Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО
Виж и 003; 005.92; 01; 02; 37.091; 659.2 37.091; 659.2

БК 2021/13 Кн 1
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] / Лъчезар Георгиев ; науч. ред. Стела В. Георгиева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 195 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Библиотека Книга и печатни комуникации)

Загл. и на англ. ез.: The Portuguese book in Bulgaria. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Александър Ковачев. - Библиогр.: с. 183-188. - Рез. на англ., португ. ез.

ISBN 978-619-208-239-0
1. Книга, португалска - България - история 2. Преводна литература, португалска - България 3. България - книгознание 4. Португалия - книгознание
002.2(=134.3)(497.2)(091)
821.134.3=030=163.2
COBISS.BG-ID 45130760

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК 2021/13 Кн 2
NEUKEL, Norman
        Order relations for the cryptanalysis of substitution ciphers on the basis of linguistic data structures as an optimal strategy / Norman Neukel. - [Русе] : Hikari, 2019. - 24 с. : с табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 23-24. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91999-0-1
1. Криптография
003.2
519.76
COBISS.BG-ID 45107976

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

        СИНЕРГЕТИКА и рефлексия в обучението по математика : сборник с доклади на юбилейна международна научна конференция, 16-18 октомври 2020 г., Пампорово, България : посветена на 70 г. на проф. Сава Гроздев Вж Кн 82

БК 2021/13 Кн 3
СОМОВА, Елена Петрова, 1972-
        Обектно-ориентирано проектиране и програмиране : с примери на C# / Елена Сомова, Росица Донева, Силвия Гафтанджиева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 288 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 282-288.

ISBN 978-619-202-611-0 : 15 лв.
1. Програмиране - учебници за ВУЗ
004.42(075.8)
COBISS.BG-ID 45104904

БК 2021/13 Кн 4
        СПОМЕНИ за запаметяващи устройства / състав., предг. Боян Цонев ; предг. Кирил Боянов. - София : Изток-Запад, 2020. - 480 с. : с ил., портр., табл. ; 25 см

ISBN 978-619-01-0722-4 (подв.) : 30 лв.
1. Запомнящи устройства - България - история - сборници 2. България - компютърни науки
004.355(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 45065224

БК 2021/13 Кн 5
ЦАНКОВ, Цветослав Станиславов, 1978-
        Приложение на информационните технологии / Цветослав Станиславов Цанков ; науч. ред. Красимир Петров Манев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 139 с. : с ил., сх. диагр. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Applications of information technology. - Редакторска бележка / Красимир Петров Манев: с. 134. - Рецензии / Тихомир Спиридонов Трифонов, Събин Иванов Иванов: с. 135-138. - Името на авт. на рец. Тихомир Спиридонов Трифонов погрешно отпеч. в кн. - Тихомир Спирдонов Трифонов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-201-469-8
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
004(075.8)
COBISS.BG-ID 45112072

БК 2021/13 Кн 6
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Сигурност на информационните ресурси : монография / Веселин Целков, Стоян Денчев, Ирена Петева ; предисл. Кирил Боянов ; послесл. Николай Стоянов. - София : За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : ВТУ принт). - 267 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см. - (Поредица Защита на информацията)

Загл. и на англ. ез.: Information resources security. - За авторите: с. 259-262. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Кирил Боянов, Николай Стоянов. - Библиогр.: с. 243-254.

ISBN 978-619-185-432-5
1. Информационна сигурност 2. Информационни системи - охрана и сигурност
004.056
COBISS.BG-ID 45072392

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

АДИЗЕС, Ичак Калдерон, 1937-
        Овладяване на промяната : въведение в организационната терапия : универсална приложна теория как да ръководим промени, за постигане на изключителни резултати с лидерство основано на сътрудничество Вж Кн 42

БЛАНЧАРД, Кенет, 1939-
        Самоуправление и Едноминутният мениджър : усвоете мисловната нагласа и уменията нужни за вашия успех Вж Кн 43

БК 2021/13 Кн 7
НАУЧНО-практическа конференция Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности (Благоевград ; 2019)
        Научно-практическа конференция "Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности", гр. Благоевград - 22.10.2019 г. : Втори регионален форум за социално предприемачество, Благоевград , 2019. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2020 ([София] : [Прима принт]). - 159 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (Поредица 100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90895-8-3
1. Социално предприемачество - конференции
005.35(06)
COBISS.BG-ID 45175304

БК 2021/13 Кн 8
РЕГИОНАЛЕН форум за социално предприемачество (2 ; Варна ; 2019)
        Втори регионален форум за социално предприемачество - кръгли маси, 11.10.2019 г. - гр. Варна, 22.10.2019 г. - гр. Благоевград, 03.12.2019 г. - гр. София. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2020 ([София] : [Примакс принт]). - 67 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица 100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации)

Кор. опис. - Съдържа: Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество. Регионални аспекти и предизвикателства, 11.10.2019 г., Варна ; Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства, 22.10.2019 г., Благоевград ; Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства, 03.12.2019 г., София.

ISBN 978-619-90895-9-0
1. Социално предприемачество - конференции
005.35(06)
COBISS.BG-ID 45171976

БК 2021/13 Кн 9
        СОЦИАЛНО предприемачество - перспективи и приоритети : научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив : в рамките на Шести европейски форум за социално предприемачество, 30 март - 2 април 2017, Пловдив, България / ред. кол. Велислава Николаева ... [и др.]. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2017 ([София] : [УНСС]). - 146 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Social entrepreneurship - perspectives and priorities. - Загл. на гърба на кн.: Научно-практическа конференция Социално предприемачество - перспективи и приоритети. - Други ред.: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Начко Радев, Георги Забунов, Иван Соколов, Теодора Тодорова, Георги Георгиев. - Пълната форма на името на ред. Велислава Николаева е Велислава Николаева Костова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90895-1-4
1. Социално предприемачество - конференции
005.35(06)
COBISS.BG-ID 45089544

БК 2021/13 Кн 10
        УСПЕШНИ съвременни бизнес модели за социална подкрепа : научно-практическа конференция, 29.03.2019 г., гр. Пловдив, част от Осмия Европейски форум за социално предприемачество, 28-31 март 2019, Пловдив. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2020 (София : Прима принт). - [127] с. : с ил., диагр., табл. ; 22 см

Загл. на кор.: Научно-практическа конференция Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа. - Загл. на гърба на кн.: Научно-практическа конференция. - Загл. и на англ. ез.: Successful modern business models for social support. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90895-7-6
1. Социално предприемачество - конференции
005.35(06)
COBISS.BG-ID 45134856

ХОФСТЕДЕ, Хеерт, 1928-
        Култури и организации : софтуер на ума : междукултурното сътрудничество и неговото значение за оцеляването Вж Кн 51

005.912 УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИСА. КАНЦЕЛАРСКИ УСЛУГИ

БК 2021/13 Кн 11
ШУКРИЕВА, Менент Османова, 1973-
        Малък турско-български офис речник / Менент Шукриева, Бюлент Кърджалъ. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 112 с. ; 10 x 15 см

Библиогр.: с. 112.

ISBN 978-619-201-419-3
1. Канцеларии - терминология - речници 2. Турски език - речници, турско-български
005.912(038)=512.161=163.2
81'374=512.161=163.2
COBISS.BG-ID 45147912

007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Виж и 004; 07; 316.77; 519.7; 62-5; 62

        КОМУНИКАЦИИ и политики : учебно пособие. [Кн.] 4 Вж Кн 45

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/13 Кн 12
ТОМОВА, Надежда Емилова, 1987-
        Слово и памет. Библиография на свети епископ Софроний Врачански / Надежда Томова. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : БПС). - 152 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Софроний Врачански и неговото дело / Калин Стоев: с. 3-5. - Рецензия / Ваня Добрева: с. 149-151. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Именен показалец. - Съдържа и: Житие и страдания грешнаго Софрония: с. 109-143.

ISBN 978-619-185-447-9
1. Софроний Врачански, 1739-1813 - библиографии 2. Възрожденци - библиографии 3. България - литературознание
016:929
821.163.2(01)
94(497.2)"17/18"(01)
929 Софроний Врачански
COBISS.BG-ID 45122056

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/13 Кн 13
ВЕЛИЧКОВА, Диана Пламенова, 1984-
        Музеи и музейни обекти в Трявна / Диана Величкова. - София : [Изд. авт.], 2020. - 67 с., [7] л. : цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 61-62. - Рез. на бълг. ез.

12.90 лв.
1. История - Трявна 2. Музеи - Трявна 3. Трявна - музеи
069(497.21-21)
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 45113608

БК 2021/13 Кн 14
ПАЙК, Албърт, 1809-1891
        Magnum opus. Ч. 1 / Албърт Пайк ; въвед. Артуро Де Ойос ; предг. Иван Сариев ; прев. от англ. Павел Главусанов. - София : Класика и стил, 2019 ([София] : Алианс принт). - 615 с. : с ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Albert Pike's "Magnum opus". - Азб. показалец.

ISBN 978-954-327-134-4 (подв.) : 47 лв.
1. Масонство
061.25
COBISS.BG-ID 45180168

        СВОБОДАТА и масонството : доклади от теоретична конференция в рамките на Първата пролетна международна братска среща Крилете на свободата, Ст. Загора, 21 април 2018 Вж Кн 27

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/13 Кн 15
СЕМЕРДЖИЕВ, Димитър Бончев, 1937-
        Практическо ръководство за печелене на избори с помощта на социалните мрежи : 88 стъпки към успеха... / Димитър Семерджиев. - София : [Изд. авт.], 2019. - 81 л. ; 30 см

Кор. опис. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)
1. Социални мрежи - влияние - ръководства 2. Избори - ръководства
077.5(035)
324(035)
COBISS.BG-ID 45123592

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/13 Кн 16
БРАУН, Керън
        Животни олимпийци : големи и малки животни, които поставят световни рекорди / Керън Браун ; ил. Кати Танис ; прев. Живко Николчев. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - 32 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Animal olympics. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-561-5 (подв.)
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 45101576

БК 2021/13 Кн 17
ГАТЕН, Катарина фон дер, 1972-
        Любовният живот на животните / Катарина фон дер Гатен ; ил. Анке Кул ; прев. от нем. Цветелина Димитрова. - Пловдив : Летера, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 144 с. : с цв. ил. ; 26 см

Прев. по: Das Liebesleben der Tiere / Katharina von der Gathen. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-179-114-9 (подв.) : 20 лв.
1. Животни - размножаване - детска и юношеска литература
087.5:591.16
591.16:087.5
COBISS.BG-ID 45145096

БК 2021/13 Кн 18
ГРИЙН, Алисън
        От сърце : книга за добротата / Алисън Грийн ; с предг. от Аксел Шефлър ; ил. Аксел Шефлър ... [и др.] ; [прев. Радостина Николова]. - София : Мармот, 2020 ([София] : Алианс принт). - [48] с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Kind / Alison Green. - Името на прев. установено от доп. източник. - Други ил.: Беатриче Алеманя, Стив Антъни, Дейвид Бароу, Ротраут Сузане Бернер, Куентин Блейк, Серж Блох, Мелиса Кастрийон, Бенжамен Шод, Мариана Копо, Кити Краутър, Пипа Курник, Герда Дендоовен, Майкъл Форман, Лучия Гаджоти, Ингрид Годон, Сузане Гьохлих, Крис Хотън, Никола Киниър, Оле Кьонеке, Анке Кул, Сара Макинтайър, Дороте дьо Монфрейд, Лидия Монкс, Йорг Мюле, Томас Мюлер, Барбара Нашимбени, Гай Паркър-Рийс, Мони Порт, Дейвид Робъртс, Ник Шарат, Бригита Зиф, Хелън Стивънс, Лизи Стюарт, Брита Текентръп, Филип Вехтер, Кен Уилсън-Макс, Синди Уме. - Възприетата форма на името на ил. Аксел Шефлър е Аксел Шефлер, на Ротраут Сузане Бернер - Ротраут Зузане Бернер, на Серж Блох - Серж Блок, на Бенджамен Шод - Бенджамен Шо, на Дороте дьо Монфрейд - Дороте дьо Монфре
. - Пълната форма на името на прев. Радостина Николова е Радостина Николова Пеева-Михова.

ISBN 978-619-7241-15-0 (подв.) : 22 лв.
1. Морал - детска и юношеска литература
087.5:177.7
177.7:087.5
COBISS.BG-ID 45155592

БК 2021/13 Кн 19
ДЖОУНС, Роб Лойд
        Машини, механизми, уреди : с повече от 70 капачета / Роб Лойд Джоунс ; ил. Стефано Тонети ; прев. Антон Татаров. - София : Фют, 2021 (Китай). - 14 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Look inside how things work. - Част от поредицата Откриватели. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-596-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 45097480

БК 2021/13 Кн 20
ДРОП, Констанца, 1965-
        Здрави, бодри и усмихнати! : енциклопедия за най-малките : с повдигащи се капачета на всяка страница / Констанца Дрооп ; ил. Констанца Дрооп ; прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2021 (ЕС). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Wieso? Weshalb? Warum? Turnen, tanzen, Musik machen/ Constanza Droop. - Възприетата форма на името на авт. Констанца Дрооп е Констанца Дроп. - Кн. 31 от поредицата Защо? Какво? Как?. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-604-9 (подв., със спирала) : 10.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45103112

ПЕТРОВА, Христина Игнатова, 1968-
        Пролет, лято, есен, зима... Вж Кн 200

БК 2021/13 Кн 21
        ПЛАНЕТАТА Земя : 100 любопитни неща / Джеръм Мартин ... [и др.] ; ил. Федерико Мариани ... [и др.] ; прев. Ирина Манушева. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: 100 things to know about Planet Earth / written by Jerome Martin, Darran Stobbart, Alice James and Tom Mumbray. - Други авт.: Даран Стобарт, Алис Джеймс, Том Мъмбри. - Други ил.: Парко Поло, Дейл Едуин Мъри. - Речник: с. 122-127. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-630-8 : 12.90 лв.
1. Земя - детска и юношеска литература
087.5:523.31
523.31:087.5
COBISS.BG-ID 45055240

ISKRENOVA, Emilija Veselinova, 1981-
        Rainbow wish Вж Кн 201


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/13 Кн 22
ДЕЛЧЕВ, Красимир Желев, 1952-
        Тиберий и философията : философски опити / Красимир Делчев. - София : Изток-Запад, 2020. - 208 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-01-0720-0 : 14 лв.
1. Философия - есета 2. Философи - мироглед - есета
1(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 45110024

БК 2021/13 Кн 23
ПИКО дела Мирандола, Джовани, 1463-1494
        900 тези / Джовани Пико дела Мирандола ; комент. Паул Оскар Кристелер ; прев. [от лат. ез.] Цочо Бояджиев. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2020. - 124 с. ; 21 см. - (Семинар - 333 : философска библиотека ; No 17)

Прев. по: Neuf cents conlusions / Jean Pic de la Mirandole ; Eight philosophers of the Italian renaissance / Paul Oskar Kristeler.

9 лв.
1. Философия

COBISS.BG-ID 45126152

БК 2021/13 Кн 24
УОТС, Алън, 1915-1973
        Философиите на Азия / Алън Уотс ; предг., прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2021. - 127 с. ; 22 см. - (Библиотека Изток)

Прев. по: The Philosophies of Asia / Alan W. Watts. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0775-0 (подв.) : 14 лв.
1. Философия, източна 2. Азия - философия
1(5)
COBISS.BG-ID 45136648

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА
Виж и 524.8

БК 2021/13 Кн 25
ГРИЙН, Брайън, 1963-
        До края на времето : умът, материята и търсенето на смисъл в една еволюираща вселена / Брайън Грийн ; прев. от англ. Кънчо Кожухаров. - София : Изток-Запад, 2020. - 486 с. ; 22 см. - (Древна мъдрост. Нова наука)

Ориг. загл.: Until the end of time / Brian Greene. - За автора: с. 485. - Библиогр.: с. 459-475. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0753-8 (подв.) : 30 лв.
1. Космология
113/119
524.8
COBISS.BG-ID 45135624

БК 2021/13 Кн 26
ПОПОВА, Вяра Александрова, 1977-
        Облачен архив : монография / Вяра Попова. - София : Изток-Запад, 2021. - 262 с. : с ил., факс. ; 24 см

Рецензия / Иванка Стъпова: с. 9-10. - Отзив / Татяна Батулева: с. 11. - Кн. е ил. с рис. на: Винсент ван Гог, Кацушика Хокусай, Фо Жочжен, Люк Хауърд, Джон Констабъл, Клод Моне, В. Кандински, Джоузеф Малорд, Уилям Търнър, А. Бели, Салвадор Дали, Рене Магрит и с фотогр. на Алфред Стиглиц. - Библиогр.: с. 251-261.

ISBN 978-619-01-0745-3 : 19.90 лв.
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 45087752

122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2021/13 Кн 27
        СВОБОДАТА и масонството : доклади от теоретична конференция в рамките на Първата пролетна международна братска среща Крилете на свободата, Ст. Загора, 21 април 2018 / състав. Любчо Иванов ; ред. Трифон Митев ; прев. от англ., сръб. ез. Павел Главусанов ... [и др.]. - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : Литера принт). - 156 с. : с портр. ; 20 см

Други прев.: Мариана Стоилова, Христина Димитрова-Танева. - Текст и на англ., тур., сръб. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - За "Свободата и масонството" / Любчо Иванов: с. 3-4. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-346-116-5 : 8 лв.
1. Свобода - философски проблеми - сборници 2. Масонство - сборници
123.1(062)
061.25(062)
COBISS.BG-ID 45124616

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/13 Кн 28
ПЕРСУС, 1968-
        Пазителят : възпитание / Персус ; худож. Весела Цветкова. - София : Вивида, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 296 с. : с ил. ; 20 см

Персус - псевд. на авт. Божидар Маринов Цветков.

ISBN 978-619-91001-3-4 : 15 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 45113352

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/13 Кн 29
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 1, 1898-1900 / Петър Дънов, Пеню Киров ; състав. Георги Христов ; предг., ред. Георги Христов ... [и др.]. - 2. доп. изд. - Бургас : Сдружение Слънчогледи, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт АД). - 608 с. : с факс. ; 22 см. - (Поредица Непознатият Петър Дънов)

Други ред.: Людмила Димитрова, Величка Драганова. - Възприетата форма на името на състав., ред. Георги Христов е Георги Христов Георгиев. - 1. изд. 2010 на изд. Захарий Стоянов, Бяло братство. - Диалози на реформацията българска / Димитър Калев: с. 9-24. - Показалци.

ISBN 978-619-7033-42-7 (подв.)
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 - кореспонденция 2. Киров, Пеню, 1868-1918 - кореспонденция 3. Дъновизъм - биографии 4. България - философия
141.33(497.2)(092)(044)
299.7(497.2)(092)(044)
821.163.2-6
929 Дънов, Петър Константинов
COBISS.BG-ID 45111560

БК 2021/13 Кн 30
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 2, 1901-1917 / Петър Дънов, Пеню Киров ; състав. Георги Христов ; предг., ред. Георги Христов ... [и др.]. - Бургас : Сдружение Слънчогледи, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт АД). - 656 с. : с факс. ; 22 см. - (Поредица Непознатият Петър Дънов)

Други ред.: Людмила Димитрова, Величка Драганова. - Въприетата форма на името на състав., ред. Георги Христов е Георги Христов Георгиев. - В кн. погрешно отпеч. 2. доп. изд. - Показалци.

ISBN 978-619-7033-43-4 (подв.)
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 - кореспонденция 2. Киров, Пеню, 1868-1918 - кореспонденция 3. Дъновизъм - биографии 4. България - философия
141.33(497.2)(092)(044)
299.7(497.2)(092)(044)
821.163.2-6
929 Дънов, Петър Константинов
COBISS.BG-ID 45117960

БК 2021/13 Кн 31
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        За Вселената и човека / Петър Дънов ; предг., състав. Светла Балтова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 336 с. : с ил. ; 17 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор., за състав. - на 3-та кор. - Библиогр.: с. 325-335.

ISBN 978-954-26-2046-4 : 8.95 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45120264

БК 2021/13 Кн 32
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        За енергиите на природата / Петър Дънов ; предг., състав. Светла Балтова. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 240 с. ; 17 см

1. изд. 2007. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор., за състав. - на 3-та кор. - Библиогр.: с. 237-239

ISBN 978-954-26-2061-7 : 8.95 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45122312

141.8 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ШКОЛИ И СИСТЕМИ. НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, МАРКСИЗЪМ. МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ
Виж и 329.14; 330.85; 330.86

БК 2021/13 Кн 33
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Антонио Грамши за политиката. Т. 1 / Максим Мизов. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 333 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Хараламби Паницидис.

ISBN 978-619-239-426-4
1. Грамши, Антонио, 1891-1937 - политически възгледи 2. Философи, италиански - политически възгледи 3. Италия - философия
141.82(450)(092)
929 Грамши, Антонио
COBISS.BG-ID 45095432

БК 2021/13 Кн 34
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Антонио Грамши за политиката. Т. 2 / Максим Мизов. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 349 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Хараламби Паницидис

ISBN 978-619-239-427-1
1. Грамши, Антонио, 1891-1937 - политически възгледи 2. Философи, италиански - политически възгледи 3. Италия - философия
141.82(450)(092)
929 Грамши, Антонио
COBISS.BG-ID 45095688

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/13 Кн 35
БЪРНЕТ, Дийн, 1964-
        Щастливият мозък : какво знае науката за изворите на щастието / Дийн Бърнет ; прев. от англ. Ина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2020. - 319 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The happy brain / Dean Burnett. - За авт.: с. 4. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0686-9 : 18 лв.
1. Щастие 2. Когнитивна психология 3. Невропсихология
159.942
159.955
COBISS.BG-ID 45049608

БК 2021/13 Кн 36
КАЛЧЕВ, Пламен Петров, 1956-
        Садистични наклонности в юношеска възраст. Ч. 1, Скали за оценка / Пламен Калчев, Светлина Колева. - София : Изток-Запад, 2020. - 340 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 315-334. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-01-0719-4 : 19 лв.
ISBN 978-619-01-0093-5 !
1. Садизъм - юноши 2. Юноши - психология
159.922.8-056.88
COBISS.BG-ID 42084872

БК 2021/13 Кн 37
ЛАМБАДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1947-
        Креативна технология / Георги Ламбаджиев. - София : Хомо институт, 2019 ([София] : [Авангард прима]). - 113 с. : с ил. ; 21 см

Рецензия / Димитър Начев: с. 8-9. - Библиогр.: с. 113.

ISBN 978-619-91215-2-8
1. Личност - психология 2. Медитация
159.923
159.913
COBISS.BG-ID 45086984

СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Лидери за ново начало Вж Кн 50

БК 2021/13 Кн 38
ФРАНКЪЛ, Виктор Емил, 1905-1997
        Човекът в търсене на висш смисъл / Виктор Франкъл ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - 2. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 255 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Man's search for ultimate meaning / Viktor E. Frankl. - 1. изд. 2016. - Повече от трийсет и пет години по-късно - изследвания в областта на логотерапията след 1975 година / Александър Батиани: с. 221-245. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Александър Батиани е Александър Батяни. - Биогр. данни за авт. на доп. материал отбелязани на с. 246, за авт. - на 2-ра кор. - Библиогр.: с. 219-220, 247-253.

ISBN 978-954-26-2066-2 (подв.) : 14.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 45118216

БК 2021/13 Кн 39
ЧЕРНЕВА, Екатерина Георгиева, 1964-
        Образователен модел за формиране на фините двигателни умения на детето / Екатерина Георгиева Чернева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 175, [21] с. : с ил., диагр. ; 21 см

Рец.: Румяна Танкова, Елена Събева. - Библиогр.: с. 169-175.

ISBN 978-619-202-539-7
1. Писане 2. Психомоторика - деца
159.946.4
159.943
COBISS.BG-ID 45076232

STEFANOVA, Marina Dimitrova, 1977-
        Leaders for a new beginning Вж Кн 52

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ГРИЙН, Алисън
        От сърце : книга за добротата Вж Кн 18

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

БК 2021/13 Кн 40
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Теренната работа в академичното обучение по религия: иновативни методични практики / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 357 с. : с цв. ил., табл. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Fieldwork in academic religious education: innovative teaching practices. - Бележки за авторите: с. 278. - Рецензии / Александра Куманова, Захарий Дечев: с. 280-297. - Захарий - духовно име на Жеко Манолов Дичев. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 267-275. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-185-434-9
1. Религия - методика на преподаването за ВУЗ
2:378.091.3
COBISS.BG-ID 45177864

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/13 Кн 41
ХАМИЛТЪН, Едит, 1867-1963
        Митология : безсмъртни предания за богове и герои / Едит Хамилтън ; ил. от Джим Тиърни ; прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 384 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Mythology / Edith Hamilton. - За авт., ил.: с. 383. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0740-8 (подв.) : 34 лв.
1. Митология, антична 2. Митология, скандинавска 3. Древен свят - религия 4. Скандинавски страни - религия
255-264
257.8-264
COBISS.BG-ID 45190664

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 1, 1898-1900 Вж Кн 29

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 2, 1901-1917 Вж Кн 30

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        За Вселената и човека Вж Кн 31

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        За енергиите на природата Вж Кн 32


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/13 Кн 42
АДИЗЕС, Ичак Калдерон, 1937-
        Овладяване на промяната : въведение в организационната терапия : универсална приложна теория как да ръководим промени, за постигане на изключителни резултати с лидерство основано на сътрудничество / Ичак Калдерон Адизес ; прев. от англ. Младен Запрянов. - София : Adviza, 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - [8], 294 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Mastering change / Ichak Kalderon Adizes. - За автора: с. 3-4. - Речник на някои понятия: с. 293-294.

ISBN 978-619-91568-1-0 : 27.99 лв.
1. Лидерство 2. Организационна култура
316.46
005.73
COBISS.BG-ID 45069064

БК 2021/13 Кн 43
БЛАНЧАРД, Кенет, 1939-
        Самоуправление и Едноминутният мениджър : усвоете мисловната нагласа и уменията нужни за вашия успех / Кен Бланчард, Сюзън Фаулър, Лорънс Хокинс ; прев. Павел Главусанов. - София : Класика и стил, 2020 (В. Търново : Абагар). - 160 с. : с ил. ; 22 см. - (Достъпно бизнес познание)

Ориг. загл.: Self leadership and one minute manager / Ken Blanchard, Susan Fowler, Laurence Hawkins. - Възприетата форма на името на авт. Кен Бланчард е Кенет Бланчард. - За авторите: с. 153-156. 

ISBN 978-954-327-135-1 (подв.) : 12 лв.
1. Лидерство 2. Управленски труд
316.46
005.5
COBISS.BG-ID 41088520

БК 2021/13 Кн 44
ГРИНБЕРГ, Морис Аврам, 1962-
        Социалните дилеми : когнитивна перспектива / Морис Гринберг. - София : НБУ, 2020 ([София] : Симолини-94). - 251 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Стефан Матеев, Георги Менгов. - Библиогр.: с. 229-247. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-233-127-6 : 20 лв.
1. Социална психология
316.6
COBISS.BG-ID 45084424

БК 2021/13 Кн 45
        КОМУНИКАЦИИ и политики : учебно пособие. [Кн.] 4 / Магдалена Гарванова ... [и др.] ; състав. Йорданка Захариева ... [и др.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : [БПС]). - 234 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Communication and policies. - Други авт.: Ирена Петева, Николай Палашев, Цветана Георгиева, Борис Борисов, Мариана Атанасова, Петър Канев, Йордан Дойков, Мюмюн Тахиров, Йорданка Захариева, Яница Димитрова, Мая Горчева, Люба Цветкова, Анна Лозева. - Възприетата форма на името на авт. Мюмюн Тахиров е Мюмюн Мюмюнов Тахир. - Други състав.: Мая Горчева, Яница Димитрова, Анна Лозева. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Обществени комуникации. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-185-440-0
1. Средства за масова информация - учебни помагала за ВУЗ 2. Комуникация - учебни помагала за ВУЗ
316.77(076)(075.8)
007(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45089288

БК 2021/13 Кн 46
МИЛАНОВИЧ, Бранко, 1953-
        Само капитализъм : бъдещето на системата, която управлява света / Бранко Миланович ; прев. от англ. Димитър Събев. - София : Изток-Запад, 2020. - 340 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: Capitalism, alone / Branko Milanovic. - За авт.: с. 4. - Библиогр.: с. 319-330. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0741-5 : 19.90 лв.
1. Капитализъм 2. Глобализация
316.323.6
COBISS.BG-ID 45056776

БК 2021/13 Кн 47
МИЛАНОВИЧ, Бранко, 1953-
        Само капитализъм : бъдещето на системата, която управлява света / Бранко Миланович ; прев. от англ. Димитър Събев. - София : Изток-Запад, 2020. - 340 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Ориг. загл.: Capitalism, alone / Branko Milanovic. - За авт.: с. 4. - Библиогр.: с. 319-330. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0742-2 (подв.) : 23.90 лв.
1. Капитализъм 2. Глобализация
316.323.6
COBISS.BG-ID 45058824

БК 2021/13 Кн 48
МИЛКОВ, Георги, 1966-
        Сборник с истински истории по случаи на домашно насилие "Едно сърце - две лица" / Георги Милков, Мила Златева ; състав. Георги Милков ; предг. Нели Бояджиева. - Разград : Младежки форум 2001, 2020 ([София] : Джамбо принт). - 92 с. : с цв. сх., диагр., портр. ; 30 см

Загл. на кор.: Едно сърце -две лица. - Пълната форма на името на авт. Георги Милков е Георги Милков Димитров. - Представяне на авторите: с. 91.

ISBN 978-619-7309-00-3
1. Домашно насилие
316.647
364.642
COBISS.BG-ID 45145864

БК 2021/13 Кн 49
СТАНЕВ, Велин Стефанов, 1967-
        Комуникация и комуникационна политика : учебник / Велин Станев, Любомир Стойчев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 384 с. ; 24 см

Изд. на Пловдивски унив. Паисий Хилендарски. Фак. по икон. и соц. науки. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-202-614-1 : 9 лв.
1. Комуникация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
316.77(075.8)
659.3(075.8)
339.138(075.8)
COBISS.BG-ID 45109000

БК 2021/13 Кн 50
СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Лидери за ново начало / Марина Стефанова, Жюстин Томс, Джейн Муита ; ил. Естер Гомбаш ; прев. от англ. Юлиян Собаджиев. - София : Изток-Запад, 2020. - 224 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Leaders for a new beginning / Marina Stefanova, Justine Toms, Jane Muita. - Пълната форма на името на авт. Жюстин Томс е Жюстин Томс Дерсаркисян. - За авторите: с. 203-204. - Библиогр.: с. 205-207.

ISBN 978-619-01-0756-9 : 20 лв.
1. Лидерство 2. Самоусъвършенстване
316.46
159.922/.923
COBISS.BG-ID 45125128

БК 2021/13 Кн 51
ХОФСТЕДЕ, Хеерт, 1928-
        Култури и организации : софтуер на ума : междукултурното сътрудничество и неговото значение за оцеляването / Хеерт Хофстеде, Херт Ян Хофстеде, Михаил Минков ; прев. Павел Главусанов. - София : Класика и стил, 2020 (В. Търново : Абагар). - 544 с. : с табл., сх., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Cultures and organizations: sofware of the mind / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - На кор. погрешно отпеч. 3. прераб. и доп. изд. - За авторите: с. 541-543. - Библиогр.: с. 523-539.

ISBN 978-954-327-136-8 (подв.) : 35 лв.
1. Култура - социални проблеми 2. Организационна култура
316.7
005.73
COBISS.BG-ID 45139208

БК 2021/13 Кн 52
STEFANOVA, Marina Dimitrova, 1977-
        Leaders for a new beginning / Marina Stefanova, Justine Toms, Jane Muita ; [ill. Eszter Gombas]. - Sofia : East-West Publ. House, 2020. - 191 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Жюстин Томс е Жюстин Томс Дерсаркисян. - За авторите: с. 167-168. - Библиогр.: с. 169-172

ISBN 978-619-01-0757-6 : 20 euro
1. Лидерство 2. Самоусъвършенстване
316.46
159.922/.923
COBISS.BG-ID 45127176

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/13 Кн 53
ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло Боянов, 1940-
        Измамната лекота на демокрацията : една друга история на преходното време / Ивайло Знеполски. - София : Изток-Запад, 2020. - 396 с. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 143-144, 335, 345.

