Кн 27

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/26 Кн 36
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Бойко Борисов (в) първо лице 2 : още два мандата по-късно / състав. Румен Василев. - София : Ludite, 2021 ([София] : Симолини'94). - 208 с. ; 17 см. - (Избраните)

Именен показалец.

ISBN 978-619-90455-5-8 : 12.95 лв.
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(0:82-84)
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 47025416

        СРЕЩИ с историята : сборник с материали от научни форуми, 27-29 септември 2019 г., В. Търново, 8 ноември 2019 г., София Вж Кн 212

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/26 Кн 37
        РОТАЦИОННОТО председателство на Съвета на ЕС [Европейския съюз] - от емпирични факти към експертна оценка / Мирела Велева-Ефтимова ... [и др.] = The rotating presidency of The Council of The European Union - from empirical facts towards expert evaluation / Mirela Veleva-Eftimova ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 351 с. : с табл., цв. сх., диагр. ; 21 см. - (Библиотека Европейски изследвания)

Други авт.: Ингрид Шикова, Калоян Харалампиев, Линка Тонева-Методиева. - Библиогр.: с. 114-119, 307-312.

ISBN 978-954-07-5151-1 : 24 лв.
1. Европейски съюз 2. Страни от Европейския съюз - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 47056392

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2021/26 Кн 38
ЛЮБЕНОВ, Милен Тодоров, 1978-
        Политическите партии : институционализация и организационно развитие / Милен Любенов ; науч. ред. Георги Карасимеонов. - София : Наука и о-во, 2021. - 152 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Даниел Смилов, Борис Попиванов. - Библиогр.: с. 144-152.

ISBN 978-619-7000-06-1 (Център за устойчиво развитие)
1. Политически партии
329
COBISS.BG-ID 47051272

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БЛАУНТ, Джеб
        Фанатично проучване на пазара : най-добрият наръчник за започване на разговори за продажби и запълване на клиентския ви канал с използване на социално продаване, продаване по телефона, електронна поща и студени обаждания Вж Кн 40

336 ФИНАНСИ

БК 2021/26 Кн 39
ЗАГОРЧЕВА-Койчева, Деница Петкова, 1976-
        Планиране и управление на собствените приходи на общините чрез симулатори за бюджетиране : монография / Деница Петкова Загорчева-Койчева ; науч. ред. Даниел Павлов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 158 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Людмила Михайлова, Корнелия Тодорова. - Библиогр.: с. 148-154.

ISBN 978-619-201-485-8
1. Местни бюджети - управление и организация
336.14:352
COBISS.BG-ID 47054600

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/26 Кн 40
БЛАУНТ, Джеб
        Фанатично проучване на пазара : най-добрият наръчник за започване на разговори за продажби и запълване на клиентския ви канал с използване на социално продаване, продаване по телефона, електронна поща и студени обаждания / Джеб Блаунт ; предг. Майк Уайнберг ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xiii, 306 с. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Fanatical prospecting. - За автора: с. 299-300.

(Подв.) : 25 лв.
ISBN 978-954-656-391-0 !
1. Търговия - управление и организация - наръчници 2. Икономическо поведение - наръчници
339.187(035)
330.16(035)
COBISS.BG-ID 47077640

КАРЛБЕРГ, Конрад, 1948-
        Прогнозиране на продажбите с Excel for dummies : прави ученето лесно Вж Кн 1

МУСТАФА, Алджан Джафер, 1978-
        Ескиджумайският панаир : център за стопански и културен диалог през XIX век : [монография] Вж Кн 208

БК 2021/26 Кн 41
ШАФЪР, Нийл
        Епохата на инфлуенсър маркетинга : силата на инфлуенсърите да издигат вашата марка / Нийл Шафър ; прев. от англ. Ирена Райчева. - София : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 316 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The age of influence: the power of influencers to elevate your brand / Neal Schaffer. - За автора: с. 315.

19.99 лв.
ISBN 9789546564023 !
1. Маркетинг 2. Търговски марки 3. Социални мрежи
339.138
COBISS.BG-ID 42147080

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

        РОТАЦИОННОТО председателство на Съвета на ЕС - от емпирични факти към експертна оценка Вж Кн 37

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/26 Кн 42
БЪЛГАРИЯ. Конституция
        Българските конституции : политически и институционален преглед, исторически коментар, стенографски дневници / състав., предг. Теодор Борисов ; [комент.] Милен Любенов, Владимир Станев. - София : БИ 93, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 280 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7496-68-0 (подв.) : 30 лв.
1. Конституция - България - история 2. България - право
342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 47068680

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/26 Кн 43
СТЕФАНОВА, Милена Христова, 1958-
        Местна власт и местно самоуправление / Милена Стефанова ; науч. ред. Елена Калфова-Войнова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 232 с. : с табл. ; 24 см

Възприетата форма на името на ред. Елена Калфова-Войнова е Елена Ангелова Калфова. - 1. изд. 2003 на изд. Ариадна. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Симеон Петров, Деница Хинкова. - Библиогр.: с. 224-229. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5153-5 : 15 лв.
1. Местно управление - България 2. България - обществено управление
352(497.2)
COBISS.BG-ID 47067656

БК 2021/26 Кн 44
СТЕФАНОВА, Милена Христова, 1958-
        Сравнителните изследвания на местното самоуправление : монография / Милена Стефанова ; науч. ред. Румяна Коларова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 113 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Елена Калфова-Войнова, Симеон Петров. - Библиогр.: с. 108-110. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5154-2 : 10 лв.
1. Местно управление 2. Самоуправление
352
COBISS.BG-ID 47025160

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/26 Кн 45
ДИМИТРОВА, Севдалина Илиева, 1957-
        Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност : научно изследване / Севдалина Димитрова. - Русе : Примакс, 2014. - 365 с. : с диагр., табл. ; 23 см

Към читателя / Евгений Стоянов: с. 3-6. - Рецензии / Стойко Стойков, Георги Камарашев: с. 7-17. - Библиогр.: с. 335-350.

ISBN 978-954-8675-87-1
1. Въоръжени сили - управление и организация 2. Национална сигурност
355:005
355.02
COBISS.BG-ID 47014664

БК 2021/26 Кн 46
КУЗМАНОВ, Здравко Юриев, 1987-
        Социална сигурност в Република България : монография / Здравко Кузманов ; науч. ред. Доника Величкова Диманова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 180 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Красимир Марков Марков, Маргарита Кирова Бонева. - Библиогр.: с. 168-175

ISBN 978-619-201-489-6
1. Социална политика - България 2. Национална сигурност - България 3. България - военно дело
355.02(497.2)
304(497.2)
364(497.2)
COBISS.BG-ID 47024904

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

КУЗМАНОВ, Здравко Юриев, 1987-
        Социална сигурност в Република България : монография Вж Кн 46

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Педагогически идеи на Учителя Дънов Вж Кн 14

БК 2021/26 Кн 47
        КЛЮЧОВИ аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малките деца : ръководство за детски учители / Şahin İdin ... [и др.] ; под ред. на Илиана Мирчева, Снежана Радева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Ismail Dönmez, Снежана Радева, Kader Bilican, Claus Michelsen, Lars Seidelin, Memet Üçgül, Digna Couso, Илиана Мирчева, Martin Lindner, Birgitte Lund Jensen, Bettina Brandt, Carme Grimalt-Álvaro, Montserrat Pedreira, Gabriel Lemkow-Tovias, Şenil Ünlü Çetin, Metehan Buldu. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-5160-3
1. Учители - подготовка - ръководства 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа - ръководства
37.01-051-043.61(035)
373.2.091.3(035)
COBISS.BG-ID 47081992

БК 2021/26 Кн 48
ЧАВДАРОВА-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
        Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи / Сийка Чавдарова-Костова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 136 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Възпитанието в демократичното общество. - Рец.: Яна Рашева-Мерджанова, Пламен Макариев. - Името на рец. Яна Рашева-Мерджанова погрешно отпеч. в изд. каре - Яна Рашева-Мержданова. - Библиогр.: с. 130-135

ISBN 978-954-07-5072-9 : 8 лв.
1. Гражданско образование
37.035
COBISS.BG-ID 46540296

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БЕЛЕВА, Христина Николаева, 1969-
        Металингвистични умения в езиковото обучение : монография Вж Кн 92

        КЛЮЧОВИ аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малките деца : ръководство за детски учители Вж Кн 47

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/26 Кн 49
КАВДАНСКА, Мария Михайлова, 1954-
        Книга за учителя по технологии и предприемачество за 5. клас / Мария Кавданска, Магданeла Делинешева, Владимир Петров. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 96 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 30 см

Загл. от изд. каре. - Загл. на загл. с.: Книга за учителя 5. клас. - Комплект с учебник, работни листове.

ISBN 978-954-344-601-8 : 30 лв.
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:62/64(072)
COBISS.BG-ID 47082760

БК 2021/26 Кн 50
        КНИГА за учителя по технологии и предприемачество 2. клас / Николай Цанев ... [и др.]. - [София] : Клет България, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 84 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на кор: Книга за учителя 2. клас. - Загл. в изд. каре: Книга за учителя по технологии и предприемачество за 2. клас. - Други авт.: Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева. - Комплект с учебник, албум.

ISBN 978-954-344-600-1 : 30 лв.
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:62/64(072)
COBISS.BG-ID 47083528

БК 2021/26 Кн 51
        КНИГА за учителя по технологии и предприемачество за 6. клас / Мария Кавданска ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 96 с. : с табл., цв. ил. ; 30 см

Загл. от изд. каре. - Загл. на загл. с.: Книга за учителя 6. клас. - Други авт.: Магданeла Делинешева, Владимир Петров, Илияна Генова. - Комплект с учебник, работни листове

ISBN 978-954-344-602-5 : 30 лв.
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:62/64(072)
COBISS.BG-ID 47061000

БК 2021/26 Кн 52
ХАЛАЧЕВА, Светозара Александрова, 1962-
        Български език за 3. клас като втори език за ниво А2.1 по Общата европейска езикова рамка : учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина / Светозара Халачева, Деляна Янчолова-Павлова. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

Загл. на кор.: Български език за обучението, организирано в чужбина 3. клас А2.1. - Загл. на 2-ра кор.: Заедно. Български език за 3. клас като втори език за ниво А2.1. - Кн. е част от поредицата Заедно.

ISBN 978-954-344-626-1 : 22.92 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)
COBISS.BG-ID 47082248

БК 2021/26 Кн 53
ХАЛАЧЕВА, Светозара Александрова, 1962-
        Български език за 6. клас като втори език за ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка : учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина / Светозара Халачева, Йовка Дапчева. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 80 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Загл. на кор.: Български език за обучението, организирано в чужбина 6. клас В1.1. - Загл. на 2-ра кор.: Заедно. Български език за 6. клас като втори език за ниво В1.1. - Кн. е част от поредицата Заедно.

ISBN 978-954-344-628-5 : 22.92 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)
COBISS.BG-ID 47083016

БК 2021/26 Кн 54
ЦОТОВА, Диана Юриевна, 1963-
        Весëлые ребята 4. класс : тетрадь / Диана Цотова. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 96 с. : с ил., портр. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по руски език за 4. клас. - Загл. на гърба на кн.: Весëлые ребята тетрадь 4. класс. - Загл. в изд. каре: Весëлые ребята 4. класс тетрадь. - Комплект с учебник, метод. ръководство и аудио диск. - Речник: с. 85-92.

ISBN 978-954-344-527-1
1. Руски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.161.1(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 47059464

БК 2021/26 Кн 55
BERTARINI, Mariagrazia
        Das Zauberbuch für Bulgarien 4. Klasse : Lehrerhandbuch / M. G. Bertarini, A. Hallier, P. Lotti. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 136 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. на гърба на кн.: Das Zauberbuch Lehrerhandbuch 4. Klasse. - Загл. и на бълг. ез.: Ръководство за учителя по немски език за 4. клас. - Името на авт. Paolo Lotti погрешно отпеч. в кн. - Paolo Iotti. - Текст и на бълг. ез. - Комплект с учебник, уч. тетрадка, аудиодиск.

ISBN 978-954-344-531-8
1. Немски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.112.2(072)
COBISS.BG-ID 47066120

БК 2021/26 Кн 56
ZAREVA, Desislava Kirilova, 1969-
        My English : practical grammar for 7th grade / Desislava Zareva. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 88 с. : с табл., цв. ил. ; 28 см

Загл. и на бълг. ез.: Граматика с упражнения по уроци към учебната система Your Spase.

ISBN 978-954-344-595-0 : 9.90 лв.
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 47062536

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

КРЕМЕНСКА, Анелия Ивова, 1968-
        Изследване в действие върху обучението на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии Вж Кн 93

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/26 Кн 57
        ОРАКУЛ "Имало едно време - нрави и светоглед на българите" / текст, състав. Илиана Дечкова. - [Плевен] : [Еделвайс], [2021]. - 64 с. ; 20 см

Пълната форма на името на състав. Илиана Дечкова е Илиана Дечкова Димитрова.

ISBN 978-619-7186-39-0
1. Народни обичаи и обреди, български 2. Народни вярвания, български 3. България - фолклористика
398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 47060744


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/26 Кн 58
        МАТЕМАТИКА 11. клас : профилирана подготовка : модул 1: геометрия / Симеон Замковой ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 ([София] : Булвест принт). - 176 с. : с черт. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика за 11. клас. - Други авт.: Стоян Ненков, Петя Тодорова, Асен Божилов.

ISBN 978-954-344-605-6 : 16.90 лв.
1. Математика - учебници за средни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 47016456

53 ФИЗИКА

БК 2021/26 Кн 59
МАКСИМОВ, Максим Христов, 1952-
        Физика и астрономия : учебник за 11. клас : профилирана подготовка - Модул 1 Движение и енергия / Максим Максимов. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 164 с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-954-344-619-3 : 19.90 лв.
1. Физика - учебници за средни училища
53(075.3)
COBISS.BG-ID 47074312

57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 58; 59; 61

БК 2021/26 Кн 60
КРАЦ, Рене Фестър
        Биология for dummies : прави ученето лесно / Рене Фестър Кратц ; прев. Лин Ле, Ирена Райчева. - София : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 444 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Biology for dummies / Rene Fester Kratz ; Прев. по 3. англ. изд. - Възприетата форма на името на авт. Рене Фестър Кратц е Рене Фестър Крац.

25 лв.
ISBN 978-954-656-370-5 !
1. Биология - наръчници
57(035)
COBISS.BG-ID 1560976852

БК 2021/26 Кн 61
ОВЧАРОВ, Владимир Атанасов, 1940-
        Биология и здравно образование за 11. клас : профилирана подготовка : модул 1. Клетката - елементарна биологична система / Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова. - София : Клет България, 2019 ([София] : Булвест принт). - 296 с. : с цв. ил., табл. ; 26 см

ISBN 978-954-344-613-1 : 22.90 лв.
1. Биология - учебници за средни училища
57(075.3)
COBISS.BG-ID 47064584

575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА

БК 2021/26 Кн 62
МАРИЦАС, Константинос Димитриос, 1957-
        Относно произхода на видовете чрез цивилизация или запазването на предпочитани раси в сътрудничеството за живот / Константинос Марицас ; увод Efstratia Oktapoda. - [Силистра] : КМ, 2021 (Силистра : Ковачев прес). - 780 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 769-779.

ISBN 978-619-7528-24-4 : 45 лв.
1. Еволюция - философски проблеми
575.8
COBISS.BG-ID 47055624

581 ОБЩА БОТАНИКА

БК 2021/26 Кн 63
        DEVELOPMENT of plant extracts and innovative phytosynthesized nanostructures mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops / Irina Fierascu ... [и др.] ; ed. Irina Fierascu ... [и др.]. - Ruse : Ruse Press, 2021. - 251 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Други авт.: Radu Claudiu Fierascu, Liliana Cristina Soare, Alina Paunescu, Codruţa Mihaela Dobrescu, Monica Angela Neblea, Leonard Magdalin Dorobǎţ, Anda Maria Baroi, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Valentin Raditoiu, Camelia Ungureanu, Ionica Deliu, Oana Alexandra Drǎghiceanu, Nicoleta Anca Şuţan, Monica Popescu, Claudiu Şuţan, Daniela Bǎrbuceanu, Denisa Maria Conete, Maria Cristina Ponepal, Mirela Florina Calinescu, Ivona Cristina Mazilu, Diana Elena Vizitiu, Ionela-Daniela Sǎrdǎrescu, Andrei Tiţa. - Други ред.: Radu Claudiu Fierascu, Liliana Cristina Soare. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91466-2-0
1. Фотосинтеза 2. Нанотехнология - приложение - в растениевъдството
581.132
COBISS.BG-ID 47093512


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/26 Кн 64
НУРДЕНГЕН, Кая, 1987-
        Мозъкът - твоята суперзвезда : тайните на единствения незаменим човешки орган / Кая Нурденген ; ил. Гюру Нурденген ; прев. от норв. Василена Старирадева. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Ифо дизайн]). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Hjernen er stjernen / Kaja Nordengen. - Библиогр.: с. 225-234.

ISBN 978-619-161-175-1 : 13 лв.
1. Главен мозък 2. Невропсихология
612.82
159.95
COBISS.BG-ID 46989576

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/26 Кн 65
ЛЕВИН, Пьотър
        Пет + 2 тибетски упражнения за здраве, младост, и дълголетие : за първи път комплексът на тибетските лами за повторно раждане / Пьотър Левин ; прев. от рус. Митко Попов. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 160 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Око настоящего возрождения. Все 7 тибетских жемчужин в одной книге / Петр Левин.

ISBN 978-954-474-873-9 : 15 лв.
1. Физически упражнения - Тибет 2. Тибет - хигиена
613.72(515)
COBISS.BG-ID 47087112

МАНЕК, Мира
        Праджна : аюрведически ритуали за щастие Вж Кн 69

БК 2021/26 Кн 66
МЪНГОВ, Цветан Петров, 1969-
        10 съвета за отказване от пушенето / Цветан Мънгов. - София : Фабрика за кн., 2018. - 140 с. ; 20 см

За авт.: с. 138. - Библиогр.: с. 135-137.

ISBN 978-619-230-020-3 : 11 лв.
ISBN 987-619-230-020-3 !
1. Тютюнопушене - борба и профилактика
613.84
COBISS.BG-ID 47014408

БК 2021/26 Кн 67
О'ДОНЪЛ, Кейт
        Аюрведа в кухнята: 100 прости рецепти за спокоен и ясен ум / Кейт О'Донъл ; фотогр. Кара Бростром ; прев. от англ. Ирина Манушева. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Инфо дизайн). - 332 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Everyday ayurveda cooking for a calm, clear mind / Kate O'Donnell. - За авт., фотогр.: с. 330-331.

ISBN 978-954-474-874-6 : 34 лв.
1. Аюрведа 2. Готварство - рецепти
613.2
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 47074824

БК 2021/26 Кн 68
ФЛОМЕНБОМ, Даниел
        Жената - желана и желаеща / Даниел Фломенбом ; прев. от фр. Балчо Балчев. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 232 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Femme desiree, femme desirante / Daniele Flaumenbaum. - За автора: с. 2. - Библиогр.: с. 108-111.

ISBN 978-954-474-878-4 : 18 лв.
1. Полов живот - жени 2. Сексуалност - психологични проблеми
613.88/.89-055.2
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 47037448

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ДАЛКЕ, Рюдигер, 1951-
        Защита от инфекции : как да укрепим имунната си система трайно с естествени природни средства : със специален акцент върху COVID-19 и проблема с имунизациите Вж Кн 75

БК 2021/26 Кн 69
МАНЕК, Мира
        Праджна : аюрведически ритуали за щастие / Мира Манек ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 240 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Prajna / Mira Manek. - Авторът: с. 2.

ISBN 978-954-474-877-7 : 20 лв.
1. Аюрведа
615.8
613.2
COBISS.BG-ID 47013896

БК 2021/26 Кн 70
ЮНГЕ, Инго, 1942-
        Антропософска медицина : лекции : 100 години антропософска медицина 1920-2020 г. Т. 4 / Инго Юнге ; прев. от рус. ез. Дорина Пашмакова-Василева, Зорница Вълкова. - Варна : Сдружение по антропософска лечебна педагогика и соц. терапия, 2021 (Варна : Макс креатив). - 247, [16] с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Медицина с точки зрения пациента / Инго Юнге.

ISBN 978-619-7338-19-5
1. Алтернативна медицина - лекции 2. Антропософия - лекции
615.85(042.3)
141.33(042.3)
COBISS.BG-ID 47028232

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/26 Кн 71
ДИМОВА, Мариана Йорданова, 1972-
        Бруксизъм и постурална хармония : монография / Мариана Йорданова Димова-Габровска ; [снимки Мариана Йорданова Димова-Габровска] ; предг. Емилио Карлос Занатта. - София : Мариана Йорданова Димова-Габровска, 2020 ([София] : Ню принт). - 144 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 25 см

Възприетата форма на името на авт. Мариана Йорданова Димова-Габровска е Мариана Йорданова Димова. - Сведения за авт. отговорност установени от доп. източник. - Рецензии / Владимир Атанасов Овчаров, Олга Тодорова Полякова-Кръстева, Тодор Пеев Георгиев: с. 137-142. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90356-6-5
1. Зъби - болести - връзка с други болести 2. Опорно-двигателен апарат - болести
616.314-06
616.7-06
COBISS.BG-ID 47024392

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

ДИМОВА, Мариана Йорданова, 1972-
        Бруксизъм и постурална хармония : монография Вж Кн 71

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/26 Кн 72
ДИМИТРОВА, Мария Иванова, 1983-
        Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт / Мария Димитрова. - София : Джей Ей Ем Джи, 2021 ([Хасково] : Полиграфюг). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Рецензии / Стефка Янчева, Красимир Генов: с. 5-10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7321-15-9 : 15 лв.
1. Инсулт
616.83
COBISS.BG-ID 47007240

БК 2021/26 Кн 73
ДИМИТРОВА, Мария Иванова, 1983-
        Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт / Мария Димитрова. - София : Джей Ей Ем Джи, 2021 ([Хасково] : Полиграфюг). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Рецензии / Стефка Янчева, Красимир Генов: с. 5-10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7321-16-6 (подв.) : 20 лв.
1. Инсулт
616.83
COBISS.BG-ID 47006728

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БК 2021/26 Кн 74
БЕЛЕНСКА-Тодорова, Людмила Филипова, 1982-
        Сепсис : монография / Людмила Беленска-Тодорова ; науч. ред. Стоян Чакъров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 192 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Sepsis. - Рецензии / Нина Ивановска, Красимира Икономова: с. 188-191. - Библиогр.: с. 148-186.

ISBN 978-954-07-5163-4
1. Сепсис
616.94
COBISS.BG-ID 47027208

БК 2021/26 Кн 75
ДАЛКЕ, Рюдигер, 1951-
        Защита от инфекции : как да укрепим имунната си система трайно с естествени природни средства : със специален акцент върху COVID-19 и проблема с имунизациите / Рюдигер Далке ; прев. от нем. Евелина Банева. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 168 с. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Schutz von Infektionen / Ruediger Dahlke. - Авторът: с. 2.

ISBN 978-954-474-876-0 : 15 лв.
1. Инфекциозни болести - борба и профилактика 2. Природолечение
616.9-08
615.83
COBISS.BG-ID 47020040

62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/26 Кн 76
АНГЕЛОВ, Борислав Георгиев, 1957-
        Методологически основи на техническото проектиране / Борислав Георгиев Ангелов. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - 121 с. : със сх., ил., диагр. ; 22 см

Рец. Росен Петров Иванов.

ISBN 978-954-712-835-4
1. Технически системи - проектиране - учебници за ВУЗ
62-1/-9(075.8)
COBISS.BG-ID 47020808

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/26 Кн 77
НИКОЛАЕВ, Николай Деянов, 1986-
        Технология на електропроизводството / Николай Деянов Николаев. - Варна : ТУ, 2021. - 116 с. : с ил., диагр., сх. ; 30 см

Рец.: Юлиан Рангелов. - Библиогр.: с. 115.

ISBN 978-954-20-0823-1 : 23.70 лв.
1. Електроенергетика - учебни помагала за ВУЗ
621.311(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 47064328

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/26 Кн 78
ПАШОВ, Марин Радославов, 1961-
        Взрив и взривни вещества : монография / Марин Пашов. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2021. - 205 с. : със сх. ; 24 см

За авт.: с. 203-204. - Рец.: Енчо Стоянов Гогов, Павлина Йорданова Пенева. - Библиогр.: с. 199-202.

ISBN 978-954-753-327-1
1. Взрив 2. Взривни вещества
623.45
662.1/.4
COBISS.BG-ID 47012360

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Виж и 332

БК 2021/26 Кн 79
МИХАЙЛОВ, Радко Петров, 1956-
        Изследване на проблеми в земеделието със средствата на техниката и дигиталните технологии : монография / Р. Михайлов. - Добрич [т.е. Варна] : ТУ, 2021. - 123 с. : с ил. ; 30 см

Изд. на ТУ - Варна. Добруджански технолог. колеж. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-954-20-0827-9
1. Земеделие - автоматизация 2. Географски информационни системи - приложение - в земеделието
631.17:004
COBISS.BG-ID 47004936

631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/26 Кн 80
БЕЛОЕВ, Христо Иванов, 1958-
        Основна обработка на почвата и съпровождащите я високо-технологични разработки : учебник / Христо Белоев, Петър Сигалов = Das Pflügen und die begleitenden high-tech-entwicklungen / Hristo Beloev, Peter Sigalov. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - iii, 69, iii, 63 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Рец.: Владимир Булгаков, Владимир Крочко. - Библиогр.: с. 60-62, 67-69.

ISBN 978-954-712-834-7
1. Почвообработващи машини - учебници
631.31(075)
COBISS.BG-ID 47085320

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Виж и 576.8; 630*4

АТАНАСОВА, Даниела Йорданова, 1979-
        Проучване на неприятелите и техните ентомофаги по многолистна люцерна (Medicago sativa L.) Вж Кн 84

ВАСИЛЕВ, Павлин Емилов, 1989-
        Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по костилкови овощни видове - разпространение, вредна дейност и контрол Вж Кн 85

БК 2021/26 Кн 81
КОЛЕВА, Лиляна Маркова, 1970-
        Практическо ръководство по растителна нематология. Ч. 1 / Лиляна Колева. - София : Интел ентранс, 2021. - 108 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 24 см

В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд. - Терминол. речник: с. 80-102. - Рец.: Антония Матеева, Илия Учкунов. - Библиогр.: с. 105-108.

