Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ДИНЕВА, Галина Тенева
        Двуизмерно проектиране с AutoCAD в аграрните науки : ръководство за практически и семинарни занятия. Ч. 1 Вж Кн 119

КИРОВА, Милена Пенева, 1968-
        Интернет на нещата : предизвикателство пред съвременните организации : монография Вж Кн 4

БК 2021/15 Кн 1
ТЕРЗИЕВА, Тодорка Живкова, 1966-
        Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика / Тодорка Терзиева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 194 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Development of algorithmic thinking in informatics education. - Рец.: Асен Рахнев, Евгения Ангелова. - Библиогр.: с. 142-156.

ISBN 978-619-202-622-6
1. Информатика - методика на преподаването
004:37
COBISS.BG-ID 45361928

БК 2021/15 Кн 2
ЦАНКОВ, Цветослав Станиславов, 1978-
        Администриране на локални компютърни мрежи / Цветослав Станиславов Цанков ; науч. ред. Красимир Петров Манев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 232 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Administration of local computer networks / Tsvetoslav Tsankov. - Рецензии / Иван Цонев, Събин Иванов: с. 228-231. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 225-226.

ISBN 978-619-201-472-8
1. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
004.7(075.8)
COBISS.BG-ID 45390344

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/15 Кн 3
БЛАГОЕВ, Радослав Вълчков, 1979-
        Бизнес над червената линия : усвои потенциала на своя бизнес или започни печеливш от самото начало / Радослав Благоев ; ил. Гергана Атанасова. - София : Levels UP, 2018 ([София] : Алианс принт). - 277 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7060-06-5 : 20 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация 2. Икономическо поведение
005.7
330.16
COBISS.BG-ID 1560910036

БК 2021/15 Кн 4
КИРОВА, Милена Пенева, 1968-
        Интернет на нещата : предизвикателство пред съвременните организации : монография / Милена Кирова ; науч. ред. Антон Недялков. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2020. - 142 с. : с ил. ; 23 см

Речник: с. 129-131. - Рец.: Ивайло Стоянов, Павел Витлиемов. - Библиогр.: с. 132-140.

ISBN 978-954-712-816-3
1. Управление и организация - дигитализация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в управлението и организацията
005.5:004
004
COBISS.BG-ID 45426952

БК 2021/15 Кн 5
НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Икономика и предприемачество : за обучение чрез работа (дуална система на обучение) / Нели Николова. - [Габрово] : [Кредо-3М], 2021. - 136 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

Загл. в изд. каре: Икономика и предприемачество - наръчник на ученика.

ISBN 978-619-7100-41-9
1. Предприемачество - учебни помагала за средни училища
005.342(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 45378824

БК 2021/15 Кн 6
ЦВЕТАНОВ, Владислав Манолов, 1971-
        Бизнес растеж - как да го постигнем : ръководство на успешния мениджър / Владислав Цветанов. - София : Изток-Запад, 2020. - 318 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник: с. 303-308. - Библиогр.: с. 310-317.

ISBN 978-619-01-0696-8 (подв.) : 39 лв.
1. Управленски труд 2. Лидерство 3. Успех
005.34
316.46
COBISS.BG-ID 42122504

БК 2021/15 Кн 7
ШЕЙ, Тони, 1973-2020
        Щастие в кутия : един път към печалби, вдъхновение и цел : от нула до милиард: историята за създаването на първокласна компания от първа ръка / Тони Шей ; прев. Юли Донев. - София : ББ Фарм, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 319 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Delivering happiness: a path to profits, passion and purpose / Tony Hsieh. - Възприетата форма на името на прев. Юли Донев е Юлий Генов Донев.

ISBN 978-619-91128-1-6 : 20 лв.
1. Предприемачество 2. Управленски труд
005.342
COBISS.BG-ID 45399560

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/15 Кн 8
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Първа среща с великите футболни клубове / Костадин Костадинов. - София : Пан, 2017 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-954-660-840-6 : 3.30 лв.
1. Футбол - детска и юношеска литература
087.5:796.332.085
796.332.085:087.5
COBISS.BG-ID 45504008

БК 2021/15 Кн 9
ТОЙФЕЛ, Ингрид
        Да окрилим всяко дете. Ч. 1 / Ингрид Тойфел, Ева Ямбор ; прев. от нем. ез. Зоя Каприева. - София : [Прес продукт лайн], 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 59 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Jedes Kind stärken, в сер. Entrepreneur.

ISBN 978-619-7177-05-3
1. Предприемачество - детска и юношеска литература
087.5:658
658:087.5
COBISS.BG-ID 45510664


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/15 Кн 10
СВЕТОСЛАВОВ, Георги
        Защо е важно да знаем какво се случва с живота след смъртта : как да спрем убийствата между хората / Георги Светославов. - София : [Георги Светославов Георгиев], 2020 ([София] : Пулсио принт). - 136 с. : с ил., табл. ; 23 см

Пълната форма на името на авт. Георги Светославов е Георги Светославов Георгиев.

ISBN 978-619-91666-0-4 (не е отпеч.) : 10 лв.
ISBN 978-619-91666 !
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 45494280

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/15 Кн 11
ЛУЛЧЕВ, Любомир Христов, 1886-1945
        Думите на видния странник Буди-Са / Любомир Лулчев. - [2. изд.]. - София : Widows sons - Bulgaria, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 39 с. ; 19 см

1. изд. 1934 на печ. Нов живот. - Любомир Лулчев - пророкът на любовта: с. 3-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91653-0-0 : 15 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45380872

БК 2021/15 Кн 12
МИКУШИНА, Татяна Николаевна, 1958-
        Книга на мъдростта : послания на Владиците на мъдростта на своя посланик Татяна Николаевна Микушина / прев. от рус. ез. Темелко Темелков. - София : Сдружение Път към новия свят, 2020 (Литва). - 1200 с. : с ил. ; 27 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Книга мудрости.

ISBN 978-619-91313-0-5 (подв.) : 65 лв.
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 45487112

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/15 Кн 13
АРЪН, Илейн, 1944-
        Свръхчувствителните деца : как да се справят децата със срамежливостта и силните емоции? / Илейн Арън ; прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2020. - 432 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The highly sensitive child / Elaine N. Aron. - За авторката: с. 430.

ISBN 978-619-01-0731-6 : 23 лв.
1. Чувства - при децата 2. Деца - отглеждане 3. Детска и педагогическа психология
159.922.7
COBISS.BG-ID 44594952

ДЕЯНОВА, Емануела Бойкова, 1979-
        Любов без край : седем стъпки за връщане на баланса в любовта, връзката и семейството Вж Кн 16Кн 17

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Направления и школи в психотерапията : 148 терапевтични метода : практическо ръководство Вж Кн 92

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Тестове в психотерапията : практическо ръководство Вж Кн 94

БК 2021/15 Кн 14
        СЪЛЗИ от спомени : Преподобна Стойна и Ванга / [състав., предг.] Д. Костадинова. - София [т.е. с. Кубратово, Софийско] : Д. Костадинова, 2020 ([София] : Класик дизайн). - 56 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Пълната форма на името на състав. Д. Костадинова е Даниела Костадинова Клечерова.

ISBN 978-619-91762-0-7
1. Стойна, преподобна, 1883-1933 - спомени 2. Ванга, 1911-1996 - спомени 3. Ясновидство - биографии 4. България - психология
159.961(497.2)(092)(093.3)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 45382408

БК 2021/15 Кн 15
УОЛИН, Марк
        Не всичко започва от теб : как наследената семейна травма определя кои сме и как да променим това / Марк Уолин ; прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - 254 с. : със сх. ; 22 см

Ориг. загл.: It didn't start with you / Mark Wolynn. - Речник на термините: с. 241-242. - За автора: с. 253.

ISBN 978-619-01-0765-1 : 19.90 лв.
1. Психотерапия 2. Психотехника
159.98
159.964
COBISS.BG-ID 45491976

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

БК 2021/15 Кн 16
ДЕЯНОВА, Емануела Бойкова, 1979-
        Любов без край : седем стъпки за връщане на баланса в любовта, връзката и семейството / Емануела Деянова ; прев. от нидерл. Мария Енчева. - София : Изток-Запад, 2020. - 252 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Oneindige liefde / Emanuela Deyanova. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0748-4 : 19 лв.
1. Любов 2. Личност - психология
177.6
159.923
COBISS.BG-ID 45357320

БК 2021/15 Кн 17
ДЕЯНОВА, Емануела Бойкова, 1979-
        Любов без край : седем стъпки за връщане на баланса в любовта, връзката и семейството / Емануела Деянова ; прев. от нидерл. Мария Енчева. - София : Изток-Запад, 2020. - 252 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Oneindige liefde / Emanuela Deyanova. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0759-0 (подв.) : 24 лв.
1. Любов 2. Личност - психология
177.6
159.923
COBISS.BG-ID 45357576


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

24 БУДИЗЪМ

БК 2021/15 Кн 18
ЙОНГИ Мингюр, ринпоче, 1975-
        Да обичаш света : пътуването на един монах в бардо на живота и смъртта / Йонги Мингюр Ринпоче, Хелън Творков ; прев. от англ. Явор Константинов. - София : Изток-Запад, 2021. - 288 с. ; 22 см

Ориг. загл.: In love with the world / Yongey Mingyur Rinpoche with Helen Tworkov. -
Речник: с. 275-285. - За авторите: с. 287. 

ISBN 978-619-01-0782-8 : 19 лв.
1. Йонги Мингюр, ринпоче, 1975- - биографски материали 2. Монаси, тибетски - биографски материали 3. Будизъм 4. Преживявания, близки до смъртта 5. Тибет - религия
24-788(515)(092)
929 Йонги Мингюр, ринпоче
COBISS.BG-ID 45353224

БК 2021/15 Кн 19
ЙОНГИ Мингюр, ринпоче, 1975-
        Да обичаш света : пътуването на един монах в бардо на живота и смъртта / Йонги Мингюр Ринпоче, Хелън Творков ; прев. от англ. Явор Константинов. - София : Изток-Запад, 2021. - 288 с. ; 22 см

Ориг. загл.: In love with the world / Yongey Mingyur Rinpoche with Helen Tworkov. -
Речник: с. 275-285. - За авторите: с. 287.

ISBN 978-619-01-0781-1 (подв.) : 23 лв.
1. Йонги Мингюр, ринпоче, 1975- - биографски материали 2. Монаси, тибетски - биографски материали 3. Будизъм 4. Преживявания, близки до смъртта 5. Тибет - религия
24-788(515)(092)
929 Йонги Мингюр, ринпоче
COBISS.BG-ID 45353480

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ЛУЛЧЕВ, Любомир Христов, 1886-1945
        Думите на видния странник Буди-Са Вж Кн 11


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/15 Кн 20
СКАРЛАТОВ, Николай Христов, 1943-
        България без българите. Ч. 1, За всички, които обичат България / Николай Скарлатов. - София : Изток-Запад, 2020. - 216 с. ; 22 см

Демографската криза в България през погледа на поета : стихотворения / Емилия Скарлатова: с. 5-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0751-4 : 13 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - България 2. България - социално-икономическо положение
308(497.2)
COBISS.BG-ID 45361160

БК 2021/15 Кн 21
СКАРЛАТОВ, Николай Христов, 1943-
        България без българите. Ч. 2, Пътят е пред нас / Николай Скарлатов. - София : Изток-Запад, 2020. - 248 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0752-1 : 15 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - България 2. България - социално-икономическо положение
308(497.2)
COBISS.BG-ID 45362440

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2021/15 Кн 22
        МЕРКИ за преодоляване на демографската криза в Република България . Т. 2, Стареене, смъртност и качество на живот / С. Черкезова ... [и др.] ; състав и науч. ред. Стоянка Черкезова. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 502 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Population, ageing, mortality and quality of life. - Други авт.: П. Салчев, Г. Михова, З. Славова. - Пълната форма на името на авт. Г. Михова е Геновева Михова Георгиева. - Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека. - Рец.: Катя Владимирова, Красимира Дикова. - Библиогр.: с. 429-443. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-960-4
1. Население - България 2. Социална полит ика - България 3. България - демография
314.1(497.2)
COBISS.BG-ID 45414664

БК 2021/15 Кн 23
        МЕРКИ за преодоляване на демографската криза в Република България. Т. 5, Демографски дисбаланси и социални неравенства между големите етнически групи в България / Илона Томова, Любомир Стойчев, Михаил Иванов ; състав. и науч. ред. Илона Томова, Любомир Стойчев. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 383 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Demographic imbalances and social inequalities between the large ethnic groups in Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека. - Рец.: Антонина Желязкова, Мария Желязкова. - Библиогр.: с. 345-369.

ISBN 978-954-322-967-3
1. Население - България 2. Социална политика - България 3. България - демография
314.1(497.2)
COBISS.BG-ID 45419528

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/15 Кн 24
БЕРНАЙС, Едуард Л., 1891-1995
        Формиране на обществено мнение / Едуард Бернайс ; прев. от англ. Денислав Йорданов. - София : Изток-Запад, 2020. - 176 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Crystallizing public opinion / Edward L. Bernays. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0733-0 : 15 лв.
1. Обществено мнение
316.658
COBISS.BG-ID 45426696

        БЪЛГАРСКОТО наказателно право и ЛГБ хората : анализ на съществуващата уредба и стратегия за изменение Вж Кн 36

        ЕТНОЛОГИЯ и епидемии : социокултурни измерения на пандемията от COVID-19 Вж Кн 53

БК 2021/15 Кн 25
КОЛАРОВА, Даниела Димитрова, 1961-
        Изследване на състоянието на медиацията в страната : доклад / Даниела Коларова. - София : Фонд. Партньори - България, 2019 ([София] : [Позитив]). - 52 с. : с диагр. ; 30 см

ISBN 978-954-9945-49-2
1. Конфликт - управление и организация - България 2. Спор 3. Комуникация 4. България - социология
316.48(497.2)
347.965(497.2)
COBISS.BG-ID 45346056

КРАУЧ, Колин, 1944-
        Постдемокрация след кризите Вж Кн 29

ПЛОВДИВСКИ университет Паисий Хилендарски. Педагогически факултет. Студентски научен форум (9 ; Пловдив ; 2020)
        Сборник доклади от девети студентски научен форум, [15 май 2020, Пловдив] Вж Кн 91

БК 2021/15 Кн 26
        СТАНДАРТИ за обучение на медиатори / Румен Минковски ... [и др.]. - София : Фонд. Партньори - България, 2020 ([София] : [Позитив]). - 78 с. ; 30 см

Други авт.: Даниела Коларова, Добринка Чанкова, Валя Станкова, Биляна Гяурова-Вегертседер, Керачка Михаел. - Библиогр.: с. 74-78.

ISBN 978-954-9945-55-3
1. Конфликт - управление и организация - методика на преподаването - стандартизация и нормализация
316.48:37
347.965:37
COBISS.BG-ID 45447432

СТОЯНОВ, Явор Петров, 1972-
        Удоволствието от общуването във ветеринарната медицина Вж Кн 113

ЦВЕТАНОВ, Владислав Манолов, 1971-
        Бизнес растеж - как да го постигнем : ръководство на успешния мениджър Вж Кн 6

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/15 Кн 27
ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Власт на всяка цена / Ангел Димов. - 4. доп. изд. - София : Българи за икон. съюз и единство с Русия - БИСЕР, 2021 ([София] : [Симолини]). - 293 с. ; 21 см

1. изд. 2007 на изд. Нова зора, в сер. Библиотека Зора. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 291-293.

ISBN 978-619-91401-0-9 !
1. Луканов, Андрей Карлов, 1938-1996 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 4. България - политика
32(497.2)(092)
929 Луканов, Андрей Карлов
COBISS.BG-ID 45393928

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/15 Кн 28
ВЪЛКАНОВ, Десислав Йорданов, 1973-
        Европа : истории за империи / Десислав Вълканов. - София : Изток-Запад, 2020. - 136 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 128-132. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0704-0 : 12 лв.
1. История - Европа 2. Власт - философски проблеми 3. Свобода на личността - философски проблеми 4. Европа - история
321.01
342.721
94(4)
COBISS.BG-ID 45395976

БК 2021/15 Кн 29
КРАУЧ, Колин, 1944-
        Постдемокрация след кризите / Колин Крауч ; прев. от англ. Димитър Димитров. - София : Изток-Запад, 2020. - 208 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Post-democracy after the crises / Colin Crouch. - Предм. показалец.

ISBN 978-619-01-0758-3 : 16 лв
1. Демокрация 2. Глобализация 3. Капитализъм - кризи
321.7
316.32
COBISS.BG-ID 45377800

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

НАЙДЕНОВ, Георги Василев, 1945-
        Карабах - национални истории, национални съдби Вж Кн 210

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БЛАГОЕВ, Радослав Вълчков, 1979-
        Бизнес над червената линия : усвои потенциала на своя бизнес или започни печеливш от самото начало Вж Кн 3

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК 2021/15 Кн 30
НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Личностен брандинг : за обучение чрез работа (дуална система на обучение) / Нели Николова. - [Габрово] : [Кредо-3М], 2021. - 136 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

Загл. в изд. каре: Личностен брандинг - наръчник на ученика. - Библиогр.: с. 105-106.

ISBN 978-619-7100-42-6
1. Професионално ориентиране - наръчници 2. Кадри - подбор и разпределение - наръчници
331.548(035)
COBISS.BG-ID 45379336

336 ФИНАНСИ

ВЛАЙКОВА, Тамара Ангелова, 1978-
        Ръководство за прилагане на мерките за изпиране на пари при контрола на парични средства, осъществяван от Агенция "Митници" Вж Кн 37

БК 2021/15 Кн 31
МАРИНОВ, Роберто Данчев
        Спести пари, не ги харчи! : да се научим да спестяваме както в трудни времена, така и в периоди на благоденствие / Роберто Маринов. - София : [Изд. авт.] ; [Монтана] : Китайско цвете "Данчо Данчев", 2021 ([София] : Алианс принт). - 172 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Един експертен отзив / Стойне Василев: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-525-1 (Самиздат) : 12 лв.
1. Семейство - финанси - управление и организация
336.72:314.117.3
COBISS.BG-ID 45420040

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/15 Кн 32
ВАЙСИЛОВА, Емилия Георгиева, 1963-
        Повишаване конкурентоспособността на товарните железопътни предприятия чрез изследване, оценка и мениджмънт на разходите / Емилия Георгиева Вайсилова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2017. - 140 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Рец.: Даниела Димитрова Тодорова, Антоанета Димитрова Кирова.

ISBN 978-954-12-0244-9
1. Товарен железопътен транспорт - търговска експлоатация 2. Конкуренция (икономика)
338.47:656.2
339.13
COBISS.BG-ID 45452552

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ВАЙСИЛОВА, Емилия Георгиева, 1963-
        Повишаване конкурентоспособността на товарните железопътни предприятия чрез изследване, оценка и мениджмънт на разходите Вж Кн 32

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/15 Кн 33
КОЛАРОВА, Даниела Димитрова, 1961-
        Младите хора за правата на човека : доклад от национално изследване / Даниела Коларова, Румен Минковски, Анета Калчева. - София : Фонд. "Партньори-България", 2020 ([София] : [Позитив К]). - 40 с. : с диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 38-40.

ISBN 978-954-9945-58-4
1. Права на човека - доклади 2. Гражданско образование - доклади
341.231.14(047)
37.035(047)
COBISS.BG-ID 45398536

БК 2021/15 Кн 34
KOLAROVA, Daniela Dimitrova, 1961-
        Young people about human rights : national study report / Daniela Kolarova, Rumen Minkovski, Aneta Kalcheva ; transl. from Bulg. Ralitsa Kovalenko. - Sofia : Partners Bulgaria Found., 2020 ([София] : [Позитив К]). - 28 с. : с диагр. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Младите хора за правата на човека. - Библиогр.: с. 26-28.

ISBN 978-954-9945-59-1
1. Права на човека - доклади 2. Гражданско образование - доклади
341.231.14(047)
37.035(047)
COBISS.BG-ID 45402632

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

ВЪЛКАНОВ, Десислав Йорданов, 1973-
        Европа : истории за империи Вж Кн 28

БК 2021/15 Кн 35
ПАНТЕВ, Мирослав Пантев, 1973-
        Политическата трансформация на Иран през последната четвърт на ХХ век / Мирослав Пантев. - Габрово : Кредо-3М, 2021. - 155 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рец.: Александър Рангелов, Кирил Шопов. - Библиогр.: с. 151-154.

ISBN 978-619-7100-40-2
1. Държавно право и държавно устройство - Иран - история 2. Иран - право
342.5(55)(091)
COBISS.BG-ID 45363464

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/15 Кн 36
        БЪЛГАРСКОТО наказателно право и ЛГБ хората : анализ на съществуващата уредба и стратегия за изменение / Христо Копаранов ... [и др.]. - София : Младежка ЛГБТ организация Действие, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 371 с. ; 24 см

Други авт.: Радослав Стоянов, Диляна Ангелова, Борислав Димитров (Пенков).

ISBN 978-619-91572-3-7 (подв.)
ISBN 978-619-915-723-7 !
1. Наказателно право - България 2. Хомосексуализъм - България - правни проблеми 3. Дискриминация - България - правни проблеми 4. България - право
343.43(497.2)
316.647.82-052-055.34(497.2)
COBISS.BG-ID 45415944

БК 2021/15 Кн 37
ВЛАЙКОВА, Тамара Ангелова, 1978-
        Ръководство за прилагане на мерките за изпиране на пари при контрола на парични средства, осъществяван от Агенция "Митници" / Тамара Ангелова Влайкова. - София : [Тамара Ангелова Влайкова], 2020 ([София] : DPX). - 16 с. ; 29 см

ISBN 978-619-91573-0-5
1. Изпиране на пари - противодействие - България - законодателни и директивни материали - ръководства 2. Митнически контрол - България - законодателни и директивни материали - ръководства 3. България - право
343.3/.7(497.2)(035)
336.24(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 45409288

ТОДОРОВ, Калин Станков, 1953-
        Зад завесата: Големия брат Вж Кн 215

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

КОЛАРОВА, Даниела Димитрова, 1961-
        Изследване на състоянието на медиацията в страната : доклад Вж Кн 25

        СТАНДАРТИ за обучение на медиатори Вж Кн 26

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУШКОВА, Нона Димитрова, 1978-
        Организационно-управленски основи на социалната работа Вж Кн 39

        ТРАДИЦИИ и и иновации в предоставянето на социална услуга Вж Кн 40

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/15 Кн 38
        ВОЙНАТА и мирът - минало, настояще, предизвикателства : доклади от международна научна конференция, 22 юни 2018 г., Велико Търново / ред. кол. Петко Ст. Петков, Маргарита Карамихова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 391 с. : с ил., табл. ; 20 см

Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Ист. фак. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-208-241-3
1. Военна история - конференции 2. Война - последици - конференции
355.48(06)
355.012(06)
COBISS.BG-ID 45439240

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/15 Кн 39
ГЛУШКОВА, Нона Димитрова, 1978-
        Организационно-управленски основи на социалната работа / Нона Глушкова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 169 с. ; 21 см

Рец.: Галин Цоков, Людмила Векова. - Библиогр.: с. 163-167.

ISBN 978-619-202-603-5
1. Социална работа - управление и организация 2. Социални грижи - България - управление и организация 3. България - обществено управление
364-78
351.84(497.2)
COBISS.BG-ID 45362952

БК 2021/15 Кн 40
         ТРАДИЦИИ и иновации в предоставянето на социална услуга : сборник научни трудове / състав. Веселина Радева Иванова ; ред. кол. Екатерина Любомирова Люцканова ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 302 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Други ред.: Веселина Николаева Илиева, Веселина Радева Иванова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. Соц. и спец. педагогика. - Рец. Живка Енчева Военкинова. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-201-466-7
1. Социална работа - България - сборници 2. Социални грижи - България - управление и организация - сборници 3. България - социално осигуряване
364-78(497.2)(062)
351.84(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 45391880

ЦОЛОВА, Мариета Цветанова
        Аспекти на работата с осъдени лица Вж Кн 47

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

КОЛАРОВА, Даниела Димитрова, 1961-
        Младите хора за правата на човека : доклад от национално изследване Вж Кн 33

КОСТОВА, Корнелия Бончева
        Педагогическа система за електронно и дистанционното обучение по английски език Вж Кн 133

KOLAROVA, Daniela Dimitrova, 1961-
        Young people about human rights : national study report Вж Кн 34

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/15 Кн 41
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Уча буквите и пиша : упражнения и игри по новата учебна програма с новия ред на изучаването на буквите / Костадин Костадинов ; ил. Кирил Танев. - София : Пан, 2017 ([София] : [Циан]). - 96 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см

ISBN 978-954-660-886-4 : 8.90 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език
373.2.016
COBISS.BG-ID 45398280

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ТЕНЕВА, Теменуга Ганчева, 1960-
        Основания и практики на урочното "представление" в часовете по литература (5.-12. клас) Вж Кн 158

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/15 Кн 42
HILL, David A., 1952-
        Hopscotch : teacher's book for the 2th grade / David A. Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva ; introd. Carl Rogers. - Sofia : Educational Centre, 2017. - 152 с. : с цв. ил. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-619-7417-15-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-715-9 !
1. Английски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.111(072)
COBISS.BG-ID 45364232

БК 2021/15 Кн 43
HILL, David A., 1952-
        Hopscotch : teacher's book for the 4th grade / David A. Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2019. - 160 с. : с цв. ил. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, тетрадка.

ISBN 978-619-7417-40-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-740-1 !
1. Английски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.111(072)
COBISS.BG-ID 45363976

БК 2021/15 Кн 44
HOLLEY, Gill
        English in motion : workbook for the 5th grade / [Gill Holley, Rob Metcalf]. - [Sofia] : Educational Centre, 2017. - 116 с. : с ил. ; 29 см

Имената на  авт. установени от доп. източник.

ISBN 978-619-7417-05-0
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45474056

БК 2021/15 Кн 45
HOLLEY, Gill
        English in motion : workbook for the 7th grade / Gill Holley, Rob Metcalf. - [Sofia] : Educational Centre, 2018 ([София] : [Айпринт]). - 120 с. : с ил., табл. ; 27 см

ISBN 978-619-7417-19-7
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45474568

БК 2021/15 Кн 46
MACELMURAY, Phillip
        Hopscotch : workbook for the 7th grade / Phillip McElmuray. - Sofia : Educational Centre, [2018]. - 88 с. : с ил. ; 29 см

Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-21-0 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-721-0 !
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45366792

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/15 Кн 47
ЦОЛОВА, Мариета Цветанова
        Аспекти на работата с осъдени лица / Мариета Цв. Цолова. - София : Проф. Марин Дринов, 2021. - 143 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Aspects of the work with convicted persons. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Бончо Господинов, Георги Митов. - Библиогр.: с. 138-142.

ISBN 978-619-245-085-4 : 15 лв.
1. Пенитенциарна педагогика 2. Социална работа
376-058.5
364.624.2-058.5
COBISS.BG-ID 45394440

377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ)

БК 2021/15 Кн 48
КАРЪКОВА, Василиса Стойчева, 1984-
        Управление на иновациите в професионалното образование и обучение / Василиса Каръкова. - Благоевград [т.е. Русе] : [Дема прес], 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 242 с. : с табл., сх. ; 23 см

Рец.: Теменужка Хроми-Жигалова, Елена Биячева. - Библиогр.: с. 237-240.

ISBN 978-619-7546-34-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7546-35-4 !
1. Професионално образование - управление и организация
377.07:005.591.6
COBISS.BG-ID 45384456

БК 2021/15 Кн 49
НАЦИОНАЛНА агенция за професионално образование и обучение (София)
        Летописна книга 20 години НАПОО [Национална агенция за професионално образование и обучение]. - [Казанлък] : [Лукс принт], 2020. - 236 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7487-10-7 (подв.)
1. Национална агенция за професионално образование и обучение (София) - дейност 2. София - професионално образование
377:061.1(497.2-25)
COBISS.BG-ID 45501448

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/15 Кн 50
ВЛАДИКОВ, Атанас Игнатов, 1978-
        Ръководство за студента (силабъс/syllabus) относно академичния курс по биоикономика и здравни политики : за студентите от магистърските програми на Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" / Атанас Владиков. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 32 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на Пловдивски унив. Паисий Хилендарски. Фак. по икон. и соц. науки.

ISBN 978-619-202-604-2
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Факултет по икономически и социални науки - учебни планове и програми - ръководства 2. Здравеопазване - учебни планове и програми - ръководства 3. Пловдив - висше образование
378.4.016:614(497.234)(035)
COBISS.BG-ID 45468680

БК 2021/15 Кн 51
        HIGHER education in the XXI century: modernization strategies / ed. Dimitrina Kamenova, Svitlana Arkhypova. - Varna : Univ. of Management, 2021 (Dobrich : Matador 74). - 323 с. : с ил.,табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Todor Radev, Edyta Sadowska, Maureen P. Flaherty. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-635-031-2
1. Висше образование - управление и организация - сборници
378.014(062)
COBISS.BG-ID 45404168

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/15 Кн 52
        В дирята на засята бразда : юбилеен етнографски сборник в чест на доцент доктор Маргарита Василева / състав. Еля Цанева ; ред. кол. Петя Банкова ... [и др.]. - София : Проф. Марин Дринов, 2021. - 308 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Други ред.: Мила Маева, Галин Георгиев. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Рец.: Рачко Попов, Божидар Алексиев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез. - Съдържа и: Научна библиография на доц. д-р Маргарита Василева / Елка Минчева: с. 39-49.

ISBN 978-619-245-084-7
1. Василева, Маргарита Михайлова, 1938- - юбилеи и чествания - сборници 2. Етнографи, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Народни обичаи и обреди, български - сборници 4. България - етнография
39(497.2)(092)(062)
392(497.2)(062)
929 Василева, Маргарита Михайлова
COBISS.BG-ID 45388808

БК 2021/15 Кн 53
        ЕТНОЛОГИЯ и епидемии : социокултурни измерения на пандемията от COVID-19 / състав. Вихра Баева и Ангелина Илиева. - София : Проф. Марин Дринов, 2021. - 200 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Ethnology and epidemics. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей. -
Текст и на англ. ез. - Авторите в сборника: с. 198-199. - Рец.: Валентина Ганева-Райчева, Николай Вуков. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-245-101-1 (не е отпеч.) : 15 лв.
ISBN 978-619-245-094-6 !
1. Етносоциология - България - сборници 2. Епидемии - сборници 3. България - етнология
39(497.2)(062)
316.6(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 45404936

БК 2021/15 Кн 54
        СТРАНСТВАЩИ идеи по пътищата на хуманитаристиката : изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. Т. 1 / състав. и ред. Станой Станоев ... [и др.]. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 607, [13] с. : с табл., ноти ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Wandering ideas on the paths of humanities. - Други състав., ред.: Вихра Баева, Владимир Пенчев, Веселка Тончева, Ирина Коларска. - Възприетата форма на името на състав. Ирина Коларска е Ирина Иванова Коларска-Младенова. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Текст и на бълг., англ., слов., пол., рус. ез. - Рец.: Албена Георгиева, Анелия Касабова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., рус., англ., слов., пол. ез.