ISBN 978-619-01-0732-3 (подв.) : 29 лв.
1. Демокрация
321.7
COBISS.BG-ID 45121544

БК 2021/13 Кн 54
        STRATEGIES for strengthening democracy: 30 years after the fall of the Berlin wall : Fulbright International Seminar, Sofia, September 24-30, 2019 : conference proceedings / content ed. Mariya Neikova, Iskren Ivanov. - Sofia : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Булгед]). - 60 с ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на с. 2: Fulbright international seminar. Conference proceedings. - Изд. на Bulg.-Amer. commission for educational exchange. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-188-503-9
1. Демокрация - конференции
321.7(06)
COBISS.BG-ID 45170184

324 ИЗБОРИ. ПЛЕБИСЦИТИ. РЕФЕРЕНДУМИ. ИЗБИРАТЕЛНИ КАМПАНИИ. ИЗБОРНИ НАРУШЕНИЯ. ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ
Виж и 342.8

СЕМЕРДЖИЕВ, Димитър Бончев, 1937-
        Практическо ръководство за печелене на избори с помощта на социалните мрежи : 88 стъпки към успеха... Вж Кн 15

325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ

БК 2021/13 Кн 55
МУТАФЧИЕВА, Илина Симеонова, 1991-
        Миграция и развитие : мониторингов доклад / Илина Мутафчиева, Розалина Недкова. - София : Бълг. платформа за междунар. развитие, 2021 ([София] : [Алианс принт]). - 36 с. : с табл. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7484-05-2
1. Емиграция и имиграция - България - доклади 2. Устойчиво развитие - доклади 3. България - миграция
325(497.2)(047)
COBISS.BG-ID 45132296

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/13 Кн 56
ПАВЛОВА, Вихра Иванова, 1971-
        Ролята на Азиатско-тихоокеанския регион в глобалната геополитическа трансформация : монография / Вихра Павлова. - София : Изток-Запад, 2020. - 288 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 283-287.

ISBN 978-619-01-0718-7 : 20 лв.
1. Геополитика - Източна Азия 2. Глобализация 3. Източна Азия - международни политически отношения
327:911.3(5-11)
COBISS.BG-ID 45107464

БК 2021/13 Кн 57
        ПОЛИТИЧЕСКОТО лидерство в многополюсния свят : сборник с доклади от научна конференция с международно участие Примаковски четения, 12-13 декември 2019 г., София / ред. съвет Стоян Денчев ... [и др.] ; състав., предг. Мариела Модева. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : БПС). - 291 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на състав. Мариела Модева е Мариела Тодорова Модева-Нанкова. - Други ред.: Ирена Петева, Димитър Иванов, Светлана Шаренкова, Александър Динкин, Юрий Квашнин, Надежда Арбатова, Алексей Кузнецов, Димитриос Вергадос, Лeшек Шафрански. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-185-449-3
1. Власт - конференции 2. Лидерство - конференции 3. Международни отношения - конференции
327(06)
COBISS.BG-ID 45103368

СРЕТКОВ, Борислав, 1952-
        Китай 2018-2019 Вж Кн 72

SRETKOV, Borislav, 1952-
        The clash China-USA 2018-2019 Вж Кн 73

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/13 Кн 58
СЕТИ, Рамит, 1982-
        Ще те науча как да станеш богат : без обвинения, без извинения, без глупости, 6-седмична програма, която работи / Рамит Сети ; прев. от англ. Димитър Събев. - София : Изток-Запад, 2020. - 351 с. : с цв. табл. ; 24 см

Ориг. загл.: I will teach you to be rich / Ramit Sethi.

ISBN 978-619-01-0699-9 : 24.90 лв.
ISBN 619-01-0699-4 !
1. Икономическо поведение 2. Инвестиции 3. Финанси
330.16
COBISS.BG-ID 45063432

БК 2021/13 Кн 59
СЕТИ, Рамит, 1982-
        Ще те науча как да станеш богат : без обвинения, без извинения, без глупости, 6-седмична програма, която работи / Рамит Сети ; прев. от англ. Димитър Събев. - София : Изток-Запад, 2020. - 351 с. : с цв. табл. ; 25 см

Ориг. загл.: I will teach you to be rich / Ramit Sethi.

ISBN 978-619-01-0713-2 (подв.) : 29.90 лв.
ISBN 619-01-0713-3 !
1. Икономическо поведение 2. Инвестиции 3. Финанси
330.16
COBISS.BG-ID 45062664

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

БК 2021/13 Кн 60
MATEEV, Georgi Ivanov, 1946-
        Modern market economy / Georgi Mateev ; Engl. transl. Ellie Boyadzhieva. - Sofia : Svyat. Nauka, 2020 ([София] : [Кронос]). - 533 с. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Съвременна пазарна икономика. - Възприетата форма на името на прев. Ellie Boyadzhieva е Elisaveta Vladimirova Bojadžieva. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 505-527.

ISBN 978-954-8993-04-3
1. Пазарно стопанство 2. Пазари
330.342
339.13
COBISS.BG-ID 45152008

334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА
Виж и 06; 347.72

БК 2021/13 Кн 61
        ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО на националните кооперативни съюзи в България : научно-практическа конференция, София, 21-22.06.2005 г. - [София] : Нац. съюз на трудово-производ. кооп. в България, [2018] ([Русе] : [Примакс]). - 142 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Unity of action by the national cooperative unions in Bulgaria. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-90895-4-5 (не е отпеч.)
1. Кооперативно движение - България - конференции 2. Трудовопроизводителни кооперации - България - конференции 3. България - стопански обединения
334.73(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 45158408

БК 2021/13 Кн 62
КЛУБ Икономика 2000 (София)
    Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2016-2018 година : [доклад по] проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия / екип на Клуб Икономика 2000 ; науч. ред. Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев. - [София] : Клуб Икономика 2000, 2020 ([София] : [Райц-2]). - 84 с. : с диагр., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 83-84.

ISBN 978-954-90138-8-7
1. Държавни предприятия - България - управление и организация - доклади 2. България - стопански обединения
334.724:005.35(497.2)(047)
COBISS.BG-ID 45166088

БК 2021/13 Кн 63
КЛУБ Икономика 2000 (София)
    Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2019 година : [доклад по] проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия / екип на Клуб Икономика 2000 ; науч. ред. Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев. - [София] : Клуб Икономика 2000, 2020 ([София] : [Райц-2]). - 67 с. : с диагр., табл. ; 22 см

ISBN 978-954-90138-0-1
1. Държавни предприятия - България - управление и организация - доклади 2. България - стопански обединения
334.724:005.35(497.2)(047)
COBISS.BG-ID 45167624

БК 2021/13 Кн 64
КЛУБ Икономика 2000 (София)
    Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2020 година : [доклад по] проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия / екип на Клуб Икономика 2000 ; науч. ред. Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев. - [София] : Клуб Икономика 2000, 2020 ([София] : [Райц-2]). - 60 с. : с табл., сх. ; 22 см


ISBN 978-619-91769-1-7
1. Държавни предприятия - България - управление и организация - доклади 2. България - стопански обединения
334.724:005.35(497.2)(047)
COBISS.BG-ID 45168136

БК 2021/13 Кн 65
        СТО и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : кръгла маса, [София], 29.10.2015 / предисл. Никола Андреев. - [София] : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., [2018] ([Русе] : [Примакс принт]). - 122 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: 120 години кооперативно движение на ТПК в България. - Загл. и на англ. ез.: One hundred and twenty years of Coopеrative movement of worker producers' cooperatives in Bulgaria. - Библиогр.: с. 25-27, 87-88 и под линия. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90895-2-1
1. Трудовопроизводителни кооперации - България - история - конференции 2. България - стопански обединения
334.73(497.2)(091)(06)
COBISS.BG-ID 45180680

БК 2021/13 Кн 66
        ЧУЖДЕСТРАНЕН опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия / науч. ред. Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев. - София : Клуб Икономика 2000, 2020 ([София] : [Райц-2]). - 128 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Загл на кор.: Чуждестранен опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия ; Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия. - Загл. на гърба на кн.: Чуждестранен опит / Насоки на ОИСР. - Изд. по проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управл. на държ. предпр. - Библиогр.: с. 38-42. - Съдържа и: Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия. - 2015. - Ориг. загл.: OECD guideliness on corporative governance of state-owned enterprises. - Анот. към отд. глави.

ISBN 978-954-90138-7-0 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-90138 !
1. Държавни предприятия - управление и организация - доклади 2. Корпорации - инструктивни и нормативни материали
334.724:005.35(100)(047)
COBISS.BG-ID 45140488

336 ФИНАНСИ

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
    Косвени данъци ; Практико-приложни коментари  Вж Кн 76

БК 2021/13 Кн 67
СОКОЛОВ, Иван Младенов, 1962-
        Финансови решения : научна монография / Иван Соколов, Иван Цанов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 215 с. : с диагр., табл., портр. ; 21 см

За авт.: с. 213-214. - Рец.: Виктор Тодоров Христов, Анатолий Стефанов Асенов. - Библиогр.: с. 202-212. 
- Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-202-608-0
1. Финанси - управление и организация
336
COBISS.BG-ID 45067272

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/13 Кн 68
        АЛТЕРНАТИВИ на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения : сборник с доклади, представени пред Академичния форум "Икономика", състоял се от 30 септември до 2 октомври 2015 г. във Варна / науч. ред. Георги Шопов, Спартак Керемидчиев. - София : Клуб Икономика 2000, 2016 ([София] : Райц-2). - 276 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-90138-3-2
1. Стопанство - 21 век - конференции
338(06)
COBISS.BG-ID 45135112

БК 2021/13 Кн 69
ВЛАДЕВ, Ивайло Любомиров, 1962-
        Геотуристически дестинации от Европейския съюз : монография / Ивайло Владев, Милена Стоянова, Росица Владева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 331 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Велико Великов, Камен Петров. - Библиогр.: с. 324-326.

ISBN 978-619-201-457-5
1. Туризъм - Европа 2. Геоикономика - Европа 3. Eвропа - международен туризъм
338.48:91(4-6ЕС)
COBISS.BG-ID 45068296

БК 2021/13 Кн 70
        ИКОНОМИЧЕСКА история на света от древността до наши дни : тестове и лекции /  [авт.-]състав. Евгени Василев Костов ... [и др.]. - Враца : БГ принт, 2020. - 368 с. ; 23 см

Други авт.-състав: Лиляна Димитрова Велева, Марко Петков Димитров, Пенчо Денчев Пенчев, Петър Йорданов Стоянов.

ISBN 978-619-7522-36-5 : 20 лв.
1. Стопанска история - учебници за ВУЗ
338(091)(075.8)
COBISS.BG-ID 45009416

БК 2021/13 Кн 71
РИЗОВА, Теодора Велева, 1969-
        Интегрирано управление в туристическите комплекси : монография / Теодора Ризова ; науч. ред. Ангел Георгиев. - София : НБУ, 2021 ([София] : Симолини 94). - 231 с. : с диагр., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Николина Попова, Минчо Полименов. - Библиогр.: с. 229-231.

ISBN 978-619-233-147-4 : 17 лв.
1. Курорти - управление и организация
338.486
COBISS.BG-ID 45101320

БК 2021/13 Кн 72
СРЕТКОВ, Борислав, 1952-
        Китай 2018-2019 / Борислав Сретков. - [София] : Борислав Сретков, 2020 ([София] : Dedrax). - 327 с. ; 21 см

Загл. и на кит. ез. - Пълната форма на името на авт. Борислав Сретков е Борислав Сретков Цеков.

ISBN 978-619-91373-1-4
1. Стопанска политика - Китай 2. Външна политика - Китай 3. Геоикономика - Китай 4. Китай - стопанство
338(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 45164552

БК 2021/13 Кн 73
SRETKOV, Borislav, 1952-
        The clash China-USA 2018-2019 / Borislav Sretkov  ; [предговор] Gheorghi Arnaoudov ; [послесл.] Mariana Tien, Iskra Bankova ; transl. from Bulg. by Anna Bikova. - Sofia : Borislav Sretkov, 2021. - 293 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Китай 2018-2019. - Загл. и на кит. ез. - Пълната форма на името на авт. Борислав Сретков е Борислав Сретков Цеков. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Мариана Тиен е Мариана Малинова, с пълно име Мариана Малинова Тиен.

ISBN 978-619-91373-2-1
1. Стопанска политика - Китай 2. Външна политика - Китай 3. Геоикономика - Китай 4. Китай - стопанство
338(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 45170952

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

СТАНЕВ, Велин Стефанов, 1967-
        Комуникация и комуникационна политика : учебник Вж Кн 49

MATEEV, Georgi Ivanov, 1946-
        Modern market economy Вж Кн 60

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/13 Кн 74
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Право и модерност / Иво Христов. - София : Изток-Запад, 2021. - 222 с. ; 24 см

За автора: с. 221. - Библиогр.: с. 215-220.

ISBN 978-619-01-0790-3 : 15 лв.
1. Право - теория
34.01
COBISS.BG-ID 45089032

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/13 Кн 75
МАРЧЕВА, Деяна Димитрова, 1978-
        Конституционният принцип на правовата държава : монография / Деяна Марчева. - София : НБУ, 2021 ([София] : Симолини-94). - 429 с. ; 24 см

Рец.: Екатерина Михайлова, Катерина Йочева. - Библиогр.: с. 398-420. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-233-145-0 : 20 лв.
1. Конституционно право 2. Държавно право
342
COBISS.BG-ID 45082632

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/13 Кн 76
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
    Косвени данъци ; Практико-приложни коментари / състав., [комент.] Александър Колчев. - София : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 527 с. : с табл. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2021)  

Съдържа: Закон за данък върху добавената стойност ; Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ; Промените в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, които се прилагат през 2021 г. ; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които се прилагат след 1 януари 2021 година.

ISBN 978-619-7376-54-8
1. Данъци върху добавената стойност - България - законодателни и директивни материали - коментари 2. България - обществено управление
351.72:336.22(497.2)(094.5.07)
336.226.3(497.2)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 45105160

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/13 Кн 77
ГЛУШКОВА, Нона Димитрова, 1978-
        Обучението и квалификацията на социалните работници - реалности и перспективи / Нона Глушкова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 144 с. ; 21 см

Рец.: Галин Цоков, Албена Александрова. - Библиогр.: с. 130-134.

ISBN 978-619-202-605-9
1. Социални работници - квалификация 2. Социална работа - управление и организация 3. Социална педагогика
364-4
COBISS.BG-ID 45050376

МИЛКОВ, Георги, 1966-
        Сборник с истински истории по случаи на домашно насилие "Едно сърце - две лица" Вж Кн 48

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/13 Кн 78
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Тетрадка по краснопис / Мая Андонова ; худож. Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, [2020] ([София] : [Булгед]). - [32] с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7376-45-6
1. Писане - учебни помагала за основни училища
373.3.016:003-028.31(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45173000

БК 2021/13 Кн 79
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Читанка Вълшебно изворче / Мая Андонова ; худож. Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, [2020] ([София] : [Булгед]). - 64 с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7376-46-3
1. Четене - учебни помагала за основни училища
373.3.016:028.1(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45174280

379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ

ШИВАЧЕВ, Стефан Николов, 1954-
        Пловдив : европейска столица на културата 2019 : пътеводител Вж Кн 208

ŠIVAČEV, Stefan Nikolov, 1954-
        Plovdiv : European capital of culture 2019 : guidebook Вж Кн 209

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/13 Кн 80
АЗАРОВА, Вероника Викторова, 1969-
        Седем разказа за табуто / Вероника Азарова. - София : Изток-Запад, 2021. - 142 с. ; 22 см. - (Плеяди)

За автора: с. 141. - Библиогр.: с. 131-139.

ISBN 978-619-01-0768-2 : 14 лв.
1. Народни вярвания
398.3
COBISS.BG-ID 45129736


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/13 Кн 81
ПЕТРОВА, Славея Тенчева, 1977-
        Пасивен и активен фитомониторинг на атмосферното замърсяване в град Пловдив : монография / Славея Петрова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 236 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Данни за автора: с. 235. - Рец.: Марияна Любенова, Марияна Дончева-Бонева. - Библиогр.: с. 192-213. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Интегриране на биологични системи при оценка качеството на атмосферния въздух в градска среда : практически наръчник: с. 215-232.

ISBN 978-619-202-619-6
1. Въздух - Пловдив - замърсяване 2. Пловдив - опазване на природата
502.3:504.5(497.234)
COBISS.BG-ID 45152520

51 МАТЕМАТИКА

МИХАЙЛОВ, Пламен Михайлов, 1957-
        Математична обработка на геодезичните измервания Вж Кн 86

БК 2021/13 Кн 82
        СИНЕРГЕТИКА и рефлексия в обучението по математика : сборник с доклади на юбилейна международна научна конференция, 16-18 октомври 2020 г., Пампорово, България : посветена на 70 г. на проф. Сава Гроздев = Synergetics and reflection in mathematics education : anniversary international scientific conference 16-18 October 2020, Pamporovo, Bulgaria : dedicated to prof. Sava Grozdev's 70th anniversary / предг. Асен Рахнев. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", [2020]. - 355 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-202-595-3
1. Математика - методика на преподаването - конференции 2. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването - конференции
51:37(06)
004:37(06)
COBISS.BG-ID 45134344

512 АЛГЕБРА

        SOME non-standard models in "Debugging and test theory" Вж Кн 84

514 ГЕОМЕТРИЯ
Виж и 515.1

NEUKEL, Norman
        Compensation payments for aircraft noise in an urban building conflict situation on the basis of a set-valued conjugate duality Вж Кн 83

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

БК 2021/13 Кн 83
NEUKEL, Norman
        Compensation payments for aircraft noise in an urban building conflict situation on the basis of a set-valued conjugate duality / Norman Neukel. - [Русе] : Hikari, 2018. - IV, 28 с. ; 30 см

Библиогр.: с. 26-28.

ISBN 978-954-91999-8-7
1. Функции 2. Векторно и тензорно смятане
517.5
514.7
COBISS.BG-ID 45176072

519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ
Виж и 004.3; 51-

БК 2021/13 Кн 84
        SOME non-standard models in "Debugging and test theory" / Nikolay Kyurkchiev ... [и др.]. - Plovdiv : Univ. of Plovdiv "Paisii Hilendarski", 2020. - 161 с. : с диагр., табл. ; 22 см

Други авт.: Anton Iliev, Angel Golev, Asen Rahnev. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На загл. с. означено pt. 4. - Рец.: Andrey Zahariev, Nikolay Pavlov. - Библиогр.: с. 147-161.

ISBN 978-619-202-584-7
1. Апроксимации 2. Полиноми
519.65
512.62
COBISS.BG-ID 45165576

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Виж и 007; 621.391

NEUKEL, Norman
        Order relations for the cryptanalysis of substitution ciphers on the basis of linguistic data structures as an optimal strategy Вж Кн 2

521/524 АСТРОНОМИЯ

ГРИЙН, Брайън, 1963-
        До края на времето : умът, материята и търсенето на смисъл в една еволюираща вселена Вж Кн 25

        ПЛАНЕТАТА Земя : 100 любопитни неща Вж Кн 21

528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ

БК 2021/13 Кн 85
ИВАНОВ, Събин Иванов, 1978-
        Ръководство за упражнения по геодезия. Ч. 2 / Събин Иванов Иванов ; науч. ред. Евгени Гришев Стойков. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 84 с. : с черт. ; 20 см

Рецензии / Юрий Иванов Дачев, Пламен Михайлов Михайлов: с. 81-83. - Редакционна бележка / Евгени Гришев Стойков: с. 80.

ISBN 978-619-201-462-9
1. Геодезия - учебни помагала за ВУЗ
528(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45073416

БК 2021/13 Кн 86
МИХАЙЛОВ, Пламен Михайлов, 1957-
        Математична обработка на геодезичните измервания / Пламен Михайлов Михайлов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 160 с. : с табл. ; 24 см

Рецензии / Събин Иванов Иванов, Евгени Гришев Стойков: с. 156-160.

ISBN 978-619-201-464-3
1. Геодезични измервания и изчисления - математически методи
528.3:51-7
51-7
COBISS.BG-ID 45073160

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

КОЛЧЕВА, Крася Петкова, 1964-
        Водна политика и управление на водните ресурси в света и България : монография Вж Кн 96

581 ОБЩА БОТАНИКА

КУЗМАНОВА, Ралица Тодорова, 1974-
        Фенологични проучвания на обикновен бук (Fagus Sylvatica L.) : монография Вж Кн 87

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Виж и 56

БК 2021/13 Кн 87
КУЗМАНОВА, Ралица Тодорова, 1974-
        Фенологични проучвания на обикновен бук (Fagus Sylvatica L.) : монография / Ралица Тодорова Кузманова. - София : Сежани, 2021. - 152 с. : с табл., диагр., цв. ил. ; 24 см

Рец.: Екатерина Павлова, Мариана Дончева-Бонева. - Библиогр.: с. 142-152. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-91033-2-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-91033-0-2 !
1. Бук 2. Фенология
582.623
581.54
COBISS.BG-ID 45088520

59 ЗООЛОГИЯ

БРАУН, Керън
        Животни олимпийци : големи и малки животни, които поставят световни рекорди Вж Кн 16

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

ГАТЕН, Катарина фон дер, 1972-
        Любовният живот на животните Вж Кн 17


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

БК 2021/13 Кн 88
НАИМОВ, Самир Изетов, 1973-
        Практикум по генно инженерство / Самир Наимов, Елена Апостолова. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 120 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Галина Яхубян, Марияна Гозманова. - Библиогр.: с. 119.

ISBN 978-619-202-598-4
1. Генно инженерство - учебни помагала за ВУЗ
602.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45070344

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/13 Кн 89
ВЕЛЕВА, Екатерина Иванова, 1966-
         Порастване. За какво става въпрос? / адапт. Екатерина Велева, Веселина Иванова, Людмил Илиев ; [по] Лиз Суиндън. - Перник :  Фонд. Позит. умения на личността в социума, 2020 ([Перник] : Кая продукшънс). - 19 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-91491-5-7
1. Полова просвета - юноши
613.88/.89-053.6
COBISS.BG-ID 45147144

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/13 Кн 90
        ФАРМАКОИКОНОМИКА : учебник / Генка Петрова ... [и др.] ; под ред. на Генка Петрова. - 4. прераб. изд. - София : Инфофарма, 2020 ([София] : [Демакс]). - 208 с. : с табл., диагр., сх. ; 30 см

Други авт.: Валентина Петкова, Николай Данчев, Александра Савова, Маноела Манова, Илко Гетов, Константин Митов, Мария Димитрова, Мария Камушева, Миглена Донева, Даниела Грекова, Светла Георгиева, Антоанета Цветкова, Зорница Миткова, Калина Андреевска, Константин Ташков. - Възприетата форма на името на авт. Миглена Донева е Миглена Георгиева Кирилова-Донева, на авт. Зорница Миткова - Зорница Емилова Спасова-Миткова. - 1. изд. 2006 с авт. Генка Петрова. - Авторски колектив: с. 5-7. - Рец. Георги Момеков. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92652-8-6
1. Фармация - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
615.1:33(075.8)
COBISS.BG-ID 45074184

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/13 Кн 91
АЛЕКЗАНДЪР, Р. Г. Уик
        20-те принципа на дисциплината Алекзандър / Р. Г. "Уик" Алекзандър ; прев. Петър Баев. - София : Инфодент-БГ, 2021 ([София] : [Демакс]). - 228 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. от кор. - Ориг. загл.: The Alexander discipline / R. G. "Wick" Alexander. - Вариант на ориг. загл.: The 20 principles of the Alexander discipline. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-92994-7-2 (подв.)
1. Ортопедична стоматология - методи 2. Зъби - аномалии - терапия
616.31-007-085
COBISS.BG-ID 45145608

БК 2021/13 Кн 92
БАЛАБАНОВ, Трайко Димитров, 1988-
    Гнатология : основни принципи за диагностика и лечение на нарушенията в ТМС [темпоро-мандибуларната става] / Трайко Балабанов ; под ред. на Трайко Балабанов ; ил. Григор Григоров, Мария Стоева. - [София] : Инфодент-БГ, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 95 с. : с цв. ил. ; 26 см

Изд. на Бълг. д-во по гнатология и оклузодонтия. - Библиогр.: с. 93-95.

ISBN 978-954-92994-5-8 (подв.)
1. Челюсти - болести
616.31
COBISS.BG-ID 45058568

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
Виж и 621.9; 658.2; 658.5

БК 2021/13 Кн 93
ПЕЕВА, Иванка Василева, 1964-
        Автоматизирано сглобяване на цилиндрични съединения тип "вал-втулка" / Иванка Пеева. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - 117 с. : със сх., табл., цв. ил. ; 22 см

Рец.: Веселин Василев Заяков, Тихомир Миленов Тодоров. - Библиогр.: с. 111-114.

ISBN 978-954-712-831-6
1. Машинни съединения 2. Допуски и сглобки 3. Машиностроене - автоматизация и механизация
621.71-93-027.43
621.82
COBISS.BG-ID 45048328

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ

ПЕЕВА, Иванка Василева, 1964-
        Автоматизирано сглобяване на цилиндрични съединения тип "вал-втулка" Вж Кн 93

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/13 Кн 94
МИНЧЕВ, Асен Недков, 1980-
        Ловни куршуми за нарезни оръжия / Асен Минчев ; предг. Свилен Даргов. - [София] : [Асен Недков Минчев], [2021] ([София] : Симолини 94). - 207 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см. - (Библиотека Боеприпаси)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 204-206.

ISBN 978-619-91727-1-1 : 27 лв.
1. Боеприпаси
623.45
COBISS.BG-ID 45067016

БК 2021/13 Кн 95
ХРИСТОВ, Мануш Петков, 1965-
        Огнева подготовка : учебник / Мануш Петков Христов. - Д. Митрополия : ВВВУ "Г. Бенковски", 2021 ([Плевен] : izdavam.com). - 206 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 205.

ISBN 978-954-713-145-3
1. Огнева подготовка - учебници за ВУЗ
623.5(075.8)
COBISS.BG-ID 45168648

626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 351.79; 551.46; 556; 711.76

БК 2021/13 Кн 96
КОЛЧЕВА, Крася Петкова, 1964-
        Водна политика и управление на водните ресурси в света и България : монография / Крася Колчева. - София [т.е. Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 264 с. : с табл., сх. ; 24 см

Рец.: Нели Христова, Алексей Бендерев. - Библиогр.: с. 249-263.

ISBN 978-619-202-585-4 : 25 лв.
1. Водно стопанство - управление и организация
626/627
556.18
COBISS.BG-ID 45074696

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/13 Кн 97
ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Озеленяването на Димитровград 1951-1971 : дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев : очеркът е по разкази на Петър Кочев, споделяни при разговорите ни за Димитровград / Димо Тодоров. - София : Дизайн имидж, 2019 (София : Диджитал принт експрес). - 88 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7443-02-8 : 9 лв.
1. Кочев, Петър Георгиев, 1924-2004 - дейност 2. Инженери, български - дейност 3. Озеленяване - Димитровград - история 4. България - горско стопанство 5. Димитровград - градоустройство
630(497.2)(092)
712(497.23-21)
929 Кочев, Петър Георгиев
COBISS.BG-ID 45101832

631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/13 Кн 98
КАРАИВАНОВ, Деян Борисов, 1940-2011
        Природозащитни тревоги (природозащитните тревоги на учителя-биолог) : сборник статии по повод 80-годишнината от рождението на Деян Борисов Караиванов - 20 август 1940 г. / Деян Караиванов ; предисл., състав. Никола Караиванов. - София : Огледало, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 78 с. : с портр. ; 21 см

Похвално слово за моя брат Деян Караиванов / Никола Караиванов: с. 9-12.

ISBN 978-619-7261-76-9
1. Караиванов, Деян Борисов, 1940-2011 - сборници 2. Учители, български - сборници 3. Агробиология - сборници 4. Природа - защита - сборници 5. България - селско стопанство
631.95(497.2)(092)(062)
929 Караиванов, Деян Борисов
COBISS.BG-ID 45092872

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Виж и 576.8; 630*4

ДИМИТРОВ, Евгений Атанасов, 1979-
        Проучване върху имунитетната реакция на селекционирани линии обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.) към причинителите на кафява ръжда, брашнеста мана и фузариоза по класа Вж Кн 99

РАШЕВ, Стефан Калчев, 1963-
        Aphis gossypii Glover (Hemiptera; Aphididae) - неприятел по памука Вж Кн 102

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК 2021/13 Кн 99
ДИМИТРОВ, Евгений Атанасов, 1979-
        Проучване върху имунитетната реакция на селекционирани линии обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.) към причинителите на кафява ръжда, брашнеста мана и фузариоза по класа / Евгений Атанасов Димитров. - София : Интел ентранс, 2021. - 147 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Рец.: Дарина Димитрова Вълчева, Дечко Иванов Дечев. - Библиогр.: с. 131-147.

ISBN 978-619-7554-48-9
1. Зимна пшеница - болести и вредители
633.11:632.4
632.4
COBISS.BG-ID 45091336

БК 2021/13 Кн 100
ДРАГОВ, Рангел Георгиев, 1988-
        Генетико-селекционни изследвания на количествени признаци свързани с продуктивността при твърдата пшеница (Triticum Durum Desf.) / Рангел Георгиев Драгов. - София : Интел ентранс, 2021. - 180 с. : с табл., сх. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Genetic and breeding study of quantitative traits related to productivity in durum wheat (Triticum Durum Desf.). - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Ана Стоилова, Дарина Вълчева. - Библиогр.: с. 150-180. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-42-7
1. Твърда пшеница - селекция
633.11:631.52
COBISS.BG-ID 45126920

БК 2021/13 Кн 101
ТАНЕВА, Красимира Костадинова, 1983-
        Проучване на сортимент от генотипове твърда пшеница и тетраплоидни родствени видове по показатели свързани с качеството на зърното / Красимира Костадинова Танева. - София : Интел eнтранс, 2021. - 198 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Ана Стоилова Салджиева, Дечко Иванов Дечев. - Библиогр.: с. 162-196. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-51-9
1. Твърда пшеница - селекция
633.11:631.52
COBISS.BG-ID 45073928

633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ
Виж и 664.1; 664.2; 663.9

БК 2021/13 Кн 102
РАШЕВ, Стефан Калчев, 1963-
        Aphis gossypii Glover (Hemiptera; Aphididae) - неприятел по памука / Стефан Калчев Рашев. - София : Интел ентранс, 2021. - 132 с. : с табл., диагр., цв. ил. ; 24 см

Рец.: Рада Георгиева Ангелова, Стефан Ганчев Стефанов. - Библиогр.: с. 118-132.

ISBN 978-619-7554-46-5
1. Памук - болести и вредители 2. Листни въшки
633.51:632.7
632.7
COBISS.BG-ID 45083400

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО
Виж и 630*27; 634; 712

БК 2021/13 Кн 103
ВЕЛЧЕВА, Николая Венциславова, 1979-
        Оценка на генетичното разнообразие в ex situ колекция детерминантни домати чрез статистически методи / Николая Венциславова Велчева. - София : Интел ентранс, 2021. - 174 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 25 см

Рец.: Дочка Ценова Димова, Даниела Ганева Ганева. - Библиогр.: с. 154-174. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-50-2
1. Домати - селекция
635.64:631.52
COBISS.BG-ID 45084936

БК 2021/13 Кн 104
КОСТАДИНОВ, Костадин Пенчев
        Влияние на листното подхранване върху биологичните прояви на патладжан Solanum Melongena (L.) / Костадин Пенчев Костадинов. - София : Интел ентранс, 2021. - 153 с. : с табл., цв. диагр. ; 25 см

Рец.: Димитър Чолаков, Валентина Петкова. - Библиогр.: с. 144-153.

ISBN 978-619-7554-49-6
1. Патладжани - торене
635.64:631.8
COBISS.BG-ID 45128968

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/13 Кн 105
        И замириса на бабини гозби и спомени : сборник със свидни истории и любими рецепти от нашите баби / [състав.] Ивинела Самуилова, Илиана Николова ; кулинарен ред. Илиана Николова ; предг. Ивинела Самуилова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 256 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на състав. Илиана Николова е Илиана Райкова Филкова-Николова. - Биогр. данни за състав. отбелязани на 3-4-та кор.