ISBN 978-619-7554-54-0
1. Нематоди и нематодози - при растенията - ръководства 2. Растителна защита от вредители - ръководства
632.6(035)
COBISS.BG-ID 47022856

ПИПЕРКОВА, Нешка Георгиева
        Проучване върху къдравостта по прасковата (Taphrina deformans/berk./tul.) Вж Кн 86

633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СПЕЦИФИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

БК 2021/26 Кн 82
ПЛАМЕНОВ, Драгомир, 1976-
        Растениевъдство. Ч. 2, Технически и етеричномаслени култури / Драгомир Пламенов. - Варна : ТУ, 2021. - 146 с. : с табл., цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Драгомир Пламенов е Драгомир Пламенов Димитров. - Библиогр.: с. 140-146

ISBN 978-954-20-0821-7 : 5.10 лв.
1. Растениевъдство - учебници за ВУЗ
633/635(075.8)
COBISS.BG-ID 47051528

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК 2021/26 Кн 83
КОЛЕВ, Танко Пеев, 1959-
        Твърда пшеница : вариетети, сортове и технологични решения : учебно помагало / Танко Колев. - София : Интел Ентранс, 2021. - 68 с. : с ил., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 61-64

ISBN 978-619-7554-57-1
1. Твърда пшеница - сортове - учебни помагала за ВУЗ
633.11(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 47045384

633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ

БК 2021/26 Кн 84
АТАНАСОВА, Даниела Йорданова, 1979-
        Проучване на неприятелите и техните ентомофаги по многолистна люцерна (Medicago sativa L.) / Даниела Йорданова Атанасова. - София : Интел Ентранс, 2021. - 175 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Рец.: Иванка Николова Лечева, Тройка Тодорова Бабрикова. - Библиогр.: с. 155-175. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-55-7
1. Люцерна - болести и вредители 2. Растителна защита от вредители
633.3:632.9
632.9
COBISS.BG-ID 47027464

634 ОВОЩАРСТВО
Виж и 581.47; 635; 712.27

БК 2021/26 Кн 85
ВАСИЛЕВ, Павлин Емилов, 1989-
        Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по костилкови овощни видове - разпространение, вредна дейност и контрол / Павлин Емилов Василев. - София : Интел ентранс, 2021. - 141 с. : с цв. ил., табл., диагр., к. ; 24 см

Рец.: Рада Георгиева Ангелова, Георги Стоянов Тренчев. - Библиогр.: с. 126-141. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-56-4
1. Овощни култури - болести и вредители 2. Листни въшки 3. Растителна защита от вредители
634.2:632
632.5
COBISS.BG-ID 47023624

БК 2021/26 Кн 86
ПИПЕРКОВА, Нешка Георгиева
        Проучване върху къдравостта по прасковата (Taphrina deformans/berk./tul.) / Нешка Георгиева Пиперкова. - София : Интел ентранс, 2021. - 133 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 122-133. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-53-3
1. Праскова - болести и вредители 2. Гъбични болести - при растенията
634.2:632.4
632.4
COBISS.BG-ID 47026696

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА

БК 2021/26 Кн 87
СТОЯНОВ, Милан Стоянов, 1939-
        Пчеларство : въпроси и отговори за пчелите, пчеларството и пчелните продукти / Милан Стоянов. - [София] : Фабрика за кн., 2018 ([София] : Дайрект сървисиз). - 184 с. : с ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 181-183.

ISBN 978-619-230-039-5 : 19.99 лв.
1. Пчеларство
638.1
COBISS.BG-ID 47001352

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

О'ДОНЪЛ, Кейт
        Аюрведа в кухнята: 100 прости рецепти за спокоен и ясен ум Вж Кн 67

662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА

ПАШОВ, Марин Радославов, 1961-
        Взрив и взривни вещества : монография Вж Кн 78


ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        ХЕДОНИЗЪМ : философия и изкуство Вж Кн 150

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/26 Кн 88
ЦВЕТАНОВА, Петя Цветанова, 1988-
        Реквиемът: жанров образец и исторически образи / Петя Цветанова ; науч. ред. Наташа Япова. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 326 с. : с ил., ноти ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 305-325.

ISBN 978-619-7566-05-5
1. Църковна музика - история
783.03
COBISS.BG-ID 47030024

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/26 Кн 89
КОЖУХАРОВ, Тодор Желязков, 1956-
        Живот, събран в песен : авторски и автентични песни от моя репертоар / Тодор Кожухаров. - Хасково : [Изд. авт.], 2021 (Хасково : Графопринт). - 199 с. : с ил., ноти ; 20 см

Вдъхновен певец на Тракия / Ели Видева: с 3. - Живот събран в песен ; Професионална кариера / Петър Василев: с. 5-11. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Петър Василев е Петър Василев Димитров. - Спонтанни откровения ; Отзиви, отгласи, публикации: с. 141-171. - Дискография: с. 195. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 193-194. - Съдържа и: 66 авторски и автентични песни.

ISBN 978-619-188-528-2
1. Кожухаров, Тодор Желязков, 1956- - биографии 2. Народни певци, български - биографии 3. България - музика
784.4.071(497.2)(092)
929 Кожухаров, Тодор Желязков
821.163.2-192
784.4(497.2)
COBISS.BG-ID 46984968

БК 2021/26 Кн 90
СТАМБУЛОГЛУ, Мария П.
        Песента-ребетико и нейната история : историческо изследване / Мария П. Стамбулоглу ; прев. от гр. ез. Константинос Марицас. - [Силистра] : КМ, 2020 (Силистра : Ковачев прес). - 155 с. : с ил., портр. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 149-154.

ISBN 978-619-7528-21-3
1. Песни, гръцки - история 2. Гърция - музика
784.66.03(495)
COBISS.BG-ID 47078920

797 ВОДНИ СПОРТОВЕ. ВЪЗДУШНИ СПОРТОВЕ

БК 2021/26 Кн 91
ТУМАНОВА, Боряна Георгиева, 1964-
        Книга за плуването : за ползата, опасностите, красотата, удоволствието и по-качествен живот : от бебета до напреднала възраст и при хора с различни затруднения / Боряна Туманова, Биляна Туманова-Рангелова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 160 с. : с ил., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 157-159.

ISBN 978-954-07-5193-1 : 16 лв.
1. Плуване - методика на преподаването
797.2.01
COBISS.BG-ID 47050760


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/26 Кн 92
БЕЛЕВА, Христина Николаева, 1969-
        Металингвистични умения в езиковото обучение : монография / Христина Белева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 164 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Божидар Ангелов, Екатерина Софрониева. - Библиогр.: с. 147-163.

ISBN 978-954-07-5177-1
1. Чужди езици - психология на изучаването 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици
811:159.9
373.2.016:811
COBISS.BG-ID 47014152

БК 2021/26 Кн 93
КРЕМЕНСКА, Анелия Ивова, 1968-
        Изследване в действие върху обучението на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии / Анелия Кременска ; под ред. на Петя Янева, Лиляна Грозданова. - [София] : [Изд. авт.], 2015. - 261 с. : с диагр., табл. ; 30 см

Принтирано изд. - 
Библиогр.: с. 215-221. - Съдържа разд.: Ч. 1. Отчет етап 1 (7.2013-5.2014) ; Ч. 2. Отчет етап 2 (август-декември 2014) ; Ч. 3. Отчет етап 3. (януари-септември 2015).

(Подв. със спирала)
1. Чужди езици - методика на преподаването за ВУЗ 2. Електронно обучение
811:378
378.018.4:004
COBISS.BG-ID 47070472

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/26 Кн 94
        ASPEKTE junior für Bulgarien В2.1 : Übungsbuch / Ute Koithan ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 192 с. : с табл., цв. ил. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. в изд. каре: Aspekte junior В2.1 Arbeitsbuch. - Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по немски език за ниво B2.1. - Други авт.: Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.

ISBN 978-954-344-588-2
1. Немски език - учебни помагала за курсове
811.112.2(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 47072008

БК 2021/26 Кн 95
MOTTA, Giorgio
        Magnet smart A2 : Arbeitsbuch. Bd. 1[.1] / Giorgio Motta. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 70 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по немски език за ниво А2 част 1. - Текст и на бълг. ез. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-344-583-7
1. Немски език - учебни помагала за курсове
811.112.2(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 47080200

811.13 РОМАНСКИ ЕЗИЦИ
Виж и 821.13

БК 2021/26 Кн 96
        RÉÉCRITURES et reformulations dans les langues et les littératures romanes : journées d'études internationales pour jeunes chercheurs, 17-18 november 2017, Sofia / sous la dir. de Malinka Velinova. - Sofia : Presses univ. "Saint Clément d'Ohrid", 2021. - xiv, 201 с. : с цв. ил., факс. ; 29 см

Съдържа докл. от: Daniéla Capin, Malinka Velinova, Sveva Frigerio, Mohammed Azzaoui, Alice Gardoncini, Julie Corsin, Alla Zhuk, Elena Dineva, David Gondar, Raoul Weiss. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-5168-9
1. Романска филология - конференции
811.13(06)
821.13(06)
COBISS.BG-ID 47091976

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/26 Кн 97
        VITE! pour la Bulgarie A2 : livre de l'élève. Pt. 1 / Anna Maria Crimi ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 120 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по френски език за ниво A2 част 1. - Други авт.: Domitille Hatuel, Emmanuèle Pacitto, Vyara Lyubenova, Lyudmila Galabova. - Възприетата форма на името на авт. Lyudmila Galabova е Lyudmila Galabova Nikolova. - Комплект с раб. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-954-344-567-7
1. Френски език - учебници за курсове
811.133.1(075.9)
COBISS.BG-ID 47078408

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/26 Кн 98
        CON gusto A2 : cuaderno de ejercicios. T. 2 / Eva María Lloret Ivorra ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 52 с. : с ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. в изд. каре: Con gusto para Bulgaria. - Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по испански език за ниво А2 част 2. - Други авт.: Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Pilar Pérez Cañizares, Eva Narvajas Colón, Galina Hitrova, Daniela Vitanova. - Речник: с. 42-50. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-954-344-580-6
1. Испански език - учебни помагала за курсове
811.134.2(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 47086600

БК 2021/26 Кн 99
        CON gusto A2 : libro del alumno. T. 2 / Eva María Lloret Ivorra ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 92 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Con gusto para Bulgaria. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по испански език за ниво А2 част 2. - Други авт.: Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Pilar Pérez Cañizares, Eva Narvajas Colón, Galina Hitrova, Daniela Vitanova. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-954-344-579-0
1. Испански език - учебници за курсове
811.134.2(075.9)
COBISS.BG-ID 47086856

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/26 Кн 100
ГЕОРГИЕВ, Светлозар Димитров, 1957-
        Национално външно оценяване по български език и литература за 10. клас : тестове по модела на МОН / Светлозар Георгиев. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Инфодизайн]). - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-218-5 : 12.99 лв.
1. Български език - учебни помагала за средни училища 2. Българска литература - учебни помагала за средни училища
811.163.2(076)(075.3)
821.163.2(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 47057160

БК 2021/26 Кн 101
ДИЧЕВ, Емил Йорданов, 1948-
        По деньъ му посфаръ : народни изрази и фразеологизми от кулската говорна група / Емил Дичев ; предг. Владимир Жобов. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2021 (Видин : Компакт принт). - 283 с. : с табл., ил. ; 25 см.

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 276-280.

ISBN 978-954-25-0373-6
1. Български език - диалекти - Северозападна България 2. Северозападна България - езикознание
811.163.2'282(497.2-16)
COBISS.BG-ID 47065864

БК 2021/26 Кн 102
ПЕТРОВ, Ангел Маринов, 1960-
        Български език 11.-12. клас : профилирана подготовка : модул езикови употреби / Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова. - София : Клет България, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 88 с. : с ил. ; 26 см

ISBN 978-954-344-614-8 : 14.90 лв.
1. Български език - учебници за средни училища
811.163.2(075.3)
COBISS.BG-ID 47073544

82 ЛИТЕРАТУРА

821 Литератури на отделни езици и езикови семейства<

БК 2021/26 Кн 103
ХАДЖИКОСЕВ, Симеон Дончев, 1941-2020
        Западноевропейска литература. Ч. 13, Великите австрийски романисти на ХХ век: Франц Кафка, Йозеф Рот и Роберт Музил / Симеон Хаджикосев. - София : ИК Персей, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 336 с. : с портр. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-161-239-0 : 30 лв.
1. Западноевропейска литература - история и критика 2. Роман, австрийски - 20 век 3. Австрия - литературознание
821(4-15).09
821.112.2(436)-31.09
COBISS.BG-ID 47018248

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 104
БАРИ, Джеймс Матю, 1860-1937
        Питър Пан / Джеймс Матю Бари ; прев. Теодора Атанасова, Боян Атанасов ; ил. Либико Марайа. - [4. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 127 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peter Pan / James Matthew Barrie. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. - 1. изд. 1981 на изд. Отечество в сер. Библиотека Смехурко ; 11. - Биогр. данни за авт., прев., ил., отбелязани на с. 2.

ISBN 978-619-7448-52-8 : 20.95 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 46997256

БК 2021/26 Кн 105
БАРИ, Джеймс Матю, 1860-1937
        Питър Пан / Джеймс Матю Бари ; прев. Теодора Атанасова, Боян Атанасов ; ил. Либико Марайа. - [4. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 127 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peter Pan / James Matthew Barrie. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. - 1. изд. 1981 на изд. Отечество в сер. Библиотека Смехурко ; 11. - Биогр. данни за авт., прев., ил., отбелязани на с. 2.

ISBN 978-619-7448-51-1 (подв.) : 25.95 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 46997000

БК 2021/26 Кн 106
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; ил. Либико Марайа ; прев. от англ. Светлана Комогорова - Кома. - [4. изд.]. - София : Миранда, 2019 ([Китай]). - 111 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Through the looking-glass, and what Alice found there / Lewis Carroll. - Луис Карол - псевд. на авт. Чарлз Латуидж Доджсън. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. - 
1. изд. 1996 със загл. Алиса в огледалния свят или През огледалото и какво откри Алиса там на изд. Дамян Яков. - Биогр. данни за авт., ил., прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-7448-26-9 : 19.95 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 47017480

БК 2021/26 Кн 107
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; ил. Либико Марайа ; прев. от англ. Светлана Комогорова - Кома. - [4. изд.]. - София : Миранда, 2019 ([Китай]). - 111 с. : с цв. ил. ; 34 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Through the looking-glass, and what Alice found there / Lewis Carroll. - Луис Карол - псевд. на авт. Чарлз Латуидж Доджсън. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. -
1. изд. 1996 със загл. Алиса в огледалния свят или През огледалото и какво откри Алиса там на изд. Дамян Яков. - Биогр. данни за авт., ил., прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-7448-25-2 (подв.) : 24.95 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 47015688

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ХАДЖИКОСЕВ, Симеон Дончев, 1941-2020
        Западноевропейска литература. Ч. 13, Великите австрийски романисти на ХХ век: Франц Кафка, Йозеф Рот и Роберт Музил Вж Кн 103

821.112.5 ХОЛАНДСКА (НИДЕРЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 108
ВИРИНГА, Томи, 1967-
        Ето имената : роман / Томи Виринга ; прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 271 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dit zijn de namen / Tommy Wieringa. - Бележка за преводача: с. 271.

ISBN 978-619-161-228-4 : 13.99 лв.

821.112.5-31
COBISS.BG-ID 46999048

БК 2021/26 Кн 109
РУБИНСТЕЙН, Ренате, 1929-1990
        Не се страхувай от раздялата / Ренате Рубинстейн ; прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Инфодизайн]). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Niets te verliezen en toch bang / Renate Rubinstein. - За авт.: с. 128.

ISBN 978-619-161-230-7 : 10 лв.

821.112.5-312.6
COBISS.BG-ID 47000584

821.112.5(493) ХОЛАНДСКА (ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА В БЕЛГИЯ

БК 2021/26 Кн 110
ХЕРТМАНС, Стефан, 1951-
        Вечно чужда : роман / Стефан Хертманс ; прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: De bekeerlinge / Stefan Hertmans.

ISBN 978-619-161-212-3 : 14.99 лв.

821.112.5(493)-31
COBISS.BG-ID 47013384

821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 111
РАСМУСЕН, Бьорн, 1983-
        Кожата е еластичната обвивка, обгърнала цялото тяло : роман / Бьорн Расмусен ; прев. от дат. Неда Димова-Бренстрьом. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet / Bjørn Rasmussen. - Възприетата форма на името на прев. Неда Димова-Бренстрьом е Неда Андреева Димова. - Бележка за преводача: с. 96.

ISBN 978-619-161-204-8 : 8 лв.

821.113.4-31
COBISS.BG-ID 47042568

821.113.4-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 112
МЕТЕСЕН, Андерс, 1975-
        Карирания нинджа : роман / Андерс Метесен ; ил. Расмус Майслер ; прев. от дат. Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 255 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Ternet ninja / Anders Matthesen. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На гърба на кн. отбелязано 1.

ISBN 978-619-161-232-1 : 12.99 лв.

821.113.4-93-31
COBISS.BG-ID 47091464

821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 113
ЕГЕЛАНД, Том, 1959-
        Кодексът : роман / Том Егеланд ; прев. от норв. Галина Узунова. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Codex / Tom Egeland.

ISBN 978-619-161-222-2 : 19.99 лв.

821.113.5-312.4
COBISS.BG-ID 47074056

БК 2021/26 Кн 114
ЕСПЕДАЛ, Томас, 1961-
        Срещу природата : роман / Томас Еспедал ; прев. от норв. Ростислав Петров. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Imot naturen / Tomas Espedal.

ISBN 978-619-161-226-0 : 10 лв.

821.113.5-31
COBISS.BG-ID 46984456

БК 2021/26 Кн 115
СВЕН, Ларш Петер, 1981-
        Отпътуване от Френа : разкази / Ларш Петер Свен ; прев. от норв. Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 114 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Køyre frå Fræna / Lars Petter Sveen. - Бележка за преводача: с. 112. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-161-224-6 : 10 лв.

821.113.5-31
COBISS.BG-ID 47058696

821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 116
ЕНГЕР, Томас, 1973-
        Зло наследство : роман / Томас Енгер ; прев. от норв. Ясна Мускова. - [София] : Персей, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 316 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Den onde arven / Thomas Enger.

ISBN 978-619-161-231-4 : 14.99 лв.

821.113.5-93-312.4
COBISS.BG-ID 47038216

821.113.6(480) ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ШВЕДСКИ ЕЗИК

БК 2021/26 Кн 117
ВЕСТЬО, Шел, 1961-
        Небето, жълто като сяра : роман / Шел Вестьо ; прев. от швед. Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 512 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Den svavelgula himlen / Kjell Westö. - Бележки за преводача: с. 510.

ISBN 978-619-161-211-6 : 19.99 лв.

821.113.6(480)-31
COBISS.BG-ID 46981128

821.13 ЛИТЕРАТУРА НА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ

        RÉÉCRITURES et reformulations dans les langues et les littératures romanes : journées d'études internationales pour jeunes chercheurs, 17-18 november 2017, Sofia Вж Кн 96

821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 118
ПАКАРИЕ, Рената
        Африкански приказки / преразк. от Рената Пакарие ; ил. Либико Марайа ; прев. от итал. Люба Никифорова. - [8. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 55 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Fiabe africane. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. - 1. изд. 1964 на изд. Нар. младеж. - За ил., прев.: с. 2. - Съдържа: Златното и сребърното братче ; Дъщерята на Слънцето и Луната ; Страшният юнак ; Вълшебният пръстен ; Речният дух ; Двамата братя близнаци.

ISBN 978-619-7448-73-3 : 19.95 лв.

821.131.1-93-91
COBISS.BG-ID 47019528

БК 2021/26 Кн 119
ПАКАРИЕ, Рената
        Африкански приказки / преразк. от Рената Пакарие ; ил. Либико Марайа ; прев. от итал. Люба Никифорова. - [8. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 55 с. : с цв. ил. ; 34 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Fiabe africane. - Възприетата форма на името на ил. Либико Марайа е Либико Марайя. - 1. изд. 1964 на изд. Нар. младеж. - За ил., прев.: с. 2.
- Съдържа: Златното и сребърното братче ; Дъщерята на Слънцето и Луната ; Страшният юнак ; Вълшебният пръстен ; Речният дух ; Двамата братя близнаци.

ISBN 978-619-7448-74-0 (подв.) : 24.95 лв.

821.131.1-93-91
COBISS.BG-ID 47020552

821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 120
        ФРЕНСКИ приказки / ил. Сантен ; прев. Надя Трендафилова. - [6. изд.]. - София : Миранда, 2020. - 96 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Les plus beaux contes français. - 1. изд. 1974 на изд. Нар. младеж.
- Съдържа: Приказка за Русокоска, сърната Добринка и котарака Хубавелко ; Пепеляшка ; Синята птица ; Спящата хубавица ; Добрият малък Анри ; Котаракът с чизми ; Хубавка и чудовището ; Малечко-Палечко ; Бялата сърна ; Магарешката кожа.


ISBN 978-619-7448-70-2 : 20.95 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 47009800

БК 2021/26 Кн 121
        ФРЕНСКИ приказки / ил. Сантен ; прев. Надя Трендафилова. - [6. изд.]. - София : Миранда, 2020. - 96 с. : с цв. ил. ; 34 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Les plus beaux contes français. - 1. изд. 1974 на изд. Нар. младеж. - Съдържа: Приказка за Русокоска, сърната Добринка и котарака Хубавелко ; Пепеляшка ; Синята птица ; Спящата хубавица ; Добрият малък Анри ; Котаракът с чизми ; Хубавка и чудовището ; Малечко-Палечко ; Бялата сърна ; Магарешката кожа.

ISBN 978-619-7448-71-9 (подв.) : 25.95 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 47011592

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 122
ТОРЕНТЕ, Маркос Хиралт, 1968-
        Краят на любовта : новели / Маркос Хиралт Торенте ; прев. от исп. Румен Руменов. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El final del amor / Marcos Giralt Torrente. - Бележка за преводача: с. 176.

ISBN 978-619-161-203-1 : 10 лв.

821.134.2-32
COBISS.BG-ID 47000328

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 123
БУШКОВ, Александър Александрович, 1956-
        Вълчата глутница : роман / Александър Бушков ; прев. Мариян Петров. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Волчья стая / Александр Бушков.

ISBN 978-619-161-171-3 : 16.99 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 47017992

БК 2021/26 Кн 124
МИНАЕВ, Сергей Сергеевич, 1975-
        Видеоти : роман / Сергей Минаев ; прев. от рус. Ива Николова. - [София] : Персей, [2020] ([София] : [Алианс принт]). - 511 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Телки: два года спустя, или Videotы / Sergei Minaev.

ISBN 978-619-161-214-7 : 19.99 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 47022344

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 125
БАГРЯНА, Анна, 1981-
        Такава дивна любов : роман-соната / Анна Багряна ; прев. от укр. Димитър Христов. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Дивна така любов / Анна Багряна. - Анна Багряна - псевд. на авт. Ганна Юрiïвна Багрянцева. - Пълната форма на името на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев. - За авторката: с. 127.

ISBN 978-619-161-238-3 : 12 лв.

821.161.2-31
COBISS.BG-ID 47039496

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 126
ЛЕШМЯН, Болесляв, 1877-1937
        Небесният чергар / Болеслав Лешмян ; прев. от пол. Войчех Галонзка, Петър Първанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 171 с. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Niebiański koczownik / Bolesław Leśmian. - Отдалеченецът Лешмян / Павел Пл. Петров: с. 5-13.

ISBN 978-954-07-5142-9 : 12 лв.

821.162.1-1
COBISS.BG-ID 47044872

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 127
ПАНЕК, Йозеф, 1966-
        Любов по време на глобални климатични промени : роман / Йозеф Панек ; прев. от чеш. Деница Проданова. - София : Персей, 2021 ([София] : [Миг принт]). - 166 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Láska v čase globálních klimatickýh změn / Josef Pánek. - За автора ; За преводача: с. 165-166.

ISBN 978-619-161-240-6 : 12 лв.

821.162.3-31
COBISS.BG-ID 47017224

БК 2021/26 Кн 128
ТИХИ, Франтишек, 1896-1961
        Транспорт отвъд вечността : роман / Франтишек Тихи ; прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 272 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Transport za věčnost / František Tichý. - Бележка за преводача: с. 269.

ISBN 978-619-161-234-5 : 12.99 лв.

821.162.3-311.6
COBISS.BG-ID 47087624

821.162.3-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 129
ПИЛАТОВА, Маркета, 1973-
        Какво разказваше горилата : роман за деца / Маркета Пилатова ; худож. Венета Стефанова ; прев. Деница Проданова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Co vyprávěla gorila / Markéta Pilátová. - Възприетата форма на името на прев. Деница Проданова е Деница Атанасова Дабижева. - "Какво разказваше горилата" - най-добрата чешка детска книга за 2020 г. / Красимир Проданов: с. 62-63.

ISBN 978-619-161-237-6 : 6 лв.

821.162.3-93-31
COBISS.BG-ID 47025928

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 130
АНГЕЛИЕВА, Теофана Тодорова, 1928-
        Гръцкото влияние върху поезията на Петко Р. Славейков / Теофана Ангелиева. - [Силистра] : КМ, 2020 (Силистра : Ковачев прес). - 102 с. ; 21 см

Загл. и на фр. ез.: L'influence grecque sur la poésie de Petko R. Slaveikov. - Теофана Ангелиева / разговор на Константинос Марицас: с. 5-7. - Текст и на гр. ез. - Рез. на фр. ез.

ISBN 978-619-7528-20-6
1. Славейков, Петко Рачов, 1827-1895 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
821.163.2(092)
929 Славейков, Петко Рачов
821.163.2-1.09
COBISS.BG-ID 47088648

ГЕОРГИЕВ, Светлозар Димитров, 1957-
        Национално външно оценяване по български език и литература за 10. клас : тестове по модела на МОН Вж Кн 100

БК 2021/26 Кн 131
ХРИСТОВ, Иван Димитров, 1951-
        Отгласи : литературно-критични обзори, портрети, рецензии / Иван Д. Христов. - [Асеновград] : Екобелан, 2021. - 132 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-19-7
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 47065608

БК 2021/26 Кн 132
ЯВОРОВ, Пейо Крачолов, 1878-1914
        Непознатият Яворов : новооткрити стихове и документи на Пейо К. Яворов / състав., разчетен текст Милкана Бошнакова. - [София] : Персей, 2020. - 96 с. : с портр., факс. ; 25 см

Пейо К. Яворов - псевд. на авт. Пейо Тотев Крачолов. - Изд. на Фонд. Яворов. - Предизвикателствата в новооткритите стихове и документи на Пейо К. Яворов / Милкана Бошнакова: с. 5-34. - Животопис на Пейо К. Яворов: с. 91-93. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-161-219-2 (подв.) : 20 лв.
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 - биографии - извори 2. Писатели, български - биографии - извори 3. България - литературознание
821.163.2(092)(093.2)
929 Яворов, Пейо Крачолов
COBISS.BG-ID 47040520

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/26 Кн 133
АЛЕКСАНДРОВ, Радослав, 1999-
        Мечтите на един глупак / Радослав Александров. - София : Фабрика за кн., 2018 ([Германия] : HP Media Gmbh). - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-619-230-034-0 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47075848

БК 2021/26 Кн 134
АЛЕКСОВА, Лиляна Христова, 1959-
        Не питам коя си обичал : стихотворения / Лиляна Алексова - Ninfea. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2021 ([София] : [Огледало]). - 102 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2927-59-4 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47068424

АНГЕЛИЕВА, Теофана Тодорова, 1928-
        Гръцкото влияние върху поезията на Петко Р. Славейков Вж Кн 130

БК 2021/26 Кн 135
БАНЕВ, Добромир Георгиев, 1969-

        Обичай ме бавно : любовна лирика / Добромир Банев ; фотогр. Ивелина Чолакова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 160 с. : с цв. ил. ; 17 см

ISBN 978-619-161-223-9 (подв.) : 17.99 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46998024

БК 2021/26 Кн 136
БАРУТЧИЙСКА, Ива Сашкова
        Пътят към доброто : стихосбирка / Ива Барутчийска ; послесл. Лора Цветанова. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2021 (Видин : Компакт принт). - 40 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Лора Цветанова е Лора Цветанова Любомирова.

