Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ФАРНДЪН, Джон, 1960-
        Как е устроен светът около нас? Вж Кн 9

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/21 Кн 1
СЛАВЯНОВ, Красимир Огнянов
        Приложение на изкуствен интелект за обработка на информацията в системи за управление на човешки ресурси : монография / Красимир Огнянов Славянов. - Шумен : Нац. воен. унив. "Васил Левски". Фак. "Артилерия, ПВО и КИС, 2021. - 120 с. : с цв. ил., диагр. ; 21 см

Рец.: Борислав Йорданов Беджев, Николай Тодоров Стоянов. - Библиогр.: с. 107-117

ISBN 978-619-7531-19-0
1. Изкуствен интелект - приложение - в управлението и организацията 2. Кадри - управление и организация - автоматизация 3. Информационни системи
004.89:005.96
005.96:004.89
COBISS.BG-ID 46390024

        FIRE modelling and simulations in cramped space : monograph Вж Кн 46

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/21 Кн 2
ВАСИЛЕВ, Валентин Пенчев, 1974-
        Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси : монографичен труд / Валентин Василев ; науч. ред. Георги Манолов. - София : Пропелер, 2021 (София : Диджитал принт експрес). - 188 с. ; 20 см

За авт.: с. 3-4. - Рец.: Стойко Стойков, Томо Борисов. - Библиогр.: с. 158-187 и под линия

ISBN 978-954-392-638-1 : 15 лв.
1. Кадри - управление и организация 2. Организационна култура
005.95/.96
005.73
COBISS.BG-ID 46299400

БК 2021/21 Кн 3
ВАСИЛЕВ, Валентин Пенчев, 1974-
        Съвременни мотивационни техники в мениджмънта : монографичен труд / Валентин Василев ; науч. ред. Георги Манолов. - София : Пропелер, 2021 (София : Диджитал принт експрес). - 166 с. : с табл., сх. ; 20 см

За авт.: с. 3-4. - Рец.: Севдалина Димитрова, Стефан Симеонов. - Библиогр.: с. 138-165 и под линия

ISBN 978-954-392-639-8 : 15 лв.
1. Управление и организация 2. Организационно поведение
005.32
COBISS.BG-ID 46301704

ВЕЛЧЕВ, Андрей Валентинов, 1984-
        Управление на комуникациите при публичните политики : изграждане и поддържане на обществена съпричастност : [монографично изследване] Вж Кн 33

БК 2021/21 Кн 4
СЕМЛЕР, Рикардо, 1959-
        Маверик : историята на успеха на най-необикновеното работно място в света / Рикардо Семлер ; прев. от англ. Таня Папазова. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 432 с. ; 20 см. - (Шеста кохорта)

Ориг. загл.: Maverick / Ricardo Semler. - 1. изд. 2011. - Биогр. данни за авт., прев. отбелязани на с. 1. - Речник на Семко : с. 422-431

ISBN 978-619-186-618-2 : 17.99 лв.
1. Управленски труд 2. Лидерство 3. Успех
005.34
316.46
COBISS.BG-ID 46389256

СЛАВЯНОВ, Красимир Огнянов
        Приложение на изкуствен интелект за обработка на информацията в системи за управление на човешки ресурси : монография Вж Кн 1

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

БК 2021/21 Кн 5
ОРЛОЕВ, Никола Атанасов, 1938-
        Лятно часово време? : Защо, мистър Бенджамин Франклин?! / Никола Орлоев, Цекомир Воденичаров. - София : Горекспрес, 2021 ([София] : [Просвета]). - 168 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 165-167

ISBN 978-954-616-307-3 (подв.)
1. Време (астрономия) - социални проблеми
006.924"322"
COBISS.BG-ID 46480648

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/21 Кн 6
МАКЕДОНСКИ, Стефан Спиров, 1885-1952
        Каталог : документи, материали и снимки - Стефан Македонски / [състав.] Мария-Бойка Малинова. - [София] : Макро студио, 2021. - 69 с. : с ил. ; 31 см

Копирно изд.

ISBN 978-619-91113-8-3 (подв.)
1. Македонски, Стефан Спиров, 1885-1952 - извори - каталози 2. Оперни и оперетни артисти, български - извори - каталози 3. Архиви - България - каталози 4. България - музика
016:929
782.1.071.2(497.2)(01)
929 Македонски, Стефан Спиров
930.255(497.2)
COBISS.BG-ID 46511112

030 ОБЩИ СПРАВОЧНИЦИ (КАТО ТЕМА)
Виж и 81'374

ДЕ ла Бедойер, Камила, 1963-
        Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 1 Вж Кн 7

ДЕ ла Бедойер, Камила, 1963-
        Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 2 Вж Кн 8

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/21 Кн 7
ДЕ ла Бедойер, Камила, 1963-
        Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 1 / Камила де ла Бидойер, Катрин Чамбърс, Крис Окслейд ; [ред.] Карли Блейк ... [и др.] ; прев. от англ. Миглена Златарева. - [София] : Архипелаг : Златното пате, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 184 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: My fun book of questions and answers. - Други ред.: Беки Майлс, Сара Паркин, Клеър Филип

ISBN 978-954-456-041-6 (Архипелаг, подв.) : 25 лв.

087.5:03
03:087.5
COBISS.BG-ID 46503176

БК 2021/21 Кн 8
ДЕ ла Бедойер, Камила, 1963-
        Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 2 / Камила де ла Бидойер, Катрин Чамбърс, Крис Окслейд ; [ред.] Карли Блейк ... [и др.] ; прев. от англ. Миглена Златарева. - [София] : Архипелаг : Златното пате, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 184 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: My fun book of questions and answers. - Други ред.: Беки Майлс, Сара Паркин, Клеър Филип

ISBN 978-954-456-042-3 (Архипелаг, подв.) : 25 лв.

087.5:03
03:087.5
COBISS.BG-ID 46503688

БК 2021/21 Кн 9
ФАРНДЪН, Джон, 1960-
        Как е устроен светът около нас? / Джон Фарндон, Стийв Паркър, Сали Морган ; прев. от англ. Миглена Златарева. - [София] : Архипелаг : Златното пате, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 160 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Wild about science

ISBN 978-954-456-045-4 (Архипелаг, подв.) : 25 лв.
1. Наука - детска и юношеска литература
087.5:001
001:087.5
COBISS.BG-ID 46481928
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/21 Кн 10
ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-

        Дейвид Хюм: проблеми на теорията на познанието / Камен Лозев. - Благоевград : Бон, 2020. - 156 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Вихрен Бузов, Антоанета Николова, Росен Люцканов. - Библиогр.: с. 150-155

ISBN 978-954-395-252-6 : 11 лв.
1. Хюм, Дейвид, 1711-1776 - мироглед 2. Философи, английски - мироглед 3. Познание, теория 4. Великобритания - философия
1(410.1)(092)
165
929 Хюм, Дейвид
COBISS.BG-ID 46449160

БК 2021/21 Кн 11       

ФИЛОСОФИЯТА на образованието и образованието по философия : посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / състав. Вихрен Бузов, Стоян Бъчваров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 139 с. ; 20 см. - (Библиотека Диоген, ISSN 1314-2763. Кн. 2, Философия ; т. 28)

Загл. и на англ. ез.: Philosophy of education and education in philosophy. - Вариант на сер. загл. отбелязано на с. 3: Library Diogenes. - Информация за авторите: с. 133-134. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

10 лв.
1. Философия - образование и просвета - сборници 2. Образование и просвета - философски проблеми - сборници
1:37(062)
37.01(062)
COBISS.BG-ID 46501384

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/21 Кн 12
МАВРОДИЕВ, Стоил Любенов, 1968-

        Психоаналитичното творчество на Любомир Русев / Стоил Мавродиев ; науч. ред. Людмил Кръстев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2021. - 140 с. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Веселин Василев, Румен Стаматов. - Библиогр.: с. 138-139

ISBN 978-954-00-0254-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-00-0251-4 !
1. Русев, Любомир, 1902-1985 - творчество 2. Психолози, български - творчество 3. Психоанализа - България 4. България - психология
159.964.2(497.2)(092)
929 Русев, Любомир
COBISS.BG-ID 46338056

БК 2021/21 Кн 13

ПИРОВСКИ, Любомир Тонев, 1950-
        Изменени състояния на съзнанието - биоинформационна технология за успех / Любомир Т. Пировски. - Ст. Загора [т.е. Благоевград] : БОН, 2021. - 200 с. : с табл. ; 20 см

Рецензии / Димитър Тенчев, Станислав Петров Багалев, Златка Минчева Димитрова: с. 5-26. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 187-195. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-395-263-2
1. Самоусъвършенстване 2. Мислене 3. Биоинформатика 4. Успех
159.922
159.955
COBISS.BG-ID 46472456

ЮЛ, Йеспер, 1948-2019
        Бонус родители : възможности и капани Вж Кн 38

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-
        Дейвид Хюм: проблеми на теорията на познанието Вж Кн 10


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК 2021/21 Кн 14
НИРАНДЖАНАНАНДА Сарасвати, свами, 1960-
        Преглед на деня : третото поколение / свами Ниранджанананда Сарасвати. - София : Бълг. йога асоц., 2021. - 15 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Полей корените ; 7)

Ориг. загл.: Review of the day / Swami Niranjanananda Saraswati

ISBN 978-619-7155-10-5 : 3 лв.
1. Йога 2. Индия - религия
233-85
COBISS.BG-ID 46521608

БК 2021/21 Кн 15

РАДХАНАТ, свами, 1950-
        Пътуване към дома : автобиография на един американски свами / Радханат Свами ; прев. от англ. Климент Моллов. - [Несебър] : Вита Рама, 2020. - 384 с., [16] с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: The Journey home / Radhanath Swami. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-90735-2-0 : 25 лв.
1. Радханат, свами, 1950- - биографски материали 2. Духовници, американски - биографски материали 3. САЩ - религия
23(73)(092)
929 Радханат Свами
COBISS.BG-ID 46476808

БК 2021/21 Кн 16

РЕЗНИК, Хауърд
        Бхагавад-гита : дословен превод и въведение към класическия санскритски текст / Хауърд Резник ; прев. от англ. Ирина Черкелова. - [Несебър] : Вита Рама, 2020. - viii, 216 с. ; 22 см

Ориг. загл.: A comprehensive guide to Bhagavad-Gita with literal translation / Howard J. Resnick (H.D. Goswami). - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Съдържа и: Бхагавад-гита / прев. от санскрит на англ. Хауърд Резник: с. 147-213

ISBN 978-619-90735-1-3 : 15 лв.
1. Индуизъм 2. Индия - религия
231
821.211-13
COBISS.BG-ID 46514184

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/21 Кн 17
ИСТОРИЧЕСКА кръгла маса (3 ; с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020)

        Трета историческа кръгла маса 180 години от изграждането и освещаването на храм "Св. Димитър" с. Ветринци : сборник доклади, с. Ветринци, 2020 / състав., предг. Елена Мачковска, Радка Тодорова. - В. Търново : ИТИ, 2021. - 100 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: 3rd historic round table 180 years since the construction and sanctification of the church "St. Dimitar" the village of Vetrintsi

ISBN 978-619-7602-08-1
1. Църкви - Северна България - история - конференции 2. Ветринци (област Велико Търново) - религия
271.2-523(497.21-22)(06)
COBISS.BG-ID 46489608

БК 2021/21 Кн 18       

ПАРАКЛИС "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" при средновековен манастир "Св.Йоан Предтеча" - Кърджали, Пловдивска Света Митрополия : Източни Родопи / състав. Стефан Пейков, Димитър Рачев ; фотогр. Димитър Рачев. - Бургас : Междунар. търг. и култ. център Геопан, 2021 ([Бургас] : [Информа принт]). - [10] с. : с цв. ил., портр. ; 20 x 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-90963-5-2
1. Църкви - Кърджали 2. Манастири - Кърджали 3. Кърджали - религия
271.22(497.232)-523
COBISS.BG-ID 46520328

БК 2021/21 Кн 19

ЧЪРТЪН, Тобиас, 1960- 

        Мистериите на Йоан Кръстител : неговото наследство в гностицизма, езичеството и масонството / Тобиас Чъртън ; прев. Иво Ангелов, Мариета Григорова. - [Горна Оряховица] : Artes Liberales, 2021 ([София] : Pulsio print). - 291 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The mysteries of John the Baptist: his legacy in gnosticism, paganism, and freemasonry / Tobias Churton. - Възприетата форма на името на прев. Иво Ангелов е Иво Ангелов Дочков. - Библиогр.: с. 290-291

ISBN 978-619-91795-1-2
1. Йоан Кръстител, свети 2. Светци
27-36
COBISS.BG-ID 46471432


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/21 Кн 20
МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-

        Статистически величини : теория, решени и нерешени задачи / Рая Мадгерова, Вяра Кюрова, Ани Атанасова. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 190 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Елена Каращранова, Милена Филипова. - Библиогр.: с. 186-189

ISBN 978-954-392-620-6 : 10 лв.
1. Статистика - учебници за ВУЗ
311(075.8)
COBISS.BG-ID 46377992

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/21 Кн 21
ГЛАДУЕЛ, Малкълм, 1963-

        Повратната точка : как малките неща могат да доведат до големи промени / Малкълм Гладуел ; прев. от англ. Борис Делирадев ... [и др.]. - 3. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Шеста кохорта)

Други прев.: Манол Пейков, Мая Милева, Людмила Верих. - 1. изд. 2008. - Ориг. загл.: The tipping point / Malcolm Gladwell. - За авт.: с. 3. - Азб. показалец

ISBN 978-619-186-619-9 : 16.99 лв.
1. Социална психология 2. Икономическо поведение
316.6
330.16
COBISS.BG-ID 46349320

БК 2021/21 Кн 22
МИЛЕНКОВА, Валентина Георгиева, 1962-
        Социалните обединения : [монография] / Валентина Миленкова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2021. - 188 с. ; 21 см

Рец.: Добринка Пейчева, Жеко Кьосев. - Библиогр.: с. 170-187. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-00-0255-2
1. Обществено устройство и обществени отношения 2. Обществени организации 3. Малцинства - социални проблеми 4. Дискриминация
316.35
COBISS.BG-ID 46313992

СЕМЛЕР, Рикардо, 1959-
        Маверик : историята на успеха на най-необикновеното работно място в света Вж Кн 4

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/21 Кн 23
        КЛАСИЧЕСКИ политически доктрини: автори и идеи : антология / състав., встъп. статия Борис Манов ; науч. ред. Ива Манова. - 2. прераб. и доп. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 561 с. ; 25 см

1. изд. 2010. - Рец. Петя Пачкова

ISBN 978-954-00-0258-3
1. Политическа наука - христоматии - учебници за ВУЗ 2. Обществено-политически учения - христоматии - учебници за ВУЗ
32.01(082)(075.8)
COBISS.BG-ID 46432776

БК 2021/21 Кн 24
        ХО Ши Мин - живот и дело : сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 7 декември 2017 г., София / състав. Нако Стефанов ; ред. комисия Александър Федотов ... [и др.]. - София : [Пропелер], 2019 ([София] : [Дейликонт]). - 102 с. : с ил. ; 21 см

Други ред.: Крум Златков, Райна Бенева. - Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по клас. и нови филологии. Център за изт. ез. и култури. - Декларация за независимост на Виетнам / прев. от виетн. ез. Крум Златков: с. 5-7. - Хо Ши Мин. Завещание / прев. от рус. ез. Нако Стефанов: с. 98-101. - Заключителни думи. Към нашите читатели! / Нако Стефанов: с. 102. - Текст и на виетн. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-392-574-2
1. Хо Ши Мин, 1890-1969 - дейност - конференции 2. Политици, виетнамски - дейност - конференции 3. Виетнам - политика
32(597)(092)(06)
929 Хо Ши Мин
COBISS.BG-ID 46520840

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

ГЛАДУЕЛ, Малкълм, 1963-
        Повратната точка : как малките неща могат да доведат до големи промени Вж Кн 21

БК 2021/21 Кн 25
ЗАБУНОВ, Георги Шинков, 1966-
        Мотивация на потребителите и интегрирани маркетингови комуникации : учебник / Георги Шинков Забунов. - София : Авангард прима, 2021. - 142 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Септемврина Костова, Веселин Благоев. - Библиогр.: с. 135-140

ISBN 978-619-239-558-2
1. Потребление - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
339.138(075.8)
COBISS.BG-ID 46343688

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/21 Кн 26
ЗАБУНОВ, Георги Шинков, 1966-
        Възможности за използване на географски информационни системи за анализ на пазара на недвижими имоти : монография / Георги Шинков Забунов. - София : Авангард прима, 2021. - 130 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Рец.: Йорданка Йовкова, Емил Папазов. - Библиогр.: с. 116-121

ISBN 978-619-239-559-9
1. Недвижима собственост - търговия - автоматизация 2. Географски информационни системи - приложение - в търговията 3. Анализ на данни
332.72:004.65
910:004.65
COBISS.BG-ID 46343944

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/21 Кн 27
        FORECASTING modeling and analytics of economic processes / Olha Mezentseva ... [и др.]. - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. - 252 с. : с табл., черт. ; 21 см

Други авт.: Oksana Ilienko, Oleksii Kolesnikov, Olena Savielieva, Dmytro Lukianov. - Рец.: Igor Britchenko, Maksym Bezpartochnyi, Jelena Caiko. - Библиогр.: с. 234-251

ISBN 978-954-8590-88-4
1. Стопанска политика
338.2
COBISS.BG-ID 46493192

БК 2021/21 Кн 28
KRUTOVA, Anželika Sergijivna, 1970-
        Integrated reporting in Ukraine: historical aspects and implementation prospects : monograph / A. Krutova, O. Nesterenko, A. Borysova. - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. - 156 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рец.: Igor Britchenko, Tetiana Cherniavska, Maksym Bezpartochnyi. - Библиогр.: с. 131-140

ISBN 978-954-8590-90-7
1. Стопанска политика - Украйна 2. Украйна - стопанство
338.2(477)
COBISS.BG-ID 46515720

БК 2021/21 Кн 29       

PANDEMIC Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society : scientific monograph / I. Britchenko ... [и др.] ; ed. by M. Bezpartochnyi. - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. - 316 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Други авт.: M. Bezpartochnyi, I. Doronina, O. Slyusarchuk, A. Kavkler, V. Shedyakov, R. Zebkov, V. Kuranovic, Ya. Levchenko, L. Prylutska, N. Štangová, A. Víghova, O. Kuzmin, O. Niemirich, I. Koretska, H. Pastukh, I. Ustymenko, T. Berezhna, I. Sylka, N. Frolova, A. Popovych, V. Popovych, O. Kyrpichenkova, N. Riabets, Y. Vlasenko, L. Bogush, V. Czeczeli, P. P. Kolozsi, G. Kutasi, Á. Marton, J. Ostrárková, M. Staníčková, N. Patyka, R. Pidlypna, V. Smochko, K. Indus, O. Polous, I. Mykhalchenko, N. Shelever, M. Slabinoha, Ya. Shanko, I. Dumanska, L. Sopilnyk, R. Sopilnyk, H. Sviderskyy, N. Trushkina, O. Bezpartochna, Yu. Shkrygun, I. Vavdiichyk, I. Stoianenko, O. Golovko, K. Oriekhova, O. Gubenko, S. Heseková, D. Hryniuk, Ya. Nikolaiev, S. Petrukha, B. Stakhov, N. Petrukha, N. Polstyana, T. Kononenko. - Името на авт. J. Ostárková погрешно отпеч. - J. Ostrárková, на авт. Ja. Štan´ko - Ya. Shanko. - Възприетата форма на името на авт. 
H. Pastukh е Ganna Stepanivna Pastuh,  на  N. Polstyana е Nadija Volodymyrivna Polstjana, на M. Slabinoha е Mar'jan Ostapovyč Slabinoga, на H. Sviderskyy е Grygorij Svidersʹkyj, на Yu. Shkrygun е Julija Olegivna Škrygun, на I. Stoianenko е Iryna Vasylivna Stojanenko, на K. Oriekhova е Kateryna Vitalijivna Orjehova, на D. Hryniuk е Diana Jurijivna Grynjuk, на Ya. Nikolaiev е Jaroslav Nikolajev, на S. Petrukha е Sergij Valerijovyč Petruha, на B. Stakhov е Bogdan Stahov, на N. Petrukh е Nina Mykolajivna Petruha, на N. Polstyana - Nadija Volodymyrivna Polstjana. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8590-92-1 (подв.)
1. Епидемии - социални проблеми 2. Стопански кризи
338.124.4
COBISS.BG-ID 46404104

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ЗАБУНОВ, Георги Шинков, 1966-
        Мотивация на потребителите и интегрирани маркетингови комуникации : учебник Вж Кн 25

БК 2021/21 Кн 30
ЯНЕВА, Диляна Емчева, 1980-
        Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност на предприятието : [монография] / Диляна Янева. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2021. - 232 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Вяра Кюрова, Еленита Великова. - Библиогр.: с. 220-231

ISBN 978-954-00-0253-8
1. Маркетинг 2. Стопански предприятия - управление и организация
339.138
658.1
COBISS.BG-ID 46303496

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/21 Кн 31
СЪВЕТ на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург)
        Решения на Европейския съд по правата на човека : делото Багиров срещу Азербайджан, делото Бьоз срещу Белгия, делото Национално движение "Екогласност" срещу България / прев. от англ. ез. Христо Пешев, Даниела Василева. - София : Сиби, 2021. - 180 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Изд. на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

ISBN 978-619-226-183-2
ISBN 978-619-216-183-2 !
1. Европейски съд по правата на човека 2. Съдебни решения - Европа 3. Европа - право
341.6(4)
COBISS.BG-ID 46472712

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/21 Кн 32
        LEGAL protection of intellectual property in Bulgaria / Tsvetana Kamenova ... [и др.]. - Plovdiv : Intel Design, 2019. - 208 с. ; 24 см

Други авт.: Stefan Stefanov, Madlen Kavrakova, Dimitar Dekov. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7178-26-5
1. Интелектуална собственост - България - правни проблеми 2. България - право
347.77(497.2)
COBISS.BG-ID 46490888

35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО

БК 2021/21 Кн 33
ВЕЛЧЕВ, Андрей Валентинов, 1984-
        Управление на комуникациите при публичните политики : изграждане и поддържане на обществена съпричастност : [монографично изследване] / Андрей Велчев ; предг. от Александър Маринов. - [София] : Иврай, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 250 с. : с табл., цв. ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Александър Маринов, Антони Тодоров. - Библиогр.: с. 233-250

ISBN 978-954-9388-78-7 : 25 лв.
1. Администрация - връзки с обществеността 2. Комуникация - управление и организация
35:659.4
005.57
COBISS.BG-ID 46413320

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/21 Кн 34
СЛАВОВ, Светослав Димов
        Достатъчност и въздушен суверенитет / Светослав Славов, Иван Русимов. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2021. - 116 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Рец.: Димитър Караджинов, Петър Христов. - Библиогр.: с. 114-115

ISBN 978-619-7478-56-3
1. Противовъздушна и противохимическа отбрана - управление и организация
355.58
358.4
COBISS.BG-ID 46446600

СТЕФАНОВ, Милко Йорданов, 1969-
        Особености на стрелба с танк в планинска среда : [монография] Вж Кн 60

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/21 Кн 35
        ЗМIСТ фiлологiчноï освiти в системi професiйноï пiдготовки вчителiв англiйськоï мови та фiлологiв : monograph / Задорожна-Княгницька Л. В. ... [и др.] ; ed. Yuliya Fedorova. - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. - 294 с. : с табл., сх. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The content of philological education in the system of english teachers and philologists professional training. - Други авт.: О. П. Бодик, I. О. Тюкалова, М. М. Нетреба, М. Г. Стъопiн, Л. Л. Михайлiченко, О. В. Мiрошниченко, С. В. Яблоков, Ю. Г Федорова, Т. Г. Максимов, О. С. Цибулько, С. В. Олiйник, В. О. Кудлай, Н. А. Городнюк, Н. I . Назаренко, К. С. Дацер, В. О. Терещенко, В. В. Чебурахiна, Ю. С. Золотько. - Рец.: Igor Britchenko, Tetiana Cherniavska, Maksym Bezpartochnyi. - Библиогр.: с. 255-293

ISBN 978-954-8590-91-4
1. Учители - подготовка 2. Английска филология 3. Великобритания - езикознание
37-051-057.86
811.111
821.111
COBISS.BG-ID 46512136

БК 2021/21 Кн 36
МИХАЛЕВ, Веселин Димитров, 1960-
        Българското училище в град Варна през Възраждането : педагогически и управленски аспекти / Веселин Михалев. - Варна : ИК Славена, 2020. - 224 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 211-222

ISBN 978-619-190-175-3
1. Образование и просвета - Варна - история 2. Варна - образование
37(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 46367496

БК 2021/21 Кн 37
МИХАЛЕВ, Веселин Димитров, 1960-
        Делегираният бюджет в условия на финансова децентрализация на училищното образование : хабилитационен труд / Веселин Михалев. - Варна : ИК Славена, 2021. - 216 с. : с табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 184-189

ISBN 978-619-190-179-1
1. Училища - финанси - управление и организация
37.014.54
COBISS.BG-ID 46367240

        ФИЛОСОФИЯТА на образованието и образованието по философия : посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Вж Кн 11

БК 2021/21 Кн 38
ЮЛ, Йеспер, 1948-2019
        Бонус родители : възможности и капани / Йеспер Юл ; прев. от дат. Мария Змийчарова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 110 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Bonusforældre: Muligheder og Faldgruber / Jesper Juul. - Загл. в изд. каре: Бонус родители - възможности и капани. - За авт., прев.: с. 1

ISBN 978-619-186-572-7 : 14 лв.
1. Семейно възпитание 2. Детска и педагогическа психология
37.018
159.922.7
COBISS.BG-ID 46432264

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/21 Кн 39
МИХАЛЕВ, Веселин Димитров, 1960-
        Влиянието на гръцките образователни институции върху новобългарското образование в град Варна от втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. / Веселин Михалев. - Варна : ИК Славена, 2020. - 162 с. : с ил., факс. ; 23 см

Библиогр.: с. 153-161

ISBN 978-619-190-176-0
1. Училища, гръцки - Варна - история - 19-20 век 2. Образование и просвета - Варна - история - 19-20 век 3. Варна - образование
373(497.211=14)(091)
COBISS.BG-ID 46366984

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/21 Кн 40
МАНУКОВА, Анелия Владимирова, 1964-
        Ръководство за дипломиране : електроника / Анелия Манукова, Красимира Щерева. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2021. - 54 с. : с табл., сх. ; 22 см

Рец. Борислав Ангелов. - Библиогр.: с. 34-35

ISBN 978-954-712-832-3
1. Дипломна работа - учебни помагала за ВУЗ 2. Електроника - методика на научно-изследователска работа и техника на писане на научни трудове - учебни помагала за ВУЗ
378.2:621.38(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46484744

БК 2021/21 Кн 41
        ПРОБЛЕМИ та перспективи розвитку системи вищоï освiти в сучасному суспiльствi : monograph / Hanna Lebedynets ... [и др.] ; ed. Grigorii Vazov ... [и др.]. - Sofia : VUZF Publ. House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. - 187 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Problems and prospects of higher education system development in modern society. - Други авт.: Vasyl Levkulych, Viktoria Muromets, Olena Orzhel, Olha Palamarchuk, Volodymyr Riabchenko, Nataliia Salnikova, Yurii Skyba, Kateryna Tryma, Nataliia Fialko, Lesya Chervona. - Други ред.: Radostin Vazov, Metodi Hristov, Radoslaw Grabowski, Daniela Bobeva, Emilia Milanova, Virginia Zhelyazkova, Grigor Dimitrov, Yakim Kitanov, Desislava Yosifova, Stanislav Dimitrov, Krassimir Todorov, Daniela Ilieva. - Възприетата форма на името на ред. Daniela Ilieva е Daniela Nikolaeva Ilieva-Koleva. - Пълната форма на името на ред. Stanislav Dimitrov e Stanislav Dimitrov Petkov. - За авт.: с. 163-165. - Рец.: Igor Britchenko, Tetiana Cherniavska, Maksym Bezpartochnyi. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на укр., англ. ез.


ISBN 978-954-8590-89-1
1. Висше образование - Европа - управление и организация 2. Европа - висше образование
378.014(4)
COBISS.BG-ID 46492424

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БОЕВА, Юлия Радева, 1947-
        Праисторически символи в свилениците от Софийско. Ч. 2, Изображения Вж Кн 66

БК 2021/21 Кн 42
        НАРЪЧНИК по култура и комуникация на вкуса / Мариялаура Аниело ... [и др.] ; състав. Джанфранко Мароне ; прев. от англ. Рени Янкова. - София : НБУ, 2021 ([София] : Симолини-94). - 294 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Handbook of culture and communication of taste. - Други авт.: Кристиан Банков, Илария Вентура, Аличе Джанитрапани, Ясен Захариев, Маурилио Карачи, Дарио Мангано, Франческо Манджапане, Себастиано Маниа, Джанфранко Мароне, Дарио Мартинели, Давиде Пука, Симона Стано, Димитър Трендафилов. - Речник: с. 272-292

ISBN 978-619-233-140-5
1. Храни - наръчници 2. Хранене - наръчници 3. Обществен бит - наръчници
392.8(035)
COBISS.BG-ID 46486792


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА

БК 2021/21 Кн 43
КОЛЕВА, Камелия Божидарова
        Логическите задачи : монография / Камелия Колева. - В.Търново : ИТИ, 2021. - 144 с. : с ил. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Васил Борисов Милушев, Валентин Пенев Бакоев. - Библиогр.: с. 135-142

ISBN 978-619-7602-05-0
1. Символна и математическа логика
510.6
COBISS.BG-ID 46378760

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Виж и 007; 621.391

БК 2021/21 Кн 44
ATANASOV, Krasimir Todorov, 1954-
        Generalized nets and intuitionistic fuzziness in data mining / Krassimir T. Atanassov. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - 221 с. : със сх. ; 24 см. - (Bulgarian academic monographs ; 14)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 201-217. - Азб. показалец

ISBN 978-619-245-022-9 (подв.)
1. Системен анализ 2. Математическо моделиране
519.71
519.87
COBISS.BG-ID 46488072

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ

АНТОНОВ, Иван Славейков, 1942-
        Въведение в теорията на двуфазните турбулентни течения : монография Вж Кн 45

ATANASOV, Krasimir Todorov, 1954-
        Generalized nets and intuitionistic fuzziness in data mining Вж Кн 44

53 ФИЗИКА

ВОДЕНИЧАРОВ, Цекомир Влайков, 1949-
        Квантова медицина: Давид... с квантова прашка! : хибридни интердисциплинарни знания, изследователи, екипи, стратегии, иновации, решения в името на триадата на живота и не дали, а защо е необходим Център по квантова медицина и към съвременния Медицински университет, за да посрещнем предизвикателствата в безкомпромисната битка за живот, която можем и трябва да спечелим Вж Кн 49

532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИТЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОМЕХАНИКА

БК 2021/21 Кн 45
АНТОНОВ, Иван Славейков, 1942-
        Въведение в теорията на двуфазните турбулентни течения : монография / Ив. С. Антонов. - [София] : Александър-Бакиев, 2021 ([София] : [Сиала принт]). - 472 с. : с табл., факс. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Introduction to the theory of two-phase turbulent flows. - За автора: с. 471. - Рец.: Асен Недев Атанасов, Людмил Иванова Каранджулов. - Библиогр.: с. 436-466. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-92423-5-5
1. Хидродинамика 2. Математически модели
532.5
519.87
COBISS.BG-ID 46429448

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

БК 2021/21 Кн 46
        FIRE modelling and simulations in cramped space : monograph / Ivan Antonov ... [и др.]. - [Sofia] : Aleksandra Bakiev, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 110 с. : с цв. ил., диагр. ; 25 см

Други авт.: Rositsa Velichkova, Svetlin Antonov, Kamen Grozdanov. - The authors: с. 110. - Рец.: Asen Nedev Atanasov, Genchho Stoykov Popov. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92423-6-2
1. Горене - моделиране 2. Пожари - моделиране 3. Симулация
539.91:519.87
614.84
004.94
COBISS.BG-ID 46519560

549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Виж и 553; 553.08

БК 2021/21 Кн 47
VANGELOVA, Katja Kojceva, 1956-
        Lessons learned from the phasing out of asbestos in Bulgaria / Katya Vangelova, Irina Dimitrova, Savina Dimitrova. - Sofia : Nat. Center of Publ. Health and Analyses, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 24 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Irina Dimitrova е Irina Dimitrova Dimitrova-Toneva. - Библиогр.: с. 20-22

ISBN 978-954-8404-47-1
1. Азбест - биологично действие 2. Околна среда - хигиена - България 3. България - здравеопазване
549.6
614.7(497.2)
COBISS.BG-ID 46423304

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БК 2021/21 Кн 48
МОНТГОМЪРИ, Сай, 1958-
        Душата на октопода : удивително изследване на чудесата на съзнанието / Сай Монтгомъри ; прев. от англ. Елмира Великова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 335 с. ; 20 см. - (Поредица Море)

Ориг. загл.: The soul of an octopus / by Sy Montgomery. - За авт., прев.: с. 1. - Библиогр.: с. 326-334