ISBN 978-619-245-032-8 (подв.) : 35 лв.
1. Михайлова, Катя Михайлова, 1950- - юбилеи и чествания - сборници 2. Фолклористи, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Народни обичаи и обреди - сборници 4. България - етнология
39(497.2)(092)(062)
398(062)
929 Михайлова, Катя Михайлова
COBISS.BG-ID 45438216


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/15 Кн 55
        АКАДЕМИЯ "Моят зелен град" : монография / Дейвис Динков ... [и др.]. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 184 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез: Academy "My green city". - Други авт.: Румяна Вацева, Любка Пашова, Мариан Върбанов, Ина Анева, Пламен Янков. - Рецензии (извадка) / Петър Пенев, Петър Желев: с. 167. - Пълната форма на името на рец. Петър Желев е Петър Желев Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 161-166. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-245-086-1
1. Екологично възпитание 2. Географски информационни системи - приложение 3. Околна среда - опазване
502:37
910:004.65
502.1
COBISS.BG-ID 45427976

ВЕЛИЧКОВА, Катя Нанева, 1976-
        Фиторемедиационни и биоакумулационни свойства на видове от род Lemna (Lemnoideae) : хабилитационен труд - монография Вж Кн 63

53 ФИЗИКА

БК 2021/15 Кн 56
НАЦИОНАЛНА конференция по въпросите на обучението по физика (48 ; София ; 2020)
        XLVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика "Ядрената физика и енергетика в образованието по физика", 2-4 октомври 2020 г., София : сборник доклади / състав., ред., предг. Иван Лалов ... [и др.]. - [София] : Съюз на физиците в България, 2020 ([София] : Джамбо принт). - 176 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други състав., ред., авт. на предг.: Ана Георгиева, Мая Гайдарова. - Библиогр. след отд. докл. - Азб. показалец. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-91841-4-3
1. Физика - методика на преподаването - конференции
53:37(06)
COBISS.BG-ID 45493768

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Виж и 539.3; 539.4; 539.5

БК 2021/15 Кн 57
ГЕОРГИЕВ, Димитър Стоянов
        Ръководство по теоретична механика. Ч. 1, Статика / Димитър Георгиев. - Ст. Загора [т.е. Русе] : Дема прес, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 88 с. : с черт. ; 23 см

Рец.: Ваня Петрова Димова, Веселин Николов Влашев.

ISBN 978-619-7546-36-1
1. Статика - учебни помагала за ВУЗ 2. Теоретична механика - учебни помагала за ВУЗ
531.2(076)(075.8)
531(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45364488

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА
Виж и 621.01

БК 2021/15 Кн 58
ПЕНЕВ, Мариел Христов
        Техническа механика : [за] обучение чрез работа (дуална система на обучение) / М. Пенев. - [Габрово] : [Кредо-3М], 2021. - 147 с. : с табл., сх. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

ISBN 978-619-7100-43-3
1. Техническа механика - учебни помагала за средни училища
531.8(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 45384200

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/15 Кн 59
ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Ръководство по молекулярна биология : за студентите от специалностите Молекулярна биология и Медицинска биология / Тихомир Въчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 124 с. : с ил., табл. ; 28 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-202-629-5
1. Молекулна биология - лабораторни ръководства за ВУЗ
577.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45456136

БК 2021/15 Кн 60
ГЕОРГИЕВА, Катерина Николова, 1961-
        Андрогени и аеробна работоспособност / Катерина Н. Георгиева. - Пловдив : Аква графикс, 2018. - 199 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Кат. по физиология. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Николай Бояджиев, Слави Делчев. - Библиогр.: с. 161-198.

ISBN 978-619-90740-3-9
1. Стероидни хормони - биологично действие - при спортисти
577.175.6
615.3
COBISS.BG-ID 45433864

БК 2021/15 Кн 61
        РЪКОВОДСТВО по медицинска молекулярна генетика : за студентите от специалностите Молекулярна биология и Медицинска биология / Тихомир Въчев ... [и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 197 с. : с ил., сх., табл. ; 28 см

Други авт.: Николай Попов, Младен Найденов, Данаил Минчев. - Рец.: Иван Минков, Мариан Драганов. - Библогр. след отд. протоколи.

ISBN 978-619-202-607-3
1. Молекулна генетика - лабораторни ръководства за ВУЗ
577.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45376776

578 ВИРУСОЛОГИЯ

БК 2021/15 Кн 62
ГЪЛЪБОВ, Ангел Симеонов, 1939-
        Вирусологията - моят път / Ангел С. Гълъбов. - 2. изд. - София : Прес продукт лайн, 2019. - 231 с. : с ил., портр. ; 22 см

1. изд. 2014. - Академик Ангел Гълъбов - петдесет и пет години научна дейност в областта на вирусологията / Динко Минчев: с. 3-5.

ISBN 978-619-7177-04-6 (подв.)
1. Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939- - биографски материали 2. Лекари, български - биографски материали 3. България - биологични науки
578(497.2)(092)(093.3)
929 Гълъбов, Ангел Симеонов
COBISS.BG-ID 45366536

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Виж и 56

БК 2021/15 Кн 63
ВЕЛИЧКОВА, Катя Нанева, 1976-
        Фиторемедиационни и биоакумулационни свойства на видове от род Lemna (Lemnoideae) : хабилитационен труд - монография / Катя Нанева Величкова. - [София] : Neofeedback, 2021 ([София] : [Прента ин]). - 152 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Рец.: Йордан Стайков, Васил Атанасов. - Библиогр.: с. 123-152.

ISBN 978-619-7329-65-0
1. Водни култури - България - екология 2. Вода - пречистване 3. Тежки метали - екологични проблеми 4. България - ботаника
582.261/.279(497.2)
502.171
COBISS.BG-ID 45403912

БК 2021/15 Кн 64
РАДУКОВА, Ценка Иванова, 1974-
        Учебно помагало по микология : за студенти от специалността Фармацевтични биотехнологии / Ценка Радукова, Румен Младенов, Иванка Тенева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 133 с. : с ил., табл. ; 30 см

Рец.: Детелина Стоянова Белкинова, Пламен Стефанов Стоянов. - Библиогр.: с. 132.

ISBN 978-619-202-591-5 : 12 лв.
1. Микология - учебни помагала за ВУЗ
582.28(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45349896

БК 2021/15 Кн 65
ТЕНЕВА, Иванка Иванова, 1971-
        Учебно помагало по микология : за студенти от специалността Екология и опазване на околната среда / Иванка Тенева, Румен Младенов, Ценка Радукова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 85 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

ISBN 978-619-202-592-2 : 9 лв.
1. Микология - учебни помагала за ВУЗ
582.28(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45496584

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БК 2021/15 Кн 66
БАЦАЛОВА, Цветелина Георгиева, 1983-
        Ръководство за лабораторни занятия по животински клетъчни култури / Цветелина Бацалова, Джемал Мотен, Балик Джамбазов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 89 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 87-88.

ISBN 978-619-202-590-8 : 9 лв.
1. Животни - цитология - лабораторни ръководства за ВУЗ
591.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45495560

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

БК 2021/15 Кн 67
НЯГОЛОВ, Константин Няголов, 1958-
        Пъдпъдъкът : удивителен, но уязвим / Константин Няголов. - София : Бургаски езера, 2018 ([София] : Нео арт). - 106 с. : с цв. ил., диагр. ; 21 см

Докато има пъдпъдъци... / Златозар Боев: с. 4. - Библиогр.: с. 87-91.

ISBN 978-619-91227-0-9 : 10 лв.
1. Пъдпъдъци
598.261.7
COBISS.BG-ID 45359368

ПЕТРОВ, Александър Емилов, 1990-
        Lepidoptera : приказка в рима за живота на пеперудите Вж Кн 170


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Учебник по молекулярна медицинска диагностика Вж Кн 95

БК 2021/15 Кн 68
ХИПОКРАТ, 460? -377? пр. Хр.
        Трактати : закон, за медицинското изкуство, за древната медицина, за природата на човека, за здравословния режим, за течностите / Хипократ ; прев. от старогр. ез., увод и бел. Ирена Станкова. - София : Изток-Запад, 2020. - 109 с. ; 22 см. - (Библиотека Здраве)

Прев. по: Hippokrates, vol. 1, 2, 4. - Медицината на първите или когато науката е била в сянката на изкуството / Филип Куманов: с. 9-10. - Библиогр.: с. 107-108.

ISBN 978-619-01-0708-8 : 12 лв.
1. Медицина, стара - Гърция 2. Древна Гърция - медицина
61(38)
COBISS.BG-ID 45389320

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БОЯДЖИЕВ, Николай Петров, 1959-
        Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване Вж Кн 123

БК 2021/15 Кн 69
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Юлия Николова. - [2. прераб. изд.]. - Пловдив : Аква графикс, 2016. - 259 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2013 със загл. Ръководство за практически упражнения по физиология за дентални медици, с авт. Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Рец. Анна Толекова.

ISBN 978-619-90740-0-8
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45435912

БК 2021/15 Кн 70
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по дентална медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Юлия Николова. - [3. прераб. изд.]. - Пловдив : Аква графикс, 2018. - 268 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2013 със загл. Ръководство за практически упражнения по физиология за дентални медици, с авт. Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Рец. Анна Толекова.

ISBN 978-619-90740-6-0
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45463816

БК 2021/15 Кн 71
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [2. изд.]. - Пловдив : Аква графикс, 2016. - 256 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2011 със загл. Ръководство за практически упражнения по физиология, с авт. Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Рец. Невена Пенчева.

ISBN 978-954-92804-8-7
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45431048

БК 2021/15 Кн 72
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [3.] прераб. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2018. - 265 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2011 със загл. Ръководство за практически упражнения по физиология, с авт. Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Рец. Анна Толекова.

ISBN 978-619-90740-5-3
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45433608

БК 2021/15 Кн 73
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [4.] прераб. и доп. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2020. - 270 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2011 със загл. Ръководство за практически упражнения по физиология, с авт. Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Рец. Анна Толекова.

ISBN 978-619-7518-03-0
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45355016

БК 2021/15 Кн 74
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Катерина Георгиева. - Пловдив : Аква графикс, 2016. - 174 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - Рец. Златислав Стоянов.

ISBN 978-619-90740-2-2
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45465352

БК 2021/15 Кн 75
        ПРАКТИЧЕСКИ упражнения по физиология : ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Катерина Георгиева. - [2. прераб. изд.]. - Пловдив : Аква Графикс, 2018. - 174 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2016. - Год на изд. погрешно отпеч. в изд. каре 2016. - Рец. Златислав Стоянов.

ISBN 978-619-90740-7-7
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45469704

БК 2021/15 Кн 76
        РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по физиология : за дентални медици / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - Пловдив : Аква графикс, 2013. - 227 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - Рец. Невена Пенчева.

ISBN 978-954-92804-6-3
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45443592

БК 2021/15 Кн 77
        РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по физиология : за студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - Пловдив : Аква графикс, 2011. - 223 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - Рец. Невена Пенчева.

ISBN 978-954-92804-1-8
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45442824

БК 2021/15 Кн 78
        СБОРНИК въпроси по физиология / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2011. - 152 с. ; 21 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2007 с авт. М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, на изд. Студио 2000, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-92804-2-5
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45361672

БК 2021/15 Кн 79
        СБОРНИК въпроси по физиология / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [3.] подобр. и доп. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2016. - 195 с. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2007 с авт. М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, на изд. Студио 2000, установено от доп. източник

ISBN 978-954-92804-0-1
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45376264

БК 2021/15 Кн 80
        СБОРНИК въпроси по физиология / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [4.] подобр. и доп. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2018. - 198 с. ; 24 см

Други авт.: Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. в кн. - Марияна Георгиева Бацелова. - 1. изд. 2007 с авт. М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, на изд. Студио 2000, установено от доп. източник. - Авторски колектив: с. 3

ISBN 978-619-90740-8-4
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45428744

БК 2021/15 Кн 81
        СБОРНИК въпроси по физиология за медицински сестри, акушерки и студенти от медицински колеж / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Катерина Георгиева, Юлия Николова. - Пловдив : Аква графикс, 2018. - 118 с. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - Името на авт. Мариана Георгиева Бацелова погрешно отпеч. на с. 3 - Марияна Георгиева Бацелова.

ISBN 978-619-7518-00-9
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45437192

БК 2021/15 Кн 82
        ТЕСТОВИ въпроси по физиология / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.] ; под ред. на Николай Бояджиев. - [5.] прераб. и доп. изд. - Пловдив : Аква графикс, 2020. - 210 с. ; 24 см

Други авт.: Мариана Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Веселин Атанасов Василев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2007 с авт. М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, на изд. Студио 2000, установено от доп. източник

ISBN 978-619-7518-02-3
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45356808

БК 2021/15 Кн 83
        EXAMINATION questions and answers in medical physiology : 1000 MCQs for medical students / Nikolay Boyadjiev ... [и др.] ; ed. Nikolay Boyadjiev. - 4. rev. ed. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2020. - 221 с. ; 24 см

Други авт.: Julia Nikolova, Katerina Georgieva, Petar Hrischev. - 1. изд. 2012, по данни от док.

ISBN 978-619-7518-04-7
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45401608

БК 2021/15 Кн 84
        FINAL exam test questions in human physiology : multiple choice questions for medical students / Nikolay Boyadjiev ... [и др.] ; ed. Nikolay Boyadjiev. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2013. - 110 с. ; 24 см

Други авт.: Julia Nikolova, Katerina Georgieva, Valentin Vasilev.

ISBN 978-954-92804-5-6
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45399048

БК 2021/15 Кн 85
        FINAL exam test questions in human physiology : multiple choice questions for medical students / Nikolay Boyadjiev ... [и др.] ; ed. Nikolay Boyadjiev. - [2. ed.]. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016. - 187 с. ; 24 см

Други авт.: Julia Nikolova, Katerina Georgieva, Valentin Vasilev. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-954-92804-7-0
1. Физиология - тестове за ВУЗ
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45396488

БК 2021/15 Кн 86
        SEMINAR manual of human physiology : a practical course for dental medicine students / Penka Angelova ... [и др.] ; ed. by Julia Nikolova ; transl. from the Bulg. by Valentin Vasilev. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016. - 252 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Практически упражнения по физиология. - Други авт.: Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Petar Hrischev, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Възприетата форма на името на авт. Penka Angelova е Penka Angelova Angelova-Hristova. - Рец. Julia Nikolova.

ISBN 978-619-90740-1-5
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45464584

БК 2021/15 Кн 87
        SEMINAR manual of human physiology : a practical course for dental medicine students / Penka Angelova ... [и др.] ; ed. by Julia Nikolova ; transl. from the Bulg. by Valentin Vasilev. - [2. изд.]. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2019. - 262 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Практически упражнения по физиология. - Други авт.: Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Petar Hrischev, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2016. - Рец. Julia Nikolova.

ISBN 978-619-7518-01-6
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45466888

БК 2021/15 Кн 88
        SEMINAR manual of human physiology : a practical course for medical students / Penka Angelova ... [и др.] ; ed. by Nikolay Boyadjiev ; transl. from the Bulg. by Valentin Vasilev. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2012. - 232 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Ръководство за практически упражнения по физиология. - Други авт.: Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Възприетата форма на името на авт. Penka Angelova е Penka Angelova Angelova-Hristova. - Рец. Nikolay Boyadjiev

ISBN 978-954-92804-3-2
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45446920

БК 2021/15 Кн 89
        SEMINAR manual of human physiology : a practical course for medical students / Penka Angelova ... [и др.] ; ed. by Nikolay Boyadjiev ; transl. from the Bulg. by Valentin Vasilev. - 2. rev. ed. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016. - 256 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Практически упражнения по физиология / Пенка Ангелова Ангелова ... [и др.]. - Други авт.: Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Petar Hrischev, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2012. - Рец. Nikolay Boyadjiev

ISBN 978-954-92804-9-4
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45448712

БК 2021/15 Кн 90
        SEMINAR manual of human physiology : a practical course for medical students / Penka Angelova ... [и др.] ; ed. by Nikolay Boyadjiev ; transl. from the Bulg. by Valentin Vasilev. - 3. rev. ed. - Plovdiv : Aqua Graphics, 2018. - 260 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см

Ориг. загл.: Практически упражнения по физиология. - Други авт.: Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Petar Hrischev, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Ангелова Ангелова е Пенка Ангелова Ангелова-Христова. - 1. изд. 2012 с авт. Penka Angelova, Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev. - Рец. Nikolay Boyadjiev

ISBN 978-619-90740-4-6
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45449224

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/15 Кн 91
ПЛОВДИВСКИ университет Паисий Хилендарски. Педагогически факултет. Студентски научен форум (9 ; Пловдив ; 2020)
        Сборник доклади от девети студентски научен форум, [15 май 2020, Пловдив] / състав. Хилда Терлемезян. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 364 с. : с табл., диагр., ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Пед. фак. - Рец.: Дора Левтерова, Кирилка Тагарева, Юрий Янакиев, Ани Епитропова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-202-594-6
1. Хигиена - конференции 2. Социална психология - конференции
613(06)
316.6(06)
COBISS.BG-ID 45489416

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ГЕОРГИЕВА, Катерина Николова, 1961-
        Андрогени и аеробна работоспособност Вж Кн 60

БК 2021/15 Кн 92
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Направления и школи в психотерапията : 148 терапевтични метода : практическо ръководство / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 128 с. ; 20 см

За авт.: с. 2. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-7620-00-9
1. Психотерапия - ръководства 2. Психоанализа - ръководства
615.851(035)
159.964.2(043)
COBISS.BG-ID 45392136

БК 2021/15 Кн 93
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапевтични практики : ръководство / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 136 с. ; 20 см

За авт.: с. 2. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-7620-04-7
1. Психотерапия - ръководства
615.851(035)
COBISS.BG-ID 45389576

БК 2021/15 Кн 94
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Тестове в психотерапията : практическо ръководство / Петър Иванов ; подбр., състав. и ред. Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 112 с. : с табл. ; 20 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-9664-00-3
1. Психотерапия - тестове - ръководства
615.851(035)
159.98(035)
COBISS.BG-ID 45385992

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/15 Кн 95
ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Учебник по молекулярна медицинска диагностика / Тихомир Илиев Въчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 158 с. : с цв. ил. ; 28 см

Загл. на кор.: Молекулярна медицинска диагностика. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Надежда Петрова Маджирова, Вили Кръстева Стоянова. - Библиогр.: с. 154-157.

ISBN 978-619-202-638-7
1. Диагностика - учебници за ВУЗ 2. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
616-07(075.8)
61:575(075.8)
COBISS.BG-ID 45468424

БК 2021/15 Кн 96
        ПАТОФИЗИОЛОГИЯ на заболяванията : въведение в клиничната медицина / Jeffrey L. Kishiyama ... [и др.] ; [ред.] Gary D. Hammer, Stephen J. McPhee ; прев. от англ., ред., предг. Адриана И. Бочева. - [Sofia] : Educational Centre, 2018. - 616 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Pathophysiology of disease. - Други авт.: Mark M. Moasser, J. Ben Davoren, Sunny Wang, Catherine Lomen-Hoerth, Mark S. Chesnutt, Thomas J. Prendergast, Fred M. Kusumoto, Igor Mitrovic, Tobias Else, Gary D. Hammer, Jason C. Mills, Thaddeus S. Stappenbeck, Mandana Khalili, Blaire Burman, Christopher J. Sonnenday, Rachel L. Perlman, Michael Heung, Joachim H. Ix, Dolores M. Shoback, Deborah E. Sellmeyer, Janet L. Funk, Douglas C. Bauer, Stephen J. McPhee, Erika B. Johnston-MacAnanny, Robert N. Taylor, Mikkel Fode, Jens Sonksen, Dana A. Ohl. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7417-37-1
1. Патологична физиология
616-092
COBISS.BG-ID 45457928

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/15 Кн 97
ПАВЛОВА, Жанина Стамова, 1965-
        Пропедевтика на протетичната дентална медицина : сборник с тестове - 1000? / Жанина Павлова. - София : Neofeedback, 2020 ([София] : Прента ин). - 205 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7329-66-7
1. Ортопедична стоматология - тестове за ВУЗ 2. Зъби - аномалии - тестове за ВУЗ 3. Челюсти - аномалии - тестове за ВУЗ
616.314-089(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45429512

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

БК 2021/15 Кн 98
        BALKAN endemic nephropathy : a comprehensive view / Tzvetan Dimitrov ... [и др.] ; ed. Vladislav Stefanović ... [и др.]. - Sofia : Press Product Line, 2016. - 363 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Zoran Radovanović, Plamen Dimitrov, Angel S. Galabov, Anastas Pashov, Draga Toncheva, Rada Staneva, Ljubinka Janković Veličković, Rade Čukuranović, Ivan Ignjatović, Vladislav Stefanović, Ljubica Djukanović, Marijana Kovačević, Momir Polenaković. - Пълната форма на името на авт. Tzvetan Dimitrov е Цветан Димитров Гергов. - Възприетата форма на името на авт. Ljubinka Janković Veličković е Ljubinka Janković-Veličković, на Ljubica Djukanović - Ljubica Đukanović. - Други ред.: Angel S. Galabov, Draga Toncheva, Momir Polenaković. - За авт.: с. 6-8. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7177-03-9 : подв.
1. Бъбречни болести - Балкански полуостров - история 2. Балкански полуостров - медицина
616.61(497)(091)
COBISS.BG-ID 45499912

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/15 Кн 99
ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Анализ на експресионния профил на некодиращи микро РНК гени при пациенти с шизофрения / Тихомир Илиев Въчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 190 с. : с табл., ил., диагр. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 163-190.

ISBN 978-619-202-639-4
1. Шизофрения - диагностика 2. Биологични маркери 3. Медицинска генетика
616.895.8-07
COBISS.BG-ID 45385480

БК 2021/15 Кн 100
ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Разстройства от аутистичния спектър през погледа на съвременната медицина, бъдещи терапевтични перспективи и молекулярно-генетични аспекти на изследване : монография / Тихомир Илиев Въчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 174 с. ; 28 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Надежда Петрова Маджирова. - Библиогр.: с. 130-173.

ISBN 978-619-202-637-0
1. Аутизъм
616.896
COBISS.BG-ID 45382664

БК 2021/15 Кн 101
ИВАНОВА, Калинка Спасова, 1975-
        Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст. Терапевтични насоки : монография / Калинка Спасова Иванова. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 174 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рецензии / Живко Димитров Жеков, Станислава Павлова Пенева: с. 3-10. - Библиогр.: с. 154-173.

ISBN 978-619-201-361-5
1. Аграфия - при децата - терапия
616.89-008.434-08-053.2
COBISS.BG-ID 45414408

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

БК 2021/15 Кн 102
МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Материали и заготовки : [за] дуална система на обучение. Ч. 1, Материали / Иван Ненов Митев. - Габрово : Кредо-3М, 2021. - 134 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

Библиогр.: с. 119-120.

ISBN 978-619-7100-44-0
1. Материалознание - учебни помагала за средни училища
620.22(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 45381128

БК 2021/15 Кн 103
ТОНЧЕВ, Николай Тончев, 1961-
        Материалознание : практическо ръководство в задачи, решени казуси и указания / Николай Тончев. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 224 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: Николай Н. Кемилев, Валентин В. Камбуров

ISBN 978-954-12-0274-6
1. Материалознание - учебни помагала за ВУЗ
620.22(075.8)
COBISS.BG-ID 45453320

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/15 Кн 104
        ДОПОТОПНОТО машиностроене в комунистическа България / състав., въвед. Антон Тодоров. - София : Бета версия, 2020 ([София] : Симолини-94). - 584 с. : с факс. ; 25 см. - (Поредица Документите с Антон Тодоров. Коя България "загубихме" ; т. 2)

ISBN 978-619-91546-1-8 (подв.) : 35 лв.
1. Машиностроене - България - история - извори 2. България - машиностроене
621(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 45480456

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/15 Кн 105
СТОЕВА, Мая Ангелова, 1967-
        Ръководство по технологичен практикум: електротехника и електроника. Ч. 1, Електротехника / Мая Ангелова Стоева. - Русе : Дема прес, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 101 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

Рец.: Галина Чернева, Иванка Георгиева. - Библиогр.: с. 99-100.

ISBN 978-619-7546-38-5
1. Електротехника - учебни помагала за ВУЗ
621.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45360904

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
Виж и 621.9; 658.2; 658.5

БК 2021/15 Кн 106
МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Материали и заготовки : [за] дуална система на обучение. Ч. 2, Конвенционални технологични процеси за получаване на заготовки / Иван Ненов Митев. - Габрово : Кредо-3М, 2021. - 134 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

Библиогр.: с. 111-112.

ISBN 978-619-7100-45-7
1. Метали - обработка - учебни помагала за средни училища
621.7(076)(075.3)
621.9(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 45381640

БК 2021/15 Кн 107
МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Материали и заготовки : [за] дуална система на обучение. Ч. 3, Неконвенционални електротехнологични процеси за получаване на заготовки / Иван Ненов Митев. - Габрово : Кредо-3М, 2021. - 130 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см. - (Наръчник на ученика : дуална система на обучение)

Библиогр.: с. 105-106.

ISBN 978-619-7100-46-4
1. Материали - електротехнология - учебни помагала за средни училища
621.7:621.3(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 45381896

621.9 ФОРМОВАНЕ СЪС СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ. ШЛИФОВАНЕ. ЧУКОВЕ И ПРЕСИ
Виж и 621.7

МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Материали и заготовки : [за] дуална система на обучение. Ч. 2, Конвенционални технологични процеси за получаване на заготовки Вж  Кн 106

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/15 Кн 108
ГЕОРГИЕВ, Димитър Петров, 1947-
        Ръководство за упражнения по технология и механизация на дърводобива / Димитър Георгиев, Димитър Пеев. - [3.] прераб. и доп. изд. - София : ЛТУ, 2021 ([София] : [Интел ентранс]). - 102 с. : с ил. ; 25 см

1. изд. 2006 с авт. Димитър Георгиев ; В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. изд. - Рец. Кирил Любенов. - Библиогр.: с. 97-98.

ISBN 978-954-332-182-7
1. Дърводобивна промишленост - техническо обзавеждане - учебни помагала за ВУЗ
630*3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45452040

БК 2021/15 Кн 109
ЮГОЗАПАДНО държавно предприятие (Благоевград)
        Югозападно държавно предприятие - в хармония с природата / състав. Снежана Паскалева, Александър Дунчев ; общ. ред. Димитър М. Димитров, Капка Николова ; въвед. Дамян Дамянов = Southwestern state enterprise - in harmony with nature / comp. Snezhana Paskaleva, Alexander Dountchev ; ed. by Dimitar M. Dimitrov, Kapka Nikolova ; introd. Damyan Damyanov ; transl. by Adriana Momchilova. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 283 с. : с цв. ил., к., диагр. ; 29 см

ISBN 978-619-188-388-2 (подв.)
1. Югозападно държавно предприятие (Благоевград) - история - албуми 2. Благоевград - горско стопанство
630(497.222)(091)(084)
COBISS.BG-ID 45505544

631.5 АГРОТЕХНИКА

ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Взаимодействие между вироид Potato spindle tuber viroid (PSTVD), паразитно растение - Orobanche ramosa и домат като техен гостоприемник Вж Кн 110

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Виж и 576.8; 630*4

БК 2021/15 Кн 110
ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Взаимодействие между вироид Potato spindle tuber viroid (PSTVD), паразитно растение - Orobanche ramosa и домат като техен гостоприемник / Тихомир Илиев Въчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 89 с. : с ил., сх. табл. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Георгиев Иванов, Галина Тенева Яхубян. - Библиогр.: с. 84-89.

ISBN 978-619-202-640-0
1. Паразитни растения - болести и вредители 2. Домати - болести и вредители 3. Селскостопански култури - генетика
632.5
635.64:632.5
631.52
COBISS.BG-ID 45469960

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО
Виж и 630*27; 634; 712

ВЪЧЕВ, Тихомир Илиев, 1981-
        Взаимодействие между вироид Potato spindle tuber viroid (PSTVD), паразитно растение - Orobanche ramosa и домат като техен гостоприемник Вж  Кн 110

636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

БК 2021/15 Кн 111
ЕЛЕКТРОННА юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации (Костинброд ; 2020)
        Електронна юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации : Институт по животновъдни науки - Костинброд, Костинброд, 5 ноември 2020 : сборник / ред. кол. Мая Игнатова ... [и др.] = Online Anniversary Scientific Conference With International Participation Animal Science - Challenges and Innovations : Institute of animal science - Kostinbrod, Kostinbrod, 5 November 2020 : proceedings / ed. board Maya Ignatova ... [и др.]. - Костинброд : Институт по животновъдни науки, 2020 (София : Авангард прима). - 385 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Други ред.: Теодора Попова, Таня Иванова. - Рец.: Теодора Попова, Таня Иванова, Иван Янчев, Пенка Монева, Светлана Григорова, Ралица Балканска, Соня Иванова, Никола Методиев, Пламен Христов, Цветана Харизанова-Методиева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90918-4-5
1. Животновъдство - конференции
636(06)
COBISS.BG-ID 45468168

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/15 Кн 112
        БЕЛЕЖИТИ дейци на ветеринарномедицинската професия в Р България / Христо Найденски ... [и др.] ; обща ред. Иван Божков ; фотоил. Иван Щерев Манга. - София : Бълг. агенция по безопасност на храните, 2020 ([София] : [Лито Балкан]). - 271 с. : с ил., табл., портр. ; 22 см

Други авт.: Иван Божков, Михни Люцканов, Гергана Николова, Иван Щерев Манга. - Възприетата форма на името на авт. Гергана Николова е Гергана Николова Балиева, на Иван Щерев Манга - Иван Щерев. - Пълната форма на името на авт. Михни Люцканов е Михни Люцканов Стоянов. - Изд. на Бълг. агенция по безопасност на храните. - Рецензии / Атанас Атанасов, Георги Георгиев: с. 242-259. - Библиогр.: с. 263-267. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-188-537-4
1. Ветеринари - България - биографии 2. Ветеринарна медицина - България - история 3. България - ветеринарна медицина
636.09-051(497.2)(092)
636.09(497.2)(091)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 45406472

БК 2021/15 Кн 113
СТОЯНОВ, Явор Петров, 1972-
        Удоволствието от общуването във ветеринарната медицина / Явор Стоянов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. ; 22 см

За автора: с. 157. - Библиогр.: с. 158.

