Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/14 Кн 1
ТОДОРОВ, Иван Ангелов
        Радиестезия : тънкости от занаята / Иван А. Тодоров. - София : Сепа-Инфома, 2020. - 226 с. : с ил., сх. ; 29 см

В кн. погрешно отпеч. 3. доп. изд. - Съдържа: Радиестезична тетрадка ; Зодия Човек.

ISBN 954-8454-09-2 !
ISBN 954-9645-03-7 !
1. Радиестезия
001.9
550.87
COBISS.BG-ID 45283592

001.894 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ
Виж и (088); 347.77

БЕРГАМИНО, Джорджо
        История на науката и технологиите Вж Кн 8

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ИВАНОВ, Владимир Николаев, 1982-
        Управление на транспортни системи и процеси : монография Вж Кн 125

ЛАЗАРОВ, Лъчезар Иванов, 1967-
        Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности Вж Кн 94

РИБОВ, Манол Николов, 1934-
        Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 Вж Кн 57

        СТАТИСТИЧЕСКИ софтуер за обработка на експериментални данни Вж Кн 32

БК 2021/14 Кн 2
ТОТЕВ, Васил Стоянов, 1960-
        Технологии за User interface. Ч. 1, JavaScript и UI технологии. Кн. 1 / Васил Тотев. - 2. прераб. изд. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 154 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: User Interface technologies. - 1. изд. 2018 с авт. Васил Тотев, Иван Иванов. - Рец. Иван Томов Иванов.

ISBN 978-619-239-536-0
1. Програмиране 2. Езици за програмиране
004.42
004.43
COBISS.BG-ID 45287944

БК 2021/14 Кн 3
ТОТЕВ, Васил Стоянов, 1960-
        Технологии за User interface. Ч. 1, JavaScript и UI технологии. Кн. 2 / Васил Тотев. - 2. прераб. изд. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 186 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: User Interface technologies. - 1. изд. 2018 с авт. Васил Тотев, Иван Иванов. - Рец. Иван Томов Иванов

ISBN 978-619-239-537-7
1. Програмиране 2. Езици за програмиране
004.42
004.43
COBISS.BG-ID 45288712

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/14 Кн 4
ЙОРДАНОВ, Даниел Стоянов, 1975-
        Предприемачески потенциал : подходи и методи за самооценка : монография / Даниел Йорданов. - София :  Бълг. минно-геоложка камара комерс, 2020 ([София] : M&BM). - 227 с. : с табл., цв. сх. ; 24 см

Изд. на УНСС. Кат. Икономика на транспорта и енергетиката. - Рец.: Христо Първанов, Николай Щерев. - Библиогр.: с. 205-214.

ISBN 978-619-91347-6-4
1. Предприемачество
005.342
COBISS.BG-ID 45280776

БК 2021/14 Кн 5
        ЛЕКЦИОНЕН курс за ръководна длъжност в Министерството на вътрешните работи / Захари Горанов ... [и др.]. - София : Акад. на МВР, 2021. - 237 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Други авт.: Стоян Стоянов, Антон Маринов, Георги Карастоянов, Цветелина Иванова, Валери Тодоров, Марин Станчев. - Изд. на Акад. на МВР. Отд. Уч. и информ. дейност. Сектор Науч. изследвания, информ. и ред.-изд. дейност. - Рец.: Виолета Кръстева, Емил Маджаров. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-348-206-1
1. Управленски труд - лекции
005.5(042.4)
COBISS.BG-ID 45199880

БК 2021/14 Кн 6
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Учебно помагало по основи на управлението / Ивайло Стоянов, Димитър Колев. - София : Авангард прима, 2020. - 60 с. : с табл. ; 24 см

Рец.: Веселин Иванов.

ISBN 978-619-239-510-0
1. Управление и организация - учебни помагала за ВУЗ
005(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45232392

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/14 Кн 7
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Джанюариъс Макгахан - живот и дело (1844-1878) / Петко Мангачев. - София [т.е. Пловдив] : Офис стандарт, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 236 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 230-233. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7464-05-4
1. Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс, 1844-1878 - биографии 2. Журналисти - САЩ - биографии 3. САЩ - журналистика
070(73)(092)
929 Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс
COBISS.BG-ID 45262600

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/14 Кн 8
БЕРГАМИНО, Джорджо
        История на науката и технологиите / Джорджо Бергомино и Джани Палитта ; ил. Андреа Урани ; прев. [от исп.] Мария Петрова, Весела Чергова. - София : Пан, 2019 ([Китай]). - 192 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Historia de la ciencia y la tecnología / Gíorgío Bergamíno, Gíanní Palítta. - Възприетата форма на името на авт. Джорджо Бергомино е Джорджо Бергамино. - Именен показалец.

ISBN 978-619-240-049-1 (подв.) : 29.90 лв.
1. Наука - детска и юношеска литература 2. Изобретения - детска и юношеска литература
087.5:001.894
001.894:087.5
COBISS.BG-ID 45273864

БК 2021/14 Кн 9
ДОНАЛДСЪН, Джулия, 1948-
        Патилата на метлата : дръпни, плъзни, бутни / Джулия Доналдсън ; ил. Аксел Шефлър ; прев. от англ. Мария Донева. - [2. прераб. и съкр. изд.]. - [Пловдив] : Жанет 45, 2020. - [8] с. : с цв. ил. ; 18 x 18 см

Ориг. загл.: Room on the broom / Julia Donaldson. - Възприетата форма на името на ил. Аксел Шефлър е Аксел Шефлeр. - Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова. -
1. изд. 2017. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-186-559-8 : 16 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45282056

БК 2021/14 Кн 10
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        В света на буквите, цифрите и животните с Питанка : задачи, стихотворения, упражнения, гатанки / Ангелина Жекова ; худож. Кирил Танев. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кн. от поредицата Весело училище!

ISBN 978-619-240-057-6 (6.90 лв.)

087.5
COBISS.BG-ID 45214472

БК 2021/14 Кн 11
ЗВЕРКОВА, Юлия Викторовна
        50 развиващи задачи: 4-5 години / Yulia Zverkova ; худож. И. Н. Приходкин ; [прев. Корнелия Лозанова]. - [София] : Пан, [2019] ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: 50 развивающих заданий. 4-5 лет / Ю. В. Зверькова. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-240-085-9 : 3.30 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45216008

БК 2021/14 Кн 12
ЗВЕРКОВА, Юлия Викторовна
        50 развиващи задачи: 6 години / Yulia Zverkova ; худож. И. Н. Приходкин ; [прев. Корнелия Лозанова]. - [София] : Пан, [2019] ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: 50 развивающих заданий. 6 лет / Ю. Зверькова. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-240-086-6 : 3.30 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45217800

БК 2021/14 Кн 13
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        В гората : 26 стикера / Костадин Костадинов ; худож. Таня Колева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [8] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см. - (Животните в България)

Кор. опис. 

ISBN 978-619-240-079-8 : 2.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45204744

БК 2021/14 Кн 14
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Воден свят : 26 стикера / Костадин Костадинов ; худож. Таня Колева. - [2. изд.]. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [8] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см. - (Животните в България)

Кор. опис. -
1. изд. 2017 в сер. Опознай животните в България.

ISBN 978-619-240-125-2 : 2.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45206280

БК 2021/14 Кн 15
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        На село : 26 стикера / Костадин Костадинов ; худож. Таня Колева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [8] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см. - (Животните в България)

Кор. опис. 

ISBN 978-619-240-078-1 : 2.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45205512

БК 2021/14 Кн 16
СЕДЛАЧКОВА, Яна, 1980-
        Воините / Яна Седлачкова ; ил. Катержина Хикадова ... [и др.] ; прев. от англ. ез. Елка Виденова. - София : Пан, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 90 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Warriors / Jana Sedláčková. - Други ил.: Ондржей Долейши, Томаш Перницкий. - Името на ил. Томаш Перницкий погрешно отпеч. на загл. с. - Томаш Перники.

ISBN 978-619-240-082-8 (подв.) : 18.90 лв.
1. Война - история - детска и юношеска литература
087.5:355.48
355.48:087.5
COBISS.BG-ID 45334792

БК 2021/14 Кн 17
TOMOVA, Manja Ivanova
        My abc notebook / Manya Tomova, Iva Kashova. - [2. изд.]. - [София] : Britanica Educational Press, 2020 ([София] : Alliance Print). - 96 с. : с ил. ; 22 x 22 см

1. изд. 2018. 

ISBN 978-619-91193-1-0 (подв.)
1. Английски език - детска и юношеска литература
087.5:811.111
811.111:087.5
COBISS.BG-ID 45238536


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/14 Кн 18
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Акад. Димитър Михалчев - между философията и дипломацията / Петко Мангачев. - София [т.е. Пловдив] : Офис стандарт, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 135 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7464-06-1
1. Михалчев, Димитър Георгиев, 1880-1967 - биографии 2. Философи, български - биографии
1(497.2)(092)
929 Михалчев, Димитър Георгиев
COBISS.BG-ID 45203976

БК 2021/14 Кн 19
        ПРОИЗВЕЖДАНЕ на традиции. Съвременна философска практика в България / състав., увод Димитър Цацов. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 171 с. ; 21 см

Пълната форма на името на състав. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Текст и на нем., англ. ез.

ISBN 978-619-239-529-2
1. Философия - България - 20-21 век 2. Философия - България - учреждения и организации 3. България - философия
1(497.2)"19/20"
COBISS.BG-ID 45317384

БК 2021/14 Кн 20
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Николай Ирибаджаков - философът-ревизионист : към историята на лисенковизма в България / Димитър Цацов. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 152 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Библиогр.: с. 149-151.

ISBN 978-619-239-528-5
1. Ирибаджаков, Николай Николов, 1920-2008 - мироглед 2. Философи, български - мироглед 3. Мичуринско учение - България - 1950-1970 4. България - философия
1(497.2)(092)
929 Ирибаджаков, Николай Николов
COBISS.BG-ID 45245704

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/14 Кн 21
ТОДОРОВ, Иван Ангелов
        Книга за водата / Иван А. Тодоров. - [София] : [Констант 2007], 2021 ([София] : [Скала принт]). - 160 с. : с цв. ил. ; 23 см

За тази книга / Бойко Рангелов: с. 159. - Стихове / Петър Баков: с. 160.

ISBN 978-954-9645-05-7 (подв.) : 22 лв.
1. Вода 2. Езотеризъм
141.33
COBISS.BG-ID 45292296

ЮНГЕ, Инго, 1942-
        Антропософска медицина : лекции : 100 години антропософска медицина 1920-2020 г. Т. 3 Вж Кн 105

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/14 Кн 22
ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        Открий своето призвание : най-добрата систематична българска програма за определяне на житейската мисия / Стоян Георгиев. - София : [Стоян Иванов Георгиев], 2019 ([София] : DPX). - 40 отд. л. : със сх., к. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принтирано изд.

ISBN 978-619-90802-3-8
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 45313032

БК 2021/14 Кн 23
ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        Трудни семейни ситуации : ... в които единият от партньорите не желае да съдейства / Стоян Георгиев. - София : [Стоян Иванов Георгиев], 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 128 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Семейство.бг. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90802-1-4
ISBN 978-619-90802-2-1 !
1. Семейна терапия
159.98:173.1
173.1
COBISS.BG-ID 45230088

БК 2021/14 Кн 24
ДОЛТО, Франсоаз, 1908-1988
        Каузата на юношите : да уважаваме свободата и различията им / Франсоаз Долто ; предг. Андре Кутен ; прев. от фр. Кремена Сиракова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 359 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Le cause des adolescents / Françoise Dolto. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 331-345.

ISBN 978-619-02-0624-8 : 18 лв.
1. Юноши - психология
159.922.8
COBISS.BG-ID 44063752

БК 2021/14 Кн 25
МИХАЙЛОВА, Цветелина Стефанова, 1976-
        Тревожност и психична устойчивост : монография / Цветелина Михайлова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 152 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на рус., англ. ез.: Тревожность и психическая устойчивость ; Anxiety and mental resilience. - Рецензии / Станислава Йорданова Стоянова, Людмил Кръстев: с. 9-14. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 127-144. - Именен показалец, геогр. показалец. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. / прев. Людмила Велкова, Камен Михайлов.

ISBN 978-619-239-545-2
1. Личност - психология 2. Устойчивост (психология)
159.923
COBISS.BG-ID 45214728

НИКОЛОВА, Капка Танева, 1972-
        Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата : за родители на ученици в първи и втори клас Вж Кн 87

БК 2021/14 Кн 26
        ПРЕСПАЛАНСКИ мъдрости : мъдрости на деца от Детска градина Преспа в гр. София през учебната 2019-2020 година и учени мъдрости за тях / състав., ред. Юлия Йорданова-Панчева. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Алианс принт). - 104 с. : с ил., портр. ; 21 x 22 см

Възприетата форма на името на състав. Юлия Йорданова-Панчева е Юлия Здравкова Йорданова. - Изд. на 113 дет.  градина Преспа.

ISBN 978-619-188-453-7
1. Език и мислене - при децата
159.946-053.4
821.163.2-053.4-84
COBISS.BG-ID 45204232

БК 2021/14 Кн 27
        ЮНОШЕСТВОТО като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи : сборник доклади от конференция, София, 6 ноември 2019 / състав. Любен Димитров, Владислав Господинов ; науч. ред. Владислав Господинов ; уводни слова Максим Мизов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 486 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Изд. на Фонд. Човещина. - Авторите в сборника: с. 472-474. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-239-500-1
1. Юноши - психология - конференции
159.922.8(06)
316.6-053.6(06)
COBISS.BG-ID 45286920

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        Трудни семейни ситуации : ... в които единият от партньорите не желае да съдейства Вж Кн 23


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БК 2021/14 Кн 28
КАЛОЯНОВА-Славова, Людмила Николова
        Между лавъра и кръста : паганизъм и християнство в ранния средновековен Созопол / Людмила Калоянова. - Пловдив : Жанет-45, 2020. - 231 с., [18] л. : цв. ил. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Людмила Калоянова е Людмила Николова Калоянова-Славова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 226-230.

ISBN 978-619-186-585-7 : 20 лв.
1. Религия - България 2. История - Созопол 3. Созопол - краезнание 4. България - религия
2-9(497.23-21)
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 45203464

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/14 Кн 29
БЪЛГАРСКА православна църква. Свети Синод (София)
        Гласове в защита на гражданското общество : протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940-1944) / състав., въвед. Албена Танева, Ваня Гезенко. - София : Гал-ико, 2002 ([София] : Агенция Дейта). - 136 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на състав. Ваня Гезенко е Иванка Железчева Гезенко. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за евр. изследвания. - Спасението на евреите в България - стара тема в нов политологически дискурс / Албена Танева: с. 7-17.

ISBN 954-768-004-8
1. Българска православна църква - дейност - история - извори 2. Еврейски въпрос - България - история - извори 3. Архиви - България 4. България - религия
271.22(497.2)-9(093.2)
94(497.2)"1939/1945"(093.2)
930.25(497.2)
COBISS.BG-ID 45316616

БК 2021/14 Кн 30
BǍLGARSKA pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia)
        The power of civil society in a time of genocide : proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the rescue of the Jews in Bulgaria 1940-1944 / ed. Albena Taneva and Ivanka Gezenko ; pref. Daniel S. Mariaschin ; transl. Alex Tanev. - Sofia : Sofia Univ. Press St. Kliment Ohridski, 2005. - 224 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Гласове в защита на гражданското общество. - Възприетата форма на името на прев. Alex Tanev е Aleksandǎr T. Tanev. - Изд. на Sofia Univ. Center for Jewish Studies. - About this book / Albena Taneva, Ivanka Gezenko: с. 14-16. - The rescue of the Jews in Bulgaria: an old theme in a new political science interpretation / Albena Taneva: с. 17-29.

ISBN 954-07-2122-9 !
1. Българска православна църква - дейност - история - извори 2. Еврейски въпрос - България - история - извори 3. Архиви - България 4. България - религия
271.22(497.2)-9(093.2)
94(497.2)"1939/1945"(093.2)
930.25(497.2)
COBISS.BG-ID 45336328


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/14 Кн 31
КИНЕВА, Тодорка Димова, 1984-
        Ролеви конфликти на съвременната българска жена: между семейството и кариерата / Тодорка Кинева. - София : УНСС, 2020. - 261 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Рец.: Мария Стоянова, Геновева Михова. - Библиогр.: с. 243-260.

ISBN 978-619-232-337-0 !
1. Жени - България - история и обществено положение 2. България - социално-икономическо положение
308-055.3(497.2)
COBISS.BG-ID 45313800

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/14 Кн 32
        СТАТИСТИЧЕСКИ софтуер за обработка на експериментални данни / Лина Йорданова ... [и др.]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2019 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 240 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Други авт.: Габриела Кирякова, Петя Велева, Надежда Ангелова, Антоанета Йорданова. - Възприетата форма на името на авт. Петя Велева е Петя Маринова Велева-Донева. - Рец.: Галя Кожухарова, Янка Цветанова. - Библиогр.: с. 230-234.

ISBN 978-954-338-152-4
1. Статистика - автоматизация 2. Електронна обработка на данните 3. Приложни програми
311:004
004.42
COBISS.BG-ID 45279752

БК 2021/14 Кн 33
ТРАНЕВА, Величка Николова, 1972-
        Някои приложения на статистиката в екологията : учебно помагало / Величка Транева. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 80 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец. Нина Добринкова. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-239-535-3
1. Статистически анализ - учебни помагала за ВУЗ 2. Екология - методи на изследване - учебни помагала за ВУЗ
311.2(076)(075.8)
502:311(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45215752

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/14 Кн 34
ТАНЕВА, Албена Георгиева, 1963-
        Лидерството - управление извън господството / Албена Танева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2005 ([София] : Агенция Дейта). - 252 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 250-251.

ISBN 954-07-2107-5 !
1. Лидерство
316.46
COBISS.BG-ID 45250056

        ЮНОШЕСТВОТО като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи : сборник доклади от конференция, София, 6 ноември 2019 Вж Кн 27

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/14 Кн 35
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Синдром на кукувицата / Христо Генчев. - 2. изд. - София : Фонд. "Елена и Христо Генчеви", 2021. - 64 с. ; 21 см

1. изд. 1991 на изд. Дивла - В. Търново, в сер. Библитека Веда-м ; No 1. - Политическата публицистика на арх. Христо Генчев / Драгомир Петров: с. 3-7. - Народът ни не се оставя да бъде воден от думи / Христо Генчев ; разговора води Весела Джерекарова: с. 36-40. - Махалото е на път / Христо Генчев ; разговора води Христо Буцев: с. 41-43. - Разговор с послеслов / Христо Генчев ; разговора проведе Любомир Коралов: с. 46-50. - Принтирано изд. - Деф. екз.: с. 37-38 отпеч. на мястото на с. 27-28.

ISBN 978-954-92588-4-4
1. Политика - България 2. България - политика
32(497.2)(0:82-92)
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45262344

БК 2021/14 Кн 36
ПРЕМЯНОВ, Красимир Андреев, 1955-
        Сборник доклади, интервюта, слова и позиции по тракийска проблематика (2011-2021) / Красимир Премянов ; предг. Георги Марков. - София : УНСС, 2021. - 513, [14] с. : цв. ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Тракия. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-232-423-0 : 25 лв.
1. Премянов, Красимир Андреев, 1955- - дейност 2. Политици, български - дейност 3. България - политика
32(497.2)(092)
929 Премянов, Красимир Андреев
COBISS.BG-ID 45224968

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/14 Кн 37
PHILLIPS, Robert
        Power and liberty in the modern state: a reader / Robert Phillips Jr., Ivelin Sardamov. - 2. изд. - [Пловдив] : [Жанет 45], 2020. - 95 с. ; 21 см

1. изд. 2011 на изд. Paradigma.

ISBN 978-619-186-596-3
1. Политическа наука - философски проблеми
321.01
COBISS.BG-ID 45193736

325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ

БК 2021/14 Кн 38
        ЗАВРЪЩАЩИТЕ се мигранти / Андрей Нончев ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 383 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Веселин Минчев, Ирена Зарева, Венелин Бошнаков, Мария Бакалова, Михаела Мишева, Мариета Христова. - Рец.: Валентина Миленкова, Мила Маева. - Библиогр.: с. 362-382.

ISBN 978-619-232-396-7
1. Емиграция и имиграция, българска - икономически проблеми
325(=163.2):33
COBISS.BG-ID 45198856

БК 2021/14 Кн 39
        RETURNING migrants : monograph / Andrey Nonchev ... [и др.] ; transl. into Engl. Ivan Gospodov. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2020. - 368 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Завръщащите се мигранти / Андрей Нончев, Веселин Минчев, Ирена Зарева, Венелин Бошнаков, Мария Бакалова, Михаела Мишева, Мариета Христова. - Други авт.: Veselin Mintchev, Irena Zareva, Venelin BoshЗnakov, Maria Bakalova, Mihaela Misheva, Marieta Hristova. - Рец.: Valentina Milenkova, Mila Maeva. - Библиогр.: с. 345-367

ISBN 978-619-232-421-6
1. Емиграция и имиграция, българска - икономически проблеми
325(=163.2):33
COBISS.BG-ID 45197576

БК 2021/14 Кн 40
        RETURNING migrants: segmentation and stratification of economic mobility : findings, conclusions and recommendations / Andrey Nonchev ... [и др.]. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2020. - 70 с. : с табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата общност / Андрей Нончев, Веселин Минчев, Ирена Зарева, Венелин Бошнаков, Мария Бакалова, Михаела Мишева, Мариета Христова. - Други авт.: Veselin Mintchev, Irena Zareva, Venelin Boshnakov, Maria Bakalova, Mihaela Misheva, Marieta Hristova.

ISBN 978-619-232-379-0
1. Емиграция и имиграция - България - икономически проблеми 2. България - миграция
325:33(497.2)
COBISS.BG-ID 45298440

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/14 Кн 41
        БЪЛГАРО-еврейски отношения на прага на 21 век : материали от конференцията, посветена на 50-годишнината от създаването на държавата Израел, София, 1 юни 1998 / състав. Албена Танева. - София : СУ "Св. Климент Охридски", 1998 ([София] : Агенция Дейта). - 76 с. : с ил. ; 21 см. - (Bibliotheca Studia iudaica universitatis serdicensis)

Загл. и на англ. ез.: Bulgarians and Jews on the eve of a new millennium. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за евр. изследвания. - Текст и на англ. ез. - Загл. на сер. погрешно отпеч. Bibliotheca Studia iudaica universitatis serdicesis. - Библиогр. след отд. докл.

1. Външна политика - България - конференции 2. Външна политика - Израел - конференции 3. България - външна политика 4. Израел - външна политика
327(497.2)(06)
327(569.4)(06)
COBISS.BG-ID 45335304

БК 2021/14 Кн 42
КАНГ Хван Джонг Джеймс, 1966-
        Корея и България : от признаване към перспективно сътрудничество 1990 г. - 2014 г. : монография / Джеймс Канг. - [София] : Фонд. Кор. култ. център, 2020 ([София] : Paper.bg). - 278 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на кор. ез. - Възприетата форма на името на авт. Джеймс Канг е Хван Джонг Джеймс Канг. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 247-277.

ISBN 978-619-91739-2-3 : 25 лв.
1. Външна политика - България 2. Външна политика - Корея 3. България - външна политика 4. Корея - външна политика
327(497.2)
327(519)
COBISS.BG-ID 45290504

БК 2021/14 Кн 43
        ЧЛЕНСТВОТО на България в ЕС: дванадесет години по-късно : [материали от 17] международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз, посветена на 90-годишния юбилей на проф. д. ик. н. Марин Петров, 25 октомври 2019 г., УНСС / ред. съвет Димитър Хаджиниколов ... [и др.] = The membership of Bulgaria in the EU: twelve years later : [proceedings of the 17th International Scientific Conference The Membership of Bulgaria in the European Union] dedicated to the 90-th annivesrery of prof. D.Sc. (Econ) Marin Petrov, 25 October 2019, UNWE / ed. board Dimitar Hadjinikolov ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 325 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Йорданка Статева, Мирко Трипуноски, Душко Димитриевич, Миланка Славова, Иван Стойчев, Светла Бонева, Олег Лозанов, Александър Христов, Доброслав Моллов, Силвана Йовческа, Мая Трипуноска, Силвия Кирова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-370-7
1. Европейски съюз - политика - конференции 2. Стопанска политика - България - конференции 3. Европа - международни политически отношения 4. България - стопанство
327.7:061.1ЕС(06)
338.2(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 45186312

331 ТРУД. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Виж и 316.334.2; 351.83

БАТУРОВ, Димитър Василев, 1964-
        Психология на работещите в сферата на туризма в условия на пандемия : практически наръчник за психологични изследвания и консултиране Вж Кн 49

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК 2021/14 Кн 44
ДАНАИЛОВА, Ирина Иванова, 1977-
        Мотивацията за учене и развитието на човешките ресурси : концепции, анализи, стратегии : монография / Ирина Данаилова. - София : УНСС, 2020. - 245 с. : с диагр., табл., к. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Марин Паунов, Маргарита Атанасова. - Библиогр.: с. 221-230.

ISBN 978-619-232-359-2
1. Трудови ресурси - образование и просвета 2. Образователна политика
331.5
37.014.5:331.5
COBISS.BG-ID 45117448

336 ФИНАНСИ

БК 2021/14 Кн 45
АЛДИМИРОВ, Николай Любчов, 1975-
        Управление на риска от банкови измами / Николай Алдимиров. - София : УНСС, 2020. - 148 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Бисер Славков, Георги Петрунов. - Библиогр.: с. 131-139.

ISBN 978-619-232-397-4 : 9.90 лв.
1. Банки - управление на риска 2. Измама
336.71
COBISS.BG-ID 45291784

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъци 2021 : 2 08 С04 Вж Кн 68

БК 2021/14 Кн 46
        СИСТЕМИ за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България / Светлана Александрова-Златанска ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 309 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Гергана Михайлова-Борисова, Десислава Калчева, Стефан Петров. - Възприетата форма на името на авт. Гергана Михайлова-Борисова е Гергана Илиева Михайлова. - Рец.: Виржиния Желязкова, Румен Брусарски. - Библиогр.: с. 268-271.

ISBN 978-619-232-414-8
1. Общини - България - финанси 2. Местни бюджети - България - управление и организация 3. България - финанси
336.14:352(497.2)
COBISS.BG-ID 45198344

БК 2021/14 Кн 47
ТАНЧЕВ, Стоян Кирилов, 1976-
        Въздействие на пропорционалния данък върху икономическото развитие на България / Стоян Танчев. - Благоевград [т.е. София] : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 143 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Ганчо Ганчев, Людмил Найденов. - Библиогр.: с. 132-142.

ISBN 978-619-239-539-1
1. Стопанство - България 2. Данъчно облагане - България 3. България - финанси
336.226.1(497.2)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 45206024

БК 2021/14 Кн 48
ФИЛИПОВА, Атанаска Ивова, 1977-
        Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките / Атанаска Филипова-Сланчева. - София : УНСС, 2020. - 253 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Атанаска Филипова-Сланчева е Атанаска Ивова Филипова. - Рец.: Васил Меразчиев, Даниел Фесчиян. - Библиогр.: с. 199-206.

ISBN 978-619-232-412-4
1. Търговски банки - управление и организация 2. Кредит 3. Банково счетоводство
336.71
657:336.71
COBISS.BG-ID 45250824

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/14 Кн 49
БАТУРОВ, Димитър Василев, 1964-
        Психология на работещите в сферата на туризма в условия на пандемия : практически наръчник за психологични изследвания и консултиране / Димитър Батуров, Блага Русева. - София [т.е. Благоевград] : Колеж по туризъм, 2021 ([София] : Принткор сълюшън). - 127 с. : с табл. ; 20 см

За авт.: с. 125-126. - Рец.: Васил Жечев, Стоил Мавродиев. - Библиогр.: 117-124.

ISBN 978-954-9497-32-8
1. Туризъм - кадри - психология
338.486:005.96
331:159.9
COBISS.BG-ID 45266440

БК 2021/14 Кн 50
ГЕОРГИЕВА, Ралица Валентинова
        Иновации в деловия туризъм / Ралица Георгиева. - София : УНСС, 2021. - 249 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Рец.: Таня Парушева, Мариана Янева. - Библиогр.: с. 229-241.

ISBN 978-619-232-435-3
1. Алтернативен туризъм 2. Командировки 3. Туристически агенции
338.48-6:005
COBISS.BG-ID 45330696

БК 2021/14 Кн 51
ДАНАИЛОВ, Данаил Лазаров, 1935-
        България през първата третина на XXI в. Икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство / Данаил Данаилов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : УНСС, 2021. - 376 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

1. изд. 2019. - Загл. на гърба на кн.: България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Бистра Боева. - Библиогр.: с. 368-375 и под линия.

ISBN 978-619-232-416-2
1. Стопанство - България 2. България - стопанство
338(497.2)
COBISS.BG-ID 45224456

БК 2021/14 Кн 52
        ДИГИТАЛНАТА икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : сборник с доклади [от] четвърта национална конференция по политическа икономия, 20 ноември 2019, София / състав., предг. Христо Василев Проданов ; науч. ред. Светла Бориславова Тошкова ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 223 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Други ред.: Валентина Ангелова Драмалиева, Пенчо Денчев Пенчев, Лиляна Димитрова Велева, Христо Василев Проданов. - Изд. на УНСС. Общоикон. фак. Кат. Полит. икономия. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-356-1
1. Стопанство - дигитализация - конференции
338:004(06)
COBISS.BG-ID 45194504

БК 2021/14 Кн 53
ДИМЧЕВА, Гергана Славчева
        Учебно помагало по икономика на съобщенията / Гергана Димчева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 60 с. : с табл. ; 24 см

Рец.: Ивайло Стоянов. - Библиогр.: с. 59-60.

ISBN 978-619-239-511-7
1. Съобщения - икономика - учебни помагала за ВУЗ
338.47(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45231880

ЕМИЛОВА, Ирена Кирилова, 1977-
        Генериране на кулинарни изживявания Вж Кн 122

БК 2021/14 Кн 54
ЕМИЛОВА, Ирена Кирилова, 1977-
        Невидимата част от генерирането на изживявания / Ирена Кирилова Емилова. - София : Авангард прима, 2020. - 36 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Манол Рибов, Мариана Янева. - Библиогр.: с. 33-36.

ISBN 978-619-239-522-3
1. Туризъм - управление и организация
338.48
COBISS.BG-ID 45264136

БК 2021/14 Кн 55
КОВАЧЕВ, Асен Златков, 1934-
        Интегративните ефекти в икономиката : балансиране на продуктово ресурсното преструктуриране и устойчивото развитие на икономиката / Асен Златков Ковачев. - [3.] прераб. и доп. изд. - София : УНСС, 2020. - 196 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2008 със загл. Развитие на икономическите системи
на Унив. изд. Стопанство. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Стефан Филипов Стефанов. - Библиогр.: с. 193-195.

12 лв.
ISBN 978-619-232-004-1 !
1. Стопанство - управление и организация 2. Устойчиво развитие
338.24
COBISS.BG-ID 45230600

БК 2021/14 Кн 56
НАЦИОНАЛЕН научен форум Бизнесът в XXI век (3 ; София ; 2020)
        Трети национален научен форум на тема: Бизнесът в XXI век. България 2030 Проектиране на бъдещето: ново общество - нова икономика : сборник доклади, [15 декември 2020, София] / науч. ред. Калоян Димитров ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 250 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Third National Scientific Forum on the topic: The Business in 21st Century Bulgaria 2030 Designing the Future: a New Society and a New Economy. - Загл. на кор.: Бизнесът в XXI-ви век ; The business in 21st Century. -
Други ред.: Кристина Тодорова, Мария Димитрова, Ралица Арсова. - Изд. на УНСС. Бизнес фак. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-232-430-8
1. Стопанство - управление и организация - конференции
338.24(06)
COBISS.BG-ID 45184520

БК 2021/14 Кн 57
РИБОВ, Манол Николов, 1934-
        Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 / Манол Рибов. - София : УНСС, 2021. - 260 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Дигитализацията - в преддверието на Индустрия 5.0. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мария Станкова, Преслав Димитров. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-232-428-5 : 15 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката 2. Стопанство - управление и организация
338:004
004
COBISS.BG-ID 45326088

ТАНЧЕВ, Стоян Кирилов, 1976-
        Въздействие на пропорционалния данък върху икономическото развитие на България Вж Кн 47

        ЧЛЕНСТВОТО на България в ЕС: дванадесет години по-късно : [материали от 17] международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз, посветена на 90-годишния юбилей на проф. д. ик. н. Марин Петров, 25 октомври 2019 г., УНСС Вж Кн 43

339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.7

БК 2021/14 Кн 58
        HISTORICAL and institutional transformation of colonial and Ottoman Mediterranean trade, 16th-19th centuries / Ömer Karaoğlu ... [и др.] ; ed. Ömer Karaoğlu. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2019. - 160 с. : с табл., к., сх. ; 24 см

Други авт.: Ü. Serdar Serdaroğlu, Mehmet Çetin, Mustafa Can Güripek. - Contributors: с. 5. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-232-347-9
1. Търговия - Турция - история - 16-19 век 2. Турция - търговия
339(560)(091)
COBISS.BG-ID 45337608

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Маркетинг и мениджмънт на транспорта Вж Кн 124

БК 2021/14 Кн 59
ПЕТРОВА, Наталия Стоянова, 1979-
        Изследване на условията и факторите за пазарно представяне на борсово търгуваните фондове и възможностите за тяхното развитие в България / Наталия Петрова. - София : УНСС, 2021. - 212 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Маргарита Русева Александрова-Борисова, Андрей Боянов Захариев. - Библиогр.: с. 206-211.