ISBN 978-954-26-2058-7 : 15.95 лв.
1. Готварство - България - рецепти 2. България - домакинство
641.55(497.2)(083.12)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45025800

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/13 Кн 106
        САМЕЛ-90. Мечти, превърнати в реалност : 55 години история / състав. Анета Петкова ... [и др.]. - Самоков : [Изд. състав.], 2020 ([Самоков] : [Приятел]). - 223 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Други състав.: Здравка Радойкова, Мая Малканова, Зоя Станкова. - Вместо предговор / Зоя Станкова: с. 7. - Изд. на Самел-90 - Самоков.

ISBN 978-619-188-384-4 (подв.)
1. Самел-90 АД (Самоков) - история 2. Самоков - стопански обединения
658.11:62(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 45133576

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

СТАНЕВ, Велин Стефанов, 1967-
        Комуникация и комуникационна политика : учебник Вж Кн 49


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Озеленяването на Димитровград 1951-1971 : дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев : очеркът е по разкази на Петър Кочев, споделяни при разговорите ни за Димитровград Вж Кн 97

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

МЛАДЕНОВ, Методи Кирилов, 1981-
        Оброчните каменни кръстове в Бов Вж Кн 205

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/13 Кн 107
КРАЧЕВА, Лилия Николаева, 1957-2019
        Творци и творби. Ч. 3 / Лилия Крачева ; предг. Елисавета Вълчинова-Чендова. - София : Марс 09, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 204 с. ; 24 см. - (Музиката през вековете)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 202-204.

ISBN 978-954-2925-46-0 : 20 лв.
1. Музика - история 2. Композитори - творчество
78.03
78.071.1(100)(092)
929(100)
COBISS.BG-ID 45093128

БК 2021/13 Кн 108
        Иван МИХОВ : биографичен очерк, спомени (1936-2016) / [състав. Елена Сугарева]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 40 с. : с ил., портр., факс. ; 18 см

Името на състав. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-202-548-9
1. Михов, Иван, 1936-2016 - биографии 2. Музиканти, български - биографии 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
929 Михов, Иван
COBISS.BG-ID 45131528

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/13 Кн 109
МИХАЛЕВА, Сребра Николова, 1947-
        Вокална техника : кратко методическо ръководство / Сребра Михалева ; худож. Христо Панев. - 3. доп. и прераб. изд. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 ([В. Търново] : Сира). - 85 с. : с ил., ноти ; 24 см

1. изд. 1997, установено от доп. източник.

ISBN 954-524-166-7
1. Пеене - учебни помагала за ВУЗ
784.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45072648


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/13 Кн 110
        ТУРСКО-българско-румънско-английски речник. Ч. 1 / Харун Бекир ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 222 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Ергиджан Алиндер-Исмаилова, Мерал Бейханова, Бюлент Кърджалъ, Ембие Кязимова, Корнелия Рашидова, Мийрям Салим-Ахмед, Неджля Селимова, Имрен Тасинова, Айсел Хасан, Вежди Хасан, Нериман Хасан, Неврие Чуфадар, Менент Шукриева. - Възприетата форма на авт. Мийрям Салим-Ахмед е Мийрям Неджиб Салим, на авт. Нериман Хасан - Хасан Нериман.

ISBN 978-619-201-437-7
1. Многоезични речници
81'374=00
COBISS.BG-ID 45071112

БК 2021/13 Кн 111
        ТУРСКО-българско-румънско-английски речник. Ч. 2 / Харун Бекир ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 215 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Ергиджан Алиндер-Исмаилова, Мерал Бейханова, Бюлент Кърджалъ, Ембие Кязимова, Корнелия Рашидова, Мийрям Салим-Ахмед, Неджля Селимова, Имрен Тасинова, Айсел Хасан, Вежди Хасан, Нериман Хасан, Неврие Чуфадар, Менент Шукриева. - Възприетата форма на името на авт. Мийрям Салим-Ахмед е Мийрям Неджиб Салим, на авт. Нериман Хасан - Хасан Нериман

ISBN 978-619-201-438-4
1. Многоезични речници
81'374=00
COBISS.BG-ID 45071880

ШУКРИЕВА, Менент Османова, 1973-
        Малък турско-български офис речник Вж Кн 11

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

ФЪРКОВА, Гергана Иванова, 1965-
        Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда : съпоставително изследване Вж Кн 117

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/13 Кн 112
КОСТАДИНОВА, Ирена Димитрова, 1964-
        Лингвистические и методические аспекты русского языка как иностранного для специальных целей : на материале терминологической системы косметологии и косметики : монография / Ирена Петрова ; науч. ред. Валентина Аврамова. - Шумен : Унив. изд. им. Епископа Константина Преславского, 2021. - 289 с. : с диагр., табл. ; 20 см. - (Series Academica ; 28)

Възприетата форма на името на авт. Ирена Петрова е Ирена Димитрова Костадинова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Галина Шамонина, Светлана Ордынская. - Библиогр.: с. 199-231. - Рез. на рус., бълг. ез.

ISBN 978-619-201-459-9
1. Руски език - лексика 2. Козметика - терминология 3. Русия - езикознание
811.161.1'373
COBISS.BG-ID 45110792

БК 2021/13 Кн 113
СТОЯНОВА, Елена Викторовна, 1962-
        Грамматический практикум : руский язык, уровень самостоятельного владения / Елена Стоянова, Стефка Петкова-Калева, Христина Христова ; ред. Татьяна Чалыкова. - 2-е изд. испр. и доп. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 386 с. : с табл. ; 20 см

1. изд. 2015. - Рец.: Светлана Алексанова, Татьяна Чалыкова. - Библиогр.: с. 385-386.

ISBN 978-619-201-426-1
1. Руски език - граматика - учебници за ВУЗ
811.161.1'36(075.8)
COBISS.BG-ID 45027336

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/13 Кн 114
ИЛИЕВА, Мария, 1962-
        Българинът в своя езиков свят : лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване / Мария Илиева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 224 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мария Илиева е Мария Илиева Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 213-224.

ISBN 978-619-208-237-6
1. Български език - семантика 2. Етнолингвистика 3. Психолингвистика 4. България - езикознание
811.163.2'37
COBISS.BG-ID 45075720

БК 2021/13 Кн 115
МАНОВА, Рени Антонова
        Текстът в обучението по български език като чужд / Рени Манова. - В. Търново : Фабер, 2020. - 282 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 268-281.

ISBN 978-619-00-1222-1
1. Български език - за чужденци - методика на преподаването за ВУЗ
811.163.2'243:378.091.3
COBISS.BG-ID 45068808

БК 2021/13 Кн 116
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век / Мария Мицкова ; науч. ред. Диана Иванова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 295 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Найда Иванова, Кина Вачкова. - Библиогр.: с. 244-273. - Именен показалец. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-202-613-4 : 18 лв.
1. Български език - история - 19 век 2. Езикова политика - България - история - 19 век 3. Възрожденци, български - възгледи 4. България - езикознание
811.163.2-112
811.163.2'26
COBISS.BG-ID 45086728

БК 2021/13 Кн 117
ФЪРКОВА, Гергана Иванова, 1965-
        Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда : съпоставително изследване / Гергана Фъркова ; науч. ред. Цветан Давидков, Майя Долапчиева. - София : ФънТези, 2019 ([София] : Булгед). - 256 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Българо-немската комуникация в бизнес среда. - Библиогр.: с. 247-255.

ISBN 978-619-91267-2-1 : 19 лв.
1. Български език - връзка и взаимодействие с други езици - немски език 2. Немски език - връзка и взаимодействие с други езици - български език 3. Комуникация 4. България - езикознание 5. Германия - езикознание
811.163.2'1
811.112.2'1
COBISS.BG-ID 45075464

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/13 Кн 118
        ОТ хората - за хората : сборник мисли, деяния и поуки - книга втора / [състав.] Симеон Йорданов. - София : Интел ентранс, 2021. - 383 с. : с цв. ил. ; 21 см

За автора и неговия труд / Теодора Попова: с. 5-9.

ISBN 978-619-7554-43-4

821-84
COBISS.BG-ID 45165320

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 119
БРОНТЕ, Емили, 1818-1848
        Брулени хълмове : роман / Емили Бронте ; прев. от англ. Дори Габровска. - 2. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 320 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Wuthering heights / Emily Brontë. - 1. изд. 2017.

ISBN 978-954-26-2044-0 (подв.) : 19.95 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45110536

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 120
ГАНЕРИ, Анита, 1961-
        Приказки за безстрашни момичета / преразк., състав. Анита Ганери ; ил. Хуа Лей ; прев. Лора Ваньова Филипова. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Fairy tales for fearless girls / Laura Trentham.

ISBN 978-954-26-2047-1 (подв.) : 19.95 лв.

821.111-93-91
COBISS.BG-ID 45105672

БК 2021/13 Кн 121
ТАПЛИН, Сам
        Малки приказки за лека нощ / Сам Тамплин ; ил. Виолета Дабижа ... [и др.] ; прев. Галя Георгиева. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 72 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Baby's night-night storybook / Sam Taplin. - Други ил.: Симона Димитри, Франческа ди Киара.

ISBN 978-619-199-599-8 (подв.) : 14.90 лв.

821.111-93-34
COBISS.BG-ID 45278728

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 122
КЛЕЙТЪН, Мег Уайт, 1959-
        Последният влак за Лондон / Мег Уайт Клейтън ; прев. от англ. Светлозара Лесева. - София : Изток-Запад, 2021. - 496 с. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: The last train to London / Meg Waite Clayton. - За автора: с. 495.

ISBN 978-619-01-0770-5 : 22 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45116424

БК 2021/13 Кн 123
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Последният любим : роман / Нора Робъртс ; прев. от англ. Илвана Гарабедян. - 2. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The last boyfriend / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън. - 1. изд. 2012. - Кн. 2 от трилогията Хотелът.

ISBN 978-954-26-2040-2 : 15.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45071624

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 124
НОЛ, Аманда
        Къде ми е чудовището? / Аманда Нол ; ил. Хауърд МакУилям ; прев. от англ. Мария Ангелова. - [София] : Мармот, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 32 с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

Ориг. загл.: I need my monster / Amanda Noll.

ISBN 978-619-7241-18-1 (подв.) : 22 лв.

821.111(73)-93-34
COBISS.BG-ID 45065736

БК 2021/13 Кн 125
ШУЛЦЕ, Бианка, 1989-
        Кой обича дракона? / Бианка Шулце ; ил. Самара Харди ; прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см

Ориг. загл.: Who loves the dragon / Bianca Schulze. - Възприетата форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева.

4.99 лв.
ISBN 978-619-199-633-9 !

821.111(73)-93-34
COBISS.BG-ID 45067528

БК 2021/13 Кн 126
ШУЛЦЕ, Бианка, 1989-
        Не събуждайте дракона! / Бианка Шулце ; ил. Самара Харди ; прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см

Ориг. загл.: Don't wake the dragon / Bianca Schulze. - Възприетата форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева.

4.99 лв.
ISBN 978-619-199-632-2 !

821.111(73)-93-34
COBISS.BG-ID 45065480

821.111(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 127
УДС, Матилда, 1989-
        Ото и дрипльовците: гората на изчезналите неща / Матилда Удс ; ил. Катрин Онеста ; прев. от англ. Надя Розова. - [София] : Мармот, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 318 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Otto Tattercoat and the Forest of lost things / Matilda Woods. - Загл. в изд. каре: Ото и дрипльовците. Гората на изчезналите неща. 

ISBN 978-619-7241-21-1 : 14.90 лв.

821.111(94)-93-312.9
COBISS.BG-ID 45163016

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 128
ИНУСА, Мануела, 1981-
        Магазинчето за прежда и чудеса : роман / Мануела Инуса ; прев. от нем. Мария Спасов. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 255 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das wunderbare Wollparadies / Manuela Inusa.

ISBN 978-954-26-2049-5 : 14.95 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 45020424

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 129
ШПРИНГЕР, Томас, 1957-
        Оно и Онче : най-добрият приятел на света / Томас Шпрингер ; ил. Александра Лангенбек ; прев. от нем. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - [26] с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Onno & Ontje: der grösste Freund auf der Welt / Thomas Springer. - Кн. от поредицата Оно и Онче

ISBN 978-619-01-0643-2 (подв.) : 14 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 45142792

БК 2021/13 Кн 130
ШПРИНГЕР, Томас, 1957-
        Оно и Онче : приятелите са най-хубавият подарък / Томас Шпрингер ; ил. Александра Лангенбек ; прев. от нем. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - [26] с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Onno & Ontje: Freunde sind das schönste Geschenk / Thomas Springer. - Кн. от поредицата Оно и Онче

ISBN 978-619-01-0644-9 (подв.) : 14 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 45140232

821.112.2(436)-93 АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 131
ЛАНДА, Норберт, 1952-
        Дядо Коледа и мечето от Мечата долина : коледни приказки : Къде си, Дядо Коледа? ; Дядо Коледа, не ме забравяй! / Норберт Ланда ; ил. Марлис Шарф-Книмайер ; прев. от нем. Елизабет Накова. - [София] : Фют, 2020 ([София] : [Ропринт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Wo bist du, Weihnachtsmann? ; Weihnachtsmann, vergiss mich nicht! / Norbert Landa. - Възприетата форма на името на ил. Марлис Шарф-Книмайер е Марлис Шарф-Книймаейр.

ISBN 978-619-199-600-1

821.112.2(436)-93-34
COBISS.BG-ID 45140744

821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 132
ЕНГБЕРГ, Катрине, 1975-
        Наемателката : роман / Катрине Енгберг ; прев. от дат. Любомир Гиздов. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Krokodillevogteren / Katrine Engberg.

ISBN 978-954-26-2009-9 : 15.95 лв.

821.113.4-312.4
COBISS.BG-ID 45091080

821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 133
ВАКАРИНО, Лучия, 1981-
        Престъпление на Хелоуин / Лучия Вакарино ; ил. Паола Антиста ; прев. от итал. Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 197 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Brivido ad Halloween / Lucia Vaccarino, погрешно отпеч. на гърба на загл. с.: Brivido a Halloween. - Възприетата форма на името на прев. Нели Николова Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева. - Кн. от поредицата Детективска агенция Мама и аз.

8.90 лв.
ISBN 978-619-199-620-9 !

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 45154824

БК 2021/13 Кн 134
КАРИОЛИ, Яна
        Свещената гора / Яна Кариоли, Луиза Матиа ; ил. Алфредо Бели ; прев. Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 168 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: I misteri di Teo. Il bosco sacro / Janna Carioli, Luisa Mattia. - Кн. от поредицата Криминалните случаи на Теа.

ISBN 978-619-199-606-3

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 45106696

БК 2021/13 Кн 135
КАРИОЛИ, Яна
        Тайната на лабиринта / Яна Кариоли, Луиза Матиа ; ил. Алфредо Бели ; прев. Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 174 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: I misteri di Teo. Il segreto del labirinto / Janna Carioli, Luisa Mattia. - Кн. от поредицата Криминалните случаи на Теа.

ISBN 978-619-199-605-6

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 45108744

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 136
БОНФОА, Ив, 1923-
        Изкорубените дъски / Ив Бонфоа ; прев. Благовест Петров. - София : Фрост, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 114 с. ; 24 см. - (Поезия ХХ век)

Ориг. загл.: Les planche courbes / Yves Bonnefoy. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92743-8-7 : 10 лв.

821.133.1-1
COBISS.BG-ID 45127688

821.134.3 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] Вж Кн 1

БК 2021/13 Кн 137
САНТУШ, Жозе Родригеш душ, 1964-
        Героичната арка : роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; прев. от португ. Весела Чергова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 343 с. : с к. ; 20 см

Ориг. загл.: A amante do governador / José Rodrigues dos Santos.

ISBN 978-954-26-2025-9 : 17.95 лв.

821.134.3-31
COBISS.BG-ID 45068040

821.146 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 138
SAATSAKI, Evniki
        To vlemma pera apo ton Orizonta / Evniki Saatsaki ; [предг.] Konstantinos G. Stalidis. - [Petritch] : [Tree Path], 2019 (Petritch : Gaiastron). - 333 с. ; 21 см

Загл. и текст на гр. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-90792-7-0

821.146-31
COBISS.BG-ID 45155080

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 139
МАРИНИНА, Александра, 1957-
        Другата истина : роман / Александра Маринина ; прев. от рус. Здравка Петрова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 528 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Другая правда. - Александра Маринина - псевд. на авт. Марина Анатолиевна Алексеева.

ISBN 978-954-26-2042-6 : 17.95 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 45067784

БК 2021/13 Кн 140
ПЛАТОНОВ, Андрей Платонович, 1899-1951
        [Избрано]. Т. 2, Чевенгур ; Изкопът / Андрей Платонов ; прев. от рус. Симеон Владимиров. - София : Изток-Запад, 2021. - 424 с. ; 25 см. - (Колекция Върхове)

Осн. загл. установено от доп. източник. - Прев. по: Чевенгур ; Котлован. Ювенильное море / Андрей Платонов. - Пълната форма на името на прев. Симеон Владимиров е Симеон Владимиров Георгиев.

ISBN 978-619-01-0764-4 (подв.) : 24.90 лв.

821.161.1(081)
821.161.1-313.2
821.161.1-321.4
COBISS.BG-ID 45075208

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 141
ПЕРЕЛМАН, Яков Исидорович, 1882-1942
        Приказки за математиката / Яков Перелман ; худож. В. Н. Родин ; прев. П. Иванов. - София : Кипо прес, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 79 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Образователни приказки)

Ориг. загл.: Числа-великаны. - Пълната форма на името на прев. П. Иванов е Павлин Иванов Николчев. - Вариант на сер. загл. отбелязано в изд. каре: Серия Образователни приказки.

ISBN 978-619-91697-1-1 : 13.95 лв.

821.161.1-93-342
COBISS.BG-ID 45176840

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЧЕРЕВКОВА, Анна Александровна, 1859-19??
        Моята Япония : една пътешественичка разказва Вж Кн 207

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ТОМОВА, Надежда Емилова, 1987-
        Слово и памет. Библиография на свети епископ Софроний Врачански Вж Кн 12

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/13 Кн 142
АСЕНОВА, Рада
        Репортаж от седмото небе / Рада Асенова - Раяда. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 66 с. ; 21 см. - (Колекция Лястовици)

ISBN 978-619-7456-28-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45096200

БК 2021/13 Кн 143
АТАНАСОВА, Виржиния Александрова, 1951-
        Между здрача и зората / Виржиния Атанасова ; предг. Матей Шопкин = Zwischen Dämmerung und Morgenrot / Virginia Atanassova ; Vorw. Matej Shopkin ; Übers. Sigrun Comati. - София : Изток-Запад, 2020. - 55 с. : с цв. ил. ; 17 x 23 см

За авт. на предг. и за прев.: с. 7, 9. - Кн. се разпространява с електронен ресурс със загл.: Шест мадригали-балети. - Списък на картините: с. 50-53. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Анна Масиниса, Силви Наро, Дан Чиян Джан, Си Си Лай, Аник Малото, Хелидон Халити, Цвятко Остоич, Марина Лианце, Чеш Фаре, Порнпарн Сриданабутр, Юка Недачи, Ху Ен Лин, Юлия Кочетова, Анет Уйлямс, Ивани Раниели, Силвия Монге, представени на Второ триенале "Акварел и дух", 2019, Варна.

ISBN 978-619-01-0730-9
ISBN 619010730-3 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45178632

БК 2021/13 Кн 144
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        В ресторанта : градска поема / Дияна Василева. - Добрич : [Дияна Василева Иванова], 2021 (Добрич : Зона артпринт). - 16 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова.

ISBN 978-619-91235-4-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45107720

БК 2021/13 Кн 145
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Кака Веска : хумор-стихове / Дияна Василева. - Добрич : [Дияна Василева Иванова], 2020 (Добрич : Зона артпринт). - 12 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова.

ISBN 978-619-91235-3-9

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45104648

БК 2021/13 Кн 146
ГЕОРГИЕВА, Любка, 1945-
        Дом за обич / Любка Георгиева. - София : Дизайн имидж, 2019 (София : Лозана). - 120 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Ч. 2 на Разпилените капки любов.

ISBN 978-619-7443-03-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45106184

БК 2021/13 Кн 147
ГЕРГОВ, Георги Иванов, 1959-
        Северозапад : поезия / Георги Гергов. - София : Direct Services, 2020. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7171-95-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45111048

БК 2021/13 Кн 148
ГЬОНОВА, Цеца Стоянова, 1961-
        Откраднати сънища : лирика / Цеца Гьонова. - Враца : БГ принт, 2020. - 166 с. : с цв. портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7522-32-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45069832

БК 2021/13 Кн 149
ГЮРОВА, Антонина Александрова
        Зигзаг : стихове / Антонина Гюрова. - [Бургас] : Кария 2020, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Бащино рамо : стихове от Александър Гюров: с. 57-62.

ISBN 978-619-91681-0-3 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45158920

БК 2021/13 Кн 150
ЕНЕВ, Тодор Иванов, 1945-
        Закачките на бай Тодор Зевзека : стихотворения и задявки / Тодор Енев. - София : [Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Район Младост], 2020. - 85 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Изд. на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Район Младост. Изд. ателие Вишана. - Автобиография: с. 5-6.

ISBN 978-619-91586-0-9

821.163.2-17
821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45154056

БК 2021/13 Кн 151
ИЛЧЕВА, Марияна Янчева, 1975-
        Слънчев вятър : стихотворения / Марияна Илчева ; рис. Мирослав Радев. - София : Хайни, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 40 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7029-68-0 : 6 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45112584

БК 2021/13 Кн 152
МАКСИМОВА, Роза Петрова, 1961-
        Дъждовна жена : стихове / Роза Димитрова ; худож. Александър Александров. - Бургас : Калоянов, 2004 (Ямбол : ИПК Светлина). - 40 с. : с ил. ; 20 см

Възприетата форма на авт. Роза Димитрова е Роза Петрова Максимова. - За най-дългото междусезоние на Дъждовна жена / Жана Абрашева: с. 3.

ISBN 954-9519-45-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45097736

БК 2021/13 Кн 153
МАНОВА, Борислава, 1989-
        Дяволът носи правда / Борислава Манова. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7456-33-2 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45172232

БК 2021/13 Кн 154
МИХАЛСКА, Евгения Яворова, 1972-
        Домът на феите : лирика / Евгения Михалска. - София : РВР, 2019 ([София] : Корина Т). - 76 с. : с ил. ; 21 см

За мен: с. 66, 69.

ISBN 978-954-92878-9-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45092104

БК 2021/13 Кн 155
НАЛБАНТОВА, Николина Желязкова, 1958-
        Ти и аз : разкази в рима / Николина Налбантова ; худож. Николина Желязкова Налбантова. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Пловдив] : Макрос). - 230 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-188-435-3 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45098760

БК 2021/13 Кн 156
НИКОВА, Дияна Людмилова
        Ти бъди дъжда / Дияна Никова. - Варна : Три, 2020. - 88 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91693-0-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45144584

БК 2021/13 Кн 157
ПАВЛОВА, Маргарита, 1946-
        Маргарита : стихове / Маргарита Павлова ; худож. Маргарита Павлова. - София : Макро студио, 2019 (София : Миг принт). - 127 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Маргарита Павлова е Маргарита Павлова Янакиева.

ISBN 978-619-91113-2-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45118472

БК 2021/13 Кн 158
ПЕЕВА, Мирослава Иванова
        Мир : доверие, вдъхновение, любов, уют и светлина : избрани стихове / Мирослава Пеева ; худож. Петя Папазова. - Варна : Мирослава Иванова Пеева, 2020 (Варна : Бакара принт). - 88 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91598-0-4 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45082888

БК 2021/13 Кн 159
ПЕЕВА, Мирослава Иванова
        Сиянието на дъгата : медитация в стихове и картинки / Мирослава Пеева ; ил. Мирослава Иванова Пеева. - [Варна] : Мирослава Иванова Пеева, 2020 (Варна : Бакара принт). - 24 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-619-91598-1-1 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45112328

БК 2021/13 Кн 160
ПОПОВА, Стефка Дойчева, 1951-
        Стефани Каза : стихосбирка-албум / Стефка Попова. - София : Сафина Дойч, 2020 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 180 с. : с ил., портр. ; 22 см

За авт.: с. 172-173.

ISBN 978-954-90436-9-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45090056

СИМОГОН
        Това сме аз. Това съм ние : фантастични не чак толкова разкази ; Простостишия : стихиясбирка Вж Кн 174

БК 2021/13 Кн 161
        СИНИ мъниста : поетичен сборник. - София : Сдружение Букет от таланти, 2016 (В. Търново : Абагар). - 88 с. ; 20 см

Загл. и на тур. ез.: Mavi boncuk. - Текст и на тур. ез.

ISBN 978-619-90623-0-2

821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 45179912

БК 2021/13 Кн 162
СПАСОВ, Йордан Живков, 1938-
        Душевни трепети : лирика / Йордан Спасов. - София [т.е. Банкя] : Нова Банкя - Елеонора Милева, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изстраданите житейски истини на Йордан Спасов / Станислав Милев: с. 6.

ISBN 978-619-91584-1-8 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45010184

БК 2021/13 Кн 163
СТАНКЕВИЧ, Роза Тодорова
        Опити за хайку. Т. 4, Медитации / Роза Станкевич. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 54 с. : с ил. ; 18 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-202-543-4

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 45132808

БК 2021/13 Кн 164
ТОНАШКА, Цветана Славчова
        Мост ; Мост / Цветана Тонашка ; ил. Анна Маринова. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Pulsio print). - 95, 128 с. : с ил. ; 15 см

Текст и на рус. ез. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-188-488-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45084680

БК 2021/13 Кн 165
ТРАЯНОВА, Росица Траянова, 1993-
        Пулс / Роуз Траян. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 107 с. ; 21 см

Роуз Траян - псевд. на авт. Росица Траянова Траянова.

ISBN 978-619-7456-29-5 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45170696

БК 2021/13 Кн 166
ТРОЯНОВ, Димо, 1950-
        Житейски мотиви : епиграми, стихотворения, афоризми - с хумористичен, сатиричен или сериозен характер / Димо Троянов ; худож. Димо Троянов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димо Троянов е Димо Троянов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-321-1 (Подв.) : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45153544

БК 2021/13 Кн 167
ШОПОВА-Станчева, Дарина Ивайлова, 1987-
        Празновремие : стихотворения / Дарина Шопова-Станчева ; ил. Дарина Шопова-Станчева. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 88 с. : с ил. ; 21 см. - (Колекция Лястовици)

ISBN 978-619-7456-27-1 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45151752

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/13 Кн 168
ГЕОРГИЕВА, Венетка, 1936-
        Завръщане отново към миналото / Венетка Георгиева. - Варна : Геа принт, 2020. - 199 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Венетка Георгиева е Венетка Георгиева Пейнекова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-184-041-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45085704

БК 2021/13 Кн 169
ГЕШЕВА, Мирая Пламенова, 2004?-
        Между два свята / Мирая Гешева ; ил. Ева Петричева. - София [т.е. Русе] : [Мария Гешева], 2020 ([София] : [MG Design]). - 304 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. 2 от поредицата Избраница на съдбата.

ISBN 978-619-91699-0-2 : 15 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 45126664

БК 2021/13 Кн 170
КОЛЕВ, Николай Иванов, 1951-
        Стохастичната демокрация : научна фантастика / Н. И. Колев. - София : ГУТА-Н, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - IV, 14 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7444-32-2 : 6 лв.

821.163.2-321.9
COBISS.BG-ID 45010952

БК 2021/13 Кн 171
ЛУКИПУДИС, Славка Проданова, 1942-
        Пътят на копринената нишка : разкази. Кн. 4 / Славка Проданова Лукипудис. - София : Темто, 2020. - 188 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9566-89-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45090312

БК 2021/13 Кн 172
МИШЕВ, Георги, 1935-
        Дами канят / Георги Мишев ; худож. Тодор Ангелиев. - [4. изд.]. - София : Класика и стил, 2019 ([София] : Алианс принт). - 144 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Брифон)

Пълната форма на името на авт. Георги Мишев е Георги Мишев Иванов. - 1. изд. 1986 на изд. Бълг. писател. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-327-130-6 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45087240

ПОПОВ, Иван Георгиев, 1970-2019
        Киберпънк, евристика, футурология (К.Е.Ф.) : сборник статии и разкази Вж Кн 182

БК 2021/13 Кн 173
РАДОСЛАВОВА, Димитрина Стефанова
        Животът пред нас / Димитрина Радославова. -  София : Димитрина Радославова, 2017 (izdavam.com : Плевен) . - 95 с. ; 20 см

ISBN 978-619-90867-0-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45098248

БК 2021/13 Кн 174
СИМОГОН
        Това сме аз. Това съм ние : фантастични не чак толкова разкази ; Простостишия : стихиясбирка / СимоГон. - София : СимоГон, 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 105, 41 с. : с цв. ил. ; 21 см

СимоГон - псевд. на авт. Симеон Стефанов Димитров. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-91578-0-0

821.163.2-32
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45158664

БК 2021/13 Кн 175
ХРИСТОВА, Елена Петрова, 1943-
        Малки истории / Елена Христова, Елена Г. Христова. - София : Еленка Петрова Христова, 2020 ([София] : [MBM]). - 167 с. ; 21 см

За авторите: с. 164-165.

ISBN 978-619-91169-3-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45111304

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/13 Кн 176
АВРАМОВ, Иван Харалампиев, 1932-
        Недоизказани истини / Иван Аврамов ; предг. Михран Санджакян. - Варна : [Изд. авт.], 2020 ([Добрич] : Нилекта принт). - 88 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. Михран Санджакян погрешно отпеч. на с. 9 - Михран Санджикян. - Последен зов / Марийка Събева: с. 83.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45091848

БК 2021/13 Кн 177
АНДОНОВ, Стоян Иванов, 1949-
        Андрешкоада / Стоян Андонов. - Ст. Загора : Лаген, 2019 (Ст. Загора : Литера принт). - 100 с. : с портр. ; 21 см

Една умна и остроумна книга / Трифон Митев: с. 3-4.

ISBN 978-954-346-137-0 : 8 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45088264

БК 2021/13 Кн 178
ДОЙНОВА, Радка, 1932-2003
        Книга за моя живот / Радка Дойнова. - София : [Изд. авт.], 2003 ([София] : Dedrax). - 528 с. : с ил., портр. ; 23 см

Пълната форма на името на авт. Радка Дойнова е Радка Дойнова Димитрова.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45114120

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 1, 1898-1900 Вж Кн 29

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 2, 1901-1917 Вж Кн 30

ЕНЕВ, Тодор Иванов, 1945-
        Закачките на бай Тодор Зевзека : стихотворения и задявки Вж Кн 150

        И замириса на бабини гозби и спомени : сборник със свидни истории и любими рецепти от нашите баби Вж Кн 105

БК 2021/13 Кн 179
ИВАНОВА, Павлина, 1944-
        Отключени мигове / Павлина Иванова. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 170 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Павлина Иванова е Павлина Иванова Бързашка. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

8 лв.
ISBN 978-954-362-323-5 !

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45150472

БК 2021/13 Кн 180
КОСТОВА, Цветана Асенова, 1939-
        Съприкосновение със Словото : литературни отзиви и рецензии / Цветана Костова. - Враца : БГ-принт, 2020. - 267 с. : с факс. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Съприкосновение със Словото - литературни отзиви и рецензии. - За авт.: с. 3.

ISBN 978-619-7522-34-1

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45070088

БК 2021/13 Кн 181
НЕСТОРОВ, Димитър Стефанов, 1946-?
        Мед и кръв по струни на китара / Димитър Несторов. - Казанлък : Янита, 2020 (Казанлък : Казанлък прес 77). - 88 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Стихове / Иглика Несторова: с. 5-13. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Иглика Несторова е Иглика Димитрова Несторова-Вранчева.

ISBN 978-954-343-127-4

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45163528

БК 2021/13 Кн 182
ПОПОВ, Иван Георгиев, 1970-2019
        Киберпънк, евристика, футурология (К.Е.Ф.) : сборник статии и разкази / Иван Попов ; ил. Калин Николов ; състав. Георги Попов. - София : Интегр. клуб по фантастика, евристика и прогностика "Иван Ефремов", 2020 ([София] : [Илта]). - 240 с. : с ил. ; 20 см. - (Terra fantastica ; 21)

Иван Попов - хакерът на човешките души / Юрий Илков: с. 7-12. - Щастие, разложено на хормони : интервю с проф. Жан-Клод Сербезовски / интервюто взе Ованес Папазян: с. 206-217. - Линкове към информация за Иван Попов и неговите произведения в интернет: с. 239.