ISBN 978-619-188-367-7
1. Ветеринарна медицина 2. Комуникация - психология
636.09
316.77
COBISS.BG-ID 45415176

639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.26; 799

БК 2021/15 Кн 114
        BIOLOGICAL monitoring of landings of commercially important species : scientific report covering the results over 2017-2019 / Maria Yankova ... [и др.] ; ed. Snejina Bacheva. - [София] : [Акад. изд. "Марин Дринов"], [2020]. - 131 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Други авт.: Violin Raykov, Petya Ivanova, Nina Djembekova.

ISBN 978-619-245-078-6 (подв.)
1. Рибовъдство - България - екология 2. България - лов и риболов
639.32(497.2)
COBISS.BG-ID 45458952

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/15 Кн 115
        ТИПИЧНИ еврейско-испански ястия / [състав., предг.] Ивет Анави. - 3. доп. и обединено изд. - Пловдив : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Алианс принт). - 254 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

1. изд. 1994 на изд. Шалом. - Биогр. данни за състав. отбелязани на 2-ра кор. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-188-452-0 : 20 лв.
1. Готварство - България - рецепти 2. Евреи - бит 3. България - домакинство 4. Израел - домакинство
641.56(497.2=411.16)(083.12)
COBISS.BG-ID 45365256

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ТОЙФЕЛ, Ингрид
        Да окрилим всяко дете. Ч. 1 Вж Кн 9

663 Промишлена микробиология. Промишлена   микология. ферментология. Ферментационни  производства. Производство на напитки.  Производство на вкусови продукти и хранителни  добавки. Производство на стимуланти           Виж и 178;  351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.87

БК 2021/15 Кн 116
ДИМИТРОВА, Гергана Димитрова, 1972-
        Клъстерен подход за конкурентно позициониране на българското винопроизводство : монография / Гергана Димитрова ; науч. ред. Велин Станев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 204 с. : с табл., к., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Цвета Зафирова, Теофана Димитрова. - Библиогр.: с. 178-192 и под линия

ISBN 978-619-202-626-4
1. Винарство - България - управление и организация 2. Конкуренция (икономика) 3. България - хранително-вкусова промишленост
663.2:339.137(497.2)
COBISS.BG-ID 45363208

69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Виж и 624; 626/627; 628

БК 2021/15 Кн 117
АНДОНОВ, Кондю Йорданов, 1945-
        Енергийно и екологично ефективни модули и схеми в сградостроителството / Кондю Андонов, Красимир Ениманев, Светослава Ениманева. - Русе : Дема прес, 2020 ([Русе] : Русенски унив.). - 249 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Борис Георгиев Борисов, Иван Величков Иванов.

ISBN 978-619-7546-33-0
1. Енергоефективна архитектура 2. Сградостроителство
697
COBISS.BG-ID 45391368

БК 2021/15 Кн 118
ЗАФИРОВА, Мира Димитрова, 1963-
        Организация на строителството : учебник / Мира Димитрова Зафирова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 194 с. : с табл., сх. ; 24 см

Рец.: Валентин Николов, Руско Вълков.

ISBN 978-954-12-0273-9
1. Строителство - управление и организация - учебници за ВУЗ
69:005(075.8)
COBISS.BG-ID 45454600


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Османски обществени чешми в България (XV-XIX век) Вж Кн 200

ТОМОВ, Тома Иванов, 1967-
        Непознатият храм "Св. София". Ч. 1, Надписи-графити на кирилица и глаголица Вж Кн 206

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/15 Кн 119
ДИНЕВА, Галина Тенева
        Двуизмерно проектиране с AutoCAD в аграрните науки : ръководство за практически и семинарни занятия. Ч. 1 / Галина Тенева Динева. - Ст. Загора, [т.е. Русе] : Дема прес, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 98 с. : с ил. ; 22 см

Рец.: Ваня Петрова Димова, Кънчо Василев Пейчев.

ISBN 978-619-7546-35-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7546-34-7 !
1. Техническо чертане - автоматизация - учебни помагала за ВУЗ 2. Приложни програми - учебни помагала за ВУЗ
744(076)(075.8)
004.42(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45418504

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/15 Кн 120
МАДЖАРОВ, Стоян Николов
        Календар на имена и събития от поп и рок музиката / Стоян Н. Маджаров. - Русе : Дема прес, 2020. - 540 с. : с ил., портр. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Пенчо Константинов Камбуров, Петър Димитров Кадийски. - Библиогр.: с. 536-539.

ISBN 978-619-7546-27-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7546-27-6 !
1. Поп музика - биографии 2. Рок музика - биографии
784.7.07(100)(092)
929(100)
COBISS.BG-ID 45444360

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

БК 2021/15 Кн 121
ГАДЖЕВ, Владимир Марков, 1944-
        Джазът - мисия на един живот : Манол Цоков / Владимир Гаджев ; предг. Венцислав Димов. - София : Изток-Запад, 2020. - 240 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Манол Цоков: джазът - мисия на един живот. - Библиогр.: с. 234-239.

ISBN 978-619-01-0697-5
1. Цоков, Манол Петров, 1940-2013 - биографии 2. Композитори, български - биографии 3. България - музика
785.161.071.1(497.2)(092)
929 Цоков, Манол Петров
COBISS.BG-ID 45428488

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/15 Кн 122
ДИКОВА, Петя Сашова, 1984-
        Интервю с пиеса "Секс, наркотици и рок&рол" : историята на най-дълго играния спектакъл в един и същ състав в света / Петя Дикова ; ред. Петър Делчев ; снимки Иван Дончев. - София : Изток-Запад, 2020. - 231, XVI с. : с ил. ; 22 см

Загл. на предзагл. с.: Интервю с пиеса "Секс, наркотици и рокендрол". - Пълната форма на името на ред. Петър Делчев е Петър Делчев Томов.

ISBN 978-619-01-0737-8 : 18 лв.
ISBN 619-01-0737-0 !
1. Театрални постановки - България - история 2. България - театър
792.2.036(497.2)
COBISS.BG-ID 45481224

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/15 Кн 123
БОЯДЖИЕВ, Николай Петров, 1959-
        Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване / Николай Бояджиев. - Пловдив : Аква графикс, 2012. - 185 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Кат. по физиология. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Апостол Славчев, Катерина Георгиева. - Библиогр.: с. 166-176. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-92804-4-9
1. Спорт - физиология 2. Мускули
796:612
612.73/.74
COBISS.BG-ID 45390856

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/15 Кн 124
ВИДЕВ, Емил, 1959-
        Строева подготовка в заниманията по физическо образование : монография / Емил Видев Георгиев. - София : НСА прес, 2020 ([София] : Ес принт). - 115 с. : със сх. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Емил Видев Георгиев е Емил Видев. - Рец.: Кирил Георгиев Андонов, Георги Иванов Сергиев. - Библиогр.: с. 113-114.

ISBN 978-954-718-657-6
1. Физически упражнения 2. Физическо възпитание - методика на преподаването
796.015
COBISS.BG-ID 45354760

БК 2021/15 Кн 125
        ОБУЧИТЕЛНА програма "Спорт за всички" / Таня Илиева ... [и др.] ; ред. Карел ван Исакер. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 229 с. : с ил., табл. ; 22 см

Други авт.: Мариана Чепишева, Силвана Боева, Петя Грудева, Мария Горанова, Звонимир Брожич, Петра Анджелич, Нивес Крошняр, Татяна Удович, Лука Добрович, Ялън Айгюн, Бурак Джанполат, Шакир Тюфекчи, Йозел Джоскунер, Крис Дедьорвеедер, Анели Делмоатие, Пиер Ван Екхоут, Марк Ван Асше, Мано Гаспард, Николина Грудева, Силва Икимова. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-582-3
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.24/.26:37
COBISS.BG-ID 45347848

БК 2021/15 Кн 126
[SPORTS training for all] ST4ALL curriculum / Tanya Ilieva ... [и др.] ; ed. Karel van Isacker. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Press, 2020. - 227 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Обучителна програма "Спорт за всички". - Загл. на гърба на кн.: Sports training for all curriculum. - Други авт.: Mariana Chepisheva, Silvana Boeva, Petya Grudeva, Maria Goranova, Zvonimir Brozić, Petra Anđelić, Nives Krošnjar, Tatjana Udović, Luka Dobrović, Yalin Aygün, Burak Canpolat, Şakir Tüfekçi, Özel Coskuner, Kris Dedeurwaerder, Annelies Delmoitié, Pierre Van Eeckhout, Mark van Assche, Mano Gaspard, Nikolina Grudeva, Silva Ikimova. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-583-0
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.24/.26:37
COBISS.BG-ID 45479432

БК 2021/15 Кн 127
[SPORTSKI trening za sve] ST4ALL Nastavni plan / Tanya Ilieva ... [и др.] ; ured. Karel van Isacker. - Plovdiv : Univ. press, 2020. - 218 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Обучителна програма "Спорт за всички". - Загл. на гърба на кн.: Sportski treninzi za sve. - Други авт.: Mariana Chepisheva, Silvana Boeva, Petya Grudeva, Maria Goranova, Zvonimir Brozić, Petra Anđelić, Nives Krošnjar, Tatjana Udović, Luka Dobrović, Yalin Aygün, Burak Canpolat, Şakir Tüfekçi, Özel Coskuner, Kris Dedeurwaerder, Annelies Delmoitié, Pierre Van Eeckhout, Mark van Assche, Mano Gaspard, Nikolina Grudeva, Silva Ikimova. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-587-8
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.24/.26:37
COBISS.BG-ID 45347336

БК 2021/15 Кн 128
[ SPORTTRAINING für Alle] ST4ALL Lehrplan / Tanya Ilieva ... [и др.] ; ed. Karel van Isacker. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Press, 2020. - 228 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Обучителна програма "Спорт за всички". - Загл. на гърба на кн.: Sporttraining für Alle Lehrplan. - Други авт.: Mariana Chepisheva, Silvana Boeva, Petya Grudeva, Maria Goranova, Zvonimir Brozić, Petra Anđelić, Nives Krošnjar, Tatjana Udović, Luka Dobrović, Yalin Aygün, Burak Canpolat, Şakir Tüfekçi, Özel Coskuner, Kris Dedeurwaerder, Annelies Delmoitié, Pierre Van Eeckhout, Mark van Assche, Mano Gaspard, Nikolina Grudeva, Silva Ikimova. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-586-1
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.24/.26:37
COBISS.BG-ID 45357064

БК 2021/15 Кн 129
[SPORTTRAINING voor iedereen] ST4ALL curriculum / Tanya Ilieva ... [и др.] ; red. Karel van Isacker. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Press, 2020. - 249 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Обучителна програма "Спорт за всички". - Загл. на гърба на кн.: Sporttraining voor iedereen. - Други авт.: Mariana Chepisheva, Silvana Boeva, Petya Grudeva, Maria Goranova, Zvonimir Brozić, Petra Anđelić, Nives Krošnjar, Tatjana Udović, Luka Dobrović, Yalin Aygün, Burak Canpolat, Şakir Tüfekçi, Özel Coskuner, Kris Dedeurwaerder, Annelies Delmoitié, Pierre Van Eeckhout, Mark van Assche, Mano Gaspard, Nikolina Grudeva, Silva Ikimova. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-588-5
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.24/.26:37
COBISS.BG-ID 45348104

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Първа среща с великите футболни клубове Вж Кн 8


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

ДОБРЕВА, Аглика Добринова
        Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език : монография Вж Кн 131

БК 2021/15 Кн 130
ШУКРИЕВА, Менент Османова, 1973-
        Турско-български речник на етикетните формули / Менент Шукриева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 220 с. ; 20 см

ISBN 978-619-201-468-1
1. Турски език - фразеология - речници, турско-български
81'374=512.161=163.2(038)
COBISS.BG-ID 45367048

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/15 Кн 131
ДОБРЕВА, Аглика Добринова
        Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език : монография / Аглика Добрева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", [2020]. - 348 с. : с табл. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Рец.: Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова. - Библиогр.: с. 240-259.

ISBN 978-619-201-440-7
1. Английски език - лексика 2. Български език - лексика 3. Психолингвистика 4. Великобритания - езикознание 5. България - езикознание
811.111'373
811.163.2'373
81'23
COBISS.BG-ID 45355784

БК 2021/15 Кн 132
ИВАНОВА, Ирина Николова, 1967-
        Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване : монография / Ирина Иванова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 235 с. : с табл. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Рец.: Лиляна Грозданова, Тодор Шопов. - Библиогр.: с. 219-235.

ISBN 978-619-201-431-5
1. Английски език - граматика - методика на преподаването за ВУЗ
811.111'36:378
COBISS.BG-ID 45438728

БК 2021/15 Кн 133
КОСТОВА, Корнелия Бончева
        Педагогическа система за електронно и дистанционното обучение по английски език / Корнелия Б. Костова. - Сливен : Жажда, 2021. - 178, [91] с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 166-177. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-795-559-2 (подв. със спирала)
1. Английски език - методика на преподаването - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
811.111:37.091.33
37.018.43:004
COBISS.BG-ID 45387016

БК 2021/15 Кн 134
        CLOSE-up B2.1 : student's book / Angela Healan ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 216 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 29 см

Други авт.: Katrina Gormley, Diana Shotton, Karen Ludlow, Liliana Grozdanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Светлана Георгиева Димитрова. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-44-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-744-9 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45505800

БК 2021/15 Кн 135
GORMLEY, Katrina
        Close-up B2.1 : workbook / Katrina Gormley. - Sofia : Educational Centre, 2020 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 88 с. : с ил., табл. ; 29 см

Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-43-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-743-2 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)(075)
COBISS.BG-ID 45502216

БК 2021/15 Кн 136
HUGHES, John, 1966-
        Life A1/A2 : workbook : includes graded ielts practice test / John Hughes. - Sofia : Educational Centre, 2017. - 142 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Life. - Изд. на Cengage Learning. Nat. Geogr. Learning.

ISBN 978-619-7417-10-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-710-4 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)(075)
COBISS.BG-ID 45527816

БК 2021/15 Кн 137
HUGHES, John, 1966-
        Life B1 : workbook / John Hughes. - Sofia : Educational Centre, 2017. - 143 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Life. - Изд. на Cengage Learning. Nat. Geogr. Learning.

ISBN 978-619-7417-11-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-711-1 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)(075)
COBISS.BG-ID 45524744

БК 2021/15 Кн 138
        LIFE A1/A2 : student's book / John Hughes ... [и др.]. - Sofia : Educational Centre, 2017. - 192 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Life. - Други авт.: Helen Stephenson, Paul Dummett, Tsvetanka Chernogorova. - Изд. на Cengage Learning. Nat. Geogr. Learning.

ISBN 978-619-7417-06-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-706-7 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45535240

БК 2021/15 Кн 139
        LIFE B1.1 : student's book / John Hughes ... [и др.]. - Sofia : Educational Centre, 2017. - 200 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Helen Stephenson, Paul Dummett, Tsvetanka Chernogorova. - Изд. на Cengage Learning. Nat. Geogr. Learning.

ISBN 978-619-7417-07-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-707-4 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45533192

БК 2021/15 Кн 140
WATKIN, Montse
        Close-up A1 : student's book / Montse Watkin, Liliana Grozdanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - София : Educational Centre, 2018 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 223 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova.

ISBN 978-619-7417-24-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-724-1 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45492232

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/15 Кн 141
BRAUN-Podeschwa, Julia
        Menschen B1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 111 с. : с цв. ил., табл., к. ; 28 см

Anhang für bulgarische SchülerInnen / Peter Stoyanov: с. 103-111. - Комплект с 2 уч. тетрадки. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7417-08-1
ISBN 978-619-741-708-1 !
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 45404680

БК 2021/15 Кн 142
BREITSAMETER, Anna
        Menschen B1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude. - Sofia : Educational Centre, 2014. - 116 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Комплект с учебник, уч. тетрадка.

ISBN 978-619-7417-29-6 (не отпеч.)
ISBN 978-6-197-41729-6 !
1. Немски език - учебни помагала
811.112.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45468936

БК 2021/15 Кн 143
BREITSAMETER, Anna
        Menschen B1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude. - Sofia : Educational Centre, 2014. - 116 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Комплект с учебник, уч. тетрадка

ISBN 978-619-7417-01-2
ISBN 978-619-741-701-2 !
1. Немски език - учебни помагала
811.112.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45469448

БК 2021/15 Кн 144
EVANS, Sandra, 1970-
        Menschen A1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 200 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Anhang für bulgarische SchülerInnen / Peter Stoyanov: с. 193-200. - Комплект с уч. тетрадка. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7417-03-6
ISBN 978-619-741-703-6 !
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 45359112

БК 2021/15 Кн 145
GLAS-Peters, Sabine
        Menschen A1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 214 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Комплект с учебник, уч. тетрадка.

ISBN 978-619-7417-09-8
ISBN 978-619-741-709-8 !
1. Немски език - учебни помагала
811.112.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45389064

БК 2021/15 Кн 146
HABERSACK, Charlotte, 1966-
        Menschen A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 206 с. : с цв. ил., табл., к. ; 28 см

Anhang für bulgarische SchülerInnen / Peter Stoyanov: с. 191-205. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7417-02-9
ISBN 978-619-741-702-9 !
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 45399816

БК 2021/15 Кн 147
STOEVA, Stefka Ivanova, 1968-
        Mit uns B2.1 : Deutsch für Jugendliche : Arbeitsbuch / адапт. Стефка Стоева ; [по] Анна Брайтзаметер ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 156 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

Загл. на гърба на загл. с.: Mit uns Deutsch für Jugendliche. - Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по немски език, ниво B2.1. - Други библиогр. предшественици: Анна Хила, Кристиане Зойте, Луизе Петерс. - Речник: с. 126-153.

ISBN 978-619-7417-48-7
1. Немски език - учебни помагала
811.112.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45436424

БК 2021/15 Кн 148
STOEVA, Stefka Ivanova, 1968-
        Mit uns B2.1 : Deutsch für Jugendliche : Kursbuch / адапт. Стефка Стоева ; [по] Анна Брайтзаметер ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 146 с. : с цв. ил., портр., к. ; 29 см

Загл. на гърба на загл. с.: Mit uns Deutsch für Jugendliche. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по немски език, ниво B2.1. - Други библиогр. предшественици: Анна Хила, Клаус Лил, Кристиане Зойте, Маргарете Томазен.

ISBN 978-619-7417-47-0
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 45438984

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК 2021/15 Кн 149
OPROVA, Javora Stefanova, 1966-
        Medical latin : textbook for students of medicine, dental medicine and pharmacy / Yavora Oprova, Dimitar Mirchev ; ed. Marin Kanarev, Blagoy Ayvazov ; transl. Blagoy Ayvazov. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 252 с. : с табл. ; 30 см

Ориг. загл.: Liber de medicis : учебник по латински език и терминология за студенти по медицина и дентална медицина. - Latin-English vocabulary: с. 178-205. - English-Latin vocabulary: с. 206-251. - Рец.: Ivan Dechev, Maria Orbetzova.

ISBN 978-619-202-596-0
ISBN 978-619-202-479-6 !
1. Латински език - учебници за ВУЗ
811.124'06(075.8)
COBISS.BG-ID 45447944

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/15 Кн 150
        ESPAÑOL lengua viva cuaderno de actividades B1 / Inmaculada Borrego ... [и др.] ; ed. Mercedes Fontecha ... [и др.]. - [Sofia] : Educational Centre, [2018]. - 138 с. : с ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР. - Други авт.: Francisco Alberto Buitrago, Milagros del Castillo, M.a Carmen Díez, Begoña Núñez. - Възприетата форма на името на авт. M.a Carmen Díez е Maria Carmen Díez. - Името на авт. Inmaculada Borrego погрешно отпеч. на бълг. ез. Инмакулага Борего. - Други ред.: Susana Gómez, M.a Antonia Oliva. - Възприетата форма на името на ред. M.a Antonia Oliva е María Antonia Oliva. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-7417-27-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-6-197-41727-2 !
1. Испански език - учебни помагала
811.134.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45488136

БК 2021/15 Кн 151
        ESPAÑOL lengua viva Libro del alumno B1 / Ana Gaínza ... [и др.] ; ed. Mercedes Fontecha ... [и др.]. - [Sofia] : Educational Centre, [2018]. - 192 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по испански език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР. - Други авт.: Isabel Ginés, M.a Dolores Martínez, Isabel Ordeig, Венета Сиракова, Станимир Мичев. - Възприетата форма на името на авт. M.a Dolores Martínez е María Dolores Martínez. - Други ред.: Susana Gómez, M.a Antonia Oliva. - Възприетата форма на името на ред. M.a Antonia Oliva е María Antonia Oliva.

ISBN 978-619-7417-26-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-6-197-41726-5 !
1. Испански език - учебници
811.134.2(075)
COBISS.BG-ID 45493000

БК 2021/15 Кн 152
        GENIAL! A2 : cuaderno de actividades / Cristina Garcia Sánchez ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (с. Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 71 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво A2 по ОЕЕР. - Други авт.: Manuela Mena Octavio, María del Carmen Méndez Santos, Nitzia Tudela Capdevila. - Комплект с учебник.

ISBN 978-619-7417-50-0
1. Испански език - учебни помагала
811.134.2(076)(075)
COBISS.BG-ID 45511176

БК 2021/15 Кн 153
        GENIAL! A2 : libro del alumno / Cristina Garcia Sánchez ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (с. Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 146 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по испански език за постигане на ниво A2 по ОЕЕР. - Други авт.: Manuela Mena Octavio, María del Carmen Méndez Santos, Nitzia Tudela Capdevila, Veneta Sirákova, Stanimir Míchev. - Комплект с уч. тетрадка

ISBN 978-619-7417-49-4
1. Испански език - учебници
811.134.2(075)
COBISS.BG-ID 45510408

811.162.3 ЧЕШКИ ЕЗИК
Виж и 821.162.3

ТОМОВА, Катерина Иванова, 1967-
        Типология на междуметието в българския и чешкия език - митове и реалност : монография Вж Кн 155

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

ТОМОВ, Тома Иванов, 1967-
        Непознатият храм "Св. София". Ч. 1, Надписи-графити на кирилица и глаголица Вж Кн 206

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

ДОБРЕВА, Аглика Добринова
        Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език : монография Вж Кн 131

БК 2021/15 Кн 154
РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Българска старина. Кн. 1 / Георги С. Раковски ; препис на съвр. бълг. Николай Иванов Колев. - София : Гута-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XVI, 252 с. ; 21 см

Няколко думи за този препис / Николай Иванов Колев: с. V-VII.

ISBN 978-619-7444-30-8 : 22 лв.
1. Български език - произход и развитие 2. България - езикознание
811.163.2'01/'04
COBISS.BG-ID 45455624

БК 2021/15 Кн 155
ТОМОВА, Катерина Иванова, 1967-
        Типология на междуметието в българския и чешкия език - митове и реалност : монография / Катерина Томова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 264 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 247-262

ISBN 978-619-202-581-6
1. Български език - части на речта 2. Чешки език - части на речта 3. България - езикознание 4. Чехия - езикознание
811.163.2'366
811.162.3'366
COBISS.BG-ID 45361416

811.163.3 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.3

БК 2021/15 Кн 156
        ON the official language of the republic of North Macedonia / Ana Kocheva ... [и др.] ; transl. Vladimir Filipov Valov. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2020. - 70 с. : с цв. ил., к., факс. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: За официалния език на Република Северна Македония. - Други авт.: Anna Choleva-Dimitrova, Vanya Micheva, Georgi Nikolov, Lilyana Vasileva, Luchia Antonova-Vasileva, Naoum Kaytchev, Plamen Pavlov, Slavia Barlieva, Slavka Keremedchieva, Spas Tashev, Tatyana Aleksandrova. - Възприетата форма на името на авт. Ana Kocheva е Ana Ivanova Kočeva-Lefedžieva, на Luchia Antonova-Vasileva - Lučija Stefanova Antonova. - Възприетата форма на името на прев.Vladimir Filipov Valov е Vladimir Filipov. - Библиогр.: с. 61-64.

ISBN 978-619-245-081-6
1. Македонски език - произход и развитие 2. Северна Македония - езикознание
811.163.3
COBISS.BG-ID 45481736

811.531 КОРЕЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/15 Кн 157
КИМ Со Йънг
        Корейски език 2 : четене с разбиране / Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Джи Сук Ю. - София : Изток-Запад, 2020. - 135 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Загл. и текст на кор. ез. - Името на авт. Джи Сук Ю погрешно отпеч. на загл. с. Чи Сук Ю. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-01-0769-9 : 17 лв.
1. Корейски език - учебници за средни училища
811.531(075.3)
COBISS.BG-ID 45472520

82 ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/15 Кн 158
ТЕНЕВА, Теменуга Ганчева, 1960-
        Основания и практики на урочното "представление" в часовете по литература (5.-12. клас) / Теменуга Тенева ; науч. ред. Ганка Янкова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 360 с. : с ил., табл. ; 24 см

Познание в топлата прегръдка на текста / Радослав Радев: с. 7-9. - Рец.: Радослав Радев, Калина Йочева. - Библиогр.: с. 359-360.

ISBN 978-619-201-448-3
1. Литература - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
82:37(075.8)
373.3.091.3:82(075.8)
COBISS.BG-ID 45445128

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/15 Кн 159
        БАРОН Мюнхаузен / худож. Кирил Танев. - София : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-120-7 : 2.20 лв.

821-93-91
COBISS.BG-ID 45441800

БК 2021/15 Кн 160
        ЛИКА-прилика / худож. Спас Спасов. - [София] : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-944-1 : 2.20 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45505288

БК 2021/15 Кн 161
        НЕВОЛЯТА / худож. Ники Вукадинова. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-119-1 : 2.20 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45380616

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/15 Кн 162
УЛФ, Вирджиния, 1882-1941
        Дневникът на госпожица Джоун Мартин и други неиздавани разкази / Вирджиния Улф ; състав. Иван Атанасов и Иглика Василева ; предг., прев. от англ. Иглика Василева. - София : Изток-Запад, 2021. - 159 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Мемоарите на един романист ; Вечерното парти ; Съчувствие ; Общество ; Струнният квартет ; Синьо & зелено ; Поглед отвън към един девически колеж ; В овощната градина ; Щастие ; Запознанството ; Мъжът, който обичаше себеподобните си ; Три картини ; Портрети ; Вуйчо Ваньо ; Морският курорт ; Два недовършени разказа ; Творбите на госпожа Хеманс ; Кучето.

ISBN 978-619-01-0774-3 : 14 лв.

821.111-32
COBISS.BG-ID 45380104

821.133.1(493)-93 БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/15 Кн 163
РОБРЕХТ, Тиери, 1960-
        Как лъжата се превърна в слон / Тиери Робрехт ; ил. Естел Менс ; прев. от фр. Светлина Боева. - [София] : Панда, 2020 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Ориг. загл.: Un mensonge gros comme un éléphant / Thierry Robberecht.

ISBN 978-619-91633-0-6 (подв.) : 14 лв.

821.133.1(493)-93-34
COBISS.BG-ID 45368072

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/15 Кн 164
ГРИШКОВЕЦ, Евгений Валериевич, 1967-
        Играта на Хемингуей : роман / Евгений Гришковец ; прев. от рус. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Group). - 194 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Рубашка / Евгений Гришковец. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-29-3 : 24 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 45473800

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/15 Кн 165
АНДРЕЕВА, Стефка Петрова, 1952-
        Призрачна луна : стихове / Стефка Андреева. - София : Есексес пъблишинг, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 52 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7584-00-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45376520

БК 2021/15 Кн 166
ДИЧЕВА, Искра Костадинова
        Красиви бъркотии / поезия от Искра Дичева. - София : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - 30 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7329-54-4 : 7.99 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45400584

БК 2021/15 Кн 167
ДЯКОВА, Дора Стоянова, 1944-
        На музата с вълшебната соната : роман в сонети: лирични, философски, любовни / Дора Дякова ; худож. Дора Дякова. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Веда принт). - 88 с. : с ил. ; 19 см

Думи за Дора Дякова / Тонка Ангелова: с. 2-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45383432

БК 2021/15 Кн 168
МИЛЕВ, Емил Кирилов, 1957-
        А прескръбна е душата на глухарчето / Емил Миле. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 56 с. ; 21 см

Емил Миле - псевд. на авт. Емил Кирилов Милев.

ISBN 978-619-202-610-3 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45500424

БК 2021/15 Кн 169
ПЕРГЕЛОВ, Александър Иванов, 1965-
        Надежда : авангардна поезия / Александър Пергелов. - София : Емайви консулт, 2020. - 92 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2987-34-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45457416

БК 2021/15 Кн 170
ПЕТРОВ, Александър Емилов, 1990-
        Lepidoptera : приказка в рима за живота на пеперудите / Александър Скалд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019. - 36 с. : с цв. ил. ; 21 см

Александър Скалд - псевд. на авт. Александър Емилов Петров. - Изд. на Регион. природонауч. музей - Пловдив. - За автора: с. 35.

ISBN 978-619-202-506-9

821.163.2-1
595.789-028.41
COBISS.BG-ID 45427720

БК 2021/15 Кн 171
РОСИ Рос, 1962-
        Иглики в окото : поезия / Роси Рос ; худож. Роси Рос. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Миг принт]). - 96 с. : с ил. ; 21 см

Роси Рос - псевд. на авт. Росица Петкова Фекете. - За авт.: с. 94-95.

ISBN 978-619-188-401-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45365000

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/15 Кн 172
АНГЕЛОВ, Николай Петров, 1950-
        Среща с Ковид на Орлов мост : едноактна пиеса с две действащи лица / Николай Ангелов. - София : [Изд. авт.], 2020. - 18 с. ; 21 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 45407496

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/15 Кн 173
ВЕЛЧЕВ, Мильо Велчев, 1958-
        Въгарец : преживелици и измислици на бос крак / Мильо Велчев. - София : Веда принт П, 2019. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91358-0-8

821.163.2-323.1
COBISS.BG-ID 45384968

БК 2021/15 Кн 174
ДИМИТРОВА, Емилия, 1946-
        Отвъд хоризонта / Емилия Димитрова. - София [т.е. Благоевград] : Нове пъблишинг, 2020 ([София] : Принткор сълюшън). - 132 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Емилия Димитрова е Емилия Димитрова Кузманска. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7555-02-8 : 13.49 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45428232

БК 2021/15 Кн 175
ЕВРОНСКИ, Тодор, 1936-
        Син на съдбата / Тодор Евронски. - София : [Zамония], 2020 ([София] : [Диопринт]). - 183 с. ; 20 см

Тодор Евронски - псевд. на авт. Тодор Георгиев Николов.