ISBN 978-619-232-424-7
1. Фондова борса - България 2. България - търговия
339.172(497.2)
COBISS.BG-ID 45266184

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

        ПРАВО и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба : сборник доклади от юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Ч. 2, Публично право. Икономика Вж Кн 64

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/14 Кн 60
ЙОРДАНОВА, Радослава Маринова, 1976-
        Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право / Радослава Йорданова. - София : Сиби, 2021 ([София] : Симолини). - 184 с. : с табл. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 178-183.

ISBN 978-619-226-177-1 : 16 лв.
1. Наказателна отговорност - България 2. Наказания (право) - България 3. България - право
343.2(497.2)
COBISS.BG-ID 45205768

ЛЕВИ, Примо, 1919-1987
        Потъналите и спасените Вж Кн 216

БК 2021/14 Кн 61
СТОЙКОВ, Стоян Огнянов, 1977-
        Наказателно право : обща част : теория, съдебна практика, казуси, тестове : учебно помагало / Стоян Стойков. - София : УНСС, 2021. - 203 с. : с табл. ; 20 см

Рец.: Добринка Чанкова, Евдокия Кемалова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-232-388-2 : 11.99 лв.
1. Наказателно право - учебни помагала за ВУЗ
343(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45206536

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/14 Кн 62
        АКТУАЛНИ проблеми на правното регулиране на бизнеса : научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30 ноември 2017, [София]. - София : УНСС, 2019. - 464 с. ; 24 см

Изд. на УНСС. Юрид. фак., Алумни клуб на завършилите Юрид. фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-191-8
1. Стопанско право - конференции 2. Стопански предприятия - правни проблеми - конференции
347.7(06)
COBISS.BG-ID 45286408

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъци 2021 : 2 08 С04 Вж Кн 68

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : сборник нормативни актове : 2 08 С08 Вж Кн 69

БК 2021/14 Кн 63
        ПРАВО и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба : сборник доклади от юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Ч. 1, Частно право / състав. Райна Койчева ... [и др.] ; ред. кол. Райна Койчева ... [и др.]. - София : УНСС, 2017. - 422 с. ; 24 см

Други състав.: Диана Маринова, Пресиян Марков. - Други ред.: Гергана Боянова, Диана Маринова, Илонка Пешева-Горанова, Пресиян Марков, Деян Дунавски, Стефан Радев. - Възприетата форма на името на ред. Деян Дунавски е Деян Дунавски Савов. - Изд. на УНСС. Юрид. фак., Алумни клуб на завършилите Юрид. фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-991-7
1. Стопанско право - конференции 2. Частно право - конференции
347.7(06)
347.1(06)
COBISS.BG-ID 45211912

БК 2021/14 Кн 64
        ПРАВО и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба : сборник доклади от юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Ч. 2, Публично право. Икономика / състав. Райна Койчева ... [и др.] ; ред. кол. Райна Койчева ... [и др.]. - София : УНСС, 2017. - 387 с. : с диагр. ; 24 см

Други състав.: Диана Маринова, Пресиян Марков. - Други ред.: Гергана Боянова, Диана Маринова, Илонка Пешева-Горанова, Пресиян Марков, Деян Дунавски, Стефан Радев. - Възприетата форма на името на ред. Деян Дунавски е Деян Дунавски Савов. - Изд. на УНСС. Юрид. фак., Алумни клуб на завършилите Юрид. фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-992-4
1. Стопанско право - конференции 2. Публично право - конференции
347.7(06)
342(06)
COBISS.BG-ID 45210888

БК 2021/14 Кн 65
        ПРОБЛЕМИ и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост : международна научна конференция по повод 80-годишнината на проф. Божана Неделчева, 16 октомври 2019 г., [София]. - София : УНСС, 2020. - 332 с. ; 24 см

Изд. на УНСС. Юрид. фак., Алумни клуб на завършилите Юрид. фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-363-9
1. Интелектуална собственост - правни проблеми - конференции
347.77(06)
COBISS.BG-ID 45287432

БК 2021/14 Кн 66
ТОРМАНОВ, Захари Емилов, 1970-
        Договорът : практическо ръководство за търговски и граждански договори : коментар : над 120 примерни образци / Захари Торманов. - 7. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2020 (В. Търново : Абагар). - 800 с. ; 24 см

1. изд. 2002.

ISBN 978-619-226-171-9 (подв.) : 68 лв.
1. Търговски договори и спогодби - България - ръководства 2. Договори - България - ръководства 3. България - право
347.74/.76(497.2)(035)
347.4(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 45293320

БК 2021/14 Кн 67
        ТРАДИЦИЯ и развитие на законодателството в сферата на икономиката : сборник с доклади от научна конференция, организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс, 24 октомври 2018, София / състав. Пресиян Марков, Стефан Радев ; ред. съвет Бойко Рашков - предс. ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 522 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

Други ред.: Илонка Пешева-Горанова, Пресиян Марков, Петя Митрева, Нели Радева, Делян Недев, Христина Атанасова, Стефан Радев. - Изд. на УНСС. Юрид. фак., Алумни клуб на завършилите Юрид. фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-276-2
1. Стопанско право - България - конференции 2. България - право
347.7(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 45202440

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : сборник нормативни актове : 2 08 С08 Вж Кн 69

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/14 Кн 68
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъци 2021 : 2 08 С04. - 20. изд. - София : Сиби, 2021 (София : Симолини). - 1148 ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-12. -
Решения на Конституционния съд : извадки: с. 12-27. - Актове на правото на Европейския съюз в областта на данъчното облагане: с. 1103-1110. - Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна: с. 1111-1120. - Справочник на актовете за изменение: с. 1121-1147. - Информ. към 01.01.2021 г. - Съдържа: Закон за данък върху добавената стойност ; Закон за акцизите и данъчните складове ; Закон за данък върху застрахователните премии ; Закон за корпоративното подоходно облагане ; Закон за данъците върху доходите на физическите лица ; Закон за местните данъци и такси.

ISBN 978-619-226-173-3 : 19.80 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 3. Такси - България - законодателни и директивни материали 4. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.5)
336.2(497.2)(094.5)
347.73(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 45316360

БК 2021/14 Кн 69
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : сборник нормативни актове : 2 08 С08. - 14. изд. - София : Сиби, 2021. - 444 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Тълкователни решения на ВАС и ВКС: с. 417-435. - Справочник на актовете за изменение и допълнение на нормативните актове, поместени в сборника: с. 436-443. - Информ. към 01.02.2021. - Съдържа и: Закон за Националната агенция за приходите ; Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания ; Постановление No 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения ; Закон за ограничаване на плащанията в брой.

ISBN 978-619-226-179-5 : 8.90 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.4)
351.83:368.4(497.2)(094.4)
347.73(497.2)(094.4)
349.3(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 45297416

БК 2021/14 Кн 70
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за счетоводството : сборник нормативни актове : 2 08 С06. - 11. изд. - София : Сиби, 2021 (София : Инвестпрес). - 148 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2004. - Информ. към 01.02.2021. - Съдържа и: Закон за независимия финансов одит.

ISBN 978-619-226-180-1 (не е отпеч.) : 6.50 лв.
ISBN 978-619-226-142-9 !
1. Счетоводство - България - законодателни и директивни материали 2. Контрол и ревизия - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:657(497.2)(094.5)
657(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 45300744

БК 2021/14 Кн 71
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Изборен кодекс : сборник нормативни актове : 2 01 С17. - 6. изд. - София : Сиби, 2021 (София : Инвестпрес). - 496 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2011. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-25. - Извадки от международни договори: с. 456-461. - Актове на правото на Европейския съюз: с. 462-463. - Закон за местното самоуправление и местната администрация : извлечение: 463-474. - Закон за Конституционен съд : извлечение: с. 475-478. - Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд : извлечение: с. 479-485. - Наказателен кодекс : извлечение: с. 485-488. - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците: извлечение: с. 488-489. - Информ. към 15.02.2021. - Съдържа и: Решения на Конституционния съд ; Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ; Закон за политическите партии ; Закон за събранията, митингите и манифестациите.

ISBN 978-619-226-Кн 181-8 : 9.60 лв.
1. Избори - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:324(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 45299976

БК 2021/14 Кн 72
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс за социално осигуряване : 2 13 С01. - 29. изд. - София : Сиби, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 526 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001 със загл. Кодекс за задължително обществено осигуряване. - Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. : извлечение : с. 468-502. - Закон за здравното осигуряване : извлечение: с. 503-513. - Закон за здравето : извлечение: с. 513-525. - Информ. към 01.01.2021 г. - Съдържа и: Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

ISBN 978-619-226-174-0 : 12.60 лв.
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.84:364(497.2)(094.5)
364(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 45205000

БК 2021/14 Кн 73
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда : 2 12 С02. - 17. изд. - София : Сиби, 2021 (София : Симолини). - 400 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 1996
, рег. в Сер. 2 на Нац. библиогр. - Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя : извлечение: с. 319-330. - Закон за насърчаване на заетостта : извлечение: с. 343-357. - Информ. към 11.01.2021 г. - Съдържа и: Закон за здравословни и безопасни условия на труд ; Закон за уреждане на колективните трудови спорове ; Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред ; Закон за защита от дискриминация.

ISBN 978-619-226-176-4 : 8.90 лв.
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 45271048

БК 2021/14 Кн 74
НИКОЛОВ, Павел Димитров, 1974-
        Съвместни екипи за разследване : учебно пособие / Павел Николов. - София : Акад. на МВР, 2021. - 119 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Акад. на МВР. Отд. Уч. и информ. дейност. Сектор Науч. изследвания, информ. и ред.-изд. дейност. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Видолов, Иван Лолев. - Библиогр.: с. 82-84.

ISBN 978-954-348-208-5
1. Организирана престъпност - противодействие - Европа - учебни помагала за ВУЗ 2. Предварително разследване - Европа - учебни помагала за ВУЗ
351.74(4-6ЕС)(075.8)
COBISS.BG-ID 45183752

БК 2021/14 Кн 75
ТИЛЕВ, Дончо Христов, 1963-
        Специална полицейска тактика и ролевите игри : монография / Дончо Христов Тилев ; науч. ред. Христо Атанасов Христов. - Казанлък : Лукс принт, 2021. - 148 с. : с табл., цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Илин Александров Савов, Димитър Салтиров Димитров. - Библиогр.: с. 133-148.

ISBN 978-619-7487-12-1
1. Полиция - кадри - България - подготовка 2. България - обществено управление
351.74:37(497.2)
COBISS.BG-ID 45315592

БК 2021/14 Кн 76
ЧИФЛИЧКИ, Кирил Деянов
        Правни аспекти на контрола на пътното движение / Кирил Чифлички. - София : Акад. на МВР, 2021. - 80 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Акад. на МВР. Отд. Уч. и информ. дейност. Сектор Науч. изследвания, информ. и ред.-изд. дейност. - Рец.: Добромир Доков, Петър Тодоров. - Библиогр.: с. 70-79.

ISBN 978-954-348-207-8
1. Автомобилен транспорт - безопасност на движението - правни проблеми
351.81:656.1
COBISS.BG-ID 45252360

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/14 Кн 77
АЗИС, Хасан, 1969-
        Основи на местното самоуправление : лекционен курс / Хасан Азис. - София : УНСС, 2020. - 196 с. : с табл., сх. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Хасан Азис е Хасан Азис Исмаил. - Рец.: Иванка Тодорова Банкова, Теменужка Каролова Хроми-Жигалова. - Библиогр.: с. 193-195.

ISBN 978-619-232-391-2 : 17.90 лв.
1. Местно управление - лекции за ВУЗ
352(075.8)
COBISS.BG-ID 45232904

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/14 Кн 78
БЪЛГАРСКА армия. Сухопътни войски
        Сухопътните войски на България - вчера и днес = Bulgaria's land forces - yesterday and today / transl. Valentina Georgieva. - София : Велес, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 96 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

Изд. на МО. Бълг. армия. Сухопътни войски. Командване, Асоц. на сухопътните войски на България.

ISBN 978-954-302-087-4 (подв.)
1. Сухопътни войски - България - история 2. България - военно дело
356/358(497.2)(091)
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 45295112

ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Клаузевиц и центърът на тежестта - уместност, значимост, приложимост в XXI век : монография Вж Кн 218

БК 2021/14 Кн 79
ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Когнитивни процеси при управление на информацията в операции за урбанизирани територии : монография / Емил Енев. - София : Авангард прима, 2021. - 138 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Павел Демиров, Георги Торнев. - Библиогр.: с. 134-137.

ISBN 978-619-239-533-9
1. Оперативно изкуство
355.40
COBISS.BG-ID 45211144

БК 2021/14 Кн 80
КОЖУХАРОВ, Асен Николов, 1961-
        Личните академични документи на българската морска образователна система (1892-1946) : монография / Асен Кожухаров. - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2021 ([Варна] : [Етикет принт]). - 204 с. : с табл., сх., цв. факс. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Русев, Марина Пиронкова. - Библиогр.: с. 200-203. - Рез. на бълг., англ., фр. ез. - Съдържа и: Каталог с факсимилета: с. 157-195.

ISBN 978-619-7428-55-1
1. Военноморски сили - България - образование и просвета - история - 19-20 век 2. България - военно дело
359:37(497.2)
COBISS.BG-ID 45261064

БК 2021/14 Кн 81
        НАЦИОНАЛНАТА сигурност и Европейският съюз : младежки дискусионен форум по сигурност "Актуални проблеми на градската сигурност в държавите-членки на ЕС", 29 ноември 2019 г., Студентски уебинар по сигурност "Национална сигурност и Европейският съюз", 12 юни 2020 г. : сборник доклади / състав., науч. ред. Дафинка Сидова ; предг. Николай Радулов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 134 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Кор. опис. - Изд. на НБУ. Департамент Нац. и междунар. сигурност. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Ненко Дойков, Ралица Костадинова, Михаел Димитров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-239-520-9
1. Европейски съюз - национална сигурност - конференции 2. Европа - военно дело
355.02(4-6ЕС)(06)
COBISS.BG-ID 45189384

СЕДЛАЧКОВА, Яна, 1980-
        Воините Вж Кн 16

БК 2021/14 Кн 82
СТОИМЕНОВ, Стоимен Цветанов, 1942-
        В единението е силата на българското войнство. Ч. 2 / Стоимен Стоименов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 148 с. ; 24 см

Визията - платформа и пътна карта за обединение на военно-патриотичните съюзи и организации / Иван Иванов: с. 47-50. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Закон за запасното войнство в Република България ; Закон за запасното войнство в Република България : проект.

ISBN 978-954-380-515-0
1. Военнослужещи - България - учреждения и организации - дейност 2. България - военно дело
355.2:061.2(497.2)
COBISS.BG-ID 45248008

БК 2021/14 Кн 83
СТОИМЕНОВ, Стоимен Цветанов, 1942-
        За честта на пагона / Стоимен Стоименов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 312 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 309-311.

ISBN 978-954-380-517-4
1. Въоръжени сили - България 2. България - военно дело
355.3(497.2)(0:82-92)
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45208072

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс за социално осигуряване : 2 13 С01 Вж Кн 72

БК 2021/14 Кн 84
ПАНДУРСКА, Ралица Фердинандова, 1979-
        Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България / Ралица Пандурска. - София : УНСС, 2020. - 157 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Нено Павлов, Лалко Дулевски. - Библиогр.: с. 144-156.

ISBN 978-619-232-361-5
1. Обществено осигуряване - България 2. Пенсии - България 3. България - социално осигуряване
364.35(497.2)
COBISS.BG-ID 45328648

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

ДАНАИЛОВА, Ирина Иванова, 1977-
        Мотивацията за учене и развитието на човешките ресурси : концепции, анализи, стратегии : монография Вж Кн 44

БК 2021/14 Кн 85
КОЖУХАРОВА, Даниела Тодорова, 1980-
        От дигитална компетентност към дигитална креативност : монография / Даниела Кожухарова ; ред. Таня Борисова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2020 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 124 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

Рец.: Лина Йорданова, Габриела Кирякова. - Библиогр.: с. 119-123.

ISBN 978-954-338-166-1
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
37:004
COBISS.BG-ID 45265416

БК 2021/14 Кн 86
МИХОВ, Михо Георгиев, 1941-
        Кой е Еньо Митев - щрихи от портрета / Михо Г. Михов. - Сливен : Жажда, 2020. - 72 с. : с ил., портр. ; 24 см

За авт.: с. 71. - Библиогр.: с. 70.

ISBN 978-954-795-555-4 : 7 лв.
1. Митев, Eньо, 1892-1970 - биографии 2. Педагози, български - биографии 3. България - педагогика
37.01-051(497.2)(092)
929 Митев, Eньо
COBISS.BG-ID 45273096

БК 2021/14 Кн 87
НИКОЛОВА, Капка Танева, 1972-
        Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата : за родители на ученици в първи и втори клас / Капка Николова, Албена Павлова. - Варна : Ин дизайн медия, 2020 ([Варна] : Пасат прес). - 32 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на Средно у-ще Гео Милев - Варна. Проект В разбиране на различието. Заедно да прочетем и сътворим. - Библиогр.: с. 30-31.

ISBN 978-954-92812-5-5
1. Семейно възпитание 2. Детска и педагогическа психология
37.018
159.922.7
COBISS.BG-ID 45279496

БК 2021/14 Кн 88
ТОДОРОВА, Силвия Иванова
        Съвременни измерения на партньорството училище - семейство : монография / Силвия Тодорова. - Пловдив : Астарта, 2021. - 179 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Рец.: Венка Кутева-Цветкова, Маринела Михова. - Библиогр.: с. 157-165.

ISBN 978-954-350-293-6
1. Семейство и училище 2. Семейно възпитание 3. Комуникация
37.018
COBISS.BG-ID 45228040

БК 2021/14 Кн 89
ЮБИЛЕЙНА конференция с международно участие 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства (София ; 2019)
        Юбилейна конференция с международно участие на тема: 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства, 29 октомври 2019 г., УНСС - София. - София : УНСС, 2020. - 118 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на кор.: 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства. - Изд. на УНСС. Институт за следдипломна квалификация. - Пет десетилетия продължаващо обучение в УНСС / Иван Стойчев, Марчо Марков: с. 5-17. - Директори на ИСК: с. 111-117. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-232-357-8
1. Продължаващо обучение - конференции
37.018.4(06)
COBISS.BG-ID 45191944

37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Виж и 005

БК 2021/14 Кн 90
УЗУНОВА, Венета Косева, 1973-
        Социално-емоционално учене : теоретични и приложни аспекти : монография / Венета Узунова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2020 (Ст. Загора : Кота). - 141 с. : с табл., сх. ; 24 см

Рец.: Марина Илчева-Николова, Дончо Донев. - Библиогр.: с. 133-141.

ISBN 978-954-338-167-8
1. Учебен процес 2. Детска и педагогическа психология
37.091.3
COBISS.BG-ID 45220360

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/14 Кн 91
ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Методика на обучението по математика с училищен курс / Пенка Георгиева, Евгения Николова. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 (Бургас : Полиграф). - 256 с. : с ил. ; 20 см

Рец. Евелина Динева.

ISBN 978-619-7126-96-9
1. Математика - методика на преподаването за средни училища
373.3.091.3:51
51:373.5.091.3
COBISS.BG-ID 45177608

БК 2021/14 Кн 92
НИКОЛОВА, Евгения Петрова, 1968-
        Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап / Евгения Николова, Пенка Георгиева. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019 (Бургас : Полиграф). - 96 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-619-7126-82-2
1. Математика - методика на преподаването за средни училища
373.3.091.3:51
51:373.5.091.3
COBISS.BG-ID 45178376

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/14 Кн 93
ГОЧЕВА, Емилия Николова, 1934-2012
        Домовой и компания : книга за учителя / Емилия Гочева. - София : Велес, 2020 ([София] : M&BM). - 64 с. ; 24 см

Текст и на рус. ез. - Комплект с учебник, уч. тетрадка, аудиокасета.

ISBN 978-954-302-089-8 : 7 лв.
1. Руски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.161.1(072)
COBISS.BG-ID 45322760

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/14 Кн 94
ЛАЗАРОВ, Лъчезар Иванов, 1967-
        Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности / Лъчезар Лазаров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2021. - 126 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Рец.: Антония Кръстева, Галя Бонева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-208-240-6
1. Деца с увреждания - образование и просвета - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
376-056.26-053.2:004
004
COBISS.BG-ID 45218568

        ПЕДАГОГО-психологични и медико-антропологични проблеми на личността : сборник от юбилейна научна сесия, посветена на 75 годишнината на проф. дмн Стефан Мутафов, Стара Загора, 30.06.2000 г. Вж Кн 100

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

ВИДЕНОВА, Жулиета Георгиева, 1970-
        Българските народни танци : наследство, развитие и подходи в Медицински университет - Варна : монография Вж Кн 137

БК 2021/14 Кн 95
        РЪКОВОДСТВО по протоколно обслужване на дейността на УНСС : концептуален модел на академичните прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер / Поля Кацамунска ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 130 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Любомир Стойков, Динко Динков, Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Живко Драганов, Лиляна Пипонкова-Дамянова, Мария Николова, Калин Боянов, Петя Павлова, Георги Кожухаров. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Кох-Кожухарова е Даниела Николаева Кожухарова, на Лиляна Пипонкова-Дамянова - Лиляна Борисова Пипонкова. - Пълната форма на името на авт. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Библиогр.: с. 125-129.

ISBN 978-619-232-386-8
1. Университет за национално и световно стопанство (София) - управление и организация 2. Етикет 3. София - висше образование
378.4.07(497.2-25)
395:378.4
COBISS.BG-ID 45197320

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

        РЪКОВОДСТВО по протоколно обслужване на дейността на УНСС : концептуален модел на академичните прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер Вж Кн 95


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТРАНЕВА, Величка Николова, 1972-
        Някои приложения на статистиката в екологията : учебно помагало Вж Кн 33

БК 2021/14 Кн 96
ЮБИЛЕЙНА международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003)
        Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Екология и опазване на околната среда, 1-2 април 2003, София : сборник научни доклади = International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Ecology and Environment Protection, 1-2 April 2003, Sofia : scientific papers / ред. кол. Георги Костов ... [и др.]. - София : ИК при ЛТУ, 2003 ([София] : [Лотус ИС]). - 238 с. : с ил. ; 29 см

Други ред.: Христофор Русанов, Иван Генов, Иван Палигоров, Малчо Петров, Геновева Цолова, Живко Живков, Румен Томов, Мария Тодорова, Ирина Драганова. - Възприетата форма на името на ред. Христофор Русанов е Христофор Русанов Христов, на Мария Тодорова - Мария Тодорова Тодорова-Панайотова. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

1. Околна среда - опазване - конференции
502.2(06)
COBISS.BG-ID 45314824

51 МАТЕМАТИКА

ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Методика на обучението по математика с училищен курс Вж Кн 91

НИКОЛОВА, Евгения Петрова, 1968-
        Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап Вж Кн 92

510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА

БК 2021/14 Кн 97
TRANEVA, Velička Nikolova, 1972-
        From classical to intuitionistic fuzzy analysis of variance / Velichka N. Traneva. - Sofia : Avangard prima, 2020 ([Sofia] : BPS). - 69 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 59-68.

ISBN 978-619-239-523-0
1. Множества - теория
510.3
COBISS.BG-ID 45262856

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Виж и 007; 621.391

БК 2021/14 Кн 98
НИКОЛОВА, Евгения Петрова, 1968-
        Въведение в теория на кодирането / Евгения Николова. - Бургас : [Бургаски свободен унив.], 2020 (Бургас : Полиграф). - 164 с. : с табл., сх. ; 24 см

Рец. Златко Върбанов. - Библиогр.: с. 163-164

ISBN 978-619-7126-95-2
1. Кодове, кодиране и декодиране - теория - учебници за ВУЗ
519.72(075.8)
COBISS.BG-ID 45199368

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ

ХАНДРУЛЕВА, Анита Костадинова, 1985-
        Механизми на разрушение на пространствени прътови конструкции Вж Кн 114

543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

БК 2021/14 Кн 99
ГЕОРГИЕВА, Станислава Кателиева, 1970-
        Практически упражнения по аналитична химия : за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант" / Станислава Кателиева Георгиева, Диана Добрева, Мона Станчева. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 88 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Загл. в изд. каре: Практически упражнения по аналитична химия за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант".

ISBN 978-619-221-310-7
1. Аналитична химия - учебни помагала за ВУЗ
543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45277704

550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ТОДОРОВ, Иван Ангелов
        Радиестезия : тънкости от занаята Вж Кн 1


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/14 Кн 100
        ПЕДАГОГО-психологични и медико-антропологични проблеми на личността : сборник от юбилейна научна сесия, посветена на 75 годишнината на проф. дмн Стефан Мутафов, Стара Загора, 30.06.2000 г. / състав. В. Шошева, Ел. Господинова ; науч. ред. В. Шошева. - [Ст. Загора] : [Кота], 2001. - 264 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Неспокоен ум, непокорен дух / Веска Шошева: с. 11-12.

ISBN 954-9584-72-0
1. Мутафов, Стефан Стефанов, 1926- - юбилеи и чествания - сборници 2. Невролози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Деца с увреждания - образования и просвета - сборници 4. България - медицина
61(497.2)(092)(062)
376-056.26-053.2(062)
929 Мутафов, Стефан Стефанов
COBISS.BG-ID 45291528

БК 2021/14 Кн 101
СТАВРЕВ, Димитър Георгиев, 1961-
        Воден травматизъм на море : проекции за България / Димитър Ставрев. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 224 с. : с цв. ил., диагр. ; 25 см

Рецензии / Любомир Алексиев, Боян Медникаров: с. 7-11. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 208-223

ISBN 978-619-221-295-7 (подв.)
1. Морска медицина
61(26)
COBISS.BG-ID 45265928

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/14 Кн 102
ЦВЕТКОВА, Антоанета Здравкова, 1971-
        Регионална здравна политика : оценка и възможности за оптимизиране : популяризиране на политики на Община Варна, свързани със здравето на жителите й за периода 2015-2019 г. / Антоанета Цветкова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 146 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Рецензии / Риналдо Шишков, Мариета Георгиева: с. 6-10. - Библиогр.: с. 138-145.

ISBN 978-619-221-312-1
1. Здравеопазване - Варна - управление и организация
614.2(497.211)
COBISS.BG-ID 45244936

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/14 Кн 103
ФОТКОВА, Светлана, 1981-
        Тестови задачи по фармацевтична химия за студенти по фармация. Ч. 2 / Светлана Георгиева, Надя Агова, Таня Димова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 64 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Тестови задачи по фармацевтична химия за студенти по фармация - II част. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Георгиева е Светлана Фоткова, с пълно име Светлана Фоткова Георгиева.

ISBN 978-619-221-303-9
1. Фармацевтична химия - тестове за ВУЗ
615.1:54(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 45236232

БК 2021/14 Кн 104
ЦВЕТКОВА, Антоанета Здравкова, 1971-
        ОТС лекарствени продукти : пазар, аспекти на употреба, профил на потребителя / Антоанета Цветкова. - Варна : Мед. унив., 2021. - 186 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 175-185.

ISBN 978-619-221-311-4
Лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание.
1. Лекарства - България - икономически проблеми 2. България - фармация
615.2/.3:33(497.2)
COBISS.BG-ID 45301000

БК 2021/14 Кн 105
ЮНГЕ, Инго, 1942-
        Антропософска медицина : лекции : 100 години антропософска медицина 1920-2020 г. Т. 3 / Инго Юнге ; прев. от рус. ез. Дорина Пашмакова-Василева, Зорница Вълкова. - Варна : Сдружение по антропософска лечебна педагогика и соц. терапия, 2021 (Варна : Макс креатив). - 227 с. : с ил., сх. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Медицина с точки зрения пациента / Инго Юнге.

ISBN 978-619-7338-18-8
1. Алтернативна медицина 2. Антропософия
615.85
141.33
COBISS.BG-ID 45231112

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/14 Кн 106
ГЕОРГИЕВА-Шакола, Миглена Димитрова
        Щрихи от палитрата на функционалните гастроинтестинални нарушения в детско-юношеската възраст : монография / Миглена Д. Георгиева. - Варна : Мед. унив., 2021. - 287 с. : с диагр., сх. ; 25 см

Възприетата форма на името на авт. Миглена Д. Георгиева е Миглена Димитрова Георгиева-Шакола. - Рецензии / Мирослава Бошева, Антония Йорданова Атанасова: с. 7-12. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-221-308-4 (подв.)
1. Стомашно-чревни болести - при децата
616.33/.35-053.2
COBISS.BG-ID 45272328

БК 2021/14 Кн 107
ГРЪНЧАРОВА, Наталия Христова, 1966-
        Съвременни аспекти в претенцията и управлението на кариеса на ранното детство / Наталия Гатева, Красимир Христов. - София : Дайрект сървисиз, 2021. - 378 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Наталия Гатева е Наталия Христова Грънчарова, с пълно име Наталия Христова Гатева-Грънчарова. - Рец.: Лилия Борисова Дойчинова, Ангела Здравкова Гусийска. - Библиогр.: с. 318-378.

ISBN 978-619-7671-08-7
1. Зъби - кариес - при децата - борба и профилактика
616.314-053.2-084
COBISS.BG-ID 45292552

СТЕФАНОВ, Стефан Лионов, 1964-
        Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати Вж Кн 110

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/14 Кн 108
КУКОВ, Калоян Павлов, 1982-2020
        Експертна оценка на психологичната травма : монография / Калоян Куков. - Пловдив : Астарта, 2020 ([Пловдив] : [Джи-Ес]). - 372 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Румяна Крумова-Пешева, Петър Маринов Маринов. - Библиогр.: с. 341-371.

ISBN 978-954-350-292-9
1. Стрес - психологични проблеми 2. Патологична психология 3. Психични болести
616.89
COBISS.BG-ID 45271560

БК 2021/14 Кн 109
ПЕТРОВА, Мария Иванова, 1975-
        Маркери за ранна диагноза и прогноза при атипичен паркинсонизъм : монография / Мария Петрова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 192 с. : с табл. ; 24 см

Рецензия / Лъчезар Динчов Трайков, Стефка Тодорова Янчева: с. 9-14. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-239-540-7
1. Паркинсонизъм - диагностика
616.85-07
COBISS.BG-ID 45264648

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/14 Кн 110
СТЕФАНОВ, Стефан Лионов, 1964-
        Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати / Стефан Стефанов. - София : Горекс прес, 2021 ([София] : [Лито Балкан]). - Кн 181 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Рецензии / Кузман Гиров, Васил Червенков: с. 5-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 169-Кн 181.

ISBN 978-954-616-308-0 (подв.)
1. Долни крайници - кръвоносни съдове и кръвоснабдяване - болести - хирургическа терапия 2. Диабет - връзка с други болести
617.58
616.37
COBISS.BG-ID 45288200

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

БК 2021/14 Кн 111
АНГЕЛОВА, Людмила Бончева, 1957-
        Практическо ръководство по пренатална диагностика / Людмила Ангелова ; предг. Стефан Иванов. - 2. изд. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 204 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2014, установено от доп. източник. - Генетични заболявания - речник: с. 174-199. - За авт.: с. 203. - Библиогр.: с. 200-202.

ISBN 978-619-221-313-8
1. Бременност - патология
618.3
COBISS.BG-ID 45247752

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/14 Кн 112
ПЕТРОВА, Цветелина Станимирова, 1977-
        Ръководство за курсово проектиране по енергийни съоръжения в ядрени електрически централи / Цветелина Петрова. - 2. прераб. изд. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 75 с. : с табл., черт. ; 21 см

1. изд. 2017. - Рец. Ивайло Гинев Ганев.

ISBN 978-619-239-530-8
1. Атомни електрически централи - техническо обзавеждане - проектиране - учебни помагала за ВУЗ
621.311.25(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45277448

624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/14 Кн 113
СТОЙНОВА, Илиана Йорданова, 1968-
        Динамично реагиране на стоманобетонни конструктивни елементи и възли / Илиана Стойнова. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2020. - 130 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Анита К. Хандрулева, Николай Р. Жечев. - Библиогр.: с. 127-129.

ISBN 978-954-331-116-3
1. Стоманобетонни конструкции - динамика и устойчивост
624.01.04
COBISS.BG-ID 45216776

БК 2021/14 Кн 114
ХАНДРУЛЕВА, Анита Костадинова, 1985-
        Механизми на разрушение на пространствени прътови конструкции / Анита Костадинова Хандрулева. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2020. - 134 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Дончо Наумов Партов, Иван Ганчов Вайсилов. - Библиогр.: с. 117-133.

ISBN 978-954-331-114-9
1. Купол - динамика и устойчивост 2. Черупкови конструкции - моделиране 3. Математически модели
624.07.04
519.87
COBISS.BG-ID 45215496

БК 2021/14 Кн 115
ЦВЕТКОВ, Станислав Петров, 1984-
        Стоманобетонните конструктивни стени - антисеизмичните "шайби" : монография / Станислав Петров Цветков. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2020. - 399 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Анита Костадинова Хандрулева, Николай Рафаилов Жечев. - Библиогр.: с. 390-398.

ISBN 978-954-331-115-6
1. Стоманобетонни конструкции - теория, проектиране, конструиране 2. Сгради - сеизмоустойчивост
624.01
COBISS.BG-ID 45201416

631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/14 Кн 116
        МЕТОДОЛОГИЯ на изпитване на земеделска техника / Ж. Давчев ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 302 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: М. Михов, Г. Тасев, Станислав Станчев, Св. Маджов, Н. Иванова. - Рецензия / Кр. Георгиева, Л. Н. Теппер: с. 2. - Библиогр.: с. 299-302.