ISBN 978-619-90609-2-6

821.163.2-92
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45045768

БК 2021/13 Кн 183
СПАСОВ, Йордан Живков, 1938-
        Многопосочни мисли : сатира и още нещо... / Йордан Спасов. - София [т.е. Банкя] : Нова Банкя - Елеонора Милева, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 100 с. : с ил. ; 21 см

Сатиричното пламъче продължава да гори в "Многопосочни мисли" / Станислав Милев: с. 5.

ISBN 978-954-92574-0-3 : 6 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45009928

БК 2021/13 Кн 184
ЧАМОВ, Илко Василев, 1955-
        Хапчета за смях - 3 / Илко Чамов ; ил. Васил Ангелов. - [Димитровград] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [J Point]). - 72 с. : с ил. ; 17 см

Пълната форма на името на ил. Васил Ангелов e Васил Ангелов Василев.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45109512

ЧОТРИЧ, Александър, 1966-
        Афористичен тандем Вж Кн 202

БК 2021/13 Кн 185
ЯНАКИЕВА, Евгения Стоилова, 1947-
        Животът като път : афоризми / Евгения Янакиева. - Варна : ИК Море, 2019 (Варна : Колор принт - ПАК). - 104 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9722-62-8 : 10 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 45148424

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/13 Кн 186
АНГЕЛОВА, Мария Стефанова, 1988-
        Невероятните приключения на Синьокрачко и Жужа / Мария Ангелова ; ил. Елена Владинова. - София : Мармот, 2020 (София : Алианс принт). - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7241-14-3 (подв.) : 19.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45073672

БК 2021/13 Кн 187
АНДОНОВА, Галина Христова
        Приятели завинаги / Галина Андонова ; ил. Галина Христова Андонова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 40 с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см

ISBN 978-954-26-2063-1 : 7.95 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45147400

БК 2021/13 Кн 188
БЕЛЧЕВА, Цвета Бойкова, 1978-
        Малка мишка в голямо приключение / Цвета Белчева ; ил. Радостина Пенева. - София : ЦветаБук, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 272 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 270.

ISBN 978-619-90488-6-3 : 12 лв.

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 45069576

БК 2021/13 Кн 189
БОЖИЛОВА, Галина Кирилова
        Зимно слънце : стихотворения за деца / Галина Божилова ; рис. Галина Божилова. - София : [Рекламна агенция Очи], 2020. - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

7 лв.
ISBN 978-619-7101-10-2 !

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45143816

БК 2021/13 Кн 190
        БЪЛГАРСКАТА народна мъдрост по света. 7, Светци и празници - първа част = Bulgarian folk wisdom around the world. 7, Saints and feasts = La sabiduría del pueblo búlgaro por el mundo. 7, Santos y fiestas / състав. Лили Спасова, Лилия Старева. - София : Листа, 2017 ([София] : [Ропринт]). - 160 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други парал. загл.: Saggezza popolare Bulgara nel mondo, 7. Santi e fiste ; Die bulgarische Volksweisheit auf der Welt, 7. Heilige und Feste ; Болгарская народная мудрость в мире, 7. Святые и праздники ; La sagesse populaire bulgare à travers le monde, 7. Saints et fêtes. - Изд. на Държ. агенция за българите в чужбина, Фонд. Детето и фолклора.

ISBN 978-954-8388-28-3 : 16 лв.

821.163.2-053.2-93-32(082)
COBISS.BG-ID 45141256

БК 2021/13 Кн 191
        БЪЛГАРСКАТА народна мъдрост по света. 8, Светци и празници - втора част = Bulgarian folk wisdom around the world. 8, Saints and feasts = La sabiduría del pueblo búlgaro por el mundo. 8, Santos y fiestas / състав. Лили Спасова, Лилия Старева. - София : Листа, 2018 ([София] : [Ропринт]). - 160 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други парал. загл.: Saggezza popolare Bulgara nel mondo, 8. Santi e fiste ; Die bulgarische Volksweisheit auf der Welt, 8. Heilige und Feste ; Болгарская народная мудрость в мире, 8. Святые и праздники ; La sagesse populaire bulgare à travers le monde, 8. Saints et fêtes. - Изд. на Държ. агенция за българите в чужбина, Фонд. Детето и фолклора.

ISBN 978-954-8388-29-0

821.163.2-053.2-93-32(082)
COBISS.BG-ID 45141768

БК 2021/13 Кн 192
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Какво е любовта? / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 6 - Февруари от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-23-5 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45137160

БК 2021/13 Кн 193
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Какво не могат шоколадовите мъфини / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 3 - Ноември от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-19-8 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45138952

БК 2021/13 Кн 194
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Кактус в саксия / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 1 - Септември от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-16-7 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45138184

БК 2021/13 Кн 195
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Коледни магии / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 4 - Декември от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-20-4 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45139464

БК 2021/13 Кн 196
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Малко смелост / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 2 - Октомври от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-17-4 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45138440

БК 2021/13 Кн 197
ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова
        Агата: Обичам те, Бабо / Александра Георгиева ; ил. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 5 - Януари от поредицата Моята първа година в училище.

ISBN 978-619-7241-22-8 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45136904

БК 2021/13 Кн 198
ДВОРЯНОВА, Лиляна Орлинова, 1978-
        Слончето, което искаше да лети : парцалена история с два края / Лиляна Дворянова ; рис. Лиляна Дворянова. - София : Мармот, 2020 (София : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

ISBN 978-619-7241-13-6 (подв.) : 24 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45070856

БК 2021/13 Кн 199
КОЛЮШЕВА, Мария Николова, 1957-
        Умницата Грета и други приказки в рими / Мария Колюшева ; худож. Мария Колюшева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 24 с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Червената шапчица ; Хензел и Гретел ; Вълкът и седемте козлета.

ISBN 978-619-202-558-8 : 10 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45130504

БК 2021/13 Кн 200
ПЕТРОВА, Христина Игнатова, 1968-
        Пролет, лято, есен, зима... / Христина Петрова ; ил. Биляна Господинова. - [София] : Фют, 2020 ([София] : [Ропринт]). - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см

ISBN 978-619-199-603-2 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 45147656

БК 2021/13 Кн 201
ISKRENOVA, Emilija Veselinova, 1981-
        Rainbow wish / Emiliya Iskrenova ; ill. Emiliya Iskrenova. - [Перник] : Emiliya Iskrenova, 2020 (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91501-0-8

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 45146632

821.163.41 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 202
ЧОТРИЧ, Александър, 1966-
        Афористичен тандем / Александър Чотрич & Валентин Димитров ; състав., прев. от сръб. Валентин Димитров ; ил. Ивайло Нинов. - Варна : Моореа, 2019 (София : Дайрект сървисиз). - 224 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 221-223.

ISBN 978-954-8576-50-5 : 15 лв.

821.163.41-84
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 45157896

821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/13 Кн 203
ШИ Найан, 1296?-1372?
        Крайречно царство. Т. 3 / Ши Найан ; прев. от англ. Мая Ненчева. - София : Изток-Запад, 2020. - 494 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Изток : романи ; 5)

Ориг. загл. на кит. ез. - Прев. по: The outlaws of the marsh / Shi Nai'an, Luo Guanzhong.

ISBN 978-619-01-0706-4 : 25 лв.

821.581'04-311.6
COBISS.BG-ID 45060872

БК 2021/13 Кн 204
ШИ Найан, 1296?-1372?
        Крайречно царство. Т. 3 / Ши Найан ; прев. от англ. Мая Ненчева. - София : Изток-Запад, 2020. - 494 с. : с ил. ; 23 см. - (Библиотека Изток : романи ; 5)

Ориг. загл. на кит. ез. - Прев. по: The outlaws of the marsh / Shi Nai'an, Luo Guanzhong.

ISBN 978-619-01-0707-1 (подв.) : 30 лв.

821.581'04-311.6
COBISS.BG-ID 45062152


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/13 Кн 205
МЛАДЕНОВ, Методи Кирилов, 1981-
        Оброчните каменни кръстове в Бов [община Своге] / Методи Младенов ; снимки Методи Младенов. - Гара Бов : Нар. ч-ще Светлина, 2020 ([Хасково] : Полиграфюг). - 316 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-91892-5-4
1. Свети места - Западна България 2. Християнски символи 3. Бов (област София) - паметници на културата
904:726.95(497.22-22)
726.95(497.22-22)
COBISS.BG-ID 45123080

908 КРАЕЗНАНИЕ

ВЕЛИЧКОВА, Диана Пламенова, 1984-
        Музеи и музейни обекти в Трявна Вж Кн 13

БК 2021/13 Кн 206
ВЕЛКОВА, Ганка, 1944-
        Горско Сливово [община Летница] : опит за история / Ганка Велкова. - София : Виделина, 2012. - 374 с. : с ил., портр. ; 20 см

Химн на Горско Сливово / Божидар Димов: с. 11. - Фолклор (народно творчество): с. 202-247. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8925-67-2 !
1. Села - Северна България - история 2. Горско Сливово (област Ловеч) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 45085448

БК 2021/13 Кн 207
ЧЕРЕВКОВА, Анна Александровна, 1859-19??
        Моята Япония : една пътешественичка разказва / А. А. Черевкова ; прев. от рус., предг. Светлана Иванова. - София : Инле, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 188 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Воспоминания о Японии / А. А. Черевкова.

ISBN 978-619-91574-0-4 : 20 лв.
1. Япония - краезнание
908(520)(0:82-992)
821.161.2-992
COBISS.BG-ID 45175816

БК 2021/13 Кн 208
ШИВАЧЕВ, Стефан Николов, 1954-
        Пловдив : европейска столица на културата 2019 : пътеводител / Стефан Шивачев. - Пловдив : Летера, 2019 ([Пловдив] : [MBM]). - 35 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа фотогр. на: Соня Станкова, Чавдар Найденов, Ивилин Кюркчийски, Никола Лаутлиев, Иван Попов.

ISBN 978-619-179-108-8
1. Туризъм - Пловдив - пътеводители
908(497.234)(036)
379.8(497.234)(036)
COBISS.BG-ID 45172744

БК 2021/13 Кн 209
ŠIVAČEV, Stefan Nikolov, 1954-
        Plovdiv : European capital of culture 2019 : guidebook / Stefan Shivachev ; transl. Petia Peytcheva. - Plovdiv : Lettera, 2019 ([Пловдив] : [MBM]). - 35 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа фотогр. на: Sonya Stankova, Chavdar Naydenov, Ivilin Kyurkchiiski, Nikola Lautliev, Ivan Popov.

ISBN 978-619-179-109-5
1. Туризъм - Пловдив - пътеводители
908(497.234)(036)
379.8(497.234)(036)
COBISS.BG-ID 45175048

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

БК 2021/13 Кн 210
        МЕЧТАНИ пътешествия : 500 дестинации от списъка с желания / под ред. на Кат Статърс ; прев. от англ. Стоянка Христова Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2020 (Сингапур). - 320 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The bucket list. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Христова Карачанова е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-26-2031-0 (подв.) : 29.95 лв.
1. Околосветски пътешествия - пътеводители
910.4(100)(036)
COBISS.BG-ID 45157640

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        БАЛКАНИСТИКАТА в моят живот : (не)познатата проф. Василка Тъпкова-Заимова Вж Кн 211

ДЕЛЧЕВ, Красимир Желев, 1952-
        Тиберий и философията : философски опити Вж Кн 22

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 1, 1898-1900 Вж Кн 29

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Епистоларни диалози. Свит. 2, 1901-1917 Вж Кн 30

КАРАИВАНОВ, Деян Борисов, 1940-2011
        Природозащитни тревоги (природозащитните тревоги на учителя-биолог) : сборник статии по повод 80-годишнината от рождението на Деян Борисов Караиванов - 20 август 1940 г. Вж Кн 98

КРАЧЕВА, Лилия Николаева, 1957-2019
        Творци и творби. Ч. 3 Вж Кн 107

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Антонио Грамши за политиката. Т. 1 Вж Кн 33

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Антонио Грамши за политиката. Т. 2 Вж Кн 34

        Иван МИХОВ : биографичен очерк, спомени (1936-2016) Вж Кн 108

ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Озеленяването на Димитровград 1951-1971 : дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев : очеркът е по разкази на Петър Кочев, споделяни при разговорите ни за Димитровград Вж Кн 97

ТОМОВА, Надежда Емилова, 1987-
        Слово и памет. Библиография на свети епископ Софроний Врачански Вж Кн 12

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/13 Кн 211
        БАЛКАНИСТИКАТА в моят живот : (не)познатата проф. Василка Тъпкова-Заимова / състав. и ред. Рая Заимова. - В. Търново : Фабер, 2020. - 310 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Studia balcanica)

Рец.: Лора Тасева, Добринка Парушева. - Съдържа и: Библиография на научните трудове на проф. Василка Тъпкова-Заимова за периода 1951-2019 г.: с 250-310.

ISBN 978-619-00-1209-2
1. Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова, 1924-2018 - дейност - сборници 2. Историци, български - дейност - сборници 3. България - история
930.1(497.2)(092)(062)
929 Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова
COBISS.BG-ID 45088776

БК 2021/13 Кн 212
ЦОЛОВ, Георгин Тошев
        И аз, историкът, протестирам и провокирам!. Т. 2 / Георгин Цолов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 292 с. ; 21 см

Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-619-202-578-6
1. История
930
COBISS.BG-ID 45066504

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

ПОПОВ, Димитър Петров, 1950-2015
        Древен Рим : история и култура Вж Кн 214

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/13 Кн 213
ПОПОВ, Владимир, ?-1976
        Трудни години за човечеството : във вихъра на войни, революции и нови режими / Владимир Попов ; епилог Красимир Попов. - София : Изток-Запад, 2020. - 324 с. ; 24 см

ISBN 978-619-01-0724-8 : 20 лв.
1. Нова история
94(100)"18/20"
COBISS.BG-ID 45116680

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/13 Кн 214
ПОПОВ, Димитър Петров, 1950-2015
        Древен Рим : история и култура / Димитър Попов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Изток-Запад, 2020. - 349, XVI с. ; 22 см

1. изд. 2002 на изд. Лик. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 333-348.

ISBN 978-619-01-0710-1 : 19.90 лв.
ISBN 619-01-0710-9 !
1. История - Рим (държава) 2. Култура - Рим (държава) 3. Рим (държава) - история 4. Рим (държава) - култура
94(37)
930.85(37)
COBISS.BG-ID 45076488

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        България - Русия : факти от историята Вж Кн 215

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/13 Кн 215
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        България - Русия : факти от историята / Петко Мангачев. - София [т.е. Пловдив] : Офис стандарт, 2019. - 144 с. : с ил. ; 21 см

Рецензия в списание Славяноведение, издание на Руската академия на науките, бр. No 3, 2014 г. / В. И. Косик: с. 36-37. - Рецензия публикувана в списание Славяноведение - издание на Руската академия на науките, кн. 4, 2016 г. / В. И. Косик: с. 48-51. - Под красным крестом : посв. памяти баронессы Ю. П. Вревской / Яков Полонски: с. 68-71. - Памяти Ю. П. Вревской / Иван Тургенев: с. 71-72. - Походът на Самарското знаме от Мурманск до Балканите : увод към публикация в рубриката Поглед към историята в научното тримесечно електронно списание Русистика без граници, бр. No 3 / 2018 г.: с. 72-73. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ., рус. ез.

ISBN 978-619-7464-02-3
1. История - България 2. История - Русия 3. България - история 4. Русия - история
94(497.2)
94(470+571)
COBISS.BG-ID 45096968

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

ТОМОВА, Надежда Емилова, 1987-
        Слово и памет. Библиография на свети епископ Софроний Врачански Вж Кн 12

БК 2021/13 Кн 216
ШИШКОВ, Стою Неделев, 1865-1937
        Беломорска Тракия в Освободителната война през 1877-1878 год. / Ст. Н. Шишков ; препис на съвр. бълг. ез. Николай Иванов Колев. - [2. изд.]. - София [т.е. Габрово] : ГУТА-Н, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - X, 192 с. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 1929 на печ. Стоп. развитие. - Рез. на нем., англ., фр., итал. ез.

ISBN 978-619-7444-31-5 : 16 лв.
1. История - Западна Тракия 2. Руско-турска освободителна война 1877-1878 3. България - история
94(497.2)"1877/1878"
COBISS.BG-ID 45164040


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/13 Г 1
НАЦИОНАЛЕН исторически музей (София)
        Претворена везба от колекциите на Националния исторически музей : каталог / състав. Ели Гуцева, Димитър Василев ; текст и анот. Ели Гуцева = Reborn embroidery from the collections of National Museum of History : catalogue / comp. Eli Gutseva, Dimitar Vasilev ; text and descriptions Eli Gutseva ; Engl. transl. Agnesa Prokopieva. - София : Нац. ист. музей, 2020 ([София] : Булгед). - 96 с. : с цв. ил. ; 21 x 30 см

ISBN 978-619-90311-2-4
1. Национален исторически музей (София) - колекции - каталози 2. Шевици, български - каталози 3. София - музеи 4. България - приложно изкуство
069.5:746.3(497.2-25)(084.12)
746.3(497.2)(084.12)
COBISS.BG-ID 45151496


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

НАЦИОНАЛЕН исторически музей (София)
        Претворена везба от колекциите на Националния исторически музей : каталог Вж Г 1

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/13 Г 2
ДАРИК радио (София)
        Колекция Дарик : двайсет години от живота на една колекция 1999-2019 / състав. Доротея Михова, Албена Спасова ; увод Албена Спасова, Радосвет Радев = The Darik collection : twenty years of the life of a collection 1999-2019 / comp. Doroteya Mihova, Albena Spasova ; introd. Albena Spasova, Radosvet Radev ; transl. Aglika Markova, Yanka Tzvetanova. - София : [Изд. авт.], 2019 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 344 с. : с цв. ил. ; 26 см

Пълната форма на името на състав. Албена Спасова е Албена Спасова Атанасова. - Потъпканото човешко право на халюцинации / Георги Лозанов: с. 8-10. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Безвремие... / Елин Рахнев: с. 11.

ISBN 978-619-188-299-1 (подв.)
1. Дарик радио (София) - колекции - каталози 2. Живопис, българска - колекции - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 45099016

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/13 Г 3
ТОМОВА, Люба Владимирова, 1975-
        Асоциално за социалното / Люба Томова ; предг. Ненко Атанасов = Asocial about social / Lyuba Tomova ; forew. Nenko Atanasov ; Engl. transl. Ognyan Bakrachev. - [София] : Poster House, 2020 ([София] : Маус принт). - 1 албум (36 с.) : с цв. ил. ; 13 см

За авт.: с. 35.

ISBN 978-619-91655-0-8
1. Томова, Люба Владимирова, 1975- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
766.071.1(497.2)(092)(084)
929 Томова, Люба Владимирова
COBISS.BG-ID 45074440

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/13 Г 4
ГЕОРГИЕВ, Антони Емилов, 1963-
        Българите / фотогр., текст Антони Георгиев = Thе Bulgarians / photogr., text Anthony Georgieff. - София : Вагабонд медия, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 1 албум (264 с.) : с ил., портр. ; 28 см

Спирка на кръстопът / Георги Лозанов: с. 5-15. - Пълната форма на името на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Биогр. данни за фотогр. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-90418-2-6
1. Българи - албуми 2. Художествена фотография, българска - албуми 3. България - фотография
77.04(497.2)(084.12)
COBISS.BG-ID 45131272


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/13 Г 5
        ГОРСКО Сливово [община Летница] в снимки : албум / състав. Ганка Велкова. - София : Виделина, 2018. - 1 албум (363 с.) : с ил., портр. ; 28 см

ISBN 978-619-7302-30-1
1. Села - Северна България - история - албуми 2. Горско Сливово (област Ловеч) - краезнание
908(497.21-22)(084.12)
COBISS.BG-ID 45181192

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ТОМОВА, Люба Владимирова, 1975-
        Асоциално за социалното Вж Г 3


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/13 Е 1
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Los secretos de la radiestesia física [Електронен ресурс] : la varilla romana / Veselin Bozhikov ; trad. Asya Vasileva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.  -
Без сведение за ориг. загл.


ISBN 978-954-9803-53-2
1. Радиестезия
001.9(0.034)
550.87(0.034)
COBISS.BG-ID 45160712

БК 2021/13 Е 2
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Secrets of physical radiesthesia [Електронен ресурс] : the roman rod / Veselin Bozhikov ; transl. Zhenya Peltekova. - Текстови данни. - [Казанлък] : Sphere, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-954-9803-41-9
1. Радиестезия
001.9(0.034)
550.87(0.034)
COBISS.BG-ID 45053448


1 ФИЛОСОФИЯ

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/13 Е 3
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Матрицы мышления [Електронен ресурс] / Веселин Божиков ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.
- Ориг. загл.: Мисловните матрици / Веселин Божиков.

ISBN 978-954-9803-24-2
1. Мислене
159.955(0.034)
COBISS.BG-ID 45190920

БК 2021/13 Е 4
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Matrices mentales [Електронен ресурс] : psicología informativa / Veselin Bozhikov ; trad. Asya Vasileva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Мисловните матрици / Веселин Божиков.

ISBN 978-954-9803-54-9
1. Мислене
159.955(0.034)
COBISS.BG-ID 45162760


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/13 Е 5
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Демократичните матрици [Електронен ресурс] : технология на постистината / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2017. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-58-7
1. Демокрация
321.7(0.034)
COBISS.BG-ID 45150984

БК 2021/13 Е 6
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Democratic matrices [Електронен ресурс] : technology of post-truth / Veselin Bozhikov ; transl. Zhenya Peltekova. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Демократичните матрици  / Веселин Божиков. - Кн. от поредицата ПМП.

ISBN 978-954-9803-59-4
1. Демокрация
321.7(0.034)
COBISS.BG-ID 45153032

БК 2021/13 Е 7
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Matrices democráticas [Електронен ресурс] : tecnología de la posverdad / Veselin Bozhikov ; trad. Asya Vasileva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Sfera, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.
- Ориг. загл.: Демократичните матрици  / Веселин Божиков.

ISBN 978-954-9803-63-1
1. Демокрация
321.7(0.034)
COBISS.BG-ID 45146120

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ

БК 2021/13 Е 8
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Монетарните матрици [Електронен ресурс] / Веселин Божиков. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-45-7
1. Монетаризъм
330.83(0.034)
338.23:336.74(0.034)
COBISS.BG-ID 45047560

БК 2021/13 Е 9
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Matrices monetarias [Електронен ресурс] : monetarismo global / Veselin Bozhikov ; trad. Asya Vasileva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Sfera, 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Монетарните матрици  / Веселин Божиков.

ISBN 978-954-9803-55-6
1. Монетаризъм
330.83(0.034)
338.23:336.74(0.034)
COBISS.BG-ID 45133320

БК 2021/13 Е 10
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Monetary matrices [Електронен ресурс] : global monetarism / Veselin Bozhikov ; transl. Zhenya Peltekova. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.
- Ориг. загл.: Монетарните матрици / Веселин Божиков. - Кн. от поредицата PMP.
ISBN 978-954-9803-52-5
1. Монетаризъм
330.83(0.034)
338.23:336.74(0.034)
COBISS.BG-ID 45169928

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Монетарните матрици Вж Е 8

BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Matrices monetarias : monetarismo global Вж Е 9

BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Monetary matrices : global monetarism Вж Е 10


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

53 ФИЗИКА

БК 2021/13 Е 11
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Заряд [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реалност)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-9803-38-9
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45052168

БК 2021/13 Е 12
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Поляризация и дискретизация [Електронен ресурс] : материализация / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Поляризация и дискретизация / Веселин Божков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров.

ISBN 978-954-9803-31-0
1. Време (физика) 2. Пространство
530.12(0.034)
COBISS.BG-ID 45131016

БК 2021/13 Е 13
БОЖИКОВ, Веселин Димов, 1972-
        Энергетические трансформации [Електронен ресурс] / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тодоров ; пер. Александър Домбов. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2008. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Серия Реальность)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Енергийни трансформации / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тородов.

ISBN 978-954-9803-30-3
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45144328

БК 2021/13 Е 14
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Energy universe [Електронен ресурс] : energetic physics / Veselin Bozhikov, Gancho Ganev, Todor Todorov ; transl. Desislava Mineva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Sphere, 2015. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. 
- Ориг. загл.: Заряд / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тородов.

ISBN 978-954-9803-51-8
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45056264

БК 2021/13 Е 15
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Universo energético [Електронен ресурс] / Veselin Bozhikov, Gancho Ganev, Todor Todorov ; trad. Asya Vasileva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Без сведение за ориг. загл. - Загл. погрешно отпеч. на загл. екран: Universo energetico.
- Ориг. загл.: Заряд / Веселин Божиков, Ганчо Ганев, Тодор Тородов.

ISBN 978-954-9803-56-3
1. Квантова теория
530.145(0.034)
COBISS.BG-ID 45136136

550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Los secretos de la radiestesia física : la varilla romana Вж Е 1

BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        Secrets of physical radiesthesia : the roman rod Вж Е 2


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/13 Е 16
        ШЕСТ мадригали-балети [Видеозапис] : за сопран, алт, бас, две цигулки и чембало = Sei madrigali-baletti : for soprano, alt, bass, two violins and harpsichord. - София : Изток-Запад, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) (9 мин, 45 сек) : зв., цв. ; 12 см

Видеозаписът се разпространява с кн. със загл.: Между здрача и зората. - Музика Джовани Джакомо Гастолди. - Изпълнява: Вокален квартет Таня Угринов сопран, Снежина Куманова алт, Георги Еленков тенор, Валентин Ватев бас. - Пълната форма на името на певеца Георги Еленков е Георги Еленков Борисов. - Със специалното участие на Балетно трио Андреа Дякова, Виктория Петрова, Васил Дипчиков ; хореограф Ангелина Гаврилова ; концертмайстор Павел Златаров.

784(450)(086.8)
COBISS.BG-ID 45187336


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/13 Е 17
BOŽIKOV, Veselin Dimov, 1972-
        The great roman museum [Електронен ресурс] : terra incognita and the secrets of the treasures / Veselin Bozhikov ; transl. Desislava Mineva. - Текстови данни. - [Казанлък] : Сфера, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-954-9803-62-4
1. Паметници на културата - България 2. България - паметници на културата
904(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 45156616

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/13 Е 18
        СТУДЕНТСКИ дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс]. Т. 9 / състав., предг. Жоржета Назърска, Светла Шапкалова ; науч. ред. Жоржета Назърска. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите-О писменехь, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Жасмина Донкова. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-185-454-7
1. Културно-историческо наследство - България - сборници 2. Религия и изкуство - България - сборници 3. Религия и култура - България - сборници 4. България - история
930.85(497.2)(062.034)
COBISS.BG-ID 45158152


>ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ
Абрашева, Жана (предговор) Кн 152
Аврамов, Иван Харалампиев, 1932- (автор) Кн 176
Аврамова, Валентина Николова, 1944- (редактор) Кн 112
Адизес, Ичак Калдерон, 1937- (автор) Кн 42
Азарова, Вероника Викторова, 1969- (автор) Кн 80
Академичен форум Икономика (Варна ; 2015) Кн 68
Алекзандър, Р. Г. Уик (автор) Кн 91
Александров, Александър (илюстратор) Кн 152
Алексеева, Марина Анатолиевна вж Маринина, Александра, 1957-
Алеманя, Беатриче, 1973- (илюстратор) Кн 18
Алиндер-Исмаилова, Ергиджан Осман, 1980- (автор) Кн 110, Кн 111
Ангелиев, Тодор Иванов, 1969- (илюстратор) Кн 172
Ангелов, Васил, 1950- (илюстратор) Кн 184
Ангелова, Мария Стефанова, 1988- (автор) Кн 186, (преводач) Кн 124
Андонов, Стоян Иванов, 1949- (автор) Кн 177
Андонова, Галина Христова (автор) Кн 187, (илюстратор) Кн 187
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор) Кн 78, Кн 79, (илюстратор) Кн 78, Кн 79
Андреев, Никола Григоров, 1929- (предговор) Кн 65
Андреевска, Калина Гочева, 1972- (автор) Кн 90
Антиста, Паола, 1976- (илюстратор) Кн 133
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-2019 (предговор) Кн 24, (преводач) Кн 24
Антъни, Стив, 1975- (илюстратор) Кн 18
Апостолова, Елена Димитрова, 1977- (автор) Кн 88
Арбатова, Надежда Константиновна (редактор) Кн 57
Арнаудов, Георги Асенов, 1957- вж Arnaudov, Georgi Asenov, 1957-
Асенова, Рада (автор) Кн 142
Атанасов, Ненко Атанасов, 1978- (предговор) Г 3
Атанасов, Ненко Атанасов, 1978- вж Atanasov, Nenko Atanasov, 1978-
Атанасова, Албена Спасова вж Спасова, Албена, 1963-
Атанасова, Виржиния Александрова, 1951- (автор) Кн 143
Атанасова, Виржиния Александрова, 1951- вж Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951-
Атанасова, Мариана Атанасова, 1986- (автор) Кн 45
Ахмед, Мийрям Неджиб Салим- вж Салим, Мийрям Неджиб
Баев, Петър Стефанов (преводач) Кн 91
Бакрачев, Огнян (преводач) Г 3
Бакрачев, Огнян вж Bakračev, Ognjan
Балабанов, Трайко Димитров, 1988- (редактор) Кн 92
Балтова, Светла Методиева, 1951- (съставител) Кн 31, Кн 32, (предговор) Кн 31, Кн 32
Банкова, Искра Петрова, 1951- вж Bankova, Iskra Petrova, 1951-
Бароу, Дейвид (илюстратор) Кн 18
Батулева, Татяна Петрова, 1957- (рецензия) Кн 26
Батиани, Александър вж Батяни, Александър, 1971-
Батяни, Александър, 1971- (послеслов) Кн 38
Бейханова, Мерал (автор) Кн 110, Кн 111
Бекир, Харун Харун, 1972- (автор) Кн 110, Кн 111
Бели, Алфредо, 1962- (илюстратор) Кн 134, Кн 135
Белчева, Цвета Бойкова, 1978- (автор) Кн 188
Бернер, Ротраут Зузане, 1948- (илюстратор) Кн 18
Бернер, Ротраут Сузане вж Бернер, Ротраут Зузане, 1948-
Бикова, Анна вж Bikova, Anna
Бланчард, Кен вж Бланчард, Кенет, 1939-
Бланчард, Кенет, 1939- (автор) Кн 43
Блейк, Куентин, 1932- (илюстратор) Кн 18
Блок, Серж, 1956- (илюстратор) Кн 18
Блох, Серж вж Блок, Серж, 1956-
Божиков, Веселин Димов, 1972- (автор) Е 3, Е 5, Е 8, Е 11, Е 12, Е 13
Божиков, Веселин Димов, 1972- вж Božikov, Veselin Dimov, 1972-
Божилова, Галина Кирилова (автор) Кн 189, (илюстратор) Кн 189
Бонфоа, Ив, 1923- (автор) Кн 136
Борисов, Борис Йорданов, 1969- (автор) Кн 45
Борисов, Георги Еленков вж Еленков, Георги, 1983-
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (преводач) Кн 23
Бояджиева, Елисавета Владимирова, 1956- вж Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956-
Бояджиева, Нели Илиева, 1957- (предговор) Кн 48
Боянов, Кирил Любенов, 1935- (предговор) Кн 4, Кн 6
Браун, Керън (автор) Кн 16
Бронте, Емили, 1818-1848 (автор) Кн 119
България. Закони и др. п. Кн 76
Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт. Международен семинар Стратегии за укрепване на демокрацията 30 години след падането на Берлинската стена (София ; 2019) вж Fulbright International Seminar Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall (Sofia ; 2019)
Бързашка, Павлина Иванова вж Иванова, Павлина, 1944-
Бърнет, Дийн, 1964- (автор) Кн 35