ISBN 978-619-90877-8-7 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45344520

БК 2021/15 Кн 176
ЕФТИМОВА, Пламена Емилова, 1988-
        Санаториум за дилета / Пламена Ефтимова. - [Варна] : Медиа бокс, 2020 ([Варна] : Хеликс прес). - 48 с. ; 15 x 18 см

ISBN 978-619-90472-8-6

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 45454856

БК 2021/15 Кн 177
ЗАХАРИЕВ, Делян Асенов
        Кодове за любов и вечност: книгата на Мария / Делян Захариев, Неда Зарева, Анна Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 239 с. ; 22 см

ISBN 978-619-01-0761-3 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45378312

БК 2021/15 Кн 178
КАЛЕЕВ, Мартен Петров, 1958-
        Всичко и нищо : разкази / Мартен Калеев. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 242 с. ; 22 см

Загл. на кор.: Всичко нищо.

ISBN 978-954-09-1509-8 (подв.)
ISBN 978-954-09-1508-1 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45379592

БК 2021/15 Кн 179
КАМА, Алеона де, 1986-
        Сила за приемане : танцуващата с вятъра и водата / Алеона де Кама. - София : Алеона де Кама, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 278 с. ; 21 см

Алеона де Кама - псевд. на авт. Магдалена Димитрова Радкова. - За Алеона де Кама: с. 275.

ISBN 978-619-90771-2-2 : 17.77 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45395464

БК 2021/15 Кн 180
КОЛЕВ, Никола Илианов, 1996-
        Последното пророчество. [Т.] 1, Кристалите на Гаол'мор / Никола Колев. - София : Ти. Ел. Пи. Арк Ентъртейнмънт, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 652 с. : с цв. к. ; 21 см

ISBN 978-619-91550-0-4 (многочастно изд.)

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 45408520

БК 2021/15 Кн 181
ЦВЕТЕ Лале
        (По)кажи ми как да те обичам / Цвете Лале. - [София] : Цвете Лале, 2020 ([София] : Дедракс). - 400 с. ; 21 см

Цвете Лале - псевд. на авт. Цветелина Красимирова Лалева.

ISBN 978-619-91753-0-9 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45412872

БК 2021/15 Кн 182
ЯНГ, Борис, 1990-
        Разкази / Борис Янг. - [2. изд.]. - [София] : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - 127 с. ; 20 см

Борис Янг - псевд. на бълг. авт. - 1. изд. 2019, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-7329-55-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45490952

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/15 Кн 183
БАРЗОВ, Калин Иванов, 1944-
        Follow me... : спомени 1968-2009 / Калин Барзов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2021. - 455 с. : с цв. ил., факс. ; 23 см

За авт.: с. 452-454.

ISBN 978-619-245-099-1 (подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45360392

БК 2021/15 Кн 184
БАТИНКОВ, Христо Костадинов, 1929-
        Извор на утеха : стихове, историко догматично-нравствени теми / свещеник Христо Батинков. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 48 с. : с ил., факс. ; 21 см

Текст и на нем. ез.

ISBN 978-619-202-597-7

821.163.2-97
COBISS.BG-ID 45391624

БК 2021/15 Кн 185
ЛЯТИФОВ, Али Мехмедов, 1941-
        Изповедта на следователя / Али Лятифов. - Провадия [т.е. Варна] : Медиа бокс, 2020 ([Варна] : Хеликс прес). - 271 с. : с ил. ; 23 см

За автора: с. 270.

ISBN 978-619-90472-7-9

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45382152

БК 2021/15 Кн 186
МАРИНОВ, Атанас, 1929-
        Ретроспекции 2 / Атанас Маринов - Атман. - Ловеч : Инфовижън, 2020. - 261 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Атанас Маринов е Атанас Маринов Атанасов.

ISBN 978-619-7442-45-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45354248

БК 2021/15 Кн 187
СТАНЧЕВСКИ, Кольо Цочев, 1940-
        До Атланта и напред : пътеписи / Кольо Станчевски. - Ловеч : Инфовижън, 2020. - 188 с. : с ил. ; 21 см

Арх. екз. с автогр. текст. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7442-39-7 : 12 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 45397768

БК 2021/15 Кн 188
СТАНЧЕВСКИ, Кольо Цочев, 1940-
        Още бивалици : миниатюри, афоризми, фрагменти, рефлексии и още / Кольо Станчевски. - Ловеч : Инфовижън, 2020. - 314 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7442-43-4 : 15 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45381384

БК 2021/15 Кн 189
ЦОНКОВ, Стоян Михов, 1939-
        Живот в три епохи / Стоян Цонков. - [София] : [Neofeedback], 2020 ([София] : [Прента ин]). - 263 с. : с ил. ; 23 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7329-56-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45425416

БК 2021/15 Кн 190
ЩЕРЕВ, Христо Щерев
        В търсене на рая / Христо Щерев. - Свиленград : [Изд. авт.], 2021 ([София] : Симолини). - 215 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-188-521-3

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 45424648

БК 2021/15 Кн 191
BENOVA, Bela Oleg, 1979-
        Following the pulsing light : a bicycle journey to the lighthouses along the Bulgarian Black Sea coast in the summer of 2007 / Bela Benova ; photogr. Bela Benova. - Sofia : Skala print, 2020. - 260 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: По пътя на пулсиращата светлина. - За авт.: с. 259.

ISBN 978-619-91129-6-0

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 45408264

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/15 Кн 192
ГРАМАДНИКОВА, Десислава Обренова, 1973-
        Доброел Годрик Юлис. Карла и калинките на Ю : приказки / Десислава Грамадникова ; худож. Обрен Деляков. - Пловдив : [Десислава Грамадникова], 2020 ([Пловдив] : Булбранд медия). - [36] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Речник: с. 34.

ISBN 978-619-91758-0-4 : 13 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45446408

БК 2021/15 Кн 193
ДЯКОВА, Дора Стоянова, 1944-
        Щурите прасенца ; Тревогата на Снежко : детски приказки за драматизация / Дора Дякова ; картинки Тонка Ангелова. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Веда принт). - 8, 8 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

 Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45379848

БК 2021/15 Кн 194
ЙОВОВ, Григор Томов
        Пътешествие до безброй много други чудни неща / Григор Йовов ; ил. Йоан Токмаков, Цветомира Йовова. - [София] : Neofeedback, 2021 ([София] : [Прента ин]). - 46 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7329-64-3

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45502984

БК 2021/15 Кн 195
        ЛЕКА нощ, деца / худож. Спас Спасов. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моите първи стихотворения)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-129-0 : 2.20 лв.

821.163.2-93-1(082)
COBISS.BG-ID 45408776

БК 2021/15 Кн 196
РАДЕВА, Надежда Атанасова, 1967-
        Март идва : стихове за деца / Надежда Радева ; худож. Доброцвета Илиева. - Русе [т.е. София] : Съюз на свободните писатели, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 36 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7463-12-5

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45422600

БК 2021/15 Кн 197
ФАРО
        Ели : малкото момиче с голямата коса / Фаро ; ил. Калина Мухова ; прев. от англ. Фани Цветкова. - София : Случка, 2020 ([София] : [Миг]). - 30 с. : с ил. ; 22 x 24

Ориг. загл., установено от доп. източник: Elli - the little girl with the big hair. - Фаро - колективен псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-91696-0-5 : 16 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45488392

821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/15 Кн 198
ШИ Юкун, 1810-1871
        Чудните дела на съдията Бао. Т. 3 / Ши Юкун ; прев. от кит. Петко Т. Хинов. - София : Изток-Запад, 2020. - 396 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Изток) (Китайски загадки) (България среща Китай)

Ориг. загл. на кит. ез. -Сер. загл., отбелянано на с. 4: Серия Китайски загадки. - За прев.: с. 396.

ISBN 978-619-01-0734-7 : 16 лв.

821.581-312.4
COBISS.BG-ID 45378056

БК 2021/15 Кн 199
ШИ Юкун, 1810-1871
        Чудните дела на съдията Бао. Т. 3 / Ши Юкун ; прев. от кит. Петко Т. Хинов. - София : Изток-Запад, 2020. - 396 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Изток) (Китайски загадки) (България среща Китай)

Ориг. загл. на кит. ез. - Сер. загл., отбелянано на с. 4: Серия Китайски загадки. - За прев.: с. 396.

ISBN 978-619-01-0735-4 (подв.) : 20 лв.

821.581-312.4
COBISS.BG-ID 45377544


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/15 Кн 200
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Османски обществени чешми в България (XV-XIX век) / Любомир Миков ; прев. на англ., тур. ез. Орлин Събев. - София : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2020 (София : Проф. Марин Дринов). - 171 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

Загл. и текст и на англ., тур. ез.: Ottoman public drinking fountains in Bulgaria (fifteenth through nineteenth centuries) ; Osmanli dönemi bulgaristan'da yapilan umumî çeşmeler (15.-19. yüzyillar). - Речник на турско-арабско-персийските термини и названия: с. 101-104. - Библиогр.: с. 97-100. - Рез. на англ., тур. ез. - Съдържа и: Илюстриран материал от цветни и черно-бели снимки на Османски обществени чешми

ISBN 978-619-7406-24-5 (подв.) : 25 лв.
1. Чешми - България - 15-19 век 2. Архитектура, мохамеданска - България - 15-19 век 3. Културно-историческо наследство - България 4. България - паметници на културата
904:628.11(497.2)
725.033.3(=512.161)(497.2)
COBISS.BG-ID 45394696

БК 2021/15 Кн 201
ПЕТРОВА, Павлина Христова, 1950-
        Софрата на Вълчан. Богове и тайнства : научно-популярен разказ по археологически и исторически проучвания / Павлина Петрова. - София : Neofeedback, 2021 ([София] : [Прента ин]). - 134 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7329-62-9
1. Свети места - Североизточна България 2. Североизточна България - паметници на културата
904(497.2-18)
COBISS.BG-ID 45481480

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/15 Кн 202
        БАЩИНА земя : краеведски материали за селища от община Своге / състав. Виолета Дичева. - София : Рекламна агенция Очи, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 248 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7101-08-9 : 15 лв.
1. История - Своге (община) - сборници 2. Своге (община) - краезнание
908(497.22-37)(062)
COBISS.BG-ID 45452808

БК 2021/15 Кн 203
ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Моето родно село : Голямо Буково (Коджабук) община Средец (Карабунар, Грудово), Бургаска област. Кн. 3 / Никола Великов. - София : Център за еврообразование и наука, 2020. - 128 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9439-42-7 : 6 лв.
1. Села - Южна България - история 2. Голямо Буково (област Бургас) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45412104

        ИЗ миналото на село Радилово [община Пещера]. Ч. 2, Родова памет Вж Кн 205

БК 2021/15 Кн 204
ПОПНИКОЛОВ, Йовчо, 1786-1855
        Летопис съставен преди 1855 / поп Йовчо от Трявна ; препис на съвр. бълг. Николай Иванов Колев. - София : Гута-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - IV, 86 с. : с табл. ; 21 см

Няколко думи за този препис / Николай Иванов Колев: с. III-IV. - Три ученически песни на П. Р. Славейков: с. 37-39. - Съдържа и: Извлечение от оригиналния летопис на поп Йовчо от Трявна : из Сборник за народни умотворения, наука и книжнина / състав. П. Р. Славейков: с. 53-83.

ISBN 978-619-7444-27-8 : 10 лв.
1. История - Трявна - турско владичество 2. Трявна - краезнание
908(497.21-22)"16/18"
COBISS.BG-ID 45467400

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

        АКАДЕМИЯ "Моят зелен град" : монография Вж Кн 55

МАЙЕР-Хюсинг, Петер, 1958-
        Нацистите в Тибет : СС-експедицията на Ернст Шефер Вж Кн 208, Кн 209

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        БЕЛЕЖИТИ дейци на ветеринарномедицинската професия в Р България Вж  Кн 112

        В дирята на засята бразда : юбилеен етнографски сборник в чест на доцент доктор Маргарита Василева Вж Кн 52

ГАДЖЕВ, Владимир Марков, 1944-
        Джазът - мисия на един живот : Манол Цоков Вж Кн 121

ГЪЛЪБОВ, Ангел Симеонов, 1939-
        Вирусологията - моят път Вж Кн 62

ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Власт на всяка цена Вж Кн 27

БК 2021/15 Кн 205
        ИЗ миналото на село Радилово [община Пещера]. Ч. 2, Родова памет / Мария Вачкова. - София : Класика и стил, 2020 ([София] : Алианс принт). - 253 с. : с ил., портр. ; 28 см

Рецензия / Елена Рядкова: с. 6-7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-327-138-2 : 25 лв.
1. Родове, български - история 2. Села - Южна България - история 3. България - генеалогия 4. Радилово (област Пазарджик) - краезнание
929.52(497.2)
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45470728

ЙОНГИ Мингюр, ринпоче, 1975-
        Да обичаш света : пътуването на един монах в бардо на живота и смъртта Вж Кн 18, Кн 19

МАДЖАРОВ, Стоян Николов
        Календар на имена и събития от поп и рок музиката Вж Кн 120

МАЙЕР-Хюсинг, Петер, 1958-
        Нацистите в Тибет : СС-експедицията на Ернст Шефер Вж Кн 208, Кн 209

        СТРАНСТВАЩИ идеи по пътищата на хуманитаристиката : изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. Т. 1 Вж Кн 54

        СЪЛЗИ от спомени : Преподобна Стойна и Ванга Вж Кн 14

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/15 Кн 206
ТОМОВ, Тома Иванов, 1967-
        Непознатият храм "Св. София". Ч. 1, Надписи-графити на кирилица и глаголица / Тома Томов ; ил. Тома Томов. - 2. доп. и прераб. изд. - София : [Изд. авт.], 2019 ([София] : [Велес консулт]). - 333 с. : с ил., табл., диагр. ; 27 см

1. изд. 2016 на изд. ЕмАйВи консулт. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Вася Велинова, Кирил Павликянов. - Библиогр.: с. 211-228. - Предм. показалец, именен показалец.

ISBN 978-619-188-246-5
1. Надписи и изображения - Истанбул 2. Храмове - Истанбул - история 3. Старобългарски език - паметници 4. Истанбул - епиграфика
930.27(560-21)
726.03(560-21)
811.163.1
COBISS.BG-ID 45434632

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/15 Кн 207
        ДА отворим Glam лаборатория : как да създадем иновативна лаборатория в галерии, библиотеки, архиви, музеи / Abigail Potter ... [и др.] ; ред. Raewyn Whyte, Christine Davis ; ил. Lennart Wolfert ; прев. Никола Икономов. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 179 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Open a GLAM lab. - Други авт.: Aisha Al-Abdulla, Armin Straube, Caleb Derven, Ditte Laursen, Gustavo Candela, Katrine Gasser, Kristy Kokegei, Lotte Wilms, Mahendra Mahey, Milena Dobreva-McPherson, Paula Bray, Sally Chambers, Sarah Ames, Sophie-Carolin Wagner, Stefan Karner. - Възприетата форма на името на авт. Milena Dobreva-McPherson е Milena Petrova Dobreva. - Glam и лаборатория за иновации / Георгиос Папайоану: с. 9-13. - Национална библиотека на Катар / Патрис Ландри: с. 14-21. - CILIP - акредитиран институт на библиотечните и информационни специалисти / Джудит Броуди-Престън: с. 22-24. - Пресслужба на Университета в Катар /Талал Ал-Емади: с. 25-26. - За авторите: с. 28-30. - Рец.: Генадий Агре, Иван Димов. - Библиогр.: с. 169-173. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-245-092-2
1. Културно-историческо наследство - дигитализация
930.85:004
COBISS.BG-ID 45417992

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

ВЪЛКАНОВ, Десислав Йорданов, 1973-
        Европа : истории за империи Вж Кн 28

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/15 Кн 208
МАЙЕР-Хюсинг, Петер, 1958-
        Нацистите в Тибет : СС-експедицията на Ернст Шефер / Петер Майер-Хюсинг ; прев. от нем. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - 272 с., VIII с. : ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Nazis in Tibet / Peter Meier-Hüsing.

ISBN 978-619-01-0771-2 : 19 лв.
1. Шефер, Ернст, 1910-1992 - дейност 2. Пътешественици, немски - дейност 3. Географски пътешествия и открития - Тибет 4. Наука и окултизъм - Германия 5. Тибет - география 6. Германия - история
94(430)(092)
910.4(515)(091)
929 Шефер, Ернст
COBISS.BG-ID 45359624

БК 2021/15 Кн 209
МАЙЕР-Хюсинг, Петер, 1958-
        Нацистите в Тибет : СС-експедицията на Ернст Шефер / Петер Майер-Хюсинг ; прев. от нем. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - 272 с., VIII с. : ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Nazis in Tibet / Peter Meier-Hüsing.

ISBN 978-619-01-0772-9 (подв.) : 24 лв.
1. Шефер, Ернст, 1910-1992 - дейност 2. Пътешественици, немски - дейност 3. Наука и окултизъм - Германия 4. Географски пътешествия и открития - Тибет 5. Тибет - география 6. Германия - история
94(430)(092)
910.4(515)(091)
929 Шефер, Ернст
COBISS.BG-ID 45359880

БК 2021/15 Кн 210
НАЙДЕНОВ, Георги Василев, 1945-
        Карабах - национални истории, национални съдби / Георги Найденов. - [Пловдив] : Европрес, 2020 ([Пловдив] : Блаком). - 36 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9357-30-1
1. История - Армения 2. История - Азербайджан 3. Външна политика - Русия - история 4. Национален въпрос и национална политика 5. Русия - външна политика 6. Армения - история 7. Азербайджан - история
94(479.25)
94(497.24)
327(470+571)(091)
COBISS.BG-ID 45412360

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/15 Кн 211
ВЕНЕЛИН, Юрий Иванович, 1802-1839
        Древните и сегашни българи и отношението им към русите : критично историческо изследване. Т. 1 / Юрий Иванович Венелин ; прев. от рус. Николай Иванов Колев. - София : Гута-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 190 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Древнiе и нынешнiе болгаре в политическом, народописном, историческом и религiозном их отношенiи к россiянам / Юрiй Венелин. - Юрий Иванович Венелин - псевд. на авт. Георгий Иванович Гуца.

ISBN 978-619-7444-28-5 : 17 лв.
ISBN 978-619-7444-28-1 !
1. Българи - произход 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 45458440

БК 2021/15 Кн 212
ВЕНЕЛИН, Юрий Иванович, 1802-1839
        Критически изследвания към историята на българите / Юрий Иванович Венелин ; прев. от рус. Николай Иванов Колев. - София : Гута-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XX, 332 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Критическiя изследованiя об исторiи болгар / Ю. И. Венелина. - Юрий Иванович Венелин - псевд. на авт. Георгий Иванович Гуца. - Няколко думи за този превод / Николай Иванов Колев: с. VII-XV. - Кратка биография на Юрий Венелин: с. XVII-XVIII. - Съдържа и: Списък на трудовете на Юрий Венелин: с. XIX-XX.

ISBN 978-619-7444-26-1 : 27 лв.
1. Българи - история 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 45459464

БК 2021/15 Кн 213
ДОБРЕВ, Петър Захариев, 1985-
        Българската история като тест за интелигентност / Петър Добрев. - София : Изток-Запад, 2020. - 200 с. : с ил., к. ; 22 см

ISBN 978-619-01-0700-2 : 13 лв.
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 45366280

БК 2021/15 Кн 214
ЮРУКОВ, Данаил Стефанов, 1852-1926
        Размишления върху произхода на българите / Даниил Юруков ; препис на съвр. бълг. Николай Иванов Колев. - [2. изд.]. - София : Гута-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - VIII, 36 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Даниил Юруков е Данаил Стефанов Юруков. - 1. изд. 1926, изд. на Георги Д. Юруков. - Даниил Юруков: с. VI-VII.

ISBN 978-619-7444-29-2 : 7 лв.
1. Българи - произход 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 45462536

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/15 Кн 215
ТОДОРОВ, Калин Станков, 1953-
        Зад завесата: Големия брат / Калин Тодоров. - София : Изток-Запад, 2020. - 135 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-0750-7 : 14 лв.
ISBN 619-01-0750-8 !
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - спомени 2. Мафия - България - 20-21 век - спомени 3. България - история
94(497.2)"1991/..."(093.3)
343.3/.7(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 45394952


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/15 Н 1
ЛИНДРОВА, Лидия Христова, 1960-
        Целебни песни [Нотирана музика] : сборник с песни и рисунки / Лидия Линдрова. - София : Фрийстайл пъблишинг, 2021 ([София] : [Циан]). - 56 с., [16] с. : цв. ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Healing songs.

ISBN 978-619-91775-0-1
Съдържа 45 песни по мисли от словото на Петър Дънов.

784.7(497.2)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 45413640


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ЛИНДРОВА, Лидия Христова, 1960-
        Целебни песни : сборник с песни и рисунки Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/15 Г 1
ПАНАЙОТОВ, Панайот Михайлов, 1909-1986
        Панайот Панайотов 1909-1986 : 110 години от рождението на художника : юбилеен каталог [от изложба в Художествена галерия "Жорж Папазов", 3.09. 2019 - Ямбол] / Панайот Панайотов ; прев. Александра Жекова = Panajot Panajotov 1909-1986 : 110 years from the birth of the artist : anniversary catalog / Panajot Panajotov. - София : Алана дизайн, 2019. - [120] с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 23 см

Загл. на кор.: Panayotov. - Проф. Панайот М. Панайотов: с. 92-93. - Съдържа и част от кн.: Панайот Панайотов представен от з.х. проф. Васил Стоилов, 1969 : фотокопие: с. 94-119. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Васил Стоилов е Васил Стоилов Антонов.

ISBN 978-619-91440-0-8
1. Панайотов, Панайот Михайлов, 1909-1986 - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
929 Панайотов, Панайот Михайлов
COBISS.BG-ID 45512968

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/15 Г 2
TRIFONOV, Stanislav Georgiev, 1979-
        25 years of Nasimo: sketchbook / [рисунки, текст] Stanislav Trifonov - Nasimo ; pref., [състав.] Bogdana Peeva ; Engl. transl. Kliment Molov . - Sofia : ФАФ България, 2019 ([София] : Алианс принт). - 1 албум (128 с.) : с ил., портр., [24] с. : ил. ; 22 x 22 см

Nasimo - псевд. на худож. Stanislav Georgiev Trifonov. - Възприетата форма на името на прев. Kliment Molov е Kliment Belinov Mollov. - Парал. текст на бълг. ез.

ISBN 978-619-91362-0-1 (подв.)
1. Трифонов, Станислав Георгиев, 1979- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
76.071.1(497.2)(092)(084)
929 Трифонов, Станислав Георгиев
COBISS.BG-ID 45497352


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ПАНАЙОТОВ, Панайот Михайлов, 1909-1986
        Панайот Панайотов 1909-1986 : 110 години от рождението на художника : юбилеен каталог [от изложба в Художествена галерия "Жорж Папазов", 3.09. 2019 - Ямбол] Вж Г 1

TRIFONOV, Stanislav Georgiev, 1979-
        25 years of Nasimo: sketchbook Вж Г 2


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


1 ФИЛОСОФИЯ

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА
Виж и 524.8

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума IX : баланс и безкрайност Вж Е 9

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Догматические матрицы Вж Е 1

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума III : эволюция представлений Вж Е 4

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972- 
        Развитие разума V : догматические матрицы Вж Е 5

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/15 Е 1
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Догматические матрицы [Електронен ресурс] / Веселин Божиков ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Догматичните матрици. - Кн. от поредицата ПМП.

ISBN 978-954-9803-35-8
1. Мислене 2. Понятия 3. Сън 4. Религия - философия 5. Окултизъм
159.955(0.034)
159.963(0.034)
2-1(0.034)
133(0.034)
COBISS.BG-ID 45441288

БК 2021/15 Е 2
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума I [Електронен ресурс] : классификация процессов мышления и представлений / Веселин Божиков ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Развитие на разума I.

ISBN 978-954-9803-21-1
1. Мислене 2. Възприятия 3. Понятия
159.955(0.034)
COBISS.BG-ID 45455112

БК 2021/15 Е 3
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума II [Електронен ресурс] : сон и разум / Веселин Божиков ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Развитие на разума II.

ISBN 978-954-9803-22-8
1. Сън 2. Подсъзнание
159.963(0.034)
159.964(0.034)
COBISS.BG-ID 45406216

БК 2021/15 Е 4
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума III [Електронен ресурс] : эволюция представлений / Веселин Божиков ; перев. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Развитие на разума III.

ISBN 978-954-9803-23-5
1. Понятия 2. Еволюция 3. Наука и религия 4. Окултизъм
159.955(0.034)
2-2(0.034)
133(0.034)
COBISS.BG-ID 45476872

БК 2021/15 Е 5
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума V [Електронен ресурс] : догматические матрицы / Веселин Божиков ; перев. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Развитие на разума V.

ISBN 978-954-9803-25-9
1. Мислене 2. Понятия 3. Сън 4. Религия - философия 5. Окултизъм
159.955(0.034)
159.963(0.034)
2-1(0.034)
133(0.034)
COBISS.BG-ID 45414920

БК 2021/15 Е 6
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума VI [Електронен ресурс] : виртуалната нереалност / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-37-2
1. Мислене 2. Виртуална реалност
159.955(0.034)
162(0.034)
COBISS.BG-ID 45448456

БК 2021/15 Е 7
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Mental matrices [Електронен ресурс] : informational psychology / Veselin Bozhikov ; transl. Zhenya Peltekova. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2015. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - 
Ориг. загл.: Мисловни матрици / Веселин Божиков. - Кн. от поредицата PMP.

ISBN 978-954-9803-50-1
1. Мислене
159.955(0.034)
COBISS.BG-ID 45478152

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума VI : виртуалната нереалност Вж Е 6

БК 2021/15 Е 8
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума VII [Електронен ресурс] : виртуализация / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-39-6
1. Материя и съзнание 2. Виртуална реалност
164.3(0.034)
COBISS.BG-ID 45509896

БК 2021/15 Е 9
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума IX [Електронен ресурс] : баланс и безкрайност / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2015. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-46-4
1. Символна и математическа логика 2. Безкрайност
164(0.034)
114(0.034)
COBISS.BG-ID 45448968


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума III : эволюция представлений Вж  Е 4

2-1 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА. СЪЩНОСТ НА РЕЛИГИЯТА. ЯВЛЕНИЕТО РЕЛИГИЯ

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Догматические матрицы Вж Е 1

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие разума V : догматические матрицы Вж Е 5


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/15 Е 10
ЙОРДАНОВ, Валери, 1957-
        Устройствени мероприятия върху земеделски земи - аспекти, проблеми, механизми [Електронен ресурс] : монография / Валери Йорданов Велковски ; науч. ред. Марина Николова. - Текстови данни. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Валери Йорданов Велковски е Валери Йорданов. - Рец.: Албена Митева, Зорница Стоянова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-9875-96-6
1. Поземлена собственост - управление и организация 2. Териториално планиране
332.2(0.034)
349.44(0.034)
COBISS.BG-ID 45407240

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

ЙОРДАНОВ, Валери, 1957-
        Устройствени мероприятия върху земеделски земи - аспекти, проблеми, механизми : монография Вж Е 10


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

53 ФИЗИКА

БК 2021/15 Е 11
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Абсолют и относительность [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Абсолют и относителност / Веселин Божиков, Ганчо Ганев.

ISBN 978-954-9803-28-0
1. Квантова теория 2. Относителност, теория
530.145(0.034)
530.12(0.034)
COBISS.BG-ID 45509384

БК 2021/15 Е 12
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Новая квантовая модель [Електронен ресурс] / Веселин Божиков ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Нов квантов модел.

ISBN 978-954-9803-27-3
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45434376

БК 2021/15 Е 13
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума VIII [Електронен ресурс] : съхранение и развитие / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-43-3
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45476104

БК 2021/15 Е 14
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Развитие на разума X [Електронен ресурс] : измерения и измеряеми / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-60-0
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45405448

БК 2021/15 Е 15
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Спин [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-42-6
1. Квантова механика
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45432584

БК 2021/15 Е 16
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Съставни и производни [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-36-5
1. Квантова механика
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45433352

БК 2021/15 Е 17
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Фундаменталният закон [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2015. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-47-1
1. Ентропия 2. Гравитация 3. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45510920

БК 2021/15 Е 18
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Фундаментальные силы [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Фундаментални сили.