ISBN 978-619-186-603-8 : 20 лв.
1. Главоноги - поведение
591.5:594.56(0:82-94)
821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 46441224


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/21 Кн 49
ВОДЕНИЧАРОВ, Цекомир Влайков, 1949-
        Квантова медицина: Давид... с квантова прашка! : хибридни интердисциплинарни знания, изследователи, екипи, стратегии, иновации, решения в името на триадата на живота и не дали, а защо е необходим Център по квантова медицина и към съвременния Медицински университет, за да посрещнем предизвикателствата в безкомпромисната битка за живот, която можем и трябва да спечелим / Цекомир Воденичаров, Никола Орлоев. - София : ГорексПрес, 2021 ([София] : [Просвета]). - 172 с. : с ил., табл. ; 23 см

Загл. на с. 3: Що е квантова медицина?. - Библиогр.: с. 169-171

ISBN 978-954-616-306-6 (подв.)
1. Медицина 2. Квантова теория
61
530.145
COBISS.BG-ID 46475528

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/21 Кн 50
ДЯКОВ, Иван Господинов
        Яж, движи се, слабей : +40-20 / Иван Дяков. - София : [Изд. авт.], 2021 ([Пловдив] : Булвест принт). - 160 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-188-586-2
1. Хранене - хигиена 2. Отслабване
613.2
COBISS.BG-ID 46501128

ХРИСТОВА, Лидия Илиева, 1971-
        Трудовомедицински проблеми, свързани с физически фактори от работната и околната среда : ръководство за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност : [монография] Вж Кн 55

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

АНГЕЛОВА, Милена Иванова, 1974-
        Социалната болест : туберкулозата в България през първата половина на XX век Вж Кн 54

БК 2021/21 Кн 51
СЕМЕРДЖИЕВ, Илко Тодоров, 1959-
        Здравната реформа в РБ (Създаване на НЗОК. Въвеждане на здравното осигуряване в периода 1997-2001 г. последващо развитие) : хронология на създаването на НЗОК като част от здравната реформа, въвеждането на здравното осигуряване, реформите и контрареформите във времето до 2019 г. вкл. контекст, мотиви, съдържание и резултати / Илко Семерджиев. - [София] : Висше у-ще по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", 2021. - 235 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7622-00-3
1. Здравеопазване - България - управление и организация 2. България - здравеопазване
614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46407432

БК 2021/21 Кн 52
ТЕОЛОВА, Елена Ламбова
        Как да използваме комуникацията, за да заработят програмите за промоция и превенция по-добре : малък наръчник за планиране на комуникационни кампании / Елена Теолова. - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2020 ([София] : [ЕТ Антония Илиева]). - 12 с. : със сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8404-54-9
1. Здравеопазване - връзки с обществеността - наръчници 2. Здравна просвета - наръчници
614.2(035)
659.4(035)
614:374(035)
COBISS.BG-ID 46465544

БК 2021/21 Кн 53
ТЕОЛОВА, Елена Ламбова
        Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите / Елена Теолова ; под. ред. на Г. Цолова. - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2020 ([София] : ЕТ "Антония Илиева"). - 56 с. : с табл. ; 30 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8404-51-8
1. Здравна просвета - ръководства
614:374(035)
COBISS.BG-ID 46465288

        FIRE modelling and simulations in cramped space : monograph Вж Кн 46

VANGELOVA, Katja Kojceva, 1956-
        Lessons learned from the phasing out of asbestos in Bulgaria Вж Кн 47

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/21 Кн 54
АНГЕЛОВА, Милена Иванова, 1974-
        Социалната болест : туберкулозата в България през първата половина на XX век / Милена Ангелова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2021. - 347 с. : с ил. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: The social disease - tuberculosis in Bulgaria in the first half of the 20th century. - Рец.: Жоржета Назърска, Кристина Попова. - Библиогр.: с. 324-342. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-00-0251-4
1. Туберкулоза - България - борба и профилактика - 20 век 2. Санаториуми - България - 20 век 3. България - медицина
616-002-084(497.2)(091)
614.4:616-002(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 46448136

БК 2021/21 Кн 55
ХРИСТОВА, Лидия Илиева, 1971-
        Трудовомедицински проблеми, свързани с физически фактори от работната и околната среда : ръководство за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност : [монография] / Лидия Христова ; науч. ред., предг. Невена Цачева. - София : Горекс прес, 2021 ([София] : [МВМ]). - 287 с. : с табл., ил. ; 23 см

Рецензии / Мишел Салватор Израел, Ада Байнова: с. 11-15. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. в края на отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-616-302-8
1. Трудова медицина - учебни помагала за ВУЗ 2. Професионални болести - борба и профилактика - учебни помагала за ВУЗ
616-057(076)(075.8)
613.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46415368

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/21 Кн 56
ЦВЕТКОВА-Тричкова, Силвия Богданова, 1960-
        Остеопороза. Акцент върху диагностиката : монография / Силвия Цветкова. - Пловдив : Авто принт, 2021. - 125 с. : с ил., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Цветкова е Силвия Богданова Цветкова-Тричкова. - Рец.: Анастас Баталов, Емил Кумчев. - Библиогр.: с. 113-125

ISBN 978-619-7205-24-4
1. Остеопороза - образна диагностика
616.71-07
COBISS.BG-ID 46396936

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БК 2021/21 Кн 57
МАКЕНЗИ, Дебора
        COVID 19: пандемията, която не биваше да се случва, и начините да предотвратим следващата / Дебора Макензи ; прев. от англ. Габриела Манова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 356 с. ; 20 см. - (Шеста кохорта)

Ориг. загл.: COVID 19: the pandemic that never should have happened and how to stop the next one / Debora MacKenzie. - Загл. в изд. каре: КОВИД-19: пандемията, която не биваше да се случва, и начините да предотвратим следващата. - За авт., прев: с. 1-2. - Библиогр.: с. 324-355

ISBN 978-619-186-630-4 : 20 лв.
1. Епидемии - борба и профилактика
616.98-084
COBISS.BG-ID 46472200

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/21 Кн 58
        ЖЛЪЧНО-чернодробна и панкреатична хирургия : учебник / Александър Кацаров ... [и др.] ; предг., под. ред. на Никола Владов ; худож. Константин Кьосев. - София : Военномед. акад., 2021 ([София] : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 645 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Други авт.: Анелия Хъртова-Милева, Васил Мелников, Васил Михайлов, Васил Сираков, Венцислав Мутафчийски, Веселин Иванов, Георги Попиванов, Даниела Томова, Димитър Пенчев, Димитър Таков, Евгени Белоконски, Евелина Одисеева, Жасмина Михайлова, Здравко Дунков, Иван Василевски, Иван Иванов, Иван Теодосиев, Иванка Гергова, Ивелин Такоров, Калин Сапунджиев, Кириен Кьосев, Kрасимир Василев, Кристина Филипова, Крум Кацаров, Мариета Симонова, Марин Пенков, Марина Конакчиева, Мария Абрашева, Мария Якова, Мария Раданова, Мирослав Ненков, Никола Владов, Николай Белев, Николай Петров, Пламен Иванов, Радослав Костадинов, Сергей Сергеев, Слави Асов, Цветан Тричков, Цонка Луканова. - Възприетата форма на името на авт. Анелия Хъртова-Милева е Анелия Иванова Хъртова, на авт. Жасмина Михайлова - Жасмина Михайлова Миланова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7196-70-2 (подв.)
1. Жлъчка - хирургия - учебници 2. Черен дроб - хирургия - учебници 3. Панкреас - хирургия - учебници
617.55(075)
COBISS.BG-ID 46396424

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/21 Кн 59
        ТЕХНОЛОГИЯ на обогатяването на полезни изкопаеми : теория / Теодора Янкова ... [и др.]. - София : МГУ "Св. Иван Рилски", 2021. - 304 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Тодор Ангелов, Ирена Григорова, Иван Нишков. - Рец. Димитър Янков Мочев. - Библиогр.: с. 300-304

ISBN 978-954-353-431-9
1. Полезни изкопаеми - обогатяване - учебници за ВУЗ
622.7(075.8)
COBISS.BG-ID 46408200

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/21 Кн 60
СТЕФАНОВ, Милко Йорданов, 1969-
        Особености на стрелба с танк в планинска среда : [монография] / Милко Стефанов. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2021. - 132 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рец.: Георги Камарашев, Марко Златев. - Библиогр.: с. 129-131

ISBN 978-954-753-324-0
1. Танкове 2. Стрелба 3. Планинска война
623.4
623.5
355.42(23)
COBISS.BG-ID 46433800

625 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

КАРАГАНЕВ, Румен Василев, 1955-
        Богдан Морфов (1870-1948). Личността с многото призвания Вж Кн 180

БК 2021/21 Кн 61
        СТРОИТЕЛСТВО на автомобилни пътища / Николай Михайлов ... [и др.] ; науч. ред. Румен Миланов. - София : Институт по трансп. строителство и инфраструктура, 2021 ([София] : Voodoo Print). - 407 с. : с ил., к. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Construction of roads. - Други авт.: Ванина Кацарова, Ирена Сулай, Христо Грозданов, Марин Дончев, Иван Кацаров, Грета Георгиева, установени от доп. източник. - Възприетата форма на името на авт. Ванина Кацарова е Ванина Иванова Попова. - Изд. на УАСГ. Кат. "Пътища и трансп. съоражения", Институт по трансп. строителство и инфраструктура. - Духът на пътя / Антон Дончев: с. 5-8. - Вместо финал / Маргарита Иванова: с. 399-400. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 404-407

ISBN 978-619-7573-01-5 (подв.) : 49.95 лв.
1. Пътно строителство
625.7/.8
COBISS.BG-ID 46468360

634 ОВОЩАРСТВО
Виж и 581.47; 635; 712.27

БК 2021/21 Кн 62
ЛАЗАРОВ, Иван Георгиев, 1944-
        Овощарство : наука-практика-поминък : специална част / Иван Лазаров. - София : Пропелер, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 710 с. : с ил., табл. ; 24 см

За автора: с. 681-683. - Библиогр.: с. 674-680 Съдържа и: Списък на основните научни публикации (статии, книги, учебници) на доц. Иван Георгиев Лазаров за периода 1979 - 2018 година; Списък на научнопопулярните публикации (статии, бюлетини, сортови листи) на доц. д-р Иван Георгиев Лазаров за периода 1977-2018 година: с. 684-697

ISBN 978-954-392-556-8 : 45 лв.
1. Овощарство
634.1/.7
COBISS.BG-ID 46494984

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА

БК 2021/21 Кн 63
ПЕТРОВ, Пламен Павлов, 1961-
        Програма и инструкция за развъждане на местната за страната българска медоносна пчела / Пламен Петров, Ганчо Ганев, Николай Петков ; под общ. ред. на Пламен Петров. - Пловдив : [Миртани Инвестмънт], 2021. - 86 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Изд. на Нац. развъдна асоц. по пчеларство, Аграр. унив. - Пловдив. Агрон. фак. Кат. Животновъдни науки. - Библиогр.: с. 73-84

ISBN 978-619-90245-8-4
1. Пчели - България - развъждане 2. България - пчеларство
638.1(497.2)
COBISS.BG-ID 46496776

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/21 Кн 64
ДИНЕВА, Даниела Димова, 1980-
        С любов към десерта : 50 неустоими рецепти за торти, чийзкейкове, бисквити и сладки изкушения / Даниела Динева ; ил. Гергана Боева ... [и др.]. - [София] : [Изд. авт.], 2021 ([София] : Пулсио). - 185 с. : с цв. ил., портр. ; 27 см

Други ил.: Даниела Динева, Мира Дерменджиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-541-1 (подв.)
1. Сладкарство - рецепти
641.85(083.12)
COBISS.BG-ID 46508552

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ЯНЕВА, Диляна Емчева, 1980-
        Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност на предприятието : [монография] Вж Кн 30 

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ТЕОЛОВА, Елена Ламбова
        Как да използваме комуникацията, за да заработят програмите за промоция и превенция по-добре : малък наръчник за планиране на комуникационни кампании Вж Кн 52

684 МЕБЕЛНИ И ДРУГИ СРОДНИ ПРОИЗВОДСТВА. ТАПИЦЕРСТВО
Виж и 645; 674

АНЕВ, Светослав Тодоров
        Дизайнът на мебели : фактори и аспекти в съвременното развитие Вж Кн 65


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/21 Кн 65
АНЕВ, Светослав Тодоров
        Дизайнът на мебели : фактори и аспекти в съвременното развитие / Светослав Анев ; науч. ред. Елена Тодорова. - София : Арх и Арт, 2021 (София : Дайрект сървисиз). - 148 с. : с цв. ил. ; 21 см

Рец.: Регина Райчева, Станко Войков. - Библиогр.: с. 135-147

ISBN 978-954-8931-55-7
1. Мебели - проектиране 2. Дизайн
745.51
684.4
COBISS.BG-ID 46397448

БК 2021/21 Кн 66
БОЕВА, Юлия Радева, 1947-
        Праисторически символи в свилениците от Софийско. Ч. 2, Изображения / Юлия Боева. - София : Пропелер, 2021 ([София] : Дейликонт). - 361 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кор.: Праисторически символи в свилениците от Софийско / Изображения. - Библиогр.: с. 356-361

ISBN 978-954-392-633-6
1. Шевици - Софийски край - история 2. Изкуство, праисторическо 3. Символи и знаци 4. Софийски край - приложно изкуство
746.3.03(497.22-0)
391(497.22-0)(091)
COBISS.BG-ID 46435080

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

ЛЕФЕДЖИЙСКА, Розалия Евстатиева, 1971-
        На брега на вселената : поезия и живопис Вж Кн 98

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/21 Кн 67
КУЮМДЖИЕВА, Полина Георгиева, 1958-
        Немско-български музикален речник, българско-немски музикален речник / Полина Куюмджиева, Юлиан Куюмджиев = Deutsch-Bulgarisches Musikwörterbuch, Bulgarisch-Deutsches Musikwörterbuch / Polina Kujumdzhieva, Julian Kujumdzhiev. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 192 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра, 3-та кор.

ISBN 978-619-7536-77-5 : 20 лв.
1. Музика - терминология - речници, многоезични
78(038)=00
81'374=00:78
COBISS.BG-ID 46481672

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА
Виж и 792.5; 82-293

МАКЕДОНСКИ, Стефан Спиров, 1885-1952
        Каталог : документи, материали и снимки - Стефан Македонски Вж
Кн 6

БК 2021/21 Кн 68
ТЕКЕВ, Георги Събинов
        Райна Кабаиванска : майсторските класове и школата Кабаиванска / Георги Текев ; фотогр. Алесандро Моджи ... [и др.] = Raina Kabaivanska : master classes and Kabaivanska school / George Tekev ; photogr. Alessandro Moggi ... [и др.]. - [2. изд.]. - [София] : НБУ, 2019. - 62 с. : с цв. ил., портр. ; 20 x 20 см

Други фотогр.: Лучано Дориа, Серджо Фери, Даниеле Полтрониери, Джулия Дзукери, Виктор Викторов, Крум Стоев, Петя Петкова, Иво Попов. - 1. изд. 2016

ISBN 978-619-233-069-9
1. Кабаиванска, Райна Якимова, 1934- - биографии 2. Оперни и оперетни артисти - България - биографии 3. Пеене - техника и майсторство 4. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
929 Кабаиванска, Райна Якимова
COBISS.BG-ID 46492936

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/21 Кн 69
КАЙРЯКОВА, Катя Гинева, 1960-
        Изразните средства в действените форми на съвременната българска хореография на фолклорна основа / Катя Г. Кайрякова. - Варна : Славена, 2020. - 126 с. : с цв. ил. ; 20 см

Рец.: Даниела Дженева, Николай Цветков. - Библиогр.: с. 119-125 и под линия

ISBN 978-619-190-177-7
1. Хореография - България 2. Народни танци, български - техника и майсторство 3. България - хореография
792.82(497.2)
793.31(497.2)
COBISS.BG-ID 46473480

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/21 Кн 70
ДОЧЕВ, Пепо Денчев, 1954-
        Български танцов фолклор : очерци / Пепо Дочев ; карти Румен Янков. - В. Търново : ИТИ, 2021. - 104 с. : с ил., к. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7602-07-4
1. Народни танци, български 2. Танцова самодейност - България 3. България - хореография
793.31(497.2)
COBISS.BG-ID 46423048

БК 2021/21 Кн 71
ИВАНОВ, Ивайло Петров, 1982-
        Техники на танца / Ивайло П. Иванов. - Варна : Славена, 2020. - 164 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Даниела Дженева, Николай Цветков. - Библиогр.: с. 152-162

ISBN 978-619-190-174-6
1. Танц - техника и майсторство
793.32
COBISS.BG-ID 46445576

КАЙРЯКОВА, Катя Гинева, 1960-
        Изразните средства в действените форми на съвременната българска хореография на фолклорна основа Вж Кн 69


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

КУЮМДЖИЕВА, Полина Георгиева, 1958-
        Немско-български музикален речник, българско-немски музикален речник Вж Кн 67

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

        ЗМIСТ фiлологiчноï освiти в системi професiйноï пiдготовки вчителiв англiйськоï мови та фiлологiв : monograph Вж Кн 35

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/21 Кн 72
БАЛАЧЕВА, Екатерина Костадинова, 1977-
        Учебно помагало по френски език за студентите от Минно-електромеханичния факултет на МГУ "Св. Иван Рилски" / Екатерина Балачева. - София : МГУ "Св. Иван Рилски", 2021. - 84 с. : с табл. ; 21 см

Кратък речник на термините: с. 77-82. - Рец. Г. Таков

ISBN 978-954-353-432-6
1. Френски език - учебни помагала за ВУЗ
811.133.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46485512

811.135.1 РУМЪНСКИ ЕЗИК
Виж и 821.135.1

ЕМИЛИЯНОВА, Боряна, 1971-
        Метафората в народната географска терминология. Соматични термини : съпоставително изследване върху български и румънски езиков материал Вж Кн 74

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

ЗАИМОВ, Йордан Димов, 1921-1987
        Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български : старобългарски паметник от 1015-1016 година Вж Кн 174

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/21 Кн 73
БАЛКАНСКИ, Тодор Георгиев, 1944-2020
        Тодорът на българите : книга за българската идентичност / Тодор Балкански ; послесл. Кирил Цанков. - В. Търново : ИК Знак '94, 2021 (В. Търново : Фабер). - 172 с. ; 20 см

Азб. показалец

ISBN 978-954-8305-66-2
1. Лични имена - България 2. България - езикознание
811.163.2'373.2
COBISS.BG-ID 46476296

БК 2021/21 Кн 74
ЕМИЛИЯНОВА, Боряна, 1971-
        Метафората в народната географска терминология. Соматични термини : съпоставително изследване върху български и румънски езиков материал / Боряна Емилиянова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 270 с. : с ил., табл. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Боряна Емилиянова e Боряна Емилиянова Михайлова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Людвиг Селимски, Мария Ангелова Атанасова. - Библиогр.: с. 251-269

ISBN 978-619-208-245-1
1. Метафора 2. Географски имена - България 3. Географски имена - Румъния 4. Сравнително езикознание 5. България - езикознание 6. Румъния - езикознание
811.163.2'373.21
811.135.1'373.21
COBISS.BG-ID 46482440

БК 2021/21 Кн 75
ЦАНКОВ, Кирил Йовчев, 1949-
        Моите езикови бележки / Кирил Цанков. - В. Търново : ИК Знак '94, 2021 (В. Търново : Фабер принт). - 168 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8305-65-5
1. Български език 2. България - езикознание
811.163.2
COBISS.BG-ID 46430728

82.01 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

БОГДАНОВ, Богдан Иванов, 1940-2016
        Семинари. Т. 1, Литература, текст и разбиране (2009-2010 г.) Вж Кн 92

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/21 Кн 76
        АНЕКДОТИ и истории от Древна Гърция : за творци, мъдреци, философи, оратори, държавници, воини / състав. Владимир Янев. - 3. изд. - Пловдив : Летера, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 207 с. : с ил., портр. ; 20 см

1. изд. 1994 със загл.: Анекдоти и истории за древногръцки творци, мъдреци, философи, оратори, държавници, воини, на изд. Макрос 2000  - Пловдив

ISBN 978-619-179-129-3 : 13 лв.

821-36
COBISS.BG-ID 46456328

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 77
БИТЪЛ, Шон, 1970-
        Изповедите на един книжар / Шон Битъл ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 448 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Confessions of a bookseller / Shaun Bythell

ISBN 978-954-365-234-1 : 19.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 46368776

БК 2021/21 Кн 78
ГРЕГЪРИ, Филипа, 1954-
        Мочурища / Филипа Грегъри ; прев. от англ. Деница Райкова. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 600 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tidelands / Philippa Gregory. - За автора: с. 557

ISBN 978-954-365-238-9 : 21.90 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 46483976

        ЗМIСТ фiлологiчноï освiти в системi професiйноï пiдготовки вчителiв англiйськоï мови та фiлологiв : monograph Вж Кн 35

БК 2021/21 Кн 79
ХОРОВИЦ, Антъни, 1956-
        Мозайка от убийства / Антъни Хоровиц ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 608 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Magpie murders / Anthony Horowitz. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-216-7 : 21.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46346760

БК 2021/21 Кн 80
ХОРОВИЦ, Антъни, 1956-
        Убийството е всичко / Антъни Хоровиц ; прев. от англ. Зорница Русева. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The word is murder / Anthony Horowitz. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-230-3 : 21.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46345736

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/21 Кн 81
ДОНАЛДСЪН, Джулия, 1948-
        Грозната петорка / написа Джулия Доналдсън ; нарисува Аксел Шефлър ; прев. от англ. Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2020 (Малайзия). - [32] с. : с цв. ил. ; 23 x 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The ugly five / Julia Donaldson. - Възприетата форма на името на ил. Аксел Шефлър е Аксел Шефлер. - Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова

ISBN 978-619-186-613-7 (подв.) : 20 лв.

821.111-93-1
COBISS.BG-ID 46487048

БК 2021/21 Кн 82
ДОНАЛДСЪН, Джулия, 1948-
        Зог / написа Джулия Доналдсън ; нарисува Аксел Шефлър ; прев. от англ. Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2020 (Сингапур). - [32] с. : с цв. ил. ; 26 x 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Zog / Julia Donaldson. - Възприетата форма на името на ил. Аксел Шефлър е Аксел Шефлер. - Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова

ISBN 978-619-186-614-4 (подв.) : 20 лв.

821.111-93-1
COBISS.BG-ID 46488584

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/21 Кн 83
НЮДЖЪНТ, Лиз, 1967-
        Стаено зло / Лиз Нюджънт ; прев. от англ. Мариана Димитрова. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lying in wait / Liz Nugent. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-241-9 : 17.90 лв.

821.111(417)-312.4
COBISS.BG-ID 46369288

821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 84
МОРИЦУГУ, Ким, 1954-
        Да ръководиш шоу : роман / Ким Морицугу ; прев. от англ. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : [AV Design Group]). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The showrunner / Kim Moritsugu. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-42-2 : 26 лв.

821.111(71)-31
COBISS.BG-ID 46451976

БК 2021/21 Кн 85
МОРИЦУГУ, Ким, 1954-
        Съкровището на Гленууд : роман / Ким Морицугу ; прев. от англ. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 264 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Glenwood treasure / Kim Moritsugu. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-43-9 : 26 лв.

821.111(71)-312.4
COBISS.BG-ID 46484488

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

МОНТГОМЪРИ, Сай, 1958-
        Душата на октопода : удивително изследване на чудесата на съзнанието Вж Кн 48

БК 2021/21 Кн 86
ТАРТ, Дона, 1963-
        Тайната история / Дона Тарт ; прев. от англ. Стефан Аврамов. - 3. изд. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 622 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The secret history / Donna Tartt. - 1. изд. 2006. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-217-4 : 23.90 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46343176

БК 2021/21 Кн 87
ТАРТ, Дона, 1963-
        Щиглецът / Дона Тарт ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - [2. изд.]. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 959 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Goldfinch / Donna Tartt. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - 1. изд. 2014

ISBN 978-954-365-214-3 : 25 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46339592

БК 2021/21 Кн 88
ШЕЙБОН, Майкъл, 1963-
        Лунно сияние / Майкъл Шейбон ; прев. от англ. Стефан Аврамов. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 440 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Moonglow / Michael Chabon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-221-1 : 24.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46436872

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/21 Кн 89
РУЕ, Анна, 1977-
        Тайната на града на вечните / Анна Руе ; с ил. на Клаудия Карлс ; прев. Евелина Банева. - София : Архипелаг : Златното пате, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 292 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Die Duftapotheke. Das Rätsel der schwarzen Blume / Anne Ruhe. - Кн. 3 от поредицата Магическата аптека

ISBN 978-954-456-040-9 (Архипелаг, подв.) : 16.90 лв.

821.112.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 46479112

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 90
ШИФАУЕР, Джесика, 1978-
        Носителите : роман / Джесика Шифауер ; прев. от швед. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 228 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Bärarna / Jessica Schiefauer. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-44-6 : 26 лв.

821.113.6-311.9
COBISS.BG-ID 46486024

821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА
Виж и 821.124+821.142

БК 2021/21 Кн 91
АРХИЛОХ, 0680-0645
        Фрагменти / Архилох ; прев. от старогр. ез. и комент. Георги Гочев, Петя Хайнрих. - София : НБУ, 2018. - 398 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Поредица Мелос)

Парал. текст на гр. ез. - Всичко стана вероятно и възможно след това / Георги Гочев, Петя Хайнрих: с. 7-16. - Биогр. данни за авт., прев. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-233-039-2 (подв.) : 22 лв.

821.142-1
COBISS.BG-ID 46416648

БК 2021/21 Кн 92
БОГДАНОВ, Богдан Иванов, 1940-2016
        Семинари. Т. 1, Литература, текст и разбиране (2009-2010 г.) / Богдан Богданов ; ред. кол., предг. Веселин Методиев ... [и др.]. - София : НБУ, 2018. - 194 с. ; 21 см

Други ред.: Веселина Василева, Владимир Маринов, Георги Гочев, Михаил Неделчев, Христо Тодоров. - Пълната форма на името на ред. Веселин Методиев е Веселин Методиев Петров, на Веселина Василева - Веселина Василева Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-233-044-6 (подв.)
1. Старогръцка литература - история и критика 2. Литература - теория и естетика 3. Древна Гърция - литературознание
821.142.09
82.01
COBISS.BG-ID 46466056

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 93
МИХАЛКОВА, Елена Ивановна, 1974-
        Черен пудел, риж котарак или сватба с препятствия / Елена Михалкова ; прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Черный пудель, рыжий кот или свадьба с препятствиями / Елена Михалкова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-227-3 : 15.90 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 46368264

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/21 Кн 94
ЖОТЕВ, Добри, 1921-1997
        Аз ида като истина : стихотворения / Добри Жотев ; състав. Лилия Сребрева ; фотогр. Соня Станкова. - [Пловдив] : Летера, 2021 ([София] : [М&ВМ]). - 60 с. : с ил. ; 21 см

Добри Жотев - псевд. на авт. Добри Александров Димитров. - Лъвът / Константин Павлов: с. 59. - Умореният лъв / Иван Динков: с. 60

ISBN 978-619-179-125-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46412040

БК 2021/21 Кн 95
КАЛДЪРЪМОВ, Михаил Георгиев, 1949-
        Бавни планини : стихотворения / Михаил Калдъръмов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 69 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-627-4 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46343432

БК 2021/21 Кн 96
КОЛЕВ, Даниел Росенов
        Мечти отвъд океана / Даниел Колев. - [София] : Мусагена, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 92 с. ; 19 см

За авт.: с. 86

ISBN 978-619-7614-02-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46453512

БК 2021/21 Кн 97
ЛАПАКОВ, Свилен Цанков, 1967-
        Двери в небеса : поезия / Свилен Лапаков ; ил. Соня Василева. - [Варна] : [Изд. авт.], 2021. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на ил. Соня Василева е Соня Василева Стоянова. - За авт.: с. 2. - Да изповядаш любовта си / Елица Виденова: с. 5. - Текст и на рус. ез. - Кн. е ил. с рис. на: Вячеслав Игнаценко

ISBN 978-619-188-555-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46469128

БК 2021/21 Кн 98
ЛЕФЕДЖИЙСКА, Розалия Евстатиева, 1971-
        На брега на вселената : поезия и живопис / Розалия Лефеджийска ; ил. Розалия Лефеджийска. - [Варна] : [Изд. авт.], 2021 (Варна : Импрес). - 186 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

ISBN 978-619-188-480-3
1. България - изобразителни изкуства
821.163.2-1
75(497.2)
COBISS.BG-ID 46453000

БК 2021/21 Кн 99
МАНОВА, Габриела Анатоли, 1995-
        Навици / Габриела Манова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 38 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-606-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46315528

БК 2021/21 Кн 100
ОГНЯНОВ, Димитър, 1953-
        Великото нищо / Димитър Огнянов ; предг. Николай Сивков. - Перник : Дворец на културата, 2018 ([Перник] : Аргус). - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Огнянов е Димитър Огнянов Владимиров

ISBN 978-954-8944-66-3 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46397960

БК 2021/21 Кн 101
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Безнадеждна любов : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 56 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 23

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46482184

БК 2021/21 Кн 102
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        В края на живота : страници от стихосбирката / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 28 с. ; 21 см

На загл. с. означeно кн. 7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46413576

БК 2021/21 Кн 103
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        В края на живота : страници от стихосбирката / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 32 с. ; 21 см

На загл. с. означeно кн. 9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46451464

БК 2021/21 Кн 104
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        В края на живота : страници от стихосбирката / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 37 с. ; 21 см

На загл. с. означeно кн. 8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46451208

БК 2021/21 Кн 105
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Годините на никой не прощават : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 46 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 22

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46445064

БК 2021/21 Кн 106
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Детелини : стихосбирка : избрани стихове и песни / Асен Ошанов ; худож. Текла Алексиева. - София : "Д-р Иван Богоров", 2010 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 116 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-316-097-6 (подв.) : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46482952

БК 2021/21 Кн 107
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Днес всичко може да се случи... : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 17

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46437896

БК 2021/21 Кн 108
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Доброто ще се върне : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 28

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46457096

БК 2021/21 Кн 109
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Ежедневните неща : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 14

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46438664

БК 2021/21 Кн 110
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Желания : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2019. - 60 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 36

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46444552

БК 2021/21 Кн 111
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Забавни разкази в стихове : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 40 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 10

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46446856

БК 2021/21 Кн 112
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Забавни разкази в стихове : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 11

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46446088

БК 2021/21 Кн 113
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Забавни разкази в стихове : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 47 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 13

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46478856

БК 2021/21 Кн 114
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Забавни разкази в стихове : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2016. - 48 с. ; 22 см

На загл. с. означено кн. 12

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46478344

БК 2021/21 Кн 115
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Ива : стихосбирка. [Ч. 1] / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 52 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 27

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46440712

БК 2021/21 Кн 116
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Ива : стихосбирка. Ч. 2 / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 31

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46457352

БК 2021/21 Кн 117
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Импровизация : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 26

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46414088

БК 2021/21 Кн 118
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Когато бяхме млади : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 60 с. ; 21 см

На загл. с. означeно кн. 33

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46455560

БК 2021/21 Кн 119
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Когато остарях : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2019. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 38

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46482696

БК 2021/21 Кн 120
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Когато те видях : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 29

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46435592

БК 2021/21 Кн 121
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Когато те прегърна : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2019. - 50 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 39

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46462984

БК 2021/21 Кн 122
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Колко много любов между нас : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означeно кн. 34

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46455304

БК 2021/21 Кн 123
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Колко много неща съм научил!... : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 48 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 18

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46483720

БК 2021/21 Кн 124
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Моята любима : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Изд. авт.], 2019. - 56 с. ; 21 см

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46464520

БК 2021/21 Кн 125
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        На всеки днес животът е различен : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 48 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 21

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46444808

БК 2021/21 Кн 126
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Не знаеш колко си красива : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015. - 44 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Не знаеш колко си красива!. - На загл. с. означено кн. 6

ISBN 978-954-07-3944-1 (подв.) : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46438920

БК 2021/21 Кн 127
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Нещата от живота : стихосбирка. Ч. 1 / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 15

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46437384

БК 2021/21 Кн 128
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Нещата от живота : стихосбирка. Ч. 2 / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 16

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46437640

БК 2021/21 Кн 129
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Обичам те! : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 48 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 20

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46483208

БК 2021/21 Кн 130
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Отминали години : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2017. - 44 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 19

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46463752

БК 2021/21 Кн 131
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Приятелство и обич : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 59 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 30

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46435848

БК 2021/21 Кн 132
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Приятелството е безценно : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2019. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 35

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46436360

БК 2021/21 Кн 133
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Ти си тази, която обичам : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 64 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 32

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46439688

БК 2021/21 Кн 134
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Усмивката : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015. - 110 с. : с портр. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 5

(подв.) : 12 лв.
ISBN 978-954-07-3891-8 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46467592

БК 2021/21 Кн 135
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Чувства : стихосбирка / Асен Ошанов. - [София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2019. - 60 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 37

5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46456584

БК 2021/21 Кн 136
ПАНЧЕВА, Гергана Несторова, 1987-
        След дланите / Гергана Панчева. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 61 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-485-0 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46448392

БК 2021/21 Кн 137
ПОПИВАНОВА, Боряна Андреева
        Вместо песен : поезия / Боряна Попиванова ; предг. Герасимъ ; фотогр. Георги Байчев. - София : [Военномед. акад.], 2020. - 71 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7196-61-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46401800

БК 2021/21 Кн 138
ЧУКАНОВА, Мария Петрова, 1950-
        Когато си отидат ветровете : стихове / Мария Петрова Чуканова ; фотогр. Соня Станкова. - [Пловидв] : [Летера], 2021 ([София] : [M&BM]). - 42 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-179-126-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46432008

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/21 Кн 139
БОРИСОВ, Антон Николаев, 1995-
        Островът в небето : роман / Антон Борисов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 304 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-546-8 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46429192

БК 2021/21 Кн 140
ГЕОРГИЕВА, Цветелина Венциславова, 1982-
        Може ли да ме полюлееш : разкази / Цветелина Георгиева. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 195 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-595-6 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46314248

БК 2021/21 Кн 141
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Времеубежище / Георги Господинов ; ил. Христо Гочев. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2020

ISBN 978-619-186-604-5 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46465032

БК 2021/21 Кн 142
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Времеубежище / Георги Господинов ; ил. Христо Гочев. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 374 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2020

ISBN 978-619-186-605-2 (подв.) : 24 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46463240

БК 2021/21 Кн 143
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Кръв от къртица : разкази / Здравка Евтимова. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2019. - 264 с. ; 20 см

1. изд. 2005. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-481-2 : 17 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46344456

БК 2021/21 Кн 144
ЗЛАТАРЕВА, Галина Йорданова, 1954-
        Предсказателят / Галина Златарева. - 2. прераб. изд. - София : Архипелаг, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 464 с. ; 21 см

1. изд. 2013 със загл. Капка кръв за вампира

ISBN 978-954-456-035-5 : 18 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 46426632

БК 2021/21 Кн 145
ЙОРДАНОВА, Димана Димова, 1986-
        Писма до Ния, която не родих : проза / Димана Йорданова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 99 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-599-4 : 13.90 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 46317064

БК 2021/21 Кн 146
КАМБУРОВА, Клавдия Георгиева, 1957-
        Огледалото : роман / Клавдия Камбурова. - София : Макро студио, 2021 ([София] : Миг принт). - 209 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91113-7-6

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46398216

БК 2021/21 Кн 147
КАРАБАШ, Рене, 1989-
        Писма на Омар до бъдещата му съпруга / Рене Карабаш ; худож. Люба Халева. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 52 с. : с ил. ; 21 см

Рене Карабаш - псевд. на авт. Ирена Христова Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-623-6 : 13.90 лв.