ISBN 978-954-25-0371-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47021320

БК 2021/26 Кн 137
БАРЪМОВА, Виктория Константинова
        Из речника на вятъра : сърдечен юг / Виктория Баръмова. - София : Фабрика за кн., 2018 ([София] : Дайрект сървисиз). - 72 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-230-060-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47013128

БК 2021/26 Кн 138
БОТЕВ, Христо, 1848-1876
         Стихотворения / Христо Ботев ; прев. на гр. Константинос Марицас = Piimata / Hristo Botev ; metafrastis Konstantinos Maritsas. - Силистра : КМ, 2020 ([Силистра] : Kovachev Press). - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Христо Ботев е Христо Ботев Петков. - Христо Ботев: с. 9-12. - Ellinikes metafrasis tu piitikon epgu tu Hristo Botef / Euantia Duga-Papadopulu: с. 18-21. - Кн. е ил. и с рис. на Борис Ангелушев.

ISBN 978-619-7528-22-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47059720

БК 2021/26 Кн 139
ВАСИЛОВ, Тошко
        Поетично ехо : стихосбирка-разговор / Тошко Василов, Лора Цветанова. - Видин [т.е. Шумен] : Славчо Николов и сие, 2020 (Видин : Компакт принт). - 71 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Лора Цветанова е Лора Цветанова Любомирова. - За авторите: с. 68-69.

ISBN 978-954-25-0368-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47072776

БК 2021/26 Кн 140
ГАЙДЕВ, Славей Петров
        Призрачният кораб Елдорадо : стихотворения / Славей Гайдев ; рис. Славей Гайдев. - София : Хайни, 2021 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 144 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7029-71-0 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47033864

БК 2021/26 Кн 141
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-2016
        Заедно : лирика / Евтим Евтимов, Романьола Мирославова ; състав. Пламен Тотев ; фотогр. Стефан Тотев. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Романьола Мирославова е Романьола Мирославова Павлова. - Заедно - и тук, и отвъд / Пламен Тотев: с. 5-9.

ISBN 978-619-161-217-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47026952

БК 2021/26 Кн 142
ЖОТЕВ, Добри, 1921-1997
        Бият камбаните! Бият камбаните! : стихотворения и поеми / Добри Жотев ; състав. Лилия Сребрева. - Асеновград : Екобелан, 2021. - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Добри Жотев - псевд. на авт. Добри Александров Димитров. - Умореният лъв / Иван Динков: с. 47.

ISBN 978-619-7561-21-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47046920

БК 2021/26 Кн 143
ИВАНОВА, Мина, 1958-
        Върху жаравата на дните : стихотворения / Мина Иванова. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2021 ([Ст. Загора] : [Огледало]). - 54 с. : с ил. ; 20 см

Мина Иванова - псевд. на авт. Мима Маринова Иванова. - За книгата "Върху жаравата на дните" / Таньо Клисуров: с. 5-6. - С безспорна естественост / Виолета Бончева: с. 50-51.

ISBN 978-954-2927-58-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47049224

КОЖУХАРОВ, Тодор Желязков, 1956-
        Живот, събран в песен : авторски и автентични песни от моя репертоар Вж Кн 89

НИКОВ, Георги Антонов, 1956-
        Човешкият фактор : разкази и стихове Вж Кн 161

БК 2021/26 Кн 144
СИМЕОНОВА, Ивет, 1971-
        Звездица, дарила на другите щастие : стихотворения / Ивет Симеонова ; худож. Явор Венчев. - [Враца] : Медиа груп - Иво Йорданов, 2015 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Ивет Симеонова е Ивет Симеонова Иванова. - Възприетата форма на името на ил. Явор Венчев е Явор Венчев Петков. - За авт., ил.: с. 71.

ISBN 978-954-2955-23-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47076872

БК 2021/26 Кн 145
СИМИТЧИЕВ, Васил, 1938-
        Стихо-творения / Васил Симитчиев ; предг. Йордан Вампоров. - София : Фабрика за кн., 2018 ([София] : Дайрект сървисиз). - [34] с. ; 20 см

ISBN 978-619-230-056-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47066632

БК 2021/26 Кн 146
СИНЕ Морски
        Страсти / Сине Морски. - София : Фабрика за кн., 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 38 с. ; 21 см

Сине Морски - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-230-104-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47092488

БК 2021/26 Кн 147
ТРЕНДАФИЛОВ, Андриан Бялков
        Писмо до Добрите хора - част 1 : стихосбирка на сърцето / Андриан Трендафилов - Андриански ; худож. Албена Мартинова. - [София] : Благодатъ, 2021 ([София] : [Симолини]). - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91632-1-4 (подв.) : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47007496

БК 2021/26 Кн 148
ФИЛЕВА, Мариела
        Докосната усмивка / Мариела Филева. - София : Фабрика за кн., 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 191 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-230-123-1 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47069960

БК 2021/26 Кн 149
ФИЛИПОВ, Костадин Тодоров, 1979-
        На дъх от лятото : стихове / Костадин Филипов ; худож. Мирослава Захариева. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-161-196-6 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46992136

БК 2021/26 Кн 150
        ХЕДОНИЗЪМ : философия и изкуство / фотогр. Йордан Йорданов (Данчо Брадата). - [Силистра] : КМ, 2021 ([Силистра] : Ковачев прес). - 104 с. : с ил., портр. ; 21 см

Текст и на гр. ез. - Полилей / К. П. Кавафис ; прев. [от гр. ез.] К. Марицас. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. 

ISBN 978-619-7528-23-7 : 15 лв.
Съдържа произведения на Александър Байтошев, Андриана Спасова, Ели Видева, Йордан Йорданов (Данчо Брадата), Лора Бранева, Михаил Жеков, Павлина Павлова, Райна Консулова-Кацарова, Станислава Пирчева - Ава,  Кнстантинос Марицас.

821.163.2-1(082)
821.163.2-4(082)
73/76(497.2)
COBISS.BG-ID 47087368

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/26 Кн 151
АЛЕКСИЕВ, Калоян, 1999-
        7 случки от живота : сборник с разкази / Калоян Алексиев. - [София] : Фабрика за кн., 2017 ([София] : Артлайн студиос). - 108 с. ; 20 см

ISBN 978-619-230-019-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46994184

БК 2021/26 Кн 152
ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Избрани разкази / Йордан Вълчев ; предг. Иван Радев. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 256 с. ; 20 см

1. изд. 1999 на изд. Д-во Гражданин.

ISBN 978-954-07-5146-7 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47088136

БК 2021/26 Кн 153
ГИЗГИНДЖИЕВ, Радослав Руменов, 1986-
        Лепири: между сянката и светлината / Радослав Гизгинджиев. - София : Фабрика за кн., 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 466 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-230-083-8 : 21 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 47086344

БК 2021/26 Кн 154
ГРУДЕВ, Димитър Петков, 1947-
        Разкази / Димитър Грудев. - 2. доп. изд. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([София] : [МБМ]). - 72 с. ; 21 см

1. изд. 2020, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-9376-95-1 : 7 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47071752

БК 2021/26 Кн 155
ДАН Ко, 1985-
        K.O.S. / Дан Ко. - [София] : Джей Ей Ем Джи, 2020 ([Хасково] : Полиграфюг). - 224 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Кралят на София. - Дан Ко - псевд. на авт. Йордан Владимиров Живков.

ISBN 978-619-7321-13-5 : 15 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 47076616

БК 2021/26 Кн 156
ДОНЧЕВ, Петър, 1941-
        Стоян от Папазкьой / Петър Дончев. - София : Фабрика за кн., 2018 ([София] : Дайрект сървисиз). - 156 с. ; 20 см

ISBN 978-619-230-061-6 : 12.80 лв.

821.163.2-311.3
COBISS.BG-ID 47060232

БК 2021/26 Кн 157
ИЛИЕВ, Симеон Димитров, 1975-
        Сянка в тъмното / Симо Андонов. - [София] : Фабрика за кн., 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 76 с. ; 22 см

Симо Андонов - псевд. на авт. Симеон Димитров Илиев.

ISBN 978-619-230-126-2 : 19 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47034888

БК 2021/26 Кн 158
МИХАЙЛОВ, Михаил Николов, 1955-
        Кафява захар / Михаил Михайлов ; предг. Георги Лозанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 180 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-07-5190-0 : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 47006472

БК 2021/26 Кн 159
МИХАЙЛОВ, Михаил Николов, 1955-
        Кафява захар / Михаил Михайлов ; предг. Георги Лозанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 180 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-07-5191-7 (подв.)

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 47007752

БК 2021/26 Кн 160
НИКЛЕНОВ, Димитър Йорданов, 1949-
        Опит за оцеляване : криминална новела / Димитър Никленов. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([София] : [МВМ]). - 71 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9376-88-3 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47031560

БК 2021/26 Кн 161
НИКОВ, Георги Антонов, 1956-
        Човешкият фактор : разкази и стихове / Георги Ников. - Враца : БГ принт, 2021. - 100 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7522-42-6

821.163.2-32
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 47067912

БК 2021/26 Кн 162
ПЕТКОВ, Любен, 1939-2016
        Недоказани убийства / Любен Петков. - 2. изд. - [Бургас] : Знаци, 2021 (Бургас : Информа принт). - 168 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Любен Петков е Любен Петков Желязков. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-619-7497-61-8 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47034632

БК 2021/26 Кн 163
ПЕТКОВ, Никола Иванов, 1940-
        От бреговете на Друшлявица и надолу / Никола Петков. - Видин [т.е. Шумен] : Славчо Николов и сие, 2020 (Видин : Компакт принт). - 178 с. ; 21 см

Съдържа и: Брациговските майстори : повест.

ISBN 978-954-25-0369-9

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47079432

БК 2021/26 Кн 164
РАДЕВА, Ирена Иванова, 1978-
        Фрагмента : разкази / Ирена Радева ; худож. Ирена Радева. - София : Фабрика за кн., 2018 ([София] : Булгед). - 120 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-230-069-2 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47036424

БК 2021/26 Кн 165
РОДЕВ, Цончо Христов, 1926-2011
        Светослав Тертер : историческа повест / Цончо Родев. - [2. изд.]. - София : БИ 93, 2020 ([София] : [Фолиарт]). - 215 с. ; 21 см

1. изд. 1971 на изд. Държ. воен. изд. в сер. Библиотека Бележити пълководци и военни дейци. - Хронологически и родословни бележки за българските царе и за някой от другите исторически лица споменати в книгата: с. 202-205. - Извадки от хрониката на византийския летописец Георги Пахимер: с. 206-208. - Обяснения на древните географски имена: с. 209-210. - Обяснения на непознатите думи: с. 211-214.

ISBN 978-619-7496-46-8 : 15 лв.

821.163.2-321.6
COBISS.BG-ID 47004168

БК 2021/26 Кн 166
РОС, Патрик
        Чуждо тяло / Патрик Рос. - София : Фабрика за кн., 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 292 с. ; 21 см

Патрик Рос - псевд. на авт. Христо Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-230-078-4 : 21.90 лв.

821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 47050504

БК 2021/26 Кн 167
СТАНЧЕВ, Иван Тенев, 1935-
        Реката на живота : разкази / Иван Станчев ; худож. Иван Станчев. - София : Фабрика за кн., 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 217 с. : с ил. ; 21 см

Иван Станчев: с. 213.

ISBN 978-619-230-125-5 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47084296

БК 2021/26 Кн 168
ТАКОВА, Таня Асенова, 1981-
        Индиговата врата / Таня Такова ; ил. Таня Такова. - [София] : Фабрика за кн., 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 140 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-230-153-8 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47048968

БК 2021/26 Кн 169
ТОМОВА, Силвия Томова, 1973-
        Дългото лято на вечността : [роман] / Силвия Томова. - [София] : Бугати-И, 2021 ([София] : Алианс принт). - 146 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91829-0-1
ISBN 978-619-7406-44-3 !

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46995976

БК 2021/26 Кн 170
ФАРД, Ефемия Ганчева, 1972-
        Зачатие след Великден / Ефемия Фард. - [София] : ЕМ.ДЖИ.И.З, 2020 ([София] : Дедракс). - 227 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91596-0-6 : 17 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 47029512

БК 2021/26 Кн 171
ЦВЕТАНОВА, Лора, 1990-
        Диамантено сърце : разкази / Лора Цветанова. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2020 (Видин : Компакт принт). - 232 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Лора Цветанова е Лора Цветанова Любомирова. - За автора: с. 227. - Рецензия / Феврония Петрова: с. 230.

ISBN 978-954-25-0370-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 47032072

БК 2021/26 Кн 172
ЦВЕТАНОВА, Лора, 1990-
        От клиента до психолога : разкази / Лора Цветанова. - Видин [т.е. Шумен] : Славчо Николов и сие, 2020 (Видин : Компакт принт). - 52 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Лора Цветанова е Лора Цветанова Любомирова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рецензия / Мария Митева: с. 49-50.

ISBN 978-954-25-0367-5

821.163.2-3
159.923(0:82-3)
COBISS.BG-ID 47044104

БК 2021/26 Кн 173
ШАЕР, Даян Хасан, 1992-
        Да откраднеш сърцето на Дявола / Даян Шаер. - София : Фабрика за кн., 2018 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-619-230-066-1 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 47047944

БК 2021/26 Кн 174
ЯЗОВА, Яна, 1912-1974
        Война / Яна Язова ; предг. Антон Оруш. - [2. изд.]. - София : БИ 93, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 359 с. ; 23 см

Яна Язова - псевд. на авт. Люба Тодорова Ганчева. - 1. изд. 2001
със загл. Война 1945-1946 г. на изд. Весела Люцканова в сер. Колекция Автограф.

ISBN 978-619-7496-61-1 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46983944

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Бойко Борисов (в) първо лице 2 : още два мандата по-късно Вж Кн 36

БК 2021/26 Кн 175
        БУРГАС - моят град : остров от спомени, море от преживявания : сборник [от] литературен конкурс / състав. Диана Радославова ; предг. Елка Василева. - Бургас : Знаци, 2021 ([В. Търново] : Фабер). - 120 с. ; 20 см

Изд. на Нар. ч-ще Асен Златаров 1940 - Бургас.

ISBN 978-619-7497-62-5 : 10 лв.

821.163.2-053.5-8(082)
COBISS.BG-ID 47064840

БК 2021/26 Кн 176
ГЕОРГИЕВА, Герга Георгиева, 1951-
        Сляпа и разочарована любов : стихотворения, разкази, есета / Герга Георгиева. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2021 ([Ст. Загора] : [Фото Иванов]). - 120 с. : с ил., табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2927-61-7

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 47056648

БК 2021/26 Кн 177
ЛУЛЧЕВ, Андро Христов, 1894-1944
        Септемврийски дни - 1918 година : лични спомени / Андро Лулчев. - [2. изд.]. - София : БИ 93, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 304 с. ; 21 см

1. изд. 1926 на изд. Свободна акад. на науките и изкуствата.

ISBN 978-619-7496-52-9 : 15 лв
1. България - история
821.163.2-94
94(497.2)''1914/1939''(093.3)
COBISS.BG-ID 47002632

БК 2021/26 Кн 178
ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
         История славянобългарска / Паисий Хилендарски ; прев. на новобълг. ез. от Димитър Пеев ; науч. коментар Димитър Пеев, Александър Николов. - [6. изд.]. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 240 с. ; 24 см

Паисий Хилендарски - духовно име на Пенко (Петър) Михаилов Хадживълчев. - Пълната форма на името на прев., авт. на предг. Димитър Пеев е Димитър Пеев Димитров. - Встъпление от Зографската света обител: с. 7. - Историята през погледа на преподобния Паисий Хилендарски / Димитър Пеев: с. 9-14. - Принципи на превода / Димитър Пеев, Александър Николов: с. 15-16. - Библиогр.: с. 235-239. -
Съдържа и: История славянобългарска : Котленски препис / Паисий Хилендарски ; препис на Софроний Врачански. - Фототип. изд. от 1875 г. - Неговият текст е отпеч. парал. с прев. на съвр. бълг. ез.

ISBN 978-619-7496-69-7 (подв.) : 30 лв.
1. История - България - извори 2. България - история
821.163.2-94
94(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 44790024

БК 2021/26 Кн 179
РАЧО Петрова, Султана, 1869-1946
        Моите спомени : том 1-3 / Султана Рачо Петрова ; предг. Ангел Златков. - София : БИ 93, 2019 ([София] : Дедракс). - 403 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7496-37-6 : 20 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 47034120

БК 2021/26 Кн 180
ФИЛИПОВ, Ленко Христов, 1952-
        До Дубай и накъде? : дневник на едно пътуване от 2008 година / Ленко Филипов. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2020 ([Ст. Загора] : [Фото Иванов]). - 48 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2927-57-0

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 47048200

        ХЕДОНИЗЪМ : философия и изкуство Вж Кн 150

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 181
ИГНАТОВА, Милка Иванова, 1994-
        Аз говоря правилно! : с тези стихове чудесни звуковете стават лесни / Милка Игнатова ; худож. Мартин Петров. - [София] : Дайрект сървисиз, 2021. - 55 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7671-14-8

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 47046152

БК 2021/26 Кн 182
КАРАБАКАЛОВА, Петя Иванова, 1965-
        Рисунка на детството / Петя Карабакалова. - Ст. Загора : Лаген, 2021 (Ст. Загора : Литера принт). - 452 с. : с ноти ; 24 см

Отзиви: с. 437-452.

ISBN 978-954-346-154-7 : 22 лв.

821.163.2-93-8
COBISS.BG-ID 47041032

БК 2021/26 Кн 183
МИЛЕВА, Леда Гео, 1920-2013
        Работна мецана / Леда Милева. Хопа-тропа / Георги Караиванов. Сватбата на Червенушко / Елин Пелин ; ил. Вадим Лазаркевич. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 63 с. : с цв. ил. ; 31 см

Елин Пелин - псевд на авт. Димитър Иванов Стоянов. - Биогр. данни за авт. и ил. отбелязани на с. 2

ISBN 978-619-7448-67-2 : 17.95 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 47011080

БК 2021/26 Кн 184
МИЛЕВА, Леда Гео, 1920-2013
        Работна мецана / Леда Милева. Хопа-тропа / Георги Караиванов. Сватбата на Червенушко / Елин Пелин ; ил. Вадим Лазаркевич. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 63 с. : с цв. ил. ; 31 см

Елин Пелин - псевд на авт. Димитър Иванов Стоянов. - Биогр. данни за авт. и ил. отбелязани на с. 2

ISBN 978-619-7448-66-5 (подв.) : 21.95 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 47010824

БК 2021/26 Кн 185
НИКОЛОВА, Мариана Георгиева, 1953-
        Объркан свят / Мариана Николова ; ил. Емилия Искренова. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Симолини-94). - 48 с. : с цв. ил. ; 25 x 24 см

ISBN 978-954-474-887-6 : 7 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 47044616

БК 2021/26 Кн 186
ПАВЛОВА, Маргарита Павлова, 1969-
        Вълшебството на розите / Маргарита Павлова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2020 ([София] : [M&BM]). - 40 с. : с цв. ил. ; 18 x 18 см

ISBN 978-954-9376-81-4 : 10 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 47002888

БК 2021/26 Кн 187
РАН Босилек, 1886-1958
        Косе Босе : български народни приказки / Ран Босилек ; ил. Иван Кирков. - [14. изд.]. - София : Миранда, 2019 (Китай). - 127 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов. - 1. изд. 1959 на изд. Нар. младеж. - За авт., ил.: с. 2. -
Съдържа: Срещу Нова година ; Задави се Петльо ; На сватба ; Косе Босе ; Зажени се Зайо ; Клан-недоклан ; Отишла баба за дренки ; Кума Лиса кръстница ; Кумчо Вълчо рибар ; Кумчо Вълчо и овните ; Седнал Зайо да плаче ; Наказан съдия ; Надбягване ; Котаран ; Орехчето ; Кон и лисица ; Чудното гущерче ; Мишка, жаба и гущер ; Ежко Бежко и Баба Меца ; Зайо Байо и козарче ; В чувала ; Врабчо и Лиса ; Знае му реда ; Кап-Кап ; Петльо и Врабчо ; Вълкът си остава вълк ; Цигулар ; Двеста и двайсет хитрини ; Бърза работа ; Задави се Меца ; Баба Меца и Зайо Байо ; Баба Меца и човекът ; За шарена премяна ; Кума Лиса и овчарко ; Какво е чудо станало ; Дядо и ряпа ; И баба знае ; Бърза работа - срам за майстора ; Завистливият селянин ; Гъргалчо ; Ей, че го каза ; Малкият Хитър Петър ; Юначе ; Вардете се ; Магаре боб яде ли? ; Неволя ; Храни душа, да те слуша ; Който не работи, не трябва да яде ; Мързелан и орач ; Сливи за смет ; Умното овчарче ; Чудна свирка ; Няма да се сърдиш ; Слънце и месец ; При месеците ; Момче и вятър ; Незнаен юнак ; Братче и сестриче ; Златно птиче ; Чудната кутийка.

ISBN 978-619-7448-39-9 : 19.95 лв.
ISBN 978-619-7078-39-9 !

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 47038728

БК 2021/26 Кн 188
РАН Босилек, 1886-1958
        Косе Босе : български народни приказки / Ран Босилек ; ил. Иван Кирков. - [14. изд.]. - София : Миранда, 2019 (Китай). - 127 с. : с цв. ил. ; 34 см

Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов. - 1. изд. 1959 на изд. Нар. младеж. - За авт., ил.: с. 2. -
Съдържа: Срещу Нова година ; Задави се Петльо ; На сватба ; Косе Босе ; Зажени се Зайо ; Клан-недоклан ; Отишла баба за дренки ; Кума Лиса кръстница ; Кумчо Вълчо рибар ; Кумчо Вълчо и овните ; Седнал Зайо да плаче ; Наказан съдия ; Надбягване ; Котаран ; Орехчето ; Кон и лисица ; Чудното гущерче ; Мишка, жаба и гущер ; Ежко Бежко и Баба Меца ; Зайо Байо и козарче ; В чувала ; Врабчо и Лиса ; Знае му реда ; Кап-Кап ; Петльо и Врабчо ; Вълкът си остава вълк ; Цигулар ; Двеста и двайсет хитрини ; Бърза работа ; Задави се Меца ; Баба Меца и Зайо Байо ; Баба Меца и човекът ; За шарена премяна ; Кума Лиса и овчарко ; Какво е чудо станало ; Дядо и ряпа ; И баба знае ; Бърза работа - срам за майстора ; Завистливият селянин ; Гъргалчо ; Ей, че го каза ; Малкият Хитър Петър ; Юначе ; Вардете се ; Магаре боб яде ли? ; Неволя ; Храни душа, да те слуша ; Който не работи, не трябва да яде ; Мързелан и орач ; Сливи за смет ; Умното овчарче ; Чудна свирка ; Няма да се сърдиш ; Слънце и месец ; При месеците ; Момче и вятър ; Незнаен юнак ; Братче и сестриче ; Златно птиче ; Чудната кутийка.

ISBN 978-619-7448-38-2 (подв.) : 24.95 лв.
ISBN 978-619-7078-38-2 !

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 47039240

БК 2021/26 Кн 189
ТРИФОНОВ, Васил Маринов
        Отряд Сторм : роман за деца / Васил Трифонов. - [София] : Хайни, 2021 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 184 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7029-70-3 : 10 лв.

821.163.2-93-311.3
COBISS.BG-ID 47053320

821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 190
АНДОНОВСКИ, Петър, 1987-
        Тялото, в което трябва да се живее : роман / Петър Андоновски ; прев. от макед. Таня Попова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 84 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Телото во кое треба да се живее / Петар Андоновски.

ISBN 978-619-161-227-7 : 7 лв.

821.163.3-31
COBISS.BG-ID 46998536

БК 2021/26 Кн 191
ЛАФАЗАНОВСКИ, Ермис, 1961-
        Храпешко : роман / Ермис Лафазановски ; прев. от макед. Мариян Петров. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Храпешко / Ермис Лафазановски. - Бележка за автора: с. 168.

ISBN 978-619-161-195-9 : 9.99 лв.

821.163.3-31
COBISS.BG-ID 47049480

821.163.41-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 192
ВОЙНОВИЧ, Владислава, 1965-
        Аврам, Богдан, вода газят : азбучен роман за деца / Владислава Войнович ; ил. Лука Тилингер ; прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Симолини-94). - 216 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Аврам, Богдан, воду газе / Владислава Воjновић. - За авт.: с. 212.

ISBN 978-954-474-871-5 (подв.) : 19 лв.

821.163.41-93-31
COBISS.BG-ID 47055368

821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 193
МЛАКИЧ, Йосип, 1964-
        Прясно боядисано : роман / Йосип Млакич ; прев. от хърв. Таня Попова. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Svježe obojeno / Josip Mlakić. - Бележка за преводача: с. 167.

ISBN 978-619-161-208-6 : 12 лв.

821.163.42-31
COBISS.BG-ID 47043080

821.18 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/26 Кн 194
БАНУШИ, Григор, 1948-
        Гневът на самодивите : роман / Григор Бануши ; прев. от алб. Екатерина Търпоманова. - [София] : Персей, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 448 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mëria e zanave / Grigor Banushi. - За авт.: с. 1. - Бележка за преводача: с. 447.

ISBN 978-619-161-229-1 : 19.99 лв.

821.18-312.4
COBISS.BG-ID 47042824

821.214-93 ЛИТЕРАТУРА НА НОВОИНДИЙСКИ (СЪВРЕМЕННИ ИНДИЙСКИ) ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/26 Кн 195
        ИНДИЙСКИ приказки : подбрани случки от старинния индийски епос "Махабхарата" / ил., предг. Серджо Ридзато ; прев. [от фр.] Надя Трендафилова. - [6. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 92 с. : с цв. ил. ; 33 см

1. изд. 1974 на изд. Нар. младеж. - За ил., прев.: с. 92. 

