Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/24 Кн 1
МИЛАНОВ, Милан Асенов, 1938-
        Тайните подземия на България. Ч. 16, Богинята майка и седемте пазители ; Залата на записите ; Адам и Ева ; Компютър от древността ; Коженият тефтер с картата ; Нос Емине ; Тайнствените саркофази в Египет ; Амулетът на Тутанкамон ; Книгата на живота ; Зали в залата ; Саркофагът на Витоша ; Пазител ; Наследството на Еней ; Земята / Милан А. Миланов. - [София] : Везни-4, [2020] ([София] : [Викер]). - 376 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9977-85-1 : 18 лв.
1. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 46888456

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

АЛЕКСАНДРОВА-Златанска, Светлана Колева, 1958-
        Европейско финансиране и управление на проекти Вж Кн 41

БК 2021/24 Кн 2
ИЛИЕВ, Йосиф Илиев, 1947-
        Управление на човешките ресурси / Йосиф Илиев, Калоян Димитров. - София : УНСС, 2021. - 291 с. : с табл., сх. ; 24

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Маргарита Атанасова, Димитър Благоев. - Библиогр.: с. 289-290

ISBN 978-619-232-462-9 : 15.90 лв.
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
005.95/.96(075.8)
COBISS.BG-ID 46810632

        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване : монография Вж Кн 99

БК 2021/24 Кн 3
КУРТЕВА, Галина Георгиева
        Планиране и прогнозиране в организацията / Галина Куртева. - Бургас : Флат, 2018. - 174 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Рец.: Боян Дуранкев, Пенчо Иванов. - Библиогр.: с. 173-174

ISBN 978-619-7125-46-7
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
005.51(075.8)
COBISS.BG-ID 46822152

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК 2021/24 Кн 4
        ПОЗНАНИЕ и трансхуманитарна р/еволюция : [сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие, 16.10.2020 г., София] / състав., ред., предг. Елена Борисова ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 286 с. ; 23 см

Други състав.: Николай Генов, Рени Янкова. - Текст и на англ. ез. - Изд. на БАН. Институт за литература. - За авторите: с. 274-278. - Съдържа докл. от: Рени Янкова, Николай Генов, Георги Герджиков, Венцеслав Шолце, Любослава Костова, Наталия Христова, Ева Ковачева, Силвия Борисова, Nataliya Krynytska, Валентин Иванов, Илияна Чалъкова, Bogdan Trocha, Деян Айдачич, Николай Тодоров, Емилия Алексиева, Румен Шивачев, Мариета Иванова-Гиргинова, Росица Чернокожева, Елена Борисова. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7372-34-2
1. Технически прогрес - социални проблеми - конференции 2. Литература - история и критика - конференции
008(06)
821.09(06)
COBISS.BG-ID 46831880

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/24 Кн 5
СТОЙНЕВА, Евелина Данаилова, 1960-
        Полски автори, преведени на български език : библиографски указател 2009-2020 / състав. Евелина Данаилова Стойнева, Мая Николова Димитрова, Юлия Иванова Карадачка-Симеонова ; библиогр. ред., предг. Елена Асенова Янакиева. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 296 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. и на пол. ез.: Autorzy polscy w przekładzie na język bułgarski : przewodnik bibliograficzny 2009-2020. - Възприетата форма на името на авт. Юлия Иванова Карадачка-Симеонова е Юлия Иванова Карадачка. - Именен показалец, показалец на българските периодични издания, публикували преводи на полски автори

ISBN 978-954-523-170-4
1. Книга, полска - България - библиографии
013=030.162.1=163.2
COBISS.BG-ID 46854920

050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Виж и 070

БК 2021/24 Кн 6
        ПЕРИОДИКА и литература. [Т. 6], Книга за сп. "Златорог" (1920-1943) / Богомил Попов ... [и др.] ; ред. Пенка Ватова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 448 с. ; 25 см

Други авт.: Елизария Рускова, Елка Константинова, Мариета Иванова-Гиргинова, Надежда Александрова, Пенка Ватова, Светлана Стойчева. - Именен показалец  

ISBN 978-619-7372-32-8 (подв.)
1. Литературни списания, български - история - 20 век 2. България - периодичен печат
050:821(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 46796552

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/24 Кн 7
ИВАНОВА, Ваня Ангелова, 1958-
        Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост (1990-2020) / Ваня Ангелова Иванова ; предг. Светлозар Елдъров. - София : УНСС, 2021. - 576 с. : с цв. ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 561-575

ISBN 978-619-232-446-9 : 26 лв.
1. Съюз на тракийските дружества в България - история 2. България - организации
061.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 46851848

БК 2021/24 Кн 8
        МУЗЕЙНО-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование : сборник доклади от онлайн семинар, Габрово, 6-7 ноември 2020 г. - [В. Търново] : Абагар, 2021. - 224 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на Мин. на образованието и науката, Нац. музей на образованието. - Съдържа докл. от: Любка Тинчева, Виолета Стойчева, Кина Котларска, Павлина Иванова, Петър Атанасов, Нина Караиванова, Полина Стойкова, Пенка Петрова, Силвия Стоянова, Десислава Вутова, Николай Дунев, Магдалена Трифонова, Виктория Друмева, Даниела Дабкова, Ивана Янева, Светла Баджакова, Васка Белчовска-Неделчева, Гюлджан Дауд, Добрин Пелтеков

ISBN 978-619-168-270-6
1. Музеи - сбирки - дигитализация - конференции 2. Обучение - методи - конференции 3. Електронно обучение - конференции
069.5:077(06)
37.018.43:004(06)
COBISS.BG-ID 46845704

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

        ОБРАЗОВАНИЕ и медии : сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов Вж Кн 114

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/24 Кн 9
        ЖИВОТНИТЕ на село : книга-пъзел с 6 пъзела. - София : ИК Пан, [2019] ([Китай]). - [12] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-240-117-7 (подв.) : 13.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 46838536

БК 2021/24 Кн 10
        ЗАГАДКИТЕ на историята : илюстрована енциклопедия. - София : Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - 192 с. : с цв. ил. ; 30 см

Без сведение за ориг. загл. - Съдържа: Археологията / Силви Дерем ; прев. Райна Ковачева. Праисторията / Кристин Сание ; ил. Жан-Ноел Рошю, Жак Дейан ; прев. Боряна Цонева. Древният Египет / Филип Ламарк ; ил. Андреа Галети ; прев. Вълчан Вълчанов. Гладиаторите / Кати Франко ; ил. Давид Корси ; прев. Балчо Балчев. Средновековието / Кристин Сание ; ил. Жан-Ноел Рошю, Ив Бужар ; карти Жан-Батист Нени ; прев. Райна Ковачева. Великите битки / Филип Ламарк ; ил. Жан-Ноел Рошю, Жан-Батист Нени ; състав. Емили Бомон ; прев. Борис Христов. Съкровищата / Кристин Сание ; прев. Павлина Рибарова ; Загадките / Кристин Сание ; прев. Вълчан Вълчанов. - Възприетата форма на името на ил. Жак Дейан е Жак Даян 

ISBN 978-619-240-018-7 (подв.) : 29.90 лв.
1. История - детска и юношеска литература
087.5:94(100)
94(100):087.5
COBISS.BG-ID 46878472

БК 2021/24 Кн 11
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Домашни и диви животни в България : енциклопедия за деца / Костадин Костадинов ; ил. Таня Колева. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 45 с. : с цв. ил. ; 24 см

Азб. показалец

ISBN 978-619-240-006-4 (подв.) : 13.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 46805256

        КОТАРАКЪТ в чизми : панорамна книжка Вж Кн 119

        ПЕПЕЛЯШКА : панорамна книжка Вж Кн 120

        ПИНОКИО : панорамна книжка Вж Кн 121

        ЧЕРВЕНАТА шапчица : панорамна книжка Вж Кн 122

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

БК 2021/24 Кн 12
РАДЕВ, Иван Николаев, 1943-2020
        Автографът в литературния живот и духовно-творческото общуване / Иван Радев. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2020 ([София] : Алианс принт). - 311 с. : с факс. ; 22 см

ISBN 978-954-463-226-7 (подв.) : 25 лв.
1. Автографи
091.5
099.3
COBISS.BG-ID 46820616


1 ФИЛОСОФИЯ

122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2021/24 Кн 13
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Човешкото тяло - между въплътеността и конвенцията : съвременни перспективи / Стоян Ставру. - София : Ciela, 2016 ([София] : Алианс принт). - 351 с. ; 21 см. - (Поредица Предизвикай правото)

Библиогр.: с. 327-350

ISBN 978-954-28-2124-3 : 27 лв.
1. Човешко тяло - философски проблеми
121/129
COBISS.BG-ID 46824712

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/24 Кн 14
        АФОРИЗМИ за Нищото / предг., състав. Елеазар Хараш. - Варна : Светът на книгите, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 224 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на състав. Петко Йорданов Йорданов. - На загл. с. означено Кн. 1

ISBN 978-619-7449-57-0 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46830344

БК 2021/24 Кн 15
        БЕЗПРЕДЕЛНОСТ : албум с 366 съкровени мисли / състав. Елеазар Хараш. - [Варна] : Светът на книгите, 2019 ([Варна] : [Корс]). - [362] с. : с цв. ил. ; 11 х 19 см

Кор. опис. - Елеазар Хараш - псевд. на състав. Петко Йорданов Йорданов

ISBN 978-619-7449-36-5 (подв. със спирала) : 26 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46827272

БК 2021/24 Кн 16
        ИНДИАНСКАТА мъдрост / предг., състав. Елеазар Хараш. - Варна : Светът на книгите, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 320 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на състав. Петко Йорданов Йорданов

ISBN 978-619-7449-56-3 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46831112

БК 2021/24 Кн 17
ПАПАДЖИ, 1910-1997
        Танцуващата пустота / Пападжи ; предг. Елеазар Хараш. - Варна : Светът на книгите, 2021 ([Варна] : [График]). - 192 с. ; 17 см

Ориг. загл.: This: Prose and poetry of dancing emptiness / H. W. L. Poonja. - Пападжи - псевд. на Шри Харилал Пунджа. - Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов

ISBN 978-619-7449-60-0 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46897160

БК 2021/24 Кн 18
ХАРАШ, Елеазар, 1954-
        Ава Торот : тайната мъдрост на скритите неща / Елеазар Хараш. - 3. изд. - Варна : Светът на книгите, 2021 ([Варна] : [График]). - 264 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на авт. Петко Йорданов Йорданов. - 1. изд. 2002 на изд. Логос-16, установено от доп. източник

ISBN 978-619-7449-61-7 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46824968

БК 2021/24 Кн 19
ЧEРИН, Сорин, 1963-
        Антология на мъдростта : афоризми (откъси) / Сорин Черин. - Варна : Светът на книгите, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 288 с. ; 17 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Culegere de intelepciune / Sorin Cerin. - Загл. и на англ. ез.: Wisdom collection / Sorin Cerin. - Прев. от англ. ез. - Сорин Черин - псевд. на авт. Sorin Hodorogea. - За Сорин Черин / Елеазар Хараш: с. 5-6. - Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов

ISBN 978-619-7449-55-6 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46831368

БК 2021/24 Кн 20
        MIRABILIA: чудесно и магическо : втора национална конференция 01-02.02.2018, София / състав., ред. Ваня Б. Лозанова-Станчева, Валерия Н. Фол ; предг. Ваня Лозанова-Станчева. - София : Институт за балканистика с Център по тракология БАН, 2020 ([София] : [Булгед]). - 536 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Studia Balcanica ; 33)

Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Ваня Лозанова, Валерия Фол, Иван Маразов, Весела Атанасова, Майа Василева, Maya Avramova, Златомира Герджикова, Невена Панова, Вяра Калфина, Katya Melamed, Ивайла Попова, Кристиян Ковачев, Пенка Данова, Любомир Миков, Евгени Радушев, Орлин Събев, Вихра Баева, Албена Георгиева, Георги Мишев, Венета Янкова, Светла Шапкалова-Катърска, Георги Митринов, Илияна Гаравалова, Антоанета Балчева, Жоржета Назърска, Пламен Антов, Йоана Спасова-Дикова, Янита Кирова, Стела Ташева, Саша Лозанова, Гергана Дончева, Маламир Спасов, Людмила Миндова, Йорданка Бибина, Семра Ахмед. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7179-05-7
1. Магия - конференции 2. Народни обичаи и обреди - Балкански полуостров - конференции 3. Балкански полуостров - етнография
133.4(06)
398.2/.3(497)(06)
COBISS.BG-ID 46879240

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/24 Кн 21
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Древните богове и падението / из словото на Учителя Петър Дънов ; предг. Елеазар Хараш. - Варна : Светът на книгите, 2021 ([Варна] : [График]). - 296 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов. - Библиогр.: с. 280-292

ISBN 978-619-7449-59-4 : 14 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 46828040

БК 2021/24 Кн 22
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сказания за падението на човека / из словото на Учителя Петър Дънов ; предг. Елеазар Хараш. - Варна : Светът на книгите, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 288 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов. - Библиогр.: с. 276-287

ISBN 978-619-7449-54-9 : 14 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 46854664

БК 2021/24 Кн 23
ХАРАШ, Елеазар, 1954-
        Методи, практики и формули / дадени от Елеазар Хараш ; състав., [текст] Борислав Борисов. - В. Търново : Портал 12, 2020. - 192 с. ; 17 см

Елеазар Хараш - псевд. на авт. Петко Йорданов Йорданов. - Формули от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов): с. 169-176. - Предм. показалец

ISBN 978-619-90753-1-9 (подв.) : 12 лв.
1. Езотеризъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 46853384

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/24 Кн 24
БЕРНЩАЙН, Габриел
        Вселената пази гърба ти : превърни страха във вяра / Габриел Бърнстейн ; прев. Мая Райкова. - [София] : Лайфтайм, 2021 (Добрич : Фолиарт). - 200 с. ; 22 см

Ориг загл.: The Universe has your back / Gabrielle Bernstein. - Възприетата форма на името на авт. Габриел Бърнстейн е Габриел Бернщайн. - За автора: с. 199. - Отзиви за Габриел Бърнстейн: с. 3

ISBN 978-619-91761-1-5 : 16.90 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Страх 3. Медитация
159.922
COBISS.BG-ID 46800392

БК 2021/24 Кн 25
БУРБО, Лиз, 1941-
        Любов, любов, любов : силата на приемането / Лиз Бурбо ; прев. от фр. Гергана Соколова. - [Ново изд.]. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 276 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Amour, amour, amour. La puissance de l'acceptation / Lise Bourbeau. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-164-400-1 : 18 лв.
1. Семейна терапия
159.98:173.1
173.1
COBISS.BG-ID 46839560

РУСЕВ, Румян Димитров, 1956-
        Методическо пособие за психологично изследване : "ислямската" екстремистка и "ислямската" терористична личност като обект Вж Кн 39

БК 2021/24 Кн 26
ФОРЛЕО, Мари, 1975-
        Винаги има решение / Мари Форлео ; прев. Александра Цанкова. - София : Лайфтайм, 2020 (Добрич : Фолиарт). - 336 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Everything is figureoutable / Marie Forleo. - Отзиви за Мари Форлео: с. 1-5. - Библиогр.: с. 330-334

ISBN 978-619-91761-0-8 : 19.90 лв.
ISBN 978-619-7375-19-0 !
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 46868488

БК 2021/24 Кн 27
ХАС, Скот
        Укеиреру : японското изкуство да сме щастливи чрез приемане и съпричастност / Скот Хас ; прев. Венета Данабашева. - София : ИК Кръгозор, 2020 (София : Алианс принт). - 215 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Why be happy? The Japanese way of acceptance / Scott Haas. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 209-214

ISBN 978-954-771-437-3 : 16 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Щастие
159.923
17.02
COBISS.BG-ID 46824456

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

БУРБО, Лиз, 1941-
        Любов, любов, любов : силата на приемането Вж Кн 25

МАТЕВ, Николай Матев, 1955-
        Четвъртото колело : риторични въпроси по търговската етика и морал Вж Кн 52

ХАС, Скот
        Укеиреру : японското изкуство да сме щастливи чрез приемане и съпричастност Вж Кн 27


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

ГРИГОРОВА, Ирена Михайлова, 1971-
        Мистичните пътеки на България : 50 лековити и чудотворни места Вж Кн 187

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/24 Кн 28
МАВРОВ, Спас Гроздов, 1949-
        Леда и Лебедът / Спас Мавров. - В. Търново : Абагар, 2021. - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-168-267-6 : 15 лв.
1. Митология, тракийска
257(=29)
COBISS.BG-ID 46804232

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/24 Кн 29
        ПОСЛЕДОВАНИЕ на Божественото и Свято умиване : манастирската редакция / състав. свещеноиконом Славчо Иванов ; предг. Великотърновски митрополит Григорий. - В. Търново : Абагар, 2021. - 36 с. ; 28 см

Загл. в изд. каре: Последование на Божественото и Свято умиване. Манастирската редакция. - Григорий - духовно име на Георги Иванов Стефанов. - Текст и на църковнослав. ез.

ISBN 978-619-168-274-4

27-536
COBISS.BG-ID 46846216

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Древните богове и падението Вж Кн 21

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сказания за падението на човека Вж Кн 22

ХАРАШ, Елеазар, 1954-
        Методи, практики и формули Вж Кн 23


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2021/24 Кн 30
        АНГЛО-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия / Ирина Перянова ... [и др.] ; науч. ред. Ирина Перянова. - София : Тракия-М, 2021. - 304 с. ; 23 см

Други авт.: Марияна Мирчева, Мая Бойчева, Стоян Апостолов. - Рец.: Георги Генов, Димитър Веселинов, Гергана Пенчева-Апостолова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7003-24-6
1. Обществени науки - терминология - речници 2. Английски език - речници, английско-български
3(038)=111=163.2
81'374=111=163.2:3
COBISS.BG-ID 46781960

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2021/24 Кн 31
ИВАНОВА, Веселина Радева, 1979-
        Социални аспекти на демографията / Веселина Радева Иванова ; науч. ред. Милослава Русинова Янкова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 316 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Соня Борисова Илиева, Веселина Николаева Илиева. - Библиогр.: с. 303-315

ISBN 978-619-201-479-7
1. Демография - учебници за ВУЗ
314(075.8)
COBISS.BG-ID 46874632

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

        БЪЛГАРСКИЯТ комунизъм - дебати и интерпретации : сборник статии от кръгла маса Вж Кн 199

БК 2021/24 Кн 32
ВАЛЕНТИНОВА, Цветелина, 1973-
        Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика / Цветелина Валентинова, Ваня Недкова-Миланова ; под ред. на Цветелина Валентинова. - Плевен : Мед. унив., 2021 ([Плевен] : ЕА). - 144 с. : с ил., табл. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Цветелина Валентинова е Цветелина Валентинова Митева. - Рец. Радост Асенова. - Библиогр.: с. 139-144

ISBN 978-954-756-259-2
1. Комуникация - учебни помагала за ВУЗ 2. Медицинска етика - учебни помагала за ВУЗ
316.776(076)(075.8)
614.256(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46804744

БК 2021/24 Кн 33
ВАСИЛЕВ-Чангов, Милко Иванов, 1955-
        Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и тероризма / Милко Василев, Наталия Божилова. - София : УНСС, 2021. - 345 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Милко Василев е Милко Иванов Василев-Чангов. - Рец.: Георги Генов, Юлий Търкаланов. - Библиогр.: с. 325-341

ISBN 978-619-232-463-6 : 19.90 лв.
1. Социална психология - есета
316.6(0:82-4)
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 46790920

БК 2021/24 Кн 34
        РАННОТО детство в ромските общности в България : доклад за приобщаването на ромите в образованието и грижите, здравеопазването и социалните услуги в ранна детска възраст - Република България / ред. Анита Джоунс ... [и др.]. - София : Институт Отворено о-во, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 167 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Загл. на кор.: Ранното детство в ромските общности (RECI+). - Други ред.: Боян Захариев, Яна Хутова, Артър Айвац. - Библиогр.: с. 147-156. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-2933-65-6
1. Роми - България - социални проблеми 2. Деца - България - отглеждане 3. България - социология
316.347(497.2)(=214.58)
COBISS.BG-ID 46872328

РУСЕВ, Румян Димитров, 1956-
        За психологията на десния екстремизъм и тероризъм : монография Вж Кн 38

БК 2021/24 Кн 35
        ROMA early childhood inclusion+ : report on Roma inclusion in early childhood education and care, health, and social care - Republic of Bulgaria / ed. Anita Jones ... [и др.]. - Sofia : Open Society Inst., 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 147 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Други ред.: Boyan Zahariev, Jana Huttová, Arthur Ivatts. - Библиогр.: с. 129-136. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2933-62-5
1. Роми - България - социални проблеми 2. Деца - България - отглеждане 3. България - социология
316.347(497.2)(=214.58)
COBISS.BG-ID 46872840

322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА
Виж и 2-67; 342.731

БК 2021/24 Кн 36
ЛЕЧЕВА, Румяна Георгиева, 1958-
        В името на Иисус : социалните доктрини и практики на християнските изповедания в България, 1879-1948 / Румяна Лечева ; науч. ред. Румен Генов. - София : Фонд. Комунитас, 2021 ([София] : DPX). - 526 с. ; 23 см. - (Християнска библиотека)

За книгата на Румяна Лечева / Румен Генов: с. 523-525. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 511-520

ISBN 978-619-224-026-4 : 20 лв.
1. Държава и църква - България - история - 19-20 век 2. България - политика
322.2(497.2)(091)
94(497.2)"1878/..."
COBISS.BG-ID 46820872

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/24 Кн 37
РАМЧЕВ, Кольо Радев, 1936-
        Пряката демокрация - алтернатива за България : [монография] / Кольо Рамчев. - София : Форком, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 132 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Асен Богданов. - Библиогр.: с. 130. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-464-279-2 : 15 лв.
1. Демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 46785800

БК 2021/24 Кн 38
РУСЕВ, Румян Димитров, 1956-
        За психологията на десния екстремизъм и тероризъм : монография / Румян Русев ; науч. ред. Блага Русева ; предг. Димитър Василев Батуров. - София : НС Идеи XXI век, 2021. - 247 с. ; 20 см

За авт.: с. 246. - Изд. на Център за изследване и превенция на екстремизма и тероризма. - Рец.: Алваро Либран Ландабуру, Мирослав Писов, Стоил Мавродиев, Димитър Батуров. - Библиогр.: с. 235-245

ISBN 978-619-91735-1-0
1. Тероризъм - психология
323.28
316.647.7
COBISS.BG-ID 46816008

БК 2021/24 Кн 39
РУСЕВ, Румян Димитров, 1956-
        Методическо пособие за психологично изследване : "ислямската" екстремистка и "ислямската" терористична личност като обект / Румян Русев, Блага Русева. - София : Идеи XXI век, 2021. - 112 с. : с ил., диагр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Стоил Мавродиев, Станислав Георгиев, Мирослав Писов. - Библиогр.: с. 97-110

ISBN 978-619-91735-2-7
1. Тероризъм - психология 2. Ислям - психология
323.28:28
159.923
COBISS.BG-ID 46830088

325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ

БК 2021/24 Кн 40
ГЕОРГИЕВ, Станислав Георгиев, 1984-
        Рискове за националната сигурност на Република България, произтичащи от нелегалната имиграция : монография / Станислав Георгиев. - София : НС Идеи XXI век, 2020 ([София] : Симел прес). - 149 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на Науч. кръг Напредък. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рецензия / Георги Торнев: с. 9-12. - Библиогр.: с. 139-148 и под линия

ISBN 978-619-91735-0-3
1. Емиграция и имиграция - България 2. България - миграция
325-054.73(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46818824

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/24 Кн 41
АЛЕКСАНДРОВА-Златанска, Светлана Колева, 1958-
        Европейско финансиране и управление на проекти / Светлана Александрова. - София : УНСС, 2021. - 217 с. : с табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Александрова е Светлана Колева Александрова-Златанска. - Рец.: Димитър Хаджиниколов, Светла Бонева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-232-245-8 : 12.90 лв.
1. Европейски съюз - стопански политика - учебници за ВУЗ 2. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
327.7:061.1ЕС(075.8)
005.8(075.8)
COBISS.BG-ID 46810120

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК 2021/24 Кн 42
КОЛЕВА-Стефанова, Десислава Николова, 1980-
        Регионални различия на трудовия пазар в България / Десислава Николова Колева-Стефанова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 292 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 192-200

ISBN 978-619-239-563-6
1. Стопанско райониране - България 2. Пазар на труда - България 3. Регионално развитие - България 4. България - труд
331.5(497.2)
332.1(497.2)
COBISS.BG-ID 46786824

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

КОЛЕВА-Стефанова, Десислава Николова, 1980-
        Регионални различия на трудовия пазар в България Вж Кн 42

БК 2021/24 Кн 43
        ПРОЕКТ No РД - 08 - 118/03.02.2020 г. "Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм", ШУ "Епископ Константин Преславски" : сборник доклади - "Студентска и ученическа сесия" / ред. кол. Милена Стоянова ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 197 с. : с ил., к. ; 21 см

Загл. на кор.: Проект "Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм", ШУ "Епископ Константин Преславски". - Други ред.: Милен Пенерлиев, Росица Владева, Веселин Петков. - Изд. на Шуменски унив. Кат. "География, регион. развитие и туризъм". - Съдържа докл. от: Марияна Ангелова, Татяна Станева, Юриета Иванова, Виолета Илиева, Емануил Михайлов, Атанас Янев, Десислава Димитрова, Габриела Илиева, Йорданка Марчева, Даниела Иванова, Памела Кирякова, Калоян Николов, Петранка Петрова, Николай Стоянов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-201-441-4
1. Регионално развитие - конференции 2. Туризъм - конференции
332.1(06)
338.48(06)
COBISS.BG-ID 46860296

336 ФИНАНСИ

БК 2021/24 Кн 44
        ИКОНОМИКАТА на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол. Т. 1, Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / науч. редкол. Румен Брусарски ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 422 с. : с диагр., табл. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: The Economy of Bulgaria and European union: finance, accounting, financial control. - Други ред.: Емил Асенов, Силвия Трифонова, Снежана Башева, Димитър Ненков, Огнян Симеонов, Румяна Пожаревска, Григорий Вазов, Михаил Мусов, Камелия Савова-Симеонова, Пресияна Ненкова, Даниела Петрова. - Възприетата форма на името на ред. Камелия Савова-Симеонова е Камелия Димитрова Савова. - Пълната форма на името на ред. Емил Асенов е Емил Асенов Атанасов. - Изд. на УНСС. Фин.-счетоводен фак., Висше у-ще по застраховане и финанси. - Съдържа статии от: Стефан Вачков, Гарабед Минасян, Методи Христов, Силвия Трифонова, Илиана Андронова, Румен Брусарски, Любка Ценова, Любомир Георгиев, Недялко Вълканов, Гергана Михайлова-Борисова, Евгени Райков, Пламен Орешарски, Пресияна Ненкова, Дияна Металова, Стоян Киров, Яким Китанов, Кирил Борисов, Милена Ковачевич, Силвия Господинова, Аглика Кънева, Дарина Колева, Вениамин Тодоров, Нели Попова, Камелия Пенкова. - Рец.: Богомил Манов, Стоян Стоянов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-456-8
1. Финанси - управление и организация - страни от Европейския съюз - сборници 2. Епидемии - 21 век - сборници 3. Страни от Европейския съюз - финанси
336.1(4-6):616.981(062)
COBISS.BG-ID 46796040

БК 2021/24 Кн 45
        ИКОНОМИКАТА на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол. Т. 2, Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол / науч. редкол. Румен Брусарски ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 460 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The Economy of Bulgaria and European Union: finance, accounting, financial control. - Други ред.: Емил Асенов, Силвия Трифонова, Снежана Башева, Димитър Ненков, Огнян Симеонов, Румяна Пожаревска, Григорий Вазов, Михаил Мусов, Камелия Савова-Симеонова, Пресияна Ненкова, Даниела Петрова. - Възприетата форма на името на ред. Камелия Савова-Симеонова е Камелия Димитрова Савова. - Пълната форма на името на ред. Емил Асенов е Емил Асенов Атанасов. - Текст и на англ. ез. - Изд. на УНСС. Фин.-счетоводен фак., Висше у-ще по застраховане и финанси. - Съдържа статии от: Атанас Атанасов, Снежана Башева, Румяна Пожаревска, Даниела Фесчиян, Радка Андасарова, Али Вейсел, Емил Асенов, Анита Атанасова, Теодора Рупска, Росица Иванова, Kameliya Savova, Ani Stoykova, Мая Начкова, Hristina Oreshkova, Диана Петрова, Венцислав Вечев, Даниела Георгиева, Десислава Йосифова, Ивелина Петкова, Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Миглена Павлова, Мария Маркова, Георги Христов, Калина Кавалджиева, Лиляна Джонева, Георги Ранчев, Пламен Илиев, Бистра Николова, Анелия Галинова, Бойко Доленски. - Рец.: Богомил Манов, Стоян Стоянов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-457-5
1. Финанси - управление и организация - страни от Европейския съюз - сборници 2. Епидемии - 21 век - сборници 3. Страни от Европейския съюз - финанси
336.1(4-6):616.981(062)
COBISS.BG-ID 46799112

БК 2021/24 Кн 46
        ОЦЕНКА на банките в България по метода на стохастичното моделиране / Емил Хърсев ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 232 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Други авт.: Златин Съръстов, Ирина Казанджиева, Елена Ралинска, Свилен Колев. - Рец.: Андрей Захариев, Соня Чипева. - Библиогр.: с. 206-208

ISBN 978-619-232-464-3
1. Банки - България - управление и организация - математически методи 2. България - финанси
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 46833160

БК 2021/24 Кн 47
ТОДОРОВА, Весела Йорданова, 1975-
        Интернационализация на валутите / Весела Тодорова. - София : Тракия-М, 2019. - 56 с. : с цв. диагр., табл. ; 21 см

Рез. на бълг., англ. ез. - Библиогр.: с. 51-53

ISBN 978-619-7003-23-9
1. Валута
336.74
COBISS.BG-ID 46766600

БК 2021/24 Кн 48
ЦОКЛИНОВА, Мая Александрова, 1985-
        Тенденции в развитието на разходите на подсектор "Централно държавно управление" в страни членки на ЕС : монография / Мая Цоклинова. - София : Авангард прима, 2017 ([София] : [БПС]). - 170 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

Рец.: Николай Стоенчев, Милен Велушев. - Библиогр.: с. 148-160

ISBN 978-619-239-564-3
1. Бюджет - страни от Европейския съюз 2. Страни от Европейския съюз - финанси
336.5(4-6)
COBISS.BG-ID 46772488

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/24 Кн 49
        ИКОНОМИЧЕСКИ предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики : сборник с доклади от Шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство, 19 ноември 2020 г. / ред. съвет Стати Статев ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 396 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Economics challenges: crisis, shocks, restructuring, policies. - Други ред.: Румен Гечев, Ваня Иванова, Стела Ралева, Теодор Седларски. - Съдържа докл. от: Георги Найденов, Мария Марикина, Ирена Николова, Тодорка Кинева, Пламен Илиев, Александър Тодоров, Илия Куцаров, Мехмед Расим, Ивиан Вълев, Карим Наама, Стела Ралева, Димитър Дамянов, Николай Величков, Кристина Стефанова, Сабрина Калинкова, Величка Николова, Светла Александрова, Антоан Шотаров, Мирослава Пейчева, Пенчо Пенчев, Ивалинка Пенчева, Вера Пиримова, Ивайло Беев, Иван Тодоров, Аглика Кънева, Боян Иванчев, Аника Петкова, Радостина Стаменова, Елка Василева, Ваня Иванова, Надежда Димова, Петкан Илиев, Иван Божикин, Ралица Пандурска, Ирина Данаилова, Любослав Костов, Иванина Манчева, Виолена Ненчева, Юлиян Моллов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-458-2
1. Стопански кризи - конференции 2. Стопанска политика - конференции 3. Епидемии - конференции
338.124.4(06)
338.2(06)
COBISS.BG-ID 46828552