821.163.2-322.7
COBISS.BG-ID 46488840

БК 2021/21 Кн 148
КАСАБОВА, Капка Николова, 1973-
        Към езерото : роман / Капка Касабова ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева, Капка Касабова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 448 с. : с к. ; 20 см. - (Отвъд)

Ориг. загл.: To the lake / Kapka Kassabova. - За авт., прев.: с. 1. - Библиогр.: с. 432-435

ISBN 978-619-186-620-5 : 22 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46449672

БК 2021/21 Кн 149
МИХАЛЕВ, Михаил Тодоров, 1986-
        Авариен изход с Живков / Михаил Михалев. - В. Търново : ИТИ, 2020 (В. Търново : Фабер). - 160 с. : с портр. ; 20 см

За авт.: с. 4. - Абе, фантастика, фантастика, ама ако е истина...? / Ружа Велчева: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Ружа Велчева е Ружа Велчева Василева

ISBN 978-619-7602-03-6 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46339080

БК 2021/21 Кн 150
НИКОЛОВ, Кольо Стоянов, 1942-
        Котаракът на Рей Бредбъри : 100 разказа за Лос Анджелис / Кольо Николов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 764 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-635-9 : 25 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46509576

БК 2021/21 Кн 151
СЛАВОВ, Петко Пенчев, 1970-
        Въпреки любовта : роман / Петко Славов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 195 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-586-4 : 16 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46321928

БК 2021/21 Кн 152
ТОНЧЕВ, Боян Тончев, 1977-
        Животът като следобедна дрямка : разкази / Боян Тончев. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 103 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-617-5 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46475016

БК 2021/21 Кн 153
УЧКУНОВА, Весела Ивова, 1988-
        Танцът на жерава / Весела Учкунова. - София : Мусагена, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 160 с. ; 19 см

ISBN 978-619-7614-00-8 : 13.80 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46397192

БК 2021/21 Кн 154
ЦАКОВ, Цветозар Добромиров, 1983-
        Винилови души : разкази / Цветозар Цаков. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 224 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-522-2 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46370312

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/21 Кн 155
ПЕТКОВ, Иван Валериев
        Пътя на шопо : от гората до градо и наобратно / Иван Петков "Велтоз". - София : [Изд. авт.], 2021 (София : Pulsio Print). - 56 с. : с ил. ; 21 см

Показалец : за любопитния читател, търсещ обяснение на описаните непълни мисловни модели: с. 48-50. - За автора: с. 51

ISBN 978-619-188-585-5

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 46399496

БК 2021/21 Кн 156
        СПОДЕЛЕНО за любовта : сборник. - София : Мусагена, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 77 с. : с ил. ; 18 см

ISBN 978-619-7614-01-5 : 13.80 лв.

821.163.2-82
COBISS.BG-ID 46510088

БК 2021/21 Кн 157
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Закуска с нар : нови стихотворения и преписки / Александър Шурбанов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 261 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-631-1 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46417672

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/21 Кн 158
АНДОНОВ, Стоян Иванов, 1949-
        Дъгата / Стоян Андонов. - Ст. Загера : Лаген, 2020 (Ст. Загора : Литера принт). - 116 с. : с портр. ; 20 см

Книжка на разноцветната дъга / Трифон Митев: с. 113-115

ISBN 978-954-346-150-9 : 9 лв.

821.163.2-93-8
COBISS.BG-ID 46399752

БК 2021/21 Кн 159
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Нетърпение в кутия / Мария Донева ; ил. Елица Сърбинова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Пълната форма на името на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-625-0 (подв.) : 18 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46485768

БК 2021/21 Кн 160
ИВАНОВА, Силвия Асенова, 1987-
        Коледното приключение на Жана Помпон / Силвия Иванова ; ил. Яна Попова. - [София] : Соки и Моки, 2020. - 30 с. : с цв. ил. ; 27 x 26

ISBN 978-619-91461-3-2 (подв.)
ISBN 978-619-9146-13-2 !

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46487816

БК 2021/21 Кн 161
КОРФОНОЗОВА, Мариана Иванова, 1955-
        Добро утро : стихове за деца от предучилищна и начална училищна възраст / Мариана Корфонозова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1993 ([В. Търново] : Абагар). - 32 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Арх. екз. с автограф и автогр. текст

ISBN 954-524-042-3 : 14 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46410760

БК 2021/21 Кн 162
МИНЕВА, Деница Димитрова
        Зеленогледите / Деница Минева ; ил. Деница Минева ; прев. Зорница Христова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 40 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Ориг. загл.: Les touverts

ISBN 978-619-186-469-0 (подв.) : 18 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46495240

БК 2021/21 Кн 163
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-2021
        Три животинки в една лодка (без да става дума за жабата) : приказка за деца и възрастни / Асен Ошанов ; ил. Текла Алексива. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Загл. и на англ. ез.: Three pets in a boat (to say nothing of the frog)

ISBN 978-954-07-3419-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46492168

БК 2021/21 Кн 164
ХРИСТОВА, Зорница, 1974-
        Приключенията на Зед : в гората Интернет / Зорница Христова ; ил. Яна Попова. - София : DigitalKidZ, 2020. - 31 с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълната форма на името на авт. Зорница Христова е Зорница Христова Димова. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-91639-1-7 (не е отпеч.) : 15 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46407176

БК 2021/21 Кн 165
ХРИСТОВА, Зорница, 1974-
        Приключенията на Зед : в гората Интернет / Зорница Христова ; ил. Яна Попова. - София : DigitalKidZ, 2020. - 31 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Зорница Христова е Зорница Христова Димова

ISBN 978-619-91639-0-0 (подв., не е отпеч.) : 23 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46405384

БК 2021/21 Кн 166
HRISTOVA, Zornica, 1974-
        Adventures of Z : in the Internet forest / Zornitsa Hristova ; ill. Yana Popova. - Sofia : DigitalKidZ, 2020. - 31 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Zornitsa Hristova е Zornitsa Hristova Dimova

ISBN 978-619-91639-4-8 (подв., не е отпеч.)

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46409224

821.211 ЛИТЕРАТУРА НА САНСКРИТ (ВЕДИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН)

РЕЗНИК, Хауърд
        Бхагавад-гита : дословен превод и въведение към класическия санскритски текст Вж Кн 16

821.511.111-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/21 Кн 167
ПАРВЕЛА, Тимо, 1964-
        Кеплер 62. Кн. 1, Поканата / Тимо Парвела, Бьорн Суртлан ; ил. Паси Питкянен ; прев. от фин. Росица Цветанова. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021. - 123 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Kepler 62 / Timo Parvela, Bjorn Sortland

ISBN 978-619-186-626-7 (подв.) : 25 лв.

821.511.111-93-311.9
COBISS.BG-ID 46500104

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 168
БУДАЙЪДЖЪОГЛУ, Гюлсерен
        Момичето на прозореца : роман / Гюлсерен Будайъджъоглу ; прев. от тур. Марин Загорчев. - Пловдив : Летера, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 302 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Camdaki kiz / Gülseren Budayicioğlu. - Загл. и на англ. ез.: The girl in the window. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-179-131-6 : 20 лв.

821.512.161-31
COBISS.BG-ID 46487560

БК 2021/21 Кн 169
ПАМУК, Орхан, 1952-
        Сняг / Орхан Памук ; прев. от тур. Розия Самуилова. - 3. изд. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 576 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kar / Orhan Pamuk. - 1. изд. 2006. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор

ISBN 978-954-365-226-6 : 21.90 лв.

821.512.161-311.6
COBISS.BG-ID 46428936

821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/21 Кн 170
Ю Хуа, 1960-
        Живи : роман / Ю Хуа ; прев. от кит. Стефан Русинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 188 с. ; 20 см. - (Отвъд)

Ориг. загл. на кит. ез. - Загл. и на англ. ез.: To live. - Пълната форма на името на прев. Стефан Русинов е Стефан Русинов Иванов. - За авт., прев.: с. 1-4

ISBN 978-619-186-600-7 : 16 лв.

821.581-31
COBISS.BG-ID 46492680


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

        ОТ Залмоксис до Кетцалкоатл : изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов Вж Кн 175

БК 2021/21 Кн 171
ЦОНЕВ, Любомир Владимиров, 1954-
        Археоастрономия: три етюда за обекти в България / Любомир Цонев, Пенчо Маркишки, Иван Кръстев. - София : Булга медиа, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 298 с. : с цв. ил., к., сх. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 297-298

ISBN 978-954-9670-56-1
1. Археологични находки - България 2. Астрономия - история 3. България - паметници на културата
904:52(497.2)
COBISS.BG-ID 46454792

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/21 Кн 172
МИХОВА, Геновева, 1941-
        Застинали огнища на българщина : село Девлетли-агач, Лозенградско / Геновева Михова. - Варна : Славена, 2020. - 336 с. : с цв. ил., факс. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Геновева Михова е Геновева Михова Георгиева
. - Отзив / Афанасий Гайдаржи: с. 330-335. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 323-329

ISBN 978-619-190-172-2 : 15 лв.
1. Села, български - Турция - история 2. Девлетли-агач (Турция) - краезнание
908(=163.2)(560.11-22)
COBISS.BG-ID 46434056

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

ЗАБУНОВ, Георги Шинков, 1966-
        Възможности за използване на географски информационни системи за анализ на пазара на недвижими имоти : монография Вж Кн 26

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        ВОЙВОДАТА Капитан Петко Киряков : сборник от документи и материали Вж Кн 178

ЗАИМОВ, Йордан Димов, 1921-1987
        Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български : старобългарски паметник от 1015-1016 година Вж Кн 174

КАРАГАНЕВ, Румен Василев, 1955-
        Богдан Морфов (1870-1948). Личността с многото призвания Вж Кн 180

ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-
        Дейвид Хюм: проблеми на теорията на познанието Вж Кн 10

МАВРОДИЕВ, Стоил Любенов, 1968-
        Психоаналитичното творчество на Любомир Русев Вж Кн 12

МАКЕДОНСКИ, Стефан Спиров, 1885-1952
        Каталог : документи, материали и снимки - Стефан Македонски Вж Кн 6

        ОТ Залмоксис до Кетцалкоатл : изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов Вж Кн 176

БК 2021/21 Кн 173
ПУЛОВ, Йордан Димов, 1941-
        Един живот. Ч. 1 / Йордан Пулов, Нешка Пулова. - В. Търново : ИТИ, 2021. - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см + генеалог. табл. (5 л.)

ISBN 978-619-7602-06-7
1. Родове, български - Северна България 2. Северна България - генеалогия
929.52(497.21)
COBISS.BG-ID 46485256

РАДХАНАТ, свами, 1950-
        Пътуване към дома : автобиография на един американски свами Вж Кн 15

ТЕКЕВ, Георги Събинов
        Райна Кабаиванска : майсторските класове и школата Кабаиванска : master classes and Kabaivanska school Вж Кн 68

        ХО Ши Мин - живот и дело : сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 7 декември 2017 г., София Вж Кн 24

ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Радко Димитриев : генералът, който прослави България : [монография] Вж Кн 181

ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Казимир Ернрот : финландският символ в историята на България Вж Кн 177


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/21 Кн 174
ЗАИМОВ, Йордан Димов, 1921-1987
        Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български : старобългарски паметник от 1015-1016 година / Йордан Заимов ; състав. Рая Йорданова Заимова, Велислав Йорданов Заимов ; предг. Рая Заимова. Иван Владислав и неговият надпис / Василка Заимова. - Фототип. доп. изд. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021. - 216 с. раздр. паг. : с портр. ; 25 см

Възприетата форма на името на авт. Василка Заимова е Василка Кирилова Тъпкова-Заимова. - Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин". - Тексткритичното издание на строителния надпис от Битоля (1016 г.) и неговото значение за историческата наука / Георги Н. Николов: с. XII-XVI. - Рез. на бълг., фр., нем., англ. ез. - Фототип. изд.: София : Изд. на БАН, 1970

ISBN 978-619-245-097-7 (подв.) : 22 лв.
1. Иван Владислав, цар, ?-1018 - биографии - извори 2. Царе, български - биографии - извори 3. Надписи и изображения, старобългарски - Битоля 4. Старобългарски език - паметници 5. България - епиграфика
930.27(=163.1)
811.163.1(093)
94(497.2)"10/11"(092)(093)
929 Иван Владислав, цар
COBISS.BG-ID 46504200

МАКЕДОНСКИ, Стефан Спиров, 1885-1952
        Каталог : документи, материали и снимки - Стефан Македонски Вж Кн 6

БК 2021/21 Кн 175
        ОТ Залмоксис до Кетцалкоатл : изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. - В. Търново : ИТИ, 2020 (В. Търново : Фабер). - 1078 с. : с ил. ; 31 см. - (Leviathan : studiorum socii et potestatis scripta : проучвания върху социалната, потестарно-политическата, юридическата и историческата етнология ; III)

Загл. и на англ. ез.: From Zalmoxis to Quetzalcoatl. - Вариант на сер. загл.: Leviathan : SSPS. - Текст и на рус., англ., пол., фр., исп. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-7602-01-2 (подв.)
1. Йорданов, Стефан Пенчев, 1954- - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Култура - история - сборници 4. Археологични находки - сборници 5. България - история
930.1(497.2)(092)(062)
930.85(062)
904(062)
929 Йорданов, Стефан Пенчев
COBISS.BG-ID 46480904

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

МАРИНОВА, Катя Кирилова
        История и култура на Япония : учебно помагало Вж Кн 183

        ОТ Залмоксис до Кетцалкоатл : изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов Вж Кн 175

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/21 Кн 176
СТАНКОВ, Борис Живков
        История на Втората световна война и участието на България в нея / Борис Станков. - София : Десипар, 2021 ([София] : Булгед). - 530 с. : с ил., табл., к. ; 21 см

Загл. в изд. каре: История на Втората световна война (1939-1945) и участието на България в нея. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91503-2-0
1. Втора световна война - история 2. Втора световна война - участие - България 3. България - история
94(100)"1939/1945"
94(497.2)"1941/1945"
COBISS.BG-ID 46429704

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/21 Кн 177
ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Казимир Ернрот : финландският символ в историята на България / Венелин Цачевски. - 2. разш. изд. - София : Българи за икон. съюз и единство с Русия - БИСЕР, 2020 ([Пловдив] : [Фаст принт букс]). - 344 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2013 със загл. Казимир Ернрот в историята на България - военачалник и държавник, на изд. Изток-Запад. - Жизненият и професионалният път на Казимир Ернрот: с. 317-318. - Изложба и представяне на книга за генерал Казимир Ернрот във финландския град Пори: с. 323-342. - За автора: с. 343. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91401-3-0
1. Ернрот, Казимир, 1833-1913 - биографии 2. Офицери, руски - биографии 3. България - история 4. Русия - военно дело
94(480)(092)
929 Ернрот, Казимир
94(497.2)"1878/1882"
94(470)
COBISS.BG-ID 46417160

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

ЗАИМОВ, Йордан Димов, 1921-1987
        Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български : старобългарски паметник от 1015-1016 година Вж Кн 174

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/21 Кн 178
        ВОЙВОДАТА Капитан Петко Киряков : сборник от документи и материали / състав., предг., бел. Борислав Дряновски. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Славена, 2019. - 272 с. ; 23 см

1. изд. 2000 със загл. Капитан Петко Войвода. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Азб. показалец

ISBN 978-619-190-148-7 : 15 лв.
1. Петко войвода, 1844-1900 - биографии - извори 2. Революционери, български - биографии - извори 3. България - история
94(497.2)"18"(092)(093)
929 Петко войвода
COBISS.BG-ID 46444040

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/21 Кн 179
БОЗДУГАНОВ, Георги, 1953-
        Почти невъзможно : Царство България и еврейската емиграция през Втората световна война / Георги Боздуганов ; предг. Лютви Местан. - София : Независимо ист. д-во, 2020 ([София] : [Симолини]). - 356 с. : с цв. ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 81-88. - Именен показалец

ISBN 978-619-7612-00-4 (подв.) : 29 лв.
1. История - България - нова 2. Еврейски въпрос - България - история - 1939-1945 3. Емиграция и имиграция, еврейска - история - 1939-1945 4. България - история
94(497.2)"1939/1945"
COBISS.BG-ID 46378504

БК 2021/21 Кн 180
КАРАГАНЕВ, Румен Василев, 1955-
        Богдан Морфов (1870-1948). Личността с многото призвания / Румен Караганев. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021. - 168 с. : с факс., портр., ил. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Bogdan Morfov (1870-1948). The man of many vocation. - Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Манчо Веков, Александър Гребенаров. - Библиогр. под линия

ISBN 978-619-245-102-8 : 15 лв.
1. Морфов, Богдан Василев, 1870-1948 - биографии 2. Общественици, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"1878..."(092)
625(497.2)(092)
929 Морфов, Богдан Василев
COBISS.BG-ID 46493448

СТАНКОВ, Борис Живков
        История на Втората световна война и участието на България в нея Вж Кн 176

БК 2021/21 Кн 181
ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Радко Димитриев : генералът, който прослави България : [монография] / Венелин Цачевски. - [2. изд.]. - София : Българи за икон. съюз и единство с Русия - БИСЕР, 2020 ([Пловдив] : [Фаст принт букс]). - 444 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2018 на изд. Studia Transmedia. - Книга, която българското общество очакваше отдавна / Трендафил Митев: с. 11-17. - За автора: с. 443. - Представяне на книгата "Радко Димитриев. Пълководецът" и честване на 160 години от рождението на генерал Р. Димитриев: с. 421- 429. - Хронология на жизнения и професионалния път на Радко Димитриев: с. 339-342. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-619-91401-2-3
1. Димитриев, Радко Димитров, 1859-1918 - биографии 2. Пълководци и генерали, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Димитриев, Радко Димитров
COBISS.BG-ID 46375432

ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Казимир Ернрот : финландският символ в историята на България Вж Кн 177

БК 2021/21 Кн 182
NEDJALKOV, Dimitǎr Iliev, 1959-
        The Bulgarian army and the rescue of Bulgaria's Jews 1941-1944 / Dimitar Nedialkov. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2021. - 258 с. : с ил., порт., факс. ; 25 см

If i am alive today and can write these lines... / Rahamim Cohen: с. 3. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 243-253

ISBN 978-619-245-105-9 (подв.)
1. Въоръжени сили - България - история 2. Втора световна война - участие - България 3. Евреи - България - история 4. България - история
94(497.2)"1939/1945"
94(=411.16)(497.2)
COBISS.BG-ID 46493960

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК 2021/21 Кн 183
МАРИНОВА, Катя Кирилова
        История и култура на Япония : учебно помагало / Катя Маринова. - [2. изд.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 199 с. : с цв. ил. ; 21 см

1. изд. 2009. - Текст и на япон. ез.

ISBN 978-619-208-243-7
1. История - Япония - учебни помагала за ВУЗ 2. Култура - Япония - учебни помагала за ВУЗ
94(520)(075.8)
930.85(520)(075.8)
COBISS.BG-ID 46464264


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/21 Н 1
        ПЕСЕНЕН репертоар за часовете по музика в училище [Нотирана музика] : учебно пособие : сборник / [състав., предг.] клавирен съпровод Николина Кротева, акордеонен съпровод Румен Потеров. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 1 партитура (89 с.) ; 29 см

Рец.: Иванка Влаева, Йордан Гошев. - Съдържа: 1. Продавач на надежда / Петър Ступел ; [текст] Джани Родари. 2. Да протегнем на някой ръка / Хайгашод Агасян ; [текст] Александър Петров. 3. Щурче / Петър Ступел ; [текст] Мила Доротеева. 4. Вятър ечи, Балкан стене / [музика и текст] Добри Чинтулов. 5. Хора и улици / Борис Карадимчев ; [текст] Илия Атанасов. 6. Вяра, надежда, любов / Борис Карадимчев ; [текст] Недялко Йорданов. 7. Капитан Рачо / Петър Льондев ; [текст] Радой Киров. 8. Зимна радост / Морис Аладжем ; [текст] Кръстьо Станишев. 9. Снежен човек / Георги Костов ; [текст] Георги Начев. 10. Бяла тишина / Борис Карадимчев ; [текст] Богомил Гудев. 11. Солфеж / [музика и текст] Йордан Гошев. 12. Интернет / Хайгашод Агасян ; [текст] Татяна Балова. 13. Посеяла баба леща : народна песен. 14. Петруно, пиле шарено : народна песен от Банско. 15. Де е България / Панайот Пипков ; [текст] Иван Вазов. 16. Рипни, Калинке : народна песен от Родопите. 17. Химн на Кирил и Методи / Панайот Пипков ; [текст] Стоян Михайловски. 18. Родина / Георги Спасов ; [текст] Младен Исаев. 19. Чие е това момиче : народна песен. 20. Йовано, Йованке : народна песен. 21. Зима / Филип Палов ; [текст] Георги Авгарски. - Пълната форма на името на комп. Георги Костов е Георги Костов Георгиев, на комп. Георги Спасов - Георги Спасов Хаджигеоргиев, на авт. на текст Младен Исаев - Младен Исаев Младенов. - Георги Авгарски - псевд. на авт. на текст Георги Иванов Захариев

ISMN 979-0-707682-20-3

784.4.089(076)(075.8)
821.163.2-192(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46514952


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

        ПЕСЕНЕН репертоар за часовете по музика в училище : учебно пособие : сборник Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/21 Г 1
ИЛИЕВ, Живко Григоров, 1978-
        Атлас с конструкции : учебно помагало по руднични транспортни машини / Живко Илиев. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Дейликонт). - [67] с. : с черт., сх. ; 28 см

Рец.: Никола Мърхов

ISBN 978-954-392-632-9
1. Подемно-транспортни машини - мини - учебни помагала за ВУЗ
622.6(076)(075.8)(084)
COBISS.BG-ID 46486536


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        ИЗОБРАЗИТЕЛНО изкуство - съвременност и значимост Вж Г 2

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

АТАНАСОВ, Ненко Атанасов, 1978-
        Quinta essentia 2016-2021 : концептуални серии, плакати, знаци, филателен дизайн Вж Г 3

БК 2021/21 Г 2
        ИЗОБРАЗИТЕЛНО изкуство - съвременност и значимост / състав. Анна Покровнишка = Art - contemporary period and significance / comp. Anna Pokrovnishka ; transl. into Engl. Ivanka Sakareva. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 51 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

Изобразителното изкуство и неговото значение за културата / Анна Покровнишка: с. 5-9

ISBN 978-954-00-0252-1
1. Художници, български - творчество - каталози 2. Изобразително изкуство, съвременно - България - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.82)
73/76.036/.038(497.2)(083.82)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46491656

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/21 Г 3
АТАНАСОВ, Ненко Атанасов, 1978-
        Quinta essentia 2016-2021 : концептуални серии, плакати, знаци, филателен дизайн / [худож., текст] Ненко Атанасов. - [София] : Постер хаус, 2021 ([София] : Маус принт). - 1 албум (56 с.) : с цв. ил. ; 21 см

Парал. текст на англ. ез. / прев. Деница Димитрова, Силвия Милославова. - Биогр. данни за худож. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-91655-2-2
1. Атанасов, Ненко Атанасов, 1978- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. Киноплакат и театрален плакат - България - албуми 4. България - изобразителни изкуства
766:659.13(497.2)(084)
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Атанасов, Ненко Атанасов
COBISS.BG-ID 46496520

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/21 Г 4
СТАНКОВА, Соня Тодорова, 1960-
        Реална абстрактност 2020 : [изложба, Пловдив, 2020] / Соня Станкова. - Пловдив : Интел дизайн, 2020. - 1 албум ([78] с.) : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Абстрактните реалности на Соня Станкова / Катерина Гаджева: с. 3-4. - За авт. / Митко Новков: с. 49

ISBN 978-619-7178-25-8
1. Станкова, Соня Тодорова, 1960- - творчество - албуми 2. Фотографи, български - творчество - албуми 3. България - фотография
77.071.1(497.2)(092)(084)
929 Станкова, Соня Тодорова
COBISS.BG-ID 46496264


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АТАНАСОВ, Ненко Атанасов, 1978-
        Quinta essentia 2016-2021 : концептуални серии, плакати, знаци, филателен дизайн Вж Г 3

        ИЗОБРАЗИТЕЛНО изкуство - съвременност и значимост Вж Г 2

СТАНКОВА, Соня Тодорова, 1960-
        Реална абстрактност 2020 : [изложба, Пловдив, 2020] Вж Г 4

        ЧУПИ, режe, полива Вж Г 5

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/21 Г 5
        ЧУПИ, режe, полива / подб. и подредба Никола Михов ; фотогр. Божидар Тодоров ... [и др.] = He breaks, he cuts, he spills / sel. and sequence Nikola Mihov ; transl. Manol Peykov. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021. - 1 албум ([102] с.) : с ил. ; 21 см

Други ил.: Владимир Иванов, Димитър Божинов, Димитър Викторов, Димитър Дейнов, Живко Ангелов, Любомир Стоянов, Петър Жеков, Пламен Петров, Стефан Тихов. - Пълната форма на името на ил. Димитър Викторов е Димитър Викторов Георгиев

ISBN 978-619-186-637-3 (подв. със спирала)
1. Живков, Тодор Христов, 1911-1998 - албуми 2. Политици, български - албуми 3. България - история
94(497.2)"19"(092)(084.12)
929 Живков, Тодор Христов
COBISS.BG-ID 46515976


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/21 К 1
НИКОЛОВ, Деян
        Южна Америка - стопанство [Картографски ресурс] : стенна карта / картограф Деян Николов ; гл. ред. Антоанета Манева. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2020 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-48-2
1. Южна Америка - стопанство
338(8)(084.3)
COBISS.BG-ID 46382600


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/21 К 2
        АФРИКА - климат и води [Картографски ресурс]. - М 1:7 800 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 107 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-34-5
1. Африка - климатология
551.58(6)(084.3)
911.2:556(6)(084.3)
COBISS.BG-ID 46403336

БК 2021/21 К 3
        БЪЛГАРИЯ - климат [Картографски ресурс] : учебна карта. - М 1:400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-57-4
1. България - климатология
551.58(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 46489096


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

        АФРИКА - климат и води Вж К 2

БК 2021/21 К 4
        АФРИКА - природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:7 800 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 107 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-30-7
1. Африка
911.2(6)(084.3)
COBISS.BG-ID 46402312

БК 2021/21 К 5
        БЪЛГАРИЯ - моята родина [Картографски ресурс]. - М 1: 400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-70-3
1. България
911.2(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 46404616

БК 2021/21 К 6
        ЕВРОПА - природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:5 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Доп. к.: Климат М 1:20 000 000 ; Води М 1:20 000 000 ; Почви М 1:20 000 000. - Условни знаци

ISBN 978-954-2945-92-5
1. Европа
911.2(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 46386952

БК 2021/21 К 7
        ЕВРОПА - учебна природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:5 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-50-5
1. Европа
911.2(4)(075)(084.3)
COBISS.BG-ID 46385928

БК 2021/21 К 8
        ПОЛИТИЧЕСКА карта на света [Картографски ресурс]. - М 1:25 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 100 x 150 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-69-7

911.3:32(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 46377480

БК 2021/21 К 9
        РЕПУБЛИКА България - обща географска карта [Картографски ресурс]. - М 1:400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-59-8
1. България
911.2(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 46381064

БК 2021/21 К 10
        СВЕТЪТ - природни зони на сушата [Картографски ресурс]. - М 1:20 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-077-9

911.2(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 46488328

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

        ОСМАНСКАТА империя в края на XVII в. : стенна карта Вж К 17

БК 2021/21 К 11
        ПЪРВАТА Балканска война (1912-1913 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:730 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Първата Балканска война (1912-1913). - Условни знаци

ISBN 978-619-238-028-1
1. Балкански полуостров
94(497)"1912/1913"(084.3)
COBISS.BG-ID 46383368

94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК)

БК 2021/21 К 12
        ДРЕВНА Тракия (VI-I в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-86-4
1. Древна Тракия
94(497.2)"-05/-00"(084.3)
COBISS.BG-ID 46401544

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/21 К 13
        БЪЛГАРИЯ по пътя на териториалното разширение VIII-IX в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-006-9
1. България
94(497.2)"07/08"(084.3)
COBISS.BG-ID 46379016

БК 2021/21 К 14
        БЪЛГАРСКАТА църква и култура XV-XVII в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-019-9
1. България
94(497.2)"14/16"(084.3)
COBISS.BG-ID 46382088

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/21 К 15
        АПРИЛСКОТО въстание 1876 г. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-023-6
1. България
94(497.2)"1876"(084.3)
COBISS.BG-ID 46380040

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/21 К 16
        УЧАСТИЕ на България в Първата световна война 1915-1918 г. [Картографски ресурс]. - М 1: 730 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Участие на България в Първата световна война (1915-1918). - Условни знаци

ISBN 978-619-238-030-4
1. България
94(497.2)"1914/1918"(084.3)
COBISS.BG-ID 46400520

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК 2021/21 К 17
        ОСМАНСКАТА империя в края на XVII в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:4 700 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-058-8
1. Турция 2. Балкански полуостров
94(560)"16"(084.3)
94(497)"16"(084.3)
COBISS.BG-ID 46387208


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

        СИСТЕМА за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база данни (CAN-MDS) : ръководство за оператори Вж Е 23

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

БК 2021/21 Е 1
        МЕЖДУНАРОДНИ стандарти за финансови отчети [Електронен ресурс] : учебник за дистанционно обучение / Снежана Башева ... [и др.] ; науч. ред. Снежана Башева. - 6. доп. и прераб. изд. - Текстови данни. - София : УНСС, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Мария Маркова, Лиляна Камбурова, Атанаска Филипова, Михаил Мусов, Калина Кавалджиева, Радка Андасарова, Николина Николова, Борислав Боянов. - 1. изд. 2007, установено от доп. източник. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Рец.: Стоян Стоянов, Кръстьо Чуков. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-232-260-1
1. Финансово счетоводство - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ
006.06:657(075.8.034)
657(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46474248


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/21 Е 2
        ФИЛОСОФИЯ и критическо мислене [Електронен ресурс] : сборник доклади от научна конференция, посветена на 25 години от създаването на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21.11.2019 г. / състав. Вихрен Бузов, Деница Узунова. - Текстови данни. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Philosophy and critical thinking. - Рец.: Георги Белогашев, Митко Момов, Анна Иванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-208-242-0
1. Философия - конференции 2. Логика - конференции
1(06.034)
821.163.2-057.87-4(082.034)
COBISS.BG-ID 46522632

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

        ЖИВОТ в условията на криза (COVID-19, вълна 2) Вж Е 5


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ.