ISBN 978-619-7448-60-3 : 20.95 лв.

821.214-93-34
COBISS.BG-ID 47008520

БК 2021/26 Кн 196
        ИНДИЙСКИ приказки : подбрани случки от старинния индийски епос "Махабхарата" / ил., предг. Серджо Ридзато ; прев. [от фр.] Надя Трендафилова. - [6. изд.]. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 92 с. : с цв. ил. ; 34 см

1. изд. 1974 на изд. Нар. младеж. - За ил., прев.: с. 92. 

ISBN 978-619-7448-59-7 (подв.) : 25.95 лв.

821.214-93-34
COBISS.BG-ID 47009288


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/26 Кн 197
ДЮЛГЕРОВ, Георги Василев, 1920-2005
        От Тахтали до Тополово [община Маджарово] : исторически очерк / ставрофорен свещеноиконом Георги Дюлгеров. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 258 с. : с ил., табл. ; 24 см

Сериозно родово и краеведческо изследване / Христо Темелски: с. 5-6. - Повелителна реплика / Христо Цеков: с. 7. - Пълната форма на името на авт. на предг.  Христо Цеков е Христо Цеков Христов. - Спомени за свещеник Георги Дюлгеров / Иван Гащилов: с. 235-236. - Човек остава с писаното слово / Тодор Тодоров: с. 237. - Рец. Христо Темелски.

ISBN 978-619-7561-14-2 (подв.)
1. Села - Южна България - история 2. Родове, български - Южна България 3. Южна България - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 47083784

БК 2021/26 Кн 198
КАРАВАСТЕВА, Мича Станилова, 1949-
        Пътешествия по Арда : от Ардин връх до Ламбух и Хухла [община Ивайловград] : пътеводител / Мича Каравастева ; фотогр. Минчо Каравастев. - [София] : Фабрика за кн., 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 164 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-230-118-7 : 24.90 лв.
1. Арда (река)
908(282.24:497.23Арда)(036)
COBISS.BG-ID 47057928

МАНЧЕВ, Кръстю Кръстев, 1940-
        Голямоконарци - герои : сподвижници на Васил Левски и дейци на Съединението на България през 1885 година Вж Кн 209

91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ
Виж и 308; 528; 55

БК 2021/26 Кн 199
ХИЙТУОЛ, Чарлс А., 1946-
        География for dummies : прави всичко по-лесно! / Чарлс А. Хийтуол ; предг. Рут И. Шайри ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 408 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Geography for dummies. - Името на авт. на доп. материал Рут И. Шайри погрешно отпеч. в кн. - Рут. И. Шърли. - За автора: с. 3.

22 лв.
ISBN 978-954-6563-73-6 !
1. География - наръчници
91(035)
COBISS.BG-ID 47090952

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/26 Кн 200
ПАТАРЧАНОВА, Емилия Николова, 1967-
        География и икономика 11. клас : профилирана подготовка : модул 3: Съвременно икономическо развитие / Емилия Патарчанова, Красимир Левков, Генка Минчева. - София : Клет България, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 160 с. : с ил. ; 24 см

Терминол. речник: с. 151-152. - Библиогр.: с. 158-159.

ISBN 978-954-344-607-0 : 18.90 лв.
1. География - учебници за средни училища
911(075.3)
COBISS.BG-ID 47085576

БК 2021/26 Кн 201
ПЕНИН, Румен Любенов, 1958-
        География и икономика 11. клас : профилирана подготовка : модул 1: природноресурсен потенциал, устойчиво развитие / Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова ; науч. ред. Елеонора Николова. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 168 с. : с цв. ил. ; 26 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Желев е Димитър Желев Иванов. - Терминол. речник: с. 158-161. - Библиогр.: с. 162-163.

ISBN 978-954-344-615-5 : 19.90 лв.
1. География - учебници за средни училища
911(075.3)
COBISS.BG-ID 47045128

БК 2021/26 Кн 202
        СБОРНИК материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и регионална политика. Ч. 1 / Димитър Владев ... [и др.] ; ред. Дора Кабакчиева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 141 с. : с табл., к. ; 21 см

Други авт.: Милен Пенерлиев, Светла Станкова, Веселин Петков, Ивайло Владев, Милена Стоянова, Росица Владева. - Рец.: Цанко Цанков, Климент Найденов. - Библиогр.: с. 139-141.

ISBN 978-619-201-482-7
1. География - учебни помагала за ВУЗ
911(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 47030536

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АНГЕЛИЕВА, Теофана Тодорова, 1928-
        Гръцкото влияние върху поезията на Петко Р. Славейков Вж Кн 130

ДЮЛГЕРОВ, Георги Василев, 1920-2005
        От Тахтали до Тополово [община Маджарово] : исторически очерк Вж Кн 197

КИРИОН, архимандрит
        Преподобни Гавриил (Ургебадзе) юродив заради Христа Вж Кн 28

КОЖУХАРОВ, Тодор Желязков, 1956-
        Живот, събран в песен : авторски и автентични песни от моя репертоар Вж Кн 89

ЛАЛЕВ, Иван Христов, 1946-
        Васил Левски : отвъд митовете, легендите и заблудите Вж Кн 207

МАНЧЕВ, Кръстю Кръстев, 1940-
        Голямоконарци - герои : сподвижници на Васил Левски и дейци на Съединението на България през 1885 година Вж Кн 209

ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Първите дами на Средновековна България Вж Кн 206

ПЕШЕВ, Димитър Йосифов, 1894-1973
        Спомени Вж Кн 210

СКУТУНОВ, Коста Георгиев, 1890-1965
        Бурни времена Вж Кн 211

ЯВОРОВ, Пейо Крачолов, 1878-1914
        Непознатият Яворов : новооткрити стихове и документи на Пейо К. Яворов Вж Кн 132

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Първите дами на Средновековна България Вж Кн 206

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/26 Кн 203
НАНЕВ, Сотир, 1895-1944
        Възкресение - Македония 1941 / Сотир Нанев. - 4. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 88 с. : с ил., к., факс. ; 21 см

1. изд. 1942 със загл. Възкресение, на изд. Т. Ф. Чипев.

ISBN 978-954-07-5166-5 : 12 лв.
1. История - Македония - спомени 2. Македония - история
94(497.7)(093)
COBISS.BG-ID 47006216

БК 2021/26 Кн 204
НАНЕВ, Сотир, 1895-1944
        Възкресение - Македония 1941 / Сотир Нанев. - 4. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 88 с. : с ил., к., факс. ; 22 см

1. изд. 1942 със загл. Възкресение, на изд. Т. Ф. Чипев.

ISBN 978-954-07-5164-1 (подв.) : 16 лв.
1. История - Македония - спомени 2. Македония - история
94(497.7)(093)
COBISS.BG-ID 47005960

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/26 Кн 205
КЛАЙНЕР, Блазиус, 17??-1785
        История на България / Блазиус Клайнер ; прев. от лат. ез. Карол Телбизов. - 2. изд. - София : БИ 93, 2020 ([Мултипринт ООД] : [Костинброд]). - 303 с. ; 24 см

Загл. на кор.: История на България 1761. - 1. изд. 1977 
със загл. История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.,  изд. на БАН. - Блазиус Клайнер и неговата История на България / Иван Дуйчев: с. 7-28. - Именен показалец, предм. показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-7496-67-3 (подв.) : 25 лв.
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 47063304

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        История славянобългарска Вж Кн 178

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/26 Кн 206
ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Първите дами на Средновековна България / Пламен Павлов. - София : БИ 93, 2020 ([София] : Фолиарт). - 256 с. ; 21 см

В изд. каре погрешно отпеч. 4. изд. - Библиогр.: с. 243-255.

ISBN 978-619-7496-56-7 : 16 лв.
1. Владетели, български - жени - Средни векове - биографии 2. Прочути жени - Европа - Средни векове - биографии 3. България - история 4. Европа - история
94(497.2)"06/14"(092)
94(4)"06/14"(092)
929
COBISS.BG-ID 47001864

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/26 Кн 207
ЛАЛЕВ, Иван Христов, 1946-
        Васил Левски : отвъд митовете, легендите и заблудите / Иван Лалев. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 384 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-161-207-9 : 16.99 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18"(092)
929 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 47022600

БК 2021/26 Кн 208
МУСТАФА, Алджан Джафер, 1978-
        Ескиджумайският панаир : център за стопански и културен диалог през XIX век : [монография] / Алджан Джафер, Мийрям Салим ; науч. ред. Гергана Георгиева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 205 с. : с ил., факс., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Алджан Джафер е Алджан Джафер Мустафа. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на тур. ез. - Рец.: Неврие Чуфадар, Николай Тодоров. - Библиогр.: с. 201-205.

ISBN 978-619-201-477-3
1. Панаири - Търговище - 19 век 2. Търговище - история
94(497.217.1)"18"
339.174(497.217.1)(091)
COBISS.BG-ID 47062792

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

ЛУЛЧЕВ, Андро Христов, 1894-1944
        Септемврийски дни - 1918 година : лични спомени Вж Кн 177

БК 2021/26 Кн 209
МАНЧЕВ, Кръстю Кръстев, 1940-
        Голямоконарци - герои : сподвижници на Васил Левски и дейци на Съединението на България през 1885 година / Кръстю Манчев ; състав. Кръстю Манчев. - [Асеновград] : Екобелан, 2021. - 112 с. : с портр., факс., [8] с. : цв. ил., факс. ; 21 см

Написаното е жива вода за хората / Атанас Балкански: с. 9-10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-20-3
1. Съединение на България - дейци - биографии 2. България - история 3. Съединение (град) - краезнание
94(497.2)"18"(092)
929(497.2)
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 47051016

БК 2021/26 Кн 210
ПЕШЕВ, Димитър Йосифов, 1894-1973
        Спомени / Димитър Пешев ; състав. Николай Поппетров. - [2]. изд. - София : БИ 93, 2020 ([София] : Фолиарт). - 303 с. ; 23 см

Една винаги актуална история. Спомените на Димитър Пешев и тяхното значение / Николай Поппетров: с. 7-25. - 1. изд. 2004 на изд. Гутенберг. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7496-66-6 : 18 лв.
1. Пешев, Димитър Йосифов, 1894-1973 - биографски материали 2. Политици, български - биографски материали 3. История - нова - България - биографски материали 4. България - история
94(497.2)"19"(092)
929 Пешев, Димитър Йосифов
COBISS.BG-ID 47087880

БК 2021/26 Кн 211
СКУТУНОВ, Коста Георгиев, 1890-1965
        Бурни времена / Коста Скутунов. - 2. изд. - София : БИ 93, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 728 с. ; 25 см

1. изд. 2004 на изд. Синева. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7496-63-5 (подв.) : 30 лв.
1. Скутунов, Коста Георгиев, 1890-1965 - биографски материали 2. Борис III, цар български, 1894-1943 - спомени 3. Офицери, български - биографски материали 4. Царе, български - спомени 5. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Скутунов, Коста Георгиев
929 Борис III, цар български
COBISS.BG-ID 47021064

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/26 Кн 212
        СРЕЩИ с историята : сборник с материали от научни форуми, 27-29 септември 2019 г., В. Търново, 8 ноември 2019 г., София / ред. екип Искра Баева ... [и др.]. - Ст. Загора : Лаген, 2020 (Ст. Загора : Литера принт). - 400 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други ред.: Христо Глушков, Симеон Симеонов, Трифон Митев. - Съдържа докл. от: Симеон Симеонов, Петър Странчевски, Искра Баева, Йордан Баев, Евгения Калинова, Станчо Станчев, Симеон Кулиш, Виолета Костова, Марийка Давидова Келева, Мариела Модева, Георги Пирински, Боян Дуранкев, Любомир Кючуков, Стоимен Стоименов, Юлий Георгиев, Николай Цанов, Васил Проданов, Александър Каракачанов, Илияна Марчева, изнесени на Национална научна конференция 75 години от 9 септември 1944, В. Тръново, 2019 и Национална научна конференция 30 години от 10 ноември 1989 г., София, 2019. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-346-152-3 : 18 лв.
1. Социализъм - конференции 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - конференции 3. България - история
94(497.2)"1944/1989"(06)
323(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 47090696


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

 7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС

БК 2021/26 Г 1
ПАРУШЕВ, Атанас, 1958-
        Атанас Парушев / [текст], състав. Яна Братанова ; фотогр. Борислав Чернев = Atanas Parushev / [text], comp. Yana Bratanova ; photogr. Borislav Chernev ; Engll. transl. Nigrita Davies. - София : Нац. галерия, 2021. - 1 албум (48 с.) : с цв. ил. ; 17 см

Пълната форма на името на худож. Атанас Парушев е Атанас Парушев Курдалийски. - Пътуване / Атанас Парушев: с. 5. 
ISBN 978-954-9473-53-7
1. Парушев, Атанас, 1958- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Парушев, Атанас
COBISS.BG-ID 47067400

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/26 Г 2
ГЕОРГИЕВА, Алла Николаевна, 1957-
        Коронавирус в България. Дневник : изложба, 18.03. - 27.06.2021, Квадрат 500 / [текст], състав. Боряна Вълчанова = Coronavirus in Bulgaria. Diary : exhibition, 18.03. - 27.06.2021, Kvadrat 500 / [text], comp. Boryana Valchanova ; Engl. transl. Nigrita Davies. - [София] : Нац. галерия, 2021. - 1 албум (48 с.) : с ил. ; 17 см

ISBN 978-954-9473-54-4
1. Георгиева, Алла Николаевна, 1957- - творчество - албуми 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
741.5.071.1(497.2)(092)(084)
929 Георгиева, Алла Николаевна
COBISS.BG-ID 47082504


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГЕОРГИЕВА, Алла Николаевна, 1957-
        Алла Георгиева: коронавирус в България. Дневник : изложба, 18.03. - 27.06.2021, Квадрат 500 Вж Г 2

ПАРУШЕВ, Атанас, 1958-
        Атанас Парушев Вж Г 1


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БОГДАНОВ, Андрей Илиев, 1965-
        Решения в логистиката : монография Вж Е 2


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/26 Е 1
БЕЛОЕВ, Христо Иванов, 1958-
        Основна обработка на почвата и съпровождащите я високо-технологични разработки [Електронен ресурс] : учебник / Христо Белоев, Петър Сигалов = Das Pflügen und die begleitenden high-tech-entwicklungen / Hristo Beloev, Peter Sigalov. - Текстови данни. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - 1 USB флаш ; 9 x 5 см

Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Internet Browser. - Електронният ресурс се разпространява с кн. - Библиогр. в края на текста. - Съдържа и: Допълнителни материали, онагледяващи процесите, във вид на видеофилми, презентации, снимки и схеми.

ISBN 978-954-712-834-7 !
1. Почвообработващи машини - учебници
631.31(075.086.76)
COBISS.BG-ID 47089672

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/26 Е 2
БОГДАНОВ, Андрей Илиев, 1965-
        Решения в логистиката [Електронен ресурс] : монография / Андрей Богданов ; науч. ред. Христо Атанасов Христов. - Текстови данни. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Пламен Борисов Дянков, Красимир Стоянов Давидов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-201-484-1
1. Логистика (икономика) - управление и организация 2. Вземане на решения, теория
658.7:005.53(0.034)
005.53(0.034)
COBISS.BG-ID 47091208


 7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/26 Е 3
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Огледалото и отражението [Електронен ресурс] : музиката и неосезаемите нишки в тъканта на видимото и незримото / Явор Гочев ; науч. ред. Андрей Диамандиев. - Текстови данни. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91306-9-8
1. Музика - теория
78.01(0.034)
COBISS.BG-ID 47005704

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Виж и 78.01

БК 2021/26 Е 4
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Ръководство по транспониране [Електронен ресурс] / Явор Гочев. - Текстови данни. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISMN 979-0-707671-17-7
1. Нотно писмо - учебни помагала 2. Музика - теория - учебни помагала
781.22/.24(076.034)
COBISS.BG-ID 47003912

БК 2021/26 Е 5
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Транскрипция на партитури за симфоничен оркестър [Електронен ресурс] / Явор Гочев ; науч. ред. Велислав Заимов. - Текстови данни. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91306-6-7
1. Нотно писмо 2. Симфоничен оркестър
781.24(0.034)
785.11(0.034)
COBISS.BG-ID 47018760

ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Четене и свирене от пръв поглед на партитури за хор и симфоничен оркестър Вж Е 7

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/26 Е 6
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Методически упражнения за овладяване на сопранов, алтов и теноров ключ [Електронен ресурс] / Явор Гочев. - Нотирана музика. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISMN 979-0-707671-19-1

784.089(0.034)
COBISS.BG-ID 47021576

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Транскрипция на партитури за симфоничен оркестър Вж Е 5

БК 2021/26 Е 7
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Четене и свирене от пръв поглед на партитури за хор и симфоничен оркестър [Електронен ресурс] / Явор Гочев. - Текстови данни. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISMN 979-0-707671-21-4
1. Вокално-симфонична и сценична музика - учебници за ВУЗ 2. Нотно писмо - учебници за ВУЗ
785.11(075.8.034)
781.24(075.8.034)
COBISS.BG-ID 47003656


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/26 Е 8
КОСТАДИНОВА, Ирена Димитрова, 1964-
        Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти [Електронен ресурс] : монография / Ирена Петрова ; науч. ред. Калина Йочева. - Текстови данни. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Ирена Петрова е Ирена Димитрова Костадинова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Текст и на рус. ез. - Рец.: Милена Палий, Росинка Събева. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-201-455-1
1. Руски език - словообразуване - методика на преподаването за ВУЗ
811.161.1'373.6:384(0.034)
COBISS.BG-ID 47015944

БК 2021/26 Е 9
СТОЙКОВА, Надежда Стойкова
        Семантико-синтаксические и прагматические характеристики обращений в русском и болгарском языках [Електронен ресурс] : монография / Надежда Стойкова Стойкова ; науч. ред. Анна Николова. - Текстови данни. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Шуменский унив. им. Епископа Константина Преславского. Фак. гуманит. наук. - Рец.: Марияна Стефанова, Силивия Петкова. -
Биогр. данни за авт. в края на текста. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-201-475-9
1. Руски език - семантика 2. Български език - семантика 3. Сравнителна граматика 4. Русия - езикознание 5. България - езикознание
811.161.1'37'362(0.034)
811.163.2'37'362(0.034)
COBISS.BG-ID 47014920

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

СТОЙКОВА, Надежда Стойкова
        Семантико-синтаксические и прагматические характеристики обращений в русском и болгарском языках : монография Вж Е 9ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАлваро, Карме Грималт- вж Грималт-Алваро, Карме
Александров, Андриан Владимиров, 1971- (редактор) Кн 34
Александров, Радослав, 1999- (автор) Кн 133
Алексиев, Калоян, 1999- (автор) Кн 151
Алексиев, Стоян Георгиев вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Алексова, Лиляна Христова, 1959- (автор) Кн 134
Ангелиева, Теофана Тодорова, 1928- (автор) Кн 130, (интервюиран) Кн 130
Ангелов, Борислав Георгиев, 1957- (автор) Кн 76
Ангелов, Ивайло, преводач (преводач) Кн 12
Андонов, Симо вж Илиев, Симеон Димитров, 1975-
Андоновски, Петар вж Андоновски, Петър, 1987-
Андоновски, Петър, 1987- (автор) Кн 190
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (автор) Кн 11
Андриански, Андриан вж Трендафилов, Андриан Бялков
Атанасий, йеромонах (преводач) Кн 30, Кн 31, Кн 32
Атанасий Зографски, иеродякон вж Атанасий, йеромонах
Атанасов, Боян Василев, 1909-1997 (преводач) Кн 104Кн 105
Атанасова, Даниела Йорданова, 1979- (автор) Кн 84
Атанасова, Теодора Панайотова (преводач) Кн 104Кн 105


Багряна, Анна, 1981- (автор) Кн 125
Багрянцева, Ганна Юрiïвна, 1981- вж Багряна, Анна, 1981-
Баева, Искра Василева, 1951- (редактор) Кн 212
Байрактарис, Евангелос вж Порфирий Кавсокаливит, свети, 1906-1991
Балинова, Мариана Борисова (автор) Кн 102
Балкански, Атанас Генов, 1966- (предговор) Кн 209
Балчев, Балчо Димитров, 1961- (преводач) Кн 68
Банев, Генчо Красимиров (съставител) Кн 9, (предговор) Кн 9
Банев, Добромир Георгиев, 1969- (автор) Кн 135
Банева, Евелина Борисова, 1954- (преводач) Кн 75
Бануши, Григор, 1948- (автор) Кн 194
Бари, Джеймс Матю, 1860-1937 (автор) Кн 104Кн 105
Барои, Анда Мария вж Baroi, Anda Maria
Барутчийска, Ива Сашкова (автор) Кн 136
Баръмова, Виктория Константинова (автор) Кн 137
Белева, Христина Николаева, 1969- (автор) Кн 92
Беленска-Тодорова, Людмила Филипова, 1982- (автор) Кн 74
Белоев, Христо Иванов, 1958- (автор) Е 1, Кн 80
Белоев, Христо Иванов, 1958- вж Beloev, Hristo Ivanov, 1958-
Бернд, Ед, младши, 1940- (автор) Кн 23
Бертарини, Марияграция вж Bertarini, Mariagrazia
Билиджан, Кадер (автор) Кн 47
Блаунт, Джеб (автор) Кн 40
Богданов, Андрей Илиев, 1965- (автор) Е 2
Боев, Боян Димитров, 1883-1963 (автор) Кн 14
Божилов, Асен Иванов, 1966- (автор) Кн 58
Бончева, Виолета Колева, 1951- (послеслов) Кн 143
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (автор) Кн 36
Борисов, Теодор Иванов (съставител) Кн 42, (предговор) Кн 42
Ботев, Христо, 1848-1876 (автор) Кн 138
Ботев, Христо, 1848-1876 вж Botev, Hristo, 1848-1876
Бошнакова, Милкана Иванова, 1956- (съставител) Кн 132, (предговор) Кн 132
Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962- (автор) Кн 10
Браздиш, Роксана Йоана вж Brazdiş, Roxana Ioana
Бранд, Бетина (автор) Кн 47
Братанова, Яна Янкова (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Братанова, Яна Янкова вж Bratanova, Jana Jankova
Бренстрьом, Неда Андреева Димова- вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Бростром, Кара (илюстратор) Кн 67
Булду, Метехан (автор) Кн 47
Бушков, Александр Александрович, 1956- вж Бушков, Александър Александрович, 1956-
Бушков, Александър Александрович, 1956- (автор) Кн 123
България. Конституция Кн 42
Бърбучану, Даниела вж Bǎrbuceanu, Daniela


Вампоров, Йордан Димитров, 1940- (предговор) Кн 145
Василев, Павлин Емилов, 1989- (автор) Кн 85
Василев, Петър, 1937-2020 (предговор) Кн 89
Василев, Румен Петров, 1961- (съставител) Кн 36
Василева, Дорина Пантелеева Пашмакова- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-
Василева, Елка Тодорова, 1951- (предговор) Кн 175
Василов, Тошко (автор) Кн 139
Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970- (автор) Кн 37
Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970- вж Veleva-Eftimova, Mirela Velkova, 1970-
Велинова, Малинка Иванова вж Velinova, Malinka Ivanova
Венчев, Явор вж Петков, Явор Венчев, 1973-
Вестьо, Шел, 1961- (автор) Кн 117
Видева, Ели Стоянова, 1955- (предговор) Кн 89
Визитиу, Диана Елена вж Vizitiu, Diana Elena
Винер, Бибиана вж Wiener, Bibiana
Виринга, Томи, 1967- (автор) Кн 108
Витанова, Даниела Христова вж Vitanova, Daniela Hristova
Владев, Димитър Тодоров, 1962- (автор) Кн 202
Владев, Ивайло Любомиров, 1962- (автор) Кн 202
Владева, Росица Цанкова, 1964- (автор) Кн 202
Войнова, Елена Ангелова Калфова- вж Калфова, Елена Ангелова, 1977- 
Войнович, Владислава, 1965- (автор) Кн 192
Воjновић, Владислава, 1965- вж Войнович, Владислава, 1965-
Волеманова, Мария Анемек (автор) Кн 15
Вълкова, Зорница Иванова, 1974- (преводач) Кн 70
Вълчанова, Боряна Борисова (текст) Г 2, (съставител) Г 2
Вълчанова, Боряна Борисова вж Vǎlčanova, Borjana Borisova 
Вълчев, Йордан Тодоров, 1924-1998 (автор) Кн 26, Кн 152


Габровска, Мариана Йорданова Димова- вж Димова, Мариана Йорданова, 1972-
Гайдев, Славей Петров (автор) Кн 140, (илюстратор) Кн 140
Галонзка, Войчех, 1947- (преводач) Кн 126
Ганчева, Люба Тодорова вж Язова, Яна, 1912-1974
Гащилов, Иван Николов, 1932- (доп. материал) Кн 197
Генов, Красимир Розенов, 1958- (рецензия) Кн 72, Кн 73
Генова, Илияна Йорданова (автор) Кн 51
Георгиев, Арсений (преводач) Кн 33
Георгиев, Георги Лозанов вж Лозанов, Георги, 1958-
Георгиев, Людмил Дочев, 1960- (предговор) Кн 21
Георгиев, Светлозар Димитров, 1957- (автор) Кн 100
Георгиев, Тодор Пеев, 1943- (рецензия) Кн 71
Георгиева, Алла Николаевна, 1957- (художник) Г 2
Георгиева, Алла Николаевна, 1957- вж Georgieva, Alla Nikolaevna, 1957-
Алла Георгиева: коронавирус в България. Дневник. Изложба (София ; 2021) Г 2
Алла Георгиева: коронавирус в България. Дневник. Изложба (София ; 2021) вж Alla Georgieva: koronavirus v Bǎlgarija. Dnevnik. Izložba (Sofija ; 2021) 
Георгиева, Герга Георгиева, 1951- (автор) Кн 176
Георгиева, Гергана Йорданова, 1973- (редактор) Кн 208
Гизгинджиев, Радослав Руменов, 1986- (автор) Кн 153
Глушков, Христо Стефанов, 1942- (редактор) Кн 212
Гочев, Явор Петров, 1972- (автор) Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Е 7
Грималт-Алваро, Карме (автор) Кн 47
Грозданова, Лиляна Александрова, 1942- (редактор) Кн 93
Грудев, Димитър Петков, 1947- (автор) Кн 154