ISBN 978-619-239-526-1
1. Селскостопански машини и оръдия - учебници за ВУЗ
631.3(075.8)
COBISS.BG-ID 45242376

631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. АГРОНОМСТВО. РАСТЕНИЕВЪДСТВО

БК 2021/14 Кн 117
ЮБИЛЕЙНА международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003)
        Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Агрономство, 1-2 април 2003, София : сборник научни доклади = International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Agriculture, 1-2 April 2003, Sofia : scientific papers / ред. кол. Георги Костов ... [и др.]. - София : ИК при ЛТУ, 2003 ([София] : [Лотус ИС]). - 298 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см

Други ред.: Христофор Русанов, Иван Генов, Иван Палигоров, Малчо Петров, Геновева Цолова, Живко Живков, Румен Томов, Мария Тодорова, Ирина Драганова. - Възприетата форма на името на ред. Христофор Русанов е Христофор Русанов Христов, на Мария Тодорова - Мария Тодорова Тодорова-Панайотова. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

1. Агрономия - конференции
631/635(06)
COBISS.BG-ID 45323528

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Виж и 576.8; 630*4

БК 2021/14 Кн 118
ЮБИЛЕЙНА международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003)
        Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Растителна защита, 1-2 април 2003, София : сборник научни доклади = International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Plant Protection, 1-2 April 2003, Sofia : scientific papers / ред. кол. Георги Костов ... [и др.]. - София : ИК при ЛТУ, 2003 ([София] : [Лотус ИС]). - 292 с. : с ил., диагр., табл. ; 29 см

Други ред.: Христофор Русанов, Иван Генов, Иван Палигоров, Малчо Петров, Геновева Цолова, Живко Живков, Румен Томов, Мария Тодорова, Ирина Драганова. - Възприетата форма на името на ред. Христофор Русанов е Христофор Русанов Христов, на Мария Тодорова - Мария Тодорова Тодорова-Панайотова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

1. Растителна защита - конференции
632(06)
COBISS.BG-ID 45321992

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО
Виж и 630*27; 634; 712

БК 2021/14 Кн 119
БОРИСОВА, Даниела Валентинова, 1959-
        Красивоцъфтящи и листнодекоративни стайни растения / Даниела Борисова. - София : Прес, 2020 ([София] : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 62)

Кор. опис. - В кн. погрешно отпеч. ISSN 1314-3179.

1.30 лв.
1. Декоративни растения - наръчници
635.91(035)
COBISS.BG-ID 45298952

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/14 Кн 120
ИВАНОВ, Янко Атанасов, 1955-
        Методическо ръководство за провеждане на епизоотологичен надзор, епизоотологично проучване и оценка и анализ на риска при заразни болести по животните / Янко Атанасов Иванов. - София : Център за оценка на риска по хран. верига, 2021. - 192 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-619-7509-06-9
1. Инфекциозни болести - при животните - епидемиология - ръководства
636.09:616.9-036.22(035)
COBISS.BG-ID 45262088

БК 2021/14 Кн 121
ЮБИЛЕЙНА международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003)
        Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Ветеринарна медицина, 1-2 април 2003, София : сборник научни доклади = International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Veterinary Medicine, 1-2 April 2003, Sofia : scientific papers / ред. кол. Георги Костов ... [и др.]. - София : ИК при ЛТУ, 2003 ([София] : [Лотус ИС]). - 114 с. : с ил., диагр., табл. ; 29 см

Други ред.: Христофор Русанов, Иван Генов, Иван Палигоров, Малчо Петров, Геновева Цолова, Живко Живков, Румен Томов, Мария Тодорова, Ирина Драганова. - Възприетата форма на името на ред. Христофор Русанов е Христофор Русанов Христов, на Мария Тодорова - Мария Тодорова Тодорова-Панайотова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

1. Ветеринарна медицина - конференции
636.09:616(06)
COBISS.BG-ID 45319432

64 КОМУНАЛНО-БИТОВО СТОПАНСТВО. ДОМАКИНСТВО

БК 2021/14 Кн 122
ЕМИЛОВА, Ирена Кирилова, 1977-
        Генериране на кулинарни изживявания / Ирена Кирилова Емилова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 30 с. ; 21 см

Изд. на НБУ. Департамент Администрация и управл. Секция Туризъм. - Рец.: Манол Рибов, Еленита Великова. - Библиогр.: с. 28-30.

ISBN 978-619-239-521-6
1. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - управление и организация 2. Хранене 3. Почивка и свободно време
640.43
338.48-6:641/642
COBISS.BG-ID 45228296

656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО
Виж и 338.47; 338.48; 343.346; 347.79; 347.8; 351.81;354.4; 355.69; 629

БК 2021/14 Кн 123
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Транспортни проблеми на Русе / Христо Генчев. - Русе : Гр. нар. съвет, 1971. - 156 с. : със сх. ; 24 см

Рез. на нем., исп., англ. ез.

1. Транспорт - Русе - управление и организация 2. Русе - транспорт
656.07(497.215)
COBISS.BG-ID 45227784

БК 2021/14 Кн 124
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Маркетинг и мениджмънт на транспорта / Олга Гераскова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 107 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: С. Велев, К. Ангелов, Г. Маринов.

ISBN 978-619-239-538-4
1. Транспорт - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - в транспорта - учебници за ВУЗ
656.07(075.8)
339.138:656(075.8)
COBISS.BG-ID 45208840

БК 2021/14 Кн 125
ИВАНОВ, Владимир Николаев, 1982-
        Управление на транспортни системи и процеси : монография / Владимир Иванов ; ред. Магдалена Гарванова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 210 с. : с ил. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Transport system and process management. - Рецензии / Тодор Стоилов, Иван Гарванов: с. 185-190. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 191-207. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-239-527-8 (подв.)
1. Транспорт - управление и организация - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в транспорта
656.05:004
004
COBISS.BG-ID 45240328

БК 2021/14 Кн 126
ЙОРДАНОВ, Даниел Стоянов, 1975-
        Финансово управление на транспортната фирма : учебно помагало / Даниел Йорданов. - София :  Бълг. минно-геоложка камара комерс, 2020 ([София] : M&BM). - 190 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на УНСС. Кат. Икономика на транспорта и енергетиката. - Рец.: Виолета Мутафчиева-Бакалова, Донка Андреева.

ISBN 978-619-91347-4-0
1. Транспорт - финанси - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ
656:005.337(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45203720

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Бъдещата градска подвижност : подбуди и осъществяване Вж Кн 130

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за счетоводството : сборник нормативни актове : 2 08 С06 Вж Кн 70

ФИЛИПОВА, Атанаска Ивова, 1977-
        Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките Вж Кн 48

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/14 Кн 127
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Мениджмънт на промените в индустриалното предприятие / О. Гераскова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 133 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: С. Велев, К. Ангелов, О. Андреев.

ISBN 978-619-239-532-2
1. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.11(075.8)
COBISS.BG-ID 45274120

БК 2021/14 Кн 128
ХРИСТОЗОВ, Янко Чавдаров, 1985-
        Състояние на фирмената задлъжнялост в България / Янко Христозов. - София : УНСС, 2020. - 254 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Рец.: Методи Христов, Надежда Николова, Димитър Ненков. - Библиогр.: с. 247-253.

ISBN 978-619-232-366-0
1. Стопански предприятия - България - икономически проблеми 2. Дългове 3. България - стопански обединения
658:33(497.2)
COBISS.BG-ID 45323272


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

7.01/.097   Теория и философия на изкуството.   История на изкуството.  ОбектИ

на художествено изображение.  Видове  художествено  изпълнение И

представления


БК 2021/14 Кн 129
ИВАНОВА, Диана, 1950-
        Управление на дизайн процеса : актуални проблеми : монография / Диана Иванова, Павлина Воденова, Гергана Колева ; под общата ред. на Диана Иванова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 248 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Диана Иванова е Диана Иванова Георгиева. - За авторите: с. 245-247. - Рец. Матилда Александрова. - Библиогр.: с. 187-192.

ISBN 978-619-239-483-7
1. Промишлена естетика
7.05:62
COBISS.BG-ID 45247496

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/14 Кн 130
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Бъдещата градска подвижност : подбуди и осъществяване / Христо Генчев. - София : Главпроект, 1973. - 64 с. : с ил., диагр., табл. ; 31 см

Изд. на Главпроект. Научноизслед. и проектантска секция Гр. движение и транспорт. - Библиогр.: с. 63-64.

1. Градски транспорт - планиране
711.553
656.1/.5.01
COBISS.BG-ID 45265160

БК 2021/14 Кн 131
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Обзор на проблемите на териториалното и селищно устройство - 1975 / Христо Генчев, Мария Христова. - София : М-во на строежите и архитектурата, 1976. - 72 с. ; 21 см

Изд. на М-во на строежите и архитектурата. Научноизслед. и проектантски институт по терит. устройство.

1. Градоустройство
711.4
COBISS.BG-ID 45200136

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/14 Кн 132
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        80-те години. Дневник / Христо Генчев. - София : Фонд. "Елена и Христо Генчеви", 2021. - LIV, 196 с. : с ил., факс., табл. ; 30 см

Принтирано изд. - Азб. показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-92588-3-7 (подв.)
1. Генчев, Христо Христов, 1934- - биографски материали 2. Архитекти, български - биографски материали 3. България - архитектура
72.071(497.2)(092)
929 Генчев, Христо Христов
COBISS.BG-ID 45325320

БК 2021/14 Кн 133
МАНЧЕВА, Борислава Александрова
        Новости в промишлената архитектура / Борислава Александрова Манчева-Велкова, Станислав Петров Цветков. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Дейликонт). - 184 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Борислава Александрова Манчева-Велкова е Борислава Александрова Манчева. - Изд. на Висше строит. у-ще Любен Каравелов. Архит. фак. - Рец.: Антон Величков Гугов, Юлия Методиева Илиева. - Библиогр.: с. 180-183.

ISBN 978-954-392-634-3
1. Промишлени сгради - архитектура
725
COBISS.BG-ID 45328392

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/14 Кн 134
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда (6 ; София ; 2021)
        Шеста международна научно-практическа конференция Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, 20-21 март 2021 : сборник с доклади / състав., ред. Галина Стоянова. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 58 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. - Изд. на Нац. форум Орфеева дарба, Самарски държ. соц.-пед. унив., Пензенски държ. унив. - Текст и на рус. ез. - Рец.: Севдалина Димитрова, Татяна Колышева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-239-541-4
1. Музика - методика на преподаването - конференции
78:37.091.3(06)
COBISS.BG-ID 45217032

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/14 Кн 135
ДЖОУНС, Лесли-Ан, 1956-
        Кой уби Джон Ленън? : животът, любовите и смъртта на най-великата рок звезда / Лесли-Ан Джоунс ; прев. от англ. Мирела Стефанова. - София : Колибри, 2020 ([София] : Дедракс). - 399, [16] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Who killed John Lennon? / Lesley-Ann Jones. - Библиогр.: с. 392-395.

ISBN 978-619-02-0729-0 : 22 лв.
1. Ленън, Джон, 1940-1980 - биографии 2. Музиканти, английски - биографии 3. Рок музика - Великобритания 4. Великобритания - музика
784.7.071.2(410)(092)
929 Ленън, Джон
COBISS.BG-ID 45293064

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/14 Кн 136
ОГНЯНОВА, Юлия Андреева, 1923-2016
        Завещаното от Юлия Огнянова / състав. Румяна Емануилиду. - Бургас : Знаци, 2021. - 192 с. : с ил. ; 23 см. - (Поредица Лица)

ISBN 978-619-7497-47-2 : 15 лв.
1. Театър - теория и естетика
792.01
COBISS.BG-ID 45230344

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/14 Кн 137
ВИДЕНОВА, Жулиета Георгиева, 1970-
        Българските народни танци : наследство, развитие и подходи в Медицински университет - Варна : монография / Жулиета Виденова. - Варна : Мед. унив., 2020. - 128 с. : с цв. ил., портр., к. ; 25 см

Рецензии / Иван Мерджанов, Надежда Йорданова: с. 6-10. - Библиогр.: с. 118-126.

ISBN 978-619-221-297-1 (подв.)
1. Народни танци, български - история 2. Висши медицински институти - Варна - учебно-възпитателна работа 3. България - хореография 4. Варна - висше образование
793.31(497.2)
378.6:61(497.211)
COBISS.BG-ID 45255176

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/14 Кн 138
ЕПСТИЙН, Дейвид, 1980-
        Спортният ген : какво се крие зад невероятните спортни постижения / Дейвид Епстийн ; прев. от англ. Елка Виденова. - Пловдив : Жанет-45, 2020. - 479 с. ; 20 см. - (Шеста кохорта)

Ориг. загл.: The sports gene / David Epstein. - За авт., прев.: с. 1.

ISBN 978-619-186-598-7 : 25 лв.
1. Спортисти - физически качества и подготовка
796.015
COBISS.BG-ID 45200904

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/14 Кн 139
ДИМОВ, Димитър Иванов, 1986-
        Оптимизиране на ефективността и контрола на тренировъчния процес при висококвалифицирани тенисисти : [монография] / Димитър Димов. - София : Сердика ИТ, [2021] ([София] : [Printbook]). - 128 с. : с цв. диагр., табл., сх. ; 22 см

Год. на изд. погрешно отпеч. в изд. каре 2020. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 119-127.

ISBN 978-619-7163-73-5
1. Тенис - тренировка 2. Тенисисти - физически качества и подготовка
796.342.015
COBISS.BG-ID 45243144

БК 2021/14 Кн 140
ДИМОВ, Димитър Иванов, 1986-
        Падел : монография / Димитър Димов. - София : [Сердика ИТ], 2021 ([София] : Printbook). - 136 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 22 см

Рецензии / Милена Лазарова-Пеева, Николай Панайотов: с. 132-136. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Милена Лазарова-Пеева е Милена Милкова Лазарова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 130-131.

ISBN 978-619-7163-72-8
1. Тенис - тренировка
796.342.015
COBISS.BG-ID 45232136

БК 2021/14 Кн 141
        СПОМЕНИ за легендата на българския волейбол - почетният гражданин на Париж и Сливен Панайот Пондалов - Румбата / [състав.] Възкресий Киров. - Сливен : Жажда, 2020. - 48 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на състав. Възкресий Киров е Възкресий Киров Петров. - За състав. / Юри Герджиков: с. 7-9.

ISBN 978-954-795-554-7
1. Пондалов, Панайот Ангелов, 1926-1984 - спомени 2. Волейбол - България - спомени
796.325.071(497.2)(092)(093.3)
929 Пондалов, Панайот Ангелов
COBISS.BG-ID 45210632


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/14 Кн 142
РАЙНОВ, Васил Господинов, 1942-
        Живи са още онези, които са ги видели... / Васил Г. Райнов ; науч. ред. Анна Чолева. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 171 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на науч. ред. Анна Чолева е Анна Методиева Чолева-Димитрова. - Библиогр.: с. 165-168. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-362-354-9
1. Невролингвистика 2. Психолингвистика
81:612.82
81'23
COBISS.BG-ID 45244168

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/14 Кн 143
ЮБИЛЕЙНА научна онлайн конференция 45 години катедра Езикова подготовка при Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров (Варна ; 2020)
        Научни трудове "45 г. катедра "Езикова подготовка" [при ВВМУ Н. Й. Вапцаров] : юбилеен сборник [с доклади от научна онлайн конференция, Варна, 08 октомври 2020 г.] / науч. ред. Петина Вичева ; предг., състав. Лидия Стоянова. - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020 ([Варна] : Етикет принт). - 195 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на ред. Петина Вичева е Петина Валентинова Вичева-Василева, на състав. Лидия Стоянова - Лидия Иванова Стоянова-Атанасова. - In memoriam. Нели Василева (1959-2018) / Петина Вичева: с. 4-6. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7428-53-7
1. Чужди езици - методика на преподаването - конференции
811:37.091.3(06)
COBISS.BG-ID 45297160

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

TOMOVA, Manja Ivanova
        My abc notebook Вж Кн 17

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/14 Кн 144
НЕНКОВА, Татяна Викторовна
        Успех : тетрадь по русскому языку : уровень B1.1 Европейской системы уровней владения языком / Татяна Ненкова. - София : Велес, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 160 с. : с ил. ; 26 см

Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-954-302-086-7 : 12 лв.
1. Руски език - учебни помагала
811.161.1(076)
COBISS.BG-ID 45289992

БК 2021/14 Кн 145
НЕНКОВА, Татяна Викторовна
        Успех : учебник по русскому языку : уровень B1.1 Европейской системы уровней владения языком / Татяна Ненкова. - София : Велес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 200 с. : с цв. ил. ; 26 см

Словарь: с. 198-199. - Текст и на бълг. ез. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-954-302-085-0 : 34 лв.
1. Руски език - учебници
811.161.1(075)
COBISS.BG-ID 45288968

БК 2021/14 Кн 146
        СОВРЕМЕННЫЕ тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 г., София, Болгария / ред. Антония Пенчева ... [и др.]. - София : УНСС, 2020. - 361 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Други ред.: Стефка Георгиева, Цветана Ралева, Нина Димитрова, Вяра Николова. - Изд. на Д-во на русистите в България. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-619-232-404-9
1. Култура - Русия - история - конференции 2. История - Русия - конференции 3. Руски език - конференции 4. Русия - езикознание
811.161.1(06)
930.85(470+571)(06)
94(470+571)(06)
COBISS.BG-ID 45323016

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/14 Кн 147
        БАМБИ и още 6 приказки : за най-малките / худож. Спас Спасов. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Съдържа и: Лисицата и котката ; Робин Худ ; Качулатка ; Птицата, бръмбарът и пеперудата ; Двамата приятели ; Малечко Палечко.

ISBN 978-619-240-123-8 : 3.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45211400

БК 2021/14 Кн 148
        ГОЛЯМА книга на приказките : приказки на народите / състав. Цанко Лалев ; ил. Пламена Тодорова. - София : Пан, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Съдържа преводи от: Ангел Каралийчев, Николай Райнов, Деметра Дулева, Лидия Манолова, Иво Борисов, Ина Мерджанова, Светлозар Златаров, Дона Минчева, Елин Пелин, Биляна Курташева, Снежина Анастасова, Богдана Богданова, Светослав Минков, Румен Михайлов, Асен Босев, Ран Босилек, Валери Манолов, Атанас Далчев, Екатерина Гюрова. - Възприетата форма на името на прев. Светлозар Златаров е Светозар Асенов Златаров, на Снежина Анастасова - Снежинка Иванова. - Елин Пелин - псевд. на прев. Димитър Иванов Стоянов, Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов. - Пълната форма на името на прев. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов.

ISBN 978-619-240-031-6 : 7.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45225480

БК 2021/14 Кн 149
        МАГИЧЕСКИ приказки / състав. Цанко Лалев, Корнелия Лозанова ; ил. Мирослава Николова ; прев. Венера Пискулийска ... [и др.]. - София : Пан, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Други прев.: Корнелия Лозанова, Костас Шаперас, Свежа Дачева, Горанка Попова.

ISBN 978-619-240-132-0 : 7.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45301512

БК 2021/14 Кн 150
        МОИТЕ 36 приказки за принцове и принцеси / състав. Валери Манолов ; ил. Мирослава Николова ... [и др.]. - София : Пан, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Моите приказки 36 за принцове и принцеси. - Пълната форма на името на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов. - Други ил.: Пламена Тодорова, Елица Коруева.

ISBN 978-619-240-091-0 : 7.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 45286664

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 151
БАЙРОН, Джордж Гордън, 1788-1824
        Манфред : драматична поема / Джордж Гордън Байрон ; прев. от англ. и следговор Александър Шурбанов. - [Ново изд.]. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 115 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Manfred / George Gordon Byron.

ISBN 978-619-186-601-4 : 14 лв.

821.111-12
COBISS.BG-ID 45302024

БК 2021/14 Кн 152
ДЖЕРЪМ, Джеръм К., 1859-1927
        Трима на бумел / Джером К. Джером ; прев. от англ. Жечка Георгиева ; ил. Л. Рейвън-Хил. - Ново изд. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Three men on the bummel / Jerome Klapka Jerome. - Възприетата форма на името на авт. Джером К. Джером е Джеръм К. Джеръм.

ISBN 978-619-02-0672-9 : 18 лв.
ISBN 978-619-02-0656-9 !

821.111-31
COBISS.BG-ID 45283080

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/14 Кн 153
ДОНАЛДСЪН, Джулия, 1948-
        Какво каза калинката / Джулия Доналдсън ; ил. от Лидия Монкс ; прев. Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2020 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: What the ladybug heard / Julia Donaldson. - Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-560-4 (подв.) : 18 лв.

821.111-93-1
COBISS.BG-ID 45261576

БК 2021/14 Кн 154
ДОНАЛДСЪН, Джулия, 1948-
        Кучето детектив / Джулия Доналдсън ; ил. Сара Огилви ; прев. Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2020 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 26 x 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The detective dog / Julia Donaldson. - Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-576-5 (подв.) : 18 лв.

821.111-93-1
COBISS.BG-ID 45259272

БК 2021/14 Кн 155
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в страната на чудесата / Луис Карол ; [предг.], ил. Бенжамен Лакомб ; прев. от англ. Лазар Голдман. - [7. изд.]. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 262 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Alice's adventures in Wonderland / Lewis Carroll. - Луис Карол - псевд. на авт. Чарлз Латуидж Доджсън. - 1. изд. 1933 на изд. Т. Ф. Чипев в сер. Книги Т. Ф. Чипев за деца и юноши. - Всички в пладнешката жега : стихотворение / прев. Кирил Кадийски: с. 21-22. - Писма до Алиса и други момиченца / прев. Красимир Петров: с. 229-240. - Хронология: с. 243-250. - Биографии и библиографии / прев. Росица Ташева: с. 254-258.

ISBN 978-619-02-0720-7 (подв.) : 38 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 45268232

БК 2021/14 Кн 156
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в страната на чудесата ; Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; прев. Лазар Голдман, Стефан Гечев ; худож. Максим Митрофанов. - [7. изд.]. - София : Пан, [2019] ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 352 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass / Lewis Carroll. - Загл. на кор.: Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. - Загл. на гърба на кн.: Алиса. - Луис Карол - псевд. на авт. Чарлз Латуидж Доджсън. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - 1. изд. 1965 на изд. Нар. младеж, в сер. Златна библиотека Избрани творби за деца ; кн. 9.

ISBN 978-619-240-022-4 (подв.) : 18.90 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 45234184

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 157
ГРОСХОЛЦ, Емили Р., 1950-
        Детство : поезия / Емили Р. Гросхолц ; прев. от англ. Катерина Стойкова = Childhood : poems / Emily R. Grosholz. - Бургас : Знаци, 2021 ([В. Търново] : Фабер). - 72 с. ; 23 см. - (Любовта на преводача = Translatorʼs love)

За авт.: с. 4-5. 

ISBN 978-619-7497-54-0 : 11 лв.

821.111(73)-1
COBISS.BG-ID 45312520

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/14 Кн 158
ГРИМ, Вилхелм, 1786-1859
        Приказки / от Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; с ориг. ил. на Джон Б. Груел ... [и др.] ; прев. от нем. Димитър Стоевски. - [10. изд.]. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - Кн 181 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по: Die Kinder und Hausmärchen / der Brüder Grimm. - Други ил.: Р. Емет Оуън, Рай Креймър, Уолтър Крейн. - Димитър Стоевски - псевд. на прев. Димчо Стоев Чолаков. - 1. изд. 1962 на изд. Нар. младеж. - Съдържа: Златният ключ ; Палечко ; Вълкът и седемте козлета ; Бременските музиканти ; Пъстрокожка ; Снежанка ; Златната гъска ; Спящата хубавица ; Жабокът цар или Железният Хайнрих ; Цар Дроздобрад ; Хензел и Гретел ; Храбрият млад шивач ; Гъсарката на кладенеца ; Царицата на пчелите ; Пепеляшка ; Белоснежка и Червенорозка ; Червената шапчица ; Железния Ханс ; Котаракът с чизми ; Марулка или Рапунцел .

ISBN 978-619-02-0696-5 : 12 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 45246216

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 159
АКСЕЛСОН, Майгул, 1947-
        Не се казвам Мириам : роман / Майгул Акселсон ; прев. от швед. Радослав Папазов. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 478 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Jag heter inte Miram / Majgull Axelsson. - Бележка за преводача: с. 477. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0743-6 : 20 лв.

821.113.6-311.6
COBISS.BG-ID 45254152

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 160
ЛЕВИ, Примо, 1919-1987
        Периодичната система : разкази / Примо Леви ; прев. от итал. Нева Мичева. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 267 с. ; 21 см. - (Кратки разкази завинаги)

Ориг. загл.: Il sistema periodico / Primo Levi. - 1. изд. 2016. - 
За авт. и прев.: с. 1-3. - Най-неговата книга / Фабио Леви: с. 11-15.

ISBN 978-619-186-602-1 : 16 лв.

821.131.1-32
COBISS.BG-ID 45209352

ЛЕВИ, Примо, 1919-1987
        Потъналите и спасените Вж Кн 216

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/14 Кн 161
УШКОВА, Ната Николаевна
        Сорока-ворона и волшебный Пятак / Ната Ушкова и Константин Лидин. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Дедракс]). - 24 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-188-500-8

821.161.1-93-34
COBISS.BG-ID 45325064

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 162
ЛЕМ, Станислав, 1921-2006
        Дневник, намерен във вана / Станислав Лем ; прев. от пол. Силвия Борисова. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 344 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pamiętnik znaleziony w wannie / Stanisław Lem. - Бележка за преводача: с. 343. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0735-1 : 20 лв.

821.162.1-311.9
COBISS.BG-ID 45235208

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Кн 163
ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        За него, живота... : книга за Никола Вапцаров / Продрум Димов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 90 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Вапцаров е един от най-големите поети на отминалото време : интервю с Иван Динков / интервюто взе Продрум Димов: с. 31-33. - Поетът в очите на Йордан Каменов : интервю / интервюто взе Продрум Димов: с. 34-43.

ISBN 978-954-380-519-8 : 5 лв.
1. Вапцаров, Никола Йонков, 1909-1942 - биографии 2. Поети, български - биографии 3. Поезия, българска - история и критика 4. България - литературознание
821.163.2(092)
821.163.2-1.09
929 Вапцаров, Никола Йонков
COBISS.BG-ID 45272840

БК 2021/14 Кн 164
ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Есенни листа : литературна критика / Пенчо Чернаев. - София : Бълг. книжница, 2020. - 152 с. ; 20 см

"Есенни листа" - шарени слова / Трендафил Василев: с. 5-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Трендафил Василев е Трендафил Василев Георгиев. - Отгласи: с. 123-149. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-525-9
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 45280520

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

АРНАУДОВ, Светозар Драгомиров
        Пътешествията на един художник 2020 Вж Кн 192

БК 2021/14 Кн 165
АСПАРУХОВ, Симеон Илиев, 1977-
        Приказка само за теб / Симеон Аспарухов ; [послесл.] Маргарита Петкова. - София : Библ. България, 2021 ([София] : Симолини). - 80 с. ; 16 x 22 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Маргарита Петкова е Маргарита Петкова Мачева.

ISBN 978-619-7456-38-7 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45242888

БК 2021/14 Кн 166
БАЙТОШЕВ, Александър Крумов, 1983-
        Свещената гора : стихотворения / Александър Байтошев ; ил. Александър Байтошев. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 72 с. : с ил. ; 22 x 22 см

ISBN 978-619-186-592-5 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45271816

БК 2021/14 Кн 167
ВЕНЕВА, Татяна Асенова, 1963-
        Целувки : любовна лирика / Татяна Асенова Венева ; ил. Татяна Асенова Венева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 98 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-518-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45236488

БК 2021/14 Кн 168
ВЛАДИМИРОВ, Николай Владимиров, 1981-
        Някои счупени неща / Николай Владимиров. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 54 с. ; 21 см

ISBN 978-619-239-542-1 : 14 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45272072

ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        За него, живота... : книга за Никола Вапцаров Вж Кн 163

ДОБРЕВА, Ели Серафимова
        Музика от камертон Вж Кн 183 , Кн 184  

БК 2021/14 Кн 169
ЖЕЛЕВА, Боряна Стоянова, 1956-
        Кажи, дали в една прекрасна вечер... / Боряна Желева. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 55 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-352-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45217288

БК 2021/14 Кн 170
ЖЕЛЯЗКОВА-Галушко, Трендафилка Михайлова, 1937-
        Откровения : стихотворения / Трендафилка Желязкова-Галушко. - Сливен : Жажда, 2020. - 32 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-556-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45232648

БК 2021/14 Кн 171
КОМАРЕВСКА, Христина Петкова, 1956-
        На един дъх : лирика / Христина Комаревска. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Кн. е ил. с рис. на С. Дали.

ISBN 978-619-239-524-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45217544

КУРТЕВ, Анастас Василев, 1928-
        Разкази и стихотворения Вж Кн 188

БК 2021/14 Кн 172
ОРЛИНОВА, Станимира Георгиева, 1991-
        Лирично огледало : стихотворения / Станимира Орлинова. - София : Бълг. книжница, 2020. - 44 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-522-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45227016

БК 2021/14 Кн 173
ПЕНЧЕВ, Димитър, 1967-
        Повярвах. Повървях : лирични ерупции / Димитър Пенчев. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Диджитал принт експерс). - 81 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7456-36-3 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45299464

БК 2021/14 Кн 174
ПЕТКОВА, Стефка, 1970-
        Заведи ме на кино / Стефка Петкова. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 72 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стефка Петкова е Стефка Петкова Стефанова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7456-35-6 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45273352

БК 2021/14 Кн 175
ПЕТРОВА, Десислава Кирилова, 1966-
        Молитвени отблясъци / Десислава Петрова. - София : Бълг. книжница, 2020. - 28 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-520-4 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45221128

БК 2021/14 Кн 176
РАДИНСКА, Валентина Димитрова, 1951-
        Премълчаване на зимата : стихотворения / Валентина Радинска ; худож. Милчо Талев. - София : Симолини 94, 2020. - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7265-86-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45293832

БК 2021/14 Кн 177
РАДИЧЕВ, Анибал Радичев, 1944-
        Ти да видиш!... : хумористично-сатирични миниатюри и стихове / Анибал Радичев ; худож. Калин Николов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 115 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-380-513-6 : 9 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45220616

БК 2021/14 Кн 178
СЕРАФИМОВ, Сашо, 1953-
        Натрупване на незнание : стихотворения и размисли / Сашо Серафимов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 81 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Сашо Серафимов е Сашо Серафимов Николов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-587-1 : 13 лв.

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 45225992

БК 2021/14 Кн 179
СПИРИДОНОВА, Ива Иванова, 1979-
        От мен до другото безсмъртие / Ива Спиридонова. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 123 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7456-37-0 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45275912

ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Есенни листа : литературна критика Вж Кн 164

БК 2021/14 Кн 180
ШОПОВ, Иван Миланов, 1949-
        Луна над водопада : мисли, поетични забежки / Иван Шопов ; худож. Катя Вакарелова. - София : Бълг. книжница, 2020. - 108 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-524-2

821.163.2-1
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 45260552

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/14 Кн 181
АНТОВ, Роси, 1962-
        Есента на нежния циник : разкази / Роси Антов. - Пловдив : Астарта, 2021. - 200 с. ; 21 см

Думи за нежния циник / Румяна Пелова: с. 5-6.

ISBN 978-954-350-294-3

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45245960

БК 2021/14 Кн 182
ДАНЧЕВА, Екатерина Атанасова, 1943-
        Отломки от стари хартии : разкази / Екатерина Данчева. - София : Бълг. книжница, 2020. - 75 с. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Отломки от стари книги. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-527-3

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45251080

БК 2021/14 Кн 183
ДОБРЕВА, Ели Серафимова
        Музика от камертон / Ели Добрева ; фотогр. Емил Добрев ; послесл. Николина Гочева. - София : Орбел, 2020 ([София] : ИСМ Компания). - 140 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-496-140-4 : 18 лв.

821.163.2-3
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45202696

БК 2021/14 Кн 184
ДОБРЕВА, Ели Серафимова
        Музика от камертон / Ели Добрева ; фотогр. Емил Добрев ; послесл. Николина Гочева. - София : Орбел, 2020 ([София] : ИСМ Компания). - 140 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-496-141-1 (подв.) : 18 лв.

821.163.2-3
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45201928

БК 2021/14 Кн 185
ЕНЧЕВ, Иван Колев, 1942-
        Лунният мост : роман / Иван Енчев. - Добрич : Бълг. книжница, 2020. - 240 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-516-7 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45263112

БК 2021/14 Кн 186
ЙОРДАНОВА, Лозинка Симеонова, 1929-
        Плачущата скала / Лозинка Йорданова ; худож. Виктор Паунов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 192 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-518-1 : 10 лв.

821.163.2-34
COBISS.BG-ID 45241608

БК 2021/14 Кн 187
КРЪСТЕВА, Мина Стоева, 1956-
        Градежът : историята на един самороден гений / Мина Кръстева. - 2. изд. - [Бургас] : Знаци, 2021 ([В. Търново] : Фабер). - 114 с. : с ил., факс. ; 22 см. - (Поредица Лица)

1. изд. 2020. - Библиогр.: с. 97-98.

ISBN 978-619-7497-57-1 : 12 лв.
1. Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 - художествена литература
821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 45263624

БК 2021/14 Кн 188
КУРТЕВ, Анастас Василев, 1928-
        Разкази и стихотворения / Анастас Василев Куртев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 212 с. : с цв. ил. ; 21 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Писменият албум на Тасо / Емил Енчев: с. 8-9. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Емил Енчев е Емил Енчев Михайлов. - Името на авт. на доп. материал Емил Енчев погрешно отпеч. Емил Енев.

