Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК2021/12 Кн 1
КОСТОВА-Фъртунова, Сава Илиева, 1928-
        Писмеността на траките и древните българи / Сава Костова-Фъртунова. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Булгед]). - 24 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Тракийски език - писмо
003.21.01(=29)
COBISS.BG-ID 45006344

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК2021/12 Кн 2
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване (Бургас ; 2020)
        Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване : 5 юни 2020, Бургас = International Scientific Conference Digital Transformations, Media and Inclusion. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 (Габрово : Екс-прес). - 536 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: БСУ - международна научна конференция - 2020. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7126-92-1
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - конференции 2. Дигитализация - конференции 3. Информационно общество - конференции
004.77(06)
316.325:004(06)
COBISS.BG-ID 44905992

БК2021/12 Кн 3
МИТЕВ, Николай Атанасов, 1960-
        Внедряване, одит и сертифициране на система за управление на информационната сигурност : учебно пособие / Николай Митев, Росица Митева. - София : Софттрейд, 2021 ([София] : [Симолини 94]). - 238 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 236-237.

ISBN 978-954-334-244-0
1. Информационна сигурност - управление и организация
004.056
COBISS.BG-ID 44972808

ТОДОРОВА, Елена Ангелова, 1964-
        Ръководство за упражнения и курсова работа по инженерна графика и CAD Вж Кн 88

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Факторна ефективност на социалния капитал за увеличаване на иновационния и производствен индустриален потенциал : монография Вж Кн 47

БК2021/12 Кн 4
ТАНЕВ, Тодор Александров, 1957-
        Към ново разбиране за стратегиите / Тодор Танев. - София : Унив. изд. "Св.Климент Охридски", 2021. - 168 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 166-167.

ISBN 978-954-07-5107-8 : 11 лв.
1. Управление и организация
005.21
COBISS.BG-ID 45017352

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК2021/12 Кн 5
ЧЕЛИБОНОВА-Лорер, Хени Жозеф, 1928-
        Алманах на еврейската култура : обзор върху темите за Европейския ден на еврейската култура / Хени Лорер. - София : Изд. център Шалом, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 198 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Хени Лорер е Хени Жозеф Челибонова-Лорер. - Парал. текст на англ. ез. - Изд. на Центр. израилтян. духовен съвет.

ISBN 978-954-8200-40-0
1. Култура, еврейска
008(=411.16)
COBISS.BG-ID 45006088

050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Виж и 070

БК2021/12 Кн 6
РУБАХА, Ярослав, 1970-
        Полското списание "Славянски свят" за България от края на XIX и началото на XX в. Т. 3, Списание "Славянски свят" за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България : монография / Ярослав Рубаха. - София : Макед. науч. институт, 2021 ([София] : Симолини-94). - 331 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Кор. опис. - Загл. на загл. с.: България от края на XIX и началото на XX в. в полското списание "Славянски свят". - Загл. и на англ. ез.: Bulgaria in the late nineteenth and early twentieth century on the pages of the Polish journal "Slavic World". - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Александър Гребенаров, Иван Петров. - Библиогр.: с. 303-319. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-7377-19-4
1. Списания, полски - история - 19-20 век 2. Въоръжени сили - България - в периодичния печат 3. Полша - периодичен печат 4. България - история
050(438)(091)
94(497.2)"18/19"
COBISS.BG-ID 45006856

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

ВАНГЕЛОВ, Никола Любомиров
        Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата Вж Кн 34

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

АНГЕЛОВА, Слава, 1956-
        Кой диктува модата : стихотворения за деца Вж Кн 205

АНГЕЛОВА, Слава, 1956-
        Уроци по готварство : стихотворения за деца Вж Кн 206

БК2021/12 Кн 7
АТАНАСОВ, Чавдар Славчев, 1970-
        Книга за парите : за деца и тийнейджъри / Чавдар Атанасов ; ил. Valeia. - София : Vision Books, 2020 ([София] : Спектър). - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

Valeia - псевд. на ил. Василка Стоянова.

ISBN 978-619-7585-00-1 : 14.99 лв.
1. Пари - детска и юношеска литература
087.5:336.74
336.74:087.5
COBISS.BG-ID 44994312

БК2021/12 Кн 8
БОУН, Емили
        Жилищата на животните : с повече от 80 капачета / Емили Боун ; ил. Марибел Лечуга ; прев. от англ. Иван Раленков. - София : Фют, 2020 (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Animal homes. - Името на ил. Марибел Лечуга погрешно отпеч. в изд. каре Марибел Лечага. - Кн. от поредицата Откриватели. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

(подв.)
ISBN 978-619-199-583-7 !
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:591.55
591.55:087.5
COBISS.BG-ID 45002248

БК2021/12 Кн 9
ГИФОРД, Клайв, 1966-
        Знаете ли, че...? : първа книга с любопитни факти за света, представени чрез сравнения / Клайв Гифърд ; ил. Ана Сейксас ; прев. Живко Николчев. - [София] : Фют, 2020 (Китай). - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: My first book of comparisons. - Възприетата форма на името на авт. Клайв Гифърд е Клайв Гифорд.

ISBN 978-619-199-570-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 44960008

БК2021/12 Кн 10
ДЕЙНС, Кейти
        Как разговарят животните? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето / Кейти Дейнс ; ил. Кристин Пим ; прев. от англ. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: How do animals talk? / Katie Daynes. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-581-3 (подв.)
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:591.55
591.55:087.5
COBISS.BG-ID 44929032

БК2021/12 Кн 11
ДЕЙНС, Кейти
        Как растат цветята? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето / Кейти Дейнс ; ил. Кристин Пим ; прев. от англ. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: How do flowers grow? / Katie Daynes. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-582-0 (подв.)
1. Растения - детска и юношеска литература
087.5:581
581:087.5
COBISS.BG-ID 44927240

БК2021/12 Кн 12
        МОЕТО тяло : въпроси и отговори : с повече от 30 капачета / прев. от англ. Албена Раленкова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Защо? Въпроси и отговори)

Кор. опис. - Ориг. загл.: My body. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-459-5 (подв.)
1. Физиология - детска и юношеска литература
087.5:612
612:087.5
COBISS.BG-ID 45026312

БК2021/12 Кн 13
        ПРИРОДАТА : въпроси и отговори : с повече от 30 капачета / прев. от англ. Албена Раленкова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Защо? Въпроси и отговори)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Nature. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-460-1 (подв.)
1. Природа - детска и юношеска литература
087.5:502
502:087.5
COBISS.BG-ID 45023496

БК2021/12 Кн 14
        PAW patrol: кученца спасяват братовчедите Търбит : истории с лепенки 3. - София : Егмонт България, 2020 (София : Лито Балкан). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 28 см

Ориг. загл.: Paw patrol, pups save the Turbots. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-27-2320-2 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44990472

БК2021/12 Кн 15
        PAW patrol: кученца спасяват тържеството : истории с лепенки 4. - София : Егмонт България, 2020 (София : Лито Балкан). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 28 см

Ориг. загл.: Paw patrol, pups save the party. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-27-2319-6 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44934920

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

БК2021/12 Кн 16
ПОЛИМИРОВА, Мария Петрова
        Старопечатните книги в историческия музей в град Гоце Делчев и църквата "Св. Параскева" в село Скребатно / Мария Полимирова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 78 с. : с факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 59-64.

ISBN 978-954-07-5100-9
1. Старопечатни книги - Югозападна България 2. Югозападна България - ръкописи
094(497.22)
COBISS.BG-ID 44944136


1 ФИЛОСОФИЯ

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК2021/12 Кн 17
АНСЕРМЕ, Франсоа, 1952-
        Всеки с мозъка си : невронна пластичност и несъзнавано / Франсоа Ансерме, Пиер Мажистрети ; прев. от фр. Асен Чаушев. - София : Асоц. Бълг. психоаналит.  пространство, 2020 ([Пловдив] : Ракурс). - 273 с. : сх., диагр., ил. ; 21 см. - (Серия Практики)

Ориг. загл.: À chacun son cerveau / François Ansermet & Pierre Magistretti. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 261-272.

ISBN 978-619-90653-4-1 : 25 лв.
1. Психоанализа 2. Невропсихология
159.964.2
612.82
COBISS.BG-ID 44992776

БК2021/12 Кн 18
АТАНАСОВА, Анелия Илиева, 1970-
        Трите С - Синергия със Синтез на Сетивата : практика за безкрайни възможности и път към промяна / Анелия Атанасова ; рис. Анелия Атанасова. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 352 с. : с ил., сх. ; 20 см

За Анелия Атанасова: с. 351.

ISBN 978-954-490-688-7
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44986120

ДОБРЕВ, Добрин Кирилов, 1976-
        Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености : монография Вж Кн 31

КАРАГЕОРГИЕВ, Георги Николов, 1960-
        Сентенцийогия Вж Кн 20

ЯНКОВА, Галя Трендафилова, 1968-
        Burn out сред професионалистите по здравни грижи. Профилактика и управление Вж Кн 68

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

БК2021/12 Кн 19
ТОРНЬОВА, Биянка Любчова, 1961-
        Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по етика / Биянка Торньова, Райна Манчева. - София : Артграф, 2020. - 114 с. : с табл. ; 24 см

Рец.: Мария Семерджиева, Радка Масалджиева.

ISBN 978-619-7368-42-0
1. Етика - тестове за средни училища
17(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 44996104


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК2021/12 Кн 20
КАРАГЕОРГИЕВ, Георги Николов, 1960-
        Сентенцийогия / Георги Карагеоргиев - "Гладананда". - София : Артграф, 2020. - 689 с. : с портр. ; 22 см

От редактора / Орлин Миланов: с. 10-13.

ISBN 978-619-7368-39-0 : 20 см
1. Йога 2. Глад - като лечебно средство 3. Самоусъвършенстване
233-85
159.92
COBISS.BG-ID 45028360

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК2021/12 Кн 21
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Да убиеш криптонит : унищожи онова, което те лишава от сила / Джон Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Силистра : Игъл, 2019. - 272 с., [8] с. : ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Killing kryptonite / John P. Bevere. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Изд. на Messenger International. - Кн. се разпространява с електронен ресурс.

ISBN 978-619-7424-17-1
1. Християнска етика 2. Самоусъвършенстване 3. Протестантство
274-42
COBISS.BG-ID 45036296

БК2021/12 Кн 22
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Движен от вечността / Джон Бивиър ; прев. от англ. Мария Стефанова. - Силистра : Игъл, 2017. - [14], 290 с. : с ил., 8 с. : цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Driven by Eternity / John P. Bevere. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Изд. на Messenger International. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. се разпространява с електронен ресурс със загл. Живот, движен от вечността.

ISBN 978-619-7424-02-7
1. Християнска етика 2. Безкрайност 3. Протестантство
274-18
COBISS.BG-ID 45001224

БК2021/12 Кн 23
        ВИЕ сте богове / състав., предг. монах Мартиниан (Боянов). - София : [Артграф], 2020. - 235 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Библиотека Тържество на православието) 

Мартиниан - духовно име на Мартиниан Симеонов Боянов.

 ISBN 978-619-7368-50-5 (Артграф)
1. Християнска етика
27-44
COBISS.BG-ID 45003784

БК2021/12 Кн 24
ДЖОУНС, Дан, 1981-
        Тамплиерите : възникване и гибел на Ордена на христовите воини / Дан Джоунс ; прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Лабиринт, 2021 ([София] : Симолини 94). - 488 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The templars / Dan Jones. - Загл. в изд. каре: Рицарите тамплиери. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева, с пълно име Юлия Божидарова Тошева-Гешакова. - Библиогр.: с. 454-472. - Азб. показалец: с. 473-485.

ISBN 978-619-7055-73-3 : 19.90 лв.
1. Тамплиери - история 2. Европа - история
27-788(4)-9
94(4)"04/14"
COBISS.BG-ID 44903688

БК2021/12 Кн 25
ДИМИТРОВ, Деян Георгиев, 1971-
        Ереста на християнските гностици. По-важни представители на тази ерес. Монтанизмът - разкол или ерес от времето на християнския гностицизъм / Деян Георгиев Димитров. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 180 с. ; 21 см

Рец. Емил Трайчев. - Библиогр.: с. 173-176. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-490-680-1
1. Ереси
27-87
COBISS.BG-ID 44957704

БК2021/12 Кн 26
        Свети ЙОАН Кронщадски чудотвори и днес / състав. монах Мартиниан (Боянов). - София : [Артграф], 2020. - 24 с. ; 20 см. - (Библиотека Тържество на православието)

ISBN 978-619-7368-51-2
1. Йоан Кронщадски, 1829-1908 2. Светци, руски 3. Русия - религия
271.2-722(470)(092)
929 Йоан Кронщадски
COBISS.BG-ID 45021960

БК2021/12 Кн 27
МИЛАНОВ, Илия, 1950-
        Четвъртият мъж / Илия Миланов. - Силистра : Игъл, 2019. - 160 с., [8] с. : цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Илия Миланов е Илия Миланов Илиев.

ISBN 978-619-7424-18-8 : 10 лв.
1. Евангелисти
274-426
COBISS.BG-ID 45005320

БК2021/12 Кн 28
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Рождество Христово : това, което хората знаят и не знаят за Рождество Христово и за Христос / Дечко Свиленов. - Силистра : Игъл, 2020. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Авторът: с. 32

ISBN 978-619-7424-29-4
1. Исус Христос
27-31
COBISS.BG-ID 44923144

БК2021/12 Кн 29
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Уникалните качества на Исус Христос и Библията / Дечко Свиленов. - 2. изд. - Силистра : Игъл, 2019. - 77 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Авторът: с. 76-77.

ISBN 978-619-7424-27-0
1. Исус Христос 2. Християнска етика
27-31
27-426
COBISS.BG-ID 44912136

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК2021/12 Кн 30
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Библията - книгата на Бога : уникалност и вечност на Библията / Дечко Свиленов. - Силистра : Игъл, 2020. - 16 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7424-38-6
1. Библия
27-23
COBISS.BG-ID 44913160


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

КРЪСТЕВА, Анна Славчева, 1954-
        Българският миграционен парадокс : позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс Вж Кн 33

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване (Бургас ; 2020)
        Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване : 5 юни 2020, Бургас Вж Кн 2

ФИЛИПОВ, Милен Николаев
        (Псевдо)събитието : теория и практика Вж Кн 32

32 ПОЛИТИКА

БК2021/12 Кн 31
ДОБРЕВ, Добрин Кирилов, 1976-
        Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености : монография / Добрин Кирилов Добрев, Манол Николов Манолов. - Пловдив : Манол Николов Манолов, 2021 (Пловдив : Принтекс). - 546 с. ; 20 см

Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите / Красимира Йонкова: с. 8-15. - Един нов политико-психологически прочит на събития и личности с визия за настояще и бъдеще / Бойко Великов: с. 16-19. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-91664-3-7
1. Политическа психология 2. Българи - народопсихология
32:159.9
159.922.4(=163.2)
COBISS.BG-ID 44956680

БК2021/12 Кн 32
ФИЛИПОВ, Милен Николаев
        (Псевдо)събитието : теория и практика / Милен Николаев Филипов. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 143 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 116-123.

ISBN 978-954-490-690-0
1. Политика - връзки с обществеността 2. Пропаганда 3. Средства за масова информация - влияние
32:659.4
316.658
659.3
COBISS.BG-ID 44994056

325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ

БК2021/12 Кн 33
КРЪСТЕВА, Анна Славчева, 1954-
        Българският миграционен парадокс : позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс / Анна Кръстева ; въвед. Емануил Паташев. - София : Нац. катол. федерация Каритас България, 2020 ([София] : [Ракурс]). - 59 с. : с ил., табл. ; 30 см. - (Серия Common home series)

ISBN 978-619-91258-1-6 (не е отпеч.)
ISBN 6-1-91258-619-978 !
1. Емиграция и имиграция - България 2. Бежанци - България - социални проблеми 3. България - миграция
325.25(497.2)
316.42-054.73(497.2)
COBISS.BG-ID 45052424

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК2021/12 Кн 34
ВАНГЕЛОВ, Никола Любомиров
        Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата / Никола Вангелов. - София : Недланд, 2020 ([София] : [Стилует]). - 184 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Христо Кафтанджиев, Георги Калагларски. - Библиогр.: с. 177-184.

ISBN 978-619-7572-03-2 : 12 лв.
1. Потребление - психология 2. Интернет - приложение 3. Маркетинг 4. Реклама
330.16
077
658.8
659.1
COBISS.BG-ID 44977160

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК2021/12 Кн 35
ШУМЕНСКИ университет Епископ Константин Преславски. Студентски и докторантски научен семинар Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм (Шумен ; 2020)
        Студентски и докторантски научен семинар "Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм" : сборник доклади / ред. кол. Милен Пенерлиев ... [и др.]. - [Шумен] : Инкома, 2020. - 80 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Други ред.: Светла Станкова, Милена Стоянова, Веселин Петков. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-452-065-6
1. Регионално развитие - България - конференции 2. Туризъм - България - конференции 3. България - икономика
332.1(497.2)(06)
338.48(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 45035784

336 ФИНАНСИ

АТАНАСОВ, Чавдар Славчев, 1970-
        Книга за парите : за деца и тийнейджъри Вж Кн 7

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Факторна ефективност на социалния капитал за увеличаване на иновационния и производствен индустриален потенциал : монография Вж Кн 47

БК2021/12 Кн 36
СТОЯНОВА, Милена Петрова, 1974-
        Пътеводител за достъпен туризъм (за хора с двигателни увреждания) : монография / Милена Стоянова, Ивайло Владев ; науч. ред. Велико Великов. - Шумен : Инкома, 2020. - 203 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Милен Пенерлиев, Росица Владева. - Библиогр.: с. 165-167.

ISBN 978-954-452-066-3
1. Туризъм - хора с увреждания
338.48-2-056.26
COBISS.BG-ID 44954376

ШУМЕНСКИ университет Епископ Константин Преславски. Студентски и докторантски научен семинар Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм (Шумен ; 2020)
        Студентски и докторантски научен семинар "Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм" : сборник доклади Вж Кн 35

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК2021/12 Кн 37
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Президент на републиката / Георги Близнашки ; науч. ред. Мария Стойчева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 86 с. ; 24 см. - (Свитъци по конституционно право ; 15)

Рец.: Емилия Друмева, Мария Славова. - Библиогр.: с. 81-85.

ISBN 978-954-07-5116-0 : 8 лв.
1. Президенти
342.6
COBISS.BG-ID 44890376

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК2021/12 Кн 38
ПЕНОВ, Сашо Георгиев, 1960-
        Финансово право: специална част : учебен курс / Сашо Пенов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 606 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 599-603.

ISBN 978-954-07-5106-1 (подв.) : 35 лв.
1. Финансово право - учебници за ВУЗ
347.73(075.8)
COBISS.BG-ID 44955400

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК2021/12 Кн 39
ВЪЛКОВ, Иван Костадинов, 1959-
        Трансформация на отбранителните способности : планиране и програмно управление на ресурсите : монография / Иван Вълков. - [София] : Ваньо Недков, 2009. - 152 с. : с табл., сх. ; 25 см

Рец.: Иван Mетодиев Симеонов, Павел Ангелов Ангелов. - Библиогр.: с. 148-151.

ISBN 978-954-9462-39-5
1. Отбрана (военно дело) - управление и организация
355.02
COBISS.BG-ID 45019400

БК2021/12 Кн 40
ТАСЛАКОВ, Васил Гечев, 1866-1933
        35 пехотен Врачански полк в всеобщата европейска война през 1915-1918 г. Ч. 1, На Западния сръбски и Добруджански фронтове / Васил Таслаков ; предг. полковник Кюркчиев. - Фототип. изд. - [Враца] : Микротест, 2018. - [4], 295 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Загл. и текст на стар правопис. - Фототип. изд.: Враца : печ. Ст. Цеков, 1930.

ISBN 978-619-7335-04-0
1. Пехота - България - история 2. Първа световна война - участие - България 3. Добруджански въпрос 4. България - военно дело
355.48(497.2)
94(497.2)"1914/1918"
COBISS.BG-ID 45037064

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК2021/12 Кн 41
        Йорданка Димчева ФАКИРСКА / състав. и ред. Емилия Рангелова. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Асоц. на проф. от слав. страни. - Съдържа и: Публикации на доц. Факирска.

ISBN 978-954-490-689-4
1. Факирска, Йорданка Димчева, 1950- - биографии 2. Педагози, български - биографии 3. България - възпитание
37(497.2)(092)
929 Факирска, Йорданка Димчева
COBISS.BG-ID 45005576

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК2021/12 Кн 42
ДИНЕВА, Евелина Димитрова, 1957-
        За математическите способности на учениците от началните класове - диагностика и възможности за развитие / Евелина Динева. - Бургас : Калоянов, 2016 ([Бургас] : [Информа принт]). - 128 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Рец.: Здравко Лалчев, Бонка Василева. - Библиогр.: с. 100-102.

ISBN 978-954-9519-83-9
1. Математика - методика на преподаването за основни училища 2. Ученици - проверка и оценка на знанията
373.3.091.3:51
373.3.091.26
COBISS.BG-ID 44920328

БК2021/12 Кн 43
ДИНЕВА, Евелина Димитрова, 1957-
        Ръководство за упражнения по методика на обучението по математика в началните класове / Евелина Динева. - Бургас : Калоянов, 2016 ([Бургас] : [Информа принт]). - 88 с. : с табл., сх. ; 20 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Ръководство за упражнения по методика на обучението по матаметика в началните класове

ISBN 978-954-9519-84-6
1. Математика - методика на преподаването за основни училища - учебни помагала за ВУЗ
373.3.091.3:51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44955912

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК2021/12 Кн 44
        БЪЛГАРСКИ език за 5. клас / Стоян Буров ... [и др.]. - София : Скорпио, 2016 ([София] : Образование и наука). - 156 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Пенка Пехливанова, Верка Сашева, Христина Братоева. - Възприетата форма на името на авт. Верка Сашева е Верка Сашева Иванова. - Комплект с тетрадка и кн. за учителя.

ISBN 978-954-792-719-3
1. Български език - учебници за основни училища
373.3.016:811.163.2(075.2)
COBISS.BG-ID 44916488

БК2021/12 Кн 45
        БЪЛГАРСКИ език за 6. клас / Стоян Буров ... [и др.]. - София : Скорпио, 2017 ([София] : Дайрект сървисиз). - 176 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Верка Сашева, Велин Петров, Христина Братоева. - Възприетата форма на името на авт. Верка Сашева е Верка Сашева Иванова. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-954-792-741-4

1. Български език - учебници за основни училища
373.3.016:811.163.2(075.2)
COBISS.BG-ID 44917000

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Учителят и пещерите : художествено-документално четиво за деца и юноши, построено върху автентичните разкази на Димитър Райчев и експедиционните дневници на Пещерния клуб в град Чепеларе Вж Кн 215

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК2021/12 Кн 46
ЗЛАТКОВА-Дончева, Катерина Иванова, 1980-
        Приобщаване, обучение и развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения : монография / Катерина Иванова Златкова-Дончева. - [Бургас] : Либра скорп, 2021. - 348 с. : с табл., сх. ; 22 см

Рец.: Жана Янкова, Красимира Петрова. - Библиогр.: с. 315-346.

ISBN 978-954-471-705-6
1. Деца с увреждания - образование и просвета
376-053.2-056.3
COBISS.BG-ID 44938248

377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ)

БК2021/12 Кн 47
КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Факторна ефективност на социалния капитал за увеличаване на иновационния и производствен индустриален потенциал : монография / Свилен Кунев ; науч. ред., предг. Диана Антонова. - Русе : Primax, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 200 с. : с ил. ; 22 см

Рец.: Димитър Дамяновски, Григор Григоров. - Библиогр.: с. 43-45, 78-81, 174-181.

ISBN 978-619-7242-80-5
1. Производствени кадри - квалификация 2. Промишлени предприятия - нови технологии 3. Икономическа ефективност 4. Социално предприемачество
377
338.45
005.35
COBISS.BG-ID 45012744


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

        ПРИРОДАТА : въпроси и отговори : с повече от 30 капачета Вж Кн 13

53 ФИЗИКА

БК2021/12 Кн 48
ИЛИЕВ, Илийчо Петков, 1955-
        144 решени задачи по физика / Илийчо Петков Илиев. - 6. стер. изд. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 92 с. ; 24 см

1. изд. 2013. - Рец. Тодорка Лулчева Димитрова.

ISBN 978-954-490-681-8
1. Физика - задачи за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45000968

БК2021/12 Кн 49
BALKANSKI, Minko Minev, 1927-
        Né dans les Balkans / Minko Balkanski. - [София] : [Пулсио], [2017] ([София] : [Алианс принт]). - 192 с. : с ил., портр. ; 25 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9490-51-0 (подв.) : 20 евро
1. Балкански, Минко Минев, 1927- - биографски материали 2. Физици, български - биографски материали 3. България - физика
53(497.2)(092)
929 Балкански, Минко Минев
COBISS.BG-ID 44911624

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Виж и 539.3; 539.4; 539.5

БК2021/12 Кн 50
МИНЧЕВ, Ивайло Николаев, 1978-
        Теоретична механика. Ч. 1, Статика и кинематика / Ивайло Минчев, Юлиян Минчев ; под ред. на Николай Минчев. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 220 с. : с ил., сх. ; 30 см

Загл. на кор.: Статика и кинематика. - Рец. Йордан Максимов. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-490-696-2
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ 3. Кинематика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
COBISS.BG-ID 44987144

БК2021/12 Кн 51
МИНЧЕВ, Ивайло Николаев, 1978-
        Теоретична механика. Ч. 2, Динамика / Юлиян Минчев, Ивайло Минчев ; под ред. на Николай Минчев. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 166 с. : с ил., сх. ; 30 см

Загл. на кор.: Динамика. - Ч. 1 на многочастното изд. с авт.: Ивайло Минчев, Юлиян Минчев. - Рец. Йордан Максимов. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-490-697-9
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
COBISS.BG-ID 44993800

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА
Виж и 621.01

БК2021/12 Кн 52
МИНЧЕВ, Юлиян Николаев, 1978-
        Техническа механика / Юлиян Минчев, Ивайло Минчев ; под ред. на Николай Минчев. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 308 с. : с черт. ; 30 см

Рец. Йордан Максимов. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-490-694-8
1. Техническа механика - учебници за ВУЗ
531.8(075.8)
COBISS.BG-ID 44972552

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Виж и 550.4; 66

БК2021/12 Кн 53
ЖЕЧЕВА, Христивелина Костадинова, 1968-
        Дизайн на обучението. От общи модели към конкретни педагогически практики по химия : монография / Христивелина Жечева. - Бургас : Либра скорп, 2021 ([София] : Мениджмънт бизнес машин). - 218 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Загл. на предзагл. с.: Дизайн на обучението - от общи модели към конкретни педагогически практики по химия. - Рец.: Йорданка Димитрова Димова, Елена Димитрова Гергова. - Библиогр.: с. 173-188. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-471-695-0
1. Химия - методика на преподаването за ВУЗ
54:378.091.3
COBISS.BG-ID 44982792

544 ФИЗИКОХИМИЯ

БК2021/12 Кн 54
ЗВЕЗДОВА, Диляна Тодорова, 1970-
        Получаване и характеристики на биополимерни и синтетично-полимерни продукти : научна монография / Диляна Звездова. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : Мениджмънт бизнес машин). - 421 с. : с ил. ; 22 см

Рец.: Атанас Неделчев Атанасов, Ганчо Христов Димитров. - Библиогр.: с. 361-413. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-471-692-9
1. Високомолекулни съединения - свойства
544.16
678.01
COBISS.BG-ID 44923912

БК2021/12 Кн 55
ЗВЕЗДОВА, Диляна Тодорова, 1970-
        Приложения на биополимерни и синтетично-полимерни материали : научна монография / Диляна Звездова. - Бургас : Либра скорп, 2021 ([София] : Мениджмънт бизнес машин). - 344 с. : с ил. ; 22 см

Загл. погрешно отпеч. на гърба на кн.: Приложения на биополимерни и синтетично-полимерни пматериали. - Рец.: Атанас Неделчев Атанасов, Ганчо Христов Димитров. - Библиогр.: с. 314-338. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-471-694-3
1. Високомолекулни съединения - приложение
544.16
678.06
COBISS.BG-ID 44924168

550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК2021/12 Кн 56
БОНЕВ, Николай Георгиев
        Геология на източния Циркум-Родопски пояс : монография / Николай Бонев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 240 с. : с к., табл., диагр. ; 24 см. - (Университетска библиотека ; No 522)

Рец.: Иван Загорчев, Радослав Наков. - Библиогр.: с. 210-229. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5092-7 (подв.) : 17 лв.
1. Регионална геология - Родопи 2. Родопи - геологически и геофизически науки
550.8(234:497.2Родопи)
COBISS.BG-ID 44514568

551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ

ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Учителят и пещерите : художествено-документално четиво за деца и юноши, построено върху автентичните разкази на Димитър Райчев и експедиционните дневници на Пещерния клуб в град Чепеларе Вж Кн 215

575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА

БК2021/12 Кн 57
ХРИСТОВА, Деяна Генчева, 1973-
        Генетика : ръководство за упражнения / Деяна Генчева, Светлана Георгиева ; под общ. ред. на Светлин Танчев. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 301 с. : с табл., ил., сх. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Деяна Генчева е Деяна Генчева Христова. - Рец.: Л. Сотиров, Ц. Койнарски. - Библиогр.: с. 297-300.