Вакарино, Лучия, 1981- (автор) Кн 133
Василев, Васил Ангелов вж Ангелов, Васил, 1950-
Василев, Димитър Иванов, 1984- (съставител) Г 1
Василев, Димитър Иванов, 1984- вж Vasilev, Dimitǎr Ivanov, 1984-
Василева, Ася Пламенова, 1982- вж Vasileva, Asja Plamenova, 1982-
Василева, Дияна, 1968- (автор) Кн 144, Кн 145
Ватев, Валентин (певец) Е 16
Ватев, Валентин вж Vatev, Valentin, 1986-
Велева, Екатерина Иванова, 1966- (адаптатор) Кн 89
Велева, Лиляна Димитрова, 1951- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 70
Величкова, Диана Пламенова, 1984- (автор) Кн 13
Велкова, Ганка, 1944- (автор) Кн 206, (съставител) Г 5
Велчева, Николая Венциславова, 1979- (автор) Кн 103
Вергадос, Димитриос (редактор) Кн 57
Вехтер, Филип, 1968- (илюстратор) Кн 18
Владев, Ивайло Любомиров, 1962- (автор) Кн 69
Владева, Росица Цанкова, 1964- (автор) Кн 69
Владимиров, Симеон, 1925-2008 (преводач) Кн 140
Владинова, Елена Валериева (илюстратор) Кн 186
Вранчева, Иглика Димитрова Несторова- вж Несторова-Вранчева, Иглика Димитрова, 1970-
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954- (предговор) Кн 107


Габровска, Дори Генадиева, 1969- (преводач) Кн 119
Гаврилова, Ангелина, 1977- (хореограф) Е 16
Гаврилова, Ангелина, 1977- вж Gavrilova, Angelina, 1977-
Гаджоти, Лучия (илюстратор) Кн 18
Ганев, Ганчо Тодоров, 1971- (автор) Е 11, Е 12, Е 13
Ганев, Ганчо Тодоров, 1971- вж Ganev, Gančo Todorov, 1971-
Ганери, Анита, 1961- (адаптатор) Кн 120, (съставител) Кн 120
Гарабедян, Илвана Иванова, 1974- (преводач) Кн 123
Гарванова, Магдалена Златкова, 1976- (автор) Кн 45
Гастолди, Джовани Джакомо, 1554?-1609 (композитор) Е 16
Гастолди, Джовани Джакомо, 1554?-1609 вж Gastoldi, Giovanni Giacomo, 1554?-1609
Гатен, Катарина фон дер, 1972- (автор) Кн 17
Гафтанджиева, Силвия Николаева, 1988- (автор) Кн 3
Георгиев, Ангел Красимиров (редактор) Кн 71
Георгиев, Антони Емилов, 1963- (фотограф) Г 4 , (текст) Г 4
Георгиев, Антони Емилов, 1963- вж Georgiev, Antoni Emilov, 1963-
Георгиев, Георги Лозанов вж Лозанов, Георги, 1958-
Георгиев, Георги Христов, 1971- (съставител) Кн 29, Кн 30, (редактор) Кн 9, Кн 29, Кн 30, (предговор) Кн 29, Кн 30
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 1
Георгиев, Симеон Владимиров вж Владимиров, Симеон, 1925-2008
Георгиева, Александра Тодорова (автор) Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197
Георгиева, Венетка, 1936- (автор) Кн 168
Георгиева, Галя (преводач) Кн 121
Георгиева, Любка, 1945- (автор) Кн 146
Георгиева, Светла Сталинова (автор) Кн 90
Георгиева, Стела Валериева, 1981- (редактор) Кн 1
Георгиева, Цветана Борисова, 1937- (автор) Кн 45
Гергов, Георги Иванов, 1959- (автор) Кн 147
Гетов, Илко Николаев, 1963- (автор) Кн 90
Гешева, Мирая Пламенова, 2004?- (автор) Кн 169
Гиздов, Любомир Емилов, 1987- (преводач) Кн 132
Главусанов, Павел Грозданов, 1946- (преводач) Кн 14, Кн 27, Кн 43, Кн 51
Глушкова, Нона Димитрова, 1978- (автор) Кн 77
Годон, Ингрид, 1958- (илюстратор) Кн 18
Голев, Ангел Атанасов, 1965- вж Golev, Angel Atanasov, 1965-
Гомбаш, Естер Снежана, 1980- (илюстратор) Кн 50
Гомбаш, Естер Снежана, 1980- вж Gombaš, Ester Snežana, 1980-
Горчева, Мая Стоянова, 1968- (автор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Господинова, Биляна Тодорова, 1962- (илюстратор) Кн 200
Грекова, Даниела Димитрова, 1984- (автор) Кн 90
Григоров, Григор Стоянов (илюстратор) Кн 92
Грийн, Алисън (автор) Кн 18
Грийн, Брайън, 1963- (автор) Кн 25
Гринберг, Морис Аврам, 1962- (автор) Кн 44
Гуцева, Ели Димитрова, 1976- (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Гуцева, Ели Димитрова, 1976- вж Guceva, Eli Dimitrova, 1976-
Гьонова, Цеца Стоянова, 1961- (автор) Кн 148
Гьохлих, Сузане, 1972- (илюстратор) Кн 18
Гюров, Александър Георгиев, 1968- (автор) Кн 149
Гюрова, Антонина Александрова (автор) Кн 149


Дабижа, Виолета (илюстратор) Кн 121
Давидков, Цветан Първанов, 1956- (редактор) Кн 117
Данчев, Николай Дамянов, 1953- (автор) Кн 90
Даргов, Свилен Христов (предговор) Кн 94
Дарик радио (София) Г 2
Дарик радио (София) вж Darik radio (Sofija)
Дачев, Юрий Иванов, 1954- (рецензия) Кн 85
Дворянова, Лиляна Орлинова, 1978- (автор) Кн 198, (илюстратор) Кн 198
Делчев, Красимир Желев, 1952- (автор) Кн 22
Дендоовен, Герда, 1962- (илюстратор) Кн 18
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (автор) Кн 6, (редактор) Кн 57
Дерсаркисян, Жюстин Томс вж Томс, Жюстин, 1971-
Джеймс, Алис, 1992- (автор) Кн 21
Джоунс, Роб Лойд (автор) Кн 19
Димитри, Симона, 1976- (илюстратор) Кн 121
Димитров, Валентин Любомиров, 1946- (автор) Кн 202, (съставител) Кн 202, (преводач) Кн 202
Димитров, Георги Милков вж Милков, Георги, 1966-
Димитров, Евгений Атанасов, 1979- (автор) Кн 99
Димитров, Марко Петков, 1952- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 70
Димитров, Симеон Стефанов вж СимоГон
Димитрова, Ина Димитрова, 1979- (преводач) Кн 35
Димитрова, Людмила Тодорова, 1944- (редактор) Кн 29, Кн 30, (предговор) Кн 29, Кн 30
Димитрова, Мария Йорданова, 1983- (автор) Кн 90
Димитрова, Радка Дойнова вж Дойнова, Радка, 1932-2002
Димитрова, Роза Петрова вж Максимова, Роза Петрова, 1961-
Димитрова, Цветелина Николаева, 1976- (преводач) Кн 17
Димитрова, Яница Петкова, 1974- (автор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Димитрова-Танева, Христина Трифонова, 1978- (преводач) Кн 27
Димов, Божидар Иванов, 1931-2003 (предговор) Кн 206
Дынкин, Александр Александрович, 1948- вж Динкин, Александър Александрович, 1948-
Динкин, Александър Александрович, 1948- (редактор) Кн 57
Дипчиков, Васил, 1989- (танцьор) Е 16
Дипчиков, Васил, 1989- вж Dipčikov, Vasil, 1989-
Дичев, Жеко Манолов вж Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970-
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (рецензия) Кн 12
Дойков, Йордан Стоянов, 1963- (автор) Кн 45
Дойнова, Радка, 1932-2003 (автор) Кн 178
Дойчинова, Юлия Маркова, 1960- (редактор) Кн 9
Долапчиева, Майя Василева, 1947- (редактор) Кн 117
Домбов, Александър Асенов (преводач) Е 3, Е 12, Е 13
Донева, Миглена Георгиева вж Кирилова-Донева, Миглена Георгиева
Донева, Росица Желязкова, 1957- (автор) Кн 3
Драганова, Величка Георгиева, 1937- (редактор) Кн 29, Кн 30, (предговор) Кн 29, Кн 30
Драгов, Рангел Георгиев, 1988- (автор) Кн 100
Дрооп, Констанца вж Дроп, Констанца, 1965-
Дроп, Констанца, 1965- (автор) Кн 20, (илюстратор) Кн 20
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32
Дякова, Андреа (танцьор) Е 16
          Дякова, Андреа вж Djakova bAndrea


Европейски форум за социално предприемачество (6 ; Пловдив ; 2017) Кн 9
Европейски форум за социално предприемачество (8 ; Пловдив ; 2019) Кн 10
Еленков, Георги, 1983- (певец) Е 16
Еленков, Георги, 1983- вж Elenkov, Georgi, 1983-
Енгберг, Катрине, 1975- (автор) Кн 132
Енев, Тодор Иванов, 1945- (автор) Кн 150


Забунов, Георги Шинков, 1966- (редактор) Кн 9
Заимова, Рая Йорданова, 1957- (съставител) Кн 211, (редактор) Кн 211
Запрянов, Младен Тодоров (преводач) Кн 42
Захариева, Йорданка Ценкова, 1963- (автор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949- (преводач) Кн 129Кн 130
Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970- (рецензия) Кн 40
Зиф, Биргита, 1981- (илюстратор) Кн 18
Златаров, Павел Рафаилов, 1970- (музикант) Е 16
Златаров, Павел Рафаилов, 1970- вж Zlatarov, Pavel Rafailov, 1970-
Златарова, Евдокия Светозарова, 1969- (преводач) Кн 134, Кн 135
Златева, Мила Костадинова (автор) Кн 48
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (автор) Кн 53


Иванов, Георги Мишев вж Мишев, Георги, 1935-
Иванов, Димитър Христов, 1951- (редактор) Кн 57
Иванов, Искрен Пламенов, 1984- вж Ivanov, Iskren Plamenov, 1984-
Иванов, Любчо Николов, 1948- (съставител) Кн 27, (предговор) Кн 27
Иванов, Павлин (преводач) Кн 141
Иванов, Събин Иванов, 1978- (автор) Кн 85, (рецензия) Кн 5, Кн 86
Иванова, Веселина Георгиева, 1984- (адаптатор) Кн 89
Иванова, Диана Петрова, 1950- (редактор) Кн 116
Иванова, Дияна Василева вж Василева, Дияна, 1968-
Иванова, Екатерина вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Иванова, Мария Илиева вж Илиева, Мария, 1962-
Иванова, Павлина, 1944- (автор) Кн 179
Иванова, Светлана Великова (предговор) Кн 207, (преводач) Кн 207
Илиев, Антон Илиев, 1973- вж Iliev, Anton Iliev, 1973-
Илиев, Людмил Атанасов, 1986- (адаптатор) Кн 89
Илиева, Мария, 1962- (автор) Кн 114
Илков, Юрий Борисов, 1953- (предговор) Кн 182
Илчева, Марияна Янчева, 1975- (автор) Кн 151
Инуса, Мануела, 1981- (автор) Кн 128
Искренова, Емилия Веселинова, 1981- вж Iskrenova, Emilija Veselinova, 1981-
Исмаилова, Ергиджан Осман Алиндер- вж Алиндер-Исмаилова, Ергиджан Осман, 1980-
Йорданов, Симеон Георгиев, 1944- (съставител) Кн 118


Калев, Димитър Николаев, 1953- (предговор) Кн 29
Калева, Стефка Янчева Петкова- вж Петкова-Калева, Стефка Янчева, 1961-
Калчев, Пламен Петров, 1956- (автор) Кн 36
Камушева, Мария Стефанова (автор) Кн 90
Канев, Петър Добринов, 1972- (автор) Кн 45
Караиванов, Деян Борисов, 1940-2011 (автор) Кн 98
Караиванов, Никола Борисов, 1948- (съставител) Кн 98, (предговор) Кн 98
Карачанова, Стоянка Христова вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Кариоли, Яна (автор) Кн 134, Кн 135
Кастрийон, Мелиса, 1986- (илюстратор) Кн 18
Квашнин, Юрий Дмитриевич (редактор) Кн 57
Керемидчиев, Спартак Василев, 1961- (редактор) Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 66, Кн 68
Киара, Франческа ди (илюстратор) Кн 121
Киниър, Никола (илюстратор) Кн 18
Кирилова-Донева, Миглена Георгиева (автор) Кн 90
Киров, Пеню, 1868-1918 (автор) Кн 29, Кн 30
Клейтън, Мег Уайт, 1959- (автор) Кн 122
Клуб Икономика 2000 (София) Кн 62, Кн 63, Кн 64
Книймаейр, Марлис Шарф- вж Шарф-Книймаейр, Марлис, 1949-
Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950- (преводач) Кн 25
Колев, Николай Иванов, 1951- (автор) Кн 170, (редактор) Кн 216
Колева, Светлина Георгиева (автор) Кн 36
Колчев, Александър Стоилов, 1956- (коментатор) Кн 76, (съставител) Кн 76
Колчева, Крася Петкова, 1964- (автор) Кн 96
Колюшева, Мария Николова, 1957- (автор) Кн 199, (илюстратор) Кн 199
Комати, Зигрун, 1955- (преводач) Кн 143
Комати, Зигрун, 1955- вж Comati, Sigrun, 1955-
Кондакова, Мария Атанасова, 1969- (преводач) Кн 41
Константинова, Калина Димкова Захариева- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-
Копо, Мариана (илюстратор) Кн 18
Косик, Виктор Иванович, 1944- (рецензия) Кн 215
Костадинов, Костадин Пенчев (автор) Кн 104
Костадинова, Ирена Димитрова, 1964- (автор) Кн 112
Костов, Евгени Василев, 1958- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 70
Костова, Велислава Николаева вж Николаева, Велислава, 1976-
Костова, Цветана Асенова, 1939- (автор) Кн 180
Краутър, Кити, 1970- (илюстратор) Кн 18
Крачева, Лилия Николаева, 1957-2019 (автор) Кн 107
Кристелер, Паул Оскар, 1905-1999 (доп. материал) Кн 23
Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства (Благоевград ; 2019) Кн 8
Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства (Варна ; 2019) Кн 8
Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства (София ; 2019) Кн 8
Кръгла маса Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК (София ; 2015) вж Кръгла маса Сто и двадесет години кооперативно движение на трудовопроизводителните кооперации (София ; 2015)
Кръгла маса Сто и двадесет години кооперативно движение на трудовопроизводителните кооперации (София ; 2015) Кн 65
Кузманова, Ралица Тодорова, 1974- (автор) Кн 87
Кузнецов, Алексей Владимирович, 1978- (редактор) Кн 57
Кул, Анке, 1970- (илюстратор) Кн 17, Кн 18
Куманова, Александра Венкова, 1956- (рецензия) Кн 40
Куманова, Снежина (певец) Е 16
Куманова, Снежина вж Kumanova, Snežina
Курник, Пипа (илюстратор) Кн 18
Кушева, Нели Николова Раданова- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Кънчев, Иван Стойков, 1942- (редактор) Кн 9
Кърджалъ, Бюлент Али, 1972- (автор) Кн 11, Кн 110, Кн 111
Кьонеке, Оле, 1961- (илюстратор) Кн 18
Кюркчиев, Николай Веселинов, 1946- вж Kjurkčiev, Nikolaj Veselinov, 1946-
Кязимова, Ембие Мехмед, 1975- (автор) Кн 110, Кн 111


Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 210
Ламбаджиев, Георги Атанасов, 1947- (автор) Кн 37
Лангенбек, Александра (илюстратор) Кн 129Кн 130
Ланда, Норберт, 1952- (автор) Кн 131
Латева, Екатерина Иванова, 1956- (преводач) Кн 125, Кн 126
Лей, Хуа, 1982- (илюстратор) Кн 120
Лесева, Светлозара Илиева, 1978- (преводач) Кн 122
Лозанов, Георги, 1958- (текст) Г 2, Г 4
Лозева, Анна Иванова, 1987- (автор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Лукипудис, Славка Проданова, 1942- (автор) Кн 171


Макинтайър, Сара, 1975- (илюстратор) Кн 18
Макс, Кен Уилсън- вж Уилсън-Макс, Кен, 1965-
Максимова, Роза Петрова, 1961- (автор) Кн 152
МакУилям, Хауърд (илюстратор) Кн 124
Малинова, Мариана, 1965- вж Malinova, Mariana, 1965-
Малканова, Мая Данчова (съставител) Кн 106
Мангачев, Петко Иванов, 1941- (автор) Кн 215
Манев, Красимир Петров (редактор) Кн 5, (послеслов) Кн 5
Манова, Борислава, 1989- (автор) Кн 153
Манова, Маноела Методиева, 1979- (автор) Кн 90
Манова, Рени Антонова (автор) Кн 115
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 21
Мариани, Федерико, 1974- (илюстратор) Кн 21
Маринина, Александра, 1957- (автор) Кн 139
Маринова, Анна Михайлова (илюстратор) Кн 164
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- (преводач) Г 2
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- вж Markova, Aglika Josifova, 1942-
Мартин, Джеръм (автор) Кн 21
Марчева, Деяна Димитрова, 1978- (автор) Кн 75
Матеев, Георги Иванов, 1946- вж Mateev, Georgi Ivanov, 1946-
Матиа, Луиза, 1953- (автор) Кн 134, Кн 135
Мизов, Максим Николаев, 1953- (автор) Кн 33, Кн 34
Миланович, Бранко, 1953- (автор) Кн 46, Кн 47
Милановић, Бранко, 1953- вж Миланович, Бранко, 1953-
Милев, Станислав Тодоров, 1951- (предговор) Кн 162, Кн 183
Милков, Георги, 1966- (автор) Кн 48, (съставител) Кн 48
Минева, Десислава Минева вж Mineva, Desislava Mineva
Минков, Михаил Антонов, 1959- (автор) Кн 51
Минчев, Асен Недков, 1980- (автор) Кн 94
Мирандола, Джовани Пико дела вж Пико дела Мирандола, Джовани, 1463-1494
Митев, Трифон Димитров, 1955- (редактор) Кн 27, Кн 177
Миткова, Зорница Емилова вж Спасова-Миткова, Зорница Емилова, 1981-
Митов, Константин Василев (автор) Кн 90
Михайлов, Пламен Михайлов, 1957- (автор) Кн 86, (рецензия) Кн 85
Михалева, Сребра Николова, 1947- (автор) Кн 109
Михалска, Евгения Яворова, 1972- (автор) Кн 154
Михова, Доротея Александрова (съставител) Г 2
Михова, Доротея Александрова вж Mihova, Doroteja Aleksandrova
Михова, Радостина Николова Пеева- вж Николова, Радостина, 1986-
Мицкова, Мария Петрова (автор) Кн 116
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 38
Мишев, Георги, 1935- (автор) Кн 172
Младенов, Методи Кирилов, 1981- (автор) Кн 205, (илюстратор) Кн 205
Модева, Мариела Тодорова вж Модева-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971-
Модева-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971- (съставител) Кн 57, (предговор) Кн 57
Монкс, Лидия (илюстратор) Кн 18
Монфре, Дороте дьо, 1973- (илюстратор) Кн 18
Монфрейд, Дороте дьо вж Монфре, Дороте дьо, 1973-
Муита, Джейн, 1956- (автор) Кн 50
Муита, Джейн, 1956- вж Muita, Jane, 1956-
Мутафчиева, Илина Симеонова, 1991- (автор) Кн 55
Мъмбри, Том (автор) Кн 21
Мъри, Дейл Едуин (илюстратор) Кн 21
Мюле, Йорг, 1973- (илюстратор) Кн 18
Мюлер, Томас, 1966- (илюстратор) Кн 18


Назърска, Жоржета Димитрова, 1970- (автор) Кн 40, (съставител) Е 18, (редактор) Е 18, (предговор) Е 18
Наимов, Самир Изетов, 1973- (автор) Кн 88
Накова, Елизабет (преводач) Кн 131
Налбантова, Николина Желязкова, 1958- (автор) Кн 155, (илюстратор) Кн 155
Нанкова, Мариела Тодорова Модева- вж Модева-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971-
Научна конференция с международно участие Примаковски четения (София ; 2019) Кн 57
Научная конференция с международным участием Примаковские чтения (София ; 2019) вж Научна конференция с международно участие Примаковски четения (София ; 2019)
Научно-практическа конференция Единодействието на националните кооперативни съюзи в България (София ; 2005) Кн 61
Научно-практическа конференция Социално предприемачество - перспективи и приоритети (Пловдив ; 2017) Кн 9
Научно-практическа конференция Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности (Благоевград ; 2019) Кн 7
Научно-практическа конференция Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа (Пловдив ; 2019) Кн 10
Национален исторически музей (София) Г 1
Начев, Димитър Георгиев, 1928- (рецензия) Кн 37
Нашимбени, Барбара, 1969- (илюстратор) Кн 18
Неделчев, Мирослав Колев, 1965- (редактор) Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 66
Недкова, Розалина Диянова, 1994- (автор) Кн 55
Нейкова, Мария Стефанова, 1952- вж Nejkova, Marija Stefanova, 1952-
Ненчева, Мая Атанасова, 1986- (преводач) Кн 203, Кн 204
Нериман, Хасан (автор) Кн 110, Кн 111
Несторов, Димитър Стефанов, 1946-? (автор) Кн 181
Несторова, Иглика Димитрова вж Несторова-Вранчева, Иглика Димитрова, 1970-
Несторова-Вранчева, Иглика Димитрова, 1970- (доп. материал) Кн 181
Никова, Дияна Людмилова (автор) Кн 156
Николаева, Велислава, 1976- (редактор) Кн 9
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 182
Николова, Илиана Райкова вж Филкова-Николова, Илиана Райкова
Николова, Радостина, 1986- (преводач) Кн 18
Николчев, Живко Любомиров, 1975- (преводач) Кн 16
Николчев, Павлин Иванов вж Иванов, Павлин 
Нинов, Ивайло Василев, 1960- (илюстратор) Кн 202
Нойкел, Норман вж Neukel, Norman
Нол, Аманда (автор) Кн 124


ОИСР вж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Париж)
Ойос, Артуро де, 1959- (предговор) Кн 14
Онеста, Катрин (илюстратор) Кн 127
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Париж) Кн 66
Павлова, Вихра Иванова, 1971- (автор) Кн 56
Павлова, Маргарита, 1946- (автор) Кн 157, (илюстратор) Кн 157
Пайк, Албърт, 1809-1891 (автор) Кн 14
Палазова, Розалина Борилова (преводач) Кн 20
Палашев, Николай Георгиев, 1959- (автор) Кн 45
Панев, Христо Георгиев, 1942- (илюстратор) Кн 109
Папазова, Петя, 1975- (илюстратор) Кн 158
Папазян, Ованес (интервюиращ) Кн 182
Паркър-Рийс, Гай (илюстратор) Кн 18
Пеева, Иванка Василева, 1964- (автор) Кн 93
Пеева, Мирослава Иванова (автор) Кн 158, Кн 159, (илюстратор) Кн 159
Пеева-Михова, Радостина Николова вж Николова, Радостина, 1986-
Пейнекова, Венетка Георгиева вж Георгиева, Венетка, 1936-
Пейчева, Петя Пейчева вж Pejčeva, Petja Pejčeva
Пелтекова, Женя Димитрова вж Peltekova, Ženja Dimitrova
Пенева, Радостина Руменова, 1973- (илюстратор) Кн 188
Пенчев, Пенчо Денчев, 1971- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 70
Перелман, Яков Исидорович, 1882-1942 (автор) Кн 141
Перельман, Яков Исидорович, 1882-1942 вж Перелман, Яков Исидорович, 1882-1942
Персус, 1968- (автор) Кн 28
Петева, Ирена Йорданова, 1968- (автор) Кн 6, Кн 45, (редактор) Кн 57
Петкова, Анета Динчева (съставител) Кн 106
Петкова, Валентина Боянова, 1972- (автор) Кн 90
Петкова-Калева, Стефка Янчева, 1961- (автор) Кн 113
Петричева, Ева Юлиан (илюстратор) Кн 169
Петров, Благовест Петров, 1971- (преводач) Кн 136
Петрова, Виктория вж Petrova, Viktorija
Петрова, Виктория, балерина (танцьор) Е 16
Петрова, Генка Иванова, 1961- (автор) Кн 90, (редактор) Кн 90
Петрова, Здравка Станчева, 1946- (преводач) Кн 139
Петрова, Ирена Димитрова вж Костадинова, Ирена Димитрова, 1964-
Петрова, Славея Тенчева, 1977- (автор) Кн 81
Петрова, Христина Игнатова, 1968- (автор) Кн 200
Пико дела Мирандола, Джовани, 1463-1494 (автор) Кн 23
Платонов, Андрей Платонович, 1899-1951 (автор) Кн 140
Поло, Парко (илюстратор) Кн 21
Полонски, Яков Петрович, 1819-1898 (доп. материал) Кн 215
Полонский, Яков Петрович, 1819-1898 вж Полонски, Яков Петрович, 1819-1898
Попов, Владимир, ?-1976 (автор) Кн 213
Попов, Георги Иванов, 1941- (съставител) Кн 182
Попов, Димитър Петров, 1950-2015 (автор) Кн 214
Попов, Иван Георгиев, 1970-2019 (автор) Кн 182
Попов, Красимир Владимиров (послеслов) Кн 213
Попова, Вяра Александрова, 1977- (автор) Кн 26
Попова, Стефка Дойчева, 1951- (автор) Кн 160
Попова, Теодора Петрова, 1964- (предговор) Кн 118
Порт, Мони, 1968- (илюстратор) Кн 18
Проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (София ; 2016-2020) Кн 62, Кн 63, Кн 64
Прокопиева, Агнеса Василева, 1952- (преводач) Г 1
Прокопиева, Агнеса Василева, 1952- вж Prokopieva, Agnesa Vasileva, 1952-
Пролетна международна братска среща Крилете на свободата (1 ; Стара Загора ; 2018) Кн 27


Раданова, Нели Николова вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949- (преводач) Кн 133
Радев, Мирослав (илюстратор) Кн 151
Радев, Начко Цветанов, 1945- (редактор) Кн 9
Радев, Радосвет Крумов, 1960- (предговор) Г 2
Радев, Радосвет Крумов, 1960- вж Radev, Radosvet Krumov, 1960-
Радойкова, Здравка Димитрова, 1955- (съставител) Кн 106
Радославова, Димитрина Стефанова (автор) Кн 173
Рахнев, Асен Кънчев, 1956- (предговор) Кн 82
Рахнев, Асен Кънчев, 1956- вж Rahnev, Asen Kǎnčev, 1956-
Рахнев, Елин Христов, 1968- (доп. материал) Г 2
Рахнев, Елин Христов, 1968- вж Rahnev, Elin Hristov, 1968-
Рашев, Стефан Калчев, 1963- (автор) Кн 102
Рашидова, Корнелия Филипова (автор) Кн 110, Кн 111
Раяда вж Асенова, Рада
Регионален форум за социално предприемачество (2 ; Благоевград ; 2019) Кн 7
Регионален форум за социално предприемачество (2 ; Варна ; 2019) Кн 8
Ризова, Теодора Велева, 1969- (автор) Кн 71
Рийс, Гай Паркър- вж Паркър-Рийс, Гай
Робъртс, Дейвид, 1970- (илюстратор) Кн 18
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 123
Робъртсън, Елинор Мари вж Робъртс, Нора, 1950-
Родин, Владимир Николаевич, 1979- (илюстратор) Кн 141
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 127
          Розова, Надя Иванова вж Розова, Надежда Иванова, 1968-


Саацаки, Евники вж Saatsaki, Evniki
Савова, Александра Цветанова (автор) Кн 90
Салим, Мийрям Неджиб (автор) Кн 110, Кн 111
Салим-Ахмед, Мийрям Неджиб вж Салим, Мийрям Неджиб
Самуилова, Ивинела Вескова, 1971- (съставител) Кн 105, (предговор) Кн 105
Санджакян, Михран (предговор) Кн 176
Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964- (автор) Кн 137
Сариев, Иван Христов (предговор) Кн 14
Селимова, Неджля Хикметова (автор) Кн 110, Кн 111
Семерджиев, Димитър Бончев, 1937- (автор) Кн 15
Сербезовски, Жан-Клод (интервюиран) Кн 182
Сети, Рамит, 1982- (автор) Кн 58, Кн 59
СимоГон (автор) Кн 174
Собаджиев, Юлиян Любомиров (преводач) Кн 50
Соколов, Иван Младенов, 1962- (автор) Кн 67, (редактор) Кн 9
Сомова, Елена Петрова, 1972- (автор) Кн 3
Софроний Врачански, 1739-1813 (доп. материал) Кн 12
Спасов, Йордан Живков, 1938- (автор) Кн 162, Кн 183
Спасов, Мария Аргирова (преводач) Кн 128
Спасова, Албена, 1963- (съставител) Г 2, (предговор) Г 2
Спасова, Албена, 1963- вж Spasova, Albena, 1963-
Спасова, Лили Симеонова, 1969- (съставител) Кн 190, Кн 191
Спасова, Лили Симеонова, 1969- вж Spasova, Lili Simeonova, 1969
Спасова-Миткова, Зорница Емилова, 1981- (автор) Кн 90
Сретков, Борислав, 1952- (автор) Кн 72
Сретков, Борислав, 1952- вж Sretkov, Borislav, 1952-
Сталидис, Константинос Г., 1937- вж Stalidis, Konstantinos G., 1937-
Стаменова, Маргарита Константинова (илюстратор) Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197
Станев, Велин Стефанов, 1967- (автор) Кн 49
Станкевич, Роза Тодорова (автор) Кн 163
Станкова, Зоя Станчева, 1993- (съставител) Кн 106, (предговор) Кн 106
Станчева, Дарина Ивайлова Шопова- вж Шопова-Станчева, Дарина Ивайлова, 1987-
Старева, Лилия Петрова, 1954- (съставител) Кн 190, Кн 191
Старева, Лилия Петрова, 1954- вж Stareva, Lilija Petrova, 1954-
Статърс, Кат (редактор) Кн 210
Стефанова, Марина Димитрова, 1977- (автор) Кн 50
Стефанова, Марина Димитрова, 1977- вж Stefanova, Marina Dimitrova, 1977-
Стивънс, Хелен, 1972- (илюстратор) Кн 18
Стобарт, Даран (автор) Кн 21
Стоев, Калин Цветанов (предговор) Кн 12
Стоева, Мария Николаева (илюстратор) Кн 92
Стоилова, Мариана Стоилова, 1961- (преводач) Кн 27
Стойков, Евгени Гришев, 1982- (редактор) Кн 85, (послеслов) Кн 85, (рецензия) Кн 86
Стойчев, Любомир Йорданов (автор) Кн 49
Стоянов, Николай Тодоров, 1974- (послеслов) Кн 6
Стоянов, Петър Йорданов, 1978- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 70
Стоянова, Елена Викторовна, 1962- (автор) Кн 113
Стоянова, Милена Петрова, 1974- (автор) Кн 69
Стъпова, Иванка Георгиева, 1951- (рецензия) Кн 26
Стюарт, Лизи, 1985- (илюстратор) Кн 18
Сугарева, Елена Иванова, 1954- (съставител) Кн 108
Суиндън, Лиз (библиогр. предшественик) Кн 89
Събев, Димитър Желязков, 1976- (преводач) Кн 46, Кн 47, Кн 58, Кн 59
Събева, Марийка Кирилова, 1936- (послеслов) Кн 176