ISBN 978-954-9803-29-7
1. Ентропия 2. Гравитация 3. Квантова теория
530.145(0.034)
536.75(0.034)
531.5(0.034)
COBISS.BG-ID 45443080

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Виж и 539.3; 539.4; 539.5

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Фундаментальные силы Вж Е 18

536 ТОПЛИНА. ТЕРМОДИНАМИКА. СТАТИСТИЧЕСКА ФИЗИКА
Виж и -026.65

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Фундаментальные силы Вж Е 18


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИал-Абдула, Айша (автор) Кн 207

Айвазов, Благой Николаев, 1986- вж Ajvazov, Blagoj Nikolaev, 1986-

Айгюн, Ялън (автор) Кн 125

Айгюн, Ялън вж Aygün, Yalin

Айкс, Джоахим Х. (автор) Кн 96

Александрова, Татяна Георгиева вж Aleksandrova, Tatjana Georgieva

Анави, Ивет Елизер, 1919-2020 (съставител) Кн 115, (предговор) Кн 115

Ангелов, Николай Петров, 1950- (автор) Кн 172

Ангелова, Диляна Цанкова, 1985- (автор) Кн 36

Ангелова, Пенка Ангелова вж Ангелова-Христова, Пенка Ангелова, 1977-

Ангелова, Тонка (предговор) Кн 167, (илюстратор) Кн 193

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова, 1977- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова, 1977- вж Angelova-Hristova, Penka Angelova, 1977-

Анджелич, Петра (автор) Кн 125

Анджелич, Петра вж Anđelić, Petra

Андонов, Кондю Йорданов, 1945- (автор) Кн 117

Андонова, Евелина Огнянова, 1972- (преводач) Кн 13, Кн 15

Андреева, Стефка Петрова, 1952- (автор) Кн 165

Анева, Ина Йосифова, 1985- (автор) Кн 55

Антонов,   Васил Стоилов   вж Стоилов, Васил, 1904-1990

Антонова, Лучия Стефанова, 1956- вж Antonova, Lučija Stefanova, 1956-

Архипова, Свитлана Петривна, 1955- вж Arhypova, Svitlana Petrivna, 1955-

Архипова, Свiтлана Петрiвна, 1955- вж Архипова, Свитлана Петривна, 1955-

Арън, Илейн, 1944- (автор) Кн 13

Асше, Марк Ван (автор) Кн 125

Асше, Марк Ван вж Assche, Mark Van

Атанасов, Атанас Иванов, 1943- (рецензия) Кн 112

Атанасов, Атанас Маринов вж Маринов, Атанас, 1929-

Атанасов, Иван (съставител) Кн 162

Атанасова, Гергана Димитрова, 1980- (илюстратор) Кн 3

Атман вж Маринов, Атанас, 1929-Баева, Вихра Господинова, 1969- (съставител) Кн 53, Кн 54, (редактор) Кн 54

Балиева, Гергана Николова, 1981- (автор) Кн 112

Банкова, Петя Динчова, 1964- (редактор) Кн 52

Барзов, Калин Иванов, 1944- (автор) Кн 183

Батинков, Христо Костадинов, 1929- (автор) Кн 184

Бауер, Дъглас (автор) Кн 96

Бацалова, Цветелина Георгиева, 1983- (автор) Кн 66

Бацелова, Мариана Георгиева, 1971- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Бацелова, Мариана Георгиева, 1971- вж Bacelova, Mariana Georgieva, 1971-

Бацелова, Марияна Георгиева вж Бацелова, Мариана Георгиева, 1971-

Бенова, Бела Олег, 1979- вж Benova, Bela Oleg, 1979-

Бернайс, Едуард Л., 1891-1995 (автор) Кн 24

Благоев, Радослав Вълчков, 1979- (автор) Кн 3

Боев, Златозар Николаев, 1955- (предговор) Кн 67

Боева, Светлина (преводач) Кн 163

Боева, Силвана Венелинова, 1965- (автор) Кн 125

Боева, Силвана Венелинова, 1965- вж Boeva, Silvana Venelinova, 1965-

Божиков, Веселин Димов, 1972- (автор) Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5Е 6Е 8, Е 9, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, Е 16, Е 17, Е 18

Божиков, Веселин Димов, 1972- вж Božikov, Veselin Dimov, 1972-

Божков, Иван Георгиев, 1934- (автор) Кн 112, (редактор) Кн 112

Борего, Инмакулада вж Borrego, Inmaculada

Бочева, Адриана Иванова, 1951- (преводач) Кн 96, (предговор) Кн 96

Бояджиев, Николай Петров, 1959- (автор) Кн 69, Кн 70Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76,   Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 123 (редактор) Кн 71, Кн 72, Кн 73Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80Кн 82

Бояджиев, Николай Петров, 1959- вж Bojadžiev, Nikolaj Petrov, 1959-

Брайтзаметер, Анна вж Breitsameter, Anna

Браун-Подешва, Юлия вж Braun-Podeschwa, Julia

Брей, Пола (автор) Кн 207

Брожич, Звонимир, 1949- (автор) Кн 125

Брожич, Звонимир, 1949- вж Brožić, Zvonimir, 1949-

Броуди-Престън, Джудит (доп. материал) Кн 207

Буитраго, Франциско Алберто вж Buitrago, Francisco Alberto

Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- вж Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955-

Бърман, Блеър (автор) Кн 96

Бъчева, Снежина Андреева вж Bǎčeva, Snežina AndreevaВагнер, Софи-Каролин (автор) Кн 207

Вайсилова, Емилия Георгиева, 1963- (автор) Кн 32

Василев, Валентин Василев, 1947- вж Vasilev, Valentin Vasilev, 1947-

Василев, Веселин Атанасов, 1993- (автор) Кн 73Кн 82

Василев, Стойне Василев, 1980- (предговор) Кн 31

Василева, Иглика Илиева, 1947- (съставител) Кн 162, (преводач) Кн 162, (предговор) Кн 162

Василева, Лиляна Василева, 1953- вж Vasileva, Liljana Vasileva, 1953-

Вацева, Румяна Василева, 1963- (автор) Кн 55

Вачкова, Мария Найденова, 1936- (автор) Кн 205

Вегертседер, Биляна Стефанова Гяурова- вж Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова, 1973-

Великов, Никола Вълков, 1930- (автор) Кн 203

Величкова, Катя Нанева, 1976- (автор) Кн 63

Велковски, Валери Йорданов вж  Йорданов, Валери, 1957-  

Велчев, Мильо Велчев, 1958- (автор) Кн 173

Венелин, Юрий Иванович, 1802-1839 (автор) Кн 211, Кн 212

Видев, Емил, 1959- (автор) Кн 124

Вилмс, Лоте (автор) Кн 207

Владиков, Атанас Игнатов, 1978- (автор) Кн 50

Влайкова, Тамара Ангелова, 1978- (автор) Кн 37

Волферт, Ленарт (илюстратор) Кн 207

Вукадинова, Ники Георгиева, 1979- (илюстратор) Кн 161

Вълканов, Десислав Йорданов, 1973- (автор) Кн 28

Върбанов, Мариан Стоянов, 1962- (автор) Кн 55

Въчев, Тихомир Илиев, 1981- (автор) Кн 59, Кн 61, Кн 95, Кн 99, Кн 100Кн 110Гаджев, Владимир Марков, 1944- (автор) Кн 121

Гаинза, Ана вж Gaínza, Ana

Гайдарова, Мая Цанкова, 1960-(съставител) Кн 56, (редактор) Кн 56, (предговор) Кн 56

Ганев, Ганчо Тодоров, 1971- (автор) Е 11, Е 15, Е 16, Е 17, Е 18

Гарсия Санчес, Кристина вж Garcia Sánchez, Cristina

Гасер, Катрине (автор) Кн 207

Гаспард, Мано (автор) Кн 125

Гаспард, Мано вж Gaspard, Mano

Георгиев, Галин Георгиев, 1976- (редактор) Кн 52

Георгиев, Георги Кирилов, 1952- (рецензия) Кн 112

Георгиев,   Георги Светославов вж Светославов, Георги

Георгиев, Димитър Петров, 1947- (автор) Кн 108

Георгиев, Димитър Стоянов (автор) Кн 57

Георгиев,   Емил Видев вж Видев, Емил, 1959-

Георгиева, Ана Иванова, 1948- (съставител) Кн 56, (редактор) Кн 56, (предговор) Кн 56

Георгиева,   Геновева Михова вж Михова, Геновева, 1941-

Георгиева, Катерина Николова, 1961- (автор) Кн 60, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82 (редактор) Кн 74, Кн 75Кн 81

Георгиева, Катерина Николова, 1961- вж Georgieva, Katerina Nikolova, 1961-

Гинес, Изабел вж Ginés, Isabel

Глас-Петерс, Забине вж Glas-Peters, Sabine

Глушкова, Нона Димитрова, 1978- (автор) Кн 39

Гомес, Сузана вж Gómez, Susana

Горанова, Мария Михайлова, 1976- (автор) Кн 125

Горанова, Мария Михайлова, 1976- вж Goranova, Marija Mihajlova, 1976-

Гормли, Катрина вж Gormley, Katrina

Грамадникова, Десислава Обренова, 1973- (автор) Кн 192

Гришковец, Евгений Валериевич, 1967- (автор) Кн 164

Гришковец, Евгений Валерьевич, 1967- вж Гришковец, Евгений Валериевич, 1967-

Грозданова, Лиляна Александрова, 1942- вж Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942-

Грудева, Николина Славчева, 1960- (автор) Кн 125

Грудева, Николина Славчева, 1960- вж Grudeva, Nikolina Slavčeva, 1960-

Грудева, Петя Георгиева (автор) Кн 125

Грудева, Петя Георгиева вж Grudeva, Petja Georgieva

Гуца,   Георгий Иванович   вж Венелин, Юрий Иванович, 1802-1839

Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939- (автор) Кн 62

Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939- вж Gǎlǎbov, Angel Simeonov, 1939-

Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова, 1973- (автор) Кн 26Дамянов, Дамян Илиев, 1958- (предговор) Кн 109

Дамянов, Дамян Илиев, 1958- вж Damjanov, Damjan Iliev, 1958-

Дамянов, Иван Иванов, 1961- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Дамянов, Иван Иванов, 1961- вж Damjanov, Ivan Ivanov, 1961-

Дедьорвеедер, Крис (автор) Кн 125

Дедьорвеедер, Крис вж Dedeurwaerder, Kris

Дейвис, Кристин (редактор) Кн 207

Дейворън, Дж. Бен (автор) Кн 96

Дел Кастильо, Милагрос вж Del Castillo, Milagros

Делмоатие, Анели (автор) Кн 125

Делмоатие, Анели вж Delmoitié, Annelies

Делчев, Петър, 1971- (редактор) Кн 122

Деляков, Обрен Костадинов, 1996- (илюстратор) Кн 192

Дервен, Калеб (автор) Кн 207

Деянова, Емануела Бойкова, 1979- (автор) Кн 16, Кн 17

Джамбазов, Балик Маломиров, 1971- (автор) Кн 66

Джанполат, Бурак (автор) Кн 125

Джанполат, Бурак вж Canpolat, Burak

Джембекова, Нина Стойчева, 1980- вж Džembekova, Nina Stojčeva, 1980-

Джонстън-Макейнани, Ерика Б. (автор) Кн 96

Джоскунер, Йозел (автор) Кн 125

Джоскунер, Йозел вж Coskuner, Özel

Джуканович, Любица, 1943- вж Đukanović, Ljubica, 1943-

Ђукановић, Љубица, 1943- вж Джуканович, Любица, 1943-

Дикова, Петя Сашова, 1984- (автор) Кн 122

Димитров, Борислав Светлинов (автор) Кн 36

Димитров, Димитър Василев, 1960- (преводач) Кн 29

Димитров, Димитър Михайлов, 1956- (редактор) Кн 109

Димитров, Димитър Михайлов, 1956- вж Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1956-

Димитров, Пламен Стоянов, 1962- вж Dimitrov, Plamen Stojanov, 1962-

Димитров, Цветан, 1930- вж Dimitrov, Cvetan, 1930-

Димитрова, Гергана Димитрова, 1972- (автор) Кн 116

Димитрова, Емилия, 1946- (автор) Кн 174

Димитрова, Светлана Георгиева, 1967- вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-

Димов, Ангел Георгиев, 1940- (автор) Кн 27

Димов, Венцислав Димов, 1963- (предговор) Кн 121

Динева, Галина Тенева (автор) Кн 119

Динков, Дейвис Динков, 1966- (автор) Кн 55

Дичева, Виолета Петрова, 1955- (съставител) Кн 202

Дичева, Искра Костадинова (автор) Кн 166

Добрев, Петър Захариев, 1985- (автор) Кн 213

Добрева, Аглика Добринова (автор) Кн 131

Добрева, Милена Петрова (автор) Кн 207

Добрович, Лука (автор) Кн 125

Добрович, Лука вж Dobrović, Luka

Домбов, Александър Асенов (преводач) Е 1, Е 2Е 3Е 4, Е 5Е 11, Е 12, Е 18

Донев, Юли Генов вж Донев, Юлий Генов, 1959-

Донев, Юлий Генов, 1959- (преводач) Кн 7

Дончев, Иван Атанасов, 1977- (илюстратор) Кн 122

Дунчев, Александър Димитров, 1980- (съставител) Кн 109

Дунчев, Александър Димитров, 1980- вж Dunčev, Aleksandǎr Dimitrov, 1980-

Дъмет, Пол вж Dummett, Paul

Дякова, Дора Стоянова, 1944- (автор) Кн 167, Кн 193, (илюстратор) Кн 167
Еванс, Сандра, 1970- вж Evans, Sandra, 1970-

Евронски, Тодор, 1936- (автор) Кн 175

Еймс, Сара (автор) Кн 207

Екхоут, Пиер ван (автор) Кн 125

Екхоут, Пиер Ван вж Eeckhout, Pierre van

Електронна юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации (Костинброд ; 2020) Кн 111

Електронна юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации (Костинброд ; 2020) вж Elektronna jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Źivotnovǎdnata nauka - predizvikatelstva i inovacii (Kostinbrod ; 2020)

Елзе, Тобиас, 1972- (автор) Кн 96

ал-Емади, Талал (доп. материал) Кн 207

Ениманев, Красимир Иванов, 1958- (автор) Кн 117

Ениманева, Светослава Красимирова, 1979- (автор) Кн 117

Енчева, Мария Генчева, 1982- (преводач) Кн 16, Кн 17

Ефтимова, Пламена Емилова, 1988- (автор) Кн 176Жеков, Живко Димитров, 1968- (рецензия) Кн 101

Жекова, Александра Викторова, 1987- (преводач) Г 1

Жекова, Александра Викторова, 1987- вж Žekova, Aleksandra Viktorova, 1987-

Желев, Петър, 1960- (рецензия) Кн 55Зарева, Неда Владимирова (автор) Кн 177

Зафирова, Мира Димитрова, 1963- (автор) Кн 118

Захариев, Делян Асенов (автор) Кн 177

Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949- (преводач) Кн 208, Кн 209

Зойте, Кристиане вж Seuthe, ChristianeИванов, Михаил Иванов, 1943- (автор) Кн 23

Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор) Кн 92, Кн 93, Кн 94, (съставител) Кн 94, (редактор) Кн 94

Иванов, Събин Иванов, 1978- (рецензия) Кн 2

Иванова, Анна Владимирова (автор) Кн 177

Иванова, Веселина Радева, 1979- (съставител) Кн 40, (редактор) Кн 40

Иванова, Ирина Николова, 1967- (автор) Кн 132

Иванова, Калинка Спасова, 1975- (автор) Кн 101

Иванова, Петя Павлова, 1969- вж Ivanova, Petja Pavlova, 1969-

Иванова, Таня Стефанова, 1971- (редактор) Кн 111

Иванова, Таня Стефанова, 1971- вж Ivanova, Tanja Stefanova, 1971-

Игнатова, Мая Миткова (редактор) Кн 111

Игнатова, Мая Миткова вж Ignatova, Maja Mitkova

Игнятович, Иван вж Ignjatović, Ivan

Игњатовић, Иван вж Игнятович, Иван

Икимова, Силва Георгиева, 1970- (автор) Кн 125

Икимова, Силва Георгиева, 1970- вж Ikimova, Silva Georgieva, 1970-

Икономов, Никола Спасов, 1942- (преводач) Кн 207

Илиев, Златко Колев, 1949- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Илиев, Златко Колев, 1949- вж Iliev, Zlatko Kolev, 1949-

Илиева, Ангелина Иванова, 1972- (съставител) Кн 53

Илиева, Веселина Николаева, 1985- (редактор) Кн 40

Илиева, Доброцвета Руменова, 1989- (илюстратор) Кн 196

Илиева, Таня Стефанова, 1975- (автор) Кн 125

Илиева, Таня Стефанова, 1975- вж Ilieva, Tanja Stefanova, 1975-

Исакер, Карел ван (редактор) Кн 125

Исакер, Карел ван вж Isacker, Karel vanЈанковић-Величковић, Љубинка, 1960- вж Янкович-Величкович, Любинка, 1960-

Йовов, Григор Томов (автор) Кн 194

Йовова, Цветомира Григорова, 2016?- (илюстратор) Кн 194

Йовчо от Трявна, поп вж Попниколов, Йовчо, 1786-1855

Йонги Мингюр, ринпоче, 1975- (автор) Кн 18, Кн 19

Йорданов, Валери, 1957- (автор) Е 10

Йорданов, Денислав Руменов, 1988- (преводач) Кн 24Кайчев, Наум Илиев, 1970- вж Kajčev, Naum Iliev, 1970-

Калеев, Мартен Петров, 1958- (автор) Кн 178

Калчева, Анета Калчева, 1982- (автор) Кн 33

Калчева, Анета Калчева, 1982- вж Kalčeva, Aneta Kalčeva, 1982-

Кама, Алеона де, 1986- (автор) Кн 179

Каменова, Димитрина Кирилова, 1957- вж Kamenova, Dimitrina Kirilova, 1957-

Канарев, Марин Владимиров вж Kanarev, Marin Vladimirov

Кандела, Густаво (автор) Кн 207

Каприева, Зоя Георгиева (преводач) Кн 9

Карамихова, Маргарита Николова, 1957- (редактор) Кн 38

Кармен Диез, Мария вж Carmen Díez, Maria

Карнер, Щефан (автор) Кн 207

Каръкова, Василиса Стойчева, 1984- (автор) Кн 48

Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955- вж Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955-

Ким Со Йънг (автор) Кн 157

Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 164

Кирова, Милена Пенева, 1968- (автор) Кн 4

Кишияма, Джефри Л. (автор) Кн 96

Клечерова, Даниела Костадинова вж Костадинова, Даниела, 1978-

Коваленко, Ралица Григориева, 1983- вж Kovalenko, Ralica Grigorieva, 1983-

Ковачевић, Маријана вж Ковачевич, Марияна

Ковачевич, Марияна вж Kovačević, Marijana

Кокегеи, Кристи (автор) Кн 207

Коларова, Даниела Димитрова, 1961- (автор) Кн 25, Кн 26, Кн 33

Коларова, Даниела Димитрова, 1961- вж Kolarova, Daniela Dimitrova, 1961-

Коларска,   Ирина Иванова вж Коларска-Младенова, Ирина Иванова

Коларска-Младенова, Ирина Иванова (съставител) Кн 54, (редактор) Кн 54

Колев, Никола Илианов, 1996- (автор) Кн 180

Колев, Николай Иванов, 1951- (предговор) Кн 154, Кн 204, Кн 212, (преводач) Кн 154, Кн 204, Кн 211Кн 212Кн 214 

Константинов, Явор Людмилов, 1972- (преводач) Кн 18, Кн 19

Константинова, Калина Димкова Захариева- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-

Копаранов, Христо (автор) Кн 36

Костадинов, Костадин Василев, 1960- (автор) Кн 8, Кн 41

Костадинова, Даниела, 1978- (съставител) Кн 14, (предговор) Кн 14

Костова, Корнелия Бончева (автор) Кн 133

Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965- вж Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965-

Крауч, Колин, 1944- (автор) Кн 29

Крошняр, Нивес (автор) Кн 125

Крошняр, Нивес вж Krošnjar, Nives

Кузманска, Емилия Димитрова вж Димитрова, Емилия, 1946- 

Кузумото, Фред М. (автор) Кн 96

Куманов, Филип Цонев, 1950- (предговор) Кн 68Лалева,   Цветелина Красимирова вж Цвете Лале

Лалов, Иван Йотов, 1938-(съставител) Кн 56, (редактор) Кн 56, (предговор) Кн 56

Ландри, Патрис (доп. материал) Кн 207

Лаурсен, Дите (автор) Кн 207

Лил, Клаус вж Lill, Klaus

Линдрова, Лидия Христова, 1960- (композитор) Н 1, (илюстратор) Н 1

Ломен-Хорт, Катрин (автор) Кн 96

Лулчев, Любомир Христов, 1886-1945 (автор) Кн 11

Лъдлоу, Карън вж Ludlow, Karen

Люцканов, Михни, 1957- (автор) Кн 112

Люцканова, Екатерина Любомирова (редактор) Кн 40

Лятифов, Али Мехмедов, 1941- (автор) Кн 185Маджаров, Стоян Николов (автор) Кн 120

Маева, Мила Милева, 1976- (редактор) Кн 52

Майер-Хюсинг, Петер, 1958- (автор) Кн 208, Кн 209

Макейнани, Ерика Б. Джонстън- вж Джонстън-Макейнани, Ерика Б.

Макелмъри, Филип вж MacElmuray, Phillip

Макфий, Стивън Дж. (автор) Кн 96, (редактор) Кн 96

Манев, Красимир Петров (редактор) Кн 2

Манга, Иван Щерев вж Щерев, Иван, 1938-

Маринов, Атанас, 1929- (автор) Кн 186

Маринов, Роберто Данчев (автор) Кн 31

Мартинес, Мария Долорес вж Martínez, María Dolores

Махей, Махендра (автор) Кн 207

Международна научна конференция Войната и мирът - минало, настояще, предизвикателства (Велико Търново ; 2018) Кн 38

Мена Октавио, Мануела вж Mena Octavio, Manuela

Мендес Сантос, Мария дел Кармен вж Méndez Santos, María del Carmen

Менс, Естел, 1976- (илюстратор) Кн 163

Меткалф, Роб вж Metcalf, Rob

Миков, Любомир Петров, 1947- (автор) Кн 200

Микушина, Татьяна Николаевна, 1958- вж Микушина, Татяна Николаевна, 1958-

Микушина, Татяна Николаевна, 1958- (автор) Кн 12

Миле,   Емил вж Милев, Емил Кирилов, 1957-

Милев, Емил Кирилов, 1957- (автор) Кн 168

Милс, Джейсън (автор) Кн 96

Минковски, Румен Димитров, 1961- (автор) Кн 26, Кн 33

Минковски, Румен Димитров, 1961- вж Minkovski, Rumen Dimitrov, 1961-

Минчев, Данаил Савов, 1992- (автор) Кн 61

Минчев, Динко Минчев (предговор) Кн 62

Минчева, Елка Минчева, 1964- (доп. материал) Кн 52

Мирчев, Димитър Атанасов, 1976- вж Mirčev, Dimitǎr Atanasov, 1976-

Митев, Иван Ненов, 1960- (автор) Кн 102, Кн 106Кн 107

Митрович, Игор (автор) Кн 96

Михаел, Керачка Бедрос, 1956- (автор) Кн 26

Михова, Геновева, 1941- (автор) Кн 22

Мичев, Станимир Минков, 1958- вж Mičev, Stanimir Minkov, 1958-

Мичева, Ваня Ангелова вж Mičeva, Vanja Angelova

Младенов, Румен Димитров, 1962- (автор) Кн 64, Кн 65

Младенова,   Ирина Иванова Коларска- вж Коларска-Младенова, Ирина Иванова

Моасър, Марк М. (автор) Кн 96

Моллов, Климент Белинов, 1977- вж Mollov, Kliment Belinov, 1977-

Момчилова, Адриана Николова, 1961- (преводач) Кн 109

Момчилова, Адриана Николова, 1961- вж Momčilova, Adriana Nikolova, 1961-

Мотен, Джемал Ахмед (автор) Кн 66

Мухова, Калина Христова, 1993- (илюстратор) Кн 197Найденов, Георги Василев, 1945- (автор) Кн 210

Найденов, Младен Маринов, 1980- (автор) Кн 61

Найденски, Христо Миладинов, 1958- (автор) Кн 112

НАПОО (София) вж Национална агенция за професионално образование и обучение (София)

Национална агенция за професионално образование и обучение (София) Кн 49

Национална конференция по въпросите на обучението по физика (48 ; София ; 2020) Кн 56

Недялков, Антон Недялков, 1971- (редактор) Кн 4

Николов, Георги Николов, 1957- вж Nikolov, Georgi Nikolov, 1957-

Николов,   Тодор Георгиев вж Евронски, Тодор, 1936-

Николова, Гергана вж Балиева, Гергана Николова, 1981-

Николова, Капка Освалд, 1946- (редактор) Кн 109

Николова, Капка Освалд, 1946- вж Nikolova, Kapka Osvald, 1946-

Николова, Марина Ангелова, 1964- (редактор) Е 10

Николова, Нели Иванова, 1971- (автор) Кн 5, Кн 30

Николова, Юлия Георгиева, 1959- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, (редактор) Кн 69, Кн 70, Кн 81 

Николова, Юлия Георгиева, 1959- вж Nikolova, Julija Georgieva, 1959-

Нуньес, Бегоньа вж Núñez, Begoña

Няголов, Константин Няголов, 1958- (автор) Кн 67Олива, Мария Антония вж Oliva, María Antonia

Опрова, Явора Стефанова, 1966- вж Oprova, Javora Stefanova, 1966-

Ордейг, Изабел вж Ordeig, Isabel

Охл, Дана А. (автор) Кн 96Павлов, Пламен Христов, 1958- вж Pavlov, Plamen Hristov, 1958-

Павлова, Жанина Стамова, 1965- (автор) Кн 97

Панайотов, Панайот Михайлов, 1909-1986 (художник) Г 1

Панайотов, Панайот Михайлов, 1909-1986 вж Panajotov, Panajot Mihajlov, 1909-1986

Панайот Панайотов 1909-1986. Изложба (Ямбол ; 2019) Г 1

Панайот Панайотов 1909-1986. Изложба (Ямбол ; 2019) вж Panajot Panajotov 1909-1986. Izložba (Jambol ; 2019)

Пантев, Мирослав Пантев, 1973- (автор) Кн 35

Папайоану, Георгиос, 1971- (предговор) Кн 207

Паскалева, Снежана Благоева, 1959- (съставител) Кн 109

Паскалева, Снежана Благоева, 1959- вж Paskaleva, Snežana Blagoeva, 1959-

Пашов, Анастас Димитров вж Pašov, Anastas Dimitrov

Пашова, Любка Георгиева (автор) Кн 55

Пеев, Димитър Петров, 1987- (автор) Кн 108

Пеева, Богдана Димитрова, 1991- вж Peeva, Bogdana Dimitrova, 1991-

Пелтекова, Женя Димитрова вж Peltekova, Ženja Dimitrova

Пенев, Мариел Христов (автор) Кн 58

Пенев, Петър Тодоров (рецензия) Кн 55

Пенева, Станислава Павлова, 1976- (рецензия) Кн 101

Пенков, Борислав Светлинов вж Димитров, Борислав Светлинов

Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (съставител) Кн 54, (редактор) Кн 54

Пергелов, Александър Иванов, 1965- (автор) Кн 169

Петерс, Луизе вж Peters, Luise

Петков, Петко Стефанов, 1963- (редактор) Кн 38

Петров, Александър Емилов, 1990- (автор) Кн 170

Петрова, Павлина Христова, 1950- (автор) Кн 201

Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Педагогически факултет. Студентски научен форум (9 ; Пловдив ; 2020) Кн 91

Поленаковиќ, Момир, 1939-2021 вж Поленакович, Момир, 1939-2021

Поленакович, Момир, 1939-2021 вж Polenakovik, Momir, 1939-2021

Попниколов, Йовчо, 1786-1855 (автор) Кн 204

Попов, Добрин Иванов, 1965- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Попов, Добрин Иванов, 1965- вж Popov, Dobrin Ivanov, 1965-

Попов, Николай Тодоров, 1984- (автор) Кн 61

Попова, Теодора Петрова, 1964- (редактор) Кн 111

Попова, Теодора Петрова, 1964- вж Popova, Teodora Petrova, 1964-

Потър, Абигейл (автор) Кн 207

Прендъргаст, Томас Дж. (автор) Кн 96

Престън, Джудит Броуди- вж Броуди-Престън, Джудит

Пуде, Ангела, 1967- вж Pude, Angela, 1967-

Пърлман, Рейчъл Л. (автор) Кн 96Радев, Радослав Димитров, 1954- (предговор) Кн 158

Радева, Надежда Атанасова, 1967- (автор) Кн 196

Радкова,   Магдалена Димитрова вж Кама, Алеона де, 1986-

Радовановић, Зоран, 1940- вж Радованович, Зоран, 1940-

Радованович, Зоран, 1940- вж Radovanović, Zoran, 1940-

Радукова, Ценка Иванова, 1974- (автор) Кн 64, Кн 65

Райков, Виолин Стоянов, 1974- вж Rajkov, Violin Stojanov, 1974-

Райман, Моника вж Reimann, Monika

Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 (автор) Кн 154

Робрехт, Тиери, 1960- (автор) Кн 163

Роджърс, Карл вж Rogers, Carl

Роси Рос, 1962- (автор) Кн 171, (илюстратор) Кн 171

Рядкова, Елена Спасова (рецензия) Кн 205Салчев, Петко Ненков, 1961- (автор) Кн 22

Сарафов, Дорчо Петров, 1945- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Сарафов, Дорчо Петров, 1945- вж Sarafov, Dorčo Petrov, 1945-

Светославов, Георги (автор) Кн 10

Селмайер, Дебора (автор) Кн 96

Сиракова, Венета Атанасова, 1961- вж Sirakova, Veneta Atanasova, 1961-

Скалд,   Александър вж Петров, Александър Емилов, 1990-

Скарлатов, Николай Христов, 1943- (автор) Кн 20, Кн 21

Скарлатова, Емилия Илиева (доп. материал) Кн 20

Славейков, Петко Рачов, 1827-1895 (съставител) Кн 204, (доп. материал) Кн 204

Славова, Зоя (автор) Кн 22

Сонедей, Кристофър Дж. (автор) Кн 96

Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 160, Кн 195

Станев, Велин Стефанов, 1967- (редактор) Кн 116

Станева, Рада Георгиева, 1983- вж Staneva, Rada Georgieva, 1983-

Станкова, Валя Димитрова, 1952- (автор) Кн 26

Станкова, Ирена Боянова, 1965- (преводач) Кн 68, (предговор) Кн 68

Станоев, Станой Александров, 1958- (съставител) Кн 54, (редактор) Кн 54

Станчевски, Кольо Цочев, 1940- (автор) Кн 187, Кн 188

Стапънбек, Тадеус С. (автор) Кн 96

Стефановић, Владислав, 1943-2015 вж Стефанович, Владислав, 1943-2015

Стефанович, Владислав, 1943-2015 вж Stefanović, Vladislav, 1943-2015

Стивънсън, Хелън вж Stephenson, Helen

Стоева, Мая Ангелова, 1967- (автор) Кн 105

Стоева, Стефка Иванова, 1968- вж Stoeva, Stefka Ivanova, 1968-

Стоилов, Васил, 1904-1990 (доп. материал) Г 1

Стоилов, Васил, 1904-1990 вж Stoilov, Vasil, 1904-1990

Стойчев, Любомир Ивов (автор) Кн 23, (съставител) Кн 23, (редактор) Кн 23

Стоянов, Михни Люцканов вж Люцканов, Михни, 1957- 

Стоянов,   Петър Желев вж Желев, Петър, 1960-

Стоянов, Петър Симов, 1981- вж Stojanov, Petǎr Simov, 1981-

Стоянов, Радослав Светославов, 1987- (автор) Кн 36

Стоянов, Явор Петров, 1972- (автор) Кн 113

Събев, Орлин Стаменов, 1970- (преводач) Кн 200

Сьонксен, Йенс (автор) Кн 96Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 41, Кн 159