БК 2021/24 Кн 50
КИТОВ, Ивайло Георгиев
        Георги Китов ... един от най-всеотдайните : кратки спомени / Ивайло Китов ; предг. Климент Гигов. - Дупница : Арт медиа плюс, 2021 (София : Симолини). - 28 с. : с ил., факс. ; 22 см

Един от най-всеотдайните / Стефан Гавазов: с. 23-24. - Половин век активна и всеотдайна туристическа дейност / Борис Бибов: с. 25

ISBN 978-619-7113-71-6
1. Китов, Георги Иванов, 1912-1981 - биографии 2. Туризъм - България - биографии 3. България - стопански туризъм
338.48(497.2)(092)
929 Китов, Георги Иванов
COBISS.BG-ID 46899208

        ПРОЕКТ No РД - 08 - 118/03.02.2020 г. "Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм", ШУ "Епископ Константин Преславски" : сборник доклади - "Студентска и ученическа сесия" Вж Кн 43

БК 2021/24 Кн 51
        РЕСТАРТ на туризма - нова надежда : четиринадесети черноморски туристически форум, Варна, 2021 / ред. съвет Марин Нешков ... [и др.]. - Варна : Фил, 2021. - 142 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Други ред.: Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Таня Дъбева, Иван Марков, Братой Копринаров, Красимира Янчева. - Пълната форма на името на ред. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Съдържа докл. от.: Стоян Маринов, Светла Ракаджийска, Иван Марков, Соня Алексиева, Ирена Бокова, Веселин Петков, Милен Пенерлиев, Никола Наумов, Десислава Вараджакова, Видин Сукарев, Владимир Димитров, Галина Илиева, Йигиталп Ялчън, Илин Димитров, Косьо Владимиров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9741-45-2
1. Туризъм - управление и организация - конференции
338.486(06)
COBISS.BG-ID 46834952

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/24 Кн 52
МАТЕВ, Николай Матев, 1955-
        Четвъртото колело : риторични въпроси по търговската етика и морал / Николай Матев. - В. Търново : Абагар, 2020. - 224 с. : със сх. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-168-266-9 : 12 лв.
1. Търговия 2. Стопанска етика
339.1
174:33
COBISS.BG-ID 46877448

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
Виж и 336.24

БК 2021/24 Кн 53
СТОИМЕНОВ, Милчо Райчев, 1941-
        Финанси на международната търговия / Милчо Стоименов, Весела Тодорова. - 3. прераб. изд. - София : Тракия-М, 2018. - 680 с. : с табл., диагр. ; 24 см

1. изд. 2013. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7003-21-5
1. Външна търговия - финанси - учебници за ВУЗ 2. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
339.5(075.8)
339.72(075.8)
COBISS.BG-ID 46807816

339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Виж и 336

СТОИМЕНОВ, Милчо Райчев, 1941-
        Финанси на международната търговия Вж Кн 53

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/24 Кн 54
ДУРОВА, Калина Лазарова, 1991-
        Въздействие на кохезионната политика на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки / Калина Дурова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 216 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мариана Асенова, Десислава Стоилова. - Библиогр.: с. 202-211

ISBN 978-619-239-553-7
1. Европейски съюз - стопанска политика 2. Страни от Европейския съюз - международни икономически отношения
339.923:061.1 ЕС
COBISS.BG-ID 46798856

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/24 Кн 55
        ПРОБЛЕМИ на трудовото и осигурителното право : научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от рождението му [София, ноември 2020 г.] / науч. ред. съвет Райна Койчева ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 371 с. ; 24 см

Други ред.: Андрей Александров, Андрияна Андреева. - Професор Атанас Василев (1950-2018 г.) - както го познавам и помня / Васил Мръчков: с. 17-18. - За Наско / Красимира Средкова: с. 19-21. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Красимира Средкова е Красимира Средкова Иванова. - За Атанас Василев - с обич и преклонение / Райна Койчева: с. 22-23. - Изд. на УНСС. Юрид. фак. Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС. - Съдържа докл. от: Васил Мръчков, Красимира Средкова, Емил Мингов, Георги Пенчев, Райна Койчева, Нина Гевренова, Таня Панайотова Градинарова, Деян Дунавски, Христо Банов, Наталия Кирова, Мария Чочова, Жасмина Саръиванова, Надежда Христова, Любомир Левичаров, Михаела Михайлова, Любен Караниколов, Христина Балабанова, Гергана Кирилова-Андреева, Атлиана Милева, Цвета Попова, Николета Лазарова, Георги Гочев, Атанас Петров, Андрияна Андреева, Галина Йолова, Ивайло Стайков, Андрей Александров, Албена Великова-Стоянова, Жанета Христова, Стефан Радев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез. - Съдържа и: Библиография на научните трудове на проф. д-р Атанас Петров Василев / Ивайло Стайков: с. 24-27

ISBN 978-619-232-442-1
1. Василев, Атанас Петров, 1950-2018 - юбилеи и чествания - конференции 2. Прависти, български - юбилеи и чествания 3. Трудово право - България - конференции 4. Осигурително право - България - конференции 5. България - право
34(497.2)(092)(06)
929 Василев, Атанас Петров
349.2(497.2)(06)
349.3(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 46859016

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/24 Кн 56
ПАВЛОВА, Мариела Дамянова
        Противодействие на разпространението на наркотиците като част от националната сигурност / Мариела Павлова. - София : ТЛ Консулт, 2021 ([София] : [Фастумпринт]). - 48 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 47-48

ISBN 978-954-92906-0-8
1. Наркотични средства - търговия 2. Организирана престъпност - противодействие 3. Национална сигурност
343.3/.7
355.02
COBISS.BG-ID 46910984

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/24 Кн 57
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Въпроси на българското вещно право / Стоян Ставру. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Фенея, 2010 ([София] : [Алианс принт]). - 895 с. ; 22 см

1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 871-894

ISBN 978-954-9499-14-8 : 30 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46876168

БК 2021/24 Кн 58
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Дискусии в българското наследствено право. Кн. 1 / Стоян Ставру, Васил Петров. - София : Фенея, 2013 ([София] : [Миг принт]). - 423 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 416-422

ISBN 978-619-163-033-2 : 18 лв.
1. Наследствено право - България 2. България - право
347.65/.68(497.2)
COBISS.BG-ID 46820360

БК 2021/24 Кн 59
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Междусъседски отношения : вещноправни аспекти / Стоян Ставру. - София : Фенея, 2008 ([София] : [Миг принт]). - 292 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Neighbour relations. - Библиогр.: с. 278-286. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-9499-20-9 : 14 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46806536

БК 2021/24 Кн 60
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Промените във вещта : някои въпроси на приращението и преработването / Стоян Ставру. - София : Сиела, 2016 ([София] : Алианс принт). - 208 с. ; 21 см. - (Поредица Предизвикай правото)

Загл. в изд. каре: Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването. - Библиогр.: с. 205-207

ISBN 978-954-28-2122-9 : 19 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46765832

БК 2021/24 Кн 61
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Публични вещни права : конституционноправни и вещноправни аспекти / Стоян Ставру, Петър Илиев. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Фенея, 2009 ([София] : [Миг принт]). - 128 с. ; 20 см

1. изд. 2007. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 124-127

ISBN 978-954-9499-06-3 : 7.80 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46764040

БК 2021/24 Кн 62
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Сервитутните права според българското законодателство / Стоян Ставру. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 568 с. : със сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 457-469

ISBN 978-619-198-140-3
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46807560

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

        ПРОБЛЕМИ на трудовото и осигурителното право : научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от рождението му [София, ноември 2020 г.] Вж Кн 55

СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 1, Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността Вж Кн 73

СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 2, Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти Вж Кн 74

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ГЕОРГИЕВ, Станислав Георгиев, 1984-
        Рискове за националната сигурност на Република България, произтичащи от нелегалната имиграция : монография Вж Кн 40

ГОЦЕВ, Георги Григоров, 1952-
        Управление при кризи : монография Вж Кн 78

ПАВЛОВА, Мариела Дамянова
        Противодействие на разпространението на наркотиците като част от националната сигурност Вж Кн 56

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/24 Кн 63
ШУТИЛОВА-Йочколовска, Кремена Володинова, 1972-
        Насоки за развитие на допълнителното осигуряване за безработица в България / Кремена Шутилова-Йочколовска. - София : УНСС, 2020. - 150 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Рец.: Любомир Минчев Стефанов, Велчо Георгиев Стоянов. - Библиогр.: с. 137-142

ISBN 978-619-232-402-5
1. Безработица - България 2. Обществено осигуряване - България 3. България - социално осигуряване
364.334(497.2)
COBISS.BG-ID 46811656

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/24 Кн 64
ВИТАНОВА, Наталия Иванова, 1967-
        Образование на бъдещето : [монография] / Наталия Витанова ; науч. ред. Виолета Атанасова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 329 с. : с табл., ил. ; 25 см

За книгата: с. 5-10. - Рец.: Данаил Данов, Снежана Въчева. - Библиогр.: 304-329

ISBN 978-619-201-465-0
1. Образователна политика 2. Училища - управление и организация
37.014.5
COBISS.BG-ID 46788872

КРЪСТЕВ, Александър Василев, 1976-
        Приобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти : монография Вж Кн 70

        МУЗЕЙНО-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование : сборник доклади от онлайн семинар, Габрово, 6-7 ноември 2020 г. Вж Кн 8

        ОБРАЗОВАНИЕ и медии : сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов Вж Кн 114

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/24 Кн 65
ВТОРА английска гимназия Томас Джеферсън (София)
        30 години образование с традиции, иновации и резултати : юбилеен алманах / състав., предг. Емилия Лазарова. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : [БПС]). - 360 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-619-185-467-7
1. Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" (София) - история 2. София - средно образование
373.5(497.2-25)(091)
COBISS.BG-ID 46881544

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/24 Кн 66
        ПЪСТЪР свят : книга за учителя : да учим по-лесно български език и литература, втора възрастова група, 4-5 години / Евгения Тополска ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 136 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя: Пъстър свят, 4-5 години. - Други авт.: Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева. - Рец.: Божидар Ангелов, Пенко Вълчева

ISBN 978-954-01-4102-2 : 15 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа
373.2
COBISS.BG-ID 46870024

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/24 Кн 67
МИЛУШЕВА, Деяна Христова, 1971-
        Детективски истории 2.-4. клас : книга за учителя по проблемно базирано обучение / Деяна Милушева. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 44 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Детективски истории. Книга за учителя по проблемно базирано обучение 2.-4. клас

ISBN 978-954-01-4099-5 : 9 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа - наръчници 2. Обучение - методи - наръчници
373.3.091.33(035)
COBISS.BG-ID 46861064

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/24 Кн 68
БОРИСОВ, Борислав Славов, 1976-
        Нови тестове по български език и литература за външното оценяване и приема след 7. клас : по новата изпитна програма / Борислав Борисов, Росица Калайджиева. - [2. прераб. изд.]. - София : Просвета, 2020 (София : Ропринт). - 84 с. : с табл., диагр. ; 29 см + 1 оптичен диск

Год. на изд. погрешно отпеч. на гърба на загл. с. 2018. - 1. изд. 2018

ISBN 978-954-01-4092-6 : 11.90 лв.
1. Български език - тестове за основни училища 2. Българска литература - тестове за основни училища
373.3.016:811.163.2(079)(075.2+086.76)
373.3.016:821.163.2(079)(075.2+086.76)
COBISS.BG-ID 46825736

БК 2021/24 Кн 69
МИЛАНОВА, Мариела Стоянова, 1966-
        Детективски истории 4. клас : пътешествия безкрай : помагало за проблемно базирано обучение / Мариела Миланова, Деяна Милушева, Ивета Николаева. - София : Просвета, 2020 (София : Ропринт). - 32 с. : с цв. ил., сх., [6] л. : цв. ил., стикери ; 29 см

Загл. в изд. каре: Детективски истории. Пътешествия безкрай. - Пълната форма на името на авт. Ивета Николаева е Ивета Николаева Мехмедали

ISBN 978-954-01-4098-8 : 8.90 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа - учебни помагала за основни училища
373.3.016:0/9(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46856968

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/24 Кн 70
КРЪСТЕВ, Александър Василев, 1976-
        Приобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти : монография / Александър Кръстев ; науч. ред. Марияна Николаева Булева-Петрова. - [София] : [Нац. асоц. на ресурсните учители], 2020 ([София] : [Скала принт]). - 128 с. : със сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на ред. Марияна Николаева Булева-Петрова е Марияна Николаева Булева. - Рец.: Емил Бузов, Йосиф Нунев. - Библиогр.: с. 121-128. - Съдържа и: Разговори с Калоян Дамянов, Мария Янкова, Цветанка Ценова, Маринела Маркова, Десислава Пенчева, Валентина Неделева, Яна Алексиева, Цвета Брестничка, Йосиф Нунев. - Възприетата форма на името на интервюираното лице Мария Янкова е Мария Иванова Янкова-Младенова, на Десислава Пенчева - Десислава Петева Пенчева-Петкова. - Името на интервюираното лице Цвета Брестничка погрешно отпеч. на с. 89 - Цвета Брестнишка

ISBN 978-619-7534-14-6
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Социална педагогика 3. Учители - подготовка
376-056.2/.3-053.2
37-051-043.61
COBISS.BG-ID 46808584

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

ДЖЕНДОВ, Джендо Атанасов, 1976-
        Виртуалният пациент в обучението по дентална медицина : монография Вж Кн 87

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/24 Кн 71
ГРОЗДАНОВ, Любен Димитров, 1941-2011
        Традиционен детски фолклор от Софийско / Любен Димитров Грозданов. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : [БПС]). - 231 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-185-462-2
1. Словесно народно творчество, българско - Софийски край 2. Софийски край - етнография
398(497.223)
COBISS.BG-ID 46775304

БК 2021/24 Кн 72
        ПАМЕТТА е жива : научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ - Бургас'2018, посветени на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков / състав. Диана Радойнова, Анатол Анчев ; отг. ред. Лозанка Пейчева. - Бургас : Флат, 2018. - 250 с. : с цв. ил., факс. ; 30 см

При извора на утопиите / Диана Радойнова: с. 5-7. - Споменът диша : проф. дфн Тодор Иванов Живков - човекът, ученият, учителят: с. 244-249. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа докл. от: Иван Маразов, Диана Радойнова, Лозанка Пейчева, Анатол Анчев, Венцислав Димов, Румяна Денчева, Пламена Кирова, Росица Топалова, Величка Илиева, Liudmila Ilina, Юрий В. Котляр, Горан Стефанов, Владимир Пенчев, Цветелина Димитрова. - Рец.: Рачко Попов, Валентина Ганева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-619-7125-45-0
1. Живков, Тодор Иванов, 1938-2001 - юбилеи и чествания - конференции 2. Фолклористи, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Народни обичаи и обреди - България - конференции 4. България - етнография
39(497.2)(092)(06)
929 Живков, Тодор Иванов
398(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 46861320

        MIRABILIA: чудесно и магическо : втора национална конференция 01-02.02.2018, София Вж Кн 20


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. ВЪЛНИ. АКУСТИКА

ВАСИЛЕВ, Детелин Любомиров, 1955-
        Вибрации на нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника : монография Вж Кн 93

579 МИКРОБИОЛОГИЯ

ГЕРГОВА, Иванка Илиева, 1972-
        Етиологична структура и микробна резистентност на изолати от МБАЛ-София, Военномедицинска академия - анализ : монография Вж Кн 82

59 ЗООЛОГИЯ

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Домашни и диви животни в България : енциклопедия за деца Вж Кн 11


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

БК 2021/24 Кн 73
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 1, Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността / Стоян Ставру. - София : Фенея, 2014 ([София] : [Миг принт]). - 547 с. ; 22 см

Биоправото и днешният спор на факултетите / Стилиян Йотов: с. 17-22. - Библиогр.: с. 527-546

ISBN 978-619-163-040-0 : 14 лв.
1. Биоетика 2. Медицинска етика 3. Биотехнология - правни проблеми 4. Медицина - правни проблеми
608
349:616
COBISS.BG-ID 46793224

БК 2021/24 Кн 74
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 2, Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти / Стоян Ставру. - София : Фенея, 2014 ([София] : [Миг принт]). - 532 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 517-531

ISBN 978-619-163-041-7 : 14 лв.
1. Биоетика 2. Медицинска етика 3. Биотехнология - правни проблеми 4. Медицина - правни проблеми
608
349:616
COBISS.BG-ID 46815496

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

АТАНАСОВ, Петър Стефанов, 1947-
        Генен допинг Вж Кн 113

        КОМПЛЕКСЕН поглед към връзката "Наследственост - среда - мъжко репродуктивно здраве" : [монография] Вж Кн 90

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/24 Кн 75
ВАЧЕВА, Данелина Емилова, 1961-
        Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика : учебник / Данелина Вачева, Хрета Аспарухова. - Плевен : Мед. унив., 2021. - 359 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рецензия / Незабравка Генчева: с. 4-5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 355-359

ISBN 978-954-756-260-8
1. Медицинска козметика - учебници за ВУЗ
613.49(075.8)
COBISS.BG-ID 46799880

БК 2021/24 Кн 76
ИВАНОВА, Ирина Цветанова, 1975-
        Да ядеш, без да дебелееш / Ирина Иванова ; ил. Георги Андонов. - София : Класика и стил, 2021 ([София] : [Алианс принт]). - 120 с. : с ил. ; 21 x 21

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-327-145-0 (подв.) : 15 лв.
1. Хранене - жени - хигиена
613.2-055.2
COBISS.BG-ID 46795016

БК 2021/24 Кн 77
КШИРСАГАР, Сухас
        Промени режима си, подобри здравето си : кои са най-подходящите часове за хранене, сън, работа и спорт, за да намалим стреса, да повишим тонуса си, да постигнем оптимално тегло и да спим пълноценно / Сухас Кширсагар ; предг. Дийпак Чопра ; прев. Леда Карагьозова. - София : ИК Кръгозор, 2018 (София : Алианс принт). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Change your schedule, change your life / Suhas Kshirsagar. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 265-271

ISBN 978-954-771-403-8 : 18 лв.
1. Хигиена 2. Аюрведа
613
COBISS.BG-ID 46838792

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

ВАЛЕНТИНОВА, Цветелина, 1973-
        Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика Вж Кн 32

БК 2021/24 Кн 78
ГОЦЕВ, Георги Григоров, 1952-
        Управление при кризи : монография / Георги Гоцев. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 399 с. : със сх. ; 24 см

Рецензии / Цветан Семерджиев, Митко Стойков: с. 387-398. - Библиогр.: с. 377-382

ISBN 978-619-239-543-8
1. Аварийно-спасителна дейност - България - управление и организация 2. Гражданска защита - България - управление и организация 3. България - здравеопазване
614.8(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46808072

БК 2021/24 Кн 79
ДИМОВА, Росица Цветанова, 1968-
        Медицинска квалитология : учебник / Росица Димова. - Пловдив : Мед. унив., 2021. - 141 с. : с ил., факс. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по общ. здраве. Кат. по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването. - Рец.: Радост Асенова, Гергана Петрова. - Библиогр.: с. 136-141

ISBN 978-619-237-070-1
1. Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ
614.2:005.6(075.8)
COBISS.BG-ID 46809864

БК 2021/24 Кн 80
МИХАЙЛОВА, Цветелина Стефанова, 1976-
        Ценности в обществото - съвременни разбирания и противоречия : схващания за спецификата и мястото им в здравеопазването : монография / Цветелина Михайлова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 127 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на рус. ез.: Ценности в обществе - современное понимание и противоречия. - Загл. и на англ. ез.: Contemporary understandings and contradictions. - Загл. и на нем. ез.: Werte in der Gesellschaft - zeitgenössische Verständnisse und Widersprüche. - Рецензии / Цекомир Воденичаров, Минко Хаджийски: с. 9-10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 110-115. - Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез. / прев. на рус. Людмила Велкова, прев. на англ., нем. Камен Михайлов

ISBN 978-619-239-555-1
1. Здравеопазване - социални проблеми 2. Медицинска етика
614.2:316
614.256
COBISS.BG-ID 46856200

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/24 Кн 81
ВАЧЕВА, Данелина Емилова, 1961-
        Лечебен, козметичен и апаратен масаж : учебник / Данелина Вачева, Хрета Аспарухова. - Плевен : Мед. унив., 2021 ([Плевен] : Е & А). - 264 с. : с ил., сх. ; 21 см

Рецензия / Незабравка Генчева: с. 4-5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 261-264

ISBN 978-954-756-253-0
1. Масаж - учебници за ВУЗ
615.82(075.8)
COBISS.BG-ID 46829320

ГЕРГОВА, Иванка Илиева, 1972-
        Етиологична структура и микробна резистентност на изолати от МБАЛ-София, Военномедицинска академия - анализ : монография Вж Кн 82

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/24 Кн 82
ГЕРГОВА, Иванка Илиева, 1972-
        Етиологична структура и микробна резистентност на изолати от МБАЛ-София, Военномедицинска академия - анализ : монография / Иванка Гергова ; предг., ред. Венцислав Мутафчийски. - София : Военномед. акад., 2021. - 112 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7196-72-6
1. Вътреболнична инфекция - терапия 2. Антибиотици 3. Медицинска микробиология
616-02:614.21
615.33
579.61:616-092
COBISS.BG-ID 46839048

БК 2021/24 Кн 83
ТОЦЕВ, Начко Илиев, 1955-
        Техника на рентгенографското изследване - протоколи за рентгенови лаборанти : учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност "Рентгенов лаборант", работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика : част 1-2 / Начко Илиев Тоцев, Нина Кирилова Михайлова, Силвия Любенова Габърска. - Плевен : Мед. унив., 2020 ([Плевен] : ЕА). - 226 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. Силвия Любенова Габърска погрешно отпеч. - Силвия Любанова Габърска. - Рецензия / Лъчезар Ангелов Петров: с. 9-12

ISBN 978-954-756-256-1
1. Рентгенография - учебни помагала за ВУЗ
616-07(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46833928

БК 2021/24 Кн 84
        ФИЛОСОФИЯ и въведение в сестринските грижи : тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи. Ч. 2 / Даниела Ивова Танева ... [и др.] ; под ред. на Даниела Танева. - Пловдив : Мед. унив., 2021. - 127 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Други авт.: Диана Ангелова Паскалева, Йорданка Георгиева Цокова, Мариета Теодорова Тодорова, Океан Христов Костов, Снежана Стефанова Драгушева, Валентина Владимирова Лалова, Елена Георгиева Мерджанова, Недялка Грозева Бойчева, Йовка Тинкова Златанова, Цветомила Стефанова Вълчева, Даниела Свиленова Кантарева, Маргарита Стоянова Папазова, Светла Пламенова Иванова. - Възприетата форма на името на авт. Снежана Стефанова Драгушева е Снежанка Стефанова Драгушева. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по общ. здраве. Кат. Сестрински грижи. - Рец. Гергана Петрова

ISBN 978-619-237-073-2
1. Болногледачество - тестове за ВУЗ 2. Медицински сестри - тестове за ВУЗ
616-083(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 46812936

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/24 Кн 85
АНДРЕЕВА, Радосвета Стоянова, 1972-
        Фармакологично повлияване поведението на деца със специфични здравни потребности, нуждаещи се от дентално лечение / Радосвета Стоянова Андреева-Борисова. - [Варна] : [Корс], 2020. - 167 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Радосвета Стоянова Андреева-Борисова е Радосвета Стоянова Андреева. - Рецензии / Стефан Пеев, Ани Белчева: с. 5-8. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7486-05-6
1. Зъби - болести - терапия - деца с увреждания 2. Обща анестезия - в стоматологията
616.314-089-053.2
COBISS.BG-ID 46823944

БК 2021/24 Кн 86
ВЛАХОВА, Маргарита Димитрова, 1960-
        Остро кървене от горния гастроинтестинален тракт - поглед на гастроентеролога : монография / Маргарита Влахова. - Плевен : Мед. унив., 2020 ([EA] ; [Плевен]). - 256 с. : със сх., цв. ил., табл. ; 21 см

Рецензии / Симеон Стойнов, Владимир Андонов: с. 3-8. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-756-257-8
1. Храносмилателни органи - кръвоизливи и кръвотечения
616.33/.35
COBISS.BG-ID 46802184

БК 2021/24 Кн 87
ДЖЕНДОВ, Джендо Атанасов, 1976-
        Виртуалният пациент в обучението по дентална медицина : монография / Джендо Атанасов Джендов. - Варна : Корс, 2019. - 135 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

Рецензии / Росен Коларов, Ивета Пламенова Катрева: с. 5-6. - Възприетата форма на името на авт. на рецензия Ивета Пламенова Катрева е Ивета Пламенова Катрева-Бозукова. - Библиогр.: с. 110-134

ISBN 978-619-7486-01-8
1. Стоматология - образование и просвета - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 3. Симулация - приложение - в образованието и просветата
616.31:004
378.014.5:004
COBISS.BG-ID 46882824

БК 2021/24 Кн 88
ТОДОРОВА, Гергана Василева, 1990-
        Хемоперитонеумът при лечение с перитонеална диализа / Гергана Тодорова, Васил Тодоров. - Плевен : Мед. унив., 2021 ([Плевен] : E & А). - 50 с. : с табл. ; 21 см

Рецензии / Боряна Петрова Делийска, Стефан Георгиев Кривошиев: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 39-50

ISBN 978-954-756-258-5
1. Коремна кухина - кръвоизливи и кръвотечения 2. Хемодиализа
616.34/.35-06
616.61-085
COBISS.BG-ID 46879752

БК 2021/24 Кн 89
KAROVA, Emilija Gošova, 1964-
        Dental caries and pulp pathosis : монография / Emilia Karova. - Sofia : Valdex, 2021. - 432 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 24 см

Рецензии / Radosveta Vassileva, S. Topalova-Pirinska, Neshka Manchorova: с. 427-431. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Neshka Manchorova е Нешка Атанасова Манчорова-Велева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91299-3-7
1. Зъби - кариес - терапия
616.314-002-08
COBISS.BG-ID 46812680

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

БК 2021/24 Кн 90
        КОМПЛЕКСЕН поглед към връзката "Наследственост - среда - мъжко репродуктивно здраве" : [монография] / Евгения Нешова Иванова ... [и др.]. - Пловдив : Ракурси, 2021. - 193 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Спас Димитров Джоглов, Весела Илиева Митковска, Дойчин Тодоров Бояджиев. - Рец.: Мима Николова, Теодора Стайкова. - Библиогр.: с. 168-193

ISBN 978-619-7599-02-2
1. Безплодие - при мъжете - етиология и патогенеза 2. Медицинска генетика
616.69-02
61:575
COBISS.BG-ID 46856456

ТОДОРОВА, Гергана Василева, 1990-
        Хемоперитонеумът при лечение с перитонеална диализа Вж Кн 88

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/24 Кн 91
КОВАЧЕВ, Вихър Манчев, 1957-
        Увреди на периферната нервна система : монография / Вихър Манчев Ковачев. - Плевен : Мед. унив., 2021. - 201 с. : с ил., сх., табл. ; 30 см

Рецензии / Любен Стоков, Владимир Ставрев: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 182-201

ISBN 978-954-756-261-5
1. Периферна нервна система - болести - терапия
616.83-08
COBISS.BG-ID 46876936

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БК 2021/24 Кн 92
БОЯДЖИЕВА, Надка Иванова, 1947-
        Истини, хипотези и измислици за COVID-19 / Надка Бояджиева. - [София] : Везни 4, [2020] ([София] : [ПМ България]). - 224 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Истини, измислици и хипотези за COVID-19. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9977-82-0
1. Инфекциозни болести - 21 век 2. Епидемии - 21 век
616.98-036.22
COBISS.BG-ID 46776584

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/24 Кн 93
ВАСИЛЕВ, Детелин Любомиров, 1955-
        Вибрации на нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника : монография / Детелин Л. Василев. - София : Авангард Прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 120 с. : с черт., сх. ; 30 см

Рец.: Петър Димитров Павлов, Марин Николов Мутафчиев. - Библиогр.: с. 114-117

ISBN 978-619-239-552-0
1. Машини - вибрации 2. Трептения - приложение
621.01
534.83
COBISS.BG-ID 46806280

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/24 Кн 94
ПАПАЗЯН, Руслан Мардик, 1976-
        Методи за откриване на повреди в силови кабели : [монография] / Руслан Папазян. - [София] : [Мишлена], [2021] ([София] : [Скала принт]). - 146 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Петър Наков. - Библиогр.: с. 142-146

ISBN 978-954-9642-23-0
1. Силови кабели - износване и повреди
621.315
COBISS.BG-ID 46774792

БК 2021/24 Кн 95
ПАПАЗЯН, Руслан Мардик, 1976-
        Неразрушаващи методи за диагностика на кабелна изолация : монография / Руслан Папазян. - [София] : [Мишлена], [2021] ([София] : [Скала принт]). - 133 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Петър Наков. - Библиогр.: с. 126-133

ISBN 978-954-9642-22-3
1. Електрически изолатори и електрическа изолация - изпитване
621.315.6
COBISS.BG-ID 46774280

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/24 Кн 96
        БИОЛОГИЧНА продуктивност на клонове хибридна черна топола (Populus x euramericana (Dode) Guinier) в района на ДГС Оряхово : монография / Татяна Станкова ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 181 с. : с ил., табл. ; 25 см

Други авт.: Ивайло Цветков, Веселка Гюлева, Емил Попов. - Рец.: Красимира Петкова, Петър Желев. - Библиогр.: с. 141-148. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-239-556-8
1. Топола - Оряхово - развитие и растеж 2. Дървен материал - измерване на обема 3. Оряхово - горско стопанство
630*52:582.681.8(497.21-21)
COBISS.BG-ID 46857992

БК 2021/24 Кн 97
МАРКОВ, Ивайло Иванов, 1953-
        Изследвания по оценка на горите в Република България / Ивайло Иванов Марков. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 217 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Изд. на БАН. Институт за гората. Секция Лесовъдство и управл. на горските ресурси. - Рец.: Емил Петров Денчев, Иван Петров Палигоров, Диана Иванова Георгиева, Константин Николов Колев. - Библиогр.: с. 208-213. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-239-551-3
1. Горско стопанство - България - икономически проблеми 2. България - горско стопанство
630*6(497.2)
COBISS.BG-ID 46864648

БК 2021/24 Кн 98
МАРКОВ, Ивайло Иванов, 1953-
        Нормиране и планиране на дърводобива / Ивайло Иванов Марков. - София : Авангард Прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 216 с. : с диагр., табл., сх. ; 30 см

Изд. на БАН. Институт за гората. - Терминол. речник: с. 213. - Библиогр.: с. 197-203. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-239-550-6
1. Дърводобивна промишленост - техническо нормиране 2. Дървен материал - цени и ценообразуване
630*6
COBISS.BG-ID 46821128

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Виж и 332

БК 2021/24 Кн 99
        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване : монография / Нина Котева ... [и др.] ; ред. Албена Иванова. - София : Авангард Прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 210 с. : с табл., сх., диагр. ; 26 см

Други авт.: Храбрин Башев, Алекси Алексиев, Димитър Николов, Пламена Йовчевска, Минка Анастасова-Чопева, Димо Атанасов, Кристиан Хаджиев, Ангел Георгиев, Иван Боевски, Петър Борисов, Теодор Радев, Красимир Костенаров, Росица Белухова-Узунова, Ангел Саров, Юлиана Хаджичонева, Марияна Шишкова, Кристина Тодорова, Екатерина Цветанова, Крум Христов, Михаела Михайлова, Анета Ройчева. - Възприетата форма на името на авт. Минка Анастасова-Чопева е Минка Димитрова Анастасова, на Кристиан Хаджиев е Кристиян Стоянов Хаджиев, на Ангел Георгиев - Ангел Георгиев Иванов. - Рец.: Юлия Дойчинова, Божидар Иванов. - Библиогр.: с. 190-209

ISBN 978-619-239-561-2
1. Селскостопански предприятия - България - управление и организация 2. Конкуренция (икономика) 3. България - селско стопанство
631.1:005.332.4(497.2)
005.332.4
COBISS.BG-ID 46792200

656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО
Виж и 338.47; 338.48; 343.346; 347.79; 347.8; 351.81;354.4; 355.69; 629