ISBN 978-619-7595-01-7
1. Генетика - учебни помагала за ВУЗ
575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44988680

581 ОБЩА БОТАНИКА

БК2021/12 Кн 58
ВЕЛИЧКОВА, Катя Нанева, 1976-
        Хидроботаника / Катя Величкова. - Ст. Загора : Алфа визия, 2021. - 204 с. : с ил., табл. ; 24 см

Рец.: Иван Кирилов Киряков, Нели Христова Грозева.

ISBN 978-619-7595-16-1
1. Водни култури - учебници за ВУЗ
581.9(204)(075.8)
582(204)(075.8)
COBISS.BG-ID 44913928

ДЕЙНС, Кейти
        Как растат цветята? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето Вж Кн 11

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Виж и 56

ВЕЛИЧКОВА, Катя Нанева, 1976-
        Хидроботаника Вж Кн 58

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БОУН, Емили
        Жилищата на животните : с повече от 80 капачета Вж Кн 8

ДЕЙНС, Кейти
        Как разговарят животните? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето Вж Кн 10

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

БК2021/12 Кн 59
ЛУКАНОВ, Христо, 1981-
        Пъдпъдъците от род Coturnix в природата и селското стопанство : монография / Христо Луканов. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 154 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Христо Луканов е Христо Луканов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Марин Кабакчиев, Диян Георгиев. - Библиогр.: с. 132-154.

ISBN 978-619-7595-06-2
1. Пъдпъдъци
598.261.7
COBISS.BG-ID 44909320

БК2021/12 Кн 60
РАЙЧЕВ, Евгений Георгиев, 1964-
        Орнитология : кратък курс за студентите от Аграрен факултет - Тракийски университет, специалност "Екология и опазване на околната среда" / Евгений Райчев. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 130 с. : с табл., цв. ил. ; 25 см

Рец.: Диян Михайлов Георгиев, Дилян Георгиев Георгиев.

ISBN 978-619-7595-10-9
1. Орнитология - учебници за ВУЗ
598.2(075.8)
COBISS.BG-ID 44962824

БК2021/12 Кн 61
РАЙЧЕВ, Евгений Георгиев, 1964-
        Чакалът Canis aureus : монография / Евгений Райчев. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 116 с. : с цв. ил. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Диян Михайлов Георгиев, Дилян Георгиев Георгиев. - Библиогр.: с. 96-116.

ISBN 978-619-7595-11-6
1. Кучета
599.744.11
COBISS.BG-ID 44997128


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК2021/12 Кн 62
САВОВА, Захарина Ангелова, 1961-
        Медицинска психология / Захарина Савова, Евгени Иванов. - [4. прераб. изд.]. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 191 с. ; 21 см

1. изд. 2008 с авт. Захарина Савова на изд. Симолини-94. - Рецензия / Цекомир Воденичаров: с. 3-4. - За авт.: с.189-190. - Библиогр.: с. 184-188.

ISBN 978-954-490-691-7
1. Медицинска психология - учебници за ВУЗ
61:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 44934408

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ
Виж и 343.93; 572; 591.3; 591.4; 616-091; 743

БК2021/12 Кн 63
СТАНКОВА, Ирена Боянова, 1965-
        Анатомичен учебен латинско-български речник / Ирена Станкова ; науч. ред. Димитър Веселинов. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 203 с. ; 24 см

Пълната форма на името на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - 1. изд. 2010 на изд. Медицина и физкултура. - Presentation of the thesis "Lexicographical modeling of the specialized anatomical vocabulary for the purpose of medical education in Bulgaria" and "Anatomical Study Latin - Bulgarian Dictionary": с. 4-8. 
ISBN 978-954-490-683-2
1. Анатомия - терминология - речници 2. Латински език - речници, латинско-български
611(038)=124=163.2
81'374=124=163.2:611
COBISS.BG-ID 44944904

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

АНСЕРМЕ, Франсоа, 1952-
        Всеки с мозъка си : невронна пластичност и несъзнавано Вж Кн 17

        МОЕТО тяло : въпроси и отговори : с повече от 30 капачета Вж Кн 12

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК2021/12 Кн 64
ВАСИЛЕВА, Теодора Пламенова, 1980-
        Чист дом / Теодора Василева. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M & BM). - 34 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Наръчник с 10 бързи и лесни стъпки за подреден и... чист дом.

ISBN 978-619-7476-32-3
ISBN 978-954-7476-32-3 !
1. Жилища - хигиена
613.5
COBISS.BG-ID 44932616

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК2021/12 Кн 65
БОЗАКОВА, Надя Александрова
        Ръководство за упражнения по ветеринарна хигиена и етология / Надя Александрова Бозакова. - 3. изд. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 183 с. : с ил., табл., к. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Handbook of animal hygiene and ethology. - 1. изд. 2011 на изд. Кота със загл. Ръководство за упражнения по хигиена, етология и защита на животните. - Рец.: Георги Петков, Красимира Узунова. - Библиогр.: с. 181-183

ISBN 978-619-7595-07-9
1. Зоохигиена - учебни помагала за ВУЗ 2. Домашни животни - защита - учебни помагала за ВУЗ
614.9(076)(075.8)
636.1/.9.09(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45029640

БК2021/12 Кн 66
ВАСИЛЕВ, Веселин Борисов, 1939-
        Идеите в общественото здраве : пътят : антология - избрани текстове / Веселин Борисов ; състав., ред. екип Тодор Черкезов ... [и др.]. - София : Горекспрес, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 256 с. : с ил. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Идеите. - Възприетата форма на името на авт. Веселин Борисов е Веселин Борисов Василев, на състав. Боряна Борисова - Борянка Веселинова Борисова. - Други състав.: Боряна Борисова, Петър Горненски. - Панорама на ярък и необятен творчески хоризонт / Цекомир Воденичаров: с. 7-8. - Щрихи от творческата биография на автора: с. 256. - Съдържа и: Книги от проф. Веселин Борисов: с. 253-255.

ISBN 978-954-616-289-2
1. Здравеопазване - управление и организация 2. Социална медицина
614.2
616-058
COBISS.BG-ID 44897288

БК2021/12 Кн 67
ТРАНЧЕВА-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
        Мениджмънт и здравни технологии в клинико-лабораторната практика - съвременни аспекти / Деница Транчева-Цекова ; науч. ред. Свилена Рускова ; предг. Татяна Велкова Бенишева ; послесл. Кирил Панайотов. - Русе : Примакс, 2021. - 124 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

Рец.: Татяна Велкова Бенишева, Кирил Панайотов. - Библиогр.: с. 111-123.

ISBN 978-619-7242-83-6
1. Лаборатории - управление и организация
614.2:005.6
COBISS.BG-ID 44956936

БК2021/12 Кн 68
ЯНКОВА, Галя Трендафилова, 1968-
        Burn out сред професионалистите по здравни грижи. Профилактика и управление / Галя Янкова. - [Враца] : Микротест, 2017. - 127 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Рецензия / Магдалена Александрова: с. 127. - Библиогр.: с. 94-121.

ISBN 978-619-7335-02-6
1. Здравни работници - психологични проблеми 2. Работоспособност 3. Стрес
614.2:159.9
159.944
COBISS.BG-ID 44920584

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК2021/12 Кн 69
ИВАНОВА, Александра Стефанова, 1973-
        Так-Сен : тактилно-сензорен комплект : ръководство за употреба / Александра Иванова. - [София] : [Институт за изкуство и терапия], 2019 ([София] : [Трансграф]). - 32 с. : с ил. ; 15 x 15 см

Изд. на Институт за терапия и експресивни изкуства. - За авт.: с. 30.

ISBN 978-619-7308-06-8
1. Изкуство и медицина - ръководства
615.851:730(035)
COBISS.BG-ID 45011976

БК2021/12 Кн 70
МИХОВА, Стоянка Недялкова
        Рецепти за редки болести / Стоянка Михова. - Ямбол : Вилком, 2020. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-175-077-1
1. Алтернативна медицина
615.85
COBISS.BG-ID 44986632

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

ВАСИЛЕВ, Веселин Борисов, 1939-
        Идеите в общественото здраве : пътят : антология - избрани текстове Вж Кн 66

БК2021/12 Кн 71
КОЛЕВА, Грета Великова, 1977-
        Специфичните особености на палиативните грижи и обучението на студентите - медицински сестри : монография / Грета Колева. - [Русе] : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - 290 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

Рец.: Росица Николова Дойновска, Деспина Проданова Георгиева. - Библиогр.: с. 143-159.

ISBN 978-954-712-830-9
1. Болногледачество 2. Медицински сестри - образование и просвета
616-083
616-051:37
COBISS.BG-ID 44964360

БК2021/12 Кн 72
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство за сестрински грижи. Ч. 1 / Павлинка Добрилова ... [и др.]. - [Враца] : Микротест, 2018. - 208 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Рецензия / Магдалена Александрова: с. 3. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-7335-03-3
1. Болногледачество - учебни помагала за ВУЗ 2. Медицински сестри - учебни помагала за ВУЗ
616-083(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44921864

БК2021/12 Кн 73
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство за сестрински грижи. Ч. 2 / Павлинка Добрилова ... [и др.]. - [Враца] : Микротест, 2018. - 168 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова. - Рецензия / Ралица Златанова-Великова: с. 3. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-7335-05-7
1. Болногледачество - учебни помагала за ВУЗ 2. Медицински сестри - учебни помагала за ВУЗ
616-083(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44925960

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК2021/12 Кн 74
КОЛЕВА, Грета Великова, 1977-
        Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол : книга по дисертационен труд / Грета Колева. - Плевен : Медиатех, 2021. - 133 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Соня Тончева, Йото Йотов. - Библиогр.: с. 118-132.

ISBN 978-619-207-218-6
1. Хипертонична болест - грижи за болните 2. Медицински сестри
616.12-008-083
COBISS.BG-ID 45014024

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК2021/12 Кн 75
ВЪЛЧЕВ, Даниел Георгиев, 1962-
        Малигнени плеврални изливи - ролята на гръдния хирург : монография / Даниел Георгиев Вълчев. - Ст. Загора : Алфа визия, 2020. - 152 с. : с ил., табл. ; 30 см

Библиогр.: с. 131-152.

ISBN 978-619-7595-12-3
1. Бели дробове - тумори - усложнения и последствия 2. Гръден кош - хирургия
616.24-006-06
617.54
COBISS.BG-ID 45019144

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

ВЪЛЧЕВ, Даниел Георгиев, 1962-
        Малигнени плеврални изливи - ролята на гръдния хирург : монография Вж Кн 75

621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ

БК2021/12 Кн 76
ПРОДАНОВ, Продан Иванов, 1981-
        Надеждност на електронни системи : учебник за техническите университети / Продан Иванов Проданов. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 238 с. : със сх., табл. ; 24 см

Рец. Доброслав Данаилов Данков. - Библиогр.: с. 231-233.

ISBN 978-954-490-685-6
1. Електроника - надеждност - учебници за ВУЗ
621.38-027.45(075.8)
COBISS.BG-ID 44981256

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
Виж и 621.9; 658.2; 658.5

БК2021/12 Кн 77
МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Съвременни индустриални технологии. Ч. 3, Технологии за безстружково формообразуване / Иван Ненов Митев. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 135 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Радослав Иванов. - Библиогр.: с. 132-134.

ISBN 978-954-490-698-6
1. Металокерамика - учебници за ВУЗ
621.762(075.8)
COBISS.BG-ID 44969224

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ

БК2021/12 Кн 78
ДУНЧЕВА, Галя Великова, 1960-
        Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи / Галя Великова Дунчева, Петър Начев Ненчев. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 149 с. : с ил., табл., черт. ; 30 см

1. изд. 2019 на Унив. изд. В. Априлов - Габрово, установено от доп. източник. - Рец.: Йордан Тодоров Максимов.

ISBN 978-954-490-693-1
1. Машинни елементи - проектиране - учебни помагала за ВУЗ
621.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44942856

628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА
Виж и 351.77; 502, 614

СТЕФАНОВА, Гергана Наскова, 1959-
        Архитектура и светлина. Съвременни тенденции : монография Вж Кн 87

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК2021/12 Кн 79
ЕВТИМОВ, Иван Илиев, 1950-
        Ръководство за подготовка на водачи на електрокари и мотокари / Иван Евтимов, Гергана Станева. - Русе : Примакс, 2020 (Русе :  Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 192 с. : с цв. ил., черт. ; 23 см

Рец. Данаил Хлебарски.

ISBN 978-619-7242-69-0
1. Eлектрокари - управление и регулиране - ръководства 2. Мотокари - управление и регулиране - ръководства
629.35(035)
COBISS.BG-ID 44974088

БК2021/12 Кн 80
ЕВТИМОВ, Иван Илиев, 1950-
        Ръководство за подготовка на водачи на пътностроителни машини / Иван Евтимов, Гергана Станева. - Русе : Примакс, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 184 с. : с цв. ил., черт., табл. ; 23 см

Рец. Данаил Хлебарски. - Библиогр.: с. 180-181.

ISBN 978-619-7242-82-9
1. Пътностроителни машини - управление и регулиране - ръководства
629.35(035)
COBISS.BG-ID 44971784

БК2021/12 Кн 81
ИВАНОВ, Стефан Иванов, 1987-
        Škoda - история в рисунки. Ч. 1, Лаурин и Клемент 1895-1929 година / Стефан Иванов ; [худож.] Стефан Иванов. - Габрово : Колонел, 2019 (Габрово : ПК Полипрес). - 168 с. : с ил., портр., факс. ; 24 x 34 см

Загл. на предзагл. с.: Шкода - история в рисунки.

ISBN 978-954-8268-66-0
1. Автомобили - марки - Чехия - история 2. Чехия - транспорт
629.331(437.3)
COBISS.BG-ID 45014536

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК2021/12 Кн 82
ДЖУГАЛОВ, Христо Димитров, 1973-
        Технологични качества на сортове твърда пшеница / Христо Джугалов. - Пловдив : Аграр. унив., 2020. - 24 с. : с табл. ; 24 см

Рец.: Танко Колев, Вилиана Василева. - Библиогр.: с. 23-24.

ISBN 978-954-517-300-4
1. Твърда пшеница - сортове
633.11
COBISS.BG-ID 44997896

633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ, РАСТЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОЦВЕТИТЕЛИ И ДЪБИЛНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ

БК2021/12 Кн 83
ДЖУГАЛОВ, Христо Димитров, 1973-
        Запознай се с годжи бери : монография / Христо Джугалов. - Пловдив : Аграр. унив., 2020. - 101 с. : с табл., диагр., цв. ил. ; 24 см

Рец.: Заря Ранкова, Димитрийка Сакалиева. - Библиогр.: с. 97-101.

ISBN 978-954-517-301-1
1. Медицински растения - България - агротехника 2. България - полевъдство
633.88:631.5(497.2)
COBISS.BG-ID 44998408

636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

БОЗАКОВА, Надя Александрова
        Ръководство за упражнения по ветеринарна хигиена и етология Вж Кн 65

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК2021/12 Кн 84
РОЙДЕВ, Румен Танев, 1980-
        Ръководство за упражнения по ветеринарна радиология и физикална терапия / Румен Ройдев, Влади Недев. - [София] : ИК "Св. Георги Победоносец", 2021. - 176 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Ветеринарномед. фак. Кат. Ветер. хирургия. - Рец.: Михаил Паскалев, Николай Горанов. - Библиогр.: с. 175-176.

ISBN 978-619-7283-21-1
1. Ветеринарна рентгенология - учебни помагала за ВУЗ 2. Ветеринарна физиотерапия - учебни помагала за ВУЗ
636.09:616-07(076)(075.8)
636.09:615.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45015304

654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ)
Виж и 3.07/.08; 338.47;347.83; 621.39; 656

БК2021/12 Кн 85
        #КОЙ спря БНР? / състав. Вяра Ангелова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 303 с. ; 21 см

Към читателите / Вяра Ангелова: с. 7.

ISBN 978-954-07-5094-1
1. Българско национално радио - история - сборници 2. България - съобщения
654.19(497.2)(091)(062)
COBISS.BG-ID 44992008

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ВАНГЕЛОВ, Никола Любомиров
        Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата Вж Кн 34

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ВАНГЕЛОВ, Никола Любомиров
        Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата Вж Кн 34

ФИЛИПОВ, Милен Николаев
        (Псевдо)събитието : теория и практика Вж Кн 32

664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

БК2021/12 Кн 86
ВЪЛОВ, Николай Петков, 1964-
        Управление на процеса сушене на плодове и зеленчуци : научна монография / Николай Вълов. - Русе : Бряг медиа груп, 2020. - 125 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Control of the drying process of fruits and vegetables - scientific monograph. - Рец.: Иван Борисов Евстатиев, Цветелина Димитрова Георгиева. - Библиогр.: с. 116-124.

ISBN 978-619-90584-6-6
1. Плодове - сушене 2. Зеленчуци - сушене 3. Сушилни апарати и инсталации 4. Автоматизирани системи за управление
664.8/.9.04
681.58
COBISS.BG-ID 44996360

678 ПРОМИШЛЕНОСТИ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Виж и 547

ЗВЕЗДОВА, Диляна Тодорова, 1970-
        Получаване и характеристики на биополимерни и синтетично-полимерни продукти : научна монография Вж Кн 54

ЗВЕЗДОВА, Диляна Тодорова, 1970-
        Приложения на биополимерни и синтетично-полимерни материали : научна монография Вж Кн 55

681 ФИНА МЕХАНИКА

ВЪЛОВ, Николай Петков, 1964-
        Управление на процеса сушене на плодове и зеленчуци : научна монография Вж Кн 86


ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК2021/12 Кн 87
СТЕФАНОВА, Гергана Наскова, 1959-
        Архитектура и светлина. Съвременни тенденции : монография / Гергана Стефанова. - София : Група Цвят - България, 2021 ([София] : [DPX]). - 182 с. : с цв. ил. ; 30 см

Речник на термините: с. 160-165. - Рец.: Димитър Иванов Добревски, Георги Николов Георгиев. - Библиогр.: с. 167-170.

ISBN 978-619-7226-15-7
1. Архитектура 2. Осветление
721.01
628.9
COBISS.BG-ID 45033224

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК2021/12 Кн 88
ТОДОРОВА, Елена Ангелова, 1964-
        Ръководство за упражнения и курсова работа по инженерна графика и CAD / Елена Тодорова, Петър Горанов. - София : [Ваньо Недков], 2021 ([София] : Стилует). - 68 с. : с черт., табл., сх. ; 29 см

ISBN 978-619-194-065-3
1. Техническо чертане - учебни помагала за ВУЗ 2. Компютърна графика - учебни помагала за ВУЗ 3. Приложни програми - учебни помагала за ВУЗ
744(076)(075.8)
004.92(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44935944

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК2021/12 Кн 89
ПАТРИКОВ, Георги Валентинов, 1979-
        Педагогически проблеми при работа върху симфонични произведения на Димитър Ненов / Георги Патриков. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2021. - 53 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Крум Максимов. - Библиогр.: с. 49-51

ISBN 978-619-236-239-3
1. Ненов, Димитър Стефанов, 1901-1953 - творчество 2. Композитори, български - творчество 3. Симфонична музика - методика на преподаването 4. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
785.11.04(497.2):37
929 Ненов, Димитър Стефанов
COBISS.BG-ID 44955656

БК2021/12 Кн 90
ХВЪРКАТА, Здравка Маринова, 1963-
        Юношески албум оп. 68 на Роберт Шуман : стилистично-интерпретационни и педагогически проблеми / Здравка Хвърката. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2021. - 244 с. : с ноти ; 24 см

Библиогр.: с. 235-240

ISBN 978-619-236-238-6
1. Шуман, Роберт, 1810-1856 - творчество 2. Композитори, немски - творчество 3. Германия - музика
78.071.1(430)(092)
929 Шуман, Роберт
COBISS.BG-ID 45027080

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

ПАТРИКОВ, Георги Валентинов, 1979-
        Педагогически проблеми при работа върху симфонични произведения на Димитър Ненов Вж Кн 89

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК2021/12 Кн 91
        ПОД купола небесен : 20 години Шекспирова Паталеница : документален сборник / състав. Светлана Байчинска ... [и др.] ; фотогр. Александър Иванов ... [и др.] ; прев. на англ. текстове Станимир Стоилов, Елена Церовска. - София : БГ Реклама и дизайн, 2019. - 114 с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Други състав.: Павлина-Калина Церовска, Елена Церовска, Инна Церовска. - Други ил.: Алекс Самунджи, Ангел Ташков, Вили Тодорова, Весела Рангелова, Никола Колев

ISBN 978-619-91407-0-3
1. Театрална самодейност - Южна България - сборници 2. Южна България - театър
792.077(497.23-22)(062)
COBISS.BG-ID 45019912

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК2021/12 Кн 92
БОЧЕВ, Красимир Борисов, 1959-
        Шахматът във Враца / Красимир Бочев ; предг. Николай Велчев. - Враца : [Микротест], 2019. - 144 с. : с ил., портр. ; 20 см

Изд. на Спортен клуб по шахмат "Враца". - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7335-06-4
1. Шахмат - Враца - история 2. Враца - развлечения
794.1(497.213)(091)
COBISS.BG-ID 45000200

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК2021/12 Кн 93
ДИКОВА, Петя Миланова, 1981-
        Двигателна активност и начин на живот при подрастващи : монография / Петя Дикова. - София : Джей Ей Ем Джи, 2020 (Хасково : Полиграфюг). - 144 с. : с диагр., табл., сх. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Красимир Лазаров Петков, Свилен Емилов Найденов, Йонко Тодоров Йонов. - Библиогр.: с. 123-139

ISBN 978-619-7321-14-2 : 15 лв.
1. Физкултура - ученици 2. Ученици - хигиена
796.012-053.5
COBISS.BG-ID 44512520


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

СТАНКОВА, Ирена Боянова, 1965-
        Анатомичен учебен латинско-български речник Вж Кн 63

БК2021/12 Кн 94
        УЧЕБЕН българо-английско-китайски речник : за студенти по музикално и танцово изкуство / Бонка Василева ... [и др.]. - 2. прераб. изд. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 34 с. ; 30 см

Други авт.: Гергана Добрева, Ийчи Фън, На Сие, Циен Ин. - Пълната форма на името на авт. Гергана Добрева е Гергана Добрева Холянова. - 1. изд. 2019 с авт. Бонка Василева, Гергана Добрева, Сие На, Ин Циен. - Текст и на англ., кит. ез.

ISBN 978-619-7566-02-4
ISBN 987-619-7566-02-4 !
1. Многоезични речници
81'374=163.2=111=581
COBISS.BG-ID 44914696

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК2021/12 Кн 95
ВЕЛЕВА, Бисерка Николова, 1957-
        Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език / Бисерка Велева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 304 с. : с табл. ; 21 см

Загл и на англ. ез.: Contrastive analysis of diminutives in German and Bulgarian / Bisserka Veleva. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на нем. ез. - Библиогр.: с. 252-275. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5111-5 : 15 лв.
1. Умалителни имена 2. Немски език - морфология 3. Български език - морфология 4. Германия - езикознание 5. България - езикознание
811.112.2'366
811.163.2'366
COBISS.BG-ID 45015816

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК2021/12 Кн 96
СТАНКОВА, Ирена Боянова, 1965-
        Лексикографско моделиране на латинската анатомична лексика / Ирена Станкова ; науч. ред. Димитър Веселинов. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 127 с. ; 24 см

Пълната форма на името на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Библиогр.: с. 122-126.

ISBN 978-954-490-684-9
1. Латински език - лексикография 2. Анатомия - терминология
811.124'374
811.124'276.6:611
COBISS.BG-ID 44948488

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК2021/12 Кн 97
СЛАВКОВА, Светлана, 1961-
        Семантика и прагматика вида и времени глагола в высказывании : на материале русского и болгарского языков / Светлана Славкова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&БМ]). - 274 с. ; 22 см

Рец.: Мария Александровна Пильгун, Ирина Валерьевна Ерофеева. - Библиогр.: с. 253-273.

ISBN 978-954-471-686-8
1. Руски език - глагол 2. Български език - глагол 3. Семантика 4. България - езикознание 5. Русия - езикознание
811.161.1'37
811.163.2'37
COBISS.BG-ID 45000456

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

БК2021/12 Кн 98
МЕЖДУНАРОДЕН колоквиум по старобългаристика (7 ; София ; 2019)
        Седми международен колоквиум по старобългаристика : сборник доклади, 26-28 август 2019, София / състав., ред. А. Тотоманова, Т. Славова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 304 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

Речник на специалната есхатологична лексика в класическите старобългарски паметници: с. 183-214. - Текст и на рус., старобълг. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-5079-8 (подв.)
1. Старобългарски език - конференции 2. Старобългарска литература - конференции 3. България - филология
811.163.1.09(06)
821.163.1.09(06)
COBISS.BG-ID 45038600

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК2021/12 Кн 99
ВАСИЛЕВА, Бонка Димитрова, 1968-
        Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство : 2. курс / Бонка Василева. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2021 ([София] : Марс 09 : Дайрект сървисиз). - 128 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 30 см

Рец.: Людмила Кирова, Савина Савова-Вачева. - Библиогр.: с. 126-128.