БК 2021/21 Е 3
ЯКОВА, Лилия Даниелова
        Оценка на достъпа и усвояването на Европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България [Електронен ресурс] / Лилия Якова ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Мила Манчева, Руслан Стефанов. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-477-378-6
1. Европейски съюз - социална политика 2. Безработица - младежи - роми - България 3. Европа - обществена практика 4. България - труд
304.4(4-6ЕС)(0.034)
331.56-053.6(=214.58)(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46467848

БК 2021/21 Е 4
JAKOVA, Lilija Danielova
        Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria [Електронен ресурс] / Lilia Yakova ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Mila Mancheva, Ruslan Stefanov. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-477-379-3
1. Европейски съюз - социална политика 2. Безработица - младежи - роми - България 3. Европа - обществена практика 4. България - труд
304.4(4-6ЕС)(0.034)
331.56-053.6(=214.58)(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46415880

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/21 Е 5
        ЖИВОТ в условията на криза (COVID-19, вълна 2) [Електронен ресурс] / Маргарита Бакрачева ... [и др.] ; ред. Маргарита Крумова. - Текстови данни. - София : Веда Словена - ЖГ, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Living in pandemic times (COVID-19 survey - wave 2). - Други авт.: Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева. - Възприетата форма на името на авт. Маргарита Бакрачева е Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева. - Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по науки за образованието и изкуствата. - Рец.: Георги Карастоянов, Калин Гайдаров. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8846-64-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-8846 !
1. Епидемии - социални проблеми 2. Личност - психология
316.6(0.034)
159.923(0.034)
COBISS.BG-ID 46503432

БК 2021/21 Е 6
        CULTURAL and civic orientation of asylum seekers and beneficiaries of international protection [Електронен ресурс] : training module / ed. Mila Mancheva, Milena Stateva. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на кор.: Integration in action. - Текст и на бълг., араб., кюрд., перс. ез.

ISBN 978-954-477-374-8
1. Бежанци - социални проблеми 2. Право на убежище
316.72-054.73(0.034)
341.43-054.73(0.034)
COBISS.BG-ID 46468616

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

STEFANOV, Ruslan Georgiev, 1975-
        The Kremlin playbook in Southeast Europe : economic influence and sharp power Вж Е 14

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА
Виж и 321.7; 342.53

        ДОБРИ практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС Вж Е 12

        BEST practices in anti-corruption and fraud investigation in EU funding Вж Е 13

БК 2021/21 Е 7
STOJANOV, Aleksandǎr Stojanov, 1957-
        State capture assessment diagnostics [Електронен ресурс] / Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov, Todor Yalamov ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ruslan Stefanov, Todor Galev. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-365-6
1. Корупция - Европа - противодействие 2. Европа - вътрешна политика
328.185(4)(0.034)
COBISS.BG-ID 46413064

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

ЯКОВА, Лилия Даниелова
        Оценка на достъпа и усвояването на Европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България Вж Е 3

JAKOVA, Lilija Danielova
        Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria Вж Е 4

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/21 Е 8
ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти [Електронен ресурс] : оценка на българския национален план за енергетика и климат / Мартин Владимиров, Тодор Галев, Руслан Стефанов. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-361-8
1. Енергетика - България - управление и организация 2. Възобновяеми енергийни източници - България 3. Екологична политика - България 4. България - промишленост
338.45:620.9(497.2)(0.034)
620.97(497.2)(0.034)
351:502.1(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46419464

БК 2021/21 Е 9
        ТУРИЗМЪТ и глобалните кризи [Електронен ресурс] : сборник доклади от международна научна конференция, организирана от Катедра "Туризъм" на Стопанския факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 21 април 2021 година / ред. кол. Десислава Вараджакова ... [и др.] = Туризм и глобальные кризисы : доклады от международной научной конференции, организованной кафедрой "Туризм", факультет Экономики, университет Велико Тырново "Св. св. Кирилл и Мефодий", Болгария 21 апрель 2021 г. = Tourism and the global crises : proceedings of the international scientific conference organized by Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 year / ed. board Desislava Varadzhakova ... [и др.] : o, Bulgaria 21 abril 2021. - Текстови данни. - В. Търново : Ай анд Би, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран. - Парал. загл. и на исп. ез.: Turismo y crisis globales. - Други ред.: Олга Манчева-Али, Надежда Костадинова, Слави Димитров, Елмира Годжаева, Никола Наумов, Сара Тангадурай. - Изд. на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Стоп. фак. Кат. "Туризъм". - Текст и на рус., англ., исп. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7281-73-6
1. Туризъм - икономически проблеми - конференции 2. Стопански кризи - конференции
338.486(06.034)
338.124.4(06.034)
COBISS.BG-ID 46519816

БК 2021/21 Е 10
VLADIMIROV, Martin Asenov, 1989-
        Stifled decarbonisation [Електронен ресурс] : assessing the Bulgarian national energy and climate plan / Martin Vladimirov, Todor Galev, Ruslan Stefanov. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-363-2
1. Енергетика - България - управление и организация 2. Възобновяеми енергийни източници - България 3. Екологична политика - България 4. България - промишленост
338.45:620.9(497.2)(0.034)
620.97(497.2)(0.034)
351:502.1(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46413832

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/21 Е 11
        The ILLICIT cigarette trade along the Balkan route [Електронен ресурс] : measuring vulnerabilities and threats / Atanas Rusev ... [и др.] ; [ed. board Ognian Shentov ... и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Reports ; 36) (Анализи)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на кор.: The illicit cigarette trade along the Balkan route: measuring vulnerabilities and threats. - Други авт.: Alexander Gerganov, Tihomir Bezlov, Mariyan Sabev. - Други ред.: Boyko Todorov, Alexander Stoyanov

ISBN 978-954-477-382-3
1. Черен пазар - Балкански полуостров 2. Тютюнева промишленост - търговия - Балкански полуостров 3. Организирана престъпност - противодействие - Балкански полуостров 4. Балкански полуостров - търговия
339.19:663.97(497)(0.034)
351.761(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46411016

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/21 Е 12
        ДОБРИ практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-477-356-4
1. Европейски съюз - програми - финанси 2. Корупция - Балкански полуостров - противодействие 3. Измама - Балкански полуостров - противодействие 4. Европа - международни икономически отношения 5. Балкански полуостров - вътрешна политика
339.923:061.1ЕС(0.034)
328.185:343.8(497)(0.034)
343.72(497)(0.034)
343.8(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46470920

БК 2021/21 Е 13
        BEST practices in anti-corruption and fraud investigation in EU funding [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-477-355-7
1. Европейски съюз - програми - финанси 2. Корупция - Балкански полуостров - противодействие 3. Измама - Балкански полуостров - противодействие 4. Европа - международни икономически отношения 5. Балкански полуостров - вътрешна политика
339.923:061.1ЕС(0.034)
328.185:343.8(497)(0.034)
343.72(497)(0.034)
343.8(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46414600

БК 2021/21 Е 14
STEFANOV, Ruslan Georgiev, 1975-
        The Kremlin playbook in Southeast Europe [Електронен ресурс] : economic influence and sharp power / Ruslan Stefanov, Martin Vladimirov ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Alexander Stoyanov, Boyko Todorov

ISBN 978-954-477-390-8
1. Външна политика - Русия 2. Геоикономика - Русия 3. Русия - международни икономически отношения 4. Балкански полуостров - международни икономически отношения
339.9(470+571:497)(0.034)
327(470+571:497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46408968

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО


БК 2021/21 Е 15
ЦЕНТЪР за изследване на демокрацията
        Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - [София] : Център за изследване на демокрацията, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-477-346-5
1. Емиграция и имиграция - България - правни проблеми 2. България - право
341.95(0.034)
COBISS.BG-ID 46419720

БК 2021/21 Е 16 
CENTǍR za izsledvane na demokracijata
        Standards for forced-return monitoring in Bulgaria [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-359-5
1. Емиграция и имиграция - България - правни проблеми 2. България - право
341.95(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46431240

        CULTURAL and civic orientation of asylum seekers and beneficiaries of international protection : training module Вж Е 6

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

ДОСЕВА, Деляна Тодорова
        Уязвими нарушители : правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания Вж Е 17

        НАСОКИ за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци Вж Е 25

DOSEVA, Deljana Todorova
        Vulnerable offenders : the rights of suspects and accused with psychosocial and intellectual disabilities Вж Е 20

        GUIDELINES on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants Вж Е 26

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

        ДОБРИ практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС Вж Е 12

БК 2021/21 Е 17
ДОСЕВА, Деляна Тодорова
        Уязвими нарушители [Електронен ресурс] : правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания / Деляна Досева ; науч. ред. Панагиота Фициу ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Йоанис Думос, Десислава Викторова. - Пълната форма на името на ред. Десислава Викторова е Десислава Викторова Петрова. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-384-7
1. Наказателен процес - хора с увреждания 2. Хора с увреждания - правни проблеми 3. Психично болни - правни проблеми
343-056.34/.36(0.034)
342.726-056.34/.36(0.034)
COBISS.BG-ID 46466312

БК 2021/21 Е 18
МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите [Електронен ресурс] : наръчник / Димитър Марков, Яна Гайтанджиева. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-477-348-9
1. Наказателен процес - социални проблеми - наръчници 2. Подсъдими - социални проблеми - наръчници
343.121:316.66(035.034)
COBISS.BG-ID 46471688

БК 2021/21 Е 19
        ОЦЕНКА на заплахите от организирана престъпност в България [Електронен ресурс] / Атанас Русев ... [и др.] ; ред. съвет Атанас Русев ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Тихомир Безлов, Моис Файон, Мариян Събев, Стефан Ралчев, Горан Георгиев. - Други ред.: Росица Джекова, Моис Файон. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-401-1
1. Организирана престъпност - България 2. България - право
343.3/.7(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46464008

        BEST practices in anti-corruption and fraud investigation in EU funding Вж Е 13

БК 2021/21 Е 20
DOSEVA, Deljana Todorova
        Vulnerable offenders [Електронен ресурс] : the rights of suspects and accused with psychosocial and intellectual disabilities / Delyana Doseva ; [науч. ред.] Panagiota Fitsiou ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ioannis Doumos, Desislava Viktorova. - Пълната форма на името на ред. Desislava Viktorova е Десислава Викторова Петрова. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-386-1
1. Наказателен процес - хора с увреждания 2. Хора с увреждания - правни проблеми 3. Психично болни - правни проблеми
343-056.34/.36(0.034)
342.726-056.34/.36(0.034)
COBISS.BG-ID 46410248

БК 2021/21 Е 21
MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Assessing the impact of criminal proceedings on the social situation of suspects and accused [Електронен ресурс] : handbook / Dimitar Markov, Iana Gaytandjieva. - Текстови данни. - Sofia : Center for the study of democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-477-350-2
1. Наказателен процес - социални проблеми - наръчници
343.121:316(035.034)
COBISS.BG-ID 46434568

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти : оценка на българския национален план за енергетика и климат Вж Е 8

        The ILLICIT cigarette trade along the Balkan route : measuring vulnerabilities and threats Вж Е 11

VLADIMIROV, Martin Asenov, 1989-
        Stifled decarbonisation : assessing the Bulgarian national energy and climate plan Вж Е 10

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/21 Е 22
СТЕФАНОВ, Милко Йорданов, 1969-
        Бойни действия във високопланинска среда [Електронен ресурс] / Милко Й. Стефанов. - Текстови данни. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-753-325-7
1. Планинска война 2. Военнослужещи - подготовка
355.42(23)(0.034)
355.5(0.034)
COBISS.BG-ID 46421000

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/21 Е 23
        СИСТЕМА за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база данни (CAN-MDS) [Електронен ресурс] : ръководство за оператори / А. Динапогиас ... [и др.] ; ред. В. Станчева-Попкостадинова. - Текстови данни. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2015. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Дж. Николаидис, В. Карвели, А. Мантеси, А. Василакополу, Дж. Грей, П. Дърнинг. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-00-0003-9
1. Деца - насилие - борба с него - ръководства 2. Бази данни - ръководства
364.4-053.2(035.034)
004.65(035.034)
COBISS.BG-ID 46518536

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/21 Е 24
        КУЛТУРНА и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила [Електронен ресурс] : обучителен модул / състав. Мила Манчева, Милена Статева. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на кор.: Интеграция в действие. - Текст и на англ., араб., кюрд., перс. ез.

ISBN 978-954-477-358-8
1. Гражданско образование - бежанци
37.035-054.73(0.034)
COBISS.BG-ID 46470152

БК 2021/21 Е 25
        НАСОКИ за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци [Електронен ресурс] / Миряна Илчева ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Сане ван де Пол, Дирк Ванхьойле, Изабела Майер, Ксенофон Контиадес, Деспина Конторизу, Ани Камариоти, Зои Касапи, Агнесе Лаце, Смаранда Витец

ISBN 978-954-477-352-6
1. Гражданско образование - чужденци 2. Чужди езици - методика на преподаването - социални проблеми 3. Права на човека
37.035-054.6(0.034)
81'243-054.6(0.034)
342.7-054.6(0.034)
COBISS.BG-ID 46437128

БК 2021/21 Е 26
        GUIDELINES on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants [Електронен ресурс] / Miriana Ilcheva ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Sanne Van de Pol, Dirk Vanheule, Isabella Meier, Xenophon Contiades, Despoina Kontorizou, Annie Camarioti, Zoe Kasapi, Agnese Lace, Smaranda Witec

ISBN 978-954-477-353-3
1. Гражданско образование - чужденци 2. Чужди езици - методика на преподаването - социални проблеми 3. Права на човека
37.035-054.6(0.034)
81'243:37.091.3(0.034)
342.7-054.6(0.034)
COBISS.BG-ID 46418952


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

ВЪЛЧИНОВ, Васил Георгиев, 1947-
        Оптимизационни решения с метода на най-малките квадрати : монография Вж Е 27

528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ

БК 2021/21 Е 27
ВЪЛЧИНОВ, Васил Георгиев, 1947-
        Оптимизационни решения с метода на най-малките квадрати [Електронен ресурс] : монография / Васил Георгиев Вълчинов. - Текстови данни. - София : [Изд. авт.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Кристина Огнянова Микренска-Чернева. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-188-412-4
1. Геодезични измервания и изчисления - математически методи
528.3:51-7(0.034)
51-7(0.034)
COBISS.BG-ID 46422024


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти : оценка на българския национален план за енергетика и климат Вж Е 8

VLADIMIROV, Martin Asenov, 1989-
        Stifled decarbonisation : assessing the Bulgarian national energy and climate plan Вж Е 10

624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/21 Е 28
АНТОНОВ, Георги Стефанов, 1957-
        Транспортни тръбопроводни системи [Електронен ресурс] : техническа диагностика, експлоатационна надеждност : монография / Георги Антонов. - Текстови данни. - Варна : ИК Геа-принт, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Димитър Димитракиев, Александър Димитров. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-184-045-8
1. Тръбопроводи - експлоатация
624.1.04(0.034)
COBISS.BG-ID 46491400

БК 2021/21 Е 29
ТРИЗЛОВА, Нели Димитрова, 1963-
        Приложни и методологични аспекти на строителната механика [Електронен ресурс] : монография / Нели Тризлова. - Текстови данни. - Варна : ИК Геа-принт, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Красимир Ениманев, Асен Недев. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-184-046-5
1. Строителна механика
624.04(0.034)
COBISS.BG-ID 46496008

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

        МЕЖДУНАРОДНИ стандарти за финансови отчети : учебник за дистанционно обучение Вж Е 1


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

        НАСОКИ за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци Вж Е 25

        GUIDELINES on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants Вж Е 26

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

        ФИЛОСОФИЯ и критическо мислене : сборник доклади от научна конференция, посветена на 25 години от създаването на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21.11.2019 г. Вж Е 2


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

        ГЕОГРАФИЯ и регионално развитие : сборник с доклади от научни конференции, Созопол, септември, 2004-2005 Вж Пи 1

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        ГЕОГРАФИЯ и регионално развитие : сборник с доклади от научни конференции, Созопол, септември, 2004-2005 Вж Пи 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/21 Пи 1
        ГЕОГРАФИЯ и регионално развитие : сборник с доклади от научни конференции, Созопол, септември, 2004-2005 / ред. кол. Петър Славейков ... [и др.]. - [София] : Фонд. ЛОПС, 2006. - 293 с. : с табл., к. ; 21 см. - (География и регионално развитие - научни конференции, ISSN 1313-4698 ; 2004-2005)

Други ред.: Марин Русев, Климент Найденов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9450-04-0 (Фонд. Амстелс, не е отпеч.)
ISBN 987-954-9450040 !
1. Стопанска география - конференции 2. Туризъм - конференции 3. Регионално развитие - конференции
911.3:33(06)
338.48(06)
332.1(06)
COBISS.BG-ID 46628616


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Абрашева, Мария Иванова (автор) Кн 58
Авгарски, Георги, 1917-1991 (автор на текст за песен) Н 1
Аврамов, Стефан Иванов, 1978- (преводач) Кн 86Кн 88
Агасян, Хайгашод Азад, 1953- (композитор) Н 1
Аладжем, Морис Жак, 1932-2004 (композитор) Н 1
Алексиева, Текла Вилхелм, 1944- (илюстратор) Кн 106Кн 163
Али, Олга Алинова Манчева-, 1982- вж Манчева-Али, Олга Алинова, 1982-
Ангелов, Живко, 1951-2005 (илюстратор) Г 5
Ангелов, Живко, 1951-2005 вж Angelov, Živko, 1951-2005
Ангелов, Иво, 1981- вж Дочков, Иво Ангелов, 1981-
Ангелов, Тодор Тонев, 1973- (автор) Кн 59
Ангелова, Милена Иванова, 1974- (автор) Кн 54
Андасарова, Радка Методиева, 1980- (автор) Е 1
Андонов, Стоян Иванов, 1949- (автор) Кн 158
Анев, Светослав Тодоров (автор) Кн 65
Аниело, Мариялаура (автор) Кн 42
Антонов, Георги Стефанов, 1957- (автор) Е 28
Антонов, Иван Славейков, 1942- (автор) Кн 45
Антонов, Иван Славейков, 1942- вж Antonov, Ivan Slavejkov, 1942-
Антонов, Светлин Иванов, 1985- вж Antonov, Svetlin Ivanov, 1985-
Архилох, 0680-0645 (автор) Кн 91
Асов, Слави Йорданов (автор) Кн 58
Атанасов, Илия Методиев, 194?-2019? (автор на текст за песен) Н 1
Атанасов, Красимир Тодоров, 1954- вж Atanasov, Krasimir Todorov, 1954-
Атанасов, Ненко Атанасов, 1978- (художник) Г 3, (автор на допълнителен материал) Г 3
Атанасова, Ани Владимирова (автор) Кн 20


Багалев, Станислав Петров, 1972- (автор на рецензия) Кн 13
Байнова, Ада Иванова, 1938- (автор на рецензия) Кн 55
Байчев, Георги Тодоров, 1961- (илюстратор) Кн 137
Бакрачева, Маргарита Ангелова Стефанова-, 1976- вж Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
Балачева, Екатерина Костадинова, 1977- (автор) Кн 72
Балкански, Тодор Георгиев, 1944-2020 (автор) Кн 73
Балова, Татяна Кузманова, 1953- (автор на текст за песен) Н 1
Банева, Евелина Борисова, 1954- (преводач) Кн 89
Банков, Кристиан Кръстинов, 1970- (автор) Кн 42
Башева, Снежана Александрова, 1962- (автор) Е 1, (редактор) Е 1
Безлов, Тихомир Дечков, 1960- (автор) Е 19
Безлов, Тихомир Дечков, 1960- вж Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960-
Безпарточна, Олеся Станiславiвна, 1980- вж Bezpartočna, Olesja Stanislavivna, 1980-
Безпарточний, Максим Григорович вж Bezpartočnij, Maksim Grigorovič
Белев, Николай Василев, 1973- (автор) Кн 58
Белоконски, Евгени Илиев, 1955- (автор) Кн 58
Бенева, Райна Борисова (член на редакционна колегия) Кн 24
Бережна, Тетяна Олегивна вж Berežna, Tetjana Olegivna
Бережна, Тетяна Олегівна вж Berežna, Tetjana Olegivna
Битъл, Шон, 1970- (автор) Кн 77
Блейк, Карли (редактор) Кн 7, Кн 8
Бобева, Даниела Николова, 1958- (редактор) Кн 41
Богданов, Богдан Иванов, 1940-2016 (автор) Кн 92
Богуш, Лариса Григоривна вж Boguš, Larysa Grygorivna
Богуш, Лариса Григорівна вж Boguš, Larysa Grygorivna
Бодик, Остап Петрович (автор) Кн 35
Боева, Гергана (илюстратор) Кн 64
Боева, Юлия Радева, 1947- (автор) Кн 66
Божинов, Димитър, 1935- (илюстратор) Г 5
Божинов, Димитър, 1935- вж Božinov, Dimitǎr, 1935-
Боздуганов, Георги, 1953- (автор) Кн 179
Борисов, Антон Николаев, 1995- (автор) Кн 139
Борисова, Алина Олексиивна, 1962- вж Borysova, Alina Oleksijivna, 1962-
Борисова, Алiна Олексiïвна, 1962- вж Borysova, Alina Oleksijivna, 1962-
Боянов, Борислав Андреев, 1985- (автор) Е 1
Бритченко, Игор Генадийович, 1970- вж Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970-
Брiтченко, Игор Геннадiйович, 1970- вж Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970-
Будайъджъоглу, Гюлсерен (автор) Кн 168
Бузов, Вихрен Янакиев, 1966- (съставител) Е 2Кн 11
Бъчваров, Стоян Иванов, 1973- (съставител) Кн 11


Вавдийчик, Ирина Миколаивна вж Vavdijčyk, Iryna Mykolajivna
Вавдійчик, Ірина Миколаївна вж Vavdijčyk, Iryna Mykolajivna
Вазов, Григорий Цветанов, 1951- (редактор) Кн 41
Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор на текст за песен) Н 1
Вазов, Радостин Григориев, 1975- (редактор) Кн 41
Ван де Пол, Сане (автор) Е 25
Ван де Пол, Сане вж Van de Pol, Sanne
Вангелова, Катя Койчева, 1956- вж Vangelova, Katja Kojceva, 1956-
Ванхьойле, Дирк, 1966- (автор) Е 25
Ванхьойле, Дирк, 1966- вж Vanheule, Dirk, 1966-
Вараджакова, Десислава Георгиева, 1980- (член на редакционна колегия) Е 9
Вараджакова, Десислава Георгиева, 1980- вж Varadžakova, Desislava Georgieva, 1980-
Василакополу, Анти, 1986- (автор) Е 23
Василев, Валентин Пенчев, 1974- (автор) Кн 2, Кн 3
Василев, Красимир Стефанов (автор) Кн 58
Василева, Веселина, 1974- (автор на допълнителен материал) Кн 92, (редактор) Кн 92
Василева, Даниела Василева (преводач) Кн 31 
Василева, Ружа Велчева, 1946- вж Велчева, Ружа, 1946-
Василева, Соня (илюстратор) Кн 97
Василевски, Иван Николов, 1968- (автор) Кн 58
Великова, Елмира Цветанова, 1956- (преводач) Кн 48
Величкова, Росица Тодорова, 1980- вж Veličkova, Rosica Todorova, 1980-
Велтоз вж Петков, Иван Валериев
Велчев, Андрей Валентинов, 1984- (автор) Кн 33
Велчева, Ружа, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 149
Вентура, Илария (автор) Кн 42
Верих, Людмила Владимирова (преводач) Кн 21
Вигова, Агнеса вж Víghova, Agnesa
Виденова, Елица Симеонова, 1966- (автор на допълнителен материал) Кн 97
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- (илюстратор) Кн 68
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- вж Viktorov, Viktor Jordanov, 1952-
Викторов, Димитър, 1942-2020 (илюстратор) Г 5
Викторов, Димитър, 1942-2020 вж Viktorov, Dimitǎr, 1942-2020
Викторова, Десислава (редактор) Е 17
Викторова, Десислава вж Viktorova, Desislava
Витец, Смаранда, 1977- (автор) Е 25
Витец, Смаранда, 1977- вж Witec, Smaranda, 1977-
Владимиров, Димитър Огнянов, 1953- вж Огнянов, Димитър, 1953-
Владимиров, Мартин Асенов, 1989- (автор) Е 8
Владимиров, Мартин Асенов, 1989- вж Vladimirov, Martin Asenov, 1989-
Владов, Никола Николов, 1960- (автор) Кн 58, (автор на допълнителен материал) Кн 58, (редактор) Кн 58
Власенко, Юлия Владимиривна вж Vlasenko, Julija Vladymyrivna
Власенко, Юлія Владимирівна вж Vlasenko, Julija Vladymyrivna
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (автор) Кн 5Кн 49
Вълчинов, Васил Георгиев, 1947- (автор) Е 27


Габровски, Радослав Минчев, 1945- (редактор) Кн 41
Гаджева, Катерина Здравкова, 1978- (автор на допълнителен материал) Г 4
Гайдаржи, Афанасий (автор на допълнителен материал) Кн 172
Гайтанджиева, Яна (автор) Е 18
Гайтанджиева, Яна вж Gajtandžieva, Jana
Галев, Тодор Траянов, 1975- (автор) Е 8
Галев, Тодор Траянов, 1975- вж Galev, Todor Trajanov, 1975-
Ганев, Ганчо Димитров (автор) Кн 63
Георгиев, Георги Господинов, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Костов, 1941- вж Костов, Георги, 1941-
Георгиев, Горан Георгиев, 1993- (автор) Е 19
Георгиев, Димитър Викторов, 1942-2020 вж Викторов, Димитър, 1942-2020
Георгиева, Геновева Михова, 1941- вж Михова, Геновева, 1941-
Георгиева, Грета Божидарова, 1991- (автор) Кн 61
Георгиева, Цветелина Венциславова, 1982- (автор) Кн 140
Герасимъ (автор на допълнителен материал) Кн 137
Герганов, Александър Енчев вж Gerganov, Aleksandǎr Enčev
Гергова, Иванка Илиева, 1972- (автор) Кн 58
Гесекова, Симона вж Heseková, Simona
Гладуел, Малкълм, 1963- (автор) Кн 21
Годжаева, Елмира (член на редакционна колегия) Е 9
Годжаева, Елмира вж Qocayeva, Elmira
Головко, Олена Григоривна вж Golovko, Olena Grygorivna
Головко, Олена Григорівна вж Golovko, Olena Grygorivna
Городнюк, Наталия Андриивна, 1976- (автор) Кн 35
Городнюк, Наталія Андріївна, 1976- вж Городнюк, Наталия Андриивна, 1976-
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 141Кн 142
Гочев, Георги Иванов, 1981- (автор на допълнителен материал) Кн 91, Кн 92, (коментатор) Кн 91, (редактор) Кн 92, Кн 91, (преводач) Кн 91
Гочев, Христо Георгиев, 1962- (илюстратор) Кн 141Кн 142
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (композитор) Н 1
Грегъри, Филипа, 1954- (автор) Кн 78
Грей, Джени (автор) Е 23
Григорова, Ирена Любенова, 1977- (автор) Кн 59
Григорова, Мариета Йорданова, 1997- (преводач) Кн 19
Гринюк, Диана Юриивна вж Grynjuk, Diana Jurijivna
Гринюк, Діана Юріївна вж Grynjuk, Diana Jurijivna
Грозданов, Камен Цветанов, 1965- вж Grozdanov, Kamen Cvetanov, 1965-
Грозданов, Христо Пламенов, 1987- (автор) Кн 61
Губенко, Олександр вж Gubenko, Oleksandr
Губенко, Олександър вж Gubenko, Oleksandr
Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995 (автор на текст за песен) Н 1


Дацер, Катерина Сергиивна (автор) Кн 35
Дацер, Катерина Сергіївна вж Дацер, Катерина Сергиивна
Де ла Бедойер, Камила, 1963- (автор) Кн 7, Кн 8
Дейнов, Димитър, 1943-2019 (илюстратор) Г 5
Дейнов, Димитър, 1943-2019 вж Dejnov, Dimitǎr, 1943-2019
Деков, Димитър Милчев, 1978- вж Dekov, Dimitǎr Milčev, 1978-
Делирадев, Борис Иванов, 1970- (преводач) Кн 21
Дерменджиева, Мира Мирославова, 1985- (илюстратор) Кн 64
Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957- (преводач) Кн 77Кн 87
Джанитрапани, Аличе, 1979- (автор) Кн 42
Джекова, Росица Неделчева, 1984- (член на редакционна колегия) Е 19
Дзукери, Джулия (илюстратор) Кн 68
Дзукери, Джулия вж Zuccheri, Giulia
Димитров, Григор Атанасов, 1944- (редактор) Кн 41
Димитров, Добри Александров, 1921-1997 вж Жотев, Добри, 1921-1997
Димитров, Слави Петров, 1969- (член на редакционна колегия) Е 9
Димитров, Слави Петров, 1969- вж Dimitrov, Slavi Petrov, 1969-
Димитров, Станислав, 1976- (редактор) Кн 41
Димитрова, Деница Атанасова (преводач) Г 3
Димитрова, Златка Минчева (автор на рецензия) Кн 13
Димитрова, Мариана Александрова, 1960- (преводач) Кн 83
Димитрова, Савина Николова, 1962- вж Dimitrova, Savina Nikolova, 1962-
Димитрова-Тонева, Ирина Димитрова, 1960- вж Dimitrova-Toneva, Irina Dimitrova, 1960-
Димова, Зорница Христова, 1974- вж Христова, Зорница, 1974-
Динапогиас, Атанасиос, 1972- (автор) Е 23
Динева, Даниела Димова, 1980- (автор) Кн 64, (илюстратор) Кн 64
Динков, Иван Иванов, 1932-2005 (автор на допълнителен материал) Кн 94
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971- (преводач) Кн 148
Доналдсън, Джулия, 1948- (автор) Кн 81Кн 82
Донева, Мария, 1974- (автор) Кн 159
Донева, Мария, 1974- (преводач) Кн 81Кн 82
Дончев, Антон Николов, 1930- (автор на допълнителен материал) Кн 61
Дончев, Марин Славчев, 1983- (автор) Кн 61
Дориа, Лучано, 1991- (илюстратор) Кн 68
Дориа, Лучано, 1991- вж Doria, Luciano, 1991-
Доронина, Ирина Игоривна вж Doronina, Iryna Igorivna
Дороніна, Ірина Ігорівна вж Doronina, Iryna Igorivna
Доротеева, Мила Христова, 1921-2008 (автор на текст за песен) Н 1
Досева, Деляна Тодорова (автор) Е 17
Досева, Деляна Тодорова вж Doseva, Deljana Todorova
Дочев, Пепо Денчев, 1954- (автор) Кн 70
Дочков, Иво Ангелов, 1981- (преводач) Кн 19
Дряновски, Борислав Николов, 1944- (автор на допълнителен материал) Кн 178, (съставител) Кн 178
Думанска, Илона Юриивна вж Dumans´ka, Ilona Jurijivna
Думанська, Ілона Юріївна вж Dumans´ka, Ilona Jurijivna
Думос, Йоанис (редактор) Е 17
Думос, Йоанис вж Dumos, Yannis
Дунков, Здравко Иванов, 1972- (автор) Кн 58
Дърнинг, Пол, 1947-2018 (автор) Е 23
Дяков, Иван Господинов (автор) Кн 50


Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Кн 143
Емилиянова, Боряна, 1971- (автор) Кн 74


Жеков, Петър, 1942-2010 (илюстратор) Г 5
Жеков, Петър, 1942-2010 вж Žekov, Petǎr, 1942-2010
Желязкова, Виржиния Иванова, 1981- (редактор) Кн 41
Жотев, Добри, 1921-1997 (автор) Кн 94


Забунов, Георги Шинков, 1966- (автор) Кн 25Кн 26
Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 168
Задорожна-Княгницка, Ленина Викторивна (автор) Кн 35
Задорожна-Княгницька, Леніна Вікторівна вж Задорожна-Княгницка, Ленина Викторивна
Заимов, Велислав Йорданов, 1951- (съставител) Кн 174
Заимов, Йордан Димов, 1921-1987 (автор) Кн 174
Заимова, Василка Кирилова Тъпкова-, 1924-2018 вж Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова, 1924-2018
Заимова, Рая Йорданова, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 174, (съставител) Кн 174
Замфиров, Милен Замфиров, 1975- (автор) Е 5
Захариев, Георги Иванов, 1917-1991 вж Авгарски, Георги, 1917-1991
Захариев, Ясен Захариев, 1973- (автор) Кн 42
Зебков, Роман вж Zebkov, Roman
Златарева, Галина Йорданова, 1954- (автор) Кн 144
Златарева, Миглена Звезденова, 1983- (преводач) Кн 6, Кн 7Кн 9
Златков, Крум Красимиров (член на редакционна колегия) Кн 24, (преводач) Кн 24
Змийчарова, Мария Петрова, 1983- (преводач) Кн 38
Золотко, Юлия Сергиивна (автор) Кн 35
Золотько, Юлія Сергіївна вж Золотко, Юлия Сергиивна