СТАНЕВА, Валентина Илиева, 1968-
        Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия Вж Кн 103

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/24 Кн 100
ВЕЙСЕЛ, Али Али, 1984-
        Отчитане на финансовите инструменти / Али Вейсел ; предг. Стоян Дурин, Живко Бонев. - 2. изд. - София : Форком, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 220 : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2018. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Стоян Дурин, Живко Бонев. - Библиогр.: с. 111-112

ISBN 978-954-464-280-8 : 19.90 лв.
1. Финансово счетоводство
657.41/.45
COBISS.BG-ID 46786056

БК 2021/24 Кн 101
ДУРИН, Стоян Иванов, 1937-
        Счетоводство на предприятието / Стоян Дурин, Даниела Дурина. - 21. изд. - София : Форком, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 544 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 1992 с авт. Стоян Дурин. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-464-275-4 : 29.96 лв.
ISBN 978-954-464-975-4 !
1. Стопански предприятия - счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 46844680

БК 2021/24 Кн 102
ИВАНОВА, Росица Недкова, 1960-
        Счетоводство / Росица Иванова. - София : Тракия-М, 2018. - 508 с. : с табл. ; 24 см

Рец.: Емилия Миланова, Диана Петрова. - Библиогр.: с. 505-506

ISBN 978-619-7003-22-2
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 46800648

БК 2021/24 Кн 103
СТАНЕВА, Валентина Илиева, 1968-
        Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия / Валентина Станева, Магдалена Петрова-Кирова. - София : Авангард Прима, 2021 ([София] : БПС). - 376 с. : с табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Десислава Владимирова Йосифова, Росица Недкова, Иванова. - Библиогр.: с. 362-364

ISBN 978-619-239-554-4
1. Счетоводство - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ 2. Транспорт - управление и организация - учебници за ВУЗ
657:006(075.8)
656(075.8)
COBISS.BG-ID 46814472

69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Виж и 624; 626/627; 628

БК 2021/24 Кн 104
ИСЕЛ, Ханс, 1851-?
        Наръчник по каменоделство, оперативно зидарство / Ханс Исел, А. Опдербеке, Х. Витенбехер. - София : Класика и стил, 2021 ([София] : Алианс принт). - 296 с. : с черт. ; 25 см

Прев. по: Das handbuch des bautechnikers / Hans Issel. - На гърба на кн. означено 2

ISBN 978-954-327-144-3 (подв.) : 30 лв.
1. Зидарство - технология - наръчници
693(035)
COBISS.BG-ID 46902792


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/24 Кн 105
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 4 / Аксиния Джурова ; фотогр. Никифор Харалампиев ... [и др.]. - София : Класика и стил, 2020 ([Китай]). - 426 с. : с ил., портр., факс. ; 22 x 22 см. - (Брифон)

Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев. - Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер

ISBN 978-954-327-139-9 (подв.)
1. Художници, български - 20-21 век 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46884616

БК 2021/24 Кн 106
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 5 / Аксиния Джурова ; фотогр. Никифор Харалампиев ... [и др.]. - София : Класика и стил, 2020 ([Китай]). - 444 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 x 22 см. - (Брифон)

Други ил.: Атанас Кънчев, Иво Хаджимишев, Иван Кепенеров, Фабио Джентили, Дени Кръстев. - Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. "Пчелен кошер"

ISBN 978-954-327-140-5 (подв.)
1. Художници, български - 20-21 век 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46876424

БК 2021/24 Кн 107
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 6 / Аксиния Джурова ; фотогр. Никифор Харалампиев ... [и др.]. - София : Класика и стил, 2020 ([София] : Алианс принт). - 504 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 x 22 см. - (Брифон)

Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев, Ивелина Берова, Саркис Саркисян, Александър Николов, Росен Донев. - Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Изд. на фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", фонд. Пчелен кошер

ISBN 978-954-327-141-2 (подв.)
1. Художници, български - 20-21 век 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46803976

БК 2021/24 Кн 108
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 7 / Аксиния Джурова ; фотогр. Никифор Харалампиев ... [и др.]. - София : Класика и стил, 2020 ([Китай]). - 468 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 x 22 см. - (Брифон)

Други ил.: Иво Хаджимишев, Иван Кепенеров, Николай Щерев, Фабио Джентили, Дени Кръстев, Ивелина Берова, Мари Къналян, Сандро Арабян. - Името на ил. Мари Къналян погрешно отпеч. в изд. каре - Мари Кънелян. - Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер

ISBN 978-954-327-142-9 (подв.)
1. Художници, български - 20-21 век 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46873608

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/24 Кн 109
ВИСУЛЧЕВ, Ясен Спасов, 1949-
        Моята приказка : настолна игра / идея, разраб. Ясен Висулчев ; ил. Мария Танева. - София : ФорКом, 2016 ([София] : [Образование и наука]). - 187 отд. к. : с цв. ил. ; 6 x 6 см, в кутия 23 x 16 см + 2 брошури (14 с. ; 20 см), 2 л. правила (21 x 35 см, сгънати до 21 x 15 см) + 8 отд. к., 1 молив

ISBN 978-954-464-251-8 (в кутия)

794.8
COBISS.BG-ID 46898696

БК 2021/24 Кн 110
ТАНЕВА, Мария Григорова
        Мравуняк : настолна игра / идея, разраб. Мария Танева ; ил. Мария Танева, Гергана Дерменска. - София : ФорКом, 2016 ([София] : [Образование и наука]). - 154 отд. к. : с цв. ил. ; 6 x 6 см, в кутия 23 x 16 см + 2 брошури ([12] с.) правила + 8 отд. к. (4 x 17 см) правила + 4 отд. к. (5 x 17 см) правила

ISBN 978-954-464-253-2 (в кутия)

794.8
COBISS.BG-ID 46888712

БК 2021/24 Кн 111
ТАНЕВА, Мария Григорова
        Тераформиране : настолна игра / идея, разраб. Мария Танева ; ил. Гергана Дерменска. - София : ФорКом, 2016 ([София] : [Образование и наука]). - 154 отд. к. : с цв. ил. ; 6 x 6 см, в кутия 23 x 16 см + 4 отд. к. + [12] с. правила

ISBN 978-954-464-252-5 (в кутия)
ISBN 9789544642525 !

794.8
COBISS.BG-ID 46899464

БК 2021/24 Кн 112
        ЧЕСТИТ рожден ден! : настолна игра / ил. Гергана Дерменска. - София : Форком, 2016 ([София] : [Образование и наука]). - 110 отд. к. : ил. ; 9 см, в кутия 23 x 16 см + 8 л. правила

ISBN 978-954-464-254-9 (в кутия)

794.8
COBISS.BG-ID 46795272

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/24 Кн 113
АТАНАСОВ, Петър Стефанов, 1947-
        Генен допинг / Петър Атанасов ; предг. Иво Кременски. - [София] : [Везни 4], [2020] ([София] : [ПМ България]). - 152 с. : с цв. ил., табл. диагр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Иво Кременски. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9977-81-3 : 17 лв.
1. Спортисти - физически качества и подготовка 2. Медицинска генетика
796.015
61:575
COBISS.BG-ID 46806792


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ЛИТЕРАТУРАТА. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2021/24 Кн 114
        ОБРАЗОВАНИЕ и медии : сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов / състав. Адриана Дамянова. - София : Просвета, [2020] (Костинброд : Мултипринт ООД). - 600 с. : с цв. ил., факс, табл. ; 24 см

Възприетата форма на името на състав. Адриана Дамянова е Адриана Емилова Симеонова-Дамянова. - Литературно образование за демократично гражданство / интервю на Адриана Дамянова с Владимир Атанасов: с. 16-45. - Сведения за авторите: с. 565-581. - Биография на проф. д-р Владимир Атанасов: с. 582. - Съдържа статии от: Кирил Топалов, Адриана Дамянова, Георги Лозанов, Амелия Личева, Бойко Василев, Анастас Герджиков, Мирослав Дачев, Виргиния Захариева, Панайот Карагьозов, Дария Татай, Гергана Дачева, Димитър Веселинов, Милена Йорданова, Миглена Николчина, Еньо Стоянов, Снежана Йовева-Димитрова, Мария Спасова, Огняна Георгиева-Тенева, Георги Тошев, Мария Василева, Петър Стоянович, Мариела Гемишева, София Тодорова, Наташа Крумова-Христемова, Людмила Берковска, Иван Велчев, Радослав Радев, Теменуга Тенева, Татяна Ангелова, Нели Илиева, Румяна Дамянова, Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Владислав Прелезов, Мария Герджикова. - Рез. на бълг., англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Съдържа и: Публикации на проф. д-р Владимир Атанасов: с. 583-595

ISBN 978-954-01-4108-4 : 15 лв.
1. Атанасов, Владимир Герчев, 1955- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Образование и просвета - сборници 4. Средства за масова информация - сборници 5. България - филология
80(497.2)(092)(062)
929 Атанасов, Владимир Герчев
37.01(062)
07(062)
COBISS.BG-ID 43999496

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

        АНГЛО-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия Вж Кн 30

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/24 Кн 115
DANOVA, Madlen Vasileva, 1962-
        LitUps! B2 CEF : language, literature, culture. Pt. 2[.2], Student's book for the 12th grade / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 252 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: LitUps! Language, literature, culture for the 12th grade, B2. - Загл. и на бълг. ез.: Английски език B2 за 12. клас - профилирана подготовка

ISBN 978-954-01-4064-3
1. Английски език - учебници за средни училища
811.111(075.3)
COBISS.BG-ID 46894600

811.16 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК
Виж и 821.16

БК 2021/24 Кн 116
        КУЛТУРНИ концепти на славянството [5] / отг. ред. Пламен Панайотов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 336 с. : с ил., факс. ; 25 см. - (Limes slavicus, ISSN 2603-3127 ; 5)

Текст и на рус., словаш. ез. - Съдържа статии от: Канамэ Окано, Николай Николов, Дечка Чавдарова, Ольга Тиманова, Алина Рубцова, Радостина Сотирова, Страшимир Цанов, Венцеслав Шолце, Сава Сивриев, Милена Кирова, Галина Шалаверова, Биляна Борисова, Хюсеин Мевсим, Пламен Панайотов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. Славянски езици - сборници 2. Славянски литератури - сборници 3. Култура, славянска - сборници
811.16(062)
821.16(062)
930.85(=16)(062)
COBISS.BG-ID 46880264

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/24 Кн 117
АНДРЕЙЧИН, Любомир Димитров, 1910-1975
        Граматика на българския език / Любомир Андрейчин, Константин Попов, Стоян Стоянов. - [2. прераб.] изд. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 436 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 1977 на изд. Наука и изкуство. - За авт.: с. 5

ISBN 978-954-01-4100-8 : 19 лв.
1. Български език - граматика 2. България - езикознание
811.163.2'36
COBISS.BG-ID 43929352

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

        ПОЗНАНИЕ и трансхуманитарна р/еволюция : [сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие, 16.10.2020 г., София] Вж Кн 4

БК 2021/24 Кн 118
        ФАНТАСТИКА и бъдеще / състав. и ред. Елена Борисова ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 245 с. ; 23 см

Други състав.: Николай Генов, Рени Янкова. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг. ез. - Съдържа и: Александър Белтов: "Свободата се нрави само на онези, които имат стремежи и мечти, а те не са мнозинство..." / разговор на Елена Борисова. Любомир Николов: "Едно лекомислено заиграване с формите и функциите на човешкото тяло може да доведе до ужасни последствия..." / разговор на Елена Борисова. Юрий Илков: за миналото и настоящето на научната фантастика / разговор на Елена Борисова. "Киберпънк" - половин година по-късно в половин интервю с Александър Попов / интервю на Николай Генов. Между научната фантастика и видеоигрите: разговор с проф. Миглена Николчина / разговор на Николай Генов: с. 209-244

ISBN 978-619-7372-35-9
1. Научнофантастична и приключенска литература - теми, образи, сюжети - сборници
821-311.9.09(062)
COBISS.BG-ID 46834696

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/24 Кн 119
        КОТАРАКЪТ в чизми : панорамна книжка / ил. Клаудио Чернуски. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 27 см. - (Моята любима приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-062-0 (подв.) : 10.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46842120

БК 2021/24 Кн 120
        ПЕПЕЛЯШКА : панорамна книжка / ил. Клаудио Чернуски. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 х 27 см. - (Моята любима приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-061-3 (подв.) : 10.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46825224

БК 2021/24 Кн 121
        ПИНОКИО : панорамна книжка / ил. Клаудио Чернуски. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 27 см. - (Моята любима приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-063-7 (подв.) : 10.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46850056

БК 2021/24 Кн 122
        ЧЕРВЕНАТА шапчица : панорамна книжка / ил. Клаудио Чернуски. - София : Пан, [2019] ([София] : [Циан]). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 27 см. - (Моята любима приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-064-4 (подв.) : 10.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46853896

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 123
ГИЛМАН, Дейвид
        Англичанинът / Дейвид Гилман ; прев. Маргарита Иванова. - София : BJS, 2021 ([София] : Алианс принт). - 318 с. ; 20 см. - (Майстори на съспенса)

Ориг. загл.: The Englishman / David Gilman. - За автора: с. 317

ISBN 978-619-7607-02-4 : 20 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46812168

821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 124
БРАУН, Карма
        Рецепта за перфектна съпруга / Карма Браун ; прев. Татяна Виронова. - София : ИК Кръгозор, 2020 (София : Алианс принт). - 311 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Recipe for a perfect wife / Karma Brown. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-771-433-5 : 18 лв.

821.111(71)-31
COBISS.BG-ID 46767880

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 125
БОУЕН, Рис, 1941-
        Градината на билките / Рис Боуен ; прев. Татяна Виронова. - София : ИК Кръгозор, 2019 (София : Алианс принт). - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The victory garden / Rhys Bowen. - Рис Боуен - псевд. на авт. Джанет Куин-Харкин. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-771-428-1 : 18 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 46773512

БК 2021/24 Кн 126
ВИЗЕЛ, Ели, 1928-2016
        Зората / Ели Визел ; прев. от фр. Калоян Праматаров. - София : My Book, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 102 с. ; 21 см

Ориг. загл.: L'aube / Elie Wiesel. - Ели Визел, Нобелова награда за мир: с. 101. - Ч. 2 от биографичната поредица за лагера Аушвиц

ISBN 978-619-91186-8-9 (подв.) : 14.90 лв.

821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 46798088

БК 2021/24 Кн 127
ВИЗЕЛ, Ели, 1928-2016
        Нощта / Ели Визел ; предг. Франсоа Мориак ; прев. от фр. Калоян Праматаров. - 2. изд. - София : My Book, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 144 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La nuit / Elie Wiesel. - 1. изд. 2003 на изд. Ciela. - Ч. 1 от биографичната поредица за лагера Аушвиц

ISBN 978-619-91186-6-5 (подв.) : 14.90 лв.

821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 46795784

БК 2021/24 Кн 128
ГРОС, Андрю, 1952-
        Частен бизнес / Андрю Грос ; прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : BJS, 2020 ([София] : Алианс принт). - 352 с. ; 20 см. - (Майстори на съспенса)

Ориг. загл.: Button man / Andrew Gross

ISBN 978-619-7607-00-0 : 20 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46819592

БК 2021/24 Кн 129
ДЕЙВИС, Фиона, 1966-
        Галерия на шепота / Фиона Дейвис ; прев. Даниела Гамова. - София : Кръгозор, 2018 (София : Алианс принт). - 376 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The masterpiece / Fiona Davis. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-771-408-3 : 18 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46762760

БК 2021/24 Кн 130
САТРАН, Памела Редмънд, 1953-
        Новите 50 / Памела Редмънд Сатран ; прев. от англ. Венета Данабашева. - София : ИК Кръгозор, 2020 (София : Алианс принт). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Older / Pamela Redmond Satran. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е продълж. на 40 е новото 20

ISBN 978-954-771-435-9 : 16 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46860808

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 131
МАККОНЪХИ, Шарлот, 1988-
        Последната миграция / Шарлот Макконъхи ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : My Book, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 332 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Migrations / Charlotte McConaghy

ISBN 978-619-91186-7-2 : 18.90 лв.

821.111(94)-31
COBISS.BG-ID 46863368

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 132
БОНЕ, Мирко, 1965-
        От ден по-ясна / Мирко Боне ; прев. от нем. Ива Иванова. - София : Атлантис КЛ, 2019. - 271 с. ; 21 см. - (Поредица Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Lichter als der Tag / Mirko Bonné. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-74-7

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 46775816

БК 2021/24 Кн 133
ЛОШЮЦ, Герт, 1946-
        Красива двойка / Герт Лошюц ; прев. от нем. Ива Иванова. - София : Атлантис КЛ, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 211 с. ; 20 см. - (Поредица Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Ein schönes Paar / Gert Loschütz. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-78-5

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 46777864

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 134
БЕРНХАРД, Томас, 1931-1989
        Бетон / Томас Бернхард ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2020 ([София] : Скала принт). - 184 с. ; 20 см. - (Поредица Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Beton / Thomas Bernhard. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-77-8 : 12 лв.
ISBN 9789549621778 !

821.112.2(436)-31
COBISS.BG-ID 46813448

БК 2021/24 Кн 135
БЕРНХАРД, Томас, 1931-1989
        Варницата / Томас Бернхард ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2021 ([София] : Скала принт). - 224 с. ; 20 см. - (Поредица Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Das kalkwerk / Thomas Bernhard. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-79-2 : 16.90 лв.

821.112.2(436)-31
COBISS.BG-ID 46840584

БК 2021/24 Кн 136
ЗЕЕТАЛЕР, Роберт, 1966-
        Полето / Роберт Зееталер ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2019 ([София] : Скала принт). - 188 с. ; 20 см. - (Поредица Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Das Feld / Robert Seethaler. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-75-4
ISBN 9789549621754 !

821.112.2(436)-31
COBISS.BG-ID 46822408

БК 2021/24 Кн 137
КАФКА, Франц, 1883-1924
        Замъкът : роман / Франц Кафка ; прев. от нем. Ива Иванова. - [3. изд.]. - София : Атлантис КЛ, 2020 ([София] : Скала принт). - 392 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Das Schloß / Franz Kafka. - Загл. в изд. каре: Замъкът (Оригиналът). - 1. изд. 1982 на изд. Нар. култура. - Вариант на сер. загл., отбелязано на гърба на загл. с.: Поредица Вълшебната планина. - По пътя към "Замъкът" / Любомир Илиев: с. 385-390. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-76-1 : 20 лв.

821.112.2(436)-31
COBISS.BG-ID 46800904

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 138
ВАСКЕС-Фигероа, Алберто, 1936-
        Туарег / Алберто Васкес-Фигероа ; прев. от исп. Боряна Дукова ; предг. Ибрахим ал-Кони, Елеазар Хараш. - 2. изд. - Варна : Светът на книгите, 2021 ([Варна] : [График]). - 416 с. ; 20 см

Ориг. загл. Tuareg / Alberto Vàzquez-Figueroa. - Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов. - 1. изд. 2005 на ИК Колибри. - За автора: с. 414-415

ISBN 978-619-7449-58-7 : 20 лв.

821.134.2-312.4
COBISS.BG-ID 46849032

БК 2021/24 Кн 139 
        [ТРИ хиляди и двеста] 3200 еврейски пословици, изрази, шеги и други на езика Ладино / еврейско испански / подбрани от Леон Бенатов ; прев. от ладино Леон Бенатов ; ил. Нели Санд = 3200 proverbios judíos, expresiones, shakas (chistes) i más en la lengua ladino / djudeo-espanyol / seleksionados por Leon Benatov ; ill. Nelly Sand. - [София] : Везни-4, 2020 ([София] : [ПМ България]). - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Нели Санд - псевд. на ил. Нели Койчева Сандева. - Kuanto mas se kamina, mas se save (Колкото повече се върви, толкова повече се знае) / Михаел Щудемунд-Халеви: с. 5-8. - Думи към читателя / Александър Оскар: с. 13. - Prefasio. Предварителни думи / Леон Бенатов: с. 15-22. - Текст и на англ. ез.

821.134.28-84
COBISS.BG-ID 46838280

821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК

        КУЛТУРНИ концепти на славянството Вж Кн 116

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 140
ТЕРЕЗА-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942
        Духовни съчинения / Едит Щайн ; състав. Сречко Римац ; прев. [от нем. ез.] Людмила Димова ... [и др.]. - София : Фонд. Комунитас, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 343 с. ; 22 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Gesamtausgabe ; Geistliche Texte I ; Geistliche Texte II / Edith Stein. - Едит Щайн - светско име на света Тереза-Бенедикта на Кръста. - Други прев.: Смилен Марков, Гергана Динева. - Благословението на Кръста / Владимир Градев: с. 9-29. - Духовните съчинения на Едит Щайн / Улрих Добхан ; прев. Гергана Динева: с. 31-47

ISBN 978-619-224-024-0 : 25 лв.

821.162.1-94
COBISS.BG-ID 46878216

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/24 Кн 141
        НАШЕНЦИ, век по-късно, все така живи : 130 години от рождението на Д. Чорбаджийски - Чудомир, 125 години от рождението на Мара Нонова - Чорбаджийска : [материали от кръгла маса в рамките на Чудомирови дни 2021] / ред. кол. Николай Аретов ... [и др.]. - В. Търново : Абагар, 2021. - 200 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Други ред.: Добрина Матова, Вера Бонева. - Изд. на Литературно-художествен музей "Чудомир", Фонд. "Чудомир". - Съдържа материали от: Николай Аретов, Диана Данова-Дамянова, Росица Чернокожева, Вера Бонева, Илияна Бенина, Никола Бенин, Алберт Бенбасат, Мая Горчева, Петър Хаджинаков, Катя Зографова, Хюсеин Мевсим, Лилия Димитрова, Николай Петков, Ирина Димитрова

ISBN 978-619-168-268-3
1. Чудомир, 1890-1967 - юбилеи и чествания - сборници 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - литературознание
821.163.2(092)(062)
929 Чудомир
COBISS.BG-ID 46886152

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/24 Кн 142
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Белег от един живот / Мая Андонова ; състав. Александър Колчев. - [София] : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 32 с. ; 9 x 6 см

ISBN 978-619-7376-58-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46794760

БК 2021/24 Кн 143
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Когато се прощава / Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, [2021] ([София] : [Булгед]). - 16 с. ; 9 х 6 см

ISBN 978-619-7376-56-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46821384

БК 2021/24 Кн 144
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Коледни камбанки / Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, [2021] ([София] : [Булгед]). - 16 с. ; 9 х 6 см

ISBN 978-619-7376-57-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46817544

БК 2021/24 Кн 145
БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Пепел от дъга / Тодор Билчев. - София : Gabriell-e-lit, 2021 ([София] : zape4at). - 76 с. ; 20 см

Да изброим цветните сънища на дъгата / Габриела Цанева: с. 5-6. - Тодор Билчев - творческа биография: с. 71-73

ISBN 978-619-7520-61-3 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46766856

БК 2021/24 Кн 146
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Бебетата носят любовта / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-04-0

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46869000

БК 2021/24 Кн 147
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        В малките неща - най-много красота / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-07-1

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46805768

БК 2021/24 Кн 148
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Късмет е да обичаш, да падаш, ставаш, тичаш / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro Books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-18-7 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46825480

БК 2021/24 Кн 149
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Любовта е удивителна / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-05-7

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46796808

БК 2021/24 Кн 150
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Мамо, от сърце благодаря / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-06-4

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46796296

БК 2021/24 Кн 151
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Приятелите са души, близки отпреди / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-09-5

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46863880

БК 2021/24 Кн 152
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Честит бъди и помни... в своите мечти лети : честит рожден ден! / Илина Георгиева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-29-3

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46844936

БК 2021/24 Кн 153
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Щастието е заразно. Бъди преносител! / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro Books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-10-1

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46832904

БК 2021/24 Кн 154
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        Търговскоправна поема / Огнян Герджиков ; ил. Калин Николов ; предг. Таня Бузева. - София : Бълг. бестселър, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 464 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-463-228-1 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 46819080

БК 2021/24 Кн 155
ДИМИТРОВА, Лиляна, 1949-
        Обичай нарочно : стихове / Лиляна Димитрова ; предг. Петя Христова. - [Варна] : [Корс], 2019. - 102 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7486-02-5 (подв.) : 10.70 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46937352

БК 2021/24 Кн 156
ИВАНОВА, Юлия Димитрова, 1939-
        Паметта ни задължава... : избрани стихотворения / Юлия Иванова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : БПС). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-239-549-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46837512

БК 2021/24 Кн 157
МАРКОВА, Невяна Бенова
        България е жива : стихове / Невяна (Невена) Бенова Маркова. - с. Девенци, Плевенско : [Изд. авт.], 2020 (Плевен : Кентавър 66). - 71 с. ; 21 см

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46790408

БК 2021/24 Кн 158
НЕНЧЕВА, Нина Димитрова, 1959-
        Паралелни счупвания / Нина Ненчева ; худож. Калин Николов. - София : ИК Огледало, 2021 ([София] : [Миг принт]). - 68 с. : с ил. ; 20 см

Паралелните пространства на поезията / Александра Ивойлова: с. 60-63

ISBN 978-619-7261-81-3 : 12 лв.

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46821896

РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева, 1930-
        Четири едноактни тракийски пиеси. Сонети и четиристишия Вж Кн 161

БК 2021/24 Кн 159
РАФАИЛОВ, Иво, 1977-
        Изброими изкушения : стихотворения / Иво Рафаилов. - София : Пергамент, 2013 ([София] : Симолини). - 80 с. ; 19 см

Пълната форма на името на авт. Иво Рафаилов е Иво Рафаилов Шабарков

ISBN 978-954-367-040-6 : 5.50 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46781192

БК 2021/24 Кн 160
ТОПОЛОВА, Иванка Илиева, 1935-
        Обичай ме, море! / Иванка Тополова-Топарева ; фотогр. Анна Тельянова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 53 с., [7] л. : ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Иванка Тополова-Топарева е Иванка Илиева Тополова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-201-473-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46799368

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/24 Кн 161
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева, 1930-
        Четири едноактни тракийски пиеси. Сонети и четиристишия / Лиляна Райчева. - София : ИК Огледало, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 168 с. : с ил. ; 21

Сенки светли от минало дълбоко / Георги Цанков: с. 5-12. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Лиляна Райчева Литературни награди и участия: с.165. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7261-80-6 : 15 лв.

821.163.2-24
821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46877960

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/24 Кн 162
БОЯДЖИЕВА, Надка Иванова, 1947-
        Ния : роман. Ч. 1 / Надка Бояджиева. - [София] : [Везни 4], [2019] ([София] : [Бивалия]). - 516 с. ; 22 см

ISBN 978-954-9977-80-6 (не е отпеч.)

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46750984

БК 2021/24 Кн 163
ГЕОРГИЕВ, Виден Иванов, 1925-
        Отново под бащината стряха : сборник разкази / Виден Георгиев. - София : Бълг. бестселър, 2021. - 128 с. ; 22 см

Естетическата зрялост на разказвача / Марин Кадиев: с. 5-11. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-463-231-1 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46771464

БК 2021/24 Кн 164
КОЛЕВ, Валентин Николов, 1954-
        Замлъкналото клепало : очерци и разкази / Валентин Колев. - София : Българи, 2021 ([София] : [Алианс принт]). - 122 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8425-92-6

821.163.2-32
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 46873352

БК 2021/24 Кн 165
РАНОВ, Стефан Киров, 1948-
        На крачка пред себе си / Стефан Ранов. - В. Търново : Абагар, 2021. - 278 с. ; 22 см

ISBN 978-619-168-269-0 : 12 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 46821640

БК 2021/24 Кн 166
ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова, 1977-
        Антихтонът на Данте / Людмила Филипова ; снимки Костадин Димов. - 3. изд. - София : Enthusiast, 2021. - 600 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2010 на изд. Сиела. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на 2-ра кор. 

ISBN 978-619-164-397-4 : 22 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46842888

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/24 Кн 167
БЪРДАРСКА, Росица Станчева, 1951-
        Словоред / Росица Бърдарска ; фотогр. Росица Бърдарска. - Варна : Фил, 2021. - 296 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 3-4. - Кн. е ил. с рис. на: Валентина Чернева - Cherry

ISBN 978-954-9741-44-5 : 18 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46829064

ВАСИЛЕВ-Чангов, Милко Иванов, 1955-
        Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и тероризма Вж Кн 33

БК 2021/24 Кн 168
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Помни... като мечокът: себе си бъди / Илина Георгиева, Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-24-8

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46813960

БК 2021/24 Кн 169
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Помни...като Лиса: мечтите си смело преследвай / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-27-9 : 5.90 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46869256

БК 2021/24 Кн 170
КАЛЧЕВ, Венцислав Тодоров, 1991-
        Живот в страх / Венцислав Калчев. - София : Вената, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 63 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-91624-0-8 : 15.99 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46819336

КОЛЕВ, Валентин Николов, 1954-
        Замлъкналото клепало : очерци и разкази Вж Кн 164

БК 2021/24 Кн 171
КОЛЕВА, Марина Филипова, 1992-
        Помни... като котката: смело мечтай / Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-28-6

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46811912

БК 2021/24 Кн 172
КОЛЕВА, Марина Филипова, 1992-
        Помни... от забързания ритъм разпусни / Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-23-1

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46863112

БК 2021/24 Кн 173
        ЛИТЕРАТУРНО земеделско знаме : алманах. Т. 1 / състав. Кирил Назъров, Габриела Цанева. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 280 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7520-13-2 : 12 лв.