ISBN 978-619-7566-06-2
1. Български език - учебници за чужденци
811.163.2(075.8)
COBISS.BG-ID 44993544

ВЕЛЕВА, Бисерка Николова, 1957-
        Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език Вж Кн 95

БК2021/12 Кн 100
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния (Бургас ; 2020)
        Научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : доклади, изнесени на международна конференция, проведена на 5-6 юни 2020 г. в Бургаския университет / ред. кол. Галя Христозова ... [и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 (Габрово : Екс-прес). - 212 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Scientific conference The Bulgarian literary language in social media - collisions and influences. - Други ред.: Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева. - Рец.: Калина Лукова, Диана Попова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7126-93-8
1. Български език - социолингвистика - конференции 2. Социални мрежи - език и стил - конференции 3. България - езикознание
811.163.2'271(06)
COBISS.BG-ID 44993288

СЛАВКОВА, Светлана, 1961-
        Семантика и прагматика вида и времени глагола в высказывании : на материале русского и болгарского языков Вж Кн 97

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БК2021/12 Кн 101
        ЛИТЕРАТУРНАТА периферия: памет и употреби : сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 4-5 ноември 2019 г. / състав, науч. ред., уводни думи Ноеми Стоичкова ... [ и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 360 с. : с табл., факс., 1 портр. ; 24 см

Други състав.: Надежда Стоянова, Владимир Игнатов. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-07-5115-3 : 23 лв.
1. Литература - история и критика - конференции
82.09(06)
COBISS.BG-ID 45011464

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА


БК2021/12 Кн 102
КЛАРК, Сузана, 1959-
        Пиранези / Сузана Кларк ; прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2021 ([София] : Симолини 94). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Piranesi / Susanna Clarke.

ISBN 978-619-7055-83-2 : 16.90 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44914184

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК2021/12 Кн 103
РОУЛИНГ, Джоан К., 1965-
        Икабог / Дж. К. Роулинг ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Егмонт България, 2020 (Добрич : Фолиарт). - 303 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The Ickabog / J. K. Rowling. - За авт.: с. 302-303. - Кн. е илюстрирана от победителите в конкурса за рисунка Икабог.

ISBN 978-954-27-2497-1 (подв.) : 35 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44976648

                     821.111(729.2) ЯМАЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 
БК2021/12 Кн 104
ДЖЕЙМС, Марлон, 1970-
        Черен леопард, червен вълк / Марлон Джеймс ; прев. от англ. Стефан Аврамов. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94). - 556 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Black leopard, red wolf / Marlon James. - Кн. 1 от трилогията Тъмна звезда.

ISBN 978-619-7055-79-5 : 24.90 лв.

821.111(729.2)-312.9
COBISS.BG-ID 45033992

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 105
БАРДУГО, Лий, 1975-
        Белязания цар / Лий Бардуго ; прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Егмонт България, 2020 (София : Алианс принт). - 560 с. ; 21 см

Ориг. загл.: King of scars / Leigh Bardugo.

ISBN 978-954-27-2436-0 : 19.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44987912

БК2021/12 Кн 106
БЛЕЙК, Лекси
        Без спомен / Лекси Блейк ; прев. от англ. Вера Паунова. - София : Ибис, 2021 ([София] : Симолини). - 338 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Evidence of desire / Lexi Blake.

ISBN 978-619-157-354-7 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44995592

БК2021/12 Кн 107
БЛЕЙК, Лекси
        Под закрила / Лекси Блейк ; прев. от англ. ез. Вера Паунова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 318 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Order of protection / Lexi Blake.

ISBN 978-619-157-348-6 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44906504

БК2021/12 Кн 108
ЕЛСТЪН, Ашли
        Десет слепи срещи / Ашли Елстън ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ten blind dates / Ashley Elston. - За авторката: с. 270.

ISBN 978-619-157-353-0 : 13.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44883464

БК2021/12 Кн 109
КРАУЧ, Блейк, 1978-
        Променлива реалност / Блейк Крауч ; прев. от англ. Мария Димитрова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини 94). - 362 с. ; 21 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Recursion / Blake Crouch.

ISBN 978-619-157-347-9 : 15.90 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 44991240

БК2021/12 Кн 110
МАКЛЕЙН, Сара, 1978-
        Да покориш лорд / Сара Маклейн ; прев. от англ. Диана Кутева. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 376 с. ; 21 см. - (Колекция Златни исторически любовни романи)

Ориг. загл.: Ten ways to be adored when landing a lord / Sarah MacLean.

ISBN 978-619-157-340-0 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45004808

БК2021/12 Кн 111
ПИЪРСЪН, Мери, 1955-
        Красив мрак / Мери Пиърсън ; прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2020 (София : Алианс принт). - 623 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Beauty of darkness / Mary E. Pearson. - Кн. 3 от поредицата Хроники на избавените.

ISBN 978-954-27-2506-0 : 19.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 45022216

БК2021/12 Кн 112
РАЙНХАРТ, Лили, 1996-
        Уроци по плуване : стихотворения / Лили Райнхарт ; ил. Кърт Монтгомъри ; прев. от англ. ез. Иванка Владимирова. - София : Егмонт България, 2020 (София : Инвестпрес). - 230 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Swimming lessons / Lili Reinhart. - Възприетата форма на името на прев. Иванка Владимирова е Иванка Ангелова, с пълно име Иванка Ангелова Георгиева-Владимирова. - За художника: с. 230.

ISBN 978-954-27-2440-7 : 14.90 лв.

821.111(73)-1
COBISS.BG-ID 45039880

БК2021/12 Кн 113
РЕЙНОЛДС, Никълъс
        Писател, моряк, войник, шпионин : тайният живот на Ърнест Хемингуей 1935-1961 / Никълъс Рейнолдс ; прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини-94). - 346 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Writer, sailor, soldier, spy: Ernest Hemingway's secret adventures 1935-1961 / Nicholas Reynolds. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева, с пълно име Юлия Божидарова Тошева-Гешакова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 323-334. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7055-82-5 : 17.90 лв.
ISBN 978-619-7055-825 !
1. Хемингуей, Ърнест, 1899-1961 - биографии 2. Писатели, американски - биографии 3. САЩ - литературознание
821.111(73)(092)
929 Хемингуей, Ърнест
COBISS.BG-ID 44991496

БК2021/12 Кн 114
УЕЛЧ, Джена Еванс
        Любов и джелато / Джена Еванс Уелч ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2020 ([София] : [Симолини]). - 300 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Love&gelato / Jenna Evans Welch.

ISBN 978-619-157-338-7 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44882184

БК2021/12 Кн 115
ХУВЪР, Колийн, 1979-
        Разбити сърца / Колийн Хувър ; прев. от англ. Диана Кутева. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 273 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Heart bones / Colleen Hoover.

ISBN 978-619-157-351-6 : 13.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44952584

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК2021/12 Кн 116
РИЪРДЪН, Рик, 1964-
        Изпитанията на Аполон. [Т.] 5, Кулата на Нерон / Рик Риърдън ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2020 (София : Инвестпрес). - 367 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The tower of Nero / Rick Riordan. - Аполонов разговорник: с. 355-367.

ISBN 978-954-27-2484-1 : 14.90 лв.

821.111(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 45003528

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК2021/12 Кн 117
РАЙХЕНЩЕТЕР, Фридерун, 1940-
        Малкото бобърче и други речни животни : разказ за животните в реката и по речните брегове / Фридерун Райхенщетер ; с ил. от Ханс-Гюнтер Дьоринг ; прев. Мила Георгиева Петрова. - София : Фют, 2019 ([София] : [Ропринт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Der kleine Biber und die Tiere am Fluss / Friederun Reichenstetter. - Кн. от поредицата Да се запознаем!

ISBN 978-619-199-431-1 : 3.99 лв.

821.112.2-93-32
COBISS.BG-ID 45005832

821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 118
ПОНТОПИДАН, Хенрик, 1857-1943
        Щастливеца Пер : роман / Хенрик Понтопидан ; прев. от дат. Ростислав Петров. - [София] : Персей, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 822 с. ; 20 см. - (Световна класика)

Ориг. загл.: Lykke-Per / Henrik Pontoppidan. - Хенрик Понтопидан и романът му "Щастливеца Пер" / Симеон Хаджикосев: с. 5-8. - Бележка за преводача: с. 4.

ISBN 978-619-161-184-3 : 30 лв.

821.113.4-31
COBISS.BG-ID 44898056

821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 119
ЕГЕЛАНД, Том, 1959-
        Голяма книга на духовете / Том Егеланд ; ил. на Мариус Ренберг ; прев. от норв. Ралица Тачева. - [София] : Персей, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 255 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Den store spokelsesboka / Tom Egeland. - За автора, художника: с. 253.

ISBN 978-619-161-191-1 : 19.99 лв.

821.113.5-322.9
COBISS.BG-ID 44899336

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 120
АНДЕРСОН, Лена, 1970-
        Актове на изневяра : роман / Лена Андерсон ; прев. от швед. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Group). - 258 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-32-3 : 26 лв.

821.113.6-31
COBISS.BG-ID 44970760

821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК2021/12 Кн 121
ВАКАРИНО, Лучия, 1981-
        Буря при фара / Лучия Вакарино ; ил. Паола Антиста ; прев. от итал. Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 188 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Indagine al faro / Lucia Vaccarino. - Възприетата форма на името на прев. Нели Николова Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева. - Кн. от поредицата Детективска агенция - мама и аз.

ISBN 978-619-199-602-5 : 8.90 лв.

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 44968712

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 122
ЕСЕНИН, Сергей Александрович, 1895-1925
        Лирика / Сергей Есенин ; прев. Мария Шандуркова. - Сливен : Жажда, 2020. - 120 с. ; 21 см

Моят Есенин / Мария Шандуркова: с. 7-8. - Биогр. данни за прев. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-550-9

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 44981512

БК2021/12 Кн 123
КУБЕНСКАЯ, Надежда
        И к небу прикасается душа... : сборник стихотворений конкурс "Славянское слово", 2019, г. Варна, Болгария / Надежда Кубенская. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 84 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Об авторе: с. 4-5.

ISBN 978-619-7499-07-0

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 45030920

БК2021/12 Кн 124
        НАД толкова бездни аз пеех / прев. Мария Шандуркова. - Сливен : Жажда, 2020. - 272 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-795-551-6
Съдържа прозведения на: Марина Ивановна Цветаева, Осип Емилевич Манделщам, Анна Андреевна Ахматова.

821.161.1-1(082)
COBISS.BG-ID 45016328

БК2021/12 Кн 125
ПЕПЕСКУЛ, Раиса Николаевна, 1949-2018
        Маяковский и Цветаева : к проблеме личностного влияния / Раиса Пепескул. - София : Артграф, 2020. - 74 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 68-73.

ISBN 978-619-7368-48-2 : 10 лв.
1. Маяковски, Владимир Владимирович, 1893-1930 - творчество 2. Цветаева, Марина Ивановна, 1892-1941 - творчество 3. Поети, руски - творчество 4. Русия - литературознание
821.161.1(092)
821.161.1.09
929(470)
COBISS.BG-ID 45021448

821.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКА (СТАРОСЛАВЯНСКА) ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 126
        Свети КЛИМЕНТ Охридски - пръв епископ на българския език : сборник статии / науч. ред. Мария Йовчева ; предг. Венета Савова = Saint Clement of Ohrid - first bishop of the Bulgarian language : a collection of papers / ed. Maria Yovcheva. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 342 с. : с табл. ; 24 см
Текст и на гр., старобълг. ез. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5097-2 (подв.)
1. Възрожденци, български - сборници 2. България - литературознание
821.163.1(092)(062)
929 Климент Охридски, свети
COBISS.BG-ID 44999944

МЕЖДУНАРОДЕН колоквиум по старобългаристика (7 ; София ; 2019)
        Седми международен колоквиум по старобългаристика : сборник доклади, 26-28 август 2019, София Вж Кн 98

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 127
СТАНИСЛАВОВА, Виолета Карамфилова, 1951-
        Врата за обратно пътуване : кабинет на младите писатели-студенти "Димчо Дебелянов" (1980-1993 г.) / Виолета Станиславова. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 304 с. : с ил. ; 21 см

За авт.: с. 301-303.

ISBN 978-954-362-350-1
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 44926216

821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК2021/12 Кн 128
      [ПЕТДЕСЕТ и пет плюс] 55+ български автори в САЩ и Канада / състав., предг. Георги Н. Николов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 397 с. : с портр., ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-362-343-3

821.163.2-054.7(082)
COBISS.BG-ID 44968456

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК2021/12 Кн 129
АЛЕКОВА, Росица Росенова, 1968-
        Като дъвка "Орбит" дъвчеш ме, живот : стихотворения / Росица Алекова /Pара/. - Хасково : [Изд. авт.], 2020 (Хасково : Графопринт). - 79 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-3774-25-1 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44956424

БК2021/12 Кн 130
АНГЕЛОВА, Лия Петрова, 2002-
        Хаос / Лия Ангелова. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-7476-28-6 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45028872

БК2021/12 Кн 131
АНГЕЛОВА, Светлина Атанасова, 1999-
        Капан за сънища : стихове / Светлина Ангелова. - [Пирдоп] : Камбана прес-2018, 2020 (Панагюрище : Оборище). - 36 с. ; 21 см

За авт.: с. 35.

ISBN 978-619-7481-02-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44915208

БК2021/12 Кн 132
БЛЕЦОВ, Яни Христов, 1947-2020
        Вървят керваните : стихове / Яни Блецов. - 2. доп. изд. - Сливен : Жажда, 2020. - 40 с. ; 21 см

1. изд. 2007 по данни от док. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-553-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44928776

БК2021/12 Кн 133
БОКА, Аделина, 1987-
        Незабравки 33 : стихотворения / Аделина БоКа ; ил. Аделина БоКа. - София : Артграф, 2020. - 82 с. : с ил. ; 21 см

Аделина БоКа - псевд. на авт. Аделина Божидарова Каневчева. - За авт.: с. 81.

ISBN 978-619-7368-41-3 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44909832

БК2021/12 Кн 134
ВЕЛКОВ, Максим Генов, 1955-
        Стъпки по сърцето / Максим Велков ; худож. Георги Флоров. - София : Иврай, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 152 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-9388-93-0 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44963336

БК2021/12 Кн 135
ГАНЕВ, Георги, 1959-
        И изцяло, и в безкрая : моите 20 години с Marie в 20 + 7 стихотворения / Георги Ганев. - Пловдив [т.е. София] : Лит. форум 2014, 2020 ([София] : [Булгед]). - 44 с. ; 18 см

Текст и на англ. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-740-130-3 : 6 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44931592

БК2021/12 Кн 136
ГЛУХОВА, Екатерина Станчева, 1988-
        Кухини / Екатерина Глухова. - София : Артграф, 2020. - 66 с. ; 22 см

За авт.: с. 65.

ISBN 978-619-7368-38-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44999688

БК2021/12 Кн 137
ГЛУХОВА, Екатерина Станчева, 1988-
        Халюцинации / Екатерина Глухова. - [София] : Артграф, 2020. - 156 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7368-52-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44969736

БК2021/12 Кн 138
ДИМИТРОВА, Петя Димитрова, 1975-
        Душа от светлина / Петя Димитрова ; худож. Димо Троянов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 58 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на ил. Димо Троянов е Димо Троянов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-319-8 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44959752

БК2021/12 Кн 139
ДОБРЕВА, Камелия Eмилова, 1978-
        Розов мрак : поетични есета / Камелия Добрева (Калидара). - София : Артграф, 2020. - 87 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7368-44-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44874504

БК2021/12 Кн 140
ДОНЧЕВ, Дончо Г., 1941-
        Разпознаване на случая : поезия / Дончо Г. Дончев. - Добрич : Сдружение на писателите в Добрич, 2016 ([Добрич] : Нилекта принт). - 78 с. ; 20 см

ISBN 978-619-90149-6-7 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44889096

БК2021/12 Кн 141
ДРАМБОЗОВ, Георги Димитров, 1945-
        Времето на Мамона : стихове и епиграми / Георги Драмбозов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 68 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-362-341-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44926984

БК2021/12 Кн 142
ЕНЕВА, Андрияна Димитрова, 1954-
        Малките неща / Андрияна Енева. - София : Авангард прима, 2018 ([София] : [БПС]). - 28 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-112-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44983048

БК2021/12 Кн 143
ЗЛАТКОВА, Гергана Цанкова, 1981-
        Из пътни бележки в търсене на Обетованата земя / Гергана Златкова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 91 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-362-339-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44932360

БК2021/12 Кн 144
ИВАНОВА, Росица Михайлова, 1956-
        Роса : стихове / Росица Зиновиева. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 55 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Росица Зиновиева е Росица Михайлова Иванова, с пълно име Росица Михайлова Зиновиева-Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-306-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44953096

БК2021/12 Кн 145
ИЛИЕВА, Вера, 1953-
        Не остарявай, сърце : стихове / Вера Илиева ; худож. Мария Асенова. - София : Сердика ИТ, 2016 ([София] : printbook.bg). - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-10-0 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44950024

БК2021/12 Кн 146
ЙОРДАНОВ, Пламен Костадинов, 1957-
        Сантиментална невъзможност : поезия / Пламен Йорданов ; фотогр. Гергана Динева. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 112 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-362-314-3 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44978696

БК2021/12 Кн 147
ЙОСЕВА, Павлина Стоянова, 1965-
        Еротика по селски 2 : смехотворения, базирани на североизточен диалект (да съ читът мьеку!) / Павлина Йосева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : [Артграф], 2020. - 53 с. ; 23 см

1. изд. 2011 на ИК Новата цивилизация.

ISBN 978-619-7368-40-6 : 10 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44982280

БК2021/12 Кн 148
ЙОСЕВА, Павлина Стоянова, 1965-
        И тъмното почва да свети : избрано / Павлина Йосева ; худож. Павлина Йосева ; предг. Диян Павлов - Джими. - София : Артграф, 2020. - 83 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7368-45-1 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44870152

БК2021/12 Кн 149
ЙОТОВА, Валентина Стефанова, 1963-
        9 бала тишина : лирика / Валентина Йотова. - София : Валентина Йотова, 2020 ([София] : Булгед). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91535-0-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44957192

БК2021/12 Кн 150
КАБРАНСКИ, Владимир Бориславов, 1965-
        И когато имаш... / Владимир Кабрански. - [София] : [Дайрект сървисиз], 2019. - 47 с. ; 21 см

Не е сълза това в окото ми! / Христо Христов: с. 3-6. - За мен: с. 47.

ISBN 978-619-7171-73-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44973320

БК2021/12 Кн 151
КОМАРЕВСКА, Христина Петкова, 1956-
        Пурпур и пепел : лирика / Христина Комаревска. - София : Авангард прима, 2018 ([София] : БПС). - 99 с. : с цв. ил. ; 19 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е илюстрирана с рис. на С. Дали.

ISBN 978-619-239-094-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44929288

БК2021/12 Кн 152
ЛАЛЕВ, Любен Николов, 1950-
        Откровения : история, обич, страдания / Любен Николов Лалев-Нановски. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 80 с. ; 21 см

Визприетата форма на името на авт. Любен Николов Лалев-Нановски е Любен Николов Лалев.

ISBN 978-954-362-348-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44964104

БК2021/12 Кн 153
ЛЕВЕНТИЕВА, Виктория Младенова, 1948-
        Тъга в радостта / Виктория Левентиева. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 110 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-324-2 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44960776

БК2021/12 Кн 154
МАДЖАРОВА, Иваничка Райкова, 1939-
        Паяжинки : хайку / Иваничка Маджарова = Araneajoj : hajko / Ivanička Magarova ; [trad.] Ivanička Magarova. - Разград : Полиграф, 2016 ([Разград] : [Полиграф]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90604-1-4 (Есп. дом на културата Д-р Иван Кирчев - Разград)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 44962568

БК2021/12 Кн 155
МАНОЛОВ, Кристиян Ангелов, 1958-
        Още писаници след средата на средната възраст / Кристиян Ангелов Манолов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 44 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-362-336-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44958216

БК2021/12 Кн 156
МАРИНОВ, Борис Атанасов, 1946-
        Автограф господен / Авраам. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 123 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авраам - псевд. на авт. Борис Атанасов Маринов. - 1. изд. 2019. - На кор. означено 2.

ISBN 978-954-490-678-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45022984

БК2021/12 Кн 157
МАРИНОВ, Борис Атанасов, 1946-
        Гледай и пиши! : стихотворения / Авраам. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Авраам - псевд. на авт. Борис Атанасов Маринов. - 1. изд. 2019. - На кор. означено 3.

ISBN 978-954-490-679-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44999432

БК2021/12 Кн 158
МАРИНОВ, Борис Атанасов, 1946-
        Един като вас : стихотворения / Авраам. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 124 с. : с ил. ; 21 см

Авраам - псевд. на авт. Борис Атанасов Маринов. - На кор. означено 9.

ISBN 978-954-490-695-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44970504

БК2021/12 Кн 159
МАРИНОВ, Борис Атанасов, 1946-
        Където и да сме : стихотворения / Авраам. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авраам - псевд. на авт. Борис Атанасов Маринов. - На кор. означено 8.

ISBN 978-954-490-692-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45022472

БК2021/12 Кн 160
МИЛАНОВ, Орлин Стоилов, 1961-
        Посветено на Владимир Висоцки / Орлин Миланов. - София : Изд. авт. : [Артграф], 2020 ([София] : [Артграф]). - 89 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Посветено на.

ISBN 978-619-7368-37-6 (Артграф)

821.163.2-1
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44944392

БК2021/12 Кн 161
МИХОВА, Виолета, 1959-
        Погали ме слънцето : поезия / Виолета Михова ; худож. Емил Пенчев ; [предг.] Огнян Сапарев. - Сливен : Жажда, 2020. - 47 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Виолета Михова е Виолета Михова Кръстева. - Слънцето - усмивка на душата / Даниела Дамянова: с. 5-6.

ISBN 978-954-795-547-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44926728

БК2021/12 Кн 162
НЕДКОВА, Оля, 1953-
        Руля на вода : стихотворения / Оля Недкова. - София : Сердика ИТ, 2015 ([София] : Printbook.bg). - 70 с. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Оля Недкова е Оля Недкова Драева. - За Оля Недкова и нейната поезия / Анна Бъкстон: с. 3. - За авт.: с. 68.

ISBN 978-619-7163-06-3 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44953352

ОНЧЕВ, Иван, 1933-
        Малък Воден [община Маджарово] : спомени и мисли за родното село Вж Кн 225

БК2021/12 Кн 163
ПЕНЧЕВА, Руми, 1965-
        Дъх на вечност : поезия и проза / Руми Пенчева, Иван Ставрев. - Добрич : Сдружение на писателите в Добрич, 2014 (Добрич : Нилекта принт). - 87 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90149-4-3 : 8 лв

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44888328

БК2021/12 Кн 164
        ПОЕТИЧНО ателие : стихове на 30 български поети, удостоени с Националната литературна награда "Владимир Башев" / състав. Мариана Кирова. - [София] : Нац. лит. музей, 2019 (София : Мултипринт ЕООД). - 158 с. : с портр. ; 22 см

С грижа и обич към младата ни поезия / Георги Константинов: с. 3-5. - Пълната форма на името на авт. на предг.  Георги Константинов е Георги Константинов Христов.

ISBN 978-954-362-294-8 (Мултипринт)

821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 44974344

БК2021/12 Кн 165
СТАНЧЕВА, Ели
        Мъдро вино : поезия / Ели Станчева. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7249-48-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45031432

БК2021/12 Кн 166
СТОЯНОВ, Радко Мирчев, 1935-
        Ти цялата си зов и светлина : интимна лирика / Радко Стоянов ; ил. Атанас Караманов ... [и др.]. - Ямбол : Вилком, 2020. - 103 с. : с ил. ; 21 см

Други ил.: Илко Празаров, Снежана Гинева, Даниела Сивкова, Христо Христов.

ISBN 978-619-175-076-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44907272

БК2021/12 Кн 167
ТРОЯНОВ, Димо, 1950-
        Житейски мотиви : епиграми, стихотворения, афоризми - с хумористичен, сатиричен или сериозен характер / Димо Троянов ; худож. Димо Троянов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 77 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димо Троянов е Димо Троянов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-321-1 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44928264

БК2021/12 Кн 168
ЦАНКОВА, Николета Спасова, 1968-
        С лице към любовта : създавай спомени от сбъднати мечти : поезия с фотоилюстрации / Николета Цанкова ; фотогр. Николета Цанкова. - София : Недланд, 2020 ([София] : [Стилует]). - 26 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7572-02-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44949000

БК2021/12 Кн 169
ШИШКОВ, Михаил Василев, 1944-
        Раната обич : избрано / Михаил Шишков ; худож. Михаил Шишков. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 69 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

За авт.: с. 7-9, с. 58-59.

ISBN 978-954-362-335-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44921608

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК2021/12 Кн 170
ВЕНКОВ, Йосиф, 1931-
        Сказание за злото : драми по романа "Сказание за злото" / Конфуций Венков. - София : Хайни, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 306 с. ; 30 см

Кор. опис. - Конфуций Венков - псевд. на авт. Йосиф Венков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Предание за първите люде ; Сквернословие за грешниците ; Сага за победителите ; Реквием за утеха на бесните ; Злото злато и по-злото ; Партенките на еретика ; Земята и Магелан ; Сара и Нобел ; Търчи-лъжи с боклукчийката.

ISBN 978-619-7029-69-7 : 30 лв.

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 44896008

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК2021/12 Кн 171
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        Криле от липово дърво : разкази и миниатюри / Стоян Бойчев. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 212 с. ; 21 см

ISBN 978-954-362-325-9

821.163.2-32
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44979720

БК2021/12 Кн 172
ВАСИЛЕВ, Рангел, 1941-
        Сборник с разкази / Рангел Василев. - София : [Изд. авт.], 2020 (София : Мултипринт ЕООД). - 380 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Рангел Василев е Рангел Василев Величков.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44937224

БК2021/12 Кн 173
ГЛУХОВА, Екатерина Станчева, 1988-
        Отвъд / Екатерина Глухова. - София : Артграф, 2020. - 146 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7368-43-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44988424

БК2021/12 Кн 174
ДАМЯНОВ, Дамян Димитров, 1989-
        Грехове : сборник разкази / Дамян Дамянов. - Пазарджик [т.е. София] : Артграф, 2020. - 133 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7368-46-8 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44910856

БК2021/12 Кн 175
ДИНЕВ, Динко Стоянов, 1936-
        Любовта това тайнствено чудо : разкази / Динко Динев. - Ямбол : Вилком, 2020. - 152 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-175-075-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44940040

БК2021/12 Кн 176
ДОБРЕВ, Ненчо Илиев, 1963-
        Лятно позиране : разкази / Ненчо Добрев. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-954-362-326-6

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44885000

БК2021/12 Кн 177
ДЯКОВ, Виктор, 1960-2020
        Мемоарите на един призрак : проза / Виктор Цаков - Дяков. - София : Артграф : Изд. авт., 2020. - 232 с. ; 20 см

Виктор Дяков - псевд. на авт. Виктор Цветанов Цаков.

ISBN 978-619-7368-47-5 (Артграф) : 20 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44922888

БК2021/12 Кн 178
ЗАХОВ, Георги Славев, 1936-
        Искри от залеза : разкази / Георги Захов. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M & BM). - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-31-6

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44923400

БК2021/12 Кн 179
ЙОАН, протойерей, 1957-
        Лъх от тих вятър : къси разкази / Янчо Михайлов. - София : Артграф, 2020. - 183 с. ; 20 см

Възприетата форма на авт. Янчо Михайлов е протойерей Йоан, с пълно име Янчо Михалев Карамихалев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7368-55-0

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44871176

БК2021/12 Кн 180
НЕДЯЛКОВ, Павел Недялков
        Мъжка библия / [Павел Недялков]. - София : Иврай, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 464 с. ; 24 см

Името на авт. Павел Недялков установено от доп. източник.

ISBN 978-954-9388-91-6 (подв.)