Иванов, Веселин, 1975- (автор) Кн 58
Иванов, Владимир (илюстратор) Г 5
Иванов, Владимир вж Ivanov, Vladimir
Иванов, Ивайло Петров, 1982- (автор) Кн 71
Иванов, Иван, гастроентеролог (автор) Кн 58
Иванов, Пламен Георгиев, 1967- (автор) Кн 58
Иванов, Стефан Русинов, 1984- вж Русинов, Стефан, 1984-
Иванова, Веселина Василева, 1974- вж Василева, Веселина, 1974-
Иванова, Ирена Христова, 1989- вж Карабаш, Рене, 1989-
Иванова, Маргарита (автор на допълнителен материал) Кн 61
Иванова, Силвия Асенова, 1987- (автор) Кн 160
Израел, Мишел Салватор, 1948- (автор на рецензия) Кн 55
Илиев, Живко Григоров, 1978- (автор) Г 1
Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980- (редактор) Кн 41
Илиенко, Оксана Викторивна вж Il´jenko, Oksana Viktorivna
Илчева, Миряна Иличова, 1978- (автор) Е 25
Илчева, Миряна Иличова, 1978- вж Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978-
Индус, Катерина Петривна вж Indus, Kateryna Petrivna
Исаев, Младен, 1907-1991 (автор на текст за песен) Н 1
Историческа кръгла маса (3 ; с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020) Кн 17
Историческа кръгла маса 180 години от изграждането и освещаването на храм "Св. Димитър" с. Ветринци (с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020) вж Историческа кръгла маса (3 ; с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020)


Ільєнко, Оксана Вікторівна вж Il´jenko, Oksana Viktorivna
Індус, Катерина Петрівна вж Indus, Kateryna Petrivna


Йорданов, Недялко Асенов, 1940- (автор на текст за песен) Н 1
Йорданова, Димана Димова, 1986- (автор) Кн 145
Йосифова, Десислава Владимирова (редактор) Кн 41


Кавалджиева, Калина Христова (автор) Е 1
Кавклер, Аленка, 1971- вж Kavkler, Alenka, 1971-
Кавръкова, Мадлен Раденкова вж Kavrǎkova, Madlen Radenkova
Кайрякова, Катя Гинева, 1960- (автор) Кн 69
Калдъръмов, Михаил Георгиев, 1949- (автор) Кн 95
Камариоти, Ани (автор) Е 25
Камариоти, Ани вж Kamarioti, Anni
Камбурова, Клавдия Георгиева, 1957- (автор) Кн 146
Камбурова, Лиляна Костадинова, 1984- (автор) Е 1
Каменова, Цветана Николаева, 1950- 2018 вж Kamenova, Cvetana Nikolaeva, 1950-2018
Карабаш, Рене, 1989- (автор) Кн 147
Караганев, Румен Василев, 1955- (автор) Кн 180
Карадимчев, Борис Климентов, 1933-2014 (композитор) Н 1
Карвели, Василики, 1983- (автор) Е 23
Карлс, Клаудия, 1978- (илюстратор) Кн 89
Касабова, Капка Николова, 1973- (автор) Кн 148, (преводач) Кн 148
Касапи, Зои (автор) Е 25
Касапи, Зои вж Kasapi, Zoi
Кацаров, Александър Крумов, 1983- (автор) Кн 58
Кацаров, Иван Атанасов, 1989- (автор) Кн 61
Кацаров, Крум Сотиров, 1957- (автор) Кн 58
Кацарова, Ванина Иванова, 1986- вж Попова, Ванина Иванова, 1986-
Киров, Радой Цветков, 1916-1989 (автор на текст за песен) Н 1
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 90
Кирова, Красимира Стойкова, 1978- (преводач) Кн 84Кн 85
Кирпиченкова, Оксана Миколаивна вж Kyrpičenkova, Oksana Mykolajivna
Кирпіченкова, Оксана Миколаївна вж Kyrpičenkova, Oksana Mykolajivna
Китанов, Яким Валентинов, 1976- (редактор) Кн 41
Княгницка, Ленина Викторивна Задорожна- вж Задорожна-Княгницка, Ленина Викторивна
Коен, Рахамим вж Cohen, Rahamim
Коларова, Цецка Димитрова, 1964- (автор) Е 5
Колев, Даниел Росенов (автор) Кн 96
Колева, Даниела Николаева Илиева-, 1980- вж Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980-
Колева, Камелия Божидарова (автор) Кн 43
Колесников, Олексий Евгенович вж Kolesnikov, Oleksij Jevgenovyč
Колеснiков, Олексiй Євгенович вж Kolesnikov, Oleksij Jevgenovyč
Коложи, Пал Петер вж Kolozsi, Pál Péter
Конакчиева, Марина Николаева, 1982- (автор) Кн 58
Кононенко, Тетяна Петривна вж Kononenko, Tetjana Petrivna
Кононенко, Тетяна Петрівна вж Kononenko, Tetjana Petrivna
Контиадес, Ксенофон, 1967- (автор) Е 25
Контиадес, Ксенофон, 1967- вж Kondiadis, Xenofon, 1967-
Конторизу, Деспина (автор) Е 25
Конторизу, Деспина вж Kondorizu, Despina
Корецка, Ирина Лвивна вж Korec´ka, Iryna L´vivna
Корецька, Ірина Львівна вж Korec´ka, Iryna L´vivna
Коробко, Денис Иванович, 1974- (преводач) Кн 93
Корфонозова, Мариана Иванова, 1955- (автор) Кн 161
Костадинов, Радослав Цанков (автор) Кн 58
Костадинова, Надежда Стоянова, 1981- (член на редакционна колегия) Е 9
Костадинова, Надежда Стоянова, 1981- вж Kostadinova, Nadežda Stojanova, 1981-
Костов, Георги, 1941- (композитор) Н 1
Кротева, Николина Симеонова, 1967- (автор на аранжимент) Н 1, (автор на допълнителен материал) Н 1, (съставител) Н 1
Крумова, Маргарита Николова (редактор) Е 5
Крутова, Анжелика Сергиивна, 1970- вж Krutova, Anželika Sergijivna, 1970-
Крутова, Анжеліка Сергіївна, 1970- вж Krutova, Anželika Sergijivna, 1970-
Кръстев, Иван, физик (автор) Кн 171
Кръстев, Людмил Димитров, 1953- (редактор) Кн 12
Кръстева, Невена Венциславова Дишлиева-, 1971- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Кудлай, Вячеслав Олегович (автор) Кн 35
Кудлай, В'ячеслав Олегович вж Кудлай, Вячеслав Олегович
Кузмин, Олег Володимирович вж Kuz´min, Oleg Volodymyrovyč
Кузьмін, Олег Володимирович вж Kuz´min, Oleg Volodymyrovyč
Куранович, Веслав вж Kuranovič, Veslav
Куташи, Габор вж Kutasi, Gábor
Куюмджиев, Юлиан Стоянов, 1959- (автор) Кн 67
Куюмджиев, Юлиан Стоянов, 1959- вж Kujumdžiev, Julian Stojanov, 1959-
Куюмджиева, Полина Георгиева, 1958- (автор) Кн 67
Куюмджиева, Полина Георгиева, 1958- вж Kujumdžieva, Polina Georgieva, 1958-
Кьосев, Кириен Цветанов, 1963- (автор) Кн 58
Кьосев, Константин (илюстратор) Кн 58
Кюрова, Вяра Василева, 1972- (автор) Кн 20


Лазаров, Иван Георгиев, 1944- (автор) Кн 62
Лапаков, Свилен Цанков, 1967- (автор) Кн 97
Лаце, Агнесе (автор) Е 25
Лаце, Агнесе вж Lace, Agnese
Лебединец, Ганна Михайливна (автор) Кн 41
Лебединець, Ганна Михайлівна вж Лебединец, Ганна Михайливна
Левкулич, Васил Васильович (автор) Кн 41
Левкулич, Василь Васильович вж Левкулич, Васил Васильович
Левченко, Ярослава Сергиивна, 1984- вж Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984-
Левченко, Ярослава Сергіївна, 1984- вж Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984-
Лефеджийска, Розалия Евстатиева, 1971- (автор) Кн 98, (илюстратор) Кн 98
Лозев, Камен Димитров, 1956- (автор) Кн 10
Луканова, Цонка Веселинова, 1978- (автор) Кн 58
Лукянов, Дмитро Володимирович, 1972- вж Luk'janov, Dmytro Volodymyrovyč, 1972-
Лук'янов, Дмитро Володимирович, 1972- вж Luk'janov, Dmytro Volodymyrovyč, 1972-
Льондев, Петър Стефанов, 1936-2018 (композитор) Н 1


Мавродиев, Стоил Любенов, 1968- (автор) Кн 12
Мадгерова, Рая Христова, 1951- (автор) Кн 20
Майер, Изабела (автор) Е 25
Майер, Изабела вж Meier, Isabella
Майлс, Беки (редактор) Кн 7, Кн 8
Македонски, Стефан Спиров, 1885-1952 (автор) Кн 6
Макензи, Дебора (автор) Кн 57
Максимов, Т. Г. (автор) Кн 35
Малинова, Мария-Бойка Асенова, 1950- (съставител) Кн 67
Мангано, Дарио, 1973- (автор) Кн 42
Манджапане, Франческо (автор) Кн 42
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 1
Маниа, Себастиано, 1982- (автор) Кн 42
Манов, Борис Филипов, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 23, (съставител) Кн 23
Манова, Габриела Анатоли, 1995- (автор) Кн 99, (преводач) Кн 57
Манова, Ива Борисова, 1981- (редактор) Кн 23
Манолов, Георги Любенов, 1958- (редактор) Кн 2, Кн 3
Мантеси, Анастасия, 1972- (автор) Е 23
Манукова, Анелия Владимирова, 1964- (автор) Кн 40
Манчева, Мила Николова, 1970- (съставител) Е 24, (редактор) Е 3
Манчева, Мила Николова, 1970- вж Mančeva, Mila Nikolova, 1970-
Манчева-Али, Олга Алинова, 1982- (член на редакционна колегия) Е 9
Манчева-Али, Олга Алинова, 1982- вж Mančeva-Ali, Olga Alinova, 1982-
Маринов, Александър Иванов, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 33
Маринов, Владимир Владимиров, 1980- (автор на допълнителен материал) Кн 92, (редактор) Кн 92
Маринова, Катя Кирилова (автор) Кн 183
Маркишки, Пенчо Димитров, 1970- (автор) Кн 171
Марков, Димитър Николаев, 1975- (автор) Е 18
Марков, Димитър Николаев, 1975- вж Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
Маркова, Мария Ананиева, 1966- (автор) Е 1
Мароне, Джанфранко, 1959- (автор) Кн 42, (съставител) Кн 42
Мартинели, Дарио, 1974- (автор) Кн 42
Мартон, Адам вж Marton, Ádám
Мачковска, Елена Ненчева, 1948- (автор на допълнителен материал) Кн 17, (съставител) Кн 17
Международна научна конференция Туризмът и глобалните кризи (Велико Търново ; 2021) Е 9
Международная научная конференция Туризм и глобальные кризисы (Велико Тырново ; 2021) вж Международна научна конференция Туризмът и глобалните кризи (Велико Търново ; 2021)
Мезенцева, Олга Олексиивна вж Mezenceva, Ol´ga Oleksijivna
Мезенцева, Ольга Олексіївна вж Mezenceva, Ol´ga Oleksijivna
Мелников, Васил Стоянов (автор) Кн 58
Местан, Лютви Ахмед, 1960- (автор на допълнителен материал) Кн 179
Методиев, Веселин, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 92, (редактор) Кн 92
Миланов, Румен Ангелов, 1948- (редактор) Кн 61
Миланова, Емилия Георгиева, 1952- (редактор) Кн 41
Миланова, Жасмина Михайлова, 1966- (автор) Кн 58
Милева, Анелия Иванова Хъртова- вж Хъртова, Анелия Иванова
Милева, Мая, 1969- (преводач) Кн 21
Миленкова, Валентина Георгиева, 1962- (автор) Кн 22
Милославова, Силвия Асенова (преводач) Г 3
Минева, Деница Димитрова (автор) Кн 162, (илюстратор) Кн 162
Мирошниченко, Олена Володимиривна (автор) Кн 35
Митев, Трендафил Атанасов, 1950- (автор на допълнителен материал) Кн 181
Митев, Трифон Димитров, 1955- (автор на допълнителен материал) Кн 158
Михайличенко, Лилия Леонидивна (автор) Кн 35
Михайліченко, Лілія Леонідівна вж Михайличенко, Лилия Леонидивна
Михайлов, Васил Иванов, 1978- (автор) Кн 58
Михайлов, Николай Ганчев, 1955- (автор) Кн 61
Михайлова, Боряна Емилиянова, 1971- вж Емилиянова, Боряна, 1971-
Михайлова, Жасмина, 1966- вж Миланова, Жасмина Михайлова, 1966-
Михайловски, Стоян Николов, 1856-1927 (автор на текст за песен) Н 1
Михалев, Веселин Димитров, 1960- (автор) Кн 36, Кн 37Кн 39
Михалев, Михаил Тодоров, 1986- (автор) Кн 149
Михалкова, Елена Ивановна, 1974- (автор) Кн 93
Михалченко, Ина Григоривна вж Myhal´čenko, Inna Grygorivna
Михальченко, Інна Григорівна вж Myhal´čenko, Inna Grygorivna
Михов, Никола Антонов, 1982- (съставител) Г 5
Михов, Никола Антонов, 1982- вж Mihov, Nikola Antonov, 1982
Михова, Геновева, 1941- (автор) Кн 172
Мірошниченко, Олена Володимирівна вж Мирошниченко, Олена Володимиривна
Младенов, Младен Исаев, 1907-1991 вж Исаев, Младен, 1907-1991
Моджи, Алесандро, 1964- (илюстратор) Кн 68
Моджи, Алесандро, 1964- вж Moggi, Alessandro, 1964-
Моллов, Климент Белинов, 1977- (преводач) Кн 15
Монтгомъри, Сай, 1958- (автор) Кн 48
Морган, Сали, 1957- (автор) Кн 9
Морицугу, Ким, 1954- (автор) Кн 84Кн 85
Муромец, Виктория Григоривна (автор) Кн 41
Муромець, Вікторія Григорівна вж Муромец, Виктория Григоривна
Мусов, Михаил Желязков, 1981- (автор) Е 1
Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964- (автор) Кн 58


Назаренко, Надія Іванівна вж Назаренко, Надя Иванивна
Назаренко, Надя Иванивна (автор) Кн 35
Найденов, Климент Минев, 1977- (член на редакционна колегия) Пи 1
Наумов, Никола (член на редакционна колегия) Е 9
Наумов, Никола вж Naumov, Nikola
Научна конференция с международно участие Хо Ши Мин - живот и дело (София ; 2017) Кн 24
Научна конференция Философия и критическо мислене (Велико Търново ; 2019) Е 2
Научни конференции География и регионално развитие (Созопол ; 2004-2005) Пи 1
Начев, Георги Тодоров, 1947- (автор на текст за песен) Н 1
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор на допълнителен материал) Кн 92, (редактор) Кн 92
Недялков, Димитър Илиев, 1959- вж Nedjalkov, Dimitǎr Iliev, 1959-
Немирич, Олександра Володимиривна вж Njemirič, Oleksandra Volodymyrivna
Ненков, Мирослав Ненков, 1969- (автор) Кн 58
Нестеренко, Оксана, 1984- вж Nesterenko, Oksana, 1984-
Нетреба, Марина Михайливна (автор) Кн 35
Нетреба, Марина Михайлівна вж Нетреба, Марина Михайливна
Нєміріч, Олександра Володимирівна вж Njemirič, Oleksandra Volodymyrivna
Николаев, Ярослав вж Nikolajev, Jaroslav
Николаидис, Джордж (автор) Е 23
Николов, Георги Николов, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 174
Николов, Деян (картограф) К 1
Николов, Кольо Стоянов, 1942- (автор) Кн 150
Николова, Николина Красимирова, 1986- (автор) Е 1
Ниранджанананда Сарасвати, свами, 1960- (автор) Кн 14
Нишков, Иван Михайлов, 1946- (автор) Кн 59
Ніколаєв, Ярослав вж Nikolajev, Jaroslav
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор на допълнителен материал) Г 4
Нюджънт, Лиз, 1967- (автор) Кн 83


Огнянов, Димитър, 1953- (автор) Кн 100
Одисеева, Евелина Христова, 1956- (автор) Кн 58
Окслейд, Крис, 1961- (автор)  Кн 7, Кн 8
Олийник, Сергий Валерийович (автор) Кн 35
Олійник, Сергій Валерійович вж Олийник, Сергий Валерийович
Орехова, Катерина Виталиивна вж Orjehova, Kateryna Vitalijivna
Орєхова, Катерина Віталіївна вж Orjehova, Kateryna Vitalijivna
Оржел, Олена Юриивна (автор) Кн 41
Оржель, Олена Юріївна вж Оржел, Олена Юриивна
Орлоев, Никола Атанасов, 1938- (автор) Кн 5Кн 49
Остаркова, Яна вж Ostárková, Jana
Ошанов, Асен Райков, 1939-2021 (автор) Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135Кн 163


Павлов, Константин Мирчев, 1933-2008 (автор на допълнителен материал) Кн 94
Павлов, Филип Христов, 1949- (композитор) Н 1
Паламарчук, Олга Федоривна (автор) Кн 41
Паламарчук, Ольга Федорiвна вж Паламарчук, Олга Федоривна
Памук, Орхан, 1952- (автор) Кн 169
Панчева, Гергана Несторова, 1987- (автор) Кн 136
Папазова, Таня (преводач) Кн 4
Парвела, Тимо, 1964- (автор) Кн 167
Паркин, Сара (редактор) Кн 7, Кн 8
Паркър, Стив, 1952- (автор) Кн 9
Пастух, Гана Степанивна вж Pastuh, Ganna Stepanivna
Пастух, Ганна Степанівна вж Pastuh, Ganna Stepanivna
Патика, Наталия Иванивна вж Patyka, Natalija Ivanivna
Патика, Наталія Іванівна вж Patyka, Natalija Ivanivna
Пейков, Манол Костадинов, 1970- (преводач) Г 5Кн 21
Пейков, Манол Костадинов, 1970-  вж Pejkov, Manol Kostadinov, 1970-
Пейков, Стефан Симеонов, 1945- (съставител) Кн 18
Пенков, Марин Бойков, 1977- (автор) Кн 58
Пенчев, Димитър, 1990- (автор) Кн 58
Петков, Иван Валериев (автор) Кн 155
Петков, Николай Георгиев (автор) Кн 63
Петкова, Петя Койчева, 1963- (илюстратор) Кн 68
Петкова, Петя Койчева, 1963- вж Petkova, Petja Kojčeva, 1963-
Петров, Александър Димитров, 1953- (автор на текст за песен) Н 1
Петров, Веселин Методиев, 1957- вж Методиев, Веселин, 1957-
Петров, Николай Христов (автор) Кн 58
Петров, Пламен, 19??- (илюстратор) Г 5
Петров, Пламен, 19??- вж Petrov, Plamen, 19??-
Петров, Пламен Павлов, 1961- (автор) Кн 63, (редактор) Кн 63
Петрова, Десислава Викторова вж Викторова, Десислава
Петрова, Мария Донева, 1974- вж Донева, Мария, 1974-
Петруха, Нина Миколаивна вж Petruha, Nina Mykolajivna
Петруха, Ніна Миколаївна вж Petruha, Nina Mykolajivna
Петруха, Сергий Валериович вж Petruha, Sergij Valerijovyč
Петруха, Сергій Валерійович вж Petruha, Sergij Valerijovyč
Пешев, Христо Василев (преводач) Кн 31 
Пидлипна, Радмила Петривна вж Pidlypna, Radmila Petrivna
Пипков, Панайот Христов, 1871-1942 (композитор) Н 1
Пировски, Любомир Тонев, 1950- (автор) Кн 13
Питкянен, Паси, 1984- (илюстратор) Кн 167
Підлипна, Радміла Петрівна вж Pidlypna, Radmila Petrivna
Покровнишка, Анна Кирилова, 1971- (автор на допълнителен материал) Г 2, (съставител) Г 2
Покровнишка, Анна Кирилова, 1971-  вж Pokrovniška, Anna Kirilova, 1971-
Полоус, Олга Викторивна вж Polous, Ol´ga Viktorivna
Полоус, Ольга Вікторівна вж Polous, Ol´ga Viktorivna
Полстяна, Надія Володимирівна вж Polstjana, Nadija Volodymyrivna
Полстяна, Надя Володимиривна вж Polstjana, Nadija Volodymyrivna
Полтрониери, Даниеле (илюстратор) Кн 68
Полтрониери, Даниеле вж Poltronieri, Daniele
Попиванов, Георги Иванов, 1976- (автор) Кн 58
Попиванова, Боряна Андреева (автор) Кн 137
Попкостадинова, Васка Славчева Станчева-, 1959- вж Станчева-Попкостадинова, Васка Славчева, 1959-
Попов, Иво Благоев, 1976- (илюстратор) Кн 68
Попов, Иво Благоев, 1976- вж Popov, Ivo Blagoev, 1976-
Попова, Ванина Иванова, 1986- (автор) Кн 61
Попова, Яна Красимирова, 1989- (илюстратор) Кн 160, Кн 164Кн 165
Попова, Яна Красимирова, 1989- вж Popova, Jana Krasimirova, 1989-
Попович, Анжела Сергийвна вж Popovyč, Anžela Sergijivna
Попович, Анжела Сергіївна вж Popovyč, Anžela Sergijivna
Попович, Виктория вж Popovyč, Viktorija
Попович, Вікторія вж Popovyč, Viktorija
Потеров, Румен Гавраилов, 1962- (автор на аранжимент) Н 1, (автор на допълнителен материал) Н 1, (съставител) Н 1
Прилуцка, Людмила Анатолийвна, 1981- вж Pryluc´ka, Ljudmyla Anatolijivna, 1981-
Прилуцька, Людмила Анатоліївна, 1981- вж Pryluc´ka, Ljudmyla Anatolijivna, 1981-
Пука, Давиде, 1989- (автор) Кн 42
Пулов, Йордан Димов, 1941- (автор) Кн 173
Пулова, Нешка Николова (автор) Кн 173


Раданова, Мария Атанасова, 1975- (автор) Кн 58
Радханат, свами, 1950- (автор) Кн 15
Райкова, Деница Иванова, 1977- (преводач) Кн 78
Ралчев, Стефан Симеонов, 1979- (автор) Е 19
Рачев, Димитър Енчев (съставител) Кн 18, (илюстратор) Кн 18
Реална абстрактност 2020. Изложба (Пловдив ; 2020) Г 4
Резник, Хауърд (автор) Кн 16, (преводач) Кн 16
Родари, Джани, 1920-1980 (автор на текст за песен) Н 1
Руе, Анна, 1977- (автор) Кн 89
Русев, Атанас Красимиров (автор) Е 19, (член на редакционна колегия) Е 19
Русев, Атанас Красимиров вж Rusev, Atanas Krasimirov
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (преводач) Кн 79
Русев, Марин Рахнев, 1961- (член на редакционна колегия) Пи 1
Русева, Зорница (преводач) Кн 80
Русимов, Иван Истатков (автор) Кн 34
Русинов, Стефан, 1984- (преводач) Кн 170
Рябец, Наталия Миколаивна вж Rjabec´, Natalija Mykolajivna
Рябець, Наталія Миколаївна вж Rjabec´, Natalija Mykolajivna
Рябченко, Володимир, 1950- (автор) Кн 41


Савелиева, Олена Вячеславивна вж Savjel´jeva, Olena Vjačeslavivna
Савєльєва, Олена Вячеславівна вж Savjel´jeva, Olena Vjačeslavivna
Сакарева, Иванка Славчова (преводач) Г 2
Sakareva, Ivanka Slavčova вж Сакарева, Иванка Славчова
Салникова, Наталия Валериивна (автор) Кн 41
Сальнiкова, Наталія Валеріївна вж Салникова, Наталия Валериивна
Самуилова, Розия Бечева, 1947- (преводач) Кн 169
Сапунджиев, Калин Красимиров (автор) Кн 58
Свидерски, Григори вж Sviders´kyj, Grygorij
Свідерський, Григорій вж Sviders´kyj, Grygorij
Семерджиев, Илко Тодоров, 1959- (автор) Кн 51
Семлер, Рикардо, 1959- (автор) Кн 4
Сергеев, Сергей Кирилов (автор) Кн 58
Сивков, Николай Иванович (автор на допълнителен материал) Кн 100
Силка, Ирина Миколаивна вж Sylka, Iryna Mykolajivna
Силка, Ірина Миколаївна вж Sylka, Iryna Mykolajivna
Симонова, Мариета Йорданова (автор) Кн 58
Сираков, Васил Илиев (автор) Кн 58
Скиба, Юрий Андрийович (автор) Кн 41
Скиба, Юрій Андрійович вж Скиба, Юрий Андрийович
Слабинога, Марян Остапович, 1990- вж Slabinoga, Mar'jan Ostapovyč, 1990-
Слабінога, Мар'ян Остапович, 1990- вж Slabinoga, Mar'jan Ostapovyč, 1990-
Славейков, Петър Лозанов, 1956- (член на редакционна колегия) Пи 1
Славов, Петко Пенчев, 1970- (автор) Кн 151
Славов, Светослав Димов (автор) Кн 34
Славянов, Красимир Огнянов (автор) Кн 1
Слюсарчук, Олга Петривна вж Sljusarčuk, Ol´ga Petrivna
Слюсарчук, Ольга Петрівна вж Sljusarčuk, Ol´ga Petrivna
Смочко, Валерия Юриивна вж Smočko, Valerija Jurijivna
Смочко, Валерія Юріївна вж Smočko, Valerija Jurijivna
Сопилник, Любомир Иванович вж Sopil´nyk, Ljubomyr Ivanovyč
Сопилник, Ростислав Любомирович вж Sopil´nyk, Rostyslav Ljubomirovyč
Сопільник, Любомир Іванович вж Sopil´nyk, Ljubomyr Ivanovyč
Сопільник, Ростислав Любомирович вж Sopil´nyk, Rostyslav Ljubomirovyč
Софрониева, Екатерина Неделчева, 1968- (автор) Е 5
Спасов, Георги, 1891-1953 (композитор) Н 1
Сребрева, Лилия (съставител) Кн 94
Станичкова, Михаела вж Staníčková, Michaela
Станишев, Кръстьо Иванов, 1933-2019 (автор на текст за песен) Н 1
Станков, Борис Живков (автор) Кн 176
Станкова, Соня Тодорова, 1960- (илюстратор) Кн 94Кн 138
Станкова, Соня Тодорова, 1960- (фотограф, оператор) Г 4
Стано, Симона, 1984- (автор) Кн 42
Станчева-Попкостадинова, Васка Славчева, 1959- (редактор) Е 23
Статева, Милена Георгиева (съставител) Е 24
Статева, Милена Георгиева вж Stateva, Milena Georgieva
Стахов, Богдан вж Stahov, Bogdan
Стефанов, Милко Йорданов, 1969- (автор) Е 22Кн 60
Стефанов, Нако Райнов, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 24, (съставител) Кн 24, (преводач) Кн 24
Стефанов, Руслан Георгиев, 1975- (автор) Е 8, (редактор) Е 3
Стефанов, Руслан Георгиев, 1975- вж Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975-
Стефанов, Стефан Ангелов, 1952- вж Stefanov, Stefan Angelov, 1952-
Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976- (автор) Е 5
Стоев, Крум Людмилов, 1975- (илюстратор) Кн 68
Стоев, Крум Людмилов, 1975- вж Stoev, Krum Ljudmilov, 1975-
Стояненко, Ирина Василивна вж Stojanenko, Iryna Vasylivna
Стояненко, Ірина Василівна вж Stojanenko, Iryna Vasylivna
Стоянов, Александър Стоянов, 1957- вж Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957-
Стоянов, Любомир (илюстратор) Г 5
Стоянов, Любомир вж Stojanov, Ljubomir
Стоянова, Соня Василева вж Василева, Соня
Ступел, Петър Исаев, 1923-1997 (композитор) Н 1
Стьопин, Максим Григорович (автор) Кн 35
Стьопін, Максим Григорович вж Стьопин, Максим Григорович
Сулай, Ирена Павлова (автор) Кн 61
Суртлан, Бьорн, 1968- (автор) Кн 167
Събев, Мариян Костадинов, 1988- (автор) Е 19
Събев, Мариян Костадинов, 1988- вж Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988-
Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) Кн 31 
Сърбинова, Елица (илюстратор) Кн 159


Таков, Димитър Василев, 1948- (автор) Кн 58
Такоров, Ивелин Руменов, 1978- (автор) Кн 58
Тангадурай, Сара (член на редакционна колегия) Е 9
Тангадурай, Сара вж Thangadurai, Sarah
Тарт, Дона, 1963- (автор) Кн 86Кн 87
Текев, Георги Събинов (автор) Кн 68
Текев, Георги Събинов вж Tekev, Georgi Sǎbinov
Тенчев, Димитър Петров, 1971- (автор на рецензия) Кн 13
Теодосиев, Иван Любомиров, 1976- (автор) Кн 58
Теолова, Елена Ламбова (автор) Кн 52Кн 53
Терешченко, Виктория Олександривна (автор) Кн 35
Терещенко, Вікторія Олександрівна вж Терешченко, Виктория Олександривна
Тихов, Стефан, 1944-2010 (илюстратор) Г 5
Тихов, Стефан, 1944-2010 вж Tihov, Stefan, 1944-2010
Тодоров, Божидар, 19??- (илюстратор) Г 5
Тодоров, Божидар, 19??-  вж Todorov, Božidar, 19??-
Тодоров, Бойко Тодоров, 1962- вж Todorov, Bojko Todorov, 1962-
Тодоров, Красимир Тодоров, 1974- (редактор) Кн 41
Тодоров, Христо Петков, 1958- (автор на допълнителен материал) Кн 92, (редактор) Кн 92
Тодорова, Елена Георгиева (редактор) Кн 65
Тодорова, Радка Христова (автор на допълнителен материал) Кн 17, (съставител) Кн 17
Томова, Даниела Георгиева, 1977- (автор) Кн 58
Тончев, Боян Тончев, 1977- (автор) Кн 152
Трендафилов, Димитър Иванов, 1979- (автор) Кн 42
Тризлова, Нели Димитрова, 1963- (автор) Е 29
Трима, Катерина (автор) Кн 41
Тричков, Цветан Емилов (автор) Кн 58
Тричкова, Силвия Богданова Цветкова-, 1960- вж Цветкова-Тричкова, Силвия Богданова, 1960-
Трушкина, Наталия Валериивна вж Truškina, Natalija Valerijivna
Трушкіна, Наталія Валеріївна вж Truškina, Natalija Valerijivna
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова, 1924-2018 (автор) Кн 174
Тюкалова, Ирина Олександривна (автор) Кн 35
Тюкалова, Ірина Олександрівна вж Тюкалова, Ирина Олександривна


Узунова, Деница Василева, 1986- (съставител) Е 2
Устименко, Игор Миколайович вж Ustymenko, Igor Mikolajovyč
Устименко, Ігор Миколайович вж Ustymenko, Igor Mikolajovyč
Учкунова, Весела Ивова, 1988- (автор) Кн 153


Файон, Моис (автор) Е 19, (член на редакционна колегия) Е 19
Фарндън, Джон, 1960- (автор) Кн 9
Федорова, Юлия Генадиивна (автор) Кн 35, (редактор) Кн 35
Федорова, Юлія Геннадіївна вж Федорова, Юлия Генадиивна
Федотов, Александър Викторов, 1956-2018 (член на редакционна колегия) Кн 24
Фери, Серджо (илюстратор) Кн 68
Фери, Серджо вж Ferri, Sergio
Фиалко, Наталия Анатолиивна (автор) Кн 41
Филип, Клеър (редактор)  Кн 7, Кн 8
Филипова, Атанаска Ивова, 1977- (автор) Е 1
Филипова, Кристина Иванова (автор) Кн 58
Фициу, Панагиота (редактор) Е 17
Фициу, Панагиота вж Fitsiu, Panayota
Фіалко, Наталія Анатоліївна вж Фиалко, Наталия Анатолиивна
Фролова, Наталия Епинетивна вж Frolova, Natalija Epinetivna
Фролова, Наталія Епінетівна вж Frolova, Natalija Epinetivna


Хаджигеоргиев, Георги Спасов, 1891-1953 вж Спасов, Георги, 1891-1953
Хайнрих, Петя, 1973- (автор на допълнителен материал) Кн 91, (коментатор) Кн 91, (преводач) Кн 91
Халева, Люба Илиева, 1974- (илюстратор) Кн 147
Хоровиц, Антъни, 1956- (автор) Кн 79Кн 80
Христов, Методи Димитров, 1935- (редактор) Кн 41
Христова, Зорница, 1974- (автор) Кн 164, Кн 165, (преводач) Кн 162
Христова, Зорница, 1974- вж Hristova, Zornica, 1974-
Христова, Лидия Илиева, 1971- (автор) Кн 55
Хъртова, Анелия Иванова (автор) Кн 58
Хъртова-Милева, Анелия Иванова вж Хъртова, Анелия Иванова