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 46869768

БК 2021/24 Кн 174
МИЛАНОВ, Борис Асенов, 1936-
        Размисли VII : мисли, сентенции и афоризми / Борис Асенов Миланов ; фотогр. Елена Кацарска, Владимир Тевекелийски. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2021 (София : Симолини). - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7113-72-3

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46832392

БК 2021/24 Кн 175
НИКОЛЧЕВА-Мау, Параскева Николова, 1948-
        Между световете : България - това съм аз, когато съм в Германия / Параскева Николчева-Мау. - [София] : Лит. форум, 2021 ([София] : Булгед). - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека Възкресения)

Бележка на издателя / Марин Георгиев: с. 124-125. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Марин Георгиев е Марин Георгиев Маринов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-740-135-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46823432

БК 2021/24 Кн 176
        ПОМНИ... пътуването е удоволствие, приключение, красота / състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro Books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-22-4

821-84
COBISS.BG-ID 46826760

БК 2021/24 Кн 177
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Норми на райета : древник / Стоян Ставру. - [София] : Нова звезда, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 338 с. : с ил. ; 23 см

Безсмислен речник на смислените думи в българския език (демоверсия, апокрифно издание) ; Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми: с. 303-337

ISBN 978-619-198-133-5 (подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46817032

БК 2021/24 Кн 178
СТОЯНОВИЧ, Бина Христова, 1905-1990
        Спомени или нещо подобно / Бина Стоянович ; състав. Петър Стоянович. - София : [Изд. състав.], 2021 (София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий"). - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см

Предговор на проклетото внуче / Петър Стоянович: с. 5-36

ISBN 978-619-188-591-6

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46832648

БК 2021/24 Кн 179
ХАРАЛАМПИЕВ, Михаил Стефанов, 1943-
        Време за мъже : целувката на слънчевия лъч, по пътя на мечтите - бягане с препятствия, бягане с препятствия - петнадесет обиколки на земята / Михаил Харалампиев. - В. Търново : Абагар, 2020. - 503 с. ; 21 см

ISBN 978-619-168-263-8 : 20 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46799624

БК 2021/24 Кн 180
        CREATIVE writing : a collection of students' works : collection with papers of the 9th and 11th Bulgarian creative writing competition in English, organized by CORPluS foundation / comp. Maria Metodieva ... [и др.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : БПС Авангард). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Други състав.: Iveta Manolova, Ekaterina Ivkova, Desislava Todorova. - Пълното име на състав. Maria Metodieva е Мария Методиева Генова

ISBN 978-619-185-469-1

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 46823176

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/24 Кн 181
        АЗ съм българче / худож. Стелияна Донева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моите първи стихотворения)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-042-2 : 2.20 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46848264

БК 2021/24 Кн 182
        ЗЛАТНА книга на българските приказки / лит. обраб. Любомир Русанов ... [и др.] ; състав. Валери Манолов ; ил. Олег Топалов ... [и др.]. - [София] : Пан, 2018 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 272 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт. на адапт.: Валери Манолов, Костадин Костадинов, Цанко Лалев. - Други ил.: Христо Димитров, Кирил Танев, Ирина Кавалова, Стелияна Донева, Спас Спасов. - Пълната форма на името на авт. на адапт. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов, на Цанко Лалев - Цанко Лалев Дулев

ISBN 978-619-240-010-1 (подв.) : 29.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46837768

БК 2021/24 Кн 183
КОНСТАНТИНОВ, Константин Илиев, 1890-1970
        Коледари / Константин Константинов ; състав. Валери Манолов ; худож. Стелияна Донева. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов. - Съдържа и: Гост

ISBN 978-619-240-014-9 : 3.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46855688

БК 2021/24 Кн 184
КОНСТАНТИНОВ, Константин Илиев, 1890-1970
        Медената пита / Константин Константинов ; худож. Лилия Тодорова. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-101-6 : 2.20 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46833416


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/24 Кн 185
АТАНАСОВ, Петко Минчев, 1955-
        Костинброд, дворецът на Константин и Скретиска / Петко Атанасов. - София : Булга медиа, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 103 с. : с ил., к., табл. ; 23 см

Предложение за развитие на културен проект Дворецът на Константин Велики в град Костинброд / Добрин Денев, Петко Атанасов: с. 95-102. - Кн. е ил. с к., ил. на: Сава Бобчев, Митко Маджаров, Ж. Величков, В. Динчев

ISBN 978-954-9670-48-6 : 9 лв.
1. Крепости - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 46835208

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/24 Кн 186
ГРИГОРОВ, Никола Петрушинов, 1944-
        Село Цръклевци [oбщина Драгоман] : малкият Париж / Никола Григоров. - 2. доп. изд. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : БПС). - 264 с. : с ил. ; 23 см

1. изд. 2017

ISBN 978-619-239-548-3
1. Села - Западна България - история 2. Цръклевци (област София) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 46827784

БК 2021/24 Кн 187
ГРИГОРОВА, Ирена Михайлова, 1971-
        Мистичните пътеки на България : 50 лековити и чудотворни места / Ирена Григорова ; снимки Ирена Григорова. - София : Апостроф, 2021 ([София] : Алианс принт). - 183 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-2962-69-4
1. Свети места - България 2. България - краезнание
908(497.2)
2-522(497.2)
COBISS.BG-ID 46779656

БК 2021/24 Кн 188
ЖЕЛЯЗКОВА, Кремена, 1983-
        Смолница между два рода / Кремена Желязкова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 284 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Кремена Желязкова е Кремена Желязкова Костова. - В съкровищницата на паметта / Драгомил Георгиев: с. 11-14. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Драгомил Георгиев е Драгомил Георгиев Атанасов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-544-5
1. Села - Североизточна България - история 2. Родове, български 3. Смолница (област Добрич) - краезнание
908(497.2-22)
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 46763016

БК 2021/24 Кн 189
КАНДЖЕВА, Вяра Николова, 1956-
        Етрополе и околности : с 440 цветни илюстрации / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски. - София : Борина, 2020 ([София] : [Скала]). - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-954-500-345-5 (подв.)
1. История - Етрополе 2. История - Етрополски край 3. Етрополе - краезнание 4. Етрополски край - краезнание
908(497.21-21)
908(497.21-0)
COBISS.BG-ID 46880776

БК 2021/24 Кн 190
КАНДЖЕВА, Вяра Николова, 1956-
        Мирково и околности : с 466 цветни илюстрации / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски. - София : Борина, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-954-500-347-9 (подв.)
1. Села - Западна България - история 2. Мирково (област София) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 46839816

БК 2021/24 Кн 191
КРЪСТЕВА-Георгиева, Катя Райчева, 1948-
        Овчарово, моя родна земя : исторически поглед към миналото на с. Овчарово / Катя Р. Георгиева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 328 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Катя Р. Георгиева е Катя Райчева Кръстева-Георгиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 325-328

ISBN 978-619-201-422-3
1. Села - Североизточна България - история 2. Овчарово (област Добрич) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 46852360

БК 2021/24 Кн 192
МИНЕВ, Миньо Дончев, 1940-
        Кратка история на село Сулица, област Стара Загора / Миньо Д. Минев. - Ст. Загора : Литера принт, 2021. - 128 с. : с ил. ; 21 см

Читалище в Сулица / Иванка Дечева Иванова: с. 75. - Автобиографични данни на автора: с. 76-77

ISBN 978-954-487-176-5 : 6 лв.
1. Села - Югоизточна България - история 2. Сулица (област Стара Загора) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 46802696

БК 2021/24 Кн 193
KANDŽEVA, Vjara Nikolova, 1956-
        Etropole and nearby vicinities : with 440 colour photos / Vyara Kandjeva, Antoniy Handjiyski ; photos Vyara Kandjeva, Antoniy Handjiyski ; transl. Sonya Koukleva. - Sofia : Publ. House Borina, 2020 ([София] : [Скала]). - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Етрополе и околности

ISBN 978-954-500-346-2 (подв.)
1. История - Етрополе 2. История - Етрополски край 3. Етрополе - краезнание 4. Етрополски край - краезнание
908(497.21-21)
908(497.21-0)
COBISS.BG-ID 46882312

БК 2021/24 Кн 194
KANDŽEVA, Vjara Nikolova, 1956-
        Mirkovo and nearby vicinities : with 466 colour photos / Vyara Kandjeva, Antoniy Handjiyski ; photos Vyara Kandjeva, Antoniy Handjiyski ; transl. Sonya Koukleva. - Sofia : Borina, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Мирково и околности / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски

ISBN 978-954-500-348-6 (подв.)
1. Села - Западна България - история 2. Мирково (област София) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 46840072

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 4 Вж Кн 105

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 5 Вж Кн 106

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 6 Вж Кн 107

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Изчезващата памет : срещи по пътя. Т. 7 Вж Кн 108

ЖЕЛЯЗКОВА, Кремена, 1983-
        Смолница между два рода Вж Кн 188

КИТОВ, Ивайло Георгиев
        Георги Китов ... един от най-всеотдайните : кратки спомени Вж Кн 50

        НАШЕНЦИ, век по-късно, все така живи : 130 години от рождението на Д. Чорбаджийски - Чудомир, 125 години от рождението на Мара Нонова - Чорбаджийска Вж Кн 141

        ОБРАЗОВАНИЕ и медии : сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов Вж Кн 114

        ПАМЕТТА е жива : научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ - Бургас'2018, посветени на 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков Вж Кн 72

ПЕТРОВ, Тодор Петров, 1949-
        Българските генерали 1878-1946. С достойнство и чест. [Т]. 1 Вж Кн 198

        ПРОБЛЕМИ на трудовото и осигурителното право : научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от рождението му [София, ноември 2020 г.] Вж Кн 55

93/94 ИСТОРИЯ
Виж и (091); (093)

БК 2021/24 Кн 195
БОСЕВА, Мария Йорданова, 1961-
        Книга за учителя по история и цивилизации 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модули 1-3: власт и институции, култура и духовност, човек и общество / Мария Босева, Мария Бенова, Нели Геновска. - София : Просвета, 2020 (София : Лито Балкан). - 60 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по история и цивилизации за 11. клас, профилирана подготовка. - Комплект с учебник

ISBN 978-954-01-4107-7 : 9 лв.
1. История - методика на преподаването за средни училища
93/94(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 46831624

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

        КУЛТУРНИ концепти на славянството Вж Кн 116

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

        ЗАГАДКИТЕ на историята : илюстрована енциклопедия Вж Кн 10

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/24 Кн 196
ПЕТКОВ, Любомир Владимиров, 1964-
        Династията Джед. Кн. 1, Джед изгубеното познание / Джедидиах Максимус Бесът. - В. Търново : Абагар, 2021. - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

Джедидиах Максимус Бесът - псевд. на авт. Любомир Владимиров Петков

ISBN 978-619-168-271-3 (подв.) : 36 лв.
1. Символи и знаци 2. Древен Египет - история
94(32)
COBISS.BG-ID 46876680

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/24 Кн 197
ПЕТРОВ, Данаил Димитров, 1963-
        Религиозни култове от Разградски регион I-VI век / Данаил Петров ; науч. ред. Веселин Великов. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 130 с. ; 21 см

Рец.: Красимир Кръстев, Стефан Стефанов. - Библиогр.: с. 125-130

ISBN 978-619-201-480-3
1. Българи - произход 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 46868232

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

ЛЕЧЕВА, Румяна Георгиева, 1958-
        В името на Иисус : социалните доктрини и практики на християнските изповедания в България, 1879-1948 Вж Кн 36

БК 2021/24 Кн 198
ПЕТРОВ, Тодор Петров, 1949-
        Българските генерали 1878-1946. С достойнство и чест. [Т]. 1 / Тодор Петров, Соня Пенкова. - [София] : Нац. военноист. музей, 2021 ([София] : Булгед). - 218 с. : с ил., портр. ; 29 см

Библиогр.: с. 207-216

ISBN 978-619-7039-10-8
1. Пълководци и генерали, български - 19-20 век - биографии 2. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46889224

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/24 Кн 199
        БЪЛГАРСКИЯТ комунизъм - дебати и интерпретации : сборник статии от кръгла маса / състав., ред., предг. Михаил Груев, Диана Мишкова. - София : Рива, 2013. - 304 с. ; 24 см. - (Поредица Изследователски форум)

Изд. на Център за акад. изследвания - София. - Съдържа статии от: Евгения Иванова, Даниел Вачков, Емилия Занкина, Евелина Келбечева, Михаил Груев, Даниела Колева, Петя Кабакчиева, Момчил Методиев, Пепка Бояджиева, Бойко Киряков, Богдан Якоб, Румен Аврамов, Александър Везенков. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-320-434-2 : 16 лв.
1. Комунизъм - България - история - сборници 2. България - история
94(497.2)"1946/1991"(062)
316.323.7(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 46845192


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/24 Н 1
БЕЛЕЖКОВ, Васил Любомиров, 1984-
        Горски приказки [Нотирана музика] : пиеси за класическа китара : [сборник] / музика и текст Васил Бележков ; ред. Тошо Димитров. - София : [Изд. авт.], 2021. - 24 с. : с ноти, табл. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Паяче ; Игривото зайче ; Мечо през гора вървеше ; Д-р Кълвач ; Светулки ; Рибка ; Ежковата риза ; Орлово гнездо ; Дъждовник ; Катеричка

ISMN 979-0-707670-32-3

780.614.131.089(497.2)
COBISS.BG-ID 46843400


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/24 Г 1
ИСТОРИЧЕСКИЯТ път на българските католици, част от Никополската епархия. Изложба (Плевен ; 2021)
        Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия : каталог към изложба / текст Димитър Петров, Анелия Първанова. - Плевен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2021. - 74 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

Изд. на Регион. ист. музей - Плевен. - Заключителни думи / Володя Попов: с. 74

ISBN 978-619-00-1286-3
1. Католическа църква (България). Никополска епархия - история - изложби - каталози 2. България - религия
272-772-9(497.21)(083.824)
COBISS.BG-ID 46855176


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/24 Г 2
ГАЛЕРИЯ Димитър Георгиев. Колекция Димитър Георгиев (Пловдив)
        Колекция "Димитър Георгиев". Т. 1 / състав. Емилия Константинова, Вихра Григорова = Dimitar Georgiev collection. Vol. 1 ; прев. на англ. Анна Георгиева. - Пловдив : Изд. авт., 2021. - 319 с. : с цв. ил. ; 31 см

Колекционерството - страст и мисия / Димитър Инджов: с. 7-9. - Колекция "Димитър Георгиев" - визионерство в действие / Емилия Константинова: с. 12-15. - Биографични данни на художниците от колекцията: с. 289-304. - Именен показалец

ISBN 978-619-188-498-8 (подв.)
1. Галерия "Димитър Георгиев" (Пловдив) - колекции - каталози 2. Пловдив - изобразителни изкуства
73/76:069(497.234)(083.82)
COBISS.BG-ID 46897928

БК 2021/24 Г 3
ХУДОЖЕСТВЕНА галерия Жорж Папазов (Ямбол)
        Избрани творби от фонда на Художествена галерия "Жорж Папазов" - Ямбол / текст Стойка Цингова ; състав. Петко Йорданов ... [и др.] ; фотогр. Стефан Каменов = Selected works from the collection of George Papazov Art Gallery - Yambol : catalogue / text Stoyka Tsingova ; comp. Petko Yordanov ... [и др.] ; photogr. Stefan Kamenov. - Ямбол : Регион. библ. "Г. С. Раковски", 2020 (Ямбол : Диагал принт). - 100 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Други състав.: Стойка Цингова, Петър Тепсизов, Кольо Костов

ISBN 978-619-7319-14-9
1. Художествена галерия "Жорж Папазов" (Ямбол) - колекции - каталози 2. Ямбол - изобразителни изкуства
73/76:069(497.231.1)(083.82)
COBISS.BG-ID 46884104

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/24 Г 4
ДОНЧЕВ, Дончо Николаев, 1974-
        #Persona_Satyricona / [худож.] Дончо Дончев. - София : Класика и стил, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 1 албум ([132] с.) : с ил. ; 29 см

Парал. текст на англ. ез. / прев. Дейвид Мосъп. - Биогр. данни за худож. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-327-143-6 : 37 лв.
1. Дончев, Дончо Николаев, 1974- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Дончев, Дончо Николаев
COBISS.BG-ID 46885640

БК 2021/24 Г 5
ЖАБЛЯНОВ, Христо Николов, 1946-
        Христо Жаблянов: рисунка, графика, живопис, илюстрация. - София : Хрис 2001, 2021. - 1 албум (176 с.) : с цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-619-7154-07-8 (подв.)
1. Жаблянов, Христо Николов, 1946- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75./76.071.1(497.2)(092)(084)
929 Жаблянов, Христо Николов
COBISS.BG-ID 46862344

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/24 Г 6
ИВАНОВ, Александър Петров, 1949-
        Видения / фотогр., текст Александър Иванов = Visions / photogr., text Alexander Ivanov ; transl. Mariya Deliganeva. - Казанлък : Булгея, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 1 албум (288 с.) : с цв. ил. ; 32 см

ISBN 978-954-92653-4-7 (подв.)
1. Иванов, Александър, 1949- - творчество - албуми 2. Фотографи, български - творчество - албуми 3. България - фотография
77-051(497.2)(092)(084)
929 Иванов, Александър
COBISS.BG-ID 46894344

БК 2021/24 Г 7
        REMEMBER : photo forum year book / introd. text Emil Danailov. - [София] : [Фото медия], 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 1 албум (184 с.) : с ил. ; 25 x 28 см

Парал. текст на бълг. ез.

ISBN 978-619-7562-34-7 (подв.)
1. Художествена фотография - албуми
77.04(084.12)
COBISS.BG-ID 46899976


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2021/24 Г 8
ПОТОК през времето. Изложба (София ; 2021)
        Поток през времето : спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД : изложба ; състав. Христо Попов / под ред. на Христо Попов - глав. ред. ... [и др.] = Stream through time : rescue archaeological investigations along the expansion of the gas transmission Infrastructure of Bulgartransgaz EAD : exhibition / ed. by Hristo Popov - chief ed. ... [и др.] ; comp. Hristo Popov ; transl. Margarit Damyanov ... [и др.]. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2020. - 520 с. : с цв. ил., портр. ; 31 см

Други ред.: Кръстю Чукалев, Яна Димитрова, Надежда Кечева, Маргарит Дамянов, Наталия Иванова, Галина Грозданова. - Други прев.: Nataliya Ivanova, Zheni Vasileva, Kaloyan Pramatarov, Яна Симитчийска. - Името на прев. Яна Симитчийска погрешно отпеч. в изд. каре - Яна Симидчийска

ISBN 978-954-9472-94-3 (подв.)
1. Археологични находки - България - изложби - каталози 2. България - археология
902.2(497.2)(083.82)
COBISS.BG-ID 46848520

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ДОНЧЕВ, Дончо Николаев, 1974-
        #Persona_Satyricona Вж Г 4

ЖАБЛЯНОВ, Христо Николов, 1946-
        Христо Жаблянов: рисунка, графика, живопис, илюстрация Вж Г 5

ИВАНОВ, Александър Петров, 1949-
        Видения Вж Г 6

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/24 Г 9
С духа на ботевци. Изложба (Плевен ; 2021)
        С духа на ботевци : каталог към изложба : посвещава се на 145 години от Априлското въстание, 185 години от рождението на хаджи Бенчо Николов (1836-1876) и 170 години от рождението на Прокопи Попалексиев Дянков (1851-1927) / текст Пламен Митев, Нели Станева ; отг. ред. Димитър Петров. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 103 с. : с ил., факс. ; 17 x 24 см

Изд. на Регион. ист. музей - Плевен

ISBN 978-619-00-1286-3 !
1. Ботева чета 1876 - изложби - каталози 2. България - история
94(497.2)"1876"(083.824)
COBISS.BG-ID 46895368


Репродукции и портрети

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/24 Г 10
РЕГИОНАЛЕН исторически музей (Варна)
        Донесени от Светите земи... [Изобразителен материал] : [комплект репродукции] - йерусалимии и щампи от фонда на Варненския исторически музей / текст Ивета Рашева ; подб. на приписки Климентина Иванова = Brought from the Holy land... : [reproduction set] - Ierosolymitika and printed icons from the fund of the Varna Historical Museum / text Iveta Rasheva ; Slavic manuscripts Klimentina Ivanova ; transl. Andrei Bobev, Stilyana Batalova. - [София] : Кирило-Методиевски науч. център БАН, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 1 папка (4 с. текст, 20 отд. л.) : репрод. ; 29 x 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-9787-37-5 (във футляр)
ISBN 978-954-97-87-37-5 !
1. Регионален исторически музей (Варна) - колекции - албуми 2. Щампи и щанци - България - албуми 3. Изобразително изкуство, християнско - България - албуми 4. Варна - музеи 5. България - изобразителни изкуства
069:93/94(497.211)(084)
75.046.03(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 46887688


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

РЕГИОНАЛЕН исторически музей (Варна)
        Донесени от Светите земи... : [комплект репродукции] - йерусалимии и щампи от фонда на Варненския исторически музей : [reproduction set] - Ierosolymitika and printed icons from the fund of the Varna Historical Museum Вж Г 10


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/24 К 1
ПЕЙКОВА, Цветелина Георгиева, 1961-
        Атлас по география и икономика за девети клас [Картографски ресурс] : втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език / Цветелина Пейкова, Александър Гиков ; картограф Александър Георгиев Гиков ; ред. Цветелина Пейкова. - [Мащаб различен]. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 1 атлас (36 с.) : с цв. к. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 9. клас. - Условни знаци

ISBN 978-954-01-4101-5 : 5.90 лв.

911.3:33(100)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 46848776

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/24 К 2
БОРИСОВА-Петрова, Теодора Радкова
        Атлас по история и цивилизации за 9. клас [Картографски ресурс] / Теодора Радкова Борисова-Петрова. - [Мащаб различен]. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 1 атлас (40 с.) : с цв. к. ; 30 см

Условни знаци

ISBN 978-954-01-4109-1 : 4.90 лв.

94(100)"19/20"(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 46893832


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ПАВЛОВА, Даниела Георгиева
        Правителство в облаците. Е-правителство, облачни технологии и успешни модели за електронно управление : монография Вж Е 4

БК 2021/24 Е 1
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Бизнес и административна сигурност [Електронен ресурс] : учебник / Веселин Целков. - Текстови данни. - София : За буквите - О писменехь, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Защита на информацията)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - За автора. - Вместо послеслов (рецензия от проф. д.т.н. Атанас Начев). - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-185-473-8
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Управление на риска - учебници за ВУЗ
004.056(075.8.034)
005.52:005.334(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46795528

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Бизнес и административна сигурност : учебник Вж Е 1

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/24 Е 2
        МАХАЙ се, Covid-19! [Електронен ресурс] : написано от редакционен екип за децата от предучилището по изобразително изкуство / ил. от Ние Хуей ; прев. от англ. Юланда Данова. - Текстови данни. - [София] : Бълг. бестселър, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Прев. по: Get out, Covid-19!

ISBN 978-954-463-223-6
1. Епидемии - 21 век - детска и юношеска литература 2. Инфекциозни болести - 21 век - детска и юношеска литература
087.5:616.98-036.22(0.034)
616.98-036.22:087.5(0.034)
COBISS.BG-ID 46857736

БК 2021/24 Е 3
        GET out, Convid-19! [Електронен ресурс] : written by editorial team for the Pre-school Pictorial / ill. by Nie Hui. - Текстови данни. - [София] : Bulgarian Bestseller, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. в края на текста: Get out, Covid-19!. - Прев. от кит. ез.

ISBN 978-954-463-222-9
1. Епидемии - 21 век - детска и юношеска литература 2. Инфекциозни болести - 21 век - детска и юношеска литература
087.5:616.98-036.22(0.034)
616.98-036.22:087.5(0.034)
COBISS.BG-ID 46797832


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО

БК 2021/24 Е 4
ПАВЛОВА, Даниела Георгиева
        Правителство в облаците. Е-правителство, облачни технологии и успешни модели за електронно управление [Електронен ресурс] : монография / Даниела Павлова ; предг. Ирена Петева. - Текстови данни. - София : За буквите - О писменехь, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Government in the clouds. E-government, cloud technologies and successful e-government models. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Ирена Петева, Радослав Йошинов. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-185-457-8
1. Електронно правителство 2. Изчисления в облак
351/354:004(0.034)
004.774.25(0.034)
COBISS.BG-ID 46901512

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/24 Е 5
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий
        Преподавателите на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) [Електронен ресурс] : каталог. - Текстови данни. - В. Търново : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран ; обложка. - Загл. и на англ. ез.: The professors of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (1963-2013). - Текст и на англ., рус. ез. - Електронният ресурс се разпространява с видеозапис със загл.: Разказ за Светогорската светлина

1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - история - биографии 2. Преподаватели - Велико Търново - биографии 3. Велико Търново - висше образование
378.4(497.216)(092)(0.034)
929(497.216)(0.034)
COBISS.BG-ID 46802440


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/24 Е 6
НАЦИОНАЛНА студентска сесия с международно участие Тенденции в здравните грижи през 21 век (7 ; Плевен ; 2020)
        Седма национална студентска сесия с международно участие "Тенденции в здравните грижи през 21 век" [Електронен ресурс] : 26-27.03.2020, гр. Плевен : сборник доклади. - Текстови данни. - Плевен : Мед. унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Изд. на Мед. унив. - Плевен. Фак. "Здравни грижи". - Съдържа докл. от: Иваничка Сербезова, Христо Белоев, Ангел Смрикаров, К. Генова, Д. Балабанова, В. Цветкова, Б. Начева, Е. Димитрова, Г. Джевдет, Т. Тодорова, М. Караахметоглу, С. Николова, П. Гергова, А. Симеонова, С. Стоева, А. Цанева, С. Дюлгерова, Ц. Йоцов, А. Михайлова, П. Дилова, А. Сюлейманова, Ц. Христова, Й. Луканова, К. Мехмедова, К. Михалова, Р. Николова, С. Стефанова, Д. Монов, М. Коларова, М. Пиронкова, Д. Кирева, Т. Димитрова, Ф. Съртева, Г. Емин, Е. Лапарева, Г. Петрова, С. Коровска, М. Георгиева, Й. Йотов, М. Рушид, Л. Мирчева, С. Борисова, Н. Кирилов, С. Тодоров, Н. Николов, М. Николов, В. Гончев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-756-250-9
1. Медицински сестри - конференции 2. Акушерство - конференции 3. Вътреболнична инфекция - конференции
616-083(06.034)
618(06.034)
COBISS.BG-ID 46887944

БК 2021/24 Е 7
        ФИЛОСОФИЯ и въведение в сестринските грижи [Електронен ресурс] : тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи. CD 1 / Даниела Ивова Танева ... [и др.] ; под ред. на Даниела Танева. - Текстови данни. - Пловдив : Мед. унив., 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Диана Ангелова Паскалева, Йорданка Георгиева Цокова, Мариета Теодорова Тодорова, Океан Христов Костов, Снежана Стефанова Драгушева, Валентина Владимирова Лалова, Елена Георгиева Мерджанова, Недялка Грозева Бойчева, Йовка Тинкова Златанова, Цветомила Стефанова Вълчева, Даниела Свиленова Кантарева, Маргарита Стоянова Папазова, Светла Пламенова Иванова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по общ. здраве. Кат. Сестрински грижи. - Електронният ресурс се разпространява и във формат CD версия на общ носител. - Рец. Гергана Петрова. - Библиогр. в края на текста

(pdf)
ISBN 978-619-237-071-8 !
1. Болногледачество - тестове за ВУЗ 2. Медицински сестри - тестове за ВУЗ
616-083(079)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46805000

БК 2021/24 Е 8
        ФИЛОСОФИЯ и въведение в сестринските грижи [Електронен ресурс] : тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи. CD 1 / Даниела Ивова Танева ... [и др.] ; под ред. на Даниела Танева. - Текстови данни. - Пловдив : Мед. унив., 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (CD версия) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Edge. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Диана Ангелова Паскалева, Йорданка Георгиева Цокова, Мариета Теодорова Тодорова, Океан Христов Костов, Снежана Стефанова Драгушева, Валентина Владимирова Лалова, Елена Георгиева Мерджанова, Недялка Грозева Бойчева, Йовка Тинкова Златанова, Цветомила Стефанова Вълчева, Даниела Свиленова Кантарева, Маргарита Стоянова Папазова, Светла Пламенова Иванова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по общ. здраве. Кат. Сестрински грижи. - Електронният ресурс се разпространява и във формат pdf на общ носител. - Рец. Гергана Петрова. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-237-071-8 (CD версия)
1. Болногледачество - тестове за ВУЗ 2. Медицински сестри - тестове за ВУЗ
616-083(079)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46804488

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/24 Е 9
МАРЧЕВ, Сотир Тодоров, 1961-
        Съвременни електрокардиографски методи [Електронен ресурс] : монография / Сотир Тодоров Марчев ; ил. Сотир Тодоров Марчев. - Текстови данни. - София : 4хМ, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Рец.: Аспарух Николов, Фредерик Григоров. - Библиогр. след отд. гл. и под линия

ISBN 978-954-9901-05-4
1. Електрокардиография - методи
616.12-07(0.034)
COBISS.BG-ID 46794248

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

        МАХАЙ се, Covid-19! : написано от редакционен екип за децата от предучилището по изобразително изкуство Вж Е 2

        GET out, Convid-19! Вж Е 3

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

НАЦИОНАЛНА студентска сесия с международно участие Тенденции в здравните грижи през 21 век (7 ; Плевен ; 2020)
        Седма национална студентска сесия с международно участие "Тенденции в здравните грижи през 21 век" : 26-27.03.2020, гр. Плевен : сборник доклади Вж Е 6

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/24 Е 10
        БИОЛОГИЧНА продуктивност на клонове хибридна черна топола (Populus x euramericana (Dode) Guinier) в района на ДГС Оряхово [Електронен ресурс] : монография / Татяна Станкова ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Ивайло Цветков, Веселка Гюлева, Емил Попов. - Рец.: Красимира Петкова, Петър Желев. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-239-557-5
1. Топола - Оряхово - развитие и растеж 2. Дървен материал - измерване на обема 3. Оряхово - горско стопанство
630*52:582.681.8(497.21-21)(0.034)
COBISS.BG-ID 46864392


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/24 Е 11 
        [ПЕТДЕСЕТ] 50 години от създаването на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" [Видеозапис] : април 2006, Русе. - [Русе] : [Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"], [2020]. - 1 оптичен диск (DVD) ( 27 мин., 20 сек.) : звук, цв. ; 12 см, в кутия (13 x 14 см)

Източник: Обложка ; Етикет. - Загл. и на англ. ез.: 50 years from the foudation of the Executive agency for exploration and maintenance of the Danube River

(В кутия)

791.229(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 46818056

БК 2021/24 Е 12
        РАЗКАЗ за Светогорската светлина [Видеозапис] : документален филм, посветен на 50-годишнината на Великотърновския университет / режисьор Станимир Трифонов ; сценарист Емил Андреев ; оператор Емил Пенев ; продуцент Пламен Легкоступ = The Sacred mountain light : 50th anniversary of "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, a documentary film / director Stanimir Trifonov ; screenplay Emil Andreev ; director of photography Emil Penev ; producer Plamen Legkostup. - В. Търново : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 1 оптичен диск (DVD) (25 мин, 30 сек) : звук, цв. ; 12 см

Източник: Загл. екран ; обложка. - Пълната форма на името на сценариста Емил Андреев е Емил Андреев Иванов. - Субтитри на англ. ез. - Видеозаписът се разпространява с електронен ресурс със загл.: Преподавателите на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

791.229(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 46800136


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/24 Е 13
АПОСТОЛОВА, Гергана Петкова, 1959-
        Паваж [Електронен ресурс] / Гери Апостолова - Геа. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (ePub) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Stonework. - Електронният ресурс се разпространява и във формат pdf

ISBN 978-954-2920-67-0 (ePub)

821.163.2-1(0.034)
COBISS.BG-ID 46815752

БК 2021/24 Е 14
АПОСТОЛОВА, Гергана Петкова, 1959-
        Паваж [Електронен ресурс] / Гери Апостолова - Геа. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Stonework. - Електронният ресурс се разпространява и във формат ePub

ISBN 978-954-2920-68-7 (pdf)

821.163.2-32(0.034)
COBISS.BG-ID 46815240

БК 2021/24 Е 15
АТАНАСОВА, Юлиана Петрова, 1957-
        Philipopolis - Paris или 152 повода за въздишки [Електронен ресурс] / Юлиана Атанасова, Теодора Димитрова. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (ePub) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; ePub Reader. - Източник: Загл. екран. - Електронният ресурс се разпространява и във формат pdf на общ носител

ISBN 978-954-2920-70-0 (ePub)

821.163.2-1(0.034)
821.163.2-3(0.034)
COBISS.BG-ID 46896136

БК 2021/24 Е 16
АТАНАСОВА, Юлиана Петрова, 1957-
        Philipopolis - Paris или 152 повода за въздишки [Електронен ресурс] / Юлиана Атанасова, Теодора Димитрова. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Електронният ресурс се разпространява и във формат ePub на общ носител

ISBN 978-954-2920-71-7 (pdf)

821.163.2-1(0.034)
821.163.2-3(0.034)
COBISS.BG-ID 46788360

БК 2021/24 Е 17
ХИНОВ, Петко Тодоров, 1972-
        Душа под снега [Електронен ресурс] : избрани стихотворения от 2020 г. / Петко Т. Хинов. - Текстови данни. - Севлиево [т.е. София] : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - За автора

ISBN 978-954-463-240-3

821.163.2-1(0.034)
COBISS.BG-ID 46806024

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/24 Е 18
АПОСТОЛОВА, Гергана Петкова, 1959-
        Хроники извън времето [Електронен ресурс] / Гери Апостолова, Теодора Димитрова, Юлиана Атанасова. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (ePub) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Edge. - Източник: Загл. екран. - Електронният ресурс се разпространява и във формат pdf

ISBN 978-954-2920-64-9 (ePub)

821.163.2-32(0.034)
COBISS.BG-ID 46798600

БК 2021/24 Е 19
АПОСТОЛОВА, Гергана Петкова, 1959-
        Хроники извън времето [Електронен ресурс] / Гери Апостолова, Теодора Димитрова, Юлиана Атанасова. - Текстови данни. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Електронният ресурс се разпространява и във формат ePub

ISBN 978-954-2920-65-6 (pdf)

821.163.2-32(0.034)
COBISS.BG-ID 46797064

АТАНАСОВА, Юлиана Петрова, 1957-
        Philipopolis - Paris или 152 повода за въздишки Вж Е 15, Е 16


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий
        Преподавателите на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) : каталог Вж Е 5