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45021704

ПЕНЧЕВА, Руми, 1965-
        Дъх на вечност : поезия и проза Вж Кн 163

БК2021/12 Кн 181
САПУНДЖИЕВ, Юрий Георгиев, 1951-
        Обичам те, мила! : крими четиво за "прехода" : повест / Юрий Сапунджиев ; худож. Люляк Майски. - [София] : Жарава, [2018]. - 240 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8277-58-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44947208

БК2021/12 Кн 182
САПУНДЖИЕВ, Юрий Георгиев, 1951-
        Почти убийство : криминална новела / Юрий Великий. - 2. изд. - София : Жарава, 2019 ([София] : [Дейзиконт]). - 78 с. : с ил. ; 21 см

Юрий Великий - псевд. на авт. Юрий Георгиев Сапунджиев. -
1. изд. 2001 в сер. Джобно крими четиво. - Отзив : из препоръка за приемане в СБП / от Петър Софрониев : с. 74. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Петър Софрониев е Петър Софрониев Попов.

ISBN 954-90786-5-5 !

821.163.2-322.4
COBISS.BG-ID 44947976

БК2021/12 Кн 183
СТЕЕВ, Цветко Петров, 1946-
        Крушарката : новела / Цветко Стеев. -  [2.] прераб. и доп. изд. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 55 с. ; 20 см

1. изд. 2017 на изд. Бълг. книжница ; В кн. погрешно оптеч. 3. прераб. и доп. изд. 

ISBN 978-954-362-334-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45006600

БК2021/12 Кн 184
ХАДЖЕВ, Георги, 1951-
        Обитателите на кафене "Бразилия" : разкази / Георги Хаджев ; предг. Йордан Василев. - Варна : Данграфик, 2019 ([Варна] : Голдпринт). - 144 с. ; 20 см

Георги Хаджев - псевд. на авт. Георги Николов Хаджипетков.

ISBN 978-619-7530-01-8 : 6 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45028104

БК2021/12 Кн 185
ХАЛАЧЕВА, Румяна Николова, 1967-
        Дълбините на древността / Румяна Халачева. - 2. прераб. изд. - Габрово : Колонел, 2019 (Габрово : Екс прес). - 512 с. : с к. ; 24 см

1. изд. 2018 на изд. Екс-прес.

ISBN 978-954-8268-65-3 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44988936

БК2021/12 Кн 186
ШУМНАЛИЕВ, Димитър Георгиев, 1947-
        Речни духове / Димитър Шумналиев. - 2. изд. - София : Тема нюз, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см

1. изд. 1989 на изд. Бълг. писател.

ISBN 978-619-90169-1-6 : 9.99 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44900104

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК2021/12 Кн 187
АНГЕЛОВ, Валери Любенов, 1951-
        Из торбата с лакърдиите : ловни и рибарски истории / Валери Ангелов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 110 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Из торбата с лакардиите. - 1. изд. 2017, 
установено от доп. източник.

ISBN 978-954-07-5096-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44999176

БК2021/12 Кн 188
АНГЕЛОВА, Слава, 1956-
        Корени и пътища : животът в проза и поезия / Славка Христова. - Ямбол : Вилком, 2020. - 88 с. : с ил., портр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Славка Ангелова Христова е Слава Ангелова
. - За "Корени и пътища" от Славка Христова / Радко Стоянов: с. 3. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 978-619-175-071-9

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44987400

БК2021/12 Кн 189
АСЕНОВ, Асен Николаев, 1956-
        Из дневника на полиграфиста : I и II том / Асен Асенов. - София : Мултипринт ЕООД, 2019. - 484 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Печатари. - В кн. погрешно отпеч 2. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

20 лв. 

ISBN 978-954-362-227-6 ! 
ISBN 978-954-382-227-6 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44951816

БК2021/12 Кн 190
БАКРАЧЕВА, Райна Велинова, 1938-
        Винаги нагоре / Райна Бакрачева ; [предг. Тодор Попов]. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M & BM). - 76 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. установено от доп. източник. - За авт.: с. 74. 

ISBN 978-619-7476-27-9

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44925704

БК2021/12 Кн 191
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Завет : научно, политическо и социално завещание / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2020. - 32 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-552-3

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44922376

БК2021/12 Кн 192
ДЖЕРЕКАРОВА, Славка Тодорова, 1929-1979
        Усмивки от оня свят : фейлетони / Славка Джерекарова, Юрий Сапунджиев ; худож. Люляк Майски. - София : ИК Жарава, 2019 ([София] : [Дейзиконт]). - 110 с. : с ил. ; 20 см

Кн. е ил. с рис. на: Росен Тонков, Георги Спасов, Теодора Стойчева, Живко Табаков, Владо Паланков, Ивайло Нинов

ISBN 978-954-8277-60-0

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 44945672

БК2021/12 Кн 193
ЙОРДАНОВ, Пламен Костадинов, 1957-
        Съмнения с мнение : мисли / Пламен Йорданов. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-954-362-347-1

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 45013000

БК2021/12 Кн 194
КРАПЧЕВ, Божидар Николов, 1936-
        Софийска импресия / Божидар Н. Крапчев. - София : Иврай, 2019 (София : Дайрект сървисиз). - 268 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

(Почти) биографична справка за автора: с. 264-265.

ISBN 978-954-9388-84-8 : 15 лв.
1. София - краезнание
821.163.2-94
908(497.2-25)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 44913672

БК2021/12 Кн 195
        ЛИТЕРАТУРНА дъга : сборник от произведения на самоковски автори : алманах / състав. Васил Лазаров ... [и др.]. - Самоков : Приятел, 2020 (София : М&BM). - 200 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на гръба на кн.: Алманах - Самоков - 2020. - Други състав.: Иван Ненов, Христо Христов. - Изд. на Сдружение на писателите - Самоков. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7476-25-5

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 44995336

БК2021/12 Кн 196
МАРКОВ, Милко Илиев, 1947-
        Съживени спомени. Ч. 2 / Милко Марков ; ил. Пенчо Дешев. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 180 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-362-338-9 : 12 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45001992

МИЛАНОВ, Орлин Стоилов, 1961-
        Посветено на Владимир Висоцки Вж Кн 160

БК2021/12 Кн 197
ПУРЕЛ, Милка Иванова, 1930-
        Моите спомени / Милка Пурел. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 175 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-490-686-3

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44952840

БК2021/12 Кн 198
РАДАНЧЕВА, Руска Георгиева, 1931-
        Преживяни вълнения / Руска Раданчева. - Сливен : Жажда, 2020. - 112 с. ; 23 см

Автобиография: с. 3-4.

ISBN 978-954-795-548-6

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44923656

БК2021/12 Кн 199
РАЧЕВ, Георги Лазаров, 1932-
        Живот на задна скорост / Георги Рачев ; худож. Симеон Спиридонов. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 112 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-490-675-7

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 44980232

БК2021/12 Кн 200
РУСЕВ-Шатров, Васил, 1935-
        Изповедта на едни стар войник : размисли / Васил Русев-Шатров. - София : Жарава, 2020. - 194 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Васил Русев-Шатров - псевд. на авт. Васил Русев Драганов.

ISBN 978-954-8277-66-2

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44985864

БК2021/12 Кн 201
СОФИН, Васил Димитров, 1962-
        Докосване до Италия / Васил Софин. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M & BM). - 94 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-30-9

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44927496

БК2021/12 Кн 202
СТОЯНОВ, Радко Мирчев, 1935-
        Светлини и сенки в път неравен / Радко Стоянов. - Ямбол : Вилком, 2020. - 440 с. : с ил. ; 24 см

Усещане на родова принадлежност / Соня Христова: с. 3-4.

ISBN 978-619-175-072-6

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44886280

БК2021/12 Кн 203
ХРИСТОВ, Илия Илиев, 1936-
        Великомъченицата на Клио или Въдворение в демокрацията : кратък, полусериозен и съвсем непретенциозен прелет над миналото, настоящето и предстоящото / Илия Христов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-954-362-345-7

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44866056

ЧЕРВЕНСКИ, Георги Божинов, 1931-
        Село Липен [община Монтана] : минало и настояще - през погледа на един моряк [община Монтана] Вж Кн 227

БК2021/12 Кн 204
UZUNOV, Nikola Atanasov, 1941-2016
        Brakumi la mondon per Esperanto : autobiografia memorlibro, originale verkita en Esperanto / Nikola Uzunov. - Razgrad : Esperantista Domo pri Kulturo "D-ro Ivan Kirčev", 2017 ([Разград] : [Полиграф]). - 176 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Загл. и на бълг. ез.: Да прегърнеш света чрез есперанто. - Текст и на бълг. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90604-2-1 (подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44950280

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК2021/12 Кн 205
АНГЕЛОВА, Слава, 1956-
        Кой диктува модата : стихотворения за деца / Славка Христова. - Ямбол : Вилком, 2020. - 16 с. : с ил. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Славка Христова е Слава Ангелова, с пълно име Славка Ангелова Христова.

ISBN 978-619-175-074-0

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44915720

БК2021/12 Кн 206
АНГЕЛОВА, Слава, 1956-
        Уроци по готварство : стихотворения за деца / Славка Христова. - Ямбол : Вилком, 2020. - 16 с. : с ил. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Славка Христова е Слава Ангелова, с пълно име Славка Ангелова Христова.

ISBN 978-619-175-073-3

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44915464

БК2021/12 Кн 207
БОРИСОВА, Магдалена Георгиева, 1964-
        Пеперудено царство / Магдалена Борисова ; рис. Магдалена Борисова. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M & BM). - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-619-7476-29-3

821.163.2-93-34
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44990984

БК2021/12 Кн 208
ВЕЛИКОВА, Мария, 1939-
        Отвсякъде по нещо : приказки / Мария Великова ; ил. Мария Великова. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 64 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Мария Великова е Мария Великова Колева.

ISBN 978-954-490-677-1

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44905480

БК2021/12 Кн 209
        ВИЦОВЕ за деца 6 / подб. и ред. Чавдар Атанасов ; ил. Денчо Стоянов ; предг. Офелия Атанасова. - София : Vision Books, 2020 ([София] : Спектър). - 61 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7585-01-8 : 11.99 лв.

821.163.2-93-7
COBISS.BG-ID 44937992

БК2021/12 Кн 210
ГОЛИЙСКИ, Петър Николов, 1976-
        Елизабет и тайната на живата вода / Петър Голийски. - София : Егмонт България, 2020 (София : Инвестпрес). - 238 с. ; 21 см

ISBN 978-954-27-2431-5 : 12.90 лв.

821.163.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 44933896

БК2021/12 Кн 211
ЙОРДАНОВА, Мария, 1940-
        Птица в слънчева карета : стихотворения за деца / Мария Йорданова. - Ямбол : Вилком, 2019. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-175-068-9

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44917512

БК2021/12 Кн 212
МИНКОВА, Латинка Борисова, 1952-
        Приключенията на Диноландо / Латинка Минкова ; худож. Пав Иванова. - София : Сердика ИТ, 2016 ([София] : printbook.bg). - 28 с. : с ил. ; 24 см

Пав Иванова - псевд. на ил. Павлинка Иванова Стефанова.

ISBN 978-619-7163-08-7

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44889608

БК2021/12 Кн 213
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Чудни чудеса : стихове за деца / Филип Павлов ; предг. Евгений Кузманов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 52 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-328-0

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44946440

БК2021/12 Кн 214
СЕМЕРДЖИЕВА, Алина Асенова, 1965-
        Вече съм голяма / Алина Семерджиева ; худож. Олга Паскалева. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 76 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-362-333-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44929544

БК2021/12 Кн 215
ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Учителят и пещерите : художествено-документално четиво за деца и юноши, построено върху автентичните разкази на Димитър Райчев и експедиционните дневници на Пещерния клуб в град Чепеларе / Мария Шандуркова ; състав. Мария Шандуркова. - Габрово : Екс-прес, 2020. - 108 с. : с ил., портр. ; 21 см

Редове от анкетите: с. 92-97. - Димитър Георгиев Райчев - биография: с. 100-102. - Георги Димитров Райчев - биография: с. 103-106.

ISBN 978-954-490-687-0
1. Райчев, Димитър Георгиев, 1922-2002 - дейност 2. Учители, български - дейност 3. Чепеларе - клубно дело 4. Родопски край - геология
821.163.2-93-94
374(497.23-21)(092)(0:82-93-94)
551.44(234-0:497.2Родопи)(0:82-93-94)
929 Райчев, Димитър Георгиев
COBISS.BG-ID 44989704

821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 216
МИХАЙЛОВСКИ, Драги, 1951-
        Баязид и Оливера : роман / Драги Михайловски ; прев. от макед. Таня Попова. - София : Персей, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 150 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Бајазит и Оливера / Драги Михајловски.

ISBN 978-619-161-186-7 : 9.99 лв.

821.163.3-311.6
COBISS.BG-ID 44898824

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК2021/12 Кн 217
ШАФАК, Елиф, 1971-
        Как да запазим разума си във време на разединение / Елиф Шафак ; прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева. - София : Анишър, 2020 (София : Алианс принт). - 80 с. ; 21 см

Ориг. загл.: How to stay in an age of division / Elif Shafak. - Анишър - търг. марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2485-8 (Егмонт България) : 9.90 лв.

821.512.161-4
COBISS.BG-ID 44976392

БК2021/12 Кн 218
ШАФАК, Елиф, 1971-
        Любов / Елиф Шафак ; прев. Емилия Л. Масларова. - [2. изд.]. - София : Анишър, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 470 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The forty rules of love / Elif Shafak.
- 1. изд. 2010 на изд. Егмонт. - Анишър - търг. марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2500-8 (подв., Егмонт България) : 24.90 лв.

821.512.161-31
COBISS.BG-ID 44953608


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК2021/12 Кн 219
АСЕНОВ, Стойо, 1937-
        Гелчина махала (Гелчинци) [Киселица, община Трекляно] / Стойо Асенов. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Миг принт]). - 40 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Стойо Асенов е Стойо Асенов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Села - Западна България - история 2. Киселица (област Кюстендил) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44902152

БК2021/12 Кн 220
АСЕНОВ, Стойо, 1937-
        Село Горно Кобиле [община Трекляно] / Стойо Асенов. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Миг принт]). - 40 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стойо Асенов е Стойо Асенов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Села - Западна България - история 2. Горно Кобиле (област Кюстендил)
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44903432

БК2021/12 Кн 221
АСЕНОВ, Стойо, 1937-
        Село Долно Кобиле [община Трекляно] / Стойо Асенов. - Кюстендил : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Миг принт]). - 92 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стойо Асенов е Стойо Асенов Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Села - Западна България - история 2. Долно Кобиле (област Кюстендил) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44904456

БК2021/12 Кн 222
        Село ВЪГЛАРОВО [община Хасково] - повелята на традицията към идното / състав., предг. Милена Костадинова Мерджанова, Станка Вълкова Стоянова. - Хасково : Полиграфюг, 2020. - 52 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Изд. на Нар. ч-ще Светлина - 1926 - с. Въгларово, Хасковско.

ISBN 978-619-7240-84-9
1. Села - Южна България - история 2. Въгларово (област Хасково) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45005064

БК2021/12 Кн 223
ГРИГОРОВ, Димитър, инженер
        Проход [община Средец] през вековете / Димитър Григоров, Стоян Михов, Тодор Тончев. - Бургас : Ритъм 3, 2019 (Бургас : Информа принт). - 128 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7103-14-4
1. Села - Южна България - история 2. Южна България - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45032712

КРАПЧЕВ, Божидар Николов, 1936-
        Софийска импресия Вж Кн 194

БК2021/12 Кн 224
МИЛЧИЧ, Светолик Стоянов, 1952-
        с. Алдомировци (Софийско) : историко-географски очерк / Светолик Милчич. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 176 с. : с ил. ; 22 см

1. Села - Западна България - история 2. Алдомировци (област София) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44974600

БК2021/12 Кн 225
ОНЧЕВ, Иван, 1933-
        Малък Воден [община Маджарово] : спомени и мисли за родното село / Иван Ончев. - Ямбол : Вилком, 2020. - 152 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Иван Ончев е Иван Ончев Боруджиев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-175-070-2
1. Села - Южна България - история 2. Малък Воден (област Хасково) - краезнание
908(497.23-22)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44971272

БК2021/12 Кн 226
ТАНКОВА, Сийка Кънова, 1959-
        История на село Алтимир [община Бяла Слатина] / Сийка Танкова ; предисл. Павлина Иванова Петкова. - Враца : Микротест, 2020. - 240 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7335-08-8
1. Села - Северозападна България - история 2. Алтимир (област Враца) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 44950536

БК2021/12 Кн 227
ЧЕРВЕНСКИ, Георги Божинов, 1931-
        Село Липен [община Монтана] : минало и настояще - през погледа на един моряк / Георги Червенски. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 97 с. : с портр., цв. ил. ; 21 см

Носталгично завръщане / Димо Троянов: с. 9. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Димо Троянов е Димо Троянов Христов. - Автобиографично: с. 10-15.

ISBN 978-954-362-330-3 : 9 лв.
1. Села - Северозападна България - история 2. Липен (област Монтана) - краезнание
908(497.21-22)
821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44962312

91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ
Виж и 308; 528; 55

БК2021/12 Кн 228
ПЕНЕРЛИЕВ, Милен Руменов, 1975-
        Професор Анастас Иширков и Добруджа - любов и научна отдаденост / Милен Пенерлиев, Веселин Петков, Климент Найденов. - Шумен : Инкома, 2020. - 35 с. ; 21 см

Текст и на стар правопис. - Съдържа и: Къси напътни бележки върху Добруджа и Моравско, писани за нашите делегати на бъдещата мирна конференция : студия / Анастас Иширков: с. 15-31 ; Библиографска справка на публикации на проф. Анастас Иширков за Добруджа: с. 33-34

ISBN 978-954-452-064-9
1. Иширков, Анастас Тодоров, 1868-1937 - творчество 2. Географи - България - творчество 3. България - география
91(497.2)(092)
929 Иширков, Анастас Тодоров
COBISS.BG-ID 45035528

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БК2021/12 Кн 229
БОТЕВ, Петко, 1945-
        Родът на Васил Пенчев от с. Думници [община Габрово] / Петко Ботев. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2021. - 112 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Петко Ботев е Петко Ботев Петков. - 1. изд. 2019. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-490-699-3
1. Родове, български - Северна България - история 2. Думници (област Габрово) - генеалогия
929.52(497.21)Василеви
COBISS.BG-ID 44968968

БК2021/12 Кн 230
ДЮЛГЕРОВА, Юлия Георгиева, 1949-
        Моят род или 8 поколения българи / Юлия Дюлгерова. - Ямбол : Вилком, 2020. - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см + генеалог. табл. (6 л.)

За книгата на Юлия Дюлгерова / Лиляна Генчева: с. 142-143.

ISBN 978-619-175-069-6
1. Родове, български - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 44979464

       Свети ЙОАН Кронщадски чудотвори и днес Вж Кн 26

        Свети КЛИМЕНТ Охридски - пръв епископ на българския език : сборник статии Вж Кн 126     

БК2021/12 Кн 231
ЛАЛЕВ, Любен Николов, 1950-
        Родолюбие : родова хроника / Любен Николов Лалев-Нановски. - София : Мултипринт ЕООД, 2021. - 110 с. : с ил., портр., генеалог. табл. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Любен Николов Лалев-Нановски е Любен Николов Лалев. - Името на авт. Любен Николов Лалев-Нановски погрешно отпеч. на предзагл. с. - Любен Лалев Николов-Нановски. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-362-349-5
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 45041928

ПАТРИКОВ, Георги Валентинов, 1979-
        Педагогически проблеми при работа върху симфонични произведения на Димитър Ненов Вж Кн 89

ПЕНЕРЛИЕВ, Милен Руменов, 1975-
        Професор Анастас Иширков и Добруджа - любов и научна отдаденост Вж Кн 228

ПЕПЕСКУЛ, Раиса Николаевна, 1949-2018
        Маяковский и Цветаева : к проблеме личностного влияния Вж Кн 125

РЕЙНОЛДС, Никълъс
        Писател, моряк, войник, шпионин : тайният живот на Ърнест Хемингуей 1935-1961 Вж Кн 113

        Йорданка Димчева ФАКИРСКА Вж Кн 41

ХВЪРКАТА, Здравка Маринова, 1963-
        Юношески албум оп. 68 на Роберт Шуман : стилистично-интерпретационни и педагогически проблеми Вж Кн 90

ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Учителят и пещерите : художествено-документално четиво за деца и юноши, построено върху автентичните разкази на Димитър Райчев и експедиционните дневници на Пещерния клуб в град Чепеларе Вж Кн 215

БК2021/12 Кн 232
ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Проклятието или Историята на една самоковска фамилия / Христо Ярловски. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 120 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7476-26-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-8057-26-2 !
1. Родове, български - Самоковски край 2. Самоковски край - генеалогия
929.52(497.22-0)Поспалееви
COBISS.BG-ID 44980744

BALKANSKI, Minko Minev, 1927-
        Né dans les Balkans Вж Кн 49

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК2021/12 Кн 233
РАДКОВ, Радко Василев, 1934-2016
        Свищов : културно-исторически забележителности / Радко Радков, Пети Доневски = Svishtov : cultural and historical sights / Radko Radkov, Peti Donevski. - 3. изд. - [София] : Иврай, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 266 с. : с цв. ил., факс. ; 25 см

1. изд. 2007 на изд. Абагар. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 260-261.

ISBN 978-954-9388-90-9 (подв.)
1. Културно-историческо наследство - Свищов 2. Свищов - история
930.85(497.21-21)
COBISS.BG-ID 45020168

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

ДЖОУНС, Дан, 1981-
        Тамплиерите : възникване и гибел на Ордена на христовите воини Вж Кн 24

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК2021/12 Кн 234
БОЖИНОВ, Войн Константинов, 1977-
        Социалистическа Югославия в разпад (1989-1992 година) : монография / Войн Божинов ; науч. ред. Димитър Митев. - София : Арка, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 280 с. : с табл. ; 20 см

Рец.: Елена Пономарьова, Дарина Григорова.

ISBN 978-954-8356-69-5 : 20 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - Югославия - история - 20 век 2. Югославия - история
94(497.1)
COBISS.BG-ID 44975112

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК2021/12 Кн 235
        ВАКЪФИТЕ в България / предг., състав. и науч. ред. Веселин Янчев ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 471 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други науч. ред.: Мария Кипровска, Григор Бойков. - Именен показалец.

ISBN 978-954-07-4848-1 (подв.)
1. Благотворителност - България - история - турско владичество 2. Недвижима собственост - България - история 3. България - история
94(497.2)"1396/1878"
94(497.2)"1878/..."
COBISS.BG-ID 44974856

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

        ВАКЪФИТЕ в България Вж Кн 235

РУБАХА, Ярослав, 1970-
        Полското списание "Славянски свят" за България от края на XIX и началото на XX в. Т. 3, Списание "Славянски свят" за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България : монография Вж Кн 6

ТАСЛАКОВ, Васил Гечев, 1866-1933
        35 пехотен Врачански полк в всеобщата европейска война през 1915-1918 г. Ч. 1, На Западния сръбски и Добруджански фронтове Вж Кн 40

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК2021/12 Кн 236
КИМ Чен Ун, 1984-
        Подвигът на великите победители е безсмъртен : реч на Общорепубликанския сбор на ветераните от войната, 27 юли 109 година чухче (2020) / Ким Чен Ун ; прев. Юрий Великий. - София : Жарава, 2020 ([София] : Славейков). - 16 с. ; 21 см

Юрий Великий - псевд. на прев. Юрий Георгиев Сапунджиев.

ISBN 978-954-8277-64-8 !
1. Корейска война 1950-1953 2. Корея - история
94(519)
COBISS.BG-ID 45048584


НОТНИ ИЗДАНИЯ


ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК2021/12 Н 1
НИКОЛОВ, Димитър Георгиев, 1945-
        Сюита за цигулка и пиано "Горски акварели" [Нотирана музика] / Димитър Николов. - София : Мултипринт ЕООД, [2021]. - 32 с. ; 30 см

Биография: с. 29. - Творчество: с. 31. - Съдържа частите: 1. Вълкът и сърничката ; 2. Снежна магия ; 3. Валс ; 4. Пролетна песен ; 5. Ръченица.

ISMN 979-0-9016653-1-6

780.614.332.089(497.2)
780.616.089(497.2)
COBISS.BG-ID 45040904

БК2021/12 Н 2
НИКОЛОВ, Димитър Георгиев, 1945-
        Сюита за цигулка и пиано "Горски акварели" [Нотирана музика] : violin / Димитър Николов. - София : Мултипринт ЕООД, [2021]. - 12 с. ; 30 см

Съдържа частите: 1. Вълкът и сърничката ; 2. Снежна магия ; 3. Валс ; 4. Пролетна песен ; 5. Ръченица.

ISMN 979-0-9016653-2-3

780.614.332.089(497.2)
COBISS.BG-ID 45040392

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

НИКОЛОВ, Димитър Георгиев, 1945-
        Сюита за цигулка и пиано "Горски акварели" Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК2021/12 Г 1
       [СТО и четиридесет] 140 години българо-руски дипломатически отношения / състав. Боряна Бужашка ... [и др.]. - София : Форум България - Русия, 2019 ([София] : Алианс принт). - 1 албум (204 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

Други състав.: Илияна Марчева-Атанасова, Милена Тодоракова, Светлана Шаренкова, Милена Милчева, Дарина Билярска, Борислав Станимиров. - Възприетата форма на името на състав. Илияна Марчева-Атанасова е Илияна Илиева Марчева. - Изд. на МвнР, Държ. агенция Архиви.

ISBN 978-619-7146-03-5 !
1. Външна политика - България - история - извори - албуми 2. Външна политика - Русия - история - извори - албуми 3. България - външна политика 4. Русия - външна политика
327(497.2)(091)(093.2)(084)
327(470+571)(091)(093.2)(084)
COBISS.BG-ID 45011720


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК2021/12 Г 2
САТАНАСОВ, 1979-
        Bion : [комикс]. Т. 1 / текст, [худож.] Satanasov. - София : Vision Books, 2020 ([София] : Симолини). - 200 с. : с ил. ; 21 см

Satanasov - псевд. на худож. Даниел Атанасов Йорданов. 

ISBN 978-619-7585-02-5 : 19.99 лв.

741.52(497.2)
821.163.2-93-311.9:741.52
COBISS.BG-ID 45004552

БК2021/12 Г 3
ФУТАКИ, Атила, 1984-
        Похитителят на мълнии : графичен роман / [рис.] Атила Футаки ; адапт. Робърт Вендити ; [по] Рик Риърдън ; ил. Хосе Виларубия ; прев. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2020 (Добрич : Фолиарт). - [126] с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Пърси Джаксън и боговете на Олимп ; кн. 1)

Ориг. загл.: The lightning thief / Rick Riordan.

ISBN 978-954-27-2499-5 : 14.90 лв.

741.52(439)
821.111(73)-93-91:741.52
COBISS.BG-ID 45001480

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК2021/12 Г 4
ОТ Тракия до Троя. Изложба (София ; 2020)
        От Тракия до Троя : каталог от виртуална изложба, 2020 / състав., текст Лаура Димитрова = From Thrace to Troy : catalogue from virtual exhibition, 2020 / comp., text Laura Dimitrova. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-07-5110-8
1. Плакат - изложби - каталози
766:659.13(083.824)
COBISS.BG-ID 45023752

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК2021/12 Г 5
ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Кръговратът на сезоните / снимки, стихове Изабел Льобастар ; [прев. от фр.] Паисий Христов = Sofia: Le passage des saisons / photogr., poèmes Issabelle Lebastard. - София : Pulsio, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 78 с. : с цв. ил. ; 17 x 24 см

Загл. на кор.: Sofia: Le passage des saisons.