Танева, Красимира Костадинова, 1983- (автор) Кн 101
Танева, Христина Трифонова Димитрова- вж Димитрова-Танева, Христина Трифонова, 1978-
Танис, Кати (илюстратор) Кн 16
Тамплин, Сам вж Таплин, Сам
Таплин, Сам (автор) Кн 121
Тасинова, Имрен Мурад (автор) Кн 110, Кн 111
Татаров, Антон Златаров, 1954- (преводач) Кн 19
Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (автор) Кн 45
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Ташков, Константин Тихомиров, 1991- (автор) Кн 90
Текентръп, Брита, 1969- (илюстратор) Кн 18
Теоретична конференция Свободата и масонството (Стара Загора ; 2018) Кн 27
Тиен, Мариана Малинова вж Малинова, Мариана, 1965-
Тиърни, Джим (илюстратор) Кн 41
Тодоров, Димо Маринов, 1930- (автор) Кн 97
Тодоров, Тодор Костов, 1971- (автор) Е 11, Е 12, Е 13
Тодоров, Тодор Костов, 1971- вж Todorov, Todor Kostov, 1971-
Тодорова, Теодора Ангелова, 1966- (редактор) Кн 9
Томова, Люба Владимирова, 1975- (художник) Г 3
Томова, Люба Владимирова, 1975- вж Tomova, Ljuba Vladimirova, 1975-
Томова, Надежда Емилова, 1987- (автор) Кн 12
Томс, Жюстин, 1971- (автор) Кн 50
Томс, Жюстин, 1971- вж Toms, Žjustin, 1971-
Тонашка, Цветана Славчова (автор) Кн 164
Тонети, Стефано, 1966- (илюстратор) Кн 19
Траян, Роуз вж Траянова, Росица Траянова, 1993-
Траянова, Росица Траянова, 1993- (автор) Кн 165
Трифонов, Тихомир Спиридонов (рецензия) Кн 5
Троянов, Димо, 1950- (автор) Кн 166, (илюстратор) Кн 166
Тургенев, Иван Сергеевич, 1818-1883 (доп. материал) Кн 215


Угринов, Таня Василева вж Угринова, Таня Василева, 1973-
Угринова, Таня Василева, 1973- (певец) Е 16
Угринова, Таня Василева, 1973- вж Ugrinova, Tanja Vasileva, 1973-
Удс, Матилда, 1989- (автор) Кн 127
Уилсън-Макс, Кен, 1965- (илюстратор) Кн 18
Уме, Синди, 1992- (илюстратор) Кн 18
Уотс, Алън, 1915-1973 (автор) Кн 24


Фаулър, Сюзън, 1951- (автор) Кн 43
Филипова, Лора Ваньова, 1976- (преводач) Кн 120
Филкова-Николова, Илиана Райкова (съставител) Кн 105, (редактор) Кн 105
Форман, Майкъл, 1938- (илюстратор) Кн 18
Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997 (автор) Кн 38
Фъркова, Гергана Иванова, 1965- (автор) Кн 117


Хамилтън, Едит, 1867-1963 (автор) Кн 41
Харди, Самара (илюстратор) Кн 125, Кн 126
Хасан, Айсел (автор) Кн 110, Кн 111
Хасан, Вежди Мехмед, 1971- (автор) Кн 110, Кн 111
Хасан, Нериман вж Нериман, Хасан
Хокинс, Лорънс (автор) Кн 43
Хотън, Крис, 1978- (илюстратор) Кн 18
Хофстеде, Хеерт, 1928- (автор) Кн 51
Хофстеде, Херт Ян, 1956- (автор) Кн 51
Христов, Георги вж Георгиев, Георги Христов, 1971-
Христов, Димо Троянов вж Троянов, Димо, 1950-
Христов, Иво Ангелов, 1966- (автор) Кн 74
Христов, Мануш Петков, 1965- (автор) Кн 95
Христова, Елена Георгиева, 1999- (автор) Кн 175
Христова, Елена Петрова, 1943- (автор) Кн 175
Христова, Христина Николова, 1968- (автор) Кн 113


Цанков, Цветослав Станиславов, 1978- (автор) Кн 5
Цанов, Иван Цанов, 1963- (автор) Кн 67
Цветанова, Янка, 1954- (преводач) Г 2
Цветанова, Янка, 1954- вж Cvetanova, Janka, 1954-
Цветков, Божидар Маринов вж Персус, 1968-
Цветкова, Антоанета Здравкова, 1971- (автор) Кн 90
Цветкова, Весела Иванова, 1972- (илюстратор) Кн 28
Цветкова, Люба Дражева (автор) Кн 45
Цеков, Борислав Сретков вж Сретков, Борислав, 1952-
Целков, Веселин Ценов, 1955- (автор) Кн 6
Цолов, Георгин Тошев (автор) Кн 212
Цонев, Боян Минков (съставител) Кн 4, (предговор) Кн 4


Чалыкова, Татьяна Ивановна вж Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952-
Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952- (редактор) Кн 113
Чамов, Илко Василев, 1955- (автор) Кн 184
Чендова, Елисавета Борисова Вълчинова- вж Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
Чергова, Весела Петрова, 1968- (преводач) Кн 137
Черевкова, Анна Александровна, 1859-19?? (автор) Кн 207
Черевкова, Ганна Олександрівна, 1859-19?? вж Черевкова, Анна Александровна, 1859-19??
Чернева, Екатерина Георгиева, 1964- (автор) Кн 39
Чотрић, Александар, 1966- вж Чотрич, Александър, 1966-
Чотрич, Александър, 1966- (автор) Кн 202
Чуфадар, Неврие Ахмедова, 1968- (автор) Кн 110, Кн 111


Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Кн 40, (съставител) Е 18, (предговор) Е 18
Шарат, Ник, 1962- (илюстратор) Кн 18
Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961- (редактор) Кн 57
Шарф-Книмайер, Марлис вж Шарф-Книймаейр, Марлис, 1949-
Шарф-Книймаейр, Марлис, 1949- (илюстратор) Кн 131
Шафрански, Лешек, 1973- (редактор) Кн 57
Шефлeр, Аксел, 1957- (предговор) Кн 18, (илюстратор) Кн 18
Шефлър, Аксел вж Шефлeр, Аксел, 1957-
Ши Найан, 1296?-1372? (автор) Кн 203, Кн 204
Шивачев, Стефан Николов, 1954- (автор) Кн 208
Шивачев, Стефан Николов, 1954- вж Šivačev, Stefan Nikolov, 1954-
Шишков, Стою Неделев, 1865-1937 (автор) Кн 216
Шо, Бенжамен, 1975- (илюстратор) Кн 18
Шод, Бенджамен вж Шо, Бенжамен, 1975-
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (предговор) Кн 143
Шопкин, Матей Любенов, 1938- вж Šopkin, Matej Ljubenov, 1938-
Шопов, Георги Иванов, 1954- (редактор) Кн 68
Шопова-Станчева, Дарина Ивайлова, 1987- (автор) Кн 167, (илюстратор) Кн 167
Шпрингер, Томас, 1957- (автор) Кн 129Кн 130
Шукриева, Менент Османова, 1973- (автор) Кн 11, Кн 110, Кн 111
Шулце, Бианка, 1989- (автор) Кн 125, Кн 126


Юбилейна международна научна конференция Синергетика и рефлексия в обучението по математика (Пампорово ; 2020) Кн 82
Юбилейна международна научна конференция Синергетика и рефлексия в обучението по математика (Пампорово ; 2020) вж Anniversary International Scientific Conference Synergetics and Reflection in Mathematics Education (Pamporovo ; 2020)
Янакиева, Евгения Стоилова, 1947- (автор) Кн 185
          Янакиева, Маргарита Павлова вж Павлова, Маргарита, 1946-


Abraševa, Žana вж Абрашева, Жана
Adizes, Ichak Kalderon, 1937- вж Адизес, Ичак Калдерон, 1937-
Akademičen forum Ikonomika (Varna ; 2015) вж Академичен форум Икономика (Варна ; 2015)
Aleksandrov, Aleksandǎr вж Александров, Александър
Alemagna, Beatrice, 1973- вж Алеманя, Беатриче, 1973-
Alexander, R. G. Wick вж Алекзандър, Р. Г. Уик
Alinder-Ismailova, Ergidžan Osman, 1980- вж Алиндер-Исмаилова, Ергиджан Осман, 1980-
Andonov, Stojan Ivanov, 1949- вж Андонов, Стоян Иванов, 1949-
Andonova, Galina Hristova вж Андонова, Галина Христова
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andreev, Nikola Grigorov, 1929- вж Андреев, Никола Григоров, 1929-
Andreevska, Kalina Gočeva, 1972- вж Андреевска, Калина Гочева, 1972-
Angeliev, Todor Ivanov, 1969- вж Ангелиев, Тодор Иванов, 1969-
Angelov, Vasil, 1950- вж Ангелов, Васил, 1950-
Angelova, Marija Stefanova, 1988- вж Ангелова, Мария Стефанова, 1988-
Anniversary International Scientific Conference Synergetics and Reflection in Mathematics Education (Pamporovo ; 2020) Кн 82
Anniversary International Scientific Conference Synergetics and Reflection in Mathematics Education (Pamporovo ; 2020) вж Юбилейна международна научна конференция Синергетика и рефлексия в обучението по математика (Пампорово ; 2020)
Antista, Paola, 1976- вж Антиста, Паола, 1976-
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955-2019 вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-2019
Antony, Steve, 1975- вж Антъни, Стив, 1975-
Apostolova, Elena Dimitrova, 1977- вж Апостолова, Елена Димитрова, 1977-
Arbatova, Nadežda Konstantinovna вж Арбатова, Надежда Константиновна
Arnaoudov, Gheorghi вж Arnaudov, Georgi Asenov, 1957-
Arnaudov, Georgi Asenov, 1957- (предговор) Кн 73
Asenova, Rada вж Асенова, Рада
Atanasov, Nenko Atanasov, 1978- (предговор) Г 3
Atanasov, Nenko Atanasov, 1978- вж Атанасов, Ненко Атанасов, 1978-
Atanasova, Albena Spasova вж Spasova, Albena, 1963-
Atanasova, Mariana Atanasova, 1986- вж Атанасова, Мариана Атанасова, 1986-
Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951- (автор) Кн 143
Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951- вж Атанасова, Виржиния Александрова, 1951-
Atanassova, Virginia вж Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951-
Avramov, Ivan Haralampiev, 1932- вж Аврамов, Иван Харалампиев, 1932-
Avramova, Valentina Nikolova, 1944- вж Аврамова, Валентина Николова, 1944-
Azarova, Veronika Viktorova, 1969- вж Азарова, Вероника Викторова, 1969-


Baev, Petǎr Stefanov вж Баев, Петър Стефанов
Bakračev, Ognjan (преводач) Г 3
Bakračev, Ognjan вж Бакрачев, Огнян
Bakrachev, Ognyan вж Bakračev, Ognjan
Balabanov, Trajko Dimitrov, 1988- вж Балабанов, Трайко Димитров, 1988-
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Baltova, Svetla Metodieva, 1951- вж Балтова, Светла Методиева, 1951-
Bankova, Iskra Petrova, 1951- (послеслов)  Кн 73
Barrow, David вж Бароу, Дейвид
Batthyány, Alexander, 1971- вж Батяни, Александър, 1971-
Batuleva, Tatjana Petrova, 1957- вж Батулева, Татяна Петрова, 1957-
Bejhanova, Meral вж Бейханова, Мерал
Bekir, Harun Harun, 1972- вж Бекир, Харун Харун, 1972-
Belčeva, Cveta Bojkova, 1978- вж Белчева, Цвета Бойкова, 1978-
Belli, Alfredo, 1962- вж Бели, Алфредо, 1962-
Berner, Rotraut Susanne, 1948- вж Бернер, Ротраут Зузане, 1948-
Bikova, Anna (преводач) Кн 73
Blake, Quentin, 1932- вж Блейк, Куентин, 1932-
Blanchard, Kenneth, 1939- вж Бланчард, Кенет, 1939-
Bloch, Serge, 1956- вж Блок, Серж, 1956-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956- (преводач) Кн 60
Bojadžieva, Neli Ilieva, 1957- вж Бояджиева, Нели Илиева, 1957-
Bojanov, Kiril Ljubenov, 1935- вж Боянов, Кирил Любенов, 1935-
Bonnefoy, Yves, 1923- вж Бонфоа, Ив, 1923-
Borisov, Boris Jordanov, 1969- вж Борисов, Борис Йорданов, 1969-
Borisov, Georgi Elenkov вж Elenkov, Georgi, 1983-
Boyadzhieva, Ellie вж Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956-
Bozhikov, Veselin вж Božikov, Veselin Dimov, 1972-
Bozilova, Galina Kirilova вж Божилова, Галина Кирилова
Božikov, Veselin Dimov, 1972- (автор) Е 1, Е 2, Е 4, Е 6, Е 7, Е 9, Е 10, Е 14, Е 15, Е 17
Božikov, Veselin Dimov, 1972- вж Божиков, Веселин Димов, 1972-
Brontë, Emily, 1818-1848 вж Бронте, Емили, 1818-1848
Brown, Carron вж Браун, Керън
Burnett, Dean, 1964- вж Бърнет, Дийн, 1964-


Cankov, Cvetoslav Stanislavov, 1978- вж Цанков, Цветослав Станиславов, 1978-
Canov, Ivan Canov, 1963- вж Цанов, Иван Цанов, 1963-
Carioli, Janna вж Кариоли, Яна
Castrillón, Melissa, 1986- вж Кастрийон, Мелиса, 1986-
Cekov, Borislav Sretkov вж Sretkov, Borislav, 1952-
Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-
Chaud, Benjamin, 1975- вж Шо, Бенжамен, 1975-
Chiara, Francesca di вж Киара, Франческа ди
Clayton, Meg Waite, 1959- вж Клейтън, Мег Уайт, 1959-
Colov, Georgin Tošev вж Цолов, Георгин Тошев
Comati, Sigrun, 1955- (преводач) Кн 143
Comati, Sigrun, 1955- вж Комати, Зигрун, 1955-
Conev, Bojan Minkov вж Цонев, Боян Минков
Coppo, Marianna вж Копо, Мариана
Crowther, Kitty, 1970- вж Краутър, Кити, 1970-
Curnick, Pippa вж Курник, Пипа
Cvetanova, Janka, 1954- (преводач) Г 2
Cvetanova, Janka, 1954- вж Цветанова, Янка, 1954-
Cvetkova, Antoaneta Zdravkova, 1971- вж Цветкова, Антоанета Здравкова, 1971-
Cvetkova, Ljuba Draževa вж Цветкова, Люба Дражева
Cvetkova, Vesela Ivanova, 1972- вж Цветкова, Весела Иванова, 1972-


Čalǎkova, Tatjana Ivanovna, 1952- вж Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952-
Čamov, Ilko Vasilev, 1955- вж Чамов, Илко Василев, 1955-
Čerevkova, Ganna Oleksandrivna, 1859-19?? вж Черевкова, Анна Александровна, 1859-19??
Čergova, Vesela Petrova, 1968- вж Чергова, Весела Петрова, 1968-
Černeva, Ekaterina Georgieva, 1964- вж Чернева, Екатерина Георгиева, 1964-
Čotrić, Aleksandar, 1966- вж Чотрич, Александър, 1966-
Čufadar, Nevrie Ahmedova, 1968- вж Чуфадар, Неврие Ахмедова, 1968-


Dabija, Violeta вж Дабижа, Виолета
Dačev, Jurij Ivanov, 1954- вж Дачев, Юрий Иванов, 1954-
Dančev, Nikolaj Damjanov, 1953- вж Данчев, Николай Дамянов, 1953-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dargov, Svilen Hristov вж Даргов, Свилен Христов
Darik radio (Sofija) Г 2
Darik radio (Sofija) вж Дарик радио (София)
Davidkov, Cvetan Pǎrvanov, 1956- вж Давидков, Цветан Първанов, 1956-
Delčev, Krasimir Želev, 1952- вж Делчев, Красимир Желев, 1952-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Dendooven, Gerda, 1962- вж Дендоовен, Герда, 1962-
Dersarkisjan, Žjustin Toms вж Toms, Žjustin, 1971-
Dimitri, Simona, 1976- вж Димитри, Симона, 1976-
Dimitrov, Evgenij Atanasov, 1979- вж Димитров, Евгений Атанасов, 1979-
Dimitrov, Marko Petkov, 1952- вж Димитров, Марко Петков, 1952-
Dimitrov, Valentin Ljubomirov, 1946- вж Димитров, Валентин Любомиров, 1946-
Dimitrova, Cvetelina Nikolaeva, 1976- вж Димитрова, Цветелина Николаева, 1976-
Dimitrova, Ina Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Ина Димитрова, 1979-
Dimitrova, Janica Petkova, 1974- вж Димитрова, Яница Петкова, 1974-
Dimitrova, Ljudmila Todorova, 1944- вж Димитрова, Людмила Тодорова, 1944-
Dimitrova, Marija Jordanova, 1983- вж Димитрова, Мария Йорданова, 1983-
Dimitrova-Taneva, Hristina Trifonova, 1978- вж Димитрова-Танева, Христина Трифонова, 1978-
Dimov, Božidar Ivanov, 1931-2003 вж Димов, Божидар Иванов, 1931-2003
Dipčikov, Vasil, 1989- (танцьор) Е 16
Dipčikov, Vasil, 1989- вж Дипчиков, Васил, 1989-
Djakova, Andrea (танцьор) Е 16
Djakova, Andrea вж Дякова, Андреа
Dobreva, Vanja Čavdarova, 1965- вж Добрева, Ваня Чавдарова, 1965-
Dojčinova, Julija Markova, 1960- вж Дойчинова, Юлия Маркова, 1960-
Dojkov, Jordan Stojanov, 1963- вж Дойков, Йордан Стоянов, 1963-
Dojnova, Radka, 1932-2003 вж Дойнова, Радка, 1932-2003
Dolapčieva, Majja Vasileva, 1947- вж Долапчиева, Майя Василева, 1947-
Dombov, Aleksandǎr Asenov вж Домбов, Александър Асенов
Doneva, Rosica Željazkova, 1957- вж Донева, Росица Желязкова, 1957-
Draganova, Velička Georgieva, 1937- вж Драганова, Величка Георгиева, 1937-
Dragov, Rangel Georgiev, 1988- вж Драгов, Рангел Георгиев, 1988-
Droop, Constanza, 1965- вж Дроп, Констанца, 1965-
Dvorjanova, Liljana Orlinova, 1978- вж Дворянова, Лиляна Орлинова, 1978-
Dynkin, Aleksandr Aleksandrovič, 1948- вж Динкин, Александър Александрович, 1948-


Elenkov, Georgi, 1983- (певец) Е 16
Elenkov, Georgi, 1983- вж Еленков, Георги, 1983-
Enev, Todor Ivanov, 1945- вж Енев, Тодор Иванов, 1945-
Engberg, Katrine, 1975- вж Енгберг, Катрине, 1975-
European Forum on Social Entrepreneurship (6 ; Plovdiv ; 2019) вж Европейски форум за социално предприемачество (6 ; Пловдив ; 2017)
European Forum on Social Entrepreneurship (8 ; Plovdiv ; 2019) вж Европейски форум за социално предприемачество (8 ; Пловдив ; 2019)


Fǎrkova, Gergana Ivanova, 1965- вж Фъркова, Гергана Иванова, 1965-
Filipova, Lora Van´ova вж Филипова, Лора Ваньова
Filkova-Nikolova, Iliana Rajkova вж Филкова-Николова, Илиана Райкова
Forеman, Michael, 1938- вж Форман, Майкъл, 1938-
Fowler, Susan, 1951- вж Фаулър, Сюзън, 1951-
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997 вж Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997
Fulbright International Seminar Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall (Sofia ; 2019) Кн 54


G´onova, Ceca Stojanova, 1961- вж Гьонова, Цеца Стоянова, 1961-
Gabrovska, Dori Genadieva, 1969- вж Габровска, Дори Генадиева, 1969-
Gaftandžieva, Silvija Nikolaeva, 1988- вж Гафтанджиева, Силвия Николаева, 1988-
Gaggiotti, Lucia вж Гаджоти, Лучия
Ganeri, Anita, 1961- вж Ганери, Анита, 1961-
Ganev, Gancho вж Ganev, Gančo Todorov, 1971-
Ganev, Gančo Todorov, 1971- (автор) Е 14, Е 15
Ganev, Gančo Todorov, 1971- вж Ганев, Ганчо Тодоров, 1971-
Garabedjan, Ilvana Ivanova, 1974- вж Гарабедян, Илвана Иванова, 1974-
Garvanova, Magdalena Zlatkova, 1976- вж Гарванова, Магдалена Златкова, 1976-
Gastoldi, Giovanni Giacomo, 1554?-1609 (композитор) Е 16
Gastoldi, Giovanni Giacomo, 1554?-1609 вж Гастолди, Джовани Джакомо, 1554?-1609
Gathen, Katharina von der, 1972- вж Гатен, Катарина фон дер, 1972-
Gavrilova, Angelina, 1977- (хореограф) Е 16
Gavrilova, Angelina, 1977- вж Гаврилова, Ангелина, 1977-
Georgieff, Anthony вж Georgiev, Antoni Emilov, 1963-
Georgiev, Angel Krasimirov вж Георгиев, Ангел Красимиров
Georgiev, Antoni Emilov, 1963- (фотограф) Г 4 , (текст) Г 4
Georgiev, Antoni Emilov, 1963- вж Георгиев, Антони Емилов, 1963-
Georgiev, Georgi Hristov, 1971- вж Георгиев, Георги Христов, 1971-
Georgiev, Georgi Hristov, 1976- вж Георгиев, Георги Христов, 1976-
Georgiev, Georgi Lozanov вж Lozanov, Georgi, 1958-
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgieva, Aleksandra Todorova вж Георгиева, Александра Тодорова
Georgieva, Cvetana Borisova, 1937- вж Георгиева, Цветана Борисова, 1937-
Georgieva, Galja вж Георгиева, Галя
Georgieva, Ljubka, 1945- вж Георгиева, Любка, 1945-
Georgieva, Stela Valerieva, 1981- вж Георгиева, Стела Валериева, 1981-
Georgieva, Svetla Stalinova вж Георгиева, Светла Сталинова
Georgieva, Venetka, 1936- вж Георгиева, Венетка, 1936-
Gergov, Georgi Ivanov, 1959- вж Гергов, Георги Иванов, 1959-
Geševa, Miraja Plamenova, 2004?- вж Гешева, Мирая Пламенова, 2004?-
Getov, Ilko Nikolaev, 1963- вж Гетов, Илко Николаев, 1963-
Gizdov, Ljubomir Emilov, 1987- вж Гиздов, Любомир Емилов, 1987-
Gjurov, Aleksandǎr Georgiev, 1968- вж Гюров, Александър Георгиев, 1968-
Gjurova, Antonina Aleksandrova вж Гюрова, Антонина Александрова
Glavusanov, Pavel Grozdanov, 1946- вж Главусанов, Павел Грозданов, 1946-
Gluškova, Nona Dimitrova, 1978- вж Глушкова, Нона Димитрова, 1978-
Godon, Ingrid, 1958- вж Годон, Ингрид, 1958-
Göhlih, Susanne, 1972- вж Гьохлих, Сузане, 1972-
Golev, Angel Atanasov, 1965- (автор) Кн 84
Gombaš, Ester Snežana, 1980- (илюстратор) Кн 52
Gombaš, Ester Snežana, 1980- вж Гомбаш, Естер Снежана, 1980-
Gorčeva, Maja Stojanova, 1968- вж Горчева, Мая Стоянова, 1968-
Gospodinova, Biljana Todorova, 1962- вж Господинова, Биляна Тодорова, 1962-
Green, Alison вж Грийн, Алисън
Greene, Brian, 1963- вж Грийн, Брайън, 1963-
Grekova, Daniela Dimitrova, 1984- вж Грекова, Даниела Димитрова, 1984-
Grigorov, Grigor Stojanov вж Григоров, Григор Стоянов
Grinberg, Moris Avram, 1962- вж Гринберг, Морис Аврам, 1962-
Guceva, Eli Dimitrova, 1976- (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Guceva, Eli Dimitrova, 1976- вж Гуцева, Ели Димитрова, 1976-
Gutseva, Eli вж Guceva, Eli Dimitrova, 1976-


Hamilton, Edith, 1867-1963 вж Хамилтън, Едит, 1867-1963
Hardy, Samara вж Харди, Самара
Hasan, Ajsel вж Хасан, Айсел
Hasan, Veždi Mehmed, 1971- вж Хасан, Вежди Мехмед, 1971-
Haughton, Chris, 1978- вж Хотън, Крис, 1978-
Hawkins, Laurence вж Хокинс, Лорънс
Hofstede, Geert, 1928- вж Хофстеде, Хеерт, 1928-
Hofstede, Gert Jan, 1956- вж Хофстеде, Херт Ян, 1956-
Honesta, Kathrin вж Онеста, Катрин
Hoyos, Arturo de, 1959- вж Ойос, Артуро де, 1959-
Hristov, Ivo Angelov, 1966- вж Христов, Иво Ангелов, 1966-
Hristov, Manuš Petkov, 1965- вж Христов, Мануш Петков, 1965-
Hristova, Elena Georgieva, 1999- вж Христова, Елена Георгиева, 1999-
Hristova, Elena Petrova, 1943- вж Христова, Елена Петрова, 1943-
Hristova, Hristina Nikolova, 1968- вж Христова, Христина Николова, 1968-


Ilčeva, Marijana Jančeva, 1975- вж Илчева, Марияна Янчева, 1975-
Iliev, Anton Iliev, 1973- (автор) Кн 84
Iliev, Ljudmil Atanasov, 1986- вж Илиев, Людмил Атанасов, 1986-
Ilieva, Marija, 1962- вж Илиева, Мария, 1962-
Ilkov, Jurij Borisov, 1953- вж Илков, Юрий Борисов, 1953-
Inusa, Manuela, 1981- вж Инуса, Мануела, 1981-
Iskrenova, Emilija Veselinova, 1981- (автор) Кн 201, (илюстратор) Кн 201
Iskrenova, Emiliya вж Iskrenova, Emilija Veselinova, 1981-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Iskren Plamenov, 1984- (редактор) Кн 54
Ivanov, Ljubčo Nikolov, 1948- вж Иванов, Любчо Николов, 1948-
Ivanov, Pavlin ж Иванов, Павлин
Ivanov, Sǎbin Ivanov, 1978- вж Иванов, Събин Иванов, 1978-
Ivanova, Diana Petrova, 1950- вж Иванова, Диана Петрова, 1950-
Ivanova, Pavlina, 1944- вж Иванова, Павлина, 1944-
Ivanova, Svetlana Velikova вж Иванова, Светлана Великова
Ivanova, Veselina Georgieva, 1984- вж Иванова, Веселина Георгиева, 1984-


James, Alice, 1992- вж Джеймс, Алис, 1992-
Janakieva, Evgenija Stoilova, 1947- вж Янакиева, Евгения Стоилова, 1947-
Jones, Rob Lloyd вж Джоунс, Роб Лойд
Jordanov, Simeon Georgiev, 1944- вж Йорданов, Симеон Георгиев, 1944-


Kalčev, Plamen Petrov, 1956- вж Калчев, Пламен Петров, 1956-
Kalev, Dimitǎr Nikolaev, 1953- вж Калев, Димитър Николаев, 1953-
Kamuševa, Marija Stefanova вж Камушева, Мария Стефанова
Kǎnčev, Ivan Stojkov, 1942- вж Кънчев, Иван Стойков, 1942-
Kanev, Petǎr Dobrinov, 1972- вж Канев, Петър Добринов, 1972-
Karaivanov, Dejan Borisov, 1940-2011 вж Караиванов, Деян Борисов, 1940-2011
Karaivanov, Nikola Borisov, 1948- вж Караиванов, Никола Борисов, 1948-
Kǎrdžalǎ, Bjulent Ali, 1972- вж Кърджалъ, Бюлент Али, 1972-
Keremidčiev, Spartak Vasilev, 1961- вж Керемидчиев, Спартак Василев, 1961-
Kinnear, Nicola вж Киниър, Никола
Kirilova-Doneva, Miglena Georgieva вж Кирилова-Донева, Миглена Георгиева
Kirov, Penju, 1868-1918 вж Киров, Пеню, 1868-1918
Kjazimova, Embie Mehmed, 1975- вж Кязимова, Ембие Мехмед, 1975-
Kjurkčiev, Nikolaj Veselinov, 1946- (автор) Кн 84
Klub Ikonomika 2000 (Sofija) вж Клуб Икономика 2000 (София)
Kolčev, Aleksandǎr Stoilov, 1956- вж Колчев, Александър Стоилов, 1956-
Kolčeva, Krasja Petkova, 1964- вж Колчева, Крася Петкова, 1964-
Kolev, Nikolaj Ivanov, 1951- вж Колев, Николай Иванов, 1951-
Koleva, Svetlina Georgieva вж Колева, Светлина Георгиева
Koljuševa, Marija Nikolova, 1957- вж Колюшева, Мария Николова, 1957-
Kondakova, Marija Atanasova, 1969- вж Кондакова, Мария Атанасова, 1969-
Könnecke, Ole, 1961- вж Кьонеке, Оле, 1961-
Kosik, Viktor Ivanovič, 1944- вж Косик, Виктор Иванович, 1944-
Kostadinov, Kostadin Penčev вж Костадинов, Костадин Пенчев
Kostadinova, Irena Dimitrova, 1964- вж Костадинова, Ирена Димитрова, 1964-
Kostov, Evgeni Vasilev, 1958- вж Костов, Евгени Василев, 1958-
Kostova, Cvetana Asenova, 1939- вж Костова, Цветана Асенова, 1939-
Kožuharov, Kǎnčo Ivanov, 1950- вж Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950-
Kračeva, Lilija Nikolaeva, 1957-2019 вж Крачева, Лилия Николаева, 1957-2019
Krǎgla masa Obštestvo v podkrepa na socialnoto predpriemačestvo i socialno predpriemačestvo v podkrepa na obštestvoto. Regionalni aspekti i predizvikatelstva (Blagoevgrad ; 2019) вж Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства (Благоевград ; 2019) 
Krǎgla masa Obštestvo v podkrepa na socialnoto predpriemačestvo i socialno predpriemačestvo v podkrepa na obštestvoto. Regionalni aspekti i predizvikatelstva (Sofija ; 2019) вж Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства (София ; 2019) 
Krǎgla masa Obštestvo v podkrepa na socialnoto predpriemačestvo i socialno predpriemačestvo v podkrepa na obštestvoto. Regionalni aspekti i predizvikatelstva (Varna ; 2019)вж Кръгла маса Общество в подкрепа на социалното предприемачество. Регионални аспекти и предизвикателства (Варна ; 2019) 
Krǎgla masa Sto i dvadeset godini kooperativno dviženie na trudovoproizvoditelnite kooperacii (Sofija ; 2015) вж Кръгла маса Сто и двадесет години кооперативно движение на трудовопроизводителните кооперации (София ; 2015)
Kristeller, Paul Oskar, 1905-1999 вж Кристелер, Паул Оскар, 1905-1999
Kuhl, Anke, 1970- вж Кул, Анке, 1970-
Kumanova, Aleksandra Venkova, 1956- вж Куманова, Александра Венкова, 1956-
Kumanova, Snežina (певец) Е 16
Kumanova, Snežina вж Куманова, Снежина
Kuzmanova, Ralica Todorova, 1974- вж Кузманова, Ралица Тодорова, 1974-
Kuznecov, Aleksej Vladimirovič, 1978- вж Кузнецов, Алексей Владимирович, 1978-
Kvašnin, Jurij Dmitrievič вж Квашнин, Юрий Дмитриевич
Kyurkchiev, Nikolay вж Kjurkčiev, Nikolaj Veselinov, 1946-
Lambadžiev, Georgi Atanasov, 1947- вж Ламбаджиев, Георги Атанасов, 1947-
Landa, Norbert, 1952- вж Ланда, Норберт, 1952-
Langenbeck, Alexandra вж Лангенбек, Александра
Lateva, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Le, Khoa, 1982- вж Лей, Хуа, 1982-
Leseva, Svetlozara Ilieva, 1978- вж Лесева, Светлозара Илиева, 1978-
Lozanov, Georgi, 1958- (текст)  Г 2, Г 4
Lozanov, Georgi, 1958- вж Лозанов, Георги, 1958-
Lozeva, Anna Ivanova, 1987- вж Лозева, Анна Иванова, 1987-
Lukipudis, Slavka Prodanova, 1942- вж Лукипудис, Славка Проданова, 1942-