Цаков, Цветозар Добромиров, 1983- (автор) Кн 154
Цанков, Кирил Йовчев, 1949- (автор) Кн 75, (автор на допълнителен материал) Кн 73
Цачева, Невена Костова, 1951- (автор на допълнителен материал) Кн 55, (редактор) Кн 55
Цачевски, Венелин Тодоров, 1948- (автор) Кн 177, Кн 181
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 167
Цветкова, Силвия Богданова, 1960- вж Цветкова-Тричкова, Силвия Богданова, 1960-
Цветкова-Тричкова, Силвия Богданова, 1960- (автор) Кн 56
Център за изследване на демокрацията Е 15
Център за изследване на демокрацията вж Centǎr za izsledvane na demokracijata
Цецели, Вивиен вж Czeczeli, Vivien
Цибулко, Олга Сергиивна (автор) Кн 35
Цибулько, Ольга Сергіївна вж Цибулко, Олга Сергиивна
Цолова, Галя Крумова, 1962- (редактор) Кн 53
Цонев, Любомир Владимиров, 1954- (автор) Кн 171


Чамбърс, Катрин, 1954- (автор) Кн 7Кн 8
Чебурахина, Валерия Вадимивна (автор) Кн 35
Чебурахіна, Валерія Вадимівна вж Чебурахина, Валерия Вадимивна
Червона, Леся, 1973- (автор) Кн 41
Черкелова, Ирина Георгиева (преводач) Кн 16
Чинтулов, Добри Петров, 1822-1886 (композитор) Н 1, (автор на текст за песен) Н 1
Чуканова, Мария Петрова, 1950- (автор) Кн 138
Чъртън, Тобиас, 1960- (автор) Кн 19


Шедяков, Володимир Євгенович вж Šedjakov, Volodimir Jevgenovič
Шедяков, Володимир Йевгенович вж Šedjakov, Volodimir Jevgenovič
Шейбон, Майкъл, 1963- (автор) Кн 88
Шелевер, Наталия Василивна вж Šelever, Natalija Vasylivna
Шелевер, Наталія Василівна вж Šelever, Natalija Vasylivna
Шентов, Огнян Радев, 1955- (редактор) Е 3
Шентов, Огнян Радев, 1955- вж Šentov, Ognjan Radev, 1955-
Шефлeр, Аксел, 1957- (илюстратор) Кн 81Кн 82
Шефлър, Аксел, 1957- вж Шефлeр, Аксел, 1957-
Шифауер, Джесика, 1978- (автор) Кн 90
Шкригун, Юлия Олегивна вж Škrygun, Julija Olegivna
Шкригун, Юлія Олегівна вж Škrygun, Julija Olegivna
Штанько, Ярослав Володимирович вж Štan´ko, Jaroslav Volodymyrovyč
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Кн 157


Щангова, Нора вж Štangova, Nora
Щанко, Ярослав Володимирович вж Štan´ko, Jaroslav Volodymyrovyč
Щерева, Красимира Стефанова (автор) Кн 40


Ю Хуа, 1960- (автор) Кн 170
Юл, Йеспер, 1948-2019 (автор) Кн 38


Яблоков, Сергий Володимирович (автор) Кн 35
Яблоков, Сергій Володимирович вж Яблоков, Сергий Володимирович
Якова, Лилия Даниелова (автор) Е 3
Якова, Лилия Даниелова вж Jakova, Lilija Danielova
Якова, Мария Емилова (автор) Кн 58
Ялъмов, Тодор Тодоров, 1972- вж Jalǎmov, Todor Todorov, 1972-
Янев, Владимир Атанасов, 1950- (съставител) Кн 76
Янева, Диляна Емчева, 1980- (автор) Кн 30 
Янков, Румен Христов, 1959- (илюстратор) Кн 70
Янкова, Рени Георгиева (преводач) Кн 42
Янкова, Теодора Маврова, 1989- (автор) Кн 59


Abraševa, Marija Ivanova вж Абрашева, Мария Иванова
Agasjan, Hajgašod Azad, 1953- вж Агасян, Хайгашод Азад, 1953-
Agnello, Marialaura вж Аниело, Мариялаура
Aladžem, Moris Žak, 1932-2004 вж Аладжем, Морис Жак, 1932-2004
Aleksieva, Tekla Vilhelm, 1944- вж Алексиева, Текла Вилхелм, 1944-
Ali, Olga Alinova Mancheva-, 1982- вж Mančeva-Ali, Olga Alinova, 1982-
Andasarova, Radka Metodieva, 1980- вж Андасарова, Радка Методиева, 1980-
Andonov, Stojan Ivanov, 1949- вж Андонов, Стоян Иванов, 1949-
Anev, Svetoslav Todorov вж Анев, Светослав Тодоров
Angelov, Todor Tonev, 1973- вж Ангелов, Тодор Тонев, 1973-
Angelov, Živko, 1951-2005 (илюстратор) Г 5
Angelov, Živko, 1951-2005 вж Ангелов, Живко, 1951-2005
Angelova, Milena Ivanova, 1974- вж Ангелова, Милена Иванова, 1974-
Antonov, Georgi Stefanov, 1957- вж Антонов, Георги Стефанов, 1957-
Antonov, Ivan Slavejkov, 1942- (автор) Кн 46
Antonov, Ivan Slavejkov, 1942- вж Антонов, Иван Славейков, 1942-
Antonov, Svetlin Ivanov, 1985- (автор) Кн 46
Archilochos, 0680-0645 вж Архилох, 0680-0645
Asov, Slavi Jordanov вж Асов, Слави Йорданов
Atanasov, Ilija Metodiev, 194?-2019? вж Атанасов, Илия Методиев, 194?-2019?
Atanasov, Krasimir Todorov, 1954- (автор) Кн 44
Atanassov, Krassimir Todorov, 1954- вж Atanasov, Krasimir Todorov, 1954-
Atanasov, Nenko Atanasov, 1978- вж Атанасов, Ненко Атанасов, 1978-
Atanasova, Ani Vladimirova вж Атанасова, Ани Владимирова
Avgarski, Georgi, 1917-1991 вж Авгарски, Георги, 1917-1991
Avramov, Stefan Ivanov, 1978- вж Аврамов, Стефан Иванов, 1978-


Bǎčvarov, Stojan Ivanov, 1973- вж Бъчваров, Стоян Иванов, 1973-
Bagalev, Stanislav Petrov, 1972- вж Багалев, Станислав Петров, 1972-
Bajčev, Georgi Todorov, 1961- вж Байчев, Георги Тодоров, 1961-
Bajnova, Ada Ivanova, 1938- вж Байнова, Ада Иванова, 1938-
Balačeva, Ekaterina Kostadinova, 1977- вж Балачева, Екатерина Костадинова, 1977-
Balkanski, Todor Georgiev, 1944-2020 вж Балкански, Тодор Георгиев, 1944-2020
Balova, Tatjana Kuzmanova, 1953- вж Балова, Татяна Кузманова, 1953-
Baneva, Evelina Borisova, 1954- вж Банева, Евелина Борисова, 1954-
Bankov, Kristian Krǎstinov, 1970- вж Банков, Кристиан Кръстинов, 1970-
Baševa, Snežana Aleksandrova, 1962- вж Башева, Снежана Александрова, 1962-
Belev, Nikolaj Vasilev, 1973- вж Белев, Николай Василев, 1973-
Belokonski, Evgeni Iliev, 1955- вж Белоконски, Евгени Илиев, 1955-
Beneva, Rajna Borisova вж Бенева, Райна Борисова
Berezhna, Tetiana вж Berežna, Tetjana Olegivna
Berežna, Tetjana Olegivna (автор) Кн 29
Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960- (автор) Е 11
Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960- вж Безлов, Тихомир Дечков, 1960-
Bezpartočna, Olesja Stanislavivna, 1980- (автор) Кн 29
Bezpartochna, Olesia, 1980- вж Bezpartočna, Olesja Stanislavivna, 1980-
Bezpartochnyi, Maksym вж Bezpartočnij, Maksim Grigorovič
Bezpartočnij, Maksim Grigorovič (автор, редактор) Кн 29
Bobeva, Daniela Nikolova, 1958- вж Бобева, Даниела Николова, 1958-
Bodyk, Ostap Petrovyč вж Бодик, Остап Петрович
Boeva, Gergana вж Боева, Гергана
Boeva, Julija Radeva, 1947- вж Боева, Юлия Радева, 1947-
Bogdanov, Bogdan Ivanov, 1940-2016 вж Богданов, Богдан Иванов, 1940-2016
Boguš, Larysa Grygorivna (автор) Кн 29
Bogush, Larysa вж Boguš, Larysa Grygorivna
Bojanov, Borislav Andreev, 1985- вж Боянов, Борислав Андреев, 1985-
Borisov, Anton Nikolaev, 1995- вж Борисов, Антон Николаев, 1995-
Borysova, Alina Oleksijivna, 1962- (автор) Кн 28
Bozduganov, Georgi, 1953- вж Боздуганов, Георги, 1953-
Božinov, Dimitǎr, 1935- (илюстратор) Г 5
Božinov, Dimitǎr, 1935- вж Божинов, Димитър, 1935-
Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970- (автор) Кн 29
Britchenko, Igor, 1970- вж Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970-
Budayicioğlu, Gülseren вж Будайъджъоглу, Гюлсерен
Buzov, Vihren Janakiev, 1966- вж Бузов, Вихрен Янакиев, 1966-
Bythell, Shaun, 1970- вж Битъл, Шон, 1970-


Cačeva, Nevena Kostova, 1951- вж Цачева, Невена Костова, 1951-
Cačevski, Venelin Todorov, 1948- вж Цачевски, Венелин Тодоров, 1948-
Cakov, Cvetozar Dobromirov, 1983- вж Цаков, Цветозар Добромиров, 1983-
Cankov, Kiril Jovčev, 1949- вж Цанков, Кирил Йовчев, 1949-
Carls, Claudia, 1978- вж Карлс, Клаудия, 1978-
Carly, Blake вж Блейк, Карли
Centǎr za izsledvane na demokracijata Е 16
Centǎr za izsledvane na demokracijata вж Център за изследване на демокрацията
Chabon, Michael, 1963- вж Шейбон, Майкъл, 1963-
Chambers, Catherine, 1954- вж Чамбърс, Катрин, 1954-
Chervona, Lesya, 1973- вж Červona, Lesja, 1973-
Churton, Tobias, 1960- вж Чъртън, Тобиас, 1960-
Cibul´ko, Ol´ga Sergijivna вж Цибулко, Олга Сергиивна
Cohen, Rahamim (автор на допълнителен материал) Кн 182
Colova, Galja Krumova, 1962- вж Цолова, Галя Крумова, 1962-
Conev, Ljubomir Vladimirov, 1954- вж Цонев, Любомир Владимиров, 1954-
Conferencia Científica Internacional Turismo y Crisis Globales (Veliko Turnovo ; 2021) вж Международна научна конференция Туризмът и глобалните кризи (Велико Търново ; 2021)
Council of Europe. European Court of Human Rights (Strasbourg) вж Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург)
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetkova-Tričkova, Silvija Bogdanova, 1960- вж Цветкова-Тричкова, Силвия Богданова, 1960-
Czeczeli, Vivien (автор) Кн 29


Čeburahina, Valerija Vadymivna вж Чебурахина, Валерия Вадимивна
Čerkelova, Irina Georgieva вж Черкелова, Ирина Георгиева
Červona, Lesja, 1973- вж Червона, Леся, 1973-
Čintulov, Dobri Petrov, 1822-1886 вж Чинтулов, Добри Петров, 1822-1886
Čukanova, Marija Petrova, 1950- вж Чуканова, Мария Петрова, 1950-


Dacer, Kateryna Sergijivna вж Дацер, Катерина Сергиивна
De la Bédoyère, Camilla, 1963- вж Де ла Бедойер, Камила, 1963-
Dejnov, Dimitǎr, 1943-2019 (илюстратор) Г 5
Dejnov, Dimitǎr, 1943-2019 вж Дейнов, Димитър, 1943-2019
Dekov, Dimitǎr Milčev, 1978- (автор) Кн 32
Dekov, Dimitar, 1978- вж Dekov, Dimitǎr Milčev, 1978-
Deliradev, Boris Ivanov, 1970- вж Делирадев, Борис Иванов, 1970-
Dermendžieva, Mirа Miroslavova, 1985- вж Дерменджиева, Мира Мирославова, 1985-
Dimitrov, Grigor Atanasov, 1944- вж Димитров, Григор Атанасов, 1944-
Dimitrov, Slavi Petrov, 1969- (член на редакционна колегия) Е 9
Dimitrov, Slavi Petrov, 1969- вж Димитров, Слави Петров, 1969-
Dimitrov, Stanislav, 1976- вж Димитров, Станислав, 1976-
Dimitrova, Denica Atanasova вж Димитрова, Деница Атанасова
Dimitrova, Irina, 1960- вж Dimitrova-Toneva, Irina Dimitrova, 1960-
Dimitrova, Mariana Aleksandrova, 1960- вж Димитрова, Мариана Александрова, 1960-
Dimitrova, Savina Nikolova, 1962- (автор) Кн 47
Dimitrova, Zlatka Minčeva вж Димитрова, Златка Минчева
Dimitrova-Toneva, Irina Dimitrova, 1960- (автор) Кн 47
Dimova, Zornitsa Hristova, 1974- вж Hristova, Zornica, 1974-
Dinapoyas, Athanasios, 1972- вж Динапогиас, Атанасиос, 1972-
Dineva, Daniela Dimova, 1980- вж Динева, Даниела Димова, 1980-
Dinkov, Ivan Ivanov, 1932-2005 вж Динков, Иван Иванов, 1932-2005
Dišlieva-Krǎsteva, Nevena Vencislavova, 1971- вж Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова, 1971-
Djakov, Ivan Gospodinov вж Дяков, Иван Господинов
Dočev, Pepo Denčev, 1954- вж Дочев, Пепо Денчев, 1954-
Dočkov, Ivo Angelov, 1981- вж Дочков, Иво Ангелов, 1981-
Donaldson, Julia, 1948- вж Доналдсън, Джулия, 1948-
Dončev, Anton Nikolov, 1930- вж Дончев, Антон Николов, 1930-
Dončev, Marin Slavčev, 1983- вж Дончев, Марин Славчев, 1983-
Doneva, Marija, 1974- вж Донева, Мария, 1974-
Doria, Luciano, 1991-  (илюстратор) Кн 69
Doria, Luciano, 1991- вж Дориа, Лучано, 1991-
Doronina, Iryna Igorivna (автор) Кн 29
Doroteeva, Mila Hristova, 1921-2008 вж Доротеева, Мила Христова, 1921-2008
Doseva, Deljana Todorova (автор) Е 20
Doseva, Deljana Todorova вж Досева, Деляна Тодорова
Doseva, Delyana вж Doseva, Deljana Todorova
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- вж Дряновски, Борислав Николов, 1944-
Dumans´ka, Ilona Jurijivna (автор) Кн 29
Dumanska, Ilona вж Dumans´ka, Ilona Jurijivna
Dumos, Yannis (редактор) Е 20
Dumos, Yannis вж Думос, Йоанис
Dunkov, Zdravko Ivanov, 1972- вж Дунков, Здравко Иванов, 1972-
Durning, Paul, 1947-2018 вж Дърнинг, Пол, 1947-2018


Džanabetska, Borjana Angelova, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-
Džekova, Rosica Nedelčeva, 1984- вж Джекова, Росица Неделчева, 1984-


Emilijanova, Borjana, 1971- вж Емилиянова, Боряна, 1971-
Evtimova, Zdravka Vasileva, 1959- вж Евтимова, Здравка Василева, 1959-


Faion, Mois вж Файон, Моис
Farndon, John, 1960- вж Фарндън, Джон, 1960-
Fedorova, Julija Gennadijivna вж Федорова, Юлия Генадиивна
Fedorova, Yuliya вж Fedorova, Julija Gennadijivna
Fedotov, Aleksandǎr Viktorov, 1956-2018 вж Федотов, Александър Викторов, 1956-2018
Ferri, Sergio (илюстратор) Кн 69
Ferri, Sergio вж Фери, Серджо
Fialko, Nataliia вж Fialko, Natalija Anatolijivna
Fialko, Natalija Anatolijivna вж Фиалко, Наталия Анатолиивна
Filipova, Atanaska Ivova, 1977- вж Филипова, Атанаска Ивова, 1977-
Filipova, Kristina Ivanova вж Филипова, Кристина Иванова
Fitsiu, Panayota (редактор) Е 20
Fitsiu, Panayota вж Фициу, Панагиота
Frolova, Natalija Epinetivna (автор) Кн 29


Hryniuk, Diana вж Grynjuk, Diana Jurijivna
Gabrovski, Radoslav Minčev, 1945- вж Габровски, Радослав Минчев, 1945-
Grabowski, Radoslav, 1945- вж Gabrovski, Radoslav Minčev, 1945-
Gadževa, Katerina Zdravkova, 1978- вж Гаджева, Катерина Здравкова, 1978-
Gajdarži, Afanasij вж Гайдаржи, Афанасий
Gajtandžieva, Jana (автор) Е 21
Gajtandžieva, Jana вж Гайтанджиева, Яна
Galev, Todor Trajanov, 1975- (автор) Е 10, (член на редакционна колегия) Е 7
Galev, Todor Trajanov, 1975- вж Галев, Тодор Траянов, 1975-
Ganev, Gančo Dimitrov вж Ганев, Ганчо Димитров
Gaytandjieva, Iana вж Gajtandžieva, Jana
Georgiev, Viktorov, Dimitǎr, 1942-2020 вж Викторов, Димитър, 1942-2020
Georgiev, Goran Georgiev, 1993- вж Георгиев, Горан Георгиев, 1993-
Georgieva, Cvetelina Vencislavova, 1982- вж Георгиева, Цветелина Венциславова, 1982-
Georgieva, Greta Božidarova, 1991- вж Георгиева, Грета Божидарова, 1991-
Gerasimǎ вж Герасимъ
Gerganov, Aleksandǎr Enčev (автор) Е 7, Е 11
Gerganov, Alexander Enchev вж Gerganov, Aleksandǎr Enčev
Gergova, Ivanka Ilieva, 1972- вж Гергова, Иванка Илиева, 1972-
Giannitrapani, Alice, 1979- вж Джанитрапани, Аличе, 1979-
Gladwell, Malcolm, 1963- вж Гладуел, Малкълм, 1963-
Gočev, Georgi Ivanov, 1981- вж Гочев, Георги Иванов, 1981-
Gočev, Hristo Georgiev, 1962- вж Гочев, Христо Георгиев, 1962-
Golovko, Olena Grygorivna (автор) Кн 29
Gorodnjuk, Natalija Andrijivna, 1976- вж Городнюк, Наталия Андриивна, 1976-
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Gray, Jenny вж Грей, Джени
Gregory, Philippa, 1954- вж Грегъри, Филипа, 1954-
Grigorova, Irena Ljubenova, 1977- вж Григорова, Ирена Любенова, 1977-
Grigorova, Marieta Jordanova, 1997- вж Григорова, Мариета Йорданова, 1997-
Grozdanov, Hristo Plamenov, 1987- вж Грозданов, Христо Пламенов, 1987-
Grozdanov, Kamen Cvetanov, 1965- (автор) Кн 46
Grynjuk, Diana Jurijivna (автор) Кн 29
Gubenko, Oleksandr (автор) Кн 29
Gudev, Bogomil Gudev, 1935-1995 вж Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995


Haleva, Ljuba Ilieva, 1974- вж Халева, Люба Илиева, 1974-
Hǎrtova, Anelija Ivanova вж Хъртова, Анелия Иванова
Heinrich, Petja, 1973- вж Хайнрих, Петя, 1973-
Heseková, Simona (автор) Кн 29
Historic Round Table (3 ; Vetrintsi village, Veliko Tarnovo Municipality ; 2020) вж Историческа кръгла маса (3 ; с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020)
Historic Round Table 180 Years Since the Construction and Sanctification of the Church "St. Dimitar" the Village of Vetrintsi (Vetrintsi village, Veliko Tarnovo Municipality ; 2020) вж Историческа кръгла маса (3 ; с. Ветринци, община Велико Търново ; 2020)
Horowitz, Anthony, 1956- вж Хоровиц, Антъни, 1956-
Hristov, Metodi Dimitrov, 1935- вж Христов, Методи Димитров, 1935-
Hristova, Lidija Ilieva, 1971- вж Христова, Лидия Илиева, 1971-
Hristova, Zornica, 1974- (автор) Кн 166
Hristova, Zornica, 1974- вж Христова, Зорница, 1974-


Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978- (автор) Е 26
Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978- вж Илчева, Миряна Иличова, 1978-
Ilcheva, Miriana, 1978- вж Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978-
Iliev, Živko Grigorov, 1978- вж Илиев, Живко Григоров, 1978-
Ilieva, Daniela Nikolaeva, 1980- вж Ilieva-Koleva, Daniela Nikolaeva, 1980-
Ilieva-Koleva, Daniela Nikolaeva, 1980- вж Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980-
Il´jenko, Oksana Viktorivna (автор) Кн 27
Indus, Kateryna Petrivna (автор) Кн 29
International Scientific Conference Tourism and the Global Crises (Veliko Turnovo ; 2021) вж Международна научна конференция Туризмът и глобалните кризи (Велико Търново ; 2021)
Isaev, Mladen, 1907-1991 вж Исаев, Младен, 1907-1991
Ivanov, Ivajlo Petrov, 1982- вж Иванов, Ивайло Петров, 1982-
Ivanov, Ivan, гастроентеролог вж Иванов, Иван, гастроентеролог
Ivanov, Plamen Georgiev, 1967- вж Иванов, Пламен Георгиев, 1967-
Ivanov, Veselin, 1975- вж Иванов, Веселин, 1975-
Ivanov, Vladimir (илюстратор) Г 5
Ivanov, Vladimir вж Иванов, Владимир
Ivanova, Margarita вж Иванова, Маргарита
Ivanova, Silvija Asenova, 1987- вж Иванова, Силвия Асенова, 1987-
Izrael, Mišel Salvator, 1948- вж Израел, Мишел Салватор, 1948-


Jablokov, Sergij Volodymyrovyč вж Яблоков, Сергий Володимирович
Jakova, Lilija Danielova (автор) Е 4
Jakova, Lilija Danielova вж Якова, Лилия Даниелова
Jakova, Marija Emilova вж Якова, Мария Емилова
Jalǎmov, Todor Todorov, 1972- (автор) Е 7
Janev, Vladimir Atanasov, 1950- вж Янев, Владимир Атанасов, 1950-
Janeva, Diljana Emčeva, 1980- вж Янева, Диляна Емчева, 1980-
Jankov, Rumen Hristov, 1959- вж Янков, Румен Христов, 1959-
Jankova, Reni Georgieva вж Янкова, Рени Георгиева
Jankova, Teodora Mavrova, 1989- вж Янкова, Теодора Маврова, 1989-
Jordanov, Nedjalko Asenov, 1940- вж Йорданов, Недялко Асенов, 1940-
Jordanova, Dimana Dimova, 1986- вж Йорданова, Димана Димова, 1986-
Josifova, Desislava Vladimirova вж Йосифова, Десислава Владимирова
Juul, Jesper, 1948-2019 вж Юл, Йеспер, 1948-2019


Kacarov, Aleksandǎr Krumov, 1983- вж Кацаров, Александър Крумов, 1983-
Kacarov, Ivan Atanasov, 1989- вж Кацаров, Иван Атанасов, 1989-
Kacarov, Krum Sotirov, 1957- вж Кацаров, Крум Сотиров, 1957-
Kajrjakova, Katja Gineva, 1960- вж Кайрякова, Катя Гинева, 1960-
Kaldǎrǎmov, Mihail Georgiev, 1949- вж Калдъръмов, Михаил Георгиев, 1949-
Kamarioti, Anni (автор) Е 26
Kamarioti, Anni вж Камариоти, Ани
Kamburova, Klavdija Georgieva, 1957- вж Камбурова, Клавдия Георгиева, 1957-
Kamburova, Liljana Kostadinova, 1984- вж Камбурова, Лиляна Костадинова, 1984-
Kamenova, Cvetana Nikolaeva, 1950-2018 (автор) Кн 32
Kamenova, Tsvetana, 1950-2018 вж Kamenova, Cvetana Nikolaeva, 1950-2018
Karabaš, Rene, 1989- вж Карабаш, Рене, 1989-
Karadimčev, Boris Klimentov, 1933-2014 вж Карадимчев, Борис Климентов, 1933-2014
Karaganev, Rumen Vasilev, 1955- вж Караганев, Румен Василев, 1955-
Karveli, Vasiliki, 1983- вж Карвели, Василики, 1983-
Kasabova, Kapka Nikolova, 1973- вж Касабова, Капка Николова, 1973-
Kasapi, Zoi (автор) Е 26
Kasapi, Zoi вж Касапи, Зои
Kavaldžieva, Kalina Hristova вж Кавалджиева, Калина Христова
Kavkler, Alenka, 1971- (автор) Кн 29
Kavrǎkova, Madlen Radenkova (автор) Кн 32
Kavrakova, Madlen вж Kavrǎkova, Madlen Radenkova
Kirov, Radoj Cvetkov, 1916-1989 вж Киров, Радой Цветков, 1916-1989
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kirova, Krasimira Stojkova, 1978- вж Кирова, Красимира Стойкова, 1978-
Kitanov, Jakim Valentinov, 1976- вж Китанов, Яким Валентинов, 1976-
Kitanov, Yakim, 1976- вж Kitanov, Jakim Valentinov, 1976-
Kjurova, Vjara Vasileva, 1972- вж Кюрова, Вяра Василева, 1972-
Kolarova, Cecka Dimitrova, 1964- вж Коларова, Цецка Димитрова, 1964-
Kolesnikov, Oleksij Jevgenovyč (автор) Кн 27
Kolev, Daniel Rosenov вж Колев, Даниел Росенов
Koleva, Kamelija Božidarova вж Колева, Камелия Божидарова
Kolozsi, Pál Péter (автор) Кн 29
Konakčieva, Marina Николаева, 1982- вж Конакчиева, Марина Николаева, 1982-
Kondiadis, Xenofon, 1967- (автор) Е 26
Kondiadis, Xenofon, 1967- вж Контиадес, Ксенофон, 1967-
Kondorizu, Despina (автор) Е 26
Kondorizu, Despina вж Конторизу, Деспина
Kononenko, Tetjana Petrivna (автор) Кн 29
Korec´ka, Iryna L´vivna (автор) Кн 29
Koretska, Iryna вж Korecʹka, Iryna Lʹvivna
Korfonozova, Mariana Ivanova, 1955- вж Корфонозова, Мариана Иванова, 1955-
Korobko, Denis Ivanovič, 1974- вж Коробко, Денис Иванович, 1974-
Kostadinov, Radoslav Cankov вж Костадинов, Радослав Цанков
Kostadinova, Nadežda Stojanova, 1981- (член на редакционна колегия) Е 9
Kostadinova, Nadežda Stojanova, 1981- вж Костадинова, Надежда Стоянова, 1981-
Kostov, Georgi, 1941- вж Костов, Георги, 1941-
Krǎstev, Ivan, физик вж Кръстев, Иван, физик
Krǎstev, Ljudmil Dimitrov, 1953- вж Кръстев, Людмил Димитров, 1953-
Kroteva, Nikolina Simeonova, 1967- вж Кротева, Николина Симеонова, 1967-
Krumova, Margarita Nikolova вж Крумова, Маргарита Николова
Krutova, Anželika Sergijivna, 1970- (автор) Кн 28
Kudlaj, V'jačeslav Olegovyč вж Кудлай, Вячеслав Олегович
Kujumdžiev, Julian Stojanov, 1959- (автор) Кн 67
Kujumdžiev, Julian Stojanov, 1959- вж Куюмджиев, Юлиан Стоянов, 1959-
Kujumdzhiev, Julian, 1959- вж Kujumdžiev, Julian Stojanov, 1959-
Kujumdžieva, Polina Georgieva, 1958- (автор) Кн 67
Kujumdžieva, Polina Georgieva, 1958- вж Куюмджиева, Полина Георгиева, 1958-
Kujumdzhieva, Polina, 1958- вж Kujumdžieva, Polina Georgieva, 1958-
Kuranovič, Veslav (автор) Кн 29
Kuranovic, Veslav вж Kuranovič, Veslav
Kutasi, Gábor (автор) Кн 29
Kuz´min, Oleg Volodymyrovyč (автор) Кн 29
Kuzmin, Oleg вж Kuz´min, Oleg Volodymyrovyč
Kyrpičenkova, Oksana Mykolajivna (автор) Кн 29
Kyrpichenkova, Oksana вж Kyrpičenkova, Oksana Mykolajivna
K´osev, Kirien Cvetanov, 1963- вж Кьосев, Кириен Цветанов, 1963-
K´osev, Konstantin вж Кьосев, Константин


Lace, Agnese (автор) Е 26
Lace, Agnese вж Лаце, Агнесе
Lapakov, Svilen Cankov, 1967- вж Лапаков, Свилен Цанков, 1967-
Lazarov, Ivan Georgiev, 1944- вж Лазаров, Иван Георгиев, 1944-
Lebedynec´, Ganna Myhajlivna вж Лебединец, Ганна Михайливна
Lebedynets, Hanna вж Lebedynec´, Ganna Myhajlivna
Lefedžijska, Rozalija Evstatieva, 1971- вж Лефеджийска, Розалия Евстатиева, 1971-
Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984- (автор) Кн 29
Levchenko, Yaroslava, 1984- вж Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984-
Levkulyč, Vasyl´ Vasyl´ovyč вж Левкулич, Васил Васильович
Levkulych, Vasyl вж Levkulyč, Vasyl´ Vasyl´ovyč
Lozev, Kamen Dimitrov, 1956- вж Лозев, Камен Димитров, 1956-
Lukanova, Conka Veselinova, 1978- вж Луканова, Цонка Веселинова, 1978-
Luk'janov, Dmytro Volodymyrovyč, 1972- (автор) Кн 27
L´ondev, Petǎr Stefanov, 1936-2018 вж Льондев, Петър Стефанов, 1936-2018