ISBN 978-619-239-501-8

821.163.2-32
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45191432

БК 2021/14 Кн 189
ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Бежанци : роман / Весела Ляхова. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 704 с. ; 22 см

1. изд. 2013. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-590-1 : 25 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 45255944

СЕРАФИМОВ, Сашо, 1953-
        Натрупване на незнание : стихотворения и размисли Вж Кн 178

БК 2021/14 Кн 190
СЛАВЕЙКОВ, Йордан, 1976-
        Последна стъпка : роман / Йордан Славейков. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 123 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Йордан Славейков е Йордан Славейков Тодоров. - 1. изд. 2015.

ISBN 978-619-186-591-8 : 13.90 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45204488

БК 2021/14 Кн 191
СТАМАТОВ, Георги Порфириев, 1869-1942
        Георги П. Стаматов: разкази и повести / състав. Николай Чернокожев. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 486 с. ; 21 см

Георги П. Стаматов: за кътчетата на душата / Николай Чернокожев: с. 5-17.

ISBN 978-619-02-0668-2 (подв.) : 22 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45299208

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/14 Кн 192
АРНАУДОВ, Светозар Драгомиров
        Пътешествията на един художник 2020 / Светозар Арнаудов. - [Бургас] : Светозар Арнаудов, 2021 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 139 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа стихове от: Ваня Статева, Рени Васева, Валентина Йотова, Рамела Бохосян, Радка Атанасова-Топалова, Деница Петрова, Донка Димитрова.

ISBN 978-619-91796-0-4 (не е отпеч.) : 20 лв.
ISBN 978-619-91796 !

821.163.2-992
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45207048

БК 2021/14 Кн 193
АСЕНОВ, Асен Николаев, 1956-
        Из дневника на полиграфиста / Асен Асенов. - София : Мултипринт ЕООД, 2018. - 166 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Печатари. - В кн. погрешно отпеч 2. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

10 лв.
ISBN 978-954-362-227-6 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45257224

БК 2021/14 Кн 194
ВЕЛИНОВ, Райчо Станилов, 1925-
        Един достоен живот / Райчо Велинов ; предг. Никола Янев. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45201160

ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Синдром на кукувицата Вж Кн 35

БК 2021/14 Кн 195
ЙОРДАНОВ, Александър, 1952-
        Неудобни думи 2013-2019 / Александър Йорданов. - [София] : Век 21-прес, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 550 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Неудобни думи. - Пълната форма на името на авт. Александър Йорданов е Александър Йорданов Александров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91005-8-5 : 20 лв.

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45226504

БК 2021/14 Кн 196
КОНСТАНТИНОВ, Константин Илиев, 1890-1970
        Птица над пожарищата : бележник 1944 / Константин Константинов ; състав. Владимир Игнатов. - [2. изд.]. - София : Коралов и сие, 2020 ([София] : Алианс принт). - 96 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 1946 на изд. Хемус. - В мъчителното очакване на последната победа на живота / Владимир Игнатов: с. 7-14. - Константин Константинов и неговият път през годините: с. 82-84.

ISBN 978-954-9742-42-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45276168

БК 2021/14 Кн 197
МИНЧЕВ, Минчо Мънчев, 1944-
        Молитва за България : за велика милост към Отечеството / Минчо Минчев. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 452 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биографични данни: с. 448-449.

ISBN 978-954-362-351-8 : 20 лв.
ISBN 978-954-362-350-1 !

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45253128

БК 2021/14 Кн 198
МИХАЙЛОВ, Михаил Иванов, 1926-2010
        Животоописание и спомени от един изстрадан живот на Михаил Иванов Михайлов и Елица Илиева Михайлова / Михаил Михайлов (Директора) ; послесл. Иван Михайлов. - 2. доп. изд. - София : [Изд. авт.], 2021. - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Без сведение за 1. изд.

(Подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45257736

        ПРЕСПАЛАНСКИ мъдрости : мъдрости на деца от Детска градина Преспа в гр. София през учебната 2019-2020 година и учени мъдрости за тях Вж Кн 26

БК 2021/14 Кн 199
СИМЕОНОВ, Петко, 1942-
        Преминаващият човек : homo transcurrens / Петко Симеонов. - София : Век 21 - прес, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 280 с. : с ил., табл., факс. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Петко Симеонов е Петко Симеонов Петков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7618-00-6 : 15 лв.

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45274632

БК 2021/14 Кн 200
СПАСОВ, Милен Георгиев, 1973-
        Съ-творено : есеистични миниатюри / Милен Спасов. - София : Бълг. книжница, 2020. - 68 с. ; 20 см

ISBN 978-954-380-521-1

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 45235976

СТОИМЕНОВ, Стоимен Цветанов, 1942-
        За честта на пагона Вж Кн 83

БК 2021/14 Кн 201
ЧЕРНЯЕВ, Христо, 1930-2021
        Краят на XX и началото на XXI век : фрагменти от моя дневник / Христо Черняев. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 286 с. ; 21 см

Христо Черняев - псевд. на авт. Христо Иванов Бонев. - Вместо биография / Илия Пехливанов: с. 281-285.

ISBN 978-954-362-344-0

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45247240

ШОПОВ, Иван Миланов, 1949-
        Луна над водопада : мисли, поетични забежки Вж Кн 180

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/14 Кн 202
БАРБОВА, Кристина, 1945-
        Вечни български народни приказки / адапт. Кристина Барбова ; худож. Мария Петрова. - [София] : Орбел, 2021 ([София] : ИСМ Компания). - [88] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кристина Барбова - псевд. на адапт. Кристина Илиева Димитракова. - Възприетата форма на името на ил. Мария Петрова е Мария Балова-Петрова. - За авт.: с. 87.

ISBN 978-954-496-142-8 (подв.) : 30 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45267208

БК 2021/14 Кн 203
         БЪЛГАРСКИ приказки / състав. Любомир Русанов ; ил. Валентина Иванчева-Бояджиева ... [и др.]. - София : Пан, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога сам да чета)

Други ил.: Димитър Стоянов, Ирина Кавалова, Александра Челибийска, Владислава Видинова. - Възприетата форма на името на ил. Александра Челибийска е Александра Челебийска.

ISBN 978-619-240-047-7 (подв.) : 13.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45260296

БК 2021/14 Кн 204
ВАНАЯ Тайя, 1971-
        Мартеничка къдравелка / Ваная Тайя ; ил. Цветомир Крумов. - София : Почети ми, 2021 ([София] : Симолини-94). - 31 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ваная Тайя - псевд. на авт. Ваня Петрова Аврамова.

ISBN 978-619-91813-0-0 (подв.) : 24 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45200392

БК 2021/14 Кн 205
ВАСИЛЕВА, Великан
        Мравин и планетата Гора / Великан Василева ; худож. Веселка Велинова. - София : Colibri, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - [36] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Великан Василева - псевд. на бълг. автор.

ISBN 978-619-02-0745-0 (подв.) : 16 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45222408

БК 2021/14 Кн 206
ВИТАНОВА, Витка Петкова, 1940-
        Мъниста в буквара : азбуката в гатанки : отгатни и оцвети / Витка Витанова ; худож. Красимир Коцев. - София : Бълг. книжница, 2021. - 68 с. : с ил. ; 16 x 16 см

Пълната форма на името на ил. Красимир Коцев е Красимир Коцев Миков. - Биографични бележки: с. 66-67.

ISBN 978-954-380-514-3 : 6 лв.

821.163.2-93-193
COBISS.BG-ID 45221384

БК 2021/14 Кн 207
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Ян Бибиян : невероятните приключения на едно хлапе ; Ян Бибиян на Луната / Елин Пелин ; с ориг. ил. на Минчо Никифоров. - [12. изд.]. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 328 с. : с ил. ; 20 см

Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов. - 1. изд. 1966 на изд. Бълг. писател.

ISBN 978-619-02-0714-6 : 12 лв.

821.163.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 45312264

БК 2021/14 Кн 208
ИВАНЧЕВ, Румен Христов, 1948-
        Девет хремави планети / Румен Иванчев ; худож. Михаил Михайлов ... [и др.]. - [2. изд.]. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други ил.: Венцислав Вълев, Кристина Славкова, Надежда Георгиева, Деян Янев, Борис Бонев, Невена Николчева, Александра Чаушова, Диана Николова. - 1. изд. 2014.

ISBN 978-619-186-558-1 : 13 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45253640

БК 2021/14 Кн 209
СЛАВКОВА, Тонка Атанасова
        Шегички с бодлички : весели стихове за деца / Тонка Славкова ; худож. Светлана Йорданова ; предг. Генка Богданова. - Сливен : Жажда, 2020. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-558-5

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45230856

БК 2021/14 Кн 210
ТОНЧЕВА, Лилия Димитрова, 1939-
        На боровинкова поляна сред гората : театър за трънливия път към истинското приятелство / Лилия Тончева ; ил. Милена Тончева. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 x 30 см

ISBN 978-954-362-340-2

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45302280

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/14 Кн 211
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Котаракът в чизми и други приказки / адапт. Костадин Костадинов ; [по Юлия Зверкова] ; худож. Игор Приходкин. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Котаракът в чизми. - Съдържа и: Бременските музиканти ; Спящата красавица ; Палечка ; Малката русалка ; Грозното патенце.

ISBN 978-619-240-000-2 (подв.) : 12.90 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 45276680


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/14 Кн 212
        БЪЛГАРСКИЯТ Северозапад в Европа - история и култура / предг., състав. Александър Костов. - София : Тендрил, 2019 ([В. Търново] : Фабер принт). - 176 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

Изд. на БАН. Институт за балканистика с Център по тракология. Фил. Монтана. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92809-8-2
1. История - Северозападна България - сборници 2. Северозападна България - краезнание
908(497.21)(062)
COBISS.BG-ID 45253384

БК 2021/14 Кн 213
ЖЕЛЕЗЧЕВА-Андреева, Станка Георгиева, 1931-
         Село Трапоклово [община Сливен] - спомени и преживявания / Станка Железчева. - Сливен : Жажда, 2020. - 280 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Станка Железчева е Станка Георгиева Железчева-Андреева. - Думи на редактора / Желяз Кондев: с. 2. - Желяз Кондев - псевд. на авт. на доп. материал Железчо Атанасов Кондев.

ISBN 978-954-795-557-8 : 20 лв.
1. Села - Югоизточна България - история 2. Родове, български - Югоизточна България 3. Трапоклово (област Сливен) - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45278984

БК 2021/14 Кн 214
ЙОРДАНОВ, Александър, 1952-
        Люлин : столичен район "Люлин" - вчера и днес / Александър Йорданов ; състав. Александър Йорданов ; снимки Галя Герасимова, Димитър Димитров = Lyulin : Lyulin District of Sofia - in the past and today / Alexander Yordanov ; co-ed. Alexander Yordanov ; photogr. Galya Gerasimova, Dimitar Dimitrov ; transl. by Vladimir Vladov. - [София] : Век 21 - прес, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 116 с. : с цв. ил., портр., к. ; 30 см

Пълната форма на името на авт. Александър Йорданов е Александър Йорданов Александров.

ISBN 978-619-91005-3-0 (подв.) : 35 лв.
1. Жилищни райони - София - история 2. София - краезнание
908(497.2-25)
COBISS.BG-ID 45298184

КАЛОЯНОВА-Славова, Людмила Николова
        Между лавъра и кръста : паганизъм и християнство в ранния средновековен Созопол Вж Кн 28

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        80-те години. Дневник Вж Кн 132

ДЖОУНС, Лесли-Ан, 1956-
        Кой уби Джон Ленън? : животът, любовите и смъртта на най-великата рок звезда Вж Кн 135

ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        За него, живота... : книга за Никола Вапцаров Вж Кн 163

ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Клаузевиц и центърът на тежестта - уместност, значимост, приложимост в XXI век : монография Вж Кн 218

ЖЕЛЕЗЧЕВА-Андреева, Станка Георгиева, 1931-
        Село Трапоклово [община Сливен] - спомени и преживявания Вж Кн 213

МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Джанюариъс Макгахан - живот и дело (1844-1878) Вж Кн 7

МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Акад. Димитър Михалчев - между философията и дипломацията Вж Кн 18

БК 2021/14 Кн 215
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        По следите на фамилното име Балжаларский / Петко Мангачев. - София [т.е. Пловдив] : Офис стандарт, 2021. - 92 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр.: с. 88-90. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-7464-07-8
1. Родове, български - история 2. Таврически българи
929.52(=163.2)Балжаларский
COBISS.BG-ID 45281032

МИХОВ, Михо Георгиев, 1941-
        Кой е Еньо Митев - щрихи от портрета Вж Кн 86

        ПЕДАГОГО-психологични и медико-антропологични проблеми на личността : сборник от юбилейна научна сесия, посветена на 75 годишнината на проф. дмн Стефан Мутафов, Стара Загора, 30.06.2000 г. Вж Кн 100

ПРЕМЯНОВ, Красимир Андреев, 1955-
        Сборник доклади, интервюта, слова и позиции по тракийска проблематика (2011-2021) Вж Кн 36

        СПОМЕНИ за легендата на българския волейбол - почетният гражданин на Париж и Сливен Панайот Пондалов - Румбата Вж Кн 141

ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Николай Ирибаджаков - философът-ревизионист : към историята на лисенковизма в България Вж Кн 20

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БЪЛГАРСКА православна църква. Свети Синод (София)
        Гласове в защита на гражданското общество : протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940-1944) Вж Кн 29

BǍLGARSKA pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia)
        The power of civil society in a time of genocide : proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the rescue of the Jews in Bulgaria 1940-1944 Вж Кн 30

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

        СОВРЕМЕННЫЕ тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 г., София, Болгария Вж Кн 146

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/14 Кн 216
ЛЕВИ, Примо, 1919-1987
        Потъналите и спасените / Примо Леви ; прев. от итал. Нева Мичева. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 237 с. ; 20 см. - (Памет)

Ориг. загл.: I sommersi e i salvati / Primo Levi. - За авт. и прев.: с. 1-2.

ISBN 978-619-186-565-9 : 18 лв.
1. Втора световна война - жестокости 2. Концентрационни лагери - Германия 3. Германия - право
94(100)"1939/1945"(0:82-4)
343.81(430)(0:82-4)
821.131.1-4
COBISS.BG-ID 45208328

БК 2021/14 Кн 217
ЯКИМОВ, Александър Александров
        Кратка история на света / Александър Якимов. - София : [Изд. авт.], 2021 ([София] : [Дедракс]). - 264 с. ; 21 см

1. Обща история
94(100)
COBISS.BG-ID 45200648

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/14 Кн 218
ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Клаузевиц и центърът на тежестта - уместност, значимост, приложимост в XXI век : монография / Емил Енев. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 156 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Павел Демиров, Димитър Караджинов. - Библиогр.: с. 154-155.

ISBN 978-619-239-525-4
1. Клаузевиц, Карл фон, 1780-1831 - творчество 2. Пълководци и генерали, германски - творчество 3. Военно изкуство 4. Германия - история
94(430)(092)
355/359
929 Клаузевиц, Карл фон
COBISS.BG-ID 45296904

        СОВРЕМЕННЫЕ тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 г., София, Болгария Вж Кн 146

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БЪЛГАРСКА православна църква. Свети Синод (София)
        Гласове в защита на гражданското общество : протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940-1944) Вж Кн 29

BǍLGARSKA pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia)
        The power of civil society in a time of genocide : proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the rescue of the Jews in Bulgaria 1940-1944 Вж Кн 30


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/14 Г 1
        РИСУНКА и интермедия : кураторски модул от третото Национално биенале на рисунката, Велико Търново, 2015 / състав., предг. Атанас Тотляков. - [Габрово] : Сдружение Фабриката, 2015. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-90527-2-3
1. Изобразително изкуство, българско - изложби - каталози 2. България - изобразително изкуства
73/76(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 45312008

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/14 Г 2
PETKOVA, Borjana Vladimirova, 1985-
        Boryana Petkova'entresoiettoi = Boryana Petkova'betweenyouandyourself : [album] / transl. Julia Staykova. - Sofia : Structura Gallery, 2020 ([София] : Illusion & Neoprint). - 57, 24 с. : с ил. ; 21 см

Загл. от изд. каре. - Кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна паг. и обща задна кор. - Съдържа и Boryana Petkova soi toi: Boryana Petkova'entresoiettoi / Marion Zilio: с. 1-2. La vidéo de Boryana Petkova... / Maria Vassileva: с. 3-4. Entretien avec Boryana Petkova realisé par Maria Xypolopoulou: с. 5-9. - За авт.: с. 21.

ISBN 978-619-90949-4-5
1. Петкова, Боряна Владимирова, 1985- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Петкова, Боряна Владимирова
COBISS.BG-ID 45329160


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

PETKOVA, Borjana Vladimirova, 1985-
        Boryana Petkova'entresoiettoi : [album] Вж Г 2


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/14 Е 1
МАЗАДЖИЕВ, Георги Николов
        Методическо ръководство за работа с изделие "Мобилен технологичен комплекс - Умен дом" [Електронен ресурс] : версия 1.0 / Георги Николов Мазаджиев, Валентин Тонев Атанасов, Ангел Илиев Мацурев. - Текстови данни. - Шумен : Нац. воен. унив. "Васил Левски". Фак. Артилерия, ПВО и КИС, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информ. системи. Кат. Компютърни системи и технологии.

ISBN 978-619-7531-14-5
1. Приложни програми - ръководства
004.77(035.034)
COBISS.BG-ID 45229320


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БК 2021/14 Е 2
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        История на религиозните деноминации в България [Електронен ресурс] : учебник / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - 
В електронния ресурс погрешно отпеч. 2. изд. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-619-239-392-2
1. Религия - България - история - учебници за ВУЗ
2-9(497.2)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45218824

БК 2021/14 Е 3
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Учебна тетрадка по история на религиозните деноминации в България [Електронен ресурс] / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на етикет: История на религиозните деноминации в България. - Комплект с учебник.

ISBN 978-619-239-491-2
1. Религия - България - история - учебни помагала за ВУЗ
2-9(497.2)(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45219080


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/14 Е 4
НИКОЛОВА, Евгения Петрова, 1968-
        Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап [Електронен ресурс] / Евгения Николова, Пенка Георгиева. - Текстови данни. - Бургас : [Бургаски свободен унив.], 2019 ([Бургас] : [Дигитал]). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия 19 x 15 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Етикет. - Загл. на загл. екран: Методика на обучението по математиката в прогимназиален и гимназиален етап.

ISBN 978-619-7126-83-9 (в кутия)
1. Математика - методика на преподаването за средни училища
373.3.091.3:51(0.034)
51:373.5.091.3(0.034)
COBISS.BG-ID 45194248


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

НИКОЛОВА, Евгения Петрова, 1968-
        Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап Вж Е 4

514 ГЕОМЕТРИЯ
Виж и 515.1

ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Векторни функции. Функции на две и повече променливи : задачи + MatLab Вж Е 5

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

БК 2021/14 Е 5
ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Векторни функции. Функции на две и повече променливи [Електронен ресурс] : задачи + MatLab / Пенка В. Георгиева. - Текстови данни. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2017. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см, в кутия 19 x 15 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Edge. - Източник: Загл. екран. - В електронния ресурс погрешно означено 2. прераб. и доп. изд.

ISBN 978-619-7126-38-9 (в кутия)
ISBN 978-619-7126-37-2 !
1. Функции - задачи - учебници за ВУЗ 2. Векторно и тензорно смятане - задачи - учебници за ВУЗ
517.5(076)(075.8.034)
514.7(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45318408

521/524 АСТРОНОМИЯ

БК 2021/14 Е 6
СТАМЕНОВА, Ваня Николаева, 1980-
        Природата навън [Електронен ресурс] : [атлас-албум с цветни сателитни снимки] / Ваня Стаменова, Стефан Стаменов ; ред. Стефан Кирилов Стаменов = Nature outside / Vanya Stamenova, Stefan Stamenov ; ed. by Stefan Kirilov Stamenov ; [transl. Vanya Stamenova, Stefan Stamenov]. - Текстови данни. - София : Ваня Николаева Стаменова, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - 
Източник: Загл. екран. - Имената на прев. установени от доп. източник. - Загл. на обложка: Атлас Природата навън. - Загл. на обложка и на англ. ез.: Atlas Nature outside. - Изд. на БАН. Институт за косм. изследвания и технологии. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91509-0-0

524(084.4.034)
COBISS.BG-ID 45326600

579 МИКРОБИОЛОГИЯ

БК 2021/14 Е 7
ПОПОВА, Теодора Петрова, 1964-
        Ръководство за практически занятия по обща микробиология [Електронен ресурс] / Теодора Петрова Попова. - Текстови данни. - София : Интел ентранс, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Валентина Стаматова Урумова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7554-44-1
1. Микробиология - учебни помагала за ВУЗ
579.2(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45315336

БК 2021/14 Е 8
POPOVA, Teodora Petrova, 1964-
        Manual for practical exercises in general microbiology [Електронен ресурс] / Teodora Popova. - Текстови данни. - Sofia : Intel Entrans, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Valentina Stamatova Urumova.

ISBN 978-619-7554-45-8
1. Микробиология - учебни помагала за ВУЗ
579.2(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45233928

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Виж и 56

БК 2021/14 Е 9
ИВАНОВ, Александър Христофоров
        Сем. Marantaceae [Електронен ресурс] / Александър Иванов ; фотогр. Александър Иванов. - Текстови данни. - София : Интел ентранс, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на рус., анг. ез.: Семья Marantaceae ; Family Marantaceae. - Текст и на рус., англ. ез. - Рец. Златка Кабатлийска. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7554-41-0
1. Декоративни растения
582.56(0.034)
COBISS.BG-ID 45221896


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/14 Е 10
ДАФ Ни С.Д.
        Здоровая стойка [Електронен ресурс] / Даф Ни С.Д. ; ил. Даф Ни С.Д. ; пер. Л. Бенчева, Д. С. Димова. - [Варна] : [Дафина Стоянова Димова], 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Даф Ни С.Д. - псевд. на авт. Дафина Стоянова Димова. - Кн. от поредицата Открой движение!. Подпоредица Здоровые движения для средней части тела. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91627-3-6
1. Хигиена
613.7(0.034)
COBISS.BG-ID 45337096

БК 2021/14 Е 11
ДАФ Ни С.Д.
        Здоровая стойка [Електронен ресурс] : отрывки / Даф Ни С.Д. ; ил. Даф Ни С.Д. ; перев. Л. Бенчева, Д. С. Димова. - [Варна] : [Дафина Стоянова Димова], 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Даф Ни С.Д. - псевд. на авт. Дафина Стоянова Димова. - Кн. от поредицата Открой движение!. Подпоредица Здоровые движения для средней части тела. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-91627-4-3
1. Хигиена
613.7(0.034)
COBISS.BG-ID 45337352

ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Хранене и състав на телесната маса Вж Е 15

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/14 Е 12
        ТОКСИКОЛОГИЯ [Електронен ресурс] : за студентите по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет - София : обща токсикология, екотоксикология, диагностика, терапия / Петър Дилов ... [и др.] ; под ред. на Петър Дилов. - Текстови данни. - София : ИК при ЛТУ, 2021 (София : Интел ентранс). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Тони Тодоров, Симона Лазарова, Илия Пеев. - Рец.: Марин Цвятков Александров, Румен Георгиев Бинев. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-332-181-0
1. Токсикология - учебници за ВУЗ
615.9(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45233672

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/14 Е 13
        APPLICATION of new methods in logistics training [Електронен ресурс] : proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia / ed. Susanne Wilpers, Svetla Boneva ; comp. Georgi Chankov. - Текстови данни. - [Sofia] : Univ. of Nat. and World Economy , 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Името на ред. Susanne Wilpers погрешно отпеч. - Susanne Wiplers. - Пълната форма на името на състав. Georgi Chankov е Георги Чанков Георгиев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-232-432-2
1. Логистика (икономика) - методика на преподаването - конференции
658.7:37.091.3(06.034)
COBISS.BG-ID 45289224


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ


7.01/.097   Теория и философия на изкуството.   История на изкуството.  ОбектИ

на художествено изображение.  Видове  художествено  изпълнение И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

БК 2021/14 Е 14
ИВАНОВА, Диана, 1950-
        Управление на дизайн процеса [Електронен ресурс] : актуални проблеми : монография / Диана Иванова, Павлина Воденова, Гергана Колева ; под общата ред. на Диана Иванова. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Пълната форма на името на авт. Диана Иванова е Диана Иванова Георгиева. - За авторите. - Рец. Матилда Александрова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-239-483-7 !
1. Промишлена естетика
7.05:62(0.034)
COBISS.BG-ID 45228808

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/14 Е 15
ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Хранене и състав на телесната маса [Електронен ресурс] / Валентин Панайотов. - Текстови данни. - София : НСА прес, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-718-622-4
1. Спортисти - хранене - хигиена
796:613.2(0.034)
613.2(0.034)
COBISS.BG-ID 45317640

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/14 Е 16
ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Фитнес програми за развитие на двигателните качества [Електронен ресурс] / Валентин Панайотов. - Текстови данни. - София : НСА прес, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-718-613-2
1. Физически упражнения - методика на преподаването
796.015(0.034)
COBISS.BG-ID 45320968


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БУЧУКОВСКА, Антония Иванова, 1943-
        Към проблема за лявата дислокация в сложното съставно изречение в норвежки език в съпоставка с немски и български език Вж Е 18

БК 2021/14 Е 17
PAVLOVA, Galina Todorova, 1954-
        Thema-Rhema-Gliederung und Vesrtändlichkeit von fachsprachlichen Textsorten [Електронен ресурс] / Galina Pavlova. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Рецензия / Rainer Wimmer. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-07-5132-0
1. Немски език - синтаксис 2. Германия - езикознание
811.112.2'367(0.034)
COBISS.BG-ID 45328136

811.113.5 НОРВЕЖКИ ЕЗИК
Виж и 821.113.5

БК 2021/14 Е 18
БУЧУКОВСКА, Антония Иванова, 1943-
        Към проблема за лявата дислокация в сложното съставно изречение в норвежки език в съпоставка с немски и български език [Електронен ресурс] / Антония Бучуковска. - Текстови данни. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-07-5117-7
1. Норвежки език - синтаксис 2. Немски език - синтаксис 3. Български език - синтаксис 4. Сравнително езикознание 5. Норвегия - езикознание 6. Германия - езикознание 7. България - езикознание
811.113.5'367(0.034)
811.112.2'367(0.034)
811.163.2'367(0.034)
COBISS.BG-ID 45231624

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БУЧУКОВСКА, Антония Иванова, 1943-
        Към проблема за лявата дислокация в сложното съставно изречение в норвежки език в съпоставка с немски и български език Вж Е 18

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/14 Е 19
БОЕВ, Христо Тончев, 1973-
        Различната Добруджа в литературата между войните [Електронен ресурс] / Христо Боев ; науч. ред. Петър Стоянович. - Текстови данни. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Юрий Проданов. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-201-458-2
1. Румънска литература - 1918-1945 - теми, образи, сюжети 2. Българска литература - 1918-1945 - теми, образи, сюжети 3. Румъния - литературознание 4. България - литературознание
821.135.1.09(0.034)
821.163.2.09(0.034)
COBISS.BG-ID 45224712

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЕВ, Христо Тончев, 1973-
        Различната Добруджа в литературата между войните Вж Е 19


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА
Виж и 008; 130.2; 165

БК 2021/14 Пи 1
SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020)
        7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH. Vol. 7. Iss. 1, Conference proceedings of selected articles, 25-26 August, 2020, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2020. - x, 264 с. : с табл., ил., диагр. ; 21 см. - (SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities ..., ISSN 2682-9940 ; Iss. 1, 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-00-2
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 45662984

БК 2021/14 Пи 2
SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and humanities (7 ; Florence ; 2020)
        7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH. Vol. 7. Iss. 2, Conference proceedings of selected articles, 26-27 October, 2020, Florence, Italy. - Sofia : STEF92 Technology, 2020. - x, 210 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities ..., ISSN 2682-9940 ; Iss. 2, 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-13-2
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 45667080

БК 2021/14 Пи 3
SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020)
        7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS. Vol. 7. Iss. 1, Conference proceedings of selected articles, 25-27 August, 2020, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2020. - xiv, 600 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (SWS International Scientific Conference on Social Sciences ..., ISSN 2682-9959 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-02-6
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 45669128

БК 2021/14 Пи 4
SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020)
        7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS. Iss. 2, Conference proceedinge of selected articles, 9 - 10 December, 2020, Vienna, Austria. - Sofia : STEF92 Technology, 2020. - viii, 142 с. : с ил. ; 21 см. - (SWS International Scientific Conference on Social Sciences ..., ISSN 2682-9959 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-15-6
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 45666824


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАврамова, Ваня Петрова вж Ваная Тайя, 1971-

Агова, Надя Василева, 1991- (автор) Кн 103

Азис, Хасан, 1969- (автор) Кн 77

Акселсон, Майгул, 1947- (автор) Кн 159

Алдимиров, Николай Любчов, 1975- (автор) Кн 45

Александров, Александър Йорданов вж Йорданов, Александър, 1952-

Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958- (автор) Кн 46

Алексиев, Любомир Светославов, 1956- (рецензия) Кн 101

Анастасова, Снежина вж Иванова, Снежинка

Ангелова, Людмила Бончева, 1957- (автор) Кн 111

Ангелова, Надежда Иванова, 1976- (автор) Кн 32

Андреева, Станка Георгиева Железчева- вж Железчева-Андреева, Станка Георгиева, 1931-

Антов, Роси, 1962- (автор) Кн 181

Арнаудов, Светозар Драгомиров (автор) Кн 192, (илюстратор) Кн 192

Арсова, Ралица Цекова, 1973- (редактор) Кн 56

Асенов, Асен Николаев, 1956- (автор) Кн 193

Аспарухов, Симеон Илиев, 1977- (автор) Кн 165

Атанасов, Валентин Тонев, 1964- (автор) Е 1

Атанасова, Антония Йорданова, 1961- (рецензия) Кн 106

Атанасова, Лидия Иванова Стоянова- вж Стоянова-Атанасова, Лидия Иванова

Атанасова, Христина Тодорова, 1979- (редактор) Кн 67Байрон, Джордж Гордън, 1788-1824 (автор) Кн 151

Байтошев, Александър Крумов, 1983- (автор) Кн 166, (илюстратор) Кн 166

Бакалова, Мария Енева, 1972- (автор) Кн 38

Бакалова, Мария Енева, 1972- вж Bakalova, Marija Eneva, 1972-

Баков, Петър Борисов, 1940- (доп. материал) Кн 21

Балова-Петрова, Мария (илюстратор) Кн 202

Барбова, Кристина, 1945- (автор) Кн 202

Батуров, Димитър Василев, 1964- (автор) Кн 49

Бенчева, Лариса Валентиновна, 1967- (преводач) Е 10, Е 11

Бергамино, Джорджо (автор) Кн 8

Бергомино, Джорджо вж Бергамино, Джорджо

Богданова, Генка Динева, 1950- (предговор) Кн 209

Боев, Христо Тончев, 1973- (автор) Е 19

Бонев, Борис Недялков, 1983- (илюстратор) Кн 208

Бонев, Христо Иванов вж Черняев, Христо, 1930-2021

Бонева, Светла Богданова, 1976- (редактор) Кн 43

Бонева, Светла Богданова, 1976- вж Boneva, Svetla Bogdanova, 1976-

Борисов, Иво (преводач) Кн 148

Борисова, Гергана Илиева Михайлова- вж Михайлова, Гергана Илиева, 1978-

Борисова, Даниела Валентинова, 1959- (автор) Кн 119

Борисова, Силвия Радева, 1950- (преводач) Кн 162

Борисова, Таня Иванова, 1958- (редактор) Кн 85

Босев, Асен Иванов, 1913-1997 (преводач) Кн 148

Бошева, Мирослава Николова, 1956- (рецензия) Кн 106

Бошнаков, Венелин Николаев, 1971- (автор) Кн 38

Бошнаков, Венелин Николаев, 1971- вж Bošnakov, Venelin Nikolaev, 1971-

Бояджиева, Валентина Гергинова Иванчева- вж Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971-

Боянов, Калин Петров, 1977- (автор) Кн 95

Боянова, Гергана Василева, 1979- (редактор) Кн 63, Кн 64

Братя Грим вж Грим, Вилхелм, 1786-1859

Братя Грим вж Грим, Якоб, 1785-1863

Буцев, Христо Петров, 1947-2021 (интервюиращ) Кн 35

Бучуковска, Антония Иванова, 1943- (автор) Е 18

България. Върховен административен съд. Общо събрание на съдиите Кн 69

България. Върховен касационен съд. Наказателна колегия. Общо събрание Кн 69

България. Закони и др. п. Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 82

България. Конституционен съд Кн 68, Кн 71

България. Конституция (1991) Кн 68, Кн 71

България. Министерски съвет Кн 69

Българска армия. Сухопътни войски Кн 78

Българска православна църква. Свети Синод (София) Кн 29

Българска православна църква. Свети Синод (София) вж Bǎlgarska pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia)Вакарелова, Катя Николова (илюстратор) Кн 180

Ваная Тайя, 1971- (автор) Кн 204

Василев, Трендафил, 1940- (предговор) Кн 164

Василева, Дорина Пантелеева Пашмакова- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-

Василева, Великан (автор) Кн 205

Василева, Мария Димитрова, 1961- вж Vasileva, Marija Dimitrova, 1961-

Василева, Петина Валентинова Вичева- вж Вичева-Василева, Петина Валентинова, 1968-