Maksimova, Roza Petrova, 1961- вж Максимова, Роза Петрова, 1961-
Malinova, Mariana, 1965- (послеслов) Кн 73
Malkanova, Maja Dančova вж Малканова, Мая Данчова
Manev, Krasimir Petrov вж Манев, Красимир Петров
Mangačev, Petko Ivanov, 1941- вж Мангачев, Петко Иванов, 1941-
Manova, Borislava, 1989- вж Манова, Борислава, 1989-
Manova, Manoela Metodieva, 1979- вж Манова, Маноела Методиева, 1979-
Manova, Reni Antonova вж Манова, Рени Антонова
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marčeva, Dejana Dimitrova, 1978- вж Марчева, Деяна Димитрова, 1978-
Mariani, Federico, 1974- вж Мариани, Федерико, 1974-
Marinina, Aleksandra, 1957- вж Маринина, Александра, 1957-
Marinova, Anna Mihajlova, илюстратор вж Маринова, Анна Михайлова, илюстратор
Markova, Aglika Josifova, 1942- (преводач) Г 2
Markova, Aglika Josifova, 1942- вж Маркова, Аглика Йосифова, 1942-
Martin, Jerome вж Мартин, Джеръм
Mateev, Georgi Ivanov, 1946- (автор) Кн 60
Mattia, Luisa, 1953- вж Матиа, Луиза, 1953-
McIntyre, Sarah, 1975- вж Макинтайър, Сара, 1975-
McWilliam, Howard вж МакУилям, Хауърд
Mickova, Marija Petrova вж Мицкова, Мария Петрова
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mihajlov, Plamen Mihajlov, 1957- вж Михайлов, Пламен Михайлов, 1957-
Mihaleva, Srebra Nikolova, 1947- вж Михалева, Сребра Николова, 1947-
Mihalska, Evgenija Javorova, 1972- вж Михалска, Евгения Яворова, 1972-
Mihova, Doroteja Aleksandrova (съставител) Г 2
Mihova, Doroteja Aleksandrova вж Михова, Доротея Александрова
Mihova, Doroteya вж Mihova, Doroteja Aleksandrova
Milanović, Branko, 1953- вж Миланович, Бранко, 1953-
Milev, Stanislav Todorov, 1951- вж Милев, Станислав Тодоров, 1951-
Milkov, Georgi, 1966- вж Милков, Георги, 1966-
Minčev, Asen Nedkov, 1980- вж Минчев, Асен Недков, 1980-
Mineva, Desislava Mineva (преводач) Е 14, Е 17
Minkov, Mihail Antonov, 1959- вж Минков, Михаил Антонов, 1959-
Mišev, Georgi, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Mitev, Trifon Dimitrov, 1955- вж Митев, Трифон Димитров, 1955-
Mitov, Konstantin Vasilev вж Митов, Константин Василев
Mizov, Maksim Nikolaev, 1953- вж Мизов, Максим Николаев, 1953-
Mladenov, Metodi Kirilov, 1981- вж Младенов, Методи Кирилов, 1981-
Modeva-Nankova, Mariela Todorova, 1971- вж Модева-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971-
Monfreid, Dorothée de, 1973- вж Монфре, Дороте дьо, 1973-
Monks, Lydia вж Монкс, Лидия
Mühle, Jörg, 1973- вж Мюле, Йорг, 1973-
Muita, Jane, 1956- (автор) Кн 52
Muita, Jane, 1956- вж Муита, Джейн, 1956-
Müller, Thomas, 1966- вж Мюлер, Томас, 1966-
Mumbray, Tom вж Мъмбри, Том
Murray, Dale Edwin вж Мъри, Дейл Едуин
Mutafčieva, Ilina Simeonova, 1991- вж Мутафчиева, Илина Симеонова, 1991-


Nacionalen istoričeski muzej (Sofija) Г 1
Nacionalen istoričeski muzej (Sofija) вж Национален исторически музей (София)
Načev, Dimitǎr Georgiev, 1928- вж Начев, Димитър Георгиев, 1928-
Naimov, Samir Izetov, 1973- вж Наимов, Самир Изетов, 1973-
Nakova, Elizabet вж Накова, Елизабет
Nalbantova, Nikolina Željazkova, 1958- вж Налбантова, Николина Желязкова, 1958-
Nascimbeni, Barbara, 1969- вж Нашимбени, Барбара, 1969-
National Museum of History (Sofia) вж Nacionalen istoričeski muzej (Sofija)
Naučna konferencija s meždunarodno učastie Primakovski četenija (Sofija ; 2019) вж Научна конференция с международно участие Примаковски четения (София ; 2019)
Naučno-praktičeska konferencija Edinodeistvieto na nacionalnite kooperativni sǎjuzi v Bǎlgarija (Sofija ; 2005) вж Научно-практическа конференция Единодействието на националните кооперативни съюзи в България (София ; 2005)
Naučno-praktičeska konferencija Socialno predpriemačestvo - perspektivi i prioriteti (Plovdiv ; 2017) вж Научно-практическа конференция Социално предприемачество - перспективи и приоритети (Пловдив ; 2017)
Naučno-praktičeska konferencija Socialno predpriemačestvo i ustojčivo razvitie na mestnite obštnosti (Blagoevgrad ; 2019) вж Научно-практическа конференция Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности (Благоевград ; 2019)
Naučno-praktičeska konferencija Uspešni sǎvremenni modeli za socialna podkrepa (Plovdiv ; 2019) вж Научно-практическа конференция Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа (Пловдив ; 2019)
Nazǎrska, Žoržeta Dimitrova, 1970- вж Назърска, Жоржета Димитрова, 1970-
Nedelčev, Miroslav Kolev, 1965- вж Неделчев, Мирослав Колев, 1965-
Nedkova, Rozalina Dijanova, 1994- вж Недкова, Розалина Диянова, 1994-
Neikova, Mariya вж Nejkova, Marija Stefanova, 1952-
Nejkova, Marija Stefanova, 1952- (редактор) Кн 54
Nenčeva, Maja Atanasova, 1986- вж Ненчева, Мая Атанасова, 1986-
Neriman, Hasan вж Нериман, Хасан
Nestorov, Dimitǎr Stefanov, 1946-? вж Несторов, Димитър Стефанов, 1946-?
Nestorova-Vrančeva, Iglika Dimitrova, 1970- вж Несторова-Вранчева, Иглика Димитрова, 1970-
Neukel, Norman (автор) Кн 2, Кн 83
Nikolaeva, Velislava, 1976- вж Николаева, Велислава, 1976-
Nikolčev, Živko Ljubomirov, 1975- вж Николчев, Живко Любомиров, 1975-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolova, Radostina, 1986- вж Николова, Радостина, 1986-
Nikova, Dijana Ljudmilova вж Никова, Дияна Людмилова
Ninov, Ivajlo Vasilev, 1960- вж Нинов, Ивайло Василев, 1960-
Noll, Amanda вж Нол, Аманда


OECD вж Organization for Economic Co-operation and Development (Paris)
Organization for Economic Co-operation and Development (Paris) вж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Париж)
Palašev, Nikolaj Georgiev, 1959- вж Палашев, Николай Георгиев, 1959-
Palazova, Rozalina Borilova вж Палазова, Розалина Борилова
Panev, Hristo Georgiev, 1942- вж Панев, Христо Георгиев, 1942-
Papazjan, Ovanes вж Папазян, Ованес
Papazova, Petja, 1975- вж Папазова, Петя, 1975-
Parker-Rees, Guy вж Паркър-Рийс, Гай
Pavlova, Margarita, 1946- вж Павлова, Маргарита, 1946-
Pavlova, Vihra Ivanova, 1971- вж Павлова, Вихра Иванова, 1971-
Peeva, Ivanka Vasileva, 1964- вж Пеева, Иванка Василева, 1964-
Peeva, Miroslava Ivanova вж Пеева, Мирослава Иванова
Pejčeva, Petja Pejčeva (преводач) Кн 209
Peltekova, Ženja Dimitrova (преводач) Е 2, Е 6, Е 10
Peltekova, Zhenya вж Peltekova, Ženja Dimitrova
Penčev, Penčo Denčev, 1971- вж Пенчев, Пенчо Денчев, 1971-
Peneva, Radostina Rumenova, 1973- вж Пенева, Радостина Руменова, 1973-
Perel´man, Jakov Isidorovič, 1882-1942 вж Перелман, Яков Исидорович, 1882-1942
Persus, 1968- вж Персус, 1968-
Peteva, Irena Jordanova, 1968- вж Петева, Ирена Йорданова, 1968-
Petkova, Aneta Dinčeva вж Петкова, Анета Динчева
Petkova, Valentina Bojanova, 1972- вж Петкова, Валентина Боянова, 1972-
Petkova-Kaleva, Stefka Jančeva, 1961- вж Петкова-Калева, Стефка Янчева, 1961-
Petričeva, Eva Julian вж Петричева, Ева Юлиан
Petrov, Blagovest Petrov, 1971- вж Петров, Благовест Петров, 1971-
Petrova, Genka Ivanova, 1961- вж Петрова, Генка Иванова, 1961-
Petrova, Hristina Ignatova, 1968- вж Петрова, Христина Игнатова, 1968-
Petrova, Slaveja Tenčeva, 1977- вж Петрова, Славея Тенчева, 1977-
Petrova, Viktorija, балерина (танцьор) Е 16
Petrova, Viktorija, балерина вж Петрова, Виктория, балерина
Petrova, Zdravka Stančeva, 1946- вж Петрова, Здравка Станчева, 1946-
Peytcheva, Petia вж Pejčeva, Petja Pejčeva
Pico della Mirandola, Giovanni, 1463-1494 вж Пико дела Мирандола, Джовани, 1463-1494
Pike, Albert, 1809-1891 вж Пайк, Албърт, 1809-1891
Platonov, Andrej Platonovič, 1899-1951 вж Платонов, Андрей Платонович, 1899-1951
Polo, Parko вж Поло, Парко
Polonskij, Jakov Petrovič, 1819-1898 вж Полонски, Яков Петрович, 1819-1898
Popov, Dimitǎr Petrov, 1950-2015 вж Попов, Димитър Петров, 1950-2015
Popov, Georgi Ivanov, 1941- вж Попов, Георги Иванов, 1941-
Popov, Ivan Georgiev, 1970-2019 вж Попов, Иван Георгиев, 1970-2019
Popov, Krasimir Vladimirov вж Попов, Красимир Владимиров
Popov, Vladimir, ?-1976 вж Попов, Владимир, ?-1976
Popova, Stefka Dojčeva, 1951- вж Попова, Стефка Дойчева, 1951-
Popova, Teodora Petrova, 1964- вж Попова, Теодора Петрова, 1964-
Popova, Vjara Aleksandrova, 1977- вж Попова, Вяра Александрова, 1977-
Port, Moni, 1968- вж Порт, Мони, 1968-
Proekt Za efektivno, prozračno i otgovorno korporativno upravlenie na dǎržavnite predprijatija (Sofija ; 2016-2020) вж Проект За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (София ; 2016-2020)
Prokopieva, Agnesa Vasileva, 1952- (преводач) Г 1
Prokopieva, Agnesa Vasileva, 1952- вж Прокопиева, Агнеса Василева, 1952-
Proletna meždunarodna bratska srešta Krilete na svobodata (1 ; Stara Zagora ; 2018) вж Пролетна международна братска среща Крилете на свободата (1 ; Стара Загора ; 2018)


Radanova-Kuševa, Neli Nikolova, 1949- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Radev, Miroslav вж Радев, Мирослав
Radev, Načko Cvetanov, 1945- вж Радев, Начко Цветанов, 1945-
Radev, Radosvet Krumov, 1960- (предговор) Г 2
Radev, Radosvet Krumov, 1960- вж Радев, Радосвет Крумов, 1960-
Radojkova, Zdravka Dimitrova, 1955- вж Радойкова, Здравка Димитрова, 1955-
Radoslavova, Dimitrina Stefanova вж Радославова, Димитрина Стефанова
Rahnev, Asen Kǎnčev, 1956- (автор) Кн 82, Кн 84
Rahnev, Asen Kǎnčev, 1956- вж Рахнев, Асен Кънчев, 1956-
Rahnev, Elin Hristov, 1968- (доп. материал) Г 2
Rahnev, Elin Hristov, 1968- вж Рахнев, Елин Христов, 1968-
Rašev, Stefan Kalčev, 1963- вж Рашев, Стефан Калчев, 1963-
Rašidova, Kornelija Filipova вж Рашидова, Корнелия Филипова
Regionalen forum za socialno predpriemačestvo (2 ; Blagoevgrad ; 2019) вж Регионален форум за социално предприемачество (2 ; Благоевград ; 2019)
Regionalen forum za socialno predpriemačestvo (2 ; Varna ; 2019) вж Регионален форум за социално предприемачество (2 ; Варна ; 2019)
Rizova, Teodora Veleva, 1969- вж Ризова, Теодора Велева, 1969-
Roberts, David, 1970- вж Робъртс, Дейвид, 1970-
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Rodin, Vladimir Nikolaevič, 1979- вж Родин, Владимир Николаевич, 1979-
Round Table One Hundred and Twenty Years of Coopеrative Movement of Worker Producers' Cooperatives (Sofia ; 2015) вж Krǎgla masa Sto i dvadeset godini kooperativno dviženie na trudovoproizvoditelnite kooperacii (Sofija ; 2015)
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-


Saatsaki, Evniki (автор) Кн 138
Sǎbev, Dimitǎr Željazkov, 1976- вж Събев, Димитър Желязков, 1976-
Sǎbeva, Marijka Kirilova, 1936- вж Събева, Марийка Кирилова, 1936-
Salim, Mijrjam Nedžib вж Салим, Мийрям Неджиб
Samuilova, Ivinela Veskova, 1971- вж Самуилова, Ивинела Вескова, 1971-
Sandžakjan, Mihran вж Санджакян, Михран
Santos, José Rodrigues dos, 1964- вж Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964-
Sariev, Ivan Hristov вж Сариев, Иван Христов
Savova, Aleksandra Cvetanova вж Савова, Александра Цветанова
Scharff-Kniemeyer, Marlis, 1949- вж Шарф-Книймаейр, Марлис, 1949-
Scheffler, Axel, 1957- вж Шефлeр, Аксел, 1957-
Schulze, Bianca, 1989- вж Шулце, Бианка, 1989-
Scientific Conference with International Participation Primakovski readings (Sofia ; 2019) вж Naučna
konferencija s meždunarodno učastie Primakovski četenija (Sofija ; 2019)
Scientific-Practic Conference Successful Modern Business Models for Social Support (Plovdiv ; 2019) вж Naučno-praktičeska konferencija Uspešni sǎvremenni modeli za socialna podkrepa (Plovdiv ; 2019)
Selimova, Nedžlja Hikmetova вж Селимова, Неджля Хикметова
Semerdžiev, Dimitǎr Bončev, 1937- вж Семерджиев, Димитър Бончев, 1937-
Serbezovski, Žan-Klod вж Сербезовски, Жан-Клод
Sethi, Ramit, 1982- вж Сети, Рамит, 1982-
Sharratt, Nick, 1962- вж Шарат, Ник, 1962-
Shi Nai'an, 1296?-1372? вж Ши Найан, 1296?-1372?
Shivachev, Stefan вж Šivačev, Stefan Nikolov, 1954-
Shopkin, Matej вж Šopkin, Matej Ljubenov, 1938-
Sif, Birgitta, 1981- вж Зиф, Биргита, 1981-
SimoGon вж СимоГон
Sobadžiev, Julijan Ljubomirov вж Собаджиев, Юлиян Любомиров
Sofronij Vračanski, 1739-1813 вж Софроний Врачански, 1739-1813
Sokolov, Ivan Mladenov, 1962- вж Соколов, Иван Младенов, 1962-
Somova, Elena Petrova, 1972- вж Сомова, Елена Петрова, 1972-
Spasov, Jordan Živkov, 1938- вж Спасов, Йордан Живков, 1938-
Spasov, Marija Argirova вж Спасов, Мария Аргирова
Spasova, Albena, 1963- (предговор) Г 2, (съставител) Г 2
Spasova, Albena, 1963- вж Спасова, Албена, 1963-
Spasova, Lili Simeonova, 1969- (съставител) Кн 190Кн 191
Spasova, Lili Simeonova, 1969- вж Спасова, Лили Симеонова, 1969-
Spasova-Mitkova, Zornica Emilova, 1981- вж Спасова-Миткова, Зорница Емилова, 1981-
Springer, Thomas, 1957- вж Шпрингер, Томас, 1957-
Sretkov, Borislav, 1952- (автор) Кн 73
Sretkov, Borislav, 1952- вж Сретков, Борислав, 1952-
Stalidis, Konstantinos G., 1937- (предговор) Кн 138
Stamenova, Margarita Konstantinova вж Стаменова, Маргарита Константинова
Stanev, Velin Stefanov, 1967- вж Станев, Велин Стефанов, 1967-
Stankevič, Roza Todorova вж Станкевич, Роза Тодорова
Stankova, Zoja Stančeva, 1993- вж Станкова, Зоя Станчева, 1993-
Stǎpova, Ivanka Georgieva, 1951- вж Стъпова, Иванка Георгиева, 1951-
Stareva, Lilija Petrova, 1954- (съставител) Кн 190Кн 191
Stareva, Lilija Petrova, 1954- вж Старева, Лилия Петрова, 1954-
Stathers, Kath вж Статърс, Кат
Stefanova, Marina Dimitrova, 1977- (автор) Кн 52
Stefanova, Marina Dimitrova, 1977- вж Стефанова, Марина Димитрова, 1977-
Stephens, Helen, 1972- вж Стивънс, Хелен, 1972-
Stewart, Lizzy, 1985- вж Стюарт, Лизи, 1985-
Stobbart, Darran вж Стобарт, Даран
Stoev, Kalin Cvetanov вж Стоев, Калин Цветанов
Stoeva, Marija Nikolaeva вж Стоева, Мария Николаева
Stoilova, Mariana Stoilova, 1961- вж Стоилова, Мариана Стоилова, 1961-
Stojanov, Nikolaj Todorov, 1974- вж Стоянов, Николай Тодоров, 1974-
Stojanov, Petǎr Jordanov, 1978- вж Стоянов, Петър Йорданов, 1978-
Stojanova, Elena Viktorovna, 1962- вж Стоянова, Елена Викторовна, 1962-
Stojanova, Milena Petrova, 1974- вж Стоянова, Милена Петрова, 1974-
Stojčev, Ljubomir Jordanov вж Стойчев, Любомир Йорданов
Stojkov, Evgeni Grišev, 1982- вж Стойков, Евгени Гришев, 1982-
Sugareva, Elena Ivanova, 1954- вж Сугарева, Елена Иванова, 1954-
Swindon, Liz вж Суиндън, Лиз
Szafrański, Leszek, 1973- вж Шафрански, Лешек, 1973-


Šapkalova, Svetla Angelova, 1973- вж Шапкалова, Светла Ангелова, 1973-
Šarenkova, Svetlana Stefanova, 1961- вж Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961-
Šiškov, Stoju Nedelev, 1865-1937 вж Шишков, Стою Неделев, 1865-1937
Šivačev, Stefan Nikolov, 1954- (автор) Кн 209
Šivačev, Stefan Nikolov, 1954- вж Шивачев, Стефан Николов, 1954-
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- (предговор) Кн 143
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šopov, Georgi Ivanov, 1954- вж Шопов, Георги Иванов, 1954-
Šopova-Stančeva, Darina Ivajlova, 1987- вж Шопова-Станчева, Дарина Ивайлова, 1987-
Šukrieva, Menent Osmanova, 1973- вж Шукриева, Менент Османова, 1973-


Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Taneva, Krasimira Kostadinova, 1983- вж Танева, Красимира Костадинова, 1983-
Tanis, Katy вж Танис, Кати
Taplin, Sam вж Таплин, Сам
Tasinova, Imren Murad вж Тасинова, Имрен Мурад
Taškov, Konstantin Tihomirov, 1991- вж Ташков, Константин Тихомиров, 1991-
Tatarov, Anton Zlatarov, 1954- вж Татаров, Антон Златаров, 1954-
Teckentrup, Britta, 1969- вж Текентръп, Брита, 1969-
Teoretična konferencija Svobodata i masonstvoto (Stara Zagora ; 2018) вж Теоретична конференция Свободата и масонството (Стара Загора ; 2018)
Tien, Mariana Malinova вж Malinova, Mariana, 1965-
Tierney, Jim вж Тиърни, Джим
Todorov, Dimo Marinov, 1930- вж Тодоров, Димо Маринов, 1930-
Todorov, Todor Kostov, 1971- (автор) Е 14, Е 15
Todorov, Todor Kostov, 1971- вж Тодоров, Тодор Костов, 1971-
Todorova, Teodora Angelova, 1966- вж Тодорова, Теодора Ангелова, 1966-
Tognetti, Stefano, 1966- вж Тонети, Стефано, 1966-
Tomova, Ljuba Vladimirova, 1975- (художник) Г 3
Tomova, Ljuba Vladimirova, 1975- вж Томова, Люба Владимирова, 1975-
Tomova, Lyuba вж Tomova, Ljuba Vladimirova, 1975-
Tomova, Nadežda Emilova, 1987- вж Томова, Надежда Емилова, 1987-
Toms, Žjustin, 1971- (автор) Кн 52
Toms, Žjustin, 1971- вж Томс, Жюстин, 1971-
Tonaška, Cvetana Slavčova вж Тонашка, Цветана Славчова
Trajanova, Rosica Trajanova, 1993- вж Траянова, Росица Траянова, 1993-
Trifonov, Tihomir Spiridonov вж Трифонов, Тихомир Спиридонов
Trojanov, Dimo, 1950- вж Троянов, Димо, 1950-
Turgenev, Ivan Sergeevič, 1818-1883 вж Тургенев, Иван Сергеевич, 1818-1883
          Tzvetanova, Yanka вж Cvetanova, Janka, 1954-


Ugrinova, Tanja Vasileva, 1973- (певец) Е 16
Ugrinova, Tanja Vasileva, 1973- вж Угринова, Таня Василева, 1973-


Vaccarino, Lucia, 1981- вж Вакарино, Лучия, 1981-
Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954- вж Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
Vasilev, Dimitar Ivanov вж Vasilev, Dimitǎr Ivanov, 1984-
Vasilev, Dimitǎr Ivanov, 1984- (съставител) Г 1
Vasilev, Dimitǎr Ivanov, 1984- вж Василев, Димитър Иванов, 1984-
Vasileva, Asja Plamenova, 1982- (преводач) Е 1, Е 4, Е 7, Е 9, Е 15
Vasileva, Asya вж Vasileva, Asja Plamenova, 1982-
Vasileva, Dijana, 1968- вж Василева, Дияна, 1968-
Vatev, Valentin (певец) Е 16
Vatev, Valentin вж Ватев, Валентин
Velčeva, Nikolaja Vencislavova, 1979- вж Велчева, Николая Венциславова, 1979-
Veleva, Ekaterina Ivanova, 1966- вж Велева, Екатерина Иванова, 1966-
Veleva, Liljana Dimitrova, 1951- вж Велева, Лиляна Димитрова, 1951-
Veličkova, Diana Plamenova, 1984- вж Величкова, Диана Пламенова, 1984-
Velkova, Ganka, 1944- вж Велкова, Ганка, 1944-
Vergados, Dimitrios вж Вергадос, Димитриос
Vladev, Ivajlo Ljubomirov, 1962- вж Владев, Ивайло Любомиров, 1962-
Vladeva, Rosica Cankova, 1964- вж Владева, Росица Цанкова, 1964-
Vladimirov, Simeon, 1925-2008 вж Владимиров, Симеон, 1925-2008
Vladinova, Elena Valerieva вж Владинова, Елена Валериева


Waechter, Philip, 1968- вж Вехтер, Филип, 1968-
Watts, Alan, 1915-1973 вж Уотс, Алън, 1915-1973
Wilson-Max, Ken, 1965- вж Уилсън-Макс, Кен, 1965-
Woods, Matilda, 1989- вж Удс, Матилда, 1989-
Wume, Cindy, 1992- вж Уме, Синди, 1992-


Zabunov, Georgi Šinkov, 1966- вж Забунов, Георги Шинков, 1966-
Zaharieva, Jordanka Cenkova, 1963- вж Захариева, Йорданка Ценкова, 1963-
Zaharieva-Konstantinova, Kalina Dimkova, 1949- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-
Zaharij Dečev, ставрофорен иконом, 1970- вж Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970-
Zaimova, Raja Jordanova, 1957- вж Заимова, Рая Йорданова, 1957-
Zaprjanov, Mladen Todorov вж Запрянов, Младен Тодоров
Zlatarov, Pavel Rafailov, 1970- (музикант) Е 16
Zlatarov, Pavel Rafailov, 1970- вж Златаров, Павел Рафаилов, 1970-
Zlatarova, Evdokija Svetozarova, 1969- вж Златарова, Евдокия Светозарова, 1969-
Zlateva, Mila Kostadinova вж Златева, Мила Костадинова
Znepolski, Ivajlo Bojanov, 1940- вж Знеполски, Ивайло Боянов, 1940-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Автоматизирано сглобяване на цилиндрични съединения тип "вал-втулка" Кн 93
Агата: Какво е любовта? Кн 192
Агата: Какво не могат шоколадовите мъфини Кн 193
Агата: Кактус в саксия Кн 194
Агата: Коледни магии Кн 195
Агата: Малко смелост Кн 196
Агата: Обичам те, Бабо Кн 197
Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения Кн 68
Андрешкоада Кн 177
Асоциално за социалното Г 3
Афористичен тандем Кн 202


Балканистиката в моят живот Кн 211
Беломорска Тракия в Освободителната война през 1877-1878 год. Кн 216
Болгарская народная мудрость в мире. 7, Святые и праздники Кн 190
Болгарская народная мудрость в мире. 8, Святые и праздники Кн 191
Брулени хълмове Кн 119
Българинът в своя езиков свят Кн 114
Българите Г 4
България - Русия Кн 215
Българо-немската комуникация в бизнес среда Кн 117
Българската народна мъдрост по света. 7, Светци и празници - първа част Кн 190
Българската народна мъдрост по света. 8, Светци и празници - втора част Кн 191


В ресторанта Кн 144
Влияние на листното подхранване върху биологичните прояви на патладжан Solanum Melongena (L.) Кн 104
Водна политика и управление на водните ресурси в света и България Кн 96
Вокална техника Кн 109
Втори регионален форум за социално предприемачество - кръгли маси, 11.10.2019 г. - гр. Варна, 22.10.2019 г. - гр. Благоевград, 03.12.2019 г. - гр. София Кн 8
Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век Кн 116
Вълкът и седемте козлета Кн 199


Генетико-селекционни изследвания на количествени признаци свързани с продуктивността при твърдата пшеница (Triticum Durum Desf.) Кн 100
Геотуристически дестинации от Европейския съюз Кн 69
Героичната арка Кн 137
Гнатология: основни принципи за диагностика и лечение на нарушенията в ТМС
[темпоро-мандибуларната става] Кн 92
Горско Сливово [община Летница] Кн 206
Горско Сливово [община Летница] в снимки Г 5
Грамматический практикум Кн 113
Антонио Грамши за политиката. Т. 1 Кн 33
Антонио Грамши за политиката. Т. 2 Кн 34


Дами канят Кн 172
[Двадесетте] 20-те принципа на дисциплината Алекзандър Кн 91
[Деветстотин] 900 тези Кн 23
Демократичните матрици [Електронен ресурс] Е 5
До края на времето Кн 25
Дом за обич Кн 146
Домът на феите Кн 154
Древен Рим Кн 214
Другата истина Кн 139
Душевни трепети Кн 162
Дъждовна жена Кн 152
Дяволът носи правда Кн 153
Дядо Коледа и мечето от Мечата долина Кн 131


Единодействието на националните кооперативни съюзи в България Кн 61
Едно сърце - две лица Кн 48
Епистоларни диалози. Свит. 1, 1898-1900 Кн 29
Епистоларни диалози. Свит. 2, 1901-1917 Кн 30


Животни олимпийци Кн 16
Животът като път Кн 185
Животът пред нас Кн 173
Житейски мотиви Кн 166
Житие и страдания грешнаго Софрония Кн 12
За Вселената и човека Кн 31
За енергиите на природата Кн 32
Завръщане отново към миналото Кн 168
Закачките на бай Тодор Зевзека Кн 150
Закон за данък върху добавената стойност Кн 76
Заряд [Електронен ресурс] Е 11
Здрави, бодри и усмихнати! Кн 20
Зигзаг Кн 149
Зимно слънце Кн 189


И аз, историкът, протестирам и провокирам!. Т. 2 Кн 212
И замириса на бабини гозби и спомени Кн 105
[Избрано]. Т. 2, Чевенгур ; Изкопът Кн 140
Изкопът Кн 140
Изкорубените дъски Кн 136
Измамната лекота на демокрацията Кн 53
Икономическа история на света от древността до наши дни Кн 70
Интегриране на биологични системи при оценка качеството на атмосферния въздух в градска среда Кн 81
Интегрирано управление в туристическите комплекси Кн 71


Кака Веска Кн 145
Киберпънк, евристика, футурология (К.Е.Ф.) Кн 182
Китай 2018-2019 Кн 72
Книга за моя живот Кн 178
Кой обича дракона? Кн 125
Колекция Дарик Г 2
Комуникации и политики. Кн. 4 Кн 45
Комуникация и комуникационна политика Кн 49
Конституционният принцип на правовата държава Кн 75
Косвени данъци Кн 76
Крайречно царство. Т. 3 Кн 203, Кн 204
Креативна технология Кн 37
Култури и организации Кн 51
Къде ми е чудовището? Кн 124


Лидери за ново начало Кн 50
Лингвистические и методические аспекты русского языка как иностранного для специальных целей Кн 112
Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда Кн 117
Ловни куршуми за нарезни оръжия Кн 94
Любовният живот на животните Кн 17


Магазинчето за прежда и чудеса Кн 128
Малка мишка в голямо приключение Кн 188
Малки истории Кн 175
Малки приказки за лека нощ Кн 121
Малък турско-български офис речник Кн 11
Маргарита Кн 157
Математична обработка на геодезичните измервания Кн 86
Матрицы мышления [Електронен ресурс] Е 3
Машини, механизми, уреди Кн 19
Мед и кръв по струни на китара Кн 181
Медитации Кн 163
Между два свята Кн 169
Между здрача и зората Кн 143
Мечтани пътешествия Кн 210
Миграция и развитие Кн 55
Мир Кн 158
Митология Кн 41
Иван Михов Кн 108
Многопосочни мисли Кн 183
Монетарните матрици [Електронен ресурс] Е 8
Мост Кн 164
Моята Япония Кн 207
Музеи и музейни обекти в Трявна Кн 13


Наемателката Кн 132
Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия Кн 66
Научно-прастическа конференция Кн 10
Научно-практическа конференция Социално предприемачество - перспективи и приоритети Кн 9
Научно-практическа конференция Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности, гр. Благоевград - 22.10.2019 г. Кн 7
Научно-практическа конференция Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа Кн 10
Не събуждайте дракона! Кн 126
Невероятните приключения на Синьокрачко и Жужа Кн 186
Недоизказани истини Кн 176


Обектно-ориентирано проектиране и програмиране Кн 3
Облачен архив Кн 26
Образователен модел за формиране на фините двигателни умения на детето Кн 39
Оброчните каменни кръстове в Бов [община Своге] Кн 205
Обучението и квалификацията на социалните работници - реалности и перспективи Кн 77
Овладяване на промяната Кн 42
Огнева подготовка Кн 95
Озеленяването на Димитровград 1951-1971 Кн 97
Оно и Онче Кн 129Кн 130
Опити за хайку. Т. 4, Медитации Кн 163
От сърце Кн 18
От хората - за хората Кн 118
Отключени мигове Кн 179
Откраднати сънища Кн 148
Ото и дрипльовците. Гората на изчезналите неща Кн 127
Ото и дрипльовците: гората на изчезналите неща Кн 127
Оценка на генетичното разнообразие в ex situ колекция детерминантни домати чрез статистически методи Кн 103
Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2016-2018 година Кн 62
Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2019 година Кн 63
Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия 2020 година Кн 64


Пазителят Кн 28
Пасивен и активен фитомониторинг на атмосферното замърсяване в град Пловдив Кн 81
Планетата Земя Кн 21
Пловдив Кн 208
Политическото лидерство в многополюсния свят Кн 57
Поляризация и дискретизация [Електронен ресурс] Е 12
Порастване. За какво става въпрос? Кн 89
Португалската книга в България Кн 1
Последният влак за Лондон Кн 122
Последният любим Кн 123
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност Кн 76
Право и модерност Кн 74
Празновремие Кн 167
Практикум по генно инженерство Кн 88
Практическо ръководство за печелене на избори с помощта на социалните мрежи Кн 15
Престъпление на Хелоуин Кн 133
Претворена везба от колекциите на Националния исторически музей Г 1
Приказки за безстрашни момичета Кн 120
Приказки за математиката Кн 141
Приложение на информационните технологии Кн 5
Природозащитни тревоги (природозащитните тревоги на учителя-биолог) Кн 98
Приятели завинаги Кн 187
Пролет, лято, есен, зима... Кн 200
Простостишия Кн 174
Проучване върху имунитетната реакция на селекционирани линии обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.) към причинителите на кафява ръжда, брашнеста мана и фузариоза по класа Кн 99
Проучване на сортимент от генотипове твърда пшеница и тетраплоидни родствени видове по показатели свързани с качеството на зърното Кн 101
Пулс Кн 165
Пътят на копринената нишка. Кн. 4 Кн 171