MacKenzie, Debora вж Макензи, Дебора
Mačkovska, Elena Nenčeva, 1948- вж Мачковска, Елена Ненчева, 1948-
Madgerova, Raja Hristova, 1951- вж Мадгерова, Рая Христова, 1951-
Makedonski, Stefan Spirov, 1885-1952 вж Македонски, Стефан Спиров, 1885-1952
Maksimov, T. G. вж Максимов, Т. Г.
Malinova, Marija-Bojka Asenova, 1950- вж Малинова, Мария-Бойка Асенова, 1950-
Mančeva, Mila Nikolova, 1970- (редактор) Е 4, Е 6
Mančeva, Mila Nikolova, 1970- вж Манчева, Мила Николова, 1970-
Mančeva-Ali, Olga Alinova, 1982- (член на редакционна колегия) Е 9
Mančeva-Ali, Olga Alinova, 1982- вж Манчева-Али, Олга Алинова, 1982-
Mancheva, Mila, 1970- вж Mančeva, Mila Nikolova, 1970-
Mandesi, Anastasia, 1972- вж Мантеси, Анастасия, 1972-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Николова, 1952-
Mangano, Dario, 1973- вж Мангано, Дарио, 1973-
Mangiapane, Francesco вж Манджапане, Франческо
Mannia, Sebastiano, 1982- вж Маниа, Себастиано, 1982-
Manolov, Georgi Ljubenov, 1958- вж Манолов, Георги Любенов, 1958-
Manov, Boris Filipov, 1954- вж Манов, Борис Филипов, 1954-
Manova, Gabriela Anatoli, 1995- вж Манова, Габриела Анатоли, 1995-
Manova, Iva Borisova, 1981- вж Манова, Ива Борисова, 1981-
Manukova, Anelija Vladimirova, 1964- вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Marinov, Aleksandǎr Ivanov, 1957- вж Маринов, Александър Иванов, 1957-
Marinov, Vladimir Vladimirov, 1980- вж Маринов, Владимир Владимиров, 1980-
Marinova, Katja Kirilova вж Маринова, Катя Кирилова
Markiški, Penčo Dimitrov, 1970- вж Маркишки, Пенчо Димитров, 1970-
Markov, Dimitar Nikolaev, 1975- вж Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975- (автор) Е 21
Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975- вж Марков, Димитър Николаев, 1975-
Markova, Marija Ananieva, 1966- вж Маркова, Мария Ананиева, 1966-
Marrone, Gianfranco, 1959- вж Мароне, Джанфранко, 1959-
Martinelli, Dario, 1974- вж Мартинели, Дарио, 1974-
Marton, Ádám (автор) Кн 29
Mavrodiev, Stoil Ljubenov, 1968- вж Мавродиев, Стоил Любенов, 1968-
Meier, Isabella (автор) Е 26
Meier, Isabella вж Майер, Изабела
Melnikov, Vasil Stojanov вж Мелников, Васил Стоянов
Mestan, Ljutvi Ahmed, 1960- вж Местан, Лютви Ахмед, 1960-
Metodiev, Veselin, 1957- вж Методиев, Веселин, 1957-
Mezenceva, Ol´ga Oleksijivna (автор) Кн 27
Mihajlov, Nikolaj Gančev, 1955- вж Михайлов, Николай Ганчев, 1955-
Mihajlov, Vasil Ivanov, 1978- вж Михайлов, Васил Иванов, 1978-
Mihajlovski, Stojan Nikolov, 1856-1927 вж Михайловски, Стоян Николов, 1856-1927
Mihalev, Mihail Todorov, 1986- вж Михалев, Михаил Тодоров, 1986-
Mihalev, Veselin Dimitrov, 1960- вж Михалев, Веселин Димитров, 1960-
Mihalkova, Elena Ivanovna, 1974- вж Михалкова, Елена Ивановна, 1974-
Mihov, Nikola Antonov, 1982- вж Михов, Никола Антонов, 1982-
Mihova, Genoveva, 1941- вж Михова, Геновева, 1941-
Milanov, Rumen Angelov, 1948- вж Миланов, Румен Ангелов, 1948-
Milanova, Emilia, 1952- вж Milanova, Emilija Georgieva, 1952-
Milanova, Emilija Georgieva, 1952- вж Миланова, Емилия Георгиева, 1952-
Milanova, Žasmina Mihajlova, 1966- вж Миланова, Жасмина Михайлова, 1966-
Milenkova, Valentina Georgieva, 1962- вж Миленкова, Валентина Георгиева, 1962-
Miles, Becky вж Майлс, Беки
Mileva, Maja, 1969- вж Милева, Мая, 1969-
Miloslavova, Silvija Asenova вж Милославова, Силвия Асенова
Mineva, Denica Dimitrova вж Минева, Деница Димитрова
Mirošnyčenko, Olena Volodymyrivna вж Мирошниченко, Олена Володимиривна
Mitev, Trendafil Atanasov, 1950- вж Митев, Трендафил Атанасов, 1950-
Mitev, Trifon Dimitrov, 1955- вж Митев, Трифон Димитров, 1955-
Moggi, Alessandro, 1964- (илюстратор) Кн 68
Moggi, Alessandro, 1964- вж Моджи, Алесандро, 1964-
Mollov, Kliment Belinov, 1977- вж Моллов, Климент Белинов, 1977-
Montgomery, Sy, 1958- вж Монтгомъри, Сай, 1958-
Morgan, Sally, 1957- вж Морган, Сали, 1957-
Moritsugu, Kim, 1954- вж Морицугу, Ким, 1954-
Muromec´, Viktorija Grygorivna вж Муромец, Виктория Григоривна
Muromets, Viktoriia вж Muromec´, Viktorija Grygorivna
Musov, Mihail Željazkov, 1981- вж Мусов, Михаил Желязков, 1981-
Mutafčijski, Vencislav Metodiev, 1964- вж Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964-
Myhajličenko, Lilija Leonidivna вж Михайличенко, Лилия Леонидивна
Myhajličenko, Lilija Leonidivna вж Михайличенко, Лилия Леонидивна
Myhal´čenko, Inna Grygorivna (автор) Кн 29Načev, Georgi Todorov, 1947- вж Начев, Георги Тодоров, 1947-
Najdenov, Kliment Minev, 1977- вж Найденов, Климент Минев, 1977-
Naumov, Nikola вж (член на редакционна колегия) Е 9
Naumov, Nikola вж Наумов, Никола
Nazarenko, Nadija Ivanivna вж Назаренко, Надя Иванивна
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedialkov, Dimitar Iliev, 1959- вж Nedjalkov, Dimitǎr Iliev, 1959-
Nedjalkov, Dimitǎr Iliev, 1959- (автор) Кн 182
Nenkov, Miroslav Nenkov, 1969- вж Ненков, Мирослав Ненков, 1969-
Nesterenko, Oksana, 1984- (автор) Кн 28
Netreba, Maryna Myhajlivna вж Нетреба, Марина Михайливна
Niemirich, Oleksandra вж Njemirič, Oleksandra Volodymyrivna
Nikolaiev, Yaroslav вж Nikolajev, Jaroslav
Nikolaidis, Yorgos вж Николаидис, Джордж
Nikolajev, Jaroslav (автор) Кн 29
Nikolov, Dejan вж Николов, Деян
Nikolov, Georgi Nikolov, 1957- вж Николов, Георги Николов, 1957-
Nikolov, Kol'o Stojanov, 1942- вж Николов, Кольо Стоянов, 1942-
Nikolova, Nikolina Krasimirova, 1986- вж Николова, Николина Красимирова, 1986-
Niranjanananda Saraswati, свами, 1960- вж Ниранджанананда Сарасвати, свами, 1960-
Niškov, Ivan Mihajlov, 1946- вж Нишков, Иван Михайлов, 1946-
Novkov, Mitko Georgiev, 1961- вж Новков, Митко Георгиев, 1961-
Nugent, Liz, 1967- вж Нюджънт, Лиз, 1967-


Njemirič, Oleksandra Volodymyrivna (автор) Кн 29


Odiseeva, Evelina Hristova, 1956- вж Одисеева, Евелина Христова, 1956-
Ognjanov, Dimitǎr, 1953- вж Огнянов, Димитър, 1953-
Olijnyk, Sergij Valerijovyč вж Олийник, Сергий Валерийович
Oriekhova, Kateryna вж Orjehova, Kateryna Vitalijivna
Orjehova, Kateryna Vitalijivna (автор) Кн 29
Orloev, Nikola Atanasov, 1938- вж Орлоев, Никола Атанасов, 1938-
Oržel´, Olena Jurijivna вж Оржел, Олена Юриивна
Orzhel, Olena вж Oržel´, Olena Jurijivna
Ostárková, Jana (автор) Кн 29
Ošanov, Asen Rajkov, 1939-2021 вж Ошанов, Асен Райков, 1939-2021
Oxlade, Chris, 1961- вж Окслейд, Крис, 1961-


Palamarčuk, Ol´ga Fedorivna вж Паламарчук, Олга Федоривна
Palamarchuk, Olha вж Palamarčuk, Ol´ga Fedorivna
Pamuk, Orhan, 1952- вж Памук, Орхан, 1952-
Pančeva, Gergana Nestorova, 1987- вж Панчева, Гергана Несторова, 1987-
Papazova, Tanja вж Папазова, Таня
Parker, Steve, 1952- вж Паркър, Стив, 1952-
Parkin, Sarah вж Паркин, Сара
Parvela, Timo, 1964- вж Парвела, Тимо, 1964-
Pastuh, Ganna Stepanivna (автор) Кн 29
Pastukh, Hanna вж Pastuh, Ganna Stepanivna
Patyka, Natalija Ivanivna (автор) Кн 29
Pavlov, Konstantin Mirčev, 1933-2008 вж Pavlov, Konstantin Mirčev, 1933-2008
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pejkov, Manol Kostadinov, 1970- (преводач) Г 5
Pejkov, Manol Kostadinov, 1970- вж Пейков, Манол Костадинов, 1970-
Pejkov, Stefan Simeonov, 1945- вж Пейков, Стефан Симеонов, 1945-
Penčev, Dimitǎr, 1990- вж Пенчев, Димитър, 1990-
Penkov, Marin Bojkov, 1977- вж Пенков, Марин Бойков, 1977-
Pešev, Hristo Vasilev вж Пешев, Христо Василев
Petkov, Ivan Valeriev вж Петков, Иван Валериев
Petkov, Nikolaj Georgiev вж Петков, Николай Георгиев
Petkova, Petja Kojčeva, 1963- (илюстратор) Кн 68
Petkova, Petja Kojčeva, 1963- вж Петкова, Петя Койчева, 1963-
Petrov, Aleksandǎr Dimitrov, 1953- вж Петров, Александър Димитров, 1953-
Petrov, Nikolaj Hristov вж Петров, Николай Христов
Petrov, Plamen Pavlov, 1961- вж Петров, Пламен Павлов, 1961-
Petrov, Plamen, 19??- (илюстратор) Г 5
Petrov, Plamen, 19??- вж Петров, Пламен, 19??-
Petkov, Stanislav Dimitrov, 1976- вж Dimitrov, Stanislav, 1976-
Petrova, Desislava Viktorova вж Viktorova, Desislava
Petruha, Nina Mykolajivna (автор) Кн 29
Petrukha, Nina вж Petruha, Nina Mykolajivna
Petruha, Sergij Valerijovyč (автор) Кн 29
Peykov, Manol, 1970- вж Pejkov, Manol Kostadinov, 1970-
Philip, Claire вж Филип, Клеър
Pidlypna, Radmila Petrivna (автор) Кн 29
Pipkov, Panajot Hristov, 1871-1942 вж Пипков, Панайот Христов, 1871-1942
Pirovski, Ljubomir Tonev, 1950- вж Пировски, Любомир Тонев, 1950-
Pitkänen, Pasi, 1984- вж Питкянен, Паси, 1984-
Pokrovniška, Anna Kirilova, 1971-  (автор на допълнителен материал) Г 2, (съставител) Г 2
Pokrovnishka, Anna, 1971- вж Pokrovniška, Anna Kirilova, 1971-
Pokrovniška, Anna Kirilova, 1971- вж Покровнишка, Анна Кирилова, 1971-
Polous, Ol´ga Viktorivna (автор) Кн 29
Polstjana, Nadija Volodymyrivna (автор) Кн 29
Polstyana, Nadegda вж Polstjana, Nadija Volodymyrivna
Poltronieri, Daniele (илюстратор) Кн 68
Poltronieri, Daniele вж Полтрониери, Даниеле
Popivanov, Georgi Ivanov, 1976- вж Попиванов, Георги Иванов, 1976-
Popivanova, Borjana Andreeva вж Попиванова, Боряна Андреева
Popov, Ivo Blagoev, 1976- (илюстратор) Кн 68
Popov, Ivo Blagoev, 1976- вж Попов, Иво Благоев, 1976-
Popova, Jana Krasimirova, 1989- (илюстратор) Кн 166
Popova, Jana Krasimirova, 1989- вж Попова, Яна Красимирова, 1989-
Popova, Vanina Ivanova, 1986- вж Попова, Ванина Иванова, 1986-
Popovyč, Anžela Sergijivna (автор) Кн 29
Popovych, Anzhela вж Popovyč, Anžela Sergijivna
Popovyč, Viktorija (автор) Кн 29
Popovych, Victoriia вж Popovyč, Viktorija
Poterov, Rumen Gavrailov, 1962- вж Потеров, Румен Гавраилов, 1962-
Pryluc´ka, Ljudmyla Anatolijivna, 1981- (автор) Кн 29
Prylutska, Liudmyla, 1981- вж Pryluc´ka, Ljudmyla Anatolijivna, 1981-
Puca, Davide, 1989- вж Пука, Давиде, 1989-
Pulov, Jordan Dimov, 1941- вж Пулов, Йордан Димов, 1941-
Pulova, Neška Nikolova вж Пулова, Нешка Николова


Qocayeva, Elmira (член на редакционна колегия) Е 9
Qocayeva, Elmira вж Годжаева, Елмира


Račev, Dimitǎr Enčev вж Рачев, Димитър Енчев
Radanova, Marija Atanasova, 1975- вж Раданова, Мария Атанасова, 1975-
Radhanath, свами, 1950- вж Радханат, свами, 1950-
Rajkova, Denica Ivanova, 1977- вж Райкова, Деница Иванова, 1977-
Ralčev, Stefan Simeonov, 1979- вж Ралчев, Стефан Симеонов, 1979-
Resnick, Howard J. вж Резник, Хауърд
Riabchenko, Volodymyr, 1950- вж Rjabčenko, Volodymyr, 1950-
Riabets, Nataliia вж Rjabecʹ, Natalija Mykolajivna
Rjabčenko, Volodymyr, 1950- вж Рябченко, Володимир, 1950-
Rjabec´, Natalija Mykolajivna (автор) Кн 29
Rodari, Gianni, 1920-1980 вж Родари, Джани, 1920-1980
Ruhe, Anna, 1977- вж Руе, Анна, 1977-
Rusev, Atanas Krasimirov (автор) Е 11
Rusev, Atanas Krasimirov вж Русев, Атанас Красимиров
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusev, Marin Rahnev, 1961- вж Русев, Марин Рахнев, 1961-
Ruseva, Zornica вж Русева, Зорница
Rusimov, Ivan Istatkov вж Русимов, Иван Истатков
Rusinov, Stefan, 1984- вж Русинов, Стефан, 1984-


Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988- (автор) Е 11
Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988- вж Събев, Мариян Костадинов, 1988-
Sabev, Mariyan, 1988- вж Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988- 
Sakareva, Ivanka Slavčova (преводач) Г 2
Sakareva, Ivanka Slavčova вж Сакарева, Иванка Славчова
Sal´nikova, Natalija Valerijivna вж Салникова, Наталия Валериивна
Salnikova, Nataliia вж Sal´nikova, Natalija Valerijivna
Samuilova, Rozija Bečeva, 1947- вж Самуилова, Розия Бечева, 1947-
Sapundžiev, Kalin Krasimirov вж Сапунджиев, Калин Красимиров
Sǎrbinova, Elica вж Сърбинова, Елица
Savjel´jeva, Olena Vjačeslavivna (автор) Кн 27
Scheffler, Axel, 1957- вж Шефлeр, Аксел, 1957-
Schiefauer, Jessica, 1978- вж Шифауер, Джесика, 1978-
Scientific Conference Philosophy and Critical Thinking (Veliko Tarnovo ; 2019) вж Научна конференция Философия и критическо мислене (Велико Търново ; 2019)
Semerdžiev, Ilko Todorov, 1959- вж Семерджиев, Илко Тодоров, 1959-
Semler, Ricardo, 1959- вж Семлер, Рикардо, 1959-
Sergeev, Sergej Kirilov вж Сергеев, Сергей Кирилов
Shanko, Yaroslav вж Štanʹko, Jaroslav Volodymyrovyč
Shedyakov, Vladimir вж Šedjakov, Volodimir Jevgenovič
Shelever, Nataliya вж Šelever, Natalija Vasylivna
Shentov, Ognian, 1955- вж Šentov, Ognjan Radev, 1955-
Shkrygun, Yuliya вж Škrygun, Julija Olegivna
Simonova, Marieta Jordanova вж Симонова, Мариета Йорданова
Sirakov, Vasil Iliev вж Сираков, Васил Илиев
Sivkov, Nikolaj Ivanovič вж Сивков, Николай Иванович
Skyba, Jurij Andrijovyč вж Скиба, Юрий Андрийович
Skyba, Yurii вж Skyba, Jurij Andrijovyč
Slabinoha, Marian, 1990- вж Slabinoga, Mar'jan Ostapovyč, 1990-
Slabinoga, Mar'jan Ostapovyč, 1990- (автор) Кн 29
Slavejkov, Petǎr Lozanov, 1956- вж Славейков, Петър Лозанов, 1956-
Slavjanov, Krasimir Ognjanov вж Славянов, Красимир Огнянов
Slavov, Petko Penčev, 1970- вж Славов, Петко Пенчев, 1970-
Slavov, Svetoslav Dimov вж Славов, Светослав Димов
Sljusarčuk, Ol´ga Petrivna (автор) Кн 29
Slyusarchuk, Olha вж Sljusarčuk, Olʹga Petrivna
Smočko, Valerija Jurijivna (автор) Кн 29
Smochko, Valeriia вж Smočko, Valerija Jurijivna
Sofronieva, Ekaterina Nedelčeva, 1968- вж Софрониева, Екатерина Неделчева, 1968-
Sopil´nyk, Ljubomyr Ivanovyč (автор) Кн 29
Sopylnik, Liubomyr вж Sopil´nyk, Ljubomyr Ivanovyč
Sopil´nyk, Rostyslav Ljubomirovyč (автор) Кн 29
Sopylnik, Rostyslav вж Sopil´nyk, Rostyslav Ljubomirovyč
Sortland, Bjørn, 1968- вж Суртлан, Бьорн, 1968-
Spasov, Georgi, 1891-1953 вж Спасов, Георги, 1891-1953
Srebreva, Lilija вж Сребрева, Лилия
Stahov, Bogdan (автор) Кн 29
Stakhov, Bohdan вж Stahov, Bogdan
Stančeva-Popkostadinova, Vaska Slavčeva, 1959- вж Станчева-Попкостадинова, Васка Славчева, 1959-
Staníčková, Michaela (автор) Кн 29
Stanišev, Krǎst´o Ivanov, 1933-2019 вж Станишев, Кръстьо Иванов, 1933-2019
Stankov, Boris Živkov вж Станков, Борис Живков
Stankova, Sonja Todorova, 1960- вж Станкова, Соня Тодорова, 1960-
Stano, Simona, 1984- вж Стано, Симона, 1984-
Stateva, Milena Georgieva (редактор) Е 6
Stateva, Milena Georgieva вж Статева, Милена Георгиева
Stefanov, Milko Jordanov, 1969- вж Стефанов, Милко Йорданов, 1969-
Stefanov, Nako Rajnov, 1954- вж Стефанов, Нако Райнов, 1954-
Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975- (автор) Е 10, Е 14, (редактор) Е 4, (член на редакционна колегия) Е 7
Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975- вж Стефанов, Руслан Георгиев, 1975-
Stefanov, Stefan Angelov, 1952- (автор) Кн 32
Stefanova-Bakračeva, Margarita Angelova, 1976- вж Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
Stoev, Krum Ljudmilov, 1975- (илюстратор) Кн 68
Stoev, Krum Ljudmilov, 1975- вж Стоев, Крум Людмилов, 1975-
Stoianenko, Iryna вж Stojanenko, Iryna Vasylivna
Stojanenko, Iryna Vasylivna (автор) Кн 29
Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957- (автор) Е 7, (редактор) Е 11, (член на редакционна колегия) Е 14
Stojanov, Ljubomir (илюстратор) Г 5
Stojanov, Ljubomir вж Стоянов, Любомир
Stoyanov, Alexander, 1957- вж Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957-
Stupel, Petǎr Isaev, 1923-1997 вж Ступел, Петър Исаев, 1923-1997
St´opin, Maksym Grygorovyč вж Стьопин, Максим Григорович
Sulaj, Irena Pavlova вж Сулай, Ирена Павлова
Sviders´kyj, Grygorij (автор) Кн 29
Sviderskyy, Hryhoriy вж Sviders´kyj, Grygorij
Sylka, Iryna Mykolajivna (автор) Кн 29


Šedjakov, Volodimir Jevgenovič (автор) Кн 29
Šelever, Natalija Vasylivna (автор) Кн 29
Šentov, Ognjan Radev, 1955- (редактор) Е 4, Е 11, (член на редакционна колегия) Е 7, Е 14
Šentov, Ognjan Radev, 1955- вж Шентов, Огнян Радев, 1955-
Škrygun, Julija Olegivna (автор) Кн 29
Štangova, Nora (автор) Кн 29
Štangová, Nora вж Štangova, Nora
Štan´ko, Jaroslav Volodymyrovyč (автор) Кн 29
Štereva, Krasimira Stefanova вж Щерева, Красимира Стефанова
Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941- вж Шурбанов, Александър Владимиров, 1941-


Takorov, Ivelin Rumenov, 1978- вж Такоров, Ивелин Руменов, 1978-
Takov, Dimitǎr Vasilev, 1948- вж Таков, Димитър Василев, 1948-
Tǎpkova-Zaimova, Vasilka Kirilova, 1924-2018 вж Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова, 1924-2018
Tartt, Donna, 1963- вж Тарт, Дона, 1963-
Tekev, Georgi Sǎbinov (автор) Кн 68
Tekev, Georgi Sǎbinov вж Текев, Георги Събинов
Tenčev, Dimitǎr, Petrov, 1971- вж Тенчев, Димитър Пертов, 1971-
Teodosiev, Ivan Ljubomirov, 1976- вж Теодосиев, Иван Любомиров, 1976-
Teolova, Elena Lambova вж Теолова, Елена Ламбова
Tereščenko, Viktorija Oleksandrivna вж Терешченко, Виктория Олександривна
Thangadurai, Sarah (член на редакционна колегия) Е 9
Thangadurai, Sarah вж Тангадурай, Сара
Tihov, Stefan, 1944-2010 (илюстратор) Г 5
Tihov, Stefan, 1944-2010 вж Тихов, Стефан, 1944-2010
Tjukalova, Iryna Oleksandrivna вж Тюкалова, Ирина Олександривна
Todorov, Bojko Todorov, 1962- (редактор) Е 11
Todorov, Bojko Todorov, 1962- (член на редакционна колегия) Е 14
Todorov, Boyko, 1962- вж Todorov, Bojko Todorov, 1962-
Todorov, Božidar, 19??- (илюстратор) Г 5
Todorov, Božidar, 19??- вж Тодоров, Божидар, 19??-
Todorov, Hristo Petkov, 1958- вж Тодоров, Христо Петков, 1958-
Todorov, Krasimir Todorov, 1974- вж Тодоров, Красимир Тодоров, 1974-
Todorov, Krassimir, 1974- вж Todorov, Krasimir Todorov, 1974-
Todorova, Elena Georgieva вж Тодорова, Елена Георгиева
Todorova, Radka Hristova вж Тодорова, Радка Христова
Tomova, Daniela Georgieva, 1977- вж Томова, Даниела Георгиева, 1977-
Tončev, Bojan Tončev, 1977- вж Тончев, Боян Тончев, 1977-
Toneva, Irina Dimitrova Dimitrova-, 1960- вж Dimitrova-Toneva, Irina Dimitrova, 1960-
Trendafilov, Dimitǎr Ivanov, 1979- вж Трендафилов, Димитър Иванов, 1979-
Tričkov, Cvetan Emilov вж Тричков, Цветан Емилов
Trizlova, Neli Dimitrova, 1963- вж Тризлова, Нели Димитрова, 1963-
Truškina, Natalija Valerijivna (автор) Кн 29
Trushkina, Nataliia вж Truškina, Natalija Valerijivna
Tryma, Kateryna вж Трима, Катерина


Učkunova, Vesela Ivova, 1988- вж Учкунова, Весела Ивова, 1988-
Ustymenko, Igor Mikolajovyč (автор) Кн 29
Uzunova, Denica Vasileva, 1986- вж Узунова, Деница Василева, 1986-


Vǎlčinov, Vasil Georgiev, 1947- вж Вълчинов, Васил Георгиев, 1947-
Van de Pol, Sanne (автор) Е 26
Van de Pol, Sanne вж Ван де Пол, Сане
Vangelova, Katja Kojceva, 1956- (автор) Кн 47
Vangelova, Katya, 1956- вж Vangelova, Katja Kojceva, 1956-
Vanheule, Dirk, 1966- (автор) Е 26
Vanheule, Dirk, 1966- вж Ванхьойле, Дирк, 1966-
Varadžakova, Desislava Georgieva, 1980- (член на редакционна колегия) Е 9
Varadžakova, Desislava Georgieva, 1980- вж Вараджакова, Десислава Георгиева, 1980-
Varadzhakova, Desislava, 1980- вж Varadžakova, Desislava Georgieva, 1980-
Vasilakopulu, Anthi, 1986- вж Василакополу, Анти, 1986-
Vasilev, Krasimir Stefanov вж Василев, Красимир Стефанов
Vasilev, Valentin Penčev, 1974- вж Василев, Валентин Пенчев, 1974-
Vasileva, Daniela Vasileva вж Василева, Даниела Василева
Vasileva, Sonja вж Василева, Соня
Vasileva, Veselina, 1974- вж Василева, Веселина, 1974-
Vasilevski, Ivan Nikolov, 1968- вж Василевски, Иван Николов, 1968-
Vavdiichyk, Iryna вж Vavdijčyk, Iryna Mykolajivna
Vavdijčyk, Iryna Mykolajivna (автор) Кн 29
Vazov, Grigorii, 1951- вж Vazov, Grigorij Cvetanov, 1951-
Vazov, Grigorij Cvetanov, 1951- вж Вазов, Григорий Цветанов, 1951-
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Vazov, Radostin Grigoriev, 1975- вж Вазов, Радостин Григориев, 1975-
Velčev, Andrej Valentinov, 1984- вж Велчев, Андрей Валентинов, 1984-
Velčeva, Ruža, 1946- вж Велчева, Ружа, 1946-
Velichkova, Rositsa, 1980- вж Veličkova, Rosica Todorova, 1980-
Veličkova, Rosica Todorova, 1980- (автор) Кн 46
Velikova, Elmira Cvetanova, 1956- вж Великова, Елмира Цветанова, 1956-
Ventura, Ilaria вж Вентура, Илария
Verih, Ljudmila Vladimirova вж Верих, Людмила Владимирова
Videnova, Elica Simeonova, 1966- вж Виденова, Елица Симеонова, 1966-
Víghova, Agnesa (автор) Кн 29
Viktorov, Dimitǎr, 1942-2020 (илюстратор) Г 5
Viktorov, Dimitǎr, 1942-2020 вж Викторов, Димитър, 1942-2020
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- (илюстратор) Кн 68
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- вж Викторов, Виктор Йорданов, 1952-
Viktorova, Desislava (редактор) Е 20
Viktorova, Desislava вж Викторова, Десислава
Vladimirov, Martin Asenov, 1989- (автор) Е 10, Е 14
Vladimirov, Martin Asenov, 1989- вж Владимиров, Мартин Асенов, 1989-
Vladov, Nikola Nikolov, 1960- вж Владов, Никола Николов, 1960-
Vlasenko, Julija Vladymyrivna (автор) Кн 29
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-


Witec, Smaranda, 1977- (автор) Е 26
Witec, Smaranda, 1977- вж Витец, Смаранда, 1977-


Yakova, Lilia вж Jakova, Lilija Danielova
Yalamov, Todor, 1972- вж Jalǎmov, Todor Todorov, 1972-
Yosifova, Desislava вж Josifova, Desislava Vladimirova
Yu Hua, 1960- вж Ю Хуа, 1960-


Zabunov, Georgi Šinkov, 1966- вж Забунов, Георги Шинков, 1966-
Zadorožna-Knjagnyc´ka, Lenina Viktorivna вж Задорожна-Княгницка, Ленина Викторивна
Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zahariev, Jasen Zahariev, 1973- вж Захариев, Ясен Захариев, 1973-
Zaimov, Jordan Dimov, 1921-1987 вж Заимов, Йордан Димов, 1921-1987
Zaimov, Velislav Jordanov, 1951- вж Заимов, Велислав Йорданов, 1951-
Zaimova, Raja Jordanova, 1957- вж Заимова, Рая Йорданова, 1957-
Zamfirov, Milen Zamfirov, 1975- вж Замфиров, Милен Замфиров, 1975-
Zebkov, Roman (автор) Кн 29
Zhelyazkova, Virginia, 1981- вж Željazkova, Viržinija Ivanova, 1981-
Zlatareva, Galina Jordanova, 1954- вж Златарева, Галина Йорданова, 1954-
Zlatareva, Miglena Zvezdenova, 1983- вж Златарева, Миглена Звезденова, 1983-
Zlatkov, Krum Krasimirov вж Златков, Крум Красимиров
Zmijčarova, Marija Petrova, 1983- вж Змийчарова, Мария Петрова, 1983-
Zolot´ko, Julija Sergijivna вж Золотко, Юлия Сергиивна
Zuccheri, Giulia (илюстратор) Кн 69
Zuccheri, Giulia вж Дзукери, Джулия


Žekov, Petǎr, 1942-2010 (илюстратор) Г 5
Žekov, Petǎr, 1942-2010 вж Жеков, Петър, 1942-2010
Željazkova, Viržinija Ivanova, 1981- вж Желязкова, Виржиния Иванова, 1981-
Žotev, Dobri, 1921-1997 вж Жотев, Добри, 1921-1997


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Авариен изход с Живков Кн 149
Аз ида като истина Кн 94
Анекдоти и истории от Древна Гърция Кн 76
Априлското въстание 1876 г. [Картографски ресурс] К 15
Археоастрономия: три етюда за обекти в България Кн 171
Атлас с конструкции Г 1
Африка - климат и води [Картографски ресурс] К 2
Африка - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 4


Бавни планини Кн 95
Безнадеждна любов Кн 101
Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български Кн 174
Бойни действия във високопланинска среда [Електронен ресурс] Е 22
Бонус родители Кн 38
Бхагавад-гита Кн 16
България - климат [Картографски ресурс] К 3
България - моята родина [Картографски ресурс] К 5
България по пътя на териториалното разширение VIII-IX в. [Картографски ресурс] К 13
Българската църква и култура XV-XVII в. [Картографски ресурс] К 14
Български танцов фолклор Кн 70
Българското училище в град Варна през Възраждането Кн 36
Бяла тишина Н 1


В края на живота Кн 102, Кн 103Кн 104
Великото нищо Кн 100
Винилови души Кн 154
Влиянието на гръцките образователни институции върху новобългарското образование в град Варна от втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. Кн 39
Вместо песен Кн 137
Войводата Капитан Петко Киряков Кн 178
Времеубежище Кн 141Кн 142
Въведение в теорията на двуфазните турбулентни течения Кн 45
Възможности за използване на географски информационни системи за анализ на пазара на недвижими имоти Кн 26
Въпреки любовта Кн 151
Вяра, надежда, любов Н 1
Вятър ечи, Балкан стен Н 1


География и регионално развитие Пи 1
Годините на никой не прощават Кн 105
Грозната петорка Кн 81


Да протегнем на някой ръка Н 1
Да ръководиш шоу Кн 84
Двери в небеса Кн 97
Де е България Н 1
Декарбонизация на ниски обороти [Електронен ресурс] Е 8
Делегираният бюджет в условия на финансова децентрализация на училищното образование Кн 37
Детелини Кн 106
Дизайнът на мебели Кн 65
Радко Димитриев Кн 181
Днес всичко може да се случи... Кн 107
Добри практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС [Електронен ресурс] Е 12
Добро утро Кн 161
Доброто ще се върне Кн 108
Достатъчност и въздушен суверенитет Кн 34
Древна Тракия (VI-I в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 12
Душата на октопода Кн 48
Дъгата Кн 158


Европа - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 6
Европа - учебна природногеографска карта [Картографски ресурс] К 7
Един живот. Ч. 1 Кн 173
Ежедневните неща Кн 109
Казимир Ернрот Кн 177


Желания Кн 110
Живи Кн 170
Живот в условията на криза (COVID-19, вълна 2) [Електронен ресурс] Е 5
Животът като следобедна дрямка Кн 152
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия Кн 58


Забавни разкази в стихове Кн 111, Кн 112, Кн 113Кн 114
Закуска с нар Кн 157
Застинали огнища на българщина Кн 172
Здравната реформа в РБ (Създаване на НЗОК. Въвеждане на здравното осигуряване в периода 1997-2001 г. последващо развитие) Кн 51
Зеленогледите Кн 162
Зима Н 1
Зимна радост Н 1
Змiст фiлологiчноï освiти в системi професiйноï пiдготовки вчителiв англiйськоï мови та фiлологiв Кн 35
Зог Кн 82


Ива. [Ч. 1] Кн 115
Ива. Ч. 2 Кн 116
Иван Владислав и неговият надпис Кн 174
Изменени състояния на съзнанието - биоинформационна технология за успех Кн 13
Изображения Кн 66
Изобразително изкуство - съвременност и значимост Г 2
Изповедите на един книжар Кн 77
Изразните средства в действените форми на съвременната българска хореография на фолклорна основа Кн 69
Импровизация Кн 117
Интеграция в действие Е 24
Интернет Н 1
История и култура на Япония Кн 183
История на Втората световна война (1939-1945) и участието на България в нея Кн 176
История на Втората световна война и участието на България в нея Кн 176


Йовано, Йованке Н 1


Райна Кабаиванска Кн 68
Как да използваме комуникацията, за да заработят програмите за промоция и превенция по-добре Кн 52
Как е устроен светът около нас? Кн 9
Капитан Рачо Н 1
Каталог Кн 6
Квантова медицина: Давид... с квантова прашка! Кн 49
Кеплер 62. Кн. 1, Поканата Кн 167
Класически политически доктрини: автори и идеи Кн 23
КОВИД-19: пандемията, която не биваше да се случва, и начините да предотвратим следващата Кн 57
Когато бяхме млади Кн 118
Когато остарях Кн 119
Когато си отидат ветровете Кн 138
Когато те видях Кн 120
Когато те прегърна Кн 121
Коледното приключение на Жана Помпон Кн 160
Колко много любов между нас Кн 122
Колко много неща съм научил!... Кн 123
Котаракът на Рей Бредбъри Кн 150
Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси Кн 2
Кръв от къртица Кн 143
Културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила [Електронен ресурс] Е 24
Към езерото Кн 148


Литература, текст и разбиране (2009-2010 г.) Кн 92
Логическите задачи Кн 43
Лунно сияние Кн 88
Лятно часово време? Кн 5


Маверик Кн 4
Международни стандарти за финансови отчети [Електронен ресурс] Е 1
Метафората в народната географска терминология. Соматични термини Кн 74
Мечти отвъд океана Кн 96
Мистериите на Йоан Кръстител Кн 19
Може ли да ме полюлееш Кн 140
Мозайка от убийства Кн 79
Моите езикови бележки Кн 75
Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 1 Кн 7
Моите забавни книги с въпроси и отговори за почти всичко. Кн. 2 Кн 8
Момичето на прозореца Кн 168
Богдан Морфов (1870-1948). Личността с многото призвания Кн 180
Мотивация на потребителите и интегрирани маркетингови комуникации Кн 25
Мочурища Кн 78
Моята любима Кн 124