Дабижева, Деница Атанасова, 1975- (преводач) Кн 127, Кн 129
Далке, Рюдигер, 1951- (автор) Кн 75
Дан Ко, 1985- (автор) Кн 155
Данчева-Манолова, Анета Иванова, 1954- (преводач) Кн 108, Кн 109, Кн 110
Данчо Брадата вж Йорданов, Йодран Христов, 1964-
Дапчева, Йовка Вълканова, 1952- (автор) Кн 53
Дар, Джулия (автор) Кн 5
Даунс, Крис (предговор) Кн 23
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Г 1, Г 2
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Делинешева, Магданела Златкова, 1965- (автор) Кн 49, Кн 50, Кн 51
Делиу, Йоника вж Deliu, Ionica
Дечкова, Илиана, 1978- (съставител) Кн 22, Кн 57
Джафер, Алджан вж Мустафа, Алджан Джафер, 1978-
Диамандиев, Андрей Василев, 1961- (редактор) Е 3
Дикова, Екатерина Панчева, 1975- (съставител) Кн 9, (преводач) Кн 9, (предговор) Кн 9
Диманова, Доника Величкова, 1973- (редактор) Кн 46
Димитров, Димитър Пеев вж Пеев, Димитър, 1973-
Димитров, Добри Александров вж Жотев, Добри, 1921-1997
Димитров, Драгомир Пламенов вж Пламенов, Драгомир, 1976-
Димитров,  Петър Василев вж Василев, Петър, 1937-2020
Димитров, Христо вж Рос, Патрик
Димитрова, Илиана Дечкова вж Дечкова, Илиана, 1978-
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (съставител) Кн 9, (предговор) Кн 9
Димитрова, Мария Иванова, 1983- (автор) Кн 72, Кн 73
Димитрова, Севдалина Илиева, 1957- (автор) Кн 45
Димова, Мариана Йорданова, 1972- (автор) Кн 71, (илюстратор) Кн 71
Димова, Неда Андреева, 1983- (преводач) Кн 111
Димова-Бренстрьом, Неда Андреева вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Димова-Габровска, Мариана Йорданова вж Димова, Мариана Йорданова, 1972-
Динков, Иван Иванов, 1932-2005 (послеслов) Кн 142
Дичев, Емил Йорданов, 1948- (автор) Кн 101
Добреску, Кодруца Михаела, 1974- вж Dobrescu, Codruţa Mihaela, 1974-
Доджсън, Чарлз Латуидж вж Карол, Луис, 1832-1898
Дончев, Петър, 1941- (автор) Кн 156
Доробъц, Магдалин-Леонард вж Dorobǎţ, Magdalin-Leonard
Дръгичану, Оана Александра вж Drǎghiceanu, Oana Alexandra
Дуга-Пападопулу, Евантия (предговор) Кн 138
Дуга-Пападопулу, Евантия вж Duga-Papadopulu, Evanthia
Дуйчев, Иван Симеонов, 1907-1986 (предговор) Кн 205
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 14
Дьонмез, Исмаил (автор) Кн 47
Дюлгеров, Георги Василев, 1920-2005 (автор) Кн 197


Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (автор) Кн 141
Егеланд, Том, 1959- (автор) Кн 113
Езнепидис, Арсений вж Паисий Светогорец, 1924-1994
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 183Кн 184
Енгер, Томас, 1973- (автор) Кн 116
Еспедал, Томас, 1961- (автор) Кн 114
Ефтимова, Мирела Велкова Велева- вж Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970-


Жабов, Александър Иванов, 1996- (преводач) Кн 9
Жейнов, Неделчо Кирилов (редактор) Кн 12
Желев, Димитър, 1986- (автор) Кн 201
Желязков, Любен Петков вж Петков, Любен, 1939-2016
Живков, Йордан Владимиров вж Дан Ко, 1985-
Живкова, Нина (преводач) Кн 28
Жобов, Владимир Любенов, 1958- (предговор) Кн 101
Жотев, Добри, 1921-1997 (автор) Кн 142


Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976- (автор) Кн 39
Заимов, Велислав Йорданов, 1951- (редактор) Е 5
Замковой, Симеон Петров, 1977-2020 (автор) Кн 58
Занатта, Емилио Карлос, 1960- (предговор) Кн 71
Зарева, Десислава Кирилова, 1969- вж Zareva, Desislava Kirilova, 1969-
Захариева, Ирина (преводач) Кн 1, Кн 5
Захариева, Мирослава Милчова (илюстратор) Кн 149
Зибер, Таня вж Sieber, Tanja
Зин, Джон Кабат- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-
Златков, Ангел Калинов, 1991- (предговор) Кн 179
Зонтаг, Ралф вж Sonntag, Ralf


Иванов, Димитър Желев вж Желев, Димитър, 1986-
Иванов, Иван Стоянов, 1972- (редактор) Кн 34
Иванов, Явор Николаев (преводач) Кн 9
Иванова, Ивет Симеонова вж Симеонова, Ивет, 1971-
Иванова, Мима Маринова вж Иванова, Мина, 1958-
Иванова, Мина, 1958- (автор) Кн 143
Иванова, Поля Иванова (автор) Кн 6
Ивановска, Нина Димитрова (рецензия) Кн 74
Игнатова, Милка Иванова, 1994- (автор) Кн 181
Идин, Шахин (автор) Кн 47
Икономова, Красимира Илиева (рецензия) Кн 74
Илиев, Симеон Димитров, 1975- (автор) Кн 157
Искренова, Емилия Веселинова, 1981- (илюстратор) Кн 185


Йенсен, Биргите Лунд (автор) Кн 47
Йорданов, Йодран Христов, 1964- (илюстратор) Кн 150
Йотова, Геновева Михайлова (автор) Кн 50
Йотовска, Камелия Стайкова, 1973- (автор) Кн 61
Йочева, Калина Димитрова, 1960- (редактор) Е 8


Кабакчиева, Дора Сашкова (редактор) Кн 202
Кабат-Зин, Джон, 1944- (автор) Кн 17, Кн 18
Кавафис, Константинос, 1863-1933 (доп. материал) Кн 150
Кавданска, Мария Михайлова, 1954- (автор) Кн 49, Кн 51
Калинков, Калин Боянов (автор) Кн 2
Калфова, Елена Ангелова, 1977- (редактор) Кн 43
Калфова-Войнова, Елена Ангелова вж Калфова, Елена Ангелова, 1977- 
Камарашев, Георги Василев, 1961- (рецензия) Кн 45
Карабакалова, Петя Иванова, 1965- (автор) Кн 182
Каравастев, Минчо Семов, 1968- (илюстратор) Кн 198
Каравастева, Мича Станилова, 1949- (автор) Кн 198
Каравълчев, Венцислав Георгиев, 1967- (автор) Кн 27
Караиванов, Георги Иванов, 1897-1985 (автор) Кн 183Кн 184
Караколис, Константинос, 1938- (съставител) Кн 33, (предговор) Кн 33
Карасимеонов, Георги Матеев, 1949- (редактор) Кн 38
Карлберг, Конрад, 1948- (автор) Кн 1
Карнеги, Дейл, 1888-1955 (автор) Кн 19
Карол, Луис, 1832-1898 (автор) Кн 106, Кн 107
Кимпан, Светлана (преводач) Кн 23
Кирион, архимандрит (автор) Кн 28
Кирион Ониани вж Кирион, архимандрит  
Кирков, Иван Николов, 1932-2010 (илюстратор) Кн 187, Кн 188
Клайнер, Блазиус, 17??-1785 (автор) Кн 205
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (предговор) Кн 143
Кожухаров, Никола Гаврилов вж Николай, епископ Макариополски, 1908-1981
Кожухаров, Тодор Желязков, 1956- (автор) Кн 89
Козма, свещеник вж Поповски, Красимир Светлозаров, 1980-
Коитан, Уте вж Koithan, Ute
Койчева, Деница Петкова Загорчева- вж Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976-
Коларова, Румяна Петрова, 1956- (редактор) Кн 44
Колев, Танко Пеев, 1959- (автор) Кн 83
Колева, Лиляна Маркова, 1970- (автор) Кн 81
Колон, Ева Нарвахас вж Нарвахас Колон, Ева
Кома вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 106, Кн 107
Конете, Дениса Мария вж Conete, Denisa Maria
Костадинова, Ирена Димитрова, 1964- (автор) Е 8
Костова, Алекс Кристианова, 1990- (преводач) Кн 25
Костова, Сийка Георгиева Чавдарова- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Коул, Брент (автор) Кн 19
Коусо, Дигна (автор) Кн 47
Кратц, Рене Фестър вж Крац, Рене Фестър
Крац, Рене Фестър (автор) Кн 60
Крачолов, Пейо Тотев вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Крейгхед, У. Едуард (автор) Кн 12
Кременска, Анелия Ивова, 1968- (автор) Кн 93
Крими, Ана Мария вж Crimi, Anna Maria
Кръстева, Олга Тодорова Полякова- вж Полякова-Кръстева, Олга Тодорова, 1932-
Кузманов, Здравко Юриев, 1987- (автор) Кн 46
Курдалийски, Атанас Парушев вж Парушев, Атанас, 1958-
Кълинеску, Мирела Флорина, 1977- вж Cǎlinescu, Mirela Florina, 1977-
Кюмурджийски, Иван Иванов вж Иванов, Иван Стоянов, 1972-
Кючукова, Дочка Димитрова (автор) Кн 50


Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963 (илюстратор) Кн 183Кн 184
Лалев, Иван Христов, 1946- (автор) Кн 207
Ларсен, Ерик Бертран, 1973- (автор) Кн 20
Лафазановски, Ермис, 1961- (автор) Кн 191
Левин, Пëтр вж Левин, Пьотър
Левин, Пьотър (автор) Кн 65
Левков, Красимир Стоянов, 1957- (автор) Кн 200
Лемков-Товиас, Габриел, 1980- (автор) Кн 47
Лешмян, Болеслав вж Лешмян, Болесляв, 1877-1937
Лешмян, Болесляв, 1877-1937 (автор) Кн 126
Лин Ле (преводач) Кн 60
Линднер, Мартин (автор) Кн 47
Литературен конкурс Бургас - моят град (13 ; Бургас ; 2020) вж Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят град (13 ; Бургас ; 2020)
Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят град (13 ; Бургас ; 2020) Кн 175
Лозанов, Георги, 1958- (предговор) Кн 158, Кн 159
Лорет Ивора, Ева Мария вж Lloret Ivorra, Eva María
Лоти, Паоло вж Lotti, Paolo
Лулчев, Андро Христов, 1894-1944 (автор) Кн 177
Любенов, Милен Тодоров, 1978- (автор) Кн 38 (коментатор) Кн 42
Любенова, Вяра Николаева, 1969- вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-
Любомирова, Лора Цветанова вж Цветанова, Лора, 1990-
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Кн 192


Мазилу, Ивона Кристина вж Mazilu, Ivona Cristina
Майслер, Расмус, 1973- (илюстратор) Кн 112
Максимов, Максим Христов, 1952- (автор) Кн 59
Манек, Мира (автор) Кн 69
Манолова, Анета Иванова Данчева- вж Данчева-Манолова, Анета Иванова, 1954-
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 13, Кн 67, Кн 69
Манчев, Кръстю Кръстев, 1940- (автор) Кн 209, (съставител) Кн 209
Марайа, Либико вж Марайя, Либико, 1912-1983
Марайя, Либико, 1912-1983 (илюстратор) Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 118, Кн 119
Марицас, Константинос Димитриос, 1957- (автор) Кн 62, (интервюиращ) Кн 130, (преводач) Кн 90, Кн 138, Кн 150
Марицас, Константинос Димитриос, 1957- вж Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957-
Маркова, Валентина Илиева, 1980- (автор) Кн 2
Мартинова, Албена (илюстратор) Кн 147
Международна конференция Свидетелство, служение и богослужение на църквата (София ; 2019) Кн 34
Международни учебни дни за млади изследователи (2 ; София ; 2017) вж Journées d'études internationales pour jeunes chercheurs (2 ; Sofia ; 2017)
Метесен, Андерс, 1975- (автор) Кн 112
Методиева, Линка Стойкова Тонева-  вж Тонева-Методиева, Линка Стойкова, 1983-
Микелсен, Клаус (автор) Кн 47
Милева, Леда Гео, 1920-2013 (автор) Кн 183Кн 184
Минаев, Сергей Сергеевич, 1975- (автор) Кн 124
Минасян, Гаяне Гарабед, 1971- (преводач) Кн 17, Кн 18
Минчев, Пламен Тенев, 1986- (автор) Кн 21
Минчева, Генка Христова, 1960- (автор) Кн 200
Минчевич, Султана Пантелиева вж Рачо Петрова, Султана, 1869-1946
Мирославова, Романьола, 1953-2016 (автор) Кн 141
Мирчева, Илиана Христова, 1960- (автор) Кн 47, (редактор) Кн 47
Митев, Трифон Димитров, 1955- (редактор) Кн 212
Митева, Мария Томиславова, 1975- (рецензия) Кн 172
Михайлов, Милен Александров, 1970- (предговор) Кн 23
Михайлов, Михаил Николов, 1955- (автор) Кн 158, Кн 159
Михайлов, Радко Петров, 1956- (автор) Кн 79
Мицкова, Мария Петрова (съставител) Кн 9
Млакич, Йосип, 1964- (автор) Кн 193
Мота, Джорджо вж Motta, Giorgio
Мускова, Ясна Александрова (преводач) Кн 116
Мустафа, Алджан Джафер, 1978- (автор) Кн 208
Мънгов, Цветан Петров, 1969- (автор) Кн 66
Мюлер, Саймън (автор) Кн 5


Нанев, Сотир, 1895-1944 (автор) Кн 203, Кн 204
Нарвахас Колон, Ева вж Narvajas Colón, Eva
Национална научна конференция 75 години от 9 септември 1944 г. (Велико Търново ; 2019) Кн 212
Национална научна конференция 30 години от 10 ноември 1989 г. (София ; 2019) Кн 212
Неблеа, Моника Анджела вж Neblea, Monica Angela
Негенцов, Генчо Станчев вж Ран Босилек, 1886-1958
Неделчева, Ирена Димитрова, 1959- (автор) Кн 50
Ненков, Стоян Иванов, 1972- (автор) Кн 58
Ненова, Любка Иванова, 1979- (съставител) Кн 9, (предговор) Кн 9
Никифорова, Люба Грудова (преводач) Кн 118, Кн 119
Никленов, Димитър Йорданов, 1949- (автор) Кн 160
Ников, Георги Антонов, 1956- (автор) Кн 161
Николаев, Николай Деянов, 1986- (автор) Кн 77
Николай, епископ Макариополски, 1908-1981 (автор) Кн 29
Николов, Александър Николов, 1963- (доп. материал) Кн 178
Николов, Венцислав Георгиев, 1982- (автор) Кн 3
Николова, Анна Димитрова, 1942- (редактор) Е 9
Николова, Елеонора Петрова, 1964- (редактор) Кн 201
Николова, Ива Николова, 1958- (преводач) Кн 124
Николова, Людмила Гълъбова вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova
Николова, Мариана Георгиева, 1953- (автор) Кн 185
Нурденген, Гюру, 1990- (илюстратор) Кн 64
Нурденген, Кая, 1987- (автор) Кн 64


О'Донъл, Кейт (автор) Кн 67
Овчаров, Владимир Атанасов, 1940- (автор) Кн 61, (рецензия) Кн 71
Октапода, Ефстратия (предговор) Кн 62
Оруш, Антон Константинов, 1991- (предговор) Кн 174
Остин, Майлс (предговор) Кн 40


Павлов, Даниел Йорданов, 1973- (редактор) Кн 39
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Кн 206
Павлова, Деляна Матева Янчолова- вж Янчолова-Павлова, Деляна Матева
Павлова, Маргарита Павлова, 1969- (автор) Кн 186
Павлова, Романьола Мирославова вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Падешка, Мая Йовкова, 1973- (автор) Кн 102
Паисий Светогорец, 1924-1994 (автор) Кн 30, Кн 31, Кн 32
Паисий Хилендарски, 1722-1773 (автор) Кн 178
Пакарие, Рената (адаптатор) Кн 118, Кн 119
Пакито, Емануел вж Pacitto, Emmanuèle
Паламаркова, Емилия Иванова, 1963- (автор) Кн 50
Панек, Йозеф, 1966- (автор) Кн 127
Пападопулу, Евантия Дуга- вж Дуга-Пападопулу, Евантия
Парушев, Атанас, 1958- (художник) Г 1, (предговор) Г 1
Парушев, Атанас, 1958- вж Parušev, Atanas, 1958-
Атанас Парушев. Изложба (София ; 2021) Г 1
Атанас Парушев. Изложба (София ; 2021) вж Atanas Parušev. Izložba (Sofija ; 2021)
Патарчанова, Емилия Николова, 1967- (автор) Кн 200
Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969- (преводач) Кн 70
Пашов, Марин Радославов, 1961- (автор) Кн 78
Педрейра, Монсерат, 1962- (автор) Кн 47
Пеев, Димитър, 1973- (съставител) Кн 9, (редактор) Кн 9, Кн 10, (преводач) Кн 9, Кн 178, (предговор) Кн 9, (доп. материал) Кн 178
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (автор) Кн 202
Пенин, Румен Любенов, 1958- (автор) Кн 201
Перес Канисарес, Пилар вж Pérez Cañizares, Pilar
Петков, Веселин Пенчев, 1990- (автор) Кн 202
Петков, Любен, 1939-2016 (автор) Кн 162
Петков, Никола Иванов, 1940- (автор) Кн 163
Петков, Петко Димитров, 1959- (автор) Кн 10
Петков, Христо Ботев вж Ботев, Христо, 1848-1876
Петков, Явор Венчев, 1973- (илюстратор) Кн 144
Петкова, Теофана, 1958- (преводач) Кн 4, Кн 24
Петров, Ангел Маринов, 1960- (автор) Кн 102
Петров, Владимир Иванов (автор) Кн 49, Кн 51
Петров, Мариян Петров, 1961- (преводач) Кн 123, Кн 191
Петров, Мартин, 1991- (илюстратор) Кн 181
Петров, Павел Пламенов (предговор) Кн 126
Петров, Ростислав Пламенов, 1984- (преводач) Кн 114
Петрова, Ирена Димитрова вж Костадинова, Ирена Димитрова, 1964-
Петрова, Мариана Лалова, 1955- (преводач) Кн 15
Петрова, Мариана Лалова Рашева- вж Петрова, Мариана Лалова, 1955-
Петрова, Султана Рачо вж Рачо Петрова, Султана, 1869-1946
Петрова, Феврония (рецензия) Кн 171
Пешев, Димитър Йосифов, 1894-1973 (автор) Кн 210
Пилатова, Маркета, 1973- (автор) Кн 129
Пиперкова, Нешка Георгиева (автор) Кн 86
Пламенов, Драгомир, 1976- (автор) Кн 82
Полякова-Кръстева, Олга Тодорова, 1932- (рецензия) Кн 71
Понепал, Мария Кристина, 1971- вж Ponepal, Maria Cristina, 1971-
Попеску, Моника вж Popescu, Monica
Попов, Митко (преводач) Кн 65
Попова, Таня Никифорова, 1966- (преводач) Кн 190, Кн 193
Поповски, Красимир Светлозаров, 1980- (автор) Кн 10
Поппетров, Николай Пейчев, 1954- (съставител) Кн 210, (предговор) Кн 210
Порфирий Кавсокаливит, свети, 1906-1991 (автор) Кн 33
Проданов, Красимир Йорданов, 1974- (преводач) Кн 128, (послеслов) Кн 129
Проданова, Деница Атанасова вж Дабижева, Деница Атанасова, 1975-
Първанов, Петър Пенчев, 1941- (преводач) Кн 126
Пъунеску, Алина вж Pǎunescu, Alina


Радев, Иван Николаев, 1943-2020 (предговор) Кн 152
Радева, Ирена Иванова, 1978- (автор) Кн 164, (илюстратор) Кн 164
Радева, Снежана Истилиянова (автор) Кн 47, (редактор) Кн 47
Радославова, Диана Петрова (съставител) Кн 175
Райчева, Ирена Андреева, 1988- (преводач) Кн 40, Кн 41, Кн 60, Кн 199
Ран Босилек, 1886-1958 (автор) Кн 187, Кн 188
Рангелова, Биляна Красимирова Туманова- вж Туманова-Рангелова, Биляна Красимирова, 1985-
Расмусен, Бьорн, 1983- (автор) Кн 111
Рачо Петрова, Султана, 1869-1946 (автор) Кн 179
Рашева, Анастасия Михайлова, 1948- (преводач) Кн 9
Рашева, Мариана Лалова вж Петрова, Мариана Лалова, 1955- 
Рашева-Петрова, Мариана Лалова вж Петрова, Мариана Лалова, 1955-
Рибас, Роса, 1963- вж Ribas, Rosa, 1963-
Ридзато, Серджо Р., 1936- (предговор) Кн 195, Кн 196, (илюстратор) Кн 195, Кн 196
Родев, Цончо Христов, 1926-2011 (автор) Кн 165
Рос, Патрик (автор) Кн 166
Рубинстейн, Ренате, 1929-1990 (автор) Кн 109
Руменов, Румен Иванов, 1949- (преводач) Кн 122
Ръдицой, Валентин вж Rǎdiţoiu, Valentin


Сайделин, Ларс (автор) Кн 47
Сакалова, Златина Василева, 1972- (преводач) Кн 19
Салим, Мийрям Неджиб, 1973- (автор) Кн 208
Сандъски, Катрин вж Уотсън, Катрин
Сантен (илюстратор) Кн 120, Кн 121
Сасон, Гал Едем, 1968- (автор) Кн 13
Свен, Ларш Петер, 1981- (автор) Кн 115
Серафим, архимандрит, 1912-1993 (автор) Кн 29, Кн 35
Сигалов, Петър Стефанов (автор) Е 1, Кн 80
Сигалов, Петър Стефанов вж Sigalov, Petǎr Stefanov
Силва, Хосе, младши, 1941- (автор) Кн 23
Симеонов, Симеон Петров, 1957- (редактор) Кн 212
Симеонова, Ивет, 1971- (автор) Кн 144
Симитчиев, Васил, 1938- (автор) Кн 145
Сине Морски (автор) Кн 146
Скутунов, Коста Георгиев, 1890-1965 (автор) Кн 211
Соаре, Лиляна Кристина вж Soare, Liliana Cristina
Сребрева, Лилия (съставител) Кн 142
Стамбулоглу, Мария П. (автор) Кн 90
Станев, Владимир Георгиев, 1972- (коментатор) Кн 42
Станкова, Светла Димитрова, 1974- (автор) Кн 202
Станчев, Иван Тенев, 1935- (автор) Кн 167, (илюстратор) Кн 167
Старирадева, Василена Георгиева, 1989- (преводач) Кн 64
Стефанова, Венета, илюстратор (илюстратор) Кн 129
Стефанова, Милена Христова, 1958- (автор) Кн 43, Кн 44
Стойков, Стойко Димитров, 1955- (рецензия) Кн 45
Стойкова, Надежда Стойкова (автор) Е 9
Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин, 1877-1949
Стоянов, Евгений Николов, 1964- (предговор) Кн 45
Стоянов, Милан Стоянов, 1939- (автор) Кн 87
Стоянова, Валентина Миланова (автор) Кн 201
Стоянова, Милена Петрова, 1974- (автор) Кн 202
Сърдъреску, Йонела-Даниела вж Sǎrdǎrescu, Ionela-Daniela


Такова, Таня Асенова, 1981- (автор) Кн 168, (илюстратор) Кн 168
Телбизов, Карол Иванов, 1915-1994 (преводач) Кн 205
Темелски, Христо Иванов, 1948- (предговор) Кн 197
Тилингер, Лука (илюстратор) Кн 192
Тихи, Франтишек, 1896-1961 (автор) Кн 128
Тица, Андрей вж Tiţa, Andrei
Товиас, Габриел Лемков- вж Лемков-Товиас, Габриел, 1980-
Тодоров, Тодор Димитров, 1936- (послеслов) Кн 197
Тодорова, Людмила Филипова Беленска- вж Беленска-Тодорова, Людмила Филипова, 1982-
Тодорова, Петя Тодорова (автор) Кн 58
Томова, Силвия Томова, 1973- (автор) Кн 169
Тонева-Методиева, Линка Стойкова, 1983- (автор) Кн 37
Тонева-Методиева, Линка Стойкова, 1983- вж Toneva-Metodieva, Linka Stojkova, 1983-
Торенте, Маркос Хиралт, 1968- (автор) Кн 122
Тотев, Пламен Стефанов, 1964- (съставител) Кн 141, (предговор) Кн 141
Тотев, Стефан Пламенов (илюстратор) Кн 141
Трейси, Брайън, 1944- (автор) Кн 24
Трендафилов, Андриан Бялков (автор) Кн 147
Трендафилова, Надя, 1912- (преводач) Кн 120, Кн 121, Кн 195, Кн 196
Трифонов, Васил Маринов (автор) Кн 189
Туманова, Боряна Георгиева, 1964- (автор) Кн 91
Туманова-Рангелова, Биляна Красимирова, 1985- (автор) Кн 91
Търпоманова, Екатерина Николова, 1975- (преводач) Кн 194


Уайнберг, Майк, 1967- (предговор) Кн 40
Узунова, Галина (преводач) Кн 20, Кн 113
Улман, Лари, 1972- (автор) Кн 4
Унгуряну, Камелия вж Ungureanu, Camelia
Уотсън, Катрин (автор)  Кн 23
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944


Фард, Ефемия Ганчева, 1972- (автор) Кн 170
Ферарис, Маурицио, 1956- (автор) Кн 25
Фиеръску, Ирина вж Fierǎscu, Irina
Фиеръску, Раду Клаудиу вж Fierǎscu, Radu Claudiu
Филева, Мариела (автор) Кн 148
Филипов, Костадин Тодоров, 1979- (автор) Кн 149
Филипов, Ленко Христов, 1952- (автор) Кн 180
Филотея, монахиня (предговор) Кн 30, Кн 31, Кн 32
Фистош, Тома вж Fistoş, Toma
Фломенбом, Даниел (автор) Кн 68


Хадживълчев, Пенко Михаилов вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Хадживълчев, Петър Михаилов вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020 (автор) Кн 103
Хаджиминчович, Султана Панталеева вж  Рачо Петрова, Султана, 1869-1946
Халачева, Светозара Александрова, 1962- (автор) Кн 52, Кн 53
Халиер, Амалия вж Hallier, Amalia
Хансен, Марк Виктор, 1948- (предговор) Кн 24
Харалампиев, Калоян Валентинов, 1973- (автор) Кн 37
Харалампиев, Калоян Валентинов, 1973- вж Haralampiev, Kalojan Valentinov, 1973-
Хатюл, Домитил вж Hatuel, Domitille
Хертманс, Стефан, 1951- (автор) Кн 110
Хийтуол, Чарлс А., 1946- (автор) Кн 199
Хитрова, Галина Костадинова, 1955- вж Hitrova, Galina Kostadinova, 1955-
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Кн 125
Христов, Иван Димитров, 1951- (автор) Кн 131
Христов, Христо Атанасов, 1963- (редактор) Е 2
Христов, Христо Цеков вж Цеков, Христо, 1930-
Христова, Мариана Иванова (автор) Кн 61