ISBN 978-954-9490-44-2 : 15 лв.
1. Художествена фотография - албуми 2. Франция - фотография 3. София - краезнание
77.04(44)(084.12)
908(497.2-25)(084.12)
821.133.1-1
COBISS.BG-ID 44949512

БК2021/12 Г 6
ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Снежна перспектива / снимки, стихове Изабел Льобастар ; [прев. от фр.] Атанас Сугарев, Паисий Христов = Sofia: La neige en perspective / photogr., poèmes Issabelle Lebastard. - София : Pulsio, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 76 с. : с цв. ил. ; 17 x 24 см

Загл. на кор.: Sofia: La neige en perspective.

ISBN 978-954-9490-45-9 : 15 лв.
1. Художествена фотография - албуми 2. София - краезнание 3. Франция - фотография
77.04(44)(084.12)
908(497.2-25)(084.12)
821.133.1-1
COBISS.BG-ID 44950792


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ФУТАКИ, Атила, 1984-
        Похитителят на мълнии : графичен роман Вж Г 3

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Кръговратът на сезоните Вж Г 5

ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Снежна перспектива Вж Г 6

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

САТАНАСОВ, 1979-
        Bion : [комикс]. Т. 1 Вж Г 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Кръговратът на сезоните Вж Г 5

ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        София: Снежна перспектива Вж Г 6


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


1 ФИЛОСОФИЯ

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК2021/12 Е 1
ЦИРКОВА, Диана Андонова
        Бебетата и техните родители: психологично консултиране за най-малките [Електронен ресурс] / Диана Циркова. - Текстови данни. - София : Център за психосоц. подкрепа, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Йонка Балтаджиева, Моника Богданова. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7037-18-0
1. Кърмачета - психология 2. Психоанализа - кърмачета 3. Семейна терапия
159.964.2-053.3(0.034)
159.98:173.1(0.034)
159.9-055.26(0.034)
COBISS.BG-ID 45033480


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК2021/12 Е 2
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Да убиеш криптонит [Електронен ресурс] : унищожи онова, което те лишава от сила / Джон Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Killing kryptonite / John P. Bevere. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 4 произведения на общ носител със загл.: 
Да убиеш криптонит на Джон Бивиър. - МК 57854 / 16.04.2019.

ISBN 978-619-7424-17-1 !
1. Самоусъвършенстване 2. Протестантство 3. Християнска етика
274-42(0.034)
COBISS.BG-ID 45034760

БК2021/12 Е 3
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Движен от вечността [Електронен ресурс] / Джон Бивиър ; прев. от англ. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2017. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Driven By Eternity / John P. Bevere. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 4 произведения на общ носител със загл.: Движен от вечността. - МК 57-776 / 22.11.2018.

ISBN 978-619-7424-02-7 !
1. Християнска етика 2. Безкрайност 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 45032200

БК2021/12 Е 4
        ДА убиеш криптонит [Видеозапис] : видеопоучения / Джон Бивиър. - [Силистра] : [Игъл], [2019]. - 1 оптичен диск (DVD) (3 ч, 16 мин, 45 сек) : зв., цв. ; 12 см

Източник: Обложка. - Изд. на Messenger Internl. - Дубл. на бълг. ез. - Видеозаписът се разпространява с още 4 произведения на общ носител със загл. Да убиеш криптонит на Джон Бивиър. - МК 57854 / 16.04.2019.

1. Протестантство - проповеди
274-287(086.8)
COBISS.BG-ID 45062408

БК2021/12 Е 5
        ДВИЖЕН от вечността [Видеозапис] : видеопоучения / Джон Бивиър. - [Силистра] : [Игъл], [2017]. - 1 оптичен диск (DVD) (2 ч, 52 мин, 02 сек) : зв., цв. ; 12 см

Източник: Загл. екран. - Изд. на Messenger Intern. - Дубл. на бълг. ез. - Видеозаписът се разпространява с ощЕ 5 произведения на общ носител със загл.: Движен от вечността. - МК 57-776 / 22.11.2018.

1. Протестантство - проповеди
274-287(086.8)
COBISS.BG-ID 45034504

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

        SKILL gap analysis on capacity of youth organizations and identifying knowledge required for youth professional realization : countries' analysis Вж Е 6

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК2021/12 Е 6
        SKILL gap analysis on capacity of youth organizations and identifying knowledge required for youth professional realization [Електронен ресурс] : countries' analysis / ed. Darina Zaimova. - Текстови данни. - Sofia : Center for Research and Analysis, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-619-91726-0-5
1. Европейски съюз - програми 2. Професионално ориентиране - младежи 3. Европа - труд
331.548-053.6(4)(0.034)
327.7:061.1 ЕС(0.034)
COBISS.BG-ID 44911880

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК2021/12 Е 7
        ЕВРОПА след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията [Електронен ресурс] : сборник с доклади от научната конференцията на БАЕИ, 1-3 ноември 2019 г., В. Търново / ред. Ингрид Шикова ... [и др.] ; състав. Катя Христова-Вълчева. - Текстови данни. - София : Бълг. асоц. за европ. изследвания, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. и на англ. ез.: Europe after the elections. New challenges facing integration. - Други ред.: Димитър Хаджиниколов, Катя Христова-Вълчева. - За авторите: с. 176. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90953-1-7
1. Европейски съюз - стопанска политика - конференции 2. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1 ЕС(06.034)
COBISS.BG-ID 45041160


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК2021/12 Пи 1
КОЛЕВА, Димитричка Георгиева
        Списание "Военноисторически сборник" и "Известия на Института за военна история и Военноисторическото научно дружество" 1998-2018 : библиографски справочник / състав. Димитричка Колева. - София : Военноист. комис., 2019. - 152 с. : с ил. ; 24 см. - (Военноисторически сборник, ISSN 0204-4080 ; г. 93, 2019, кн. 1)

В кн. означено т. 3. - Военноисторически сборник 1927-1972 : библиографски справочник : предговор: с. 105-110. - Списание Военноисторически сборник и Известия на Института за военна история и Военноисторическото научно дружество 1973-1997 : библиографски справочник : предговор: с. 111-128. - Нашата военноисторическа комисия и задачите на сп. Военноисторически сборник: с. 123-128. - Отношението към миналото - начин за писане на историята на нашите войни / Никола Жеков: с. 129-144. - Войните и тяхната история / Александър Ганчев: с. 145-152. - Именен показалец, темат. показалец. - На гърба на кор. погрешно отпеч. ISSN 0204-408.

1. Военна история - библиографии 2. Списания, български - библиографии
016:355.48
355.48(01)
014.3:050(497.2)Военноисторически сборник
014.3:001.32(497.2)Известия на Института за военна история и военноисторическото научно дружество
COBISS.BG-ID 45289736


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

КОЛЕВА, Димитричка Георгиева
        Списание "Военноисторически сборник" и "Известия на Института за военна история и Военноисторическото научно дружество" 1998-2018 : библиографски справочник Вж Пи 1


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ
Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 103, Кн 217
Авраам вж Маринов, Борис Атанасов, 1946-
Аврамов, Стефан Иванов, 1978- (преводач) Кн 104
Алекова, Росица Росенова, 1968- (автор) Кн 129
Александрова, Магдалена Банчева, 1956- (рецензия) Кн 68, Кн 72
Ангелов, Валери Любенов, 1951- (автор) Кн 187
Ангелова, Вяра Александрова, 1975- (съставител) Кн 85, (предговор) Кн 85
Ангелова, Иванка, 1956- (преводач) Кн 112
Ангелова, Лия Петрова, 2002- (автор) Кн 130
Ангелова, Светлина Атанасова, 1999- (автор) Кн 131
Ангелова, Слава, 1956- (автор) Кн 188, Кн 205, Кн 206
Андерсон, Лена, 1970- (автор) Кн 120
Ансерме, Франсоа, 1952- (автор) Кн 17
Антиста, Паола, 1976- (илюстратор) Кн 121
Антонова, Диана Антонова, 1957- (редактор) Кн 47, (предговор) Кн 47
Асенов, Асен Николаев, 1956- (автор) Кн 189
Асенов, Стойо, 1937- (автор) Кн 219, Кн 220, Кн 221
Асенова, Мария (илюстратор) Кн 145
Аспарухова, Петя Атанасова (автор) Кн 72, Кн 73
Атанасов, Чавдар Славчев, 1970- (автор) Кн 7, (съставител) Кн 209, (редактор) Кн 209
Атанасова, Анелия Илиева, 1970- (автор) Кн 18, (илюстратор) Кн 18
Атанасова,  Илияна Илиева Марчева- вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-
Атанасова, Офелия Атанасова (предговор) Кн 209


Байчинска, Светлана Костадинова, 1954- (съставител) Кн 91
Бакрачева, Райна Велинова, 1938- (автор) Кн 190
Балкански, Минко Минев, 1927- вж Balkanski, Minko Minev, 1927-
Бардуго, Лий, 1975- (автор) Кн 105
Бенишева, Татяна Велкова, 1958- (предговор) Кн 67
Бивиър, Джон, 1959- (автор) Е 2, Е 3, Е 4, Е 5 Кн 21, Кн 22
Билярска, Дарина Илиева, 1958- (съставител) Г 1
Блейк, Лекси (автор) Кн 106Кн 107
Блецов, Яни Христов, 1947-2020 (автор) Кн 132
Близнашки, Георги Петков, 1956- (автор) Кн 37
Божинов, Войн Константинов, 1977- (автор) Кн 234
Бозакова, Надя Александрова (автор) Кн 65
Бойков, Григор Атанасов (съставител) Кн 235, (редактор) Кн 235, (предговор) Кн 235
Бойчев, Стоян Тодоров, 1927- (автор) Кн 171
БоКа, Аделина, 1987- (автор) Кн 133, (илюстратор) Кн 133
Бонев, Николай Георгиев (автор) Кн 56
Борисов, Веселин вж Василев, Веселин Борисов, 1939-
Борисова, Боряна Веселинова вж Борисова, Борянка Веселинова, 1965-
Борисова, Борянка Веселинова, 1965- (съставител) Кн 66, (редактор) Кн 66
Борисова, Магдалена Георгиева, 1964- (автор) Кн 207, (илюстратор) Кн 207
Боруджиев, Иван Ончев вж Ончев, Иван, 1933-
Ботев, Петко, 1945- (автор) Кн 229
Боун, Емили (автор) Кн 8
Бочев, Красимир Борисов, 1959- (автор) Кн 92
Боянов, Мартиниан Симеонов вж Мартиниан, монах, 1971- 
Братоева, Христина Методиева (автор) Кн 44, Кн 45
Бужашка, Боряна Евлогиева, 1956- (съставител) Г 1
Буров, Стоян Панайотов, 1951- (автор) Кн 44, Кн 45
Бъкстон, Анна Иванова, 1949- (предговор) Кн 162
Българска асоциация за европейски изследвания. Научно-практическа конференция Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията (Велико Търново ; 2019) Е 7
Вакарино, Лучия, 1981- (автор) Кн 121
Вангелов, Никола Любомиров (автор) Кн 34
Василев, Веселин Борисов, 1939- (автор) Кн 66
Василев, Йордан Асенов, 1935-2017 (предговор) Кн 184
Василев, Рангел, 1941- (автор) Кн 172
Василева, Бонка Димитрова, 1968- (автор) Кн 94Кн 99
Василева, Теодора Пламенова, 1980- (автор) Кн 64
Ватева, Веселина Живкова (редактор) Кн 100
Велева, Бисерка Николова, 1957- (автор) Кн 95
Великов, Бойко Стефанов, 1954- (предговор) Кн 31
Великов, Велико Добрев, 1947- (редактор) Кн 36
Великова, Мария, 1939- (автор) Кн 208, (илюстратор) Кн 208
Великова, Ралица Златанова Златанова- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Величков, Рангел Василев вж Василев, Рангел, 1941-
Величкова, Катя Нанева, 1976- (автор) Кн 58
Велков, Максим Генов, 1955- (автор) Кн 134
Велчев, Николай Христов, 1953- (предговор) Кн 92
Вендити, Робърт, 1967- (адаптатор) Г 3
Венков, Йосиф, 1931- (автор) Кн 170
Венков, Конфуций вж Венков, Йосиф, 1931-
Веселинов, Димитър, 1962- (редактор) Кн 63Кн 96
Виларубия, Хосе, 1961 (илюстратор) Г 3
Владев, Ивайло Любомиров, 1962- (автор) Кн 36
Владимирова, Елка Дамянова, 1960- (автор) Кн 72, Кн 73
Владимирова,  Иванка Ангелова Георгиева- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (предговор) Кн 66, (рецензия) Кн 62
Вълков, Иван Костадинов, 1959- (автор) Кн 39
Вълов, Николай Петков, 1964- (автор) Кн 86
Вълчев, Даниел Георгиев, 1962- (автор) Кн 75
Вълчева, Катя Василева Христова- вж Христова-Вълчева, Катя Василева, 1968-
Ганев, Георги, 1959- (автор) Кн 135
Ганчев, Александър Банов, 1878-1944 (послеслов) Пи 1
Генчева, Лиляна Ангелова, 1936- (послеслов) Кн 230
Георгиева, Светлана Йорданова, 1965- (автор) Кн 57
Георгиева-Владимирова,  Иванка Ангелова вж Ангелова, Иванка, 1956-
Генчева, Деяна вж Христова, Деяна Генчева, 1973-
Гешакова, Юлия Божидарова Тошева- вж Тошева, Юлия Божидарова, 1950-
Гинева, Снежана (илюстратор) Кн 166
Гифорд, Клайв, 1966- (автор) Кн 9
Гифърд, Клайв, 1966- вж Гифорд, Клайв, 1966-
Глухова, Екатерина Станчева, 1988- (автор) Кн 136, Кн 137Кн 173
Голийски, Петър Николов, 1976- (автор) Кн 210
Горанов, Петър Викторов, 1964- (автор) Кн 88
Горненски, Петър Никифоров, 1949- (съставител) Кн 66,  (редактор) Кн 66
Григоров, Димитър, инженер (автор) Кн 223


Дали, Салвадор, 1904-1989 (библиогр. предшественик) Кн 151
Дамянов, Дамян Димитров, 1989- (автор) Кн 174
Дамянова, Даниела Димитрова, 1969- (предговор) Кн 161
Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975- (преводач) Кн 108Кн 114
Дейнс, Кейти (автор) Кн 10, Кн 11
Дешев, Пенчо Петров, 1939- (илюстратор) Кн 196
Джеймс, Марлон, 1970- (автор) Кн 104
Джелебов, Коста Димитров, 1922- (автор) Кн 191
Джерекарова, Славка Тодорова, 1929-1979 (автор) Кн 192
Джими вж Павлов, Диян
Джоунс, Дан, 1981- (автор) Кн 24
Джугалов, Христо Димитров, 1973- (автор) Кн 82, Кн 83
Дикова, Петя Миланова, 1981- (автор) Кн 93
Димитров, Деян Георгиев, 1971- (автор) Кн 25
Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-
Димитрова, Лаура Иванова, 1958- (текст)  Г 4,  (съставител) Г 4
Димитрова, Лаура Иванова, 1958- вж Dimitrova, Laura Ivanova, 1958-
Димитрова, Мария Бранимирова, 1982- (преводач) Кн 109
Димитрова, Петя Димитрова, 1975- (автор) Кн 138
Динев, Динко Стоянов, 1936- (автор) Кн 175
Динева, Гергана Владимирова, 1982- (илюстратор) Кн 146
Динева, Евелина Димитрова, 1957- (автор) Кн 42, Кн 43
Добрев, Добрин Кирилов, 1976- (автор) Кн 31
Добрев, Ненчо Илиев, 1963- (автор) Кн 176
Добрева, Гергана, 1958- (автор) Кн 94
Добрева, Камелия Eмилова, 1978- (автор) Кн 139
Добрилова, Павлинка Петкова, 1973- (автор) Кн 72, Кн 73
Доневски, Пети Владимиров, 1946- (автор) Кн 233
Доневски, Пети Владимиров, 1946- вж Donevski, Peti Vladimirov, 1946-
Дончев, Дончо Г., 1941- (автор) Кн 140
Дончева, Катерина Иванова Златкова- вж Златкова-Дончева, Катерина Иванова, 1980-
Драганов, Александър Иванов, 1984- (преводач) Г 3Кн 116
Драганов, Васил Русев вж Русев-Шатров, Васил, 1935-
Драева, Оля Недкова вж Недкова, Оля, 1953-
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Кн 141
Дунчева, Галя Великова, 1960- (автор) Кн 78
Дьоринг, Ханс-Гюнтер, 1962- (илюстратор) Кн 117
Дюлгерова, Юлия Георгиева, 1949- (автор) Кн 230
Дяков, Виктор, 1960-2020 (автор) Кн 177


Евтимов, Иван Илиев, 1950- (автор) Кн 79, Кн 80
Егеланд, Том, 1959- (автор) Кн 119
Елстън, Ашли (автор) Кн 108
Енева, Андрияна Димитрова, 1954- (автор) Кн 142
Есенин, Сергей Александрович, 1895-1925 (автор) Кн 122


Жеков, Никола Тодоров, 1864-1949 (доп. материал) Пи 1
Жечева, Христивелина Костадинова, 1968- (автор) Кн 53


Заимова, Дарина Георгиева вж Zaimova, Darina Georgieva
Захов, Георги Славев, 1936- (автор) Кн 178
Звездова, Диляна Тодорова, 1970- (автор) Кн 54, Кн 55
Зиновиева, Росица Михайлова вж Иванова, Росица Михайлова, 1956-
Зиновиева-Иванова, Росица Михайлова вж Иванова, Росица Михайлова, 1956-
Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976- (рецензия) Кн 73
Златкова, Гергана Цанкова, 1981- (автор) Кн 143
Златкова-Дончева, Катерина Иванова, 1980- (автор) Кн 46


Иванов, Александър (илюстратор) Кн 91
Иванов, Евгени Господинов, 1973- (автор) Кн 62
Иванов, Стефан Иванов, 1987- (автор)  Кн 81,  (илюстратор) Кн 81
Иванова, Александра Стефанова, 1973- (автор) Кн 69
Иванова, Верка Сашева, 1979- (автор) Кн 44, Кн 45
Иванова, Пав, 1977- (художник) Кн 212
Иванова, Павлинка Стефанова вж Иванова, Пав, 1977-
Иванова, Росица Михайлова, 1956- (автор) Кн 144
Игнатов, Владимир Димитров, 1987- (съставител)  Кн 101, (редактор) Кн 101, (предговор) Кн 101
Илиев, Илийчо Петков, 1955- (автор) Кн 48
Илиев, Илия Миланов вж Миланов, Илия, 1950-
Илиева, Вера, 1953- (автор) Кн 145
Илиева, Милена Мичева, 1970- (преводач) Кн 105
Ин Циен, 1995- (автор) Кн 94
Иширков, Анастас Тодоров, 1868-1937 (доп. материал) Кн 228


Йоан, протойерей, 1957- (автор) Кн 179
Йовчева, Мария Атанасова, 1959- (редактор) Кн 126
Йовчева, Мария Атанасова, 1959- вж Jovčeva, Marija Atanasova, 1959-
Йонкова, Красимира Александрова, 1961- (предговор) Кн 31
Йорданов, Даниел Атанасов вж Сатанасов, 1979-
Йорданов, Пламен Костадинов, 1957- (автор) Кн 146Кн 193
Йорданова, Мария, 1940- (автор) Кн 211
Йосева, Павлина Стоянова, 1965- (автор) Кн 147, Кн 148, (илюстратор) Кн 148
Йотова, Валентина Стефанова, 1963- (автор) Кн 149


Кабрански, Владимир Бориславов, 1965- (автор) Кн 150
Калидара вж Добрева, Камелия Емилова, 1978-
Каневчева, Аделина Божидарова вж БоКа, Аделина, 1987-
Карагеоргиев, Георги Николов, 1960- (автор) Кн 20
Караманов, Атанас Милчев, 1955- (илюстратор) Кн 166
Карамихалев, Янчо Михалев вж Йоан, протойерей, 1957-
Ким Чен Ун, 1984- (автор) Кн 236
Кипровска, Мария Михайлова (съставител)  Кн 235, (редактор) Кн 235, (предговор) Кн 235
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 120
Кирова, Марияна Георгиева, 1963- (съставител) Кн 164
Кларк, Сузана, 1959- (автор) Кн 102
Колев, Никола Георгиев, 1956- (илюстратор) Кн 91
Колева, Грета Великова, 1977- (автор) Кн 71, Кн 74
Колева, Димитричка Георгиева (автор) Пи 1
Колева, Мария Великова, 1939- вж Великова, Мария, 1939-
Комаревска, Христина Петкова, 1956- (автор) Кн 151
Конкурс Славянское слово (Варна ; 2019) Кн 123
Константинов, Георги, 1943- (предговор) Кн 164
Костова-Фъртунова, Сава Илиева, 1928- (автор) Кн 1
Крапчев, Божидар Николов, 1936- (автор) Кн 194
Крауч, Блейк, 1978- (автор) Кн 109
Кръстева, Анна Славчева, 1954- (автор) Кн 33
Кръстева, Виолета Михова вж Михова, Виолета, 1959-
Кубенская, Надежда (автор) Кн 123
Кузманов, Евгений Георгиев, 1941- (предговор) Кн 213
Кунев, Свилен Николаев, 1980- (автор) Кн 47
Кутева, Диана Янакиева, 1955- (преводач) Кн 110Кн 115
Кушева, Нели Николова Раданова- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Кюркчиев, Николай Атанасов, 1886-1950 (предговор) Кн 40


Лазаров, Васил Иванов, 1956- (съставител) Кн 195
Лалев, Любен Николов, 1950- (автор) Кн 152, Кн 231
Лалев-Нановски, Любен Николов вж Лалев, Любен Николов, 1950-
Левентиева, Виктория Младенова, 1948- (автор) Кн 153
Лечуга, Марибел (илюстратор) Кн 8
Лорер, Хени Жозеф Челибонова- Вж Челибонова-Лорер, Хени Жозеф, 1928-
Луканов, Христо, 1981- (автор) Кн 59
Льобастар, Изабел, 1961- (фотограф)  Г 5, Г 6, (текст) Г 5, Г 6
Льобастар, Изабел, 1961- вж Lebastard, Isabelle, 1961-
Люляк Майски (илюстратор) Кн 181Кн 192
Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- (автор)  Кн 154, (преводач) Кн 154
Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- вж Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939-
Мажистрети, Пиер, 1952- (автор) Кн 17
Маклейн, Сара, 1978- (автор) Кн 110
Манева, Мария Неделчева (редактор) Кн 100
Манолов, Кристиян Ангелов, 1958- (автор) Кн 155
Манолов, Манол Николов, 1986- (автор) Кн 31
Манчева, Райна Иванова, 1968- (автор) Кн 19
Маринов, Борис Атанасов, 1946- (автор) Кн 156, Кн 157, Кн 158Кн 159
Марков, Милко Илиев, 1947- (автор) Кн 196
Мартиниан, монах, 1971- (съставител) Кн 23, Кн 26, (предговор) Кн 23
Мартиниан Боянов вж Мартиниан, монах, 1971-
Марчева, Илияна Илиева, 1959- (съставител) Г 1
Марчева-Атанасова,  Илияна Илиева вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 102, Кн 218
Международен колоквиум по старобългаристика (7 ; София ; 2019) Кн 98
Международна научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния (Бургас ; 2020) Кн 100
Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване (Бургас ; 2020) Кн 2
Международна научна конференция Литературната периферия: памет и употреби (София ; 2019) Кн 101
Мерджанова, Милена Костадинова, 1993- (съставител) Кн 222, (предговор) Кн 222
Миланов, Илия, 1950- (автор) Кн 27
Миланов, Орлин Стоилов, 1961- (автор) Кн 160, (предговор) Кн 20
Милчева, Милена Веселинова, 1987- (съставител) Г 1
Милчич, Светолик Стоянов, 1952- (автор) Кн 224
Минкова, Латинка Борисова, 1952- (автор) Кн 212
Минчев, Ивайло Николаев, 1978- (автор) Кн 50, Кн 51, Кн 52
Минчев, Николай Димитров, 1945- (редактор) Кн 50, Кн 51, Кн 52
Минчев, Юлиян Николаев, 1978- (автор) Кн 50, Кн 51, Кн 52
Митев, Димитър Йонов, 1952- (редактор) Кн 234
Митев, Иван Ненов, 1960- (автор) Кн 77
Митев, Николай Атанасов, 1960- (автор) Кн 3
Митева, Росица Петрова, 1962- (автор) Кн 3
Михайлов, Янчо вж Йоан, протойерей, 1957-
Михайловски, Драги, 1951- (автор) Кн 216
Михајловски, Драги, 1951- вж Михайловски, Драги, 1951-
Михов, Стоян (автор) Кн 223
Михова, Виолета, 1959- (автор) Кн 161
Михова, Стоянка Недялкова (автор) Кн 70
Монтгомъри, Кърт (илюстратор) Кн 112


Найденов, Климент Минев, 1977- (автор) Кн 228
Нановски, Любен Николов Лалев- вж Лалев, Любен Николов, 1950-
Недев, Влади Стоянов, 1989- (автор) Кн 84
Недкова, Оля, 1953- (автор) Кн 162
Недялков, Павел Недялков (автор) Кн 180
Ненов, Иван Петров, 1941- (съставител) Кн 195
Ненчев, Петър Начев (автор) Кн 78
Николов, Георги Николов, 1956- (съставител)  Кн 128, (предговор) Кн 128
Николов, Димитър Георгиев, 1945- (композитор) Н 1, Н 2
Николчев, Живко Любомиров, 1975- (преводач) Кн 9


Ончев, Иван, 1933- (автор) Кн 225
От Тракия до Троя. Изложба (София ; 2020) Г 4


Павлов, Диян (предговор) Кн 148
Павлов, Филип Христов, 1949- (автор) Кн 213
Панайотов, Кирил Панайотов (послеслов) Кн 67
Паскалева, Олга Венелинова, 1954- (илюстратор) Кн 214
Паташев, Емануил Константинов, 1967- (предговор) Кн 33
Патриков, Георги Валентинов, 1979- (автор) Кн 89
Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 106Кн 107
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (автор) Кн 228, (редактор) Кн 35
Пенов, Сашо Георгиев, 1960- (автор) Кн 38
Пенчев, Емил Георгиев, 1954- (илюстратор) Кн 161
Пенчева, Руми, 1965- (автор) Кн 163
Пепескул, Раиса Николаевна, 1949-2018 (автор) Кн 125
Пепескул, Раїса Миколаївна, 1949-2018 вж Пепескул, Раиса Николаевна, 1949-2018
Петков, Веселин Пенчев, 1990- (автор) Кн 228, (редактор) Кн 35
Петков, Петко Ботев вж Ботев, Петко, 1945-
Петкова, Павлина Иванова (предговор) Кн 226
Петров, Велин Димитров, 1984- (автор) Кн 45
Петров, Ростислав Пламенов, 1984- (преводач) Кн 118
Петрова, Мила Георгиева, 1980- (преводач) Кн 117
Пехливанова, Пенка Стоянова, 1953- (автор) Кн 44
Пим, Кристин, 1984- (илюстратор) Кн 10, Кн 11
Пиърсън, Мери, 1955- (автор) Кн 111
Полимирова, Мария Петрова (автор) Кн 16
Понтопидан, Хенрик, 1857-1943 (автор) Кн 118
Попов, Петър Софрониев вж Софрониев, Петър, 1950-2015
Попов, Тодор Василев, 1951- (предговор) Кн 190
Попова, Таня Никифорова, 1966- (преводач) Кн 216
Празаров, Илко И. (илюстратор) Кн 166
Проданов, Продан Иванов, 1981- (автор) Кн 76
Пурел, Милка Иванова, 1930- (автор) Кн 197