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Айвац, Артър (редактор) Кн 34
Айвац, Артър вж Ivatts, Arthur
Александров, Андрей Сашов, 1979- (член на редакционна колегия) Кн 55
Александрова, Надежда, 1943- (автор) Кн 6
Александрова, Светлана Колева, 1958- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-
Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958- (автор) Кн 41
Алексиев, Алекси Георгиев, 1954- (автор) Кн 99
Алексиева, Яна (интервюирано лице) Кн 70
Анастасова, Минка Димитрова, 1955- (автор) Кн 99
Анастасова-Чопева, Минка Димитрова, 1955- вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Андонов, Владимир Николов, 1965- (автор на рецензия) Кн 86
Андонов, Георги, 1955- (илюстратор) Кн 76
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор) Кн 142, Кн 143, Кн 144
Андреев, Емил, 1956- (сценарист) Е 12
Андреев, Емил, 1956- вж Andreev, Emil, 1956- 
Андреева, Андрияна Йовчева, 1972- (член на редакционна колегия) Кн 55
Андреева, Радосвета Стоянова, 1972- (автор) Кн 85
Андреева-Борисова, Радосвета Стоянова, 1972- вж Андреева, Радосвета Стоянова, 1972-
Андрейчин, Любомир Димитров, 1910-1975 (автор) Кн 117
Анчев, Анатол Василев, 1953- (съставител) Кн 72
Апостолов, Стоян Груев (автор) Кн 30
Апостолова, Гергана Петкова, 1959- (автор) Е 13, Е 14, Е 18, Е 19
Апостолова, Гери Петкова, 1959- вж Апостолова, Гергана Петкова, 1959-
Арабян, Сандро, 1988- (илюстратор) Кн 108
Аретов, Николай Аретов, 1954- (член на редакционна колегия) Кн 141
Асенов, Емил, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Аспарухова, Хрета Георгиева, 1959- (автор) Кн 75, Кн 81
Атанасов, Атанас Кънчев, 1949- вж Кънчев, Атанас, 1949-
Атанасов, Владимир Атанасов, 1955- (интервюирано лице) Кн 114
Атанасов, Димо Атанасов (автор) Кн 99
Атанасов, Драгомил Георгиев, 1955- вж Георгиев, Драгомил, 1955-
Атанасов, Емил Асенов, 1957- вж Асенов, Емил, 1957-
Атанасов, Петко Минчев, 1955- (автор) Кн 185
Атанасов, Петър Стефанов, 1947- (автор) Кн 113
Атанасова, Виолета Кирилова, 1958- (редактор) Кн 64
Атанасова, Юлиана Петрова, 1957- (автор) Е 15, Е 16, Е 18, Е 19
Бакърджиева, Тодорка Минкова (автор) Кн 66
Балчев, Балчо, 1961- (преводач) Кн 10
Баталова, Стиляна Атанасова, 1975- (преводач) Г 10
Баталова, Стиляна Атанасова, 1975- вж Batalova, Stiljana Atanasova, 1975-
Батуров, Димитър Василев, 1964- (автор на допълнителен материал) Кн 38
Башев, Храбрин Янушев, 1960- (автор) Кн 99
Башева, Снежана Александрова, 1962- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Беинса Дуно, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Бележков, Васил Любомиров, 1984- (автор на допълнителен материал) Н 1, (композитор) Н 1
Белтов, Александър, 1965- (интервюирано лице) Кн 118
Белухова-Узунова, Росица Петрова (автор) Кн 99
Белчева, Ани Божидарова, 1972- (автор на рецензия) Кн 85
Бенатов, Леон Аврамов, 1938- (автор на допълнителен материал) Кн 139, (съставител) Кн 139, (преводач) Кн 139
Бенатов, Леон Аврамов, 1938- вж Benatov, Leon Avramov, 1938-
Бенова, Мария Кирилова (автор) Кн 195
Бернхард, Томас, 1931-1989 (автор) Кн 134, Кн 135
Бернщайн, Габриел, 1979- (автор) Кн 24
Берова, Ивелина (илюстратор) Кн 107, Кн 108
Бесът, Джедидиах Максимус, 1964- вж Петков, Любомир Владимиров, 1964-
Бибов, Борис Теофанов, 1919-1993 (автор на допълнителен материал) Кн 50
Билчев, Тодор Билчев, 1956- (автор) Кн 145
Бобев, Андрей Стефанов, 1978- (преводач) Г 10
Бобев, Андрей Стефанов, 1978- вж Bobev, Andrej Stefanov, 1978-
Боевски, Иван Йочев, 1958- (автор) Кн 99
Божилова, Наталия Величкова, 1955-2010 (автор) Кн 33
Бозукова, Ивета Пламенова Катрева-, 1980- вж Катрева-Бозукова, Ивета Пламенова, 1980-
Бойчева, Мая Гергова, 1963- (автор) Кн 30
Бойчева, Недялка Грозева, 1976- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Бомон, Емили, 1948- (съставител) Кн 10
Боне, Мирко, 1965- (автор) Кн 132
Бонев, Живко Бонев, 1932- (автор на допълнителен материал) Кн 100
Бонева, Вера Петрова, 1965- (член на редакционна колегия) Кн 141
Борисов, Борислав Димитров, 1978- (автор на допълнителен материал) Кн 23, (съставител) Кн 23
Борисов, Борислав Славов, 1976- (автор) Кн 68
Борисов, Петър Борисов, 1980- (автор) Кн 99
Борисова, Елена Иванова (автор на допълнителен материал) Кн 4, (съставител) Кн 4Кн 118, (редактор) Кн 4, Кн 118, (интервюиращо лице) Кн 118
Борисова, Радосвета Стоянова Андреева-, 1972- вж Андреева, Радосвета Стоянова, 1972-
Борисова-Петрова, Теодора Радкова (автор) К 2
Босева, Мария Йорданова, 1961- (автор) Кн 195
Боуен, Рис, 1941- (автор) Кн 125
Бояджиев, Дойчин Тодоров (автор) Кн 90
Бояджиева, Надка Иванова, 1947- (автор) Кн 92, Кн 162
Браун, Карма (автор) Кн 124
Брестничка, Цвета Максимова, 1963- (интервюирано лице) Кн 70
Брусарски, Румен Йорданов, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Бужар, Ив, 1939- (илюстратор) Кн 10
Бузева, Таня Николаева, 1964- (автор на допълнителен материал) Кн 154
Булева, Марияна Николаева, 1957- (редактор) Кн 70
Булева-Петрова, Марияна Николаева, 1957- вж Булева, Марияна Николаева, 1957-
Бурбо, Лиз, 1941- (автор) Кн 25
Бърдарска, Росица Станчева, 1951- (автор) Кн 167, (илюстратор) Кн 167
Бърнстейн, Габриел, 1979- вж Бернщайн, Габриел, 1979-
Вазов, Григорий Цветанов, 1951- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Валентинова, Цветелина, 1973- (автор) Кн 32, (редактор) Кн 32
Василев, Детелин Любомиров, 1955- (автор) Кн 93
Василев, Милко Иванов, 1955- вж Василев-Чангов, Милко Иванов, 1955-
Василев-Чангов, Милко Иванов, 1955- (автор) Кн 33
Василева, Жени Каменова, 1986- (преводач) Г 8
Василева, Жени Каменова, 1986- вж Vasileva, Ženi Kamenova, 1986-
Василева, Радосвета Иванова, 1960- вж Vasileva, Radosveta Ivanova, 1960-
Васкес-Фигероа, Алберто, 1936- (автор) Кн 138
Ватова, Пенка Трифонова, 1959- (автор) Кн 6, (редактор) Кн 6
Вачева, Данелина Емилова, 1961- (автор) Кн 75, Кн 81
Вейсел, Али Али, 1984- (автор) Кн 100
Велева, Нешка Атанасова Манчорова-, 1977- вж Манчорова-Велева, Нешка Атанасова, 1977-
Великов, Веселин Стоилов, 1942- (редактор) Кн 197
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Е 5
Велкова, Людмила Константиновна, 1946- (преводач) Кн 80
Визел, Ели, 1928-2016 (автор) Кн 126, Кн 127
Виронова, Татяна Атанасова, 1949- (преводач) Кн 124, Кн 125
Висулчев, Ясен Спасов, 1949- (автор) Кн 109
Витанова, Наталия Иванова, 1967- (автор) Кн 64
Витенбехер, Холм (автор) Кн 104
Владева, Росица Цанкова, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 43
Влахова, Маргарита Димитрова, 1960- (автор) Кн 86
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (автор на рецензия) Кн 80
Втора английска гимназия Томас Джеферсън (София) Кн 65
Вълева, Катя Иванова (автор) Кн 66
Вълчанов, Вълчан Тончев, 1976- (преводач) Кн 10
Вълчева, Цветомила Стефанова (автор) Е 7, Е 8, Кн 84


Габърска, Силвия Любенова, 1968- (автор) Кн 83
Гавазов, Стефан Йорданов, 1909-1979 (автор на допълнителен материал) Кн 50
Галерия Димитър Георгиев. Колекция Димитър Георгиев (Пловдив) Г 2
Галети, Андреа (илюстратор) Кн 10
Гамова, Даниела Иванова, 1976- (преводач) Кн 129
Геа, 1959- вж Апостолова, Гергана Петкова, 1959-
Генов, Николай Генчев, 1994- (автор на допълнителен материал) Кн 4, (съставител) Кн 4Кн 118, (редактор) Кн 4, Кн 118, (интервюиращо лице) Кн 118
Генов, Румен Луизов, 1948- (автор на допълнителен материал) Кн 36, (редактор) Кн 36
Генова, Мария Методиева, 1961- вж Методиева, Мария, 1961-
Геновска, Нели Енева (автор) Кн 195
Генчева, Незабравка Николаева, 1963- (автор на рецензия) Кн 75, Кн 81
Георгиев, Ангел, 1949- вж Иванов, Ангел Георгиев, 1949-
Георгиев, Виден Иванов, 1925- (автор) Кн 163
Георгиев, Драгомил, 1955- (автор на допълнителен материал) Кн 188
Георгиев, Марин, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 175
Георгиев, Станислав Георгиев, 1984- (автор) Кн 40
Георгиева, Анна (преводач) Г 2
Георгиева, Анна вж Georgieva, Anna
Георгиева, Илина Кирилова, 1987- (автор) Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 168, Кн 169
Георгиева, Катя Райчева, 1948- вж Кръстева-Георгиева, Катя Райчева, 1948-
Георгиева, Катя Райчева Кръстева-, 1948- вж Кръстева-Георгиева, Катя Райчева, 1948-
Гергова, Иванка Илиева, 1972- (автор) Кн 82
Герджиков, Огнян Стефанов, 1946- (автор) Кн 154
Гечев, Румен Василев, 1956- (редактор) Кн 49
Гигов, Климент Василев, 1945- (автор на допълнителен материал) Кн 50
Гиков, Александър Георгиев, 1970- (автор) К 1, (картограф) К 1
Гилман, Дейвид (автор) Кн 123
Гиргинова, Мариета Стоянова Иванова-, 1963- вж Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
Гоцев, Георги Григоров, 1952- (автор) Кн 78
Градев, Владимир Николаев, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 140
Григорий, митрополит Великотърновски, 1950- (автор на допълнителен материал) Кн 29
Григоров, Никола Петрушинов, 1944- (автор) Кн 186
Григорова, Вихра Петрова, 1953- (съставител) Г 2
Григорова, Ирена Михайлова, 1971- (автор) Кн 187, (илюстратор) Кн 187
Грозданов, Любен Димитров, 1941-2011 (автор) Кн 71
Грозданова, Галина Стефанова, 1978- (редактор) Г 8
Грозданова, Галина Стефанова, 1978- вж Grozdanova, Galina Stefanova, 1978-
Грос, Андрю, 1952- (автор) Кн 128
Груев, Михаил Иванов, 1971- (автор на допълнителен материал) Кн 199, (съставител) Кн 199, (редактор) Кн 199
Гюлева, Веселка Атанасова, 1958- (автор) Е 10, Кн 96


Дамянов, Калоян Иванов, 1982- (интервюирано лице) Кн 70
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- (редактор) Г 8, (преводач) Г 8
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- вж Damjanov, Margarit Margaritov, 1977-
Дамянова, Адриана Емилова, 1959- вж Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
Дамянова, Адриана Емилова Симеонова-, 1959- вж Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
Данабашева, Венета Цветанова, 1976- (преводач) Кн 27, Кн 130
Данаилов, Емил Данаилов, 1968- вж Danailov, Emil Danailov, 1968-
Данова, Мадлен Василева, 1962- вж Danova, Madlen Vasileva, 1962-
Данова, Юланда Данова, 1963- (преводач) Е 2
Даян, Жак, 1951- (илюстратор) Кн 10
Дейвис, Фиона, 1966- (автор) Кн 129
Делиганева, Мария (преводач) Г 6
Делиганева, Мария вж Deliganeva, Marija
Делийска, Боряна Петрова, 1957- (автор на рецензия) Кн 88
Денев, Добрин Денев, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 185
Дерем, Силви, 1967- (автор) Кн 10
Дерменска, Гергана Димитрова, 1983- (илюстратор) Кн 110, Кн 111, Кн 112
Джендов, Джендо Атанасов, 1976- (автор) Кн 87
Джентили, Фабио (илюстратор) Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
Джоглов, Спас Димитров (автор) Кн 90
Джоунс, Анита (редактор) Кн 34
Джоунс, Анита вж Jones, Anita
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (автор) Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
Димитров, Калоян Радостинов, 1987- (автор) Кн 2
Димитров, Тошо Николаев, 1987- (редактор) Н 1
Димитров, Христо Димитров, 1969- (илюстратор) Кн 182
Димитрова, Лиляна, 1949- (автор) Кн 155
Димитрова, Мая Николова, 1960- (автор) Кн 5
Димитрова, Теодора Ивова, 2008- (автор) Е 15, Е 16, Е 18, Е 19
Димитрова, Яна Здравкова, 1977- (редактор) Г 8
Димитрова, Яна Здравкова, 1977- вж Dimitrova, Jana Zdravkova, 1977-
Димов, Костадин (илюстратор) Кн 166
Димова, Людмила Пантелеева, 1967- (преводач) Кн 140
Димова, Росица Цветанова, 1968- (автор) Кн 79
Динева, Гергана Владимирова, 1982- (преводач) Кн 140
Добхан, Улрих, 1944- (автор на допълнителен материал) Кн 140
Донев, Росен, 1953- (илюстратор) Кн 107
Донева, Стелияна Христова, 1972- (илюстратор) Кн 181, Кн 182, Кн 183
Дончев, Дончо Николаев, 1974- (художник) Г 4
Драгушева, Снежана Стефанова, 1968- вж Драгушева, Снежанка Стефанова, 1968-
Драгушева, Снежанка Стефанова, 1968- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Дукова, Боряна Димитрова, 1964- (преводач) Кн 138
Дулев, Цанко Лалев, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Дурин, Стоян Иванов, 1937- (автор) Кн 101, (автор на допълнителен материал) Кн 100
Дурина, Даниела Стоянова (автор) Кн 101
Дурова, Калина Лазарова, 1991- (автор) Кн 54
Дъбева, Таня, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 51
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 21, Кн 22, (автор на допълнителен материал) Кн 23


Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 7


Жаблянов, Христо Николов, 1946- (художник) Г 5
Желязкова, Кремена, 1983- (автор) Кн 188


Захариев, Боян Венциславов, 1971- (редактор) Кн 34
Захариев, Боян Венциславов, 1971- вж Zahariev, Bojan Vencislavov, 1971-
Зееталер, Роберт, 1966- (автор) Кн 136
Златанова, Йовка Тинкова, 1967- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Златанска, Светлана Колева Александрова-, 1958- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-
Иванов, Александър Петров, 1949- (автор) Г 6, (фотограф, оператор) Г 6
Иванов, Александър Петров, 1949- вж Ivanov, Aleksandǎr Petrov, 1949-
Иванов, Ангел Георгиев, 1949- (автор) Кн 99
Иванов, Валери Манолов, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Иванов, Емил Андреев, 1956- вж Андреев, Емил, 1956-
Иванов, Славчо Сидеров, 1963- (съставител) Кн 29
Иванова, Албена Люсиенова (редактор) Кн 99
Иванова, Ваня Ангелова, 1958- (автор) Кн 7
Иванова, Ваня Атанасова, 1965- (редактор) Кн 49
Иванова, Веселина Радева, 1979- (автор) Кн 31
Иванова, Евгения Нешова, 1961- (автор) Кн 90
Иванова, Ива Иванова, 1952- (преводач) Кн 132, Кн 133, Кн 137
Иванова, Иванка Дечева, 1962- (автор на допълнителен материал) Кн 192
Иванова, Ирина Цветанова, 1975- (автор) Кн 76
Иванова, Климентина Илиева, 1940- (съставител) Г 10
Иванова, Климентина Илиева, 1940- вж Ivanova, Klimentina Ilieva, 1940-
Иванова, Красимира Средкова, 1952- вж Средкова, Красимира, 1952- 
Иванова, Маргарита Атанасова, 1988- (преводач) Кн 123
Иванова, Наталия Иванова, 1982- (редактор) Г 8, (преводач) Г 8
Иванова, Наталия Иванова, 1982- вж Ivanova, Natalija Ivanova, 1982-
Иванова, Росица Недкова, 1960- (автор) Кн 102
Иванова, Светла Пламенова (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Иванова, Юлия Димитрова, 1939- (автор) Кн 156
Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963- (автор) Кн 6
Ивкова, Екатерина Стоянова вж Ivkova, Ekaterina Stojanova
Ивойлова, Александра, 1966- (автор на допълнителен материал) Кн 158
Илиев, Йосиф Илиев, 1947- (автор) Кн 2
Илиев, Любомир Димитров, 1949- (автор на допълнителен материал) Кн 137, (преводач) Кн 134, Кн 135, Кн 136
Илиев, Петър Радославов (автор) Кн 61
Илков, Юрий Борисов, 1953- (интервюирано лице) Кн 118
Инджов, Димитър Янков, 1963- (автор на допълнителен материал) Г 2
Исел, Ханс, 1851-? (автор) Кн 104
Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия. Изложба (Плевен ; 2021) Г 1


Йовчевска, Пламена Георгиева, 1954- (автор) Кн 99
Йорданов, Петко, 1958- (съставител) Г 3
Йорданов, Петко, 1958- вж Jordanov, Petko, 1958- 
Йорданов, Петко Йорданов, 1954- вж Хараш, Елеазар, 1954-
Йотов, Стилиян Йотов, 1960- (автор на допълнителен материал) Кн 73
Йочколовска, Кремена Володинова Шутилова-, 1972- вж Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова, 1972-
Кавалова, Ирина Георгиева, 1969- (илюстратор) Кн 182
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (автор на допълнителен материал) Кн 163
Казанджиева, Ирина Петкова, 1977- (автор) Кн 46
Калайджиева, Росица Георгиева (автор) Кн 68
Калчев, Венцислав Тодоров, 1991- (автор) Кн 170
Каменов, Стефан Каменов (илюстратор) Г 3
Каменов, Стефан Каменов вж Kamenov, Stefan Kamenov
Канджева, Вяра Николова, 1956- (автор) Кн 189, Кн 190, (илюстратор) Кн 189, Кн 190
Канджева, Вяра Николова, 1956- вж Kandževa, Vjara Nikolova, 1956-
Кантарева, Даниела Свиленова (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Карагьозова, Леда Стефанова, 1986- (преводач) Кн 77
Карадачка, Юлия Иванова, 1968- (автор) Кн 5
Карадачка-Симеонова, Юлия Иванова, 1968- вж Карадачка, Юлия Иванова, 1968-
Карова, Емилия Гошова, 1964- вж Karova, Emilija Gošova, 1964-
Катрева, Ивета Пламенова, 1980- вж Катрева-Бозукова, Ивета Пламенова, 1980-
Катрева-Бозукова, Ивета Пламенова, 1980- (автор на рецензия) Кн 87
Кафка, Франц, 1883-1924 (автор) Кн 137
Кацарска, Елена Василиева (илюстратор) Кн 174
Кепенеров, Иван Райков, 1939- (илюстратор) Кн 106, Кн 108
Кечева, Надежда Иванова, 1986- (редактор) Г 8
Кечева, Надежда Иванова, 1986- вж Kečeva, Nadežda Ivanova, 1986-
Кирова, Магдалена Дамянова Петрова- вж Петрова-Кирова, Магдалена Дамянова
Китов, Ивайло Георгиев (автор) Кн 50
Ковачев, Вихър Манчев, 1957- (автор) Кн 91
Ковачева, Райна Атанасова (преводач) Кн 10
Койчева, Райна Москова, 1974- (автор на допълнителен материал) Кн 55, (член на редакционна колегия) Кн 55
Коларов, Росен Господинов, 1959- (автор на рецензия) Кн 87
Колев, Валентин Николов, 1954- (автор) Кн 164
Колев, Свилен Стефанов, 1974- (автор) Кн 46
Колева, Марина Филипова, 1992- (автор) Кн 168, Кн 171, Кн 172, (съставител) Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 153, Кн 169, Кн 176
Колева, Таня Ангелова, 1966- (илюстратор) Кн 11
Колева-Стефанова, Десислава Николова, 1980- (автор) Кн 42
Колчев, Александър Стоилов, 1956- (съставител) Кн 142
ал-Кони, Ибрахим, 1948- (автор на допълнителен материал) Кн 138
Константинов, Константин Илиев, 1890-1970 (автор) Кн 183, Кн 184
Константинова, Елка Георгиева, 1932- (автор) Кн 6
Константинова, Емилия Борисова, 1965- (автор на допълнителен материал) Г 2, (съставител) Г 2
Копринаров, Братой Георгиев, 1952- (член на редакционна колегия) Кн 51
Корси, Давид (илюстратор) Кн 10
Костадинов, Костадин Василев, 1960- (автор на адаптация) Кн 182, (автор) Кн 11
Костенаров, Красимир Димитров, 1977- (автор) Кн 99
Костов, Кольо, 1983- (съставител) Г 3
Костов, Кольо, 1983- вж Kostov, Kol'o, 1983-
Костов, Океан Христов, 1976- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Костова, Кремена Желязкова, 1983- вж Желязкова, Кремена, 1983-
Костова, Райна Трифонова, 1958- вж Kostova, Rajna Trifonova, 1958-
Котева, Нина Михайлова, 1957- (автор) Кн 99
Кременски, Иво Маринов, 1943- (автор на допълнителен материал) Кн 113
Кривошиев, Стефан Георгиев, 1949- (автор на рецензия) Кн 88
Кръгла маса Българският комунизъм - дебати и интерпретации (София ; 2011) Кн 199
Кръстев, Александър Василев, 1976- (автор) Кн 70, (интервюиращо лице) Кн 70
Кръстев, Дени (илюстратор) Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
Кръстева-Георгиева, Катя Райчева, 1948- (автор) Кн 191
Куин-Харкин, Джанет, 1941- вж Боуен, Рис, 1941-
Куклева, Соня Иванова, 1958- вж Kukleva, Sonja Ivanova, 1958-
Куртева, Галина Георгиева (автор) Кн 3
Кширсагар, Сухас (автор) Кн 77
Къналян, Мари, 1941- (илюстратор) Кн 108
Кънчев, Атанас, 1949- (илюстратор) Кн 105, Кн 106, Кн 107


Лазарова, Емилия Цветанова, 1959- (автор на допълнителен материал) Кн 65, (съставител) Кн 65
Лалев, Цанко, 1962- (автор на адаптация) Кн 182
Лалова, Валентина Владимирова, 1986- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Ламарк, Филип, 1958- (автор) Кн 10
Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959- (продуцент) Е 12
Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959- вж Legkostup, Plamen Anatoliev, 1959- 
Лечева, Румяна Георгиева, 1958- (автор) Кн 36
Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 20, (съставител) Кн 20, (редактор) Кн 20
Лошюц, Герт, 1946- (автор) Кн 133


Мавров, Спас Гроздов, 1949- (автор) Кн 28
Макконъхи, Шарлот, 1988- (автор) Кн 131
Манолов, Валери, 1962- (автор на адаптация) Кн 182, (съставител) Кн 182, Кн 183
Манолова, Ивета Андреева вж Manolova, Iveta Andreeva
Манчорова-Велева, Нешка Атанасова, 1977- вж Mančorova-Veleva, Neška Atanasova, 1977-
Маринов, Марин Георгиев, 1946- вж Георгиев, Марин, 1946-
Маринов, Стоян Петков, 1961- (член на редакционна колегия) Кн 51
Марков, Ивайло Иванов, 1953- (автор) Кн 97, Кн 98
Марков, Иван Гатев, 1951- (член на редакционна колегия) Кн 51
Марков, Смилен Иванов, 1980- (преводач) Кн 140
Маркова, Маринела Миткова, 1971- (интервюирано лице) Кн 70
Маркова, Невена Бенова вж Маркова, Невяна Бенова
Маркова, Невяна Бенова (автор) Кн 157
Марчев, Сотир Тодоров, 1961- (автор) Е 9, (илюстратор) Е 9
Матев, Николай Матев, 1955- (автор) Кн 52
Матова, Добрина Цонева, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 141
Мау, Параскева Николова Николчева-, 1948- вж Николчева-Мау, Параскева Николова, 1948-
Международен фолклорен фестивал (Бургас ; 2018) Кн 72
Мерджанова, Елена Георгиева, 1974- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Методиева, Мария, 1961- вж Metodieva, Marija, 1961-
Мехмедали, Ивета Николаева вж Николаева, Ивета
Миланов, Борис Асенов, 1936- (автор) Кн 174
Миланов, Милан Асенов, 1938- (автор) Кн 1
Миланова, Ваня Маргаритова Недкова-, 1976- вж Недкова-Миланова, Ваня Маргаритова, 1976-
Миланова, Мариела Стоянова, 1966- (автор) Кн 69
Милушева, Деяна Христова, 1971- (автор) Кн 67, Кн 69
Минев, Миньо Дончев, 1940- (автор) Кн 192
Мирчева, Марияна Симова, 1966- (автор) Кн 30
Митев, Пламен Димитров, 1956- (автор на допълнителен материал) Г 9
Митева, Цветелина Валентинова, 1973- вж Валентинова, Цветелина, 1973-
Митковска, Весела Илиева (автор) Кн 90
Михайлов, Камен Михайлов, 2002- (преводач) Кн 80
Михайлова, Михаела Михайлова, 1992- (автор) Кн 99
Михайлова, Нина Кирилова, 1969- (автор) Кн 83
Михайлова, Цветелина Стефанова, 1976- (автор) Кн 80
Мишкова, Диана Михайлова, 1958- (автор на допълнителен материал) Кн 199, (съставител) Кн 199, (редактор) Кн 199
Младенова, Мария Иванова Янкова-, 1982- вж Янкова-Младенова, Мария Иванова, 1982-
Мориак, Франсоа, 1885-1970 (автор на допълнителен материал) Кн 127
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- (преводач) Г 4
Мръчков, Васил Желязков, 1934- (автор на допълнителен материал) Кн 55
Мусов, Михаил Желязков, 1981- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964- (автор на допълнителен материал) Кн 82, (редактор) Кн 82


Назъров, Кирил Стефанов, 1941- (съставител) Кн 173
Научна конференция Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики (6 ; София ; 2020) Кн 49
Научна конференция Проблеми на трудовото и осигурителното право (София ; 2020) Кн 55
Научни четения по хуманитаристика (Бургас ; 2018) Кн 72
Научни четения по хуманитаристика Паметта е жива (Бургас ; 2018) вж Научни четения по хуманитаристика (Бургас ; 2018)
Национална конференция Mirabilia: чудесно и магическо (2 ; София ; 2018) Кн 20
Национална научна конференция с международно участие Познание и трансхуманитарна р/еволюция (София ; 2020) Кн 4
Национална студентска сесия с международно участие Тенденции в здравните грижи през 21 век (7 ; Плевен ; 2020) Е 6
Национално състезание по творческо писане на английски език (9-11 ; Софиа ; 2019-2021) вж Bulgarian Creative Writing Competition (9-11 ; Sofia ; 2019-2021)
Начев, Атанас Иванов, 1954- (автор на рецензия) Е 1
Неделева, Валентина Кирилова (интервюирано лице) Кн 70
Недкова-Миланова, Ваня Маргаритова, 1976- (автор) Кн 32
Нени, Жан-Батист (илюстратор) Кн 10
Ненков, Димитър Ненков, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Ненкова, Пресияна Стойкова, 1972- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Ненчева, Нина Димитрова, 1959- (автор) Кн 158
Нешков, Марин Найденов, 1950- (член на редакционна колегия) Кн 51
Ние Хуей (илюстратор) Е 2
Ние Хуей вж Nie Hui
Николаева, Ивета (автор) Кн 69
Николов, Александър Маринов, 1956- (илюстратор) Кн 107
Николов, Димитър Николов, 1957- (автор) Кн 99
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 154, Кн 158
Николов, Любомир Славов, 1950- (интервюирано лице) Кн 118
Николчева-Мау, Параскева Николова, 1948- (автор) Кн 175
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (интервюирано лице) Кн 118
Нунев, Йосиф Ясенов, 1960- (интервюирано лице) Кн 70


Опдербеке, Адолф, 1857-? (автор) Кн 104
Оскар, Александър Хуго, 1975- (автор на допълнителен материал) Кн 139


Павлова, Даниела Георгиева (автор) Е 4
Павлова, Мариела Дамянова (автор) Кн 56
Панайотов, Пламен Тодоров, 1957- (отговорен редактор) Кн 116
Пападжи, 1910-1997 (автор) Кн 17
Папазова, Маргарита Стоянова (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Папазян, Руслан Мардик, 1976- (автор) Кн 94, Кн 95
Паскалева, Диана Ангелова (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Пеев, Стефан Василев, 1974- (автор на рецензия) Кн 85
Пейкова, Цветелина Георгиева, 1961- (автор) К 1, (редактор) К 1
Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- (отговорен редактор) Кн 72
Пенев, Емил (фотограф, оператор) Е 12
Пенев, Емил вж Penev, Emil
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (член на редакционна колегия) Кн 43
Пенкова, Соня Борисова, 1962- (автор) Кн 198
Пенчева, Десислава Петева, 1979- вж Пенчева-Петкова, Десислава Петева, 1979-
Пенчева-Петкова, Десислава Петева, 1979- (интервюирано лице) Кн 70
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 128
Перянова, Ирина Василевна, 1949- (автор) Кн 30, (редактор) Кн 30
Петева, Ирена Йорданова, 1968- (автор на допълнителен материал) Е 4
Петков, Веселин Пенчев, 1990- (член на редакционна колегия) Кн 43
Петков, Любомир Владимиров, 1964- (автор) Кн 196
Петкова, Десислава Петева Пенчева-, 1979- вж Пенчева-Петкова, Десислава Петева, 1979-
Петров, Васил Крумов, 1983- (автор) Кн 58
Петров, Данаил Димитров, 1963- (автор) Кн 197
Петров, Димитър Тодоров, 1979- (автор на допълнителен материал) Г 1, (отговорен редактор) Г 9
Петров, Лъчезар Ангелов, 1948- (автор на рецензия) Кн 83
Петров, Тодор Петров, 1949- (автор) Кн 198
Петрова, Теодора Радкова Борисова- вж Борисова-Петрова, Теодора Радкова
Петрова, Даниела Въткова, 1960- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Петрова, Марияна Николаева Булева-, 1957- вж Булева, Марияна Николаева, 1957-
Петрова-Кирова, Магдалена Дамянова (автор) Кн 103
Пожаревска, Румяна Савова, 1958- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Попиванова, Евгения Иванова, 1962- (автор) Кн 66
Попов, Александър Николаев (интервюирано лице) Кн 118
Попов, Богомил Мирков, 1955-2013 (автор) Кн 6
Попов, Володя Андреев, 1954- (автор на допълнителен материал) Г 1
Попов, Емил Борисов, 1957- (автор) Е 10, Кн 96
Попов, Константин Петров, 1907-1991 (автор) Кн 117
Попов, Христо Димитров, 1971- (съставител) Г 8, (главен редактор) Г 8
Попов, Христо Димитров, 1971- вж Popov, Hristo Dimitrov, 1971- 
Поток през времето. Изложба (София ; 2021) Г 8
Праматаров, Калоян Веселинов, 1984- (преводач) Г 8, Кн 126, Кн 127
Праматаров, Калоян Веселинов, 1984- вж Pramatarov, Kalojan Veselinov, 1984- 
Пунджа, Шри Харилал, 1910-1997 вж Пападжи, 1910-1997
Първанова, Анелия Иванова, 1987- (автор на допълнителен материал) Г 1