Цанев, Николай Иванов, 1960- (автор) Кн 50
Цветанова, Лора, 1990- (автор) Кн 139, Кн 171, Кн 172, (послеслов) Кн 136
Цветанова, Петя Цветанова, 1988- (автор) Кн 88
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 112, Кн 115, Кн 117
Цеков, Христо, 1930- (предговор) Кн 197
Цотова, Диана Юриевна, 1963- (автор) Кн 54


Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969- (автор) Кн 48
Чакъров, Стоян Александров, 1958- (редактор) Кн 74
Чернев, Борислав Димитров, 1968- (илюстратор) Г 1
Черняев, Димитър Христов вж Христов, Димитър, 1957-
Четин, Шенил Юнлу вж Юнлу Четин, Шенил
Чолакова, Ивелина (илюстратор) Кн 135


Шаер, Даян Хасан, 1992- (автор) Кн 173
Шайри, Рут И., 1942- (предговор) Кн 199
Шафър, Нийл (автор) Кн 41
Шикова, Ингрид Симеонова, 1949- (автор) Кн 37
Шикова, Ингрид Симеонова, 1949- вж Šikova, Ingrid Simeonova, 1949-
Шмиц, Хелен вж Schmitz, Helen
Шуцан, Клаудиу, 1973- вж Şuţan, Claudiu, 1973-
Шуцан, Николета Анка вж Şuţan, Nicoleta Anca


Юнге, Инго, 1942- (автор) Кн 70
Юнлу Четин, Шенил (автор) Кн 47
Ючгюл, Мемет (автор) Кн 47


Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 (автор) Кн 132
Язова, Яна, 1912-1974 (автор) Кн 174
Янев, Иво Георгиев, 1977- (съставител) Кн 34, (редактор) Кн 34
Янева, Петя Запрянова, 1957- (редактор) Кн 93
Янчева, Стефка Тодорова, 1940- (рецензия) Кн 72, Кн 73
Янчолова-Павлова, Деляна Матева (автор) Кн 52
Япова, Наташа Петрова, 1952- (редактор) Кн 88


Aleksandrov, Andrian Vladimirov, 1971- вж Александров, Андриан Владимиров, 1971-
Aleksandrov, Radoslav, 1999- вж Александров, Радослав, 1999-
Aleksiev, Kalojan, 1999- вж Алексиев, Калоян, 1999-
Aleksova, Liljana Hristova, 1959- вж Алексова, Лиляна Христова, 1959-
Andonovski, Petar, 1987- вж Андоновски, Петър, 1987-
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Angelieva, Teofana Todorova, 1928- вж Ангелиева, Теофана Тодорова, 1928-
Angelov, Borislav Georgiev, 1957- вж Ангелов, Борислав Георгиев, 1957-
Angelov, Ivajlo, преводач вж Ангелов, Ивайло, преводач
Angelov, Ivo, преводач вж Ангелов, Ивайло, преводач
Angelow, Iwailo вж Angelov, Ivo, преводач
Atanasij, йеромонах вж Атанасий, йеромонах
Atanasov, Bojan Vasilev, 1909-1997 вж Атанасов, Боян Василев, 1909-1997
Atanasova, Daniela Jordanova, 1979- вж Атанасова, Даниела Йорданова, 1979-
Atanasova, Teodora Panajotova вж Атанасова, Теодора Панайотова
Austin, Miles вж Остин, Майлс


Baeva, Iskra Vasileva, 1951- вж Баева, Искра Василева, 1951-
Bagrjana, Anna, 1981- вж Багряна, Анна, 1981-
Balčev, Balčo Dimitrov, 1961- вж Балчев, Балчо Димитров, 1961-
Bǎlgarija. Konstitucija вж България. Конституция
Balinova, Mariana Borisova вж Балинова, Мариана Борисова
Balkanski, Atanas Genov, 1966- вж Балкански, Атанас Генов, 1966-
Banev, Dobromir Georgiev, 1969- вж Банев, Добромир Георгиев, 1969-
Banev, Genčo Krasimirov вж Банев, Генчо Красимиров
Baneva, Evelina Borisova, 1954- вж Банева, Евелина Борисова, 1954-
Banushi, Grigor, 1948- вж Бануши, Григор, 1948-
Barǎmova, Viktorija Konstantinova вж Баръмова, Виктория Константинова
Bǎrbuceanu, Daniela (автор) Кн 63
Baroi, Anda Maria (автор) Кн 63
Barrie, James Matthew, 1860-1937 вж Бари, Джеймс Матю, 1860-1937
Barutčijska, Iva Saškova вж Барутчийска, Ива Сашкова
Belenska-Todorova, Ljudmila Filipova, 1982- вж Беленска-Тодорова, Людмила Филипова, 1982-
Beleva, Hristina Nikolaeva, 1969- вж Белева, Христина Николаева, 1969-
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- (автор) Е 1, Кн 80
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- вж Белоев, Христо Иванов, 1958-
Bernd, Ed, младши, 1940- вж Бернд, Ед, младши, 1940-
Bertarini, Mariagrazia (автор) Кн 55
Bilican, Kader вж Билиджан, Кадер
Blount, Jeb вж Блаунт, Джеб
Boev, Bojan Dimitrov, 1883-1963 вж Боев, Боян Димитров, 1883-1963
Bogdanov, Andrej Iliev, 1965- вж Богданов, Андрей Илиев, 1965-
Bojadžiev, Andrej Todorov, 1962- вж Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962-
Bončeva, Violeta Koleva, 1951- вж Бончева, Виолета Колева, 1951-
Borisov, Bojko Metodiev, 1959- вж Борисов, Бойко Методиев, 1959-
Borisov, Teodor Ivanov вж Борисов, Теодор Иванов
Bošnakova, Milkana Ivanova, 1956- вж Бошнакова, Милкана Иванова, 1956-
Botev, Hristo, 1848-1876 (автор) Кн 138
Botev, Hristo, 1848-1876 вж Ботев, Христо, 1848-1876
Božilov, Asen Ivanov, 1966- вж Божилов, Асен Иванов, 1966-
Brandt, Bettina вж Бранд, Бетина
Bratanova, Jana Jankova (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Bratanova, Jana Jankova вж Братанова, Яна Янкова
Bratanova, Yana вж Bratanova, Jana Jankova
Brazdiş, Roxana Ioana (автор) Кн 63
Brostrom, Cara вж Бростром, Кара
Buldu, Metehan вж Булду, Метехан
Buškov, Aleksandr Aleksandrovič, 1956- вж Бушков, Александър Александрович, 1956-


Cǎlinescu, Mirela Florina, 1977- (автор) Кн 63
Canev, Nikolaj Ivanov, 1960- вж Цанев, Николай Иванов, 1960-
Cañizares, Pilar Pérez вж Pérez Cañizares, Pilar
Carlberg, Conrad, 1948- вж Карлберг, Конрад, 1948-
Carnegie, Dale, 1888-1955 вж Карнеги, Дейл, 1888-1955
Carroll, Lewis, 1832-1898 вж Карол, Луис, 1832-1898
Cekov, Hristo, 1930- вж Цеков, Христо, 1930-
Chernev, Borislav вж Černev, Borislav Dimitrov, 1968-
Cole, Brent вж Коул, Брент 
Colón, Eva Narvajas вж Narvajas Colón, Eva
Conete, Denisa Maria (автор) Кн 63
Cotova, Diana Jurievna, 1963- вж Цотова, Диана Юриевна, 1963-
Couso, Digna вж Коусо, Дигна
Craighead, W. Edward вж Крейгхед, У. Едуард
Crimi, Anna Maria (автор) Кн 97
Cvetanova, Lora, 1990- вж Цветанова, Лора, 1990-
Cvetanova, Petja Cvetanova, 1988- вж Цветанова, Петя Цветанова, 1988-
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-


Čakǎrov, Stojan Aleksandrov, 1958- вж Чакъров, Стоян Александров, 1958-
Čavdarova-Kostova, Sijka Georgieva, 1969- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Černev, Borislav Dimitrov, 1968- вж Чернев, Борислав Димитров, 1968-
Čolakova, Ivelina вж Чолакова, Ивелина


Dabiževa, Denica Atanasova, 1975- вж Дабижева, Деница Атанасова, 1975-
Dahlke, Rüdiger, 1951- вж Далке, Рюдигер, 1951-
Dan Ko, 1985- вж Дан Ко, 1985-
Dančeva-Manolova, Aneta Ivanova, 1954- вж Данчева-Манолова, Анета Иванова, 1954-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dapčeva, Jovka Vǎlkanova, 1952- вж Дапчева, Йовка Вълканова, 1952-
Davis, Nigrita Petrova, 1958- (преводач) Г 1, Г 2
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Davies, Nigrita вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Dečkova, Iliana, 1978?- вж Дечкова, Илиана, 1978?-
Delineševa, Magdanela Zlatkova, 1965- вж Делинешева, Магданела Златкова, 1965-
Deliu, Ionica (автор) Кн 63
Dhar, Julia вж Дар, Джулия
Diamandiev, Andrej Vasilev, 1961- вж Диамандиев, Андрей Василев, 1961-
Dičev, Emil Jordanov, 1948- вж Дичев, Емил Йорданов, 1948-
Dikova, Ekaterina Pančeva, 1975- вж Дикова, Екатерина Панчева, 1975-
Dimanova, Donika Veličkova, 1973- вж Диманова, Доника Величкова, 1973-
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova, Marija Ivanova, 1983- вж Димитрова, Мария Иванова, 1983-
Dimitrova, Sevdalina Ilieva, 1957- вж Димитрова, Севдалина Илиева, 1957-
Dimova, Mariana Jordanova, 1972- вж Димова, Мариана Йорданова, 1972-
Dimova, Neda Andreeva, 1983- вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Dinkov, Ivan Ivanov, 1932-2005 вж Динков, Иван Иванов, 1932-2005
Djulgerov, Georgi Vasilev, 1920-2005 вж Дюлгеров, Георги Василев, 1920-2005
Dobrescu, Codruţa Mihaela, 1974- (автор) Кн 63
Dončev, Petǎr, 1941 вж Дончев, Петър, 1941-
Dönmez, Ismail вж Дьонмез, Исмаил
Dorobǎţ, Leonard Magdalin вж Dorobǎţ, Magdalin-Leonard
Dorobǎţ, Magdalin-Leonard (автор) Кн 63
Downes, Chris вж Даунс, Крис
Drǎghiceanu, Oana Alexandra (автор) Кн 63
Duga-Papadopulu, Evanthia (предговор) Кн 138
Duga-Papadopulu, Evanthia вж Дуга-Пападопулу, Евантия
Dujčev, Ivan Simeonov, 1907-1986 вж Дуйчев, Иван Симеонов, 1907-1986


Eftimova, Mirela Velkova Veleva- вж Veleva-Eftimova, Mirela Velkova, 1970-
Egeland, Tom, 1959- вж Егеланд, Том, 1959-
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
Enger, Thomas, 1973- вж Енгер, Томас, 1973-
Espedal, Tomas, 1961- вж Еспедал, Томас, 1961-
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016


Fard, Efemija Gančeva, 1972- вж Фард, Ефемия Ганчева, 1972-
Ferraris, Maurizio, 1956- вж Ферарис, Маурицио, 1956-
Fierǎscu, Irina (автор) Кн 63, (редактор) Кн 63
Fierǎscu, Radu Claudiu (автор) Кн 63, (редактор) Кн 63
Fileva, Mariela вж Филева, Мариела
Filipov, Kostadin Todorov, 1979- вж Филипов, Костадин Тодоров, 1979-
Filipov, Lenko Hristov, 1952- вж Филипов, Ленко Христов, 1952-
Filothei, монахиня вж Филотея, монахиня
Fistoş, Toma (автор) Кн 63
Flaumenbaum, Danièle вж Фломенбом, Даниел


Gajdev, Slavej Petrov вж Гайдев, Славей Петров
Galabova, Lyudmila вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova
Gałązka, Wojciech, 1947- вж Галонзка, Войчех, 1947-
Gaštilov, Ivan Nikolov, 1932- вж Гащилов, Иван Николов, 1932-
Genov, Krasimir Rozenov, 1958- вж Генов, Красимир Розенов, 1958-
Genova, Ilijana Jordanova вж Генова, Илияна Йорданова
Georgiev, Arsenij вж Георгиев, Арсений
Georgiev, Ljudmil Dočev, 1960- вж Георгиев, Людмил Дочев, 1960-
Georgiev, Svetlozar Dimitrov, 1957- вж Георгиев, Светлозар Димитров, 1957-
Georgiev, Todor Peev, 1943- вж Георгиев, Тодор Пеев, 1943-
Georgieva, Alla Nikolaevna, 1957- (художник) Г 2
Georgieva, Alla Nikolaevna, 1957- вж Георгиева, Алла Николаевна, 1957-
Alla Georgieva: coronavirus in Bulgaria. Diary. Exhibition (Sofia ; 2021) вж Alla Georgieva: koronavirus v Bǎlgarija. Dnevnik. Izložba (Sofija ; 2021)
Alla Georgieva: koronavirus v Bǎlgarija. Dnevnik. Izložba (Sofija ; 2021) Г 2
Alla Georgieva: koronavirus v Bǎlgarija. Dnevnik. Izložba (Sofija ; 2021) вж Алла Георгиева: коронавирус в България. Дневник. Изложба (София ; 2021)
Georgieva, Gerga Georgieva, 1951- вж Георгиева, Герга Георгиева, 1951-
Georgieva, Gergana Jordanova, 1973- вж Георгиева, Гергана Йорданова, 1973-
Gizgindžiev, Radoslav Rumenov, 1986- вж Гизгинджиев, Радослав Руменов, 1986-
Gluškov, Hristo Stefanov, 1942- вж Глушков, Христо Стефанов, 1942-
Gočev, Javor Petrov, 1972- вж Гочев, Явор Петров, 1972-
Grimalt-Álvaro, Carme вж Грималт-Алваро, Карме
Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942- вж Грозданова, Лиляна Александрова, 1942-
Grudev, Dimitǎr Petkov, 1947- вж Грудев, Димитър Петков, 1947-


Hadžikosev, Simeon Dončev, 1941-2020 вж Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020
Halačeva, Svetozara Aleksandrova, 1962- вж Халачева, Светозара Александрова, 1962-
Hallier, Amalia (автор) Кн 55
Hansen, Mark Victor, 1948- вж Хансен, Марк Виктор, 1948-
Haralampiev, Kalojan Valentinov, 1973- (автор) Кн 37
Haralampiev, Kalojan Valentinov, 1973- вж Харалампиев, Калоян Валентинов, 1973-
Hatuel, Domitille (автор) Кн 97
Heatwole, Charles A., 1946- вж Хийтуол, Чарлс А., 1946-
Hertmans, Stefan, 1951- вж Хертманс, Стефан, 1951-
Hitrova, Galina Kostadinova, 1955- (автор) Кн 98, Кн 99
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristov, Hristo Atanasov, 1963- вж Христов, Христо Атанасов, 1963-
Hristov, Ivan Dimitrov, 1951- вж Христов, Иван Димитров, 1951-
Hristova, Mariana Ivanova вж Христова, Мариана Иванова


İdin, Şahin вж Идин, Шахин
Ignatova, Milka Ivanova, 1944- вж Игнатова, Милка Иванова, 1994-
Ikonomova, Krasimira Ilieva вж Икономова, Красимира Илиева
Iliev, Simeon Dimitrov, 1975- вж Илиев, Симеон Димитров, 1975-
Iskrenova, Emilija Veselinova, 1981- вж Искренова, Емилия Веселинова, 1981-
Ivanov, Ivan Stojanov, 1972- вж Иванов, Иван Стоянов, 1972-
Ivanov, Javor Nikolaev вж Иванов, Явор Николаев
Ivanova, Mina, 1958- вж Иванова, Мина, 1958-
Ivanova, Polja Ivanova вж Иванова, Поля Иванова
Ivanovska, Nina Dimitrova вж Ивановска, Нина Димитрова
Ivorra, Eva María Lloret вж Lloret Ivorra, Eva María

Jančeva, Stefka Todorova, 1940- вж Янчева, Стефка Тодорова, 1940-
Jančolova-Pavlova, Deljana Mateva вж Янчолова-Павлова, Деляна Матева
Janev, Ivo Georgiev, 1977- вж Янев, Иво Георгиев, 1977-
Janeva, Petja Zaprjanova, 1957- вж Янева, Петя Запрянова, 1957-
Japova, Nataša Petrova, 1952- вж Япова, Наташа Петрова, 1952-
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Jazova, Jana, 1912-1974 вж Язова, Яна, 1912-1974
Jensen, Birgitte Lund вж Йенсен, Биргите Лунд
Jočeva, Kalina Dimitrova, 1960- вж Йочева, Калина Димитрова, 1960-
Jordanov, Jordan Hristov, 1964- вж Йорданов, Йордан Христов, 1964-
Jotova, Genoveva Mihajlova вж Йотова, Геновева Михайлова
Jotovska, Kamelija Stajkova, 1973- вж Йотовска, Камелия Стайкова, 1973-
Journées d'études internationales pour jeunes chercheurs (2 ; Sofia ; 2017) Кн 96
Journées d'études internationales pour jeunes chercheurs Réécritures et reformulations dans les langues et les littératures romanes (Sofia ; 2017) вж Journées d'études internationales pour jeunes chercheurs (2 ; Sofia ; 2017)
Junge, Ingo, 1942- вж Юнге, Инго, 1942-


Kabakčieva, Dora Saškova вж Кабакчиева, Дора Сашкова
Kabat-Zinn, Jon, 1944- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-
Kalfova, Elena Angelova, 1977- вж Калфова, Елена Ангелова, 1977-
Kalinkov, Kalin Bojanov вж Калинков, Калин Боянов
Kamarašev, Georgi Vasilev, 1961- вж Камарашев, Георги Василев, 1961-
Karabakalova, Petja Ivanova, 1965- вж Карабакалова, Петя Иванова, 1965-
Karaivanov, Georgi Ivanov, 1897-1985 вж Караиванов, Георги Иванов, 1897-1985
Karakolis, Konstantinos H., 1938- вж Караколис, Константинос, 1938-
Karasimeonov, Georgi Mateev, 1949- вж Карасимеонов, Георги Матеев, 1949-
Karavǎlčev, Vencislav Georgiev, 1967- вж Каравълчев, Венцислав Георгиев, 1967-
Karavastev, Minčo Semov, 1968- вж Каравастев, Минчо Семов, 1968-
Karavasteva, Miča Stanilova, 1949- вж Каравастева, Мича Станилова, 1949-
Kavafis, Konstantinos, 1863-1933 вж Кавафис, Константинос, 1863-1933
Kavdanska, Marija Mihajlova, 1954- вж Кавданска, Мария Михайлова, 1954-
Kimpan, Svetlana вж Кимпан, Светлана
Kirion, архимандрит вж Кирион, архимандрит
Kirkov, Ivan Nikolov, 1932-2010 вж Кирков, Иван Николов, 1932-2010
Kjučukova, Dočka Dimitrova вж Кючукова, Дочка Димитрова
Kleiner, Blasius, 17??-1785 вж Клайнер, Блазиус, 17??-1785
Klisurov, Tan´o Stojanov, 1944- вж Клисуров, Таньо Стоянов, 1944-
Koithan, Ute (автор) Кн 94
Kolarova, Rumjana Petrova, 1956- вж Коларова, Румяна Петрова, 1956-
Kolev, Tanko Peev, 1959- вж Колев, Танко Пеев, 1959-
Koleva, Liljana Makova, 1970- вж Колева, Лиляна Маркова, 1970-
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Kostadinova, Irena Dimitrova, 1964- вж Костадинова, Ирена Димитрова, 1964-
Kostova, Aleks Kristianova, 1990- вж Костова, Алекс Кристианова, 1990-
Kožuharov, Todor Željazkov, 1956- вж Кожухаров, Тодор Желязков, 1956-
Kratz, Rene Fester вж Крац, Рене Фестър
Kremenska, Anelija Ivova, 1968- вж Кременска, Анелия Ивова, 1968-
Kurdalijski, Atanas Parušev вж Parušev, Atanas, 1958-
Kuzmanov, Zdravko Juriev, 1987- вж Кузманов, Здравко Юриев, 1987-


Lafazanovski, Ermis, 1961- вж Лафазановски, Ермис, 1961-
Lalev, Ivan Hristov, 1946- вж Лалев, Иван Христов, 1946-
Larssen, Erik Bertrand, 1973- вж Ларсен, Ерик Бертран, 1973-
Lazarkevič, Vadim Vadimovič, 1895-1963 вж Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963
Lemkow-Tovias, Gabriel, 1980- вж Лемков-Товиас, Габриел, 1980-
Leśmian, Bolesław, 1877-1937 вж Лешмян, Болесляв, 1877-1937
Levin, Petr вж Левин, Пьотър
Levkov, Krasimir Stojanov, 1957- вж Левков, Красимир Стоянов, 1957-
Lin Le вж Лин Ле
Lindner, Martin вж Линднер, Мартин
Literaturen konkurs za ese ili stihotvorenie Burgas - mojat grad (13 ; Burgas ; 2020) вж Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят град (13 ; Бургас ; 2020)
Ljapova, Rusanka Kostova, 1966- вж Ляпова, Русанка Костова, 1966-
Ljubenov, Milen Todorov, 1978- вж Любенов, Милен Тодоров, 1978-
Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969- (автор) Кн 97
Lyubenova, Vyara вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-
Lloret Ivorra, Eva María (автор) Кн 98, Кн 99
Lotti, Paolo (автор) Кн 55
Lozanov, Georgi, 1958- вж Лозанов, Георги, 1958-
Lulčev, Andro Hristov, 1894-1944 вж Лулчев, Андро Христов, 1894-1944Maksimov, Maksim Hristov, 1952- вж Максимов, Максим Христов, 1952-
Mančev, Krǎst´o Krǎstev, 1940- вж Манчев, Кръстю Кръстев, 1940-
Manek, Mira вж Манек, Мира
Mǎngov, Cvetan Petrov, 1969- вж Мънгов, Цветан Петров, 1969-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Maraja, Libico, 1912-1983 вж Марайя, Либико, 1912-1983
Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957- (преводач) Кн 138
Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957- вж Марицас, Константинос Димитриос, 1957-
Markova, Valentina Ilieva, 1980- вж Маркова, Валентина Илиева, 1980-
Martinova, Albena вж Мартинова, Албена
Matthesen, Anders, 1975- вж Метесен, Андерс, 1975-
Mazilu, Ivona Cristina (автор) Кн 63
Meisler, Rasmus, 1973- вж Майслер, Расмус, 1973-
Metodieva, Linka Stojkova Toneva- вж Toneva-Metodieva, Linka Stojkova, 1983-
Meždunarodna konferencija Svidetelstvo, služenie i bogosluženie na cǎrkvata (Sofija ; 2019) вж Международна конференция Свидетелство, служение и богослужение на църквата (София ; 2019)
Michelsen, Claus вж Микелсен, Клаус
Mickova, Marija Petrova вж Мицкова, Мария Петрова
Mihajlov, Mihail Nikolov, 1955- вж Михайлов, Михаил Николов, 1955-
Mihajlov, Milen Aleksandrov, 1970- вж Михайлов, Милен Александров, 1970-
Mihajlov, Radko Petrov, 1956- вж Михайлов, Радко Петров, 1956-
Mileva, Leda Geo, 1920-2013 вж Милева, Леда Гео, 1920-2013
Minaev, Sergej Sergeevič, 1975- вж Минаев, Сергей Сергеевич, 1975-
Minasjan, Gajane Garabed, 1971- вж Минасян, Гаяне Гарабед, 1971-
Minčev, Plamen Tenev, 1986- вж Минчев, Пламен Тенев, 1986-
Minčeva, Genka Hristova, 1960- вж Минчева, Генка Христова, 1960-
Mirčeva, Iliana Hristova, 1960- вж Мирчева, Илиана Христова, 1960-
Miroslavova, Roman´ola, 1953-2016 вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Mitev, Trifon Dimitrov, 1955- вж Митев, Трифон Димитров, 1955-
Miteva, Marija Tomislavova, 1975- вж Митева, Мария Томиславова, 1975-
Mlakić, Josip, 1964- вж Млакич, Йосип, 1964-
Motta, Giorgio (автор) Кн 95
Mueller, Simon вж Мюлер, Саймън
Muskova, Jasna Aleksandrova вж Мускова, Ясна Александрова
Mustafa, Aldžan Džafer, 1978- вж Мустафа, Алджан Джафер, 1978-


Nacionalna naučna konferencija 30 godini ot 10 noemvri 1989 g. (Sofija ; 2019) вж Национална научна конференция 30 години от 10 ноември 1989 г. (София ; 2019)
Nacionalna naučna konferencija 75 godini ot 9 septemvri 1944 g. (Veliko Tǎrnovo ; 2019) вж Национална научна конференция 75 години от 9 септември 1944 г. (Велико Търново ; 2019)
Nanev, Sotir, 1895-1944 вж Нанев, Сотир, 1895-1944
Narvajas Colón, Eva (автор) Кн 98, Кн 99
Neblea, Monica Angela (автор) Кн 63
Nedelčeva, Irena Dimitrova, 1959- вж Неделчева, Ирена Димитрова, 1959-
Nenkov, Stojan Ivanov, 1972- вж Ненков, Стоян Иванов, 1972-
Nenova, Ljubka Ivanova, 1979- вж Ненова, Любка Иванова, 1979-
Nikiforova, Ljuba Grudova вж Никифорова, Люба Грудова
Niklenov, Dimitǎr Jordanov, 1949- вж Никленов, Димитър Йорданов, 1949-
Nikolaev, Nikolaj Dejanov, 1986- вж Николаев, Николай Деянов, 1986-
Nikolaj, епископ Макариополски, 1908-1981 вж Николай, епископ Макариополски, 1908-1981
Nikolov, Aleksandǎr Nikolov, 1963- вж Николов, Александър Николов, 1963-
Nikolov, Vencislav Georgiev, 1982- вж Николов, Венцислав Георгиев, 1982-
Nikolova, Anna Dimitrova, 1942- вж Николова, Анна Димитрова, 1942-
Nikolova, Eleonora Petrova, 1964- вж Николова, Елеонора Петрова, 1964-
Nikolova, Iva Nikolova, 1958- вж Николова, Ива Николова, 1958-
Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova (автор) Кн 97
Nikolova, Mariana Georgieva, 1953- вж Николова, Мариана Георгиева, 1953-
Nikov, Georgi Antonov, 1956- вж Ников, Георги Антонов, 1956-
Ninfea вж Aleksova, Liljana Hristova, 1959-
Nordengen, Guro, 1990- вж Нурденген, Гюру, 1990-
Nordengen, Kaja, 1987- вж Нурденген, Кая, 1987-