Раданова, Нели Николова вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949- (преводач) Кн 121
Раданчева, Руска Георгиева, 1931- (автор) Кн 198
Радков, Радко Василев, 1934-2016 (автор) Кн 233
Радков, Радко Василев, 1934-2016 вж Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016
Райнхарт, Лили, 1996- (автор) Кн 112
Райхенщетер, Фридерун, 1940- (автор) Кн 117
Райчев, Димитър Георгиев, 1922- (библиогр. предшественик) Кн 215
Райчев, Евгений Георгиев, 1964- (автор) Кн 60, Кн 61
Раленков, Иван (преводач) Кн 8
Раленкова, Албена Василева, 1968- (преводач) Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13
Рангелова, Весела (илюстратор) Кн 91
Рангелова, Емилия Миленкова, 1940- (съставител)  Кн 41, (редактор) Кн 41
Рара вж Алекова, Росица Росенова, 1968-
Рачев, Георги Лазаров, 1932- (автор) Кн 199
Рейнолдс, Никълъс (автор) Кн 113
Ренберг, Мариус, 1965- (илюстратор) Кн 119
Риърдън, Рик, 1964- (автор) Кн 116, (библиогр. предшественик) Г 3
Ройдев, Румен Танев, 1980- (автор) Кн 84
Роулинг, Джоан К., 1965- (автор) Кн 103
Рубаха, Ярослав, 1970- (автор) Кн 6
Русев-Шатров, Васил, 1935- (автор) Кн 200
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (редактор) Кн 67


Савова, Венета Величкова, 1974- (предговор) Кн 126
Савова, Венета Величкова, 1974- вж Savova, Veneta Veličkova, 1974-
Савова, Захарина Ангелова, 1961- (автор) Кн 62
Самунджи, Алекс Александър (илюстратор) Кн 91
Сапарев, Огнян Стефанов, 1942- (предговор) Кн 161
Сапунджиев, Юрий Георгиев, 1951- (автор) Кн 181, Кн 182, Кн 192, (преводач) Кн 236
Сатанасов, 1979- (художник) Г 2, (текст) Г 2
Сашева, Верка вж Иванова, Верка Сашева, 1979-
Свиленов, Дечко Кирилов, 1941- (автор) Кн 28, Кн 29, Кн 30
Сейксас, Ана, 1984- (илюстратор) Кн 9
Семерджиева, Алина Асенова, 1965- (автор) Кн 214
Сивкова, Даниела (илюстратор) Кн 166
Сие На, 1995- (автор) Кн 94
Славкова, Светлана, 1961- (автор) Кн 97
Славова, Татяна Димова, 1957- (съставител) Кн 98, (редактор) Кн 98
Софин, Васил Димитров, 1962- (автор) Кн 201
Софрониев, Петър, 1950-2015 (доп. материал) Кн 182
Спиридонов, Симеон Димитров, 1944- (илюстратор) Кн 199
Ставрев, Иван Георгиев, 1940- (автор) Кн 163
Станева, Гергана Любомирова (автор) Кн 79, Кн 80
Станимиров, Борислав (съставител) Г 1
Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951- (автор) Кн 127
Станкова, Ирена Боянова, 1965- (автор) Кн 63Кн 96
Станкова, Светла Димитрова, 1974- (редактор) Кн 35
Станчева, Ели (автор) Кн 165
Стеев, Цветко Петров, 1946- (автор) Кн 183
Стефанова, Гергана Наскова, 1959- (автор) Кн 87
Стефанова, Калина Стефанова, 1971- (автор) Кн 72, Кн 73
Стефанова, Мария, 1974- (преводач) Е 2, Е 3, Кн 21, Кн 22
Стоилов, Станимир, преводач (преводач) Кн 91
Стоичкова, Ноеми Асенова, 1965-(съставител) Кн 101, (редактор) Кн 101, (предговор) Кн 101
Стойчева, Мария Димитрова, 1959- (редактор) Кн 37
Стоянов, Денчо (илюстратор) Кн 209
Стоянов, Радко Мирчев, 1935- (автор) Кн 166, Кн 202, (предговор) Кн 188
Стоянова, Василка (илюстратор) Кн 7
Стоянова, Милена Петрова, 1974- (автор) Кн 36, (редактор) Кн 35
Стоянова, Надежда Ангелова, 1983- (съставител) Кн 101, (редактор) Кн 101, (предговор) Кн 101
Стоянова, Станка Вълкова, 1963- (съставител)  Кн 222, (предговор) Кн 222
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- (преводач) Г 6
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- вж Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953-
Танев, Тодор Александров, 1957- (автор) Кн 4
Танкова, Сийка Кънова, 1959- (автор) Кн 226
Танчев, Светлин Генов, 1953- (редактор) Кн 57
Таслаков, Васил Гечев, 1866-1933 (автор) Кн 40
Тачева, Ралица, 1995- (преводач) Кн 119
Ташков, Ангел Костадинов, 1952- (илюстратор) Кн 91
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 111
Тодоракова, Милена Петрова, 1957- (съставител) Г 1
Тодорова, Вили (илюстратор) Кн 91
Тодорова, Елена Ангелова, 1964- (автор) Кн 88
Тончев, Тодор (автор) Кн 223
Торньова, Биянка Любчова, 1961- (автор) Кн 19
Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956- (съставител)  Кн 98, (редактор) Кн 98
Тошева, Юлия Божидарова, 1950- (преводач) Кн 24Кн 113
Тошева-Гешакова, Юлия Божидарова вж Тошева, Юлия Божидарова, 1950-
Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970- (автор) Кн 67
Троянов, Димо, 1950- (автор) Кн 167, (предговор) Кн 227, (илюстратор) Кн 138Кн 167


Уелч, Джена Еванс (автор) Кн 114
Узунов, Никола Атанасов, 1941-2016 вж Uzunov, Nikola Atanasov, 1941-2016


Филипов, Милен Николаев (автор) Кн 32, (редактор) Кн 100
Флоров, Георги Николаев, 1981- (илюстратор) Кн 134
Футаки, Атила, 1984- (художник) Г 3 
Фън Ийчи (автор) Кн 94
Фъртунова, Сава Илиева Костова- Вж Костова-Фъртунова, Сава Илиева, 1928- 


Хаджев, Георги, 1951- (автор) Кн 184
Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020 (предговор) Кн 118
Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953- (редактор) Е 7
Хаджипетков, Георги Николов вж Хаджев, Георги, 1951-
Халачева, Румяна Николова, 1967- (автор) Кн 185
Харизанова, Мария Стефанова вж Стефанова, Мария, 1974-
Хвърката, Здравка Маринова, 1963- (автор) Кн 90
Холянова, Гергана Добрева вж Добрева, Гергана, 1958- 
Христов, Георги Константинов вж Константинов, Георги,  1943-
Христов, Димо Троянов вж Троянов, Димо, 1950-
Христов, Илия Илиев, 1936- (автор) Кн 203
Христов, Паисий Димитров, 1942- (преводач) Г 5, Г 6
Христов, Паисий Димитров, 1942- вж Hristov, Paisij Dimitrov, 1942-
Христов, Стойо Асенов вж Асенов, Стойо, 1937-
Христов, Христо, художник (илюстратор) Кн 166
Христов, Христо Веселинов, 1951- (съставител) Кн 195, (предговор) Кн 150
Христов, Христо Луканов вж Луканов, Христо, 1981-
Христова, Деяна Генчева, 1973- (автор) Кн 57
Христова, Славка Ангелова вж Ангелова, Слава, 1956-
Христова, Соня Радкова (предговор) Кн 202
Христова-Вълчева, Катя Василева, 1968- (съставител) Е 7, (редактор) Е 7
Христозова, Галя Михайлова, 1959- (редактор) Кн 100
Хувър, Колийн, 1979- (автор) Кн 115


Цаков, Виктор Цветанов вж Дяков, Виктор, 1960-2020
Цанкова, Николета Спасова, 1968- (автор) Кн 168, (илюстратор) Кн 168
Цекова, Деница Михайлова Транчева- вж Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
Церовска, Елена Борисова (съставител) Кн 91
Церовска, Инна Димитрова, 1962- (съставител) Кн 91, (преводач) Кн 91
Церовска, Павлина-Калина Христова (съставител) Кн 91
Циркова, Диана Андонова (автор) Е 1


Чаушев, Асен Атанасов, 1948- (преводач) Кн 17
Челибонова-Лорер, Хени Жозеф, 1928- (автор) Кн 5
Червенски, Георги Божинов, 1931- (автор) Кн 227
Черкезов, Тодор Димитров, 1956- (съставител) Кн 66, (редактор) Кн 66


Шандуркова, Мария Стефанова, 1941- (автор) Кн 215, (съставител) Кн 215, (предговор) Кн 122, (преводач) Кн 122, Кн 124
Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961- (съставител)  Г 1
Шатров, Васил Русев- вж Русев-Шатров, Васил, 1935-
Шафак, Елиф, 1971- (автор) Кн 217, Кн 218
Шикова, Ингрид Симеонова, 1949- (редактор) Е 7
Шишков, Михаил Василев, 1944- (автор) Кн 169, (илюстратор) Кн 169
Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Студентски и докторантски научен семинар Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм (Шумен ; 2020) Кн 35
Шумналиев, Димитър Георгиев, 1947- (автор) Кн 186


Юрий Великий вж Сапунджиев, Юрий Георгиев, 1951-
Янкова, Галя Трендафилова, 1968- (автор) Кн 68, Кн 72, Кн 73
Янчев, Веселин Костов, 1963- (съставител) Кн 235, (редактор) Кн 235, (предговор) Кн 235
Ярловски, Христо Любенов, 1946- (автор) Кн 232


Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Alekova, Rosica Rosenova, 1968- вж Алекова, Росица Росенова, 1968-
Aleksandrova, Magdalena Bančeva, 1956- вж Александрова, Магдалена Банчева, 1956-
Andersson, Lena, 1970- вж Андерсон, Лена, 1970-
Angelov, Valeri Ljubenov, 1951- вж Ангелов, Валери Любенов, 1951-
Angelova, Ivanka, 1956- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Angelova, Lija Petrova, 2002- вж Ангелова, Лия Петрова, 2002-
Angelova, Slava, 1956- вж Ангелова, Слава, 1956-
Angelova, Svetlina Atanasova, 1999- вж Ангелова, Светлина Атанасова, 1999-
Angelova, Vjara Aleksandrova, 1975- вж Ангелова, Вяра Александрова, 1975-
Ansermet, François, 1952- вж Ансерме, Франсоа, 1952-
Antista, Paola, 1976- вж Антиста, Паола, 1976-
Antonova, Diana Antonova, 1957- вж Антонова, Диана Антонова, 1957-
Asenov, Asen Nikolaev, 1956- вж Асенов, Асен Николаев, 1956-
Asenov, Stojo, 1937- вж Асенов, Стойо, 1937-
Asenova, Marija вж Асенова, Мария
Asparuhova, Petja Atanasova вж Аспарухова, Петя Атанасова
Atanasov, Čavdar Slavčev, 1970- вж Атанасов, Чавдар Славчев, 1970-
Atanasova, Anelija Ilieva, 1970- вж Атанасова, Анелия Илиева, 1970-
Atanasova, Ofelija Atanasova вж Атанасова, Офелия Атанасова
Avramov, Stefan Ivanov, 1978- вж Аврамов, Стефан Иванов, 1978-


Bajčinska, Svetlana Kostadinova, 1954- вж Байчинска, Светлана Костадинова, 1954-
Bakračeva, Rajna Velinova, 1938- вж Бакрачева, Райна Велинова, 1938-
Bǎlgatska asociacija za evropejski izsledvanija. Naučno-praktičeska konferencija Evropa sled izbori. Novite predizvikatelstva pred integracijata (Veliko Tǎrnovo ; 2019) вж Българска асоциация за европейски изследвания. Научно-практическа конференция Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията (Велико Търново ; 2019)
Balkanski, Minko Minev, 1927- (автор) Кн 49
Bardugo, Leigh, 1975- вж Бардуго, Лий, 1975-
Beniševa, Tatjana Velkova, 1958- вж Бенишева, Татяна Велкова, 1958-
Bevere, John, 1959- вж Бивиър, Джон, 1959-
Biljarska, Darina Ilieva, 1958- вж Билярска, Дарина Илиева, 1958-
Blake, Lexi вж Блейк, Лекси
Blecov, Jani Hristov, 1947-2020 вж Блецов, Яни Христов, 1947-2020
Bliznaški, Georgi Petkov, 1956- вж Близнашки, Георги Петков, 1956-
Bočev, Krasimir Borisov, 1959- вж Бочев, Красимир Борисов, 1959-
Bojčev, Stojan Todorov, 1927- вж Бойчев, Стоян Тодоров, 1927-
Bojkov, Grigor Atanasov вж Бойков, Григор Атанасов
BoKa, Adelina, 1987- вж БоКа, Аделина, 1987-
Bone, Emily вж Боун, Емили
Bonev, Nikolaj Georgiev вж Бонев, Николай Георгиев
Borisova, Borjanka Veselinova, 1965- вж Борисова, Борянка Веселинова, 1965-
Borisova, Magdalena Georgieva, 1964- вж Борисова, Магдалена Георгиева, 1964-
Botev, Petko, 1945- вж Ботев, Петко, 1945-
Bozakova, Nadja Aleksandrova вж Бозакова, Надя Александрова
Božinov, Vojn Konstantinov, 1977- вж Божинов, Войн Константинов, 1977-
Bratoeva, Hristina Metodieva вж Братоева, Христина Методиева
Burov, Stojan Panajotov, 1951- вж Буров, Стоян Панайотов, 1951-
Buxton, Anna Ivanova, 1949- вж Бъкстон, Анна Иванова, 1949-
Bužaška, Borjana Evlogieva, 1956- вж Бужашка, Боряна Евлогиева, 1956-


Cankova, Nikoleta Spasova, 1968- вж Цанкова, Николета Спасова, 1968-
Cerovska, Elena Borisova вж Церовска, Елена Борисова
Cerovska, Inna Dimitrova, 1962- вж Церовска, Инна Димитрова, 1962-
Cerovska, Pavlina-Kalina Hristova вж Церовска, Павлина-Калина Христова
Cirkova, Diana Andonova вж Циркова, Диана Андонова
Clarke, Susanna, 1959- вж Кларк, Сузана, 1959-
Conference of Bulgarian European Studies Association Europe After the Elections. New Challenges Facing Integration (Veliko Tǎrnovo ; 2019) вж Научно-практическа конференция на Българската асоциация за европейски изследвания Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията (Велико Търново ; 2019)
Crouch, Blake, 1978- вж Крауч, Блейк, 1978-


Čaušev, Asen Atanasov, 1948- вж Чаушев, Асен Атанасов, 1948-
Čelibonova-Lorer, Heni Žozef, 1928- вж Челибонова-Лорер, Хени Жозеф, 1928-
Čerkezov, Todor Dimitrov, 1956- вж Черкезов, Тодор Димитров, 1956-
Červenski, Georgi Božinov, 1931- вж Червенски, Георги Божинов, 1931-


Dali, Salvador, 1904-1989 вж Дали, Салвадор, 1904-1989
Damjanov, Damjan Dimitrov, 1989- вж Дамянов, Дамян Димитров, 1989-
Damjanova, Daniela Dimitrova, 1969- вж Дамянова, Даниела Димитрова, 1969-
Darakčieva, Borjana Nedelčeva, 1975- вж Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975-
Daynes, Katie вж Дейнс, Кейти
Dešev, Penčo Petrov, 1939- вж Дешев, Пенчо Петров, 1939-
Dikova, Petja Milanova, 1981- вж Дикова, Петя Миланова, 1981-
Dimitrov, Dejan Georgiev, 1971- вж Димитров, Деян Георгиев, 1971-
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- (съставител) Г 4, (текст) Г 4
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- вж Димитрова, Лаура Иванова, 1958-
Dimitrova, Marija Branimirova, 1982- вж Димитрова, Мария Бранимирова, 1982-
Dimitrova, Petja Dimitrova, 1975- вж Димитрова, Петя Димитрова, 1975-
Dinev, Dinko Stojanov, 1936- вж Динев, Динко Стоянов, 1936-
Dineva, Evelina Dimitrova, 1957- вж Динева, Евелина Димитрова, 1957-
Dineva, Gergana Vladimirova, 1982- вж Динева, Гергана Владимирова, 1982-
Djakov, Viktor, 1960-2020 вж Дяков, Виктор, 1960-2020
Djulgerova, Julija Georgieva, 1949- вж Дюлгерова, Юлия Георгиева, 1949-
Dobrev, Dobrin Kirilov, 1976- вж Добрев, Добрин Кирилов, 1976-
Dobrev, Nenčo Iliev, 1963- вж Добрев, Ненчо Илиев, 1963-
Dobreva, Gergana, 1958- вж Добрева, Гергана, 1958-
Dobreva, Kamelija Emilova, 1978- вж Добрева, Камелия Eмилова, 1978-
Dobrilova, Pavlinka Petkova, 1973- вж Добрилова, Павлинка Петкова, 1973-
Dončev, Dončo G., 1941- вж Дончев, Дончо Г., 1941-
Donevski, Peti Vladimirov, 1946- (автор) Кн 233
Donevski, Peti Vladimirov, 1946- вж Доневски, Пети Владимиров, 1946-
Döring, Hans-Günther, 1962- вж Дьоринг, Ханс-Гюнтер, 1962-
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Drambozov, Georgi Dimitrov, 1945- вж Драмбозов, Георги Димитров, 1945-
Dunčeva, Galja Velikova, 1960- вж Дунчева, Галя Великова, 1960-
Dželebov, Kosta Dimitrov, 1922- вж Джелебов, Коста Димитров, 1922-
Džerekarova, Slavka Todorova, 1929-1979 вж Джерекарова, Славка Тодорова, 1929-1979
Džugalov, Hristo Dimitrov, 1973- вж Джугалов, Христо Димитров, 1973-


Egeland, Tom, 1959- вж Егеланд, Том, 1959-
Elston, Ashley вж Елстън, Ашли
Eneva, Andrijana Dimitrova, 1954- вж Енева, Андрияна Димитрова, 1954-
Esenin, Sergej Aleksandrovič, 1895-1925 вж Есенин, Сергей Александрович, 1895-1925
Evtimov, Ivan Iliev, 1950- вж Евтимов, Иван Илиев, 1950-

Fan Yichi вж Фън Ийчи
Filipov, Milen Nikolaev вж Филипов, Милен Николаев
Florov, Georgi Nikolaev, 1981- вж Флоров, Георги Николаев, 1981-
From Thrace to Troy. Exhibition (Sofia ; 2020) вж Ot Trakija do Troja. Izložba (Sofija ; 2020)
Futaki, Attila, 1984- вж Футаки, Атила, 1984-


Gančev, Aleksandǎr Banov, 1878-1944 вж Ганчев, Александър Банов, 1878-1944
Ganev, Georgi, 1959- вж Ганев, Георги, 1959-
Genčeva, Liljana Angelova, 1936- вж Генчева, Лиляна Ангелова, 1936-
Georgieva, Svetlana Jordanova, 1965- вж Георгиева, Светлана Йорданова, 1965-
Gifford, Clive, 1966- вж Гифорд, Клайв, 1966-
Gineva, Snezana вж Гинева, Снежана
Gluhova, Ekaterina Stančeva, 1988- вж Глухова, Екатерина Станчева, 1988-
Golijski, Petǎr Nikolov, 1976- вж Голийски, Петър Николов, 1976-
Goranov, Petǎr Viktorov, 1964- вж Горанов, Петър Викторов, 1964-
Gornenski, Petǎr Nikiforov, 1949- вж Горненски, Петър Никифоров, 1949-
Grigorov, Dimitǎr, инженер вж Григоров, Димитър, инженер


Hadžev, Georgi, 1951- вж Хаджев, Георги, 1951-
Hadžikosev, Simeon Dončev, 1941-2020 вж Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020
Hadžinikolov, Dimitǎr Veselinov, 1953- вж Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953-
Halačeva, Rumjana Nikolova, 1967- вж Халачева, Румяна Николова, 1967-
Hoover, Colleen, 1979- вж Хувър, Колийн, 1979-
Hristov, Hristo, художник вж Христов, Христо, художник
Hristov, Hristo Veselinov, 1951- вж Христов, Христо Веселинов, 1951-
Hristov, Ilija Iliev, 1936- вж Христов, Илия Илиев, 1936-
Hristov, Paisij Dimitrov, 1942- (преводач) Г 5, Г 6
Hristov, Paisij Dimitrov, 1942- вж Христов, Паисий Димитров, 1942-
Hristova, Dejana Genčeva, 1973- вж Христова, Деяна Генчева, 1973-
Hristova, Sonja Radkova вж Христова, Соня Радкова
Hristova-Vǎlčeva, Katja Vasileva, 1968- вж Христова-Вълчева, Катя Василева, 1968-
Hristozova, Galja Mihajlova, 1959- вж Христозова, Галя Михайлова, 1959-
Hvǎrkata, Zdravka Marinova, 1963- вж Хвърката, Здравка Маринова, 1963-


Ignatov, Vladimir Dimitrov, 1987- вж Игнатов, Владимир Димитров, 1987-
Iliev, Ilijčo Petkov, 1955- вж Илиев, Илийчо Петков, 1955-
Ilieva, Milena Mičeva, 1970- вж Илиева, Милена Мичева, 1970-
Ilieva, Vera, 1953- вж Илиева, Вера, 1953-
International Scientific Conference The Bulgarian Literary Language in Social Media - Collisions and Influences (Burgas ; 2020) вж Meždunaroda naučna konferencija Bǎlgarskijat knižoven ežik v socialnite medii - kolizii i vlijanija (Burgas ; 2020)
International Scientific Conference Digital Transformations, Media and Inclusion (Burgas ; 2020) Кн 2
International Scientific Conference Digital Transformations, Media and Inclusion (Burgas ; 2020) вж Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване (Бургас ; 2020)
Iširkov, Anastas Todorov, 1868-1937 вж Иширков, Анастас Тодоров, 1868-1937
Ivanov, Aleksandǎr вж Иванов, Александър
Ivanov, Evgeni Gospodinov, 1973- вж Иванов, Евгени Господинов, 1973-
Ivanov, Stefan Ivanov, 1987- вж Иванов, Стефан Иванов, 1987-
Ivanova, Aleksandra Stefanova, 1973- вж Иванова, Александра Стефанова, 1973-
Ivanova, Pav, 1977- вж Иванова, Пав, 1977-
Ivanova, Rosica Mihajlova, 1956- вж Иванова, Росица Михайлова, 1956-
Ivanova, Verka Saševa, 1979- вж Иванова, Верка Сашева, 1979-


James, Marlon, 1970- вж Джеймс, Марлон, 1970-
Jančev, Veselin Kostov, 1963- вж Янчев, Веселин Костов, 1963-
Jankova, Galja Trendafilova, 1968- вж Янкова, Галя Трендафилова, 1968-
Jarlovski, Hristo Ljubenov, 1946- вж Ярловски, Христо Любенов, 1946-
Joan, протойерей, 1957- вж Йоан, протойерей, 1957-
Jones, Dan, 1981- вж Джоунс, Дан, 1981-
Jonkova, Krasimira Aleksandrova, 1961- вж Йонкова, Красимира Александрова, 1961-
Jordanov, Plamen Kostadinov, 1957- вж Йорданов, Пламен Костадинов, 1957-
Jordanova, Marija, 1940- вж Йорданова, Мария, 1940-
Joseva, Pavlina Stojanova, 1965- вж Йосева, Павлина Стоянова, 1965-
Jotova, Valentina Stefanova, 1963- вж Йотова, Валентина Стефанова, 1963-
Jovčeva, Marija Atanasova, 1959- (редактор) Кн 126
Jovčeva, Marija Atanasova, 1959- вж Йовчева, Мария Атанасова, 1959-


Kabranski, Vladimir Borislavov, 1965- вж Кабрански, Владимир Бориславов, 1965-
Karageorgiev, Georgi Nikolov, 1960- вж Карагеоргиев, Георги Николов, 1960-
Karamanov, Atanas Milčev, 1955- вж Караманов, Атанас Милчев, 1955-
Kim Jong-un, 1984- вж Ким Чен Ун, 1984-
Kiprovska, Marija Mihajlova вж Кипровска, Мария Михайлова
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kirova, Marijana Georgieva, 1963- вж Кирова, Марияна Георгиева, 1963-
Kjurkčiev, Nikolaj Atanasov, 1886-1950 вж Кюркчиев, Николай Атанасов, 1886-1950
Kolev, Nikola Georgiev, 1956- вж Колев, Никола Георгиев, 1956-
Koleva, Dimitrička Georgieva вж Колева, Димитричка Георгиева
Koleva, Greta Velikova, 1977- вж Колева, Грета Великова, 1977-
Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-
Konkurs Slavjanskoe slovo (Varna ; 2019) вж Конкурс Славянское слово (Варна ; 2019)
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Kostova-Fǎrtunova, Sava Ilieva, 1928- вж Костова-Фъртунова, Сава Илиева, 1928-
Krapčev, Božidar Nikolov, 1936- вж Крапчев, Божидар Николов, 1936-
Krǎsteva, Anna Slavčeva, 1954- вж Кръстева, Анна Славчева, 1954-
Kubenskaja, Nadežda вж Кубенская, Надежда
Kunev, Svilen Nikolaev, 1980- вж Кунев, Свилен Николаев, 1980-
Kuteva, Diana Janakieva, 1955- вж Кутева, Диана Янакиева, 1955-
Kuzmanov, Evgenij Georgiev, 1941- вж Кузманов, Евгений Георгиев, 1941-


Lalev, Ljuben Nikolov, 1950- вж Лалев, Любен Николов, 1950-
Lazarov, Vasil Ivanov, 1956- вж Лазаров, Васил Иванов, 1956-
Lebastard, Issabelle,  1961- (фотограф) Г 5, Г 6, (текст) Г 5, Г 6
Lebastard, Isabelle, 1961- вж Льобастар, Изабел, 1961-
Lechuga, Maribel вж Лечуга, Марибел
Leventieva, Viktorija Mladenova, 1948- вж Левентиева, Виктория Младенова, 1948-
Ljuljak Majski вж Люляк Майски
Lukanov, Hristo, 1981- вж Луканов, Христо, 1981-