Ташев, Спас Ангелов, 1967- вж Tašev, Spas Angelov, 1967-

Творков, Хелън, 1943- (автор) Кн 18, Кн 19

Тейлър, Робърт Н. (автор) Кн 96

Темелков, Темелко Кръстев, 1950- (преводач) Кн 12

Тенева, Иванка Иванова, 1971- (автор) Кн 64, Кн 65

Тенева, Теменуга Ганчева, 1960- (автор) Кн 158

Терзиева, Тодорка Живкова, 1966- (автор) Кн 1

Терлемезян, Хилда Нишан, 1971- (съставител) Кн 91

Тодоров, Антон Динев, 1966- (съставител) Кн 104, (предговор) Кн 104

Тодоров, Калин Станков, 1953- (автор) Кн 215

Тодоров, Тодор Костов, 1971- (автор) Е 15, Е 16, Е 17, Е 18

Тойфел, Ингрид (автор) Кн 9

Токмаков, Йоан, 2016?- (илюстратор) Кн 194

Томазен, Маргарете вж Thomasen, Margarethe

Томов,   Петър Делчев вж Делчев, Петър, 1971-

Томов, Тома Иванов, 1967- (автор) Кн 206, (илюстратор) Кн 206

Томова, Илона Иванова, 1957- (автор) Кн 23, (съставител) Кн 23, (редактор) Кн 23

Томова, Катерина Иванова, 1967- (автор) Кн 155

Тончев, Николай Тончев, 1961- (автор) Кн 103

Тончева, Веселка Милчева (съставител) Кн 54, (редактор) Кн 54

Тончева, Драга Иванова, 1950- вж Tončeva, Draga Ivanova, 1950-

Трифонов, Станислав Георгиев, 1979- вж Trifonov, Stanislav Georgiev, 1979-

Тудела Капдевила, Ниция вж Tudela Capdevila, Nitzia

Тюфекчи, Шакир (автор) Кн 125

Тюфекчи, Шакир вж Tüfekçi, ŞakirУайт, Рейуин (редактор) Кн 207

Удович, Татяна (автор) Кн 125

Удович, Татяна вж Udović, Tatjana

Улф, Вирджиния, 1882-1941 (автор) Кн 162

Уолин, Марк (автор) Кн 15

Уонг, Съни (автор) Кн 96

Уоткин, Монтси вж Watkin, MontseФаро (автор) Кн 197

Фекете,   Росица Петкова вж Роси Рос, 1962-

Филипов, Владимир, 1959- вж Filipov, Vladimir, 1959-

Фоде, Микел (автор) Кн 96

Фонтеча, Мерседес вж Fontecha, Mercedes

Фънк, Джанет Л. (автор) Кн 96Хаберзак, Шарлоте, 1966- вж Habersack, Charlotte, 1966-

Халили, Мандана (автор) Кн 96

Хамър, Гари Д. (автор) Кн 96, (редактор) Кн 96

Харизанова, Сияна Душева, 1963- вж Harizanova, Sijana Duševa, 1963-

Хийлън, Анджела вж Healan, Angela

Хил, Дейвид А., 1952- вж Hill, David A., 1952-

Хила, Анна вж Hila, Anna

Хинов, Петко Тодоров, 1972- (преводач) Кн 198, Кн 199

Хипократ, 460? -377? пр.Хр. (автор) Кн 68

Холи, Джил вж Holley, Gill

Хорт, Катрин Ломен- вж Ломен-Хорт, Катрин

Христова, Пенка Ангелова Ангелова- вж Ангелова-Христова, Пенка Ангелова, 1977-

Хрисчев, Петър Иванов, 1988- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 79, Кн 80, Кн 81Кн 82

Хрисчев, Петър Иванов, 1988- вж Hrisčev, Petǎr Ivanov, 1988-

Хюз, Джон, 1966- вж Hughes, John, 1966-

Хюнг, Майкъл (автор) Кн 96

Хюсинг, Петер Майер- вж Майер-Хюсинг, Петер, 1958-Цанева, Еля Александрова, 1956- (съставител) Кн 52

Цанков, Цветослав Станиславов, 1978- (автор) Кн 2

Цветанов, Владислав Манолов, 1971- (автор) Кн 6

Цвете Лале (автор) Кн 181

Цветкова, Фани, 1981- (преводач) Кн 197

Цолова, Мариета Цветанова (автор) Кн 47

Цонев, Иван Кръстев, 1949- (рецензия) Кн 2

Цонков, Стоян Михов, 1939- (автор) Кн 189Чанкова, Добринка Иванова, 1963- (автор) Кн 26

Чезнът, Марк С. (автор) Кн 96

Чеймбърс, Сали, 1974- (автор) Кн 207

Чепишева, Мариана Пенева, 1955- (автор) Кн 125

Чепишева, Мариана Пенева, 1955- вж Čepiševa, Mariana Peneva, 1955-

Черкезова, Стоянка Гинева, 1980- (автор) Кн 22, (съставител) Кн 22, (редактор) Кн 22

Черногорова, Цветанка Георгиева вж Černogorova, Cvetanka Georgieva

Чой Куон Джин, 1964- (автор) Кн 157

Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957- вж Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957-

Чукурановић, Раде вж Чукуранович, Раде

Чукуранович, Раде вж Čukuranović, RadeШей, Тони, 1973-2020 (автор) Кн 7

Ши Юкун, 1810-1871 (автор) Кн 198, Кн 199

Шобак, Долорес М. (автор) Кн 96

Шотън, Даяна вж Shotton, Diana

Шпехт, Франц вж Specht, Franz

Шукриева, Менент Османова, 1973- (автор) Кн 130Щерев, Иван, 1938- (автор) Кн 112, (илюстратор) Кн 112

Щерев, Христо Щерев (автор) Кн 190

Щраубе, Армин (автор) Кн 207Ю Джи Сук (автор) Кн 157

Югозападно държавно предприятие (Благоевград) Кн 109

Югозападно държавно предприятие (Благоевград) вж Jugozapadno dǎržavno predprijatie (Blagoevgrad)

Юруков, Данаил Стефанов, 1852-1926 (автор)  Кн 214

Юруков,   Даниил Стефанов вж Юруков, Данаил Стефанов, 1852-1926  Ямбор, Ева (автор) Кн 9

Янг, Борис, 1990- (автор) Кн 182

Янков, Пламен Бранимиров (автор) Кн 55

Янкова, Ганка Иванова, 1954- (редактор) Кн 158

Янкова, Мария Христова, 1972- вж Jankova, Marija Hristova, 1972-

Янкович-Величкович, Любинка, 1960- вж Janković-Veličković, Ljubinka, 1960-al-Abdulla, Aisha вж Ал-Абдула, Айша

Ajvazov, Blagoj Nikolaev, 1986- (редактор) Кн 149, (преводач) Кн 149

Aleksandrova, Tatjana Georgieva (автор) Кн 156

Aleksandrova,   Tatyana вж Aleksandrova, Tatjana Georgieva

Ames, Sarah вж Еймс, Сара

Anavi, Ivet Elizer, 1919-2020 вж Анави, Ивет Елизер, 1919-2020

Andonov, Kondju Jordanov, 1945- вж Андонов, Кондю Йорданов, 1945-

Andonova, Evelina Ognjanova, 1972- вж Андонова, Евелина Огнянова, 1972-

Andreeva, Stefka Petrova, 1952- вж Андреева, Стефка Петрова, 1952-

Anđelić, Petra (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Anđelić, Petra вж Анджелич, Петра

Aneva, Ina Josifova, 1985- вж Анева, Ина Йосифова, 1985-

Angelov, Nikolaj Petrov, 1950- вж Ангелов, Николай Петров, 1950-

Angelova, Diljana Cankova, 1985- вж Ангелова, Диляна Цанкова, 1985-

Angelova, Tonka вж Ангелова, Тонка

Angelova-Hristova, Penka Angelova, 1977- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90

Angelova-Hristova, Penka Angelova, 1977- вж Ангелова-Христова, Пенка Ангелова, 1977-

Antonov, Vasil Stoilov вж Stoilov, Vasil, 1904-1990

Antonova, Lučija Stefanova, 1956- (автор) Кн 156

Antonova-Vasileva,   Luchia вж Antonova, Lučija Stefanova, 1956-

Arhypova, Svitlana Petrivna, 1955- (редактор) Кн 51

Arkhypova, Svitlana вж Arhypova, Svitlana Petrivna, 1955-

Aron, Elaine N., 1944- вж Арън, Илейн, 1944-

Assche, Mark van (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Assche, Mark van вж Асше, Марк ван

Atanasov, Atanas Ivanov, 1943- вж Атанасов, Атанас Иванов, 1943-

Atanasov, Ivan вж Атанасов, Иван

Atanasova, Gergana Dimitrova, 1980- вж Атанасова, Гергана Димитрова, 1980-

Aygün, Yalin (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Aygün, Yalin вж Айгюн, Ялън

Ayvazov,   Blagoy вж   Ajvazov, Blagoj Nikolaev, 1986-Bacalova, Cvetelina Georgieva, 1983- вж Бацалова, Цветелина Георгиева, 1983-

Bacelova, Mariana Georgieva, 1971- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Bacelova, Mariana Georgieva, 1971- вж Бацелова, Мариана Георгиева, 1971-

Bǎčeva, Snežina Andreeva (редактор) Кн 114

Bacheva, Snejina вж Bǎčeva, Snežina Andreeva

Baeva, Vihra Gospodinova, 1969- вж Баева, Вихра Господинова, 1969-

Balieva, Gergana Nikolova, 1981- вж Балиева, Гергана Николова, 1981-

Bankova, Petja Dinčova, 1964- вж Банкова, Петя Динчова, 1964-

Bаrlieva, Slavia вж  Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955-

Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- (автор) Кн 156

Barzov, Kalin Ivanov, 1944- вж Барзов, Калин Иванов, 1944-

Batinkov, Hristo Kostadinov, 1929- вж Батинков, Христо Костадинов, 1929-

Batselova, Mariana вж Bacelova, Mariana Georgieva, 1971-

Bauer, Douglas C. вж Бауер, Дъглас

Bacheva, Snejina, вж Bǎčeva, Snežina Andreeva

Benova, Bela Oleg, 1979- (автор) Кн 191, (илюстратор) Кн 191

Bernays, Edward L., 1891-1995 вж Бернайс, Едуард Л., 1891-1995

Blagoev, Radoslav Vulčkov, 1979- вж Благоев, Радослав Вълчков, 1979-

Bočeva, Adriana Ivanova, 1951- вж Бочева, Адриана Иванова, 1951-

Boev, Zlatozar Nikolaev, 1955- вж Боев, Златозар Николаев, 1955-

Boeva, Silvana Venelinova, 1965- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Boeva, Silvana Venelinova, 1965- вж Боева, Силвана Венелинова, 1965-

Boeva, Svetlina вж Боева, Светлина

Bojadžiev, Nikolaj Petrov, 1959- (автор) Кн 83Кн 84Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90, (редактор) Кн 83Кн 84Кн 85, Кн 88Кн 89Кн 90

Bojadžiev, Nikolaj Petrov, 1959- вж Бояджиев, Николай Петров, 1959-

Borrego, Inmaculada (автор) Кн 150

Boyadjiev,   Nikolay вж Bojadžiev, Nikolaj Petrov, 1959-

Bozhikov, Veselin вж Božikov, Veselin Dimov, 1972-

Božikov, Veselin Dimov, 1972- (автор) Е 7

Božikov, Veselin Dimov, 1972- вж Божиков, Веселин Димов, 1972-

Božkov, Ivan Georgiev, 1934- вж Божков, Иван Георгиев, 1934-

Braun-Podeschwa, Julia (автор) Кн 141

Bray, Paula вж Брей, Пола

Breitsameter, Anna (автор) Кн 142, Кн 143 (библиогр. предшественик) Кн 147, Кн 148

Broady-Preston, Judith вж Броуди-Престън, Джудит

Brožić, Zvonimir, 1949- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Brožić, Zvonimir, 1949- вж Брожич, Звонимир, 1949-

Brozić, Zvonimir, 1949- вж Brožić, Zvonimir, 1949-

Buitrago, Francisco Alberto (автор) Кн 150

Burman, Blaire вж Бърман, БлеърCandela, Gustavo вж Кандела, Густаво

Caneva, Elja Aleksandrova, 1956- вж Цанева, Еля Александрова, 1956-

Cankov, Cvetoslav Stanislavov, 1978- вж Цанков, Цветослав Станиславов, 1978-

Canpolat, Burak (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Canpolat, Burak вж Джанполат, Бурак

Capdevila, Nitzia Tudela вж Tudela Capdevila, Nitzia

Carmen Díez, Maria (автор) Кн 150

Chambers, Sally, 1974- вж Чеймбърс, Сали, 1974-

Chepisheva, Mariana вж Čepiševa, Mariana Peneva, 1955-

Chesnutt, Mark S. вж Чезнът, Марк С.

Choi Gwon-Jin, 1964- вж Чой Куон Джин, 1964-

Choleva-Dimitrova, Anna вж Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957-

Colova, Marieta Cvetanova вж Цолова, Мариета Цветанова

Conev, Ivan Krǎstev, 1949- вж Цонев, Иван Кръстев, 1949-

Conkov, Stojan Mihov, 1939- вж Цонков, Стоян Михов, 1939-

Coskuner, Özel (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Coskuner, Özel вж Джоскунер, Йозел

Crouch, Colin, 1944- вж Крауч, Колин, 1944-

Cvetanov, Vladislav Manolov, 1971- вж Цветанов, Владислав Манолов, 1971-

Cvete Lale вж Цвете Лале

Cvetkova, Fani, 1981- вж Цветкова, Фани, 1981-Čankova, Dobrinka Ivanova, 1963- вж Чанкова, Добринка Иванова, 1963-

Čepiševa, Mariana Peneva, 1955- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Čepiševa, Mariana Peneva, 1955- вж Чепишева, Мариана Пенева, 1955-

Čerkezova, Stojanka Gineva, 1980- вж Черкезова, Стоянка Гинева, 1980-

Černogorova, Cvetanka Georgieva (автор) Кн 138, Кн 139

Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957- (автор) Кн 156

Čukuranović, Rade (автор) Кн 98Damianov, Ivan  вж Damjanov, Ivan Ivanov, 1961-

Damjanov, Damjan Iliev, 1958- (предговор) Кн 109

Damjanov, Damjan Iliev, 1958- вж Дамянов, Дамян Илиев, 1958-

Damjanov, Ivan Ivanov, 1961- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88Кн 89, Кн 90

Damjanov, Ivan Ivanov, 1961- вж Дамянов, Иван Иванов, 1961-

Damyanov, Damyan вж Damjanov, Damjan Iliev, 1958-

Davis, Christine вж Дейвис, Кристин

Davoren, J. Ben вж Дейворън, Дж. Бен

Dedeurwaerder, Kris (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Dedeurwaerder, Kris вж Дедьорвеедер, Крис

Dejanova, Emanuela Bojkova, 1979- вж Деянова, Емануела Бойкова, 1979-

Del Castillo, Milagros (автор) Кн 150

Delčev, Petǎr, 1971- вж Делчев, Петър, 1971-

Delmoitié, Annelies (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Delmoitié, Annelies вж Делмоатие, Анели

Deljakov, Obren Kostadinov, 1996- вж Деляков, Обрен Костадинов, 1996-

Derven, Caleb вж Дервен, Калеб

Dičeva, Iskra Kostadinova вж Дичева, Искра Костадинова

Dičeva, Violeta Petrova, 1955- вж Дичева, Виолета Петрова, 1955-

Díez, Maria Carmen вж Carmen Díez, Maria

Dikova, Petja Sašova, 1984- вж Дикова, Петя Сашова, 1984-

Dimitrov, Borislav Svetlinov вж Димитров, Борислав Светлинов

Dimitrov, Cvetan, 1930- (автор) Кн 98

Dimitrov, Dimitar M. вж Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1956-

Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1956- (редактор) Кн 109

Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1956- вж Димитров, Димитър Михайлов, 1956-

Dimitrov, Dimitǎr Vasilev, 1960- вж Димитров, Димитър Василев, 1960-

Dimitrov, Plamen Stojanov, 1962- (автор) Кн 98

Dimitrov, Tzvetan вж Dimitrov, Cvetan, 1930-

Dimitrova, Anna Metodieva Čoleva- вж Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957-

Dimitrova, Emilija, 1946- вж Димитрова, Емилия, 1946-

Dimitrova, Gergana Dimitrova, 1972- вж Димитрова, Гергана Димитрова, 1972-

Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967- (автор) Кн 42, Кн 43, Кн 134, Кн 140

Dimitrova-Gyuzeleva,   Svetlana вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-

Dimov, Angel Georgiev, 1940- вж Димов, Ангел Георгиев, 1940-

Dimov, Vencislav Dimov, 1963- вж Димов, Венцислав Димов, 1963-

Dineva, Galina Teneva вж Динева, Галина Тенева

Dinkov, Dеjvis Dinkov, 1966- вж Динков, Дейвис Динков, 1966-

Djakova, Dora Stojanova, 1944- вж Дякова, Дора Стоянова, 1944-

Djembekova, Nina вж Džembekova, Nina Stojčeva, 1980-

Djukanović,  Ljubica вж Đukanović, Ljubica, 1943-

Dobrev, Petǎr Zahariev, 1985- вж Добрев, Петър Захариев, 1985-

Dobreva, Aglika Dobrinova вж Добрева, Аглика Добринова

Dobreva, Milena Petrova вж Добрева, Милена Петрова

Dobreva-McPherson, Milena вж Dobreva, Milena Petrova

Dobrović, Luka (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Dobrović, Luka вж Добрович, Лука

Dombov, Aleksandǎr Asenov вж Домбов, Александър Асенов

Dončev, Ivan Atanasov, 1977- вж Дончев, Иван Атанасов, 1977-

Donev, Julij Genov, 1959- вж Донев, Юлий Генов, 1959-

Dountchev, Alexander вж Dunčev, Aleksandǎr Dimitrov, 1980-

Đukanović, Ljubica, 1943- (автор) Кн 98

Dummett, Paul (автор) Кн 138, Кн 139

Dunčev, Aleksandǎr Dimitrov, 1980- (съставител) Кн 109

Dunčev, Aleksandǎr Dimitrov, 1980- вж Дунчев, Александър Димитров, 1980-

Džambazov, Balik Malomirov, 1971- вж Джамбазов, Балик Маломиров, 1971-

Džembekova, Nina Stojčeva, 1980- (автор) Кн 114
Eeckhout, Pierre van (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Eeckhout, Pierre van вж Екхоут, Пиер ван

Eftimova, Plamena Emilova, 1988- вж Ефтимова, Пламена Емилова, 1988-

Elektronna jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Źivotnovǎdnata nauka - predizvikatelstva i inovacii (Kostinbrod ; 2020) Кн 111

Elektronna jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Źivotnovǎdnata nauka - predizvikatelstva i inovacii (Kostinbrod ; 2020) вж Електронна юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации (Костинброд ; 2020)

Else, Tobias, 1972- вж Елзе, Тобиас, 1972-

al-Emadi, Talal вж ал-Емади, Талал

Enčeva, Marija Genčeva, 1982- вж Енчева, Мария Генчева, 1982-

Enimanev, Krasimir Ivanov, 1958- вж Ениманев, Красимир Иванов, 1958-

Enimaneva, Svetoslava Krasimirova, 1979- вж Ениманева, Светослава Красимирова, 1979-

Evans, Sandra, 1970- (автор) Кн 144

Evronski, Todor, 1936- вж Евронски, Тодор, 1936-Faro вж Фаро

Filipov, Vladimir, 1959- (преводач) Кн 156

Fode, Mikkel вж Фоде, Микел

Fontecha, Mercedes (редактор) Кн 150, Кн 151

Funk, Janet L. вж Фънк, Джанет Л.Gadžev, Vladimir Markov, 1944- вж Гаджев, Владимир Марков, 1944-

Gaínza, Ana (автор) Кн 151

Gajdarova, Maja Cankova, 1960- вж Гайдарова, Мая Цанкова, 1960-

Gǎlǎbov, Angel Simeonov, 1939- (автор) Кн 98, (редактор) Кн 98

Gǎlǎbov, Angel Simeonov, 1939- вж Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939-

Ganev, Gančo Todorov, 1971- вж Ганев, Ганчо Тодоров, 1971-

Garcia Sánchez, Cristina (автор) Кн 152, Кн 153

Gaspard, Mano (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Gaspard, Mano вж Гаспард, Мано

Gasser, Katrine вж Гасер, Катрине

Georgiev, Dimitǎr Petrov, 1947- вж Георгиев, Димитър Петров, 1947-

Georgiev, Dimitǎr Stojanov вж Георгиев, Димитър Стоянов

Georgiev, Galin Georgiev, 1976- вж Георгиев, Галин Георгиев, 1976-

Georgiev, Georgi Kirilov, 1952- вж Георгиев, Георги Кирилов, 1952-

Georgieva, Ana Ivanova, 1948- вж Георгиева, Ана Иванова, 1948-

Georgieva, Katerina Nikolova, 1961- (автор) Кн 83Кн 84 Кн 85Кн 86, Кн 87Кн 88Кн 89, Кн 90

Georgieva, Katerina Nikolova, 1961- вж Георгиева, Катерина Николова, 1961-

Gerov, Cvetan Dimitrov вж Dimitrov, Cvetan, 1930-

Ginés, Isabel (автор) Кн 151

Gjaurova-Wegertseder, Biljana Stefanova, 1973- вж Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова, 1973-

Glas-Peters, Sabine (автор) Кн 142, Кн 143, Кн 145

Gluškova, Nona Dimitrova, 1978- вж Глушкова, Нона Димитрова, 1978-

Gómez, Susana (редактор) Кн 150, Кн 151

Goranova, Maria вж Goranova, Marija Mihajlova, 1976-

Goranova, Marija Mihajlova, 1976- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Goranova, Marija Mihajlova, 1976- вж Горанова, Мария Михайлова, 1976-

Gormley, Katrina (автор) Кн 134, Кн 135

Gramadnikova, Desislava Obrenova, 1973- вж Грамадникова, Десислава Обренова, 1973-

Griškovec, Evgenij Valer´evič, 1967- вж Гришковец, Евгений Валериевич, 1967-

Grozdanova, Liliana, 1942- вж Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942-

Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942- (автор) Кн 134, Кн 140

Grudeva, Nikolina Slavčeva, 1960- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Grudeva, Nikolina Slavčeva, 1960- вж Грудева, Николина Славчева, 1960-

Grudeva, Petja Georgieva (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Grudeva, Petja Georgieva вж Грудева, Петя Георгиева 

Grudeva, Petya вж Grudeva, Petja Georgieva

Gyuzeleva,   Svetlana Dimitrova- вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-Habersack, Charlotte, 1966- (автор) Кн 141, Кн 146

Hammer, Gary D. вж Хамър, Гари Д.

Harizanova, Sijana Duševa, 1963- (автор) Кн 42, Кн 43

Harizanova, Siyana вж Harizanova, Sijana Duševa, 1963-

Healan, Angela (автор) Кн 134

Heung, Michael вж Хюнг, Майкъл

Hila, Anna (библиогр. предшественик) Кн 147, Кн 148

Hill, David A., 1952- (автор) Кн 42, Кн 43

Hinov, Petko Todorov, 1972- вж Хинов, Петко Тодоров, 1972-

Hippokrates, 460?-377? пр. Хр. вж Хипократ, 460? -377? пр. Хр.

Holley, Gill (автор) Кн 44, Кн 45

Hrisčev, Petǎr Ivanov, 1988- (автор) Кн 83Кн 86, Кн 87, Кн 89Кн 90

Hrisčev, Petǎr Ivanov, 1988- вж Хрисчев, Петър Иванов, 1988-

Hrischev,   Petar вж Hrisčev, Petǎr Ivanov, 1988-

Hristova, Penka Angelova Angelova- , 1977- вж Angelova-Hristova, Penka Angelova, 1977-

Hsieh, Tony, 1973-2020 вж Шей, Тони, 1973-2020

Hughes, John, 1966- (автор) Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139Ignatova, Maja Mitkova (редактор) Кн 111

Ignatova, Maja Mitkova вж Игнатова, Мая Миткова

Ignatova, Maya вж Ignatova, Maja Mitkova

Ignjatović, Ivan (автор) Кн 98

Ikimova, Silva Georgieva, 1970- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Ikimova, Silva Georgieva, 1970- вж Икимова, Силва Георгиева, 1970-

Ikonomov, Nikola Spasov, 1942- вж Икономов, Никола Спасов, 1942-

Iliev, Zlatko Kolev, 1949- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Iliev, Zlatko Kolev, 1949- вж Илиев, Златко Колев, 1949-

Ilieva, Angelina Ivanova, 1972- вж Илиева, Ангелина Иванова, 1972-

Ilieva, Dobrocveta Rumenova, 1989- вж Илиева, Доброцвета Руменова, 1989-

Ilieva, Tanja Stefanova, 1975- (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Ilieva, Tanja Stefanova, 1975- вж Илиева, Таня Стефанова, 1975-

Ilieva,  Tanya вж  Ilieva, Tanja Stefanova, 1975-

Ilieva, Veselina Nikolaeva, 1985- вж Илиева, Веселина Николаева, 1985-

Isacker, Karel van (редактор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Isacker, Karel van вж Исакер, Карел Ван

Ivanov, Mihail Ivanov, 1943- вж Иванов, Михаил Иванов, 1943-

Ivanov, Petǎr Ivanov, 1946- вж Иванов, Петър Иванов, 1946-

Ivanov, Sǎbin Ivanov, 1978- вж Иванов, Събин Иванов, 1978-

Ivanova, Anna Vladimirova вж Иванова, Анна Владимирова

Ivanova, Irina Nikolova, 1967- вж Иванова, Ирина Николова, 1967-

Ivanova, Kalinka Spasova, 1975- вж Иванова, Калинка Спасова, 1975-

Ivanova, Petja Pavlova, 1969- (автор) Кн 114

Ivanova, Petya вж Ivanova, Petja Pavlova, 1969-

Ivanova, Tanja Stefanova, 1971- (редактор) Кн 111

Ivanova, Tanja Stefanova, 1971- вж Иванова, Таня Стефанова, 1971-

Ivanova, Veselina Radeva, 1979- вж Иванова, Веселина Радева, 1979-

Ix, Joachim H. вж Айкс, Джоахим Х.Jambor, Eva вж Ямбор, Ева

Jang, Boris, 1990- вж Янг, Борис, 1990-

Jankov, Plamen Branimirov вж Янков, Пламен Бранимиров

Jankova, Ganka Ivanova, 1954- вж Янкова, Ганка Иванова, 1954-

Jankova, Marija Hristova, 1972- (автор) Кн 114

Janković-Veličković, Ljubinka, 1960- (автор) Кн 98

Johnston-MacAnanny, Erika B. вж Джонстън-Макейнани, Ерика Б.

Jordanov, Denislav Rumenov, 1988- вж Йорданов, Денислав Руменов, 1988-

Jordanov, Valeri, 1957- вж Йорданов, Валери, 1957-

Jovov, Grigor Tomov вж Йовов, Григор Томов

Jovova, Cvetomira Grigorova, 2016?- вж Йовова, Цветомира Григорова, 2016?-

Jugozapadno dǎržavno predprijatie (Blagoevgrad) Кн 109

Jugozapadno dǎržavno predprijatie (Blagoevgrad) вж Югозападно държавно предприятие (Благоевград)

Jurukov, Danail Stefanov, 1852-1926 вж Юруков, Данаил Стефанов, 1852-1926Kajčev, Naum Iliev, 1970- (автор) Кн 156

Kaytchev,   Naoum вж Kajčev, Naum Iliev, 1970-

Kalčeva, Aneta Kalčeva, 1982- (автор) Кн 34

Kalčeva, Aneta Kalčeva, 1982- вж Калчева, Анета Калчева, 1982-

Kalcheva,  Aneta вж Kalčeva, Aneta Kalčeva, 1982-

Kaleev, Marten Petrov, 1958- вж Калеев, Мартен Петров, 1958-

Kama, Aleona de, 1986- вж Кама, Алеона де, 1986-

Kamenova, Dimitrina Kirilova, 1957- (редактор) Кн 51

Kanarev, Marin Vladimirov (редактор) Кн 149

Kaprieva, Zoja Georgieva вж Каприева, Зоя Георгиева

Karǎkova, Vasilisa Stojčeva, 1984- вж Каръкова, Василиса Стойчева, 1984-

Karamihova, Margarita Nikolova, 1957- вж Карамихова, Маргарита Николова, 1957-

Karner, Stefan вж Карнер, Щефан

Keremedchieva, Slavka вж Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955-

Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955- (автор) Кн 156

Khalili, Mandana вж Халили, Мандана

Kim So Young вж Ким Со Йънг

Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-

Kirova, Milena Peneva, 1968- вж Кирова, Милена Пенева, 1968-

Kishiyama, Jeffrey L. вж Кишияма, Джефри Л.

Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965- (автор) Кн 156

Kocheva,   Ana вж Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965-

Kokegei, Kristy вж Кокегеи, Кристи

Kolarova, Daniela Dimitrova, 1961- (автор) Кн 34

Kolarova, Daniela Dimitrova, 1961- вж Коларова, Даниела Димитрова, 1961-

Kolarska-Mladenova, Irina Ivanova вж Коларска-Младенова, Ирина Иванова

Kolev, Nikola Ilianov, 1996- вж Колев, Никола Илианов, 1996-

Kolev, Nikolaj Ivanov, 1951- вж Колев, Николай Иванов, 1951-

Konstantinov, Javor Ljudmilov, 1972- вж Константинов, Явор Людмилов, 1972-

Koparanov, Hristo вж Копаранов, Христо

Kostadinov, Kostadin Vasilev, 1960- вж Костадинов, Костадин Василев, 1960-

Kostadinova, Daniela, 1978- вж Костадинова, Даниела, 1978-

Kostova, Kornelija Bončeva вж Костова, Корнелия Бончева

Kovačević, Marijana (автор) Кн 98

Kovalenko, Ralica Grigorieva, 1983- (преводач) Кн 34

Kovalenko, Ralitsa вж Kovalenko, Ralica Grigorieva, 1983-

Krošnjar, Nives (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Krošnjar, Nives вж Крошняр, Нивес

Kumanov, Filip Conev, 1950- вж Куманов, Филип Цонев, 1950-

Kusumoto, Fred M. вж Кузумото, Фред М.Lalov, Ivan Jotov, 1938- вж Лалов, Иван Йотов, 1938-

Landry, Patrice вж Ландри, Патрис

Laursen, Ditte вж Лаурсен, Дите

Lefedžieva, Ana Ivanova Kočeva- вж Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965-

Lill, Klaus (библиогр. предшественик) Кн 148

Lindrova, Lidija Hristova, 1960- вж Линдрова, Лидия Христова, 1960-

Ljatifov, Ali Mehmedov, 1941- вж Лятифов, Али Мехмедов, 1941-

Ljuckanov, Mihni, 1957- вж Люцканов, Михни, 1957-

Ljuckanova, Ekaterina Ljubomirova вж Люцканова, Екатерина Любомирова

Lomen-Hoerth, Catherine вж Ломен-Хорт, Катрин

Ludlow, Karen (автор) Кн 134

Lulčev, Ljubomir Hristov, 1886-1945 вж Лулчев, Любомир Христов, 1886-1945
MacElmuray, Phillip (автор) Кн 46

MacPhee, Stephen J. вж Макфий, Стивън Дж.