Радев, Иван Николаев, 1943-2020 (автор) Кн 12
Радев, Теодор Николаев, 1974- (автор) Кн 99
Радойнова, Диана Атанасова, 1960- (автор на допълнителен материал) Кн 72, (съставител) Кн 72
Райкова, Мая (преводач) Кн 24
Райчева, Лиляна Райчева, 1930- (автор) Кн 161
Ракаджийска, Светла Генова, 1946- (член на редакционна колегия) Кн 51
Ралева, Стела Стоянова, 1970- (редактор) Кн 49
Ралинска, Елена Петрова, 1984- (автор) Кн 46
Рамчев, Кольо Радев, 1936- (автор) Кн 37
Ранов, Стефан Киров, 1948- (автор) Кн 165
Рафаилов, Иво, 1977- (автор) Кн 159
Рашева, Ивета Кирилова, 1970- (автор на допълнителен материал) Г 10
Рашева, Ивета Кирилова, 1970- вж Raševa, Iveta Kirilova, 1970-
Регионален исторически музей (Варна) Г 10
Рибарова, Павлина Стефанова, 1977- (преводач) Кн 10
Римац, Сречко, 1966- (съставител) Кн 140
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 131
Ройчева, Анета Венелинова, 1987- (автор) Кн 99
Рошю, Жан-Ноел, 1948- (илюстратор) Кн 10
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (автор на адаптация) Кн 182
Русев, Румян Димитров, 1956- (автор) Кн 38, Кн 39
Русева, Блага Румянова, 1980- (автор) Кн 39, (редактор) Кн 38
Рускова, Елизария Райчева, 1956- (автор) Кн 6


С духа на ботевци. Изложба (Плевен ; 2021) Г 9
Савова, Камелия Димитрова, 1963- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Савова, Камелия Димитрова Симеонова-, 1963- вж Савова, Камелия Димитрова, 1963-
Санд, Нели, 1952- (илюстратор) Кн 139
Санд, Нели, 1952- вж Sand, Neli, 1952-
Сандева, Нели Койчева, 1952- вж Санд, Нели, 1952-
Сание, Кристин, 1964- (автор) Кн 10
Саркисян, Саркис (илюстратор) Кн 107
Саров, Ангел Станков, 1974- (автор) Кн 99
Сатран, Памела Редмънд, 1953- (автор) Кн 130
Седларски, Теодор Венков, 1978- (редактор) Кн 49
Семерджиев, Цветан Атанасов, 1949- (автор на рецензия) Кн 78
Семинар Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование (Габрово ; 2020) Кн 8
Симеонов, Огнян Георгиев, 1954- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45
Симеонова, Юлия Иванова Карадачка-, 1968- вж Карадачка, Юлия Иванова, 1968-
Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959- (съставител) Кн 114, (интервюиращо лице) Кн 114
Симеонова-Савова, Камелия Димитрова, 1963- вж Савова, Камелия Димитрова, 1963-
Симитчийска, Яна Ясенова, 1994- (преводач) Г 8
Симитчийска, Яна Ясенова, 1994- вж Simitčijska, Jana Jasenova, 1994-
Соколова, Гергана Йорданова, 1978- (преводач) Кн 25
Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 182
Средкова, Красимира, 1952- (автор на допълнителен материал) Кн 55
Ставрев, Владимир Павлов, 1968- (автор на рецензия) Кн 91
Ставру, Стоян Андреас, 1980- (автор) Кн 13, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 73, Кн 74, Кн 177
Стайков, Ивайло Иванов, 1970- (автор на допълнителен материал) Кн 55
Станева, Валентина Илиева, 1968- (автор) Кн 103
Станева, Нели Иванова, 1975- (автор на допълнителен материал) Г 9
Станкова, Татяна Василева, 1969- (автор) Е 10, Кн 96
Станчева, Ваня Бориславова Лозанова-, 1957- вж Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957-
Статев, Стати Василев, 1955- (редактор) Кн 49
Стефанов, Георги Иванов, 1950- вж Григорий, митрополит Великотърновски, 1950- 
Стефанова, Десислава Николова Колева-, 1980- вж Колева-Стефанова, Десислава Николова, 1980-
Стоименов, Милчо Райчев, 1941- (автор) Кн 53
Стойков, Митко Русев, 1957- (автор на рецензия) Кн 78
Стойнева, Евелина Данаилова, 1960- (автор) Кн 5
Стойнов, Симеон Георгиев, 1943- (автор на рецензия) Кн 86
Стойчева, Светлана, 1959- (автор) Кн 6
Стоков, Любен Димитров, 1948- (автор на рецензия) Кн 91
Стоянов, Стоян Иванов, 1911-1997 (автор) Кн 117
Стоянова, Милена Петрова, 1974- (член на редакционна колегия) Кн 43
Стоянович, Бина Христова, 1905-1990 (автор) Кн 178
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (автор на допълнителен материал) Кн 178, (съставител) Кн 178
Студентска и ученическа сесия Проект Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм (Шумен ; 2020) Кн 43
Съръстов, Златин Георгиев, 1971- (автор) Кн 46


Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 182
Танева, Даниела Ивова, 1966- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84, (редактор) Е 7, Е 8, Кн 84
Танева, Мария Григорова (автор) Кн 110, Кн 111, (илюстратор) Кн 109, Кн 110
Тевекелийски, Владимир Асенов (илюстратор) Кн 174
Тельянова, Анна (илюстратор) Кн 160
Тепсизов, Петър (съставител) Г 3
Тепсизов, Петър вж Tepsizov, Petǎr
Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942 (автор) Кн 140
Тодоров, Васил Величков, 1953- (автор) Кн 88
Тодорова, Весела Йорданова, 1975- (автор) Кн 47, Кн 53
Тодорова, Гергана Василева, 1990- (автор) Кн 88
Тодорова, Десислава Ангелова вж Todorova, Desislava Angelova
Тодорова, Кристина Стефанова, 1987- (автор) Кн 99
Тодорова, Лилия Антонова, 1986- (илюстратор) Кн 184
Тодорова, Мариета Теодорова, 1964- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 182
Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952- вж Topalova-Pirinska, Snežanka Zaprinova, 1952-
Топарева, Иванка Илиева Тополова-, 1935- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Тополова, Иванка Илиева, 1935- (автор) Кн 160
Тополова-Топарева, Иванка Илиева, 1935- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Тополска, Евгения Минкова, 1966- (автор) Кн 66
Торнев, Георги Благов, 1953- (автор на рецензия) Кн 40
Тоцев, Начко Илиев, 1955- (автор) Кн 83
Трифонов, Станимир Георгиев, 1958- (режисьор) Е 12
Трифонов, Станимир Георгиев, 1958- вж Trifonov, Stanimir Georgiev, 1958-
Трифонова, Силвия Трифонова, 1973- (член на редакционна колегия) Кн 44, Кн 45


Узунова, Росица Петрова Белухова- вж Белухова-Узунова, Росица Петрова
Фигероа, Алберто Васкес-, 1936- вж Васкес-Фигероа, Алберто, 1936-
Филипова, Людмила Орлинова, 1977- (автор) Кн 166
Филипова, Таня Дъбева, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957- 
Фол, Валерия Николова, 1953- (съставител) Кн 20, (редактор) Кн 20
Форлео, Мари, 1975- (автор) Кн 26
Франко, Кати (автор) Кн 10


Хаджиев, Кристиан Стоянов вж Хаджиев, Кристиян Стоянов
Хаджиев, Кристиян Стоянов (автор) Кн 99
Хаджийски, Минко Стоев, 1954- (автор на рецензия) Кн 80
Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- (илюстратор) Кн 106, Кн 108
Хаджичонева, Юлиана Божидарова (автор) Кн 99
Ханджийски, Антоний Георгиев, 1947- (автор) Кн 189, Кн 190, (илюстратор) Кн 189, Кн 190
Ханджийски, Антоний Георгиев, 1947- вж Handžijski, Antonij Georgiev, 1947-
Харалампиев, Михаил Стефанов, 1943- (автор) Кн 179
Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- (илюстратор) Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
Хараш, Елеазар, 1954- (автор) Кн 18, Кн 23, (автор на допълнителен материал) Кн 14, Кн 16, Кн 17, Кн 19, Кн 21, Кн 22, Кн 138, (съставител) Кн 14, Кн 15, Кн 16 
Харкин, Джанет Куин-, 1941- вж Боуен, Рис, 1941-
Хас, Скот (автор) Кн 27
Хинов, Петко Тодоров, 1972- (автор) Е 17
Христов, Борис Николов, 1966- (преводач) Кн 10
Христов, Крум Христов, 1981- (автор) Кн 99
Христова, Петя Димитрова (автор на допълнителен материал) Кн 155
Художествена галерия Жорж Папазов (Ямбол) Г 3
Хутова, Яна (редактор) Кн 34
Хутова, Яна вж Huttová, Jana
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (автор) Кн 46


Цанев, Георги Цанков, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Цанева, Габриела Цанева, 1964- (автор на допълнителен материал) Кн 145, (съставител) Кн 173
Цанков, Георги, 1950- (автор на допълнителен материал) Кн 161
Цанкова, Александра (преводач) Кн 26
Цветанова, Екатерина Руменова, 1986- (автор) Кн 99
Цветков, Ивайло Недялков, 1956- (автор) Е 10, Кн 96
Целков, Веселин Ценов, 1955- (автор) Е 1
Ценова, Цветанка Луканова, 1956- (интервюирано лице) Кн 70
Цингова, Стойка Стоева (автор на допълнителен материал) Г 3, (съставител) Г 3
Цоклинова, Мая Александрова, 1985- (автор) Кн 48
Цокова, Йорданка Георгиева, 1958- (автор) Е 7, Е 8, Кн 84
Цонева, Боряна Никифорова, 1954- (преводач) Кн 10


Чангов, Милко Иванов Василев-, 1955- вж Василев-Чангов, Милко Иванов, 1955-
Чeрин, Сорин, 1963- (автор) Кн 19
Черноморски туристически форум (14 ; Варна ; 2021) Кн 51
Черноморски туристически форум Рестарт на туризма - нова надежда (Варна ; 2021) вж Черноморски туристически форум (14 ; Варна ; 2021)
Чернуски, Клаудио, 1969- (илюстратор) Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
Чопева, Минка Димитрова Анастасова-, 1955- вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Чопра, Дийпак, 1947- (автор на допълнителен материал) Кн 77
Чудомирови празници. Кръгла маса Нашенци, век по-късно, все така живи (Казанлък ; 2021) Кн 141
Чукалев, Кръстю Евтимов, 1970- (редактор) Г 8
Чукалев, Кръстю Евтимов, 1970- вж Čukalev, Krǎstju Evtimov, 1970-
Шабарков, Иво Рафаилов, 1977- вж Рафаилов, Иво, 1977-
Шишкова, Марияна Иванова (автор) Кн 99
Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова, 1972- (автор) Кн 63


Щайн, Едит, 1891-1942 вж Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942
Щерев, Николай, 1925-2015 (илюстратор) Кн 108
Щудемунд-Халеви, Михаел, 1948- (автор на допълнителен материал) Кн 139


Янакиева, Елена Асенова, 1953- (автор на допълнителен материал, редактор) Кн 5
Янкова, Мария Иванова, 1982- вж Янкова-Младенова, Мария Иванова, 1982-
Янкова, Милослава Русинова, 1960- (редактор) Кн 31
Янкова, Рени Георгиева (автор на допълнителен материал) Кн 4, (съставител) Кн 4Кн 118, (редактор) Кн 4, Кн 118
Янкова-Младенова, Мария Иванова, 1982- (интервюирано лице) Кн 70
Янчева, Красимира Драгомирова, 1984- (член на редакционна колегия) Кн 51


Aleksandrov, Andrej Sašov, 1979- вж Александров, Андрей Сашов, 1979-
Aleksandrova, Nadežda, 1943- вж Александрова, Надежда, 1943-
Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana Koleva, 1958- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-
Aleksiev, Aleksi Georgiev, 1954- вж Алексиев, Алекси Георгиев, 1954-
Aleksieva, Jana вж Алексиева, Яна
Anastasova, Minka Dimitrova, 1955- вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Ančev, Anatol Vasilev, 1953- вж Анчев, Анатол Василев, 1953-
Andonov, Georgi, 1955- вж Андонов, Георги, 1955-
Andonov, Vladimir Nikolov, 1965- вж Андонов, Владимир Николов, 1965-
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andreev, Emil, 1956- (сценарист) Е 12
Andreev, Emil, 1956- вж Андреев, Емил, 1956-
Andreeva, Andrijana Jovčeva, 1972- вж Андреева, Андрияна Йовчева, 1972-
Andreeva, Radosveta Stojanova, 1972- вж Андреева, Радосвета Стоянова, 1972-
Andrejčin, Ljubomir Dimitrov, 1910-1975 вж Андрейчин, Любомир Димитров, 1910-1975
Apostolov, Stojan Gruev вж Апостолов, Стоян Груев
Apostolova, Gergana Petkova, 1959- вж Апостолова, Гергана Петкова, 1959-
Arabjan, Sandro, 1988- вж Арабян, Сандро, 1988-
Aretov, Nikolaj Aretov, 1954- вж Аретов, Николай Аретов, 1954-
Asenov, Emil, 1957- вж Асенов, Емил, 1957-
Asparuhova, Hreta Georgieva, 1959- вж Аспарухова, Хрета Георгиева, 1959-
Atanasov, Dimo Atanasov вж Атанасов, Димо Атанасов
Atanasov, Petǎr Stefanov, 1947- вж Атанасов, Петър Стефанов, 1947-
Atanasov, Petko Minčev, 1955- вж Атанасов, Петко Минчев, 1955-
Atanasov, Vladimir Atanasov, 1955- вж Атанасов, Владимир Атанасов, 1955-
Atanasova, Juliana Petrova, 1957- вж Атанасова, Юлиана Петрова, 1957-
Atanasova, Violeta Kirilova, 1958- вж Атанасова, Виолета Кирилова, 1958-


Bakǎrdžieva, Todorka Minkova вж Бакърджиева, Тодорка Минкова
Balčev, Balčo, 1961- вж Балчев, Балчо, 1961-
Bǎrdarska, Rosica Stančeva, 1951- вж Бърдарска, Росица Станчева, 1951-
Bašev, Hrabrin Janušev, 1960- вж Башев, Храбрин Янушев, 1960-
Baševa, Snežana Aleksandrova, 1962- вж Башева, Снежана Александрова, 1962-
Batalova, Stiljana Atanasova, 1975- (преводач) Г 10
Batalova, Stiljana Atanasova, 1975- вж Баталова, Стиляна Атанасова, 1975-
Batalova, Stilyana, 1975- вж Batalova, Stiljana Atanasova, 1975-
Baturov, Dimitǎr Vasilev, 1964- вж Батуров, Димитър Василев, 1964-
Beaujard, Yves, 1939- вж Бужар, Ив, 1939-
Beaumont, Émilie, 1948- вж Бомон, Емили, 1948-
Belčeva, Ani Božidarova, 1972- вж Белчева, Ани Божидарова, 1972-
Beležkov, Vasil Ljubomirov, 1984- вж Бележков, Васил Любомиров, 1984-
Beltov, Aleksandǎr, 1965- вж Белтов, Александър, 1965-
Beluhova-Uzunova, Rosica Petrova вж Белухова-Узунова, Росица Петрова
Benatov, Leon Avramov, 1938- (автор на допълнителен материал) Кн 139, (съставител) Кн 139, (преводач) Кн 139
Benatov, Leon Avramov, 1938- вж Бенатов, Леон Аврамов, 1938-
Benova, Marija Kirilova вж Бенова, Мария Кирилова
Bernhard, Thomas, 1931-1989 вж Бернхард, Томас, 1931-1989
Bernstein, Gabrielle, 1979- вж Бернщайн, Габриел, 1979-
Berova, Ivelina вж Берова, Ивелина
Bibov, Boris Teofanov, 1919- вж Бибов, Борис Теофанов, 1919-1993
Bilčev, Todor Bilčev, 1956- вж Билчев, Тодор Билчев, 1956-
Bobev, Andrei, 1978- вж Bobev, Andrej Stefanov, 1978-
Bobev, Andrej Stefanov, 1978- (преводач) Г 10
Bobev, Andrej Stefanov, 1978- вж Бобев, Андрей Стефанов, 1978-
Boevski, Ivan Jočev, 1958- вж Боевски, Иван Йочев, 1958-
Bojadžiev, Dojčin Todorov вж Бояджиев, Дойчин Тодоров
Bojadžieva, Nadka Ivanova, 1947- вж Бояджиева, Надка Иванова, 1947-
Bojceva, Maja Gergova, 1963- вж Бойчева, Мая Гергова, 1963-
Bojčeva, Nedjalka Grozeva, 1976- вж Бойчева, Недялка Грозева, 1976-
Bojilova, Natalija Veličkova, 1955-2010 вж Божилова, Наталия Величкова, 1955-2010
Bonev, Živko Bonev, 1932- вж Бонев, Живко Бонев, 1932-
Boneva, Vera Petrova, 1965- вж Бонева, Вера Петрова, 1965-
Bonné, Mirko, 1965- вж Боне, Мирко, 1965-
Borisov, Borislav Dimitrov, 1978- вж Борисов, Борислав Димитров, 1978-
Borisov, Borislav Slavov, 1976- вж Борисов, Борислав Славов, 1976-
Borisov, Petǎr Borisov, 1980- вж Борисов, Петър Борисов, 1980-
Borisova, Elena Ivanova вж Борисова, Елена Иванова
Borisova-Petrova, Teodora Radkova вж Борисова-Петрова, Теодора Радкова
Boseva, Marija Jordanova, 1961- вж Босева, Мария Йорданова, 1961-
Bourbeau, Lise, 1941- вж Бурбо, Лиз, 1941-
Bowen, Rhys, 1941- вж Боуен, Рис, 1941-
Brestnička, Cveta Maksimova, 1963- вж Брестничка, Цвета Максимова, 1963-
Brown, Karma вж Браун, Карма
Brusarski, Rumen Jordanov, 1964- вж Брусарски, Румен Йорданов, 1964-
Buleva, Marijana Nikolaeva, 1957- вж Булева, Марияна Николаева, 1957-
Bulgarian Creative Writing Competition (9-11 ; Sofia ; 2019-2021) Кн 180
Buzeva, Tanja Nikolaeva, 1964- вж Бузева, Таня Николаева, 1964-


Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cankova, Aleksandra вж Цанкова, Александра
Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-
Cenova, Cvetanka Lukanova, 1956- вж Ценова, Цветанка Луканова, 1956-
Cerin, Sorin, 1963- вж Чeрин, Сорин, 1963-
Cernuschi, Claudio, 1969- вж Чернуски, Клаудио, 1969-
Chopra, Deepak, 1947- вж Чопра, Дийпак, 1947-
Cingova, Stojka Stoeva вж Цингова, Стойка Стоева
Coklinova, Maja Aleksandrova, 1985- вж Цоклинова, Мая Александрова, 1985-
Cokova, Jordanka Georgieva, 1958- вж Цокова, Йорданка Георгиева, 1958-
Coneva, Borjana Nikiforova, 1954- вж Цонева, Боряна Никифорова, 1954-
Corsi, Davide вж Корси, Давид
Cvetanova, Ekaterina Rumenova, 1986- вж Цветанова, Екатерина Руменова, 1986-
Cvetkov, Ivajlo Nedjalkov, 1956- вж Цветков, Ивайло Недялков, 1956-


Čukalev, Krǎstju Evtimov, 1970- (редактор) Г 8
Čukalev, Krǎstju Evtimov, 1970- вж Чукалев, Кръстю Евтимов, 1970-


Dǎbeva, Tanja, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957-
Damjanov, Kalojan Ivanov, 1982- вж Дамянов, Калоян Иванов, 1982-
Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- (редактор) Г 8, (преводач) Г 8
Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- вж Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977-
Damyanov, Margarit, 1977- вж Damjanov, Margarit Margaritov, 1977-
Danabaševa, Veneta Cvetanova, 1976- вж Данабашева, Венета Цветанова, 1976-
Danailov, Emil Danailov, 1968- (автор на допълнителен материал) Г 7
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Danova, Julanda Danova, 1963- вж Данова, Юланда Данова, 1963-
Danova, Madlen Vasileva, 1962- (автор) Кн 115
Davis, Fiona, 1966- вж Дейвис, Фиона, 1966-
Dayan, Jacques, 1951- вж Даян, Жак, 1951-
Deliganeva, Marija (преводач) Г 6
Deliganeva, Marija вж Делиганева, Мария
Deliganeva, Mariya вж Deliganeva, Marija
Delijska, Borjana Petrova, 1957- вж Делийска, Боряна Петрова, 1957-
Denev, Dobrin Denev, 1946- вж Денев, Добрин Денев, 1946-
Deraime, Sylvie, 1967- вж Дерем, Силви, 1967-
Dermenska, Gergana Dimitrova, 1983- вж Дерменска, Гергана Димитрова, 1983-
Dimitar Georgiev Gallery. Dimitar Georgiev Collection (Plovdiv) вж Галерия Димитър Георгиев. Колекция Димитър Георгиев (Пловдив)
Dimitrov, Hristo Dimitrov, 1969- вж Димитров, Христо Димитров, 1969-
Dimitrov, Kalojan Radostinov, 1987- вж Димитров, Калоян Радостинов, 1987-
Dimitrov, Tošo Nikolaev, 1987- вж Димитров, Тошо Николаев, 1987-
Dimitrova, Jana Zdravkova, 1977- (редактор) Г 8
Dimitrova, Jana Zdravkova, 1977- вж Димитрова, Яна Здравкова, 1977-
Dimitrova, Liljana, 1949- вж Димитрова, Лиляна, 1949-
Dimitrova, Maja Nikolova, 1960- вж Димитрова, Мая Николова, 1960-
Dimitrova, Teodora Ivova, 2008- вж Димитрова, Теодора Ивова, 2008-
Dimov, Kostadin вж Димов, Костадин
Dimova, Ljudmila Panteleeva, 1967- вж Димова, Людмила Пантелеева, 1967-
Dimova, Rosica Cvetanova, 1968- вж Димова, Росица Цветанова, 1968-
Dineva, Gergana Vladimirova, 1982- вж Динева, Гергана Владимирова, 1982-
Dobhan, Ulrich, 1944- вж Добхан, Улрих, 1944-
Dončev, Dončo Nikolaev, 1974- вж Дончев, Дончо Николаев, 1974-
Donev, Rosen, 1953- вж Донев, Росен, 1953-
Doneva, Stelijana Hristova, 1972- вж Донева, Стелияна Христова, 1972-
Draguševa, Snežanka Stefanova, 1968- вж Драгушева, Снежанка Стефанова, 1968-
Dukova, Borjana Dimitrova, 1964- вж Дукова, Боряна Димитрова, 1964-
Durin, Stojan Ivanov, 1937- вж Дурин, Стоян Иванов, 1937-
Durina, Daniela Stojanova вж Дурина, Даниела Стоянова
Durova, Kalina Lazarova, 1991- вж Дурова, Калина Лазарова, 1991-


Džendov, Džendo Atanasov, 1976- вж Джендов, Джендо Атанасов, 1976-
Džoglov, Spas Dimitrov вж Джоглов, Спас Димитров
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- вж Джурова, Аксиния Добрева, 1942-


Eldǎrov, Svetlozar Vladimirov, 1956- вж Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956-


Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977- вж Филипова, Людмила Орлинова, 1977-
Fol, Valerija Nikolova, 1953- вж Фол, Валерия Николова, 1953-
Forleo, Marie, 1975- вж Форлео, Мари, 1975-
Franco, Cathy вж Франко, Кати


Gabǎrska, Silvija Ljubenova, 1968- вж Габърска, Силвия Любенова, 1968-
Galerija Dimitǎr Georgiev. Kolekcija Dimitǎr Georgiev (Plovdiv) вж Галерия Димитър Георгиев. Колекция Димитър Георгиев (Пловдив)
Galletti, Andrea вж Галети, Андреа
Gamova, Daniela Ivanova, 1976- вж Гамова, Даниела Иванова, 1976-
Gavazov, Stefan Jordanov, 1909-1979 вж Гавазов, Стефан Йорданов, 1909-1979
Gečev, Rumen Vasilev, 1956- вж Гечев, Румен Василев, 1956-
Genčeva, Nezabravka Nikolaeva, 1963- вж Генчева, Незабравка Николаева, 1963-
Genov, Nikolaj Genčev, 1994- вж Генов, Николай Генчев, 1994-
Genov, Rumen Luizov, 1948- вж Генов, Румен Луизов, 1948-
Genovska, Neli Eneva вж Геновска, Нели Енева
Gentili, Fabio вж Джентили, Фабио
George Papazov Art Gallery (Yambol) вж Художествена галерия Жорж Папазов (Ямбол)
Georgiev, Dragomil, 1955- вж Георгиев, Драгомил, 1955-
Georgiev, Marin, 1946- вж Георгиев, Марин, 1946-
Georgiev, Stanislav Georgiev, 1984- вж Георгиев, Станислав Георгиев, 1984-
Georgiev, Viden Ivanov, 1925- вж Георгиев, Виден Иванов, 1925-
Georgieva, Anna (преводач) Г 2
Georgieva, Anna вж Георгиева, Анна
Georgieva, Ilina Kirilova, 1987- вж Георгиева, Илина Кирилова, 1987-
Gerdžikov, Ognjan Stefanov, 1946- вж Герджиков, Огнян Стефанов, 1946-
Gergova, Ivanka Ilieva, 1972- вж Гергова, Иванка Илиева, 1972-
Gigov, Kliment Vasilev, 1945- вж Гигов, Климент Василев, 1945-
Gikov, Aleksandǎr Georgiev, 1970- вж Гиков, Александър Георгиев, 1970-
Gilman, David вж Гилман, Дейвид
Gjuleva, Veselka Atanasova, 1958- вж Гюлева, Веселка Атанасова, 1958-
Gocev, Georgi Grigorov, 1952- вж Гоцев, Георги Григоров, 1952-
Gradev, Vladimir Nikolaev, 1963- вж Градев, Владимир Николаев, 1963-
Grigorij, митрополит Великотърновски, 1950- вж Григорий, митрополит Великотърновски, 1950-
Grigorov, Nikola Petrušinov, 1944- вж Григоров, Никола Петрушинов, 1944-
Grigorova, Irena Mihajlova, 1971- вж Григорова, Ирена Михайлова, 1971-
Grigorova, Vihra Petrova, 1953- вж Григорова, Вихра Петрова, 1953-
Gross, Andrew, 1952- вж Грос, Андрю, 1952-
Grozdanov, Ljuben Dimitrov, 1941-2011 вж Грозданов, Любен Димитров, 1941-2011
Grozdanova, Galina Stefanova, 1978- (редактор) Г 8
Grozdanova, Galina Stefanova, 1978- вж Грозданова, Галина Стефанова, 1978-
Gruev, Mihail Ivanov, 1971- вж Груев, Михаил Иванов, 1971-


Haas, Scott вж Хас, Скот
Hadžičoneva, Juliana Božidarova вж Хаджичонева, Юлиана Божидарова
Hadžiev, Kristijan Stojanov вж Хаджиев, Кристиян Стоянов
Hadžijski, Minko Stoev, 1954- вж Хаджийски, Минко Стоев, 1954-
Hadžimišev, Ivo Mihajlov, 1950- вж Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950-
Handjiysky, Antoniy, 1947- вж Handžijski, Antonij Georgiev, 1947-
Handžijski, Antonij Georgiev, 1947- (автор) Кн 193, Кн 194, (илюстратор) Кн 193, Кн 194
Handžijski, Antonij Georgiev, 1947- вж Ханджийски, Антоний Георгиев, 1947-
Haralampiev, Mihail Stefanov, 1943- вж Харалампиев, Михаил Стефанов, 1943-
Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- вж Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981-
Haraš, Eleazar, 1954- вж Хараш, Елеазар, 1954-
Hǎrsev, Emil Manolov, 1961- вж Хърсев, Емил Манолов, 1961-
Hinov, Petko Todorov, 1972- вж Хинов, Петко Тодоров, 1972-
Hodorogea, Sorin, 1963- вж Чeрин, Сорин, 1963-
Hristov, Boris Nikolov, 1966- вж Христов, Борис Николов, 1966-
Hristov, Krum Hristov, 1981- вж Христов, Крум Христов, 1981-
Hristova, Petja Dimitrova вж Христова, Петя Димитрова
Hudožestvena galerija Žorž Papazov (Jambol) вж Художествена галерия Жорж Папазов (Ямбол)
Huttová, Jana (редактор) Кн 35
Huttová, Jana вж Хутова, Яна


Iliev, Josif Iliev, 1947- вж Илиев, Йосиф Илиев, 1947-
Iliev, Ljubomir Dimitrov, 1949- вж Илиев, Любомир Димитров, 1949-
Iliev, Petǎr Radoslavov вж Илиев, Петър Радославов
Ilkov, Jurij Borisov, 1953- вж Илков, Юрий Борисов, 1953-
Indzov, Dimitar Jankov, 1963- вж Инджов, Димитър Янков, 1963-
Issel, Hans, 1851-? вж Исел, Ханс, 1851-?
Ivanov, Aleksandǎr Petrov, 1949- (автор) Г 6, (фотограф, оператор) Г 6
Ivanov, Aleksandǎr Petrov, 1949- вж Иванов, Александър Петров, 1949-
Ivanov, Alexander, 1949- вж Ivanov, Aleksandǎr Petrov, 1949-
Ivanov, Angel Georgiev, 1949- вж Иванов, Ангел Георгиев, 1949-
Ivanov, Slavčo Siderov, 1963- вж Иванов, Славчо Сидеров, 1963-
Ivanova, Albena Ljusienova вж Иванова, Албена Люсиенова
Ivanova, Evgenija Nešova, 1961- вж Иванова, Евгения Нешова, 1961-
Ivanova, Irina Cvetanova, 1975- вж Иванова, Ирина Цветанова, 1975-
Ivanova, Iva Ivanova, 1952- вж Иванова, Ива Иванова, 1952-
Ivanova, Ivanka Dečeva, 1962- вж Иванова, Иванка Дечева, 1962-
Ivanova, Julija Dimitrova, 1939- вж Иванова, Юлия Димитрова, 1939-
Ivanova, Klimentina Ilieva, 1940- (съставител) Г 10
Ivanova, Klimentina Ilieva, 1940- вж Иванова, Климентина Илиева, 1940-
Ivanova, Margarita Atanasova, 1988- вж Иванова, Маргарита Атанасова, 1988-
Ivanova, Natalija Ivanova, 1982- (редактор) Г 8, (преводач) Г 8
Ivanova, Natalija Ivanova, 1982- вж Иванова, Наталия Иванова, 1982-
Ivanova, Nataliya, 1982- вж Ivanova, Natalija Ivanova, 1982-
Ivanova, Rosica Nedkova, 1960- вж Иванова, Росица Недкова, 1960-
Ivanova, Svetla Plamenova вж Иванова, Светла Пламенова
Ivanova, Vanja Angelova, 1958- вж Иванова, Ваня Ангелова, 1958-
Ivanova, Vanja Atanasova, 1965- вж Иванова, Ваня Атанасова, 1965-
Ivanova, Veselina Radeva, 1979- вж Иванова, Веселина Радева, 1979-
Ivanova-Girginova, Marieta Stojanova, 1963- вж Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
Ivatts, Arthur (редактор) Кн 35
Ivatts, Arthur вж Айвац, Артър
Ivkova, Ekaterina Stojanova (съставител) Кн 180
Ivojlova, Aleksandra, 1966- вж Ивойлова, Александра, 1966-