Репортаж от седмото небе Кн 142
Ролята на Азиатско-тихоокеанския регион в глобалната геополитическа трансформация Кн 56
Ръководство за упражнения по геодезия. Ч. 2 Кн 85


Садистични наклонности в юношеска възраст. Ч. 1, Скали за оценка Кн 36
Самел-90. Мечти, превърнати в реалност Кн 106
Само капитализъм Кн 46, Кн 47
Самоуправление и Едноминутният мениджър Кн 43
Сборник с истински истории по случаи на домашно насилие "Едно сърце - две лица" Кн 48
Светци и празници - втора част Кн 191
Светци и празници - първа част Кн 190
Свещената гора Кн 134
Святые и праздники Кн 190, Кн 191
Свободата и масонството Кн 27
Северозапад Кн 147
Седем разказа за табуто Кн 80
Сигурност на информационните ресурси Кн 6
Синергетика и рефлексия в обучението по математика Кн 82
Сини мъниста Кн 161
Сиянието на дъгата Кн 159
Скали за оценка Кн 36
Слово и памет. Библиография на свети епископ Софроний Врачански Кн 12
Слончето, което искаше да лети Кн 198
Слънчев вятър Кн 151
Социалните дилеми Кн 44
Социално предприемачество - перспективи и приоритети Кн 9
Спомени за запаметяващи устройства Кн 4
Стефани Каза Кн 160
[Сто и двадесет] 120 години кооперативно движение на ТПК в България Кн 65
Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България Кн 65
Стохастичната демокрация Кн 170
Студентски дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс]. Т. 9 Е 18
Съприкосновение със Словото Кн 180


Тайната на лабиринта Кн 135
Творци и творби. Ч. 3 Кн 107
Текстът в обучението по български език като чужд Кн 115
Теренната работа в академичното обучение по религия: иновативни методични практики Кн 40
Тетрадка по краснопис Кн 78
Ти и аз Кн 155
Ти бъди дъжда Кн 156
Тиберий и философията Кн 22
Това сме аз. Това съм ние Кн 174
Трудни години за човечеството Кн 213
Турско-българско-румънско-английски речник. Ч. 1 Кн 110
Турско-българско-румънско-английски речник. Ч. 2 Кн 111


Умницата Грета и други приказки в рими Кн 199
Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа Кн 10


Фармакоикономика Кн 90
Фенологични проучвания на обикновен бук (Fagus Sylvatica L.) Кн 87
Философиите на Азия Кн 24
Финансови решения Кн 67


Хапчета за смях - 3 Кн 184
Хензел и Гретел Кн 199


Червената шапчица Кн 199
Чевенгур Кн 140
Читанка Вълшебно изворче Кн 79
Човекът в търсене на висш смисъл Кн 38
Чуждестранен опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия Кн 66
          Чуждестранен опит / Насоки на ОИСР Кн 66


Шест мадригали-балети [Видеозапис] Е 16


Щастливият мозък Кн 35
Ще те науча как да станеш богат Кн 58, Кн 59


Энергетические трансформации [Електронен ресурс] Е 13


Aphis gossypii Glover (Hemiptera; Aphididae) - неприятел по памука Кн 102
          Applications of information technology Кн 5
Asocial about social Г 3
          Bulgarian folk wisdom around the world. 7, Saints and feasts Кн 190
          Bulgarian folk wisdom around the world. 8, Saints and feasts Кн 191
          The Bulgarians Г 4
          Die bulgarische Volksweisheit auf der Welt. 7, Heilige und Feste Кн 190
          Die bulgarische Volksweisheit auf der Welt. 8, Heilige und Feste
 
Кн 191

The clash China-USA 2018-2019 Кн 73
Compensation payments for aircraft noise in an urban building conflict situation on the basis of a set-valued conjugate duality Кн 83
          Communication and policies Кн 45


The Darik collection Г 2
Democratic matrices [Електронен ресурс] Е 6


 Energy universe [Електронен ресурс] Е 14
         
           Fieldwork in academic religious education: innovative teaching practices Кн 40
           Fulbright international seminar. Conference proseedings вж Кн 54


           Heilige und Feste Кн 190
 
Genetic and breeding study of quantative traits related to productivity in durum wheat (Tritucum Durum Dest)  Кн 100
The great roman museum [Електронен ресурс] Е 17


Information resources security Кн 6
 
Leaders for a new beginning Кн 52


Magnum opus. Ч. 1 Кн 14
Matrices democráticas [Електронен ресурс] Е 7
Matrices mentales [Електронен ресурс] Е 4
Matrices monetarias [Електронен ресурс] Е 9
Mavi boncuk Кн 161
Modern market economy Кн 60
Monetary matrices [Електронен ресурс] Е 10


One hundred and twenty years of cooperative movement of  worker produsers cooperatives in Bulgaria Кн 65
Order relations for the cryptanalysis of substitution ciphers on the basis of linguistic data structures as an optimal strategy Кн 2


Plovdiv Кн 209
          The portuguese book in Bulgaria Кн 1


Rainbow wish Кн 201
          Reborn embroidery from the collections of National museum of history Г 1


La sabiduría del pueblo búlgaro por el mundo. 7, Santos y fiestas Кн 190
La sabiduría del pueblo búlgaro por el mundo. 8, Santos y fiestas Кн 191
La sagesse populaire bulgare à travers le monde. 7, Saints et fêtes Кн 190
La sagesse populaire bulgare à travers le monde. 8, Saints et fêtes Кн 191
Saggezza popolare Bulgara nel mondo. 7, Santi e fiste Кн 190
Saggezza popolare Bulgara nel mondo. 8, Santi e fiste Кн 191
Saints and feasts Кн 190, Кн 191
Saints et fêtes Кн 190, Кн 191
Santi e fiste Кн 190, Кн 191
Santos y fiestas Кн 190, Кн 191
Los secretos de la radiestesia física [Електронен ресурс] Е 1
Secrets of physical radiesthesia [Електронен ресурс] Е 2
Sei madrigali-baletti [Електронен ресурс] Е 16
Sinergetics and reflection in mathematics education Кн 82
Social entrepreneurship - perspectives and priorities Кн 9
Some non-standard models in "Debugging and test theory" Кн 84
Strategies for strengthening democracy: 30 years after the fall of the Berlin wall Кн 54
          Successful modern business models for social support Кн 10


To vlemma pera apo ton Orizonta Кн 138
       

Unity of action by the national cooperative unions in Bulgaria Кн 61
Universo energético [Електронен ресурс] Е 15

        Zwischen Dammerung und Morgenrot Кн 143


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Боеприпаси. - София : Изд. авт., 2021- . ISSN C634-8521 Кн 94
Библиотека Изток вж Изток
Библиотека Книга и печатни комуникации. - В. Търново : Star way, 2010- . ISSN C633-0053 Кн 1
Брифон. - София : Класика и стил, 2006- . ISSN C625-0300 Кн 172


Данъчен и осигурителен пътеводител. - София : Пакс корпорация, 2008- . ISSN C625-4241 Кн 76
Достъпно бизнес познание. - София : Класика и стил, 2001- . ISSN C623-8289 Кн 43
Древна мъдрост. Нова наука. - София : Изток-Запад, 2003- . ISSN C624-2162 Кн 25


Изток. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-2795 Кн 24, Кн 203, Кн 204


Клуб Класика. - Пловдив : ИК Хермес, 2013- . ISSN C634-1527 Кн 119
Колекция Върхове. - София : Изток-Запад, 2014- . ISSN C634-1144 Кн 140
Колекция Лястовици. - София : Библ. България, 2019- . ISSN C634-7894 Кн 142, Кн 167


Музиката през вековете. - София : Марс 09, 2006- . ISSN C625-1420 Кн 107


Плеяди. - София : Изток-Запад, 2019- . ISSN C634-7649 Кн 80
Поезия XX век. - София : Фрост, 2011- . ISSN C633-9786 Кн 136
Поредица Защита на информацията. - София : Изд. авт., 2008- . ISSN C625-6589 Кн 6
Поредица Непознатият Петър Дънов. - Бургас : Сдружение Слънчогледи, 2020- . ISSN C634-8513 Кн 29, Кн 30
Поредица Образователни приказки. - София : Кипо прес, 2020- . ISSN C634-853X Кн 141
Поредица 100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2019- . ISSN C634-8114 Кн 7, Кн 8


Семинар - 333. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2004- . ISSN C624-6540 Кн 23
Серия Красноглед. - София : Изток-Запад, 2017- . ISSN C634-5425 Кн 122
Серия Образователни приказки вж Поредица Образователни приказки
Серия Реалност. - София : Сфера, 2002- . ISSN C624-0925 Е 3, Е 11, Е 12, Е 13
          Серия Реальность вж Серия Реалност


Series Academica. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2010- . ISSN C633-9913 Кн 112
Studia balcanica. - София : БАН, 1970- . ISSN 0081-6329 Кн 211


Terra fantastica. - София : Ернор, 2006- . ISSN C625-0475 Кн 182


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Е 1, Е 2
002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО Кн 1
003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 82
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 42, Кн 43, Кн 51
005.912 УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИСА. КАНЦЕЛАРСКИ УСЛУГИ Кн 11
007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 45
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 12
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Г 1, Кн 13, Кн 14, Кн 27
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 15
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 200, Кн 201


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 22, Кн 23, Кн 24
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 25, Кн 26
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 27
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 28
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32
141.8 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ШКОЛИ И СИСТЕМИ. НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, МАРКСИЗЪМ. МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ Кн 33, Кн 34
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Е 3, Е 4, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 50, Кн 52
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 18


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 40
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 41
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Е 5, Е 6, Е 7, Кн 53, Кн 54
324 ИЗБОРИ. ПЛЕБИСЦИТИ. РЕФЕРЕНДУМИ. ИЗБИРАТЕЛНИ КАМПАНИИ. ИЗБОРНИ НАРУШЕНИЯ. ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ Кн 15
325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ Кн 55
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 56, Кн 57, Кн 72, Кн 73
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 58, Кн 59
330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 60
330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ Е 8, Е 9, Е 10
334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66
336 ФИНАНСИ Кн 67, Кн 76
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 8, Е 9, Е 10, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 49, Кн 60
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 74
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 75
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 76
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 48, Кн 77
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 78, Кн 79
379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 208, Кн 209
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 80


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 81
51 МАТЕМАТИКА Кн 82, Кн 86
512 АЛГЕБРА Кн 84
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 83
517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Кн 83
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ Кн 84
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 2
521/524 АСТРОНОМИЯ Кн 21, Кн 25
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ Кн 85, Кн 86
53 ФИЗИКА Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15
550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Е 1, Е 2
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ Кн 96
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 87
582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Кн 87
59 ЗООЛОГИЯ Кн 16
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 17


60 БИОТЕХНОЛОГИЯ Кн 88
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 89
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 90
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 91, Кн 92
621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ Кн 93
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ Кн 93
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 94, Кн 95
626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 96
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 97
631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 98
632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Кн 99, Кн 102
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 99, Кн 100, Кн 101
633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ Кн 102
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО Кн 103, Кн 104
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 105
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 106
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 49


71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 97
72 АРХИТЕКТУРА Кн 205
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1
75 ЖИВОПИС Г 2
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 3
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 4
78 МУЗИКА Кн 107, Кн 108
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Е 16, Кн 109


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 11, Кн 110, Кн 111
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 117
811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 112, Кн 113
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 118
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 119
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 120, Кн 121
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 122, Кн 123
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 124, Кн 125, Кн 126
821.111(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 127
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 129Кн 130
821.112.2(436)-93 АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 131
821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 132
821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 133, Кн 134, Кн 135
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 136
821.134.3 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1, Кн 137
821.146 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 138
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 139, Кн 140
821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 141
821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 207
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 12
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 174
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 182
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 29, Кн 30, Кн 105, Кн 150, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 202
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201
821.163.41 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 202
821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 203, Кн 204


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Е 17, Кн 205
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 5, Кн 13, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 210
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 3, Кн 12, Кн 22, Кн 29, Кн 30, Кн 33, Кн 34, Кн 97, Кн 98, Кн 107, Кн 108, Кн 211
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 211, Кн 212
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Е 18, Кн 214
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 213
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ Кн 214
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 215
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 215
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 12, Кн 216


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Грамши, Антонио (1891-1937)
- политически възгледи Кн 33, Кн 34


Дарик радио (София)
- колекции
- - каталози Г 2
Дънов, Петър Константинов (1864-1944)
- кореспонденция Кн 29, Кн 30


Караиванов, Деян Борисов (1940-2011)
- сборници Кн 98
Киров, Пеню (1868-1918)
- кореспонденция Кн 29, Кн 30
Кочев, Петър Георгиев (1924-2004)
- дейност Кн 97


Михов, Иван (1936-2016)
- биографии Кн 108


Национален исторически музей (София)
- колекции
- - каталози Г 1


Самел-90 АД (Самоков)
- история Кн 106
Софроний Врачански (1739-1813)
- библиографии Кн 12


Томова, Люба Владимирова (1975-)
- творчество
- - албуми Г 3
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова (1924-2018)
- дейност
- - сборници Кн 211


Gramsci, Antonio (1891-1937) вж Грамши, Антонио (1891-1937)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Агробиология
- сборници Кн 98
Апроксимации Кн 84


Боеприпаси Кн 94
Бук Кн 87
Българи
- албуми Г 4
Български език
- връзка и взаимодействие с други езици
- - немски език Кн 117
- за чужденци
- - методика на преподаването за ВУЗ Кн 115
- история
- - 19 век Кн 116
- семантика Кн 114


Векторно и тензорно смятане Кн 83
Власт
- конференции Кн 57
Водно стопанство
- управление и организация Кн 96
Време (физика) Е 12
Въздух
- Пловдив
- - замърсяване Кн 81
Възрожденци
- библиографии Кн 12
Възрожденци, български
- възгледи Кн 116
Външна политика
- Китай Кн 72, Кн 73


Генно инженерство
- учебни помагала за ВУЗ Кн 88
Геодезични измервания и изчисления
- математически методи Кн 86
Геодезия
- учебни помагала за ВУЗ Кн 85
Геоикономика
- Европа Кн 69
- Китай Кн 72, Кн 73
Геополитика
- Източна Азия Кн 56
Глобализация Кн 46, Кн 47, Кн 56
Готварство
- България
- - рецепти Кн 105


Данъци върху добавената стойност
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 76
Демокрация Е 5, Е 6, Е 7, Кн 53
- конференции Кн 54
Домати
- селекция Кн 103
Домашно насилие Кн 48
Допуски и сглобки Кн 93
Дъновизъм Кн 31, Кн 32
- биографии Кн 29, Кн 30
Държавни предприятия
- България
- - управление и организация
- - - доклади Кн 62, Кн 63, Кн 64
- управление и организация
- - доклади Кн 66
Държавно право Кн 75


Езикова политика
- България
- - история
- - - 19 век Кн 116
Езотеризъм Кн 28
Емиграция и имиграция
- България
- - доклади Кн 55
Етнолингвистика Кн 114


Живопис, българска
- колекции
- - каталози Г 2
Животни
- детска и юношеска литература Кн 16
- размножаване
- - детска и юношеска литература Кн 17


Запомнящи устройства
- България
- - история
- - - сборници Кн 4
Земя
- детска и юношеска литература Кн 21
Зимна пшеница
- болести и вредители Кн 99
Зъби
- аномалии
- - терапия Кн 91


Избори
- ръководства Кн 15
Икономическо поведение Кн 58, Кн 59
Инвестиции Кн 58, Кн 59
Инженери, български
- дейност Кн 97
Информационна сигурност Кн 6
Информационни и комуникационни технологии
- методика на преподаването
- - конференции Кн 82
- приложение
- - учебници за ВУЗ Кн 5
Информационни системи
- охрана и сигурност Кн 6
Историци, български
- дейност
- - сборници Кн 211
История Кн 212
- България Кн 215
- Западна Тракия Кн 216
- Рим (държава) Кн 214
- Русия Кн 215
- Трявна Кн 13


Канцеларии
- терминология
- - речници Кн 11
Капитализъм Кн 46, Кн 47
Квантова теория Е 11, Е 13, Е 14, Е 15
Книга, португалска
- България
- - история Кн 1
Когнитивна психология Кн 35
Козметика
- терминология Кн 112
Композитори
- творчество Кн 107
Комуникация Кн 117
- учебни помагала за ВУЗ Кн 45
- учебници за ВУЗ Кн 49
Конституционно право Кн 75
Кооперативно движение
- България
- - конференции Кн 61
Корпорации
- инструктивни и нормативни материали Кн 66
Космология Кн 25, Кн 26
Криптография Кн 2
Култура
- Рим (държава) Кн 214
- социални проблеми Кн 51
Културно-историческо наследство
- България
- - сборници Е 18
Курорти
- управление и организация Кн 71


Лидерство Кн 42, Кн 43, Кн 50, Кн 52
- конференции Кн 57
Листни въшки Кн 102
Личност
- психология Кн 37, Кн 38


Маркетинг
- учебници за ВУЗ Кн 49
Масонство Кн 14
- сборници Кн 27
Математика
- методика на преподаването
- - конференции Кн 82
Машинни съединения Кн 93
Машиностроене
- автоматизация и механизация Кн 93
Медитация Кн 37
Международни отношения
- конференции Кн 57
Мислене Е 3, Е 4
Митология, антична Кн 41
Митология, скандинавска Кн 41
Многоезични речници Кн 110, Кн 111
Монетаризъм Е 8, Е 9, Е 10
Морал
- детска и юношеска литература Кн 18
Музеи
- Трявна Кн 13
Музика
- история Кн 107
Музиканти, български
- биографии Кн 108


Народни вярвания Кн 80
Невропсихология Кн 35
Немски език
- връзка и взаимодействие с други езици
- - български език Кн 117
Нова история Кн 213


Огнева подготовка
- учебници за ВУЗ Кн 95
Озеленяване
- Димитровград
- - история Кн 97
Околосветски пътешествия
- пътеводители Кн 210
Организационна култура Кн 42, Кн 51
Ортопедична стоматология
- методи Кн 91


Пазари Кн 60
Пазарно стопанство Кн 60
Паметници на културата
- България Е 17
Памук
- болести и вредители Кн 102
Патладжани
- торене Кн 104
Пеене
- учебни помагала за ВУЗ Кн 109
Писане Кн 39
- учебни помагала за основни училища Кн 78
Полиноми Кн 84
Полова просвета
- юноши Кн 89
Право
- теория Кн 74
Преводна литература, португалска
- България Кн 1
Приложни програми
- учебници за ВУЗ Кн 5
Природа
- защита
- - сборници Кн 98
Програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 3
Пространство Е 12
Психолингвистика Кн 114
Психомоторика
- деца Кн 39


Радиестезия Е 1, Е 2
Религия
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 40
Религия и изкуство
- България
- - сборници Е 18
Религия и култура
- България
- - сборници Е 18
Руски език
- граматика
- - учебници за ВУЗ Кн 113
- лексика Кн 112
Руско-турска освободителна война 1877-1878 Кн 216


Садизъм
- юноши Кн 36
Самоусъвършенстване Кн 50, Кн 52
Свети места
- Западна България Кн 205
Свобода
- философски проблеми
- - сборници Кн 27
Села
- Северна България
- - история Кн 206
- - - албуми Г 5
Социална педагогика Кн 77
Социална психология Кн 44
Социална работа
- управление и организация Кн 77
Социални мрежи
- влияние
- - ръководства Кн 15
Социални работници
- квалификация Кн 77
Социално предприемачество
- конференции Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10
Средства за масова информация
- учебни помагала за ВУЗ Кн 45
Стопанска история
- учебници за ВУЗ Кн 70
Стопанска политика
- Китай Кн 72, Кн 73
Стопанство
- 21 век
- - конференции Кн 68


Твърда пшеница
- селекция Кн 100, Кн 101
Трудовопроизводителни кооперации
- България
- - история
- - - конференции Кн 65
- - конференции Кн 61
Туризъм
- Европа Кн 69
- Пловдив
- - пътеводители Кн 208, Кн 209
Турски език
- речници, турско-български Кн 11


Управленски труд Кн 43
Устойчиво развитие
- доклади Кн 55
Учители, български
- сборници Кн 98


Фармация
- икономически проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 90
Фенология Кн 87
Философи
- мироглед
- - есета Кн 22
Философи, италиански
- политически възгледи Кн 33, Кн 34
Философия Кн 23
- есета Кн 22
Философия, източна Кн 24
Финанси Кн 58, Кн 59
- управление и организация Кн 67
Функции Кн 83


Християнски символи Кн 205
Художествена фотография, българска
- албуми Г 4
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 3


Челюсти
- болести Кн 92
Четене
- учебни помагала за основни училища Кн 79


Шевици, български
- каталози Г 1


Щастие Кн 35


Юноши
- психология Кн 36ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Азия
- философия Кн 24


Бов (област София)
- паметници на културата Кн 205
България
- горско стопанство Кн 97
- домакинство Кн 105
- езикознание Кн 114, Кн 116, Кн 117
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3
- история Е 18, Кн 211, Кн 215, Кн 216
- книгознание Кн 1
- компютърни науки Кн 4
- литературознание Кн 12
- миграция Кн 55
- музика Кн 108
- обществено управление Кн 76
- паметници на културата Е 17
- приложно изкуство Г 1
- селско стопанство Кн 98
- стопански обединения Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65
- философия Кн 29, Кн 30
- фотография Г 4


Германия
- езикознание Кн 117
Горско Сливово (област Ловеч)
- краезнание Г 5, Кн 206


Димитровград
- градоустройство Кн 97
Древен свят
- религия Кн 41


Eвропа
- международен туризъм Кн 69


Източна Азия
- международни политически отношения Кн 56
Италия
- философия Кн 33, Кн 34


Китай
- стопанство Кн 72, Кн 73


Пловдив
- опазване на природата Кн 81
Португалия
- книгознание Кн 1


Рим (държава)
- история Кн 214
- култура Кн 214
Русия
- езикознание Кн 112
- история Кн 215


Самоков
- стопански обединения Кн 106
Скандинавски страни
- религия Кн 41
София
- музеи Г 1


Трявна
- музеи Кн 13


Япония
- краезнание Кн 207


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


619-01-0699-4 ! Кн 58
619-01-0710-9 ! Кн 214
619-01-0713-3 ! Кн 59
619010730-3 ! Кн 143


954-524-166-7 Кн 109
954-9519-45-7 Кн 152
978-619-00-1209-2 Кн 211
978-619-00-1222-1 Кн 115
978-619-01-0093-5 ! Кн 36
978-619-01-0643-2 Кн 129
978-619-01-0644-9 Кн 130
978-619-01-0686-9 Кн 35
978-619-01-0699-9 Кн 58
978-619-01-0706-4 Кн 203
978-619-01-0707-1 Кн 204
978-619-01-0710-1 Кн 214
978-619-01-0713-2 Кн 59
978-619-01-0718-7 Кн 56
978-619-01-0719-4 Кн 36
978-619-01-0720-0 Кн 22
978-619-01-0722-4 Кн 4
978-619-01-0724-8 Кн 213
978-619-01-0730-9 Кн 143
978-619-01-0732-3 Кн 53
978-619-01-0740-8 Кн 41
978-619-01-0741-5 Кн 46
978-619-01-0742-2 Кн 47
978-619-01-0745-3 Кн 26
978-619-01-0753-8 Кн 25
978-619-01-0756-9 Кн 50
978-619-01-0757-6 Кн 52
978-619-01-0764-4 Кн 140
978-619-01-0768-2 Кн 80
978-619-01-0770-5 Кн 122
978-619-01-0775-0 Кн 24
978-619-01-0790-3 Кн 74
978-619-179-108-8 Кн 208
978-619-179-109-5 Кн 209
978-619-179-114-9 Кн 17
978-619-184-041-0 Кн 168
978-619-185-432-5 Кн 6
978-619-185-434-9 Кн 40
978-619-185-440-0 Кн 45
978-619-185-447-9 Кн 12
978-619-185-449-3 Кн 57
978-619-185-454-7 Е 18
978-619-188-299-1 Г 2
978-619-188-384-4 Кн 106
978-619-188-435-3 Кн 155
978-619-188-488-9 Кн 164
978-619-188-503-9 Кн 54
978-619-199-561-5 Кн 16
978-619-199-596-7 Кн 19
978-619-199-599-8 Кн 121
978-619-199-600-1 Кн 131
978-619-199-603-2 Кн 200
978-619-199-604-9 Кн 20
978-619-199-605-6 Кн 135
978-619-199-606-3 Кн 134
978-619-199-620-9 ! Кн 133
978-619-199-630-8 Кн 21
978-619-199-632-2 ! Кн 126
978-619-199-633-9 ! Кн 125
978-619-201-419-3 Кн 11
978-619-201-426-1 Кн 113
978-619-201-437-7 Кн 110
978-619-201-438-4 Кн 111
978-619-201-457-5 Кн 69
978-619-201-459-9 Кн 112
978-619-201-462-9 Кн 85
978-619-201-464-3 Кн 86
978-619-201-469-8 Кн 5
978-619-202-539-7 Кн 39
978-619-202-543-4 Кн 163
978-619-202-548-9 Кн 108
978-619-202-558-8 Кн 199
978-619-202-578-6 Кн 212
978-619-202-584-7 Кн 84
978-619-202-585-4 Кн 96
978-619-202-595-3 Кн 82
978-619-202-598-4 Кн 88
978-619-202-605-9 Кн 77
978-619-202-608-0 Кн 67
978-619-202-611-0 Кн 3
978-619-202-613-4 Кн 116
978-619-202-614-1 Кн 49
978-619-202-619-6 Кн 81
978-619-208-237-6 Кн 114
978-619-208-239-0 Кн 1
978-619-233-127-6 Кн 44
978-619-233-145-0 Кн 75
978-619-233-147-4 Кн 71
978-619-239-426-4 Кн 33
978-619-239-427-1 Кн 34
978-619-7029-68-0 Кн 151
978-619-7033-42-7 Кн 29
978-619-7033-43-4 Кн 30
978-619-7101-10-2 ! Кн 189
978-619-7171-95-2 Кн 147
978-619-7241-13-6 Кн 198
978-619-7241-14-3 Кн 186
978-619-7241-15-0 Кн 18
978-619-7241-16-7 Кн 194
978-619-7241-17-4 Кн 196
978-619-7241-18-1 Кн 124
978-619-7241-19-8 Кн 193
978-619-7241-20-4 Кн 195
978-619-7241-21-1 Кн 127
978-619-7241-22-8 Кн 197
978-619-7241-23-5 Кн 192
978-619-7261-76-9 Кн 98
978-619-7302-30-1 Г 5
978-619-7309-00-3 Кн 48
978-619-7376-45-6 Кн 78
978-619-7376-46-3 Кн 79
978-619-7376-54-8 Кн 76
978-619-7443-02-8 Кн 97
978-619-7443-03-5 Кн 146
978-619-7444-31-5 Кн 216
978-619-7444-32-2 Кн 170
978-619-7456-27-1 Кн 167
978-619-7456-28-8 Кн 142
978-619-7456-29-5 Кн 165
978-619-7456-33-2 Кн 153
978-619-7464-02-3 Кн 215
978-619-7484-05-2 Кн 55
978-619-7522-32-7 Кн 148
978-619-7522-34-1 Кн 180
978-619-7522-36-5 Кн 70
978-619-7554-42-7 Кн 100
978-619-7554-43-4 Кн 118
978-619-7554-46-5 Кн 102
978-619-7554-48-9 Кн 99
978-619-7554-49-6 Кн 104
978-619-7554-50-2 Кн 103
978-619-7554-51-9 Кн 101
978-619-90311-2-4 Г 1
978-619-90418-2-6 Г 4
978-619-90488-6-3 Кн 188
978-619-90609-2-6 Кн 182
978-619-90623-0-2 Кн 161
978-619-90792-7-0 Кн 138
978-619-90867-0-4 Кн 173
978-619-90895-1-4 Кн 9
978-619-90895-2-1 Кн 65
978-619-90895-4-5 Кн 61
978-619-90895-7-6 Кн 10
978-619-90895-8-3 Кн 7
978-619-90895-9-0 Кн 8
978-619-91001-3-4 Кн 28
978-619-91033-0-2 ! Кн 87
978-619-91033-2-6 Кн 87
978-619-91113-2-1 Кн 157
978-619-91169-3-7 Кн 175
978-619-91215-2-8 Кн 37
978-619-91235-3-9 Кн 145
978-619-91235-4-6 Кн 144
978-619-91267-2-1 Кн 117
978-619-91373-1-4 Кн 72
978-619-91373-2-1 Кн 73
978-619-91491-5-7 Кн 89
978-619-91501-0-8 Кн 201
978-619-91568-1-0 Кн 42
978-619-91574-0-4 Кн 207
978-619-91578-0-0 Кн 174
978-619-91584-1-8 Кн 162
978-619-91586-0-9 Кн 150
978-619-91598-0-4 Кн 158
978-619-91598-1-1 Кн 159
978-619-91655-0-8 Г 3
978-619-91681-0-3 Кн 149
978-619-91693-0-8 Кн 156
978-619-91697-1-1 Кн 141
978-619-91699-0-2 Кн 169
978-619-91727-1-1 Кн 94
978-619-91769-1-7 Кн 64
978-954-26-2009-9 Кн 132
978-954-26-2025-9 Кн 137
978-954-26-2031-0 Кн 210
978-954-26-2040-2 Кн 123
978-954-26-2042-6 Кн 139
978-954-26-2044-0 Кн 119
978-954-26-2046-4 Кн 31
978-954-26-2047-1 Кн 120
978-954-26-2049-5 Кн 128
978-954-26-2058-7 Кн 105
978-954-26-2061-7 Кн 32
978-954-26-2063-1 Кн 187
978-954-26-2066-2 Кн 38
978-954-2925-46-0 Кн 107
978-954-327-130-6 Кн 172
978-954-327-134-4 Кн 14
978-954-327-135-1 Кн 43
978-954-327-136-8 Кн 51
978-954-343-127-4 Кн 181
978-954-346-116-5 Кн 27
978-954-346-137-0 Кн 177
978-954-362-321-1 Кн 166
978-954-362-323-5 ! Кн 179
978-954-712-831-6 Кн 93
978-954-713-145-3 Кн 95
978-954-8388-28-3 Кн 190
978-954-8388-29-0 Кн 191
978-954-8576-50-5 Кн 202
978-954-8925-67-2 ! Кн 206
978-954-8993-04-3 Кн 60
978-954-90138 ! Кн 66
978-954-90138-0-1 Кн 63
978-954-90138-3-2 Кн 68
978-954-90138-7-0 Кн 66
978-954-90138-8-7 Кн 62
978-954-90436-9-3 Кн 160
978-954-91892-5-4 Кн 205
978-954-91999-0-1 Кн 2
978-954-91999-8-7 Кн 83
978-954-92574-0-3 Кн 183
978-954-92652-8-6 Кн 90
978-954-92743-8-7 Кн 136
978-954-92878-9-9 Кн 154
978-954-92994-5-8 Кн 92
978-954-92994-7-2 Кн 91
978-954-9566-89-5 Кн 171
978-954-9722-62-8 Кн 185
978-954-9803-24-2 Е 3
978-954-9803-30-3 Е 13
978-954-9803-31-0 Е 12
978-954-9803-38-9 Е 11
978-954-9803-41-9 Е 2
978-954-9803-45-7 Е 8
978-954-9803-51-8 Е 14
978-954-9803-52-5 Е 10
978-954-9803-53-2 Е 1
978-954-9803-54-9 Е 4
978-954-9803-55-6 Е 9
978-954-9803-56-3 Е 15
978-954-9803-58-7 Е 5
978-954-9803-59-4 Е 6
978-954-9803-62-4 Е 17
978-954-9803-63-1 Е 7