MacPherson, Milena Dobreva- вж Dobreva, Milena Petrova

Madžarov, Stojan Nikolov вж Маджаров, Стоян Николов

Maeva, Mila Mileva, 1976- вж Маева, Мила Милева, 1976-

Mahey, Mahendra вж Махей, Махендра

Manev, Krasimir Petrov вж Манев, Красимир Петров

Marinov, Atanas, 1929- вж Маринов, Атанас, 1929-

Marinov, Roberto Dančev вж Маринов, Роберто Данчев

Martínez, María Dolores (автор) Кн 151

McPherson, Milena Dobreva- вж Dobreva, Milena Petrova

Meens, Estelle, 1976- вж Менс, Естел, 1976-

Meier-Hüsing, Peter, 1958- вж Майер-Хюсинг, Петер, 1958-

Mena Octavio, Manuela (автор) Кн 152, Кн 153

Méndez Santos, María del Carmen (автор) Кн 152, Кн 153

Metcalf, Rob (автор) Кн 44, Кн 45

Meždunarodna naučna konferencija Vojnata i mirǎt - minalo, nastijašte, predizvikatelstva (Veliko Tǎrnovo ; 2018)  вж Международна научна конференция Войната и мирът - минало, настояще, предизвикателства (Велико Търново ; 2018)

Mičev, Stanimir Minkov, 1958- (автор) Кн 151, Кн 153

Mičeva, Vanja Angelova (автор) Кн 156

Micheva, Vanya вж Mičeva, Vanja Angelova

Mihael, Keračka Bedros, 1956- вж Михаел, Керачка Бедрос, 1956-

Mihova, Genoveva, 1941- вж Михова, Геновева, 1941-

Mikov, Ljubomir Petrov, 1947- вж Миков, Любомир Петров, 1947-

Mikušina, Tat´jana Nikolaevna, 1958- вж Микушина, Татяна Николаевна, 1958-

Milev, Emil Kirilov, 1957- вж Милев, Емил Кирилов, 1957-

Mills, Jason C. вж Милс, Джейсън

Minčev, Danail Savov, 1992- вж Минчев, Данаил Савов, 1992-

Minčev, Dinko Minčev вж Минчев, Динко Минчев

Minčeva, Elka Minčeva, 1964- вж Минчева, Елка Минчева, 1964-

Minkovski, Rumen Dimitrov, 1961- (автор) Кн 34

Minkovski, Rumen Dimitrov, 1961- вж Минковски, Румен Димитров, 1961-

Mirčev, Dimitǎr Atanasov, 1976- (автор) Кн 149

Mirchev,   Dimitar вж  Mirčev, Dimitǎr Atanasov, 1976-

Mitev, Ivan Nenov, 1960- вж Митев, Иван Ненов, 1960-

Mitrovic, Igor вж Митрович, Игор

Mladenov, Rumen Dimitrov, 1962- вж Младенов, Румен Димитров, 1962-

Moasser, Mark M. вж Моасър, Марк М.

Molov, Kliment вж  Mollov, Kliment Belinov, 1977-

Mollov, Kliment Belinov, 1977- (преводач) Г 2

Momchilova, Adriana вж Momčilova, Adriana Nikolova, 1961-

Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- (преводач) Кн 109

Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- вж Момчилова, Адриана Николова, 1961-

Moten, Džemal Ahmed вж Мотен, Джемал Ахмед

Muhova, Kalina Hristova, 1993- вж Мухова, Калина Христова, 1993-Nacionalna agencija za profesionalno obrazovanie i obučenie (Sofia) вж Национална агенция за професионално образование и обучение (София)

Nacionalna konferencija po vǎprosite na obučenieto po fizika (48 ; Sofija ; 2020) вж Национална конференция по въпросите на обучението по физика (48 ; София ; 2020)

Najdenov, Georgi Vasilev, 1945- вж Найденов, Георги Василев, 1945-

Najdenov, Mladen Marinov, 1980- вж Найденов, Младен Маринов, 1980-

Najdenski, Hristo Miladinov, 1958- вж Найденски, Христо Миладинов, 1958-

Nasimo   вж Trifonov, Stanislav Georgiev, 1979-

Nedjalkov, Anton Nedjalkov, 1971- вж Недялков, Антон Недялков, 1971-

Nikolov, Georgi Nikolov, 1957- (автор) Кн 156

Nikolova, Julia вж Nikolova, Julija Georgieva, 1959-

Nikolova, Julija Georgieva, 1959- (автор) Кн 83Кн 84Кн 85Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90,  (редактор) Кн 86Кн 87

Nikolova, Julija Georgieva, 1959- вж Николова, Юлия Георгиева, 1959-

Nikolova, Kapka Osvald, 1946- (редактор) Кн 109

Nikolova, Kapka Osvald, 1946- вж Николова, Капка Освалд, 1946-

Nikolova, Marina Angelova, 1964- вж Николова, Марина Ангелова, 1964-

Nikolova, Neli Ivanova, 1971- вж Николова, Нели Иванова, 1971-

Njagolov, Konstantin Njagolov, 1958- вж Няголов, Константин Няголов, 1958-

Núñez, Begoña (автор) Кн 150
Octavio, Manuela Mena вж Mena Octavio, Manuela

Ohl, Dana A. вж Охл, Дана А.

Oliva, María Antonia (редактор) Кн 150, Кн 151

Online Anniversary Scientific Conference With International Participation Animal Science - Challenges and Innovations (Kostinbrod ; 2020) вж Elektronna jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Źivotnovǎdnata nauka - predizvikatelstva i inovacii (Kostinbrod ; 2020)

Oprova, Javora Stefanova, 1966- (автор) Кн 149

Oprova,  Yavora, 1966- вж  Oprova, Javora Stefanova, 1966-

Ordeig, Isabel (автор) Кн 151Panajotov, Panajot Mihajlov, 1909-1986 (художник) Г 1

Panajotov, Panajot Mihajlov, 1909-1986 вж Панайотов, Панайот Михайлов, 1909-1986

Panajot Panajotov 1909-1986. Izložba (Jambol ; 2019) Г 1

Panajot Panajotov 1909-1986. Izložba (Jambol ; 2019) вж Панайотов 1909-1986. Изложба (Ямбол ; 2019)

Panayotov 1909-1986. Exibition (Yambol ; 2019) вж Panajot Panajotov 1909-1986. Izložba (Jambol ; 2019)

Pantev, Miroslav Pantev, 1973- вж Пантев, Мирослав Пантев, 1973-

Papaioannou, Georgios, 1971- вж Папайоану, Георгиос, 1971-

Pashov, Anastas вж Pašov, Anastas Dimitrov

Paskaleva, Snežana Blagoeva, 1959- (съставител) Кн 109

Paskaleva, Snežana Blagoeva, 1959- вж Паскалева, Снежана Благоева, 1959-

Paskaleva, Snezhana вж Paskaleva, Snežana Blagoeva, 1959-

Pašov, Anastas Dimitrov (автор) Кн 98

Pašova, Ljubka Georgieva вж Пашова, Любка Георгиева

Pavlov, Plamen Hristov, 1958- (автор) Кн 156

Pavlova, Žanina Stamova, 1965- вж Павлова, Жанина Стамова, 1965-

Peev, Dimitǎr Petrov, 1987- вж Пеев, Димитър Петров, 1987-

Peeva, Bogdana Dimitrova, 1991- (предговор) Г 2, (съставител) Г 2

Peltekova, Ženja Dimitrova (преводач) Е 7

Peltekova, Zhenya вж Peltekova, Ženja Dimitrova

Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-

Penev, Mariel Hristov вж Пенев, Мариел Христов

Penev, Petǎr Todorov вж Пенев, Петър Тодоров

Peneva, Stanislava Pavlova, 1976- вж Пенева, Станислава Павлова, 1976-

Pergelov, Aleksandar Ivanov, 1965- вж Пергелов, Александър Иванов, 1965-

Perlman, Rachel L. вж Пърлман, Рейчъл Л.

Peters, Luise (библиогр. предшественик) Кн 147

Peters, Sabine Glas- вж Glas-Peters, Sabine

Petkov, Petko Stefanov, 1963- вж Петков, Петко Стефанов, 1963-

Petrov, Aleksandǎr Emilov, 1990- вж Петров, Александър Емилов, 1990-

Petrova, Pavlina Hristova, 1950- вж Петрова, Павлина Христова, 1950-

Plovdivski universitet Paisij Hilendarski. Pedagogičeski fakultet. Studentski naučen forum (9 ; Plovdiv ; 2020) вж Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Педагогически факултет. Студентски научен форум (9 ; Пловдив ; 2020)

Podeschwa, Julia Braun- вж Braun-Podeschwa, Julia

Polenaković, Momir, 1939-2021 вж Polenakovik, Momir, 1939-2021

Polenakovik, Momir, 1939-2021 (автор) Кн 98, (редактор) Кн 98

Popnikolov, Jovčo, 1786-1855 вж Попниколов, Йовчо, 1786-1855

Popov, Dobrin Ivanov, 1965- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Popov, Dobrin Ivanov, 1965- вж Попов, Добрин Иванов, 1965-

Popov, Nikolaj Todorov, 1984- вж Попов, Николай Тодоров, 1984-

Popova, Teodora Petrova, 1964- (редактор) Кн 111

Popova, Teodora Petrova, 1964- вж Попова, Теодора Петрова, 1964-

Potter, Abigail вж Потър, Абигейл

Prendergast, Thomas J. вж Прендъргаст, Томас Дж.

Pude, Angela, 1967- (автор) Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146Radev, Radoslav Dimitrov, 1954- вж Радев, Радослав Димитров, 1954-

Radeva, Nadežda Atanasova, 1967- вж Радева, Надежда Атанасова, 1967-

Radovanović, Zoran, 1940- (автор) Кн 98

Radukova, Cenka Ivanova, 1974- вж Радукова, Ценка Иванова, 1974-

Rajkov, Violin Stojanov, 1974- (автор) Кн 114

Rakovski, Georgi Stojkov, 1821-1867 вж Раковски, Георги Стойков, 1821-1867

Raykov, Violin вж Rajkov, Violin Stojanov, 1974-

Reimann, Monika (автор) Кн 145

Rjadkova, Elena Spasova вж Рядкова, Елена Спасова

Robberecht, Thierry, 1960- вж Робрехт, Тиери, 1960-

Rogers, Carl (предговор) Кн 42

Rosi Ros, 1962- вж Роси Рос, 1962-Sǎbev, Orlin Stamenov, 1970- вж Събев, Орлин Стаменов, 1970-

Salčev, Petko Nenkov, 1961- вж Салчев, Петко Ненков, 1961-

Sánchez, Cristina Garcia вж Garcia Sánchez, Cristina

Santos, María del Carmen Méndez вж Méndez Santos, María del Carmen

Sarafov, Dorcho Petrov, 1945- вж Sarafov, Dorčo Petrov, 1945-

Sarafov, Dorčo Petrov, 1945- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Sarafov, Dorčo Petrov, 1945- вж Сарафов, Дорчо Петров, 1945-

Sellmeyer, Deborah E. вж Селмайер, Дебора

Seuthe, Christiane (библиогр. предшественик) Кн 147, Кн 148

Shi Yukun, 1810-1871 вж Ши Юкун, 1810-1871

Shoback, Dolores M. вж Шобак, Долорес М.

Shotton, Diana (автор) Кн 134

Sirakova, Veneta Atanasova, 1961- (автор) Кн 151, Кн 153

Skarlatov, Nikolaj Hristov, 1943- вж Скарлатов, Николай Христов, 1943-

Skarlatova, Emilija Ilieva вж Скарлатова, Емилия Илиева

Slavejkov, Petko Račov, 1827-1895 вж Славейков, Петко Рачов, 1827-1895

Slavova, Zoja вж Славова, Зоя

Sønksen, Jens вж Сьонксен, Йенс

Sonneday, Christopher J. вж Сонедей, Кристофър Дж.

Southwestern state enterprise (Blagoevgrad) вж Jugozapadno dǎržavno predprijatie (Blagoevgrad)

Spasov, Spas Dimitrov, 1975- вж Спасов, Спас Димитров, 1975-

Specht, Franz (автор) Кн 144, Кн 146

Stančevski, Kol´o Cočev, 1940- вж Станчевски, Кольо Цочев, 1940-

Stanev, Velin Stefanov, 1967- вж Станев, Велин Стефанов, 1967-

Staneva, Rada Georgieva, 1983- (автор) Кн 98

Stankova, Irena Bojanova, 1965- вж Станкова, Ирена Боянова, 1965-

Stankova, Valja Dimitrova, 1952- вж Станкова, Валя Димитрова, 1952-

Stanoev, Stanoj Aleksandrov, 1958- вж Станоев, Станой Александров, 1958-

Stappenbeck, Thaddeus S. вж Стапънбек, Тадеус С.

Stefanović, Vladislav, 1943-2015 (автор) Кн 98, (редактор) Кн 98

Stephenson, Helen (автор) Кн 138, Кн 139

Stoeva, Maja Angelova, 1967- вж Стоева, Мая Ангелова, 1967-

Stoeva, Stefka Ivanova, 1968- (адаптатор) Кн 147, Кн 148

Stoilov, Vasil, 1904-1990 (доп. материал) Г 1

Stoilov, Vasil, 1904-1990 вж Стоилов, Васил, 1904-1990

Stojanov, Javor Petrov, 1972- вж Стоянов, Явор Петров, 1972-

Stojanov, Petǎr Simov, 1981- (доп. материал) Кн 141, Кн 144, Кн 146

Stojanov, Radoslav Svetoslavov, 1987- вж Стоянов, Радослав Светославов, 1987-

Stojčev, Ljubomir Ivov вж Стойчев, Любомир Ивов

Stoyanov, Peter вж Stojanov, Petǎr Simov, 1981-

Straube, Armin вж Щраубе, Армин

Svetoslavov, Georgi вж Светославов, ГеоргиŠterev, Hristo Šterev вж Щерев, Христо Щерев

Šterev, Ivan, 1938- вж Щерев, Иван, 1938-

Šukrieva, Menent Osmanova, 1973- вж Шукриева, Менент Османова, 1973-Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-

Tašev, Spas Angelov, 1967- (автор) Кн 156

Tashev,   Spas вж Tašev, Spas Angelov, 1967-

Taylor, Robert N. вж Тейлър, Робърт Н.

Temelkov, Temelko Krǎstev, 1950- вж Темелков, Темелко Кръстев, 1950-

Teneva, Ivanka Ivanova, 1971- вж Тенева, Иванка Иванова, 1971-

Teneva, Temenuga Gančeva, 1960- вж Тенева, Теменуга Ганчева, 1960-

Terlemezjan, Hilda Nišan, 1971- вж Терлемезян, Хилда Нишан, 1971-

Terzieva, Todorka Živkova, 1966- вж Терзиева, Тодорка Живкова, 1966-

Teufel, Ingrid вж Тойфел, Ингрид

Thomasen, Margarethe (библиогр. предшественик) Кн 148

Todorov, Anton Dinev, 1966- вж Тодоров, Антон Динев, 1966-

Todorov, Kalin Stankov, 1953- вж Тодоров, Калин Станков, 1953-

Todorov, Todor Kostov, 1971- вж Тодоров, Тодор Костов, 1971-

Tokmakov, Joan, 2016?- вж Токмаков, Йоан, 2016?-

Tomov, Toma Ivanov, 1967- вж Томов, Тома Иванов, 1967-

Tomova, Ilona Ivanova, 1957- вж Томова, Илона Иванова, 1957-

Tomova, Katerina Ivanova, 1967- вж Томова, Катерина Иванова, 1967-

Tončev, Nikolaj Tončev, 1961- вж Тончев, Николай Тончев, 1961-

Tončeva, Draga Ivanova, 1950- (автор) Кн 98, (редактор) Кн 98

Tončeva, Veselka Milčeva вж Тончева, Веселка Милчева

Toncheva, Draga вж Tončeva, Draga Ivanova, 1950-

Trifonov, Stanislav Georgiev, 1979- (художник) Г 2, (текст) Г 2

Tudela Capdevila, Nitzia (автор) Кн 152, Кн 153

Tüfekçi, Şakir (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Tüfekçi, Şakir вж Тюфекчи, Шакир

Tworkov, Helen, 1943- вж Творков, Хелън, 1943-Udović, Tatjana (автор) Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

Udović, Tatjana вж Удович, ТатянаVaceva, Rumjana Vasileva, 1963- вж Вацева, Румяна Василева, 1963-

Vǎčev, Tihomir Iliev, 1981- вж Въчев, Тихомир Илиев, 1981-

Vačkova, Marija Najdenova, 1936- вж Вачкова, Мария Найденова, 1936-

Vajsilova, Emilija Georgieva, 1963- вж Вайсилова, Емилия Георгиева, 1963-

Vǎlkanov, Desislav Jordanov, 1973- вж Вълканов, Десислав Йорданов, 1973-

Valov, Vladimir Filipov вж Filipov, Vladimir, 1959-

Vǎrbanov, Marian Stojanov, 1962- вж Върбанов, Мариан Стоянов, 1962-

Vasilev, Stojne Vasilev, 1980- вж Василев, Стойне Василев, 1980-

Vasilev, Valentin Vasilev, 1947- (автор) Кн 84, Кн 85Кн 87, Кн 88, Кн 89, (преводач) Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Vasilev, Veselin Atanasov, 1993- вж Василев, Веселин Атанасов, 1993-

Vasileva, Iglika Ilieva, 1947- вж Василева, Иглика Илиева, 1947-

Vasileva, Liljana Vasileva, 1953- (автор) Кн 156

Vasileva, Lilyana вж Vasileva, Liljana Vasileva, 1953-

Vasileva,   Luchia Antonova- вж Antonova, Lučija Stefanova, 1956-

Velčev, Mil´o Velčev, 1958- вж Велчев, Мильо Велчев, 1958-

Veličkova, Katja Naneva, 1976- вж Величкова, Катя Нанева, 1976-

Veličković, Ljubinka Janković- вж Janković-Veličković, Ljubinka, 1960-

Velikov, Nikola Vǎlkov, 1930- вж Великов, Никола Вълков, 1930-

Venelin, Jurij Ivanovič, 1802-1839 вж Венелин, Юрий Иванович, 1802-1839

Videv, Emil, 1959- вж Видев, Емил, 1959-

Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- вж Владиков, Атанас Игнатов, 1978-

Vlajkova, Tamara Angelova, 1978- вж Влайкова, Тамара Ангелова, 1978-

Vukadinova, Niki Georgieva, 1979- вж Вукадинова, Ники Георгиева, 1979-Wagner, Sophie-Carolin вж Вагнер, Софи-Каролин

Wang, Sunny вж Уонг, Съни

Watkin, Montse (автор) Кн 140

Whyte, Raewyn вж Уайт, Рейуин

Wilms, Lotte вж Вилмс, Лоте

Wolfert, Lennart вж Волферт, Ленарт

Wolynn, Mark вж Уолин, Марк

Woolf, Virginia, 1882-1941 вж Улф, Вирджиния, 1882-1941Yankova, Maria вж Jankova, Marija Hristova, 1972-

Yongey Mingyur, ринпоче, 1975- вж Йонги Мингюр, ринпоче, 1975-

Yu Ji Suk вж Ю Джи СукZafirova, Mira Dimitrova, 1963- вж Зафирова, Мира Димитрова, 1963-

Zahariev, Deljan Asenov вж Захариев, Делян Асенов

Zaharieva-Konstantinova, Kalina Dimkova, 1949- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-

Zareva, Neda Vladimirova вж Зарева, Неда ВладимироваŽekov, Živko Dimitrov, 1968- вж Жеков, Живко Димитров, 1968-

Žekova, Aleksandra Viktorova, 1987- (преводач) Г 1

Žekova, Aleksandra Viktorova, 1987- вж Жекова, Александра Викторова, 1987-

Želev, Petǎr, 1960- вж Желев, Петър, 1960-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТАА прескръбна е душата на глухарчето Кн 168

Абсолют и относительность [Електронен ресурс] Е 11

Администриране на локални компютърни мрежи Кн 2

Академия "Моят зелен град" Кн 55

Анализ на експресионния профил на некодиращи микро РНК гени при пациенти с шизофрения Кн 99

Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване Кн 132

Андрогени и аеробна работоспособност Кн 60

Аспекти на работата с осъдени лица Кн 47Барон Мюнхаузен Кн 159

Бащина земя Кн 202

Бележити дейци на ветеринарномедицинската професия в Р България Кн 112

Бизнес растеж - как да го постигнем Кн 6

Бизнес над червената линия Кн 3

България без българите. Ч. 1, За всички, които обичат България Кн 20

България без българите. Ч. 2, Пътят е пред нас Кн 21

Българска старина. Кн. 1 Кн 154

Българската история като тест за интелигентност Кн 213

Българското наказателно право и ЛГБ хората Кн 36В дирята на засята бразда Кн 52

В овощната градина Кн 162

В търсене на рая Кн 190

Вечерното парти Кн 162

Взаимодействие между вироид Potato spindle tuber viroid (PSTVD), паразитно растение - Orobanche ramosa и домат като техен гостоприемник Кн 110

Вирусологията - моят път Кн 62

Власт на всяка цена Кн 27

Войната и мирът - минало, настояще, предизвикателства Кн 38

Всичко нищо    Кн 178

Всичко и нищо Кн 178

Вуйчо Ваньо Кн 162

Въгарец Кн 173Да обичаш света Кн 18, Кн 19

Да окрилим всяко дете. Ч. 1 Кн 9

Да отворим Glam лаборатория Кн 207

Два недовършени разказа Кн 162

Двуизмерно проектиране с AutoCAD в аграрните науки. Ч. 1 Кн 119

Демографски дисбаланси и социални неравенства между големите етнически групи в България Кн 23

Джазът - мисия на един живот Кн 121

Дневникът на госпожица Джоун Мартин и други неиздавани разкази Кн 162

До Атланта и напред Кн 187

Догматические матрицы [Електронен ресурс] Е 1

Допотопното машиностроене в комунистическа България Кн 104

Древните и сегашни българи и отношението им към русите. Т. 1 Кн 211

Думите на видния странник Буди-Са Кн 11Европа Кн 28

Електротехника Кн 105

Електронна юбилейна научна конференция с международно участие Животновъдната наука - предизвикателства и иновации Кн 111

Ели Кн 197

Енергийно и екологично ефективни модули и схеми в сградостроителството Кн 117

Етнология и епидемии Кн 53Живот в три епохи Кн 189За всички, които обичат България Кн 20

Зад завесата: Големия брат Кн 215

Запознанството Кн 162

Защо е важно да знаем какво се случва с живота след смъртта Кн 10Иглики в окото Кн 171

Играта на Хемингуей Кн 164

Из миналото на село Радилово [община Пещера]. Ч. 2, Родова памет Кн 205

Извор на утеха Кн 184

Изповедта на следователя Кн 185

Изследване на състоянието на медиацията в страната Кн 25

Икономика и предприемачество Кн 5

Икономика и предприемачество - наръчник на ученика    Кн 5

Интервю с пиеса "Секс, наркотици и рок&рол" Кн 122

Интервю с пиеса "Секс, наркотици и рокендрол"    Кн 122

Интернет на нещата Кн 4Как лъжата се превърна в слон Кн 163

Календар на имена и събития от поп и рок музиката Кн 120

Карабах - национални истории, национални съдби Кн 210

Клъстерен подход за конкурентно позициониране на българското винопроизводство Кн 116

Книга на мъдростта Кн 12

Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език Кн 131

Кодове за любов и вечност: книгата на Мария Кн 177

Конвенционални технологични процеси за получаване на заготовки Кн 106

Корейски език 2 Кн 157

Красиви бъркотии Кн 166

Кристалите на Гаол'мор Кн 180

Критически изследвания към историята на българите Кн 212

Кучето Кн 162Лека нощ, деца Кн 195

Летопис съставен преди 1855 Кн 204

Летописна книга 20 години НАПОО [Национална агенция за професионално образование и обучение] Кн 49

Лика-прилика Кн 160

Личностен брандинг Кн 30

Личностен брандинг - наръчник на ученика    Кн 30

Любов без край Кн 16, Кн 17Март идва Кн 196

Материали Кн 102

Материали и заготовки. Ч. 1, Материали Кн 102

Материали и заготовки. Ч. 2, Конвенционални технологични процеси за получаване на заготовки Кн 106

Материали и заготовки. Ч. 3, Неконвенционални електротехнологични процеси за получаване на заготовки Кн 107

Материалознание Кн 103

Мемоарите на един романист Кн 162

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Т. 2, Стареене, смъртност и качество на живот Кн 22

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Т. 5, Демографски дисбаланси и социални неравенства между големите етнически групи в България Кн 23

Младите хора за правата на човека Кн 33

Моето родно село. Кн. 3 Кн 203

Молекулярна медицинска диагностика    Кн 95

Морският курорт Кн 162

Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване Кн 123

Мъжът, който обичаше себеподобните си Кн 162На музата с вълшебната соната Кн 167

Надежда Кн 169

Надписи-графити на кирилица и глаголица Кн 206

Направления и школи в психотерапията Кн 92

Нацистите в Тибет Кн 208, Кн 209

Не всичко започва от теб Кн 15

Неволята Кн 161

Неконвенционални електротехнологични процеси за получаване на заготовки Кн 107

Непознатият храм "Св. София". Ч. 1, Надписи-графити на кирилица и глаголица Кн 206

Новая квантовая модель [Електронен ресурс] Е 12Обучителна програма "Спорт за всички" Кн 125

Общество Кн 162

Организационно-управленски основи на социалната работа Кн 39

Организация на строителството Кн 118

Османски обществени чешми в България (XV-XIX век) Кн 200

Основания и практики на урочното "представление" в часовете по литература (5.-12. клас) Кн 158

Отвъд хоризонта Кн 174

Още бивалици Кн 188Панайот Панайотов 1909-1986 Г 1

Патофизиология на заболяванията Кн 96

Педагогическа система за електронно и дистанционното обучение по английски език Кн 133

Повишаване конкурентоспособността на товарните железопътни предприятия чрез изследване, оценка и мениджмънт на разходите Кн 32

Поглед отвън към един девически колеж Кн 162

(По)кажи ми как да те обичам Кн 181

Политическата трансформация на Иран през последната четвърт на ХХ век Кн 35

Портрети Кн 162

Последното пророчество. [Т.] 1, Кристалите на Гаол'мор Кн 180

Постдемокрация след кризите Кн 29

Практически упражнения по физиология Кн 69Кн 70Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75

Призрачна луна Кн 165

Пропедевтика на протетичната дентална медицина Кн 97

Психотерапевтични практики Кн 93

Пъдпъдъкът Кн 67

Първа среща с великите футболни клубове Кн 8

Пътешествие до безброй много други чудни неща Кн 194


Пътят е пред нас Кн 21

Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика Кн 1

Развитие разума I [Електронен ресурс] Е 2

Развитие разума II [Електронен ресурс] Е 3

Развитие разума III [Електронен ресурс] Е 4

Развитие разума V [Електронен ресурс] Е 5

Развитие на разума VI [Електронен ресурс] Е 6

Развитие на разума VII [Електронен ресурс] Е 8

Развитие на разума VIII [Електронен ресурс] Е 13

Развитие на разума IX [Електронен ресурс] Е 9

Развитие на разума X [Електронен ресурс] Е 14

Разкази Кн 182

Размишления върху произхода на българите Кн 214

Разстройства от аутистичния спектър през погледа на съвременната медицина, бъдещи терапевтични перспективи и молекулярно-генетични аспекти на изследване Кн 100

Ретроспекции 2 Кн 186

Родова памет Кн 205

Ръководство за лабораторни занятия по животински клетъчни култури Кн 66

Ръководство по медицинска молекулярна генетика Кн 61

Ръководство по молекулярна биология Кн 59

Ръководство за практически упражнения по физиология Кн 76Кн 77

Ръководство за прилагане на мерките за изпиране на пари при контрола на парични средства, осъществяван от Агенция "Митници" Кн 37

Ръководство за студента (силабъс/syllabus) относно академичния курс по биоикономика и здравни политики Кн 50

Ръководство по теоретична механика. Ч. 1, Статика Кн 57

Ръководство по технологичен практикум: електротехника и електроника. Ч. 1, Електротехника Кн 105

Ръководство за упражнения по технология и механизация на дърводобива Кн 108Санаториум за дилета Кн 176

Сборник въпроси по физиология Кн 78, Кн 79Кн 80

Сборник въпроси по физиология за медицински сестри, акушерки и студенти от медицински колеж Кн 81

Сборник доклади от девети студентски научен форум, [15 май 2020, Пловдив] Кн 91

Свръхчувствителните деца Кн 13

Сила за приемане Кн 179

Син на съдбата Кн 175

Синьо & зелено Кн 162

Софрата на Вълчан. Богове и тайнства Кн 201

Спести пари, не ги харчи! Кн 31

Спин [Електронен ресурс] Е 15

Среща с Ковид на Орлов мост Кн 172

Стандарти за обучение на медиатори Кн 26

Стареене, смъртност и качество на живот Кн 22

Статика Кн 57

Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Т. 1 Кн 54

Строева подготовка в заниманията по физическо образование Кн 124

Струнният квартет Кн 162

Сълзи от спомени Кн 14

Съставни и производни [Електронен ресурс] Е 16

Съчувствие Кн 162Творбите на госпожа Хеманс Кн 162

Тестове в психотерапията Кн 94

Тестови въпроси по физиология Кн 82

Техническа механика Кн 58

Типични еврейско-испански ястия Кн 115

Типология на междуметието в българския и чешкия език - митове и реалност Кн 155

Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга Кн 40

Трактати Кн 68

Тревогата на Снежко Кн 193

Три картини Кн 162

Турско-български речник на етикетните формули Кн 130Удоволствието от общуването във ветеринарната медицина Кн 113

Управление на иновациите в професионалното образование и обучение Кн 48

Устройствени мероприятия върху земеделски земи - аспекти, проблеми, механизми [Електронен ресурс] Е 10

Уча буквите и пиша Кн 41
Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво A2 по ОЕЕР Кн 152
Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР    Кн 150
Учебник по испански език за постигане на ниво A2 по ОЕЕР Кн 153
Учебник по испански език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР Кн 151

Учебник по молекулярна медицинска диагностика Кн 95

Учебно помагало по микология Кн 64, Кн 65Фиторемедиационни и биоакумулационни свойства на видове от род Lemna (Lemnoideae) Кн 63

Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст. Терапевтични насоки Кн 101

Формиране на обществено мнение Кн 24

Фундаменталният закон [Електронен ресурс] Е 17

Фундаментальные силы [Електронен ресурс] Е 18Целебни песни [Нотирана музика] Н 1


Манол Цоков: джазът - мисия на един живот Кн 121

[Четиридесет и осма] XLVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика "Ядрената физика и енергетика в образованието по физика", 2-4 октомври 2020 г., София Кн 56

Чудните дела на съдията Бао. Т. 3 Кн 198, Кн 199Щастие Кн 162

Щастие в кутия Кн 7

Щурите прасенца Кн 193Югозападно държавно предприятие - в хармония с природата Кн 109

Доброел Годрик Юлис. Карла и калинките на Ю Кн 192Academy "My green city"    Кн 55

Administration of local computer networks    Кн 2

Aspects of the work with convicted persons  Кн 47

Balkan endemic nephropathy Кн 98

Biological monitoring of landings of commercially important species Кн 114Close-up A1 Кн 140