O'Donnell, Kate вж О'Донъл, Кейт
Oktapoda, Efstratia вж Октапода, Ефстратия
Oruš, Anton Konstantinov, 1991- вж Оруш, Антон Константинов, 1991-
Ovčarov, Vladimir Atanasov, 1940- вж Овчаров, Владимир Атанасов, 1940-


Paccarié, Renata вж Пакарие, Рената
Pacitto, Emmanuèle (автор) Кн 97
Padeška, Maja Jovkova, 1973- вж Падешка, Мая Йовкова, 1973-
Paisij Hilendarski, 1722-1773 вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Paisios o Agioreitis, 1924-1994 вж Паисий Светогорец, 1924-1994
Palamarkova, Emilija Ivanova, 1963- вж Паламаркова, Емилия Иванова, 1963-
Pánek, Josef, 1966- вж Панек, Йозеф, 1966-
Papadopulu, Evanthia Duga- вж Duga-Papadopulu, Evanthia
Parušev, Atanas, 1958- (художник) Г 1, (предговор) Г 1
Parušev, Atanas, 1958- вж Парушев, Атанас, 1958-
Atanas Parušev. Izložba (Sofija ; 2021) Г 1
Atanas Parušev. Izložba (Sofija ; 2021) вж Атанас Парушев. Изложба (София ; 2021)
Parushev, Atanas, 1958- вж Parušev, Atanas, 1958-
Atanas Parushev. Exhebition (Sofia ; 2021) вж Atanas Parušev. Izložba (Sofija ; 2021)
Pǎrvanov, Petǎr Penčev, 1941- вж Първанов, Петър Пенчев, 1941-
Pašmakova-Vasileva, Dorina Panteleeva, 1969- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-
Pašov, Marin Radoslavov, 1961- вж Пашов, Марин Радославов, 1961-
Patarčanova, Emilija Nikolova, 1967- вж Патарчанова, Емилия Николова, 1967-
Pǎunescu, Alina (автор) Кн 63
Pavlov, Daniel Jordanov, 1973- вж Павлов, Даниел Йорданов, 1973-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlova, Margarita Pavlova, 1969- вж Павлова, Маргарита Павлова, 1969-
Pedreira, Montserrat, 1962- вж Педрейра, Монсерат, 1962-
Peev, Dimitǎr, 1973- вж Пеев, Димитър, 1973-
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Penin, Rumen Ljubenov, 1958- вж Пенин, Румен Любенов, 1958-
Pérez Cañizares, Pilar (автор) Кн 98, Кн 99
Pešev, Dimitǎr Josifov, 1894-1973 вж Пешев, Димитър Йосифов, 1894-1973
Petkov, Hristo Botev вж Botev, Hristo, 1848-1876
Petkov, Javor Venčev, 1973- вж Петков, Явор Венчев, 1973-
Petkov, Ljuben, 1939-2016 вж Петков, Любен, 1939-2016
Petkov, Nikola Ivanov, 1940- вж Петков, Никола Иванов, 1940-
Petkov, Petko Dimitrov, 1959- вж Петков, Петко Димитров, 1959-
Petkov, Veselin Penčev, 1990- вж Петков, Веселин Пенчев, 1990-
Petkova, Teofana, 1958- вж Петкова, Теофана, 1958-
Petrov, Angel Marinov, 1960- вж Петров, Ангел Маринов, 1960-
Petrov, Marijan Petrov, 1961- вж Петров, Мариян Петров, 1961-
Petrov, Martin, 1991- вж Петров, Мартин, 1991-
Petrov, Pavel Plamenov вж Петров, Павел Пламенов
Petrov, Rostislav Plamenov, 1984- вж Петров, Ростислав Пламенов, 1984-
Petrov, Vladimir Ivanov вж Петров, Владимир Иванов
Petrova, Fevronija вж Петрова, Феврония
Petrova, Mariana Lalova, 1955- вж Петрова, Мариана Лалова, 1955-
Pilátová, Markéta, 1973- вж Пилатова, Маркета, 1973-
Piperkova, Neška Georgieva вж Пиперкова, Нешка Георгиева
Plamenov, Dragomir, 1976- вж Пламенов, Драгомир, 1976-
Poljakova-Krǎsteva, Olga Todorova, 1932- вж Полякова-Кръстева, Олга Тодорова, 1932-
Ponepal, Maria Cristina, 1971- (автор) Кн 63
Popescu, Monica (автор) Кн 63
Popov, Mitko вж Попов, Митко
Popova, Tanja Nikiforova, 1966- вж Попова, Таня Никифорова, 1966-
Popovski, Krasimir Svetlozarov, 1980- вж Поповски, Красимир Светлозаров, 1980-
Poppetrov, Nikolaj Pejčev, 1954- вж Поппетров, Николай Пейчев, 1954-
Porfirios Kafsokalivitis, свети, 1906-1991 вж Порфирий Кавсокаливит, свети, 1906-1991
Prodanov, Krasimir Jordanov, 1974- вж Проданов, Красимир Йорданов, 1974-


Račo Petrova, Sultana, 1869-1946 вж Рачо Петрова, Султана, 1869-1946
Radev, Ivan Nikolaev, 1943-2020 вж Радев, Иван Николаев, 1943-2020
Radeva, Irena Ivanova, 1978- вж Радева, Ирена Иванова, 1978-
Radeva, Snežana Istilijanova вж Радева, Снежана Истилиянова
Rǎdiţoiu, Valentin (автор) Кн 63
Radoslavova, Diana Petrova вж Радославова, Диана Петрова
Rajčeva, Irena Andreeva, 1988- вж Райчева, Ирена Андреева, 1988-
Ran Bosilek, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958
Raševa, Anastasija Mihajlova, 1948- вж Рашева, Анастасия Михайлова, 1948-
Rasmussen, Bjørn, 1983- вж Расмусен, Бьорн, 1983-
Ribas, Rosa, 1963- (автор) Кн 98, Кн 99
Rizzato, Sergio R., 1936- вж Ридзато, Серджо Р., 1936-
Rodev, Cončo Hristov, 1926-2011 вж Родев, Цончо Христов, 1926-2011
Ros, Patrik вж Рос, Патрик
Rubinstein, Renate, 1929-1990 вж Рубинстейн, Ренате, 1929-1990
Rumenov, Rumen Ivanov, 1949- вж Руменов, Румен Иванов, 1949-


Sakalova, Zlatina Vasileva, 1972- вж Сакалова, Златина Василева, 1972-
Salim, Mijrjam Nedžib, 1973- вж Салим, Мийрям Неджиб, 1973-
Santin вж Сантен
Sǎrdǎrescu, Ionela-Daniela (автор) Кн 63
Sasson, Gahl Eden, 1968- вж Сасон, Гал Едем, 1968-
Schaffer, Neal вж Шафър, Нийл
Schmitz, Helen (автор) Кн 94
Seidelin, Lars вж Сайделин, Ларс
Serafim, архимандрит, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Shirey, Ruth I., 1942- вж Шайри, Рут И., 1942-
Sieber, Tanja (автор) Кн 94
Sigalov, Petǎr Stefanov (автор) Е 1, Кн 80
Sigalov, Petǎr Stefanov вж Сигалов, Петър Стефанов
Sigalov, Peter вж Sigalov, Petǎr Stefanov
Silva, Jose Jr., 1941- вж Силва, Хосе, младши, 1941-
Simeonov, Simeon Petrov, 1957- вж Симеонов, Симеон Петров, 1957-
Simeonova, Ivet, 1971- вж Симеонова, Ивет, 1971-
Simitčiev, Vasil, 1938- вж Симитчиев, Васил, 1938-
Sine Morski вж Сине Морски
Skutunov, Kosta Georgiev, 1890-1965 вж Скутунов, Коста Георгиев, 1890-1965
Soare, Liliana Cristina (автор) Кн 63, (редактор) Кн 63
Sonntag, Ralf (автор) Кн 94
Srebreva, Lilija вж Сребрева, Лилия
Stambuloglu, Maria P. вж Стамбулоглу, Мария П.
Stančev, Ivan Tenev, 1935- вж Станчев, Иван Тенев, 1935-
Stanev, Vladimir Georgiev, 1972- вж Станев, Владимир Георгиев, 1972-
Stankova, Svetla Dimitrova, 1974- вж Станкова, Светла Димитрова, 1974-
Stariradeva, Vasilena Georgieva, 1989- вж Старирадева, Василена Георгиева, 1989-
Stefanova, Milena Hristova, 1958- вж Стефанова, Милена Христова, 1958-
Stefanova, Veneta, илюстратор вж Стефанова, Венета, илюстратор
Stojanov, Evgenij Nikolov, 1964- вж Стоянов, Евгений Николов, 1964-
Stojanov, Milan Stojanov, 1939- вж Стоянов, Милан Стоянов, 1939-
Stojanova, Milena Petrova, 1974- вж Стоянова, Милена Петрова, 1974-
Stojanova, Valentina Milanova вж Стоянова, Валентина Миланова
Stojkov, Stojko Dimitrov, 1955- вж Стойков, Стойко Димитров, 1955-
Stojkova, Nadežda Stojkova вж Стойкова, Надежда Стойкова
Şuţan, Claudiu, 1973- (автор) Кн 63
Şuţan, Nicoleta Anca (автор) Кн 63
Sveen, Lars Petter, 1981- вж Свен, Ларш Петер, 1981-


Šaer, Dajan Hasan, 1992- вж Шаер, Даян Хасан, 1992-
Šikova, Ingrid Simeonova, 1949- (автор) Кн 37
Šikova, Ingrid Simeonova, 1949- вж Шикова, Ингрид Симеонова, 1949-


Takova, Tanja Asenova, 1981- вж Такова, Таня Асенова, 1981-
Tǎrpomanova, Ekaterina Nikolova, 1975- вж Търпоманова, Екатерина Николова, 1975-
Telbizov, Karol Ivanov, 1915-1994 вж Телбизов, Карол Иванов, 1915-1994
Temelski, Hristo Ivanov, 1948- вж Темелски, Христо Иванов, 1948-
Tichý, František, 1896-1961 вж Тихи, Франтишек, 1896-1961
Tilinger, Luka вж Тилингер, Лука
Tiţa, Andrei (автор) Кн 63
Todorov, Todor Dimitrov, 1936- вж Тодоров, Тодор Димитров, 1936-
Todorova, Petja Todorova вж Тодорова, Петя Тодорова
Tomova, Silvija Tomova, 1973- вж Томова, Силвия Томова, 1973-
Toneva-Metodieva, Linka Stojkova, 1983- (автор) Кн 37
Toneva-Metodieva, Linka Stojkova, 1983- вж Тонева-Методиева, Линка Стойкова, 1983-
Torrente, Marcos Giralt, 1968- вж Торенте, Маркос Хиралт, 1968-
Totev, Plamen Stefanov, 1964- вж Тотев, Пламен Стефанов, 1964-
Totev, Stefan Plamenov вж Тотев, Стефан Пламенов
Tracy, Brian, 1944- вж Трейси, Брайън, 1944-
Trendafilov, Andrian Bjalkov вж Трендафилов, Андриан Бялков
Trendafilova, Nadja, 1912- вж Трендафилова, Надя, 1912-
Trifonov, Vasil Marinov вж Трифонов, Васил Маринов
Tumanova, Borjana Georgieva, 1964- вж Туманова, Боряна Георгиева, 1964-
Tumanova-Rangelova, Biljana Krasimirova, 1985- вж Туманова-Рангелова, Биляна Красимирова, 1985-


Üçgül, Memet вж Ючгюл, Мемет
Ullman, Larry, 1972- вж Улман, Лари, 1972-
Ungureanu, Camelia (автор) Кн 63
Ünlü Çetin, Şenil вж Юнлу Четин, Шенил
Uzunova, Galina вж Узунова, Галина


Vǎlčanova, Borjana Borisova (текст) Г 2, (съставител) Г 2
Vǎlčanova, Borjana Borisova вж Вълчанова, Боряна Борисова
Vǎlčev, Jordan Todorov, 1924-1998 вж Вълчев, Йордан Тодоров, 1924-1998
Valchanova, Borjana вж Vǎlčanova, Borjana Borisova
Vǎlkova, Zornica Ivanova, 1974- вж Вълкова, Зорница Иванова, 1974-
Vamporov, Jordan Dimitrov, 1940- вж Вампоров, Йордан Димитров, 1940-
Vasilev, Pavlin Emilov, 1989- вж Василев, Павлин Емилов, 1989-
Vasilev, Petǎr, 1937-2020 вж Василев, Петър, 1937-2020
Vasilev, Rumen Petrov, 1961- вж Василев, Румен Петров, 1961-
Vasileva, Elka Todorova, 1951- вж Василева, Елка Тодорова, 1951-
Vasilov, Toško вж Василов, Тошко
Veleva-Eftimova, Mirela Velkova, 1970- (автор) Кн 37
Veleva-Eftimova, Mirela Velkova, 1970- вж Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970-
Velinova, Malinka Ivanova (съставител) Кн 96
Videva, Eli Stojanova, 1955- вж Видева, Ели Стоянова, 1955-
Vitanova, Daniela Hristova (автор) Кн 98, Кн 99
Vizitiu, Diana Elena (автор) Кн 63
Vladev, Dimitǎr Todorov, 1962- вж Владев, Димитър Тодоров, 1962-
Vladev, Ivajlo Ljubomirov, 1962- вж Владев, Ивайло Любомиров, 1962-
Vladeva, Rosica Cankova, 1964- вж Владева, Росица Цанкова, 1964-
Vojnović, Vladislava, 1965- вж Войнович, Владислава, 1965-
Volemanová, Marja Annemiek вж Волеманова, Мария Анемек


Watson, Katherine вж Уотсън, Катрин
Weinberg, Mike, 1967- вж Уайнберг, Майк, 1967-
Westö, Kjell, 1961- вж Вестьо, Шел, 1961-
Wiener, Bibiana (автор) Кн 98, Кн 99
Wieringa, Tommy, 1967- вж Виринга, Томи, 1967-


Zagorčeva-Kojčeva, Denica Petkova, 1976- вж Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976-
Zaharieva, Irina вж Захариева, Ирина
Zaharieva, Miroslava Milčova вж Захариева, Мирослава Милчова
Zaimov, Velislav Jordanov, 1951- вж Заимов, Велислав Йорданов, 1951-
Zamkovoj, Simeon Petrov, 1977-2020 вж Замковой, Симеон Петров, 1977-2020
Zanatta, Emilio Carlos, 1960- вж Занатта, Емилио Карлос, 1960-
Zareva, Desislava Kirilova, 1969- (автор) Кн 56
Zlatkov, Angel Kalinov, 1991- вж Златков, Ангел Калинов, 1991-


Žabov, Aleksandǎr Ivanov, 1996- вж Жабов, Александър Иванов, 1996-
Žejnov, Nedelčo Kirilov вж Жейнов, Неделчо Кирилов
Želev, Dimitǎr, 1986- вж Желев, Димитър, 1986-
Živkova, Nina вж Живкова, Нина
Žobov, Vladimir Ljubenov, 1958- вж Жобов, Владимир Любенов, 1958-
Žotev, Dobri, 1921-1997 вж Жотев, Добри, 1921-1997

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТААврам, Богдан, вода газят Кн 192
Аз говоря правилно! Кн 181
Алиса в Огледалния свят Кн 106, Кн 107
Антропософска медицина. Т. 4 Кн 70
Африкански приказки Кн 118, Кн 119
Аюрведа в кухнята: 100 прости рецепти за спокоен и ясен ум Кн 67


Баба Меца и Зайо Байо Кн 187, Кн 188
Баба Меца и човекът Кн 187, Кн 188
Без милост към себе си Кн 20
Биология и здравно образование за 11. клас Кн 61
Биология for dummies Кн 60
Бият камбаните! Бият камбаните! Кн 142
Бойко Борисов (в) първо лице 2 Кн 36
Братче и сестриче Кн 187, Кн 188
Брациговските майстори Кн 163
Бруксизъм и постурална хармония Кн 71
Букет от съвети Кн 33
Бургас - моят град Кн 175
Бурни времена Кн 211
Българска телевизионна журналистика. Телевизия и публична комуникация, история Кн 6
Български език за 3. клас като втори език за ниво А2.1 по Общата европейска езикова рамка Кн 52
Български език за 6. клас като втори език за ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка Кн 53
Български език 11.-12. клас Кн 102
Български език за обучението, организирано в чужбина 3. клас А2.1  Кн 52
Български език за обучението, организирано в чужбина 6. клас В1.1  Кн 53
Българските конституции Кн 42
Бърза работа Кн 187, Кн 188
Бърза работа - срам за майстора Кн 187, Кн 188
Бялата сърна Кн 120, Кн 121


В чувала Кн 187, Кн 188
Вардете се Кн 187, Кн 188
Великите австрийски романисти на ХХ век: Франц Кафка, Йозеф Рот и Роберт Музил Кн 103
Весëлые ребята тетрадь 4. класс  Кн 54
Весëлые ребята 4. класс Кн 54
Весëлые ребята 4. класс тетрадь Кн 54
Вечно чужда Кн 110
Взрив и взривни вещества Кн 78
Видеоти Кн 124
Война Кн 174
Врабчо и Лиса Кн 187, Кн 188
Възкресение - Македония 1941 Кн 203, Кн 204
Възпитанието в демократичното общество  Кн 48
Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи Кн 48
Вълкът си остава вълк Кн 187, Кн 188
Вълчата глутница Кн 123
Вълшебният пръстен Кн 118, Кн 119
Вълшебството на розите Кн 186
Върху жаравата на дните Кн 143


Преподобни Гавриил (Ургебадзе) юродив заради Христа Кн 28
География и икономика 11. клас Кн 200, Кн 201
География for dummies Кн 199
Гневът на самодивите Кн 194
Голямоконарци - герои Кн 209
Граматика с упражнения по уроци към учебната система Your Spase  Кн 56
Гръцкото влияние върху поезията на Петко Р. Славейков Кн 130
Гъргалчо Кн 187, Кн 188
Гърците Кн 16


Да откраднеш сърцето на Дявола Кн 173
Двамата братя близнаци Кн 118, Кн 119
Две изречения на Исус Христос Кн 26
[Две хиляди двадесет и първа] 2021 астрологична прогноза Кн 13
[Две хиляди двадесет и първа] 2021 - светлина в мрака  Кн 13
Двеста и двайсет хитрини Кн 187, Кн 188
[Десет] 10 съвета за отказване от пушенето Кн 66
Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт Кн 72, Кн 73
Диамантено сърце Кн 171
До Дубай и накъде? Кн 180
Добрият малък Анри Кн 120, Кн 121
Докосната усмивка Кн 148
Домашните любимци  Кн 7
Духовна борба Кн 31
Дългото лято на вечността Кн 169
Дъщерята на Слънцето и Луната Кн 118, Кн 119
Дядо и ряпа Кн 187, Кн 188


Ежко Бежко и Баба Меца Кн 187, Кн 188
Ей, че го каза Кн 187, Кн 188
Епохата на инфлуенсър маркетинга Кн 41
Ескиджумайският панаир Кн 208
Ето имената Кн 108


Жената - желана и желаеща Кн 68
Живот, събран в песен Кн 89
Животните от фермата Кн 8


За шарена премяна Кн 187, Кн 188
Завистливият селянин Кн 187, Кн 188
Задави се Меца Кн 187, Кн 188
Задави се Петльо Кн 187, Кн 188
Заедно Кн 141
Заедно. Български език за 3. клас като втори език за ниво А2.1  Кн 52
Заедно. Български език за 6. клас като втори език за ниво В1.1 Кн 53
Зажени се Зайо Кн 187, Кн 188
Зайо Байо и козарче Кн 187, Кн 188
Западноевропейска литература. Ч. 13, Великите австрийски романисти на ХХ век: Франц Кафка, Йозеф Рот и Роберт Музил Кн 103
Запазените примитивни рефлекси Кн 15
Зачатие след Великден Кн 170
Защита от инфекции Кн 75
Звездица, дарила на другите щастие Кн 144
Златно птиче Кн 187, Кн 188
Златното и сребърното братче Кн 118, Кн 119
Зло наследство Кн 116
Знае му реда Кн 187, Кн 188
Зографски съборник Кн 9


И баба знае Кн 187, Кн 188
Из речника на вятъра Кн 137
Избрани разкази Кн 152
Изследване в действие върху обучението на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии Кн 93
Изследване на проблеми в земеделието със средствата на техниката и дигиталните технологии Кн 79
Индиговата врата Кн 168
Индийски приказки Кн 195, Кн 196
Информационни системи за събиране на данни  Кн 2
История на България Кн 205
История на България 1761  Кн 205
История славянобългарска Кн 178


Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера Кн 19
Какво разказваше горилата Кн 129
Какво е чудо станало Кн 187, Кн 188
Кап-Кап Кн 187, Кн 188
Карирания нинджа Кн 112
Кафява захар Кн 158, Кн 159
Клан-недоклан Кн 187, Кн 188
Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малките деца Кн 47
Книга за плуването Кн 91
Книга за учителя 2. клас  Кн 50
Книга за учителя 5. клас  Кн 49
Книга за учителя 6. клас  Кн 51
Книга за учителя по технологии и предприемачество 2. клас Кн 50
Книга за учителя по технологии и предприемачество за 2. клас Кн 50
Книга за учителя по технологии и предприемачество за 5. клас Кн 49
Книга за учителя по технологии и предприемачество за 6. клас Кн 51
Кодексът Кн 113
Кожата е еластичната обвивка, обгърнала цялото тяло Кн 111
Който не работи, не трябва да яде Кн 187, Кн 188
Кон и лисица Кн 187, Кн 188
Коронавирус в България. Дневник Г 2
Косе Босе Кн 187, Кн 188
Котаракът с чизми Кн 120, Кн 121
Котаран Кн 187, Кн 188
Кралят на София  Кн 155
Краят на любовта Кн 122
Кума Лиса кръстница Кн 187, Кн 188
Кума Лиса и овчарко Кн 187, Кн 188
Кумчо Вълчо и овните Кн 187, Кн 188
Кумчо Вълчо рибар Кн 187, Кн 188


Васил Левски Кн 207
Лепири: между сянката и светлината Кн 153
Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по костилкови овощни видове - разпространение, вредна дейност и контрол Кн 85
Любов по време на глобални климатични промени Кн 127


Магаре боб яде ли? Кн 187, Кн 188
Магарешката кожа Кн 120, Кн 121
Малечко-Палечко Кн 120, Кн 121
Малкият Хитър Петър Кн 187, Кн 188
Манифест на новия реализъм Кн 25
Математика 11. клас Кн 58
Математика за 11. клас  Кн 58
Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност Кн 45
Местна власт и местно самоуправление Кн 43
Металингвистични умения в езиковото обучение Кн 92
Методически упражнения за овладяване на сопранов, алтов и теноров ключ [Електронен ресурс] Е 6
Методологически основи на техническото проектиране Кн 76
Мечтите на един глупак Кн 133
Мишка, жаба и гущер Кн 187, Кн 188
Мозъкът - твоята суперзвезда Кн 64
Моите спомени Кн 179
Момче и вятър Кн 187, Кн 188
Мързелан и орач Кн 187, Кн 188


На дъх от лятото Кн 149
На сватба Кн 187, Кн 188
Надбягване Кн 187, Кн 188
Наказан съдия Кн 187, Кн 188
Национално външно оценяване по български език и литература за 10. клас Кн 100
Нашата вяра Кн 29
Нашата любов Кн 35
Не питам коя си обичал Кн 134
Не се страхувай от раздялата Кн 109
Небесният чергар Кн 126
Небето, жълто като сяра Кн 117
Неволя Кн 187, Кн 188
Недоказани убийства Кн 162
Незнаен юнак Кн 187, Кн 188
Непознатият Яворов Кн 132
Няма да се сърдиш Кн 187, Кн 188


Обичай ме бавно Кн 135
Объркан свят Кн 185
Огледалото и отражението [Електронен ресурс] Е 3
Опит за оцеляване Кн 160
Оракул "Делта" Кн 22
Оракул "Имало едно време - нрави и светоглед на българите" Кн 57
Орехчето Кн 187, Кн 188
Основна обработка на почвата и съпровождащите я високо-технологични разработки Кн 80
Основна обработка на почвата и съпровождащите я високо-технологични разработки [Електронен ресурс] Е 1
Осъзнатост за всички Кн 17
От бреговете на Друшлявица и надолу Кн 163
От клиента до психолога Кн 172
От Тахтали до Тополово [община Маджарово] Кн 197
Отгласи Кн 131
Отишла баба за дренки Кн 187, Кн 188
Относно произхода на видовете чрез цивилизация или запазването на предпочитани раси в сътрудничеството за живот Кн 62
Отпътуване от Френа Кн 115
Отряд Сторм Кн 189


Атанас Парушев Г 1
Педагогически идеи на Учителя Дънов Кн 14
Пепеляшка Кн 120, Кн 121
Пергаментни кирилски откъслеци от библиотеката на Зографската света обител Кн 10
Песента-ребетико и нейната история Кн 90
Пет + 2 тибетски упражнения за здраве, младост, и дълголетие Кн 65
Петльо и Врабчо Кн 187, Кн 188
Писмо до Добрите хора - част 1 Кн 147
Питър Пан Кн 104Кн 105
Планиране и управление на собствените приходи на общините чрез симулатори за бюджетиране Кн 39
По деньъ му посфаръ Кн 101
Поетично ехо Кн 139
Политическите партии Кн 38
Праджна Кн 69
Практическо ръководство по растителна нематология. Ч. 1 Кн 81
При месеците Кн 187, Кн 188
Призрачният кораб Елдорадо Кн 140
Приказка за Русокоска, сърната Добринка и котарака Хубавелко Кн 120, Кн 121
Прогнозиране на продажбите с Excel for dummies Кн 1
Промени мисленето си, промени живота си Кн 24
Проучване върху къдравостта по прасковата (Taphrina deformans/berk./tul.) Кн 86
Проучване на неприятелите и техните ентомофаги по многолистна люцерна (Medicago sativa L.) Кн 84
Прясно боядисано Кн 193
Пчеларство Кн 87
Първите дами на Средновековна България Кн 206
Пътешествия по Арда Кн 198
Пътят към доброто Кн 136


Работна мецана Кн 183Кн 184
Разкази Кн 154
Растениевъдство. Ч. 2, Технически и етеричномаслени култури Кн 82
Реката на живота Кн 167
Реквиемът: жанров образец и исторически образи Кн 88
Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964 г.) Кн 27
Речният дух Кн 118, Кн 119
Решения в логистиката [Електронен ресурс] Е 2
Рисунка на детството Кн 182
Ротационното председателство на Съвета на ЕС - от емпирични факти към експертна оценка Кн 37
Ръководство за лабораторни упражнения по информационни системи за събиране на данни Кн 2
Ръководство по транспониране [Електронен ресурс] Е 4
Ръководство за учителя по немски език за 4. клас  Кн 55