Janakieva, Elena Asenova, 1953- вж Янакиева, Елена Асенова, 1953-
Jančeva, Krasimira Dragomirova, 1984- вж Янчева, Красимира Драгомирова, 1984-
Jankova, Miloslava Rusinova, 1960- вж Янкова, Милослава Русинова, 1960-
Jankova, Reni Georgieva вж Янкова, Рени Георгиева
Jankova-Mladenova, Marija Ivanova, 1982- вж Янкова-Младенова, Мария Иванова, 1982-
Jones, Anita (редактор) Кн 35
Jones, Anita вж Джоунс, Анита
Jordanov, Petko, 1958- (съставител) Г 3
Jordanov, Petko, 1958- вж Йорданов, Петко, 1958-
Jotov, Stilijan Jotov, 1960- вж Йотов, Стилиян Йотов, 1960-
Jovčevska, Plamena Georgieva, 1954- вж Йовчевска, Пламена Георгиева, 1954-


Kacarska, Elena Vasilieva вж Кацарска, Елена Василиева
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kafka, Franz, 1883-1924 вж Кафка, Франц, 1883-1924
Kalajdžieva, Rosica Georgieva вж Калайджиева, Росица Георгиева
Kalčev, Vencislav Todorov, 1991- вж Калчев, Венцислав Тодоров, 1991-
Kamenov, Stefan Kamenov (илюстратор) Г 3
Kamenov, Stefan Kamenov вж Каменов, Стефан Каменов
Kǎnaljan, Mari, 1941- вж Къналян, Мари, 1941-
Kǎnčev, Atanas, 1949- вж Кънчев, Атанас, 1949-
Kandjeva, Vyara, 1956- вж Kandževa, Vjara Nikolova, 1956-
Kandževa, Vjara Nikolova, 1956- (автор) Кн 193, Кн 194, (илюстратор) Кн 193, Кн 194
Kandževa, Vjara Nikolova, 1956- вж Канджева, Вяра Николова, 1956-
Kantareva, Daniela Svilenova вж Кантарева, Даниела Свиленова
Karadačka, Julija Ivanova, 1968- вж Карадачка, Юлия Иванова, 1968-
Karag´ozova, Leda Stefanova, 1986- вж Карагьозова, Леда Стефанова, 1986-
Karova, Emilia, 1964- вж Karova, Emilija Gošova, 1964-
Karova, Emilija Gošova, 1964- (автор) Кн 89
Katreva-Bozukova, Iveta Plamenova, 1980- вж Катрева-Бозукова, Ивета Пламенова, 1980-
Kavalova, Irina Georgieva, 1969- вж Кавалова, Ирина Георгиева, 1969-
Kazandžieva, Irina Petkova, 1977- вж Казанджиева, Ирина Петкова, 1977-
Kečeva, Nadežda Ivanova, 1986- (редактор) Г 8
Kečeva, Nadežda Ivanova, 1986- вж Кечева, Надежда Иванова, 1986-
Kepenerov, Ivan Rajkov, 1939- вж Кепенеров, Иван Райков, 1939-
Kitov, Ivajlo Georgiev вж Китов, Ивайло Георгиев
Kojčeva, Rajna Moskova, 1974- вж Койчева, Райна Москова, 1974-
Kolarov, Rosen Gospodinov, 1959- вж Коларов, Росен Господинов, 1959-
Kolčev, Aleksandǎr Stoilov, 1956- вж Колчев, Александър Стоилов, 1956-
Kolev, Svilen Stefanov, 1974- вж Колев, Свилен Стефанов, 1974-
Kolev, Valentin Nikolov, 1954- вж Колев, Валентин Николов, 1954-
Koleva, Marina Filipova, 1992- вж Колева, Марина Филипова, 1992-
Koleva, Tanja Angelova, 1966- вж Колева, Таня Ангелова, 1966-
Koleva-Stefanova, Desislava Nikolova, 1980- вж Колева-Стефанова, Десислава Николова, 1980-
al-Koni, Ibrahim, 1948- вж ал-Кони, Ибрахим, 1948-
Konstantinov, Konstantin Iliev, 1890-1970 вж Константинов, Константин Илиев, 1890-1970
Konstantinova, Elka Georgieva, 1932- вж Константинова, Елка Георгиева, 1932-
Konstantinova, Emilija Borisova, 1965- вж Константинова, Емилия Борисова, 1965-
Koprinarov, Bratoj Georgiev, 1952- вж Копринаров, Братой Георгиев, 1952-
Kostadinov, Kostadin Vasilev, 1960- вж Костадинов, Костадин Василев, 1960-
Kostenarov, Krasimir Dimitrov, 1977- вж Костенаров, Красимир Димитров, 1977-
Kostov, Kol'o, 1983- (съставител) Г 3
Kostov, Kol'o, 1983- вж Костов, Кольо, 1983-
Kostov, Okean Hristov, 1976- вж Костов, Океан Христов, 1976-
Kostova, Rajna Trifonova, 1958- (автор) Кн 115
Koteva, Nina Mihajlova, 1957- вж Котева, Нина Михайлова, 1957-
Koukleva, Sonya, 1958- вж Kukleva, Sonja Ivanova, 1958-
Kovačev, Vihǎr Mančev, 1957- вж Ковачев, Вихър Манчев, 1957-
Kovačeva, Rajna Atanasova вж Ковачева, Райна Атанасова
Krǎstev, Aleksandǎr Vasilev, 1976- вж Кръстев, Александър Василев, 1976-
Krǎstev, Deni вж Кръстев, Дени
Krǎsteva-Georgieva, Katja Rajčeva, 1948- вж Кръстева-Георгиева, Катя Райчева, 1948-
Kremenski, Ivo Marinov, 1943- вж Кременски, Иво Маринов, 1943-
Krivošiev, Stefan Georgiev, 1949- вж Кривошиев, Стефан Георгиев, 1949-
Kshirsagar, Suhas вж Кширсагар, Сухас
Kukleva, Sonja Ivanova, 1958- (преводач) Кн 193, Кн 194
Kurteva, Galina Georgieva вж Куртева, Галина Георгиева


Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Lalova, Valentina Vladimirova, 1986- вж Лалова, Валентина Владимирова, 1986-
Lamarque, Philippe, 1958- вж Ламарк, Филип, 1958-
Lazarova, Emilija Cvetanova, 1959- вж Лазарова, Емилия Цветанова, 1959-
Lečeva, Rumjana Georgieva, 1958- вж Лечева, Румяна Георгиева, 1958-
Legkostup, Plamen Anatoliev, 1959- (продуцент) Е 12
Legkostup, Plamen Anatoliev, 1959- вж Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959-
Loschütz, Gert, 1946- вж Лошюц, Герт, 1946-
Lozanova-Stančeva, Vanja Borislavova, 1957- вж Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957-


MacConaghy, Charlotte, 1988- вж Макконъхи, Шарлот, 1988-
Manchorova, Neshka, 1977- вж Mančorova-Veleva, Neška Atanasova, 1977-
Mančorova-Veleva, Neška Atanasova, 1977- (автор на рецензия) Кн 89
Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Manolova, Iveta Andreeva (съставител) Кн 180
Marčev, Sotir Todorov, 1961- вж Марчев, Сотир Тодоров, 1961-
Marinov, Stojan Petkov, 1961- вж Маринов, Стоян Петков, 1961-
Markov, Ivajlo Ivanov, 1953- вж Марков, Ивайло Иванов, 1953-
Markov, Ivan Gatev, 1951- вж Марков, Иван Гатев, 1951-
Markov, Smilen Ivanov, 1980- вж Марков, Смилен Иванов, 1980-
Markova, Marinela Mitkova, 1971- вж Маркова, Маринела Миткова, 1971-
Markova, Nevjana Benova вж Маркова, Невяна Бенова
Matev, Nikolaj Matev, 1955- вж Матев, Николай Матев, 1955-
Matova, Dobrina Coneva, 1964- вж Матова, Добрина Цонева, 1964-
Mauriac, François, 1885-1970 вж Мориак, Франсоа, 1885-1970
Mavrov, Spas Grozdov, 1949- вж Мавров, Спас Гроздов, 1949-
Merdžanova, Elena Georgieva, 1974- вж Мерджанова, Елена Георгиева, 1974-
Metodieva, Maria, 1961- вж Metodieva, Marija, 1961-
Metodieva, Marija, 1961- (съставител) Кн 180
Mihajlov, Kamen Mihajlov, 2002- вж Михайлов, Камен Михайлов, 2002-
Mihajlova, Cvetelina Stefanova, 1976- вж Михайлова, Цветелина Стефанова, 1976-
Mihajlova, Mihaela Mihajlova, 1992- вж Михайлова, Михаела Михайлова, 1992-
Mihajlova, Nina Kirilova, 1969- вж Михайлова, Нина Кирилова, 1969-
Milanov, Boris Asenov, 1936- вж Миланов, Борис Асенов, 1936-
Milanov, Milan Asenov, 1938- вж Миланов, Милан Асенов, 1938-
Milanova, Mariela Stojanova, 1966- вж Миланова, Мариела Стоянова, 1966-
Miluševa, Dejana Hristova, 1971- вж Милушева, Деяна Христова, 1971-
Minev, Min´o Dončev, 1940- вж Минев, Миньо Дончев, 1940-
Mirčeva, Marijana Simova, 1966- вж Мирчева, Марияна Симова, 1966-
Miškova, Diana Mihajlova, 1958- вж Мишкова, Диана Михайлова, 1958-
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Mitkovska, Vesela Ilieva вж Митковска, Весела Илиева
Mossop, David James, 1961- вж Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961-
Mrǎčkov, Vasil Željazkov, 1934- вж Мръчков, Васил Желязков, 1934-
Musov, Mihail Željazkov, 1981- вж Мусов, Михаил Желязков, 1981-
Mutafčijski, Vencislav Metodiev, 1964- вж Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964-


Načev, Atanas Ivanov, 1954- вж Начев, Атанас Иванов, 1954-
Nazǎrov, Kiril Stefanov, 1941- вж Назъров, Кирил Стефанов, 1941-
Nedeleva, Valentina Kirilova вж Неделева, Валентина Кирилова
Nedkova-Milanova, Vanja Margaritova, 1976- вж Недкова-Миланова, Ваня Маргаритова, 1976-
Nenčeva, Nina Dimitrova, 1959- вж Ненчева, Нина Димитрова, 1959-
Nenkov, Dimitǎr Nenkov, 1959- вж Ненков, Димитър Ненков, 1959-
Nenkova, Presijana Stojkova, 1972- вж Ненкова, Пресияна Стойкова, 1972-
Nény, Jean-Baptiste вж Нени, Жан-Батист
Neškov, Marin Najdenov, 1950- вж Нешков, Марин Найденов, 1950-
Nie Hui (илюстратор) Е 3
Nie Hui вж Ние Хуей
Nikolaeva, Iveta вж Николаева, Ивета
Nikolčina, Miglena Ilieva, 1955- вж Николчина, Миглена Илиева, 1955-
Nikolov, Aleksandǎr Marinov, 1956- вж Николов, Александър Маринов, 1956-
Nikolov, Dimitǎr Nikolov, 1957- вж Николов, Димитър Николов, 1957-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nunev, Josif Jasenov, 1960- вж Нунев, Йосиф Ясенов, 1960-


Opderbecke, Adolf, 1857-? вж Опдербеке, Адолф, 1857-?
Oskar, Aleksandǎr Hugo, 1975- вж Оскар, Александър Хуго, 1975-


Panajotov, Plamen Todorov, 1957- вж Панайотов, Пламен Тодоров, 1957-
Papaji, 1910-1997 вж Пападжи, 1910-1997
Papazjan, Ruslan Mardik, 1976- вж Папазян, Руслан Мардик, 1976-
Papazova, Margarita Stojanova вж Папазова, Маргарита Стоянова
Pǎrvanova, Anelija Ivanova, 1987- вж Първанова, Анелия Иванова, 1987-
Paskaleva, Diana Angelova вж Паскалева, Диана Ангелова
Pavlova, Daniela Georgieva вж Павлова, Даниела Георгиева
Pavlova, Mariela Damjanova вж Павлова, Мариела Дамянова
Peev, Stefan Vasilev, 1974- вж Пеев, Стефан Василев, 1974-
Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961- вж Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961-
Pejkova, Cvetelina Georgieva, 1961- вж Пейкова, Цветелина Георгиева, 1961-
Penčeva-Petkova, Desislava Peteva, 1979- вж Пенчева-Петкова, Десислава Петева, 1979-
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Penev, Emil (фотограф, оператор) Е 12
Penev, Emil вж Пенев, Емил
Penkova, Sonja Borisova, 1962- вж Пенкова, Соня Борисова, 1962-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Perjanova, Irina Vasilevna, 1949- вж Перянова, Ирина Василевна, 1949-
Peteva, Irena Jordanova, 1968- вж Петева, Ирена Йорданова, 1968-
Petkov, Ljubomir Vladimirov, 1964- вж Петков, Любомир Владимиров, 1964-
Petkov, Veselin Penčev, 1990- вж Петков, Веселин Пенчев, 1990-
Petrov, Danail Dimitrov, 1963- вж Петров, Данаил Димитров, 1963-
Petrov, Dimitǎr Todorov, 1979- вж Петров, Димитър Тодоров, 1979-
Petrov, Lǎčezar Angelov, 1948- вж Петров, Лъчезар Ангелов, 1948-
Petrov, Todor Petrov, 1949- вж Петров, Тодор Петров, 1949-
Petrov, Vasil Krumov, 1983- вж Петров, Васил Крумов, 1983-
Petrova, Daniela Vǎtkova, 1960- вж Петрова, Даниела Въткова, 1960-
Petrova-Kirova, Magdalena Damjanova вж Петрова-Кирова, Магдалена Дамянова
Pirinska, Snežanka Zaprinova Topalova-, 1952- вж Topalova-Pirinska, Snežanka Zaprinova, 1952-
Popivanova, Evgenija Ivanova, 1962- вж Попиванова, Евгения Иванова, 1962-
Popov, Aleksandǎr Nikolaev вж Попов, Александър Николаев
Popov, Bogomil Mirkov, 1955-2013 вж Попов, Богомил Мирков, 1955-2013
Popov, Emil Borisov, 1957- вж Попов, Емил Борисов, 1957-
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- (съставител) Г 8, (главен редактор) Г 8
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- вж Попов, Христо Димитров, 1971-
Popov, Konstantin Petrov, 1907-1991 вж Попов, Константин Петров, 1907-1991
Popov, Volodja Andreev, 1954- вж Попов, Володя Андреев, 1954-
Požarevska, Rumjana Savova, 1958- вж Пожаревска, Румяна Савова, 1958-
Pramatarov, Kalojan Veselinov, 1984- (преводач) Г 8
Pramatarov, Kalojan Veselinov, 1984- вж Праматаров, Калоян Веселинов, 1984-
Pramatarov, Kaloyan, 1984- вж Pramatarov, Kalojan Veselinov, 1984-
Radev, Ivan Nikolaev, 1943-2020 вж Радев, Иван Николаев, 1943-2020
Radev, Teodor Nikolaev, 1974- вж Радев, Теодор Николаев, 1974-
Radojnova, Diana Atanasova, 1960- вж Радойнова, Диана Атанасова, 1960-
Rafailov, Ivo, 1977- вж Рафаилов, Иво, 1977-
Rajčeva, Liljana Rajčeva, 1930- вж Райчева, Лиляна Райчева, 1930-
Rajkova, Maja вж Райкова, Мая
Rakadžijska, Svetla Genova, 1946- вж Ракаджийска, Светла Генова, 1946-
Raleva, Stela Stojanova, 1970- вж Ралева, Стела Стоянова, 1970-
Ralinska, Elena Petrova, 1984- вж Ралинска, Елена Петрова, 1984-
Ramčev, Kol´o Radev, 1936- вж Рамчев, Кольо Радев, 1936-
Ranov Kirov, Stefan, 1948- вж Ранов, Стефан Киров, 1948-
Raševa, Iveta Kirilova, 1970- (автор на допълнителен материал) Г 10
Raševa, Iveta Kirilova, 1970- вж Рашева, Ивета Кирилова, 1970-
Rasheva, Iveta, 1970- вж Raševa, Iveta Kirilova, 1970-
Ribarova, Pavlina Stefanova, 1977- вж Рибарова, Павлина Стефанова, 1977-
Rimac, Srećko, 1966- вж Римац, Сречко, 1966-
Rochut, Jean-Noël, 1948- вж Рошю, Жан-Ноел, 1948-
Rojčeva, Aneta Venelinova, 1987- вж Ройчева, Анета Венелинова, 1987-
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Rusev, Rumjan Dimitrov, 1956- вж Русев, Румян Димитров, 1956-
Ruseva, Blaga Rumjanova, 1980- вж Русева, Блага Румянова, 1980-
Ruskova, Elizarija Rajčeva, 1956- вж Рускова, Елизария Райчева, 1956-


Sagnier, Christine, 1964- вж Сание, Кристин, 1964-
Sand, Neli, 1952- (илюстратор) Кн 139
Sand, Neli, 1952- вж Санд, Нели, 1952-
Sand, Nelly, 1952- вж Sand, Neli, 1952-
Sǎrǎstov, Zlatin Georgiev, 1971- вж Съръстов, Златин Георгиев, 1971-
Sarkisjan, Sarkis вж Саркисян, Саркис
Sarov, Angel Stankov, 1974- вж Саров, Ангел Станков, 1974-
Satran, Pamela Redmond, 1953- вж Сатран, Памела Редмънд, 1953-
Savova, Kamelija Dimitrova, 1963- вж Савова, Камелия Димитрова, 1963-
Sedlarski, Teodor Venkov, 1978- вж Седларски, Теодор Венков, 1978-
Seethaler, Robert, 1966- вж Зееталер, Роберт, 1966-
Semerdžiev, Cvetan Atanasov, 1949- вж Семерджиев, Цветан Атанасов, 1949-
Simeonov, Ognjan Georgiev, 1954- вж Симеонов, Огнян Георгиев, 1954-
Simeonova-Damjanova, Adriana Emilova, 1959- вж Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
Simitčijska, Jana Jasenova, 1994- (преводач) Г 8
Simitčijska, Jana Jasenova, 1994- вж Симитчийска, Яна Ясенова, 1994-
Sokolova, Gergana Jordanova, 1978- вж Соколова, Гергана Йорданова, 1978-
Spasov, Spas Dimitrov, 1975- вж Спасов, Спас Димитров, 1975-
Sredkova, Krasimira, 1952- вж Средкова, Красимира, 1952-
Stajkov, Ivajlo Ivanov, 1970- вж Стайков, Ивайло Иванов, 1970-
Staneva, Neli Ivanova, 1975- вж Станева, Нели Иванова, 1975-
Staneva, Valentina Ilieva, 1968- вж Станева, Валентина Илиева, 1968-
Stankova, Tatjana Vasileva, 1969- вж Станкова, Татяна Василева, 1969-
Statev, Stati Vasilev, 1955- вж Статев, Стати Василев, 1955-
Stavrev, Vladimir Pavlov, 1968- вж Ставрев, Владимир Павлов, 1968-
Stavru, Stojan Andreas, 1980- вж Ставру, Стоян Андреас, 1980-
Stoimenov, Milčo Rajčev, 1941- вж Стоименов, Милчо Райчев, 1941-
Stojanov, Stojan Ivanov, 1911-1997 вж Стоянов, Стоян Иванов, 1911-1997
Stojanova, Milena Petrova, 1974- вж Стоянова, Милена Петрова, 1974-
Stojanovič, Bina Hristova, 1905-1990 вж Стоянович, Бина Христова, 1905-1990
Stojanovič, Petǎr Ivanov, 1967- вж Стоянович, Петър Иванов, 1967-
Stojčeva, Svetlana, 1959- вж Стойчева, Светлана, 1959-
Stojkov, Mitko Rusev, 1957- вж Стойков, Митко Русев, 1957-
Stojneva, Evelina Danailova, 1960- вж Стойнева, Евелина Данаилова, 1960-
Stojnov, Simeon Georgiev, 1943- вж Стойнов, Симеон Георгиев, 1943-
Stokov, Ljuben Dimitrov, 1948- вж Стоков, Любен Димитров, 1948-
Stream through time. Еxhibition (Sofia ; 2021) вж Поток през времето. Изложба (София ; 2021)
Studemund-Halévy, Michael, 1948- вж Щудемунд-Халеви, Михаел, 1948-


Šiškova, Marijana Ivanova вж Шишкова, Марияна Иванова
Šterev, Nikolaj, 1925-2015 вж Щерев, Николай, 1925-2015
Šutilova-Jočkolovska, Kremena Volodinova, 1972- вж Шутилова-Йочколовска, Кремена Володинова, 1972-


Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Taneva, Daniela Ivova, 1966- вж Танева, Даниела Ивова, 1966-
Taneva, Marija Grigorova вж Танева, Мария Григорова
Tel´janova, Anna вж Тельянова, Анна
Tepsizov, Petǎr (съставител) Г 3
Tepsizov, Petǎr вж Тепсизов, Петър
Teresa Benedykta od Krzyża, света, 1891-1942 вж Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942
Tevekelijski, Vladimir Asenov вж Тевекелийски, Владимир Асенов
Tocev, Načko Iliev, 1955- вж Тоцев, Начко Илиев, 1955-
Todorov, Vasil Veličkov, 1953- вж Тодоров, Васил Величков, 1953-
Todorova, Desislava Angelova (съставител) Кн 180
Todorova, Gergana Vasileva, 1990- вж Тодорова, Гергана Василева, 1990-
Todorova, Kristina Stefanova, 1987- вж Тодорова, Кристина Стефанова, 1987-
Todorova, Lilija Antonova, 1986- вж Тодорова, Лилия Антонова, 1986-
Todorova, Marieta Teodorova, 1964- вж Тодорова, Мариета Теодорова, 1964-
Todorova, Vesela Jordanova, 1975- вж Тодорова, Весела Йорданова, 1975-
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Topalova-Pirinska, Snežanka Zaprinova, 1952- (автор на рецензия) Кн 89
Topolova, Ivanka Ilieva, 1935- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Topolska, Evgenija Minkova, 1966- вж Тополска, Евгения Минкова, 1966-
Tornev, Georgi Blagov, 1953- вж Торнев, Георги Благов, 1953-
Trifonov, Stanimir Georgiev, 1958- (режисьор) Е 12
Trifonov, Stanimir Georgiev, 1958- вж Трифонов, Станимир Георгиев, 1958-
Trifonova, Silvija Trifonova, 1973- вж Трифонова, Силвия Трифонова, 1973-
Tsingova, Stoyka вж Cingova, Stojka Stoeva
Vačeva, Danelina Emilova, 1961- вж Вачева, Данелина Емилова, 1961-
Vǎlčanov, Vǎlčan Tončev, 1976- вж Вълчанов, Вълчан Тончев, 1976-
Vǎlčeva, Cvetomila Stefanova вж Вълчева, Цветомила Стефанова
Valentinova, Cvetelina, 1973- вж Валентинова, Цветелина, 1973-
Vǎleva, Katja Ivanova вж Вълева, Катя Иванова
Vasilev, Detelin Ljubomirov, 1955- вж Василев, Детелин Любомиров, 1955-
Vasilev-Čangov, Milko Ivanov, 1955- вж Василев-Чангов, Милко Иванов, 1955-
Vasileva, Radosveta Ivanova, 1960- (автор на рецензия) Кн 89
Vasileva, Ženi Kamenova, 1986- (преводач) Г 8
Vasileva, Ženi Kamenova, 1986- вж Василева, Жени Каменова, 1986-
Vasileva, Zheni, 1986- вж Vasileva, Ženi Kamenova, 1986-
Vassileva, Radosveta, 1960- вж Vasileva, Radosveta Ivanova, 1960-
Vatova, Penka Trifonova, 1959- вж Ватова, Пенка Трифонова, 1959-
Vazov, Grigorij Cvetanov, 1951- вж Вазов, Григорий Цветанов, 1951-
Vàzquez-Figueroa, Alberto, 1936- вж Васкес-Фигероа, Алберто, 1936-
Vejsel, Ali Ali, 1984- вж Вейсел, Али Али, 1984-
Velikotǎrnovski universitet Sv. sv. Kiril i Metodij вж Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий
Velikov, Veselin Stoilov, 1942- вж Великов, Веселин Стоилов, 1942-
Velkova, Ljudmila Konstantinova, 1946- вж Велкова, Людмила Константиновна, 1946-
Vironova, Tatjana Atanasova, 1949- вж Виронова, Татяна Атанасова, 1949-
Visulčev, Jasen Spasov, 1949- вж Висулчев, Ясен Спасов, 1949-
Vitanova, Natalija Ivanova, 1967- вж Витанова, Наталия Иванова, 1967-
Vladeva, Rosica Cankova, 1964- вж Владева, Росица Цанкова, 1964-
Vlahova, Margarita Dimitrova, 1960- вж Влахова, Маргарита Димитрова, 1960-
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-
Vtora anglijska gimnazija Tomas Džefersǎn (Sofia) вж Втора английска гимназия Томас Джеферсън (София)


Wiesel, Elie, 1928-2016 вж Визел, Ели, 1928-2016
Wittenbecher, Holm вж Витенбехер, Холм


Yordanov, Petko, 1958- вж Jordanov, Petko, 1958-
Zahariev, Bojan Vencislavov, 1971- (редактор) Кн 35
Zahariev, Bojan Vencislavov, 1971- вж Захариев, Боян Венциславов, 1971-
Zahariev, Boyan, 1971- вж Zahariev, Bojan Vencislavov, 1971-
Zlatanova, Jovka Tinkova, 1967- вж Златанова, Йовка Тинкова, 1967-


Žabljanov, Hristo Nikolov, 1946- вж Жаблянов, Христо Николов, 1946-
Željazkova, Kremena, 1983- вж Желязкова, Кремена, 1983-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Ава Торот Кн 18
Автографът в литературния живот и духовно-творческото общуване Кн 12
Адам и Ева Кн 1
Аз съм българче Кн 181
Амулетът на Тутанкамон Кн 1
Английски език B2 за 12. клас - профилирана подготовка Кн 115
Англичанинът Кн 123
Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия Кн 30
Антихтонът на Данте Кн 166
Антология на мъдростта Кн 19
Археологията Кн 10
Атлас по география и икономика за 9. клас [Картографски ресурс] К 1
Атлас по география и икономика за девети клас [Картографски ресурс] К 1
Атлас по история и цивилизации за 9. клас [Картографски ресурс] К 2
Афоризми за Нищото Кн 14


Бебетата носят любовта Кн 146
Безпределност Кн 15
Белег от един живот Кн 142
Бетон Кн 134
Бизнес и административна сигурност [Електронен ресурс] Е 1
Биологична продуктивност на клонове хибридна черна топола (Populus x euramericana (Dode) Guinier) в района на ДГС Оряхово Кн 96
Биологична продуктивност на клонове хибридна черна топола (Populus x euramericana (Dode) Guinier) в района на ДГС Оряхово [Електронен ресурс] Е 10
Богинята майка и седемте пазители Кн 1
България е жива Кн 157
Българските генерали 1878-1946. С достойнство и чест. [Т]. 1 Кн 198
Българският комунизъм - дебати и интерпретации Кн 199


В името на Иисус Кн 36
В малките неща - най-много красота Кн 147
Варницата Кн 135
Великите битки Кн 10
Вибрации на нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника Кн 93
Видения Г 6
Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 1, Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността Кн 73
Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Кн. 2, Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти Кн 74
Винаги има решение Кн 26
Виртуалният пациент в обучението по дентална медицина Кн 87
Време за мъже Кн 179
Вселената пази гърба ти Кн 24
Въздействие на кохезионната политика на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки Кн 54
Въпроси на българското вещно право Кн 57


Галерия на шепота Кн 129
Генен допинг Кн 113
Гладиаторите Кн 10
Горски приказки [Нотирана музика] Н 1
Гост Кн 183
Градината на билките Кн 125
Граматика на българския език Кн 117


Д-р Кълвач Н 1
Да ядеш, без да дебелееш Кн 76
Детективски истории 2.-4. клас Кн 67
Детективски истории 4. клас Кн 69
Детективски истории. Книга за учителя по проблемно базирано обучение 2.-4. клас Кн 67
Джед изгубеното познание Кн 196
Династията Джед. Кн. 1, Джед изгубеното познание Кн 196
Дискусии в българското наследствено право. Кн. 1 Кн 58
Домашни и диви животни в България Кн 11
Донесени от Светите земи... [Изобразителен материал] Г 10
Древните богове и падението Кн 21
Древният Египет Кн 10
Духовни съчинения Кн 140
Душа под снега [Електронен ресурс] Е 17
Дъждовник Н 1


Европейско финансиране и управление на проекти Кн 41
Ежковата риза Н 1
Етиологична структура и микробна резистентност на изолати от МБАЛ-София, Военномедицинска академия - анализ Кн 82
Етрополе и околности Кн 189


Христо Жаблянов: рисунка, графика, живопис, илюстрация Г 5
Живот в страх Кн 170
Животните на село Кн 9


За психологията на десния екстремизъм и тероризъм Кн 38
Загадките Кн 10
Загадките на историята Кн 10
Залата на записите Кн 1
Зали в залата Кн 1
Замлъкналото клепало Кн 164
Замъкът Кн 137
Замъкът (Оригиналът) Кн 137
Земята Кн 1
Златна книга на българските приказки Кн 182
Зората Кн 126


Игривото зайче Н 1
Избрани творби от фонда на Художествена галерия "Жорж Папазов" - Ямбол Г 3
Изброими изкушения Кн 159
Изследвания по оценка на горите в Република България Кн 97
Изчезващата памет. Т. 4 Кн 105
Изчезващата памет. Т. 5 Кн 106
Изчезващата памет. Т. 6 Кн 107
Изчезващата памет. Т. 7 Кн 108
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол. Т. 1, Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика Кн 44
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол. Т. 2, Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол Кн 45
Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики Кн 49
Индианската мъдрост Кн 16
Интернационализация на валутите Кн 47
Истини, измислици и хипотези за COVID-19 Кн 92
Истини, хипотези и измислици за COVID-19 Кн 92
Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия Г 1


Катеричка Н 1
Георги Китов ... един от най-всеотдайните Кн 50
Книга за сп. "Златорог" (1920-1943) Кн 6
Книга за учителя по история и цивилизации 11. клас Кн 195
Книга за учителя по история и цивилизации за 11. клас, профилирана подготовка Кн 195
Книга за учителя: Пъстър свят, 4-5 години Кн 66
Книгата на живота Кн 1
Когато се прощава Кн 143
Коженият тефтер с картата Кн 1
Коледари Кн 183
Коледни камбанки Кн 144
Колекция "Димитър Георгиев". Т. 1 Г 2
Комплексен поглед към връзката "Наследственост - среда - мъжко репродуктивно здраве" Кн 90
Компютър от древността Кн 1
Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване Кн 99
Костинброд, дворецът на Константин и Скретиска Кн 185
Котаракът в чизми Кн 119
Красива двойка Кн 133
Кратка история на село Сулица, област Стара Загора Кн 192
Културни концепти на славянството [5] Кн 116
Късмет е да обичаш, да падаш, ставаш, тичаш Кн 148


Леда и Лебедът Кн 28
Лечебен, козметичен и апаратен масаж Кн 81
Литературно земеделско знаме. Т. 1 Кн 173
Любов, любов, любов Кн 25
Любовта е удивителна Кн 149


Мамо, от сърце благодаря Кн 150
Махай се, Covid-19! [Електронен ресурс] Е 2
Медената пита Кн 184
Медицинска квалитология Кн 79
Между световете Кн 175
Междусъседски отношения Кн 59
Методи за откриване на повреди в силови кабели Кн 94
Методи, практики и формули Кн 23
Методическо пособие за психологично изследване Кн 39
Мечо през гора вървеше Н 1
Мирково и околности Кн 190
Мистичните пътеки на България Кн 187
Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и тероризма Кн 33
Моята приказка Кн 109
Мравуняк Кн 110
Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование Кн 8
Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти Кн 74
На крачка пред себе си Кн 165
Наръчник по каменоделство, оперативно зидарство Кн 104
Наследството на Еней Кн 1
Насоки за развитие на допълнителното осигуряване за безработица в България Кн 63
Нашенци, век по-късно, все така живи Кн 141
Неразрушаващи методи за диагностика на кабелна изолация Кн 95
Ния. Ч. 1 Кн 162
Нови тестове по български език и литература за външното оценяване и приема след 7. клас Кн 68
Новите 50 Кн 130
Норми на райета Кн 177
Нормиране и планиране на дърводобива Кн 98
Нос Емине Кн 1
Нощта Кн 127