Close-up B2.1   Кн 134, Кн 135 Development of algorithmic thinking in informatics education Кн 1   

Demographic imbalances and social inequalities between the large ethnic groups in Bulgaria   Кн 23English in motion Кн 44, Кн 45

Español lengua viva cuaderno de actividades B1 Кн 150

Español lengua viva Libro del alumno B1 Кн 151

Ethnology and epidemics    Кн 53

Examination questions and answers in medical physiology Кн 83Final exam test questions in human physiology Кн 84Кн 85

Follow me... Кн 183

Following the pulsing light Кн 191Genial! A2 Кн 152, Кн 153Healing songs    Н 1

Higher education in the XXI century: modernization strategies Кн 51

Hopscotch Кн 42, Кн 43, Кн 46Lepidoptera Кн 170

Life    Кн 136,   Кн 137, Кн 138

Life A1/A2 Кн 136, Кн 138

Life B1 Кн 137

Life B1.1 Кн 139Medical latin Кн 149

Menschen A1 Кн 144, Кн 145

Menschen A2 Кн 146

Menschen B1 Кн 142

Menschen B1.1 Кн 141, Кн 143

Mental matrices [Електронен ресурс] Е 7

Mit uns B2.1  Кн 147, Кн 148

Mit uns Deutsch für Jugendliche Кн 147, Кн 148On the official language of the republic of North Macedonia Кн 156

Online Anniversary Scientific Conference With International Participation Animal Science - Challenges and Innovations    Кн 111

Open a GLAM lab  Кн 207

Osmanli dönemi bulgaristan'da yapilan umumî çeşmeler (15.-19. yüzyillar) Кн 200

Ottoman public drinking fountains in Bulgaria (fifteenth through nineteenth centuries)   Кн 200Panajot Panajotov 1909-1986 Г 1

Panayotov    Г 1

Population, ageing, mortality and quality of life   Кн 22 Seminar manual of human physiology Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90

Southwestern state enterprise - in harmony with nature  Кн 109
Sports training for all curriculum Кн 126

[Sports training for all] ST4ALL curriculum  Кн 126
Sportski treninzi za sve   Кн 127

[Sportski treninzi za sve] ST4ALL Nastavni plan Кн 127

Sporttraining für Alle Lehrplan    Кн 128
[Sporttraining für Alle] ST4ALL Lehrplan Кн 128
Sporttraining voor iedereen    Кн 129
[Sporttraining voor iedereen] ST4ALL curriculum Кн 129[Twenty five] 25 years of Nasimo Г 2
Wandering ideas on the paths of humanities    Кн 54Young people about human rights Кн 34ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕБиблиотека Здраве. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C634-1829 Кн 68

България среща Китай. - София : Изток-Запад, 2017- . ISSN C634-7827 Кн 198, Кн 199Изток. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-2795 Кн 198, Кн 199Китайски загадки. - София : Изток-Запад, 1995- . ISSN C622-4156 Кн 198, Кн 199Моите първи стихотворения. - София : Пан, 2019- . ISSN C634-8637 Кн 195

Моята първа приказка. - София : Пан, 2011- . ISSN C634-2671 Кн 159, Кн 160, Кн 161Наръчник на ученика. - Габрово : Кредо-ЗМ, 2021- . ISSN C623-1098 Кн 5, Кн 30, Кн 58, Кн 102, Кн 106Кн 107Поредица Документите с Антон Тодоров. Коя България "загубихме". - София : Бета версия, 2020- . ISSN C624-0992 Кн 104Серия Китайски загадки вж Китайски загадки

Серия Реалност. - София : Сфера, 2002- . ISSN C624-0925 Е 2, Е 3, Е 4, Е 5Е 6 Е 8, Е 9, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, Е 16, Е 17, Е 18

Серия Реальность вж Серия РеалностУДК004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 2, Кн 4, Кн 119

005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 8, Кн 9113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Е 9

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Е 1, Е 4, Е 5, Кн 10

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 11, Кн 12

159.9 ПСИХОЛОГИЯ Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5Е 6Е 7, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 92Кн 94

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Е 6, Е 8, Е 9

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 16, Кн 172 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Е 4

2-1 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА. СЪЩНОСТ НА РЕЛИГИЯТА. ЯВЛЕНИЕТО РЕЛИГИЯ Е 1, Е 5

24 БУДИЗЪМ Кн 18, Кн 19

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 11308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 20, Кн 21

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 22, Кн 23

316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 6, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 29, Кн 36, Кн 53, Кн 91Кн 113

32 ПОЛИТИКА Кн 27

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 28, Кн 29

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 210

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 3

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 30

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Е 10

336 ФИНАНСИ Кн 31, Кн 37

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 32

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 32

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 33, Кн 34

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 28, Кн 35

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 36, Кн 37, Кн 215

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 25, Кн 26

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Е 10

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 39, Кн 40

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 38

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 39, Кн 40, Кн 47

37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 33, Кн 34, Кн 133

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 41

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 158

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 47

377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ) Кн 48, Кн 49

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 50, Кн 51

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 52, Кн 53, Кн 54502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 55, Кн 63

53 ФИЗИКА Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, Е 16, Е 17, Е 18, Кн 56

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Е 18, Кн 57

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Кн 58

536 ТОПЛИНА. ТЕРМОДИНАМИКА. СТАТИСТИЧЕСКА ФИЗИКА Е 18

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Кн 59, Кн 60, Кн 61

578 ВИРУСОЛОГИЯ Кн 62

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Кн 63, Кн 64, Кн 65

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 66

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 67, Кн 17061 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 68Кн 95

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83Кн 84Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89Кн 90Кн 123

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 91

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 60, Кн 92, Кн 93Кн 94

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 95Кн 96

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 97

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 98

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 99, Кн 100Кн 101

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 102Кн 103

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 104

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 105

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ Кн 106Кн 107

621.9 ФОРМОВАНЕ СЪС СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ. ШЛИФОВАНЕ. ЧУКОВЕ И ПРЕСИ Кн 106

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 108Кн 109

631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 110

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Кн 110

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО Кн 110

636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ Кн 111

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 112Кн 113

639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Кн 114

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 115

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 9

663 Промишлена микробиология. Промишлена  микология. ферментология. Ферментационни  производства. Производство на напитки.  Производство на вкусови продукти и хранителни  добавки. Производство на стимуланти   Кн 116 69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 117, Кн 11872 АРХИТЕКТУРА Кн 200, Кн 206

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Кн 119

75 ЖИВОПИС Г 1

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 2

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 120, Н 1

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Кн 121

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 122

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Кн 123

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 881 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 130, Кн 131

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Кн 149

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153

811.162.3 ЧЕШКИ ЕЗИК Кн 155

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 206

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 131, Кн 154, Кн 155

811.163.3 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК Кн 156

811.531 КОРЕЙСКИ ЕЗИК Кн 157

82 ЛИТЕРАТУРА Кн 158

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 159, Кн 160, Кн 161

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 162

821.133.1(493)-93 БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 163

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 164

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Н 1

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 172

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197

821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 198, Кн 199904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 200, Кн 201

908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 55, Кн 208, Кн 209

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Г 2, Кн 14, Кн 18, Кн 19, Кн 27, Кн 52, Кн 54, Кн 62, Кн 112, Кн 120, Кн 121, Кн 205, Кн 208, Кн 209

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 206

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 207

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 28

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 208, Кн 209, Кн 210

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 215


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИВанга (1911-1996)

- спомени Кн 14

Василева, Маргарита Михайлова (1938-)

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 52Гълъбов, Ангел Симеонов (1939-)

- биографски материали Кн 62Йонги Мингюр, ринпоче (1975-)

- биографски материали Кн 18, Кн 19Луканов, Андрей Карлов (1938-1996)

- биографии Кн 27Михайлова, Катя Михайлова (1950-)

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 54Национална агенция за професионално образование и обучение (София)

- дейност Кн 49Панайотов, Панайот Михайлов (1909-1986)

- изложби

- - каталози Г 1

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Факултет по икономически и социални науки

- учебни планове и програми

- - ръководства Кн 50Стойна, преподобна (1883-1933)

- спомени Кн 14Трифонов, Станислав Георгиев (1979-)

- творчество

- - албуми Г 2Цоков, Манол Петров (1940-2013)

- биографии Кн 121Шефер, Ернст (1910-1992)

- дейност Кн 208, Кн 209Югозападно държавно предприятие (Благоевград)

- история Кн 109Schäfer, Ernst (1910-1992) вж Шефер, Ернст (1910-1992)Yongey Mingyur, ринпоче (1975-) вж Йонги Мингюр, ринпоче (1975-)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦАграфия

- при децата

- - терапия Кн 101

Английски език

- граматика

- - методика на преподаването за ВУЗ Кн 132

- лексика Кн 131

- методика на преподаването

- - автоматизация Кн 133

- методика на преподаването за основни училища Кн 42, Кн 43

- учебни помагала Кн 135, Кн 136, Кн 137

- учебни помагала за основни училища Кн 44, Кн 45, Кн 46

- учебници Кн 134, Кн 138, Кн 139, Кн 140

Антропософия Кн 12

Архитектура, мохамеданска

- България

- - 15-19 век Кн 200

Аутизъм Кн 100Безкрайност Е 9

Биологични маркери Кн 99

Будизъм Кн 18, Кн 19

Бъбречни болести

- Балкански полуостров

- - история Кн 98

Българи

- история Кн 212

- произход Кн 211, Кн 214

Български език

- лексика Кн 131

- произход и развитие Кн 154

- части на речта Кн 155Ветеринари

- България

- - биографии Кн 112

Ветеринарна медицина Кн 113

- България

- - история Кн 112

Винарство

- България

- - управление и организация Кн 116

Виртуална реалност Е 6, Е 8

Висше образование

- управление и организация

- - сборници Кн 51

Власт

- философски проблеми Кн 28

Вода

- пречистване Кн 63

Водни култури

- България

- - екология Кн 63

Военна история

- конференции Кн 38

Война

- последици

- - конференции Кн 38

Възприятия Е 2

Външна политика

- Русия

- - история Кн 210Географски информационни системи

- приложение Кн 55

Географски пътешествия и открития

- Тибет Кн 208, Кн 209

Глобализация Кн 29

Готварство

- България

- - рецепти Кн 115

Гравитация Е 17, Е 18

Гражданско образование

- доклади Кн 33, Кн 34Демокрация Кн 29

Детска и педагогическа психология Кн 13

Детски градини

- учебно-възпитателна работа

- - роден език Кн 41

Деца

- отглеждане Кн 13

Диагностика

- учебници за ВУЗ Кн 95

Дискриминация

- България

- - правни проблеми Кн 36

Домати

- болести и вредители Кн 110

Дъновизъм Кн 11

Дърводобивна промишленост

- техническо обзавеждане

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 108

Държавно право и държавно устройство

- Иран

- - история Кн 35Еволюция Е 4

Евреи

- бит Кн 115

Езотеризъм Кн 10

Екологично възпитание Кн 55

Електротехника

- учебни помагала за ВУЗ Кн 105

Енергоефективна архитектура Кн 117

Ентропия Е 17, Е 18

Епидемии

- сборници Кн 53

Етнографи, български

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 52

Етносоциология

- България

- - сборници Кн 53Животни

- цитология

- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 66

Животновъдство

- конференции Кн 111Здравеопазване

- учебни планове и програми

- - ръководства Кн 50

Зъби

- аномалии

- - тестове за ВУЗ Кн 97Изпиране на пари

- противодействие

- - България

- - - законодателни и директивни материали

- - - - ръководства Кн 37

Икономическо поведение Кн 3

Информатика

- методика на преподаването Кн 1

Информационни и комуникационни технологии

- приложение

- - в образованието и просветата Кн 133

- - в управлението и организацията Кн 4

Испански език

- учебни помагала Кн 150, Кн 152

- учебници Кн 151, Кн 153

История

- Азербайджан Кн 210

- Армения Кн 210

- България Кн 213

- Европа Кн 28

- Своге (община)

- - сборници Кн 202

- Трявна

- - турско владичество Кн 204Кадри

- подбор и разпределение

- - наръчници Кн 30

Капитализъм

- кризи Кн 29

Квантова механика Е 15, Е 16

Квантова теория Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 17, Е 18

Композитори, български

- биографии Кн 121

Компютърни мрежи

- учебници за ВУЗ Кн 2

Комуникация Кн 25

- психология Кн 113

Конкуренция (икономика) Кн 32Кн 116

Конфликт

- управление и организация

- - България Кн 25

- - методика на преподаването

- - - стандартизация и нормализация Кн 26

Корейски език

- учебници за средни училища Кн 157

Културно-историческо наследство

- България Кн 200

- дигитализация Кн 207Латински език

- учебници за ВУЗ Кн 149

Лекари, български

- биографски материали Кн 62

Лидерство Кн 6

Литература

- методика на преподаването

- - учебници за ВУЗ Кн 158

Личност

- психология Кн 16, Кн 17

Любов Кн 16, Кн 17Македонски език

- произход и развитие Кн 156

Материали

- електротехнология

- - учебни помагала за средни училища Кн 107

Материалознание

- учебни помагала за ВУЗ Кн 103

- учебни помагала за средни училища Кн 102

Материя и съзнание Е 8

Мафия

- България

- - 20-21 век

- - - спомени Кн 215

Машиностроене

- България

- - история

- - - извори Кн 104

Медицина, стара

- Гърция Кн 68

Медицинска генетика Кн 99

- учебници за ВУЗ Кн 95

Метали

- обработка

- - учебни помагала за средни училища Кн 106

Микология

- учебни помагала за ВУЗ Кн 64, Кн 65

Мислене Е 1, Е 2, Е 5, Е 6, Е 7

Митнически контрол

- България

- - законодателни и директивни материали

- - - ръководства Кн 37

Молекулна биология

- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 59

Молекулна генетика

- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 61

Монаси, тибетски

- биографски материали Кн 18, Кн 19

Мускули Кн 123Надписи и изображения

- Истанбул Кн 206

Наказателно право

- България Кн 36

Народни обичаи и обреди

- сборници Кн 54

Народни обичаи и обреди, български

- сборници Кн 52

Население

- България Кн 22, Кн 23

Наука и окултизъм

- Германия Кн 208, Кн 209

Наука и религия Е 4

Национален въпрос и национална политика Кн 210

Немски език

- учебни помагала Кн 142, Кн 143, Кн 145, Кн 147

- учебници Кн 141, Кн 144, Кн 146, Кн 148Обществено мнение Кн 24

Обществено устройство и обществени отношения

- България Кн 20, Кн 21

Околна среда

- опазване Кн 55

Окултизъм Е 1, Е 4, Е 5

Ортопедична стоматология

- тестове за ВУЗ Кн 97

Относителност, теория Е 11Паразитни растения

- болести и вредители Кн 110

Патологична физиология Кн 96

Пенитенциарна педагогика Кн 47

Подсъзнание Е 3

Поземлена собственост

- управление и организация Е 10

Политици, български

- биографии Кн 27

Понятия Е 1, Е 2, Е 4, Е 5

Поп музика

- биографии Кн 120

Права на човека

- доклади Кн 33, Кн 34

Предприемачество Кн 7

- детска и юношеска литература Кн 9

- учебни помагала за средни училища Кн 5

Преживявания, близки до смъртта Кн 18, Кн 19

Преход от тоталитаризъм към демокрация

- България Кн 27

- - спомени Кн 215

Приложни програми

- учебни помагала за ВУЗ Кн 119

Професионално образование

- управление и организация Кн 48

Професионално ориентиране

- наръчници Кн 30

Психоанализа

- ръководства Кн 92

Психолингвистика Кн 131

Психотерапия Кн 15

- ръководства Кн 92Кн 93

- тестове

- - ръководства Кн 94

Психотехника Кн 15

Пъдпъдъци Кн 67

Пътешественици, немски

- дейност Кн 208, Кн 209Религия

- философия Е 1, Е 5

Рибовъдство

- България

- - екология Кн 114

Родове, български

- история Кн 205

Рок музика

- биографии Кн 120Свети места

- Североизточна България Кн 201

Свобода на личността

- философски проблеми Кн 28

Сградостроителство Кн 117

Села

- Южна България

- - история Кн 203, Кн 205

Селскостопански култури

- генетика Кн 110

Семейство

- финанси

- - управление и организация Кн 31

Символна и математическа логика Е 9

Социална политика

- България Кн 22, Кн 23

Социална психология

- конференции Кн 91

Социална работа Кн 47

- България

- - сборници Кн 40

- управление и организация Кн 39

Социални грижи

- България

- - управление и организация Кн 39

- - - сборници Кн 40

Спор Кн 25

Спорт

- физиология Кн 123

Старобългарски език

- паметници Кн 206

Статика

- учебни помагала за ВУЗ Кн 57

Стероидни хормони

- биологично действие

- - при спортисти Кн 60

Стопански предприятия

- управление и организация Кн 3

Строителство

- управление и организация

- - учебници за ВУЗ Кн 118

Сън Е 1, Е 3Е 5Театрални постановки

- България

- - история Кн 122

Тежки метали

- екологични проблеми Кн 63

Теоретична механика

- учебни помагала за ВУЗ Кн 57

Териториално планиране Е 10

Техническа механика

- учебни помагала за средни училища Кн 58

Техническо чертане

- автоматизация

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 119

Товарен железопътен транспорт

- търговска експлоатация Кн 32

Турски език

- фразеология

- - речници, турско-български Кн 130Управление и организация

- дигитализация Кн 4

Управленски труд Кн 6, Кн 7

Успех Кн 6Физика

- методика на преподаването

- - конференции Кн 56

Физиология

- тестове за ВУЗ Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84Кн 85

- учебни помагала за ВУЗ Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78Кн 86, Кн 87, Кн 88Кн 89, Кн 90

Физически упражнения Кн 124

Физическо възпитание

- деца с увреждания

- - методика на преподаването Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129

- методика на преподаването Кн 124

Фолклористи, български

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 54

Футбол

- детска и юношеска литература Кн 8Хигиена

- конференции Кн 91

Хомосексуализъм

- България

- - правни проблеми Кн 36

Храмове

- Истанбул

- - история Кн 206

Художници, български

- изложби

- - каталози Г 1

- творчество

- - албуми Г 2Челюсти

- аномалии

- - тестове за ВУЗ Кн 97

Чешки език

- части на речта Кн 155

Чешми

- България

- - 15-19 век Кн 200

Чувства

- при децата Кн 13Шизофрения

- диагностика Кн 99Ясновидство

- биографии Кн 14ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦАзербайджан

- история Кн 210

Армения

- история Кн 210Балкански полуостров

- медицина Кн 98

Благоевград

- горско стопанство Кн 109

България

- биологични науки Кн 62

- ботаника Кн 63

- ветеринарна медицина Кн 112

- генеалогия Кн 205

- демография Кн 22, Кн 23

- домакинство Кн 115

- езикознание Кн 131, Кн 154, Кн 155

- етнография Кн 52

- етнология Кн 53, Кн 54

- изобразителни изкуства Г 1, Г 2

- история Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215

- лов и риболов Кн 114

- машиностроене Кн 104

- музика Кн 121

- обществено управление Кн 39

- паметници на културата Кн 200

- политика Кн 27

- право Кн 36, Кн 37

- психология Кн 14

- социално осигуряване Кн 40

- социално-икономическо положение Кн 20, Кн 21

- социология Кн 25

- театър Кн 122

- хранително-вкусова промишленост Кн 116Великобритания

- езикознание Кн 131Германия

- история Кн 208, Кн 209

Голямо Буково (област Бургас)

- краезнание Кн 203Древна Гърция

- медицина Кн 68Европа

- история Кн 28Израел

- домакинство Кн 115

Иран

- право Кн 35

Истанбул

- епиграфика Кн 206Пловдив

- висше образование Кн 50Радилово (област Пазарджик)

- краезнание Кн 205

Русия

- външна политика Кн 210Своге (община)

- краезнание Кн 202

Северна Македония

- езикознание Кн 156

Североизточна България

- паметници на културата Кн 201

София

- професионално образование Кн 49Тибет

- география Кн 208, Кн 209

- религия Кн 18, Кн 19

Трявна

- краезнание Кн 204Чехия

- езикознание Кн 155


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN619-01-0737-0 ! Кн 122

619-01-0750-8 ! Кн 215978-6-197-41726-5 ! Кн 151

978-6-197-41727-2 ! Кн 150

978-6-197-41729-6 ! Кн 142

978-619-01-0696-8 Кн 6

978-619-01-0697-5 Кн 121

978-619-01-0700-2 Кн 213

978-619-01-0704-0 Кн 28

978-619-01-0708-8 Кн 68

978-619-01-0731-6 Кн 13

978-619-01-0733-0 Кн 24

978-619-01-0734-7 Кн 198

978-619-01-0735-4 Кн 199

978-619-01-0737-8 Кн 122

978-619-01-0748-4 Кн 16

978-619-01-0750-7 Кн 215

978-619-01-0751-4 Кн 20

978-619-01-0752-1 Кн 21

978-619-01-0758-3 Кн 29

978-619-01-0759-0 Кн 17

978-619-01-0761-3 Кн 177

978-619-01-0765-1 Кн 15

978-619-01-0769-9 Кн 157

978-619-01-0771-2 Кн 208

978-619-01-0772-9 Кн 209

978-619-01-0774-3 Кн 162

978-619-01-0781-1 Кн 19

978-619-01-0782-8 Кн 18

978-619-188-246-5 Кн 206

978-619-188-367-7 Кн 113

978-619-188-388-2 Кн 109

978-619-188-401-8 Кн 171

978-619-188-452-0 Кн 115

978-619-188-521-3 Кн 190

978-619-188-525-1 Кн 31

978-619-188-537-4 Кн 112

978-619-201-361-5 Кн 101

978-619-201-431-5 Кн 132

978-619-201-440-7 Кн 131

978-619-201-448-3 Кн 158

978-619-201-466-7 Кн 40

978-619-201-468-1 Кн 130

978-619-201-472-8 Кн 2

978-619-202-479-6 ! Кн 149

978-619-202-506-9 Кн 170

978-619-202-581-6 Кн 155

978-619-202-582-3 Кн 125

978-619-202-583-0 Кн 126

978-619-202-586-1 Кн 128

978-619-202-587-8 Кн 127

978-619-202-588-5 Кн 129

978-619-202-590-8 Кн 66

978-619-202-591-5 Кн 64

978-619-202-592-2 Кн 65

978-619-202-594-6 Кн 91

978-619-202-596-0 Кн 149

978-619-202-597-7 Кн 184

978-619-202-603-5 Кн 39

978-619-202-604-2 Кн 50

978-619-202-607-3 Кн 61

978-619-202-610-3 Кн 168

978-619-202-622-6 Кн 1

978-619-202-626-4 Кн 116

978-619-202-629-5 Кн 59

978-619-202-637-0 Кн 100

978-619-202-638-7 Кн 95

978-619-202-639-4 Кн 99

978-619-202-640-0 Кн 110

978-619-208-241-3 Кн 38

978-619-240-119-1 Кн 161

978-619-240-120-7 Кн 159

978-619-240-129-0 Кн 195

978-619-245-032-8 Кн 54

978-619-245-078-6 Кн 114

978-619-245-081-6 Кн 156

978-619-245-084-7 Кн 52

978-619-245-085-4 Кн 47

978-619-245-086-1 Кн 55

978-619-245-092-2 Кн 207

978-619-245-094-6 ! Кн 53

978-619-245-099-1 Кн 183

978-619-245-101-1 Кн 53

978-619-7060-06-5 Кн 3

978-619-7100-40-2 Кн 35

978-619-7100-41-9 Кн 5

978-619-7100-42-6 Кн 30

978-619-7100-43-3 Кн 58

978-619-7100-44-0 Кн 102

978-619-7100-45-7 Кн 106

978-619-7100-46-4 Кн 107

978-619-7101-08-9 Кн 202

978-619-7177-03-9 Кн 98

978-619-7177-04-6 Кн 62

978-619-7177-05-3 Кн 9

978-619-7278-29-3 Кн 164

978-619-7329-54-4 Кн 166

978-619-7329-55-1 Кн 182

978-619-7329-56-8 Кн 189

978-619-7329-62-9 Кн 201

978-619-7329-64-3 Кн 194

978-619-7329-65-0 Кн 63

978-619-7329-66-7 Кн 97

978-619-7406-24-5 Кн 200

978-619-741-701-2 ! Кн 143

978-619-741-702-9 ! Кн 146

978-619-741-703-6 ! Кн 144

978-619-741-706-7 ! Кн 138

978-619-741-707-4 ! Кн 139

978-619-741-708-1 ! Кн 141

978-619-741-709-8 ! Кн 145

978-619-741-710-4 ! Кн 136

978-619-741-711-1 ! Кн 137

978-619-741-715-9 ! Кн 42

978-619-741-721-0 ! Кн 46

978-619-741-724-1 ! Кн 140

978-619-741-740-1 ! Кн 43

978-619-741-743-2 ! Кн 135

978-619-741-744-9 ! Кн 134

978-619-7417-01-2 Кн 143

978-619-7417-02-9 Кн 146

978-619-7417-03-6 Кн 144

978-619-7417-05-0 Кн 44

978-619-7417-06-7 Кн 138

978-619-7417-07-4 Кн 139

978-619-7417-08-1 Кн 141

978-619-7417-09-8 Кн 145

978-619-7417-10-4 Кн 136

978-619-7417-11-1 Кн 137

978-619-7417-15-9 Кн 42

978-619-7417-19-7 Кн 45

978-619-7417-21-0 Кн 46

978-619-7417-24-1 Кн 140

978-619-7417-26-5 Кн 151

978-619-7417-27-2 Кн 150

978-619-7417-29-6 Кн 142

978-619-7417-37-1 Кн 96

978-619-7417-40-1 Кн 43

978-619-7417-43-2 Кн 135

978-619-7417-44-9 Кн 134

978-619-7417-47-0 Кн 148

978-619-7417-48-7 Кн 147

978-619-7417-49-4 Кн 153

978-619-7417-50-0 Кн 152

978-619-7442-39-7 Кн 187

978-619-7442-43-4 Кн 188

978-619-7442-45-8 Кн 186

978-619-7444-26-1 Кн 212

978-619-7444-27-8 Кн 204

978-619-7444-28-1 ! Кн 211

978-619-7444-28-5 Кн 211

978-619-7444-29-2 Кн 214

978-619-7444-30-8 Кн 154

978-619-7463-12-5 Кн 196

978-619-7487-10-7 Кн 49

978-619-7518-00-9 Кн 81

978-619-7518-01-6 Кн 87

978-619-7518-02-3 Кн 82

978-619-7518-03-0 Кн 73

978-619-7518-04-7 Кн 83

978-619-7546-27-6 ! Кн 120

978-619-7546-27-9 Кн 120

978-619-7546-33-0 Кн 117

978-619-7546-34-7 Кн 48

978-619-7546-34-7 ! Кн 119

978-619-7546-35-4 Кн 119

978-619-7546-35-4 ! Кн 48

978-619-7546-36-1 Кн 57

978-619-7546-38-5 Кн 105

978-619-7555-02-8 Кн 174

978-619-7584-00-4 Кн 165

978-619-7620-00-9 Кн 92

978-619-7620-04-7 Кн 93

978-619-90472-7-9 Кн 185

978-619-90472-8-6 Кн 176

978-619-90740-0-8 Кн 69

978-619-90740-1-5 Кн 86

978-619-90740-2-2 Кн 74

978-619-90740-3-9 Кн 60

978-619-90740-4-6 Кн 90

978-619-90740-5-3 Кн 72

978-619-90740-6-0 Кн 70

978-619-90740-7-7 Кн 75

978-619-90740-8-4 Кн 80

978-619-90771-2-2 Кн 179

978-619-90877-8-7 Кн 175

978-619-90918-4-5 Кн 111

978-619-91128-1-6 Кн 7

978-619-91129-6-0 Кн 191

978-619-91227-0-9 Кн 67

978-619-91313-0-5 Кн 12

978-619-91358-0-8 Кн 173

978-619-91362-0-1 Г 2

978-619-91401-0-9 ! Кн 27

978-619-91440-0-8 Г 1

978-619-915-723-7 ! Кн 36

978-619-91546-1-8 Кн 104

978-619-91550-0-4 Кн 180

978-619-91572-3-7 Кн 36

978-619-91573-0-5 Кн 37

978-619-91633-0-6 Кн 163

978-619-91653-0-0 Кн 11

978-619-91666 ! Кн 10

978-619-91666-0-4 Кн 10

978-619-91696-0-5 Кн 197

978-619-91753-0-9 Кн 181

978-619-91758-0-4 Кн 192

978-619-91762-0-7 Кн 14

978-619-91775-0-1 Н 1

978-954-09-1508-1 ! Кн 178

978-954-09-1509-8 Кн 178

978-954-12-0244-9 Кн 32

978-954-12-0273-9 Кн 118

978-954-12-0274-6 Кн 103

978-954-2987-34-5 Кн 169

978-954-322-960-4 Кн 22

978-954-322-967-3 Кн 23

978-954-327-138-2 Кн 205

978-954-332-182-7 Кн 108

978-954-635-031-2 Кн 51

978-954-660-840-6 Кн 8

978-954-660-886-4 Кн 41

978-954-660-944-1 Кн 160

978-954-712-816-3 Кн 4

978-954-718-657-6 Кн 124

978-954-795-559-2 Кн 133

978-954-91841-4-3 Кн 56

978-954-92804-0-1 Кн 79

978-954-92804-1-8 Кн 77

978-954-92804-2-5 Кн 78

978-954-92804-3-2 Кн 88

978-954-92804-4-9 Кн 123

978-954-92804-5-6 Кн 84

978-954-92804-6-3 Кн 76

978-954-92804-7-0 Кн 85

978-954-92804-8-7 Кн 71

978-954-92804-9-4 Кн 89

978-954-9357-30-1 Кн 210

978-954-9439-42-7 Кн 203

978-954-9664-00-3 Кн 94

978-954-9803-21-1 Е 2

978-954-9803-22-8 Е 3

978-954-9803-23-5 Е 4

978-954-9803-25-9 Е 5

978-954-9803-27-3 Е 12

978-954-9803-28-0 Е 11

978-954-9803-29-7 Е 18

978-954-9803-35-8 Е 1

978-954-9803-36-5 Е 16

978-954-9803-37-2 Е 6

978-954-9803-39-6 Е 8

978-954-9803-42-6 Е 15

978-954-9803-43-3 Е 13

978-954-9803-46-4 Е 9

978-954-9803-47-1 Е 17

978-954-9803-50-1 Е 7

978-954-9803-60-0 Е 14

978-954-9875-96-6 Е 10

978-954-9945-49-2 Кн 25

978-954-9945-55-3 Кн 26

978-954-9945-58-4 Кн 33

978-954-9945-59-1 Кн 34