С болка и любов за съвременния човек Кн 30
Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и регионална политика. Ч. 1 Кн 202
Сватбата на Червенушко Кн 183Кн 184
Светослав Тертер Кн 165
Свидетелство, служение и богослужение на църквата Кн 34
[Седем] 7 случки от живота Кн 151
Седнал Зайо да плаче Кн 187, Кн 188
Семантико-синтаксические и прагматические характеристики обращений в русском и болгарском языках [Електронен ресурс] Е 9
Семейният живот Кн 32
Сепсис Кн 74
Септемврийски дни - 1918 година Кн 177
Силва Ултрамайнд Кн 23
Синята птица Кн 120, Кн 121
Системно програмиране Кн 3
Сливи за смет Кн 187, Кн 188
Слова. Т. 1, С болка и любов за съвременния човек Кн 30
Слова. Т. 3, Духовна борба Кн 31
Слова. Т. 4, Семейният живот Кн 32
Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти [Електронен ресурс] Е 8
Слънце и месец Кн 187, Кн 188
Сляпа и разочарована любов Кн 176
Социална психология  Кн 11
Социална сигурност в Република България Кн 46
Социалният характер - теоретични и приложни аспекти Кн 21
Спомени Кн 210
Спящата хубавица Кн 120, Кн 121
Сравнителните изследвания на местното самоуправление Кн 44
Срещи с историята Кн 212
Срещу Нова година Кн 187, Кн 188
Срещу природата Кн 114
Стихо-творения Кн 145
Стихотворения Кн 138
Стоян от Папазкьой Кн 156
Страсти Кн 146
Страшният юнак Кн 118, Кн 119
Сянка в тъмното Кн 157


Такава дивна любов Кн 125
Тактики за вземане на решения Кн 5
Твърда пшеница Кн 83
Тетрадка по испански език за ниво А2 част 2  Кн 98
Тетрадка по немски език за ниво А2 част 1 Кн 95
Тетрадка по немски език за ниво B2.1  Кн 94
Технически и етеричномаслени култури Кн 82
Технология на електропроизводството Кн 77
Транскрипция на партитури за симфоничен оркестър [Електронен ресурс] Е 5
Транспорт отвъд вечността Кн 128
Тялото, в което трябва да се живее Кн 190


Умното овчарче Кн 187, Кн 188
Учебна тетрадка по руски език за 4. клас Кн 54
Учебник по испански език за ниво А2 част 2 Кн 99
Учебник по френски език за ниво A2 част 1 Кн 97


Фанатично проучване на пазара Кн 40
Физика и астрономия Кн 59
Философия 11. клас Кн 11
Философията Кн 12
Фрагмента Кн 164
Френски приказки Кн 120, Кн 121


Хедонизъм Кн 150
Хопа-тропа Кн 183Кн 184
Храни душа, да те слуша Кн 187, Кн 188
Храпешко  Кн 191
Хубавка и чудовището Кн 120, Кн 121


Целебната сила на осъзнатостта Кн 18
Цигулар Кн 187, Кн 188


Четене и свирене от пръв поглед на партитури за хор и симфоничен оркестър [Електронен ресурс] Е 7
Човешкият фактор Кн 161
Чудна свирка Кн 187, Кн 188
Чудната кутийка Кн 187, Кн 188
Чудното гущерче Кн 187, Кн 188
Чуждо тяло Кн 166
Чуй гласовете на домашните любимци Кн 7
Чуй гласовете на животните от фермата Кн 8


Юначе Кн 187, Кн 188
Aspekte junior В2.1 Arbeitsbuch  Кн 94
Aspekte junior für Bulgarien В2.1  Кн 94


Con gusto A2. T. 2  Кн 98, Кн 99
Con gusto para Bulgaria Кн 98, Кн 99
Coronavirus in Bulgaria. Diary Г 2


Development of plant extracts and innovative phytosynthesized nanostructures mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops Кн 63


L'influence grecque sur la poésie de Petko R. Slaveikov  Кн 130


[King of Sofia] K.O.S. Кн 155


Magnet smart A2. Bd. 1[.1] Кн 95
My English Кн 56


Atanas Parushev  Г 1
Das Pflügen und die begleitenden high-tech-entwicklungen Е 1, Кн 80
PHP и MySQL за динамични Web сайтове. Т. 2 Кн 4
Piimata Кн 138


Réécritures et reformulations dans les langues et les littératures romanes  Кн 96
The rotating presidency of The Council of The European Union - from empirical facts towards expert evaluation Кн 37
Sepsis Кн 74


Vite! pour la Bulgarie A2. Pt. 1 Кн 97


Das Zauberbuch für Bulgarien 4. Klasse Кн 55
Das Zauberbuch Lehrerhandbuch 4. Klasse Кн 55
Zographou sympraktika Кн 9
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕБиблиотека Духовни слънца. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018- . ISSN C634-8769 Кн 28
Библиотека Европейски изследвания. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011- . ISSN C634-1063 Кн 37
Библиотека Към изворите. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2017- . ISSN C634-6944 Кн 9, Кн 10, Кн 27
Библиотека Съвременни свидетели. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018- . ISSN C634-8890 Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33


Избраните. - София : Ludite, 2021- . ISSN C634-8904 Кн 36


Серия Здраве. - София : Кибеа, 1993- . ISSN C621-326X Кн 15, Кн 65, Кн 69, Кн 75
Серия Знание. - София : Кибеа, 1995- . ISSN C623-531X Кн 13
Серия Познай себе си. - София : Кибеа, 1994- . ISSN C623-5689 Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 23, Кн 68УДК004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4
005 УПРАВЛЕНИЕ Е 2, Кн 5
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 6
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 7, Кн 8, Кн 185
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 9, Кн 10


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 11, Кн 25
101 СЪЩНОСТ И ЗАДАЧИ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 12
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 13
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 14, Кн 70
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 64, Кн 68, Кн 172
16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 25


27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 14


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. Кн 46
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА Кн 27
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 36, Кн 212
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 37
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 38
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 40
336 ФИНАНСИ Кн 39
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 1, Кн 40, Кн 41, Кн 208
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 37
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 42
352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 43, Кн 44
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 45, Кн 46
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 46
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 14, Кн 47, Кн 48
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 47, Кн 92
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 93
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 57


51 МАТЕМАТИКА Кн 58
53 ФИЗИКА Кн 59
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 60, Кн 61
575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА Кн 62
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 63


612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 64
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 69, Кн 70, Кн 75
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 71
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 71
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 72, Кн 73
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 74, Кн 75
62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 76
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 77
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 78
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 79
631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ Е 1, Кн 80
632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Кн 81, Кн 84, Кн 85, Кн 86
633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СПЕЦИФИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ Кн 82
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 83
633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ Кн 84
634 ОВОЩАРСТВО Кн 85, Кн 86
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА Кн 87
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 67
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Е 2
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 78


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1, Кн 150
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2
78 МУЗИКА Е 3
781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ Е 4, Е 5, Е 7
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 88
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Е 6, Кн 89, Кн 90
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Е 5, Е 7
797 ВОДНИ СПОРТОВЕ. ВЪЗДУШНИ СПОРТОВЕ Кн 91


811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 92, Кн 93
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 94, Кн 95
811.13 РОМАНСКИ ЕЗИЦИ Кн 96
811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 97
811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 98, Кн 99
811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Е 8, Е 9
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 9, Кн 100, Кн 101, Кн 102
821 Литератури на отделни езици и езикови семейства Кн 103
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107
821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 103
821.112.5 ХОЛАНДСКА (НИДЕРЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА Кн 108, Кн 109
821.112.5(493) ХОЛАНДСКА (ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА В БЕЛГИЯ Кн 110
821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 111
821.113.4-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 112
821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 113, Кн 114, Кн 115
821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 116
821.113.6(480) ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ШВЕДСКИ ЕЗИК Кн 117
821.13 ЛИТЕРАТУРА НА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ Кн 96
821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 118, Кн 119
821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 120, Кн 121
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 122
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123, Кн 124
821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 125
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 126
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127, Кн 128
821.162.3-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 129
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 100, Кн 130, Кн 131, Кн 132
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 89, Кн 130, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 161
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 36, Кн 150, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 190, Кн 191
821.163.41-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 192
821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 193
821.18 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 194
821.214-93 ЛИТЕРАТУРА НА НОВОИНДИЙСКИ (СЪВРЕМЕННИ ИНДИЙСКИ) ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 195, Кн 196


908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 197, Кн 198, Кн 209
91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ Кн 199
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ Кн 200, Кн 201, Кн 202
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Г 2, Кн 28, Кн 89, Кн 130, Кн 132, Кн 197, Кн 206, Кн 207, Кн 209, Кн 210, Кн 211
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 206
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 203, Кн 204
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 178, Кн 205
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 206
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 207, Кн 208
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 177, Кн 209, Кн 210, Кн 211
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 212


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИБорис III, цар български (1894-1943)
- спомени Кн 211
Българска православна църква
- история
- - 20 век Кн 27


Гавриил, свети (1929-1995)
- жития Кн 28
Георгиева, Алла Николаевна (1957-)
- творчество
- - албуми Г 2


Европейски съюз Кн 37


Зографски манастир. Библиотека (Атон)
- сбирки
- - сборници Кн 9


Исус Христос Кн 26


Кожухаров, Тодор Желязков (1956-)
- биографии Кн 89


Левски, Васил (1837-1873)
- биографии Кн 207


Парушев, Атанас (1958-)
- творчество
- - албуми Г 1
Пешев, Димитър Йосифов (1894-1973)
- биографски материали Кн 210


Скутунов, Коста Георгиев (1890-1965)
- биографски материали Кн 211
Славейков, Петко Рачов (1827-1895)
- творчество Кн 130


Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
- биографии
- - извори Кн 132ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Автотренинг Кн 23
Алтернативна медицина
- лекции Кн 70
Английски език
- учебни помагала за основни училища Кн 56
Антропософия
- лекции Кн 70
Астрология Кн 13
Аюрведа Кн 67, Кн 69


Биология
- наръчници Кн 60
- учебници за средни училища Кн 61
Богословие Кн 29
- конференции Кн 34
Българи
- народопсихология Кн 21
Българска литература
- история и критика Кн 131
- учебни помагала за средни училища Кн 100
Български език
- диалекти
- - Северозападна България Кн 101
- семантика Е 9
- учебни помагала за основни училища Кн 52, Кн 53
- учебни помагала за средни училища Кн 100
- учебници за средни училища Кн 102


Вземане на решения, теория Е 2
- наръчници Кн 5
Взрив Кн 78
Взривни вещества Кн 78
Владетели, български
- жени
- - Средни векове
- - - биографии Кн 206
Вокално-симфонична и сценична музика
- учебници за ВУЗ Е 7
Въоръжени сили
- управление и организация Кн 45
Вътрешна политика
- България Кн 36


География
- наръчници Кн 199
- учебни помагала за ВУЗ Кн 202
- учебници за средни училища Кн 200, Кн 201
Географски информационни системи
- приложение
- - в земеделието Кн 79
Главен мозък Кн 64
Готварство
- рецепти Кн 67
Гражданско образование Кн 48
Гъбични болести
- при растенията Кн 86
Гърци
- народопсихология
- - извори Кн 16


Детски градини
- учебно-възпитателна работа
- - ръководства Кн 47
- - чужди езици Кн 92
Дъновизъм Кн 14
Държава и църква
- България
- - 20 век Кн 27


Еволюция
- философски проблеми Кн 62
Езици за програмиране
- ръководства Кн 4
Електроенергетика
- учебни помагала за ВУЗ Кн 77
Електронно обучение Кн 93


Западноевропейска литература
- история и критика Кн 103
Земеделие
- автоматизация Кн 79
Зъби
- болести
- - връзка с други болести Кн 71


Икономическо поведение
- наръчници Кн 40
Инсулт Кн 72, Кн 73
Интуиция Кн 23
Инфекциозни болести
- борба и профилактика Кн 75
Информационни системи
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 2
Испански език
- учебни помагала за курсове Кн 98
- учебници за курсове Кн 99
История
- България Кн 205
- - извори Кн 178
- Македония
- - спомени Кн 203, Кн 204
- нова
- - България
- - - биографски материали Кн 210


Карикатуристи, български
- творчество
- - албуми Г 2
Конституция
- България
- - история Кн 42


Листни въшки Кн 85
Личност
- психология Кн 17, Кн 18, Кн 20
Логистика (икономика)
- управление и организация Е 2
Люцерна
- болести и вредители Кн 84


Маркетинг Кн 41
Математика
- учебници за средни училища Кн 58
Местни бюджети
- управление и организация Кн 39
Местно управление Кн 44
- България Кн 43
Музика
- теория Е 3
- - учебни помагала Е 4


Нанотехнология
- приложение
- - в растениевъдството Кн 63
Народни вярвания, български Кн 57
Народни обичаи и обреди, български Кн 57
Народни певци, български
- биографии Кн 89
Национална сигурност Кн 45
- България Кн 46
Невропсихология Кн 64
Нематоди и нематодози
- при растенията
- - ръководства Кн 81
Немски език
- методика на преподаването за основни училища Кн 55
- учебни помагала за курсове Кн 94, Кн 95
Нотно писмо Е 5
- учебни помагала Е 4
- учебници за ВУЗ Е 7


Овощни култури
- болести и вредители Кн 85
Опорно-двигателен апарат
- болести Кн 71
Офицери, български
- биографски материали Кн 211


Панаири
- Търговище
- - 19 век Кн 208
Педагогика Кн 14
Песни, гръцки
- история Кн 90
Писатели, български
- биографии
- - извори Кн 132
Плуване
- методика на преподаването Кн 91
Поети, български
- творчество Кн 130
Политици, български
- биографски материали Кн 210
Политически партии Кн 38
Полов живот
- жени Кн 68
Почвообработващи машини
- учебници Е 1, Кн 80
Православие
- проповеди Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 35
Праскова
- болести и вредители Кн 86
Предсказания Кн 22
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България
- - конференции Кн 212
Приложни програми
- ръководства Кн 1, Кн 4
Природолечение Кн 75
Програмиране
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 3
Прочути жени
- Европа
- - Средни векове
- - - биографии Кн 206
Психомоторика
- деца Кн 15
Пчеларство Кн 87


Радио- и телевизионна журналистика, българска Кн 6
Растениевъдство
- учебници за ВУЗ Кн 82
Растителна защита от вредители Кн 84, Кн 85
- ръководства Кн 81
Реализъм Кн 25
Революционери, български
- биографии Кн 207
Рефлекси
- при децата Кн 15
Родове, български
- Южна България Кн 197
Роман, австрийски
- 20 век Кн 103
Романска филология
- конференции Кн 96
Руски език
- семантика Е 9
- словообразуване
- - методика на преподаването за ВУЗ Е 8
- учебни помагала за основни училища Кн 54
Ръкописи
- Атонски манастири
- - сборници Кн 9
Ръкописи, славянски
- Атон Кн 10
Ръкописи, старобългарски
- Атон Кн 10


Самоуправление Кн 44
Самоусъвършенстване Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 24
Светци, грузински
- жития Кн 28
Сексуалност
- психологични проблеми Кн 68
Села
- Южна България
- - история Кн 197
Сепсис Кн 74
Симфоничен оркестър Е 5
Социализъм
- конференции Кн 212
Социална политика
- България Кн 46
Социални мрежи Кн 41
Сравнителна граматика Е 9
Стрес
- психология Кн 18
Съединение на България
- дейци
- - биографии Кн 209


Твърда пшеница
- сортове
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 83
Технически системи
- проектиране
- - учебници за ВУЗ Кн 76
Трудово обучение
- методика на преподаването за основни училища Кн 49, Кн 50, Кн 51
Турци
- народопсихология Кн 21
Търговия
- прогнозиране
- - ръководства Кн 1
- управление и организация
- - наръчници Кн 40
Търговски марки Кн 41
Тютюнопушене
- борба и профилактика Кн 66


Уебсайтове
- проектиране
- - ръководства Кн 4
Успех Кн 23
Учители
- подготовка
- - ръководства Кн 47


Физика
- учебници за средни училища Кн 59
Физически упражнения
- Тибет Кн 65
Философия
- теория Кн 12
- учебници за средни училища Кн 11
Философия, съвременна Кн 25
Фотосинтеза Кн 63
Френски език
- учебници за курсове Кн 97


Християнска етика Кн 30, Кн 31
Християнско семейство Кн 32
Християнство
- проповеди Кн 33
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 1


Царе, български
- спомени Кн 211
Църковна музика
- история Кн 88


Чужди езици
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 93
- психология на изучаването Кн 92ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Австрия
- литературознание Кн 103
Арда (река) Кн 198
Атон
- ръкописи Кн 10


България
- военно дело Кн 46
- вътрешна политика Кн 36
- езикознание Е 9
- журналистика Кн 6
- изобразителни изкуства Г 1, Г 2
- история Кн 177, Кн 178, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 209, Кн 210, Кн 211, Кн 212
- литературознание Кн 130, Кн 131, Кн 132
- музика Кн 89
- обществено управление Кн 43
- право Кн 42
- психология Кн 21
- религия Кн 27
- фолклористика Кн 57


Грузия
- религия Кн 28
Гърция
- музика Кн 90
- психология
- - извори Кн 16
- ръкописи Кн 9


Европа
- история Кн 206


Македония
- история Кн 203, Кн 204


Русия
- езикознание Е 9


Северозападна България
- езикознание Кн 101
Страни от Европейския съюз
- международни политически отношения Кн 37
Съединение (град)
- краезнание Кн 209


Тибет
- хигиена Кн 65
Турция
- психология Кн 21
Търговище
- история Кн 208


Южна България
- краезнание Кн 197


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


9546563943 ! Кн 24
9546563978 ! Кн 1
978-619-161-171-3 Кн 123
978-619-161-175-1 Кн 64
978-619-161-195-9 Кн 191
978-619-161-196-6 Кн 149
978-619-161-203-1 Кн 122
978-619-161-204-8 Кн 111
978-619-161-207-9 Кн 207
978-619-161-208-6 Кн 193
978-619-161-211-6 Кн 117
978-619-161-212-3 Кн 110
978-619-161-214-7 Кн 124
978-619-161-217-8 Кн 141
978-619-161-218-5 Кн 100
978-619-161-219-2 Кн 132
978-619-161-222-2 Кн 113
978-619-161-223-9 Кн 135
978-619-161-224-6 Кн 115
978-619-161-226-0 Кн 114
978-619-161-227-7 Кн 190
978-619-161-228-4 Кн 108
978-619-161-229-1 Кн 194
978-619-161-230-7 Кн 109
978-619-161-231-4 Кн 116
978-619-161-232-1 Кн 112
978-619-161-233-8 Кн 20
978-619-161-234-5 Кн 128
978-619-161-237-6 Кн 129
978-619-161-238-3 Кн 125
978-619-161-239-0 Кн 103
978-619-161-240-6 Кн 127
978-619-188-451-3 Кн 16
978-619-188-528-2 Кн 89
978-619-201-455-1 Е 8
978-619-201-475-9 Е 9
978-619-201-477-3 Кн 208
978-619-201-482-7 Кн 202
978-619-201-484-1 Е 2
978-619-201-485-8 Кн 39
978-619-201-489-6 Кн 46
978-619-230-019-7 Кн 151
978-619-230-020-3 Кн 66
978-619-230-034-0 Кн 133
978-619-230-039-5 Кн 87
978-619-230-056-2 Кн 145
978-619-230-060-9 Кн 137
978-619-230-061-6 Кн 156
978-619-230-066-1 Кн 173
978-619-230-069-2 Кн 164
978-619-230-078-4 Кн 166
978-619-230-083-8 Кн 153
978-619-230-104-0 Кн 146
978-619-230-118-7 Кн 198
978-619-230-123-1 Кн 148
978-619-230-125-5 Кн 167
978-619-230-126-2 Кн 157
978-619-230-153-8 Кн 168
978-619-240-115-3 Кн 8
978-619-240-116-0 Кн 7
978-619-7000-06-1 Кн 38
978-619-7029-70-3 Кн 189
978-619-7029-71-0 Кн 140
978-619-7078-38-2 ! Кн 188
978-619-7078-39-9 ! Кн 187
978-619-7186-39-0 Кн 57
978-619-7186-42-0 Кн 22
978-619-7321-13-5 Кн 155
978-619-7321-15-9 Кн 72
978-619-7321-16-6 Кн 73
978-619-7338-19-5 Кн 70
978-619-7406-44-3 ! Кн 169
978-619-7448-25-2 Кн 107
978-619-7448-26-9 Кн 106
978-619-7448-38-2 Кн 188
978-619-7448-39-9 Кн 187
978-619-7448-51-1 Кн 105
978-619-7448-52-8 Кн 104
978-619-7448-59-7 Кн 196
978-619-7448-60-3 Кн 195
978-619-7448-66-5 Кн 183
978-619-7448-67-2 Кн 184
978-619-7448-70-2 Кн 120
978-619-7448-71-9 Кн 121
978-619-7448-73-3 Кн 118
978-619-7448-74-0 Кн 119
978-619-7496-37-6 Кн 179
978-619-7496-46-8 Кн 165
978-619-7496-52-9 Кн 177
978-619-7496-56-7 Кн 206
978-619-7496-61-1 Кн 174
978-619-7496-63-5 Кн 211
978-619-7496-66-6 Кн 210
978-619-7496-67-3 Кн 205
978-619-7496-68-0 Кн 42
978-619-7496-69-7 Кн 178
978-619-7497-61-8 Кн 162
978-619-7497-62-5 Кн 175
978-619-7522-42-6 Кн 161
978-619-7528-20-6 Кн 130
978-619-7528-21-3 Кн 90
978-619-7528-22-0 Кн 138
978-619-7528-23-7 Кн 150
978-619-7528-24-4 Кн 62
978-619-7554-53-3 Кн 86
978-619-7554-54-0 Кн 81
978-619-7554-55-7 Кн 84
978-619-7554-56-4 Кн 85
978-619-7554-57-1 Кн 83
978-619-7561-14-2 Кн 197
978-619-7561-19-7 Кн 131
978-619-7561-20-3 Кн 209
978-619-7561-21-0 Кн 142
978-619-7566-05-5 Кн 88
978-619-7671-14-8 Кн 181
978-619-90356-6-5 Кн 71
978-619-90455-5-8 Кн 36
978-619-91046-3-7 Кн 14
978-619-91306-6-7 Е 5
978-619-91306-9-8 Е 3
978-619-91466-2-0 Кн 63
978-619-91596-0-6 Кн 170
978-619-91632-1-4 Кн 147
978-619-91795-2-9 Кн 12
978-619-91829-0-1 Кн 169
978-954-07-5072-9 Кн 48
978-954-07-5108-5 Кн 21
978-954-07-5127-6 Кн 25
978-954-07-5142-9 Кн 126
978-954-07-5146-7 Кн 152
978-954-07-5147-4 Кн 26
978-954-07-5151-1 Кн 37
978-954-07-5153-5 Кн 43
978-954-07-5154-2 Кн 44
978-954-07-5158-0 Кн 34
978-954-07-5160-3 Кн 47
978-954-07-5162-7 Кн 6
978-954-07-5163-4 Кн 74
978-954-07-5164-1 Кн 204
978-954-07-5166-5 Кн 203
978-954-07-5168-9 Кн 96
978-954-07-5177-1 Кн 92
978-954-07-5190-0 Кн 158
978-954-07-5191-7 Кн 159
978-954-07-5193-1 Кн 91
978-954-20-0821-7 Кн 82
978-954-20-0822-4 Кн 3
978-954-20-0823-1 Кн 77
978-954-20-0825-5 Кн 2
978-954-20-0827-9 Кн 79
978-954-25-0367-5 Кн 172
978-954-25-0368-2 Кн 139
978-954-25-0369-9 Кн 163
978-954-25-0370-5 Кн 171
978-954-25-0371-2 Кн 136
978-954-25-0373-6 Кн 101
978-954-2927-57-0 Кн 180
978-954-2927-58-7 Кн 143
978-954-2927-59-4 Кн 134
978-954-2927-61-7 Кн 176
978-954-2955-23-8 Кн 144
978-954-344-527-1 Кн 54
978-954-344-531-8 Кн 55
978-954-344-567-7 Кн 97
978-954-344-579-0 Кн 99
978-954-344-580-6 Кн 98
978-954-344-583-7 Кн 95
978-954-344-588-2 Кн 94
978-954-344-595-0 Кн 56
978-954-344-600-1 Кн 50
978-954-344-601-8 Кн 49
978-954-344-602-5 Кн 51
978-954-344-605-6 Кн 58
978-954-344-607-0 Кн 200
978-954-344-610-0 Кн 11
978-954-344-613-1 Кн 61
978-954-344-614-8 Кн 102
978-954-344-615-5 Кн 201
978-954-344-619-3 Кн 59
978-954-344-626-1 Кн 52
978-954-344-628-5 Кн 53
978-954-346-152-3 Кн 212
978-954-346-154-7 Кн 182
978-954-474-858-6 Кн 23
978-954-474-867-8 Кн 18
978-954-474-869-2 Кн 17
978-954-474-871-5 Кн 192
978-954-474-873-9 Кн 65
978-954-474-874-6 Кн 67
978-954-474-875-3 Кн 15
978-954-474-876-0 Кн 75
978-954-474-877-7 Кн 69
978-954-474-878-4 Кн 68
978-954-474-880-7 Кн 19
978-954-474-887-6 Кн 185
978-954-474-892-0 Кн 13
978-954-656-370-5 ! Кн 60
978-954-656-391-0 ! Кн 40
978-954-6563-73-6 ! Кн 199
978-954-712-834-7 Кн 80
978-954-712-834-7 ! Е 1
978-954-712-835-4 Кн 76
978-954-753-327-1 Кн 78
978-954-770-437-4 Кн 29
978-954-770-439-8 Кн 35
978-954-770-449-7 Кн 30
978-954-770-452-7 Кн 9
978-954-770-453-4 Кн 10
978-954-770-454-1 Кн 31
978-954-770-455-8 Кн 32
978-954-770-457-2 Кн 33
978-954-770-458-9 Кн 28
978-954-770-459-6 Кн 27
978-954-8675-87-1 Кн 45
978-954-9376-81-4 Кн 186
978-954-9376-88-3 Кн 160
978-954-9376-95-1 Кн 154
978-954-9473-53-7 Г 1
978-954-9473-54-4 Г 2
9789546563729 ! Кн 4
9789546563941 ! Кн 24
9789546564023 ! Кн 41
9789546564054 ! Кн 5
c987-619-230-020-3 ! Кн 66

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707671-17-7 Е 4
979-0-707671-19-1 Е 6
979-0-707671-21-4 Е 7