Велева, Лиляна Димитрова, 1951- (редактор) Кн 52

Велева, Петя Маринова вж Велева-Донева, Петя Маринова, 1971-

Велева-Донева, Петя Маринова, 1971- (автор) Кн 32

Велинов, Райчо Станилов, 1925- (автор) Кн 194

Велинова, Веселка Василева, 1983- (илюстратор) Кн 205

Велкова, Борислава Александрова Манчева- вж Манчева, Борислава Александрова

Велкова, Людмила Константиновна, 1946- (преводач) Кн 25

Венева, Татяна Асенова, 1963- (автор) Кн 167, (илюстратор) Кн 167

Веселинов, Димитър, 1962- (автор) Кн 95

Виденова, Елка Любенова, 1975- (преводач) Кн 16, Кн 138

Виденова, Жулиета Георгиева, 1970- (автор) Кн 137

Видинова, Владислава (илюстратор) Кн 203

Вилперс, Сузане вж Wilpers, Susanne

Вимер, Райнер, 1944- вж Wimmer, Rainer, 1944-

Витанова, Витка Петкова, 1940- (автор) Кн 206

Вичева, Петина Валентинова вж Вичева-Василева, Петина Валентинова, 1968-

Вичева-Василева, Петина Валентинова, 1968- (редактор) Кн 143, (доп. материал) Кн 143

Владимиров, Николай Владимиров, 1981- (автор) Кн 168

Владов, Владимир Христов, 1954- (преводач) Кн 214

Владов, Владимир Христов, 1954- вж Vladov, Vladimir Hristov, 1954-

Воденова, Павлина Минкова, 1976- (автор) Е 14, Кн 129

Вълев, Венцислав Колев, 1976- (илюстратор) Кн 208

Вълкова, Зорница Иванова, 1974- (преводач) Кн 105Галушко, Трендафилка Михайлова Желязкова- вж Желязкова-Галушко, Трендафилка Михайлова, 1937-

Гарванов, Иван Ганчев, 1973- (рецензия) Кн 125

Гарванова, Магдалена Златкова, 1976- (редактор) Кн 125

Гатева, Наталия Христова вж Грънчарова, Наталия Христова, 1966-

Гатева-Грънчарова, Наталия Христова вж Грънчарова, Наталия Христова, 1966-

Гезенко, Ваня Железчева вж Гезенко, Иванка Железчева, 1962-

Гезенко, Иванка Железчева, 1962- (съставител) Кн 29, (предговор) Кн 29

Гезенко, Иванка Железчева, 1962- вж Gezenko, Ivanka Železčeva, 1962-

Генов, Иван Стоянов (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Генов, Иван Стоянов вж Genov, Ivan Stojanov

Генчев, Христо Христов, 1934- (автор) Кн 35, Кн 123, Кн 130, Кн 131, Кн 132, (интервюиран) Кн 35


Георгиев, Георги Чанков, 1963- вж Чанков, Георги, 1963-

Георгиев, Стоян Иванов, 1974- (автор) Кн 22, Кн 23

Георгиев, Трендафил Василев вж Василев, Трендафил, 1940-

Георгиева, Валентина Иванова (преводач) Кн 78

Георгиева, Валентина Иванова вж Georgieva, Valentina Ivanova

Георгиева, Диана Иванова вж Иванова, Диана, 1950-

Георгиева, Жечка Димитрова, 1945- (преводач) Кн 152

Георгиева, Красимира Господинова, 1954- (рецензия) Кн 116

Георгиева, Мариета Петрова, 1959- (рецензия) Кн 102

Георгиева, Надежда, илюстратор (илюстратор) Кн 208

Георгиева, Пенка Вълкова, 1961- (автор) Е 4, Е 5, Кн 91, Кн 92

Георгиева, Ралица Валентинова (автор) Кн 50

Георгиева, Светлана Фоткова вж Фоткова, Светлана, 1981-

Георгиева, Станислава Кателиева, 1970- (автор) Кн 99

Георгиева, Стефка Иванова, 1945- (редактор) Кн 146

Георгиева-Шакола, Миглена Димитрова (автор) Кн 106

Герасимова, Галя Александрова, 1963- (илюстратор) Кн 214

Герасимова, Галя Александрова, 1963- вж Gerasimova, Galja Aleksandrova, 1963-

Гераскова, Олга Димитрова, 1958- (автор) Кн 124, Кн 127

Герджиков, Юри Стефанов, 1946- (доп. материал) Кн 141

Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000 (преводач) Кн 156

Гиров, Кузман Георгиев, 1951- (рецензия) Кн 110

Голдман, Лазар Шайе, 1909-1995 (преводач) Кн 155, Кн 156

Горанов, Захари Венциславов, 1988- (автор) Кн 5

Горанова, Илонка Кирилова Пешева- вж Пешева-Горанова, Илонка Кирилова, 1971-

Господинов, Владислав Динков, 1978- (съставител) Кн 27, (редактор) Кн 27

Господинова, Елена Петрова (съставител) Кн 100

Господов, Иван Спасов, 1963- вж Gospodov, Ivan Spasov, 1963-

Гочева, Емилия Николова, 1934-2012 (автор) Кн 93

Гочева, Николина Александрова, 1936- (послеслов) Кн 183Кн 184

Грим, Вилхелм, 1786-1859 (автор) Кн 158

Грим, Якоб, 1785-1863 (автор) Кн 158

Гросхолц, Емили Р., 1950- (автор) Кн 157

Гросхолц, Емили Р., 1950- вж Grosholz, Emily R., 1950-

Груел, Джон Б., 1880-1938 (илюстратор) Кн 158

Грънчарова, Наталия Христова, 1966- (автор) Кн 107

Грънчарова, Наталия Христова Гатева- вж Грънчарова, Наталия Христова, 1966-

Гюрипек, Мустафа Джан вж Güripek, Mustafa Can

Гюрова, Екатерина (преводач) Кн 148Давчев, Живко, 1956- (автор) Кн 116

Далчев, Атанас Христов, 1904-1978 (преводач) Кн 148

Дамянова, Лиляна Борисова Пипонкова- вж Пипонкова, Лиляна Борисова

Данаилов, Данаил Лазаров, 1935- (автор) Кн 51

Данаилова, Ирина Иванова, 1977- (автор) Кн 44

Данчева, Екатерина Атанасова, 1943- (автор) Кн 182

Даф Ни С.Д. (автор) Е 10, Е 11, (илюстратор) Е 10, Е 11, (преводач) Е 10, Е 11

Дачева, Свежа, 1953- (преводач) Кн 149

Джерекарова, Весела Василева, 1950- (интервюиращ) Кн 35

Джером, Джером К., 1859-1927 вж Джеръм, Джеръм К., 1859-1927

Джеръм, Джеръм К., 1859-1927 (автор) Кн 152

Джоунс, Лесли-Ан, 1956- (автор) Кн 135

Дилов, Петър Христов, 1933- (автор) Е 12, (редактор) Е 12

Димитракова, Кристина Илиева вж Барбова, Кристина, 1945-

Димитриевич, Душко, 1965- (редактор) Кн 43

Димитриевич, Душко, 1965- вж Dimitrijević, Duško, 1965-

Димитријевић, Душко, 1965- вж Димитриевич, Душко, 1965-

Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-

Димитров, Димитър Симеонов, 1958- (илюстратор) Кн 214

Димитров, Димитър Симеонов, 1958- вж Dimitrov, Dimitǎr Simeonov, 1958-

Димитров, Димитър Цацов вж Цацов, Димитър, 1950-

Димитров, Калоян Радостинов, 1987- (редактор) Кн 56

Димитров, Любен Йоакимов, 1936- (съставител) Кн 27

Димитрова, Анна Методиева Чолева- вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957-

Димитрова, Мария Георгиева, 1988- (редактор) Кн 56

Димитрова, Нина Кръстева, 1962- (редактор) Кн 146

Димов, Димитър Иванов, 1986- (автор) Кн 139, Кн 140

Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Кн 163, (интервюиращ) Кн 163

Димова, Дафина Стоянова вж Даф Ни С.Д.

Димова, Таня Неделчева, 1982- (автор) Кн 103

Димчева, Гергана Славчева (автор) Кн 53

Динков, Динко Георгиев, 1950- (автор) Кн 95

Динков, Иван Иванов, 1932-2005 (интервюиран) Кн 163

Директора вж Михайлов, Михаил Иванов, 1926-2010

Добрев, Емил (илюстратор) Кн 183Кн 184

Добрева, Диана Атанасова, 1976- (автор) Кн 99

Добрева, Ели Серафимова (автор) Кн 183Кн 184

Доджсън, Чарлз Латуидж, 1832-1898 вж Карол, Луис, 1832-1898

Долейши, Ондржей, 1988- (илюстратор) Кн 16

Долто, Франсоаз, 1908-1988 (автор) Кн 24

Доналдсън, Джулия, 1948- (автор) Кн 9, Кн 153, Кн 154

Донева, Мария, 1974- (преводач) Кн 9, Кн 153, Кн 154

Донева, Петя Маринова Велева- вж Велева-Донева, Петя Маринова, 1971-

Драганов, Живко Иванов, 1973- (автор) Кн 95

Драганова, Ирина (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Драганова, Ирина вж Draganova, Irina

Драмалиева, Валентина Ангелова, 1959- (редактор) Кн 52

Дулев, Цанко Лалев вж Лалев, Цанко, 1962-

Дулева, Деметра Куманова (преводач) Кн 148


Дунавски, Деян вж Савов, Деян Дунавски, 1974-

Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 207, (преводач) Кн 148

Емануилиду, Румяна Любенова, 1955- (съставител) Кн 136

Емилова, Ирена Кирилова, 1977- (автор) Кн 54, Кн 122

Енев, Емил Маринов, 1966- (автор) Кн 79, Кн 218

Енчев, Емил, 1953- (доп. материал) Кн 188

Енчев, Иван Колев, 1942- (автор) Кн 185

Епстийн, Дейвид, 1980- (автор) Кн 138Жекова, Ангелина Иванова, 1944- (автор) Кн 10

Желева, Боряна Стоянова, 1956- (автор) Кн 169

Железчева, Станка Георгиева вж Железчева-Андреева, Станка Георгиева, 1931-

Железчева-Андреева, Станка Георгиева, 1931- (автор) Кн 213

Желязкова-Галушко, Трендафилка Михайлова, 1937- (автор) Кн 170

Живков, Живко Василев, 1949- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121


Живков, Живко Василев, 1949- вж Živkov, Živko Vasilev, 1949-

Зарева, Ирена Кирилова, 1964- (автор) Кн 38

Зарева, Ирена Кирилова, 1964- вж Zareva, Irena Kirilova, 1964-

Зверкова, Юлия Викторовна (автор) Кн 11, Кн 12, (библиогр. предшественик) Кн 211

Зверькова, Юлия Викторовна вж Зверкова, Юлия Викторовна

Зилио, Марион вж Zilio, Marion

Златанска, Светлана Колева Александрова- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-

Златаров, Светлозар Асенов вж Златаров, Светозар Асенов, 1926-1992

Златаров, Светозар Асенов, 1926-1992 (преводач) Кн 148Иванов, Александър Христофоров (автор) Е 9, (илюстратор) Е 9

Иванов, Валери Манолов вж Манолов, Валери, 1962-

Иванов, Владимир Николаев, 1982- (автор) Кн 125

Иванов, Иван Василев, военен, 1956- (доп. материал) Кн 82

Иванов, Стефан Иванов, 1956- (предговор) Кн 111

Иванов, Янко Атанасов, 1955- (автор) Кн 120

Иванова, Диана, 1950- (автор) Е 14, Кн 129, (редактор) Е 14, Кн 129

Иванова, Невенка Радева, 1969- (автор) Кн 116

Иванова, Снежинка (преводач) Кн 148

Иванова, Цветелина Стецкова, 1978- (автор) Кн 5

Иванчев, Румен Христов, 1948- (автор) Кн 208

Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971- (илюстратор) Кн 203

Игнатов, Владимир Димитров, 1987- (предговор) Кн 196, (съставител) Кн 196


Исмаил, Хасан Азис вж Азис, Хасан, 1969-

Јовческа, Силвана вж Йовческа, Силвана


Йовческа, Силвана (редактор) Кн 43

Йовческа, Силвана вж Jovčeska, Silvana

Йорданов, Александър, 1952- (автор) Кн 195, Кн 214, (съставител) Кн 214


Йорданов, Александър, 1952- вж Jordanov, Aleksandǎr, 1952-

Йорданов, Даниел Стоянов, 1975- (автор) Кн 4, Кн 126

Йорданова, Антоанета Петрова (автор) Кн 32

Йорданова, Лина Кирилова, 1956- (автор) Кн 32

Йорданова, Лозинка Симеонова, 1929- (автор) Кн 186

Йорданова, Надежда Георгиева, 1958- (рецензия) Кн 137

Йорданова, Радослава Маринова, 1976- (автор) Кн 60

Йорданова, Светлана, илюстратор (илюстратор) Кн 209

Йорданова, Юлия Здравкова, 1972- (съставител) Кн 26, (редактор) Кн 26


Йорданова-Панчева, Юлия Здравкова вж Йорданова, Юлия Здравкова, 1972-

Кавалова, Ирина Георгиева, 1969- (илюстратор) Кн 203

Кадийски, Кирил Крумов, 1947- (преводач) Кн 155

Калоянова, Людмила Николова вж Калоянова-Славова, Людмила Николова

Калоянова-Славова, Людмила Николова (автор) Кн 28

Калчева, Десислава Желева, 1985- (автор) Кн 46

Каменов, Йордан Емилов, 1945- (интервюиран) Кн 163

Канг Джеймс вж Канг, Хван Джонг Джеймс, 1966-

Канг Хван Джонг Джеймс, 1966- (автор) Кн 42

Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972 (преводач) Кн 148

Караоглу, Йомер вж Karaoğlu, Ömer

Карастоянов, Георги Стоянов, 1962- (автор) Кн 5

Карол, Луис, 1832-1898 (автор) Кн 155, Кн 156

Кацамунска, Поля Стоянова, 1970- (автор) Кн 95

Кинева, Тодорка Димова, 1984- (автор) Кн 31

Киров, Възкресий, 1939- (съставител) Кн 141

Кирова, Силвия Захариева, 1976- (редактор) Кн 43

Кирова, Силвия Захариева, 1976- вж Kirova, Silvija Zaharieva, 1976-

Кирякова, Габриела Георгиева, 1973- (автор) Кн 32

Ковачев, Асен Златков, 1934- (автор) Кн 55

Кожухаров, Асен Николов, 1961- (автор) Кн 80

Кожухаров, Георги Михайлов, 1989- (автор) Кн 95

Кожухарова, Даниела Николаева, 1964- (автор) Кн 95

Кожухарова, Даниела Тодорова, 1980- (автор) Кн 85

Койчева, Райна Москова, 1974- (съставител) Кн 63, Кн 64, (редактор) Кн 63, Кн 64

Колев, Димитър Колев, 1984- (автор) Кн 6

Колева, Гергана Иванова, 1976- (автор) Е 14, Кн 129

Колева, Таня Ангелова, 1966- (илюстратор) Кн 13, Кн 14, Кн 15

Комаревска, Христина Петкова, 1956- (автор) Кн 171

Кондев, Желяз Атанасов, 1945- (предговор) Кн 213

Кондев, Железчо Атанасов вж Кондев, Желяз Атанасов, 1945-

Константинов, Константин Илиев, 1890-1970 (автор) Кн 196

Конференция Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи (София ; 2019) Кн 27

Коралов, Любомир Емилов, 1944- (интервюиращ) Кн 35

Коруева, Елица (илюстратор) Кн 150

Костадинов, Костадин Василев, 1960- (адаптатор) Кн 211, (автор) Кн 13, Кн 14, Кн 15

Костов, Александър Григоров, 1956- (съставител) Кн 212, (предговор) Кн 212

Костов, Георги Георгиев, 1959- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Костов, Георги Георгиев, 1959- вж Kostov, Georgi Georgiev, 1959-

Кох-Кожухарова, Даниела Николаева вж Кожухарова, Даниела Николаева, 1964-

Коцев, Красимир, 1957- (илюстратор) Кн 206

Креймър, Рай, 1887-1977 (илюстратор) Кн 158

Крейн, Уолтър, 1845-1915 (илюстратор) Кн 158

Крумов, Цветомир Крумов, 1998- (илюстратор) Кн 204

Кръгла маса Приложение на нови методи в обучението по логистика (София ; 2020) вж Krǎgla masa Priloženie na novi metodi v obučenireto po logistika (Sofija ; 2020) 

Кръстев, Людмил Димитров, 1953- (рецензия) Кн 25

Кръстева, Мина Стоева, 1956- (автор) Кн 187

Ксиполопулу, Мария вж Xipolopulu, Maria

Куков, Калоян Павлов, 1982-2020 (автор) Кн 108

Курташева, Биляна Радославова, 1973- (преводач) Кн 148

Куртев, Анастас Василев, 1928- (автор) Кн 188

Кутен, Андре, 1932- (предговор) Кн 24

Къшова, Ива Руменова вж Kǎšova, Iva RumenovaЛазаров, Лъчезар Иванов, 1967- (автор) Кн 94

Лазарова, Милена Милкова, 1980- (рецензия) Кн 140

Лазарова, Симона Любомирова (автор) Е 12

Лазарова-Пеева, Милена Милкова вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-

Лакомб, Бенжамен, 1982- (предговор) Кн 155, (илюстратор) Кн 155

Лалев, Цанко, 1962- (съставител) Кн 148, Кн 149

Леви, Примо, 1919-1987 (автор) Кн 160, Кн 216

Леви, Фабио, 1949- (предговор) Кн 160

Лем, Станислав, 1921-2006 (автор) Кн 162

Лидин, Константин Лвович (автор) Кн 161

Лидин, Константин Львович вж Лидин, Константин Лвович

Лозанов, Олег Стойов, 1952- (редактор) Кн 43

Лозанов, Олег Стойов, 1952- вж Lozanov, Oleg Stojov, 1952-

Лозанова, Корнелия Иванова, 1966- (съставител) Кн 149, (преводач) Кн 11, Кн 12, Кн 149


Ляхова, Весела Борисова, 1961- (автор) Кн 189Маджов, Светозар Иванов, 1976- (автор) Кн 116

Мазаджиев, Георги Николов (автор) Е 1

Мангачев, Петко Иванов, 1941- (автор) Кн 7, Кн 18, Кн 215

Манолов, Валери, 1962- (съставител) Кн 150, (преводач) Кн 148

Манолова, Лидия (преводач) Кн 148

Манчева, Борислава Александрова (автор) Кн 133

Манчева-Велкова, Борислава Александрова вж Манчева, Борислава Александрова

Мариашин, Даниел С. вж Mariaschin, Daniel S.

Маринов, Антон Тодоров, 1970- (автор) Кн 5

Маринова, Диана Маринова, 1966- (съставител) Кн 63, Кн 64, (редактор) Кн 63, Кн 64

Марков, Георги Георгиев, 1946- (предговор) Кн 36

Марков, Марчо Янакиев, 1950- (предговор) Кн 89

Марков, Пресиян Марчев, 1979- (съставител) Кн 63, Кн 64, Кн 67, (редактор) Кн 63, Кн 64, Кн 67

Мацурев, Ангел Илиев (автор) Е 1

Мачева, Маргарита Петкова вж Петкова, Маргарита, 1956-

Медникаров, Боян Кирилов, 1961- (рецензия) Кн 101

Международна конференция Българо-еврейски отношения на прага на 21 век (София ; 1998) Кн 41

Международна научна конференция Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост (София ; 2019) Кн 65

Международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз (17 ; София ; 2019) Кн 43

Международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз: дванадесет години по-късно (София ; 2019) вж Международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз (17 ; София ; 2019)

Международна научно-практическа конференция Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда (6 ; София ; 2021) Кн 134

Мерджанов, Иван Стоянов, 1962- (рецензия) Кн 137

Мерджанова, Ина Несторова, 1964- (преводач) Кн 148

Мизов, Максим Николаев, 1953- (предговор) Кн 27

Миков, Красимир Коцев вж Коцев, Красимир, 1957-

Минков, Светослав Константинов, 1902-1966 (преводач) Кн 148

Минчев, Веселин Минчев, 1958- (автор) Кн 38

Минчев, Веселин Минчев, 1958- вж Minčev, Veselin Minčev, 1958-

Минчев, Минчо Мънчев, 1944- (автор) Кн 197

Минчева, Дона Василева, 1900-? (преводач) Кн 148

Митрева, Петя Велинова (редактор) Кн 67

Митрофанов, Максим Сергеевич, 1975- (илюстратор) Кн 156

Михайлов, Емил Енчев вж Енчев, Емил, 1953-

Михайлов, Иван, 1947- (послеслов) Кн 198

Михайлов, Камен Василев, 1954-2018 (преводач) Кн 25

Михайлов, Михаил, 1978- (илюстратор) Кн 208

Михайлов, Михаил Иванов, 1926-2010 (автор) Кн 198

Михайлов, Румен (преводач) Кн 148

Михайлова, Гергана Илиева, 1978- (автор) Кн 46

Михайлова, Цветелина Стефанова, 1976- (автор) Кн 25

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева вж Михайлова, Гергана Илиева, 1978-

Михов, Мирослав Атанасов, 1949- (автор) Кн 116

Михов, Михо Георгиев, 1941- (автор) Кн 86

Мичева, Нева Георгиева, 1973- (преводач) Кн 160, Кн 216

Мишева, Михаела Михайлова, 1977- (автор) Кн 38

Мишева, Михаела Михайлова, 1977- вж Miševa, Mihaela Mihajlova, 1977-

Моллов, Доброслав Емилов (редактор) Кн 43

Моллов, Доброслав Емилов вж Mollov, Dobroslav Emilov

Монкс, Лидия (илюстратор) Кн 153Назърска, Жоржета Димитрова, 1970- (автор) Е 2, Е 3

Научна конференция Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса (София ; 2017) Кн 62

Научна конференция Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката (София ; 2018) Кн 67

Научно-практическа конференция Съвременни тенденции в изучаването на руския език, култура и история (София ; 2020) Кн 146

Научно-практическая конференция Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории (София ; 2020) вж Научно-практическа конференция Съвременни тенденции в изучаването на руския език, култура и история (София ; 2020)

Национален научен форум Бизнесът в XXI век (3 ; София ; 2020) Кн 56

Национален научен форум Бизнесът в XXI век. България 2030 Проектиране на бъдещето: ново общество - нова икономика (София ; 2020) вж Национален научен форум Бизнесът в XXI век (3 ; София ; 2020)

Национална конференция по политическа икономия (4 ; София ; 2019) Кн 52

Национална конференция по политическа икономия Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия (София ; 2019) вж Национална конференция по политическа икономия (4 ; София ; 2019)

Национално биенале на рисунката (3 ; Велико Търново ; 2015) Г 1

Негенцов, Генчо Станчев вж Ран Босилек, 1886-1958

Недев, Делян Йорданов, 1984- (редактор) Кн 67

Ненкова, Татяна Викторовна (автор) Кн 144, Кн 145

Никифоров, Минчо Христов, 1895-1962 (илюстратор) Кн 207

Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 177

Николов, Павел Димитров, 1974- (автор) Кн 74

Николов, Сашо Серафимов вж Серафимов, Сашо, 1953-

Николова, Вяра Василева, 1978- (редактор) Кн 146

Николова, Диана, илюстратор (илюстратор) Кн 208

Николова, Евгения Петрова, 1968- (автор) Е 4, Кн 91, Кн 92, Кн 98

Николова, Капка Танева, 1972- (автор) Кн 87

Николова, Мария Пламенова (автор) Кн 95

Николова, Мирослава Николаева, 1977- (илюстратор) Кн 149, Кн 150

Николчева, Невена (илюстратор) Кн 208

Нов български университет. Младежки дискусионен форум по сигурност Актуални проблеми на градската сигурност в държавите-членки на ЕС (София ; 2019) Кн 81

Нов български университет. Студентски уебинар по сигурност Национална сигурност и Европейският съюз (София ; 2020) Кн 81

Нончев, Андрей Иванов, 1959- (автор) Кн 38

Нончев, Андрей Иванов, 1959- вж Nončev, Andrej Ivanov, 1959-Огилви, Сара, 1971- (илюстратор) Кн 154

Огнянова, Юлия Андреева, 1923-2016 (автор) Кн 136

Орлинова, Станимира Георгиева, 1991- (автор) Кн 172

Оуън, Р. Емет, 1878-1957 (илюстратор) Кн 158Павлова, Албена Тодорова, 1960- (автор) Кн 87

Павлова, Галина Тодорова, 1954- вж Pavlova, Galina Todorova, 1954-

Павлова, Петя Панайотова, 1989- (автор) Кн 95

Палигоров, Иван Петров, 1959- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Палигоров, Иван Петров, 1959- вж Paligorov, Ivan Petrov, 1959- 

Палитта, Джани (автор) Кн 8

Панайотов, Валентин Стефанов, 1971- (автор) Е 15, Е 16

Панайотов, Николай Ангелов, 1961- (рецензия) Кн 140

Панайотова, Мария Тодорова Тодорова- вж Тодорова-Панайотова, Мария Тодорова

Пандурска, Ралица Фердинандова, 1979- (автор) Кн 84

Панчева, Юлия Здравкова Йорданова- вж Йорданова, Юлия Здравкова, 1972-

Папазов, Радослав Петров, 1990- (преводач) Кн 159

Паунов, Виктор Вертер, 1957- (илюстратор) Кн 186

Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969- (преводач) Кн 105

Пеев, Илия Василев, 1974- (автор) Е 12

Пеева, Милена Милкова Лазарова- вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-

Пелова, Румяна Любенова, 1967- (предговор) Кн 181

Пенчев, Димитър, 1967- (автор) Кн 173

Пенчев, Пенчо Денчев, 1971- (редактор) Кн 52

Пенчева, Антония Иванова, 1960- (редактор) Кн 146

Перницкий, Томаш (илюстратор) Кн 16

Петков, Петко Симеонов вж Симеонов, Петко, 1942-

Петкова, Боряна Владимирова, 1985- вж Petkova, Borjana Vladimirova, 1985-

Петкова, Маргарита, 1956- (послеслов) Кн 165

Петкова, Стефка, 1970- (автор) Кн 174

Петров, Възкресий Киров вж Киров, Възкресий, 1939-

Петров, Драгомир Христов, 1934-1998 (предговор) Кн 35

Петров, Красимир Тодоров, 1951- (преводач) Кн 155

Петров, Малчо Господинов, 1942- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Петров, Малчо Господинов, 1942- вж Petrov, Malčo Gospodinov, 1942-

Петров, Стефан Дамянов (автор) Кн 46

Петрова, Десислава Кирилова, 1966- (автор) Кн 175

Петрова, Мария вж Балова-Петрова, Мария

Петрова, Мария, преводач (преводач) Кн 8

Петрова, Мария Балова- вж Балова-Петрова, Мария

Петрова, Мария Донева вж Донева, Мария, 1974-

Петрова, Мария Иванова, 1975- (автор) Кн 109

Петрова, Наталия Стоянова, 1979- (автор) Кн 59

Петрова, Цветелина Станимирова, 1977- (автор) Кн 112

Пехливанов, Илия Денев, 1941- (послеслов) Кн 201

Пешева-Горанова, Илонка Кирилова, 1971- (редактор) Кн 63, Кн 64, Кн 67

Пипонкова, Лиляна Борисова (автор) Кн 95

Пипонкова-Дамянова, Лиляна Борисова вж Пипонкова, Лиляна Борисова

Пискулийска, Венера Вълова, 1948- (преводач) Кн 149

Попова, Горанка Д. (преводач) Кн 149

Попова, Теодора Петрова, 1964- (автор) Е 7

Попова, Теодора Петрова, 1964- вж Popova, Teodora Petrova, 1964-

Премянов, Красимир Андреев, 1955- (автор) Кн 36

Приходкин, Игор Николаевич, 1959- (илюстратор) Кн 11, Кн 12, Кн 211

Приходкин, Игорь Николаевич, 1959- вж Приходкин, Игор Николаевич, 1959-

Проданов, Христо Василев, 1981- (съставител) Кн 52, (редактор) Кн 52, (предговор) Кн 52Радев, Стефан Олегов (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 63, Кн 64, Кн 67

Радева, Нели Георгиева, 1982- (редактор) Кн 67

Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (автор) Кн 176

Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Кн 177

Радулов, Николай Стефанов, 1956- (предговор) Кн 81

Райнов, Васил Господинов, 1942- (автор) Кн 142

Райнов, Николай Иванов, 1889-1954 (преводач) Кн 148

Ралева, Цветана Христова, 1956- (редактор) Кн 146

Ран Босилек, 1886-1958 (преводач) Кн 148

Рангелов, Бойко Кирилов, 1950- (послеслов) Кн 21

Рашков, Бойко Илиев, 1954- (редактор) Кн 67

Рейвън-Хил, Леонард, 1867-1942 (илюстратор) Кн 152

Рибов, Манол Николов, 1934- (автор) Кн 57

Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (съставител) Кн 203

Русанов, Христофор вж Христов, Христофор Русанов 

Русева, Блага Румянова, 1980- (автор) Кн 49Савов, Деян Дунавски, 1974- (редактор) Кн 63, Кн 64

Седлачкова, Яна, 1980- (автор) Кн 16

Серафимов, Сашо, 1953- (автор) Кн 178

Сердароглу, Юзеир Сердар, 1985- вж Serdaroğlu, Üzeyir Serdar, 1985-

Сидова, Дафинка Василева, 1983- (съставител) Кн 81, (редактор) Кн 81

Симеонов, Петко, 1942- (автор) Кн 199

Сиракова, Кремена Петкова (преводач) Кн 24

Славейков, Йордан, 1976- (автор) Кн 190

Славкова, Кристина Василева (илюстратор) Кн 208

Славкова, Тонка Атанасова (автор) Кн 209

Славова, Людмила Николова Калоянова- вж Калоянова-Славова, Людмила Николова

Славова, Миланка Димитрова, 1957- (редактор) Кн 43

Славова, Миланка Димитрова, 1957- вж Slavova, Milanka Dimitrova, 1957-

Сланчева, Атанаска Ивова Филипова- вж Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова, 1977-

Спасов, Милен Георгиев, 1973- (автор) Кн 200

Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 147

Спиридонова, Ива Иванова, 1979- (автор) Кн 179

Ставрев, Димитър Георгиев, 1961- (автор) Кн 101

Стайкова, Юлия Димитрова, 1977- вж Stajkova, Julia Dimitrova, 1977-

Стаматов, Георги Порфириев, 1869-1942 (автор) Кн 191

Стаменов, Стефан Кирилов, 1975- (автор) Е 6, (редактор) Е 6, (преводач) Е 6

Стаменов, Стефан Кирилов, 1975- вж Stamenov, Stefan Kirilov, 1975-

Стаменова, Ваня Николаева, 1980- (автор) Е 6, (преводач) Е 6

Стаменова, Ваня Николаева, 1980- вж Stamenova, Vanja Nikolaeva, 1980-

Станчев, Марин Станчев (автор) Кн 5

Станчев, Станислав Тодоров (автор) Кн 116

Станчева, Мона Динкова, 1952- (автор) Кн 99

Статева, Йорданка Йосифова, 1952- (редактор) Кн 43

Статева, Йорданка Йосифова, 1952- вж Stateva, Jordanka Josifova, 1952-

Стефанов, Стефан Лионов, 1964- (автор) Кн 110

Стефанова, Мирела Стефанова, 1970- (преводач) Кн 135

Стефанова, Стефка Петкова вж Петкова, Стефка, 1970-

Стоевски, Димитър, 1902-1981 (преводач) Кн 158

Стоилов, Тодор Атанасов, 1950- (рецензия) Кн 125

Стоименов, Стоимен Цветанов, 1942- (автор) Кн 82, Кн 83

Стойков, Любомир Димчев, 1954- (автор) Кн 95

Стойков, Стоян Огнянов, 1977- (автор) Кн 61

Стойкова, Катерина Янкова, 1971- (преводач) Кн 157

Стойкова, Катерина Янкова, 1971- вж Stojkova, Katerina Jankova, 1971-

Стойнова, Илиана Йорданова, 1968- (автор) Кн 113

Стойчев, Иван Стоянов, 1953- (редактор) Кн 43, (предговор) Кн 89

Стойчев, Иван Стоянов, 1953- вж Stojčev, Ivan Stojanov, 1953-

Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин, 1877-1949

Стоянов, Димитър Ненов, 1956- (илюстратор) Кн 203

Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977- (автор) Кн 6

Стоянов, Стоян Георгиев, 1969- (автор) Кн 5

Стоянова, Галина Иванова, 1935- (съставител) Кн 134, (редактор) Кн 134

Стоянова, Лидия Иванова вж Стоянова-Атанасова, Лидия Иванова

Стоянова, Станислава Йорданова, 1977- (рецензия) Кн 25

Стоянова-Атанасова, Лидия Иванова (съставител) Кн 143, (предговор) Кн 143

Стоянович, Петър Иванов, 1967- (редактор) Е 19

Сърдъмов, Ивелин вж Sǎrdǎmov, IvelinТалев, Милчо Ганчев, 1958- (илюстратор) Кн 176

Танев, Александър Т. вж Tanev, Aleksandǎr T.

Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 10

Танева, Албена Георгиева, 1963- (автор) Кн 34, (съставител) Кн 29, Кн 41, (предговор) Кн 29

Танева, Албена Георгиева, 1963- вж Taneva, Albena Georgieva, 1963-

Танчев, Стоян Кирилов, 1976- (автор) Кн 47

Тасев, Георги Асенов, 1946- (автор) Кн 116

Ташева, Росица Борисова, 1946- (преводач) Кн 155

Теппер, Леонид Натанович (рецензия) Кн 116

Тилев, Дончо Христов, 1963- (автор) Кн 75

Тодоров, Валери Денев (автор) Кн 5

Тодоров, Иван Ангелов (автор) Кн 1, Кн 21

Тодоров, Йордан Славейков вж Славейков, Йордан, 1976-

Тодоров, Тони Атанасов (автор) Е 12

Тодорова, Кристина Стефанова, 1987- (редактор) Кн 56

Тодорова, Мария Тодорова вж Тодорова-Панайотова, Мария Тодорова

Тодорова, Пламена (илюстратор) Кн 148, Кн 150

Тодорова, Силвия Иванова (автор) Кн 88

Тодорова-Панайотова, Мария Тодорова (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Тодорова-Панайотова, Мария Тодорова вж Todorova-Panajotova, Marija Todorova

Томов, Румен Игнатов, 1967- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Томов, Румен Игнатов, 1967- вж Tomov, Rumen Ignatov, 1967-

Томова, Маня Иванова вж Tomova, Manja Ivanova

Тончева, Лилия Димитрова, 1939- (автор) Кн 210

Тончева, Милена Руменова, 1976- (илюстратор) Кн 210

Торманов, Захари Емилов, 1970- (автор) Кн 66

Тотев, Васил Стоянов, 1960- (автор) Кн 2, Кн 3

Тотляков, Атанас Димитров, 1975- (съставител) Г 1, (предговор) Г 1

Тошкова, Светла Бориславова, 1952- (редактор) Кн 52

Трайков, Лъчезар Динчов, 1959- (рецензия) Кн 109

Транева, Величка Николова, 1972- (автор) Кн 33

Транева, Величка Николова, 1972- вж Traneva, Velička Nikolova, 1972-

Трипуноска, Маja вж Трипуноска, Мая

Трипуноска, Мая (редактор) Кн 43

Трипуноска, Мая вж Tripunoska, Maja

Трипуноски, Мирко, 1953- (редактор) Кн 43


Трипуноски, Мирко, 1953- вж Tripunoski, Mirko, 1953-

Узунова, Венета Косева, 1973- (автор) Кн 90

Урани, Андреа, 1972- (илюстратор) Кн 8

Ушкова, Ната Николаевна (автор) Кн 161


Филипова, Атанаска Ивова, 1977- (автор) Кн 48

Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова вж Филипова, Атанаска Ивова, 1977-

Филипс, Робърт вж Phillips, Robert

Фоткова, Светлана, 1981- (автор) Кн 103Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953- (редактор) Кн 43

Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953- вж Hadžinikolov, Dimitǎr Veselinov, 1953-

Хандрулева, Анита Костадинова, 1985- (автор) Кн 114

Хикадова, Катержина, 1989- (илюстратор) Кн 16

Хил, Леонард Рейвън- вж Рейвън-Хил, Леонард, 1867-1942

Христов, Александър Трайков, 1977- (редактор) Кн 43

Христов, Александър Трайков, 1977- вж Hristov, Aleksandǎr Trajkov, 1977-

Христов, Красимир Митков, 1987- (автор) Кн 107

Христов, Христо Атанасов, 1963- (редактор) Кн 75

Христов, Христофор Русанов (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Христов, Христофор Русанов вж Hristov, Hristofor Rusanov 

Христова, Мариета Борисова, 1979- (автор) Кн 38

Христова, Мариета Борисова, 1979- вж Hristova, Marieta Borisova, 1979-

Христова, Мария Стефанова (автор) Кн 131

Христозов, Янко Чавдаров, 1985- (автор) Кн 128Цацов, Димитър, 1950- (автор) Кн 20, (съставител) Кн 19, (предговор) Кн 19

Цветков, Станислав Петров, 1984- (автор) Кн 115, Кн 133

Цветкова, Антоанета Здравкова, 1971- (автор) Кн 102, Кн 104

Цолова, Геновева Василева, 1950- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121


Цолова, Геновева Василева, 1950- вж Colova, Genoveva Vasileva, 1950-

Чанков, Георги, 1963- вж Čankov, Georgi, 1963-

Чаушова, Александра Георгиева, 1985- (илюстратор) Кн 208

Челебийска, Александра (илюстратор) Кн 203

Челибийска, Александра вж Челебийска, Александра

Червенков, Васил Йорданов (рецензия) Кн 110

Чергова, Весела Петрова, 1968- (преводач) Кн 8

Чернаев, Пенчо Маринов, 1927- (автор) Кн 164

Чернокожев, Николай Христов, 1956- (съставител) Кн 191, (предговор) Кн 191

Черняев, Христо, 1930-2021 (автор) Кн 201

Четин, Мехмет, икономист вж Çetin, Mehmet, икономист

Чифлички, Кирил Деянов (автор) Кн 76

Чолаков, Димчо Стоев вж Стоевски, Димитър, 1902-1981

Чолева, Анна Методиева вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957-

Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957- (редактор) Кн 142Шакола, Миглена Димитрова Георгиева- вж Георгиева-Шакола, Миглена Димитрова

Шаперас, Костас (преводач) Кн 149

Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Е 2, Е 3

Шефлeр, Аксел, 1957- (илюстратор) Кн 9

Шефлър, Аксел вж Шефлeр, Аксел, 1957-

Шишков, Риналдо Савов, 1953- (рецензия) Кн 102

Шопов, Иван Миланов, 1949- (автор) Кн 180

Шошева, Веска Митева, 1946- (съставител) Кн 100, (редактор) Кн 100, (предговор) Кн 100

Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (послеслов) Кн 151, (преводач) Кн 151
Юбилейна конференция с международно участие 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства (София ; 2019) Кн 89

Юбилейна международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Юбилейна научна конференция Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба (София ; 2016) Кн 63, Кн 64

Юбилейна научна онлайн конференция 45 години катедра Езикова подготовка при Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров (Варна ; 2020) Кн 143

Юбилейна научна сесия Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността (Стара Загора ; 2000) Кн 100

Юнге, Инго, 1942- (автор) Кн 105Якимов, Александър Александров (автор) Кн 217

Янев, Деян, 1984- (илюстратор) Кн 208

Янев, Никола Стоянов, 1935- (предговор) Кн 194

Янчева, Стефка Тодорова, 1940- (рецензия) Кн 109Agova, Nadja Vasileva, 1991- вж Агова, Надя Василева, 1991-

Aldimirov, Nikolaj Ljubčov, 1975- вж Алдимиров, Николай Любчов, 1975-

Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana Koleva, 1958- вж Александрова-Златанска, Светлана Колева, 1958-

Aleksiev, Ljubomir Svetoslavov, 1956- вж Алексиев, Любомир Светославов, 1956-

Angelova, Ljudmila Bončeva, 1957- вж Ангелова, Людмила Бончева, 1957-

Angelova, Nadežda Ivanova, 1976- вж Ангелова, Надежда Иванова, 1976-

Anniversary International Scientific Conference 50 Years University of Forestry (Sofia ; 2003) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Anniversary International Scientific Conference 50 Years University of Forestry (Sofia ; 2003) вж Юбилейна международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет (София ; 2003)

Antov, Rosi, 1962- вж Антов, Роси, 1962-

Arnaudov, Svetozar Dragomirov вж Арнаудов, Светозар Драгомиров

Arsova, Ralica Cekova, 1973- вж Арсова, Ралица Цекова, 1973-

Asenov, Asen Nikolaev, 1956- вж Асенов, Асен Николаев, 1956-

Asparuhov, Simeon Iliev, 1977- вж Аспарухов, Симеон Илиев, 1977-

Atanasov, Valentin Tonev, 1964- вж Атанасов, Валентин Тонев, 1964-

Atanasova, Antonija Jordanova, 1961- вж Атанасова, Антония Йорданова, 1961-

Atanasova, Hristina Todorova, 1979- вж Атанасова, Христина Тодорова, 1979-

Axelsson, Majgull, 1947- вж Акселсон, Майгул, 1947-

Azis, Hasan, 1969- вж Азис, Хасан, 1969-Bajtošev, Aleksandǎr Krumov, 1983- вж Байтошев, Александър Крумов, 1983-

Bakalova, Maria вж Bakalova, Marija Eneva, 1972-

Bakalova, Marija Eneva, 1972- (автор) Кн 39, Кн 40

Bakalova, Marija Eneva, 1972- вж Бакалова, Мария Енева, 1972-

Bakov, Petǎr Borisov, 1940- вж Баков, Петър Борисов, 1940-

Bǎlgarija. Konstitucija (1991) вж България. Конституция (1991)

Bǎlgarija. Konstitucionen sǎd вж България. Конституционен съд

Bǎlgarija. Ministerski sǎvet вж България. Министерски съвет

Bǎlgarija. Vǎrhoven administrativen sǎd. Obšto sǎbranie na sǎdiite вж България. Върховен административен съд. Общо събрание на съдиите

Bǎlgarija. Vǎrhoven kasacionen sǎd. Nakazatelna kolegija. Obšto sǎbranie вж България. Върховен касационен съд. Наказателна колегия. Общо събрание

Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.

Bǎlgarska armija. Suhopǎtni vojski Кн 78

Bǎlgarska armija. Suhopǎtni vojski вж Българска армия. Сухопътни войски

Bǎlgarska pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia) Кн 30

Bǎlgarska pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia) вж Българска православна църква. Свети Синод (София)

Balova-Petrova, Marija вж Балова-Петрова, Мария

Barbova, Kristina, 1945- вж Барбова, Кристина, 1945-

Baturov, Dimitǎr Vasilev, 1964- вж Батуров, Димитър Василев, 1964-

Benčeva, Larisa Valentinovna, 1967- вж Бенчева, Лариса Валентиновна, 1967-

Bergamino, Giorgio вж Бергамино, Джорджо

Boev, Hristo Tončev, 1973- вж Боев, Христо Тончев, 1973-

Bogdanova, Bogdana вж Богданова, Богдана

Bogdanova, Genka Dineva, 1950- вж Богданова, Генка Динева, 1950-

Bojanov, Kalin Petrov, 1977- вж Боянов, Калин Петров, 1977-

Bojanova, Gergana Vasileva, 1979- вж Боянова, Гергана Василева, 1979-

Bonev, Boris Nedjalkov, 1983- вж Бонев, Борис Недялков, 1983-

Boneva, Svetla Bogdanova, 1976- (редактор) Е 13, Кн 43

Boneva, Svetla Bogdanova, 1976- вж Бонева, Светла Богданова, 1976-

Borisov, Ivo вж Борисов, Иво

Borisova, Daniela Valentinova, 1959- вж Борисова, Даниела Валентинова, 1959-

Borisova, Silvija Radeva, 1950- вж Борисова, Силвия Радева, 1950-

Borisova, Tanja Ivanova, 1958- вж Борисова, Таня Иванова, 1958-

Bosev, Asen Ivanov, 1913-1997 вж Босев, Асен Иванов, 1913-1997

Boševa, Miroslava Nikolova, 1956- вж Бошева, Мирослава Николова, 1956-

Boshnakov, Venelin вж Bošnakov, Venelin Nikolaev, 1971-

Bošnakov, Venelin Nikolaev, 1971- (автор) Кн 39, Кн 40

Bošnakov, Venelin Nikolaev, 1971- вж Бошнаков, Венелин Николаев, 1971-

Bucev, Hristo Petrov, 1947-2021 вж Буцев, Христо Петров, 1947-2021

Bučukovska, Antonija Ivanova, 1943- вж Бучуковска, Антония Иванова, 1943-

Bulgarian Army. Land forces вж Bǎlgarska armija. Suhopǎtni vojski

Bulgarian Orthodox Church. Holy Synod (Sofia) вж Bǎlgarska pravoslavna cǎrkva. Sveti Sinod (Sofia)

Byron, George Gordon, 1788-1824 вж Байрон, Джордж Гордън, 1788-1824Cacov, Dimitǎr, 1950- вж Цацов, Димитър, 1950-

Carroll, Lewis, 1832-1898 вж Карол, Луис, 1832-1898

Chankov, Georgi вж Čankov, Georgi, 1963-

Colova, Genoveva Vasileva, 1950- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Colova, Genoveva Vasileva, 1950- вж Цолова, Геновева Василева, 1950-

Coutin, André, 1932- вж Кутен, Андре, 1932-

Cramer, Rie, 1887-1977 вж Креймър, Рай, 1887-1977

Crane, Walter, 1845-1915 вж Крейн, Уолтър, 1845-1915

Cvetkov, Stanislav Petrov, 1984- вж Цветков, Станислав Петров, 1984-

Cvetkova, Antoaneta Zdravkova, 1971- вж Цветкова, Антоанета Здравкова, 1971-Čankov, Georgi, 1963- (съставител) Е 13

Čaušova, Aleksandra Georgieva, 1985- вж Чаушова, Александра Георгиева, 1985-

Čelebijska, Aleksandra вж Челебийска, Александра

Čergova, Vesela Petrova, 1968- вж Чергова, Весела Петрова, 1968-

Černaev, Penčo Marinov, 1927- вж Чернаев, Пенчо Маринов, 1927-

Černjaev, Hristo, 1930-2021 вж Черняев, Христо, 1930-2021

Černokožev, Nikolaj Hristov, 1956- вж Чернокожев, Николай Христов, 1956-

Červenkov, Vasil Jordanov вж Червенков, Васил Йорданов

Çetin, Mehmet, икономист (автор) Кн 58

Čiflički, Kiril Dejanov вж Чифлички, Кирил Деянов

Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957- вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957-Dačeva, Sveža, 1953- вж Дачева, Свежа, 1953-

Daf Ni S.D. вж Даф Ни С.Д.

Dalčev, Atanas Hristov, 1904-1978 вж Далчев, Атанас Христов, 1904-1978

Danailov, Danail Lazarov, 1935- вж Данаилов, Данаил Лазаров, 1935-

Danailova, Irina Ivanova, 1977- вж Данаилова, Ирина Иванова, 1977-

Dančeva, Ekaterina Atanasova, 1943- вж Данчева, Екатерина Атанасова, 1943-

Davčev, Živko, 1956- вж Давчев, Живко, 1956-

Dilov, Petǎr Hristov, 1933- вж Дилов, Петър Христов, 1933-

Dimčeva, Gergana Slavčeva вж Димчева, Гергана Славчева

Dimitrijević, Duško, 1965- (редактор) Кн 43

Dimitrijević, Duško, 1965- вж Димитриевич, Душко, 1965-

Dimitrov, Dimitar вж Dimitrov, Dimitǎr Simeonov, 1958-

Dimitrov, Dimitǎr Simeonov, 1958- (илюстратор) Кн 214

Dimitrov, Dimitǎr Simeonov, 1958- вж Димитров, Димитър Симеонов, 1958-

Dimitrov, Kalojan Radostinov, 1987- вж Димитров, Калоян Радостинов, 1987-

Dimitrov, Ljuben Joakimov, 1936- вж Димитров, Любен Йоакимов, 1936-

Dimitrova, Marija Georgieva, 1988- вж Димитрова, Мария Георгиева, 1988-

Dimitrova, Nina Krǎsteva, 1962- вж Димитрова, Нина Кръстева, 1962-

Dimov, Dimitǎr Ivanov, 1986- вж Димов, Димитър Иванов, 1986-

Dimov, Prodrum Ivanov, 1933- вж Димов, Продрум Иванов, 1933-

Dimova, Tanja Nedelčeva, 1982- вж Димова, Таня Неделчева, 1982-

Dinkov, Dinko Georgiev, 1950- вж Динков, Динко Георгиев, 1950-

Dinkov, Ivan Ivanov, 1932-2005 вж Динков, Иван Иванов, 1932-2005

Dobrev, Emil вж Добрев, Емил

Dobreva, Diana Atanasova, 1976- вж Добрева, Диана Атанасова, 1976-

Dobreva, Eli Serafimova вж Добрева, Ели Серафимова

Dolejší, Ondřej, 1988- вж Долейши, Ондржей, 1988-

Dolto, Françoise, 1908-1988 вж Долто, Франсоаз, 1908-1988

Donaldson, Julia, 1948- вж Доналдсън, Джулия, 1948-

Doneva, Marija, 1974- вж Донева, Мария, 1974-

Draganov, Živko Ivanov, 1973- вж Драганов, Живко Иванов, 1973-

Draganova, Irina (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Draganova, Irina вж Драганова, Ирина

Dramalieva, Valentina Angelova, 1959- вж Драмалиева, Валентина Ангелова, 1959-

Duleva, Demetra Kumanova вж Дулева, Деметра Куманова


Džerekarova, Vesela Vasileva, 1950- вж Джерекарова, Весела Василева, 1950-Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949

Emanuilidu, Rumjana Ljubenova, 1955- вж Емануилиду, Румяна Любенова, 1955-

Emilova, Irena Kirilova, 1977- вж Емилова, Ирена Кирилова, 1977-

Enčev, Emil, 1953- вж Енчев, Емил, 1953-

Enčev, Ivan Kolev, 1942- вж Енчев, Иван Колев, 1942-

Enev, Emil Marinov, 1966- вж Енев, Емил Маринов, 1966-

Epstein, David, 1980- вж Епстийн, Дейвид, 1980-Filipova, Atanaska Ivova, 1977- вж Филипова, Атанаска Ивова, 1977-

Fotkova, Svetlana, 1981- вж Фоткова, Светлана, 1981-Garvanov, Ivan Gančev, 1973- вж Гарванов, Иван Ганчев, 1973-

Garvanova, Magdalena Zlatkova, 1976- вж Гарванова, Магдалена Златкова, 1976-

Gečev, Stefan Albertov, 1911-2000 вж Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000

Genčev, Hristo Hristov, 1934- вж Генчев, Христо Христов, 1934-

Genov, Ivan Stojanov (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Genov, Ivan Stojanov вж Генов, Иван Стоянов

Georgiev, Georgi Čankov вж Čankov, Georgi, 1963-

Georgiev, Stojan Ivanov, 1974- вж Георгиев, Стоян Иванов, 1974-

Georgieva, Krasimira Gospodinova, 1954- вж Георгиева, Красимира Господинова, 1954-

Georgieva, Marieta Petrova, 1959- вж Георгиева, Мариета Петрова, 1959-

Georgieva, Nadežda, илюстратор вж Георгиева, Надежда, илюстратор

Georgieva, Penka Vǎlkova, 1961- вж Георгиева, Пенка Вълкова, 1961-

Georgieva, Ralica Valentinova вж Георгиева, Ралица Валентинова

Georgieva, Stanislava Katelieva, 1970- вж Георгиева, Станислава Кателиева, 1970-

Georgieva, Stefka Ivanova, 1945- вж Георгиева, Стефка Иванова, 1945-

Georgieva, Valentina Ivanova (преводач) Кн 78

Georgieva, Valentina Ivanova вж Георгиева, Валентина Иванова

Georgieva, Žečka Dimitrova, 1945- вж Георгиева, Жечка Димитрова, 1945-

Georgieva-Šakola, Miglena Dimitrova вж Георгиева-Шакола, Миглена Димитрова

Gerasimova, Galja Aleksandrova, 1963- (илюстратор) Кн 214

Gerasimova, Galja Aleksandrova, 1963- вж Герасимова, Галя Александрова, 1963-

Gerasimova, Galya вж Gerasimova, Galja Aleksandrova, 1963-

Geraskova, Olga Dimitrova, 1958- вж Гераскова, Олга Димитрова, 1958-

Gerdžikov, Juri Stefanov, 1946- вж Герджиков, Юри Стефанов, 1946-

Gezenko, Ivanka Železčeva, 1962- (предговор) Кн 30, (съставител) Кн 30

Gezenko, Ivanka Železčeva, 1962- вж Гезенко, Иванка Железчева, 1962-

Girov, Kuzman Georgiev, 1951- вж Гиров, Кузман Георгиев, 1951-

Gjurova, Ekaterina вж Гюрова, Екатерина

Gočeva, Emilija Nikolova, 1934-2012 вж Гочева, Емилия Николова, 1934-2012

Gočeva, Nikolina Aleksandrova, 1936- вж Гочева, Николина Александрова, 1936-

Goldman, Lazar Šaje, 1909-1995 вж Голдман, Лазар Шайе, 1909-1995

Goranov, Zahari Vencislavov, 1988- вж Горанов, Захари Венциславов, 1988-

Gospodinov, Vladislav Dinkov, 1978- вж Господинов, Владислав Динков, 1978-

Gospodinova, Elena Petrova вж Господинова, Елена Петрова

Gospodov, Ivan Spasov, 1963- (преводач) Кн 39

Grǎnčarova, Natalija Hristova, 1966- вж Грънчарова, Наталия Христова, 1966-

Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863

Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859

Grosholz, Emily R., 1950- (автор) Кн 157

Grosholz, Emily R., 1950- вж Гросхолц, Емили Р., 1950-

Gruelle, John B., 1880-1938 вж Груел, Джон Б., 1880-1938

Güripek, Mustafa Can (автор) Кн 58Hadjinikolov, Dimitar вж Hadžinikolov, Dimitǎr Veselinov, 1953-

Hadžinikolov, Dimitǎr Veselinov, 1953- (редактор) Кн 43

Hadžinikolov, Dimitǎr Veselinov, 1953- вж Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953-

Handruleva, Anita Kostadinova, 1985- вж Хандрулева, Анита Костадинова, 1985-

Hikadová, Kateřina, 1989- вж Хикадова, Катержина, 1989-

Hristov, Aleksandǎr Trajkov, 1977- (редактор) Кн 43

Hristov, Aleksandǎr Trajkov, 1977- вж Христов, Александър Трайков, 1977-

Hristov, Hristo Atanasov, 1963- вж Христов, Христо Атанасов, 1963-

Hristov, Hristofor Rusanov (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Hristov, Hristofor Rusanov вж Христов, Христофор Русанов

Hristov, Krasimir Mitkov, 1987- вж Христов, Красимир Митков, 1987-

Hristova, Marieta Borisova, 1979- (автор) Кн 39, Кн 40

Hristova, Marieta Borisova, 1979- вж Христова, Мариета Борисова, 1979-

Hristova, Marija Stefanova вж Христова, Мария Стефанова

Hristozov, Janko Čavdarov, 1985- вж Христозов, Янко Чавдаров, 1985-Ignatov, Vladimir Dimitrov, 1987- вж Игнатов, Владимир Димитров, 1987-

International Conference Bulgarians and Jews on the eve of a new millennium (Sofia ; 1998) вж Международна конференция Българо-еврейски отношения на прага на 21 век (София ; 1998)

International Scientific Conferenve The Membership of Bulgaria in the European Union (17 ; Sofia ; 2019) Кн 43

International Scientific Conferenve The Membership of Bulgaria in the European Union (17 ; Sofia ; 2019) вж Международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз (17 ; София ; 2019)

International Scientific Conferenve The Membership of Bulgaria in the European Union: Twelve Years Later (Sofia ; 2019) вж International Scientific Conferenve The Membership of Bulgaria in the European Union (17 ; Sofia ; 2019)

Ivančev, Rumen Hristov, 1948- вж Иванчев, Румен Христов, 1948-

Ivančeva-Bojadžieva, Valentina Gerginova, 1971- вж Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971-

Ivanov, Aleksandǎr Hristoforov вж Иванов, Александър Христофоров

Ivanov, Ivan Vasilev, военен, 1956- вж Иванов, Иван Василев, военен, 1956-

Ivanov, Janko Atanasov, 1955- вж Иванов, Янко Атанасов, 1955-

Ivanov, Stefan Ivanov, 1956- вж Иванов, Стефан Иванов, 1956-

Ivanov, Vladimir Nikolaev, 1982- вж Иванов, Владимир Николаев, 1982-

Ivanova, Cvetelina Steckova, 1978- вж Иванова, Цветелина Стецкова, 1978-

Ivanova, Diana, 1950- вж Иванова, Диана, 1950-

Ivanova, Nevenka Radeva, 1969- вж Иванова, Невенка Радева, 1969-

Ivanova, Snežinka вж Иванова, СнежинкаJakimov, Aleksandǎr Aleksandrov вж Якимов, Александър Александров

Jančeva, Stefka Todorova, 1940- вж Янчева, Стефка Тодорова, 1940-

Janev, Dejan, 1984- вж Янев, Деян, 1984-

Janev, Nikola Stojanov, 1935- вж Янев, Никола Стоянов, 1935-

Jerome, Jerome K., 1859-1927 вж Джеръм, Джеръм К., 1859-1927

Jones, Lesley-Ann, 1956- вж Джоунс, Лесли-Ан, 1956-

Jordanov, Aleksandǎr, 1952- (автор) Кн 214

Jordanov, Aleksandǎr, 1952- вж Йорданов, Александър, 1952-

Jordanov, Daniel Stojanov, 1975- вж Йорданов, Даниел Стоянов, 1975-

Jordanova, Antoaneta Petrova вж Йорданова, Антоанета Петрова

Jordanova, Julija Zdravkova, 1972- вж Йорданова, Юлия Здравкова, 1972-

Jordanova, Lina Kirilova, 1956- вж Йорданова, Лина Кирилова, 1956-

Jordanova, Lozinka Simeonova, 1929- вж Йорданова, Лозинка Симеонова, 1929-

Jordanova, Nadežda Georgieva, 1958- вж Йорданова, Надежда Георгиева, 1958-

Jordanova, Radoslava Marinova, 1976- вж Йорданова, Радослава Маринова, 1976-

Jordanova, Svetlana, илюстратор вж Йорданова, Светлана, илюстратор

Jovčeska, Silvana (редактор) Кн 43

Jovčeska, Silvana вж Йовческа, Силвана

Jubulejna konferencija s meždunarodno učastie 50 godini prodǎlžavašto obučenie v UNSS - dobri praktiki i predizvikatelstva (Sofija ; 2019) вж Юбилейна конференция с международно участие 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства (София ; 2019)

Jubulejna naučna konferencija Pravo i biznes - usǎvǎršenstvane na normativnata uredba (Sofija ; 2016) вж Юбилейна научна конференция Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба (София ; 2016)

Jubulejna naučna onlajn konferencija 45 godini katedra Ezikova podgotovka pri Visše voennomorsko učilište N. J. Vapcarov (Varna ; 2020) вж Юбилейна научна онлайн конференция 45 години катедра Езикова подготовка при Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров (Варна ; 2020)

Jubulejna naučna sesija Pedagogo-psihologični i mediko-antropologični problemi na ličnostta (Stara Zagora ; 2000) вж Юбилейна научна сесия Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността (Стара Загора ; 2000)

Junge, Ingo, 1942- вж Юнге, Инго, 1942-Kacamunska, Polja Stojanova, 1970- вж Кацамунска, Поля Стоянова, 1970-

Kadijski, Kiril Krumov, 1947- вж Кадийски, Кирил Крумов, 1947-

Kalčeva, Desislava Želeva, 1985- вж Калчева, Десислава Желева, 1985-

Kalojanova-Slavova, Ljudmila Nikolova вж Калоянова-Славова, Людмила Николова

Kamenov, Jordan Emilov, 1945- вж Каменов, Йордан Емилов, 1945-

Kang Hwan Joung James, 1966- вж Канг Хван Джонг Джеймс, 1966-

Karalijčev, Angel Ivanov, 1902-1972 вж Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972

Karaoğlu, Ömer (автор) Кн 58, (редактор) Кн 58

Karastojanov, Georgi Stojanov, 1962- вж Карастоянов, Георги Стоянов, 1962-

Kashova, Iva вж Kǎšova, Iva Rumenova

Kǎšova, Iva Rumenova (автор) Кн 17

Kavalova, Irina Georgieva, 1969- вж Кавалова, Ирина Георгиева, 1969-

Kineva, Todorka Dimova, 1984- вж Кинева, Тодорка Димова, 1984-

Kirjakova, Gabriela Georgieva, 1973- вж Кирякова, Габриела Георгиева, 1973-

Kirov, Vǎzkresij, 1939- вж Киров, Възкресий, 1939-

Kirova, Silvija Zaharieva, 1976- (редактор) Кн 43

Kirova, Silvija Zaharieva, 1976- вж Кирова, Силвия Захариева, 1976-

Kocev, Krasimir, 1957- вж Коцев, Красимир, 1957-

Kojčeva, Rajna Moskova, 1974- вж Койчева, Райна Москова, 1974-

Kolev, Dimitǎr Kolev, 1984- вж Колев, Димитър Колев, 1984-

Koleva, Gergana Ivanova, 1976- вж Колева, Гергана Иванова, 1976-

Koleva, Tanja Angelova, 1966- вж Колева, Таня Ангелова, 1966-

Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-

Kondev, Željaz Atanasov, 1945- вж Кондев, Желяз Атанасов, 1945-

Konferencija Junošesvoto kato prehod meždu detstvoto i zrelostta - predizvikatelstva i humanistični perspektivi (Sofija ; 2019) вж Конференция Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи (София ; 2019)

Konstantinov, Konstantin Iliev, 1890-1970 вж Константинов, Константин Илиев, 1890-1970

Koralov, Ljubomir Emilov, 1944- вж Коралов, Любомир Емилов, 1944-

Korueva, Elica вж Коруева, Елица

Kostadinov, Kostadin Vasilev, 1960- вж Костадинов, Костадин Василев, 1960-

Kostov, Aleksandǎr Grigorov, 1956- вж Костов, Александър Григоров, 1956-

Kostov, Georgi Georgiev, 1959- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Kostov, Georgi Georgiev, 1959- вж Костов, Георги Георгиев, 1959-

Kovačev, Asen Zlatkov, 1934- вж Ковачев, Асен Златков, 1934-

Kožuharov, Asen Nikolov, 1961- вж Кожухаров, Асен Николов, 1961-

Kožuharov, Georgi Mihajlov, 1989- вж Кожухаров, Георги Михайлов, 1989-

Kožuharova, Daniela Nikolaeva, 1964- вж Кожухарова, Даниела Николаева, 1964-

Kožuharova, Daniela Todorova, 1980- вж Кожухарова, Даниела Тодорова, 1980-

Krǎgla masa Priloženie na novi metodi v obučenireto po logistika (Sofija ; 2020) Е 13

Krǎstev, Ljudmil Dimitrov, 1953- вж Кръстев, Людмил Димитров, 1953-

Krǎsteva, Mina Stoeva, 1956- вж Кръстева, Мина Стоева, 1956-

Krumov, Cvetomir Krumov, 1998- вж Крумов, Цветомир Крумов, 1998-

Kukov, Kalojan Pavlov, 1982-2020 вж Куков, Калоян Павлов, 1982-2020

Kurtaševa, Biljana Radoslavova, 1973- вж Курташева, Биляна Радославова, 1973-

Kurtev, Anastas Vasilev, 1928- вж Куртев, Анастас Василев, 1928-Lacombe, Benjamin, 1982- вж Лакомб, Бенжамен, 1982-

Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-

Lazarov, Lǎčezar Ivanov, 1967- вж Лазаров, Лъчезар Иванов, 1967-

Lazarova, Milena Milkova, 1980- вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-

Lazarova, Simona Ljubomirova вж Лазарова, Симона Любомирова

Lem, Stanisław, 1921-2006 вж Лем, Станислав, 1921-2006

Levi, Fabio, 1949- вж Леви, Фабио, 1949-

Levi, Primo, 1919-1987 вж Леви, Примо, 1919-1987

Lidin, Konstantin L´vovič вж Лидин, Константин Лвович

Ljahova, Vesela Borisova, 1961- вж Ляхова, Весела Борисова, 1961-

Lozanov, Oleg Stojov, 1952- (редактор) Кн 43

Lozanov, Oleg Stojov, 1952- вж Лозанов, Олег Стойов, 1952-

Lozanova, Kornelija Ivanova, 1966- вж Лозанова, Корнелия Иванова, 1966-
Macurev, Angel Iliev вж Мацурев, Ангел Илиев

Madžov, Svetozar Ivanov, 1976- вж Маджов, Светозар Иванов, 1976-

Mančeva, Borislava Aleksandrova вж Манчева, Борислава Александрова

Mangačev, Petko Ivanov, 1941- вж Мангачев, Петко Иванов, 1941-

Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-

Manolova, Lidija вж Манолова, Лидия

Mariaschin, Daniel S. (предговор) Кн 30

Marinov, Anton Todorov, 1970- вж Маринов, Антон Тодоров, 1970-

Marinova, Diana Marinova, 1966- вж Маринова, Диана Маринова, 1966-

Markov, Georgi Georgiev, 1946- вж Марков, Георги Георгиев, 1946-

Markov, Marčo Janakiev, 1950- вж Марков, Марчо Янакиев, 1950-

Markov, Presijan Marčev, 1979- вж Марков, Пресиян Марчев, 1979-

Mazadžiev, Georgi Nikolov вж Мазаджиев, Георги Николов

Mednikarov, Bojan Kirilov, 1961- вж Медникаров, Боян Кирилов, 1961-

Merdžanov, Ivan Stojanov, 1962- вж Мерджанов, Иван Стоянов, 1962-

Merdžanova, Ina Nestorova, 1964- вж Мерджанова, Ина Несторова, 1964-

Meždunarodna naučna konferencija Problemi i predizvikatelstva na pravnoto regulirane na intelektualnata sobstvenost (Sofija ; 2019) вж Международна научна конференция Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост (София ; 2019)

Meždunarodna naučno-praktičeska konferencija Muzikalnoobrazovatelni strategii i praktiki v predučilištna, učilištna i izvǎnučilištna sreda (6 ; Sofija ; 2021) вж Международна научно-практическа конференция Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда (6 ; София ; 2021)

Mičeva, Neva Georgieva, 1973- вж Мичева, Нева Георгиева, 1973-

Mihajlov, Ivan, 1947- вж Михайлов, Иван, 1947-

Mihajlov, Kamen Vasilev, 1954-2018 вж Михайлов, Камен Василев, 1954-2018

Mihajlov, Mihail, 1978- вж Михайлов, Михаил, 1978-

Mihajlov, Mihail Ivanov, 1926-2010 вж Михайлов, Михаил Иванов, 1926-2010

Mihajlov, Rumen вж Михайлов, Румен

Mihajlova, Cvetelina Stefanova, 1976- вж Михайлова, Цветелина Стефанова, 1976-

Mihajlova, Gergana Ilieva, 1978- вж Михайлова, Гергана Илиева, 1978-

Mihov, Miho Georgiev, 1941- вж Михов, Михо Георгиев, 1941-

Mihov, Miroslav Atanasov, 1949- вж Михов, Мирослав Атанасов, 1949-

Minčev, Minčo Mǎnčev, 1944- вж Минчев, Минчо Мънчев, 1944-

Minčev, Veselin Minčev, 1958- (автор) Кн 39, Кн 40

Minčev, Veselin Minčev, 1958- вж Минчев, Веселин Минчев, 1958-

Minčeva, Dona Vasileva, 1900-? вж Минчева, Дона Василева, 1900-?