На брега на вселената Кн 98
На всеки днес животът е различен Кн 125
Навици Кн 99
Наръчник по култура и комуникация на вкуса Кн 42
Насоки за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци [Електронен ресурс] Е 25
Не знаеш колко си красива Кн 126
Немско-български музикален речник, българско-немски музикален речник Кн 67
Нетърпение в кутия Кн 159
Нещата от живота. Ч. 1 Кн 127
Нещата от живота. Ч. 2 Кн 128
Носителите Кн 90


Обичам те! Кн 129
Овощарство Кн 62
Огледалото Кн 146
Оптимизационни решения с метода на най-малките квадрати [Електронен ресурс] Е 27
Османската империя в края на XVII в. [Картографски ресурс] К 17
Особености на стрелба с танк в планинска среда Кн 60
Остеопороза. Акцент върху диагностиката Кн 56
Островът в небето Кн 139
От Залмоксис до Кетцалкоатл Кн 175
Отминали години Кн 130
Оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите [Електронен ресурс] Е 18
Оценка на достъпа и усвояването на Европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България [Електронен ресурс] Е 3
Оценка на заплахите от организирана престъпност в България [Електронен ресурс] Е 19


Параклис "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" при средновековен манастир "Св.Йоан Предтеча" - Кърджали, Пловдивска Света Митрополия Кн 18
Песенен репертоар за часовете по музика в училище [Нотирана музика] Н 1
Петруно, пиле шарено Н 1
Писма до Ния, която не родих Кн 145
Писма на Омар до бъдещата му съпруга Кн 147
Повратната точка Кн 21
Поканата Кн 167
Политическа карта на света [Картографски ресурс] К 8
Посеяла баба леща Н 1
Почти невъзможно Кн 179
Праисторически символи в свилениците от Софийско / Изображения Кн 66
Праисторически символи в свилениците от Софийско. Ч. 2, Изображения Кн 66
Преглед на деня Кн 14
Предсказателят Кн 144
Приключенията на Зед Кн 164Кн 165
Приложение на изкуствен интелект за обработка на информацията в системи за управление на човешки ресурси Кн 1
Приложни и методологични аспекти на строителната механика [Електронен ресурс] Е 29
Приятелство и обич Кн 131
Приятелството е безценно Кн 132
Проблеми та перспективи розвитку системи вищоï освiти в сучасному суспiльствi Кн 41
Програма и инструкция за развъждане на местната за страната българска медоносна пчела Кн 63
Продавач на надежда Н 1
Психоаналитичното творчество на Любомир Русев Кн 12
Първата Балканска война (1912-1913) К 11
Първата Балканска война (1912-1913 г.) [Картографски ресурс] К 11
Пътуване към дома Кн 15
Пътя на шопо Кн 155


Реална абстрактност 2020 Г 4
Република България - обща географска карта [Картографски ресурс] К 9
Решения на Европейския съд по правата на човека Кн 31 
Рипни, Калинке Н 1
Родина Н 1
Ръководство за дипломиране Кн 40
Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите Кн 53


С любов към десерта Кн 64
Светът - природни зони на сушата [Картографски ресурс] К 10
Семинари. Т. 1, Литература, текст и разбиране (2009-2010 г.) Кн 92
Система за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база данни (CAN-MDS) [Електронен ресурс] Е 23
След дланите Кн 136
Снежен човек Н 1
Сняг Кн 169
Солфеж Н 1
Социалната болест Кн 54
Социалните обединения Кн 22
Споделено за любовта Кн 156
Стаено зло Кн 83
Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България [Електронен ресурс] Е 15
Статистически величини Кн 20
Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност на предприятието Кн 30 
Строителство на автомобилни пътища Кн 61
Съвременни мотивационни техники в мениджмънта Кн 3
Съкровището на Гленууд Кн 85


Тайната история Кн 86
Тайната на града на вечните Кн 89
Танцът на жерава Кн 153
Техники на танца Кн 71
Технология на обогатяването на полезни изкопаеми Кн 59
Ти си тази, която обичам Кн 133
Тодорът на българите Кн 73
Транспортни тръбопроводни системи [Електронен ресурс] Е 28
Трета историческа кръгла маса 180 години от изграждането и освещаването на храм "Св. Димитър" с. Ветринци Кн 17
Три животинки в една лодка (без да става дума за жабата) Кн 163
Трудовомедицински проблеми, свързани с физически фактори от работната и околната среда Кн 55
Туризмът и глобалните кризи [Електронен ресурс] Е 9
Туризм и глобальные кризисы Е 9Убийството е всичко Кн 80
Управление на комуникациите при публичните политики Кн 33
Усмивката Кн 134
Участие на България в Първата световна война 1915-1918 г. [Картографски ресурс] К 16
Участие на България в Първата световна война (1915-1918) К 16
Учебно помагало по френски език за студентите от Минно-електромеханичния факултет на МГУ "Св. Иван Рилски" Кн 72
Уязвими нарушители [Електронен ресурс] Е 17


Философия и критическо мислене [Електронен ресурс] Е 2
Философията на образованието и образованието по философия Кн 11
Фрагменти Кн 91


Химн на Кирил и Методи Н 1
Хо Ши Мин - живот и дело Кн 24
Хора и улици Н 1
Дейвид Хюм: проблеми на теорията на познанието Кн 10


Черен пудел, риж котарак или сватба с препятствия Кн 93
Чие е това момиче Н 1
Чувства Кн 135
Чупи, режe, полива Г 5


Щиглецът Кн 87
Що е квантова медицина? Кн 49
Щурче Н 1


Южна Америка - стопанство [Картографски ресурс] К 1


Яж, движи се, слабей Кн 50


Adventures of Z Кн 166
Art - contemporary period and significance Г 2
Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria [Електронен ресурс] Е 4
Assessing the impact of criminal proceedings on the social situation of suspects and accused [Електронен ресурс] Е 21


Best practices in anti-corruption and fraud investigation in EU funding [Електронен ресурс] Е 13
The Bulgarian army and the rescue of Bulgaria's Jews 1941-1944 Кн 182


Construction of roads Кн 61
The content of philological education in the system of english teachers and philologists professional training Кн 35
COVID 19: пандемията, която не биваше да се случва, и начините да предотвратим следващата Кн 57
Cultural and civic orientation of asylum seekers and beneficiaries of international protection [Електронен ресурс] Е 6


Deutsch-Bulgarisches Musikwörterbuch, Bulgarisch-Deutsches Musikwörterbuch Кн 67
Fire modelling and simulations in cramped space Кн 46
Forecasting modeling and analytics of economic processes Кн 27
From Zalmoxis to Quetzalcoatl Кн 175


Generalized nets and intuitionistic fuzziness in data mining Кн 44
The girl in the window Кн 168
Guidelines on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants [Електронен ресурс] Е 26


He breaks, he cuts, he spills Г 5
The illicit cigarette trade along the Balkan route [Електронен ресурс] Е 11
The illicit cigarette trade along the Balkan route: measuring vulnerabilities and threats Е 11
Integrated reporting in Ukraine: historical aspects and implementation prospects Кн 28
Introduction to the theory of two-phase turbulent flows Кн 45Raina Kabaivanska Кн 68
The Kremlin playbook in Southeast Europe [Електронен ресурс] Е 14


Legal protection of intellectual property in Bulgaria Кн 32
Lessons learned from the phasing out of asbestos in Bulgaria Кн 47
Living in pandemic times (COVID-19 survey - wave 2) Е 5


Bogdan Morfov (1870-1948). The man of many vocation Кн 180
Philosophy and critical thinking Е 2
Philosophy of education and education in philosophy Кн 11
Problems and prospects of higher education system development in modern society Кн 41

Quinta essentia 2016-2021 Г 3


The social disease - tuberculosis in Bulgaria in the first half of the 20th century Кн 54
Standards for forced-return monitoring in Bulgaria [Електронен ресурс] Е 16
State capture assessment diagnostics [Електронен ресурс] Е 7
Stifled decarbonisation [Електронен ресурс] Е 10


Three pets in a boat (to say nothing of the frog) Кн 163
[Third] 3rd historic round table 180 years since the construction and sanctification of the church "St. Dimitar" the village of Vetrintsi Кн 16
To live Кн 170
Tourism and the global crises Е 9
Turismo y crisis globales Е 9


Vulnerable offenders [Електронен ресурс] Е 20ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Анализи. - Sofia : Centre for the study of democracy, 1999-. ISSN C623-8610 Е 11


Библиотека Диоген. - В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993-. ISSN 1314-2763 Кн 11


Мелос. - София : НБУ, 2018-. ISSN C634-626X Кн 91


Отвъд. - Пловдив : Жанет 45, 2007-. ISSN C625-7801 Кн 148Кн 170


Полей корените. - София : Бълг. йога асоц., 2020-. ISSN C634-8505 Кн 14
Поредица Мелос вж Мелос
Поредица Море. - Пловдив : Жанет 45, 2018-. ISSN C634-8556 Кн 48


Шеста кохорта. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2008-. ISSN C625-5086 Кн 4, Кн 21Кн 57


Bulgarian academic monographs. - Sofia : Prof. M. Drinov Acad. Publ. House, 2000-. ISSN C623-7479 Кн 44


Leviathan. - В. Търново : Ивис, 2011-. ISSN C634-2426 Кн 175
Leviathan : SSPS вж Leviathan


Library Diogenes вж Библиотека Диоген
Reports. - Sofia : Centre for the study of democracy, 1999-. ISSN C623-8602 Е 11


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 9
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 23, Кн 1, Кн 46
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 33
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ Е 1, Кн 5
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 6
030 ОБЩИ СПРАВОЧНИЦИ (КАТО ТЕМА) Кн 7, Кн 8
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 7, Кн 8, Кн 9


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Е 2, Кн 10Кн 11
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Е 5, Кн 12, Кн 13Кн 38
16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 10


23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 13, Кн 14Кн 16
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 16, Кн 17Кн 19


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. Е 3, Е 4
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 20
316 СОЦИОЛОГИЯ Е 5, Е 6, Кн 4, Кн 21Кн 22
32 ПОЛИТИКА Кн 23Кн 24
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Е 14
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА Е 7, Е 12, Е 13
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 21Кн 25
331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Е 3, Е 4
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 26, Пи 1
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 8, Е 9, Е 10, К 1, Кн 27, Кн 28, Пи 1
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Е 11, Кн 25Кн 30 
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Е 12, Е 13, Е 14
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Е 6, Е 15, Е 16Кн 31 
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Е 17, Е 20, Е 25, Е 26
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Е 12, Е 13, Е 17, Е 18, Е 19, Е 20, Е 21
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 32
35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО Кн 33
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е 8, Е 10, Е 11
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Е 22, Кн 34, Кн 60
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Е 23
37 ОБРАЗОВАНИЕ Е 24, Е 25, Е 26, Кн 10, Кн 35, Кн 36, Кн 37Кн 38
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 39
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 40Кн 41
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 42Кн 66


51 МАТЕМАТИКА Е 27
510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА Кн 43
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 44
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ Кн 44Кн 45
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ Е 27
53 ФИЗИКА Кн 49
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИТЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОМЕХАНИКА Кн 45
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 46
549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ Кн 47
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ К 2, К 3
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 48


61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 49
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 50Кн 55
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 46, Кн 47, Кн 51, Кн 52, Кн 53Кн 54
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 54Кн 55
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 56
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 57
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 58
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Е 8, Е 10
622 МИННО ДЕЛО Г 1Кн 59
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 60
624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Е 28, Е 29
625 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 61, Кн 180
634 ОВОЩАРСТВО Кн 62
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА Кн 63
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 64
657 СЧЕТОВОДСТВО Е 1
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 30 
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 52
684 МЕБЕЛНИ И ДРУГИ СРОДНИ ПРОИЗВОДСТВА. ТАПИЦЕРСТВО Кн 65


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 65Кн 66
75 ЖИВОПИС Г 2, Г 3Кн 98
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 3
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 4
78 МУЗИКА Кн 67
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА Кн 6Кн 68
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Н 1
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 69
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 69, Кн 70Кн 71


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Е 25, Е 26Кн 67
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 35
811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 72
811.135.1 РУМЪНСКИ ЕЗИК Кн 74
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 174
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 73, Кн 74Кн 75
82.01 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Кн 92
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 76
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 35, Кн 77, Кн 78, Кн 79Кн 80
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 83
821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 84Кн 85
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 48, Кн 86, Кн 87Кн 88
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 81Кн 82
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 89
821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 90
821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 91Кн 92
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 93
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Н 1
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153Кн 154
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Е 2, Кн 155, Кн 156Кн 157
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165Кн 166
821.211 ЛИТЕРАТУРА НА САНСКРИТ (ВЕДИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН) Кн 16
821.511.111-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 167
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 168Кн 169
821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 170


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 171Кн 175
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 172
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 26
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 2, К 4, К 5, К 6, К 7, К 8, К 9, К 10, Пи 1
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 9, Кн 11, Кн 14, Кн 24, Кн 67, Кн 68, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 177, Кн 178, Кн 180, Кн 181
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 67, Кн 174Кн 175
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 175, Кн 183
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 176
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 11, К 17, Кн 177
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 11, К 17
94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК) К 12
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 13, К 14Кн 174
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 15, Кн 178
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 16, Кн 176, Кн 177, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Г 5
94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ К 17, Кн 183


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Атанасов, Ненко Атанасов (1978-)
- творчество
- - албуми Г 3


Димитриев, Радко Димитров (1859-1918)
- биографии Кн 181


Европейски съд по правата на човека Кн 31 
Европейски съюз
- програми
- - финанси Е 12, Е 13
- социална политика Е 3, Е 4
Ернрот, Казимир (1833-1913)
- биографии Кн 177


Живков, Тодор Христов (1911-1998)
- албуми Г 5


Иван Владислав, цар (?-1018)
- биографии
- - извори Кн 174


Йоан Кръстител, свети Кн 19
Йорданов, Стефан Пенчев (1954-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 175


Кабаиванска, Райна Якимова (1934-)
- биографии Кн 68


Македонски, Стефан Спиров (1885-1952)
- извори
- - каталози Кн 6
Морфов, Богдан Василев (1870-1948)
- биографии Кн 180


Петко войвода (1844-1900)
- биографии
- - извори Кн 178


Радханат, свами (1950-)
- биографски материали Кн 15
Русев, Любомир (1902-1985)
- творчество Кн 12


Станкова, Соня Тодорова (1960-)
- творчество
- - албуми Г 4


Хо Ши Мин (1890-1969)
- дейност
- - конференции Кн 24
Хюм, Дейвид (1711-1776)
- мироглед Кн 10


Ehrnrooth, Casimir (1833-1913) вж Ернрот, Казимир (1833-1913)


Ho Chi Minh (1890-1969) вж Хо Ши Мин (1890-1969)
Hume, David (1711-1776) вж Хюм, Дейвид (1711-1776)


Radhanath Swami (1950-) вж Радханат, свами (1950-)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Администрация
- връзки с обществеността Кн 33
Азбест
- биологично действие Кн 47
Анализ на данни Кн 26
Английска филология Кн 35
Археологични находки
- България Кн 171
- сборници Кн 175
Архиви
- България
- - каталози Кн 6
Астрономия
- история Кн 171


Бази данни
- ръководства Е 23
Бежанци
- социални проблеми Е 6
Безработица
- младежи
- - роми
- - - България Е 3, Е 4
Биоинформатика Кн 13
Български език Кн 75


Висше образование
- Европа
- - управление и организация Кн 41
Военнослужещи
- подготовка Е 22
Време (астрономия)
- социални проблеми Кн 5
Втора световна война
- история Кн 176
- участие
- - България Кн 176, Кн 182
Възобновяеми енергийни източници
- България Е 8, Е 10
Външна политика
- Русия Е 14
Въоръжени сили
- България
- - история Кн 182


Географски имена
- България Кн 74
- Румъния Кн 74
Географски информационни системи
- приложение
- - в търговията Кн 26
Геодезични измервания и изчисления
- математически методи Е 27
Геоикономика
- Русия Е 14
Главоноги
- поведение Кн 48
Горене
- моделиране Кн 46
Гражданско образование
- бежанци Е 24
- чужденци Е 25, Е 26


Детска и педагогическа психология Кн 38
Деца
- насилие
- - борба с него
- - - ръководства Е 23
Дизайн Кн 65
Дипломна работа
- учебни помагала за ВУЗ Кн 40
Дискриминация Кн 22
Духовници, американски
- биографски материали Кн 15


Евреи
- България
- - история Кн 182
Еврейски въпрос
- България
- - история
- - - 1939-1945 Кн 179
Екологична политика
- България Е 8, Е 10
Електроника
- методика на научно-изследователска работа и техника на писане на научни трудове
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 40
Емиграция и имиграция
- България
- - правни проблеми Е 15, Е 16
Емиграция и имиграция, еврейска
- история
- - 1939-1945 Кн 179
Енергетика
- България
- - управление и организация Е 8, Е 10
Епидемии
- борба и профилактика Кн 57
- социални проблеми Е 5


Жлъчка
- хирургия
- - учебници Кн 58


Здравеопазване
- България
- - управление и организация Кн 51
- връзки с обществеността
- - наръчници Кн 52
Здравна просвета
- наръчници Кн 52
- ръководства Кн 53


Изкуствен интелект
- приложение
- - в управлението и организацията Кн 1
Изкуство, праисторическо Кн 66
Измама
- Балкански полуостров
- - противодействие Е 12, Е 13
Изобразително изкуство, съвременно
- България
- - каталози Г 2
Икономическо поведение Кн 21
Индуизъм Кн 16
Интелектуална собственост
- България
- - правни проблеми Кн 32
Информационни системи Кн 1
Историци, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 175
История
- България
- - нова Кн 179
- Япония
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 183


Йога Кн 14


Кадри
- управление и организация Кн 2
- - автоматизация Кн 1
Квантова теория Кн 49
Киноплакат и театрален плакат
- България
- - албуми Г 3
Комуникация
- управление и организация Кн 33
Корупция
- Балкански полуостров
- - противодействие Е 12, Е 13
- Европа
- - противодействие Е 7
Култура
- история
- - сборници Кн 175
- Япония
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 183


Лидерство Кн 4
Литература
- теория и естетика Кн 92
Лични имена
- България Кн 73
Личност
- психология Е 5
Логика
- конференции Е 2


Малцинства
- социални проблеми Кн 22
Манастири
- Кърджали Кн 18
Маркетинг Кн 30 
- учебници за ВУЗ Кн 25
Математически модели Кн 45
Математическо моделиране Кн 44
Мебели
- проектиране Кн 65
Медицина Кн 49
Метафора Кн 74
Мислене Кн 13
Музика
- терминология
- - речници, многоезични Кн 67


Надписи и изображения, старобългарски
- Битоля Кн 174
Наказателен процес
- социални проблеми
- - наръчници Е 18, Е 21
- хора с увреждания Е 17, Е 20
Народни танци, български Кн 70
- техника и майсторство Кн 69
Наука
- детска и юношеска литература Кн 9
Недвижима собственост
- търговия
- - автоматизация Кн 26


Образование и просвета
- Варна
- - история Кн 36
- - - 19-20 век Кн 39
- философски проблеми
- - сборници Кн 11
Обществен бит
- наръчници Кн 42
Обществени организации Кн 22
Общественици, български
- биографии Кн 180
Обществено устройство и обществени отношения Кн 22
Обществено-политически учения
- христоматии
- - учебници за ВУЗ Кн 23
Овощарство Кн 62
Околна среда
- хигиена
- - България Кн 47
Оперни и оперетни артисти
- България
- - биографии Кн 68
Оперни и оперетни артисти, български
- извори
- - каталози Кн 6
Организационна култура Кн 2
Организационно поведение Кн 3
Организирана престъпност
- България Е 19
- противодействие
- - Балкански полуостров Е 11
Остеопороза
- образна диагностика Кн 56
Отслабване Кн 50
Офицери, руски
- биографии Кн 177


Панкреас
- хирургия
- - учебници Кн 58
Пеене
- техника и майсторство Кн 68
Планинска война Е 22Кн 60
Подемно-транспортни машини
- мини
- - учебни помагала за ВУЗ Г 1
Подсъдими
- социални проблеми
- - наръчници Е 18
Пожари
- моделиране Кн 46
Познание, теория Кн 10
Полезни изкопаеми
- обогатяване
- - учебници за ВУЗ Кн 59
Политици, български
- албуми Г 5
Политици, виетнамски
- дейност
- - конференции Кн 24
Политическа наука
- христоматии
- - учебници за ВУЗ Кн 23
Потребление
- психологични проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 25
Права на човека Е 25, Е 26
Право на убежище Е 6
Противовъздушна и противохимическа отбрана
- управление и организация Кн 34
Професионални болести
- борба и профилактика
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 55
Психично болни
- правни проблеми Е 17, Е 20
Психоанализа
- България Кн 12
Психолози, български
- творчество Кн 12
Пчели
- България
- - развъждане Кн 63
Пълководци и генерали, български
- биографии Кн 181
Пътно строителство Кн 61


Революционери, български
- биографии
- - извори Кн 178
Регионално развитие
- конференции Пи 1
Родове, български
- Северна България Кн 173


Самоусъвършенстване Кн 13
Санаториуми
- България
- - 20 век Кн 54
Светци Кн 19
Села, български
- Турция
- - история Кн 172
Семейно възпитание Кн 38
Символи и знаци Кн 66
Символна и математическа логика Кн 43
Симулация Кн 46
Системен анализ Кн 44
Сладкарство
- рецепти Кн 64
Социална психология Кн 21
Сравнително езикознание Кн 74
Старобългарски език
- паметници Кн 174
Старогръцка литература
- история и критика Кн 92
Статистика
- учебници за ВУЗ Кн 20
Стопанска география
- конференции Пи 1
Стопанска политика Кн 27
- Украйна Кн 28
Стопански кризи
- конференции Е 9
Стопански предприятия
- управление и организация Кн 30 
Стрелба Кн 60
Строителна механика Е 29
Съдебни решения
- Европа Кн 31 


Танкове Кн 60
Танц
- техника и майсторство Кн 71
Танцова самодейност
- България Кн 70
Трудова медицина
- учебни помагала за ВУЗ Кн 55
Тръбопроводи
- експлоатация Е 28
Туберкулоза
- България
- - борба и профилактика
- - - 20 век Кн 54
Туризъм
- икономически проблеми
- - конференции Е 9
- конференции Пи 1
Тютюнева промишленост
- търговия
- - Балкански полуостров Е 11


Управление и организация Кн 3
Управленски труд Кн 4
Успех Кн 4Кн 13
Училища
- финанси
- - управление и организация Кн 37
Училища, гръцки
- Варна
- - история
- - - 19-20 век Кн 39
Учители
- подготовка Кн 35


Философи, английски
- мироглед Кн 10
Философия
- конференции Е 2
- образование и просвета
- - сборници Кн 11
Финансово счетоводство
- стандартизация и нормализация
- - учебници за ВУЗ Е 1
Фотографи, български
- творчество
- - албуми Г 4
Френски език
- учебни помагала за ВУЗ Кн 72


Хидродинамика Кн 45
Хора с увреждания
- правни проблеми Е 17, Е 20
Хореография
- България Кн 69
Хранене
- наръчници Кн 42
- хигиена Кн 50
Храни
- наръчници Кн 42
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 3
- - каталози Г 2


Царе, български
- биографии
- - извори Кн 174
Църкви
- Кърджали Кн 18
- Северна България
- - история
- - - конференции Кн 17


Черен дроб
- хирургия
- - учебници Кн 58
Черен пазар
- Балкански полуостров Е 11
Чужди езици
- методика на преподаването
- - социални проблеми Е 25, Е 26


Шевици
- Софийски край
- - история Кн 66ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Африка К 4
- климатология К 2


Балкански полуостров К 11, К 17
- вътрешна политика Е 12, Е 13
- международни икономически отношения Е 14
- търговия Е 11
България К 5, К 9, К 13, К 14, К 15, К 16
- езикознание Кн 73, Кн 74Кн 75
- епиграфика Кн 174
- здравеопазване Кн 47Кн 51
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3Кн 98
- история Г 5, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182
- климатология К 3
- медицина Кн 54
- музика Кн 67Кн 68
- паметници на културата Кн 171
- право Е 15, Е 16, Е 19Кн 32
- промишленост Е 8, Е 10
- психология Кн 12
- пчеларство Кн 63
- труд Е 3, Е 4
- фотография Г 4
- хореография Кн 69Кн 70


Варна
- образование Кн 36Кн 39
Великобритания
- езикознание Кн 35
- философия Кн 10
Ветринци (област Велико Търново)
- религия Кн 17
Виетнам
- политика Кн 24


Девлетли-агач (Турция)
- краезнание Кн 172
Древна Гърция
- литературознание Кн 92
Древна Тракия К 12


Европа К 6, К 7
- висше образование Кн 41
- вътрешна политика Е 7
- международни икономически отношения Е 12, Е 13
- обществена практика Е 3, Е 4
- право Кн 31 


Индия
- религия Кн 14Кн 16


Кърджали
- религия Кн 18


Румъния
- езикознание Кн 74
Русия
- военно дело Кн 177
- международни икономически отношения Е 14


САЩ
- религия Кн 15
Северна България
- генеалогия Кн 173
Софийски край
- приложно изкуство Кн 66


Турция К 17


Украйна
- стопанство Кн 28


Южна Америка
- стопанство К 1


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-524-042-3 Кн 161
978-619-179-125-5 Кн 94
978-619-179-126-2 Кн 138
978-619-179-129-3 Кн 76
978-619-179-131-6 Кн 168
978-619-184-045-8 Е 28
978-619-184-046-5 Е 29
978-619-186-469-0 Кн 162
978-619-186-481-2 Кн 143
978-619-186-485-0 Кн 136
978-619-186-522-2 Кн 154
978-619-186-546-8 Кн 139
978-619-186-572-7 Кн 38
978-619-186-586-4 Кн 151
978-619-186-595-6 Кн 140
978-619-186-599-4 Кн 145
978-619-186-600-7 Кн 170
978-619-186-603-8 Кн 48
978-619-186-604-5 Кн 141
978-619-186-605-2 Кн 142
978-619-186-606-9 Кн 99
978-619-186-613-7 Кн 81
978-619-186-614-4 Кн 82
978-619-186-617-5 Кн 152
978-619-186-618-2 Кн 4
978-619-186-619-9 Кн 21
978-619-186-620-5 Кн 148
978-619-186-623-6 Кн 147
978-619-186-625-0 Кн 159
978-619-186-626-7 Кн 167
978-619-186-627-4 Кн 95
978-619-186-630-4 Кн 57
978-619-186-631-1 Кн 157
978-619-186-635-9 Кн 150
978-619-186-637-3 Г 5
978-619-188-412-4 Е 27
978-619-188-480-3 Кн 98
978-619-188-541-1 Кн 64
978-619-188-555-8 Кн 97
978-619-188-585-5 Кн 155
978-619-188-586-2 Кн 50
978-619-190-148-7 Кн 178
978-619-190-172-2 Кн 172
978-619-190-174-6 Кн 71
978-619-190-175-3 Кн 36
978-619-190-176-0 Кн 39
978-619-190-177-7 Кн 69
978-619-190-179-1 Кн 37
978-619-208-242-0 Е 2
978-619-208-243-7 Кн 183
978-619-208-245-1 Кн 74
978-619-216-183-2 ! Кн 31 
978-619-226-183-2 Кн 31 
978-619-232-260-1 Е 1
978-619-233-039-2 Кн 91
978-619-233-044-6 Кн 92
978-619-233-069-9 Кн 68
978-619-233-140-5 Кн 42
978-619-238-006-9 К 13
978-619-238-019-9 К 14
978-619-238-023-6 К 15
978-619-238-028-1 К 11
978-619-238-030-4 К 16
978-619-238-058-8 К 17
978-619-238-077-9 К 10
978-619-239-558-2 Кн 25
978-619-239-559-9 Кн 26
978-619-245-022-9 Кн 44
978-619-245-097-7 Кн 174
978-619-245-102-8 Кн 180
978-619-245-105-9 Кн 182
978-619-7155-10-5 Кн 14
978-619-7178-25-8 Г 4
978-619-7178-26-5 Кн 32
978-619-7196-61-0 Кн 137
978-619-7196-70-2 Кн 58
978-619-7205-24-4 Кн 56
978-619-7278-42-2 Кн 84
978-619-7278-43-9 Кн 85
978-619-7278-44-6 Кн 90
978-619-7281-73-6 Е 9
978-619-7478-56-3 Кн 34
978-619-7531-19-0 Кн 1
978-619-7536-77-5 Кн 67
978-619-7573-01-5 Кн 61
978-619-7602-01-2 Кн 175
978-619-7602-03-6 Кн 149
978-619-7602-05-0 Кн 43
978-619-7602-06-7 Кн 173
978-619-7602-07-4 Кн 70
978-619-7602-08-1 Кн 17
978-619-7612-00-4 Кн 179
978-619-7614-00-8 Кн 153
978-619-7614-01-5 Кн 156
978-619-7614-02-2 Кн 96
978-619-7622-00-3 Кн 51
978-619-90245-8-4 Кн 63
978-619-90735-1-3 Кн 16
978-619-90735-2-0 Кн 15
978-619-90963-5-2 Кн 18
978-619-91113-7-6 Кн 146
978-619-91113-8-3 Кн 6
978-619-91401-2-3 Кн 181
978-619-91401-3-0  Кн 177
978-619-9146-13-2 ! Кн 160
978-619-91461-3-2 Кн 160
978-619-91503-2-0 Кн 176
978-619-91639-0-0 Кн 165
978-619-91639-1-7 Кн 164
978-619-91639-4-8 Кн 166
978-619-91655-2-2 Г 3
978-619-91795-1-2 Кн 19
978-954-00-0003-9 Е 23
978-954-00-0251-4 Кн 54
978-954-00-0251-4 ! Кн 12
978-954-00-0252-1 Г 2
978-954-00-0253-8 Кн 30 
978-954-00-0254-5 Кн 12
978-954-00-0255-2 Кн 22
978-954-00-0258-3 Кн 23
978-954-07-3419-4 Кн 163
978-954-07-3891-8 ! Кн 134
978-954-07-3944-1 Кн 126
978-954-2945-30-7 К 4
978-954-2945-34-5 К 2
978-954-2945-48-2 К 1
978-954-2945-50-5 К 7
978-954-2945-57-4 К 3
978-954-2945-59-8 К 9
978-954-2945-69-7 К 8
978-954-2945-70-3 К 5
978-954-2945-86-4 К 12
978-954-2945-92-5 К 6
978-954-316-097-6 Кн 106
978-954-346-150-9 Кн 158
978-954-353-431-9 Кн 59
978-954-353-432-6 Кн 72
978-954-365-214-3 Кн 87
978-954-365-216-7 Кн 79
978-954-365-217-4 Кн 86
978-954-365-221-1 Кн 88
978-954-365-226-6 Кн 169
978-954-365-227-3 Кн 93
978-954-365-230-3 Кн 80
978-954-365-234-1 Кн 77
978-954-365-238-9 Кн 78
978-954-365-241-9 Кн 83
978-954-392-556-8 Кн 62
978-954-392-574-2 Кн 24
978-954-392-620-6 Кн 20
978-954-392-632-9 Г 1
978-954-392-633-6 Кн 66
978-954-392-638-1 Кн 2
978-954-392-639-8 Кн 3
978-954-395-252-6 Кн 10
978-954-395-263-2 Кн 13
978-954-456-035-5 Кн 144
978-954-456-040-9 Кн 89
978-954-456-041-6 Кн 7
978-954-456-042-3 Кн 8
978-954-456-045-4 Кн 9
978-954-477-346-5 Е 15
978-954-477-348-9 Е 18
978-954-477-350-2 Е 21
978-954-477-352-6 Е 25
978-954-477-353-3 Е 26
978-954-477-355-7 Е 13
978-954-477-356-4 Е 12
978-954-477-358-8 Е 24
978-954-477-359-5 Е 16
978-954-477-361-8 Е 8
978-954-477-363-2 Е 10
978-954-477-365-6 Е 7
978-954-477-374-8 Е 6
978-954-477-378-6 Е 3
978-954-477-379-3 Е 4
978-954-477-382-3 Е 11
978-954-477-384-7 Е 17
978-954-477-386-1 Е 20
978-954-477-390-8 Е 14
978-954-477-401-1 Е 19
978-954-616-302-8 Кн 55
978-954-616-306-6 Кн 49
978-954-616-307-3 Кн 5
978-954-712-832-3 Кн 40
978-954-753-324-0 Кн 60
978-954-753-325-7 Е 22
978-954-8305-65-5 Кн 75
978-954-8305-66-2 Кн 73
978-954-8404-47-1 Кн 47
978-954-8404-51-8 Кн 53
978-954-8404-54-9 Кн 52
978-954-8590-88-4 Кн 27
978-954-8590-89-1 Кн 41
978-954-8590-90-7 Кн 28
978-954-8590-91-4 Кн 35
978-954-8846 ! Е 5
978-954-8846-64-6 Е 5
978-954-8931-55-7 Кн 65
978-954-8944-66-3 ! Кн 100
978-954-92423-5-5 Кн 45
978-954-92423-6-2 Кн 46
978-954-9388-78-7 Кн 33
978-954-9450-04-0 Пи 1
978-954-9670-56-1 Кн 171
987-954-9450040 ! Пи 1


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707682-20-3 Н 1