MacLean, Sarah, 1978- вж Маклейн, Сара, 1978-
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- (автор) Кн 154, (преводач) Кн 154
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- вж Маджарова, Иваничка Райкова, 1939-
Magarova, Ivanička вж Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939-
Magistretti, Pierre, 1952- вж Мажистрети, Пиер, 1952-
Mančeva, Rajna Ivanova, 1968- вж Манчева, Райна Иванова, 1968-
Maneva, Marija Nedelčeva вж Манева, Мария Неделчева
Manolov, Kristijan Angelov, 1958- вж Манолов, Кристиян Ангелов, 1958-
Manolov, Manol Nikolov, 1986- вж Манолов, Манол Николов, 1986-
Marčeva, Ilijana Ilieva, 1959- вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-
Marinov, Boris Atanasov, 1946- вж Маринов, Борис Атанасов, 1946-
Markov, Milko Iliev, 1947- вж Марков, Милко Илиев, 1947-
Martinian, монах, 1971- вж Мартиниан, монах, 1971-
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Merdžanova, Milena Kostadinova, 1993- вж Мерджанова, Милена Костадинова, 1993-
Meždunaroden kolokvium po starobǎlgaristika (7 ; Sofija ; 2019) вж Международен колоквиум по старобългаристика (7 ; София ; 2019)
Meždunaroda naučna konferencija Bǎlgarskijat knižoven ežik v socialnite medii - kolizii i vlijanija (Burgas ; 2020) вж Международна научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния (Бургас ; 2020)
Meždunaroda naučna konferencija Literaturnata periferija: pamet i upotrebi (Sofija ; 2019) вж Международна научна конференция Литературната периферия: памет и употреби (София ; 2019)
Mihajlovski, Dragi, 1951- вж Михайловски, Драги, 1951-
Mihov, Stojan вж Михов, Стоян
Mihova, Stojanka Nedjalkova вж Михова, Стоянка Недялкова
Mihova, Violeta, 1959- вж Михова, Виолета, 1959-
Milanov, Ilija, 1950- вж Миланов, Илия, 1950-
Milanov, Orlin Stoilov, 1961- вж Миланов, Орлин Стоилов, 1961-
Milčeva, Milena Veselinova, 1987- вж Милчева, Милена Веселинова, 1987-
Milčič, Svetolik Stojanov, 1952- вж Милчич, Светолик Стоянов, 1952-
Minčev, Ivajlo Nikolaev, 1978- вж Минчев, Ивайло Николаев, 1978-
Minčev, Julijan Nikolaev, 1978- вж Минчев, Юлиян Николаев, 1978-
Minčev, Nikolaj Dimitrov, 1945- вж Минчев, Николай Димитров, 1945-
Minkova, Latinka Borisova, 1952- вж Минкова, Латинка Борисова, 1952-
Mitev, Dimitǎr Jonov, 1952- вж Митев, Димитър Йонов, 1952-
Mitev, Ivan Nenov, 1960- вж Митев, Иван Ненов, 1960-
Mitev, Nikolaj Atanasov, 1960- вж Митев, Николай Атанасов, 1960-
Miteva, Rosica Petrova, 1962- вж Митева, Росица Петрова, 1962-
Montgomery, Curt вж Монтгомъри, Кърт


Najdenov, Kliment Minev, 1977- вж Найденов, Климент Минев, 1977-
Nedev, Vladi Stojanov, 1989- вж Недев, Влади Стоянов, 1989-
Nedjalkov, Pavel Nedjalkov вж Недялков, Павел Недялков
Nedkova, Olja, 1953- вж Недкова, Оля, 1953-
Nenčev, Petǎr Načev вж Ненчев, Петър Начев
Nenov, Ivan Petrov, 1941- вж Ненов, Иван Петров, 1941-
Nikolčev, Živko Ljubomirov, 1975- вж Николчев, Живко Любомиров, 1975-
Nikolov, Dimitar Georgiev, 1945- вж Николов, Димитър Георгиев, 1945-
Nikolov, Georgi Nikolov, 1956- вж Николов, Георги Николов, 1956-


Ončev, Ivan, 1933- вж Ончев, Иван, 1933-
Ot Trakija do Troja. Izložba (Sofija ; 2020) Г 4
Ot Trakija do Troja. Izložba (Sofija ; 2020) вж От Тракия до Троя. Изложба (София ; 2020)
Panajotov, Kiril Panajotov вж Панайотов, Кирил Панайотов
Paskaleva, Olga Venelinova, 1954- вж Паскалева, Олга Венелинова, 1954-
Patašev, Emanuil Konstantinov, 1967- вж Паташев, Емануил Константинов, 1967-
Patrikov, Georgi Valentinov, 1979- вж Патриков, Георги Валентинов, 1979-
Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-
Pavlov, Dijan вж Павлов, Диян
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pearson, Mary, 1955- вж Пиърсън, Мери, 1955-
Pehlivanova, Penka Stojanova, 1953- вж Пехливанова, Пенка Стоянова, 1953-
Penčev, Emil Georgiev, 1954- вж Пенчев, Емил Георгиев, 1954-
Penčeva, Rumi, 1965- вж Пенчева, Руми, 1965-
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Penov, Sašo Georgiev, 1960- вж Пенов, Сашо Георгиев, 1960-
Pepeskul, Rajisa Mykolajivna, 1949-2018 вж Пепескул, Раиса Николаевна, 1949-2018
Petkov, Veselin Penčev, 1990- вж Петков, Веселин Пенчев, 1990-
Petkova, Pavlina Ivanova вж Петкова, Павлина Иванова
Petrov, Rostislav Plamenov, 1984- вж Петров, Ростислав Пламенов, 1984-
Petrov, Velin Dimitrov, 1984- вж Петров, Велин Димитров, 1984-
Petrova, Mila Georgieva, 1980- вж Петрова, Мила Георгиева, 1980-
Polimirova, Marija Petrova вж Полимирова, Мария Петрова
Pontoppidan, Henrik, 1857-1943 вж Понтопидан, Хенрик, 1857-1943
Popov, Todor Vasilev, 1951- вж Попов, Тодор Василев, 1951-
Popova, Tanja Nikiforova, 1966- вж Попова, Таня Никифорова, 1966-
Prazarov, Ilko I. вж Празаров, Илко И.
Prodanov, Prodan Ivanov, 1981- вж Проданов, Продан Иванов, 1981-
Purel, Milka Ivanova, 1930- вж Пурел, Милка Иванова, 1930-
Pym, Christine, 1984- вж Пим, Кристин, 1984-


Račev, Georgi Lazarov, 1932- вж Рачев, Георги Лазаров, 1932-
Radančeva, Ruska Georgieva, 1931- вж Раданчева, Руска Георгиева, 1931-
Radanova-Kuševa, Neli Nikolova, 1949- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016  (автор) Кн 233
Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016 вж Радков, Радко Василев, 1934-2016
Radkov, Radko, 1934-2016 вж Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016 
Rajčev, Dimitǎr Georgiev, 1922- вж Райчев, Димитър Георгиев, 1922-
Rajčev, Evgenij Georgiev, 1964- вж Райчев, Евгений Георгиев, 1964-
Ralenkov, Ivan вж Раленков, Иван
Ralenkova, Albena Vasileva, 1968- вж Раленкова, Албена Василева, 1968-
Rangelova, Emilija Milenkova, 1940- вж Рангелова, Емилия Миленкова, 1940-
Rangelova, Vesela вж Рангелова, Весела
Reichenstetter, Friederun, 1940- вж Райхенщетер, Фридерун, 1940-
Reinhart, Lili, 1996- вж Райнхарт, Лили, 1996-
Renberg, Marius, 1965- вж Ренберг, Мариус, 1965-
Reynolds, Nicholas вж Рейнолдс, Никълъс
Riordan, Rick, 1964- вж Риърдън, Рик, 1964-
Rojdev, Rumen Tanev, 1980- вж Ройдев, Румен Танев, 1980-
Rowling, Joanne K., 1965- вж Роулинг, Джоан К., 1965-
Rubacha, Jarosław, 1970- вж Рубаха, Ярослав, 1970-
Rusev-Šatrov, Vasil, 1935- вж Русев-Шатров, Васил, 1935-
Ruskova, Svilena Svilenova, 1977- вж Рускова, Свилена Свиленова, 1977-


Samundži, Aleks Aleksandǎr вж Самунджи, Алекс Александър
Saparev, Ognjan Stefanov, 1942- вж Сапарев, Огнян Стефанов, 1942-
Sapundžiev, Jurij Georgiev, 1951- вж Сапунджиев, Юрий Георгиев, 1951-
Satanasov, 1979-  вж Сатанасов, 1979-
Savova, Veneta Veličkova, 1974- (предговор) Кн 126
Savova, Veneta Veličkova, 1974- вж Савова, Венета Величкова, 1974-
Savova, Zaharina Angelova, 1961- вж Савова, Захарина Ангелова, 1961-
Seixas, Ana, 1984- вж Сейксас, Ана, 1984-
Semerdžieva, Alina Asenova, 1965- вж Семерджиева, Алина Асенова, 1965-
Sivkova, Daniela вж Сивкова, Даниела
Slavkova, Svetlana, 1961- вж Славкова, Светлана, 1961-
Slavova, Tatjana Dimova, 1957- вж Славова, Татяна Димова, 1957-
Sofin, Vasil Dimitrov, 1962- вж Софин, Васил Димитров, 1962-
Sofroniev, Petǎr, 1950-2015 вж Софрониев, Петър, 1950-2015
Spiridonov, Simeon Dimitrov, 1944- вж Спиридонов, Симеон Димитров, 1944-
Stančeva, Eli вж Станчева, Ели
Staneva, Gergana Ljubomirova вж Станева, Гергана Любомирова
Stanimirov, Borislav вж Станимиров, Борислав
Stanislavova, Violeta Karamfilova, 1951- вж Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951-
Stankova, Irena Bojanova, 1965- вж Станкова, Ирена Боянова, 1965-
Stankova, Svetla Dimitrova, 1974- вж Станкова, Светла Димитрова, 1974-
Stavrev, Ivan Georgiev, 1940- вж Ставрев, Иван Георгиев, 1940-
Steev, Cvetko Petrov, 1946- вж Стеев, Цветко Петров, 1946-
Stefanova, Gergana Naskova, 1959- вж Стефанова, Гергана Наскова, 1959-
Stefanova, Kalina Stefanova, 1971- вж Стефанова, Калина Стефанова, 1971-
Stefanova, Marija, 1974- вж Стефанова, Мария, 1974-
Stoičkova, Noemi Asenova, 1965- вж Стоичкова, Ноеми Асенова, 1965-
Stoilov, Stanimir, преводач вж Стоилов, Станимир, преводач
Stojanov, Denčo вж Стоянов, Денчо
Stojanov, Radko Mirčev, 1935- вж Стоянов, Радко Мирчев, 1935-
Stojanova, Milena Petrova, 1974- вж Стоянова, Милена Петрова, 1974-
Stojanova, Nadežda Angelova, 1983- вж Стоянова, Надежда Ангелова, 1983-
Stojanova, Stanka Vǎlkova, 1963- вж Стоянова, Станка Вълкова, 1963-
Stojanova, Vasilka вж Стоянова, Василка
Stojčeva, Marija Dimitrova, 1959- вж Стойчева, Мария Димитрова, 1959-
Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953- (преводач) Г 6
Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953- вж Сугарев, Атанас Димитров, 1953-
Svilenov, Dečko Kirilov, 1941- вж Свиленов, Дечко Кирилов, 1941-


Şafak, Elif, 1971- вж Шафак, Елиф, 1971-
Šandurkova, Marija Stefanova, 1941- вж Шандуркова, Мария Стефанова, 1941-
Šarenkova, Svetlana Stefanova, 1961- вж Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961-
Šikova, Ingrid Simeonova, 1949- вж Шикова, Ингрид Симеонова, 1949-
Šiškov, Mihail Vasilev, 1944- вж Шишков, Михаил Василев, 1944-
Šumenski universitet Episkop Konstantin Preslavski. Studentski i doktorantski naučen seminar Pǎrvi stǎpki v naučnite izsledvanija po regionalna geografija i turizǎm (Šumen ; 2020) вж Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Студентски и докторантски научен семинар Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм (Шумен ; 2020)
Šumnaliev, Dimitǎr Georgiev, 1947- вж Шумналиев, Димитър Георгиев, 1947-


Tačeva, Ralica, 1995- вж Тачева, Ралица, 1995-
Tančev, Svetlin Genov, 1953- вж Танчев, Светлин Генов, 1953-
Tanev, Todor Aleksandrov, 1957- вж Танев, Тодор Александров, 1957-
Tankova, Sijka Kǎnova, 1959- вж Танкова, Сийка Кънова, 1959-
Taslakov, Vasil Gecev, 1866-1933 вж Таслаков, Васил Гечев, 1866-1933
Taškov, Angel Kostadinov, 1952- вж Ташков, Ангел Костадинов, 1952-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Todorakova, Milena Petrova, 1957- вж Тодоракова, Милена Петрова, 1957-
Todorova, Elena Angelova, 1964- вж Тодорова, Елена Ангелова, 1964-
Todorova, Vili вж Тодорова, Вили
Tončev, Todor вж Тончев, Тодор
Torn´ova, Bijanka Ljubčova, 1961- вж Торньова, Биянка Любчова, 1961-
Toševa, Julija Božidarova, 1950- вж Тошева, Юлия Божидарова, 1950-
Totomanova, Anna-Marija Kostova, 1956- вж Тотоманова, Анна-Мария Костова, 1956-
Trančeva-Cekova, Denica Mihajlova, 1970- вж Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
Trojanov, Dimo, 1950- вж Троянов, Димо, 1950-


Uzunov, Nikola Atanasov, 1941-2016 (автор) Кн 204


Vaccarino, Lucia, 1981- вж Вакарино, Лучия, 1981-
Valeia вж Стоянова, Василка
Vǎlčev, Daniel Georgiev, 1962- вж Вълчев, Даниел Георгиев, 1962-
Vǎlkov, Ivan Kostadinov, 1959- вж Вълков, Иван Костадинов, 1959-
Vǎlov, Nikolaj Petkov, 1964- вж Вълов, Николай Петков, 1964-
Vangelov, Nikola Ljubomirov вж Вангелов, Никола Любомиров
Vasilev, Jordan Asenov, 1935-2017 вж Василев, Йордан Асенов, 1935-2017
Vasilev, Rangel, 1941- вж Василев, Рангел, 1941-
Vasilev, Veselin Borisov, 1939- вж Василев, Веселин Борисов, 1939-
Vasileva, Bonka Dimitrova, 1968- вж Василева, Бонка Димитрова, 1968-
Vasileva, Teodora Plamenova, 1980- вж Василева, Теодора Пламенова, 1980-
Vateva, Veselina Živkova вж Ватева, Веселина Живкова
Velčev, Nikolaj Hristov, 1953- вж Велчев, Николай Христов, 1953-
Veleva, Biserka Nikolova, 1957- вж Велева, Бисерка Николова, 1957-
Veličkova, Katja Naneva, 1976- вж Величкова, Катя Нанева, 1976-
Velikov, Bojko Stefanov, 1954- вж Великов, Бойко Стефанов, 1954-
Velikov, Veliko Dobrev, 1947- вж Великов, Велико Добрев, 1947-
Velikova, Marija, 1939- вж Великова, Мария, 1939-
Velkov, Maksim Genov, 1955- вж Велков, Максим Генов, 1955-
Venditti, Robert, 1967- вж Вендити, Робърт, 1967-
Venkov, Josif, 1931- вж Венков, Йосиф, 1931-
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Villarrubia, José, 1961- вж Виларубия, Хосе, 1961
Vladev, Ivajlo Ljubomirov, 1962- вж Владев, Ивайло Любомиров, 1962-
Vladimirova, Elka Damjanova, 1960- вж Владимирова, Елка Дамянова, 1960-
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-


Welch, Jenna Evans вж Уелч, Джена Еванс


Xie Na, 1995- вж Сие На, 1995-
Yin Qian, 1995- вж Ин Циен, 1995-
Yovcheva, Maria вж Jovčeva, Marija Atanasova, 1959-
Zahov, Georgi Slavev, 1936- вж Захов, Георги Славев, 1936-
Zaimova, Darina Georgieva (редактор) Е 6
Zlatanova-Velikova, Ralica Zlatanova, 1976- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Zlatkova, Gergana Cankova, 1981- вж Златкова, Гергана Цанкова, 1981-
Zlatkova-Dončeva, Katerina Ivanova, 1980- вж Златкова-Дончева, Катерина Иванова, 1980-
Zvezdova, Diljana Todorova, 1970- вж Звездова, Диляна Тодорова, 1970-


Žečeva, Hristivelina Kostadinova, 1968- вж Жечева, Христивелина Костадинова, 1968-
Žekov, Nikola Todorov, 1864-1949 вж Жеков, Никола Тодоров, 1864-1949


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Автограф господен Кн 156
Актове на изневяра Кн 120
Алманах на еврейската култура Кн 5
Алманах - Самоков - 2020  Кн 195
Анатомичен учебен латинско-български речник Кн 63
Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол Кн 74
Архитектура и светлина. Съвременни тенденции Кн 87


Баязид и Оливера Кн 216
Бебетата и техните родители: психологично консултиране за най-малките [Електронен ресурс] Е 1
Без спомен Кн 106
Белязания цар Кн 105
Библията - книгата на Бога Кн 30
[Бургаски свободен университет] БСУ - международна научна конференция - 2020  Кн 2
Буря при фара Кн 121
България от края на XIX и началото на XX в. в полското списание "Славянски свят"  Кн 6
Български език за 5. клас Кн 44
Български език за 6. клас Кн 45
Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство Кн 99
Българският миграционен парадокс Кн 33


Вакъфите в България Кн 235
Великомъченицата на Клио или Въдворение в демокрацията Кн 203
Вече съм голяма Кн 214
Вие сте богове Кн 23
Винаги нагоре Кн 190
Вицове за деца 6 Кн 209
Внедряване, одит и сертифициране на система за управление на информационната сигурност Кн 3
Врата за обратно пътуване Кн 127
Времето на Мамона Кн 141
Всеки с мозъка си Кн 17
Вървят керваните Кн 132


Гелчина махала (Гелчинци) [Киселица, община Трекляно] Кн 219
Генетика Кн 57
Геология на източния Циркум-Родопски пояс Кн 56
Гледай и пиши! Кн 157
Голяма книга на духовете Кн 119
Грехове Кн 174


Да покориш лорд Кн 110
Да прегърнеш света чрез есперанто  Кн 204
Да убиеш криптонит Кн 21
Да убиеш криптонит [Видеозапис] Е 4
Да убиеш криптонит [Електронен ресурс] Е 2
Двигателна активност и начин на живот при подрастващи Кн 93
Движен от вечността Кн 22
Движен от вечността [Видеозапис] Е 5
Движен от вечността [Електронен ресурс] Е 3
[Девет] 9 бала тишина Кн 149
Десет слепи срещи Кн 108
Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата Кн 34
Дизайн на обучението. От общи модели към конкретни педагогически практики по химия Кн 53
Дизайн на обучението - от общи модели към конкретни педагогически практики по химия Кн 53
Динамика Кн 51
Докосване до Италия Кн 201
Душа от светлина Кн 138
Дълбините на древността Кн 185
Дъх на вечност Кн 163


Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията [Електронен ресурс] Е 7
Един като вас Кн 158
Елизабет и тайната на живата вода Кн 210
Ереста на християнските гностици. По-важни представители на тази ерес. Монтанизмът - разкол или ерес от времето на християнския гностицизъм Кн 25
Еротика по селски 2 Кн 147


Живот на задна скорост Кн 199
Жилищата на животните Кн 8
Житейски мотиви Кн 167


За математическите способности на учениците от началните класове - диагностика и възможности за развитие Кн 42
Завет Кн 191
Запознай се с годжи бери Кн 83
Земята и Магелан Кн 170
Злото злато и по-злото Кн 170
Знаете ли, че...? Кн 9


И изцяло, и в безкрая Кн 135
И к небу прикасается душа... Кн 123
И когато имаш... Кн 150
И тъмното почва да свети Кн 148
Идеите  Кн 66
Идеите в общественото здраве Кн 66
Из дневника на полиграфиста Кн 189
Из пътни бележки в търсене на Обетованата земя Кн 143
Из торбата с лакърдиите Кн 187
Изпитанията на Аполон. [Т.] 5, Кулата на Нерон Кн 116
Изповедта на едни стар войник Кн 200
Икабог Кн 103
Искри от залеза Кн 178
История на село Алтимир [община Бяла Слатина] Кн 226
Професор Анастас Иширков и Добруджа - любов и научна отдаденост Кн 228


Свети Йоан Кронщадски чудотвори и днес Кн 26
Как да запазим разума си във време на разединение Кн 217
Как разговарят животните? Кн 10
Как растат цветята? Кн 11
Капан за сънища Кн 131
Като дъвка "Орбит" дъвчеш ме, живот Кн 129
Свети Климент Охридски - пръв епископ на българския език Кн 126
Книга за парите Кн 7
Кой диктува модата Кн 205
#Кой спря БНР? Кн 85
Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език Кн 95
Корени и пътища Кн 188
Красив мрак Кн 111
Криле от липово дърво Кн 171
Крушарката Кн 183
Кулата на Нерон Кн 116
Кухини Кн 136
Където и да сме Кн 159
Към ново разбиране за стратегиите Кн 4
Къси напътни бележки върху Добруджа и Моравско, писани за нашите делегати на бъдещата мирна конференция Кн 228


Лаурин и Клемент 1895-1929 година Кн 81
Лексикографско моделиране на латинската анатомична лексика Кн 96
Лирика Кн 122
Литературна дъга Кн 195
Литературната периферия: памет и употреби Кн 101
Лъх от тих вятър Кн 179
Любов Кн 218
Любов и джелато Кн 114
Любовта това тайнствено чудо Кн 175
Лятно позиране Кн 176


Малигнени плеврални изливи - ролята на гръдния хирург Кн 75
Малките неща Кн 142
Малкото бобърче и други речни животни Кн 117
Малък Воден [община Маджарово] Кн 225
Маяковский и Цветаева Кн 125
Медицинска психология Кн 62
Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване Кн 2
Мемоарите на един призрак Кн 177
Мениджмънт и здравни технологии в клинико-лабораторната практика - съвременни аспекти Кн 67
Моето тяло Кн 12
Моите спомени Кн 197
Моят род или 8 поколения българи Кн 230
Мъдро вино Кн 165
Мъжка библия Кн 180


На Западния сръбски и Добруджански фронтове Кн 40
Над толкова бездни аз пеех Кн 124
Надеждност на електронни системи Кн 76
Наръчник с 10 бързи и лесни стъпки за подреден и... чист дом  Кн 64
Научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния Кн 100
Не остарявай, сърце Кн 145
Незабравки 33 Кн 133


Обитателите на кафене "Бразилия" Кн 184
Обичам те, мила! Кн 181
Орнитология Кн 60
От Тракия до Троя Г 4
Отвсякъде по нещо Кн 208
Отвъд Кн 173
Откровения Кн 152
Още писаници след средата на средната възраст Кн 155


Партенките на еретика Кн 170
Паяжинки Кн 154
Педагогически проблеми при работа върху симфонични произведения на Димитър Ненов Кн 89
Пеперудено царство Кн 207
[Петдесет и пет плюс] 55+ български автори в САЩ и Канада Кн 128
Печатари Кн 189
Пиранези Кн 102
Писател, моряк, войник, шпионин Кн 113
Писмеността на траките и древните българи Кн 1
Погали ме слънцето Кн 161
Под закрила Кн 107
Под купола небесен Кн 91
Подвигът на великите победители е безсмъртен Кн 236
Поетично ателие Кн 164
Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Кн 31
Полското списание "Славянски свят" за България от края на XIX и началото на XX в.. Т. 3, Списание "Славянски свят" за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България Кн 6
Получаване и характеристики на биополимерни и синтетично-полимерни продукти Кн 54
Посветено на Владимир Висоцки Кн 160
Похитителят на мълнии Г 3
Почти убийство Кн 182
Практическо ръководство за сестрински грижи. Ч. 1 Кн 72
Практическо ръководство за сестрински грижи. Ч. 2 Кн 73
Предание за първите люде Кн 170
Преживяни вълнения Кн 198
Президент на републиката Кн 37
Приключенията на Диноландо Кн 212
Приложения на биополимерни и синтетично-полимерни материали Кн 55
Приобщаване, обучение и развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения Кн 46
Природата Кн 13
Проклятието или Историята на една самоковска фамилия Кн 232
Променлива реалност Кн 109
Проход [община Средец] през вековете Кн 223
(Псевдо)събитието Кн 32
Птица в слънчева карета Кн 211
Пурпур и пепел Кн 151
Пъдпъдъците от род Coturnix в природата и селското стопанство Кн 59
Пътеводител за достъпен туризъм (за хора с двигателни увреждания) Кн 36


Разбити сърца Кн 115
Разпознаване на случая Кн 140
Раната обич Кн 169
Реквием за утеха на бесните Кн 170
Рецепти за редки болести Кн 70
Речни духове Кн 186
Рицарите тамплиери Кн 24
Родолюбие Кн 231
Родът на Васил Пенчев от с. Думници [община Габрово] Кн 229
Рождество Христово Кн 28
Розов мрак Кн 139
Роса Кн 144
Руля на вода Кн 162
Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи Кн 78
Ръководство за подготовка на водачи на електрокари и мотокари Кн 79
Ръководство за подготовка на водачи на пътностроителни машини Кн 80
Ръководство за упражнения по ветеринарна радиология и физикална терапия Кн 84
Ръководство за упражнения по ветеринарна хигиена и етология Кн 65
Ръководство за упражнения и курсова работа по инженерна графика и CAD Кн 88
Ръководство за упражнения по методика на обучението по математика в началните класове Кн 43


С лице към любовта Кн 168
Сага за победителите Кн 170
Сантиментална невъзможност Кн 146
Сара и Нобел Кн 170
Сборник с разкази Кн 172
Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по етика Кн 19
Светлини и сенки в път неравен Кн 202
Свищов Кн 233
Седми международен колоквиум по старобългаристика Кн 98
Село Въгларово [община Хасково] - повелята на традицията към идното Кн 222
Село Горно Кобиле [община Трекляно] Кн 220
Село Долно Кобиле [община Трекляно] Кн 221
Село Липен [община Монтана] Кн 227
[Село] с. Алдомировци (Софийско) Кн 224
Семантика и прагматика вида и времени глагола в высказывании Кн 97
Сентенцийогия Кн 20
Сказание за злото Кн 170
Сквернословие за грешниците Кн 170
Софийска импресия Кн 194
София: Кръговратът на сезоните Г 5
София: Снежна перспектива Г 6
Социалистическа Югославия в разпад (1989-1992 година) Кн 234
Специфичните особености на палиативните грижи и обучението на студентите - медицински сестри Кн 71
Списание "Военноисторически сборник" и "Известия на Института за военна история и Военноисторическото научно дружество" 1998-2018 Пи 1
Списание "Славянски свят" за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България Кн 6
Статика и кинематика  Кн 50
Старопечатните книги в историческия музей в град Гоце Делчев и църквата "Св. Параскева" в село Скребатно Кн 16
[Сто и четиридесет] 140 години българо-руски дипломатически отношения Г 1
[Сто четиридесет и четири] 144 решени задачи по физика Кн 48
Студентски и докторантски научен семинар "Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм" Кн 35
Стъпки по сърцето Кн 134
Съвременни индустриални технологии. Ч. 3, Технологии за безстружково формообразуване Кн 77
Съживени спомени. Ч. 2 Кн 196
Съмнения с мнение Кн 193
Сюита за цигулка и пиано "Горски акварели" [Нотирана музика] Н 1, Н 2


Так-Сен Кн 69
Тамплиерите Кн 24
Теоретична механика. Ч. 1, Статика и кинематика Кн 50
Теоретична механика. Ч. 2, Динамика Кн 51
Техническа механика Кн 52
Технологии за безстружково формообразуване Кн 77
Технологични качества на сортове твърда пшеница Кн 82
Ти цялата си зов и светлина Кн 166
Трансформация на отбранителните способности Кн 39
[Тридесет и пети] 35 пехотен Врачански полк в всеобщата европейска война през 1915-1918 г.. Ч. 1, На Западния сръбски и Добруджански фронтове Кн 40
Трите С - Синергия със Синтез на Сетивата Кн 18
Тъга в радостта Кн 153
Търчи-лъжи с боклукчийката Кн 170