Minkov, Svetoslav Konstantinov, 1902-1966 вж Минков, Светослав Константинов, 1902-1966

Mintchev, Veselin вж Minčev, Veselin Minčev, 1958-

Miševa, Mihaela Mihajlova, 1977- (автор) Кн 39, Кн 40

Miševa, Mihaela Mihajlova, 1977- вж Мишева, Михаела Михайлова, 1977-

Misheva, Mihaela вж Miševa, Mihaela Mihajlova, 1977-

Mitreva, Petja Velinova вж Митрева, Петя Велинова

Mitrofanov, Maksim Sergeevič, 1975- вж Митрофанов, Максим Сергеевич, 1975-

Mizov, Maksim Nikolaev, 1953- вж Мизов, Максим Николаев, 1953-

Mollov, Dobroslav Emilov (редактор) Кн 43

Mollov, Dobroslav Emilov вж Моллов, Доброслав Емилов

Monks, Lydia вж Монкс, ЛидияNacionalen naučen forum Biznesǎt v XXI vek (3 ; Sofija ; 2020) вж Национален научен форум Бизнесът в XXI век (3 ; София ; 2020)

Nacionalna konferencija po političeska ikonomija (4 ; Sofija ; 2019) вж Национална конференция по политическа икономия (4 ; София ; 2019)

Nacionalno bienale na risunkata (3 ; Beliko Tǎrnovo ; 2015) вж Национално биенале на рисунката (3 ; Велико Търново ; 2015)

National Scientific Forum The Business in 21st Century (3 ; Sofia ; 2020) вж Nacionalen naučen forum Biznesǎt v XXI vek (3 ; Sofija ; 2020)

National Scientific Forum The Business in 21st Century Bulgaria 2030 Designing the Future: a New Society and a New Economy (Sofia ; 2020) вж Nacionalen naučen forum Biznesǎt v XXI vek (3 ; Sofija ; 2020)

Naučna konferencija Aktualni problemi na pravnoto regulirane na biznesa (Sofija ; 2017) вж Научна конференция Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса (София ; 2017)

Naučna konferencija Tradicija i razvitie na zakonodatelstvoto v sferata na ikonomikata (Sofija ; 2018) вж Научна конференция Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката (София ; 2018)

Naučno-praktičeskaja konferendija Sovremennye tendencii v izučenii russkogo jazyka, kul'tury i istorii (S0fija ; 2020) вж Научно-практическа конференция Съвременни тенденции в изучаването на руския език, култура и история (София ; 2020)

Nazǎrska, Žoržeta Dimitrova, 1970- вж Назърска, Жоржета Димитрова, 1970-

Nedev, Deljan Jordanov, 1984- вж Недев, Делян Йорданов, 1984-

Nenkova, Tatjana Viktorovna вж Ненкова, Татяна Викторовна

Nikiforov, Minčo Hristov, 1895-1962 вж Никифоров, Минчо Христов, 1895-1962

Nikolčeva, Nevena вж Николчева, Невена

Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-

Nikolov, Pavel Dimitrov, 1974- вж Николов, Павел Димитров, 1974-

Nikolova, Diana, илюстратор вж Николова, Диана, илюстратор

Nikolova, Evgenija Petrova, 1968- вж Николова, Евгения Петрова, 1968-

Nikolova, Kapka Taneva, 1972- вж Николова, Капка Танева, 1972-

Nikolova, Marija Plamenova вж Николова, Мария Пламенова

Nikolova, Miroslava Nikolaeva, 1977- вж Николова, Мирослава Николаева, 1977-

Nikolova, Vjara Vasileva, 1978- вж Николова, Вяра Василева, 1978-

Nončev, Andrej Ivanov, 1959- (автор) Кн 39, Кн 40

Nončev, Andrej Ivanov, 1959- вж Нончев, Андрей Иванов, 1959-


Nonchev, Andrey вж Nončev, Andrej Ivanov, 1959-

Nov bǎlgarski universitet. Mladežki diskusionen forum po sigurnost Aktualni problemi na gradskata sigurnost v dǎržavite-členki na ES (Sofija ; 2019) вж Нов български университет. Младежки дискусионен форум по сигурност Актуални проблеми на градската сигурност в държавите-членки на ЕС (София ; 2019)

Nov bǎlgarski universitet. Studentski uebinar po sigurnost Nacionalna sigurnost i Evropejskijat sǎjuz (Sofija ; 2020) вж Нов български университет. Студентски уебинар по сигурност Национална сигурност и Европейският съюз (София ; 2020)

Ogilvie, Sara, 1971- вж Огилви, Сара, 1971-

Ognjanova, Julija Andreeva, 1923-2016 вж Огнянова, Юлия Андреева, 1923-2016

Orani, Andrea, 1972- вж Урани, Андреа, 1972-

Orlinova, Stanimira Georgieva, 1991- вж Орлинова, Станимира Георгиева, 1991-

Owen, R. Emmett, 1878-1957 вж Оуън, Р. Емет, 1878-1957Paligorov, Ivan Petrov, 1959- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Paligorov, Ivan Petrov, 1959- вж Палигоров, Иван Петров, 1959-

Palitta, Gianni вж Палитта, Джани

Panajotov, Nikolaj Angelov, 1961- вж Панайотов, Николай Ангелов, 1961-

Panajotov, Valentin Stefanov, 1971- вж Панайотов, Валентин Стефанов, 1971-

Panajotova, Marija Todorova Todorova- вж Todorova-Panajotova, Marija Todorova

Pandurska, Ralica Ferdinandova, 1979- вж Пандурска, Ралица Фердинандова, 1979-

Papazov, Radoslav Petrov, 1990- вж Папазов, Радослав Петров, 1990-

Pašmakova-Vasileva, Dorina Panteleeva, 1969- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-

Paunov, Viktor Verter, 1957- вж Паунов, Виктор Вертер, 1957-

Pavlova, Albena Todorova, 1960- вж Павлова, Албена Тодорова, 1960-

Pavlova, Galina Todorova, 1954- (автор) Е 17

Pavlova, Petja Panajotova, 1989- вж Павлова, Петя Панайотова, 1989-

Peev, Ilija Vasilev, 1974- вж Пеев, Илия Василев, 1974-

Pehlivanov, Ilija Denev, 1941- вж Пехливанов, Илия Денев, 1941-

Pelova, Rumjana Ljubenova, 1967- вж Пелова, Румяна Любенова, 1967-

Penčev, Dimitǎr, 1967- вж Пенчев, Димитър, 1967-

Penčev, Penčo Denčev, 1971- вж Пенчев, Пенчо Денчев, 1971-

Penčeva, Antonija Ivanova, 1960- вж Пенчева, Антония Иванова, 1960-

Pernický, Tomáš вж Перницкий, Томаш

Peševa-Goranova, Ilonka Kirilova, 1971- вж Пешева-Горанова, Илонка Кирилова, 1971-

Petkova, Borjana Vladimirova, 1985- (художник) Г 2, (интервюиран) Г 2

Petkova, Boryana вж Petkova, Borjana Vladimirova, 1985-

Petkova, Margarita, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-

Petkova, Stefka, 1970- вж Петкова, Стефка, 1970-

Petrov, Dragomir Hristov, 1934-1998 вж Петров, Драгомир Христов, 1934-1998

Petrov, Krasimir Todorov, 1951- вж Петров, Красимир Тодоров, 1951-

Petrov, Malčo Gospodinov, 1942- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Petrov, Malčo Gospodinov, 1942- вж Петров, Малчо Господинов, 1942-

Petrov, Stefan Damjanov вж Петров, Стефан Дамянов

Petrova, Cvetelina Stanimirova, 1977- вж Петрова, Цветелина Станимирова, 1977-

Petrova, Desislava Kirilova, 1966- вж Петрова, Десислава Кирилова, 1966-

Petrova, Marija, преводач вж Петрова, Мария, преводач 

Petrova, Marija Ivanova, 1975- вж Петрова, Мария Иванова, 1975-

Petrova, Natalija Stojanova, 1979- вж Петрова, Наталия Стоянова, 1979-

Phillips, Robert (автор) Кн 37

Phillips, Robert, Jr. вж Phillips, Robert

Piponkova, Liljana Borisova вж Пипонкова, Лиляна Борисова

Piskulijska, Venera Vǎlova, 1948- вж Пискулийска, Венера Вълова, 1948-

Popova, Goranka D. вж Попова, Горанка Д.

Popova, Teodora Petrova, 1964- (автор) Е 8

Popova, Teodora Petrova, 1964- вж Попова, Теодора Петрова, 1964-

Premjanov, Krasimir Andreev, 1955- вж Премянов, Красимир Андреев, 1955-

Prihodkin, Igor´ Nikolaevič, 1959- вж Приходкин, Игор Николаевич, 1959-

Prodanov, Hristo Vasilev, 1981- вж Проданов, Христо Василев, 1981-Radev, Stefan Olegov вж Радев, Стефан Олегов

Radeva, Neli Georgieva, 1982- вж Радева, Нели Георгиева, 1982-

Radičev, Anibal Radičev, 1944- вж Радичев, Анибал Радичев, 1944-

Radinska, Valentina Dimitrova, 1951- вж Радинска, Валентина Димитрова, 1951-

Radulov, Nikolaj Stefanov, 1956- вж Радулов, Николай Стефанов, 1956-

Rajnov, Nikolaj Ivanov, 1889-1954 вж Райнов, Николай Иванов, 1889-1954

Rajnov, Vasil Gospodinov, 1942- вж Райнов, Васил Господинов, 1942-

Raleva, Cvetana Hristova, 1956- вж Ралева, Цветана Христова, 1956-

Ran Bosilek, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958

Rangelov, Bojko Kirilov, 1950- вж Рангелов, Бойко Кирилов, 1950-

Raškov, Bojko Iliev, 1954- вж Рашков, Бойко Илиев, 1954-

Raven-Hill, Leonard, 1867-1942 вж Рейвън-Хил, Леонард, 1867-1942

Ribov, Manol Nikolov, 1934- вж Рибов, Манол Николов, 1934-

Round Table Application of New Methods in Logistics Training (Sofia ; 2020) вж Krǎgla masa Priloženie na novi metodi v obučenireto po logistika (Sofija ; 2020)

Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-

Ruseva, Blaga Rumjanova, 1980- вж Русева, Блага Румянова, 1980-Sǎrdǎmov, Ivelin (автор) Кн 37

Savov, Dejan Dunavski, 1974- вж Савов, Деян Дунавски, 1974-

Scheffler, Axel, 1957- вж Шефлeр, Аксел, 1957-

Sedláčková, Jana, 1980- вж Седлачкова, Яна, 1980-

Serafimov, Sašo, 1953- вж Серафимов, Сашо, 1953-

Serdaroğlu, Üzeyir Serdar, 1985- (автор) Кн 58

SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020) Пи 1

SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and humanities (7 ; Florence ; 2020) Пи 2

SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020) Пи 3

SGEM World ScienceInternational Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020) Пи 4

Sidova, Dafinka Vasileva, 1983- вж Сидова, Дафинка Василева, 1983-

Simeonov, Petko, 1942- вж Симеонов, Петко, 1942-

Sirakova, Kremena Petkova вж Сиракова, Кремена Петкова

Slavejkov, Jordan, 1976- вж Славейков, Йордан, 1976-

Slavkova, Kristina Vasileva вж Славкова, Кристина Василева

Slavkova, Tonka Atanasova вж Славкова, Тонка Атанасова

Slavova, Milanka Dimitrova, 1957- (редактор) Кн 43

Slavova, Milanka Dimitrova, 1957- вж Славова, Миланка Димитрова, 1957-

Spasov, Milen Georgiev, 1973- вж Спасов, Милен Георгиев, 1973-

Spasov, Spas Dimitrov, 1975- вж Спасов, Спас Димитров, 1975-

Spiridonova, Iva Ivanova, 1979- вж Спиридонова, Ива Иванова, 1979-

Stajkova, Julia Dimitrova, 1977- (преводач) Г 2

Stamatov, Georgi Porfiriev, 1869-1942 вж Стаматов, Георги Порфириев, 1869-1942

Stamenov, Stefan Kirilov, 1975- (автор) Е 6, (редактор) Е 6, (преводач) Е 6

Stamenov, Stefan Kirilov, 1975- вж Стаменов, Стефан Кирилов, 1975-

Stamenova, Vanja Nikolaeva, 1980- (автор) Е 6, (преводач) Е 6

Stamenova, Vanja Nikolaeva, 1980- вж Стаменова, Ваня Николаева, 1980-

Stamenova, Vanya вж Stamenova, Vanja Nikolaeva, 1980-

Stančev, Marin Stančev вж Станчев, Марин Станчев

Stančev, Stanislav Todorov вж Станчев, Станислав Тодоров

Stančeva, Mona Dinkova, 1952- вж Станчева, Мона Динкова, 1952-

Stateva, Jordanka Josifova, 1952- (редактор) Кн 43

Stateva, Jordanka Josifova, 1952- вж Статева, Йорданка Йосифова, 1952-

Stavrev, Dimitǎr Georgiev, 1961- вж Ставрев, Димитър Георгиев, 1961-

Staykova, Julia вж Stajkova, Julia Dimitrova, 1977-

Stefanov, Stefan Lionov, 1964- вж Стефанов, Стефан Лионов, 1964-

Stefanova, Mirela Stefanova, 1970- вж Стефанова, Мирела Стефанова, 1970-

Stoevski, Dimitǎr, 1902-1981 вж Стоевски, Димитър, 1902-1981

Stoilov, Todor Atanasov, 1950- вж Стоилов, Тодор Атанасов, 1950-

Stoimenov, Stoimen Cvetanov, 1942- вж Стоименов, Стоимен Цветанов, 1942-

Stojanov, Dimitǎr Nenov, 1956- вж Стоянов, Димитър Ненов, 1956-

Stojanov, Ivajlo Cvetanov, 1977- вж Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977-

Stojanov, Stojan Georgiev, 1969- вж Стоянов, Стоян Георгиев, 1969-

Stojanova, Galina Ivanova, 1935- вж Стоянова, Галина Иванова, 1935-

Stojanova, Stanislava Jordanova, 1977- вж Стоянова, Станислава Йорданова, 1977-

Stojanova-Atanasova, Lidija Ivanova вж Стоянова-Атанасова, Лидия Иванова

Stojanovič, Petǎr Ivanov, 1967- вж Стоянович, Петър Иванов, 1967-

Stojčev, Ivan Stojanov, 1953- (редактор) Кн 43

Stojčev, Ivan Stojanov, 1953- вж Стойчев, Иван Стоянов, 1953-

Stojkov, Ljubomir Dimčev, 1954- вж Стойков, Любомир Димчев, 1954-

Stojkov, Stojan Ognjanov, 1977- вж Стойков, Стоян Огнянов, 1977-

Stojkova, Katerina Jankova, 1971- (преводач) Кн 157

Stojkova, Katerina Jankova, 1971- вж Стойкова, Катерина Янкова, 1971-

Stojnova, Iliana Jordanova, 1968- вж Стойнова, Илиана Йорданова, 1968-

Surveying, Geology, Environment, Management World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020)

Surveying, Geology, Environment, Management World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Florence ; 2020) вж вж SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and humanities (7 ; Florence ; 2020)

Surveying, Geology, Environment, Management World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020)

Surveying, Geology, Environment, Management World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020)

SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Albena ; 2020)

SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities (7 ; Florence ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Arts and humanities (7 ; Florence ; 2020)

SWS International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020) вж SGEM World Science International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Albena ; 2020)

SWS International Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020) вж SGEM World ScienceInternational Scientific Conference on Social Sciences (7 ; Vienna ; 2020)Šaperas, Kostas вж Шаперас, Костас

Šapkalova, Svetla Angelova, 1973- вж Шапкалова, Светла Ангелова, 1973-

Šiškov, Rinaldo Savov, 1953- вж Шишков, Риналдо Савов, 1953-

Šopov, Ivan Milanov, 1949- вж Шопов, Иван Миланов, 1949-

Šoševa, Veska Miteva, 1946- вж Шошева, Веска Митева, 1946-

Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941- вж Шурбанов, Александър Владимиров, 1941-Talev, Milčo Gančev, 1958- вж Талев, Милчо Ганчев, 1958-

Tančev, Stojan Kirilov, 1976- вж Танчев, Стоян Кирилов, 1976-

Tanev, Aleksandǎr T. (преводач) Кн 30

Tanev, Alex вж Tanev, Aleksandǎr T.

Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-

Taneva, Albena Georgieva, 1963- (съставител) Кн 30, (предговор) Кн 30 

Taneva, Albena Georgieva, 1963- вж Танева, Албена Георгиева, 1963-

Tasev, Georgi Asenov, 1946- вж Тасев, Георги Асенов, 1946-

Taševa, Rosica Borisova, 1946- вж Ташева, Росица Борисова, 1946-

Tepper, Leonid Natanovič вж Теппер, Леонид Натанович

Tilev, Dončo Hristov, 1963- вж Тилев, Дончо Христов, 1963-

Todorov, Ivan Angelov вж Тодоров, Иван Ангелов

Todorov, Toni Atanasov вж Тодоров, Тони Атанасов

Todorov, Valeri Denev вж Тодоров, Валери Денев

Todorova, Kristina Stefanova, 1987- вж Тодорова, Кристина Стефанова, 1987-

Todorova, Marija Todorova вж Todorova-Panajotova, Marija Todorova

Todorova, Plamena вж Тодорова, Пламена

Todorova, Silvija Ivanova вж Тодорова, Силвия Иванова

Todorova-Panajotova, Marija Todorova (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Todorova-Panajotova, Marija Todorova вж Тодорова-Панайотова, Мария Тодорова

Tomov, Rumen Ignatov, 1967- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Tomov, Rumen Ignatov, 1967- вж Томов, Румен Игнатов, 1967-

Tomova, Manja Ivanova (автор) Кн 17

Tomova, Manya вж Tomova, Manja Ivanova

Tončeva, Lilija Dimitrova, 1939- вж Тончева, Лилия Димитрова, 1939-

Tončeva, Milena Rumenova, 1976- вж Тончева, Милена Руменова, 1976-

Tormanov, Zahari Emilov, 1970- вж Торманов, Захари Емилов, 1970-

Toškova, Svetla Borislavova, 1952- вж Тошкова, Светла Бориславова, 1952-

Totev, Vasil Stojanov, 1960- вж Тотев, Васил Стоянов, 1960-

Totljakov, Atanas Dimitrov, 1975- вж Тотляков, Атанас Димитров, 1975-

Trajkov, Lǎčezar Dinčov, 1959- вж Трайков, Лъчезар Динчов, 1959-

Traneva, Velichka Nikolova вж Traneva, Velička Nikolova, 1972-

Traneva, Velička Nikolova, 1972- (автор) Кн 97

Traneva, Velička Nikolova, 1972- вж Транева, Величка Николова, 1972-

Tripunoska, Maja (редактор) Кн 43

Tripunoska, Maja вж Трипуноска, Мая

Tripunoski, Mirko, 1953- (редактор) Кн 43

Tripunoski, Mirko, 1953- вж Трипуноски, Мирко, 1953-Uškova, Nata Nikolaevna вж Ушкова, Ната Николаевна

Uzunova, Veneta Koseva, 1973- вж Узунова, Венета Косева, 1973-Vakarelova, Katja Nikolova вж Вакарелова, Катя Николова

Vǎlev, Vencislav Kolev, 1976- вж Вълев, Венцислав Колев, 1976-

Vǎlkova, Zornica Ivanova, 1974- вж Вълкова, Зорница Иванова, 1974-

Vanaja Tajja, 1971- вж Ваная Тайя, 1971-

Vasilev, Trendafil, 1940- вж Василев, Трендафил, 1940-

Vasileva, Marija Dimitrova, 1961- (предговор) Г 2

Vasileva, Velikan вж Василева, Великан

Vassileva, Maria вж Vasileva, Marija Dimitrova, 1961-

Veleva, Liljana Dimitrova, 1951- вж Велева, Лиляна Димитрова, 1951-

Veleva-Doneva, Petja Marinova, 1971- вж Велева-Донева, Петя Маринова, 1971-

Velinov, Rajčo Stanilov, 1925- вж Велинов, Райчо Станилов, 1925-

Velinova, Veselka Vasileva, 1983- вж Велинова, Веселка Василева, 1983-

Velkova, Ljudmila Konstantinova, 1946- вж Велкова, Людмила Константиновна, 1946-

Veneva, Tatjana Asenova, 1963- вж Венева, Татяна Асенова, 1963-

Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-

Vičeva-Vasileva, Petina Valentinova, 1968- вж Вичева-Василева, Петина Валентинова, 1968-

Videnova, Elka Ljubenova, 1975- вж Виденова, Елка Любенова, 1975-

Videnova, Žulieta Georgieva, 1970- вж Виденова, Жулиета Георгиева, 1970-

Vidinova, Vladislava вж Видинова, Владислава

Vitanova, Vitka Petkova, 1940- вж Витанова, Витка Петкова, 1940-

Vladimirov, Nikolaj Vladimirov, 1981- вж Владимиров, Николай Владимиров, 1981-

Vladov, Vladimir Hristov, 1954- (преводач) Кн 214

Vladov, Vladimir Hristov, 1954- вж Владов, Владимир Христов, 1954-

Vodenova, Pavlina Minkova, 1976- вж Воденова, Павлина Минкова, 1976-Wilpers, Susanne (редактор) Е 13

Wimmer, Rainer, 1944- (рецензия) Е 17Xipolopulu, Maria (интервюиращ) Г 2Yordanov, Alexander, 1952- вж Jordanov, Aleksandǎr, 1952-

Zareva, Irena Kirilova, 1964- (автор) Кн 39, Кн 40

Zareva, Irena Kirilova, 1964- вж Зарева, Ирена Кирилова, 1964-

Zilio, Marion (предговор) Г 2

Zlatarov, Svetozar Asenov, 1926-1992 вж Златаров, Светозар Асенов, 1926-1992

Zverkova, Yulia вж Зверкова, Юлия Викторовна

Zver´kova, Julija Viktorovna вж Зверкова, Юлия ВикторовнаŽekova, Angelina Ivanova, 1944- вж Жекова, Ангелина Иванова, 1944-

Želeva, Borjana Stojanova, 1956- вж Желева, Боряна Стоянова, 1956-

Železčeva-Andreeva, Stanka Georgieva, 1931- вж Железчева-Андреева, Станка Георгиева, 1931-

Željazkova-Galuško, Trendafilka Mihajlova, 1937- вж Желязкова-Галушко, Трендафилка Михайлова, 1937-

Živkov, Živko Vasilev, 1949- (редактор) Кн 96, Кн 117, Кн 118, Кн 121

Živkov, Živko Vasilev, 1949- вж Живков, Живко Василев, 1949-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТААктуални проблеми на правното регулиране на бизнеса Кн 62

Алиса Кн 156

Алиса в огледалния свят Кн 156

Алиса в страната на чудесата Кн 155, Кн 156

Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят Кн 156

Антропософска медицина. Т. 3 Кн 105


Атлас Природата навън Е 6

Бамби и още 6 приказки Кн 147

Бежанци Кн 189

Белоснежка и Червенорозка Кн 158

Бизнесът в XXI-ви век Кн 56

Бременските музиканти Кн 158, Кн 211

Бъдещата градска подвижност Кн 130

България през първата третина на XXI в. Икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство Кн 51

България през първата третина на XXI в.: икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство Кн 51

Българо-еврейски отношения на прага на 21 век Кн 41

Български приказки Кн 203

Българските народни танци Кн 137

Българският Северозапад в Европа - история и култура Кн 212В гората Кн 13

В единението е силата на българското войнство. Ч. 2 Кн 82

В света на буквите, цифрите и животните с Питанка Кн 10

Векторни функции. Функции на две и повече променливи [Електронен ресурс] Е 5

Вечни български народни приказки Кн 202

Воден свят Кн 14

Воден травматизъм на море Кн 101

Воините Кн 16

Въведение в теория на кодирането Кн 98

Въздействие на пропорционалния данък върху икономическото развитие на България Кн 47

Вълкът и седемте козлета Кн 158Генериране на кулинарни изживявания Кн 122

Гласове в защита на гражданското общество Кн 29

Голяма книга на приказките Кн 148

Градежът Кн 187

Грозното патенце Кн 211

Гъсарката на кладенеца Кн 158Данъци 2021 Кн 68

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Кн 69

Двамата приятели Кн 147

Девет хремави планети Кн 208

Детство Кн 157

Дигитализацията - в преддверието на Индустрия 5.0 Кн 57

Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 Кн 57

Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия Кн 52

Динамично реагиране на стоманобетонни конструктивни елементи и възли Кн 113

Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати Кн 110

Дневник, намерен във вана Кн 162

Договорът Кн 66

Домовой и компания Кн 93Един достоен живот Кн 194

Експертна оценка на психологичната травма Кн 108

Есенни листа Кн 164

Есента на нежния циник Кн 181Жабокът цар или Железният Хайнрих Кн 158

Железния Ханс Кн 158

Живи са още онези, които са ги видели... Кн 142

Животоописание и спомени от един изстрадан живот на Михаил Иванов Михайлов и Елица Илиева Михайлова Кн 198За него, живота... Кн 163

За честта на пагона Кн 83

Заведи ме на кино Кн 174

Завещаното от Юлия Огнянова Кн 136

Завръщащите се мигранти Кн 38

Закон за акцизите и данъчните складове Кн 68

Закон за данък върху добавената стойност Кн 68

Закон за данък върху застрахователните премии Кн 68

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Кн 68

Закон за запасното войнство в Република България Кн 82

Закон за защита от дискриминация Кн 73

Закон за здравословни и безопасни условия на труд Кн 73

Закон за корпоративното подоходно облагане Кн 68

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания Кн 69

Закон за местните данъци и такси Кн 68

Закон за Националната агенция за приходите Кн 69

Закон за независимия финансов одит Кн 70

Закон за ограничаване на плащанията в брой Кн 69

Закон за политическите партии Кн 71

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Кн 71

Закон за счетоводството Кн 70

Закон за събранията, митингите и манифестациите Кн 71

Закон за уреждане на колективните трудови спорове Кн 73

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Кн 72, Кн 73

Здоровая стойка [Електронен ресурс] Е 10, Е 11

Златната гъска Кн 158

Златният ключ Кн 158

Зодия Човек Кн 1Из дневника на полиграфиста Кн 193

Изборен кодекс Кн 71

Изследване на условията и факторите за пазарно представяне на борсово търгуваните фондове и възможностите за тяхното развитие в България Кн 59

Иновации в деловия туризъм Кн 50

Интегративните ефекти в икономиката Кн 55

Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности Кн 94

Николай Ирибаджаков - философът-ревизионист Кн 20

История на науката и технологиите Кн 8

История на религиозните деноминации в България [Електронен ресурс] Е 2Е 3

Кажи, дали в една прекрасна вечер... Кн 169

Какво каза калинката Кн 153

Каузата на юношите Кн 24

Качулатка Кн 147

Клаузевиц и центърът на тежестта - уместност, значимост, приложимост в XXI век Кн 218

Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България Кн 84

Книга за водата Кн 21

Когнитивни процеси при управление на информацията в операции за урбанизирани територии Кн 79

Кодекс за социално осигуряване Кн 72

Кодекс на труда Кн 73

Кой е Еньо Митев - щрихи от портрета Кн 86

Кой уби Джон Ленън? Кн 135

Корея и България Кн 42

Котаракът в чизми Кн 158, Кн 211

Котаракът в чизми и други приказки Кн 211

Красивоцъфтящи и листнодекоративни стайни растения Кн 119

Кратка история на света Кн 217

Краят на XX и началото на XXI век Кн 201

Кучето детектив Кн 154

Към проблема за лявата дислокация в сложното съставно изречение в норвежки език в съпоставка с немски и български език [Електронен ресурс] Е 18Лекционен курс за ръководна длъжност в Министерството на вътрешните работи Кн 5

Лидерството - управление извън господството Кн 34

Лирично огледало Кн 172

Лисицата и котката Кн 147

Личните академични документи на българската морска образователна система (1892-1946) Кн 80

Луна над водопада Кн 180

Лунният мост Кн 185

Люлин Кн 214Магически приказки Кн 149

Джанюариъс Макгахан - живот и дело (1844-1878) Кн 7

Малечко Палечко Кн 147

Малката русалка Кн 211

Манфред Кн 151

Маркери за ранна диагноза и прогноза при атипичен паркинсонизъм Кн 109

Маркетинг и мениджмънт на транспорта Кн 124

Мартеничка къдравелка Кн 204

Марулка или Рапунцел Кн 158

Между лавъра и кръста Кн 28

Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Агрономство, 1-2 април 2003, София Кн 117

Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Ветеринарна медицина, 1-2 април 2003, София Кн 121

Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Екология и опазване на околната среда, 1-2 април 2003, София Кн 96

Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Растителна защита, 1-2 април 2003, София Кн 118

Мениджмънт на промените в индустриалното предприятие Кн 127

Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап Кн 92

Методика на обучението по математика в прогимназиален и гимназиален етап [Електронен ресурс] Е 4

Методика на обучението по математика с училищен курс Кн 91

Методика на обучението по математиката в прогимназиален и гимназиален етап Е 4

Методическо ръководство за провеждане на епизоотологичен надзор, епизоотологично проучване и оценка и анализ на риска при заразни болести по животните Кн 120

Методическо ръководство за работа с изделие Мобилен технологичен комплекс - Умен дом [Електронен ресурс] Е 1

Методология на изпитване на земеделска техника Кн 116

Механизми на разрушение на пространствени прътови конструкции Кн 114

Акад. Димитър Михалчев - между философията и дипломацията Кн 18

Моите 36 приказки за принцове и принцеси Кн 150

Молитва за България Кн 197

Молитвени отблясъци Кн 175

Мотивацията за учене и развитието на човешките ресурси Кн 44

Мравин и планетата Гора Кн 205

Музика от камертон Кн 183Кн 184

Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда Кн 134

Мъниста в буквара Кн 206На боровинкова поляна сред гората Кн 210

На един дъх Кн 171

На село Кн 15

Наказателно право Кн 61

Натрупване на незнание Кн 178

Научни трудове "45 г. катедра "Езикова подготовка" [при ВВМУ Н. Й. Вапцаров] Кн 143

Националната сигурност и Европейският съюз Кн 81

Не се казвам Мириам Кн 159

Невидимата част от генерирането на изживявания Кн 54

Неудобни думи 2013-2019 Кн 195

Новости в промишлената архитектура Кн 133

Някои приложения на статистиката в екологията Кн 33

Някои счупени неща Кн 168Обзор на проблемите на териториалното и селищно устройство - 1975 Кн 131

Оптимизиране на ефективността и контрола на тренировъчния процес при висококвалифицирани тенисисти Кн 139

Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право Кн 60

[Осемдесетте] 80-те години. Дневник Кн 132

Основи на местното самоуправление Кн 77

От дигитална компетентност към дигитална креативност Кн 85

От мен до другото безсмъртие Кн 179

Открий своето призвание Кн 22

Откровения Кн 170

Отломки от стари книги Кн 182

Отломки от стари хартии Кн 182Падел Кн 140

Палечка Кн 211

Палечко Кн 158

Патилата на метлата Кн 9

Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността Кн 100

Пепеляшка Кн 158

Периодичната система Кн 160

[Петдесет] 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства  Кн 89

[Петдесет] 50 развиващи задачи: 4-5 години Кн 11

[Петдесет] 50 развиващи задачи: 6 години Кн 12

Плачущата скала Кн 186

По следите на фамилното име Балжаларский Кн 215

Повярвах. Повървях Кн 173

Последна стъпка Кн 190

Постановление No 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения Кн 69

Потъналите и спасените Кн 216

Правни аспекти на контрола на пътното движение Кн 76

Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба. Ч. 1, Частно право Кн 63

Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба. Ч. 2, Публично право. Икономика Кн 64

Практически упражнения по аналитична химия Кн 99

Практически упражнения по аналитична химия за студенти от специалности "Помощник-фармацевт" и "Медицински лаборант" Кн 99

Практическо ръководство по пренатална диагностика Кн 111

Предприемачески потенциал Кн 4

Преминаващият човек Кн 199

Премълчаване на зимата Кн 176

Преспалански мъдрости Кн 26

Приказка само за теб Кн 165

Приказки Кн 158

Природата навън [Електронен ресурс] Е 6

Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост Кн 65

Произвеждане на традиции. Съвременна философска практика в България Кн 19

Психология на работещите в сферата на туризма в условия на пандемия Кн 49

Птица над пожарищата Кн 196

Птицата, бръмбарът и пеперудата Кн 147

Публично право. Икономика Кн 64

Пъстрокожка Кн 158

Пътешествията на един художник 2020 Кн 192Радиестезична тетрадка Кн 1

Радиестезия Кн 1

Разкази и стихотворения Кн 188

Различната Добруджа в литературата между войните [Електронен ресурс] Е 19

Регионална здравна политика Кн 102

Решения на Конституционния съд Кн 71

Рисунка и интермедия Г 1

Робин Худ Кн 147

Ролеви конфликти на съвременната българска жена: между семейството и кариерата Кн 31

Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата Кн 87

Ръководство за курсово проектиране по енергийни съоръжения в ядрени електрически централи Кн 112