Обичай ме, море! Кн 160
Обичай нарочно Кн 155
Образование и медии Кн 114
Образование на бъдещето Кн 64
Овчарово, моя родна земя Кн 191
Орлово гнездо Н 1
Остро кървене от горния гастроинтестинален тракт - поглед на гастроентеролога Кн 86
От ден по-ясна Кн 132
Отново под бащината стряха Кн 163
Отчитане на финансовите инструменти Кн 100
Оценка на банките в България по метода на стохастичното моделиране Кн 46


Паваж [Електронен ресурс] Е 13, Е 14
Пазител Кн 1
Паметта е жива Кн 72
Паметта ни задължава... Кн 156
Паралелни счупвания Кн 158
Паяче Н 1
Пепел от дъга Кн 145
Пепеляшка Кн 120
Периодика и литература. [Т. 6], Книга за сп. "Златорог" (1920-1943) Кн 6
[Петдесет] 50 години от създаването на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" [Видеозапис] Е 11
Пинокио Кн 121
Планиране и прогнозиране в организацията Кн 3
Познание и трансхуманитарна р/еволюция Кн 4
Полето Кн 136
Полски автори, преведени на български език Кн 5
Помни... като котката: смело мечтай Кн 171
Помни... като Лиса: мечтите си смело преследвай Кн 169
Помни... като мечокът: себе си бъди Кн 168
Помни... от забързания ритъм разпусни Кн 172
Помни... пътуването е удоволствие, приключение, красота Кн 176
Последната миграция Кн 131
Последование на Божественото и Свято умиване Кн 29
Последование на Божественото и Свято умиване. Манастирската редакция Кн 29
Поток през времето Г 8
Правителство в облаците. Е-правителство, облачни технологии и успешни модели за електронно управление [Електронен ресурс] Е 4
Праисторията Кн 10
Преподавателите на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) [Електронен ресурс] Е 5
Приобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти Кн 70
Приятелите са души, близки отпреди Кн 151
Проблеми на трудовото и осигурителното право Кн 55
Проект No РД - 08 - 118/03.02.2020 г. "Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм", ШУ "Епископ Константин Преславски" Кн 43
Проект "Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм", ШУ "Епископ Константин Преславски" Кн 43
Промени режима си, подобри здравето си Кн 77
Промените във вещта Кн 60
Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването Кн 60
Противодействие на разпространението на наркотиците като част от националната сигурност Кн 56
Пряката демокрация - алтернатива за България Кн 37
Публични вещни права Кн 61
Пъстър свят Кн 66


Разказ за Светогорската светлина [Видеозапис] Е 12
Размисли VII Кн 174
Ранното детство в ромските общности (RECI+)  Кн 34
Ранното детство в ромските общности в България Кн 34
Регионални различия на трудовия пазар в България Кн 42
Религиозни култове от Разградски регион I-VI век Кн 197
Рестарт на туризма - нова надежда Кн 51
Рецепта за перфектна съпруга Кн 124
Рибка Н 1
Рискове за националната сигурност на Република България, произтичащи от нелегалната имиграция Кн 40
Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика Кн 32


С духа на ботевци Г 9
Саркофагът на Витоша Кн 1
Светулки Н 1
Седма национална студентска сесия с международно участие "Тенденции в здравните грижи през 21 век" [Електронен ресурс] Е 6
Село Цръклевци [oбщина Драгоман] Кн 186
Сервитутните права според българското законодателство Кн 62
Сказания за падението на човека Кн 22
Словоред Кн 167
Смолница между два рода Кн 188
Социални аспекти на демографията Кн 31
Спомени или нещо подобно Кн 178
Средновековието Кн 10
Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол Кн 45
Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия Кн 103
Счетоводство Кн 102
Счетоводство на предприятието Кн 101
Съвременни електрокардиографски методи [Електронен ресурс] Е 9
Съкровищата Кн 10
Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост (1990-2020) Кн 7


Тайните подземия на България. Ч. 16, Богинята майка и седемте пазители Кн 1
Тайнствените саркофази в Египет Кн 1
Танцуващата пустота Кн 17
Тенденции в развитието на разходите на подсектор "Централно държавно управление" в страни членки на ЕС Кн 48
Тераформиране Кн 111
Техника на рентгенографското изследване - протоколи за рентгенови лаборанти Кн 83
Традиционен детски фолклор от Софийско Кн 71
Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика Кн 75
[Три хиляди и двеста] 3200 еврейски пословици, изрази, шеги и други на езика Ладино / еврейско испански Кн 139
[Тридесет] 30 години образование с традиции, иновации и резултати Кн 65
Туарег Кн 138
Търговскоправна поема Кн 154


Увреди на периферната нервна система Кн 91
Укеиреру Кн 27
Управление на човешките ресурси Кн 2
Управление при кризи Кн 78


Фантастика и бъдеще Кн 118
Фармакологично повлияване поведението на деца със специфични здравни потребности, нуждаещи се от дентално лечение Кн 85
Философия и въведение в сестринските грижи [Електронен ресурс] . CD 1 Е 7, Е 8
Философия и въведение в сестринските грижи. Ч. 2 Кн 84
Финанси на международната търговия Кн 53
Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика Кн 44
Хемоперитонеумът при лечение с перитонеална диализа Кн 88
Хроники извън времето [Електронен ресурс] Е 18, Е 19


Ценности в обществе - современное понимание и противоречия Кн 80
Ценности в обществото - съвременни разбирания и противоречия Кн 80


Частен бизнес Кн 128
Червената шапчица Кн 122
Честит бъди и помни... в своите мечти лети Кн 152
Честит рожден ден! Кн 112
Четвъртото колело Кн 52
Четири едноактни тракийски пиеси. Сонети и четиристишия Кн 161
Човешкото тяло - между въплътеността и конвенцията Кн 13


Щастието е заразно. Бъди преносител! Кн 153


Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността Кн 73
Autorzy polscy w przekładzie na język bułgarski Кн 5
Brought from the Holy land... Г 10
Contemporary understandings and contradictions Кн 80
Creative writing Кн 180


Dental caries and pulp pathosis Кн 89


Economics challenges: crisis, shocks, restructuring, policies Кн 49
The Economy of Bulgaria and European union: finance, accounting, financial control Кн 44Кн 45
Etropole and nearby vicinities Кн 193


Dimitar Georgiev collection. Vol. 1 Г 2
Get out, Convid-19! [Електронен ресурс] Е 3
Get out, Covid-19! Е 3
Government in the clouds. E-government, cloud technologies and successful e-government models Е 4
LitUps! B2 CEF. Pt. 2[.2], Student's book for the 12th grade Кн 115
LitUps! Language, literature, culture for the 12th grade, B2 Кн 115
Mirabilia: чудесно и магическо Кн 20
Mirkovo and nearby vicinities Кн 194


Neighbour relations Кн 59
#Persona_Satyricona Г 4
Philipopolis - Paris или 152 повода за въздишки [Електронен ресурс] Е 15, Е 16
The professors of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (1963-2013) Е 5
Remember Г 7
Roma early childhood inclusion+ Кн 35
The Sacred mountain light Е 12
Selected works from the collection of George Papazov Art Gallery - Yambol Г 3
Stonework Е 13, Е 14
Stream through time Г 8
[Tres mil doscientos] 3200 proverbios judíos, expresiones, shakas (chistes) i más en la lengua ladino / djudeo-espanyol Кн 139
Visions Г 6
Werte in der Gesellschaft - zeitgenössische Verständnisse und Widersprüche Кн 80
Wisdom collection Кн 19
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Възкресения. - София : Лит. форум, 2018-. ISSN C634-6065 Кн 175
Брифон. - София : Класика и стил, 2006-. ISSN C625-0300 Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108


Вълшебната планина. - София : Атлантис КЛ, 2002-. ISSN C624-2073 Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137


Изследователски форум. - София : Рива, 2006-. ISSN C625-2362 Кн 199


Книжка за късмет с червен конец. - София : Simetro books, 2020-. ISSN C634-8807 Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 153
Книжка с книгоразделител. - София : Simetro books, 2020-. ISSN C634-8815 Кн 152, Кн 168, Кн 169, Кн 171, Кн 172, Кн 176


Майстори на съспенса. - София : Би-Джей-Ес, 2020-. ISSN C634-8793 Кн 123, Кн 128
Моите първи стихотворения. - София : Пан, 2019-. ISSN C634-8637 Кн 181
Моята любима приказка. - София : Пан, 2019-. ISSN C634-8777 Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
Моята първа приказка. - София : Пан, 2011-. ISSN C634-2671 Кн 184


Поредица Вълшебната планина вж Вълшебната планина
Поредица Защита на информацията. - София : Изд. авт., 2008-. ISSN C625-6589 Е 1
Предизвикай правото. - София : Ciela, 2015-. ISSN C633-9956 Кн 13, Кн 60


Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010-. ISSN C633-3494 Кн 36, Кн 140


Limes slavicus. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2016-. ISSN 2603-3127 Кн 116


Studia Balcanica. - София : БАН, 1970-. ISSN C622-3877 Кн 20


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Е 4
005 УПРАВЛЕНИЕ Е 1, Кн 2, Кн 3, Кн 41, Кн 99
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Кн 4
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 5
050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ Кн 6
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Г 10, Кн 7, Кн 8
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 114
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Е 2, Е 3, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 12


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 13
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 21, Кн 22, Кн 23
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 39
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 25, Кн 27, Кн 52


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 187
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 28
27 ХРИСТИЯНСТВО Г 1, Кн 29
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 21, Кн 22, Кн 23


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 30
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 31
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 38, Кн 199
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА Кн 36
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 37, Кн 38, Кн 39
325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ Кн 40
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 41
331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 42
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 42, Кн 43
336 ФИНАНСИ Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 43, Кн 49, Кн 50, Кн 51
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 52
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ Кн 53
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Кн 53
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 54
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 55
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 56
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Кн 55, Кн 73, Кн 74
35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО Е 4
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 40, Кн 56, Кн 78
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 63
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 8, Кн 64, Кн 70, Кн 114
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 65
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 66
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 67
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 68, Кн 69
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 70
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Е 5, Кн 87
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 20, Кн 71, Кн 72


534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. ВЪЛНИ. АКУСТИКА Кн 93
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 82
59 ЗООЛОГИЯ Кн 11


60 БИОТЕХНОЛОГИЯ Кн 73, Кн 74
61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 90, Кн 113
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 75, Кн 76, Кн 77
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 32, Кн 78, Кн 79, Кн 80
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 81, Кн 82
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Е 6, Е 7, Е 8, Кн 82, Кн 83, Кн 84
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Е 9
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89
616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 88, Кн 90
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 91
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Е 2, Е 3, Кн 92
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Е 6
621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 93
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 94, Кн 95
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Е 10, Кн 96, Кн 97, Кн 98
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 99
656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО Кн 103
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 104


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2, Г 3, Г 10
75 ЖИВОПИС Г 4, Г 5, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 6, Г 7
780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Е 11, Е 12
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 113


80 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ЛИТЕРАТУРАТА. ФИЛОЛОГИЯ Кн 114
81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 30
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 115
811.16 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК Кн 116
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 117
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 4, Кн 118
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123
821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 124
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130
821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 131
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 132, Кн 133
821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 138, Кн 139
821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК Кн 116
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 140
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 141
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Е 13, Е 14, Е 15, Е 16, Е 17, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 161
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Е 15, Е 16, Е 18, Е 19, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 33, Кн 164, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122


902 АРХЕОЛОГИЯ Г 8
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 185
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 1
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е 5, Г 4, Г 5, Г 6, Кн 50, Кн 55, Кн 72, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 114, Кн 141, Кн 188, Кн 198
93/94 ИСТОРИЯ Кн 195
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 116
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 10
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ Кн 196
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 197
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Г 9
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 2, Кн 36, Кн 198
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 199


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Атанасов, Владимир Герчев (1955-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 114


Василев, Атанас Петров (1950-2018)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 55
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
- история
- - биографии Е 5
Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" (София)
- история Кн 65


Галерия "Димитър Георгиев" (Пловдив)
- колекции
- - каталози Г 2


Дончев, Дончо Николаев (1974-)
- творчество
- - албуми Г 4


Европейски съюз
- стопанска политика Кн 54
- стопански политика
- - учебници за ВУЗ Кн 41


Жаблянов, Христо Николов (1946-)
- творчество
- - албуми Г 5
Живков, Тодор Иванов (1938-2001)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 72


Иванов, Александър (1949-)
- творчество
- - албуми Г 6


Католическа църква (България). Никополска епархия
- история
- - изложби
- - - каталози Г 1
Китов, Георги Иванов (1912-1981)
- биографии Кн 50


Регионален исторически музей (Варна)
- колекции
- - албуми Г 10


Съюз на тракийските дружества в България
- история Кн 7


Художествена галерия "Жорж Папазов" (Ямбол)
- колекции
- - каталози Г 3


Чудомир (1890-1967)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 141


Čudomir (1890-1967)
- юбилеи и чествания
- - сборници вж Чудомир (1890-1967)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Аварийно-спасителна дейност
- България
- - управление и организация Кн 78
Автографи Кн 12
Акушерство
- конференции Е 6
Английски език
- речници, английско-български Кн 30
- учебници за средни училища Кн 115
Антибиотици Кн 82
Археологични находки
- България
- - изложби
- - - каталози Г 8
Аюрведа Кн 77


Банки
- България
- - управление и организация
- - - математически методи Кн 46
Безплодие
- при мъжете
- - етиология и патогенеза Кн 90
Безработица
- България Кн 63
Биоетика Кн 73, Кн 74
Биотехнология
- правни проблеми Кн 73, Кн 74
Болногледачество
- тестове за ВУЗ Е 7, Е 8, Кн 84
Ботева чета 1876
- изложби
- - каталози Г 9
Българи
- произход Кн 197
Българска литература
- тестове за основни училища Кн 68
Български език
- граматика Кн 117
- тестове за основни училища Кн 68
Бюджет
- страни от Европейския съюз Кн 48


Валута Кн 47
Вещно право
- България Кн 57, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62
Външна търговия
- финанси
- - учебници за ВУЗ Кн 53
Вътреболнична инфекция
- конференции Е 6
- терапия Кн 82


Горско стопанство
- България
- - икономически проблеми Кн 97
Гражданска защита
- България
- - управление и организация Кн 78


Демография
- учебници за ВУЗ Кн 31
Демокрация
- България Кн 37
Детски градини
- учебно-възпитателна работа Кн 66
Деца
- България
- - отглеждане Кн 34, Кн 35
Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 70
Дъновизъм Кн 21, Кн 22
Дървен материал
- измерване на обема Е 10, Кн 96
- цени и ценообразуване Кн 98
Дърводобивна промишленост
- техническо нормиране Кн 98
Държава и църква
- България
- - история
- - - 19-20 век Кн 36


Езотеризъм Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 23
Електрически изолатори и електрическа изолация
- изпитване Кн 95
Електрокардиография
- методи Е 9
Електронно обучение
- конференции Кн 8
Електронно правителство Е 4
Емиграция и имиграция
- България Кн 40
Епидемии
- 21 век Кн 92
- - детска и юношеска литература Е 2, Е 3
- - сборници Кн 44, Кн 45
- конференции Кн 49


Животни
- детска и юношеска литература Кн 11


Здравеопазване
- социални проблеми Кн 80
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 79
Зидарство
- технология
- - наръчници Кн 104
Зъби
- болести
- - терапия
- - - деца с увреждания Кн 85
- кариес
- - терапия Кн 89


Извънземни цивилизации Кн 1
Изобразително изкуство, християнско
- България
- - албуми Г 10
Изчисления в облак Е 4
Инфекциозни болести
- 21 век Кн 92
- - детска и юношеска литература Е 2, Е 3
Информационна сигурност
- учебници за ВУЗ Е 1
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата Кн 87
Ислям
- психология Кн 39
История
- детска и юношеска литература Кн 10
- Етрополе Кн 189, Кн 193
- Етрополски край Кн 189, Кн 193
- методика на преподаването за средни училища Кн 195


Кадри
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 2
Книга, полска
- България
- - библиографии Кн 5
Комунизъм
- България
- - история
- - - сборници Кн 199
Комуникация
- учебни помагала за ВУЗ Кн 32
Конкуренция (икономика) Кн 99
Коремна кухина
- кръвоизливи и кръвотечения Кн 88
Крепости
- България
- - история Кн 185
Култура, славянска
- сборници Кн 116


Литература
- история и критика
- - конференции Кн 4
Литературни списания, български
- история
- - 20 век Кн 6


Магия
- конференции Кн 20
Масаж
- учебници за ВУЗ Кн 81
Машини
- вибрации Кн 93
Медитация Кн 24
Медицина
- правни проблеми Кн 73, Кн 74
Медицинска генетика Кн 90, Кн 113
Медицинска етика Кн 73, Кн 74, Кн 80
- учебни помагала за ВУЗ Кн 32
Медицинска козметика
- учебници за ВУЗ Кн 75
Медицинска микробиология Кн 82
Медицински сестри
- конференции Е 6
- тестове за ВУЗ Е 7, Е 8, Кн 84
Международни валутно-финансови отношения
- учебници за ВУЗ Кн 53
Митология, тракийска Кн 28
Музеи
- сбирки
- - дигитализация
- - - конференции Кн 8


Наркотични средства
- търговия Кн 56
Народни обичаи и обреди
- Балкански полуостров
- - конференции Кн 20
- България
- - конференции Кн 72
Наследствено право
- България Кн 58
Научнофантастична и приключенска литература
- теми, образи, сюжети
- - сборници Кн 118
Национална сигурност Кн 56


Образование и просвета
- сборници Кн 114
Образователна политика Кн 64
Обучение
- методи
- - конференции Кн 8
- - наръчници Кн 67
Обща анестезия
- в стоматологията Кн 85
Обществени науки
- терминология
- - речници Кн 30
Обществено осигуряване
- България Кн 63
Организирана престъпност
- противодействие Кн 56
Осигурително право
- България
- - конференции Кн 55
Основни училища
- учебно-възпитателна работа
- - наръчници Кн 67
- - учебни помагала за основни училища Кн 69


Пазар на труда
- България Кн 42
Периферна нервна система
- болести
- - терапия Кн 91
Писатели, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 141
Прависти, български
- юбилеи и чествания Кн 55
Преподаватели
- Велико Търново
- - биографии Е 5
Проекти
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 41
Пълководци и генерали, български
- 19-20 век
- - биографии Кн 198


Регионално развитие
- България Кн 42
- конференции Кн 43
Рентгенография
- учебни помагала за ВУЗ Кн 83
Родове, български Кн 188
Роми
- България
- - социални проблеми Кн 34, Кн 35


Самоусъвършенстване Кн 24, Кн 26, Кн 27
Свети места
- България Кн 187
Села
- Западна България
- - история Кн 186, Кн 190, Кн 194
- Североизточна България
- - история Кн 188, Кн 191
- Югоизточна България
- - история Кн 192
Селскостопански предприятия
- България
- - управление и организация Кн 99
Семейна терапия Кн 25
Силови кабели
- износване и повреди Кн 94
Символи и знаци Кн 196
Симулация
- приложение
- - в образованието и просветата Кн 87
Славянски езици
- сборници Кн 116
Славянски литератури
- сборници Кн 116
Словесно народно творчество, българско
- Софийски край Кн 71
Социална педагогика Кн 70
Социална психология
- есета Кн 33
Спортисти
- физически качества и подготовка Кн 113
Средства за масова информация
- сборници Кн 114
Стоматология
- образование и просвета
- - автоматизация Кн 87
Стопанска етика Кн 52
Стопанска политика
- конференции Кн 49
Стопански кризи
- конференции Кн 49
Стопански предприятия
- счетоводство Кн 101
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 3
Стопанско райониране
- България Кн 42
Страх Кн 24
Счетоводство
- стандартизация и нормализация
- - учебници за ВУЗ Кн 103
- учебници за ВУЗ Кн 102


Тероризъм
- психология Кн 38, Кн 39
Технически прогрес
- социални проблеми
- - конференции Кн 4
Топола
- Оряхово
- - развитие и растеж Е 10, Кн 96
Транспорт
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 103
Трептения
- приложение Кн 93
Трудово право
- България
- - конференции Кн 55
Туризъм
- България
- - биографии Кн 50
- конференции Кн 43
- управление и организация
- - конференции Кн 51
Търговия Кн 52


Управление на риска
- учебници за ВУЗ Е 1
Училища
- управление и организация Кн 64
Учители
- подготовка Кн 70


Филолози, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 114
Финанси
- управление и организация
- - страни от Европейския съюз
- - - сборници Кн 44, Кн 45
Финансово счетоводство Кн 100
Фолклористи, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 72
Фотографи, български
- творчество
- - албуми Г 6


Хемодиализа Кн 88
Хигиена Кн 77
Хранене
- жени
- - хигиена Кн 76
Храносмилателни органи
- кръвоизливи и кръвотечения Кн 86
Художествена фотография
- албуми Г 7
Художници, български
- 20-21 век Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
- творчество
- - албуми Г 4, Г 5


Човешко тяло
- философски проблеми Кн 13


Щампи и щанци
- България
- - албуми Г 10
Щастие Кн 27ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Балкански полуостров
- етнография Кн 20
България
- археология Г 8
- вътрешна политика Кн 37
- горско стопанство Кн 97
- езикознание Кн 117
- етнография Кн 72
- здравеопазване Кн 78
- изобразителни изкуства Г 4, Г 5, Г 10, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
- история Г 9, Кн 197, Кн 198, Кн 199
- краезнание Кн 187
- литературознание Кн 141
- миграция Кн 40
- организации Кн 7
- паметници на културата Кн 185
- периодичен печат Кн 6
- политика Кн 36
- право Кн 55, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62
- религия Г 1
- селско стопанство Кн 99
- социално осигуряване Кн 63
- социология Кн 34, Кн 35
- стопански туризъм Кн 50
- труд Кн 42
- филология Кн 114
- финанси Кн 46
- фотография Г 6


Варна
- музеи Г 10
Велико Търново
- висше образование Е 5


Древен Египет
- история Кн 196


Етрополе
- краезнание Кн 189, Кн 193
Етрополски край
- краезнание Кн 189, Кн 193


Мирково (област София)
- краезнание Кн 190, Кн 194


Овчарово (област Добрич)
- краезнание Кн 191
Оряхово
- горско стопанство Е 10, Кн 96


Пловдив
- изобразителни изкуства Г 2


Смолница (област Добрич)
- краезнание Кн 188
Софийски край
- етнография Кн 71
София
- средно образование Кн 65
Страни от Европейския съюз
- международни икономически отношения Кн 54
- финанси Кн 44, Кн 45, Кн 48
Сулица (област Стара Загора)
- краезнание Кн 192


Цръклевци (област София)
- краезнание Кн 186


Ямбол
- изобразителни изкуства Г 3


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


978-619-00-1286-3 Г 1
978-619-00-1286-3 ! Г 9
978-619-163-033-2 Кн 58
978-619-163-040-0 Кн 73
978-619-163-041-7 Кн 74
978-619-164-397-4 Кн 166
978-619-164-400-1 Кн 25
978-619-168-263-8 Кн 179
978-619-168-266-9 Кн 52
978-619-168-267-6 Кн 28
978-619-168-268-3 Кн 141
978-619-168-269-0 Кн 165
978-619-168-270-6 Кн 8
978-619-168-271-3 Кн 196
978-619-168-274-4 Кн 29
978-619-185-457-8 Е 4
978-619-185-462-2 Кн 71
978-619-185-467-7 Кн 65
978-619-185-469-1 Кн 180
978-619-185-473-8 Е 1
978-619-188-498-8 Г 2
978-619-188-591-6 Кн 178
978-619-198-133-5 Кн 177
978-619-198-140-3 Кн 62
978-619-201-422-3 Кн 191
978-619-201-441-4 Кн 43
978-619-201-465-0 Кн 64
978-619-201-473-5 Кн 160
978-619-201-479-7 Кн 31
978-619-201-480-3 Кн 197
978-619-224-024-0 Кн 140
978-619-224-026-4 Кн 36
978-619-232-245-8 Кн 41
978-619-232-402-5 Кн 63
978-619-232-442-1 Кн 55
978-619-232-446-9 Кн 7
978-619-232-456-8 Кн 44
978-619-232-457-5 Кн 45
978-619-232-458-2 Кн 49
978-619-232-462-9 Кн 2
978-619-232-463-6 Кн 33
978-619-232-464-3 Кн 46
978-619-237-070-1 Кн 79
978-619-237-071-8 Е 8
978-619-237-071-8 ! Е 7
978-619-237-073-2 Кн 84
978-619-239-543-8 Кн 78
978-619-239-544-5 Кн 188
978-619-239-548-3 Кн 186
978-619-239-549-0 Кн 156
978-619-239-550-6 Кн 98
978-619-239-551-3 Кн 97
978-619-239-552-0 Кн 93
978-619-239-553-7 Кн 54
978-619-239-554-4 Кн 103
978-619-239-555-1 Кн 80
978-619-239-556-8 Кн 96
978-619-239-557-5 Е 10
978-619-239-561-2 Кн 99
978-619-239-563-6 Кн 42
978-619-239-564-3 Кн 48
978-619-240-006-4 Кн 11
978-619-240-010-1 Кн 182
978-619-240-014-9 Кн 183
978-619-240-018-7 Кн 10
978-619-240-042-2 Кн 181
978-619-240-061-3 Кн 120
978-619-240-062-0 Кн 119
978-619-240-063-7 Кн 121
978-619-240-064-4 Кн 122
978-619-240-101-6 Кн 184
978-619-240-117-7 Кн 9
978-619-7003-21-5 Кн 53
978-619-7003-22-2 Кн 102
978-619-7003-23-9 Кн 47
978-619-7003-24-6 Кн 30
978-619-7039-10-8 Кн 198
978-619-7113-71-6 Кн 50
978-619-7113-72-3 Кн 174
978-619-7125-45-0 Кн 72
978-619-7125-46-7 Кн 3
978-619-7154-07-8 Г 5
978-619-7179-05-7 Кн 20
978-619-7196-72-6 Кн 82
978-619-7261-80-6 Кн 161
978-619-7261-81-3 Кн 158
978-619-7319-14-9 Г 3
978-619-7372-32-8 Кн 6
978-619-7372-34-2 Кн 4
978-619-7372-35-9 Кн 118
978-619-7375-19-0 ! Кн 26
978-619-7376-56-2 Кн 143
978-619-7376-57-9 Кн 144
978-619-7376-58-6 Кн 142
978-619-7449-36-5 Кн 15
978-619-7449-54-9 Кн 22
978-619-7449-55-6 Кн 19
978-619-7449-56-3 Кн 16
978-619-7449-57-0 Кн 14
978-619-7449-58-7 Кн 138
978-619-7449-59-4 Кн 21
978-619-7449-60-0 Кн 17
978-619-7449-61-7 Кн 18
978-619-7486-01-8 Кн 87
978-619-7486-02-5 Кн 155
978-619-7486-05-6 Кн 85
978-619-7520-13-2 Кн 173
978-619-7520-61-3 Кн 145
978-619-7534-14-6 Кн 70
978-619-7562-04-0 Кн 146
978-619-7562-05-7 Кн 149
978-619-7562-06-4 Кн 150
978-619-7562-07-1 Кн 147
978-619-7562-09-5 Кн 151
978-619-7562-10-1 Кн 153
978-619-7562-18-7 Кн 148
978-619-7562-22-4 Кн 176
978-619-7562-23-1 Кн 172
978-619-7562-24-8 Кн 168
978-619-7562-27-9 Кн 169
978-619-7562-28-6 Кн 171
978-619-7562-29-3 Кн 152
978-619-7562-34-7 Г 7
978-619-7599-02-2 Кн 90
978-619-7607-00-0 Кн 128
978-619-7607-02-4 Кн 123
978-619-90753-1-9 Кн 23
978-619-91186-6-5 Кн 127
978-619-91186-7-2 Кн 131
978-619-91186-8-9 Кн 126
978-619-91299-3-7 Кн 89
978-619-91624-0-8 Кн 170
978-619-91735-0-3 Кн 40
978-619-91735-1-0 Кн 38
978-619-91735-2-7 Кн 39
978-619-91761-0-8 Кн 26
978-619-91761-1-5 Кн 24
978-954-01-4064-3 Кн 115
978-954-01-4092-6 Кн 68
978-954-01-4098-8 Кн 69
978-954-01-4099-5 Кн 67
978-954-01-4100-8 Кн 117
978-954-01-4101-5 К 1
978-954-01-4102-2 Кн 66
978-954-01-4107-7 Кн 195
978-954-01-4108-4 Кн 114
978-954-01-4109-1 К 2
978-954-28-2122-9 Кн 60
978-954-28-2124-3 Кн 13
978-954-2920-64-9 Е 18
978-954-2920-65-6 Е 19
978-954-2920-67-0 Е 13
978-954-2920-68-7 Е 14
978-954-2920-70-0 Е 15
978-954-2920-71-7 Е 16
978-954-2933-62-5 Кн 35
978-954-2933-65-6 Кн 34
978-954-2962-69-4 Кн 187
978-954-320-434-2 Кн 199
978-954-327-139-9 Кн 105
978-954-327-140-5 Кн 106
978-954-327-141-2 Кн 107
978-954-327-142-9 Кн 108
978-954-327-143-6 Г 4
978-954-327-144-3 Кн 104
978-954-327-145-0 Кн 76
978-954-367-040-6 Кн 159
978-954-463-222-9 Е 3
978-954-463-223-6 Е 2
978-954-463-226-7 Кн 12
978-954-463-228-1 Кн 154
978-954-463-231-1 Кн 163
978-954-463-240-3 Е 17
978-954-464-251-8 Кн 109
978-954-464-252-5 Кн 111
978-954-464-253-2 Кн 110
978-954-464-254-9 Кн 112
978-954-464-275-4 Кн 101
978-954-464-279-2 Кн 37
978-954-464-280-8 Кн 100
978-954-464-975-4 ! Кн 101
978-954-487-176-5 Кн 192
978-954-500-345-5 Кн 189
978-954-500-346-2 Кн 193
978-954-500-347-9 Кн 190
978-954-500-348-6 Кн 194
978-954-523-170-4 Кн 5
978-954-740-135-8 Кн 175
978-954-756-250-9 Е 6
978-954-756-253-0 Кн 81
978-954-756-256-1 Кн 83
978-954-756-257-8 Кн 86
978-954-756-258-5 Кн 88
978-954-756-259-2 Кн 32
978-954-756-260-8 Кн 75
978-954-756-261-5 Кн 91
978-954-771-403-8 Кн 77
978-954-771-408-3 Кн 129
978-954-771-428-1 Кн 125
978-954-771-433-5 Кн 124
978-954-771-435-9 Кн 130
978-954-771-437-3 Кн 27
978-954-8425-92-6 Кн 164
978-954-92653-4-7 Г 6
978-954-92906-0-8 Кн 56
978-954-9472-94-3 Г 8
978-954-9499-06-3 Кн 61
978-954-9499-14-8 Кн 57
978-954-9499-20-9 Кн 59
978-954-9621-74-7 Кн 132
978-954-9621-75-4 Кн 136
978-954-9621-76-1 Кн 137
978-954-9621-77-8 Кн 134
978-954-9621-78-5 Кн 133
978-954-9621-79-2 Кн 135
978-954-9642-22-3 Кн 95
978-954-9642-23-0 Кн 94
978-954-9670-48-6 Кн 185
978-954-97-87-37-5 ! Г 10
978-954-9741-44-5 Кн 167
978-954-9741-45-2 Кн 51
978-954-9787-37-5 Г 10
978-954-9901-05-4 Е 9
978-954-9977-80-6 Кн 162
978-954-9977-81-3 Кн 113
978-954-9977-82-0 Кн 92
978-954-9977-85-1 Кн 1
9789544642525 ! Кн 111
9789549621754 ! Кн 136
9789549621778 ! Кн 134


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707670-32-3 Н 1