Уникалните качества на Исус Христос и Библията Кн 29
Управление на процеса сушене на плодове и зеленчуци Кн 86
Уроци по готварство Кн 206
Уроци по плуване Кн 112
Усмивки от оня свят Кн 192
Учебен българо-английско-китайски речник Кн 94
Учителят и пещерите Кн 215


Йорданка Димчева Факирска Кн 41
Факторна ефективност на социалния капитал за увеличаване на иновационния и производствен индустриален потенциал Кн 47
Финансово право: специална част Кн 38


Халюцинации Кн 137
Хаос Кн 130
Хидроботаника Кн 58


Чакалът Canis aureus Кн 61
Черен леопард, червен вълк Кн 104
Четвъртият мъж Кн 27
Чист дом Кн 64
Чудни чудеса Кн 213


Шахматът във Враца  Кн 92
Шкода  - история в рисунки  Кн 81


Щастливеца Пер Кн 118


Юношески албум оп. 68 на Роберт Шуман Кн 90

         Araneajoj  Кн 154

Bion. Т. 1 Г 2
Brakumi la mondon per Esperanto Кн 204
Bulgaria in the late nineteenth and early twentieth century on the pages of the Polish journal "Slavic World"  Кн 6
Burn out сред професионалистите по здравни грижи. Профилактика и управление Кн 68


Saint Clement of Ohrid - first bishop of the Bulgarian language Кн 126
Europe after the elections. New challenges facing integration  Е 7
International Scientific Conference Digital Transformations, Media and Inclusion Кн 2
Né dans les Balkans Кн 49


Paw patrol: кученца спасяват братовчедите Търбит Кн 14
Paw patrol: кученца спасяват тържеството Кн 15


Svishtov  Кн 233
Skill gap analysis on capacity of youth organizations and identifying knowledge required for youth professional realization [Електронен ресурс] Е 6
Sofia: La neige en perspective Г 6
Sofia: Le passage des saisons Г 5
Scientific conference The Bulgarian literary language in social media - collisions and influences  Кн 100
Handbook of animal hygiene and ethology  Кн 65
From Thrace to Troy Г 4
Contrastive analysis of diminutives in German and Bulgarian Кн 95
Control of the drying process of fruits and vegetables - scientific monograph Кн 86

Škoda - история в рисунки. Ч. 1, Лаурин и Клемент 1895-1929 година Кн 81ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Тържество на православието. - София : Артграф, 2017- .  ISSN C623-8068  Кн 23, Кн 26
Защо? Въпроси и отговори. - София : Фют, 2020- . ISSN C623-7991 Кн 12, Кн 13
Златни исторически любовни романи. - София : Ибис, 2013- . ISSN C634-0245 Кн 110


Избрани съвременни любовни романи. - София : Ибис, 2013-  ISSN C633-4849 Кн 106, Кн 107Кн 115


Колекция Златни исторически любовни романи вж Златни исторически любовни романи
Колекция Избрани съвременни любовни романи вж Избрани съвременни любовни романи
Книжная конкурсная серия Славянское слово. - Шумен : Междунар. съюз на писателите "Св. св. Кирил и Методий", 2018- . ISSN C624-7725 Кн 123


Пърси Джаксън и боговете на Олимп. - София : Егмонт България, 2010- . ISSN C633-0207 Г 3


Световна класика. - София : Персей, 2012- . ISSN C634-285X Кн 118
Свитъци по конституционно право. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019- . ISSN C634-7223 Кн 37
Серия Практики. - София : Център за психосоц. подкрепа ; Бълг. пространство за психоанализа, 2004- . ISSN C624-5439 Кн 17
Серия Common home series вж Common home series
Съвременни трилъри. - София : Ибис, 2018- . ISSN C634-7185 Кн 109


Университетска библиотека. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1913- . ISSN C623-9889 Кн 56


Common home series. - София : Каритас България, 2019- . ISSN C623-7983 Кн 33


УДК


003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 1
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 2, Кн 3, Кн 88
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 4, Кн 47
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Кн 5
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Пи 1
050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ Кн 6
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 34
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15Кн 205, Кн 206
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 16


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Е 1, Кн 17, Кн 18, Кн 20, Кн 31, Кн 68
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 19


23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 20
27 ХРИСТИЯНСТВО Е 2, Е 3Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 30


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 2, Кн 32, Кн 33
32 ПОЛИТИКА Кн 31, Кн 32
325 ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ. КОЛОНИЗАЦИЯ. КОЛОНИАЛИЗЪМ Кн 33
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Г 1, Е 6
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 34
331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Е 6
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 35
336 ФИНАНСИ Кн 7
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 35, Кн 36, Кн 47
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Е 7
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 37
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 38
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 39, Кн 40, Пи 1
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 41
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 42, Кн 43
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 44, Кн 45
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 215
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 46
377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ) Кн 47


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 13
53 ФИЗИКА Кн 48, Кн 49
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 50, Кн 51
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Кн 52
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 53
544 ФИЗИКОХИМИЯ Кн 54, Кн 55
550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Кн 56
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ Кн 215
575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА Кн 57
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 11, Кн 58
582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Кн 58
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 8, Кн 10
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 59, Кн 60, Кн 61


61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 62
611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ Кн 63
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 12, Кн 17
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 64
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 69, Кн 70
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 66, Кн 71, Кн 72, Кн 73
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 74
616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Кн 75
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 75
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ Кн 76
621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ Кн 77
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ Кн 78
628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА Кн 87
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 79, Кн 80, Кн 81
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 82
633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ, РАСТЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОЦВЕТИТЕЛИ И ДЪБИЛНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ Кн 83
636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ Кн 65
636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 84
654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ) Кн 85
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 34
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 32, Кн 34
664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Кн 86
678 ПРОМИШЛЕНОСТИ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 54, Кн 55
681 ФИНА МЕХАНИКА Кн 86


72 АРХИТЕКТУРА Кн 87
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2, Г 3, Кн 88
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 4
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 5, Г 6
78 МУЗИКА Кн 89, Кн 90
780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1, Н 2
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Кн 89
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 91
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 92
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 93


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 63Кн 94
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 95
811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Кн 96
811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 97
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 98
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 95, Кн 97, Кн 99Кн 100
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 101
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 102
821.111(729.2) ЯМАЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 104
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114Кн 115
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 3Кн 116
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 103
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 117
821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 118
821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 119
821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 120
821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 121
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 5, Г 6
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 122, Кн 123Кн 124
821.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКА (СТАРОСЛАВЯНСКА) ЛИТЕРАТУРА Кн 98Кн 126
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127
821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ  Кн 128
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 225
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 170
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 163, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185Кн 186
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 160, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 227
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 2, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215
821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 216
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 217, Кн 218


908 КРАЕЗНАНИЕ Г 5, Г 6, Кн 194, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227
91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ Кн 228
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 26, Кн 41, Кн 49, Кн 89, Кн 90, Кн 113, Кн 126, Кн 215, Кн 228, Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 232
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 233
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 24
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 234
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 235
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 6, Кн 40, Кн 235
94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 236


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Балкански, Минко Минев (1927-)
- биографски материали Кн 49
Българско национално радио
- история
- - сборници Кн 85


Европейски съюз
- програми Е 6
- стопанска политика
- - конференции Е 7


Иоанн Кронштадтский (1829-1908) вж Йоан Кронщадски (1829-1908)
Исус Христос Кн 28, Кн 29
Иширков, Анастас Тодоров (1868-1937)
- творчество Кн 228


Йоан Кронщадски (1829-1908) Кн 26


Маяковски, Владимир Владимирович (1893-1930)
- творчество Кн 125
Маяковский, Владимир Владимирович (1893-1930) вж Маяковски, Владимир Владимирович (1893-1930)


Ненов, Димитър Стефанов (1901-1953)
- творчество Кн 89


Райчев, Димитър Георгиев (1922-2002)
- дейност Кн 215
Растения
- детска и юношеска литература Кн 11


Факирска, Йорданка Димчева (1950-)
- биографии Кн 41


Хемингуей, Ърнест (1899-1961)
- биографии Кн 113


Цветаева, Марина Ивановна (1892-1941)
- творчество Кн 125


Шуман, Роберт (1810-1856)
- творчество Кн 90


Hemingway, Ernest (1899-1961) вж Хемингуей, Ърнест (1899-1961)


Schumann, Robert (1810-1856) вж Шуман, Роберт (1810-1856)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Автоматизирани системи за управление Кн 86
Автомобили
- марки
- - Чехия
- - - история Кн 81
Алтернативна медицина Кн 70
Анатомия
- терминология Кн 96
- - речници Кн 63
Архитектура Кн 87


Бежанци
- България
- - социални проблеми Кн 33
Безкрайност Е 3, Кн 22
Бели дробове
- тумори
- - усложнения и последствия Кн 75
Библия Кн 30
Благотворителност
- България
- - история
- - - турско владичество Кн 235
Болногледачество Кн 71
- учебни помагала за ВУЗ Кн 72, Кн 73
Българи
- народопсихология Кн 31
Българска литература
- история и критика Кн 127
Български език
- глагол Кн 97
- морфология Кн 95
- социолингвистика
- - конференции Кн 100
- учебници за основни училища Кн 44, Кн 45
- учебници за чужденци Кн 99


Ветеринарна рентгенология
- учебни помагала за ВУЗ Кн 84
Ветеринарна физиотерапия
- учебни помагала за ВУЗ Кн 84
Високомолекулни съединения
- приложение Кн 55
- свойства Кн 54
Водни култури
- учебници за ВУЗ Кн 58
Военна история
- библиографии Пи 1
Възрожденци, български
- сборници Кн 126
Външна политика
- България
- - история
- - - извори
- - - - албуми Г 1
- Русия
- - история
- - - извори
- - - - албуми Г 1
Въоръжени сили
- България
- - в периодичния печат Кн 6


Генетика
- учебни помагала за ВУЗ Кн 57
Географи
- България
- - творчество Кн 228
Глад
- като лечебно средство Кн 20
Гръден кош
- хирургия Кн 75


Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 46
Дигитализация
- конференции Кн 2
Динамика
- учебници за ВУЗ Кн 51
Добруджански въпрос Кн 40
Домашни животни
- защита
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 65


Евангелисти Кн 27
Електроника
- надеждност
- - учебници за ВУЗ Кн 76
Емиграция и имиграция
- България Кн 33
Ереси Кн 25
Етика
- тестове за средни училища Кн 19


Животни
- детска и юношеска литература Кн 8, Кн 10
Жилища
- хигиена Кн 64


Здравеопазване
- управление и организация Кн 66
Здравни работници
- психологични проблеми Кн 68
Зеленчуци
- сушене Кн 86
Зоохигиена
- учебни помагала за ВУЗ Кн 65


Изкуство и медицина
- ръководства Кн 69
Икономическа ефективност Кн 47
Интернет
- приложение Кн 34
Информационна сигурност
- управление и организация Кн 3
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - конференции Кн 2
Информационно общество
- конференции Кн 2


Йога Кн 20


Кинематика
- учебници за ВУЗ Кн 50
Композитори, български
- творчество Кн 89
Композитори, немски
- творчество Кн 90
Компютърна графика
- учебни помагала за ВУЗ Кн 88
Корейска война 1950-1953 Кн 236
Култура, еврейска Кн 5
Културно-историческо наследство
- Свищов Кн 233
Кучета Кн 61
Кърмачета
- психология Е 1


Лаборатории
- управление и организация Кн 67
Латински език
- лексикография Кн 96
- речници, латинско-български Кн 63
Литература
- история и критика
- - конференции Кн 101
Личност
- психология Кн 18


Маркетинг Кн 34
Математика
- методика на преподаването за основни училища Кн 42
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 43
Машинни елементи
- проектиране
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 78
Медицинска психология
- учебници за ВУЗ Кн 62
Медицински растения
- България
- - агротехника Кн 83
Медицински сестри Кн 74
- образование и просвета Кн 71
- учебни помагала за ВУЗ Кн 72, Кн 73
Металокерамика
- учебници за ВУЗ Кн 77
Многоезични речници Кн 94
Мотокари
- управление и регулиране
- - ръководства Кн 79


Невропсихология Кн 17
Недвижима собственост
- България
- - история Кн 235
Немски език
- морфология Кн 95


Орнитология
- учебници за ВУЗ Кн 60
Осветление Кн 87
Отбрана (военно дело)
- управление и организация Кн 39


Пари
- детска и юношеска литература Кн 7
Педагози, български
- биографии Кн 41
Пехота
- България
- - история Кн 40
Писатели, американски
- биографии Кн 113
Плакат
- изложби
- - каталози Г 4
Плодове
- сушене Кн 86
Поети, руски
- творчество Кн 125
Политика
- връзки с обществеността Кн 32
Политическа психология Кн 31
Потребление
- психология Кн 34
Президенти Кн 37
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- Югославия
- - история
- - - 20 век Кн 234
Приложни програми
- учебни помагала за ВУЗ Кн 88
Природа
- детска и юношеска литература Кн 13
Производствени кадри
- квалификация Кн 47
Промишлени предприятия
- нови технологии Кн 47
Пропаганда Кн 32
Протестантство Е 2, Е 3, Кн 21, Кн 22
- проповеди Е 4Е 5
Професионално ориентиране
- младежи Е 6
Психоанализа Кн 17
- кърмачета Е 1
Пъдпъдъци Кн 59
Първа световна война
- участие
- - България Кн 40
Пътностроителни машини
- управление и регулиране
- - ръководства Кн 80


Работоспособност Кн 68
Растения
- детска и юношеска литература Кн 11
Регионална геология
- Родопи Кн 56
Регионално развитие
- България
- - конференции Кн 35
Реклама Кн 34
Родове, български Кн 231
- история Кн 230
- Самоковски край Кн 232
- Северна България
- - история Кн 229
Руски език
- глагол Кн 97


Самоусъвършенстване Е 2, Кн 18, Кн 20, Кн 21
Светци, руски Кн 26
Села
- Западна България
- - история Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 224
- Северозападна България
- - история Кн 226, Кн 227
- Южна България
- - история Кн 222, Кн 223, Кн 225
Семантика Кн 97
Семейна терапия Е 1
Симфонична музика
- методика на преподаването Кн 89
Социална медицина Кн 66
Социални мрежи
- език и стил
- - конференции Кн 100
Социално предприемачество Кн 47
Списания, български
- библиографии Пи 1
Списания, полски
- история
- - 19-20 век Кн 6
Средства за масова информация
- влияние Кн 32
Старобългарска литература
- конференции Кн 98
Старобългарски език
- конференции Кн 98
Старопечатни книги
- Югозападна България Кн 16
Статика
- учебници за ВУЗ Кн 50
Стрес Кн 68
Сушилни апарати и инсталации Кн 86


Тамплиери
- история Кн 24
Твърда пшеница
- сортове Кн 82
Театрална самодейност
- Южна България
- - сборници Кн 91
Теоретична механика
- учебници за ВУЗ Кн 50, Кн 51
Техническа механика
- учебници за ВУЗ Кн 52
Техническо чертане
- учебни помагала за ВУЗ Кн 88
Тракийски език
- писмо Кн 1
Туризъм
- България
- - конференции Кн 35
- хора с увреждания Кн 36


Умалителни имена Кн 95
Управление и организация Кн 4
Ученици
- проверка и оценка на знанията Кн 42
- хигиена Кн 93
Учители, български
- дейност Кн 215


Физика
- задачи за ВУЗ Кн 48
Физиология
- детска и юношеска литература Кн 12
Физици, български
- биографски материали Кн 49
Физкултура
- ученици Кн 93
Финансово право
- учебници за ВУЗ Кн 38


Химия
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 53
Хипертонична болест
- грижи за болните Кн 74
Християнска етика Е 2, Е 3, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 29
Художествена фотография
- албуми Г 5, Г 6


Шахмат
- Враца
- - история Кн 92


Eлектрокари
- управление и регулиране
- - ръководства Кн 79


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Алдомировци (област София)
- краезнание Кн 224
Алтимир (област Враца)
- краезнание Кн 226


България
- военно дело Кн 40
- възпитание Кн 41
- външна политика Г 1
- генеалогия Кн 230, Кн 231
- география Кн 228
- езикознание Кн 95, Кн 97Кн 100
- икономика Кн 35
- история Кн 6, Кн 235
- литературознание Кн 126, Кн 127
- миграция Кн 33
- музика Кн 89
- полевъдство Кн 83
- съобщения Кн 85
- физика Кн 49
- филология Кн 98


Враца
- развлечения Кн 92
Въгларово (област Хасково)
- краезнание Кн 222


Германия
- езикознание Кн 95
- музика Кн 90
Горно Кобиле (област Кюстендил) Кн 220


Долно Кобиле (област Кюстендил)
- краезнание Кн 221
Думници (област Габрово)
- генеалогия Кн 229


Европа
- история Кн 24
- международни икономически отношения Е 7
- труд Е 6


Киселица (област Кюстендил)
- краезнание Кн 219
Корея
- история Кн 236


Липен (област Монтана)
- краезнание Кн 227


Малък Воден (област Хасково)
- краезнание Кн 225


Полша
- периодичен печат Кн 6


Родопи
- геологически и геофизически науки Кн 56
Родопски край
- геология Кн 215
Русия
- външна политика Г 1
- езикознание Кн 97
- литературознание Кн 125
- религия Кн 26


Самоковски край
- генеалогия Кн 232
САЩ
- литературознание Кн 113
Свищов
- история Кн 233
София
- краезнание Г 5, Г 6Кн 194


Франция
- фотография Г 5, Г 6


Чепеларе
- клубно дело Кн 215
Чехия
- транспорт Кн 81


Югозападна България
- ръкописи Кн 16
Югославия
- история Кн 234
Южна България
- краезнание Кн 223
- театър Кн 91


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


6-1-91258-619-978 ! Кн 33


954-90786-5-5 ! Кн 182
978-619-157-338-7 Кн 114
978-619-157-340-0 Кн 110
978-619-157-347-9 Кн 109
978-619-157-348-6 Кн 107
978-619-157-351-6 Кн 115
978-619-157-353-0 Кн 108
978-619-157-354-7 Кн 106
978-619-161-184-3 Кн 118
978-619-161-186-7 Кн 216
978-619-161-191-1 Кн 119
978-619-175-068-9 Кн 211
978-619-175-069-6 Кн 230
978-619-175-070-2 Кн 225
978-619-175-071-9 Кн 188
978-619-175-072-6 Кн 202
978-619-175-073-3 Кн 206
978-619-175-074-0 Кн 205
978-619-175-075-7 Кн 175
978-619-175-076-4 Кн 166
978-619-175-077-1 Кн 70
978-619-194-065-3 Кн 88
978-619-199-431-1 Кн 117
978-619-199-459-5 Кн 12
978-619-199-460-1 Кн 13
978-619-199-570-7 Кн 9
978-619-199-581-3 Кн 10
978-619-199-582-0 Кн 11
978-619-199-583-7 ! Кн 8
978-619-199-602-5 Кн 121
978-619-207-218-6 Кн 74
978-619-236-238-6 Кн 90
978-619-236-239-3 Кн 89
978-619-239-094-5 Кн 151
978-619-239-112-6 Кн 142
978-619-3774-25-1 ! Кн 129
978-619-7029-69-7 Кн 170
978-619-7037-18-0 Е 1
978-619-7055-73-3 Кн 24
978-619-7055-79-5 Кн 104
978-619-7055-82-5 Кн 113
978-619-7055-825 ! Кн 113
978-619-7055-83-2 Кн 102
978-619-7103-14-4 Кн 223
978-619-7126-92-1 Кн 2
978-619-7126-93-8 Кн 100
978-619-7146-03-5 ! Г 1
978-619-7163-06-3 Кн 162
978-619-7163-08-7 Кн 212
978-619-7163-10-0 Кн 145
978-619-7171-73-0 Кн 150
978-619-7226-15-7 Кн 87
978-619-7240-84-9 Кн 222
978-619-7242-69-0 Кн 79
978-619-7242-80-5 Кн 47
978-619-7242-82-9 Кн 80
978-619-7242-83-6 Кн 67
978-619-7249-48-4 Кн 165
978-619-7278-32-3 Кн 120
978-619-7283-21-1 Кн 84
978-619-7308-06-8 Кн 69
978-619-7321-14-2 Кн 93
978-619-7335-02-6 Кн 68
978-619-7335-03-3 Кн 72
978-619-7335-04-0 Кн 40
978-619-7335-05-7 Кн 73
978-619-7335-06-4 Кн 92
978-619-7335-08-8 Кн 226
978-619-7368-37-6 Кн 160
978-619-7368-38-3 Кн 136
978-619-7368-39-0 Кн 20
978-619-7368-40-6 Кн 147
978-619-7368-41-3 Кн 133
978-619-7368-42-0 Кн 19
978-619-7368-43-7 Кн 173
978-619-7368-44-4 Кн 139
978-619-7368-45-1 Кн 148
978-619-7368-46-8 Кн 174
978-619-7368-47-5 Кн 177
978-619-7368-48-2 Кн 125
978-619-7368-50-5 Кн 23
978-619-7368-51-2 Кн 26
978-619-7368-52-9 Кн 137
978-619-7368-55-0 Кн 179
978-619-7377-19-4 Кн 6
978-619-7424-02-7 Кн 22
978-619-7424-02-7 ! Е 3
978-619-7424-17-1 Кн 21
978-619-7424-17-1 ! Е 2
978-619-7424-18-8 Кн 27
978-619-7424-27-0 Кн 29
978-619-7424-29-4 Кн 28
978-619-7424-38-6 Кн 30
978-619-7476-25-5 Кн 195
978-619-7476-26-2 Кн 232
978-619-7476-27-9 Кн 190
978-619-7476-29-3 Кн 207
978-619-7476-30-9 Кн 201
978-619-7476-31-6 Кн 178
978-619-7476-32-3 Кн 64
978-619-7481-02-0 Кн 131
978-619-7499-07-0 Кн 123
978-619-7530-01-8 Кн 184
978-619-7566-02-4 Кн 94
978-619-7566-06-2 Кн 99
978-619-7572-02-5 Кн 168
978-619-7572-03-2 Кн 34
978-619-7585-00-1 Кн 7
978-619-7585-01-8 Кн 209
978-619-7585-02-5 Г 2
978-619-7595-01-7 Кн 57
978-619-7595-06-2 Кн 59
978-619-7595-07-9 Кн 65
978-619-7595-10-9 Кн 60
978-619-7595-11-6 Кн 61
978-619-7595-12-3 Кн 75
978-619-7595-16-1 Кн 58
978-619-90149-4-3 Кн 163
978-619-90149-6-7 Кн 140
978-619-90169-1-6 Кн 186
978-619-90584-6-6 Кн 86
978-619-90604-1-4 Кн 154
978-619-90604-2-1 Кн 204
978-619-90653-4-1 Кн 17
978-619-90953-1-7 Е 7
978-619-91258-1-6 Кн 33
978-619-91407-0-3 Кн 91
978-619-91535-0-5 Кн 149
978-619-91664-3-7 Кн 31
978-619-91726-0-5 Е 6
978-954-07-4848-1 Кн 235
978-954-07-5079-8 Кн 98
978-954-07-5092-7 Кн 56
978-954-07-5094-1 Кн 85
978-954-07-5096-5 Кн 187
978-954-07-5097-2 Кн 126
978-954-07-5100-9 Кн 16
978-954-07-5106-1 Кн 38
978-954-07-5107-8 Кн 4
978-954-07-5110-8 Г 4
978-954-07-5111-5 Кн 95
978-954-07-5115-3 Кн 101
978-954-07-5116-0 Кн 37
978-954-27-2319-6 Кн 15
978-954-27-2320-2 Кн 14
978-954-27-2431-5 Кн 210
978-954-27-2436-0 Кн 105
978-954-27-2440-7 Кн 112
978-954-27-2484-1 Кн 116
978-954-27-2485-8 Кн 217
978-954-27-2497-1 Кн 103
978-954-27-2499-5 Г 3
978-954-27-2500-8 Кн 218
978-954-27-2506-0 Кн 111
978-954-334-244-0 Кн 3
978-954-362-227-6 ! Кн 189
978-954-362-294-8 Кн 164
978-954-362-306-8 Кн 144
978-954-362-314-3 Кн 146
978-954-362-319-8 Кн 138
978-954-362-321-1 Кн 167
978-954-362-324-2 Кн 153
978-954-362-325-9 Кн 171
978-954-362-326-6 Кн 176
978-954-362-328-0 Кн 213
978-954-362-330-3 Кн 227
978-954-362-333-4 Кн 214
978-954-362-334-1 Кн 183
978-954-362-335-8 Кн 169
978-954-362-336-5 Кн 155
978-954-362-338-9 Кн 196
978-954-362-339-6 Кн 143
978-954-362-341-9 Кн 141
978-954-362-343-3 Кн 128
978-954-362-345-7 Кн 203
978-954-362-347-1 Кн 193
978-954-362-348-8 Кн 152
978-954-362-349-5 Кн 231
978-954-362-350-1 Кн 127
978-954-382-227-6 ! Кн 189
978-954-452-064-9 Кн 228
978-954-452-065-6 Кн 35
978-954-452-066-3 Кн 36
978-954-471-686-8 Кн 97
978-954-471-692-9 Кн 54
978-954-471-694-3 Кн 55
978-954-471-695-0 Кн 53
978-954-471-705-6 Кн 46
978-954-490-675-7 Кн 199
978-954-490-677-1 Кн 208
978-954-490-678-8 Кн 156
978-954-490-679-5 Кн 157
978-954-490-680-1 Кн 25
978-954-490-681-8 Кн 48
978-954-490-683-2 Кн 63
978-954-490-684-9 Кн 96
978-954-490-685-6 Кн 76
978-954-490-686-3 Кн 197
978-954-490-687-0 Кн 215
978-954-490-688-7 Кн 18
978-954-490-689-4 Кн 41
978-954-490-690-0 Кн 32
978-954-490-691-7 Кн 62
978-954-490-692-4 Кн 159
978-954-490-693-1 Кн 78
978-954-490-694-8 Кн 52
978-954-490-695-5 Кн 158
978-954-490-696-2 Кн 50
978-954-490-697-9 Кн 51
978-954-490-698-6 Кн 77
978-954-490-699-3 Кн 229
978-954-517-300-4 Кн 82
978-954-517-301-1 Кн 83
978-954-616-289-2 Кн 66
978-954-712-830-9 Кн 71
978-954-740-130-3 Кн 135
978-954-7476-28-6 ! Кн 130
978-954-7476-32-3 ! Кн 64
978-954-792-719-3 Кн 44
978-954-792-741-4 Кн 45
978-954-795-547-9 Кн 161
978-954-795-548-6 Кн 198
978-954-795-550-9 Кн 122
978-954-795-551-6 Кн 124
978-954-795-552-3 Кн 191
978-954-795-553-0 Кн 132
978-954-8057-26-2 ! Кн 232
978-954-8200-40-0 Кн 5
978-954-8268-65-3 Кн 185
978-954-8268-66-0 Кн 81
978-954-8277-58-7 Кн 181
978-954-8277-60-0 Кн 192
978-954-8277-64-8 ! Кн 236
978-954-8277-66-2 Кн 200
978-954-8356-69-5 Кн 234
978-954-9388-84-8 Кн 194
978-954-9388-90-9 Кн 233
978-954-9388-91-6 Кн 180
978-954-9388-93-0 Кн 134
978-954-9462-39-5 Кн 39
978-954-9490-44-2 Г 5
978-954-9490-45-9 Г 6
978-954-9490-51-0 Кн 49
978-954-9519-83-9 Кн 42
978-954-9519-84-6 Кн 43
987-619-7566-02-4 ! Кн 94


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-9016653-1-6 Н 1
979-0-9016653-2-3 Н 2