Ръководство за практически занятия по обща микробиология [Електронен ресурс] Е 7

Ръководство по протоколно обслужване на дейността на УНСС Кн 95Сборник доклади, интервюта, слова и позиции по тракийска проблематика (2011-2021) Кн 36

Свещената гора Кн 166

Село Трапоклово [община Сливен] - спомени и преживявания Кн 213

[Семейство] Сем. Marantaceae [Електронен ресурс] Е 9

Семья Marantaceae Е 9

Синдром на кукувицата Кн 35

Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България Кн 46

Снежанка Кн 158

Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории Кн 146

Сорока-ворона и волшебный Пятак Кн 161

Социално-емоционално учене Кн 90

Специална полицейска тактика и ролевите игри Кн 75

Спомени за легендата на българския волейбол - почетният гражданин на Париж и Сливен Панайот Пондалов - Румбата Кн 141

Спортният ген Кн 138

Спящата красавица Кн 211

Спящата хубавица Кн 158

Георги П. Стаматов: разкази и повести Кн 191

Статистически софтуер за обработка на експериментални данни Кн 32

Стоманобетонните конструктивни стени - антисеизмичните "шайби" Кн 115

Сухопътните войски на България - вчера и днес Кн 78

Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките Кн 48

Съ-творено Кн 200

Съвместни екипи за разследване Кн 74

Съвременни аспекти в претенцията и управлението на кариеса на ранното детство Кн 107

Съвременни измерения на партньорството училище - семейство Кн 88

Състояние на фирмената задлъжнялост в България Кн 128Тестови задачи по фармацевтична химия за студенти по фармация. Ч. 2 Кн 103

Тестови задачи по фармацевтична химия за студенти по фармация - II част Кн 103

Технологии за User interface. Ч. 1, JavaScript и UI технологии. Кн. 1 Кн 2

Технологии за User interface. Ч. 1, JavaScript и UI технологии. Кн. 2 Кн 3

Ти да видиш!... Кн 177

Токсикология [Електронен ресурс] Е 12

Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката Кн 67

Тракия Кн 36

Транспортни проблеми на Русе Кн 123

Тревожност и психична устойчивост Кн 25

Тревожность и психическая устойчивость Кн 25

Трети национален научен форум на тема: Бизнесът в XXI век. България 2030 Проектиране на бъдещето: ново общество - нова икономика Кн 56

Трима на бумел Кн 152

Трудни семейни ситуации Кн 23Управление на дизайн процеса Кн 129

Управление на дизайн процеса [Електронен ресурс] Е 14

Управление на риска от банкови измами Кн 45

Управление на транспортни системи и процеси Кн 125

Успех Кн 144, Кн 145

Учебна тетрадка по история на религиозните деноминации в България [Електронен ресурс] Е 3

Учебно помагало по икономика на съобщенията Кн 53

Учебно помагало по основи на управлението Кн 6Финансово управление на транспортната фирма Кн 126

Фитнес програми за развитие на двигателните качества [Електронен ресурс] Е 16Хензел и Гретел Кн 158

Храбрият млад шивач Кн 158

Хранене и състав на телесната маса [Електронен ресурс] Е 15Цар Дроздобрад Кн 158

Царицата на пчелите Кн 158

Целувки Кн 167Частно право Кн 63

Червената шапчица Кн 158

Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно Кн 43Шегички с бодлички Кн 209

Шеста международна научно-практическа конференция Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, 20-21 март 2021 Кн 134Щрихи от палитрата на функционалните гастроинтестинални нарушения в детско-юношеската възраст Кн 106Юбилейна конференция с международно участие на тема: 50 години продължаващо обучение в УНСС - добри практики и предизвикателства, 29 октомври 2019 г., УНСС - София Кн 89

Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи Кн 27Ян Бибиян : невероятните приключения на едно хлапе Кн 207

Ян Бибиян на Луната Кн 207Anxiety and mental resilience Кн 25

Application of new methods in logistics training [Електронен ресурс] Е 13


Atlas Nature outside Е 6

Bulgarians and Jews on the eve of a new millennium Кн 41

Bulgaria's land forces - yesterday and today Кн 78

The business in 21st Century Кн 56

Childhood Кн 157

Conference proceedings of selected articles, 25-26 August, 2020, Albena, Bulgaria Пи 1

Conference proceedings of selected articles, 25-27 August, 2020, Albena, Bulgaria Пи 3

Conference proceedings of selected articles, 26-27 October, 2020, Florence, Italy Пи 2


Conference proceedinge of selected articles, 9-10 December, 2020, Vienna, Austria Пи 4Family Marantaceae Е 9

From classical to intuitionistic fuzzy analysis of variance Кн 97

Historical and institutional transformation of colonial and Ottoman Mediterranean trade, 16th-19th centuries Кн 58

International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Agriculture, 1-2 April 2003, Sofia Кн 117

International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Ecology and Environment Protection, 1-2 April 2003, Sofia Кн 96

International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Plant Protection, 1-2 April 2003, Sofia Кн 118

International Scientific Conference ''50 Years University of Forestry'', Session Veterinary Medicine, 1-2 April 2003, Sofia Кн 121

JavaScript и UI технологии. Кн. 1 Кн 2

JavaScript и UI технологии. Кн. 2 Кн 3

Lyulin Кн 214

Manual for practical exercises in general microbiology [Електронен ресурс] Е 8

The membership of Bulgaria in the EU: twelve years later Кн 43

My abc notebook Кн 17Nature outside Е 6

[Over the counter] ОТС лекарствени продукти Кн 104Boryana Petkova'betweenyouandyourself Г 2

Boryana Petkova'entresoiettoi Г 2

The power of civil society in a time of genocide Кн 30

Power and liberty in the modern state: a reader Кн 37Returning migrants Кн 39

Returning migrants: segmentation and stratification of economic mobility Кн 40[Sevent SGEM World Science] 7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH. Vol. 7. Iss. 1, Conference proceedings of selected articles, 25-26 August, 2020, Albena, Bulgaria Пи 1

[Seventh SGEM World Science] 7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH. Vol. 7. Iss. 2, Conference proceedings of selected articles, 26-27 October, 2020, Florence, Italy Пи 2

[Seventh SGEM World Science] 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS. Iss. 2, Conference proceedinge of selected articles, 9 - 10 December, 2020, Vienna, Austria Пи 4

[Seventh SGEM World Science] 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS. Vol. 7. Iss. 1, Conference proceedings of selected articles, 25-27 August, 2020, Albena, Bulgaria Пи 3Thema-Rhema-Gliederung und Vesrtändlichkeit von fachsprachlichen Textsorten [Електронен ресурс] Е 17             

Third National Scientific Forum on the topic: The Business in 21st Century Bulgaria 2030 Designing the Future: a New Society and a New Economy Кн 56        

Transport system and process management Кн 125         User Interface technologies Кн 2Кн 3ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕГрадината в четири сезона. - София : Прес, 2007- . ISSN 1314-3174 Кн 119Животните в България вж Опознай животните в България

Кратки разкази завинаги. - Пловдив : Жанет 45, 2010- . ISSN C633-4563 Кн 160Любовта на преводача. - Бургас : Знаци, 2016- . ISSN C634-867X Кн 157

Мога сам да чета. - София : Пан, 1998- . ISSN C623-0830 Кн 203

Опознай животните в България. - София : Пан, 2017- . ISSN C634-7819 Кн 13, Кн 14, Кн 15

Памет. - Пловдив : Жанет 45, 2019- . ISSN C634-8548 Кн 216

Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999- . ISSN C623-6383 Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73

Поредица Лица. - Бургас : Знаци, 2008- . ISSN C625-4411 Кн 136Кн 187Съвременна европейска проза. - София : Колибри, 2004- . ISSN C624-6974 Кн 159Шеста кохорта. - Пловдив : Жанет 45, 2008- . ISSN C625-5086 Кн 138Bibliotheca Studia iudaica universitatis serdicensis. - София : СУ "Св. Климент Охридски", 1998- . ISSN C623-8009 Кн 41

Translator's love вж Любовта на преводача


УДК00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА Пи 1, Пи 2, Пи 3, Пи 4

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1

001.894 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ Кн 8

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Кн 2, Кн 3, Кн 32, Кн 57, Кн 94, Кн 125

005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 4, Кн 5, Кн 6

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 7

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 171 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 18, Кн 19, Кн 20

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 21, Кн 105

159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 87

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 232 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Е 2, Е 3, Кн 28

27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 29, Кн 30308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 31

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 32, Кн 33

316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 27, Кн 34

32 ПОЛИТИКА Кн 35, Кн 36

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 37

325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ Кн 38, Кн 39, Кн 40

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 41, Кн 42, Кн 43

331 ТРУД. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 49

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 44

336 ФИНАНСИ Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 68

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 43, Кн 47, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 122

339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 58

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 59, Кн 124

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 64

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 60, Кн 61, Кн 216

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Кн 69

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 77

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 16, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 218

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 72, Кн 84

37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 44, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89

37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 90

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Е 4, Кн 91, Кн 92

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 93

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 94, Кн 100

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 95, Кн 137

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 95502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 33, Кн 96

51 МАТЕМАТИКА Е 4, Кн 91, Кн 92

510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА Кн 97

514 ГЕОМЕТРИЯ Е 5

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Е 5

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 98

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ Кн 114

521/524 АСТРОНОМИЯ Е 6

543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 99

550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Кн 1

579 МИКРОБИОЛОГИЯ Е 7, Е 8

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Е 961 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 100, Кн 101

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Е 10, Е 11, Е 15

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 102

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Е 12, Кн 103, Кн 104, Кн 105

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 106, Кн 107, Кн 110

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 108, Кн 109

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 110

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 111

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 112

624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 113, Кн 114, Кн 115

631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. АГРОНОМСТВО. РАСТЕНИЕВЪДСТВО Кн 117

631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ Кн 116

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Кн 118

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО Кн 119

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 120, Кн 121

64 КОМУНАЛНО-БИТОВО СТОПАНСТВО. ДОМАКИНСТВО Кн 122

656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Кн 130

657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 48, Кн 70

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Е 13, Кн 127, Кн 1287.01/.097   Теория и философия на изкуството.   История на изкуството. 

ОбектИ на художествено изображение.  Видове  художествено  изпълнение И представления  Е 14, Кн 129

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 130, Кн 131

72 АРХИТЕКТУРА Кн 132, Кн 133

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1

75 ЖИВОПИС Г 2

78 МУЗИКА Кн 134

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 135

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 136

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 137

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Е 15

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Е 16, Кн 138

796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 139, Кн 140, Кн 14181 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 142

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 143

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 17

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Е 17, Е 18

811.113.5 НОРВЕЖКИ ЕЗИК Е 18

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 144, Кн 145, Кн 146

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 18

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 151, Кн 152

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 157

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 158

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 159

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 160, Кн 216

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Е 19

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 161

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 162

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Е 19, Кн 163, Кн 164

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 183, Кн 184, Кн 188Кн 192

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 178, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190Кн 191

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 26, Кн 35, Кн 83, Кн 180, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198Кн 199 , Кн 200Кн 201

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 202, Кн 203Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 207Кн 208, Кн 209, Кн 210

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 211908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 28, Кн 212, Кн 213, Кн 214

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 2, Кн 7, Кн 18, Кн 20, Кн 36, Кн 86, Кн 100, Кн 132, Кн 135, Кн 141, Кн 163, Кн 213, Кн 215, Кн 218

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 29, Кн 30

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 146

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 216, Кн 217

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 146, Кн 218

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 29, Кн 30


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИБългарска православна църква

- дейност

- - история

- - - извори Кн 29, Кн 30Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)

- биографии Кн 163Генчев, Христо Христов (1934-)

- биографски материали Кн 132Европейски съюз

- национална сигурност

- - конференции Кн 81

- политика

- - конференции Кн 43Ирибаджаков, Николай Николов (1920-2008)

- мироглед Кн 20Клаузевиц, Карл фон (1780-1831)

- творчество Кн 218

Колю Фичето (1880-1881) вж Фичев, Никола Иванов (1800-1881)Ленън, Джон (1940-1980)

- биографии Кн 135Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс (1844-1878)

- биографии Кн 7

Митев, Eньо (1892-1970)

- биографии Кн 86

Михалчев, Димитър Георгиев (1880-1967)

- биографии Кн 18

Мутафов, Стефан Стефанов (1926-)

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 100Петкова, Боряна Владимирова (1985-)

- творчество

- - албуми Г 2

Пондалов, Панайот Ангелов (1926-1984)

- спомени Кн 141

Премянов, Красимир Андреев (1955-)

- дейност Кн 36Университет за национално и световно стопанство (София)

- управление и организация Кн 95Фичев, Никола Иванов (1800-1881)

- художествена литература Кн 187Lennon, John (1940-1980) вж Ленън, Джон (1940-1980)Macgahan, Januarius Aloysius (1844-1878) вж Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс (1844-1878)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦАвтомобилен транспорт

- безопасност на движението

- - правни проблеми Кн 76

Агрономия

- конференции Кн 117

Алтернативен туризъм Кн 50

Алтернативна медицина Кн 105

Аналитична химия

- учебни помагала за ВУЗ Кн 99

Английски език

- детска и юношеска литература Кн 17

Антропософия Кн 105

Архиви

- България Кн 29, Кн 30

Архитекти, български

- биографски материали Кн 132

Атомни електрически централи

- техническо обзавеждане

- - проектиране

- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 112Банки

- управление на риска Кн 45

Банково счетоводство Кн 48

Бременност

- патология Кн 111

Българска литература

- 1918-1945

- - теми, образи, сюжети Е 19

- история и критика Кн 164

Български език

- синтаксис Е 18Векторно и тензорно смятане

- задачи

- - учебници за ВУЗ Е 5

Ветеринарна медицина

- конференции Кн 121

Висши медицински институти

- Варна

- - учебно-възпитателна работа Кн 137

Вода Кн 21

Военно изкуство Кн 218

Военноморски сили

- България

- - образование и просвета

- - - история

- - - - 19-20 век Кн 80

Военнослужещи

- България

- - учреждения и организации

- - - дейност Кн 82

Война

- история

- - детска и юношеска литература Кн 16

Волейбол

- България

- - спомени Кн 141

Втора световна война

- жестокости Кн 216

Външна политика

- България Кн 42

- - конференции Кн 41

- Израел

- - конференции Кн 41

- Корея Кн 42

Въоръжени сили

- България Кн 83Градоустройство Кн 131

Градски транспорт

- планиране Кн 130Данъци

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 68, Кн 69

Данъчно облагане

- България Кн 47

- - законодателни и директивни материали Кн 68

Декоративни растения Е 9

- наръчници Кн 119

Детска и педагогическа психология Кн 87, Кн 90

Деца с увреждания

- образование и просвета

- - автоматизация Кн 94

- образования и просвета

- - сборници Кн 100

Диабет

- връзка с други болести Кн 110

Договори

- България

- - ръководства Кн 66

Долни крайници

- кръвоносни съдове и кръвоснабдяване

- - болести

- - - хирургическа терапия Кн 110

Дългове Кн 128Еврейски въпрос

- България

- - история

- - - извори Кн 29, Кн 30

Език и мислене

- при децата Кн 26

Езици за програмиране Кн 2, Кн 3

Езотеризъм Кн 21

Екология

- методи на изследване

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 33

Електронна обработка на данните Кн 32

Емиграция и имиграция

- България

- - икономически проблеми Кн 40

Емиграция и имиграция, българска

- икономически проблеми Кн 38, Кн 39

Етикет Кн 95Жени

- България

- - история и обществено положение Кн 31

Жилищни райони

- София

- - история Кн 214

Журналисти

- САЩ

- - биографии Кн 7Здравеопазване

- Варна

- - управление и организация Кн 102

Зъби

- кариес

- - при децата

- - - борба и профилактика Кн 107Избори

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 71

Измама Кн 45

Изобразително изкуство, българско

- изложби

- - каталози Г 1

Изобретения

- детска и юношеска литература Кн 8

Интелектуална собственост

- правни проблеми

- - конференции Кн 65

Инфекциозни болести

- при животните

- - епидемиология

- - - ръководства Кн 120

Информационни и комуникационни технологии

- приложение

- - в икономиката Кн 57

- - в образованието и просветата Кн 85, Кн 94

- - в транспорта Кн 125

История

- Русия

- - конференции Кн 146

- Северозападна България

- - сборници Кн 212

- Созопол Кн 28Кодове, кодиране и декодиране

- теория

- - учебници за ВУЗ Кн 98

Командировки Кн 50

Комуникация Кн 88

Контрол и ревизия

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 70

Концентрационни лагери

- Германия Кн 216

Кредит Кн 48

Култура

- Русия

- - история

- - - конференции Кн 146

Купол

- динамика и устойчивост Кн 114Лекарства

- България

- - икономически проблеми Кн 104

Лидерство Кн 34

Личност

- психология Кн 25

Логистика (икономика)

- методика на преподаването

- - конференции Е 13Маркетинг

- в транспорта

- - учебници за ВУЗ Кн 124

Математика

- методика на преподаването за средни училища Е 4, Кн 91, Кн 92

Математически модели Кн 114

Местни бюджети

- България

- - управление и организация Кн 46

Местно управление

- лекции за ВУЗ Кн 77

Микробиология

- учебни помагала за ВУЗ Е 7, Е 8

Мичуринско учение

- България

- - 1950-1970 Кн 20

Множества

- теория Кн 97

Морска медицина Кн 101

Музика

- методика на преподаването

- - конференции Кн 134

Музиканти, английски

- биографии Кн 135Наказания (право)

- България Кн 60

Наказателна отговорност

- България Кн 60

Наказателно право

- учебни помагала за ВУЗ Кн 61

Народни танци, български

- история Кн 137

Наука

- детска и юношеска литература Кн 8

Невролингвистика Кн 142

Невролози, български

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 100

Немски език

- синтаксис Е 17, Е 18

Норвежки език

- синтаксис Е 18Образователна политика Кн 44

Обща история Кн 217

Обществени науки

- конференции Пи 1, Пи 2, Пи 3, Пи 4

Обществено осигуряване

- България Кн 84

- - законодателни и директивни материали Кн 69, Кн 72

Общини

- България

- - финанси Кн 46

Околна среда

- опазване

- - конференции Кн 96

Оперативно изкуство Кн 79

Организирана престъпност

- противодействие

- - Европа

- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 74Паркинсонизъм

- диагностика Кн 109

Патологична психология Кн 108

Педагози, български

- биографии Кн 86

Пенсии

- България Кн 84

Поезия, българска

- история и критика Кн 163

Поети, български

- биографии Кн 163

Политика

- България Кн 35

Политици, български

- дейност Кн 36

Политическа наука

- философски проблеми Кн 37

Полиция

- кадри

- - България

- - - подготовка Кн 75

Почивка и свободно време Кн 122

Предварително разследване

- Европа

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 74

Предприемачество Кн 4

Приложни програми Кн 32

- ръководства Е 1

Програмиране Кн 2, Кн 3

Продължаващо обучение

- конференции Кн 89

Промишлена естетика Е 14, Кн 129

Промишлени предприятия

- управление и организация

- - учебници за ВУЗ Кн 127

Промишлени сгради

- архитектура Кн 133

Психични болести Кн 108

Психолингвистика Кн 142

Публично право

- конференции Кн 64

Пълководци и генерали, германски

- творчество Кн 218Радиестезия Кн 1

Растителна защита

- конференции Кн 118

Религия

- България Кн 28

- - история

- - - учебни помагала за ВУЗ Е 3

- - - учебници за ВУЗ Е 2

Ресторанти, сладкарници, кафенета и др.

- управление и организация Кн 122

Родове, български

- история Кн 215

- Югоизточна България Кн 213

Рок музика

- Великобритания Кн 135

Румънска литература

- 1918-1945

- - теми, образи, сюжети Е 19

Руски език

- конференции Кн 146

- методика на преподаването за основни училища Кн 93

- учебни помагала Кн 144

- учебници Кн 145Самоусъвършенстване Кн 22

Сгради

- сеизмоустойчивост Кн 115

Села

- Югоизточна България

- - история Кн 213

Селскостопански машини и оръдия

- учебници за ВУЗ Кн 116

Семейна терапия Кн 23

Семейно възпитание Кн 87, Кн 88

Семейство и училище Кн 88

Спортисти

- физически качества и подготовка Кн 138

- хранене

- - хигиена

- - - учебници за ВУЗ Е 15

Сравнително езикознание Е 18

Статистика

- автоматизация Кн 32

Статистически анализ

- учебни помагала за ВУЗ Кн 33

Стоманобетонни конструкции

- динамика и устойчивост Кн 113

- теория, проектиране, конструиране Кн 115

Стомашно-чревни болести

- при децата Кн 106

Стопанска политика

- България

- - конференции Кн 43

Стопански предприятия

- България

- - икономически проблеми Кн 128

- правни проблеми

- - конференции Кн 62

Стопанско право

- България

- - конференции Кн 67

- конференции Кн 62, Кн 63, Кн 64

Стопанство

- България Кн 47, Кн 51

- дигитализация

- - конференции Кн 52

- управление и организация Кн 55, Кн 57

- - конференции Кн 56

Стрес

- психологични проблеми Кн 108

Сухопътни войски

- България

- - история Кн 78

Счетоводство

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 70

Съобщения

- икономика

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 53Таврически българи Кн 215

Такси

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 68

Театър

- теория и естетика Кн 136

Тенис

- тренировка Кн 139, Кн 140

Тенисисти

- физически качества и подготовка Кн 139

Токсикология

- учебници за ВУЗ Е 12

Транспорт

- Русе

- - управление и организация Кн 123

- управление и организация

- - автоматизация Кн 125

- - учебници за ВУЗ Кн 124

- финанси

- - управление и организация

- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 126

Труд

- България

- - законодателни и директивни материали Кн 73

Трудови ресурси

- образование и просвета Кн 44

Туризъм

- кадри

- - психология Кн 49

- управление и организация Кн 54

Туристически агенции Кн 50

Търговия

- Турция

- - история

- - - 16-19 век Кн 58

Търговски банки

- управление и организация Кн 48

Търговски договори и спогодби

- България

- - ръководства Кн 66Управление и организация

- учебни помагала за ВУЗ Кн 6

Управленски труд

- лекции Кн 5

Устойчиво развитие Кн 55

Устойчивост (психология) Кн 25

Учебен процес Кн 90Фармацевтична химия

- тестове за ВУЗ Кн 103

Физически упражнения

- методика на преподаването Е 16

Философи, български

- биографии Кн 18

- мироглед Кн 20

Философия

- България

- - 20-21 век Кн 19

- - учреждения и организации Кн 19

Фондова борса

- България Кн 59

Функции

- задачи

- - учебници за ВУЗ Е 5Хигиена Е 10, Е 11

Хранене Кн 122

Художници, български

- творчество

- - албуми Г 2Частно право

- конференции Кн 63

Черупкови конструкции

- моделиране Кн 114

Чужди езици

- методика на преподаването

- - конференции Кн 143Юноши

- психология Кн 24

- - конференции Кн 27ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦБългария

- архитектура Кн 132

- военно дело Кн 78, Кн 80, Кн 82, Кн 83

- външна политика Кн 41, Кн 42

- езикознание Е 18

- изобразителни изкуства Г 1, Г 2

- литературознание Е 19, Кн 163, Кн 164

- медицина Кн 100

- миграция Кн 40

- обществено управление Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 75

- педагогика Кн 86

- политика Кн 35, Кн 36

- право Кн 60, Кн 66, Кн 67

- религия Кн 28, Кн 29, Кн 30

- социално осигуряване Кн 84

- социално-икономическо положение Кн 31

- стопански обединения Кн 128

- стопанство Кн 43, Кн 51

- търговия Кн 59

- фармация Кн 104

- философия Кн 18, Кн 19, Кн 20

- финанси Кн 46, Кн 47

- хореография Кн 137Варна

- висше образование Кн 137

Великобритания

- музика Кн 135Германия

- езикознание Е 17, Е 18

- история Кн 218

- право Кн 216Европа

- военно дело Кн 81

- международни политически отношения Кн 43Израел

- външна политика Кн 41Корея

- външна политика Кн 42Норвегия

- езикознание Е 18Румъния

- литературознание Е 19

Русе

- транспорт Кн 123

Русия

- езикознание Кн 146САЩ

- журналистика Кн 7

Северозападна България

- краезнание Кн 212

Созопол

- краезнание Кн 28

София

- висше образование Кн 95

- краезнание Кн 214Трапоклово (област Сливен)

- краезнание Кн 213

Турция

- търговия Кн 58


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN954-07-2107-5 ! Кн 34

954-07-2122-9 ! Кн 30

954-768-004-8 Кн 29

954-8454-09-2 ! Кн 1

954-9584-72-0 Кн 100

954-9645-03-7 ! Кн 1

978-619-02-0624-8 Кн 24

978-619-02-0656-9 ! Кн 152

978-619-02-0668-2 Кн 191

978-619-02-0672-9 Кн 152

978-619-02-0696-5 Кн 158

978-619-02-0714-6 Кн 207

978-619-02-0720-7 Кн 155

978-619-02-0729-0 Кн 135

978-619-02-0735-1 Кн 162

978-619-02-0743-6 Кн 159

978-619-02-0745-0 Кн 205

978-619-186-558-1 Кн 208

978-619-186-559-8 Кн 9

978-619-186-560-4 Кн 153

978-619-186-565-9 Кн 216

978-619-186-576-5 Кн 154

978-619-186-585-7 Кн 28

978-619-186-587-1 Кн 178

978-619-186-590-1 Кн 189

978-619-186-591-8 Кн 190

978-619-186-592-5 Кн 166

978-619-186-596-3 Кн 37

978-619-186-598-7 Кн 138

978-619-186-601-4 Кн 151

978-619-186-602-1 Кн 160

978-619-188-453-7 Кн 26

978-619-188-500-8 Кн 161

978-619-201-458-2 Е 19

978-619-208-240-6 Кн 94

978-619-221-295-7 Кн 101

978-619-221-297-1 Кн 137

978-619-221-303-9 Кн 103

978-619-221-308-4 Кн 106

978-619-221-310-7 Кн 99

978-619-221-311-4 Кн 104

978-619-221-312-1 Кн 102

978-619-221-313-8 Кн 111

978-619-226-142-9 ! Кн 70

978-619-226-171-9 Кн 66

978-619-226-173-3 Кн 68

978-619-226-174-0 Кн 72

978-619-226-176-4 Кн 73

978-619-226-177-1 Кн 60

978-619-226-179-5 Кн 69

978-619-226-180-1 Кн 70

978-619-226-181-8 Кн 71

978-619-232-004-1 ! Кн 55

978-619-232-191-8 Кн 62

978-619-232-276-2 Кн 67

978-619-232-337-0 ! Кн 31

978-619-232-347-9 Кн 58

978-619-232-356-1 Кн 52

978-619-232-357-8 Кн 89

978-619-232-359-2 Кн 44

978-619-232-361-5 Кн 84

978-619-232-363-9 Кн 65

978-619-232-366-0 Кн 128

978-619-232-370-7 Кн 43

978-619-232-379-0 Кн 40

978-619-232-386-8 Кн 95

978-619-232-388-2 Кн 61

978-619-232-391-2 Кн 77

978-619-232-396-7 Кн 38

978-619-232-397-4 Кн 45

978-619-232-404-9 Кн 146

978-619-232-412-4 Кн 48

978-619-232-414-8 Кн 46

978-619-232-416-2 Кн 51

978-619-232-421-6 Кн 39

978-619-232-423-0 Кн 36

978-619-232-424-7 Кн 59

978-619-232-428-5 Кн 57

978-619-232-430-8 Кн 56

978-619-232-432-2 Е 13

978-619-232-435-3 Кн 50

978-619-239-392-2 Е 2

978-619-239-483-7 Кн 129

978-619-239-483-7 ! Е 14

978-619-239-491-2 Е 3

978-619-239-500-1 Кн 27

978-619-239-501-8 Кн 188

978-619-239-510-0 Кн 6

978-619-239-511-7 Кн 53

978-619-239-518-6 Кн 167

978-619-239-520-9 Кн 81

978-619-239-521-6 Кн 122

978-619-239-522-3 Кн 54

978-619-239-523-0 Кн 97

978-619-239-524-7 Кн 171

978-619-239-525-4 Кн 218

978-619-239-526-1 Кн 116

978-619-239-527-8 Кн 125

978-619-239-528-5 Кн 20

978-619-239-529-2 Кн 19

978-619-239-530-8 Кн 112

978-619-239-532-2 Кн 127

978-619-239-533-9 Кн 79

978-619-239-535-3 Кн 33

978-619-239-536-0 Кн 2

978-619-239-537-7 Кн 3

978-619-239-538-4 Кн 124

978-619-239-539-1 Кн 47

978-619-239-540-7 Кн 109

978-619-239-541-4 Кн 134

978-619-239-542-1 Кн 168

978-619-239-545-2 Кн 25

978-619-240-000-2 Кн 211

978-619-240-022-4 Кн 156

978-619-240-031-6 Кн 148

978-619-240-047-7 Кн 203

978-619-240-049-1 Кн 8
978-619-240-057-6 Кн 10

978-619-240-078-1 Кн 15

978-619-240-079-8 Кн 13

978-619-240-082-8 Кн 16

978-619-240-085-9 Кн 11

978-619-240-086-6 Кн 12

978-619-240-091-0 Кн 150

978-619-240-123-8 Кн 147

978-619-240-125-2 Кн 14

978-619-240-132-0 Кн 149

978-619-7126-37-2 ! Е 5

978-619-7126-38-9 Е 5

978-619-7126-82-2 Кн 92

978-619-7126-83-9 Е 4

978-619-7126-95-2 Кн 98

978-619-7126-96-9 Кн 91

978-619-7163-72-8 Кн 140

978-619-7163-73-5 Кн 139

978-619-7265-86-6 Кн 176

978-619-7338-18-8 Кн 105

978-619-7428-53-7 Кн 143

978-619-7428-55-1 Кн 80

978-619-7456-35-6 Кн 174

978-619-7456-36-3 Кн 173

978-619-7456-37-0 Кн 179

978-619-7456-38-7 Кн 165

978-619-7464-05-4 Кн 7

978-619-7464-06-1 Кн 18

978-619-7464-07-8 Кн 215

978-619-7487-12-1 Кн 75

978-619-7497-47-2 Кн 136

978-619-7497-54-0 Кн 157

978-619-7497-57-1 Кн 187

978-619-7509-06-9 Кн 120

978-619-7531-14-5 Е 1

978-619-7554-41-0 Е 9

978-619-7554-44-1 Е 7

978-619-7554-45-8 Е 8

978-619-7603-00-2 Пи 1

978-619-7603-02-6 Пи 3
978-619-7603-13-2 Пи 2

978-619-7603-15-6 Пи 4

978-619-7618-00-6 Кн 199

978-619-7671-08-7 Кн 107

978-619-90527-2-3 Г 1

978-619-90802-1-4 Кн 23

978-619-90802-2-1 ! Кн 23

978-619-90802-3-8 Кн 22

978-619-90949-4-5 Г 2

978-619-91005-3-0 Кн 214

978-619-91005-8-5 Кн 195

978-619-91193-1-0 Кн 17

978-619-91347-4-0 Кн 126

978-619-91347-6-4 Кн 4

978-619-91509-0-0 Е 6

978-619-91627-3-6 Е 10

978-619-91627-4-3 Е 11

978-619-91739-2-3 Кн 42

978-619-91796 ! Кн 192

978-619-91796-0-4 Кн 192

978-619-91813-0-0 Кн 204

978-954-07-5117-7 Е 18

978-954-07-5132-0 Е 17

978-954-302-085-0 Кн 145

978-954-302-086-7 Кн 144

978-954-302-087-4 Кн 78

978-954-302-089-8 Кн 93

978-954-331-114-9 Кн 114

978-954-331-115-6 Кн 115

978-954-331-116-3 Кн 113

978-954-332-181-0 Е 12

978-954-338-152-4 Кн 32

978-954-338-166-1 Кн 85

978-954-338-167-8 Кн 90

978-954-348-206-1 Кн 5

978-954-348-207-8 Кн 76

978-954-348-208-5 Кн 74

978-954-350-292-9 Кн 108

978-954-350-293-6 Кн 88

978-954-350-294-3 Кн 181

978-954-362-227-6 ! Кн 193

978-954-362-340-2 Кн 210

978-954-362-344-0 Кн 201

978-954-362-350-1 ! Кн 197

978-954-362-351-8 Кн 197

978-954-362-352-5 Кн 169

978-954-362-354-9 Кн 142

978-954-380-513-6 Кн 177

978-954-380-514-3 Кн 206

978-954-380-515-0 Кн 82

978-954-380-516-7 Кн 185

978-954-380-517-4 Кн 83

978-954-380-518-1 Кн 186

978-954-380-519-8 Кн 163

978-954-380-520-4 Кн 175

978-954-380-521-1 Кн 200

978-954-380-522-8 Кн 172

978-954-380-524-2 Кн 180

978-954-380-525-9 Кн 164

978-954-380-527-3 Кн 182

978-954-392-634-3 Кн 133

978-954-496-140-4 Кн 183

978-954-496-141-1 Кн 184

978-954-496-142-8 Кн 202

978-954-616-308-0 Кн 110

978-954-644-991-7 Кн 63

978-954-644-992-4 Кн 64

978-954-718-613-2 Е 16

978-954-718-622-4 Е 15

978-954-795-554-7 Кн 141

978-954-795-555-4 Кн 86

978-954-795-556-1 Кн 170

978-954-795-557-8 Кн 213

978-954-795-558-5 Кн 209

978-954-92588-3-7 Кн 132

978-954-92588-4-4 Кн 35

978-954-92809-8-2 Кн 212

978-954-92812-5-5 Кн 87

978-954-9497-32-8 Кн 49

978-954-9645-05-7 Кн 21

978-954-9742-42-8 Кн 196